TLM220i | Stanley TLM220i LASER DISTANCE METER instruction manual

1-77-116
1
2
3
4
6
5
8
7
9
10
12
11
14
13
15
2
1
2
3
4
1
3
7
8
7
5
4
6
6
5
1
EXIT
1
2
3
3
1
2
max.
2
1
Käyttöohje
Turvaohjeet
Suomi
Käytetyt symbolit
Turvaohjeissa käytetyillä symboleilla on seuraava merkitys:
Onnittelut Stanley TLM 220i:n hankkimisen johdosta.

Lue turvaohjeet ja käyttöohje huolellisesti ennen tuot-
VAROITUS:
Käyttövaara tai asiaton käyttö, joka voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman.
teen käyttöä.
Laitteen vastuuhenkilön tulee varmistaa, että kaikki

HUOMIO:
Käyttövaara tai asiaton käyttö, joka voi aiheuttaa vain vähäisiä henkilövahinkoja, mutta huomattavia vahinkoja esineille, omaisuudelle tai ympäristölle.
käyttäjät tuntevat nämä ohjeet ja noudattavat niitä.
Sisältö
)
Turvaohjeet ................................................................................... 1
Käynnistys ...................................................................................... 4
Valikon toiminnot ....................................................................... 5
Käyttö .............................................................................................. 8
Mittaus ............................................................................................. 8
Toiminnot ...................................................................................... 9
Liite ................................................................................................. 13
Käyttöinformaatiota, joka ohjaa käyttäjää tuotteen teknisesti
oikeaan ja tehokkaaseen käyttöön.
Laitteen käyttö
Sallittu käyttö
•
•
•
Etäisyyksien mittaus
Laskentatoiminnot, esim. pinta-alojen ja tilavuuksien laskenta
Kallistusmittaukset
Kielletyt käyttötavat
•
•
•
•
•
•
Stanley TLM 220i 1.0.0 fin
1
Laitteen käyttö tuntematta käyttöohjeita
Käyttö muissa kuin sallituissa toimintaolosuhteissa
Turvajärjestelmien poistaminen sekä ohje- ja varoitustarrojen irrottaminen
Laitteen avaaminen työkaluja (ruuviavainta ym.) käyttäen, mikäli sitä ei
nimenomaisesti tiettyjä tapauksia varten ole sallittu
Muutosten teko laitteeseen
Muiden valmistajien tarvikkeiden käyttäminen ilman Stanley suostumusta.
Turvaohjeet
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
•
•
•
•
•
•
Huolimaton ja vastuuton käyttö rakennustelineillä, tikkailla, käyvien
koneiden lähellä, suojaamattomien koneiden ja niiden osien lähellä
Tähtääminen suoraan aurinkoon
Tahallinen muiden ihmisten häikäisy, myös hämärässä
Riittämätön mittauspaikan suojaus (esim. suoritettaessa mittauksia
kaduilla, rakennustyömailla, jne.)
•
Käyttöön liittyvät vaaratekijät

HUOMIO:
Tarkkaile mittaustulosten oikeellisuutta, jos laite on vioittunut, se
on pudonnut, sitä on käytetty väärin tai sitä on muuteltu.
Käytön rajoitukset
)
Ymmärtää laitteen turva- ja käyttöohjeet.
Tuntee voimassa olevat paikalliset onnettomuuksien ennaltaehkäisyä
koskevat säännöt.
Ilmoittaa Stanley ille heti, jos laite tulee vaaralliseksi käyttää.
Katso lisätietoja luvusta "Tekniset tiedot".
Stanley TLM on suunniteltu käytettäväksi alueilla, joilla on pysyvää ihmisasutusta. Älä käytä tuotetta rajähdysvaara-alueilla tai muutoin vaarallisissa
Varotoimenpiteet:
Suorita säännöllisesti koemittauksia. Erikoisesti sen jälkeen kun laitetta on
ympäristöissä.
käytetty normaalista poikkeavasti sekä ennen tärkeitä mittauksia ja myös
niiden jälkeen.
Vastuualueet
Varmista, että Stanley TLM:n optiikka pysyy puhtaana, ja että laitteen
Alkuperäisen tuotteen valmistajan Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgium (lyhyesti:
Stanley):in vastuualueet:
Stanley on vastuussa tuotteen toimittamisesta turvallisessa, täydessä
kantaosa on vahingoittumaton.

toimintakunnossa käyttöohjeineen ja alkuperäisine tarvikkeineen.
HUOMIO:
Käytettäessä laitteita etäisyysmittaukseen tai liikkuvien kohteiden
aseman määrittelyyn (esim. nosturien, rakennuskoneiden, laiturien,...) äkkiarvaamattomat tapahtumat voivat aiheuttaa virhemittauksia.
Vastuu tarvikkeista, jotka ovat muiden kuin Stanley valmistamia:
Varotoimenpiteet:
Käytä tätä laitetta vain mittausanturina eikä ohjauslaitteena. Järjestelmäsi on
)
varustettava ja sitä on käytettävä niin, että se on virhemittauksen, tuotteen
Vastuu Stanley TLM:n kanssa käytettävien, muiden kuin Stanley
valmistamien tarvikkeiden käyttöturvan kehittelystä, toteuttamisesta sekä
ohjeistuksesta kuuluu kyseisten tarvikkeiden valmistajille.He vastaavat
myös käyttöturvallisuuden soveltuvuudesta Stanley tuotteiden yhteydessä.
häiriön tai virransyötön katkeamisen yhteydessä varmistettu sopivalla
turvalaitteistolla (esim. turvarajakatkaisin), että mitään vahinkoa ei voi
muodostua.
Laitteen vastuuhenkilön vastuu:

VAROITUS:
Tyhjiä paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Huolehdi
ympäristöstä ja toimita ne keräyspisteisiin, jotka on järjestetty kansallisten
ja paikallisten säädösten mukaisesti.

VAROITUS:
Laitteen vastuuhenkilön tulee varmistua, että tuotetta käytetään
ohjeiden mukaisesti. Hän vastaa käyttöhenkilöstön kouluttamisesta ja tuotteen käyttöturvallisuudesta.
Laitteen vastuuhenkilön velvollisuudet:
Turvaohjeet
2
Stanley TLM 220i 1.0.0 fin

Tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana.
VAROITUS:
Suora katsominen säteeseen optisilla apuvälineillä (kuten esim.
kiikarit, kaukoputket) voi olla vaarallista.
Tuote on hävitettävä tarkoituksenmukaisesti maassasi voimassa
olevien kansallisten säädösten mukaisesti.
Varotoimenpiteet:
Älä katso säteeseen optisilla apuvälineillä.
Estä aina valtuuttamattoman henkilöstön tuotteeseen käsiksi
pääsy.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
HUOMIO:
Lasersäteeseen katsominen voi olla vaarallista silmille.
"Sähkömagneettisella yhteensopivuudella" tarkoitamme, että tuote pystyy
Varotoimenpiteet:
Älä katso lasersäteeseen. Huolehdi, että lasersäde kulkee silmänkorkeuden
toimimaan moitteettomasti olosuhteissa, joissa esiintyy sähkömagneettista
ylä- tai alapuolella. (erityisesti kiinteissä laitteistoissa, koneissa tms.)
säteilyä ja sähköstaattisia varauksia, aiheuttamatta sähkömagneettista häiri-
Merkinnät
ötä muille laitteille.

VAROITUS:
Stanley TLM noudattaa kaikkein tiukimpia asiaan kuuluvia standardeja ja asetuksia. Tästä huolimatta sitä mahdollisuutta, että se aiheuttaisi
häiriöitä muissa laitteissa, ei voida kokonaan sulkea pois.
Lasersäteilyä
Älä katso lasersäteeseen
Laserluokka 2.
hyv. IEC 60825-1:2007
Enimmäissäteilyteho:
<1mW
Aallonpituusalue:
620-690nm
Säteen hajonta:
0.16 x 0.6 mrad
Pulssin kesto:
1 x 10 -9 s

HUOMIO:
Älä yritä korjata sitä itse. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos laite
rikkoutuu.
Laserluokitus
Sisäänrakennettu etäisyysmittari
Stanley TLM tuottaa näkyvän lasersäteen, joka tulee esiin laitteen
etuosasta.
Laite on 2.- luokan lasertuote seuraavien määritysten perusteella:
•
IEC60825-1 : 2007 "Lasertuotteiden säteilyturvallisuus"
Tuote-etiketin paikka: katso viimeinen sivu!
Laserluokan 2 tuotteet:
Älä katso suoraan lasersäteeseen äläkä suuntaa sitä tarpeettomasti kohti
muita ihmisiä. Luontainen silmänräpäytysrefleksi suojaa silmiä normaalisti.
Stanley TLM 220i 1.0.0 fin
3
Turvaohjeet
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Käynnistys
Paristojen asettaminen/ vaihtaminen
Katso kuva{A}
1
Poista paristolokeron kansi ja kiinnitä käsihihna.
2
Laita paristot paikalleen ja kiinnitä huomiota oikeaan napaisuuteen.
3
Sulje paristolokero uudelleen. Vaihda paristot, kun symboli
vilkkuu
jatkuvasti näytössä.
)
ON / DIST (päällä/mittaus)-painike
2
Digitaalinen etsin -painike
3
Pitkän kantaman tila -painike
4
Plus (+) -painike
5
Toimintopainike
6
Miinus (-) -painike
7
Ala / tilavuus -painike
8
Valikko/yhtä kuin -painike
9
Epäsuora mittaus (Pythagoras) -painike
10 Ajastinpainike
Poista paristot syöpymisvaaran välttämiseksi, jos laite on pitkään
käyttämättä.
)
1
11 Puolisuunnikas -painike
12 Tallennuspainike
Käytä ainoastaan alkaliparistoja tai uudelleenladattavia paristoja.
13 Mittatasopainike
14 Kolmionmuotoinen pinta-ala -painike
Mittatason muuttaminen (monikäyttöinen
pääkappale)
15 Tyhjennä/pois päältä -painike
Katso kuva {B}
Näyttö normaalitilassa
Laite voidaan sovittaa seuraavia mittaustilanteita varten:
Katso piirros {F.1}.
•
Reunalta mittaamista varten avaa kohdistustuki, kunnes se lukittuu
paikalleen. Katso kuva {C}.
• Nurkasta mittaamista varten avaa kohdistustuki, kunnes se lukittuu
paikalleen ja työnnä sitten kohdistustukea kevyesti oikealle, kunnes se
avautuu kokonaan. Katso kuva {D}.
Sisäänrakennettu anturi havaitsee automaattisesti kohdistustuen aseman ja
Mittausikkunan grafiikkanäyttö on jaettu eri alueisiin. Vasemman yläkulman
säätää laitteen nollapisteen sen mukaisesti.
erillisiin etäisyysmittauksiin. Tähän tarkoitukseen on kolme riviä. Vaakaviiva
kenttä on kirkkain ja näyttää sillä hetkellä valittuna olevan mittausohjelman.
Oikealla esitetään ohjelman alavalikko, jossa näytetään mittausohjelmat.
Ohjelma valitaan painamalla samaa näppäintä vaadittu määrä.
Mittauskentässä esitetään mittausohjelman yksittäiset mittaukset ja viittaus
erottaa mittauskentän ja tulospalkin toisistaan. Punainen kolmio ilmoittaa,
Näppäimistö
onko valitussa mittausohjelmassa käytettävissä yksityiskohtainen näyttö.
Katso kuva {E}:
Käynnistys
4
1
Ohjelman valinta ja mittausohjeet
2
Ohjelmavalinnan alavalikko
Stanley TLM 220i 1.0.0 fin
3
Taso
1
Zoomaustaso (1x, 2x, 4x)
4
Ajastin
2
Ajastin
5
Mittauskenttä
3
Taso (mittayksikkönä °)
6
Tulospalkki
4
Hiusristikko
7
Yksityiskohtainen näyttö
5
Kaltevuuskulma
8
Tilapalkki, jossa (Laser PÄÄLLÄ, Perustaso, Näytä pitkän kantaman
6
Etäisyyden seurannan arvo
tila, Säätöpoikkeama, Plus / Miinus, akun tila)
7
Kuva
GB
D
F
I
E
P
NL
Valikon toiminnot
Näyttö "digitaalinen etsin" -tilassa
Digitaalinen etsin (4x zoomaus)
Asetukset
Laitteessa on integroitu digitaalinen etsin, joka esittää kohteen suoraan
Valikossa voidaan määrittää erilaisia laitteen asetuksia. Vaakatasoisessa
näytöllä. Näytön hiusristikko mahdollistaa tarkan mittauksen, vaikka laser-
luettelossa näytetään kaikki kohteet. Tässä valikossa valintakenttä
säde ei olisikaan näkyvissä. Katso piirros {F.2}.
(kohdistin) pysyy paikallaan ja luettelo liikkuu vaakasuuntaisesti. Luettelon
Integroidusta digitaalisesta etsimestä on paljon hyötyä, kun olet ulkona ja
keskikohdasta alkaen tärkein kohde esitetään yläosassa ja sitä seuraavat
sitä voidaan käyttää kaikkien toimintojen kanssa. Pidempien etäisyyksien
kohteet tärkeysjärjestyksessä myötäpäivään. Katso piirros {G}.
mittaaminen ja yksityiskohtaisten pintojen tarkka mittaaminen onnistuu
Valikko sisältää seuraavat kohteet:
kirkkaassa auringonvalossa ongelmitta.
1
Mittayksiköt (etäisyys)
4x zoomauksen avulla kuva voidaan suurentaa käyttäjän vaatimusten mukai-
2
Mittayksiköt (kulma)
seksi.
3
Piippaus
4
Digitaalisen etsimen kuva mustana/valkoisena
taan käyttääksesi laitetta 1x-, 2x- tai jopa 4x -zoomausnäkymässä.
5
Nollaus
Näytön kirkkaus voidaan säätää 5 eri tasolle näppäimellä
6
Kalibroi kaltevuusanturi
7
Taso tilakentässä (mittayksikkönä °)
8
Siirtopoikkeama
9
Kolmijalka
Aktivoi toiminto painamalla näppäintä
mellä
. Paina näppäintä
uudestai näppäi-
.
)
Suuntaeron virheitä ilmenee, kun digitaalista etsintä käytetään
lähellä sijaitsevien kohteiden kanssa, jolloin laserpiste saattaa siirtyä hiusristikolla. Tällaisessa tapauksessa kodistamiseen tulee käyttää todellista
laserpistettä.
10 Näytön valaistus
Valikossa navigoiminen
Katso piirros {F.2}.
Stanley TLM 220i 1.0.0 fin
Valikon asetuksia voidaan mukauttaa tietyn käyttäjän tai sovelluksen
5
Valikon toiminnot
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
tarpeiden mukaisesti.
Kallistusmittausten yksikön asettaminen
Yleiskuvaus
Paina ja pidä näppäintä
Navigoi päävalikon kohteissa painamalla näppäintä
Paina näppäintä
Seuraavat yksiköt voidaan asettaa kallistusmittauksia varten:
Yksiköt kallistusta
varten
2.1
+/- 0,0°
2.2
0,00%
2.3
mm/m
2.4
in/ft
siirtyäksesi Asetusvalikkoon.
.
tai
lyhyesti, niin pääset päävalikosta valitun kohteen
alavalikkoon.
Voit tehdä muutoksia alavalikossa painamalla näppäintä
Paina ja pidä näppäintä
tai
.
hyväksyäksesi asetukset.
Voit poistua asetustoiminnosta tallentamatta tekemiäsi muutoksia paina-
Näytön valaistus (
malla valikossa näppäintä
Näytön kirkkaudella on kuusi säätötasoa. Taso 6 on kirkkain ja taso 1 on
pidemmän aikaa.
)
tummin asetus.
FIN
Etäisyysmittausten yksikön asettaminen
RUS
Seuraavat yksiköt voidaan asettaa:
PL
Etäisyys
Ala
Tilavuus
GR 1.1
0,000 m²
0,000 m³
0,0000 m
H
0,000 m²
0,000 m³
1.2
0,000 m
0,000 m²
0,000 m³
0,00 m
CZ 1.3
0,00 ft²
0,00 ft³
1.4
0,00 ft
SK
0,00 ft²
0,00 ft³
1.5
0'00'' 1/32
LT
0,00 ft²
0,00 ft³
1.6
0,0 in
EST
0,00 ft²
0,00 ft³
1.7
0 1/32 in
LV
0,000 yd²
0,000 yd³
1.8
0,000 yd
RO
BG
Mittaaminen kolmijalan avulla (
)
Vertailupistettä voidaan säätää kolmijalan jalustan mukaisesti, jos käyttäjä
haluaa aloittaa mittauksen asennuskohdasta, eikä Stanley TLM:n etu- tai
takareunasta. Jos haluat tehdä näin, valitse tässä valikkokohteessa symboli
. Voit kytkeä kolmijalan vertailupisteen päälle tai pois. Asetus esitetään näytöllä
.
)
Suosittelemme, että mittaukset aloitetaan painamalla
näppäintä
, kun laitetta käytetään kolmijalan kanssa, jotta näytön terävyys ei kärsi.
)
Kun laite kytketään pois päältä, asetukset nollataan.
Piippaus (
)
Voit kytkeä piippauksen päälle tai pois.
Valikon toiminnot
6
Stanley TLM 220i 1.0.0 fin
Siirtopoikkeama (
)
Siirtopoikkeama lisää määritetyn arvon automaattisesti kaikkiin mittauksiin
Nollaus - laitteen tehdasasetusten palauttaminen ( )
tai vähentää arvon kaikista mittauksista. Tämän toiminnon avulla toleranssit
Laitteessa on Nollaa-toiminto. Jos valitset valikosta toiminnon Nollaa, lait-
voidaan ottaa huomioon (esim. ei-valmiit mittasuhteet verrattuna valmiisiin
teen tehdasasetukset palautetaan voimaan ja pinon sekä muistin tiedot
mittasuhteisiin). Jos valitsit valikosta Siirtopoikkeama-toiminnon, voit nyt
tyhjennetään.
muokata arvoa näppäimellä
Nollauksessa menetetään myös kaikki mukautetut asetukset ja
tallennetut arvot.
tai
)
. Jos painat näppäintä pidempään,
arvot muuttuvat nopeammin. Kun saavutat haluamasi siirtopoikkeaman
arvon, vahvista se painamalla näppäintä
symboli
tai
. Näytöllä esitetään soveltuva
Kalibroi kaltevuusanturi (
niin kauan, kun siirtopoikkeaman arvo on asetettuna.
Voit kalibroida laitteen kaltevuusanturin. Kalibrointi edellyttää kahta mitta-
Digitaalisen etsimen kuva mustana/valkoisena
( )
usta tasaisella pinnalla.
Valitse valikosta kalibrointitila
Kameratilassa näyttö voidaan muuttaa mustaksi/valkoiseksi.
Taso tilakentässä (
)
1
.
Suorita ensimmäinen mittaus
mittauksen tarkastusmerkillä
)
Tilakentän taso (mittayksikkönä °) voidaan kytkeä päälle ja pois päältä.
tasaisella pinnalla. Laite vahvistaa
.
2
Käännä laitetta vaakatasossa 180°
3
Paina näppäintä
ja vahvista, että laitetta on käännetty 180°.
4
Paina näppäintä
ja suorita toinen mittaus. Laite vahvistaa mitta-
uksen tarkastusmerkillä
.
.
Kaltevuusanturi on kalibroitu.
Stanley TLM 220i 1.0.0 fin
7
Valikon toiminnot
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Käyttö
Mittaus
Käynnistäminen ja sammuttaminen
Yksittäinen etäisyysmittaus
Käynnistää laitteen ja laserin. Näytöllä näkyy paristosymboli,
kunnes painetaan jotain painiketta.
Tämän painikkeen painaminen pidempään sammuttaa laitteen.
Laite menee automaattisesti pois päältä, jos se on toimettomana 6
minuuttia.
Aktivoi laser painamalla. Paina uudelleen etäisyysmittauksen suorittamiseksi.
Tulos näytetään välittömästi.
Minimi/maksimimittaus
CLEAR-painike (Tyhjennys)
Tämän toiminnon avulla käyttäjä voi mitata minimi- tai maksimietäisyyden
kiinteästä mittauspisteestä. Sitä voidaan käyttää myös välimatkojen määrit-
Viimeinen toiminta peruutetaan. Kun tehdään alan tai tilavuuden
mittauksia, kukin yksittäinen mittaus voidaan poistaa ja mitata uudelleen
tämiseen. Katso kuva {I}
järjestyksessä.
Sitä käytetään yleisesti huoneiden lävistäjien (maksimiarvot) tai vaakatasoisten etäisyyksien (minimiarvot) mittaamiseen.
Mittatason asetus
Paina ja pidä pohjassa tätä painiketta, kunnes kuulet piippauksen. Siirrä
Oletuksena mittatason asetus on laitteen takaosasta.
laserpistettä hitaasti edestakaisin (esim. huoneen nurkan yli) tai ylös alas
haluamasi kohdepisteen kohdalla (minimietäisyydenmittaus).
Paina tätä painiketta tehdäksesi seuraavan mittauksen etureunalta
. Aina kun mittatasoa muutetaan, kuuluu erityinen piippaus..
Paina pysäyttääksesi jatkuvan mittauksen. Maksimi- ja
Mittauksen jälkeen mittataso palautuu automaattisesti oletusasetukseen
minimimittausten etäisyydet näkyvät näytössä, samoin kuin viimeksi mitattu
(mittataso takana). Katso kuva {H}.
arvo yhteenvetorivillä.
Paina tätä painiketta pidempään, niin mittataso edessä asetetaan
Jatkuva laser (
pysyvästi.
)
Kun käynnistät laitteen, paina ja pidä alhaalla
Paina tätä painiketta, jolloin takareferenssi on asetettu jälleen.
kunnes
- näppäintä,
-merkki ilmestyy pysyvästi näyttöön ja kuuluu piippaus. Joka
kerta, kun painat tämän jälkeen näppäintä
uudestaan, etäisyys mita-
taan.
Paina näppäintä
ja pidä se painettuna, niin laite ja laser kytkeytyvät
pois päältä.
Käyttö
8
Stanley TLM 220i 1.0.0 fin
)
Jos laser on jatkuvan toiminnan tilassa, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä 15 minuutin kuluttua.
Mittausohjelma
Kuvake
Mittaus
1-2-3
Näytön
yksityiskohta
1-2-3
Kolmionmuotoisen pintaalan mittaus
Paalutustoiminto
Toiminnot
Ohjelmakuvakkeiden yleiskatsaus
Mittausohjelma
Kuvake
Mittaus
1-2-3
Yhteenlasku / Vähennys
Näytön
yksityiskohta
1-2-3
Etäisyysmittaus.
N
S
DK
Seuraava mittaus on lisätty edelliseen.
Yksinkertainen etäisyyden mittaus
Pinta-alan mittaus
Seuraava mittaus on vähennetty edellisestä.
Tämä toimenpide voidaan toistaa tarpeen mukaan.
Tilavuuden mittaus
Paina tätä painiketta, ja tulos näkyy sen jälkeen aina yhteenvetorivillä,
ja edellinen arvo näkyy toisella rivillä.
Puolisuunnikkaan
mittaus 1 (kolmen etäisyyden avulla)
Puolisuunnikkaan
mittaus 2 (kahden etäisyyden ja yhden kulman
avulla)
Kolmion sivun laskenta 1
Viimeinen vaihe peruutetaan.
Ala
Paina kerran. Symboli
ilmestyy näyttöön.
Paina tätä painiketta ja tee ensimmäinen pituusmittaus
(esim. pituus).
Paina sitä uudelleen ja tee toinen pituusmittaus
Kolmion sivun laskenta 2
(esim. leveys).
Paina tätä painiketta, ja tulos näkyy yhteenvetorivillä.
Kolmion sivun laskenta 3
Paina ja pidä
-näppäintä, niin ympärysmitta
näytetään.
Kaltevuuden mittaus
Suora vaakatasoinen
etäisyys
Stanley TLM 220i 1.0.0 fin
9
GB
D
F
I
E
P
NL
Toiminnot
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Tilavuus
Paina tätä painiketta kahdesti. Symboli
ilmestyy näyttöön.
Paina tätä painiketta ja tee ensimmäinen pituusmittaus
(esim.
(esim. leveys).
Paina tätä painiketta ja tee kolmas pituusmittaus
(esim. korkeus).
Paina näppäintä
ja suorita ensimmäinen pituusmittaus
esitetään.
(esim.
korkeus 1).
Paina näppäintä
uudestaan ja suorita toinen pituusmittaus
(esim.
)
leveys).
Paina näppäintä
ja suorita kolmas pituusmittaus
(esim. korkeus
Tietokoodi i 160 tarkoittaa, että laitteen asetuksia on sallittujen
rajojen ulkopuolella.
Kallistusmittauksen aikana laite ei saa olla poikittaissuunnassa
kallistettuna (maks. 10°).
Jos laite on poikittaisuunnassa enemmän kuin ± 10° kallistuneena,
näytöllä esitetään tietokoodi i 156, joka tarkoittaa, että laitetta on
kallistettu liikaa.
Kallistuksen yksiköt asetetaan valikossa.
Paina tätä painiketta kerran aktivoidaksesi kaltevuusanturin.
ilmestyy näytölle. Kallistus esitetään asetuksesta riippuen
Paina näppäintä mitataksesi kallistuksen ja etäisyyden. Katso kuva {L}.
näyttääksesi lisätietoja puolisuunnikkaan
, puolisuunnikkaan pinta-ala
.
Suora vaakatasoinen etäisyys
Paina tätä painiketta kahdesti ja näyttöön ilmestyy seuraava
Puolisuunnikkaan mittaaminen 2
symboli
Katso piirros {K}.
Toiminnot
.
jatkuvasti yksikössä ° tai %.
Tulos näytetään yhteenvetorivillä.
mittauksesta, esim. kaltevuuskulma
, puolisuunnikkaan pinta-ala
Kaltevuusanturi mittaa ± 45°:n välisiä kaltevuuksia.
Symboli
2).
Paina ja pidä näppäintä
sekä kaltevuus-
Laite mittaa kaltevuuskulmia + 45 asteen ja -45° väliltä.
)
)
)
)
Katso piirros {J}
kerran. Symboli
ja suorita toinen pituusmittaus
.
Kallistusmittaus
.
Puolisuunnikkaan mittaaminen 1
Paina näppäintä
Paina näppäintä
mittauksesta, esim. kaltevuuskulma
, niin tilasta näytetään lisätietoja, esim. katon/
, ympärysmitta
esitetään.
Tulos näytetään yhteenvetorivillä.
Paina ja pidä näppäintä
näyttääksesi lisätietoja puolisuunnikkaan
Paina tätä painiketta ja äänen voimakkuus näkyy yhteenvetorivillä.
, seinien pinta-ala
ja suorita ensimmäinen pituusmittaus
)
Paina tätä painiketta ja tee toinen pituusmittaus
lattian pinta-ala
kaksi kertaa. Symboli
Paina näppäintä
kulman mittaus.
pituus).
Paina ja pidä painiketta
Paina näppäintä
.
Paina tätä painiketta kallistuman ja etäisyyden mittaamiseksi. Yhteenve-
10
Stanley TLM 220i 1.0.0 fin
torivi näyttää tuloksen suorana vaakatasoisena etäisyytenä.
haluttuihin paalutusetäisyyksiin. Painikkeiden pitäminen pohjassa kasvattaa
Paina ja pidä näppäintä
arvojen muuttumisnopeutta.
kaltevuuskulma
, niin mittauksesta esitetään lisätietoja, esim.
, mitattu etäisyys
sekä epäsuora korkeus
.
Kun haluttu arvo (a)
on saavutettu, se voidaan vahvistaa painikkeella
.
Katso piirros {M}.
voidaan syöttää näppäimillä
Arvo (b)
ja
. Määritetty arvo (b)
Kolmionmuotoinen pinta-ala
vahvistetaan painamalla painiketta
Kolmion pinta-ala voidaan laskea mittaamalla kolmion kolme sivua. Katso
Painikkeen
piirros {N}.
vaaditun paalutusetäisyyden yhteenvetorivillä paaluttamispisteen (ensin a ja
Paina näppäintä
kolme kertaa - kolmiosymboli
.
painaminen käynnistää lasermittauksen. Näyttö näyttää
sitten b) ja laitteen välillä (takaviite).
ilmestyy näytöl-
le.
Jos Stanley TLM siirretään sitten hitaasti paaluttamislinjaa pitkin, etäisyys
Paina näppäintä
ja mittaa kolmion ensimmäinen sivu
Paina näppäintä
ja mittaa kolmion toinen sivu
Paina näppäintä
ja mittaa kolmion kolmas sivu
Tulos
pienenee. Laite alkaa piipata, kun etäisyys seuraavaan paaluttamispisteeseen
.
on 0,1m.
.
Näytön nuolet
.
näytetään yhteenvetorivillä.
Paina ja pidä näppäintä
rysmitta
mispiste saavutetaan, symboli
, niin mittauksesta esitetään lisätietoja, esim.
kahden ensimmäisen mittauksen välinen kulma
ilmestyy näytölle.
Toiminto voidaan pysäyttää milloin vain painamalla painiketta
sekä kolmion ympä-
.
.
Epäsuora mittaus
Laite voi laskea etäisyyksiä Pythagoraan lauseella.
Paaluttamistoiminto
Tästä menetelmästä on apua, jos mitattavaa etäisyyttä ei voida mitata
Kaksi eri etäisyyttä (a ja b) voidaan syöttää laitteeseen ja niitä voidaan sitten
suoraan.
käyttää määrättyjen mitattujen pituuksien rajaamiseen, esim. puisten
)
kehysten rakentamisessa (koolausjako).
•
•
Katso kuva {O}.
Paaluttamisetäisyyksien syöttäminen:
Paina tätä painiketta neljä kertaa ja paaluttamistoiminnon symboli
ilmestyy näyttöön
Näppäimillä
osoittavat, mihin suuntaan Stanley TLM täytyy
siirtää, jotta saavutetaan määrätty etäisyys (joko a tai b). Heti kun paalutta-
•
.
ja
, voit säätää arvoja (ensin a ja sitten b) sopimaan
Stanley TLM 220i 1.0.0 fin
11
Varmista, että noudatat määrättyä mittausjärjestystä:
Kaikkien kohdepisteiden tulee olla vaaka- tai pystysuoralla tasolla.
Parhaat tulokset saadaan, kun laitetta käännetään kiintopisteen ympäri
(esim. kohdistustuki taivutettuna kokonaan ulos ja laite seinällä) tai
Stanley TLM kiinnitetään kolmijalkaan.
Minimi/maksimitoimintoa voidaan käyttää - katso selitys kohdassa
"Mittaus -> Minimi/maksimimittaus". Minimiarvoa tulee käyttää mitta-
Toiminnot
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
uksissa, jotka tehdään suorassa kulmassa kohteeseen; maksimietäisyyttä kaikissa muissa mittauksissa.
uksen
Epäsuora mittaus - välimatkan määritys käyttäen kahta
apumittausta
Paina pysäyttääksesi jatkuvan mittauksen (2).Arvo otetaan käyttöön.Tähtää alempaan pisteeseen ja
Katso kuva {P}
paina tätä painiketta laukaistaksesi mittauksen (3)
esim. rakennusten korkeuden tai leveyden mittaamista varten. Kolmijalan
Paina ja pidä näppäintä
kolmen välimatkan mittaamista.
minietäisyydestä
. Laser käynnistyy.
Tähtää ylempään pisteeseen (1) ja laukaise mittaus
esim. korkeuden määritys kohtien 1 ja 2 välillä käyttäen kolmea kohdepis-
Paina ja pidä pohjassa tätä painiketta laukaistaksesi jatkuvan mitta-
tettä.
, heiluta laseria edestakaisin ja ylös alas ihanteellisen kohdepis-
Paina tätä painiketta kolme kertaa ; näytössä näkyy seuraava
teen kohdalla.
symboli
Paina pysäyttääksesi jatkuvan mittauksen (2). Tulos näkyy yhteenvetoja
Paina tätä painiketta ja laukaise mittaus
mittauk-
Laukaisee mittauksen
Epäsuora mittaus - välimatkan määritys käyttäen kolmea
mittausta
. Toisen mittauksen jälkeen arvo otetaan
käyttöön.
Paina ja pidä pohjassa tätä painiketta laukaistaksesi jatkuvan mitta-
Katso kuva {Q}
uksen
.
. Heiluta laseria edestakaisin ja ylös alas ihanteellisen kohdepis-
teen kohdalla.
Laser käynnistyy.
Paina tätä painiketta lopettaaksesi jatkuvan mittauksen.Tulos näkyy
Tähtää ylempään pisteeseen (1) ja laukaise mittaus. Ensimmäisen
yhteenvetorivillä, osatulokset muilla riveillä.
mittauksen jälkeen arvo otetaan käyttöön. Pidä laite mahdollisimman vaaka-
Paina ja pidä näppäin
suorassa.
painettuna, niin osapituuksista
ja
esitetään lisätietoja.
Paina ja pidä pohjassa tätä painiketta laukaistaksesi jatkuvan mitta-
Toiminnot
. Ensimmäisen mittauksen
jälkeen arvo otetaan käyttöön.
sesta esitetään lisätietoja.
Paina tätä painiketta kahdesti; näytöllä näkyy seuraava symboli
. Laser käynnistyy.
Tähtää ylempään pisteeseen (1).
rivillä, osatulokset toisella rivillä.
, niin kolmion kulmien
ja
,
Katso kuva {R}
suorassa.
Paina ja pidä näppäintä
, niin esim. osatuloksista
esitetään lisätietoja.
Epäsuora mittaus - osa-arvon määrittäminen käyttäen
kolmea mittausta
. Ensimmäisen
mittauksen jälkeen arvo otetaan käyttöön. Pidä laite mahdollisimman vaaka-
uksen .
. Tulos näkyy
yhteenvetorivillä, osatulokset muilla riveillä..
käytöstä on apua, kun mitataan korkeuksia, jotka edellyttävät kahden tai
Paina tätä painiketta kerran, näytöllä näkyy
,heiluta laseria edestakaisin ja ylös alas ihanteellisen kohdepis-
teen kohdalla.
12
Stanley TLM 220i 1.0.0 fin
Vakioiden tallennus/historian tallennus
Ajastin (itselaukaiseva)
Paina tätä painiketta asettaaksesi 5 sekunnin aikaviiveen.
Vakion tallennus
Voit tallentaa ja hakea muistista usein käytetyn arvon, esim. huoneen
korkeuden. Mittaa haluamasi etäisyys, paina ja pidä
tai
-painiketta, kunnes
Paina ja pidä pohjassa tätä painiketta, kunnes haluamasi aikaviive
laite vahvistaa tallennuksen piippaamalla.
saavutetaan (maks. 60 sekuntia).
Vakion hakeminen
Kun näppäin vapautetaan laserin aktivoiduttua, jäljellä olevat sekunnit
Paina tätä painiketta kahdesti hakeaksesi vakion muistista ja paina
sitten painiketta
(esim. 59, 58, 57...) ennen mittausta näytetään alaspäin laskennassa.
ottaaksesi vakion mukaan laskelmaan.
Viimeiset 5 sekuntia lasketaan piippauksin.Viimeisen piippauksen jälkeen
tehdään mittaus ja arvo näkyy.
Historian tallennus
)
Paina tätä painiketta kerran ja 20 edellistä tulosta (mittausta tai
laskettua tulosta) näkyy käänteisessä järjestyksessä.
- ja
Liite
-painikkeita voidaan käyttää navigointiin.
Paina tätä painiketta käyttääksesi yhteenvetorivillä olevaa tulosta lisä-
Viestikoodit
laskuihin.
- ja
Kaikkien viestikoodien yhteydessä näkyy joko
-painikkeiden painaminen samaan aikaan pyyhkii kaikki arvot
Paina näppäintä
. Symboli
)
156
esitetään.
160
Epäsuotuisat olosuhteet (kirkas auringonvalo tai kohteen hyvin heikosti
162
heijastava pinta) saattavat lyhentää laitteen kantamaa. Voit kuitenkin mitata
pitkiäkin etäisyyksiä käyttämällä pitkän kantaman tilaa. Suosittelemme käyttämään kolmijalkaa ja mittauksen alustusta painamalla näppäintä
, kun
204
252
253
tällaisissa olosuhteissa suoritetaan pidemmän aikaa yli 30 m:n mittauksia.
Katso yksityiskohtaisia tietoja Teknisistä tiedoista)
)
tai "Error". Seuraavat
virheet voidaan korjata:
historian tallennuksesta.
Pitkän kantaman tila (
Ajastinta voi käyttää kaikkiin mittauksiin.
Syy
Poikittaiskallistus yli 10°
Pääkaltevuusssuunta, korkeuskulma (> 45°)
Kalibrointia ei ole suoritettu
tasaisella pinnalla ja tästä syystä
kalibrointiarvo ei ole sallituissa
rajoissa.
Laskentavirhe
Lämpötila liian korkea
Lämpötila liian matala
Korjauskeino
Pidä laitetta ilman poikittaiskallistusta
Mittauskulma enintään ± 45°
Kalibroi laite ehdottoman
vaakatasoisella pinnalla.
Toista toiminto
Jäähdytä laite
Lämmitä laite
Kun laite kytketään pois päältä, asetukset nollataan.
Stanley TLM 220i 1.0.0 fin
13
Liite
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
255
256
257
260
Syy
Vastaanotettu signaali liian
heikko, mittausaika liian pitkä,
etäisyys > 100 m
Vastaanotettu signaali liian
voimakas
Väärä mittaustulos, ympäröivä
kirkkaus liian suuri
Lasersäteessä häiriö
Virhe
Virhe Laitevika
Syy
Epäsuora mittaus kallistusanturilla (suora
vaakaetäisyys)
Kulman mittaus kallistusanturilla (± 45°)
Yleistä:
Laserluokka
Lasertyyppi
Laserpisteen Ø
(etäisyys)
Autom. laserin sammutus
Autom. laitteen sammutus
Näytön valaistus
Monitoiminen päätykappale
Ajastin (itselaukaiseva)
Tallenna vakioarvo
Historian tallennus
Kolmijalan kierre (tyyppi: 1/4-20)
Pariston kesto,
tyyppi AA, 2 x 1.5V
Suojaus roiskeilta ja pölyltä
Korjauskeino
Käytä tähyslevyä
Liian heijastava kohde (käytä
tähyslevyä)
Tummenna kohdetta (mittaa
erilaisessa valaistuksessa)
Toista mittaus
Korjauskeino
Käynnistä/sammuta laite useita
kertoja. Jos symboli ilmestyy
edelleen, laite on viallinen. Kysy
neuvoa jälleenmyyjältä.
Tekniset tiedot
Etäisyysmittaukset:
Mittaustarkkuus jopa 10 m
(2 σ, standardipoikkeama)
Mittausalue (käytä tähyslevyä noin 100
m:stä lähtien)
Pienin näytettävä yksikkö
Etäisyysmittaus.
Minimi/maksimimittaus, jatkuva mittaus
Alan/tilavuuden laskeminen huoneen
tiedoista
Yhteenlasku / Vähennys
Epäsuora mittaus
Pythagoraan lauseen avulla
Puolisuunnikkaan mittaus
Kallistusmittaukset:
Kallistusanturi:
Tarkkuus (2 σ, standardipoikkeama)
- lasersäteeseen
- koteloon
Liite
tyypillisesti: ± 1,0 mm*
0,05 m - 200 m
0,1 mm
9
9
Mitat
Paino (paristojen kanssa)
Lämpötila-alue:
Säilytys
9
Käyttö
9
9
9
9
II
635 nm, < 1 mW
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
3 min. kuluttua
6 min. kuluttua
9
9
9
9
20 arvoa
9
5 000 mittaukseen saakka
IP 54, pölytiivis,
roisketiivis
143,5 x 55 x 30 mm
195 g
-25 °C - +70 °C
(-13 °F - +158 °F)
-10 °C - +50 °C
(14 °F - +122 °F)
* maksimipoikkeama syntyy epäsuotuisissa olosuhteissa, kuten kirkkaassa auringonvalossa tai mitattaessa huonosti heijastavia tai erittäin karkeita pintoja. Mittaustarkkuus
10 m:n ja 30 m:n välillä saattaa heiketä noin ± 0,025 mm/m, yli 30 m:n matkoilla ± 0,1
mm/m. Pitkän kantaman tilassa 30 m:n etäisyyden maksimipoikkeama lisääntyy +/0,15 mm/m.
9
± 0,3°
± 0,3°
14
Stanley TLM 220i 1.0.0 fin
GB
D
F
I
E
P
NL
Mittausolosuhteet
Mittauskantama
Alue on rajoitettu arvoon 200 m.
Yöllä, hämärässä tai kohteen ollessa varjossa mittauskantama ilman tähyslevyä kasvaa. Käytä tähyslevyä kasvattaaksesi mittauskantamaa päivänvalossa tai kohteen ollessa huonosti heijastava.
Kohdepinnat
Mittausvirheitä saattaa tapahtua mitattaessa kohti värittömiä nesteitä (esim.
N
S
DK
vettä) tai pölytöntä lasia, vaahtomuovia tai vastaavia osittain läpäiseviä
pintoja.
Tähtääminen erittäin kiiltäviin pintoihin voi heijastaa lasersäteen pois, mikä
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
saattaa aiheuttaa mittausvirheitä.
Mittausaika voi kasvaa mitattaessa heijastamattomia ja tummia pintoja.
Hoito
Älä upota laitetta veteen. Pyyhi lika pois pehmeällä, kostealla kankaalla. Älä
käytä voimakkaita puhdistusaineita tai liuoksia. Käsittele laitetta yhtä varovasti kuin käsittelisit kaukoputkea tai kameraa.
Takuu
Stanley TLM 220i:llä on Stanley:n myöntämä kahden vuoden takuu.
Lisää yksityiskohtaista tietoa löytyy osoitteesta:
www.stanleyworks.com
Kaikkia kuvituksia, kuvauksia ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Stanley TLM 220i 1.0.0 fin
15
Liite
Download PDF

advertising