TLM220i | Stanley TLM220i LASER DISTANCE METER instruction manual

1-77-116
1
2
3
4
6
5
8
7
9
10
12
11
14
13
15
2
1
2
3
4
1
3
7
8
7
5
4
6
6
5
1
EXIT
1
2
3
3
1
2
max.
2
1
Brukerhåndbok
Sikkerhetsinstrukser
Norsk
Benyttede symboler
De symbolene som benyttes har følgende betydning:
Gratulerer med kjøpet av en Stanley TLM 220i.

Les sikkerhetsanvisningene og betjeningsveiledningen
ADVARSEL:
Farlig eller ufagmessig bruk som kan føre til alvorlige personskader
eller død.
nøye igjennom før produktet tas i bruk.
Personen som er ansvarlig for instrumentet, er

FORSIKTIG:
Fare ved bruk eller ikke forskriftsmessig anvendelse som kan
medføre mindre personskader, men betydelige skader på utstyr, verdier
eller miljø.
forpliktet til å sørge for at alle brukere forstår og følger disse instruksene.
Innhold
)
Sikkerhetsinstrukser.................................................................. 1
Oppstart ......................................................................................... 4
Menyfunksjoner ........................................................................... 6
Betjening ......................................................................................... 8
Måling ............................................................................................... 8
Funksjoner ..................................................................................... 9
Tillegg ............................................................................................. 14
Viktige opplysninger som skal hjelpe brukeren til å benytte instrumentet på en teknisk korrekt og effektiv måte.
Bruksområde
Tillatt bruk
•
•
•
Måling av avstander
Beregning av funksjoner, f.eks. arealer og volumer
Måle helning
Ulovlig bruk
•
•
•
•
•
•
Stanley TLM 220i 1.0.0 n
1
Bruk av instrumentet uten instruksjon
Bruk utenfor angitte grenseverdier
Sette sikkerhetsutstyr ut av funksjon og fjerne henvisnings- og advarselsskilt
Åpning av produktet med verktøy (skrutrekker osv.)
Modifisering eller ombygging av instrumentet
Bruk av tilbehør fra andre produsenter uten at dette er anbefalt av
Stanley
Sikkerhetsinstrukser
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
•
•
•
•
Bevisst eller skjødesløs håndtering på stillaser, ved bevegelser i stiger,
ved måling i nærheten av roterende maskiner, åpne maskinelementer
eller anlegg
Direkte tilsikting mot sola
Bevisst blending av tredje person; også i mørke
Utilstrekkelig sikring av måleplassen (f.eks. ved måling på veier, byggeplasser etc.)
For den som betjener instrumentet gjelder følgende plikter:
• Vedkommende skal forstå verneinformasjonen på produktet og
instruksjonene i brukerhåndboka.
• Vedkommende skal kjenne de stedlige forskrifter for arbeidsmiljø og
sikkerhet.
• Vedkommende skal informere Stanley så snart det forekommer
mangler ved produktet med hensyn til sikkerheten.
Bruksbegrensninger
)
Bruksfarer

Se avsnitt “Tekniske Data“.
FORSIKTIG:
Se opp for feilmålinger hvis det er feil ved instrumentet, hvis det har
falt i bakken, hvis det har vært utsatt for ikke tillatte belastninger, eller hvis
det har blitt ombygd.
Stanley TLM egner seg til bruk i atmosfære der mennesker kan oppholde
seg permanent, men produktet må ikke benyttes i eksplosjonsfarlig eller
aggressivt miljø.
Forholdsregler:
Gjennomfør regelmessig kontrollmålinger. Spesielt etter at instrumentet
Ansvarsområder
har vært utsatt for ekstreme belastninger samt før og etter viktige målin-
Ansvarsområdet til produsenten av originalutstyr, Stanley
Europe, Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgium
(kort Stanley):
Stanley er ansvarlig for sikkerhetsteknisk feilfri leveranse av produktet
ger.
Vær oppmerksom på optikkens renhet samt eventuelle mekaniske skader
på merkingen av Stanley TLM.

inklusive betjeningsveiledning.
FORSIKTIG:
Når produktet benyttes til avstandsmålinger eller til å posisjonere
bevegelige objekter (f.eks. kraner, anleggsmaskiner, stillaser etc.), kan det
forekomme målefeil på grunn av forhold man ikke kan forutse.
Ansvarsområdet til produsenter av fremmed tilbehør:
)
Produsenter av fremmed tilbehør for Stanley TLM er ansvarlig for
utvikling, omsetning og formidling av sikkerhetskonsepter for sine
produkter og for deres funksjon i kombinasjon med produktet fra Stanley.
Forholdsregler:
Bruk bare produktet som målesensor og ikke som styreanordning.
Ansvarsområdet til den som har ansvar for instrumentet:
Systemet må arrangeres og betjenes på en slik måte at det i tilfelle av feil-

ADVARSEL
Den som er ansvarlig for instrumentet står ansvarlig for korrekt
bruk av utrustningen, brukernes arbeidsinnsats, instruksjon av brukere og
at utstyret er i driftssikker tilstand.
Sikkerhetsinstrukser
måling, forstyrrelse av produktet eller sviktende strømforsyning er sørget
for passende sikkerhetsanordninger (f.eks. sikkerhets-endebryter) som
hindrer skade i å oppstå.
2
Stanley TLM 220i 1.0.0 n

ADVARSEL:
Tomme batterier må ikke kastes i husholdningsavfallet. Vern om
miljøet og deponer dem på oppsamlingsstasjoner som er beregnet til dette
i henhold til nasjonale eller lokale forskrifter.
Produktet må ikke kastes i husholdningsavfallet.
Laserklassifisering
Integrert avstandsmåler
Stanley TLM produserer en synlig laserstråle som kommer ut av instrumentets front.
Deponer produktet i overensstemmelse med gjeldende nasjo-
Produktet tilsvarer laserklasse 2 ifølge:
nale forskrifter som gjelder i ditt land.
•
Sørg alltid for at uautorisert personell ikke får tilgang til
IEC60825-1 : 2007 "Sikkerhet for laserutstyr"
Laserklasse 2 produkter:
Unngå å se inn i laserstrålen og å rette den unødig mot andre personer.
produktet.
Øynene vil vanligvis beskyttes ved at man snur seg bort og ved å lukke
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
øynene.
Med elektromagnetisk kompatibilitet menes produktets evne til å arbeide

ADVARSEL:
Det kan være farlig å se direkte inn i laserstrålen med optiske hjelpemidler (som f.eks. lupe eller kikkert).
feilfritt i et omkringliggende felt med elektromagnetisk stråling og elektrostatisk utlading, uten å være årsak til forstyrrelse av andre apparater.

ADVARSEL:
Stanley TLM oppfyller de strenge kravene ifølge gjeldende retningslinjer og normer. Likevel kan muligheten for forstyrrelse av andre apparater ikke helt utelukkes.
Forholdsregler:
Unngå å se direkte inn i strålen med optiske hjelpemidler.


FORSIKTIG:
Reparasjoner må ikke utføres av kunden. Ta kontakt med forhandleren i tilfelle av feil.
FORSIKTIG:
Det kan være farlig for øynene å se inn i laserstrålen.
Forholdsregler:
Unngå å se inn i laserstrålen. Sørg for at laserstrålen befinner seg over eller
under øyenhøyde. spesielt for faste installasjoner, i maskiner etc.
Stanley TLM 220i 1.0.0 n
3
Sikkerhetsinstrukser
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
Merking
Oppstart
Sette inn / skifte batterier
Laserstråling
Se ikke rett inn i strålen
Laserklasse 2
ifølge IEC 60825-1:2007
Mas. utgangseffekt:
<1mW
Bølgelengde:
620-690nm
Stråledivergens:
0.16 x 0.6 mrad
Impuls varighet:
1 x 10 -9 s
Se figur {A}
1
Fjern batteridekslet og fest håndstroppen.
2
Sett inn batteriet, pass på riktig polaritet.
3
Lukk batterirommet igjen. Skift batteri når symbolet
blinker konti-
nuerlig på skjermen.
N
S
DK
)
)
FIN
RUS
PL
Typeskiltet er plassert som angitt på siste side!
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Oppstart
For å unngå fare for korrosjon, fjernes batteriene hvis
instrumentet ikke skal brukes på lang tid.
Bruk bare alkaliske batterier.
Skifte referansepunkt (multifunksjons endestykke)
Se figur {B}
Instrumentet kan tilpasses til følgende målesituasjoner:
•
For måling fra en kant, bretter man ut posisjoneringsbraketten til den
låser seg på plass første gang. Se figur {C}.
• For målinger fra et hjørne, åpner man posisjoneringsbraketten til den
låser seg på plass, deretter trykker man braketten forsiktig til høyre for
å folde den helt ut. Se figur {D}.
En innebygd sensor detekterer automatisk retningen til posisjoneringsbraketten og justerer nullpunktet til instrumentet i forhold til dette.
4
Stanley TLM 220i 1.0.0 n
Tastatur
Se figur {E}:
1
ON (På/måling)-tast
2
Digitalt kikkertsikte-tast
3
Lang rekkevidde-modus-tast
4
Pluss (+)-tast
5
Funksjoner-tast
6
Minus (-)-tasten
7
Areal/volum-tast
8
Meny/er lik-tast
9
Indirekte måling (Pytagoras)-tast
1
Programvalg med måleinstruksjoner
2
Programvalg-undermeny
3
Libelle
4
Timer
5
Målefelt
6
Resultatlinje
7
Detaljskjerm
8
Statuslinje med (Laser på, referanseplan, vis lang rekkevidde, offset,
pluss/minus, batteristatus)
N
S
DK
Skjerm i "digitalt kikkertsikte"-modus
Digitalt kikkertsikte (4x zoom)
FIN
RUS
skjermen. Det viste trådkorset tillater nøyaktige målinger selv om laserPL
strålen ikke er synlig. Se figur {F.2}
GR
Det innebygde digitale kikkertsiktet er til stor nytte utendørs, og kan
H
brukes i alle funksjoner. Lengre avstander og nøyaktige målinger på detaljCZ
rike flater er mulig, selv i kraftig sollys.
SK
4x zoom gjør det mulig å forstørre bildet etter brukerens behov.
LT
Trykk
-tasten for å aktivere funksjonen. Trykk
-tasten på nytt for
EST
å skifte mellom 1x, 2x eller opp til 4x zoom.
LV
Lysstyrken til kameraet kan justeres i 5 nivåer med
-tasten eller
RO
tasten.
BG
10 Timer-tast
Enheten har innebygd digitalt kikkertsikte, som viser målet direkte i
11 Trapes-tast
12 Lagrings/minne-tast
13 Referanse-tast
14 Trekantareal-tast
15 Slett/av-tast
Skjerm i normalmodus
Se figur {F.1}.
Det grafiske skjermbildet av målevinduet er delt i to områder. Øverst til
venstre er det lyseste feltet, som inneholder måleprogrammet som er
valgt. Rett til høyre vises program-undermenyen, som viser måleprogrammer som kan velges ved å trykke samme tast nødvendig antall ganger.
)
ranse til en serie separate avstandsmålinger. Til dette finnes tre linjer. En
Parallaksefeil oppstår når det digitale kikkertsiktet brukes på nærtliggende mål, og laserpunktet kan i slike tilfeller vises forskjøvet i trådkorset. I dette tilfellet skal du stole på laserpunktet.
horisontal linje skiller målefeltet og resultatlinjen fra hverandre. En rød
Se figur {F.2}
Målefeltet inneholder individuelle målinger fra måleprogrammet med refe-
trekant angir om valgt måleprogram har detaljskjerm tilgjengelig.
Stanley TLM 220i 1.0.0 n
GB
D
F
I
E
P
NL
5
Oppstart
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
1
Zoomtrinn (1x, 2x, 4x)
Navigering i meny
2
Timer
Menyen tillater innstillinger på brukernivå. Instrumentet kan konfigureres
3
Libelle (i °)
etter brukerens eget behov.
4
Trådkors
5
Helningsvinkel
Generell beskrivelse
6
Avstands-trackingverdi
7
Bilde
Trykk og hold
Ved å trykke
Trykk
Trykk og hold
mens listen beveger seg i vertikal retning. Fra midten av listen starter prio-
Ved å trykke
riteten til postene i listen fra toppen og sprer seg ut med urviseren. Se figur
Menyen inneholder følgende poster:
Lydsignal
4
Digitalt kikkertsiktebilde i svart/hvitt
5
Reset
6
Kalibrer helningssensor
7
Libelle i statusfelt (i °)
8
Offset
9
Stativ
-tasten for å akseptere endringene.
-tasten i menyen lenge kan du avslutte innstillingerfunk-
Angi enhet for avstandsmålinger
Følgende enheter kan angis:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
10 Belyst skjerm
Menyfunksjoner
kan du foreta endringer i underme-
sjonen uten å lagre.
{G}.
3
eller
nyen.
viser hver post. I denne menyen holdes valgfeltet (markøren) stasjonær,
Måleenheter (vinkel)
-tasten kort for å gå inn i undermenyen til valgt alternativ i
Ved å trykke tastene
Forskjellige innstillinger av enheten kan foretas fra menyen. En vertikal liste
2
-tastene, kan du navigere gjennom alternati-
hovedmenyen.
Innstillinger
Måleenheter (avstand)
- eller
vene i hovedmenyen.
Menyfunksjoner
1
-tasten for å gå inn i oppsettmenyen.
6
Lengde
0.0000 m
0.000 m
0.00 m
0.00 ft
0'00'' 1/32
0.0 in
0 1/32 in
0.000 yd
Areal
0.000 m²
0.000 m²
0.000 m²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.000 yd²
Volum
0.000 m³
0.000 m³
0.000 m³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.000 yd³
Stanley TLM 220i 1.0.0 n
Offset-funksjonen i denne menyen, kan du nå justere verdien ved å bruke
Angi enhet for helningsmålinger
- eller
Følgende enheter kan angis for helningsmålinger:
Enheter for helning
2.1
+/- 0.0°
2.2
0.00%
2.3
mm/m
2.4
in/ft
-tasten. Ved å trykke et langt trykk på tasten endrer du
endringshastigheten. Når du når ønsket offset-verdi, bekrefter du med
-tasten. Skjermen viser riktig symbol
eller
så lenge offset-
verdien er satt.
Digitalt kikkertsiktebilde i svart/hvitt (
)
I kameramodus kan skjermbildet endres til svart / hvitt.
Belyst skjerm (
)
Lysstyrken i skjermen kan justeres i seks nivåer. Trinn 6 er lysest og trinn
Libelle i statusfeltet (
1 er mørkest innstilling.
Libellen (i °) i statusfeltet kan slås av eller på.
N
S
DK
)
For å kunne utføre korrekte målinger med stativ må målereferansen
Reset - setter instrumentet tilbake til fabrikkinnstillinger ( )
tilpasses. Dette gjøres ved å velge
Instrumentet har en resetfunksjon. Når du velger menyfunksjonen Reset
Måling med stativ (
)
-symbolet i dette menypunktet. Du
kan slå referansen på stativet av eller på. Innstillingen kan avleses på
og bekrefter, får instrumentet standard fabrikkinnstillinger og innholdet i
skjermen
stakken og minnet slettes.
)
)
med
.
Når instrumentet brukes på stativ, anbefaler vi å utløse målingen
-tasten for å unngå rystelser.
)
Innstillingene tilbakestilles når enheten slås av.
Kalibrere helningssensoren (
Lydsignal (
Offset (
)
)
målinger på en mest mulig vannrett flate.
Velg kalibreringsmodus i menyen
1
)
Utfør en første måling
.
på et vannrett underlag.
Instrumentet bekrefter målingen med
Et offset legger til eller trekker fra en angitt verdi automatisk på alle målinger. Denne funksjonen tillater at toleranser tas i betraktning (f.eks. uferdige
dimensjoner sammenlignet med ferdige dimensjoner). Hvis du valgte
Stanley TLM 220i 1.0.0 n
Alle tilpassede innstillinger og lagrede verdier er også tapt.
Du kan kalibrere helningssensoren i instrumentet. Kalibrering krever to
Lydsignalet kan slås av eller på.
7
2
Drei enheten horisontalt 180°
3
Trykk
GB
D
F
I
E
P
NL
.
.
-tasten og bekreft at instrumentet er dreid 180°.
Menyfunksjoner
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
4
Trykk
-tasten og ta en andre måling. Instrumentet bekrefter
målingen med
Måling
.
Helningssensoren er kalibrert.
Enkel avstandsmåling
Betjening
Trykk for å aktivere laseren. Trykk på nytt for å utløse avstandsmålingen.
Slå av og på
Resultatet vises umiddelbart.
Slår på instrument og laser. Skjermen viser batterisymbolet til
neste tast trykkes.
Minimum-/maksimummåling
Langt trykk på denne tasten slår av instrumentet.
Med denne funksjonen kan man måle minimum eller maksimum avstand fra
Instrumentet slås av automatisk etter tre minutter uten aktivitet.
et fast målepunkt. Den kan også brukes til utsetting av avstander. Se figur
{I}
CLEAR-tast
Funksjonen brukes som oftest til å måle romdiagonaler (maksimumsverdier) eller horisontale avstander (minimumsverdier).
Siste aksjon er kansellert. Du kan slette hver enkelt måling og ta
målingen på nytt i serie når du foretar en areal/volummåling.
Trykk og hold denne tasten nede til du hører et lydsignal. Sveip
deretter laseren sakte fram og tilbake og opp og ned over ønsket målpunkt
Referanseinnstillinger
- (f.eks. i hjørnet av et rom).
Standard referanseinnstilling er fra bakkanten av instrumentet.
Trykk denne tasten for å ta neste måling fra framkanten
Trykk for å stoppe kontinuerlig måling. Verdiene for maksimum og
minimum avstander vises på skjermen sammen med siste måleverdi i resul-
. Et
tatlinjen.
spesielt lydsignal varsler om at referanseinnstillingen er endret.
Etter en måling går referansen automatisk tilbake til standardinnstillingen
Kontinuerlig laser (
(referanse bak). Se figur {H}.
Trykk og hold nede
Trykk et langt trykk for å sette referansen permanent til framkant.
mentet til
Trykk på denne tasten for å angi bakre referansepunkt på nytt.
-tegnet vises fast på skjermen og du hører et lydsignal. Hvert
ytterligere trykk på
Trykk
)
-tasten samtidig som du slår på instru-tasten iverksetter en avstandsmåling.
-tasten og hold den inntrykket for å slå av instrumentet og
kontinuerlig laser.
Betjening
8
Stanley TLM 220i 1.0.0 n
)
Hvis laseren står i kontinuerlig lasermodus, slår instrumentet seg
selv av automatisk etter 15 minutter.
Addisjon/subtraksjon
Avstandsmåling.
Funksjoner
Den neste målingen legges til den forrige.
Den neste målingen trekkes fra den forrige.
Oversikt over programsymboler
Måleprogram
Symbol
Måling
1-2-3
Denne prosessen gjentas ved behov.
Detaljskjerm
1-2-3
Trykk denne tasten og resultatet vises nå i resultatlinjen, og den
forrige verdien i den andre linjen.
Enkel avstandsmåling
N
S
DK
Siste trinn avbrytes.
Arealmåling
Areal
Volummåling
Trykk én gang. Symbolet
Trapesmåling 1 (basert
på tre avstander)
Trapesmåling 2 (basert
på to avstander og en
vinkel)
Pytagorasberegning 1
vises på skjermen.
Trykk denne tasten for å ta den første lengdemålingen
(f.eks. lengde).
Trykk den på nytt for å ta den andre lengdemålingen
(f.eks. bredde).
Trykk denne tasten og resultatet vises i resultatlinjen.
Pytagorasberegning 2
Trykk og hold
Pytagorasberegning 3
-tasten for å vise omkretsen
.
Volum
Helningsmåling
Trykk denne tasten to ganger. Symbolet
Direkte horisontal
avstand
vises på skjermen.
Trykk denne tasten for å ta den første lengdemålingen
(f.eks.
lengde).
Trykk denne tasten for å ta den andre lengdemålingen
Trekantarealmåling
(f.eks. bredde).
Utsettingsfunksjon
Trykk denne tasten for å ta den tredje lengdemålingen
(f.eks. høyde).
Stanley TLM 220i 1.0.0 n
9
GB
D
F
I
E
P
NL
Funksjoner
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Trykk denne tasten og volumverdien vises i resultatlinjen.
Trykk og hold
Helningsmåling
-tasten for å vise ytterligere opplysninger om rommet,
som f.eks. tak/gulvareal
, veggflate
, omkrets
)
)
)
)
)
.
Trapesmåling 1
Se figur {J}
Trykk
-tasten én gang. Symbolet
er vist.
Trykk
-tasten og ta den første lengdemålingen
(f.eks. høyde 1).
Trykk
-tasten og ta den andre lengdemålingen
(f.eks. bredde).
Trykk
-tasten og ta den tredje lengdemålingen
(f.eks. høyde 2).
Trykk og hold
Infokode i 160 betyr at instrumentet er stilt utenfor tillatte
grenseverdier.
Ved helningsmåling bør instrumentet holdes uten tverrfall
(maks. 10°)
Hvis instrumentet helles mer enn ± 10° sideveis, viser skjermen
infokode i 156 som betyr at det holdes for skjevt.
Helningsenhetene angis i menyen.
Trykk denne tasten én gang for å aktivere helningssensoren.
Symbolet
Resultatet vises i resultatlinjen.
vises på skjermen. Helningen angis kontinuerlig som ° eller
%, avhengig av innstillingen.
-tasten for å vise tilleggsinformasjon om trapesmålin-
gen, som f.eks. helningsvinkel
Helningssensoren måler helningen mellom ± 45°.
, trapesets areal
Trykk for å måle helning og avstand. Se figur {L}.
.
Direkte horisontal avstand
Trapesmåling 2
Trykk denne tasten to ganger og følgende symbol vises i
Se figur {K}.
skjermen
Trykk
-tasten to ganger. Symbolet
Trykk
-tasten og ta den første lengdemålingen
er vist.
Trykk
-tasten og ta den andre lengdemålingen
.
Trykk denne tasten for å måle helning og avstand. Resultatlinjen viser
resultatet som den direkte horisontale avstand.
.
Trykk og hold
og helningsvinkel-
målingen.
f.eks. helningsvinkel
)
Se figur {M}.
Enheten måler helningsvinklene mellom + 45 og - 45°.
Resultatet vises i resultatlinjen.
Trykk og hold
Funksjoner
, trapesets areal
, målt avstand
og indirekte høyde
.
Trekantareal
-tasten for å vise tilleggsinformasjon om trapesmålin-
gen, som f.eks. helningsvinkel
-tasten for å vise tilleggsinformasjon om målingen, som
Arealet til en trekant kan beregnes ved å måle de tre sidene. Se figur {N}.
.
10
Trykk
-tasten tre ganger - trekantsymbolet
Trykk
-tasten og mål første side i trekanten
vises i skjermbildet.
.
Stanley TLM 220i 1.0.0 n
Trykk
Trykk
-tasten og mål andre side i trekanten
-tasten og mål tredje side i trekanten
Resultatet
.
Pilene på skjermen
.
for å nå definert avstand (enten a eller b). Så snart utsettingspunktet er
nådd, vises symbolet
vises i resultatlinjen.
Trykk og hold
inkludert i de første to målingene og omkretsen
på skjermen.
Funksjonen kan stoppes når som helst ved å trykke
-tasten for å vise tilleggsinformasjon om målingen, som
f.eks. vinkel
angir i hvilken retning Stanley TLM må flyttes
av
-tasten.
Indirekte måling
trekanten.
Instrumentet kan beregne avstander med Pytagoras formel.
Utsettingsfunksjon
Denne metoden er nyttig hvis det ikke er mulig å måle avstanden direkte.
)
To forskjellige avstander (a og b) kan legges inn i instrumentet. Disse kan
deretter brukes til å sette ut definerte avstander, f. eks. ved montering av
•
•
trekonstruksjoner.
Se figur {O}.
Legge inn utsettingsavstander:
•
Trykk denne tasten fire ganger og utsettingssymbolet vises på
skjermen
.
Ved å bruke
og
kan du justere verdiene (først a og deretter b)
Forsikre deg om at du følger den beskrevne målesekvensen:
Alle målpunkter må være i horisontal- eller vertikalplanet.
Best resultat oppnås når instrumentet roteres om et fast punkt (f.eks.
med posisjoneringsbraketten helt utbrettet og instrumentet plassert
på en vegg).
Minimum/maksimumfunksjonen kan benyttes - se forklaringen i
"Måling ->Minimum/maksimumsmåling". Minimumsverdien må
benyttes for målinger i rett vinkel på målet; maksimumsavstand for alle
andre målinger.
slik at de passer til ønskete utsettingslengder. Hold tastene nede for å øke
Indirekte måling - bestemme en avstand med 2 hjelpemålinger
hastigheten verdiene endrer seg med.
Se figur {P}
Når ønsket verdi (a)
kan legges inn med
Verdi (b)
bekreftes med
Trykk på
er nådd, kan denne bekreftes med
og
-tasten.
f.eks. for måling av høyde og bredde på bygninger. Det er nyttig å bruke
. Definert verdi (b)
stativ når man måler høyder som krever at man måler to eller tre
-tasten.
avstander.
-tasten for å starte lasermåling. Skjermen viser nødvendig
Trykk denne tasten én gang, skjermen viser
utsettingsavstand i resultatlinjen mellom utsettingspunktet (først a og
deretter b) og instrumentet (referanse bak).
Sikt på øvre punkt (1) og ta målingen
Hvis Stanley TLM nå flyttes sakte langs utsettingslinjen, vil avstanden som
. Etter første måling legges
verdien inn. Hold instrumentet så horisontalt som mulig i tverretningen.
vises på skjermen reduseres. Instrumentet begynner å pipe når avstanden
Trykk og hold denne tasten nede for å ta kontinuerlige målinger
er 0,1 m fra neste utsettingspunkt.
Stanley TLM 220i 1.0.0 n
. Laseren er slått
på.
,
sveip laseren fram og tilbake og opp og ned over det ideelle målpunktet.
11
Funksjoner
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Trykk for å stoppe kontinuerlig måling (2). Resultatet vises nå i resul-
Trykk denne tasten og ta målingen
tatlinjen, og delresultatet vises i den andre linjen.
Trykk og hold
-tasten for å vise tilleggsinformasjon om måling av
vinklene i trekanten
og
. Etter første måling legges
verdien inn.
Tar målingen
.
. Etter andre måling legges verdien inn.
Trykk og hold inne denne tasten for å ta kontinuerlige målinger
Indirekte måling - bestemme en avstand med
3 målinger
Sveip laseren fram og tilbake og opp og ned over det ideelle målpunktet.
Se figur {Q}
nå i resultatlinjen, og delresultatet vises i den andre linjen.
Trykk denne tasten for avslutte kontinuerlig måling. Resultatet vises
Trykk denne tasten to ganger; skjermen viser følgende symbol
Trykk og hold
. Laseren er slått på.
dellengder
Sikt på øvre punkt (1) og utløs målingen. Etter første måling legges
Du kan lagre og hente fram ofte brukte verdier, som f.eks. en romhøyde.
Mål ønsket avstand, trykk og hold
Trykk for å stoppe kontinuerlig måling (2). Verdien legges inn. Sikt på
det nederste punktet og
. Resultatet vises nå i
Hente fram en konstant
resultatlinjen, og delresultatet vises i den andre linjen.
Trykk denne tasten to ganger for å hente fram konstanten og trykk
-tasten for å vise tilleggsinformasjon om for eksempel
,
-tasten til enheten piper for å
bekrefte at avstanden er lagret.
trykk denne tasten for å ta målingen (3)
delavstander
.
Lagre en konstant
,
sveip laseren fram og tilbake og opp og ned over det ideelle målpunktet.
Trykk og hold
-tasten for å vise tilleggsinformasjon om måling av
og
Lagre konstanter/historisk lagring
verdien inn. Hold instrumentet så horisontalt som mulig i tverretningen.
Trykk og hold denne tasten nede for å ta kontinuerlige målinger
.
og minimumsavstand
-tasten for å legge den inn i beregningen.
.
Indirekte måling - bestemme en sammenhengende avstand med 3 målinger
Se figur {R}
f.eks. bestemme høyden mellom punkt 1 og punkt 2 ved å bruke tre
målpunkter.
Trykk denne tasten tre ganger; skjermen viser følgende symbol
. Laseren er slått på.
Sikt på det øverste punktet (1).
Funksjoner
12
Stanley TLM 220i 1.0.0 n
Historisk lagring
Timer (selvutløser)
Trykk denne tasten én gang og de foregående 20 resultatene (målin-
Trykk denne tasten for å angi 5 sekunders tidsforsinkelse.
ger og beregninger) vises i motsatt rekkefølge.
- og
eller
-tastene kan brukes til å navigere med.
Trykk og hold denne tasten nede til ønsket tidsforsinkelse er nådd
(maks. 60 sek.)
Trykk denne tasten for å bruke resultatet fra resultatlinjen i flere
beregninger.
Trykk
- og
Når tasten slippes med laseren aktivert, telles antall sekunder ned til målingen tas (f.eks. 59, 58, 57...). De siste 5 sekundene telles ned med et pipe-
-tastene samtidig for å slette verdiene i det historiske
signal. Etter siste pipesignal tas målingen og verdien vises.
minnet.
Lang rekkevidde-modus (
Trykk
-tasten. Symbolet
)
)
N
S
DK
Timeren kan brukes til alle målinger.
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
er vist.
Dersom ugunstige forhold (kraftig sollys eller svært svakt reflekterende
målflate) reduserer rekkevidden til instrumentet, tillater lang rekkeviddemodus allikevel målinger over lange avstander. Det kan ved målinger over
30 m forekomme lengre måletider. Bruk av stativ og utløsing av målingen
med
-tasten anbefales. (Se Tekniske spesifikasjoner for mer informa-
sjon)
)
Innstillingene tilbakestilles når enheten slås av.
Stanley TLM 220i 1.0.0 n
GB
D
F
I
E
P
NL
13
Funksjoner
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Tekniske data
Tillegg
Avstandsmåling:
Målenøyaktighet opp til 10 m
(2 σ, standardavvik)
Rekkevidde (bruk sikteplate fra omtrent
100 m)
Minste viste enhet
Avstandsmåling
Minimum/maksimum-måling, kontinuerlig
måling
Areal/volumberegning av romdata
Addisjon/subtraksjon
Indirekte måling ved bruk av Pytagoras
Trapesmåling
Helningsmåling:
Helningssensor:
Nøyaktighet (2 σ, standardavvik)
- til laserstråle
- til hus
Indirekte måling ved bruk av helningssensor (direkte horisontal avstand)
Vinkelmåling ved bruk av helningssensor
(± 45°)
Generelt:
Laserklasse
Lasertype
Ø laserpunkt
(ved avstand)
Automatisk utkobling av laser
Automatisk utkobling av instrument
Belyst skjerm
Multifunksjons endestykke
Timer (selvutløser)
Lagre konstant verdi
Meldingskoder
Alle meldingskoder vises med enten
eller "Error". Følgende feil kan
rettes:
260
Tiltak
Hold instrumentet uten tverrhelning
Hovedhelningsretning, vinkel til Mål vinkel opp til maks. ± 45°
topp (> 45°)
Kalibrering er ikke utført på et Kalibrer enheten på et fullvannrett underlag, og kalibre- stendig horisontalt og nivellert
ringsverdien er derfor innenfor underlag.
det ikke lesbare området.
Beregningsfeil
Gjenta prosedyre
Temperatur for høy
Kjøl ned instrumentet
Temperatur for lav
Varm opp instrumentet
Mottatt signal for svakt, måleti- Bruk en sikteplate
den for lang, avstand > 100 m
Mottatt signal for sterkt
Målet for reflekterende (bruk
sikteplate)
Feil måling, bakgrunnsGjør målet mørkere (mål under
lysstyrken for høy
forskjellige lysforhold)
Laserstråle avbrutt
Gjenta måling
Feil
Error
Årsak
Maskinvarefeil
156
160
162
204
252
253
255
256
257
Årsak
Tverrhelning større enn 10°
Tillegg
Tiltak
Slå enheten av/på gjentatte
ganger. Hvis symbolet vises fortsatt, er instrumentet defekt.
Kontakt forhandleren for assistanse.
14
typisk: ± 1.0 mm*
0.05 m til 200 m
0.1 mm
9
9
9
9
9
9
± 0.3°
± 0.3°
9
9
II
635 nm, < 1 mW
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
etter 3 min
etter 6 min
9
9
9
9
Stanley TLM 220i 1.0.0 n
Historisk minne
Stativfeste (Type: 1/4-20)
Batterilevetid,
Type AA, 2 x 1.5V
Beskyttelse mot sprut og støv
Stell
Mål
Vekt (med batterier)
Temperaturområde:
Lagring
20 verdier
9
opp til
5 000 målinger
IP 54, støvtett,
sprutsikker
143.5 x 55 x 30 mm
195 g
-25°C opp til +70°C
Du finner ytterligere informasjon på: www.stanleyworks.com
Betjening
-10°C opp til +50°C
Dypp aldri instrumentet i vann. Rengjør med en fuktig, myk klut. Bruk aldri
aggressive midler eller løsemidler. Håndter instrumentet på samme måte
som en kikkert eller kamera.
Garanti
Stanley TLM 220i leveres med to års garanti fra Stanley.
Illustrasjoner, beskrivelser og tekniske spesifikasjoner er ikke bindende og
* maksimum avvik opptrer under ugunstige forhold, som kraftig sollys eller når man
måler mot flater som reflekterer dårlig eller som er svært ujevne. Målenøyaktighet
mellom 10 m og 30 m kan bli redusert med ca. ± 0.025 mm/m, for avstander over
30 m til ± 0.1 mm/m. I lang rekkevidde-modus øker maksimalt avvik fra en avstand på
30 m til +/- 0.15 mm/m.
kan bli endret.
Måleområde
Rekkevidden er begrenset til 200 m.
Om natten eller i skumringen, og hvis målet ligger i skyggen, øker målerekkevidden uten at man trenger en sikteplate. Bruk en sikteplate til å øke
målerekkevidden om dagen eller hvis målet reflekterer dårlig.
Måloverflater
Målefeil kan oppstå når man måler mot fargeløse væsker (f.eks. vann) eller
støvfritt glass, isopor eller lignende halvgjennomskinnelige overflater.
Sikting mot glinsende flater kan reflektere laserstrålen og gi målefeil.
Måletiden kan øke mot ikke-reflekterende og mørke flater.
15
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Målebetingelser
Stanley TLM 220i 1.0.0 n
GB
D
F
I
E
P
NL
Tillegg
Download PDF

advertising