TLM220i | Stanley TLM220i LASER DISTANCE METER instruction manual

1-77-116
1
2
3
4
6
5
8
7
9
10
12
11
14
13
15
2
1
2
3
4
1
3
7
8
7
5
4
6
6
5
1
EXIT
1
2
3
3
1
2
max.
2
1
Handbok
Säkerhetsföreskrifter
Svenska
Använda symboler
Symbolerna i säkerhetsföreskrifterna har följande innebörd:
Vi gratulerar Er till Ert köp av Stanley TLM 220i.

Läs noggrant igenom säkerhetsinstruktionerna och
VARNING:
Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks,
kan resultera i svåra skador för användaren eller användarens död.
handboken innan du startar instrumentet.
Personal med instrumentansvar måste försäkra sig om

OBSERVERA:
Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks,
kan resultera i mindre skador för användaren, men avsevärd materiell och
finansiell skada samt miljömässig påverkan.
att alla användare förstår och följer dessa föreskrifter.
Innehåll
)
Säkerhetsföreskrifter ................................................................ 1
Användning .................................................................................... 4
Menyfunktioner ........................................................................... 6
Användning .................................................................................... 8
Mätning............................................................................................ 8
Funktioner ..................................................................................... 9
Bilaga .............................................................................................. 13
Viktiga avsnitt, som bör följas vid praktisk hantering, därför att de
möjliggör att produkten används på ett tekniskt korrekt och effektivt sätt.
Avsedd användning
Tillåten användning
•
•
•
Mätning av avstånd
Beräkna funktioner t.ex. area och volym
Lutningsmätning
Förbjuden användning
•
•
•
•
•
•
Stanley TLM 220i 1.0.0 s
1
Användning av instrumentet utan instruktioner
Användning utanför angivna gränser
Inaktivering av säkerhetssystem och eliminering av förklarande text
eller varningsetiketter
Öppna instrumentet med hjälp av verktyg (t.ex. skruvmejsel) om ej
uttryckligen tillåtet för speciella fall.
Modifiering eller konvertering av produkten
Användning av tillbehör från annan tillverkare utan Stanley
medgivande.
Säkerhetsföreskrifter
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
•
•
•
•
Medvetet eller oansvarig hantering på byggnadsställningar vid
användning av stege när mätning pågår i närheten av drifttagna
maskiner eller nära oskyddade maskiner eller installationer
Direkt inriktning mot solen
Medvetet blända annan person, även i mörker
Otillräckliga förebyggande säkerhetsanordningar vid uppställning av
instrument, t ex vid mätningar av vägar eller byggnadsplatser
Att förstå säkerhetsinstruktionerna för produkten och instruktionerna i
handboken.
•
•
•
Begränsningar i användande
)
Att förstå säkerhetsinstruktionerna för produkten och instruktionerna
i handboken.
Att känna till lokala säkerhets- och arbetarskyddsföreskrifter.
Att informera Stanley omedelbart om produkten skulle vara behäftad
med fel som kan påverka säkerheten.
Risker vid användande
Se kapitel Tekniska data.

OBSERVERA:
Se upp för felaktiga avståndsmätningar om en defekt produkt
används, efter ett fall eller andra otillåtna påfrestningar resp. förändringar
av produkten.
Stanley TLM är anpassade för användning i miljö lämpad för människor.
Användning ej tillåten i aggressiv eller explosiv miljö.
Ansvarsområden
För säkerhets skull:
Utför periodiska kontrollmätningar. Särskilt efter onormal påfrestning och
Ansvar hos tillverkaren av originalutrustning: Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-16, 2800 Mechelen, Belgium (kort:
Stanley):
Stanley är ansvarig för att leverans av produkten, inklusive handbok och
före/efter viktiga mätningar.
Kontrollera att Stanley TLM optik är rengjord och att inga mekaniska
skador finns på instrumentets målytor.
originaltillbehör, sker i ett totalt säkert tillstånd.

OBSERVERA:
Oförutsedda händelser kan medföra mätfel om instrumentet
används för avståndsmätningar eller för positionering av rörliga objekt
(t.ex. kranar, byggnadsutrustning, plattformar osv.).
Ansvarsområde för annan tillverkare av
tilläggsutrustning:
)
Annan tillverkare av tilläggsutrustning för Stanley TLM är ansvarig
för utveckling och implementering samt information om sina produkters
säkerhet. Dessa tillverkare är även ansvariga för effektiviteten i dessa
säkerhetskoncept i kombination med Stanley-produkter.
För säkerhets skull:
Använd endast denna produkt som mätinstrument, inte som kontrollenhet.
Ditt system måste konfigureras och används på sådant sätt att skador inte
Instrumentansvariges åligganden:
uppstår till följd av felaktig mätning, felfunktioner i instrumentet eller

strömavbrott förorsakade av installerade säkerhetsåtgärder (t.ex.
VARNING
Instrumentansvarige måste försäkra sig om att utrustningen används
i enlighet med instruktionerna. Instrumentansvarig åligger även utbilda
personal som ska använda utrustningen samt ansvara för säkerheten under
utrustningens användning.
Säkerhetsföreskrifter
jordfelsbrytare).
2
Stanley TLM 220i 1.0.0 s

VARNING:
Tomma batterier får inte avfallshanteras som hushållssopor. Tänk
på miljön och lämna in batterierna till närmaste återvinningsstation enligt
gällande miljölagstiftning.
Laserklassificering
Integrerad avståndsmätare
Stanley TLM genererar en synlig laserstråle utgående från instrumentets
Produkten får inte avfallshanteras som hushållssopor.
front.
Se till att utrustningen skrotas på ett sådant sätt att nationella
Produkten motsvarar laserklass 2 enligt:
regler efterlevs.
•
Se alltid till att obehöriga inte får tillgång till produkten.
Laserklass 2 produkter:
Titta inte in i laserstrålen och rikta den inte mot andra personer i onödan.
Elektromagnetisk acceptans EMV
IEC60825-1 : 2007 Lasersäkerhet
Skydd av ögat uppstår normalt genom bortvändningsreaktioner och
Med begreppet "elektromagnetisk acceptans" menas instrumentets
blinkreflexen.
kapacitet att fungera i en omgivning där elektromagnetiska fält och

påverkan på annan utrustning.
VARNING:
Det kan vara farligt att titta in i strålen med ett optiskt instrument
t.ex. kikare, teleskop.

För säkerhets skull:
Titta inte direkt in i strålen med optisk utrustning.
elektrostatiska urladdningar finns utan att orsaka elektromagnetisk
VARNING:
Stanley TLM uppfyller kraven för gällande regler och normer.
Möjligheten för inverkan på annan utrustning kan trots detta inte uteslutas.


OBSERVERA:
Försök inte själv att reparera produkten. Vänligen kontakta din
återförsäljare vid defekt utrustning.
OBSERVERA:
Titta inte in i laserstrålen, det kan vara farligt för ögonen.
För säkerhets skull:
Titta inte in i laserstrålen. Se till att alltid rikta laserstrålen ovanför eller
under ögonhöjd. speciellt vid fasta installationer eller i maskiner.
Stanley TLM 220i 1.0.0 s
3
Säkerhetsföreskrifter
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
Produktetikettering
Användning
Sätta in/ersätta batterier
Laserstrålning
Titta inte in i laserstrålen.
Laserklass 2
enl. IEC 60825-1:2007
Maximal impulseffekt:
<1mW
Frekvens:
620-690nm
Stråldivergens:
0.16 x 0.6 mrad
Pulslängd:
1 x 10 -9 s
Se skiss {A}
1
Öppna batterifacket och sätt fast handremmen.
2
Lägg i batterierna och kontrollera att polerna ligger rättvända.
3
Stäng batterifacket. Byt batterier när symbolen
blinkar konstant i
displayen.
N
S
DK
)
)
Ta ur batterierna om inte instrumentet skall användas under
längre tid för att undvika korrosionsrisk.
FIN
RUS
PL
Typskyltens placering, se sista sidan.
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Användning
Använd endast alkaliska batterier eller laddbara batterier.
Ändra referens (multifunktionellt bakstycke)
Se skiss {B}
Instrumentet kan användas för följande mätningar:
•
•
Mätningar från kant, fäll ut anhållsvinkeln tills den hakar i. Se skiss {C}
Mätningar ur hörn, fäll ut anhållsvinkeln tills den hakat i, skjut den med
lätt tryck åt höger, anhållsvinkeln kan fällas ut helt. Se skiss {D}
En integrerad sensor känner av anhållsvinkelns läge och anpassar
nollpunkten därefter.
4
Stanley TLM 220i 1.0.0 s
Knappsats
Se skiss {E}
1
PÅ/MÄT
2
Digital punktsökare
3
Standard lång
4
Plus (+)
5
Funktion
6
Minus (-)
7
Area/Volym
8
Meny/Lika med
9
Indirekt mätning (Pythagoras)
1
Programval med mätinstruktioner
2
Programval undermeny
3
Horisontering
4
Timer
5
Mätfält
6
Resultatlist
7
Detaljerad display
8
Statuslist med (Laser ON, Referensplan, display Standard lång, Offset,
Plus / Minus, Batteristatus)
N
S
DK
Display i digitalt punktsökarläge
Digital punktsökare (4x zoom)
10 Timer
Instrumentet har en integrerad digital punktsökare som visar målet direkt
11 Trapez
i displayen. Integrerade hårkors ger exakta mätningar, även när laserstrålen
12 Lagra/Minne
13 Referensläge
inte är synlig. Se beskrivning {F.2}
14 Rumsvinkelfunktion
Den integrerade digitala punktsökaren är till stor hjälp utomhus och kan
15 Rensa/Av
användas med varje funktion. Längre avstånd och exakta mätningar av
detaljrika ytor kan göras även i klart solljus utan problem.
Display i normalt läge
4x zoomen gör att bilden kan förstoras för att passa användarens behov.
Se beskrivning {F.1}.
Tryck
Mätfönstrets display är delad i olika avdelningar. Vänster övre fält är det
2x eller 4x zoom.
ljusstarkaste fältet som innehåller aktuellt valt mätprogram. Till höger visas
Kamerans ljusstyrka kan justeras i 5 nivåer med
programmets undermeny med mätprogram som kan väljas genom att
för att aktivera funktionen. Tryck
igen för att aktivera 1x,
eller
.
)
Mätfältet innehåller mätprogrammets individuella mätningar med referens
Parallellfel uppstår när den digitala punktsökaren används för nära
mål, laserpunkten kan eventuellt ligga utanför hårkorset. I detta fall bör man
göra mätningen med den faktiska laserpunkten riktad mot objektet.
till flera olika separata längdmätningar. Tre rader står till förfogande. En
Se beskrivning {F.2}
horisontal linje skiljer mätfältet och resultatlisten från varandra. En röd
1
Zoom (1x, 2x, 4x)
trekant visar om det finns en mera detaljerad display för valt mätprogram.
2
Timer
trycka samma knapp olika antal gånger.
Stanley TLM 220i 1.0.0 s
5
GB
D
F
I
E
P
NL
Användning
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
3
Horisontering (i °)
Tryck
kort för att öppna undermenyn för vald menypunkt.
4
Hårkors
Tryck
eller
5
Lutningsvinkel
6
Avståndstrackingvärde
Tryck och håll
7
Bild
Tryck intryckt
längre i menyn för att avsluta inställningsfunktionen
utan att spara.
Menyfunktioner
Ställa in enhet för längdmätningar
Inställningar
Följande enheter är inställbara:
Olika enhetsinställningar kan göras i menyn. En vertikal list visar varje
inställning. Urvalsfältet (pekaren) står stilla i denna meny och listen rullar
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
vertikalt. Listpunkterna börjar högst upp och fortsätter medsols med
början i mitten av listen. Se beskrivning {G}.
Menyn innehåller följande punkter:
1
Mätenheter (avstånd)
2
Mätenheter (vinkel)
3
Ljud
4
Digital punktsökarbild i svart/vitt
5
Reset
6
Kalibrera lutningssensor
7
Horisontering i statusfält (i °)
8
Offset
9
Stativ
Inställningarna kan anpassas för en enskild användare eller funktion.
Displaybelysning (
Beskrivning
för att öppna Setup.
eller
Menyfunktioner
Area
0.000 m²
0.000 m²
0.000 m²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.00 ft²
0.000 yd²
Volym
0.000 m³
0.000 m³
0.000 m³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.00 ft³
0.000 yd³
Följande enheter är inställbara för lutningsmätningar:
Enheter för lutning
2.1
+/- 0.0°
2.2
0.00%
2.3
mm/m
2.4
in/ft
Navigering i meny
Tryck och håll
Längd
0.0000 m
0.000 m
0.00 m
0.00 ft
0'00'' 1/32
0.00 in
0 1/32 in
0.000 yd
Ställa in enhet för lutningsmätningar
10 Displaybelysning
Tryck
för att ändra i undermenyn.
för att acceptera inställningarna.
)
Displayens ljusstyrka kan justeras i sex nivåer. Nivå 6 är starkast och nivå
för att bläddra i huvudmenyns punkter.
1 är mörkast inställning.
6
Stanley TLM 220i 1.0.0 s
Mätning med stativ (
)
Referenspunkten bör anpassas för stativet om användaren behöver en
Reset - återställning av instrumentet till
fabriksinställningar ( )
mätning från den faktiska monteringspunkten gentemot Stanley TLMs front
Instrumentet har en återställningsfunktion. Instrumentet återställs till
eller bakkant. Välj
fabriksinställningar, stack och minne raderas om du väljer menyfunktionen
symbolen i denna menypunkt för att göra detta.
Du kan koppla till eller från referensen på stativet. Inställningen visas i
Reset och bekräftar valet.
displayen
)
)
)
.
Vi rekommenderar att initialisera mätningarna med
när
instrumentet används med stativ för att förhindra precisionsförluster.
Kalibrera lutningssensor (
Inställningarna återställs när instrumentet stängs av.
Ljud (
mätningar mot jämnt mål.
)
Välj kalibreringsläget i menyn
1
Gör den första mätningen
mätningen med
)
Ett offsetvärde adderar eller subtraherar ett specifikt värde automatiskt till
eller från alla mätningar. Denna funktion tar även hänsyn till toleranser
(t.ex. oavslutade mått i förhållande till avslutade mått). Justera värdet med
eller
)
Du kan kalibrera lutningssensorn i instrumentet. Kalibreringen kräver två
Ljudet kan aktiveras eller inaktiveras.
Offset (
Samtliga anpassade inställningar och sparade värden raderas.
intryckt för att bläddra snabbare. Bekräfta med
.
Vrid instrumentet horisontellt 180°
3
Tryck
och bekräfta att instrumentet har vridits 180°.
.
4
Tryck
och mät den andra mätningen. Instrumentet bekräftar
.
Lutningssensorn är kalibrerad.
när önskat värde
föreligger. Displayen visar respektive symbol
mot jämnt mål. Instrumentet bekräftar
2
mätningen med
om offsetfunktionen är vald i menyn. Tryck tangenten
.
så länge
eller
offsetvärdet är inställt.
Digital punktsökarbild svart/vitt (
)
Displayen i kameraläget kan ändras till svart / vitt.
Horisontering i statusfält (
)
Horisontering (i °) i statusfältet kan aktiveras eller inaktiveras.
Stanley TLM 220i 1.0.0 s
7
Menyfunktioner
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Användning
Mätning
Starta/Stänga av
Enkel längdmätning
Instrument och laser startar. Batterisymbolen visas till nästa
knapptryckning.
Lång knapptryckning stänger av instrumentet.
Instrumentet stänger av automatiskt efter sex minuter om ingen
knapp trycks.
Lasern aktiveras. Två tryck aktiverar en längdmätning.
Resultatet visas direkt.
Minimum-/Maximummätning
Denna funktion bestämmer minsta avstånd resp. längsta avstånd utifrån en
RENSA
bestämd mätpunkt. Detta kan även användas för att bestämma avstånd. Se
skiss {I}
Den senaste händelsen raderas. Singelmätningarna i funktionen Area
eller Volym kan raderas stegvis och mätas på nytt.
Möjliga tillämpningar är bestämning av rumsdiagonal (maximalvärde) eller
horisontallängd (minimivärde).
Ställa in mätreferens
Tryck och håll den intryckt till ett pip hörs. Flytta laserpunkten fritt
Standardinställning: Bakkant.
Tryck tangenten, nästa mätning aktiveras från framkant
runt målpunkten (t.ex. mot ett hörn).
. Varje
Tryck för att stoppa en kontinuerlig mätning. Respektive maximal-
ändrat referensläge bekräftas akustiskt av en pipton.
och minimivärde visas i displayen. Det senaste uppmätta värdet visas i
Referensläge återgår automatiskt till standardinställning (bakkant) efter en
huvudraden.
mätning. Se skiss {H}.
Tryck länge för att ställa in framkant permanent.
Kontinuerlig laser (
Tryck för att ställa in bakkant igen.
Tryck och håll in
)
när instrumentet startas tills
tecknet visas
i displayen och ett pip hörs. Varje ytterligare tryckning på
utlöser en
längdmätning.
Tryck
och håll den intryckt för att stänga av instrumentet och
funktionen Kontinuerlig laser.
)
Användning
8
Instrumentet stänger av automatiskt efter 15 minuter
om lasern står i kontinuerligt läge.
Stanley TLM 220i 1.0.0 s
Addition / subtraktion
Funktioner
Mäta längd.
Översikt programikoner
Mätprogram
Ikoner
Nästa mätning adderas till föregående.
Mätning
1-2-3
Nästa mätning subtraheras från föregående.
Detaljdisplay
1-2-3
Upprepa detta vid behov.
Enkel längdmätning
Tryck denna knapp och resultatet visas i huvudraden, föregående
värden i andra raden.
Areamätning
N
S
DK
Det senaste steget raderas.
Volymmätning
Area
Trapetsmätning 1 (med
tre längder)
Trapetsmätning 2 (med
två längder och en vinkel)
Beräkning med
Pythagoras 1
Beräkning med
Pythagoras 2
Beräkning med
Pythagoras 3
Lutningsmätning
Tryck en gång.
visas i displayen.
Tryck och mät första längdmätningen
(t.ex. längd).
Tryck igen och mät andra längdmätningen
(t.ex. bredd).
Tryck denna knapp och resultatet visas i huvudraden.
Tryck och håll
för att visa omkretsen
.
Volym
Tryck två gånger.
Direkt horisontallängd
visas i displayen.
Tryck och mät första längdmätningen
(t.ex. längd).
Tryck igen och mät andra längdmätningen
Tryck och mät tredje längdmätningen
Rumsvinkelfunktion
(t.ex. bredd).
(t.ex. höjd).
Tryck denna knapp och volymvärdet visas i huvudraden.
Utsättning
Tryck och håll
tak- eller golvarea
Stanley TLM 220i 1.0.0 s
9
intryckt för att visa ytterligare rumsinformation, t.ex.
, väggarea
GB
D
F
I
E
P
NL
, omkrets
.
Funktioner
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
)
)
)
Trapetsmätning 1
Se beskrivning {J}
Tryck
en gång. Symbolen
visas.
Tryck
och mät första längdmätningen
Tryck
igen och mät andra längdmätningen
Tryck
och mät tredje längdmätningen
(t.ex. höjd 1).
(t.ex. bredd)
(t.ex. höjd 2).
, trapetsarea
Lutningsenhet ställs in i menyn.
visas i displayen.
Lutningen visas kontinuerligt som ° eller %, beroende på inställning.
Tryck för att mäta lutning och längd. Se skiss {L}.
Direkt horisontallängd
intryckt för att visa ytterligare information om
trapetsmätning, t.ex. lutningsvinkel
Displayen visar felkod i 156 om instrumentet lutas mer än ± 10° i
sidled.
Tryck en gång för att aktivera lutningssensorn.
Resultatet visas i huvudraden.
Tryck och håll
Instrumentet bör hållas utan tvärlutning (max. 10°) vid
lutningsmätning.
.
Tryck två gånger, följande symbol visas i displayen
.
Tryck för att mäta lutning och längd. Resultatet visas i huvudraden som
Trapetsmätning 2
direkt horisontallängd.
Se beskrivning {K}.
Tryck och håll
Tryck
två gånger. Symbolen
visas.
Tryck
och mät den första längdmätningen
Tryck
och mät den andra längdmätningen
intryckt för att visa ytterligare information om mätning,
t.ex. lutningsvinkel
.
, uppmätt längd
och indirekt höjd
.
Se beskrivning {M}.
och
lutningsvinkelmätningen.
Rumsvinkelfunktion
)
Arean i en triangel kan beräknas genom att mäta tre sidor. Se beskrivning {N}.
Instrumentet mäter lutningsvinklar mellan + 45 och - 45°.
Resultatet visas i huvudraden.
Tryck och håll
intryckt för att visa ytterligare information om
Tryck
tre gånger, triangelsymbolen
Tryck
och mät den första sidan i triangeln
.
trapetsmätning, t.ex. lutningsvinkel
Tryck
och mät den andra sidan i triangeln
.
Tryck
och mät den tredje sidan i triangeln
.
, trapetsarea
.
Lutningsmätning
)
)
Resultatet
Lutningssensorn mäter lutningen mellan ± 45°.
Funktioner
visas i huvudraden.
Tryck och håll
Felkod i 160 betyder att instrumentet ligger utanför möjliga
gränser.
visas i displayen.
mätning, t.ex. vinkel
intryckt för att visa ytterligare information om
med de första två mätningarna och triangelns
omkrets.
10
Stanley TLM 220i 1.0.0 s
Utsättning
•
Två olika avstånd (a och b) kan matas in i instrumentet och användas vid
•
olika definierade mätlängder, t.ex. vid montering av en träkonstruktion.
Se skiss {O}.
•
Ange utsättningslängd:
Tryck fyra gånger, symbolen för utsättningsfunktionen visas i
displayen
Indirekt mätning, bestämning av en längd med två
hjälpmätningar
.
Anpassa värdena (först a och sedan b) för de önskade utsättningsavstånden
med
och
när önskat värde (a)
kan anges med
Värdet (b)
bekräftas med
Tryck
Se skiss {P}
. Tryck tangenterna intryckta för att bläddra snabbare.
Bekräfta med
och
Samtliga punkter måste vara vertikala eller horisontala till ett
vertikalplan.
Bästa resultat uppnås om instrumentet vrids runt en fast punkt (t.ex.
fäll ut anhållsvinkeln och håll upp instrumentet mot en vägg) eller om
instrumentet är monterat på ett stativ.
Använd eventuellt minimum/maximum-funktionen, se förklaring Mäta
-> Minimum/maximummätning. Därvid beaktas minimivärdet för
rätvinkliga mätningar och maximal längd för att övriga mätningar.
T.ex. för mätning av byggnadshöjder eller bredd. Mycket fördelaktigt vid
mätning med stativ när höjden beräknas med två eller tre längder.
är angivet.
. Definierat värde (b)
Tryck en gång, displayen visar
.
. Lasern är aktiverad.
Sikta mot övre punkten (1) och utlös mätningen
. Värdet lagras
efter första mätningen. Håll instrumentet så horisontalt som möjligt.
för att starta lasermätningen. Displayen visar önskat
utsättningslängd i huvudraden mellan utsättningspunkten (först a, sedan B)
Tryck och håll intryckt för att utlösa en kontinuerlig mätning
och instrumentet (bakkant).
,
vrid instrumentet i stora cirklar runt målpunkten.
Om man flyttar Stanley TLM längs utsättningslinjen, minskar visad längd.
Tryck för att stoppa kontinuerlig mätning (2). Resultatet visas i
Instrumentet piper vid ett avstånd på 0.1 m till nästa utsättningspunkt.
huvudraden, delresultaten i andra raden.
Pilarna i displayen
Tryck och håll
visar i vilken riktning Stanley TLM måste
flyttas för att uppnå önskad längd (antingen a eller b). Symbolen
visas
i displayen när utsättningspunkten är nådd.
Funktionen kan stoppas när som helst med
intryckt för att visa ytterligare information om
vinkelmätning i triangel
och
.
Indirekt mätning, bestämning av en längd med tre
hjälpmätningar
.
Se skiss {Q}
Indirekt mätning
Tryck två gånger, displayen visar
Instrumentet kan beräkna längder med Pythagoras sats.
Sikta mot övre punkten (1) och utlös mätningen. Värdet lagras efter
första mätningen. Håll instrumentet så horisontalt som möjligt.
Detta är användbart när mätningen görs på otillgängliga platser.
)
Tryck och håll intryckt för att utlösa en kontinuerlig mätning
Gör mätningarna enligt följande mätsekvens:
Stanley TLM 220i 1.0.0 s
. Lasern är aktiverad.
11
,
Funktioner
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
vrid instrumentet i stora cirklar runt målpunkten.
Konstantminne / stack
Tryck för att stoppa kontinuerlig mätning (2). Värdet lagras. Sikta mot
Lagra konstant
undre punkten och
tryck för att utlösa mätningen (3)
Du kan spara ett återkommande värde och använda det flera gånger, t.ex.
. Resultatet visas i huvudraden,
en rumshöjd. Mät längden, tryck och håll
delresultaten i andra raden.
Tryck och håll
delmätningar
intryckt för att visa ytterligare information om
och minimilängd
,
intryckt tills instrumentet
bekräftar med ett pip.
Öppna en konstant
.
Tryck två gånger för att öppna konstanten, tryck sedan
Indirekt mätning, bestämning av en dellängd med tre
hjälpmätningar
använda värdet i beräkningen.
Se skiss {R}
Stack
T.ex. för att bestämma höjden mellan punkt 1 och punkt 2 med tre
för att
Tryck en gång, föregående 20 resultat (mätningar eller beräknade
mätningar.
resultat) visas i omvänd ordning.
Tryck tre gånger, displayen visar
. Lasern är aktiverad.
Använd
Sikta mot övre punkten (1).
Tryck för att utlösa mätningen
. Värdet lagras efter första
för att bläddra.
beräkningar.
mätningen.
Tryck
Utlös mätningen
och
Tryck för att använda ett resultat ur huvudraden för ytterligare
och
för att radera alla värden i stacken.
. Värdet lagras efter andra mätningen.
Tryck och håll den intryckt för att utlösa kontinuerlig mätning
Standard lång (
.
Tryck
Vrid instrumentet i stora cirklar runt målpunkten.
)
två gånger. Symbolen
visas.
Sämre mätförhållanden (starkt solljus eller sämre reflekterande målyta) kan
Tryck för att stoppa kontinuerlig mätning. Resultatet visas i
huvudraden, delresultaten i andra raden.
reducera instrumentets räckvidd, standard lång möjliggör även mätningar
Tryck och håll
med långa avstånd. Använd stativ och initialisering av mätningen, tryck
intryckt för att visa ytterligare information om
mätning av dellängder
och
om mätningar skall göras under längre tid under sådana förhållanden. (för
.
ytterligare information, se Tekniska data)
)
Funktioner
12
Inställningarna återställs när instrumentet stängs av.
Stanley TLM 220i 1.0.0 s
Timer (självutlösande)
257
Tryck för att ställa in en fördröjningstid på 5 sekunder.
260
eller
Orsak
Felmätning, för mycket
bakgrundsljus
Laserstråle bruten
Error
Orsak
Error Hårdvarufel
Tryck och håll intryckt tills önskad fördröjningstid visas (max. 60
sekunder).
Sekunderna räknar ner till mätningen (t.ex. 59, 58, 57...) när tangenten
släpps med aktiv laser. De sista 5 sekunderna räknas med pip. Efter sista
pipet utlöser mätningen och värdet visas.
)
Självutlösaren kan användas för varje mätning.
Längd mätningar:
Mätnoggrannhet upp till 10 m
(2 σ, standardavvikelse)
Räckvidd (använd måltavla från ca. 100 m)
Minsta displayenhet
Längdmätning
Minimum/maximummätning, kontinuerlig
mätning
Area/volym, beräkning av rumsdata
Addition / subtraktion
Indirekt mätning med
Pythagoras
Trapesmätning
Lutningsmätningar:
Lutningssensor:
Noggrannhet (2 σ, standardavvikelse)
- till laserstråle
- till kapsling
Indirekt mätning med lutningssensor
(direkt horisontallängd)
Vinkelmätning med lutningssensor(± 45°)
Displaymeddelanden
eller Error. Följande
fel kan korrigeras:
156
160
162
204
252
253
255
256
Orsak
Tvärlutning över 10°
Första lutningsriktning,
vinkelvärde för högt (> 45°)
Fel i kalibreringen, kalibreringen
ligger utanför tillåtet område.
Fel i beräkningen
För hög temperatur
För låg temperatur
Signal för svag, mättid för lång,
längd > 100 m
För stark signal
Stanley TLM 220i 1.0.0 s
Åtgärd
Stäng av/starta instrumentet
flera gånger. Om symbolen
fortfarande visas, är
instrumentet defekt. Vänligen
kontakta tillverkaren.
Tekniska data
Bilaga
Samtliga displaymeddelanden visas med antingen
Åtgärd
Skugga målet (mät vid andra
ljusförhållanden)
Upprepa mätning
Åtgärd
Håll instrumentet utan
tvärlutning
Mät endast vinklar max. ± 45°
Kalibrera instrumentet mot
absolut jämn målyta.
Upprepa funktionen
Låt instrumentet svalna
Värm instrumentet
Använd måltavla
Målet reflekterar för starkt
(använd måltavla)
13
typisk: ± 1.0 mm*
0.05 m till 200 m
0.1 mm
9
9
9
9
9
9
± 0.3°
± 0.3°
9
9
Bilaga
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
GB
D
F
I
E
P
NL
N
S
DK
FIN
RUS
PL
GR
H
CZ
SK
LT
EST
LV
RO
BG
Allmänt:
Laserklass
Lasertyp
Ø Laserpunkt
(i längder)
Auto. avstängn. laser
Auto. avstängn. instrument
Displaybelysning
Multifunktionellt bakstycke
Timer (självutlösande)
Spara konstant
Stack
Stativgänga (typ: 1/4-20)
Batteritid,
typ AA, 2 x 1.5V
Stänkvattenskyddad och damm
Mått
Vikt (inkl. batterier)
Temperaturområde:
Förvaring
Användning
Mätförhållanden
II
635 nm, < 1 mW
6 / 30 / 60 mm
(10 / 50 / 100 m)
efter 3 min
efter 6 min
9
9
9
9
20 värden
9
upp till
5 000 mätningar
IP 54, dammskyddad,
stänkvattenskyddad
143.5 x 55 x 30 mm
195 g
Räckvidd
Räckvidden är begränsad till 200 m.
Räckvidden ökar i mörker, i skymning eller när målet är skuggat, utan
användning av måltavla. Använd måltavla i dagsljus eller när målet
reflektrerar dåligt.
Mätbara ytor
Mätfel kan uppstå vid mätning mot färglösa vätskor (t.ex. vatten),
glasskivor, plexiglas eller liknande ljusgenomsläppande ytor.
Mätfel kan även uppstå när målet är starkt reflekterande och laserstrålen
störs.
Mättiden kan öka vid icke reflekterande och mörka ytor.
Underhåll
Doppa inte instrumentet i vatten. Rengör endast med mjuk fuktig duk.
Använd inga aggressiva rengöringsmedel eller lösningsmedel. Hantera
-25°C till +70°C
(-13°F till +158°F)
-10°C till +50°C
(14°F till +122°F)
instrumentet med samma omsorg som en kikare eller kamera.
Garanti
* Maximal avvikelse kan förekomma vid ogynnsamma förhållanden som t.ex. starkt
solljus eller mycket svagt reflekterande målyta. Mätnoggranheten mellan 10 m och
30 m kan minska till ca. ± 0.025 mm/m, för längder över 30 m till ± 0.1 mm/m. I läge
Standard lång ökar maximal avvikelse för längder på 30 m till +/- 0.15 mm/m.
Stanley lämnar två års garanti på Stanley TLM 220i.
Ytterligare information finns på: www.stanleyworks.com
Illustrationer, beskrivningar och tekniska specifikationer är icke bindande
och kan ändras vid behov.
Bilaga
14
Stanley TLM 220i 1.0.0 s
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising