ASD18 | Black&Decker ASD18 DRILL/DRIVER instruction manual

359204 - 24 BG
Превод на оригиналните инструкции
www.blackanddecker.eu
ASD14
ASD18
A
B
C
D
2
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
тръби, радиатори, готварски печки
и хладилници. Съществува повишен риск
от токов удар, ако тялото ви е заземено.
в. Не излагайте електроинструментите на
дъжд и мокри условия.
Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
г. Не използвайте насила електроинструментите. Никога не използвайте кабела
за носене, дърпане или изключване на
електроинструмента. Пазете кабела далече от горещина, масло, остри ръбове
или движещи се части. Повредените или
оплетени кабели увеличават риска от токов
удар.
д. При работа с електрически инструменти
на открито да се използва удължителен
кабел, подходящ за употреба на открито.
Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов
удар.
e. Ако не можете да избегнете работата
с електроинструмент на влажно място,
използвайте захранване с дефектнотоковата защита (ДТЗ), което на английски
е Residual Current Device (RCD). Използването на ДТЗ намалява риска от токов
удар.
Вашият Вlack & Decker бормашина/гайковерт
е предназначен за завинтване и за пробиване
в дърво, метал, пластмаса и мека зидария. Този
инструмент е предназначен за употреба само
от потребителя.
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна
работа с електроинструменти
Предупреждение! Прочетете всички
предупреждения и инструкции за
безопасност. Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени
по-долу, може да доведе до токов удар,
пожар и/или тежки травми.
Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки.
Терминът "електроинструмент" във всички
предупреждения, изброени по-долу, се отнася
до захранвани (със захранващ кабел) или
работещи на батерии (без захранващ кабел)
електрически инструменти и машини.
1. Безопасност на работното пространство
а. Пазете работното пространство чисто
и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до
трудова злополука.
б. Не използвайте електроинструменти
в експлозивна среда, като например
наличието на запалителни течности,
газове или прах. Електроинструментите
произвеждат искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията.
в. Дръжте децата и други близкостоящи
лица по-далече по време на работа
с електрически инструмент. Разсейванията могат да ви принудят да загубите
контрол.
3. Лична безопасност
а. Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте разума си, когато
работите с електроинструмента. Не
използвайте електроинструмента, когато сте изморени или сте под влияние
на наркотици, алкохол или лекарства.
Един миг разсеяност при работа с електроинструмент може да доведе до сериозни
наранявания.
б. Използвайте лични предпазни средства.
Винаги носете защита за очите. Защитни
средства като дихателна маска, неплъзгащи се обувки за безопасност, каска или защита на слуха, използвани при подходящи
условия, ще намали трудовите злополуки.
в. Предотвратяване на случайно задействане. Уверете се, че превключвателя
е на позиция изключен преди да го свържете към източника на захранване и/или
към батерийното устройство, преди да
вземете или носите инструмента.
Носенето на електроинструмент с пръста
на превключвателя или стартирането на
електроинструменти, когато превключвате-
2. Електрическа безопасност
а. Щепселите на електроинструмента
трябва да са подходящи за използвания
контакт. Никога, по никакъв начин не
променяйте щепсела. Не използвайте
адаптери за щепсела със заземени електрически инструменти. Непроменените
щепсели и контакти намаляват риска от
токов удар.
б. Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като например
3
ля е на позиция "включен", може да доведе
до трудова злополука.
г. Отстранете всички регулиращи или
гаечни ключове преди да включите
електроинструмента. Прикрепените към
въртящите се части на електроинструмента гаечни или регулиращи ключове могат
да доведат до наранявания.
д. Не се протягайте прекалено. Стойте
стабилно на краката си през цялото
време. Това позволява по-добър контрол
над електроинструмента в непредвидими
ситуации.
е. Обличайте се подходящо. Не носете
висящи дрехи или бижута. Пазете косата
си, дрехите си и ръкавиците далече от
движещите се части. Висящи дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати
в движещите се части.
ж. Ако са предоставени устройства за
свързване на изпусканите прашинки
или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани и използвани
правилно. Използването на тези средства
може да намали опасностите свързани
с праха.
Електроинструментите са опасни в ръцете
на необучени потребители.
д. Поддържайте електроинструментите. Проверявайте за размествания
в свързванията на подвижните звена,
за счупване на части и всички други
условия, които могат да повлияят на
експлоатацията на електроинструментите. При повреда на електроинструмента,
задължително го поправете преди да го
използвате отново. Много трудови злополуки са причинени от лошо поддържани
електроинструменти.
е. Поддържайте режещите инструменти
винаги добре заточени и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти
с остри остриета по-трудно могат да се
огънат и по-лесно се контролират.
ж. Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към
тях в съответствие с инструкциите, като
взимате предвид работните условия
и характера на работата. Използването на
електроинструмента за работи, различни
от тези, за които е предназначен, може да
доведе до опасни ситуации.
4. Използване и грижа за електроинструментите
а. Не използвайте насила електроинструментите. Ползвайте подходящ електроинструмент за съответната работа. Подходящият електроинструмент ще свърши
по-добре и по-безопасно работата, при
темпото, за което е създаден.
б. Не използвайте електроинструмента,
ако превключвателя не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който
не може да се контролира с превключвателя е опасен и трябва да се поправи.
в. Изключете щепсела от захранването и/
или батерията на електроинструмента
преди извършването на каквото и да
е регулиране, смяна на аксесоари или
съхраняване на уреда. Такива предварителни мерки за безопасност намаляват
риска от нежелателно задействане на
електроинструмента.
г. Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не
позволявайте на незапознати с електроинструмента и тези инструкции други
хора да работят с електроинструмента.
5. Употреба и грижа за акумулаторен инструмент
а. Презареждайте само със зарядно, определено от производителя. Зарядно, което
е подходящо за един тип батерии може да
създаде риск от пожар, когато се използват
с друг тип батерии.
б. Използвайте електроинструмента само
с определените за него батерии. Използването на друг вид батерии може да
предизвика нараняване или пожар.
в. Когато батерията не е в употреба,
съхранявайте я далече от други метални предмети като кламери, монети,
ключове, пирони, винтове или други
дребни метални предмети, които могат
да направят връзка от един терминал
до друг.
Последствията от късото съединение могат
да бъдат изгаряния или пожар.
г. При извънредни обстоятелства от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт. Ако случайно се появи
контакт, облейте с вода. Ако докоснете
очите си с течност, потърсете допълнителна медицинска помощ. Изтеклата
4
от батерията течност може да причини
дразнене и изгаряния.
♦
6. Сервизно обслужване
a. Сервизното обслужване на вашия електроинструмент трябва да се извършва
само от квалифицирано лице, като се
използват само оригинални резервни
части. Това ще гарантира безопасната
употреба на уреда.
♦
Допълнителни предупреждения
относно безопасността при работа
с електроинструменти
♦
Предупреждение! Допълнителни
предупреждения за безопасност за
бормашини и ударни бормашини
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Носете защита за ушите при работа
с ударни бормашини. Излагането на шум
може да причини загуба на слуха.
Използвайте предоставените с инструмента допълнителни дръжки. Загубата
на контрол може да доведе до наранявания.
Дръжте електроинструментите за изолираните повърхности при извършване
на работа, при която приспособлението
за рязане може да засегне скрито окабеляване. Прерязването на кабел под напрежение може да зареди с ток металните
части на електроинструмента, в резултат
на което оператора може да получи токов
удар.
Дръжте електроинструментите за изолираните повърхности при извършване
на работа, при която затягането може да
влезе в контакт със скрито окабеляване.
При контакт на затегачите с "жива" жица
може да предизвика преминаване на електричен ток по откритите метални части,
което да причини на оператора токов удар.
Използвайте скоби или друг практически начин да застопорите и укрепите
обработвания детайл към стабилна
платформа. Ако държите детайла с една
ръка или е опрян в тялото ви, го прави
нестабилно и може да доведе до загуба
на контрол.
Преди да пробивате в стени, подовете и тавани, проверете за наличието на кабели
и тръби.
Избягвайте докосването на върха на бургията веднага след пробиване, защото може
да е гореща.
Tози инструмент не е предназначен за
употреба от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени
възможности, или с липса на знания, освен
ако не са под наблюдение или не са били
инструктирани относно употребата на устройството от човек, отговорен за тяхната
безопасност.
На децата не трябва да се позволява да
играят с уреда.
Предназначението е описано в това ръководство.
Използването на аксесоар, приспособление или изпълнението на каквато и да
е операция с този инструмент, различни
от препоръчаните в това ръководство,
представлява риск от нараняване и/или
повреда на имущество.
Допълнителни рискове.
Допълнителни рискове има, когато използвате
инструмент, който не е включен в предупрежденията за безопасност. Тези рискове могат
да бъдат причинени от неправилна употреба,
продължителна употреба и др.
Дори и с прилагането на съответните разпоредби за безопасност и използването на предпазни средства, съществуват допълнителни
рискове, които не могат да бъдат избегнати.
Те включват:
♦ Наранявания, причинените от докосване
до въртящи се/движещи се части.
♦ Наранявания, причинени от смяна на части, остриета или аксесоари.
♦ Наранявания, причинени от продължителна употреба на инструмента. Когато
използвате някой инструмент за по-продължително време, трябва да правите
редовни паузи.
♦ Увреждане на слуха.
♦ Опасност за здравето, причинена от вдишването на прах в резултат от употребата
на вашия инструмент (пример:- работа
с дърво, особено с дъб, бук и MDF.)
Вибрация
Стойностите на декларираното ниво на излъчвани вибрации, които са обявени в техническите данни и в декларацията за съответствие,
са измерени в съответствие със стандартен
метод за тестване, предоставен от EN 60745
5
и може да се използва за сравнение на един
инструмент с друг. Декларираните стойности
на излъчваните вибрации могат, също така, да
бъдат използвани при предварителната оценка
за излагането.
Да не се опитва зареждане на
повредени батерии.
Зарядни устройства
♦ Зарядното устройство на Black & Decker да
се използва само за зареждане на батерията в инструмента, с която е доставен. Други
батерии могат да избухнат, причинявайки
наранявания и повреди.
♦ Никога не се опитвайте да зареждате непрезареждащи се батерии.
♦ Незабавно заменяйте повредените кабели.
♦ Не излагайте зарядното устройство на
вода.
♦ Не отваряйте зарядното устройство.
♦ Не експериментирайте със зарядното
устройство.
Предупреждение! Стойностите на излъчваните вибрации по време на активна употреба на
електроинструмента могат да бъдат различни
от декларираната стойност, в зависимост от
начина на използване на инструмента. Нивото
на вибрации може да се увеличи над обявените
стойности.
При оценяване на вибрациите на излагане за
определяне на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/ЕО за защита на лица, които
редовно използват електрически инструменти
като наемни работници, трябва да се направи
оценка на излагането на вибрации, действителните условия на употреба и начина, по който
се използва инструмента, включително като се
вземат предвид всички части на работния цикъл, като например време, когато инструмента
е изключен и когато се работи на празен ход,
в допълнение към времето за задействане.
Зарядното устройство е само за
употреба на закрито.
Прочетете инструкциите преди употреба.
Електрическа безопасност
Вашето зарядно устройство е двойно изолирано; затова не се изисква
заземяване. Винаги проверявайте
дали захранващото напрежение
отговаря на напрежението на табелката. Никога не се опитвайте за
подмeняте зарядното устройство
с обикновен захранващ кабел.
Етикети по инструмента
На инструмента са показани следните пиктограми:
Предупреждение! За да се намали
риска от нараняване, потребителят
трябва да прочете инструкциите
в ръководството.
♦
Допълнителни инструкции за
безопасност за батерии и зарядни
устройства
Батерии
♦ В никакъв случай не се опитвайте да ги
отваряте.
♦ Не излагайте батерията на вода.
♦ Не съхранявайте на места, където температурите могат да надвишат 40 °C.
♦ Зареждайте само при температура на
околната среда между 10 °C и 40 °C.
♦ Зареждайте само, като използвате предоставеното с инструмента зарядно устройство.
♦ Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите от раздела "Защита на околната
среда".
Ако захранващият кабел е повреден,
трябва да се смени от производителя
или от оторизиран сервизен център на
Вlack & Decker, за да се предотврати злополука.
Характеристики
Вашият инструмент има всички или някои от
следните характеристики.
1. Превключвател за променливи обороти
2. Плъзгач за напред/назад
3. Селектор за режим за пробиване
4. Селектор за режим на завинтване
5. Индикатор за състояние на зарядността
6. Патронник с единична втулка
7. Държач за накрайник
8. LED работна лампа
6
Фиг. A
Предупреждение! Преди да пробивате в стени, подове и тавани, проверете за наличието
на кабели и тръби.
9. Батерия
10. Зарядно устройство
11. Индикатор за зареждане
Зареждане на батерията (Фиг. А)
Батерията трябва да се зареди преди първата
употреба и всеки път, когато не може да произведе достатъчно мощност при извършване
на работа, която е била лесно изпълнима
преди това. Батерията може да се загрее по
време на зареждането; това е нормално и не
представлява проблем.
Монтаж
Предупреждение! Преди сглобяването, свалете батерията от инструмента.
Поставяне и сваляне на батерията
(фиг. В)
♦
♦
За да поставите батерията (9), трябва да
я подравните спрямо приемната кутия на
инструмента. Плъзнете батерията в приемната кутия и я бутнете, докато не щракне
на място.
За да свалите батерията, натиснете бутона
за освобождаване (12), докато в същото
време издърпвате батерията навън от
кутията.
Предупреждение! Не зареждайте батерията
при температура на околната среда по-ниска
от 10 °C или над 40 °C. Препоръчителна температура на зареждане: приблизително 24 °C.
Забележка: Зарядното устройство няма
да зареди батерията ако температурата на
гнездото за батерии е по ниска от 10 °C или
е над 40 °C.
Батерията трябва да бъде оставена в зарядното устройство и зарядното устройство
ще започне да зарежда автоматично, когато
температурата на гнездото се затопли или
охлади.
♦ За да заредите батерията (8), вкарайте я
в зарядното устройство (9).
Батерията ще пасне само в зарядното
устройство по един начин. Не насилвайте.
Уверете се, че батерията е напълно поставена в зарядното устройство.
♦ Включете зарядното устройство и го свържете към контакт.
Индикаторът за зарядност (10) ще присветне.
Зареждането е завършено, когато индикаторът
за зареждане (10) започне да свети непрекъснато. Зарядното устройство и батерията могат
да бъдат оставени включени за неограничено
дълго време. Светещият диод ще се включва, когато зарядното устройство дозарежда
батерията.
♦ Заредете изпразнените батерии в рамките
на 1 седмица. Животът на батерията ще
се съкрати многократно, ако се съхранява
в изпразнено състояние.
Поставяне и сваляне на бургия или
отверка
Този инструмент е снабден с бързозатягащ се
патронник за по-лесна смяна на да се даде
възможност за лесна смяна на накрайниците.
♦ Заключвайте инструмента чрез поставяне
на плъзгача за напред/назад (2) в средно
положение.
♦ Отворете патронника с единична втулка (6)
чрез завъртане.
♦ Вкарайте свредлото в патронника и го
затегнете здраво.
Този инструмент е снабден с приставка за
завинтване, поставена в поставката за приставки (7).
♦ Повдигнете бургията от вдлъбнатината, за
да я извадите от поставката.
♦ Натиснете здраво бургията в поставката,
за да я съхраните.
Предупреждение! Не се опитвайте да затягате приставките на бормашината (или друг
аксесоар) чрез захващане на патронника
с единична втулка и включване на инструмента.
При смяната на накрайници, може да се стигне
до повреда на патронника с единична втулка
или нараняване.
Оставяне на батерията в зарядното
устройство
Употреба
Зарядното устройство и батерийният пакет
могат да бъдат оставени свързани с непрекъснато светеща светодиодна лампа. Зарядното
устройство ще запази батерийният пакет напълно зареден.
Предупреждение! Оставете инструмента да
работи със собствената си скорост. Не претоварвайте.
7
Диагностика на зарядното устройство
♦
Ако зарядното устройство индицира слаба или
повредена батерия, индикаторът за зареждане (10) ще присветва червено с бързо темпо.
Продължете както следва:
♦ Поставете отново батерията (8).
♦ Ако индикаторът за зареждане продължи
да премигва бързо в червено, използвайте
различна батерия, за да установите дали
процесът на зареждане работи правилно.
♦ Ако другата батерия се зарежда правилно,
оригиналната батерия е дефектна и трябва
да бъде върната на сервизен център за
рециклиране.
♦ Ако новата батерия дава същата индикация, както оригиналната батерия, отнесете
зарядното устройство за тестване в оторизиран сервизен център.
Забележка: Може да ви отнеме до 30 минути,
за да потвърдите дали батерията е дефектна. Ако батерията е прекалено гореща или
студена, светлинният диод ще присветва
в червено, бързо и бавно, равномерно
и повторяемо.
Технология Autosense™
В режим на завинтване, този инструмента
е оборудван с технологията AutosenseTM, която помага за точно завинтване без излишни
усилия.
♦ Изберете режим на завинтване и се уверете, че избутването за напред/назад (2)
е избутано наляво.
♦ Издърпайте пусковия превключвател (1) за
завинтване на винт в обработван детайл
и инструмента автоматично ще спре, когато
винта е завинтен в детайла.
♦ Ако е необходим по-дълбок винт, продължете да държите пусковия превключвател.
След малко бормашината ще започне да се
върти, за завинтване на винта на желаната
дълбочина при по-контролируема скорост.
♦ След достигане на желаната дълбочина,
освободете пусковия превключвател.
Забележка: Ако винта спре на половината
път, освободете пусковия превключвател
(1) и след това го натиснете, за да стартирате отново.
Избор на посоката на въртене (фиг. С)
За пробиване и за завинтване с отверка, използвайте въртене напред (по часовниковата
стрелка). За разхлабване на винтове или сваляне на заклещена бургия, използвайте въртене назад (обратно на часовниковата стрелка).
♦ За да изберете въртене напред, натиснете
плъзгача за напред/назад (2) на ляво.
♦ За да изберете въртене назад, натиснете
плъзгача за напред/назад на дясно.
♦ За да заключите инструмента, нагласете
плъзгача за напред/назад в централна
позиция.
Индикатор за състоянието на
зарядност (фиг. D)
Инструментът е оборудван с индикатор за
състоянието на зарядност. Това може да се
използва за показване на текущото ниво на
заряд в батерията по време на употреба.
♦ Натиснете бутона на селектора за режим
на пробиване (3) или бутона на селектора
за режим на завинтване (4) за да се покаже
текущото състояние на зареждане.
LED работна лампа
Включване и изключване
♦
♦
♦
Диодната светлина (8) се активирана автоматично, с натискането на пускателното копче.
Светодиодната работна светлина ще светне,
когато пусковото копче е частично натиснато,
преди устройството да се задейства.
За да изберете въртене напред или назад,
използвайте плъзгача за напред/назад (2).
За да включите инструмента, натиснете
превключвателя (1). Скоростта на инструмента зависи от това, докъде натискате
пусковия превключвател.
За да изключите инструмента, натиснете
пусковия превключвател.
Съвети за оптимална употреба
Пробиване
♦ Винаги прилагайте лек натиск в права
линия с бургията.
♦ Точно преди върха на бургията да се покаже от другата страна на детайла, намалете
налягането на инструмента.
Технологията Аutoselect™ (Фиг. D)
♦
За завинтване, натиснете бутона на селектора за режим на завинтване (4).
За пробиване в дърво, метал и пластмаси,
натиснете бутона на селектора за режим на
пробиване (3).
8
♦
♦
♦
♦
♦
отпадъци. Занесете този продукт в съответния
пункт.
Използвайте дървен блок за подпора на
детайли, които може да се разцепят.
Използвайте перести свредла, когато пробивате в дърво дупки с широк диаметър.
Използвайте HSS бургии, когато пробивате
в метал.
Използвайте лубрикант при пробиване метали, различни от ковано желязо и месинг.
Направете вдлъбнатина с помощта на
удар в центъра на дупката за пробиване
за по-голяма точност.
Разделното събиране на използваните продукти и опаковки
позволява рециклирането на материалите и нановото им използване. Повторното използване на
рециклираните материали помага
за предпазване на околната среда
от замърсяване и намалява необходимостта от сурови суровини.
Завинтване
♦ Винаги използвайте правилен тип и размер
отверка.
♦ Ако винтовете са трудни за затягане, опитайте да приложите малко количество
препарат за миене на съдове или сапун
като смазка.
♦ Винаги дръжте инструмента и накрайника
за завинтване в права линия с винта.
Местните разпоредби може да предоставят
отделно събиране на електрически продукти от
вашия дом, в пунктове за събиране или до търговския обект, където е закупен новия продукт.
Black & Decker предоставя възможност за
събиране и рециклиране на продуктите на
Black & Decker след като вече не могат да
бъдат в експлоатация. За да се възползвате от
тази услуга, моля, върнете вашия продукт на
всеки авторизиран агент за сервиз, който ще
го приеме от наше име.
Поддръжка
Вашият инструмент на Вlack & Decker е създаден за продължителна и дългосрочна работа
с минимална поддръжка. Продължителната
и задоволителна работа зависи от правилната грижа за инструмента и от редовното му
почистване.
Можете да проверите местонахождението на
вашият най-близък авторизиран сервиз, като се
свържете с местния офис на Вlack & Decker на
адреса, посочен в това ръководство. Отделно
от това, на нашия уеб сайт можете да намерите
пълен списък на агентите на Вlack & Decker,
както и информация за нашата следпродажбена поддръжка и контакти, които са на разположене на www.2helpU.com
Вашето зарядно не изисква никаква поддръжка, освен редовно почистване.
Предупреждение! Преди да направите поддръжка на инструмента, свалете батерията от
него. Изключете зарядното устройство преди
почистване.
♦ Редовно да се почистват вентилационните
слотове на инструмента с помощта на мека
суха четка или суха кърпа.
♦ Редовно почиствайте кожуха на мотора,
като използвате мокра кърпа. Не използвайте абразивен препарат или такъв на
разтворителна основа.
♦ Редовно отваряйте патронника и с потупване почиствайте праха от вътрешността.
Батерии
Изчакайте батерията да се изпразни
напълно, след това я свалете от
инструмента.
♦
NiCd, NiMH и Li-Ion батерии могат да
бъдат рециклирани. Занесете ги до който
и да е лицензиран сервизен агент или до
местната станция за рециклаж.
Технически данни
Защита на околната среда
Напрежение
Обороти без товар
Максимален въртящ момент
(PTI оценка)
Капацитет на патронника
Максимален капацитет на
пробиване
Стомана/дърво
Разделно събиране. Продуктът не
трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци.
Ако някога решите, че вашият Вlack & Decker
продукт има нужда от замяна, или ако вече не
ви е необходим, не го изхвърляйте с битовите
9
ASD14 (H1)
14,4
ВDC
-1
Мин 0-650
Нм
13/25
ASD18 (H1)
18
0-800
16/28
мм
10
10
мм
10/25
10/25
Зарядно устройство
Входящо напрежение
Изходно напрежение
Ток
Приблизително време за
зареждане
ВAC
ВDC
мА
h
905531**
тип. 1
100 - 240
8 - 20
400
3-5
905998**
(тип. 1)
230
18
1000
1,5
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕО
ASD14/ASD18
Батерия
Напрежение
Капацитет
Тип
VDC
Ah
BL1114
14,4
1,1
Li-Ion
BL1314
14,4
1,3
Li-Ion
BL1514
14,4
1,5
Li-Ion
Батерия
Напрежение
Капацитет
Тип
ВDC
Ah
BL1118
18
1,1
Li-Ion
BL1318
18
1,3
Li-Ion
BL1518
18
1,5
Li-Ion
МАШИННА ДИРЕКТИВА
Вlack & Decker дакларира, че тези продукти,
описани под "технически данни" са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Tези продукти, също така, са съобразени с Директива 2004/108/EC и 2011/65/EU. За повече
информация се обърнете към Black & Decker
на адреса по-долу, или вижте гърба на това
ръководство.
Ниво на звуково налягане в съответствие с EN 60745:
Звуково налягане (LpA) 67,1 дБ(А), неопределеност (K) 3 дБ(А)
Звукова мощност (LWA) 78,1 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума)
според EN 60745:
Пробиване в метали (ah, D) < 2,5 м/с2, колебание (K) 1,5 м/с2
Завинтване без удар (ah, S) < 2,5 м/с2, колебание (K) 1,5 м/с2
Долуподписаният е отговорен за съставянето
на техническия файл и прави тази декларация
от името на Black & Decker.
Кевин Хюит
Вицепрезидент Global Engineering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Великобритания
20/01/2014
zst00239576 - 09-07-2014
10
Гаранция
Black & Decker е сигурна в качеството на своите
продукти и предлага изключителна гаранция.
Тази гаранция е само допълнение към вашите
законови права, а не ги определя. Гаранцията
е валидна на територията на страните членки
на ЕС и на европейската свободна търговска
зона.
Ако продукта на Black & Decker покаже дефект
поради лоши материали, недобра изработка
или несъответствие, до 24 от датата на
закупуване, Black & Decker гарантират за
замяна на дефектните части, поправка на
продуктите, които са предмет на износване
или замяна на продуктите, за да се гарантира
минимално неудобство за клиента:
♦ Продуктът е бил използван за търговски,
професионални цели или под наем;
♦ Продуктът е използван неправилно
и е занемарен;
♦ Продуктът е бил повреден от чужди
предмети, вещества или инциденти;
♦ Направен е опит за поправка от хора, които
не са авторизирани агенти или сервизен
персонал на Black & Decker.
За да се възползвате от своята гаранция, вие
трябва да имате доказателство за покупката,
която да представите на търговеца или
сервизния агент. Можете да проверите
местонахождението на вашият най-близък
авторизиран сервиз, к ато се свържете
с местния офис на Black & Decker на адреса,
посочен в това ръководство. Алтернативно,
на разположение е списък на оторизирани
ремонтни агенти на Black & Decker и пълни
подробности за нашата след продажбена
услуга и адреси за контакт на адрес в Интернет:
www.2helpU.com.
Моля, посетете нашият уебсайт
w w w. b l a c k a n d d e c k e r. c o . u k , з а д а
регистрирате новият си продукт на Вlack
& Decker и да получавате новини за нови
продукти и специални оферти. Допълнителна
информация за марката Black & Decker и за
нашата гама от продукти е на разположение
на www.blackanddecker.co.uk.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
11
Download PDF

advertising