ASD18 | Black&Decker ASD18 DRILL/DRIVER instruction manual

372002 - 40 EST
www.blackanddecker.eu
ASD14
ASD18
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
10
A
B
C
D
3
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Teie Вlack & Deckeri puur/kruvikeeraja on mõeldud
kruvide keeramiseks ning puidu, metalli, plastmassi
ja pehme müüritise puurimiseks. See tööriist on
mõeldud ainult tarbijale kasutamiseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused tööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja
juhised. Kõigi hoiatuste ja juhiste täpne
järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju
ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis
alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1. Töökoha ohutus
a. Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud.
Korrast ära ja pimedad tööalad soodustavad
õnnetuste juhtumist.
b. Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike
vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis
võivad süüdata tolmu või aurud.
c. Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista kasutamise ajal ohutus kauguses.
Tähelepanu hajumisel võite kaotada kontrolli
tööriista üle.
2. Elektriohutus
a. Elektritööriista pistikud peavad vastama
pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut
mis tahes moel. Ärge kasutage maandatud
elektritööriistade puhul adapterpistikut.
Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
vähendavad elektrilöögiohtu.
b. Vältige kehalist kontakti selliste maandatud pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi oht tõuseb,
kui teie keha on maaga ühenduses.
c. Vältige elektritööriistade sattumist vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
d. Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi
kasutage seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist. Kaitske kaablit
kuumuse, õli, teravate servade ja liikuvate
osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögiohtu.
4
e. Kui kasutate tööriista välitingimustes,
tarvitage kindlasti välitingimustesse
sobivat pikenduskaablit. Välitingimustesse
sobiva pikenduskaabli kasutamine vähendab
elektrilöögiriski.
f. Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on vältimatu, kasutage
rikkevoolukaitset (RCD). Rikkevoolukaitsme
kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
3. Isiklik ohutus
a. Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja
kasutage elektritööriista mõistlikult. Ärge
kasutage elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide või arstimite mõju
all olles. Kui elektritööriistaga töötamise ajal
tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite saada
raskeid kehavigastusi.
b. Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c. Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge
enne tööriista vooluvõrku ja/või aku külge
ühendamist, kättevõtmist ja kandmist, et
toitelüliti on väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades
toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis,
võib juhtuda õnnetus.
d. Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed.
Tööriista pöörleva osa külge jäetud mutri- või
mõni muu võti võib tekitada kehavigastusi.
e. Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt
ja hoidke tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle ettearvamatutes situatsioonides.
f. Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke
juuksed, riided ja kindad eemal liikuvatest
osadest. Lotendavad rõivad, ehted ja pikad
juuksed võivad jääda liikuvate osade külge
kinni.
g. Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme kasutamine
võib vähendada tolmuga seotud ohte.
4. Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
a. Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage konkreetseks otstarbeks sobivat
elektritööriista. Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel, mis on tööks ette
nähtud.
EESTI KEEL
b. Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist,
mida ei saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab
remonti.
c. Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist
ja tööriista hoiule panemist eemaldage
tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage
aku. Nende kaitsemeetmete rakendamine
vähendab elektritööriista soovimatu käivitamise ohtu.
d. Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu
hoidke lastele kättesaamatus kohas. Mitte
lubada tööriista kasutada inimestel kes
pole saanud vastavat väljaõpet või pole lugenud kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes
on elektritööriistad ohtlikud.
e. Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad osad on õiges asendis ega ole kinni
kiilunud, detailid on terved ja puuduvad
muud tingimused, mis võivad mõjutada
tööriista tööd. Kahjustuste korral laske
tööriista enne edasist kasutamist remontida. Tööriistade halb hooldamine põhjustab
palju õnnetusi.
f. Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana.
Õigesti hooldatud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema tõenäosusega kinni
ning neid on lihtsam juhtida.
g. Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jms vastavalt käesolevas juhendis
toodule, võttes arvesse nii tööpiirkonda
kui ka tehtava töö iseloomu. Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib põhjustada
ohtliku olukorra.
5. Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
a. Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud laadijat. Ühele akule sobiv laadija võib
teise aku laadimisel põhjustada tuleohtu.
b. Kasutage tööriistu ainult kindlaks määratud akudega. Teist tüüpi akude kasutamine
võib põhjustada vigastus- ja tuleohtu.
c. Kui aku ei ole kasutusel, hoidke seda
eemal metallesemetest, näiteks kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest,
kruvidest ja muudest väikestest metallesemetest, mis võivad klemmid lühistada.
Aku klemmide lühistamine võib põhjustada
põletusi ja tulekahju.
d. Valedes tingimustes võib akust eralduda
vedelikku. Vältige sellega kokkupuutumist.
Juhusliku kokkupuute korral loputage see
veega maha. Kui vedelik satub silma, pöör-
duge lisaks arsti poole. Akust eraldunud
vedelik võib põhjustada ärritust ja põletusi.
6. Teenindus
a. Laske tööriista korrapäraselt hooldada
kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaalvaruosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise
kohta
Hoiatus! Täiendavad ohutusnõuded
lööktrellidele
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Kandke löökmutrivõtme kasutamisel
kõrvakaitseid. Liigne müra võib kahjustada
kõrvakuulmist.
Kasutage tööriistaga kaasas olevaid
lisakäepidemeid. Kontrolli kadumine võib
põhjustada kehavigastusi.
Kui te teete tööd, mille käigus võib lõiketarvik puutuda kokku varjatud juhtmetega,
hoidke elektritööriista ainult isoleeritud
hoidepindadest. Voolu all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka elektritööriista lahtised metallosad, andes kasutajale
elektrilöögi.
Hoidke elektritööriista isoleeritud pindadest, kui töö käigus võib saeleht sattuda
peidetud juhtmesse. Kui kinnitused puudutavad pinge all olevat juhet, võivad pinge alla
sattuda ka elektritööriista lahtised metallosad
ja kasutaja võib saada elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge pitskruvidega või muul sobival viisil. Detaili
hoidmisel käega või vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle kaduda kontroll.
Veenduge enne seina, põranda või lae puurimist, et puurimiskohas ei asu juhtmeid ega
torusid.
Vältige trelliotsaku puutumist vahetult pärast
puurimise lõpetamist, see võib olla kuum.
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse puudega ega ka kogenematule või väheste
teadmistega inimesele (s.h lapsed), kes ei
tööta ohutuse eest vastutava isiku järelevalve
all või keda vastav isik pole seadme kasutamise asjus instrueerinud.
Ärge laske lastel seadmega mängida.
Ettenähtud otstarvet on kirjeldatud selles
kasutusjuhendis.
Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või tööriista kasutamine viisil, mida
selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib
5
EESTI KEEL
põhjustada kehavigastuse või varalise kahju
ohtu.
Muud ohud.
Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui kasutate
tööriista, mida pole hoiatustes märgitud. Need ohud
võivad tekkida valesti kasutamise, pikemaajalise
kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida.
Need on järgmised:
♦ Vigastuste tekkimine pöörlevate/liikuvate
osade puudutamisel.
♦ Vigastuste tekkimine osade, terade või tarvikute vahetamisel.
♦ Vigastuste tekkimine seadme pikemaajalisel
kasutamisel. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke regulaarselt puhkepause.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Tervisekahjustused, mille põhjuseks on
tööriista kasutamise käigus sisse hingatud
tolm (näiteks puiduga töötamisel, eriti tamme,
pöögi ja MDF-plaatide puhul).
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis
sisalduvad deklareeritud vibratsioonitasemed on
mõõdetud vastavalt standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning neid võib
kasutada tööriistade võrdlemiseks. Deklareeritud
vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute
esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib
vibratsioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista kasutamise viisidest. Vibratsioonitase
võib ületada eespool toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et
määrata kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud
meetmed töökohal elektritööriistu kasutavate isikute
kaitsmiseks, tuleb võtta arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise viisi, sealhulgas
töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse kasutamise
ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud või
töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks
peab kasutaja tähelepanelikult lugema
kasutusjuhendit.
6
Lisaohutusjuhised akude ja laadijate kohta
Akud
♦ Ärge kunagi proovige neid avada.
♦ Vältige aku kokkupuudet veega.
♦ Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur
võib kerkida üle 40 °C.
♦ Laadimisel peab ümbritseva keskkonna temperatuur olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
♦ Laadimiseks kasutage ainult seadme/tööriistaga tarnitud laadurit.
♦ Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskkonnakaitse“ juhiseid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid
patareisid.
Laadijad
♦ Kasutage oma Вlack & Deckeri laadijat ainult
selle /tööriista aku laadimiseks, millega koos
laadija tarniti. Teised akud võivad plahvatada
ning põhjustada kehavigastusi ja kahjusid.
♦ Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
♦ Vahetage vigased juhtmed viivitamata välja.
♦ Vältige laadija kokkupuudet veega.
♦ Ärge avage laadijat.
♦ Ärge viige laadijasse mingeid esemeid.
Laadija on mõeldud kasutamiseks ainult
siseruumides.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
See laadija on topeltisolatsiooniga, seetõttu pole maandusjuhe vajalik. Kontrollige
alati, et voolupinget vastab andmesildile märgitud väärtusele. Ärge kunagi
proovige vahetada laadijat välja tavalise
toitepistiku vastu.
♦
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see
ohutuse tagamiseks tootjal või Вlack & Deckeri volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Kiiruse muutmise lüliti
2. Pöörlemissuuna lüliti
3. Puurirežiimi valits
4. Kruvikeerajarežiimi valits
5. Laetusindikaator
6. Üksiku kestaga padrun
7. Otsakuhoidja
8. LED-valgusti
EESTI KEEL
Joonis A
9. Aku
10. Laadija
11. Laadimise indikaator
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist eemaldage tööriista
küljest aku.
Aku paigaldamine ja eemaldamine
(joonis B)
♦
♦
Aku (9) paigaldamiseks asetage see kohakuti
tööriistal oleva pesaga. Viige aku pessa ja
lükake seda nii kaua, kuni see fikseerub oma
kohal.
Aku tööriistast eemaldamiseks vajutage
vabastusnupp (12) sisse ning tõmmake aku
pesast välja.
Puurimis- ja kruvikeerajaotsakute paigaldamine ja eemaldamine
Tööriist on otsakute hõlpsa vahetamise tagamiseks
varustatud võtmeta padruniga.
♦ Lukustage tööriist pöörlemissuuna lüliti (2)
keskasendisse viimisega.
♦ Avage üksiku kestaga padrun (6) keerates
seda.
♦ Sisestage otsak padrunisse ja keerake üksiku
kestaga padrun kindlalt kinni.
Tööriistal on otsakuhoidikus (7) kruvikeerajaotsak.
♦ Kruvikeerajaotsaku vabastamiseks otsakuhoidikust tõstke otsakut soonest.
♦ Kruvikeerajaotsaku hoiule asetamiseks vajutage see kindlalt hoidikusse.
Hoiatus! Ärge püüdke fikseerida puuriotsakuid
(ega mingeid muid tarvikuid) ühe kestage padruni
hoidmise ja tööriista sisselülitamisega. Tarvikute
vahetamisel võib ühe kestaga padrun kahjustuda
ja tekkida kehavigastus.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega.
Ärge koormake seda üle.
Hoiatus! Enne seina, põranda või lae saagimist
kontrollige torustiku ja juhtmete asukohti.
Aku laadimine (joonis A)
Akut tuleb laadida enne esmakordset kasutamist
ja alati, kui see ei anna piisavalt toidet tööde jaoks,
mida enne oli lihtne teha. Aku võib laadimisel soojeneda; see on normaalne ega viita tõrkele.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav
laadimistemperatuur on umbes 24 °C.
Märkus: Laadija ei lae akut, kui selle temperatuur on alla umbes 10 °C või üle 40 °C.
Aku tuleb jätta laadijasse ning laadija hakkab
seda automaatselt laadima, kui aku temperatuur
vastavalt kas tõuseb või langeb.
♦ Aku laadimiseks (8) sisestage aku laadurisse
(9).
Akut saab laadijasse paigaldada ainult ühes
asendis. Ärge kasutage jõudu. Veenduge, et
aku on korralikult laadijas.
♦ Ühendage laadur vooluvõrguga.
Laadimisindikaator (10) hakkab vilkuma.
Kui laadimisindikaator (10) hakkab põlema pidevalt,
siis on laadimine lõppenud. Laadija ja aku saab
määramata ajaga ühendatuks jätta. Leedlamp lülitub
sisse, kui laadur aeg-ajalt akut täiendavalt laeb.
♦ Laadige tühjaks saanud aku 1 nädala jooksul.
Aku laadimata hoidmisel lüheneb selle kasutusaeg märkimisväärselt.
Aku jätmine laadijasse
Kui LED-diood põleb pidevalt, võib aku jätta laadijasse. Laadija hoiab akut kasutamisvalmis ja
täielikult laetuna.
Laadija diagnostikafunktsioon
Kui laadija tuvastab nõrga või kahjustunud aku, hakkab laadimisindikaator (10) vilkuma kiiresti punaselt.
Toimige järgmiselt:
♦ Sisestage aku uuesti laadurisse (8).
♦ Kui punane märgutuli jätkab kiirelt vilkumist,
kontrollige teise aku abil, kas laadur toimib
nõuetekohaselt.
♦ Kui vahetatud aku laadimine on korras, siis on
teine aku vigane ning tuleb viia hooldekeskusse ümbertöötlemiseks.
♦ Kui näit on sama ka teise akuga, viige laadur
kontrollimiseks volitatud hoolduskeskusse.
Märkus: Aku vea tuvastamiseks võib kuluda
kuni 30 minutit. Kui aku on liiga kuum või külm,
siis vilgub LED-diood punaselt vaheldumisi
kiiresti ja aeglaselt, kummalgi kiirusel toimub
üks vilkumine.
Pöörlemissuuna valimine (joonis C)
Puurimiseks ja kruvide kinnikeeramiseks kasutage
päripäeva pöörlemist. Kruvide lahtikeeramiseks ja
kinnikiilunud puuriotsaku vabastamiseks kasutage
vastupäeva pöörlemist.
♦ Päripäeva pöörlemise valimiseks lükake pöörlemissuuna lüliti (2) vasakule.
♦ Vastupäeva pöörlemise valimiseks lükake
pöörlemissuuna lüliti paremale.
♦ Tööriista lukustamiseks lükake pöörlemissuuna lüliti keskasendisse.
7
EESTI KEEL
Sisse- ja väljalülitamine
♦
Valige pöörlemissuuna lülitiga (2) päri- või
vastupäeva pöörlemine.
Vajutage tööriista sisselülitamiseks lülitit (1).
Töökiirus sõltub sellest, kui tugevalt te päästiklülitit vajutate.
Tööriista väljalülitamiseks vabastage päästiklüliti.
♦
♦
Autoselect™ tehnoloogia (joonis D)
♦
Puidu, metalli ja plasti puurimiseks vajutage
puurirežiimi valitsanuppu (3).
Kruvikeeramiseks vajutage kruvikeerajarežiimi valitsanuppu (4).
♦
Autosense™ tehnoloogia
Kruvikeerajarežiimis on see tööriist varustatud
AutosenseTM tehnoloogiaga, mis aitab kruvi täpselt
ja pingutusteta sisse kruvida.
♦ Valige kruvikeerajarežiim ja tagage, et suunaliugur (2) on lükatus vasakule.
♦ Tõmmake päästiklülitit (1), et keerata kruvi
töödetaili ja tööriist lõpetab automaatselt töö,
kui kruvi on töödetaili suhtes tasapinnas.
♦ Kui on vaja sügavamat kruvi, jätkake jätkuvalt
päästiklülitit edasi. Momendi pärast hakkab
puur pöörlema, et keerata kruvi rohkem kontrollitud kiirusel soovitud sügavuseni.
♦ Niipea kui soovitud sügavus on saavutatud,
vabastage päästiklüliti.
Märkus: Kui kruvi peatub poolel teel, vabastage
päästiklüliti (1) ja siis vajutage päästiklülitit (1),
et uuesti alustada.
Laetusindikaator (joonis D)
Tööriist on varustatud laetusindikaatoriga. Seda
saab kasutada aku laetuse taseme kuvamiseks
kasutamise ajal.
♦ Vajutage kas puurirežiimi valitsanuppu (3) või
kruvikeerajarežiimi valitsanuppu (4), et kuvada
laetuse käeolevat olekut.
LED-valgusti
Päästuku allavajutamisel süttib automaatselt
LED-töövalgusti (8). LED-valgusti süttib juba
pääsiku osalisel allavajutamisel, enne kui seade
hakkab tööle.
Soovitusi optimaalseks kasutamiseks
Puurimine
♦ Avaldage alati kerget survet puuriotsakuga
samas suunas.
♦ Vahetult enne seda, kui puuri ots tuleb detaili
teiselt küljelt välja, vähendage survet tööriistale.
8
♦
♦
♦
♦
♦
Puruneda võivate detailide alla pange toeks
puidust klots.
Suure läbimõõduga avade puurimiseks puitu
kasutage tsenterpuuriterasid.
Metalli puurimiseks kasutage kiirlõiketerasest
puuriterasid.
Muude metallide puurimisel peale malmi ja
messingit kasutage määret.
Täpsuse suurendamiseks tehke puuritava
augu keskele kärniga lohuke.
Kruvide keeramine
♦ Kasutage alati õiges mõõdus ja sobiva kujuga
kruvikeerajaotsakut.
♦ Kui kruvi on raske keerata, määrige seda
kergelt pesuvedeliku või seebiga.
♦ Hoidke tööriist ja kruvikeerajaotsak alati kruviga ühel joonel.
Hooldamine
Teie Black & Decker tööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks ja vajab minimaalset hooldamist. Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb tööriista õigesti
hooldada ja regulaarselt puhastada.
Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit
hooldamist.
Hoiatus! Enne tööriista hooldamist eemaldage tööriista küljest aku. Eemaldage laadija pistikupesast
enne puhastamist.
♦ Puhastage tööriista ja laaduri ventilatsiooniavasid regulaarselt pehme harja või kuiva
lapiga.
♦ Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske
lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
♦ Keerake padrun aegajalt lahti ja koputage
tolmust tühjast.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Вlack & Deckeri toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja
pakkimine aitab meil materjale taaskasutada. Materjalide taaskasutamine
aitab vältida keskkonna saastamist ja
vähendab vajadust tooraine järele.
EESTI KEEL
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist
prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Вlack & Decker pakub võimalust Вlack & Deckeri
toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige
toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel
tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite
pöörduda Вlack & Deckeri kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on Вlack & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil
www.2helpU.com
Akud
Laske akul seadme töötades täielikult
tühjeneda ja eemaldage aku seejärel
tööriistast.
♦
NiCd-, NiMH- ja Li-Ion-akud on ümbertöödeldavad. Viige need volitatud remonditöökotta
või kohalikku jäätmejaama.
Tehnilised andmed
Pinge
Koormata kiirus
Max pöördemoment
(PTI hinnang)
Padruni suurus
Suurim puuritav ava
Teras/puit
VDC
Min-1
Nm
ASD14 (H1)
14,4
0-650
13/25
ASD18 (H1)
18
0-800
16/28
mm
10
10
mm
10/25
10/25
VAC
VDC
mA
h
905531**
tüüp 1
100 - 240
8 - 20
400
3-5
905998**
(tüüp 1)
230
18
1000
1,5
Laadija
Sisendpinge
Väljundpinge
Voolutugevus
Ligikaudne laadimisaeg
Aku
Pinge
Mahutavus
Tüüp
VDC
Ah
BL1114
14,4
1,1
Li-Ion
BL1314
14,4
1,3
Li-Ion
BL1514
14,4
1,5
Li-Ion
Aku
Pinge
Mahutavus
Tüüp
VDC
Ah
BL1118
18
1,1
Li-Ion
BL1318
18
1,3
Li-Ion
BL1518
18
1,5
Li-Ion
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna
vastavalt EN 60745:
Metalli puurimine (ah, D) 2,5 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
Kruvide keeramine ilma löögita (ah, s) < 2,5 m/s2, määramatus (K) 1,5 m/s2
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
ASD14/ASD18
Black & Decker kinnitab, et jaotises „Tehnilised
andmed” kirjeldatud tooted vastavad järgmistele
dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/
EÜ ja 2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun
ühendust Black & Deckeriga allpool asuval aadressil
või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni
kokkupanemise eest ja kinnitab seda Black & Deckeri nimel.
Kevin Hewitt
Vice-President Global Engineering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Suurbritannia
20/01/2014
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (LpA) 67,1 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (LWA) 78,1 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша ак к умуляторна я дрель /шуруповёрт
Вlack & Decker предназначена для сверления
отверстий и заворачивания саморезов в древесине, металле, пластмассе и легком бетоне.
Данный инструмент предназначен только для
бытового использования.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести
к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению
тяжёлой травмы.
c.
d.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования. Термин «Электроинструмент» во всех приведённых ниже указаниях
относится к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение или беспорядок на
рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты, если есть опасность возгорания
или взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей, газов
или пыли. В процессе работы электроинструменты создают искровые разряды,
которые могут воспламенить пыль или
горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
10
e.
f.
3.
a.
штепсели-переходники, если в силовом
кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей
ей штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождём или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания
его вилки из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
инструмента. Повреждённый или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьёзной травме.
РУССКИЙ ЯЗЫК
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумовых наушников, значительно снизит риск получения травмы.
c. Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
d. Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закреплённым
на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжёлой
травмы.
e. Не перенапрягайтесь. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это
позволит Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
f. Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
g. Если электроинструмент снабжён
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запылённостью рабочего
пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по на-
b.
c.
d.
e.
f.
g.
значению. Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для
детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и лёгкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не
по назначению может создать опасную
ситуацию.
5. Использование аккумуляторных инструментов и технический уход
a. Заряжайте аккумулятор зарядным
устройством указанной производителем марки. Зарядное устройство, которое
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
b.
c.
d.
6.
a.
подходит к одному типу аккумуляторов,
может создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами другого типа.
Используйте электроинструменты
только с предназначенными для них
аккумуляторами. Использование аккумулятора какой-либо другой марки может
привести к возникновению пожара и получению травмы.
Держите не используемый аккумулятор
подальше от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов, которые
могут замкнуть контакты аккумулятора.
Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к получению ожогов
или возникновению пожара.
В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость (электролит); избегайте контакта с кожей. Если
жидкость попала на кожу, смойте её
водой. Если жидкость попала в глаза,
обратитесь за медицинской помощью.
Жидкость, вытекшая из батарейки, может
вызвать раздражение или ожоги.
Сервисное обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
♦
♦
♦
♦
♦
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе дрелями и ударными дрелями
♦
♦
♦
12
При работе ударными дрелями всегда
надевайте противошумовые наушники.
Воздействие шума может привести к потере слуха.
При работе пользуйтесь дополнительными рукоятками, прилагающимися
к инструменту. Потеря контроля над
инструментом может привести к тяжёлой
травме.
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во
время которых режущий инструмент
может соприкасаться со скрытой про-
♦
водкой. Контакт режущей принадлежности с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые изоляцией
металлические части электроинструмента
«живыми», что создает опасность поражения оператора электрическим током.
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во
время которых крепёжная деталь может
соприкасаться со скрытой проводкой.
Контакт крепёжных элементов с находящимся под напряжением проводом делает
не покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми», что
создает опасность поражения оператора
электрическим током.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их
только на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Прежде чем сверлить отверстия в стенах,
полах или потолках, проверьте наличие
электропроводки и трубопроводов.
Не дотрагивайтесь до наконечника сверла
сразу же после окончания сверления, так
как он может быть горячим.
Данный инструмент не может использоваться людьми (включая детей) со
сниженными физическими, сенсорными
и умственными способностями или при
отсутствии необходимого опыта или навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили
инструкции относительно работы с этим
инструментом от лица, отвечающего за их
безопасность. Не позволяйте детям играть
с электроинструментом.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю и/или повреждению
личного имущества.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
РУССКИЙ ЯЗЫК
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента
в течение продолжительного периода
времени делайте регулярные перерывы
в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
(например, при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведённые значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит
риск получения травмы.
Дополнительные меры безопасности при
работе с аккумуляторами и зарядными
устройствами
Аккумуляторы
♦ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор.
♦ Не погружайте аккумулятор в воду.
♦ Не храните в местах, где температура
может превысить 40 °С.
♦ Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах
10 °С – 40 °С.
♦ Заряжайте только зарядными устройствами, входящими в комплект поставки
инструмента.
♦ Утилизируйте отработанные аккумуляторы, следуя инструкциям раздела «Защита
окружающей среды».
Ни в коем случае не пытайтесь заряжать поврежденный аккумулятор!
Зарядные устройства
♦ Используйте Ваше зарядное устройство
Вlack & Decker только для зарядки аккумулятора электроинструмента, в комплект
поставки которого он входит. Аккумуляторы других марок могут взорваться,
что приведет к получению травмы или
повреждению электроинструмента.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь зарядить
неперезаряжаемые аккумуляторы.
♦ Немедленно заменяйте повреждённый
сетевой кабель.
♦ Не погружайте зарядное устройство
в воду.
♦ Не разбирайте зарядное устройство.
♦ Не используйте зарядное устройство в качестве объекта для проведения испытаний.
Зарядное устройство предназначено
только для использования внутри помещений.
Перед началом работы внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство защищено
двойной изоляцией, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение, указанное на табличке
с техническими параметрами, напряжению электросети. Ни в коем случае
не пытайтесь заменить зарядный блок
стандартным сетевым штепселем.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
повреждённого кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре Вlack & Decker.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости
2. Переключатель направления вращения
(реверса)
3. Кнопка установки режима сверления
4. Кнопка установки режима заворачивания
5. Индикатор состояния заряда
6. Зажимной патрон с одинарной муфтой
7. Держатель насадок
8. Светодиодная подсветка
Рис. А
9. Аккумулятор
10. Зарядное устройство
1.1 Индикатор зарядки
Сборка
Внимание! Перед сборкой извлеките из инструмента аккумулятор.
Установка и извлечение аккумулятора
(Рис. B)
♦
♦
14
Чтобы вставить аккумулятор (9), совместите его с приёмным гнездом на инструменте. Вдвиньте аккумулятор в приёмное
гнездо и нажимайте на него, пока он не
зафиксируется на месте.
Для извлечения аккумулятора нажмите на
кнопку фиксатора (12), одновременно вынимая аккумулятор из приёмного гнезда.
Установка и снятие сверла или отверточной насадки
Данный инструмент оснащён быстрозажимным
патроном, позволяющим легко и быстро производить смену свёрл и отвёрточных насадок.
♦ Заблокируйте инструмент, передвинув
переключатель реверса (2) в среднее положение.
♦ Раскройте зажимной патрон, вращая одинарную муфту.
♦ Вставьте в патрон хвостовик насадки и надёжно затяните патрон.
Данная дрель поставляется с отвёрточной насадкой, находящейся в держателе (7).
♦ Для извлечения отвёрточной насадки, вытяните её из гнезда держателя.
♦ Для размещения отвёрточной насадки,
вдавите её в гнездо держателя.
Внимание! Не пытайтесь закрепить сверло (или
какую-либо другую насадку), захватив патрон
с одинарной муфтой и одновременно включив
инструмент. Подобная смена насадок может
привести к повреждению патрона и получению
травмы.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Внимание! Прежде чем сверлить отверстия
в стенах, полах или потолках, проверьте наличие электропроводки и трубопроводов.
Зарядка аккумулятора (Рис. А)
Аккумулятор нуждается в зарядке перед первым
использованием и если он не обеспечивает
достаточную мощность для работ, которые
ранее выполнялись легко и быстро. В процессе
зарядки аккумулятор может слегка нагреться.
Это нормально и не указывает на наличие какой-либо проблемы.
Внимание! Не заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды ниже 10 °C
или выше 40 °С. Рекомендуемая температура
зарядки: приблизительно 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не будет
заряжать аккумулятор, если температура его
элемента ниже 10°C или выше 40°C.
Оставьте аккумулятор в зарядном устройстве, и по мере того, как температура элемента приблизится к оптимальной, зарядка
аккумулятора начнется автоматически.
♦ Чтобы зарядить аккумулятор (8), вставьте
его в зарядное устройство (9).Аккумулятор
РУССКИЙ ЯЗЫК
можно вставить в зарядное устройство
только в одном-единственном положении.
Не прилагайте чрезмерные усилия. Убедитесь, что аккумулятор полностью вставлен
в зарядное устройство.
♦ Подсоедините зарядное устройство к сетевой розетке и включите его.
Начнет мигать индикатор зарядки (10).
По завершении зарядки индикатор (10) перейдет
в режим непрерывного свечения. Аккумулятор
может оставаться подсоединенным к зарядному
устройству в течение неограниченного периода
времени. Загорится светодиодный индикатор,
означая завершение зарядки аккумулятора.
♦ Разряженные аккумуляторы заряжайте
в течение 1 недели. Срок службы аккумулятора, содержавшегося в разряженном
состоянии, значительно уменьшается.
Оставление аккумулятора в зарядном
устройстве
индикатор зарядки будет чередовать короткие и длинные мигания красным светом.
Выбор направления вращения
(Рис. С)
Выполняйте сверление и заворачивание саморезов, установив направление вращения
вперед (по часовой стрелке). Для выкручивания
саморезов или извлечения заклинившего сверла, устанавливайте реверс (вращение против
часовой стрелки).
♦ Для установки вращения вперед сдвиньте
переключатель направления вращения (2)
влево.
♦ Для установки реверса сдвиньте переключатель направления вращения вправо.
♦ Для блокировки электроинструмента,
установите переключатель реверса
в среднее положение.
Включение и выключение
Аккумулятор может оставаться в зарядном
устройстве при горящем индикаторе в течение
неограниченного периода времени. Зарядное
устройство сохранит аккумулятор полностью
заряженным и готовым к работе.
♦
Выявление неисправностей зарядным
устройством
♦
При фиксировании неисправности самого зарядного устройства или аккумулятора, индикатор зарядки (10) начнет мигать красным светом
в ускоренном режиме. Выполните следующие
действия:
♦ Извлеките и повторно вставьте аккумулятор (8) в зарядное устройство.
♦ Если индикатор продолжает часто мигать
красным светом, вставьте другой аккумулятор, чтобы убедиться, что процесс
зарядки проходит в правильном режиме.
♦ Если сменный аккумулятор заряжается
правильно, это означает, что первоначальный аккумулятор поврежден и должен
быть сдан в сервисный центр на утилизацию.
♦ Если при установке сменного аккумулятора наблюдается то же частое мигание, что
и при установке первоначального аккумулятора, отнесите зарядное устройство
в сервисный центр для тестирования.
Примечание: На определение неисправности аккумулятора может понадобиться
приблизительно 30 минут. Если аккумулятор
слишком охлажден или слишком перегрет,
♦
Выберите направление вращения при помощи переключателя (2).
Чтобы включить инструмент, нажмите
на клавишу пускового выключателя (1).
Скорость инструмента зависит от глубины
нажатия на курковый выключатель.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
курковый пусковой выключатель.
Технология Autoselect™ (Рис. D)
♦
♦
Для сверления в дереве, металле и пластиках нажмите на кнопку установки режима сверления (3).
Для заворачивания саморезов нажмите на
кнопку установки режима заворачивания
(4).
Технология Autosense™
Данный инструмент оборудован технологией
Autosense™ для режима заворачивания, помогающей аккуратно и без дополнительного
усилия заворачивать саморезы.
♦ Выберите режим заворачивания и убедитесь, что переключатель направления
вращения (2) сдвинут влево.
♦ Нажмите на курковый пусковой выключатель (1) и начните заворачивание самореза в заготовку. Инструмент автоматически
выключится, как только шляпка самореза
коснётся поверхности заготовки.
♦ Если необходимо более глубокое заворачивание, продолжайте нажимать на
курковый пусковой выключатель. Через
мгновение сверло начнет вращаться,
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
заворачивая саморез на необходимую
глубину в более контролируемом темпе.
♦ Завернув саморез на необходимую глубину, отпустите курковый пусковой выключатель.
Примечание: Если саморез останавливается
на полпути, отпустите курковый пусковой
выключатель (1), затем снова нажмите на
него и начните операцию сначала.
Индикатор состояния заряда (Рис. D)
Инструмент оснащён индикатором состояния
заряда аккумулятора. Индикатор используется
для отображения текущего уровня заряда аккумулятора во время работы.
♦ Для отображения текущего уровня заряда
аккумулятора нажмите на кнопку установки режима сверления (3) или на кнопку
установки режима заворачивания (4).
Светодиодная подсветка
При нажатии на клавишу выключателя автоматически загорается светодиодная подсветка (8).
Светодиодная подсветка загорится при частичном нажатии на клавишу выключателя, до того,
как инструмент начнёт работу.
Рекомендации по оптимальному использованию
Сверление
♦ Всегда прилагайте давление по прямой
линии со сверлом.
♦ На выходе сверла из просверливаемой
заготовки, постепенно уменьшайте прилагаемое к сверлу усилие.
♦ Если заготовка может расколоться, подложите под неё деревянный брусок.
♦ Для высверливания отверстий крупного
диаметра в древесине используйте долотчатые сверла.
♦ Для сверления в металле используйте
свёрла из быстрорежущей стали (HSS).
♦ При сверлении металла, кроме чугуна
и латуни, используйте смазочно-охлаждающие жидкости.
♦ Разметьте место сверления с помощью
кернера, чтобы гарантировать точность
расположения отверстия.
Заворачивание
♦
♦
16
Всегда используйте отвёрточную насадку
соответствующего типа и размера.
Если саморезы заворачиваются с трудом,
попробуйте нанести небольшое количе-
♦
ство моющего средства или мыла в качестве смазки.
Всегда держите инструмент и отвёрточную
насадку по прямой линии с винтом.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент Вlack & Decker рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента увеличиваются при правильном уходе и регулярной
чистке.
Ваше зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания,
кроме регулярной чистки.
Внимание! Перед любыми видами работ по
техническому обслуживанию вынимайте из
инструмента аккумулятор. Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника
питания.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента и зарядного устройства мягкой щёткой или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
♦ Регулярно раскрывайте патрон и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие Вlack & Decker или Вы больше в нем
не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
РУССКИЙ ЯЗЫК
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Вlack & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Вlack & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Вlack & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Вlack & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
Аккумуляторы
Полностью разрядите аккумулятор,
затем извлеките его из инструмента.
♦
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат переработке. Сдайте их в любой
авторизованный сервисный центр или
в местный пункт переработки.
Технические характеристики
Напряжение питания
ASD14 (H1)
В пост. 14,4
тока
об./мин. 0 - 650
Нм
13/25
Скорость без нагрузки
Макс. крутящий момент
(PTI)
Патрон
мм
Максимальный диаметр сверления
сталь/дерево
мм
Зарядное устройство
Напряжение питания
Выходное напряжение
Выходной ток
Приблизительное время
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных
в соответствии со стандартом EN 60745:
Сверление в металле (ah, D) < 2,5 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Заворачивание без удара (ah, S) < 2,5 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
ASD14/ASD18
Вlack & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Данные продукты также соответствуют Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Вlack & Decker
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Вlack & Decker.
ASD18 (H1)
18
0 - 800
16/28
10
10
10/25
10/25
905531**
тип 1
100 - 240
905998**
(тип 1)
230
В
перем.
тока
В пост. 8 - 20
тока
мА
400
зарядки 3 - 5
Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 67,1 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LwA) 78,1 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела мирового проектирования
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
20/01/2014
18
1 000
1,5
Аккумулятор
Напряжение питания В пост.
тока
Ёмкость
Ач
Тип
BL1114
14,4
BL1314
14,4
BL1514
14,4
1,1
Li-Ion
1,3
Li-Ion
1,5
Li-Ion
Аккумулятор
Напряжение питания В пост.
тока
Ёмкость
Ач
Тип
BL1118
18
BL1318
18
BL1518
18
1,1
Li-Ion
1,3
Li-Ion
1,5
Li-Ion
zst00239583 - 08-09-2014
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
18
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.blackanddecker.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising