DCD932 | DeWalt DCD932 CORDLESS DRILL Type 2 instruction manual

511112-98 SK
Preložené z pôvodného návodu
DCD932
DCD937
DCD990
DCD995
Obrázok 1
e
d
f
g
b
a
DCD990
i
c
l
k
i
j
h
Obrázok 2
h
i
m
2
h
Obrázok 3
Obrázok 4
Obrázok 6
Obrázok 5
e
e
f
f
Obrázok 7
Obrázok 8
d
Obrázok 9
g
n
3
BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ VŔTAČKA/
SKRUTKOVAČ 13 mm (1/2") DCD932, DCD990
BEZUHLÍKOVÁ AKUMULÁTOROVÁ VŔTAČKA/
SKRUTKOVAČ/PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA 13 mm
(1/2") DCD937, DCD995
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili
zo spoločnosti DEWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho
elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Typ akumulátora
Výkon
Otáčky naprázdno
1. prevodový stupeň
2. prevodový stupeň
3. prevodový stupeň
Počet rázov
1. prevodový stupeň
2. prevodový stupeň
3. prevodový stupeň
Max. moment (tvrdý/mäkký)
Kapacita skľučovadla
Maximálny priemer vrtáka
Drevo
Kov
Murivo
Hmotnosť (bez akumulátora)
LPA
KPA
LWA
K WA
(akustický tlak)
(odchýlka akustického tlaku)
(akustický výkon)
(odchýlka akustického výkonu)
W
DCD932
14,4
2
Li-Ion
520
DCD937
14,4
2
Li-Ion
520
DCD990
18
2
Li-Ion
650
DCD995
18
2
Li-Ion
650
min-1
min-1
min-1
0 - 420
0 - 1 250
0 - 1 850
0 - 420
0 - 1 250
0 - 1 850
0 - 450
0 - 1 300
0 - 2 000
0 - 450
0 - 1 300
0 - 2 000
min-1
min-1
min-1
Nm
mm
–
–
–
75/38
1,5 - 13
0 - 7 140
0 - 21 250
0 - 31 450
75/38
1,5 - 13
–
–
–
80/42
1,5 - 13
0 - 7 650
0 - 22 100
0 - 34 000
80/42
1,5 - 13
mm
mm
mm
kg
45
13
–
1,5
45
13
14
1,55
50
13
–
1,5
50
13
16
1,55
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
71
3
82
3
92
3
103
3
71
3
82
3
92
3
103
3
2,7
1,5
2,7
1,5
–
–
10,5
1,5
V
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) určená podľa normy EN 60745:
Úroveň vibrácií ah
Vŕtanie do kovu
ah,D =
m/s²
2,7
2,7
Odchýlka K =
m/s²
1,5
1,5
Úroveň vibrácií ah
Vŕtanie s príklepom
ah,ID =
m/s²
–
10,5
Odchýlka K =
m/s²
–
1,5
4
Úroveň vibrácií ah
Skrutkovanie
ah =
Odchýlka K =
m/s²
m/s²
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
VAROVANIE: Deklarované hodnoty
vibrácií sa vzťahujú na štandardné
použitie náradia. Ak je však
náradie použité na rôzne aplikácie
s rozmanitým príslušenstvom alebo
ak sa vykonáva jeho nedostatočná
údržba, veľkosť vibrácií môže byť
odlišná. Tak sa môže počas celkovej
práce čas pôsobenia vibrácií na
obsluhu značne predĺžiť.
Akumulátor
Typ akumulátora
Napájacie napätie
Kapacita
Hmotnosť
< 2,5
1,5
Odhad miery pôsobenia vibrácií na
obsluhu by mal tiež počítať s časom,
keď je náradie vypnuté alebo keď je
v chode naprázdno. Počas celkového
pracovného času sa tak môže čas
pôsobenia vibrácií na obsluhu značne
skrátiť.
Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente bola
meraná podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré
sú uvedené v norme EN 60745 a môže sa použiť
na vzájomné porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný
odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.
Akumulátor
Typ akumulátora
Napájacie napätie
Kapacita
Hmotnosť
< 2,5
1,5
Zistite si ďalšie doplnkové
bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia
obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú:
údržba náradia a jeho príslušenstva,
udržovanie rúk v teple, organizácia
spôsobu práce.
V
Ah
kg
DCB140
Li-Ion
14,4
3,0
0,53
DCB141
Li-Ion
14,4
1,5
0,30
DCB142
Li-Ion
14,4
4,0
0,54
DCB143
Li-Ion
14,4
2,0
0,30
DCB144
Li-Ion
14,4
5,0
0,52
V
Ah
kg
DCB180
Li-Ion
18
3,0
0,64
DCB181
Li-Ion
18
1,5
0,35
DCB182
Li-Ion
18
4,0
0,61
DCB183
Li-Ion
18
2,0
0,40
DCB184
Li-Ion
18
5,0
0,62
Nabíjačka
Napájacie napätie
Typ akumulátora
Približný čas nabíjania
min
Hmotnosť
kg
V
DCB105
230 V
Li-Ion
30 (Kapacita 40 (Kapacita 55 (Kapacita 70 (Kapacita 90 (Kapacita
1,5 Ah)
2,0 Ah)
3,0 Ah)
4,0 Ah)
5,0 Ah)
0,49
Poistky:
Európa
Náradie 230 V
10 A v napájacej sieti
Veľká Británia a Írsko
Náradie 230 V
3 A v zástrčke prívodného kábla
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod
na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak jej nie je zabránené,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje
potenciálne rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, môže viesť
5
k ľahkému alebo stredne vážnemu
zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranení,
ktorý v prípade, že sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadení.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci
EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
13
VŔTAČKA/SKRUTKOVAČ/PRÍKLEPOVÁ
VŔTAČKA
DCD932, DCD937, DCD990, DCD995
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v časti Technické údaje
spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc
2004/108/ES a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
Horst Grossmann
Viceprezident pre vývoj a konštrukciu produktov
DEWALT, Richard-Klinger-Strass 11,
D-65510, Idstein, Germany
23. 9. 2013
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod
na obsluhu.
6
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
VAROVANIE! Prečítajte si
všetky bezpečnostné pokyny
a bezpečnostné výstrahy.
Nedodržanie uvedených varovaní
a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru
a vážnemu zraneniu.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
Termín „elektrické náradie“ vo všetkých
upozorneniach odkazuje na Vaše náradie
napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané akumulátorom (bez prívodného
kábla).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Udržujte pracovný priestor čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu
úrazov.
b) Nepracujte s elektrickým náradím vo
výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých
kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého
prachu alebo výparov.
c) Pri práci s náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb.
Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu
kontroly nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodného kábla náradia
musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku
nikdy žiadnym spôsobom neupravujte.
Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky
a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
b) Nedotýkajte sa uzemnených povrchov,
ako sú napríklad potrubia, radiátory,
elektrické sporáky a chladničky. Pri
uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu
elektrickým prúdom.
c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu
alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do
elektrického náradia voda, zvýši sa riziko
úrazu elektrickým prúdom.
d) S prívodným káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný
e)
f)
kábel na prenášanie alebo posúvanie
náradia a neťahajte zaň, ak chcete
náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými,
horúcimi a ostrými predmetmi alebo
pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie
použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím
pracovať vo vlhkom prostredí, použite
napájací zdroj s prúdovým chráničom
(RCD). Použitie prúdového chrániča RCD
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OBSLUHY
a) Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
pracujte s rozvahou. Nepoužívajte
elektrické náradie, ak ste unavení alebo
ak ste pod vplyvom drog, alkoholu
alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť
k vážnemu úrazu.
b) Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy
používajte ochranu zraku. Ochranné
prostriedky ako respirátor, protišmyková
pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach,
znižujú riziko poranenia osôb.
c) Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred
vložením akumulátora a pred zdvihnutím
alebo prenášaním náradia skontrolujte,
či je vypnutý hlavný vypínač. Prenášanie
elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla
k elektrickej sieti, ak je hlavný vypínač
náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
d) Pred zapnutím náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia
a môžu spôsobiť úraz.
e) Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak je
umožnená lepšia kontrola nad náradím
v neočakávaných situáciách.
f) Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľný
g)
odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom
na pripojenie odsávacieho zariadenia,
zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže
znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
4) POUŽITIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nepreťažujte elektrické náradie.
Používajte na vykonávanú prácu
správny typ elektrického náradia. Pri
použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
b) Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé
elektrické náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí sa
opraviť.
c) Pred nastavovaním náradia, pred
výmenou príslušenstva alebo ak
náradie nepoužívate, odpojte zástrčku
prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú
riziko náhodného zapnutia náradia.
d) Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo
dosahu detí a zabráňte tomu, aby bolo
toto náradie použité osobami, ktoré nie
sú oboznámené s jeho obsluhou alebo
s týmto návodom. Elektrické náradie
je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
e) Vykonávajte údržbu elektrického
náradia. Skontrolujte vychýlenie
alebo zablokovanie pohyblivých častí,
poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod
náradia. Ak je náradie poškodené,
nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa
nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
f) Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými ostriami sú menej náchylné na
zanášanie nečistotami a lepšie sa s nimi
pracuje.
g) Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky
nástrojov atď., používajte podľa týchto
pokynov a berte do úvahy podmienky
pracovného prostredia a prácu, ktorú
budete vykonávať. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené,
môže byť nebezpečné.
7
5) POUŽITIE AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADIA
A JEHO ÚDRŽBA
a) Nabíjajte iba v nabíjačke určenej
výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden
typ akumulátora môže pri vložení iného
nevhodného typu spôsobiť požiar.
b) Používajte výhradne akumulátory
odporúčané výrobcom náradia. Použitie
iných typov akumulátorov môže spôsobiť
vznik požiaru alebo zranenie.
c) Pokiaľ akumulátory nepoužívate, uložte
ich mimo dosah kovových predmetov,
ako sú kancelárske sponky na papier,
mince, kľúče, klinčeky, skrutky alebo
iné drobné kovové predmety, ktoré
môžu spôsobiť skratovanie kontaktov
akumulátora. Skratovanie kontaktov
akumulátora môže viesť k vzniku spálenín
alebo požiaru.
d) V nevhodných podmienkach môže
z akumulátora unikať kvapalina.
Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému
kontaktu s touto kvapalinou, zasiahnuté
miesto omyte vodou. Ak sa Vám dostane
táto kvapalina do očí, ihneď si ich
vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku
pomoc. Unikajúca kvapalina z akumulátora
môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo
popáleniny.
6) OPRAVY
a) Zverte opravu Vášho náradia iba osobe
s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude
používať výhradne originálne náhradné
dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Doplnkové bezpečnostné
pokyny pre vŕtačky /
skrutkovače / príklepové
vŕtačky
• Pri vŕtaní s príklepom použite vhodnú
ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť môže
spôsobiť stratu sluchu.
• Používajte prídavné rukoväti, ak sú
dodávané s náradím. Strata kontroly nad
náradím môže viesť k úrazu.
• Pri pracovných operáciách, pri ktorých
by mohlo dôjsť ku kontaktu so skrytými
vodičmi alebo s vlastným prívodným
káblom, držte elektrické náradie vždy za
izolované rukoväti. Pri kontakte pracovného
príslušenstva so „živým“ vodičom spôsobia
neizolované kovové časti náradia obsluhe úraz
elektrickým prúdom.
8
• Upnite si obrobok k pevnej podložke
pomocou svoriek alebo iných praktických
pomôcok. Držanie obrobku rukou alebo
opretie obrobku o časť tela nezaistí jeho
stabilitu a môže viesť k strate kontroly.
• Ak budete pracovať s príklepom dlhšie,
používajte chrániče sluchu. Dlhodobé
vystavenie vysokej intenzite hluku môže
spôsobiť stratu sluchu. Veľmi vysoká hlučnosť
príklepového vŕtania môže spôsobiť dočasnú
stratu sluchu alebo vážne poškodenie ušného
bubienka.
• Používajte bezpečnostné okuliare alebo inú
ochranu zraku. Pri vŕtaní s príklepom a vŕtaní
bez príklepu odlietavajú úlomky. Odlietavajúce
úlomky môžu spôsobiť poranenie očí
s trvalými následkami.
• Počas použitia dochádza k veľkému
zahriatiu príklepových vrtákov aj vŕtačiek.
Preto pri manipulácii s týmito nástrojmi
používajte rukavice.
Zvyškové riziká
Pri práci s príklepovými vŕtačkami vznikajú
nasledujúce riziká:
– Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi
alebo horúcimi dielcami nástroja.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa
nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
– Poškodenie sluchu.
– Riziko privretia prstov pri výmene
príslušenstva.
– Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním
prachu zvíreného pri práci s drevom.
– Riziko zranenia spôsobené odletujúcimi
čiastočkami.
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím výrobku.
Štítky na náradí
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia, ktorý vytvára montážny
spoj medzi náradím a akumulátorom.
Príklad:
2014 XX XX
Rok výroby
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky nabíjačky
TIETO POKYNY USCHOVAJTE: Tento návod
obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové
pokyny pre nabíjačku DCB105.
• Pred použitím nabíjačky si prečítajte
všetky pokyny a výstražné upozornenia
nachádzajúce sa na nabíjačke, akumulátore
a na výrobku, ktorý tento akumulátor používa.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Dbajte na to,
aby sa do nabíjačky nedostala žiadna
tekutina. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
UPOZORNENIE: Riziko popálenia.
Z dôvodu obmedzenia rizika
spôsobenia zranenia nabíjajte iba
akumulátory DEWALT, ktoré sú
určené na nabíjanie. Ostatné typy
akumulátorov môžu prasknúť, čo
môže viesť k zraneniu alebo hmotným
škodám.
UPOZORNENIE: Deti by mali byť pod
dozorom, aby bolo zaistené, že sa
s týmto zariadením nebudú hrať.
POZNÁMKA: V určitých podmienkach,
keď je nabíjačka pripojená k napájaciemu napätiu, môže dôjsť ku skratovaniu
nabíjacích kontaktov vnútri nabíjačky
cudzími predmetmi. Cudzie vodivé
predmety a materiály, ako sú oceľová
vlna (drôtenka), hliníkové fólie alebo
akékoľvek čiastočky kovu, sa nesmú
dostať do vnútorného priestoru nabíjačky. Ak nie je v úložnom priestore
nabíjačky umiestnený žiadny akumulátor, vždy odpojte prívodný kábel
nabíjačky od siete. Skôr než budete
nabíjačku čistiť, odpojte ju od siete.
• NEPOKÚŠAJTE SA nabíjať akumulátory
pomocou inej nabíjačky, než je nabíjačka
uvedená v tomto návode. Nabíjačka
i akumulátory sú špecificky navrhnuté tak, aby
mohli pracovať spolu.
• Tieto nabíjačky nie sú určené na žiadne
iné použitie, než je nabíjanie akumulátorov
DEWALT. Akékoľvek iné použitie môže
viesť k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Nevystavujte nabíjačku pôsobeniu dažďa
alebo snehu.
• Pri odpájaní nabíjačky vždy odpojte
zástrčku od zásuvky a neťahajte za
prívodný kábel. Týmto spôsobom zabránite
poškodeniu zástrčky a prívodného kábla.
• Uistite sa, či je prívodný kábel vedený tak,
aby ste po ňom nešliapali, nezakopávali
oň a aby nedochádzalo k jeho poškodeniu
alebo nadmernému zaťaženiu.
• Ak to nie je absolútne nutné, nepoužívajte
predlžovací kábel. Použitie nesprávneho
predlžovacieho kábla by mohlo viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Pri práci s nabíjačkou vo vonkajšom
prostredí vždy zaistite, aby bola
umiestnená v suchu a používajte
predlžovací kábel vhodný na vonkajšie
použitie. Použitie kábla na vonkajšie použitie
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
• Nezakrývajte vetracie otvory nabíjačky.
Vetracie otvory sú umiestnené na hornej
strane a na bočných stranách nabíjačky.
Umiestnite nabíjačku na také miesta, ktoré sú
mimo dosahu zdrojov tepla.
• Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou - zaistite okamžitú výmenu
poškodených častí.
• Nepoužívajte nabíjačku, ak došlo
k prudkému nárazu do nabíjačky, k jej pádu
alebo k jej poškodeniu iným spôsobom.
Opravu zverte autorizovanému servisu.
• Nedemontujte nabíjačku. Ak je nutná
oprava alebo údržba, zverte tento úkon
autorizovanému servisu. Nesprávne
vykonaná opätovná montáž môže viesť
k spôsobeniu požiaru alebo k úrazu
elektrickým prúdom.
• Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla,
musí byť ihneď vymenený výrobcom,
autorizovaným servisom alebo kvalifikovanou
osobou, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku.
• Pred čistením nabíjačku vždy odpojte
od elektrickej siete. Týmto spôsobom
obmedzíte riziko úrazu elektrickým
prúdom. Vybratie akumulátora toto riziko
nezníži.
• NIKDY sa nepokúšajte spojiť 2 nabíjačky
dohromady.
• Nabíjačka je určená na použitie so
štandardným napätím elektrickej siete
9
230 V. Nepokúšajte sa nabíjačku použiť
s iným napájacím napätím. Táto nabíjačka
nie je určená pre vozidlá.
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Nabíjačky
Nabíjačka DCB105 môže nabíjať akumulátory
Li-Ion s napájacím napätím 10,8 V, 14,4 V
a 18 V (DCB121, DCB123, DCB125, DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183 a DCB184).
Túto nabíjačku nemusíte žiadnym spôsobom
nastavovať a je skonštruovaná tak, aby sa čo
najjednoduchšie obsluhovala.
Postup nabíjania (obr. 2)
1. Pred vložením akumulátora pripojte nabíjačku
k príslušnej zásuvke s napätím 230 V.
2. Vložte akumulátor (h) do nabíjačky a uistite
sa, či je v nabíjačke riadne usadený. Červený
indikátor (nabíjanie) začne blikať, čo bude
indikovať začiatok procesu nabíjania.
3. Ukončenie nabíjania bude indikované
nepretržitým svietením červenej kontrolky.
Akumulátor je celkom nabitý a môže sa
okamžite použiť alebo môže byť ponechaný
v nabíjačke.
POZNÁMKA: Z dôvodu zaistenia maximálnej
výkonnosti a životnosti akumulátorov Li-Ion pred
ich prvým použitím ich doplna nabite.
Priebeh nabíjania
Stav nabitia akumulátora je podrobne popísaný
v tabuľke nižšie.
Stav nabitia
nabíjanie
––
––
––
––
celkom nabité
studený akumulátor
–– • –– • –– •
–– •
chybný akumulátor
alebo nabíjačka
••••••••••••
porucha v elektrickom
vedení
•• •• •• •• •• ••
Chybný akumulátor nebude v tejto nabíjačke
nabíjaný. Nabíjačka bude signalizovať chybný
akumulátor nerozsvietením kontrolky nabíjania
alebo spôsobom blikania, ktorý určuje poruchu
akumulátora alebo nabíjačky.
10
Ak nabíjačka signalizuje poruchu, odovzdajte
ju spoločne s akumulátorom do autorizovaného
servisného strediska na otestovanie.
Odloženie nabíjania – zahriaty/
studený akumulátor
Hneď ako bude nabíjačka detegovať príliš
vysokú alebo príliš nízku teplotu akumulátora,
automaticky zaháji režim odloženia nabíjania
a pozastaví nabíjanie, pokým akumulátor
nedosiahne zodpovedajúcu teplotu. Potom
nabíjačka automaticky prejde do režimu nabíjania.
Táto funkcia maximálne predlžuje prevádzkovú
životnosť akumulátora.
Náradie XR Li-Ion je vybavené systémom
elektronickej ochrany, ktorá chráni akumulátor pred
preťažením, prehriatím a úplným vybitím.
Pri aktivácii systému tejto elektronickej ochrany
sa náradie automaticky vypne. Ak sa tak stane,
vložte akumulátor Li-Ion do nabíjačky a nechajte
ho celkom nabiť.
Studený akumulátor sa nabíja približne polovičnou
rýchlosťou, ako zahriaty akumulátor. Akumulátor
sa bude počas celého nabíjacieho procesu nabíjať
pomalšou rýchlosťou a nevráti sa na maximálnu
rýchlosť nabíjania ani v prípade, ak je zahriaty.
Dôležité bezpečnostné pokyny
pre všetky akumulátory
Ak objednávate náhradný akumulátor, nezabudnite
do objednávky doplniť katalógové číslo a napájacie
napätie akumulátora.
Po dodaní nie je akumulátor celkom nabitý. Pred
použitím nabíjačky a akumulátora sa oboznámte
s nižšie uvedenými bezpečnostnými pokynmi
a potom dodržujte uvedené postupy pre nabíjanie.
PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY
oneskorenie zahriaty/
x
POZNÁMKA: To môže tiež znamenať poruchu
v nabíjačke.
• Nenabíjajte a nepoužívajte akumulátory
vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad
priestory s výskytom horľavých kvapalín,
plynov alebo prašných látok. Vloženie
alebo vybratie akumulátora z nabíjačky môže
iskrením spôsobiť vznietenie prachu alebo
výparov.
• Nikdy akumulátor do nabíjačky nevkladajte
násilím. Akumulátor nikdy žiadnym
spôsobom neupravujte, aby ho bolo
možné nabíjať v inej nabíjačke, pretože
by mohlo dôjsť k prasknutiu jeho obalu
a k následnému vážnemu zraneniu.
• Nabíjajte akumulátory iba v určených
nabíjačkách DEWALT.
s dýchaním. Zaistite prísun čerstvého
vzduchu. Ak ťažkosti stále pretrvávajú,
vyhľadajte lekárske ošetrenie.
• NESTRIEKAJTE na akumulátory vodu
a neponárajte ich do vody alebo do iných
kvapalín.
• Neskladujte a nepoužívajte náradie
a akumulátory na miestach, kde môže
teplota dosiahnuť alebo presiahnuť 40 °C
(ako sú vonkajšie búdy alebo plechové
stavby v letnom období).
• Na dosiahnutie najlepších výsledkov sa pred
použitím uistite, či je akumulátor plne nabitý.
VAROVANIE: Nikdy sa nepokúšajte
akumulátor zo žiadneho dôvodu
rozoberať. Ak je obal akumulátora
prasknutý alebo poškodený,
nevkladajte akumulátor do nabíjačky.
Zabráňte pádu, rozdrveniu alebo
poškodeniu akumulátora. Nepoužívajte
akumulátor alebo nabíjačku, pri
ktorých došlo k nárazu, pádu alebo
inému poškodeniu (napríklad
prepichnutie klincom, zásah kladivom,
rozšliapnutie). Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom. Poškodené
akumulátory by mali byť vrátené do
autorizovaného servisu, kde bude
zaistená ich recyklácia.
UPOZORNENIE: Ak sa náradie
nepoužíva, pri odkladaní postavte
náradie na stabilný povrch tak, aby
nemohlo dôjsť k jeho pádu. Niektoré
náradia s veľkým akumulátorom
budú stáť na akumulátore vo zvislej
polohe, ale môže dôjsť k ich ľahkému
prevrhnutiu.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE
AKUMULÁTORY LITHIUM ION (Li-Ion)
• Nespaľujte akumulátory, aj keď sú vážne
poškodené alebo celkom opotrebované.
Akumulátory môže v ohni explodovať. Pri
spaľovaní akumulátorov typu Li-Ion dochádza
k vytváraniu toxických výparov a látok.
VAROVANIE: Riziko popálenia.
Kvapalina z akumulátora sa môže
vznietiť, ak dôjde k jeho kontaktu
s plameňom alebo so zdrojom iskrenia.
Akumulátor
TYP AKUMULÁTORA
Modely DCD932 a DCD937 budú fungovať
s akumulátormi s napájacím napätím 14,4 V.
Modely DCD990 a DCD995 budú fungovať
s akumulátormi s napájacím napätím 18 V.
Môžu byť použité akumulátory DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183 alebo DCB184. Pozrite časť
Technické údaje, kde nájdete ďalšie informácie.
Odporúčania pre uloženie
akumulátorov
1. Najvhodnejšie miesto na skladovanie je
v chlade a suchu, mimo dosahu priameho
slnečného žiarenia a nadmerného tepla či
chladu. Z dôvodu zachovania optimálneho
výkonu a prevádzkovej životnosti skladujte
nepoužívané akumulátory pri izbovej teplote.
2. Ak skladujete akumulátory dlhšiu dobu,
s ohľadom na dosiahnutie optimálnych
výsledkov Vám odporúčame, aby ste ich uložili
mimo nabíjačku celkom nabité na suchom
a chladnom mieste.
POZNÁMKA: Akumulátory by sa nemali
uskladňovať, ak sú celkom vybité. Pred prvým
použitím musí byť akumulátor celkom nabitý.
Nálepky na nabíjačke a na
akumulátore
Okrem piktogramov uvedených v tomto návode
majú nálepky na nabíjačke a akumulátore
nasledujúce piktogramy:
• Ak dôjde k zasiahnutiu pokožky kvapalinou
akumulátora, okamžite zasiahnuté miesto
opláchnite mydlom a vodou. Ak sa Vám
dostane kvapalina z akumulátora do očí,
vyplachujte otvorené oči vodou zhruba
15 minút alebo dovtedy, kým podráždenie
neprestane. Ak je nutné lekárske ošetrenie
– elektrolytom akumulátora je zmes tekutých
organických uhličitanov a solí lítia.
100%
Nabíjanie akumulátora.
• Obsah výparov z otvorených článkov
akumulátora môže spôsobiť ťažkosti
100%
Nabitý akumulátor.
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
Dĺžka nabíjania je uvedená v časti
Technické údaje.
11
Chybný akumulátor.
Odloženie nabíjania zahriaty/studený
akumulátor.
Nepokúšajte sa kontakty akumulátora
prepájať vodivými predmetmi.
Nenabíjajte poškodené akumulátory.
Zabráňte styku s vodou.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Nabíjajte iba v rozmedzí teplôt od 4 °C
do 40 °C.
Nie je určené na vonkajšie použitie.
Likvidáciu akumulátorov vykonávajte
s ohľadom na životné prostredie.
Nabíjajte akumulátory DEWALT iba v
určených nabíjačkách DEWALT. Ak sa
budú v nabíjačkách DEWALT nabíjať iné
akumulátory než akumulátory DEWALT,
môže dôjsť k ich prasknutiu alebo k
vzniku iných nebezpečných situácií.
Akumulátory nespaľujte.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 bezuhlíkovú vŕtačku/skrutkovač (DCD932,
DCD990)
1 bezuhlíkovú príklepovú vŕtačku (DCD937,
DCD995)
2 akumulátory Li-Ion (M2)
2 akumulátory Li-Ion (P2)
3 akumulátory Li-Ion (M3)
3 akumulátory Li-Ion (P3)
1 kufrík
1 nabíjačku
1 bočnú rukoväť
1 návod na obsluhu
1 výkresovú dokumentáciu
POZNÁMKA: Modely N sa nedodávajú
s akumulátormi, nabíjačkou a kufríkom.
12
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času pozornému prečítaniu
a pochopeniu tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy náradia ani jeho súčastí.
Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu
alebo k zraneniu.
a. Hlavný vypínač
b. Prepínač pravého/ľavého chodu
c. Pracovné svetlo
d. Skľučovadlo
e. Objímka na nastavenie krútiaceho momentu
f. Volič prevodov
g. Bočná rukoväť
h. Akumulátor
i. Uvoľňovacie tlačidlá akumulátora
j. Háčik na remeň
k. Montážna skrutka
l. Magnetický držiak nástrojov
POUŽITIE VÝROBKU
Tieto vŕtačky / skrutkovače / príklepové vŕtačky
sú určené na profesionálne vŕtanie, vŕtanie
s príklepom a skrutkovanie.
NEPOUŽÍVAJTE toto náradie vo vlhkom prostredí
alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín
alebo plynov.
Tieto vŕtačky / skrutkovače / príklepové vŕtačky sú
náradie na profesionálne použitie.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný
dozor.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo duševnými schopnosťami,
s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto
osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak
im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa
použitia výrobku osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť. Deti by nemali byť nikdy
ponechané s týmto náradím bez dohľadu.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
akumulátora zodpovedá napätiu na výkonovom
štítku. Uistite sa, či hodnota napätia Vašej
nabíjačky zodpovedá hodnote napätia v elektrickej
sieti.
Vaša nabíjačka DEWALT je chránená
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60335. Preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí byť
nahradený špeciálne upraveným káblom, ktorý je
dodávaný autorizovaným servisom DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky (iba
pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Bezpečne odstráňte starú zástrčku.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: K uzemňovacej svorke
nesmie byť pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 3 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak to nie je nevyhnutne nutné, predlžovací kábel
nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací
kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite
Technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1 mm². Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia zvinovacieho kábla odviňte vždy
celú dĺžku kábla.
MONTÁŽ A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred montážou
a nastavením tohto náradia vždy
vyberte akumulátor. Pred vložením
alebo vybratím akumulátora náradie
vždy vypnite.
VAROVANIE: Používajte iba
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
Vkladanie a vyberanie
akumulátora z náradia (obr. 2)
POZNÁMKA: Pred začatím práce sa uistite, či je
akumulátor celkom nabitý.
VLOŽENIE AKUMULÁTORA DO RUKOVÄTI
NÁRADIA
1. Zarovnajte akumulátor (h) s drážkami vnútri
rukoväti náradia (obr. 2).
2. Akumulátor nasuňte do rukoväti náradia,
až bude plne usadený a uistite sa, či sa
neuvoľňuje.
VYBRATIE AKUMULÁTORA Z NÁRADIA
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlá (i) a vytiahnite
akumulátor z rukoväti náradia.
2. Vložte akumulátor do nabíjačky podľa
pokynov, ktoré sú uvedené v časti návodu,
ktorá sa týka nabíjačky.
AKUMULÁTOR S UKAZOVATEĽOM STAVU
NABITIA (OBR. 2)
Niektoré akumulátory DEWALT sú vybavené
ukazovateľom nabitia, ktorý sa skladá z troch
zelených LED diód, ktoré indikujú úroveň stavu
nabitia akumulátora.
Ak chcete ukazovateľ aktivovať, stlačte a držte
tlačidlo ukazovateľa (m). Svietiace kombinácie
týchto troch zelených LED diód určuje úroveň
nabitia akumulátora. Ak je úroveň nabitia
akumulátora nižšia než použiteľná limitná hodnota,
ukazovateľ nebude svietiť a akumulátor sa musí
nabiť.
POZNÁMKA: Tento ukazovateľ slúži iba ako
indikátor stavu nabitia akumulátora. Ukazovateľ
neindikuje funkčnosť náradia a jeho funkcia sa
môže meniť na základe komponentov výrobku,
teploty a spôsobu práce koncového používateľa.
Vypínač s reguláciou otáčok
(obr. 1)
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
(a). Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite hlavný
vypínač. Toto náradie je vybavené brzdou. Hneď
ako sa vypínač celkom uvoľní, skľučovadlo sa
zastaví.
POZNÁMKA: Nepretržité použitie v rozsahu
nastaviteľných otáčok sa neodporúča. Mohlo by
dôjsť k poškodeniu vypínača.
Bočná rukoväť (obr. 1)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
úrazu, VŽDY používajte náradie so
správne nasadenou bočnou rukoväťou.
Nedodržanie tohto pokynu môže mať
za následok skĺznutie rukoväti pri práci
s náradím a následnú stratu kontroly.
Z dôvodu maximálnej ovládateľnosti
držte náradie oboma rukami.
13
Bočná rukoväť (g) sa pripevňuje k prednej časti
prevodovej skrine a môže sa otočiť o 360°, čo
umožňuje jej použitie pravákom i ľavákom. Bočná
rukoväť musí byť dostatočne utiahnutá, aby
odolala krútiacemu pohybu náradia v prípade
zovretia alebo zaseknutia vrtáka. Uistite sa, či
bočnú rukoväť držíte za vzdialenejší koniec, aby
bolo možné udržať náradie pri zaseknutí vrtáka.
Ak nie je náradie vybavené bočnou rukoväťou,
držte náradie jednou rukou za rukoväť a druhou
rukou za akumulátor.
POZNÁMKA: Bočné rukoväti sú súčasťou výbavy
všetkých modelov.
Ovládacie tlačidlo pre chod
vpred/vzad (obr. 1)
Ovládacie tlačidlo pre pravý / ľavý chod (b) určuje
smer otáčania pracovného nástroja a slúži tiež ako
zaisťovacie tlačidlo.
Ak chcete zvoliť pravý chod, uvoľnite hlavný
vypínač a stlačte ovládacie tlačidlo pre smer chodu
na pravej strane náradia.
Ak chcete zvoliť ľavý chod, uvoľnite hlavný vypínač
a presuňte ovládacie tlačidlo pre smer chodu na
ľavú stranu náradia.
Stredová poloha tohto ovládacieho tlačidla zaisťuje
náradie vo vypnutej polohe. Ak meníte polohu
tohto prepínača, uistite sa, či je uvoľnený vypínač.
POZNÁMKA: Pri prvom rozbehu náradia po
zmene smeru jeho otáčania sa môže ozvať
cvaknutie. Ide o bežný jav, ktorý neznamená
žiadnu poruchu.
Pracovné osvetlenie (obr. 1)
Na prednej časti náradia je umiestnené pracovné
svetlo (c). Pracovné osvetlenie sa rozsvieti po
stlačení hlavného vypínača. Po uvoľnení hlavného
vypínača zostane pracovné svietidlo svietiť až
20 sekúnd.
POZNÁMKA: Pracovné svetlo je určené na
okamžité osvetlenie pracovného povrchu a nie je
určené na to, aby sa používalo ako baterka.
Objímka na nastavenie
momentu/elektronická spojka
(obr. 3 - 5)
Vaše náradie je vybavené elektronickým
mechanizmom na nastavenie momentu
skrutkovača, ktorý umožňuje uťahovanie
a povoľovanie širokého radu montážnych prvkov
rôznych tvarov a veľkostí. Po obvode objímky
pre nastavenie momentu (e) sú čísla. Tieto čísla
sú používajú na nastavenie spojky, aby bol
14
k dispozícii požadovaný rozsah momentu. Čím
vyššie je číslo na objímke, tým vyššia je hodnota
momentu a tým väčší montážny prvok sa môže
použiť. Ak chcete použiť požadované číslo,
otáčajte objímkou, pokým nedôjde k zarovnaniu
tohto čísla so šípkou.
Tri rýchlosti prevodovky
(obr. 1, 3 - 5)
Možnosť voľby troch rýchlostí otáčok na tomto
náradí vám umožňuje jeho všestranné použitie.
Ak chcete zvoliť prevodový stupeň 1 (najvyššia
úroveň momentu), vypnite náradie a počkajte
na jeho zastavenie. Presuňte volič prevodov (f)
úplne dopredu. Poloha prevodového stupňa 2
(stredná hodnota momentu a otáčok) sa nachádza
uprostred. Poloha prevodového stupňa 3
(najvyššia hodnota otáčok) sa nachádza úplne
vzadu.
POZNÁMKA: Nemeňte prevody, ak je náradie
v chode. Pred zmenou prevodového stupňa vždy
počkajte, až sa náradie úplne zastaví. Ak sa pri
zmene prevodov vyskytnú ťažkosti, uistite sa, či
volič prevodov riadne zaskočil do jednej z troch
uvedených polôh.
Ak je volič prevodov zablokovaný alebo ak
máte problémy s nastavením požadovaného
prevodového stupňa, použite spúšťací spínač
(a), aby došlo k otočeniu motora. Potom zvoľte
požadovaný prevodový stupeň.
Rýchloupínacie skľučovadlo
s jednou objímkou (obr. 6 - 8)
VAROVANIE: Nepokúšajte sa utiahnuť
vrtáky (alebo iné pracovné nástroje)
uchopením prednej časti skľučovadla
a zapnutím náradia. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu skľučovadla alebo
k zraneniu. Pri výmene príslušenstva
vždy zaistite spínač a odpojte náradie
od zdroja napájania.
VAROVANIE: Pred zapnutím náradia
sa uistite, či je pracovný nástroj pevne
uchytený. Povolený pracovný nástroj
sa môže z náradia uvoľniť a môže
spôsobiť úraz.
Vaše náradie je vybavené rýchloupevňovacím
skľučovadlom s jednou otočnou objímkou, ktorá
umožňuje obsluhu skľučovadla jednou rukou.
Ak chcete do skľučovadla upnúť vrták alebo iné
príslušenstvo, postupujte podľa nasledujúcich
krokov.
1. Vypnite náradie a odpojte ho od napájacieho
zdroja.
2. Jednou rukou uchopte čiernu objímku
skľučovadla (d) a druhú ruku použite na
zaistenie náradia podľa obrázku 6. Otáčajte
objímkou proti smeru pohybu hodinových
ručičiek (pohľad z prednej strany), kým
nebude možné zasunutie požadovaného
pracovného nástroja do skľučovadla.
3. Zasuňte do skľučovadla upínaciu stopku
nástroja približne 19 mm hlboko (obr. 7).
Otáčaním objímky skľučovadla jednou
rukou v smere pohybu hodinových ručičiek
a súčasným držaním náradia druhou rukou
skľučovadlo pevne dotiahnite (obr. 8).
Pokračujte v otáčaní objímky skľučovadla,
pokiaľ nebudete počuť niekoľko kliknutí
západky, čo Vás uistí o dokonalom upnutí
pracovného príslušenstva.
Ak chcete pracovné príslušenstvo uvoľniť, opakujte
vyššie uvedené kroky 1 a 2.
Maximálna pevnosť utiahnutia bude zaistená tak,
že jedna ruka bude otáčať objímkou skľučovadla
a druhá ruka bude držať náradie.
Háčik na remeň a magnetický
držiak nástrojov (obr. 1)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
NEZAVESUJTE náradie nad hlavou
a nezavesujte na háčik iné predmety.
NA HÁČIK NA REMEŇ VEŠAJTE IBA
náradie.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
skontrolujte, či je riadne dotiahnutá
skrutka háčika na remeň.
DÔLEŽITÉ: Pri nasadzovaní a snímaní háčika
na remeň alebo magnetického držiaka nástrojov
používajte iba dodaný typ skrutky (k). Uistite sa, či
je pevne dotiahnutá.
Háčik na remeň (j) a magnetický držiak nástrojov
(l) môžu byť pripevnené k náradiu iba pomocou
dodanej skrutky (k), a to na ľavej alebo pravej
strane náradia, čo vyhovuje pravákom aj ľavákom.
Ak nebudete háčik na remeň alebo magnetický
držiak nástrojov používať, môžu byť z náradia
demontované.
Ak chcete háčik na remeň alebo magnetický držiak
nástrojov premiestniť, vyskrutkujte skrutku (k),
ktorá ich pripevňuje k náradiu, a zaskrutkujte ju
na opačnej strane náradia. Uistite sa, či je pevne
dotiahnutá.
OBSLUHA
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné predpisy a platné
nariadenia.
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte ho
od zdroja napájania.
Správna poloha rúk (obr. 9)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia VŽDY používajte
správny úchop náradia, ako je
uvedené na obr. 9.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia rizika
vážneho zranenia držte náradie VŽDY
bezpečne a očakávajte nečakané
reakcie.
Správna poloha rúk vyžaduje, aby ste mali jednu
ruku na bočnej rukoväti (n) a druhú ruku na hlavnej
rukoväti (g).
Vŕtanie (obr. 4)
VAROVANIE: Pred každým
nastavením alebo pred každou
montážou alebo demontážou
doplnkov a príslušenstva z dôvodu
zníženia rizika vážneho zranenia
vždy vypnite náradie a odpojte ho
od zdroja napájania.
VAROVANIE: Ak chcete obmedziť
riziko spôsobenia zranenia, VŽDY sa
uistite, či je obrobok riadne pripevnený
alebo upnutý. Ak vŕtate do tenkého
materiálu, použite ako podložku
drevený hranol, aby ste zabránili
poškodeniu materiálu.
1. Pomocou voliča prevodov zvoľte požadovaný
rozsah otáčok a momentu tak, aby otáčky
i moment zodpovedali plánovanej pracovnej
operácii. Nastavte objímku na nastavenie
momentu (e) na symbol vrtáka.
15
2. Pre vŕtanie do DREVA používajte špirálové
vrtáky, ploché vrtáky, hadovité vrtáky alebo
vŕtacie korunky. Pre vŕtanie do KOVU
používajte špirálové vrtáky z rýchloreznej
ocele alebo vŕtacie korunky. Pri vŕtaní do
kovu používajte mazivo. Výnimkou je liatina
a mosadz, ktoré sa môžu vŕtať za sucha.
3. Vždy vyvíjajte na náradie tlak v osi vrtáka.
Používajte primerane veľký tlak, aby ste zaistili
dostatočný výkon vrtáka, ale netlačte na vrták
príliš, aby nedošlo k zastaveniu motora alebo
k ohybu vrtáka.
4. Držte náradie pevne oboma rukami, aby ste
mohli regulovať pohyby vrtáka.
5. AK DÔJDE K ZASTAVENIU VŔTAČKY,
je to obvykle spôsobené jej preťažením.
IHNEĎ UVOĽNITE SPÚŠŤACÍ SPÍNAČ,
vytiahnite vrták z obrobku a určte príčinu
zastavenia. NEPOUŽÍVAJTE OPAKOVANE
HLAVNÝ VYPÍNAČ, ABY STE SA POKÚSILI
O OTÁČANIE ZABLOKOVANÉHO VRTÁKA
– TÝMTO SPÔSOBOM BY MOHLO DÔJSŤ
K POŠKODENIU NÁRADIA.
6. Pri vyťahovaní vrtáka z vyvŕtaného otvoru
nechajte motor v chode. Tak zabránite
zablokovaniu vrtáku.
Skrutkovanie (obr. 3)
1. Pomocou voliča prevodov (f) na hornej
časti náradia zvoľte požadovaný rozsah
otáčok a momentu. Ak používate objímku na
nastavenie momentu (e), najskôr nastavte
volič prevodov na prevodový stupeň 2 alebo
3. Tak je zaistená kontrola nad montážnymi
prvkami a je umožnené skrutkovanie podľa
požadovanej špecifikácie.
POZNÁMKA: Najskôr použite nastavenie
najnižšej hodnoty momentu (1) a potom
hodnotu momentu postupne zvyšujte až do
nastavenia najvyššej hodnoty (11), aby došlo
k dotiahnutiu montážneho prvku požadovaným
momentom. Čím nižšie je číslo, tým nižšia je
hodnota momentu.
2. Nastavte objímku pre nastavenie momentu
(e) na zodpovedajúce číslo nastavenia pre
požadovanú hodnotu momentu. Vykonajte
niekoľko pokusov na odpadovom materiáli,
aby ste sa uistili, že je objímka nastavená na
požadovanú hodnotu momentu.
POZNÁMKA: Objímka pre nastavenie momentu
sa môže kedykoľvek nastaviť na akékoľvek číslo.
Vŕtanie s príklepom (obr. 5)
1. Pomocou voliča prevodov zvoľte požadovaný
rozsah otáčok a momentu tak, aby otáčky
i moment zodpovedali plánovanej pracovnej
operácii. Nastavte objímku na nastavenie
momentu (e) na symbol kladiva.
2. Posunutím voliča prevodov (f) dozadu
(smerom od skľučovadla) nastavte vysoké
otáčky (3).
3. Pri príklepovom vŕtaní vyvíjajte na náradie
iba taký tlak, aby nedochádzalo k jeho
nadmerným odskokom. Dlhodobé pôsobenie
sily a príliš veľká prítlačná sila spôsobia nižšiu
rýchlosť vŕtania a možné prehriatie.
4. Vŕtajte priamo a udržujte vrták v kolmej polohe
vzhľadom na pracovnú plochu. Počas vŕtania
nevyvíjajte na vrták bočný tlak, pretože by
došlo k zaneseniu drážok vrtáku a rýchlosť
vŕtania by sa znížila.
5. Ak dochádza pri vŕtaní hlbokých otvorov
k poklesu rýchlosti vŕtania, nechajte náradie
v chode a vytiahnite vrták čiastočne z otvoru,
aby došlo k ľahšiemu odvodu nečistôt
z vŕtaného otvoru.
6. Pre vŕtanie do muriva používajte vrtáky
s karbidovými hrotmi alebo vrtáky do muriva.
Plynulý a rovnomerný odvod prachu indikuje
správnu rýchlosť vŕtania.
ÚDRŽBA
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie
a jeho pravidelné čistenie vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie
vždy vypnite a vyberte z neho
akumulátor. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
Nabíjačka a akumulátor nie sú opraviteľné. Vnútri
sa nenachádzajú žiadne časti určené na opravy.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
16
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach a v ich blízkosti
nahromadia prach a nečistoty, ofúkajte
náradie prúdom suchého stlačeného
vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu
údržby používajte schválenú ochranu
zraku a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte,
aby sa do náradia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť náradia do kvapaliny.
POKYNY NA ČISTENIE NABÍJAČKY
VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Pred čistením
nabíjačku vždy odpojte od elektrickej
siete. Nečistoty a mazivá môžu byť
z povrchu nabíjačky odstránené
pomocou handričky alebo mäkkej kefy
bez kovových štetín. Nepoužívajte
vodu ani žiadne čistiace prostriedky.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takého príslušenstva
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto výrobkom
iba príslušenstvo odporučené
spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú
informácie o správnej likvidácii elektroodpadov
z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu,
ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT sa dozviete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tejto príručky. Zoznam
autorizovaných servisov DEWalt a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete taktiež na
internetovej adrese: www.2helpU.com.
Nabíjací akumulátor
Tieto akumulátory s dlhou životnosťou sa musia
nabíjať v prípade, keď už neposkytujú dostatočný
výkon pre predtým ľahko vykonávané pracovné
operácie. Po ukončení prevádzkovej životnosti
akumulátora vykonajte jeho likvidáciu tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
• Nechajte náradie v chode, kým nedôjde
k úplnému vybitiu akumulátora a potom ho
z náradia vyberte.
• Akumulátory Li-Ion je možné recyklovať.
Odovzdajte ich, prosím, predajcovi alebo do
miestnej zberne. Zhromaždené akumulátory
budú recyklované alebo zlikvidované tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie
likvidovať v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si ho prajete nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite
likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
zst00240337 - 11-0-2014
17
18
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising