DCD932 | DeWalt DCD932 CORDLESS DRILL Type 2 instruction manual

588778-65 CZ
Přeloženo z původního návodu
DCD932
DCD937
DCD990
DCD995
Obrázek 1
e
d
f
g
b
a
DCD990
i
c
l
k
i
j
h
Obrázek 2
h
i
m
2
h
Obrázek 3
Obrázek 4
Obrázek 6
Obrázek 5
e
e
f
f
Obrázek 7
Obrázek 8
d
Obrázek 9
g
n
3
BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ VRTAČKA/
ŠROUBOVÁK 13 mm (1/2") DCD932, DCD990
BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ VRTAČKA/
ŠROUBOVÁK/PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 13 mm
(1/2") DCD937, DCD995
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily ze
společnosti DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického
nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Typ baterie
Výkon
Otáčky naprázdno
1. převodový stupeň
2. převodový stupeň
3. převodový stupeň
Počet rázů
1. převodový stupeň
2. převodový stupeň
3. převodový stupeň
Max. moment (tvrdý/měkký)
Kapacita sklíčidla
Maximální průměr vrtáku
Dřevo
Kov
Zdivo
Hmotnost (bez baterie)
LPA
KPA
LWA
K WA
(akustický tlak)
(odchylka akustického tlaku)
(akustický výkon)
(odchylka akustického výkonu)
W
DCD932
14,4
2
Li-Ion
520
DCD937
14,4
2
Li-Ion
520
DCD990
18
2
Li-Ion
650
DCD995
18
2
Li-Ion
650
min-1
min-1
min-1
0 - 420
0 - 1 250
0 - 1 850
0 - 420
0 - 1 250
0 - 1 850
0 - 450
0 - 1 300
0 - 2 000
0 - 450
0 - 1 300
0 - 2 000
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
–
75/38
1,5 - 13
0 - 7 140
0 - 21 250
0 - 31 450
75/38
1,5 - 13
–
–
–
80/42
1,5 - 13
0 - 7 650
0 - 22 100
0 - 34 000
80/42
1,5 - 13
mm
mm
mm
kg
45
13
–
1,5
45
13
14
1,55
50
13
–
1,5
50
13
16
1,55
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
71
3
82
3
92
3
103
3
71
3
82
3
92
3
103
3
2,7
1,5
2,7
1,5
–
–
10,5
1,5
V
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) určená podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací ah
Vrtání do kovu
ah,D =
m/s²
2,7
2,7
Odchylka K =
m/s²
1,5
1,5
Úroveň vibrací ah
Vrtání s příklepem
m/s²
–
10,5
ah,ID =
Odchylka K =
m/s²
–
1,5
4
Úroveň vibrací ah
Šroubování
ah =
Odchylka K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
VAROVÁNÍ: Deklarované hodnoty
vibrací se vztahují na standardní
použití nářadí. Je-li ovšem nářadí
použito pro různé aplikace
s rozmanitým příslušenstvím nebo je-li
prováděna jeho nedostatečná údržba,
velikost vibrací může být odlišná. Tak
se může během celkové práce doba
působení vibrací na obsluhu značně
prodloužit.
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
< 2,5
1,5
Odhad míry působení vibrací na
obsluhu by měl také počítat s dobou,
kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je
v chodu naprázdno. Během celkové
pracovní doby se tak může doba
působení vibrací na obsluhu značně
zkrátit.
Velikost vibrací uvedená v tomto dokumentu byla
měřena podle normalizovaných požadavků, které
jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být
použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí
mezi sebou. Tato hodnota může být použita pro
předběžný odhad vibrací působících na obsluhu.
Baterie
Typ baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Hmotnost
< 2,5
1,5
Zjistěte si další doplňková
bezpečnostní opatření, která chrání
obsluhu před účinkem vibrací,
jako jsou: údržba nářadí a jeho
příslušenství, udržování rukou v teple,
organizace způsobů práce.
V
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
V
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
Nabíječka
Napájecí napětí
Typ baterie
Přibližná doba nabíjení
min
Hmotnost
kg
V
DCB105
230 V
Li-Ion
30 (Kapacita 40 (Kapacita 55 (Kapacita 70 (Kapacita 90 (Kapacita
1,5 Ah)
2,0 Ah)
3,0 Ah)
4,0 Ah)
5,0 Ah)
0,49
Pojistky:
Evropa
Nářadí 230 V
10 A v napájecí síti
Velká Británie a Irsko
Nářadí 230 V
3 A v zástrčce napájecího kabelu
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
5
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým
proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
13
VRTAČKA/ŠROUBOVÁK/PŘÍKLEPOVÁ
VRTAČKA
DCD932, DCD937, DCD990, DCD995
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v části Technické údaje
splňují požadavky následujících norem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pro vývoj a konstrukci produktů
DEWALT, Richard-Klinger-Strass 11,
D-65510, Idstein, Germany
23. 9. 2013
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
6
uvedených varování a pokynů může
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Termín „elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě
(s napájecím kabelem) nebo nářadí napájené
baterií (bez napájecího kabelu).
1) BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
a) Udržujte pracovní prostor čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený
pracovní prostor může vést k způsobení
úrazů.
b) Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
c) Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou
vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b) Nedotýkejte se uzemněných povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti
nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do
elektrického nářadí voda, zvýší se riziko
úrazu elektrickým proudem.
d) S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nebo posouvání
nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými
a ostrými předměty nebo pohyblivými
částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
e) Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
f)
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OBSLUHY
a) Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s nářadím pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické
nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b) Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
c) Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením zdroje napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínač nářadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d) Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e) Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
f) Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g) Pokud jsou zařízení vybavena adaptérem
pro připojení odsávacího zařízení,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou
funkci. Použití těchto zařízení může snížit
nebezpečí týkající se prachu.
4) POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ A JEHO
ÚDRŽBA
a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ
nářadí. Při použití správného typu nářadí
bude práce provedena lépe a bezpečněji.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Nelze-li spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické
nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je
nebezpečné a musí být opraveno.
Před seřizováním nářadí, před
výměnou příslušenství nebo pokud
nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku
napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
Pokud nářadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte tomu, aby
bylo toto nářadí použito osobami, které
nejsou seznámeny s jeho obsluhou
nebo s tímto návodem. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození
jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné
k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
Elektrické nářadí, příslušenství, držáky
nástrojů atd., používejte podle těchto
pokynů a berte v úvahu podmínky
pracovního prostředí a práci, kterou
budete provádět. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je
určeno, může být nebezpečné.
5) POUŽITÍ NÁŘADÍ NAPÁJENÉHO BATERIÍ
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjejte pouze v nabíječce určené
výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ
baterie může při vložení jiného nevhodného
typu způsobit požár.
b) Používejte výhradně baterie doporučené
výrobcem nářadí. Použití jiných typů
baterií může způsobit vznik požáru nebo
zranění.
c) Není-li baterie používána, uložte ji
mimo dosah kovových předmětů, jako
jsou kancelářské sponky, mince, klíče,
hřebíky, šroubky nebo jiné drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování jejich kontaktů. Zkratování
kontaktů baterie může vést k způsobení
spálenin nebo požáru.
7
d)
V nevhodných podmínkách může
z baterie unikat kapalina. Vyvarujte
se kontaktu s touto kapalinou. Dojdeli k náhodnému kontaktu s touto
kapalinou, zasažené místo omyjte
vodou. Dostane-li se kapalina do
očí, ihned si je vypláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající
kapalina z baterie může způsobit
podráždění pokožky nebo popáleniny.
6) OPRAVY
a) Svěřte opravu vašeho elektrického
nářadí pouze osobě s příslušnou
kvalifikací, která bude používat výhradně
originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní
pokyny pro vrtačky/
šroubováky/příklepové vrtačky
• Při práci s příklepem používejte ochranu
sluchu. Nadměrná hlučnost může způsobit
ztrátu sluchu.
• Používejte přídavné rukojeti, jsou-li
dodávány s nářadím. Ztráta kontroly nad
nářadím může vést k úrazu.
• Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu se skrytými vodiči
nebo s vlastním napájecím kabelem, držte
elektrické nářadí vždy za izolované části.
Při kontaktu pracovního příslušenství s „živým“
vodičem způsobí neizolované kovové části
nářadí obsluze úraz elektrickým proudem.
• Upněte si obrobek k pevné podložce
pomocí svorek nebo jiných praktických
pomůcek. Držení obrobku rukou nebo opření
obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu
a může vést k ztrátě kontroly.
• Budete-li pracovat s příklepem delší dobu,
používejte chrániče sluchu. Dlouhodobé
vystavení vysoké intenzitě hluku může
způsobit ztrátu sluchu. Velmi vysoká hlučnost
příklepového vrtání může způsobit dočasnou
ztrátu sluchu nebo vážné poškození ušního
bubínku.
• Používejte bezpečnostní brýle nebo
jinou ochranu zraku. Při vrtání s příklepem
a při vrtání bez příklepu odlétávají úlomky.
Odlétávající úlomky mohou způsobit poranění
zraku s trvalými následky.
• Během použití dochází k velkému zahřátí
příklepových vrtáků i vrtaček. Proto při
manipulaci s těmito nástroji používejte
rukavice.
8
Zbytková rizika
Při práci s příklepovými vrtačkami vznikají
následující rizika:
– Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo horkými částmi nářadí.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato
rizika jsou následující:
– Poškození sluchu.
– Riziko přivření prstů při výměně příslušenství.
– Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vznikajícího při práci se dřevem.
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím výrobku.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí, který vytváří montážní
spoj mezi nářadím a baterií.
Příklad:
2014 XX XX
Rok výroby
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny nabíječky
TYTO POKYNY USCHOVEJTE: Tento návod
obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny
pro nabíječku DCB105.
• Před použitím nabíječky si přečtěte všechny
pokyny a výstražná upozornění nacházející
se na nabíječce, baterii a na výrobku, který je
touto baterií napájen.
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Dbejte na to,
aby se do nabíječky nedostala žádná
tekutina. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
UPOZORNĚNÍ: Riziko popálení.
Z důvodu omezení rizika způsobení
zranění nabíjejte pouze baterie
DEWALT, které jsou k nabíjení určeny.
Jiné typy baterií mohou prasknout, což
může vést k zranění nebo hmotným
škodám.
UPOZORNĚNÍ: Děti by měly být pod
dozorem, aby bylo zajištěno, že si
s tímto zařízením nebudou hrát.
POZNÁMKA: V určitých podmínkách,
kdy je nabíječka připojena
k napájecímu napětí, může dojít
ke zkratování nabíjecích kontaktů
uvnitř nabíječky cizími předměty. Cizí
vodivé předměty a materiály, jako jsou
ocelová vlna (drátěnka), hliníkové fólie
nebo jakékoli částečky kovu, se nesmí
dostat do vnitřního prostoru nabíječky.
Není-li v úložném prostoru nabíječky
umístěna žádná baterie, vždy odpojte
napájecí kabel nabíječky od sítě. Dříve
než budete provádět čištění nabíječky,
odpojte ji od sítě.
• NEPOKOUŠEJTE SE nabíjet baterie
pomocí jiné nabíječky, než je nabíječka
uvedená v tomto návodu. Nabíječka i baterie
jsou specificky navrženy tak, aby mohly
pracovat dohromady.
• Tyto nabíječky nejsou určeny pro žádné
jiné použití, než je nabíjení nabíjecích
baterií DEWALT. Jakékoli jiné použití může
vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Nevystavujte nabíječku působení deště
nebo sněhu.
• Při odpojování nabíječky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a netahejte za
napájecí kabel. Tímto způsobem zabráníte
poškození zástrčky a napájecího kabelu.
• Ujistěte se, zda je napájecí kabel veden
tak, abyste po něm nešlapali, nezakopávali
o něj a aby nedocházelo k jeho poškození
nebo nadměrnému zatížení.
• Není-li to naprosto nutné, nepoužívejte
prodlužovací kabel. Použití nesprávného
prodlužovacího kabelu by mohlo vést
k způsobení požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.
• Při práci s nabíječkou ve venkovním
prostředí vždy zajistěte, aby byla umístěna
v suchu a používejte prodlužovací kabel
vhodný pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
• Nezakrývejte větrací otvory nabíječky.
Větrací otvory jsou umístěny na horní části
a na bočních stranách nabíječky. Umístěte
nabíječku na taková místa, která jsou mimo
dosah zdrojů tepla.
• Nepoužívejte nabíječku s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou - zajistěte okamžitou výměnu
poškozených částí.
• Nepoužívejte nabíječku, došlo-li
k prudkému nárazu do nabíječky, k jejímu
pádu nebo k jejímu poškození jiným
způsobem. Opravu svěřte autorizovanému
servisu.
• Neprovádějte demontáž nabíječky. Je-li
nutné provedení opravy nebo údržby,
svěřte tento úkon autorizovanému servisu.
Nesprávně provedená opětovná montáž
může vést k způsobení požáru nebo k úrazu
elektrickým proudem.
• Dojde-li k poškození napájecího kabelu,
musí být neprodleně vyměněn výrobcem,
jeho servisním zástupcem nebo jinou
kvalifikovanou osobou, aby bylo zabráněno
jakémukoli riziku.
• Před čištěním nabíječku vždy odpojte od
elektrické sítě. Tímto způsobem omezíte
riziko úrazu elektrickým proudem. Vyjmutí
baterie toto riziko nesníží.
• NIKDY se nepokoušejte spojit 2 nabíječky
dohromady.
• Nabíječka je určena pro použití se
standardním napětím elektrické sítě 230 V.
Nepokoušejte se nabíječku použít s jiným
napájecím napětím. Tato nabíječka není
určena pro vozidla.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Nabíječky
Nabíječka DCB105 může nabíjet baterie Li-Ion
s napájecím napětím 10,8 V, 14,4 V a 18 V
(DCB121, DCB123, DCB125, DCB127, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183 a DCB184).
Tato nabíječka nemusí být žádným způsobem
seřizována a je zkonstruována tak, aby byla
zajištěna její co nejjednodušší obsluha.
Postup nabíjení (obr. 2)
1. Před vložením baterie připojte nabíječku
k příslušné zásuvce s napájecím napětím
230 V.
2. Vložte baterii (h) do nabíječky a ujistěte se,
zda je v nabíječce řádně usazena. Červený
indikátor (nabíjení) začne blikat, což bude
indikovat zahájení procesu nabíjení.
9
3. Ukončení nabíjení bude indikováno trvalým
rozsvícením červené kontrolky. Baterie je
zcela nabita a může být okamžitě použita
nebo může být ponechána v nabíječce.
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění maximální
výkonnosti a životnosti baterií Li-Ion tyto baterie
před prvním použitím zcela nabijte.
Průběh nabíjení
Stav nabití baterie je podrobně popsán v níže
uvedené tabulce.
Stav nabití
nabíjení
––
––
––
––
zcela nabito
prodleva zahřátá/
studená baterie
x
–– • –– • –– •
–– •
vadná baterie nebo
nabíječka
••••••••••••
závada v elektrickém
vedení
•• •• •• •• •• ••
Vadná baterie nebude v této nabíječce nabíjena.
Nabíječka bude signalizovat vadnou baterii
nerozsvícením kontrolky nabíjení nebo způsobem
blikání, který určuje závadu baterie nebo nabíječky.
POZNÁMKA: To může také znamenat závadu
v nabíječce.
Pokud nabíječka signalizuje závadu, předejte
ji společně s baterií do autorizovaného servisu
k otestování.
Prodleva zahřátá/studená
baterie
Jakmile bude nabíječka detekovat příliš vysokou
nebo příliš nízkou teplotu baterie, automaticky
zahájí režim prodleva zahřátá/studená baterie
a pozastaví nabíjení, dokud baterie nedosáhne
odpovídající teploty. Potom nabíječka automaticky
přejde do režimu nabíjení. Tato funkce maximálně
prodlužuje provozní životnost baterie.
Nářadí XR Li-Ion jsou vybavena systémem
elektronické ochrany, která chrání baterii před
přetížením, přehřátím a úplným vybitím.
Při aktivaci systému této elektronické ochrany
se nářadí automaticky vypne. Dojde-li k takové
situaci, vložte baterii Li-Ion do nabíječky a nechejte
ji zcela nabít.
Studená baterie se nabíjí přibližně poloviční
rychlostí, jako zahřátá baterie. Baterie se bude
během celého nabíjecího procesu nabíjet
10
pomalejší rychlostí a nevrátí se na maximální
rychlost nabíjení ani v případě, je-li zahřátá.
Důležité bezpečnostní pokyny
pro všechny baterie
Objednáváte-li náhradní baterii, nezapomeňte do
objednávky doplnit katalogové číslo a napájecí
napětí baterie.
Po dodání není baterie zcela nabita. Před použitím
nabíječky a baterie se seznamte s níže uvedenými
bezpečnostními pokyny a dodržujte uvedené
postupy pro nabíjení.
PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY
• Nenabíjejte a nepoužívejte baterie ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. Vložení nebo
vyjmutí baterie z nabíječky může jiskřením
způsobit vznícení prachu nebo výparů.
• Nikdy baterii do nabíječky nevkládejte
násilím. Baterii nikdy žádným způsobem
neupravujte, aby mohla být nabíjena
i v jiné nabíječce, protože by mohlo dojít
k prasknutí obalu baterie a k následnému
vážnému zranění.
• Nabíjejte baterie pouze v určených
nabíječkách DEWALT.
• NESTŘÍKEJTE na baterie vodu a neponořujte
je do vody nebo do jiných kapalin.
• Neskladujte a nepoužívejte nářadí a baterie
na místech, kde může teplota dosáhnout
nebo přesáhnout 40 °C (jako jsou venkovní
boudy nebo plechové stavby v letním
období).
• Z důvodu dosažení nejlepších výsledků se
před použitím ujistěte, zda je baterie zcela
nabita.
VAROVÁNÍ: Nikdy se nepokoušejte
baterii z jakéhokoli důvodu rozebírat.
Je-li obal baterie prasklý nebo
poškozený, nevkládejte baterii do
nabíječky. Zabraňte pádu, rozdrcení
nebo poškození baterie. Nepoužívejte
baterii nebo nabíječku, u kterých došlo
k nárazu, pádu nebo jinému poškození
(například propíchnutí hřebíkem,
zásah kladivem, rozšlápnutí). Mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Poškozené baterie by měly být vráceny
do autorizovaného servisu, kde bude
zajištěna jejich recyklace.
UPOZORNĚNÍ: Není-li nářadí
používáno, při odkládání postavte
nářadí na stabilní povrch tak, aby
nemohlo dojít k jeho pádu. Některá
nářadí s velkou baterií budou stát na
baterii ve svislé poloze, ale může dojít
k jejich snadnému převrhnutí.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
BATERIE LITHIUM ION (Li-Ion)
• Baterie nespalujte, i když jsou vážně
poškozeny nebo zcela opotřebovány.
Baterie může v ohni explodovat. Při spalování
baterie typu Li-Ion dochází k vytváření
toxických výparů a látek.
• Dojde-li k potřísnění pokožky kapalinou
baterie, okamžitě zasažené místo
opláchněte mýdlem a vodou. Dostane-li se
vám kapalina z baterie do očí, vyplachujte
otevřené oči vodou zhruba 15 minut nebo po
takovou dobu, dokud podráždění neustane.
Je-li nutné lékařské ošetření, elektrolytem
baterie je směs tekutých organických
uhličitanů a solí lithia.
• Obsah výparů z otevřených článků baterie
může způsobit potíže s dýcháním. Zajistěte
přísun čerstvého vzduchu. Jestliže potíže stále
přetrvávají, vyhledejte lékařské ošetření.
VAROVÁNÍ: Riziko popálení. Kapalina
z baterie se může vznítit, dojde-li
k jejímu kontaktu s plamenem nebo se
zdrojem jiskření.
Baterie
TYP BATERIE
Modely DCD932 a DCD937 budou pracovat
s bateriemi s napájecím napětím 14,4 V.
Modely DCD990 a DCD995 budou pracovat
s bateriemi s napájecím napětím 18 V.
Mohou být použity baterie DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183 nebo DCB184. Viz část
Technické údaje, kde naleznete další informace.
Doporučení pro uložení baterií
1. Nejvhodnější místo pro skladování je v chladu
a suchu, mimo dosah přímého slunečního
záření a nadměrného tepla či chladu.
Z důvodu zachování optimálního výkonu
a provozní životnosti skladujte nepoužívané
baterie při pokojové teplotě.
2. Skladujete-li baterie delší dobu, s ohledem na
dosažení optimálních výsledků je doporučeno
uložit tyto baterie zcela nabité na suchém
a chladném místě mimo nabíječku.
POZNÁMKA: Baterie by neměly být skladovány,
jsou-li zcela vybité. Před použitím musí být baterie
zcela nabita.
Nálepky na nabíječce a na
baterii
Mimo piktogramů uvedených v tomto návodu
jsou nálepky na nabíječce a na baterii opatřeny
následujícími piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Doba nabíjení je uvedena v části
technické údaje.
100%
Nabíjení baterie.
100%
Nabitá baterie.
Vadná baterie.
Prodleva zahřátá/studená baterie.
Nepokoušejte se kontakty baterie
propojovat vodivými předměty.
Nenabíjejte poškozené baterie.
Zabraňte styku s vodou.
Poškozené kabely ihned vyměňte.
Nabíjejte pouze v rozmezí teplot od 4 °C
do 40 °C.
Není určeno pro venkovní použití.
Likvidaci baterie provádějte s ohledem
na životní prostředí.
Nabíjejte baterie DEWALT pouze v
určených nabíječkách DEWALT. Budouli v nabíječkách DEWALT nabíjeny jiné
baterie než baterie DEWALT, může dojít
k jejich prasknutí nebo k vzniku jiných
nebezpečných situací.
Baterie nespalujte.
11
Obsah balení
Balení obsahuje:
NEPOUŽÍVEJTE toto nářadí ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
1 bezuhlíkovou vrtačku/šroubovák (DCD932,
DCD990)
Tyto vrtačky/šroubováky/příklepové vrtačky jsou
nářadí pro profesionální použití.
1 bezuhlíkovou příklepovou vrtačku (DCD937,
DCD995)
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
2 baterie Li-Ion (M2)
2 baterie Li-Ion (P2)
3 baterie Li-Ion (M3)
3 baterie Li-Ion (P3)
1 kufřík
1 nabíječku
1 boční rukojeť
1 návod k obsluze
1 výkresovou dokumentaci
POZNÁMKA: Modely N nejsou dodávány
s bateriemi, nabíječkou a kufříkem.
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením pracovních operací věnujte
dostatek času pečlivému pročtení a pochopení
tohoto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy nářadí ani jeho součástí.
Mohlo by dojít k jeho poškození nebo
k zranění.
a. Spouštěcí spínač
b. Tlačítko pro chod vpřed/vzad
c. Pracovní svítilna
d. Sklíčidlo
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti by neměly být nikdy
ponechány s tímto nářadím bez dohledu.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí
baterie odpovídá napětí na výkonovém štítku. Také
se ujistěte, zda napájecí napětí vaší nabíječky
odpovídá napětí v síti.
Vaše nabíječka DEWALT je chráněna
dvojitou izolací v souladu s normou
EN 60335. Proto není nutné použití
uzemňovacího vodiče.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být
nahrazen speciálně upraveným kabelem, který je
dodáván autorizovaným servisem DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii
a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
e. Objímka pro nastavení momentu
• Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
f. Volič převodů
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
g. Boční rukojeť
h. Baterie
i. Uvolňovací tlačítko baterie
j. Háček na řemen
k. Montážní šroub
l. Magnetický držák nástrojů
POUŽITÍ VÝROBKU
Tyto vrtačky/šroubováky/příklepové vrtačky jsou
určeny pro profesionální vrtání, vrtání s příklepem
a šroubování.
12
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: K uzemňovací svorce
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 3 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Pokud to není nezbytně nutné, prodlužovací kabel
nepoužívejte. Používejte schválený prodlužovací
kabel vhodný pro příkon vaší nabíječky (viz
Technické údaje). Minimální průřez vodiče je
1 mm². Maximální délka je 30 m.
Jakmile je spouštěcí spínač zcela uvolněn,
sklíčidlo se zastaví.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
POZNÁMKA: Nepřetržité použití v rozsahu
nastavitelných otáček není doporučeno. Mohlo by
dojít k poškození spínače.
MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ
VAROVÁNÍ: Před montáží a seřízením
tohoto nářadí vždy vyjměte baterii.
Před vložením nebo vyjmutím baterie
nářadí vždy vypněte.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie
a nabíječky DEWALT.
Vložení a vyjmutí baterie
z nářadí (obr. 2)
POZNÁMKA: Před zahájením práce se ujistěte,
zda je baterie zcela nabita.
VLOŽENÍ BATERIE DO RUKOJETI NÁŘADÍ
1. Srovnejte baterii (h) s drážkami uvnitř rukojeti
nářadí (obr. 2).
2. Nasuňte baterii do rukojeti nářadí tak, aby
byla řádně usazena a ujistěte se, zda se
neuvolňuje.
VYJMUTÍ BATERIE Z NÁŘADÍ
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko (i) a vytáhněte
baterii z rukojeti nářadí.
2. Vložte baterii do nabíječky podle pokynů, které
jsou uvedeny v části tohoto návodu popisující
nabíječku.
BATERIE S UKAZATELEM STAVU NABITÍ
(OBR. 2)
Některé baterie DEWALT jsou vybaveny
ukazatelem nabití, který se skládá ze tří zelených
LED diod, které indikují úroveň stavu nabití baterie.
Chcete-li ukazatel aktivovat, stiskněte a držte
tlačítko ukazatele (m). Svítící kombinace těchto tří
zelených LED diod určuje úroveň nabití baterie.
Je-li úroveň nabití baterie nižší než použitelná
limitní hodnota, ukazatel nebude svítit a baterie
musí být nabita.
POZNÁMKA: Tento ukazatel slouží pouze jako
indikátor stavu nabití baterie. Ukazatel neindikuje
funkčnost nářadí a jeho funkce se může měnit na
základě komponentů výrobku, teploty a způsobu
práce koncového uživatele.
Spínač s regulací otáček
(obr. 1)
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spouštěcí
spínač (a). Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte
spouštěcí spínač. Toto nářadí je vybaveno brzdou.
Boční rukojeť (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
úrazu VŽDY používejte nářadí se
správně nasazenou boční rukojetí.
Nedodržení tohoto pokynu může
mít za následek sklouznutí rukojeti
během práce s nářadím a následnou
ztrátu kontroly. Z důvodu maximální
ovladatelnosti držte nářadí oběma
rukama.
Boční rukojeť (g) je připevňována k přední části
převodové skříně a může být otočena o 360°, což
umožňuje její použití pravákům i levákům. Boční
rukojeť musí být dostatečně utažena, aby odolala
kroutícímu pohybu nářadí v případě sevření nebo
zaseknutí vrtáku. Ujistěte se, zda boční rukojeť
držíte za vzdálenější konec, aby bylo možné
udržet nářadí při zaseknutí vrtáku.
Není-li nářadí vybaveno boční rukojetí, držte
nářadí jednou rukou za rukojeť a druhou rukou za
baterii.
POZNÁMKA: Boční rukojeti jsou součástí výbavy
všech modelů.
Ovládací tlačítko pro chod
vpřed/vzad (obr. 1)
Ovládací tlačítko pro chod vpřed/vzad (b) určuje
směr otáčení pracovního nástroje a slouží také
jako zajišťovací tlačítko.
Chcete-li zvolit otáčení vpřed, uvolněte spouštěcí
spínač a stiskněte ovládací tlačítko pro chod vpřed/
vzad na pravé straně nářadí.
Chcete-li zvolit směr otáčení vzad, uvolněte
spouštěcí spínač a přesuňte ovládací tlačítko pro
chod vpřed/vzad na levou stranu nářadí.
Středová poloha tohoto ovládacího tlačítka
zajišťuje nářadí ve vypnuté poloze. Provádíte-li
změnu polohy ovládacího tlačítka, ujistěte se, zda
je uvolněn spouštěcí spínač.
POZNÁMKA: Při prvním rozběhu nářadí po změně
směru jeho otáčení se může ozvat cvaknutí. Jde
o běžný jev, který neznamená žádnou závadu.
Pracovní svítilna (obr. 1)
Na přední části nářadí je umístěna pracovní
svítilna (c). Pracovní svítilna se rozsvítí po stisknutí
spouštěcího spínače. Po uvolnění spouštěcího
13
spínače zůstane pracovní svítilna svítit až po dobu
20 sekund.
spínač a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
POZNÁMKA: Pracovní svítilna je určena pro
okamžité osvětlení pracovního povrchu a není
určena proto, aby byla používána jako svítilna.
VAROVÁNÍ: Před spuštěním nářadí se
ujistěte, zda je pracovní nástroj pevně
upnutý. Povolený pracovní nástroj se
může z nářadí uvolnit a může způsobit
úraz.
Objímka pro nastavení
momentu/elektronická spojka
(obr. 3 - 5)
Vaše nářadí je vybaveno elektronickým
mechanismem pro nastavení momentu
šroubováku, který umožňuje utahování
a povolování široké řady montážních prvků
různých tvarů a velikostí. Po obvodu objímky pro
nastavení momentu (e) jsou čísla. Tato čísla jsou
používána pro nastavení spojky, aby byl k dispozici
požadovaný rozsah momentu. Čím vyšší je číslo
na objímce, tím vyšší je hodnota momentu a tím
větší může být použit montážní prvek. Chcete-li
použít požadované číslo, otáčejte objímkou, dokud
nedojde k srovnání tohoto čísla se šipkou.
Tři rychlosti převodovky
(obr. 1, 3 - 5)
Možnost volby tří rychlostí otáček u tohoto nářadí
vám umožňuje jeho všestranné použití. Chceteli zvolit převodový stupeň 1 (nejvyšší hodnota
momentu), vypněte nářadí a počkejte na jeho
zastavení. Přesuňte volič převodů (f) zcela
dopředu. Poloha převodového stupně 2 (střední
hodnota momentu a otáček) se nachází uprostřed.
Poloha převodového stupně 3 (nejvyšší hodnota
otáček) se nachází zcela vzadu.
POZNÁMKA: Neprovádějte změnu převodů, je-li
nářadí v chodu. Před změnou převodového stupně
vždy počkejte, až se nářadí zcela zastaví. Pokud
se při změně převodů vyskytnou potíže, ujistěte
se, zda volič převodů řádně zaskočil do jedné ze
tří uvedených poloh.
Je-li volič převodů zablokován nebo máteli problémy s nastavením požadovaného
převodového stupně, použijte spouštěcí spínač
(a), aby došlo k otočení motoru. Potom zvolte
požadovaný převodový stupeň.
Rychloupínací sklíčidlo
s jednou objímkou (obr. 6 - 8)
VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se utahovat
vrtáky (nebo jiné příslušenství)
uchopením přední části sklíčidla
a zapnutím nářadí. Mohlo by dojít
k poškození sklíčidla nebo k zranění.
Při výměně příslušenství vždy zajistěte
14
Vaše nářadí je vybaveno rychloupínacím sklíčidlem
s jednou otočnou objímkou, která umožňuje
obsluhu sklíčidla jednou rukou. Chcete-li do
sklíčidla upnout vrták nebo jiné příslušenství,
postupujte podle následujících kroků.
1. Vypněte nářadí a odpojte jej od napájecího
zdroje.
2. Jednou rukou uchopte černou objímku
sklíčidla (d) a druhou ruku použijte pro
zajištění nářadí podle obrázku 6. Otáčejte
objímkou proti směru pohybu hodinových
ručiček (pohled z přední strany), dokud
nebude možné zasunutí požadovaného
pracovního nástroje do sklíčidla.
3. Zasuňte do sklíčidla upínací stopku nástroje
přibližně 19 mm hluboko (obr. 7). Otáčením
objímky sklíčidla jednou rukou ve směru
pohybu hodinových ručiček a současným
držením nářadí druhou rukou sklíčidlo pevně
dotáhněte (obr. 8). Pokračujte v otáčení
objímky sklíčidla, dokud neuslyšíte několik
kliknutí západky, což vás ujistí o dokonalém
upnutí pracovního příslušenství.
Chcete-li pracovní příslušenství uvolnit, opakujte
výše uvedené kroky 1 a 2.
Maximální pevnost utažení bude zajištěna tak, že
jedna ruka bude otáčet objímkou sklíčidla a druhá
ruka bude držet nářadí.
Háček na řemen a magnetický
držák nástrojů (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika způsobení vážného zranění
NEZAVĚŠUJTE nářadí nad hlavou
a nezavěšujte na háček jiné předměty.
NA HÁČEK NA ŘEMEN ZAVĚŠUJTE
POUZE nářadí.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika způsobení vážného zranění
zkontrolujte, zda je řádné utažen
šroub háčku na řemen.
DŮLEŽITÉ: Při nasazování a snímání háčku
na řemen nebo magnetického držáku nástrojů
používejte pouze dodaný typ šroubu (k). Ujistěte
se, zda je šroub řádně dotažen.
Háček na řemen (j) a magnetický držák nástrojů
(l) mohou být připevněny k nářadí pouze pomocí
dodaného šroubu (k), a to na levé nebo pravé
straně nářadí, což vyhovuje pravákům i levákům.
Nebudete-li háček na řemen nebo magnetický
držák nástrojů používat, mohou být z nářadí
demontovány.
Chcete-li háček na řemen nebo magnetický držák
nástrojů přemístit, vyšroubujte šroub (k), který je
připevňuje k nářadí a zašroubujte jej na opačné
straně nářadí. Ujistěte se, zda je šroub řádně
dotažen.
OBSLUHA
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
Správná poloha rukou (obr. 9)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění VŽDY používejte
správný úchop nářadí, jak je uvedeno
na obr. 9.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
vážného zranění držte nářadí VŽDY
bezpečně a očekávejte nenadálé
reakce.
Správný úchop nářadí vyžaduje, abyste měli jednu
ruku na hlavní rukojeti (n) a druhou ruku na boční
rukojeti (g).
Vrtání (obr. 4)
VAROVÁNÍ: Před každým
nastavením nebo před každou
montáží nebo demontáží doplňků
a příslušenství z důvodu snížení
rizika vážného zranění vždy vypněte
nářadí a odpojte nářadí od zdroje
napájení.
VAROVÁNÍ: Chcete-li omezit riziko
způsobení zranění, VŽDY se ujistěte,
zda je obrobek řádně připevněn nebo
upnut. Provádíte-li vrtání tenkého
materiálu, použijte dřevěnou podložku,
abyste zabránili poškození materiálu.
1. Pomocí voliče převodů zvolte požadovaný
rozsah otáček a momentu tak, aby otáčky
i moment odpovídaly plánované pracovní
operaci. Nastavte objímku pro nastavení
momentu (e) na symbol vrtáku.
2. Pro vrtání do DŘEVA používejte spirálové
vrtáky, ploché vrtáky, hadovité vrtáky
a korunové vrtáky. Pro vrtání do KOVU
použijte spirálové vrtáky z rychlořezné oceli
nebo korunové vrtáky. Při vrtání do kovu
používejte mazivo. Výjimkou jsou litina
a mosaz, které musí být vrtány na sucho.
3. Vždy vyvíjejte na nářadí tlak v ose vrtáku.
Používejte přiměřeně velký tlak, abyste zajistili
dostatečný výkon vrtáku, ale netlačte na vrták
příliš, aby nedošlo k zastavení motoru nebo
k ohybu vrtáku.
4. Držte nářadí pevně oběma rukama, abyste
mohli regulovat pohyby vrtáku.
5. DOJDE-LI K ZASTAVENÍ VRTAČKY, je to
obvykle způsobeno jejím přetížením. IHNED
UVOLNĚTE SPOUŠTĚCÍ SPÍNAČ, vytáhněte
vrták z obrobku a určete příčinu zastavení.
NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ SPOUŠTĚCÍ
SPÍNAČ, ABYSTE SE POKUSILI
O OTÁČENÍ ZABLOKOVANÉHO VRTÁKU
– TÍMTO ZPŮSOBEM BY MOHLO DOJÍT
K POŠKOZENÍ NÁŘADÍ.
6. Při vytahování vrtáku z vyvrtaného otvoru
nechejte motor v chodu. Tak zabráníte
zablokování vrtáku.
Šroubování (obr. 3)
1. Pomocí voliče převodů (f) na horní části nářadí
zvolte požadovaný rozsah otáček a momentu.
Používáte-li objímku pro nastavení momentu
(e), nejdříve nastavte volič převodů na
převodový stupeň 2 nebo 3. Tak je zajištěna
kontrola nad montážními prvky a je umožněno
šroubování podle požadované specifikace.
POZNÁMKA: Nejdříve použijte nastavení
nejnižší hodnoty momentu (1) a potom
hodnotu momentu postupně zvyšujte až do
nastavení nejvyšší hodnoty (11), aby došlo
k utažení montážního prvku požadovaným
momentem. Čím nižší je číslo, tím nižší je
hodnota momentu.
15
2. Nastavte objímku pro nastavení momentu
(e) na odpovídající číslo nastavení pro
požadovanou hodnotu momentu. Proveďte
několik praktických pokusů na odpadovém
materiálu, abyste se ujistili, zda je objímka
nastavena na požadovanou hodnotu
momentu.
POZNÁMKA: Objímka pro nastavení momentu
může být kdykoli nastavena na jakékoli číslo.
Vrtání s příklepem (obr. 5)
1. Pomocí voliče převodů zvolte požadovaný
rozsah otáček a momentu tak, aby otáčky
i moment odpovídaly plánované pracovní
operaci. Nastavte objímku pro nastavení
momentu (e) na symbol kladiva.
2. Posunutím voliče převodů (f) dozadu (směrem
od sklíčidla) nastavte vysoké otáčky (3).
3. Během příklepového vrtání vyvíjejte na nářadí
pouze takový tlak, aby nedocházelo k jeho
nadměrným odskokům. Dlouhodobé působení
síly a příliš velká přítlačná síla způsobí nižší
rychlost vrtání a možné přehřátí.
4. Vrtejte přímo a udržujte vrták v kolmé poloze
vzhledem k pracovní ploše. Během vrtání
nevyvíjejte na vrták boční tlak, protože by
došlo k zanesení drážek vrtáku a rychlost
vrtání by se snížila.
5. Dochází-li při vrtání hlubokých otvorů
k poklesu rychlosti vrtání, nechejte nářadí
v chodu a vytáhněte vrták částečně z otvoru,
aby došlo k snadnějšímu odvodu nečistot
z vrtaného otvoru.
6. Při vrtání do zdiva používejte vrtáky
s karbidovými hroty nebo vrtáky do zdiva.
Plynulý a rovnoměrný odvod prachu indikuje
správnou rychlost vrtání.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby
pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na
údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho pravidelné
čištění vám zajistí jeho bezproblémový chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Nabíječka a baterie nejsou opravitelné. Uvnitř se
nenachází žádné části určené k opravám.
16
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve větracích
drážkách a v jejich blízkosti nahromadí
prach a nečistoty, ofoukejte nářadí
proudem suchého stlačeného vzduchu.
Při provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku. Nikdy nedovolte,
aby se do nářadí dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část nářadí do kapaliny.
POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ NABÍJEČKY
VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Před čištěním
nabíječku vždy odpojte od elektrické
sítě. Nečistoty a maziva mohou být
z povrchu nabíječky odstraněny
pomocí hadříku nebo měkkého kartáče
bez kovových štětin. Nepoužívejte
vodu ani žádné čisticí prostředky.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití
takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto výrobkem pouze
příslušenství doporučené společnosti
DEWALT.
Další informace týkající se vhodného příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použití
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který zařízení
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
Nabíjecí baterie
Tato baterie s dlouhou životností musí být nabíjena
v případě, kdy již neposkytuje dostatečný výkon
pro dříve snadno prováděné pracovní operace.
Po ukončení provozní životnosti baterie proveďte
její likvidaci tak, aby nedošlo k ohrožení životního
prostředí:
• Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie a potom ji z nářadí
vyjměte.
• Baterie Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte
je prosím prodejci nebo do místní sběrny.
Shromážděné baterie budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
zst00223853 - 20-12-2013
17
18
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising