TLM220i | Stanley TLM220i LASER DISTANCE METER instruction manual

77-116
Stanley TLM 220i
1
2
3
4
6
5
8
7
9
10
12
11
14
13
15
2
2
1
3
4
8
5
1
3
7
4
6
7
6
5
Instrukcja obsługi
Instrukcje bezpieczeństwa
Język polski
Zastosowana symbolika
Gratulujemy zakupu urządzenia Stanley TLM 220i.
Symbole graficzne zawarte w dziale "Instrukcje bezpieczeństwa"
mają następujące znaczenie:
Przed jego użyciem należy dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi.

OSTRZEŻENIE:
Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację lub
nieprawidłowy sposób użycia, które w przypadku braku
przeciwdziałań mogą prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń
ciała.
Osoba odpowiedzialna za instrument powinna
upewnić się czy wszyscy jego użytkownicy zrozumieli treść
niniejszego materiału oraz czy zamierzają stosować się do
zawartych w nim wskazówek i zaleceń.

UWAGA:
Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację lub
nieprawidłowy sposób użycia, które w przypadku braku
przeciwdziałań mogą skutkować lżejszymi obrażeniami ciała oraz/
lub znacznymi szkodami materialnymi, finansowymi lub
środowiskowymi.
Spis treści
Instrukcje bezpieczeństwa ..................................... 1
Rozpoczęcie pracy .................................................. 4
Menu funkcyjne ........................................................ 6
Operacje .................................................................... 8
Pomiary ...................................................................... 9
Funkcje ...................................................................... 9
Załącznik ................................................................. 15
)
Ważne paragrafy, do których treści należy się zawsze
stosować w praktyce ponieważ umożliwiają pracę z urządzeniem
w sposób technicznie poprawny i efektywny.
Używanie instrumentu
Użycie dozwolone
•
Pomiar odległości
•
Funkcje obliczeniowe, jak np. powierzchnie czy objętości
•
Pomiar kąta pochylenia
Użucie zabronione
Stanley TLM 220i 773938a pl
1
•
Używanie urządzenia bez instrukcji obsługi.
•
Praca poza opisanymi zakresami.
Instrukcje bezpieczeństwa
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
•
•
Odpowiedzialność innego producenta akcesoriów:
Deaktywowanie systemów bezpieczeństwa i usuwanie
oznaczeń objaśniających funkcjonalność oraz ostrzegających
przed zagrożeniem.
)
Inni niż Stanley producenci akcesoriów do urządzeń
Stanley TLM odpowiedzialni są za ustalanie i wdrażanie zasad
bezpieczeństwa, a także za informowanie o tychże zasadach w
odniesieniu do swoich produktów. Odpowiadają również za
efektywność zastosowań warunków bezpieczeństwa w połączeniu z
urządzeniami firmy Stanley.
Otwieranie urządzenia przy pomocy narzędzi (np. śrubokrętem)
jeśli nie zostało to wyraźnie dozwolone w pewnych przypadkach.
•
Wykonywanie modyfikacji i przeróbek urządzenia.
•
Używanie akcesoriów innych producentów bez wyraźnej zgody
firmy Stanley.
•
Nieodpowiedzialne zachowanie operatora na rusztowaniach,
drabinach, podczas pomiarów w pobliżu pracujących maszyn
lub w zasięgu niezabezpieczonych części instalacji.
•
Celowanie bezpośrednio pod słońce.
•
Nieuzasadnione kierowanie wiązki na różne urządzenia, również
w ciemnościach.
•
Nieodpowiednie zabezpieczenie miejsca pomiaru (np. podczas
pomiarów na drogach, budowach itp.)
Odpowiedzialność posiadacza instrumentu:

OSTRZEŻENIE
W gestii osoby odpowiedzialnej za instrument leży upewnienie
się czy jest on używany zgodnie z instrukcją obsługi. Osoba taka
odpowiada również za przeszkolenie użytkowników sprzętu w
zakresie jego używania jak również wskazówek bezpieczeństwa.
Posiadacza urządzenia obowiązują następujące zasady:
Ogrniczenia w użyciu
)
Zajrzyj do rozdziału pt. “Dane technincze“.
Urządzenie Stanley TLM przeznaczone jest do używania w
miejscach przebywania ludzi. Instrumentu nie wolno umieszczać w
strefach eksplozji czy w warunkach o działaniu szkodliwym.
Zrozumienie instrukcji bezpieczeństwa produktu oraz wszelkich
wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
•
Zapoznanie się z miejscowymi przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy.
•
Natychmiastowe poinformowanie firmy Stanley w przypadku
gdyby urządzenie stało się w jakimkolwiek stopniu
niebezpieczne.
Niebezpieczeństwa w trakcie obsługi
urządzenia
Zakresy odpowiedzialności

UWAGA:
Zwrócić uwagę na możliwość pojawiania się błędnych
wyników pomiarów w przypadku defektu urządzenia lub gdy zostało
ono upuszczone na ziemię, użyte niezgodnie z przeznaczeniem lub
gdy było przerabiane czy modyfikowane.
Odpowiedzialność producenta oryginalnego sprzętu Stanley
Europe, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen,
Belgium (w skrócie Stanley):
Firma Stanley odpowiedzialna jest za dostarczenie produktu wraz z
instrukcją obsługi i oryginalnymi akcesoriami w stanie całkowicie
bezpiecznym.
Instrukcje bezpieczeństwa
•
2
Stanley TLM 220i 773938a pl
Zalecenie:
Należy okresowo wykonać pomiary testowe. Dotyczy to w
szczególności nieprawidłowego użycia, a także momentu przed
ważnymi pomiarami oraz po ich przeprowadzeniu.
elektrostatycznych w sposób nie powodujący interferencji
elektromagnetycznej z innymi urządzeniami.

OSTRZEŻENIE:
Stanley TLM spełnia surowe wymogi oraz standardy w
omawianym zakresie. Nie mniej jednak, możliwość wpływu na pracę
innych urządzeń nie może zostać całkowicie wykluczona.
Upewnić się czy elementy optyczne Stanley TLM są czyste oraz czy
urządzenie nie doznało uszkodzen mechanicznych (obudowa,
zasuwki itp.).

UWAGA:
Nigdy nie należy wykonywać samodzielnych napraw
urządzenia.W przypadku powstania uszkodzeń, prosimy
skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

UWAGA:
Zarówno podczas zwykłych pomiarów odległości jak też
wykonywanych do obiektów ruchomych (np. dźwigi, maszyny
budowlane, platformy itp.), istnieje ryzyko powstawania błędów.
Klasyfikacja lasera
Zalecenie:
Urządzenie należy traktować jedynie jako sensor pomiarowy, a nie
urządzenie kontrolne.System neleży skonfigurować tak, by
wystąpienie błędnych wyników, zaburzeń w pracy lub kłopotów z
zasilaniem (wyłączenie bezpieczników itp.), nie skutkowało
powstaniem niebezpiecznych sytucji i uszkodzeń.
Dalmierz zintegrowany
Urządzenie Stanley TLM emituje widzialną wiązkę lasera
wychodzącą z czołowej, przedniej części.
Jest to 2 Klasa lasera, zgodnie z następującymi dokumentami:
•

OSTRZEŻENIE:
Zużytych baterii nie wolno wyrzucać do odpadków
domowych.Zadbaj o środowisko naturalne i dostarcz je do punktu
zbierania elektrośmieci, zgodnie z obowiązującym prawem.
Urządzenia nie wolno wyrzucać do odpadków domowych.
IEC60825-1 : 2007 "Radiation safety of laser products"
Postępuj zgodnie z obowiązującym prawem.
Produkty laserowe klasy 2:
Nie wolno spoglądać bezpośrednio w wiązkę lasera lub kierować ją
niepotrzenie w stronę przebywania ludzi.Zabezpiecenie źrenicy oka
następuje przez uniknięcie patrzenia na wiązkę włącznie z
mruganiem powiekami.
Ogranicz możliwość dostępu do urządzenia osobom
niepowołanym.

OSTRZEŻENIE:
Spoglądanie bezpośrednio w wiązkę z użyciem elementów
optycznych (jak lornetki czy lunety) może być niebezpieczne dla
zdrowia.
Zgodność elektromagnetyczna (EMC)
Zalecenie:
Nie spoglądać w wiązkę z użyciem urządzeń optycznych.
Termin "zgodność elektromagnetyczna" należy rozumieć jako
zdolność instrumetu do funkcjonowania w środowisku
promieniowania elektromagnetycznego i w miejscach wyładowań
Stanley TLM 220i 773938a pl
3
Instrukcje bezpieczeństwa
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL

UWAGA:
Spoglądanie bezpośrednio w wiązkę lasera może być
niebezpieczne dla oczu.
Rozpoczęcie pracy
Wkładanie/wymiana baterii
Zalecenie:
Nie spoglądać bezpośrednio w wiązkę lasera.Upewnić się czy
promień wiązki skierowany został powyżej lub poniżej poziomu oczu.
(Dotyczy to szczególnie stałych instalacji pomiarowych, maszyn itp.).
Zobacz rysunek {A}
1
2
3
Oznakowanie
N
S
Laser Radiation (Promieniowanie lasera)
Do not stare into the beam (Nie spoglądać
DK
w wiązkę lasera)
Klasa lasera 2
FIN
acc. IEC 60825-1:2007
Maksymalna moc promieniowania: <1mW
RUS
Emitowana długość fali:
620-690nm
Rozbieżność wiązki:
0.16 x 0.6 mrad
Czas trwania impulsu:
1 x 10 -9 s
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV Miejsce umieszczenia oznakowania na produkcie przedstawiono na
RO ostatniej stronie!
BG
Rozpoczęcie pracy
Zdjąć klapkę komory baterii oraz założyć pasek na rękę.
Włożyć baterie zwracając uwagę na prawidłową polaryzację.
Zamknąć komorę baterii.Baterie należy wymienić gdy na ekranie
zacznie migać symbol
.
)
)
Przed dłuższym postojem urządzenia należy wyjąć z
niego baterie. Pozwoli to uniknąć wylania elektrolitu.
Należy używać tylko baterii alkalicznych lub akumulatorów.
Zmiana punktu odniesienia pomiaru
(wielofunkcyjna stopka)
Zobacz rysunek {B}
Urządzenie może zostać zastosowane w następujących sytuacjach:
•
Podczas pomiarów od krwędzi, należy rozłożyć podpórkę
odniesienia ("zaskoczenie" do ustalonej pozycji). Zobacz
rysunek {C}.
•
W przypadku pomiarów prowadzonych z narożników, należy
rozłożyć podpórkę odniesienia do momentu jej "zaskoczenia" w
ustalonej pozycji, a nastepnie przyciskając i przesuwając ją w
lewo całkowicie rozłożyć. Zobacz rysunek {D}.
Wbudowany czujnik automatycznie rozpozna położenie stopki i
odpowiednio dostosuje punkt odniesienia pomiarów.
4
Stanley TLM 220i 773938a pl
wynikowego. Pojawiający się czerwony trójkąt informuje o
możliwości dalszego, szczegółowego rozwinięcia wyświetlonego
tematu.
Klawiatura
Zobacz rysunek {E}:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ON (przycisk włączania/wyzwolenia pomiaru)
Przycisk celownika cyfrowego
Przycisk tryb pomiaru dużych odległości
Przycisk dodawania (+)
Przycisk funkcyjny
Przycisk odejmowania (-)
Przycisk pomiaru powierzchni/objętości
Przycisk menu/równa się
Przycisk pomiaru pośredniego (funkcja "Pitagoras")
Przycisk samowyzwalacza
Przycisk pomiaru trapezu
Przycisk rejestracji/pamięci
Przycisk zmiany punktu odniesienia
Przycisk poweirzchnia trójkąta
Przycisk czyszczenia ekranu/wyłączania urządzenia
(Clear/Off)
1
2
3
4
5
6
7
8
Wyświetlacz w trybie "celownika cyfrowego"
Celownik cyfrowy (powiększenie 4x)
Urządzenie posiada wbudowany wizjer cyfrowy, dzięki któremu
możemy oglądać cel bezpośrednio na wyświetlaczu. Krzyż kresek
umożliwia precyzyjne celowanie mimo braku widoczności wiązki
lasera. Zobacz rysunek {F.2}
Wyświetlacz w trybie zwykłym
Zobacz rysunek {F.1}.
Cyfrowy celownik w znacznym stopniu ułatwia pracę, szczególnie
podczas pomiarów na zewnątrz, i może być stosowany przy każdej
funkcji. Nawet długie odległości do szczegółowych celów mogą być
bezproblemowo zmierzone choćby w nasłonecznieniu.
Układ graficzny wyświetlacza można podzielić na dwa obszary.Lewe
górne pole jest nieco jaśniejsze i przedstawia aktualnie wybrany
program pomiarowy. Obok, z prawej strony pojawia się menu
przedstawiające programy pomiarowe, które można wybrać
wciskając przycisk odpowiadający liczbowo danemu tematowi.
Czterokrotne powiększenie obrazu z będzie z pewnością
zadowalające dla każdego użytkownika.
Pole pomiarowe przedstawia wyniki poszczególnych pomiarów
odległości zrealizowanych w danym programie. Do tego celu służą
trzy linie.Linia pozioma oddziala pole pomiarowe od pola
Stanley TLM 220i 773938a pl
Wybór programu wraz z instrukcją pomiaru
Kolejne menu wyboru
Poziom
Samowyzwalacz
Pole pomiarowe
Linia wyników
Pole szczegółowe
Pasek statusu pracy (laser włączony (ON), płaszczyzna
odniesienia, tryb pomiaru dalekiego, domiar, plus / minus,
poziom naładowania baterii)
Aby uruchomić funkcję, należy wcisnąć przycisk
. Ponowny
wybór
spowoduje przełącznie między powiększeniem 1x, 2x do
4x.
5
Rozpoczęcie pracy
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Jasność obrazu można regulować w 5-stopniowej skali przy użyciu
przycisku
lub
.
7
8
9
10
)
W przypadku krótkich celowych, cyfrowy celownik może być
obarczony błędem paralaksy. Wówczas to plamka lasera może
znajdować się w miejscu innym niż środek krzyża kresek. W takim
przypadku należy przyjąć plamkę lasera jako cel wiarygodny.
Zobacz rysunek {F.2}
1
2
3
4
5
6
7
Realizacja płaszczyzny poziomej (w °)
Domiar
Statyw
Podświetlenie ekranu
Nawigowanie w strukturze menu
W menu urządzenia można dokonać wszelkich ustawień
spełniających wymogi zadania oraz oczekiwania użytkownika.
Stopnie powiększenia (1x, 2x, 4x)
Samowyzwalacz
Płaszczyzna pozioma (w °)
Krzyż kresek
Kąt inklinacji
Wartość pomiaru śledzącego (trackingu)
Obraz
Opis ogólny
Aby wejść w strukturę menu, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk
.
Wciskając przycisk
lub
tematów menu głównego.
, możemy poruszać się w zakresie
Wciśnięcie przycisku
w sposób szybki spowoduje przejście do
kolejnego poziomu menu danego tematu.
Menu funkcyjne
Dalszego wyboru dokonujemy przyciskając
Ustawienia
lub
.
Ustawienia akceptujemy wciskając i przytrzymująć przycisk
W strukturze menu można wykonywać różne ustawienia.Każdy
wybór przedstawiony jest w postaci listy pionowej. W tym menu, pole
wyboru (kursor) pozostaje nieruchome, a lista przemieszcza się w
kierunku pionowym. Po rozpoczęciu z punktu centralnego listy,
priorytet wprowadzania postępuje od góry zgodnie z ruchem
wskazówek zegara. Zobacz rysunek {G}.
.
Wciśnięcie przycisku
i dłuższe przytrzymanie go w tej pozycji
umożliwi wyjście z poziomu ustawień bez ich zapisywania.
Menu zawiera następujące tematy:
1
2
3
4
5
6
Jednostki pomiarowe (odległość)
Jednostki pomiarowe (kąty)
Sygnał dźwiękowy
Obraz cyfrowego celownika (czarno-biały)
Kasowanie
Klibracja czujnika pochylenia
Menu funkcyjne
6
Stanley TLM 220i 773938a pl
Ustawianie jednostek pomiaru odległości
Podświetlenie ekranu (
Można ustawić następujące jednostki:
Jasność wyświetlacza może być regulowana w sześciostopniowej
skali. Poziom 6 oznacza największą jasność, natomiast 1 –
najmniejszą.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
Odległość
0.0000 m
0.000 m
0.00 m
0.00 ft
0'00'' 1/32
0'00'' 1/16
0'00'' 1/8
0'00'' 1/4
0.0 in
0 1/32 in
0 1/16in
0 1/8 in
0 1/4 in
0.000 yd
Powierzchnia
0.000 m²
0.000 m²
0.000 m²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.000 yd²
Objętość
0.000 m³
0.000 m³
0.000 m³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.000 yd³
Pomiary ze statywu (
)
Jako punkt odniesienia pomiarów należy ustawić gwint statywu
(przełączamy z ustawienia "od czoła" lub "od stopki" dalmierza
Stanley TLM). Aby tę czynność wykonać, należy wybrać symbol
z menu. Funkcję odniesienia pomiarów do głowicy statywu
można włączać i wyłączać. Aktualne ustawienie przedstawione jest
na wyświetlaczu
.
)
Zaleca się by w trakcie realizacji pomiarów na statywie
dokonać inicjalizacji przy użyciu przycisku
. Pozwoli to zapobiec
utracie ostrości obrazu.
)
Ustawienia zostaną anulowane po wyłączeniu urządzenia.
Sygnał dźwiękowy (
Ustawienia jednostek pomiaru kąta
pochylenia
)
Sygnał dźwiękowy można włączać lub wyłączać.
Domiar (
Można ustawić następujące jednostki pomiaru kąta pochylenia:
Jednostka pochylenia
2.1
+/- 0.0°
2.2
0.00%
2.3
mm/m
2.4
in/ft
Stanley TLM 220i 773938a pl
)
)
Wybrana wartość domiaru zostanie dodana lub odjęta od każdego
wykonanego pomiaru w spsób automatyczny. Funkcja ta umożliwia
sprawdzanie zakresów tolerancji (np. wymiary niezrealizowane
odniesione do zralizowanych). Wybierając funkcję domiaru z pozycji
menu, należy następnie dokonać ustawień odpowiedniej wartości
używając przycisków
lub
. Dłuższe wciśnięcie przycisku
zwiększy zakres zmian wartości. Po uzyskaniu żądanego domiaru,
neleży potwierdzić to przyciskiem
. Na wyświetlaczu pojawi się
7
Menu funkcyjne
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
stosowny symbol
lub
stosowania domiaru.
i pozostanie tam przez cały czas
4
Wcisnąć przycisk
i wykonać drugi pomiar.Urządzenie
potwierdzi tę czynność za pomocą
.
Czujnik pochylenia został skalibrowany.
Czarno-biały obraz celownika cyfrowego (
)
Operacje
Wyświetlacz w trybie celownika można zmieniać na czarno-biały.
Płaszczyzna pozioma w polu statusu (
Włączanie i wyłączanie
)
Włączanie urządzenia oraz uruchomienie emisji wiązki
lasera. Na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii do
momentu naciśnięcia kolejnego przycisku.
Dłuższe przytrzymanie wciśniętego przycisku spowoduje
wyłączenie dalmierza.
Urządzenie wyłączy się samo po sześciu minutach postoju.
Reazlizacja płaszczyzny poziomej (w °) może zostać włączona lub
wyłączona.
Restart- powrót urządzenia do ustawień
fabrycznych ( )
Urządzenie posida funkcję restartu. Jeśli zostanie ona wybrana z
pozycji menu oraz potwierdzona, urządzenie powróci do ustawień
fabrycznych, a dane zapisane w pamięci zostaną utracone.
Przycisk kasowania (CLEAR)
Powoduje anulowanie ostatniej akcji. Podczas pomiarów
powierzchni lub objętości, anulować można każdy pojedynczy
pomiar wchodzący w skład danej procedury.
)
Skasowaniu ulegną także wszystkie wykonane uprzednio
ustawienia oraz wprowadzone wartości.
Kalibracja czujnika pochylenia (
Ustawienia miejsca odniesienia pomiarów
)
Ustawieniem domyślnym miejsca odniesienia pomiarów jest stopka
urządzenia.
Czujnik pochylenia urządzenia może być z powodzeniem
kalibrowany przez użytkownika. Kalibracja ta wymaga wykonania
dóch pomiarów na płaskiej powierzchni.
Z pozycji menu wybrać tryb kalibracji
1
Wykonać pierwszy pomiar
Po naciśnięciu przycisku, punkt odniesienia pomiarów
przeniesiony zostanie na czoło instrumentu
.
na płaskiej powierzchni.
Urządzenie potwierdzi czynność poprzez
użytkownik usłyszy sygnał dźwiękowy.
.
2
Urządzenie obrócić w płaszczyźnie poziomej o 180°
3
Wcisnąć przycisk
Po wykonanym pomiarze, punkt odniesienia przestawiony zostanie
automatycznie do miejsca domyślnego (stopka). Zobacz rysunek {H}.
.
oraz potwierdzić fakt obrotu urządzenia o
W celu trwałego ustawienia miejsca odniesienia pomiarów do
czoła instrumentu należy na dłużej wcisnąć ten przycisk.
180°.
Operacje
.
W trakcie dokonywania zmian miejsca odniesienia pomiarów,
8
Stanley TLM 220i 773938a pl
Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje powrót do stopki
dalmierza.
usłyszenia sygnału dźwiękowego. Każde kolejne wciśnięcie
przycisku
wyzwoli pomiar odległości.
Aby wyłączyć urządzenie wraz z funkcją emisji lasera ciąłego neleży
nacisnąć przycisk
i chwilę przytrzymać w tej pozycji.
Pomiary
)
Jeśli ustawiony został tryb ciągłej emisji lasera, urządznie
wyłączy się automatycznie po 15 minutach.
Pojedynczy pomiar odległości
Wcisnąć przycisk w celu aktywacji lasera. Ponowne naciśnięcie
spowoduje wykonanie pomiaru odległości.
Funkcje
Wynik pomiaru pojawi się automatycznie na wyświetlaczu.
Przegląd symboli programów
Pomiar minimum/maksimum
Funkcja ta umożliwia pomierzenie minimalnych oraz maksymalnych
odległości od stałego punktu odniesienia. Można ją również
wykorzystywać w celu wyznaczania odstępów. Zobacz rysunek {I}
Program pomiarowy
Przycisk należy wcisnąć i przytrzymać do momentu usłyszenia
sygnału dźwiękowego. Następnie powoli przechylić wiązkę lasera w
tył i w przód oraz w górę i w dół na przestrzeni celu (przykładowo:
narożnik pomieszczenia).
Przedstawieni
e szczegółowe
1-2-3
Pomiar trapezu 1 (przy
użyciu trzech odległości)
Pomiar trapezu 2 (dwie
odległości i jeden kąt)
Obliczenia wg
Twierdzenia Pitagorasa 1
Obliczenia wg
Twierdzenia Pitagorasa 2
Obliczenia wg
Twierdzenia Pitagorasa 3
Pomiar pochylenia
Wcisnąć przycisk i zakończyć pomiar ciągły. Wartości
maksymalne oraz minimalne pojawią się na wyświetlaczu wraz z
ostatnio pomiarzoną wielkością.
)
Wcisnąć oraz przytrzymać przycisk
na etapie uruchamiania
urządzenia do momentu pojawienia się na ekranie znaku
oraz
Stanley TLM 220i 773938a pl
Pomiar
1-2-3
Pojedynczy pomiar
odległości
Pomiar pola
powierzchni
Pomiar objętości
Zwykle używa się tej funkcji w celu wyznaczania przekątnych
pomieszczeń (wartości maksymalne) lub rzutów prostopadłych
(wartości minimalne).
Laser ciągły(
Symbol
9
Pomiary
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Program pomiarowy
Symbol
Pomiar
1-2-3
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku
wartości przekątnej
.
Przedstawieni
e szczegółowe
1-2-3
Bezpośrednia odległość
pozioma
spowoduje wyświetlenie
Objętość
Wcisnąć przycisk dwukrotnie.
Na ekranie pojawi się symbol
.
Pomiar pola powirzchni
trójkąta
Funkcja tyczenia
Wciskając ten przycisk wyzwalamy pomiar pierwszej
wielkości
(np. długość).
Wciskając ten przycisk wyzwalamy pomiar drugiej
wielkości
(np. szerokość).
Dodawanie / odejmowanie
Wynik kolejnego pomiaru zostanie dodany do poprzedniego.
Wciskając ten przycisk wyzwalamy pomiar trzeciej
wielkości
(np. wysokość).
Wynik kolejnego pomiaru zostanie odjęty od poprzedniego.
Rezultat pomiaru objętości pojawi się w linii wynikowej.
Pomiar odległosci.
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku
spowoduje wyświetlenie
dodatkowej informacji o pomieszczeniu jak np. pole powierzchni
sufitu/podłogi
, sumaryczna powierzchnia ścian
czy obwód
.
Proces ten można dowolnie powtarzać.
Wciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie rezultatu
pomiaru w linii wynikowej, w drugiej linii natomiast pojawi się
poprzednia wartość.
Ostatnia czynność zostanie anulowana.
Pomiar trapezu 1
Powierzchnia
Zobacz rysunek {J}
Wcisnąć przycisk jednokrotnie.
Na ekranie pojawi się symbol
.
Wcisnąć jednokrotnie przycisk
.
Wciskając ten przycisk wyzwalamy pomiar pierwszej
wielkości
(np. długość).
Nacisnąć przycisk
(np. wysokośc 1).
Ponowne wciśnięcie przycisku spowoduje wykonanie pomiaru
drugiej wielkości
(np. szerokość).
Wcisnąć ponownie przycisk
(np. szerokość).
Rezultat pomiaru objętości pojawi się w linii wynikowej.
Wcisnąć przycisk
wysokość 2).
Funkcje
10
. Na ekranie pojawi się symbol
i wykonać pomiar pierwszej wielkości
i wykonać pomiar drugiej wielkości
i wykonać pomiar trzeciej wielkości
(np.
Stanley TLM 220i 773938a pl
)
Rezultat pomiaru objętości pojawi się w linii wynikowej.
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku
spowoduje wyświetlenie
dodatkowej informacji odnośnie mierzonego trapezu, jak np. kąt
nachylenia ramion
czy pole powierzchni
.
Wciśniecie tego przycisku jednokrotne spowoduje włączenie
emisji wiązki laserowej. Na ekranie pojawi sie symbol
. Wartość
pochylenia przedstawiana jest w sposób ciągły za pomocą ° lub %
(zależnie od ustawień).
Pomiar trapezu 2
Wciśnięcie przycisku spowoduje wykonanie pomiaru
pochylenia oraz odległości. Zobacz rysunek {L}.
Zobacz rysunek {K}.
Nacisnąć dwukrotnie przycisk
.
Wcisnąć przycisk
. Na ekranie pojawi się symbol
.
oraz
)
Urządzenie mierzy kąty nachylenia w zakresie od + 45° do
- 45°.
Rezultat pomiaru objętości pojawi się w linii wynikowej.
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku
spowoduje wyświetlenie
dodatkowej informacji odnośnie mierzonego trapezu, jak np. wartość
kąta nachylenia ramion
czy pole powierzchni
.
Pomiar pochylenia
)
Czujnik pochylenia mierzy wartości kątowe w zakresie ± 45°.
Pojawiający się na ekranie kod informacyjny i 160 oznacza,
że dalmierz ustawiono poza dopuszczalnymi wartościami.
Podczas pomiaru kąta pochylenia, urządzenie należy ułożyć
w dopuszczalnym zakresie przechyłu poprzecznego
maksymalnie 10°.
Zobacz rysunek {O}.
Wprowadzanie wielkości do tyczenia:
Jeśli urzadzenie przechylone zostanie o więcej niż ± 10°, na
ekranie pojawi się kod informacyjny i 156.
Stanley TLM 220i 773938a pl
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
Wcisnąć przycisk dwukrotnie - na ekranie pojawi się symbol
.
DK
Naciśnięcie tego przycisku spowoduje uruchomienie pomiaru
FIN
kąta pochylenia i odległości.W linii wynikowej pojawi się rezultat
RUS
wyrażony w postaci bezpośredniej odległości poziomej
PL
(zredukowanej).
GR
spowoduje wyświetlenie
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku
dodatkowej informacji o pomiarze, np. kąt pochylenia
,
H
zmierzona odległość
oraz wysokość wyznaczona pośrednio
CZ
.
SK
Zobacz rysunek {M}.
LT
EST
unkcja tyczenia
LV
W pamięci urządzenia można zapisać dwie wielkości (a oraz b),
RO
które następnie będą używane do wyznaczania - przykładowo
BG
podczas produckji desek o określonych wymiarach itp.
Bezpośrednia odległość pozioma
i wykonać pomiar pierwszej wielkości
Przycisnąć
i wykonać pomiar drugiej wielkości
uruchomić pomiar kąta.
)
)
)
Jednostki związane z pomiarem pochylenia ustawiane są w
menu głównym.
Wcisnąć przycisk trzykrotnie - na wyświetlaczu pojawi się
symbol
.
11
Funkcje
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Używając przycisków
oraz
można dowolnie dopasowywać
wartości (najpierw a, następnie b) do potrzeb prac realizacyjnych.
Przytrzymanie wciśniętych przycisków wywoła większy przyrost
wprowadzanych wielkości.
Po ustawieniu żądanej stałej (a)
pomocą przycisku
.
, należy ją potwierdzić za
Wcisnąć przycisk
.
i wykonać pomiar pierwszego boku trójkąta
Wcisnąć przycisk
i wykonać pomiar drugiego boku trójkąta
.
Wcisnąć przycisk
i wykonać pomiar trzeciego boku trójkąta
.
Rezultat
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku
spowoduje wyświetlenie
dodatkowych informacji pomiarowych jak np. kąt
zawarty
między dwoma pomierzonymi bokami oraz obwód
trójkąta.
Wartość (b) wprowadzamy używając
oraz
. Zdefiniowana
musi zostać potwierdzona przyciskiem
.
wartość (b)
Naciśnięcie przycisku
wyzwoli pomiar odległości.Na ekranie, w
linii wynikowej pojawi się żądana wartość - między wielkością
mierzoną (najpierw a, następnie b), a miejscem odniesienia (stopka
urządzenia).
FPomiar pośredni
Dalmierz potrafi wyznaczać odległości w sposób pośredni,
wykorzystując Twierdzenie Pitagorasa.
Jeśli Stanley TLM przesuniemy powoli wzdłuż tyczonej linii,
wyświetlana odległość zacznie się zmniejszać. Przy odległości 0.1m
od kolejnego punktu tyczonego, usłyszymy sygnał dźwiękowy.
Procedura ta staje się niezwykle pomocna, gdy potrzebne wielkości
nie mogą zostać pomierzone bezpośrednio.
)
Należy zwrócić uwagę na poprawność wykonania sekwencji
pomiarowej:
• Wszystkie punkty celu muszą znajdować się w jednej
płaszczyźnie poziomej lub pionowej.
Strzałki na wyświetlaczu
wskazują kierunek, w którym
należy przemiszczać Stanley TLM by wyznaczyć żądaną odległość
(a lub b).Gdy tylko wartość ta zostanie osiągnięta, na wyświetlaczu
pojawi się symbol
.
•
Najdokładniejsze wyniki uzyskuje się wówczas, gdy w trakcie
pomiaru dalmierz obracany jest względem stałego stanowiska
(np. z rozłożoną całkowicie stopką odniesienia, przy ułożeniu
instrumentu na murze) lub zamontowany został na statywie.
•
Można także wykorzystać funkcję pomiaru minimum/maksimum
- zobacz objaśnienia w akapicie "Pomiary -> Pomiar Minimum/
maksimum". Wartość minimalna wykorzystywana będzie jako
rzut prostokątny punktu celu; wartość maksymalna w przypadku
pozostałych mierzonych wartości.
Procedura może zostać zatrzymana w każdej chwili przez
naciśnięcie przycisku
.
Poweirzchnia trójkąta
Pole powierzchni trójkąta może zostać obliczone na podstawie jego
trzech pomierzonych boków.Zobacz rysunek {N}.
Wcisnąć przycisk
.
Funkcje
pojawi sie w linii wynikowej wyświetlacza.
jednokrotne - na ekranie pojawi się symbol
12
Stanley TLM 220i 773938a pl
Pomiary pośrednie - wyznaczanie odległosci za pomocą
2. miar pomocniczych
Wcisnąć i przytrzymać przycisk aż do uruchomienia pomiaru
ciągłego
, następnie przesunąć wiązką lasera w tył i w przód
oraz w górę i w dół nad punktem celu.
Zobacz rysunek {P}
Zatrzmać pomiar ciągły (2). Wartość zostanie przejęta do
obliczeń. Wycelować na najniższy punkt, a następnie
Przykładem zastosowania jest np. pomiar wysokości i szerokości
budynku.W przypadku, gdy wyznaczanie wysokości należy wykonać
dokładnie (dwa-trzy pomiary), zaleca się stosowanie statywu.
Wcisnąć przycisk jednokrotnie - na ekranie pojawi się
Zostanie włączony laser.
wcisnąć ten przycisk w celu wyzwolenia pomiaru (3)
Rezultat pojawi się w linii wynikowej. Wyniki cząstkowe
przedstawione zostaną w liniach pomocniczych.
.
.
Wcisnąć iprzytrzymać przycisk
w celu uzyskania dodatkowych
informacji - np. odległości cząstkowych
,
oraz odległości
minimalnej
.
Wycelować na górny punkt (1) i wykonać pomiar
. Pierwsza
pomierzona wartość została przejęta do obliczeń. Instrument należy
trzymać możliwie jak najbardziej poziomo.
Pomiary pośrednie - wyznaczanie wartości cząstkowych
przy użyciu 3. pomiarów pomocniczych
Wcisnąć i przytrzymać przycisk aż do uruchomienia pomiaru
ciągłego
, następnie przesunąć wiązką lasera w tył i w przód
oraz w górę i w dół nad punktem celu.
Zobacz rysunek {R}
Zatrzmać pomiar ciągły (2). Rezultat pojawi się w linii
wynikowej, a wyniki cząstkowe w linii kolejnej.
Funkcja ta umożliwia np. wyznaczenie wysokości między punktem 1
a punktem 2 na podstawie pomiarów trzech punktów celu.
Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku
spowoduje wyświetlenie
dodatkowych informacji o pomiarze kątów w trójkącie (
oraz
).
Pomiary pośrednie - wyznaczanie odległości za pomocą
3. miar pomocniczych
Wcisnąć przycisk trzykrotnie - na ekranie pojawi się
następujący symbol:
. Laser zostanie włączony.
Wycelować na górny punkt (1).
Zobacz rysunek {Q}
Wcisnąć ten przycisk i wykonać pomiar
zostanie przejęta do dalszych obliczeń.
Wcisnąć przycisk dwukrotnie - na ekranie pojawi
się symbol
. Zostanie włączony laser.
Wykonać kolejny pomiar
włączony do obliczeń.
Wycelować na górny punkt (1) i wykonać pomiar. Pierwsza
pomierzona wartość została przejęta do obliczeń. Instrument należy
trzymać możliwie jak najbardziej poziomo.
Wcisnąć przycisk i przytrzymać go przez chwilę uruchamiając
pomiar ciągły
. Przesunąć wiązką lasera w tył i w przód oraz w
górę i w dół nad punktem celu.
Stanley TLM 220i 773938a pl
13
. Uzyskana wartość
. Wynik drugiego pomiaru zostanie
Funkcje
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Wcisnąć ten przycisk i zakończyć pomiar ciągły. Rezultat pojawi
się w linii wynikowej natomiast wyniki cząstkowe znajdą się w liniach
pomocniczych.
Tryb pomiaru dużych odległości (
Wcisnąć jednokrotnie przycisk
.
Wcisnąć i przytrzymać przycisk
w celu uzyskania dodatkowych
informacji o wielkościch składowych
oraz
.
)
. Na ekranie pojawi się symbol
Niekorzystne warunki zewnętrzne (jak silne nasłonecznienie lub cel
słabo odbijający wiązkę lasera) mogą w znacznym stopniu
ograniczyć zakres pracy urządzenia. Nie mniej jednak, tryb pomiaru
dużych odległości pozwala na wykonywanie pomiarów nawet do
znacznie odległych obiektów. Przy wielokrotnie mierzonych
odległościach powyżej 30m, zaleca się stosowanie statywu oraz
wykonanie inicjalizacji pomiaru przez wciśnięcie przycisku
.
(Szczegóły znajdują się w specyfikacji technicznej).
Zapis wartości stałych / historia pomiarów
Zapis wartości stałej
Dzięki tej funkcji można zapisywać i następnie wywoływać z pamięci
urządzenia wartości często używane - np. wysokość pomieszczenia.
Najpierw należy wykonać pomiar, po czym przycisnąć i przytrzymać
przycisk
do momentu usłyszenia sygnału dźwiękowego
potwierdzającego zapis wartości do pamięci.
)
Wprowadzone ustawienia zostają anulowane po wyłączeniu
urządzenia.
Wywoływanie wartości stałych
Samowyzwalacz (timer)
Wcisnąć przycisk dwukrotnie wczytując stałą, a następnie
przycisnąć
, co spowoduje przejęcie tej wartości do obliczeń.
Wciśnięcie tego przycisku uruchomi 5-sekundowe opóźnienie
wykonania pomiaru.
W celu ustawienia czasu wyzwalacza, neleży wcisnąć
Historia pomiarów
i przytrzymać ten przycisk do momentu osiągnięcia żądanego
opóźnienia (maksymalnie 60 sekund).
Wcisnąć przycisk jednokrotnie - uaktywni się tryb
przeglądania 20. wcześniejszych wartości (wyniki pomiarów lub
obliczeń) w kolejności odwrotnej.
Wcisnąć przycisk w celu przejęcia danej wartości z linii
wynikowej do dalszych obliczeń.
Po zwolnieniu przycisku oraz przy aktywnej wiązce lasera, na
ekranie pojawi się odliczanie sekundowe do momentu wykonania
pomiaru (np. 59, 58, 57...). Ostatnich 5 sekund odliczania
sygnalizowanych będzie dodatkowo dźwiękiem. Po ostatnim
sygnale pomiar zostanie wykonany, a wynik pojawi się na ekranie.
Jednoczesne wciśnięcie przycisków
wykasowanie całej historii pomiarów.
Funkcja samowyzwalacza może być stosowana do każdego
typu pomiaru.
Do przeglądania wyników na ekranie służą przyciski
Funkcje
i
oraz
.
)
spowoduje
14
Stanley TLM 220i 773938a pl
Błąd Przyczyna
Postępowanie
Error Błąd
Urządzenie włączyć i wyłączyć kilkakrotnie.
sprzętowy
Jeśli symbol ten nadal będzie się pojawiał,
oznacza to, że urządzenie jest zepsute. Należy
zadzwonić do swojego sprzedawcy w celu
uzyskania wsparcia technicznego.
Załącznik
Kody komunikatów
Każdy kod pojawia się na ekranie wraz z
lub ze słowem "Error"
("błąd"). Rozróżniamy następujące błedy, którym możemy
przeciwdziałać:
156
160
162
204
252
253
255
256
Powód
Pochylenie poprzeczne
większe niż 10°
Zbyt duży kąt celowania
(> 45°)
Kalibrcji nie wykonano na
płaskiej powierzchni i w
związku z tym wartości
poprawek przekraczają
wartości dopuszczalne.
Błąd obliczeń
Zbyt wysoka temperatura.
Zbyt niska temperatura
Zbyt słaby sygnał powrotny,
zbyt długi czas pomiaru,
mierzona odległość
przekracza 100m
Zbyt silny sygnał powrotny
Dane techniczne
Pomiary odległości:
Dokładność pomiarów do 10 m
(2 σ odchylenie standardowe)
Zasięg (powyżej 100m należy używać
tarczki celowniczej)
Najmniejsza wyświetlana jednostka:
Pomiar odległości
Pomiar minimum/maksimum, pomiar ciągły
Powierzchnia/objętość obliczana na
podstawie miar
Dodawanie / odejmowanie
Pomiar pośredni z użyciem Twierdzenia
Pitagorasa
Pomiar trapezu
Pomiary nachylenia:
Czujnik nachylenia:
Dokładność (2 σ odchylenie standardowe)
- pochylenie wiązki lasera
- pochylenie obudowy dalmierza
Pomiar pośredni przy użyciu czujnika
nachylenia (bezpośrednia odległość
pozioma)
Pomiar kąta przy użyciu czujnika
nachylenia (± 45°)
Informacje ogólne:
Klasa lasera
Typ lasera
Postępowanie
Odpowiednio trzymać dalmierz
zapobiegając przechylaniu.
Mierzyć kąty do maksymalnej
wartości ± 45°.
Urządzenie skalibrować na
dokładnie spoziomowanej
powierzchni.
Powtórzyć procedurę pomiarową.
Ochłodzić urządzenie.
Ogrzać urządzenie.
Użyć tarczki celowniczej.
Cel posiada zbyt silne
właściwości odbijające wiązkę
lasera (użyć tarczki celowniczej).
257 Nieprawidłowy pomiar, zbyt Zacienić miejsce celu (wykonać
duża jasność tła pomiaru pomiar w innych warunkach
oświetlenia).
260 Przerwana wiązka lasera Powtórzyć pomiar.
Stanley TLM 220i 773938a pl
15
Średnio: ± 1.0 mm*
0.05 m do 200 m
0.1 mm
9
9
9
9
9
9
± 0.3°
± 0.3°
9
9
II
635 nm, < 1 mW
Załącznik
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
Średnica Ř plamki lasera
(zależnie od odległości)
Automatyczne wyłączanie lasera
Automatyczne wyłączanie urządzenia
Podświetlenie ekranu
Wielofunkcyjna stopka
Samowyzwalacz pomiarów
Zapis wartości stałych
Rejestracja historii pomiarów
Głowica statywu (Typ: 1/4-20)
Żywotność baterii
Typ AA, 2 x 1.5V
Zabezpieczenie przed opadami i pyłem
wykonywanego w świetle dziennym lub przy słabych właściwościach
odbijających powierzchi celu, możemy zwiększyć używając tarczki.
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
po 3 min.
po 6 min.
9
9
9
9
20 ostatnich wartości
9
do 5 000
wykonanych pomiarów
IP 54, pyłoszczelność,
bryzgoszczelność
143.5 x 55 x 30 mm
195 g
Powierzchnie celu
Powstawania błędów pomiaru możemy spodziewać się kierując
wiązkę lasera w kierunku bezbarwnych cieczy (np. woda) lub
czystego szkła, styropianu lub innych, podobnych powierzchni.
Celowanie na powierzchnie o wysokim połysku może spowodować
odchylanie się toru wiązki i prowadzić do błędów pomiarowych.
N
S
DK
FIN
Wymiary
RUS
Waga (z bateriami)
PL
Zakres temperatur:
od -25°C do +70°C
Przechowywania urządzenia
GR
(od -13°F do +158°F)
H
od -10°C do +50°C
Pracy urządzenia
(od 14°F do +122°F)
CZ
* maksymalnej odchyłki można spodziewać się w niekorzystnych warunkach,
SK np. przy silnym nasłonecznieniu lub podczas pomiarów do powierzchni słabo
odbijających bądź chropowatych. Dokładność pomiarów odległości z zakresu
LT od 10 m do 30 m może ulec pogorszeniu do około ± 0.025 mm/m, natomiast
odległości powyżej 30 m nawet do ± 0.1 mm/m. Wybór trybu pomiaru
EST dla
długich odległości spowoduje wzrost błędu do wartości +/- 0.15 mm/m na 30m.
LV
RO Warunki pomiarowe
BG Zasięg pomiaru
W przypadku celowania do powierzchni słabo odbijających lub
ciemnych, może znacząco wydłużyć się czas pomiaru.
Obchodzenie się z dalmierzem
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Brud należy zetrzeć
wilgotną, delikatną szmatką. Nie wolno używać żrących środków
czyszczących. Obchodzić się podobnie jak z lunetą lub aparatem
fotograficznym.
Gwarancja
Urządzenie Stanley TLM 220i objęte jest dwuletnią gwarnacją firmy
Stanley.
Więcej informacji uzyskać można na stronie internetowej:
www.stanleyworks.com
Wszystkie rysunki, opisy i specyfikacje techniczne mogą ulec
zmianie bez wcześniejszej informacji.
Zasięg pomiaru ograniczony jest do 200 m.
Nocą lub o zmierzchu, a także w zacienieniu wzrasta zasięg pomiaru
bez konieczności używania tarczki celowniczej. Zasięg pomiaru
Załącznik
16
Stanley TLM 220i 773938a pl
1
EXIT
1
2
3
3
1
2
max.
2
1
Stanley TLM 220i
Download PDF

advertising