ASD18 | Black&Decker ASD18 DRILL/DRIVER instruction manual

588778 - 97 CZ
Přeloženo z původního návodu
www.blackanddecker.eu
ASD14
ASD18
A
B
C
D
2
ČESKY
Použití výrobku
d. S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od
elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty
nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo
zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
e. Při práci s nářadím venku používejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použití
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f. Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat
ve vlhkém prostředí, použijte napájecí
zdroj s proudovým chráničem (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
Vaše vrtačka/šroubovák Вlack & Decker je určena
pro šroubování a vrtání do dřeva, kovu, plastů
a měkkého zdiva. Toto nářadí je určeno pouze
pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení níže uvedených varování
a pokynů může vést k způsobení úrazu
elektrickým proudem, k vzniku požáru
nebo k vážnému zranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití.
Označení elektrické nářadí ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje na vaše nářadí
napájené ze sítě (s napájecím kabelem) nebo
nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).
3. Bezpečnost obsluhy
a. Při použití elektrického nářadí zůstaňte
stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým
nářadím, jste-li unavení nebo jste-li pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
b. Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor, neklouzavá pracovní
obuv, přilba a chrániče sluchu, používané
v příslušných podmínkách, snižují riziko poranění osob.
c. Zabraňte náhodnému spuštění nářadí.
Před připojením napájecího kabelu k síťové zásuvce nebo před vložením baterie
a před zvednutím nebo přenášením nářadí
zkontrolujte, zda je spínač v poloze vypnuto.
Přenášení elektrického nářadí s prstem na
spínači nebo připojení nářadí k napájecímu
zdroji, je-li spínač nářadí v poloze zapnuto,
může způsobit úraz.
d. Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e. Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný postoj a rovnováhu. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
1. Bezpečnost v pracovním prostoru
a. Udržujte pracovní prostor čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může vést k způsobení úrazů.
b. Nepracujte s elektrickým nářadím ve
výbušném prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prašných látek. V elektrickém
nářadí dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c. Při práci s elektrickým nářadím zajistěte
bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních
osob. Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nad nářadím.
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte
u uzemněného elektrického nářadí žádné
upravené zástrčky. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko způsobení úrazu elektrickým proudem.
b. Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako
jsou například potrubí, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho
těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí.
Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým proudem.
3
a. Nabíjejte pouze v nabíječce určené výrobcem. Nabíječka vhodná pro jeden typ baterie
může při vložení jiného nevhodného typu
baterie způsobit požár.
b. Používejte elektrické nářadí výhradně
s bateriemi, které jsou pro daný typ nářadí určeny. Použití jiných typů baterií může
způsobit vznik požáru nebo zranění.
c. Není-li baterie používána, uložte ji mimo
dosah kovových předmětů, jako jsou
kancelářské sponky na papír, mince,
klíče, hřebíky, šroubky nebo další drobné
kovové předměty, které mohou způsobit
zkratování kontaktů baterie.
Zkratování kontaktů baterie může vést k způsobení popálenin nebo požáru.
d. V nevhodných podmínkách může z baterie
unikat kapalina. Vyvarujte se kontaktu
s touto kapalinou. Dojde-li k náhodnému
kontaktu s touto kapalinou, zasažené
místo omyjte vodou. Dostane-li se kapalina do očí, ihned si je vypláchněte vodou
a vyhledejte lékařskou pomoc. Unikající
kapalina z baterie může způsobit podráždění
pokožky nebo popáleniny.
f.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv
nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly do kontaktu
s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky
nebo dlouhé vlasy mohou být pohyblivými
díly zachyceny.
g. Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro
připojení příslušenství k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zařízení
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
4. Použití elektrického nářadí a jeho údržba
a. Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte
pro prováděnou práci správný typ nářadí.
Při použití správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
b. Nelze-li spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním spínačem je nebezpečné
a musí být opraveno.
c. Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu
od zásuvky nebo z nářadí vyjměte baterii.
Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují
riziko náhodného spuštění nářadí.
d. Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat nebo které neznají
tyto bezpečnostní pokyny, aby s tímto
elektrickým nářadím pracovaly. Elektrické
nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
e. Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, poškození jednotlivých
dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit
chod nářadí. Pokud je nářadí poškozeno,
nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá
způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
f. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méně náchylné k zanášení
nečistotami a lépe se s nimi pracuje.
g. Používejte elektrické nářadí, příslušenství
a držáky nástrojů podle těchto pokynů
a berte v úvahu provozní podmínky a práci,
která bude prováděna. Použití elektrického
nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno,
může být nebezpečné.
6. Servis
a. Opravy elektrického nářadí svěřte pouze
kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální náhradní díly. Tím zajistíte
bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní
pokyny pro vrtačky a příklepové vrtačky
♦
♦
♦
♦
5. Použití nářadí napájeného baterií a jeho
údržba
4
Při práci s tímto nářadím používejte
ochranu sluchu. Nadměrná hlučnost může
způsobit ztrátu sluchu.
Používejte přídavné rukojeti dodávané
s nářadím. Ztráta kontroly nad nářadím může
vést k úrazu.
Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu pracovního nástroje se skrytými elektrickými vodiči,
držte elektrické nářadí vždy za izolované
rukojeti. Při kontaktu pracovního příslušenství s „živým“ vodičem způsobí neizolované
kovové části nářadí obsluze úraz elektrickým
proudem.
Při pracovních operacích, u kterých by
mohlo dojít ke kontaktu montážního
prvku se skrytými elektrickými vodiči,
♦
♦
♦
♦
♦
klad: práce se dřevem, zejména s dubovým,
bukovým a MDF).
držte elektrické nářadí vždy za izolované
rukojeti. Montážní prvky, které se dostanou
do kontaktu s „živým“ vodičem, způsobí, že
neizolované kovové části elektrického nářadí
budou také „živé“, což může obsluze způsobit
úraz elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu používejte svorky nebo jiné
vhodné prostředky. Držení obrobku rukou
nebo opření obrobku o část těla nezajistí jeho
stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.
Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů
zjistěte polohu elektrických vedení a potrubí.
Ihned po ukončení vrtání se nedotýkejte
vrtáku, protože může být horký.
Toto nářadí není určeno pro použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si s tímto zařízením nebudou hrát.
Určené použití tohoto výrobku je popsáno
v tomto návodu k obsluze.
Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení a provádění jiných pracovních
operací, než je doporučeno tímto návodem,
může představovat riziko zranění obsluhy
nebo riziko způsobení hmotných škod.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích a v prohlášení o shodě byla měřena
v souladu se standardní zkušební metodou
předepsanou normou EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi
sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může být také
použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití
elektrického nářadí se může od deklarované
úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu použití
nářadí. Úroveň vibrací může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu
určení bezpečnostních opatření podle požadavků
normy 2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí v zaměstnání, by měl
předběžný odhad působení vibrací brát na zřetel
aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na
všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby,
při které je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst
tento návod k obsluze.
Zbytková rizika
Další bezpečnostní pokyny pro baterie
a nabíječky
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je
uvedeno v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se objevit dodatečná zbytková
rizika. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku
nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli
rotující nebo pohybující se částí.
♦ Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního nástroje nebo příslušenství.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím
nářadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší
dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné
přestávky.
♦ Poškození sluchu.
♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vytvářeného při použití nářadí (pří-
Baterie
♦ Baterii nikdy ze žádného důvodu nerozebírejte.
♦ Zabraňte kontaktu baterie s vodou.
♦ Neskladujte baterie na místech, kde může
teplota přesáhnout 40 °C.
♦ Nabíjejte baterie pouze při teplotách v rozsahu od 10 °C do 40 °C.
♦ Provádějte nabíjení pouze nabíječkou dodanou s nářadím.
♦ Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v části „Ochrana životního prostředí“.
Nepokoušejte se nabíjet poškozené
baterie.
5
Nasazení a vyjmutí baterie (obr. B)
Nabíječky
♦ Používejte nabíječku Вlack & Decker pouze
k nabíjení baterie, která byla dodána s nářadím. Jiné baterie mohou prasknout, způsobit
zranění nebo jiné škody.
♦ Nikdy se nepokoušejte nabíjet baterie, které
nejsou k nabíjení určeny.
♦ Poškozené kabely ihned vyměňte.
♦ Zabraňte kontaktu nabíječky s vodou.
♦ Nesnažte se nabíječku demontovat.
♦ Nepokoušejte se do nabíječky proniknout.
♦
♦
Upnutí a vyjmutí vrtáku nebo
šroubovacího nástavce
Toto nářadí je vybaveno rychloupínacím sklíčidlem, které usnadňuje výměnu nástrojů.
♦ Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte přepínač pro chod vpřed/vzad (2) do středové
polohy.
♦ Otáčením rozevřete sklíčidlo s jednou objímkou (6).
♦ Zasuňte do sklíčidla upínací stopku nástroje
a sklíčidlo pevně dotáhněte.
Toto nářadí je dodáváno se šroubovacím nástavcem, který je umístěn v držáku nástrojů (7).
♦ Chcete-li vyjmout šroubovací nástavec z držáku nástrojů, vytáhněte jej z držáku směrem
nahoru.
♦ Chcete-li šroubovací nástavec uložit do držáku, zatlačte jej dovnitř.
Varování! Nepokoušejte se utahovat vrtáky (nebo
jiné příslušenství) uchopením sklíčidla a zapnutím
nářadí. Výměna příslušenství prováděná takovým způsobem může vést k poškození sklíčidla
a k úrazu.
Tato nabíječka není určena pro venkovní použití.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento
návod.
Elektrická bezpečnost
Tato nabíječka je opatřena dvojitou
izolací. Proto není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy zkontrolujte,
zda napětí v elektrické síti odpovídá
napětí, které je uvedeno na výkonovém
štítku výrobku. Nikdy se nepokoušejte
nahradit nabíječku přímým připojením
k síťové zásuvce.
♦
Chcete-li baterii (9) vložit do nářadí, srovnejte
ji s místem jejího uložení v nářadí. Zasuňte
baterii do nářadí a zatlačte na ni tak, aby došlo
k jejímu řádnému usazení.
Chcete-li baterii vyjmout, stiskněte uvolňovací
tlačítko (12) a současně baterii vysuňte z nářadí.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Вlack & Decker, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
Popis
Použití
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí.
1. Spínač s plynulou regulací otáček
2. Přepínač pro chod vpřed/vzad
3. Volič režimu vrtání
4. Volič režimu šroubování
5. Indikátor stavu nabití
6. Sklíčidlo s jednou objímkou
7. Držák nástrojů
8. LED diodová svítilna
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Varování! Před vrtáním do zdí, podlah nebo stropů zjistěte polohu elektrických vedení a potrubí.
Nabíjení baterie (obr. A)
Baterie musí být nabita před prvním použitím
a vždy, když dojde k výraznému poklesu jejího
výkonu. Baterie se může během nabíjení zahřívat. Jedná se o normální stav, který neznamená
žádný problém.
Obr. A
9. Baterie
10. Nabíječka
11. Indikátor nabíjení
Varování! Baterii nenabíjejte, klesne-li okolní
teplota pod 10 °C nebo přesáhne-li 40 °C. Doporučená teplota prostředí pro nabíjení: přibližně 24 °C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet baterii,
je-li teplota jejího článku nižší než zhruba 10 °C
nebo vyšší než 40 °C.
Sestavení
Varování! Před sestavením vyjměte z nářadí
baterii.
6
Baterie by měla být ponechána v nabíječce
a nabíječka ji začne znovu automaticky nabíjet, jakmile se teplota článků baterie zvýší
nebo sníží.
♦ Chcete-li baterii (8) nabít, vložte ji do nabíječky
(9).
Baterie může být do nabíječky vložena pouze
jedním způsobem. Nepoužívejte nadměrnou
sílu. Ujistěte se, zda je baterie v nabíječce
řádně usazena.
♦ Připojte nabíječku k síti a proveďte zapnutí.
Indikátor nabíjení (10) bude blikat.
Nabíjení bude ukončeno, jakmile indikátor nabíjení
(10) začne nepřerušovaně svítit. Baterie může
být ponechána v nabíječce neomezeně dlouhou
dobu. Při občasném udržovacím nabíjení baterie
se rozsvítí LED kontrolka.
♦ Vybité baterie nabijte do 1 týdne. Provozní
životnost baterie bude značně zkrácena, je-li
skladována ve vybitém stavu.
♦
♦
♦
Chcete-li zvolit chod vpřed, zatlačte přepínač
pro chod vpřed/vzad (2) doleva.
Chcete-li zvolit chod vzad, zatlačte přepínač
pro chod vpřed/vzad doprava.
Chcete-li nářadí zablokovat, nastavte přepínač pro chod vpřed/vzad do středové polohy.
Zapnutí a vypnutí
♦
♦
♦
Pomocí přepínače pro chod vpřed/vzad (2)
zvolte směr otáčení vpřed nebo vzad.
Chcete-li nářadí zapnout, stiskněte spínač
(1). Otáčky nářadí závisí na intenzitě stisknutí
tohoto spínače.
Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spouštěcí
spínač.
Technologie Autoselect™ (obr. D)
♦
♦
Ponechání baterie v nabíječce
Chcete-li vrtat do dřeva, kovu a plastů, stiskněte tlačítko voliče režimu vrtání (3).
Chcete-li provádět šroubování, stiskněte
tlačítko voliče režimu šroubování (4).
Technologie Autosense™
Baterie může být ponechána v nabíječce se svítící
LED diodou neomezeně dlouhou dobu. Nabíječka
bude baterii udržovat ve zcela nabitém stavu.
V režimu šroubování disponuje toto nářadí technologií Autosense™, která pomáhá při přesném
šroubování vrutů a šroubů bez námahy.
♦ Zvolte režim šroubování a ujistěte se, zda
je volič pro chod vpřed/vzad (2) nastaven
doleva.
♦ Stiskněte spouštěcí spínač (1), aby došlo
k zašroubování vrutu do obrobku a nářadí
se automaticky zastaví, jakmile bude vrut
srovnán s povrchem obrobku.
♦ Chcete-li vrut zašroubovat hlouběji, pokračujte
v držení spouštěcího spínače. Za chvíli se
nástroj začne znovu otáčet a zašroubuje vrut
do požadované hloubky vice regulovanou
rychlostí.
♦ Jakmile dosáhnete požadované hloubky,
uvolněte spouštěcí spínač.
Poznámka: Jakmile dojde k zastavení pohybu
vrutu před dosažením požadované hloubky,
uvolněte spouštěcí spínač (1) a potom jej
stiskněte znovu, aby opět došlo k zahájení
šroubování.
Diagnostická funkce nabíječky
Detekuje-li nabíječka vybitou nebo poškozenou
baterii, indikátor nabíjení (10) začne rychle červeně blikat. Postupujte následovně:
♦ Vyjměte baterii (8) z nabíječky a opět ji vložte
zpět.
♦ Bude-li kontrolka nabíjení červeně blikat stále
stejně rychle, použijte jinou baterii, abyste se
ujistili, zda nabíječka pracuje správně.
♦ Probíhá-li nabíjení jiné baterie správně,
původní baterie je poškozena a měla by být
vrácena autorizovanému servisu, kde bude
zajištěna její recyklace.
♦ Je-li při použití jiné baterie indikace stejná jako
u původní baterie, svěřte kontrolu a testování
nabíječky autorizovanému servisu.
Poznámka: Zkouška, která určí, zda je baterie
poškozena, může trvat až 30 minut. Je-li baterie
příliš horká nebo je-li příliš studená, LED dioda
bude střídavě pomalu a rychle červeně blikat.
Indikátor úrovně nabití (obr. D)
Volba směru otáčení (obr. C)
Toto nářadí je vybaveno indikátorem stavu nabití.
Používá se k zobrazení aktuálního stavu nabití
baterie během jejího použití.
♦ Stiskněte tlačítko voliče režimu vrtání (3) nebo
tlačítko voliče režimu šroubování (4), aby
došlo k zobrazení aktuálního stavu nabití.
Pro vrtání a utahování šroubů používejte otáčení
směrem dopředu (ve směru pohybu hodinových
ručiček). Pro povolování šroubů a uvolňování
zablokovaných vrtáků používejte chod vzad (proti
směru pohybu hodinových ručiček).
7
LED diodová svítilna
♦
LED diodová svítilna (8) se automaticky aktivuje
stisknutím spouštěcího spínače. LED diodová
svítilna se rozsvítí již při částečném stisknutí
spouštěcího spínače, dříve než se nářadí uvede
do chodu.
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepem
odstraňte prach z jeho vnitřní části.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Rady pro optimální použití
Pokud nebudete výrobek Вlack & Decker dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Vrtání
♦ Vždy vyvíjejte mírný tlak v ose vrtáku.
♦ Těsně před proniknutím špičky vrtáku druhou
stranou obrobku zmenšete tlak vyvíjený na
nářadí.
♦ Podložte obrobek kouskem dřeva, aby při
průniku vrtáku nedocházelo k tvorbě třísek
na povrchu obrobku.
♦ Při vrtání otvorů do dřeva, které mají větší
průměr, používejte ploché vrtáky do dřeva.
♦ Při vrtání do kovu používejte vrtáky z rychlořezné oceli (HSS).
♦ Nevrtáte-li do litiny nebo do mosazi, používejte při vrtání kovů mazivo.
♦ Pro zvýšení přesnosti vrtání si vždy uprostřed
díry, kterou chcete vrtat, vytvořte na povrchu
obrobku pomocí průbojníku vodicí značku.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost Вlack & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Вlack & Decker po skončení
jejich provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který
zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Šroubování
♦ Vždy používejte správný typ a velikost šroubovacího nástavce.
♦ Nejdou-li šrouby správně přitáhnout, použijte
jako mazivo malé množství saponátu nebo
mýdlového roztoku.
♦ Vždy držte nářadí se šroubovacím nástavcem
v jedné ose se šroubem.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
Вlack & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Вlack & Decker a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com
Údržba
Vaše nářadí Вlack & Decker bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho
pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový
chod.
Baterie
Nechejte nářadí v chodu, dokud nedojde k úplnému vybití baterie a potom ji
vyjměte z nářadí.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu mimo
pravidelné čištění.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby
vyjměte z nářadí baterii. Před čištěním odpojte
nabíječku od sítě.
♦ Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně
čistěte měkkým kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦ Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní
čistící prostředky nebo rozpouštědla.
♦
8
Baterie typu NiCd, NiMH a Li-Ion lze recyklovat. Odevzdejte je v autorizovaném servisu
nebo do místní sběrny, kde budou recyklovány
nebo zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení
životního prostředí.
Prohlášení o shodě
Technické údaje
Napájecí napětí
Otáčky naprázdno
Maximální moment
(jmenovitý)
Kapacita sklíčidla
Maximální průměr vrtáku při
vrtání do
oceli/dřeva
V
min-1
Nm
ASD14 (H1)
14,4
0 - 650
13/25
ASD18 (H1)
18
0 - 800
16/28
mm
10
10
mm
10/25
10/25
V
V
mA
hod
905531**
typ 1
100 - 240
8 - 20
400
3-5
905998**
(typ. 1)
230
18
1 000
1,5
Nabíječka
Napájecí napětí
Výstupní napětí
Proud
Přibližná doba nabíjení
Baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Typ
Baterie
Napájecí napětí
Kapacita
Typ
V
Ah
BL1114
14,4
1,1
Li-Ion
BL1314
14,4
1,3
Li-Ion
BL1514
14,4
1,5
Li-Ion
V
Ah
BL1118
18
1,1
Li-Ion
BL1318
18
1,3
Li-Ion
BL1518
18
1,5
Li-Ion
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
ASD14/ASD18
Společnost Вlack & Decker prohlašuje, že tyto
produkty popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2004/108/EC a 2011/65/EU. Chcete-li získat
další informace, kontaktujte prosím společnost
Вlack & Decker na následující adrese nebo na
adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto
návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení společnosti Вlack & Decker.
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 67,1 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 78,1 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Kevin Hewitt
Viceprezident mezinárodního oddělení pro
techniku
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road,
Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
20. 1. 2014
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy
EN 60745:
Vrtání do kovu (ah, D) < 2,5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
Šroubování bez rázů (ah, s) < 2,5 m/s2, odchylka (K) 1,5 m/s2
zst00239572 - 09-07-2014
9
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě
svého vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu
mimořádnou záruku. Tato záruka je nadstandardní
a v žádném případě nepoškozuje Vaše zákonná
práva. Tato záruka platí ve všech členských státech EU a Evropské zóny volného obchodu EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové či
výrobní vady, garantujeme ve snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu vadných
dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za níže
uvedených podmínek:
• Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho
pronájmu.
• Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
• Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
• Nebyly prováděny opravy výrobku jinými
osobami než pracovníky značkového servisu
Black & Decker.
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci
nebo servisnímu středisku předložit doklad
o nákupu výrobku. Místo vaší nejbližší
autorizované servisní pobočky Black & Decker
se dozvíte na příslušné adrese uvedené
na zadní straně této příručky. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
si Váš výrobek Black & Decker. Budete tak
mít neustále přehled o nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace
o značce Black & Decker a o našem výrobním
programu získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
10
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising