TLM220i | Stanley TLM220i LASER DISTANCE METER instruction manual

77-116
Stanley TLM 220i
1
2
3
4
6
5
8
7
9
10
12
11
14
13
15
2
2
1
3
4
8
5
1
3
7
4
6
7
6
5
Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsvoorschriften
Nederlands
Gebruikte symbolen
De gebruikte symbolen in de veiligheidsvoorschriften hebben de onder-
Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Stanley TLM 220i.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens
staande betekenis:
het product in gebruik te nemen.

WAARSCHUWING:
Gebruiksgevaar of gebruik in strijd met de bepalingen dat ernstige
schade aan personen of de dood tot gevolg kan hebben.
De beheerder van het instrument moet garanderen,
dat alle gebruikers deze aanwijzingen begrijpen en opvolgen.

VOORZICHTIG:
Gebruiksgevaar of gebruik in strijd met de bepalingen dat slechts
geringe schade voor personen met zich meebrengt, maar aanzienlijke
schade aan materiaal, bezittingen of milieu kan veroorzaken.
Inhoudsopgave
Veiligheidsvoorschriften .......................................................... 1
Opstarten....................................................................................... 4
Menufuncties ................................................................................ 6
Bediening ........................................................................................ 8
Meten ............................................................................................... 9
Functies ........................................................................................... 9
Appendix ...................................................................................... 14
)
Belangrijke gebruiksinformatie die de gebruiker helpt het product
technisch juist en efficiënt te gebruiken.
Gebruik van het instrument
Gebruik conform de voorschriften
•
•
•
Meten van afstanden
Rekenfuncties, zoals oppervlakte en inhoud
Meten hellingen
Gebruik in strijd met de voorschriften
•
•
•
•
•
•
Stanley TLM 220i 773938a nl
1
Gebruik van het product zonder instructie
Gebruik buiten de toepassingsgrenzen
Veiligheidsinrichtingen uitschakelen en instructiestickers en waarschuwingsbordjes verwijderen
Openen van het product met gereedschap (schroevendraaier etc.),
voor zover niet nadrukkelijk voor bepaalde gevallen is toegestaan
Het verrichten van modificaties of aanpassingen aan het product
Gebruik van toebehoren van andere fabrikanten die niet nadrukkelijk
zijn goedgekeurd door Stanley.
Veiligheidsvoorschriften
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
•
•
•
•
Verantwoordelijkheidsgebied van de beheerder:
Opzettelijk of onverantwoord gedrag op steigers, bij het beklimmen
van ladders, bij het meten in de buurt van draaiende machines of open
machineelementen of installaties
Direct richten in de zon
Opzettelijke verblinding van derden; ook in het donker
Onvoldoende beveiliging van de meetlocatie (bijv.: bij het verrichten
van metingen op straat, constructielocaties, etc.)

WAARSCHUWING
De beheerder moet ervoor zorgen dat de apparatuur in overeenstemming met de instructies wordt gebruikt. Hij is tevens verantwoordelijk
voor de inzet van personeel en hun training en voor de veiligheid van de
apparatuur tijdens gebruik.
Voor de beheerder gelden de volgende verplichtingen:
•
Toepassingsgrenzen
)
Zie hoofdstuk: "Technische Gegevens“.
•
De Stanley TLM is ontworpen voor toepassing in gebieden die geschikt zijn
•
voor permanente menselijke bewoning; gebruik het product niet gebieden
met explosiegevaar of in agressieve omgevingen.
Hij begrijpt de veiligheidsinformatie voor het product en de instructies
in de gebruiksaanwijzing.
Hij kent de plaatselijke, industriële voorschriften ter voorkoming van
ongevallen en leeft deze na.
Hij stelt Stanley op de hoogte, zodra aan de apparatuur veiligheidsgebreken optreden.
Gebruiksrisico's
Verantwoordelijkheidsgebieden

VOORZICHTIG:
Pas op voor foutieve metingen bij gebruik van een defect product,
na een val of andere niet toegestane belastingen resp. modificaties aan het
product.
Verantwoordelijkheden van de fabrikant van de oorspronkelijke
apparatuur Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800
Mechelen, Belgium (kort Stanley):
Stanley is verantwoordelijke voor de veiligheidstechnische onberispelijke
Voorzorgsmaatregelen:
Verricht periodiek controlemetingen. Speciaal na overbelasting van het
levering van het product inclusief gebruiksaanwijzing en originele toebehoren.
product, en voor en na belangrijke meettaken.
Verantwoordelijkheidsgebied van de fabrikanten van secundaire toebehoren:
Zorg ervoor, dat de optiek van de Stanley TLM schoon wordt gehouden
en let op eventuele mechanische beschadigingen van de stootranden.
)
Fabrikanten van secundaire toebehoren voor de Stanley TLM zijn
verantwoordelijk voor het ontwikkelen, invoeren en communiceren van de
veiligheidsmaatregelen voor hun producten. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor de effectiviteit van hun maatregelen in combinatie met de Stanley
apparatuur.

VOORZICHTIG:
Bij het gebruik van de producten voor afstandsmetingen of voor het
positioneren van bewegende objecten (bijv. kranen, bouwmachines, platforms, enz.) kunnen door onvoorziene gebeurtenissen foutieve metingen
optreden.
Voorzorgsmaatregelen:
Gebruik de producten alleen als meetsensor en niet als besturingsapparaat.
Veiligheidsvoorschriften
2
Stanley TLM 220i 773938a nl
Uw systeem moet dusdanig functioneren en zijn geconstrueerd, dat bij een
Laserclassificatie
foutieve meting, storing van het product of uitval van de stroomtoevoer
Geïntegreerde afstandmeter
door een geschikte veiligheidsinrichting (bijv. veiligheidseindschakelaar)
De Stanley TLM produceert een zichtbare laserstraal, die aan de voorzijde
wordt gegarandeerd, dat geen schade kan ontstaan.
van het apparaat naar buiten komt.

WAARSCHUWING:
Lege batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.
Zorg voor het milieu en breng ze naar beschikbare inzamelingspunten
volgens de nationale en plaatselijke voorschriften.
Het product mag niet bij het huisvuil worden weggegooid.
Het product komt overeen met de laserklasse 2 volgens:
•
IEC60825-1 : 2007 "Veiligheid van laserapparatuur"
Laser Klasse 2 producten:
Kijk niet in de laserstraal en richt niet onnodig op andere personen. De
Het product moet in overeenstemming met de nationale regel-
bescherming van het oog wordt gewoonlijk bewerkstelligd door afwen-
geving van uw land worden verwijderd.
dingreacties inclusief knipperreflex.
Voorkom steeds toegang tot het product door onbevoegden.

WAARSCHUWING:
Direct in de laserstraal kijken met optische hulpmiddelen(bijv.
verrekijkers, telescopen) kan gevaarlijk zijn.
Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)
Voorzorgen:
Kijk niet in de laserstraal met optische hulpmiddelen.
Onder de term "Elektromagnetische Compatibiliteit" verstaan wij het
vermogen van het product om soepel te functioneren in een omgeving met
tromagnetische storingen in andere apparatuur te veroorzaken.


Voorzorgen:
Kijk niet in de laserstraal. Let erop, dat de laserstraal boven of onder
elektromagnetische straling en elektrostatische ontladingen, zonder elekWAARSCHUWING:
De Stanley TLM voldoet aan de strengste eisen van de relevante
normen en regelgeving. Desondanks kan de mogelijkheid dat storing wordt
veroorzaakt in andere apparatuur niet volledig worden uitgesloten.
VOORZICHTIG:
Het kijken in de laserstraal kan gevaarlijk zijn voor het oog.
ooghoogte wordt gericht. (Vooral bij vaste opstellingen in installaties,
machines, e.d.)

VOORZICHTIG
Probeer het instrument nooit zelf te repareren. Neem in geval van
schade, contact op met de plaatselijke vertegenwoordiging.
Stanley TLM 220i 773938a nl
3
Veiligheidsvoorschriften
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
Etikettering
Opstarten
Inzetten / vervangen van Batterijen
Laser Straling
Kijk niet in de laserstraal
Laserklasse 2
volgens IEC 60825-1:2007
Max. uitgezonden vermogen:
<1mW
Uitgezonden golflengte:
620-690nm
Straaldivergentie:
0,16 x 0,6 mrad
Pulsduur:
1 x 10 -9 s
Zie figuur {A}
Schuif de vergrendeling opzij en open het batterijcompartiment.
2
Zet nieuwe batterijen in, let op de polariteit.
3
Sluit het batterijcompartiment weer. Vervang de batterijen als het
pictogram
N
S
DK
FIN
RUS
PL
Positie van het productetiket; zie de laatste pagina!
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Opstarten
1
)
)
continu knippert in het display.
Neem de batterijen uit als het apparaat langere tijd niet zal
worden gebruikt om corrosie te voorkomen.
Gebruik uitsluitend alkaline of oplaadbare batterijen.
Wijzigen van het referentiepunt (multifunctioneel eindstuk)
Zie figuur {B}
Het instrument kan in diverse meetsituaties worden gebruikt:
•
Voor metingen vanaf een rand, de positioneringbeugel openen tot
deze vast klikt. Zie figuur {C}.
• Voor metingen vanuit een hoek, de positioneringbeugel openen tot
deze vast klikt, met lichte druk naar rechts kan deze verder worden
gedraaid. Zie figuur {D}.
Een geïntegreerde sensor detecteert automatisch de stand van de positioneringbeugel en bepaalt de bijbehorende correcties.
4
Stanley TLM 220i 773938a nl
van elkaar. Een rode driehoek geeft aan of het geselecteerd meetpro-
Toetsenbord
gramma een gedetailleerder display beschikbaar heeft.
Zie figuur {E}:
1
AAN (Aan/meten) -toets
2
Digitale zoeker - toets
3
Lange-afstand modus toets
4
Plus (+) toets
5
Functietoets
6
Minus (-) toets
7
Oppervlakte / inhoudtoets
8
Menu/is-gelijktoets
9
Indirecte meting (Pythagoras) toets
1
Programmaselectie met meetinstructies
2
Programmaselectie submenu
3
Helling
4
Zelfontspanner
5
Meetveld
6
Resultaatregel
7
Gedetailleerd display
8
Statusregel met (Laser AAN, Referentiestuk, Indicatie Lange-afstand
modus, Excentriciteit, Plus / Minus, Batterijstatus)
10 Zelfontspannertoets
Display in "digitale zoeker" -modus
11 Trapeziumtoets
12 Opslag / geheugentoets
Digitale zoeker (4x zoom)
13 Referentietoets
Het apparaat heeft een geïntegreerde digitale zoeker, die het richtmerk
14 Driehoekige oppervlakte toets
direct op het display weergeeft. Door de getoonde kruisdraden kan uiterst
15 Wis/uit toets
precies worden gemeten, zelfs als de laserstraal niet zichtbaar is. Zie illustratie {F.2}.
Display in normale modus
De geïntegreerde digitale kleurenzoeker is een geweldig hulpmiddel in de
Zie illustratie {F.1}.
buitenlucht en kan met alle functies worden gebruikt. Lange afstanden en
Het grafische scherm van het meetvenster is verdeeld in verschillende
precieze metingen op gedetailleerde oppervlakken kunnen zonder
gebieden. Linksboven bevindt zich het helderste veld, dat het huidige gese-
problemen zelfs bij helder zonlicht worden uitgevoerd.
lecteerd meetprogramma bevat. Direct rechts daarvan verschijnt het
Met de 4x zoom kan het beeld naar behoefte worden vergroot.
programma submenu, dat de meetprogramma's toont, die kunnen worden
Druk op de
geselecteerd door dezelfde toets het vereiste aantal malen in te drukken.
-toets om de functie te activeren. Druk nog eens op de
-toets om te werken met 1x, 2x of tot 4x ingezoomd beeld.
Het meetveld bevat de individuele metingen van het meetprogramma met
De helderheid van de camera kan op 5 niveaus worden ingesteld met
verwijzing naar een reeks aparte afstandmetingen. Hiervoor zijn drie regels
behulp van de
-toets of de
-toets.
beschikbaar. Een horizontale lijn scheidt het meetveld en de resultaatregel
Stanley TLM 220i 773938a nl
5
Opstarten
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
)
Parallaxfouten treden op als de digitale zoeker op korte afstanden
wordt gebruikt, de laserspot kan net naast de kruisdraad staan. In dat gev
moet u vertrouwen op de positie van de laserspot voor het richten op het
object.
9
Navigatie door het menu
Het menu maakt het mogelijk om instellingen aan te passen voor specifieke
Zie illustratie {F.2}.
1
Zoom stap (1x, 2x, 4x)
2
Zelfontspanner
3
Helling (in °)
Statief
10 Displayverlichting
doeleinden of toepassingen.
Algemene beschrijving
De
-toets indrukken en vasthouden om het instellingenmenu te
openen.
4
Kruisdraden
5
Hellinghoek
Druk op de
6
Afstand volgwaarde
Druk kort op de
7
Beeld
teerd hoofdmenu item.
Druk op de
Menufuncties
of
-toetsen om door het hoofdmenu te bladeren.
-toets om het submenu te openen van het geselec-
of
-toetsen om wijzigingen aan te brengen in het
submenu.
Instellingen
De
-toets indrukken en vasthouden om het instellingenmenu te
Er kunnen diverse apparaatinstellingen via het menu worden gemaakt. Een
openen.
verticale lijst toont alle mogelijkheden. In dit menu blijft het selectieveld
Lang indrukken van de
(cursor) stationair en beweegt de lijst op en neer. Startend in het midden
functie zonder de wijzigingen op te slaan.
-toets in het menu verlaat de instellingen-
van de lijst, begint de prioriteit van regels in de lijst bovenaan en breidt zich
uit met de klok mee. Zie illustratie {G}.
Het menu bevat de onderstaande regels:
1
Meeteenheden (afstand)
2
Meeteenheden (hoek)
3
Piep
4
Digitale zoeker zwart/witbeeld
5
Reset
6
Kalibratie inclinatiesensor
7
Helling in statusveld (in °)
8
Excentriciteit
Menufuncties
6
Stanley TLM 220i 773938a nl
Instellen van de eenheden voor afstandmeting
Meten met het statief (
De onderstaande eenheden kunnen worden ingesteld:
Het referentiepunt kan op de statiefbevestiging worden aangepast als het
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
Afstand
0,0000 m
0,000 m
0,00 m
0,00 ft
0'00'' 1/32
0'00'' 1/16
0'00'' 1/8
0'00'' 1/4
0.0 in
0 1/32 in
0 1/16in
0 1/8 in
0 1/4 in
0.000 yd
Oppervlakte
0,000 m²
0,000 m²
0,000 m²
0,00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.000 yd²
Inhoud
0,000 m³
0,000 m³
0,000 m³
0,00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.000 yd³
noodzakelijk is om te meten vanaf de statiefbevestiging in plaats vanaf de
voor- of achterzijde van de Stanley TLM. Selecteer hiertoe het
-
pictogram in deze menuregel. De referentie op het statief kan worden in
of uitgeschakeld. De instelling kan op het display
worden afgelezen.
)
Wij adviseren om metingen te starten met de
-toets als het
apparaat wordt gebruikt op een statief teneinde scherpteverlies te voorkomen.
)
De instellingen worden teruggezet als het apparaat wordt uitgeschakeld.
Signaal (
)
Het signaal kan worden in of uitgeschakeld.
Excentriciteit (
)
Een excentriciteit telt een vastgestelde waarde op of trekt deze automatisch af van alle metingen. Deze functie maakt het mogelijk om vaste tole-
Instellen van de eenheden voor hellingmeting
ranties te verrekenen (bijv. ruwe maten ten opzichte van afgewerkte
De onderstaande eenheden kunnen worden ingesteld voor hellingmetingen:
Eenheden voor helling
2.1
+/- 0,0°
2.2
0,00%
2.3
mm/m
2.4
in/ft
Displayverlichting (
)
maten). Als de excentriciteitfunctie in het menu wordt geselecteerd, dan
kan vervolgens de waarde worden ingesteld met behulp van de
of de
-toets. Ingedrukt houden van de toetsen verhoogt de snelheid
waarmee de waarden wijzigen. Als de gewenste waarde is bereikt, dan deze
bevestigen met de
gram
of
-toets. Het display toont het toepasselijke picto-
, zolang de excentriciteit staat ingesteld.
)
De helderheid van het display kent zes instelbare niveaus. Stap 6 is het
helderste en stap 1 is de donkerste instelling.
Stanley TLM 220i 773938a nl
7
Menufuncties
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Digitaal zoekerbeeld zwart/wit (
)
Bediening
Het display kan in cameramodus worden gewisseld naar zwart/wit.
Helling in statusveld (
In en uitschakelen
)
Schakelt het instrument en de laser in. Het display toont het batterijpictogram totdat de volgende toets wordt ingedrukt.
Lang indrukken van deze toets schakelt het instrument uit.
Het instrument schakelt automatisch uit na zes minuten zonder
activiteit.
De helling (in °) in het statusveld kan worden in en uitgeschakeld.
Reset - terugzetten van het instrument naar de
fabrieksinstellingen ( )
WIS toets
Het instrument heeft een Resetfunctie. Als de menufunctie Reset wordt
gekozen en bevestigd, dan keert het apparaat terug naar de fabrieksinstel-
De laatste actie wordt afgebroken. Bij het uitvoeren van oppervlakte/
lingen en worden de stapel en het geheugen gewist.
inhoud of indirecte metingen kan elke individuele meting worden gewist en
)
opnieuw worden uitgevoerd.
Alle speciale instellingen en opgeslagen waarden gaan eveneens
verloren.
Kalibratie van de inclinatiesensor (
Instellen Referentie
)
De standaard instelling van de meetreferentie is de achterzijde van het
De inclinatiesensor in het apparaat kan worden gekalibreerd. Kalibratie
instrument.
vereist twee metingen op een horizontaal vlak.
Selecteer kalibratie modus in het menu
1
voorzijde
. Er klinkt een speciaal signaal iedere keer als de instelling van
Voer de eerste meting
uit op een horizontaal vlak. Het apparaat
de meetreferentie wordt gewijzigd.
bevestigt de meting met
.
Na een meting gaat de meetreferentie automatisch terug naar de standaard
2
Draai het apparaat horizontaal 180°
3
Druk op de
4
Druk op deze toets om de volgende meting uit te voeren vanaf de
.
Druk op de
.
instelling (referentie achterzijde). Zie figuur {H}.
-toets en bevestig dat het apparaat 180° is gedraaid.
lang indrukken van deze toets stelt de meetreferentie permanent in
op de voorzijde.
-toets en voer de tweede meting uit. Het apparaat
bevestigt de meting met
. De inclinatiesensor is nu gekalibreerd.
Indrukken van deze toets stelt de meetreferentie terug op de achterzijde.
Bediening
8
Stanley TLM 220i 773938a nl
Meten
)
Enkelvoudige afstandmeting
Functies
Indrukken om de laser te activeren. Nogmaals indrukken om de
Als de laser in continumodus staat, schakelt het apparaat
automatisch uit na 15 minuten.
Overzicht van de programmapictogrammen
afstandmeting te starten.
Het resultaat wordt direct weergegeven.
Meetprogramma
Minimum / maximum meting
Enkele afstandmeting
Met behulp van deze functie kunnen de kleinste en grootste afstand vanaf
Oppervlaktemeting
een vast punt worden gemeten. Hij kan ook worden gebruikt om onderlinge afstanden te meten. Zie figuur {I}
Inhoudmeting
Hij wordt meestal gebruikt om de kamerdiagonaal (maximale waarde) of
Trapeziummeting 1 (met
behulp van drie
afstanden)
Trapeziummeting 2 (met
behulp van twee
afstanden en een hoek)
Pythagorasberekening 1
horizontale afstand (minimale waarde) te bepalen.
Deze toets ingedrukt houden totdat een signaal klinkt. Zwaai de laser
nu langzaam heen en weer en op en neer over het gewenste richtpunt (bijv. de hoek van de kamer).
Indrukken om de continuemeting te stoppen. De maximale en minimale afstanden worden in het display weergegeven en de laatste meet-
Pictogram
Meting
1-2-3
Display
1-2-3
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Pythagorasberekening 2
waarde staat in de resultaatregel.
Pythagorasberekening 3
Continuelaser (
Houdt de
)
Hellingmeting
toets ingedrukt tijdens het inschakelen van het
instrument totdat het
Directe horizontale
afstand
teken permanent in het display verschijnt en er
een piep klinkt. Iedere volgende druk op de
-toets voert een afstand-
meting uit.
Druk op de
Driehoekige oppervlaktemeting
Uitzetfunctie
-toets en houd deze ingedrukt om het apparaat en Laser-
continumodus uit te schakelen.
Stanley TLM 220i 773938a nl
9
GB
D
F
I
E
P
NL
Meten
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Het resultaat wordt weergegeven op de resultaatregel.
Optellen/ Aftrekken
Druk lang op de
Afstandmeting.
De volgende meting wordt opgeteld bij de vorige.
, omtrek
De volgende meting wordt afgetrokken van de vorige.
Dit proces kan zo vaak als nodig is, worden herhaald.
, oppervlakte van de wanden
.
Trapeziummeting 1
Druk op deze toets en het resultaat wordt dan altijd getoond in de
Zie illustratie {J}
samenvattingsregel en de vorige waarde in de tweede regel.
Druk eenmaal op de
De laatste stap wordt afgebroken.
Druk op de
-toets. Het pictogram
wordt weergegeven.
-toets en neem de eerste lengtemeting
(bijv. hoogte 1).
Oppervlakte
eenmaal indrukken. Het
Druk nog eens op de
pictogram verschijnt in het display.
Deze toets indrukken om de eerste meting op te nemen
(bijv.
Nog eens indrukken om de tweede meting op te nemen
Druk op de
(bijv.
Het resultaat wordt weergegeven op de resultaatregel.
Houd de
Het resultaat wordt weergegeven op de resultaatregel.
-toets ingedrukt om extra informatie weer te geven over de
trapeziummeting, bijvoorbeeld hellinghoek
.
, trapeziumoppervlakte
.
Trapeziummeting 2
Inhoud
Druk tweemaal op deze toets. Het
-toets en neem de derde lengtemeting
(bijv. hoogte 2).
breedte).
toets om de omtrek te berekenen
-toets en neem de tweede lengtemeting
(bijv. breedte).
lengte).
Druk lang op de
-toets om extra informatie over de kamer op te
roepen, zoals plafond/vloeroppervlak
Zie illustratie {K}.
-pictogram verschijnt in
het display.
Druk tweemaal op de
Deze toets indrukken om de eerste meting op te nemen
(bijv. lengte).
Deze toets indrukken om de tweede meting op te nemen
-toets. Het pictogram
wordt weergegeven.
Druk op de
-toets en neem de eerste afstandmeting
Druk op de
-toets en neem de tweede lengtemeting
.
en de
hellinghoekmeting.
)
(bijv. breedte).
Deze toets indrukken om de derde meting op te nemen
De Stanley TLM meet hellinghoeken tussen + 45 en - 45°.
Het resultaat wordt weergegeven op de resultaatregel.
(bijv. hoogte).
Functies
10
Stanley TLM 220i 773938a nl
Houdt de
-toets ingedrukt om extra informatie weer te geven over
de trapeziummeting, bijvoorbeeld hellinghoek
Uitzetfunctie
, trapeziumoppervlakte
Er kunnen twee verschillende afstanden (a en b) in het instrument worden
.
ingevoerd om te worden gebruikt om onderlinge afstanden te markeren,
bijv. bij de constructie van houten frames.
Hellingmeting
)
)
)
)
)
Zie figuur {O}.
De hellingsensor meet hellingen tussen ± 45°.
De infocode i 160 betekent, dat het apparaat zich buiten de toegestane grenzen bevindt.
Invoeren van uitzetafstanden:
Tijdens hellingmetingen moet het instrument zonder een dwarshelling worden vastgehouden (max. 10°).
het display
Deze toets driemaal indrukken en het uitzetpictogram verschijnt in
Met behulp van
en
kunnen de waardes (eerst a en daarna b)
worden aangepast aan de uit te zetten afstanden. Vasthouden van de
toetsen verhoogt de snelheid waarmee de waardes veranderen.
Als het apparaat een dwarshelling heeft van meer dan ± 10°, dan
zal het display een infocode i 156 tonen, die betekent, dat het
apparaat te schuin wordt gehouden.
Als de gewenste maat (a)
toets.
De eenheden voor hellingen worden ingesteld via het menu.
Deze toets eenmaal indrukken om de hellingmeter te activeren.
Het
De waarde (b)
-pictogram verschijnt in het display. De helling wordt continu
Directe horizontale afstand
.
-toets ingedrukt om extra informatie over de meting weer
, de gemeten afstand
en de
De functie kan op ieder moment worden gestopt door indrukken van de
-toets.
. Zie illustratie {M}.
Stanley TLM 220i 773938a nl
.
De pijlen in het display
geven aan in welke richting de Stanley
TLM moet worden verplaatst om de gewenste afstand te bereiken (ofwel
a of b). Zodra het uitzetpunt is bereikt, verschijnt het
-pictogram in
het display.
Deze toets indrukken om de helling en de afstand te meten. De resultaatregel toont het eindresultaat als de directe horizontale afstand.
indirecte hoogte
en
-toets.
Als de Stanley TLM nu langzaam wordt bewogen langs de uitzetlijn dan zal
de getoonde afstand langzaam afnemen. Het instrument begint te piepen op
een afstand van 0,1m van het volgende uitzetpunt.
Druk tweemaal op deze toets en het volgende pictogram verschijnt
Houd de
kan worden ingevoerd met behulp van
-
Indrukken van de
-toets start de laser meting. Het display toont in de
resultaatregel de actuele afstand tussen het uitzetpunt (eerst a en vervolgens b) en het instrument (meetreferentie achterzijde).
Indrukken om de helling en de afstand te meten. Zie figuur {L}.
te geven, bijvoorbeeld de hellinghoek
is bereikt, deze bevestigen met de
De opgegeven waarde (b) wordt bevestigd met de
aangegeven als ° of % afhankelijk van de instelling.
in het display
.
11
Functies
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
moet worden gebruikt voor de metingen loodrecht op het richtmerk;
de maximale afstand voor alle overige metingen.
Driehoekige oppervlakte
De oppervlakte van een driehoek kan worden berekend door het meten
Indirecte meting - bepalen van een lengte met behulp van
2 hulpmetingen
van drie zijden. Zie illustratie {N}.
Druk de
-toets eenmaal in - het driehoekpictogram
verschijnt
Zie figuur {P}
in het display.
Bijv. voor het meten van de hoogte of breedte van gebouwen. Het is handig
Druk op de
-toets en meet de eerste zijde van de driehoek
Druk op de
-toets en meet de tweede zijde van de driehoek
Druk op de
-toets en meet de derde zijde van de driehoek
Het resultaat
Houd de
om een statief te gebruiken bij het meten van hoogtes waarbij twee of
.
meer lengtes moeten worden bepaald.
.
Deze toets eenmaal, indrukken, het display toont
.
wordt weergegeven op de resultaatregel.
Richt op het bovenste punt (1) en voer de meting uit
. De meet-
waarde wordt overgenomen na de eerste meting. Houd het instrument zo
-toets ingedrukt om extra informatie over de meting weer
te geven, zoals de hoek
. De laser
wordt ingeschakeld.
goed mogelijk horizontaal.
tussen de eerste twee metingen en de omtrek
van de driehoek.
Deze toets indrukken en vasthouden om de continue meting te
starten
Indirecte meting
, zwaai de laser heen en weer en op en neer over het ideale
richtpunt.
Het instrument kan afstanden berekenen met behulp van de stelling van
Indrukken om de continue meting te stoppen (2). Het resultaat wordt
Pythagoras.
weergegeven op de resultaatregel, de tussenresultaten op de tussenresul-
Deze methode is vooral handig als het lastig is om de betreffende afstand
taatregels.
direct te meten.
Houd de
)
•
•
•
Let goed op, dat de juiste meetvolgorde wordt aangehouden:
Alle richtpunten moeten in hetzelfde horizontale of verticale vlak
liggen.
De beste resultaten worden bereikt als het instrument wordt geroteerd om een vast punt (bijv. met de positioneringbeugel volledig
uitgeklapt en tegen een muur gehouden) of als de Stanley TLM op een
statief is bevestigd.
De minimum/maximum functie kan worden toegepast - zie de beschrijving in "Meten -> Minimum/maximum meting". De minimale waarde
Functies
toets ingedrukt om extra informatie over de meting van de
hoeken van de driehoek
en
.
Indirecte meting - bepalen van een lengte met behulp van
3 hulpmetingen
Zie figuur {Q}
Druk tweemaal op deze toets en het volgende pictogram
verschijnt in het display. De laser wordt ingeschakeld.
Richt op het bovenste punt (1) en voer de meting uit. De meetwaarde
wordt overgenomen na de eerste meting. Houd het instrument zo goed
12
Stanley TLM 220i 773938a nl
mogelijk horizontaal.
tussenresultaatregels.
Deze toets indrukken en vasthouden om de continuemeting te
starten
Houd de
, zwaai de laser heen en weer en op en neer over het ideale
toets ingedrukt om extra informatie over de meting van de
tussenresultaten
en
op te roepen.
richtpunt.
Opslaan van constanten/historisch geheugen
Indrukken om de continuemeting te stoppen (2). De meetwaarde
wordt overgenomen. Richt op het onderste punt en
druk op deze toets om de meting uit te voeren (3)
Opslaan van constanten
Veelgebruikte waardes kunnen worden opgeslagen en teruggeroepen, bijv.
. Het resultaat
wordt weergegeven op de resultaatregel, de tussenresultaten op de
de hoogte van een kamer. Meet de gewenste afstand, toets
tussenresultaatregels.
houden totdat het toestel piept om de opslag te bevestigen.
Houd de
Oproepen van constanten
toets ingedrukt om extra informatie op te vragen over
bijvoorbeeld de tussenresultaten
,
en de minimale afstand
Deze toets tweemaal indrukken om de constante op te roepen en
.
druk op toets
Indirecte meting - bepalen van een tussenresultaat met
behulp van 3 hulpmetingen
Historisch geheugen
bijv. het bepalen van de hoogte tussen punt 1 en punt 2 met behulp van drie
Deze toets een keer indrukken en de vorige 20 resultaten (metingen
richtpunten.
of berekende resultaten) worden in omgekeerde volgorde getoond.
Druk driemaal op deze toets en het volgende pictogram
De
verschijnt in het display. De laser wordt ingeschakeld.
-toetsen kunnen worden gebruikt om door te lijst te
Deze toets indrukken om een waarde in de resultaatregel te
. De meet-
gebruiken voor verdere berekeningen.
waarde wordt overgenomen na de eerste meting.
Tegelijkertijd indrukken van de
. De meetwaarde wordt overgenomen na de
Deze toets ingedrukt houden om de continuemeting te starten
en
-toetsen wist alle waardes in
het historische geheugen.
tweede meting.
.
Lange-afstand modus (
Zwaai de laser heen en weer en op en neer over het ideale richtpunt.
Druk op de
Deze toets indrukken om de continue meting te stoppen. Het resul-
-toets. Het pictogram
)
wordt weergegeven.
Ongunstige omstandigheden (helder zonlicht of een zeer zwak reflecte-
taat wordt weergegeven op de resultaatregel, de tussenresultaten op de
Stanley TLM 220i 773938a nl
en
bladeren.
Richt op het bovenste punt (1).
Voert de meting uit
om deze beschikbaar te maken voor verdere bereke-
ning.
Zie figuur {R}
Deze toets indrukken om de meting uit te voeren
ingedrukt
rend richtpunt) kan het bereik van het apparaat verminderen, ondanks dat
13
Functies
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
kunnen in lange-afstand modus langere afstanden worden gemeten. Het
gebruik van een statief en het starten van metingen door indrukken van de
156
-toets wordt aanbevolen bij het uitvoeren van metingen over meer
dan 30m of langere periodes onder deze omstandigheden. (Zie hoofdstuk
160
162
Technische specificaties)
)
De instellingen worden teruggezet als het apparaat wordt uitgeschakeld.
204
252
253
255
Zelfontspanner (timer)
Deze toets indrukken om een vertraging van 5 seconden in te stellen.
of
256
Deze toets ingedrukt houden tot de gewenste vertraging is bereikt
(max. 60 seconden).
257
Als de toets wordt losgelaten bij ingeschakelde laser, dan worden de reste-
260
rende seconden tot de meting afgeteld in het display. (bijv. 59, 58, 57...)
Oorzaak
Dwarshelling groter dan 10°
Lengtehelling te groot (> 45°)
De kalibratie werd niet uitgevoerd op een horizontaal vlak
en de kalibratiefactor ligt buiten
de toegestane grenzen.
Rekenfout
Temperatuur te hoog
Temperatuur te laag
Ontvangstsignaal te zwak, meettijd te lang, afstand > 100 m
Ontvangstsignaal te sterk
Foutieve meting, teveel omgevingslicht
Laserstraal onderbroken
Fout
Oorzaak
Error Hardwarefout
worden afgeteld in het display. De laatste 5 seconden worden afgeteld met
een signaal. Na de laatste signaal wordt de meting uitgevoerd en op het
display weergegeven.
)
De zelfontspanner kan voor alle metingen worden gebruikt.
Afstandmetingen:
Meetnauwkeurigheid tot 10 m
(2 σ, standaard afwijking)
Power Range Technology™:
Bereik (gebruik richtplaat vanaf ongeveer
100 m)
Kleinste weergegeven eenheid
Afstandmeting
Meldingen en Foutcodes
of
"Error". De onderstaande fouten kunnen worden hersteld:
Appendix
Procedure herhalen
Instrument laten afkoelen
Instrument opwarmen
Gebruik een richtplaat
Teveel reflectie van richtmerk
(gebruik richtplaat)
Richtmerk afschermen (meten
onder andere lichtcondities)
Meting herhalen
Correctie
Schakel het apparaat enkele
malen aan en uit. Als het pictogram blijft terugkomen, dan is
het instrument mogelijk defect.
Neem in dat geval contact op
met uw dealer voor assistentie.
Technische gegevens
Appendix
Alle meldingen en codes worden weergegeven met de aanduiding
Correctie
Houd het instrument vast
zonder dwarshelling
Meet hellingen tot max. ± 45°
Kalibreer het apparaat op een
absoluut horizontaal vlak.
14
gemiddeld: ± 1,0 mm*
0,05 m tot 200 m
0,1 mm
9
Stanley TLM 220i 773938a nl
Minimum/maximum meting, continuemeting
Oppervlakte- / inhoudberekening van
ruimtes
Optellen/ Aftrekken
Indirecte meting met behulp van Pythagoras
Trapeziummeting
Hellingmetingen:
Hellingsensor:
Nauwkeurigheid (2 σ, standaard afwijking)
- tov. laserstraal
- tov. de behuizing
Indirecte meting met behulp van de
hellingmeter (directe horizontale afstand)
Hoekmeting met behulp van de hellingmeter (± 45°)
Algemeen:
Laserklasse
Lasertype
Ø laserspot
(op afstanden)
Autom. laseruitschakeling
Autom. instrumentuitschakeling
Displayverlichting
Multifunctioneel eindstuk
Zelfontspanner (timer)
Opslaan constanten
Historisch geheugen
Statiefschroefdraad (Type: 1/4-20)
Batterijlevensduur, Type AA, 2 x 1,5V
Bescherming tegen spatwater en stof
Afmetingen
Stanley TLM 220i 773938a nl
9
Gewicht (met batterijen)
Temperatuurbereik:
Opslag
9
Werking
9
9
195 g
-25°C tot +70°C
(-13°F tot +158°F)
-10°C tot +50°C
(14°F tot +122°F)
* maximale afwijking treedt op onder ongunstige omstandigheden, zoals bij helder
zonlicht of bij metingen op slecht reflecterende of ruwe oppervlakken. De meetnauwkeurigheid tussen 10 m en 30 m kan verminderen tot circa ± 0,025 mm/m, bij
afstanden boven de 30 m tot ± 0,1 mm/m. In lange-afstand modus neemt de maximale
afwijking van een afstand vanaf 30 m toe tot +/- 0,15 mm/m.
9
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
Meetbereik
DK
Het bereik is beperkt tot 200 m.
FIN
Het meetbereik zonder richtplaat is 's nachts groter en bij schemering of
RUS
als het richtmerk in de schaduw ligt. Gebruik een richtplaat om het meetPL
bereik te vergroten tijdens daglicht of als het richtpunt slecht reflecteert.
GR
Richtvlakken
H
Er kunnen meetfouten optreden bij metingen op kleurloze vloeistoffen
(bijv. water) of schoon glas, styrofoam of dergelijke halfdoorzichtige opper- CZ
SK
vlakken.
LT
Richten op hoogglanzende oppervlakken buigt de laserbundel af en kan
meetfouten veroorzaken.
EST
Bij niet-reflecterende en donkere oppervlakken kan de meettijd toenemen.
LV
RO
BG
Meetomstandigheden
± 0,3°
± 0,3°
9
9
II
635 nm, < 1 mW
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
na 3 min
na 6 min
9
9
9
9
20 waarden
9
Tot
5 000 metingen
IP 54, stofdicht,
spatwaterdicht
143,5 x 55 x 30 mm
15
Appendix
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Verzorging
Het instrument niet onderdompelen in water. Vuil en vocht afvegen met
een vochtige zachte doek. Gebruik geen agressieve schoonmaak- of oplosmiddelen. Behandel het instrument net zoals u een verrekijker of fotocamera zou behandelen.
Garantie
De Stanley TLM 220i komt met 2 jaar garantie van Stanley.
Meer gedetailleerde informatie kan worden aangetroffen op:
www.stanleyworks.com
Alle illustraties, beschrijvingen en technische specificaties kunnen zonder
mededeling vooraf worden gewijzigd.
Appendix
16
Stanley TLM 220i 773938a nl
1
EXIT
1
2
3
3
1
2
max.
2
1
Stanley TLM 220i
Download PDF

advertising