ASD18 | Black&Decker ASD18 DRILL/DRIVER instruction manual

371002 - 02 LV
www.blackanddecker.eu
ASD14
ASD18
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
11
A
B
C
D
3
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis Вlack & Decker instruments — urbjmašīna/
skrūvgriezis — ir paredzēts skrūvēšanas darbiem,
kā arī urbšanai koksnē, metālā, plastmasā un mīkstā
mūrī. Šis instruments ir paredzēts tikai personīgai
lietošanai.
Drošības norādījumi
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus drošības
brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek
ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un
norādījumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus
turpmākām uzziņām.
Termins „elektroinstruments” visos turpmākajos
brīdinājumos attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar
vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1. Drošība darba zonā
a. Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
b. Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt
sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu
tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles,
kas var aizdedzināt putekļus vai izgarojumu
tvaikus.
c. Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām personām. Novēršot uzmanību, jūs
varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
2. Elektrodrošība
a. Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā
gadījumā nedrīkst pārveidot. Iezemētiem
elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot
pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
b. Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
c. Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut
lietus vai mitru laika apstākļu iedarbībai.
4
Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās
elektriskās strāvas trieciena risks.
d. Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet, nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no kontaktligzdas, turot to aiz
vada. Netuviniet vadu karstuma avotiem,
eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
e. Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tādu pagarinājuma vadu,
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus
telpām, pastāv mazāks elektriskās strāvas
trieciena risks.
f. Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt
mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar
noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās
strāvas trieciena risks.
3. Personīgā drošība
a. Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai atrodaties narkotiku,
alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat
viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu
ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
b. Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir
mazāks risks gūt ievainojumus.
c. Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas,
instrumenta pacelšanas vai pārnēsāšanas
pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā pozīcijā.
Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat
elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var
rasties negadījumi.
d. Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas
noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas
vai uzgriežņu atslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņu
atslēga vai regulēšanas atslēga, var gūt
ievainojumus.
e. Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši
stāviet uz piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās
LATVIEŠU
situācijās daudz labāk varat saglabāt kontroli
pār elektroinstrumentu.
f. Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet
pārāk brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām
detaļām. Brīvs apģērbs, rotaslietas vai gari
mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
g. Ja instrumentam ir paredzēts pievienot
putekļu atsūkšanas un savākšanas ierīces,
tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot
putekļu savākšanas ierīci, iespējams mazināt
putekļu kaitīgo ietekmi.
4. Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
a. Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku.
Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu
elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās
paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
b. Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to
ar slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja
elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar
slēdža palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
c. Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no
barošanas avota un/vai no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas
risks.
d. Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek
darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav
apmācītas to lietošanā vai nepārzina šos
norādījumus. Elektroinstrumenti ir bīstami, ja
tos ekspluatē neapmācītas personas.
e. Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav
bojātas, kā arī vai nav kāds cits apstāklis,
kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta
darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.
f. Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja
griežņiem ir veikta pienācīga apkope un tie
ir uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas
risks, un tos ir vieglāk vadīt.
g. Elektroinstrumentu, tā piederumus,
detaļas u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem
norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku. Lietojot
elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.
5. Akumulatora ekspluatācija un apkope
a. Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts vienam
akumulatora veidam, tiek lādēts cita veida
akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
b. Lietojiet elektroinstrumentus tikai ar paredzētajiem akumulatoriem. Ja izmantojat
citus akumulatorus, var rasties ievainojuma un
ugunsgrēka risks.
c. Kamēr akumulators netiek izmantots, glabājiet to drošā attālumā no metāla priekšmetiem, piemēram, papīra saspraudēm,
monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai
līdzīgiem maziem metāla priekšmetiem,
kuri var savienot abas spailes.
Saskaroties akumulatora spailēm, rodas
īssavienojums, kas var izraisīt apdegumus vai
ugunsgrēku.
d. Nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums
var iztecēt no akumulatora, — nepieskarieties tam. Ja jūs nejauši pieskārāties šķidrumam, noskalojiet saskarsmes vietu ar
ūdeni. Ja šķidrums nokļūst acīs, meklējiet
arī medicīnisku palīdzību. Šķidrums, kas
iztecējis no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.
6. Apkalpošana
a. Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt
tikai kvalificēts remonta speciālists,
izmantojot tikai oriģinālās rezerves daļas.
Tādējādi tiek saglabāta elektroinstrumenta
drošība.
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Papildu drošības brīdinājumi urbjmašīnām un triecienurbjmašīnām.
♦
♦
♦
Strādājot ar triecienurbjmašīnām, valkājiet
ausu aizsargus. Trokšņa iedarbībā varat
zaudēt dzirdi.
Lietojiet palīgrokturus, kas iekļauti instrumenta komplektā. Zaudējot kontroli pār
instrumentu, var gūt ievainojumus.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
grieznis varētu saskarties ar apslēptu
elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja
grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva,
visas instrumenta ārējās metāla virsmas vada
5
LATVIEŠU
strāvu un rada elektriskās strāvas trieciena
risku.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu
pie izolētajām satveršanas virsmām, ja
stiprinājums varētu saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja
stiprinājums saskarsies ar vadiem, kuros ir
strāva, visas elektroinstrumenta ārējās metāla
virsmas vadīs strāvu un radīs elektriskās
strāvas trieciena risku.
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā
veidā nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas. Turot
materiālu ar roku vai pie sava ķermeņa, t.i.,
nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt kontroli pār
to.
Pirms sienu, grīdu vai griestu urbšanas
noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu
atrašanās vietas.
Nepieskarieties urbja uzgalim tūlīt pēc urbšanas, jo tas var būt karsts.
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas
vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja vien tās
neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta
paredzētā lietošana.
Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim
instrumentam, var rasties ievainojumu risks
un/vai īpašuma bojājumu risks.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie
riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības
brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un
tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos
riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas,
ripas vai citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot
ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un
jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
6
♦
kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot
putekļus, kuri rodas, strādājot ar instrumentu
(piemēram, apstrādājot koksni, it īpaši ozolu,
dižskābardi un MDF paneļus).
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir
izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi,
kas noteikta ar standartu EN 60745, un vērtības
var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar
citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var
izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
BRĪDINĀJUMS! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties
no deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta
izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var
pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai
regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas
veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla
fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks,
bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas
tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma
risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Papildu drošības norādījumi akumulatoriem
un lādētājiem
Akumulatori
♦ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
♦ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
♦ Neuzglabājiet vietās, kur temperatūra var
pārsniegt 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir
robežās no 10 °C līdz 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai ar komplektācijā iekļauto lādētāju.
♦ Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet
sadaļā „Vides aizsardzība” sniegtos norādījumus.
Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz
lietojamus akumulatorus.
LATVIEŠU
Lādētāji
♦ Lietojiet šo Black & Decker lādētāju tikai tā
akumulatora uzlādēšanai, kas iekļauts šī
instrumenta komplektācijā. Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot ievainojumus un
bojājumus.
♦ Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamus
akumulatorus.
♦ Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
♦ Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
♦ Neatveriet lādētāju.
♦ Nedurstiet lādētāju.
Šis lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai
telpās.
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Elektrodrošība
Šim lādētājam ir dubulta izolācija, tāpēc
nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet,
vai barošanas avota spriegums atbilst
kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam. Nekādā gadījumā neaizstājiet
lādētāju ar parastu kontaktdakšu.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt
tikai ražotājs vai Вlack & Decker pilnvarots
apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai
dažas no tām):
1. regulējama ātruma slēdzis
2. turpgaitas/atpakaļgaitas bīdnis
3. urbšanas režīma izvēles slēdzis
4. skrūvēšanas režīma izvēles slēdzis
5. uzlādes statusa indikators
6. spīļpatrona ar vienu uzmavu
7. uzgaļa turētājs
8. gaismas diožu darba lukturis
A. att.
9. akumulators
10. lādētājs
11. uzlādes indikators
Salikšana
BRĪDINĀJUMS! Pirms salikšanas izņemiet no
instrumenta akumulatoru.
Akumulatora uzstādīšana un izņemšana
(B. att.)
♦
Lai uzstādītu akumulatoru (9), savietojiet to ar
instrumenta spraudligzdu. Bīdiet akumulatoru
♦
spraudligzdā un piespiediet akumulatoru, līdz
tas nofiksējas.
Lai izņemtu akumulatoru, nospiediet atlaišanas pogu (12) un vienlaicīgi velciet akumulatoru ārā no spraudligzdas.
Urbja vai skrūvgrieža uzgaļa uzstādīšana
un noņemšana
Šis instruments ir aprīkots ar bezatslēgas spīļpatronu, lai varētu ērti un ātri nomainīt uzgaļus.
♦ Nofiksējiet instrumentu, iestatot turpgaitas/
atpakaļgaitas bīdni (2) vidējā pozīcijā.
♦ Pagrieziet un atveriet spīļpatronu ar vienu
uzmavu (6).
♦ Ievietojiet spīļpatronā ar vienu uzmavu uzgaļa
vārpstu un cieši pievelciet spīļpatronu.
Instruments ir aprīkots ar skrūvgrieža uzgali, kas
ievietots uzgaļa turētājā (7).
♦ Lai izņemtu skrūvgrieža uzgali no uzgaļa
turētāja, izceliet uzgali no padziļinājuma.
♦ Lai uzglabātu skrūvgrieža uzgali, cieši iestumiet to uzgaļa turētājā.
BRĪDINĀJUMS! Urbja uzgaļus (vai citus piederumus) nedrīkst piestiprināt, satverot spīļpatronas
ar vienu uzmavu un ieslēdzot instrumentu. Šādi
mainot piederumus, var sabojāt spīļpatronu ar vienu
uzmavu un gūt ievainojumus.
Lietošana
BRĪDINĀJUMS! Ļaujiet instrumentam darboties
savā gaitā. Nepārslogojiet to.
BRĪDINĀJUMS! Pirms sienu, grīdu vai griestu urbšanas noskaidrojiet elektroinstalācijas un cauruļu
atrašanās vietas.
Akumulatora uzlādēšana (A. att.)
Akumulators ir jāuzlādē pirms lietošanas pirmo reizi
un ikreiz, kad tas nenodrošina pietiekami lielu jaudu,
veicot darbus, kas agrāk bija vieglāk paveicami.
Uzlādes laikā akumulators sakarst; tā ir normāla
parādība un neliecina par problēmām.
BRĪDINĀJUMS! Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par 10 °C vai augstāka par 40 °C, akumulatoru
nedrīkst lādēt. Ieteicamā uzlādēšanas temperatūra:
aptuveni 24 °C.
Piezīme. Lādētājs neuzlādē akumulatoru, ja elementu temperatūra zemāka par aptuveni 10 °C
vai augstāka par 40 °C.
Akumulatoru vēlams atstāt lādētājā, lai lādētājs
automātiski sāktu uzlādēt akumulatoru, tiklīdz
elementi ir sasiluši vai atdzisuši.
♦ Lai uzlādētu akumulatoru (8), ievietojiet to
lādētājā (9).
Akumulatoru var ievietot lādētājā tikai vienā
7
LATVIEŠU
veidā. Nespiediet pārāk spēcīgi. Pārbaudiet,
vai akumulators ir ievietots lādētājā līdz galam.
♦ Pievienojiet lādētāju elektrotīklam un ieslēdziet.
Mirgos uzlādes indikators (10).
Kad uzlādes indikators (10) vairs nemirgo un deg,
uzlāde ir pabeigta. Akumulatoru var neierobežotu
laikposmu atstāt elektrotīklam pievienotā lādētājā.
Lādētājs ik pa laikam atjauno akumulatora jaudu,
šajā laikā iedegoties gaismas diodei.
♦ Uzlādējiet tukšu akumulatoru 1 nedēļas laikā.
Ja uzglabā tukšu akumulatoru, ievērojami
saīsinās tā kalpošanas ilgums.
Ieslēgšana un izslēgšana
Akumulatora atstāšana lādētājā
Autosense™ tehnoloģija
Akumulatoru var neierobežotu laikposmu atstāt
elektrotīklam pievienotā lādētājā ar iedegtu gaismas diodi. Lādētājs uztur akumulatora maksimālo
uzlādes līmeni.
Skrūvēšanas režīmā šis instruments ir aprīkots ar
AutosenseTM tehnoloģiju, kas palīdz precīzi un bez
piepūles ieskrūvēt skrūves.
♦ Atlasiet skrūvēšanas režīmu un pārbaudiet,
vai turpgaitas/atpakaļgaitas bīdnis (2) nospiests pa kreisi.
♦ Pavelciet slēdža mēlīti (1), lai ieskrūvētu skrūvi apstrādājamajā materiālā, un instruments
automātiski pārstāj darboties, tiklīdz skrūve ir
vienā līmenī ar apstrādājamo materiālu.
♦ Ja skrūvi vajadzīgs ieskrūvēt dziļāk, turiet
nospiestu slēdža mēlīti. Pēc brīža instrumenta uzgalis sāk rotēt, lai vieglāk regulējamā
ātrumā ieskrūvētu skrūvi vajadzīgajā dziļumā.
♦ Tiklīdz skrūve ir vajadzīgajā dziļumā, atlaidiet
slēdža mēlīti.
Piezīme. Ja skrūves skrūvēšana tiek pārtraukta
pusceļā, atlaidiet slēdža mēlīti (1) un tad to (1)
vēlreiz nospiediet, lai atsāktu darbu.
Lādētāja diagnostika
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir vājš vai
bojāts, uzlādes indikators (10) ātri mirgo sarkanā
krāsā. Rīkojieties šādi.
♦ No jauna ievietojiet akumulatoru (8).
♦ Ja uzlādes indikators joprojām ātri mirgo
sarkanā krāsā, ievietojiet citu akumulatoru,
lai pārbaudītu, vai uzlādes process notiek
pareizi.
♦ Ja rezerves akumulators tiek pareizi uzlādēts,
sākotnējais akumulators ir bojāts un jānogādā
apkopes centrā otrreizējai pārstrādei.
♦ Ja, ievietojot rezerves akumulatoru, indikators
mirgo tāpat kā sākumā, nogādājiet lādētāju
pilnvarotā apkopes centrā, lai to pārbaudītu.
Piezīme. Process var ilgt pat 30 minūtes, lai
konstatētu, vai akumulators ir bojāts. Ja akumulators ir pārāk karsts vai auksts, gaismas diode
mirgo sarkanā krāsā — pārmaiņus pa vienam
signālam ātri un pa vienam signālam lēni.
Rotācijas virziena izvēle (C. att.)
Urbšanai un skrūvju pievilkšanai ir paredzēta turpgaitas rotācija (pulksteņrādītāja virzienā). Skrūvju
atskrūvēšanai un iestrēguša urbja uzgaļa izvilkšanai
ir paredzēta atpakaļgaitas rotācija (pretēji pulksteņrādītāja virzienam).
♦ Lai izvēlētu turpgaitas rotāciju, nospiediet
turpgaitas/atpakaļgaitas slēdzi (2) pa kreisi.
♦ Lai izvēlētu atpakaļgaitas rotāciju, nospiediet
turpgaitas/atpakaļgaitas slēdzi pa labi.
♦ Nofiksējiet instrumentu, iestatot turpgaitas/
atpakaļgaitas bīdni vidējā pozīcijā.
8
♦
♦
♦
Ar turpgaitas/atpakaļgaitas bīdņa (2) palīdzību
iestatiet turpgaitas vai atpakaļgaitas rotāciju.
Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet slēdzi
(1). Instrumenta ātrums ir atkarīgs no tā, cik
daudz ir nospiesta slēdža mēlīte.
Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet slēdža mēlīti.
Autoselect™ tehnoloģija (D. att.)
♦
♦
Urbšanai kokā, metālā vai plastmasā nospiediet urbšanas režīma izvēles slēdzi (3).
Skrūvēšanai nospiediet skrūvēšanas režīma
izvēles slēdzi (4).
Uzlādes statusa indikators (D. att.)
Instruments ir aprīkots ar uzlādes statusa indikatoru.
Tas paredzēts akumulatora faktiskā uzlādes statusa
attēlošanai instrumenta ekspluatācijas laikā.
♦ Lai attēlotu pašreizējo uzlādes statusu, nospiediet vai nu urbšanas režīma izvēles slēdzi
(3), vai skrūvēšanas režīma izvēles slēdzi (4).
Gaismas diožu darba lukturis
Nospiežot mēlīti, automātiski iedegas gaismas diožu
darba lukturis (8). Darba lukturis iedegas, mazliet
nospiežot slēdzi, kamēr instruments vēl nav sācis
darboties.
Ieteikumi optimālai darbībai
Urbšana
♦ Urbja uzgalis viegli jāspiež precīzi taisnā
virzienā pret materiālu.
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Tieši pirms urbja uzgaļa izurbšanās apstrādājamā materiāla otrā pusē samaziniet spiedienu uz instrumenta.
Ja apstrādājamais materiāls varētu saplaisāt,
atbalstiet to ar koka bluķi.
Veidojot koksnē liela diametra urbumus, lietojiet pīķveida uzgalis.
Urbjot metālā, lietojiet HSS urbja uzgali.
Urbjot metālā, kas nav ne čuguns, ne misiņš,
lietojiet smērvielu.
Ar punktsiša palīdzību veiciet ierobījumu vietā, kur jāveic urbums, lai tas būtu precīzāks.
Skrūvēšana
♦ Vienmēr lietojiet pareiza veida un izmēra skrūvgrieža uzgali.
♦ Ja skrūves ir grūti pievilkt, izmantojiet kā
smērvielu nedaudz trauku mazgāšanas
līdzekļa vai ziepju.
♦ Instruments un skrūvgrieža uzgalis jātur precīzi taisnā virzienā pret skrūvi.
Apkope
Šis Вlack & Decker instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas
instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.
Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot regulāru
tīrīšanu;
BRĪDINĀJUMS! Pirms apkopes veikšanas izņemiet
no instrumenta akumulatoru. Pirms lādētāja tīrīšanas atvienojiet to no barošanas avota.
♦ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri
iztīriet instrumenta un lādētāja ventilācijas
atveres.
♦ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
šķīdinātājus.
♦ Regulāri atveriet spīļpatronu un viegli uzsitiet
pa to, lai iztīrītu tajā sakrājušos putekļus.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Вlack & Decker instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.
Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un
šķirošanai.
pārstrādāt un izmantot atkār toti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Вlack & Decker nodrošina Вlack & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem
ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu
izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to
savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo Вlack & Decker
biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Вlack & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga
informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com
Akumulatori
Izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam
izņemiet to no instrumenta.
♦
NiCd, NiMH un litija jonu akumulatori ir
otrreizēji pārstrādājami. Nogādājiet akumulatoru pilnvarotā remonta darbnīcā vai vietējā
atkritumu pārstrādes punktā.
Tehniskie dati
Spriegums
Ātrums bez noslodzes
Maks. griezes moments
(PTI kategorija)
Spīļpatronas platums
Maks. urbšanas platums
Tērauds/koksne
VDC
Min-1
Nm
ASD14 (H1)
14,4
0-650
13/25
ASD18 (H1)
18
0-800
16/28
mm
10
10
mm
10/25
10/25
VAC
VDC
mA
h
905531** , 1.
veids
100 – 240
8 – 20
400
3–5
905998** (1.
veids)
230
18
1000
1,5
BL1314
14,4
1,3
Litija jonu
BL1514
14,4
1,5
Litija jonu
Lādētājs
Ieejas spriegums
Izejas spriegums
Strāva
Aptuvenais uzlādes laiks
Akumulators
Spriegums
Jauda
Veids
VDC
Ah
BL1114
14,4
1,1
Litija jonu
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
9
LATVIEŠU
Akumulators
Spriegums
Jauda
Veids
VDC
Ah
BL1118
18
1,1
Litija jonu
BL1318
18
1,3
Litija jonu
BL1518
18
1,5
Litija jonu
Skaņas spiediena līmenis saskaņā ar EN 60745:
skaņas spiediens (LpA) 67,1 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
skaņas jauda (LWA) 78,1 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745:
urbšana metālā (ah, D) < 2,5 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
skrūvēšana bez trieciena (ah, s) < 2,5 m/s2, neprecizitāte (K) 1,5 m/s2
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
ASD14/ASD18
Вlack & Decker apliecina, ka šie izstrādājumi, kas
aprakstīti tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/EK
un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu,
sazinieties ar Вlack & Decker turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un Вlack & Decker vārdā izstrādā šo apliecinājumu.
Kevin Hewitt
Globālās inženiertehniskās nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
20/01/2014
10
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша ак к умуляторна я дрель /шуруповёрт
Вlack & Decker предназначена для сверления
отверстий и заворачивания саморезов в древесине, металле, пластмассе и легком бетоне.
Данный инструмент предназначен только для
бытового использования.
b.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести
к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению
тяжёлой травмы.
c.
d.
Сохраните все инструкции по безопасности
и руководство по эксплуатации для их дальнейшего использования. Термин «Электроинструмент» во всех приведённых ниже указаниях
относится к Вашему сетевому (с кабелем) или
аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.
1. Безопасность рабочего места
a. Содержите рабочее место в чистоте
и обеспечьте хорошее освещение.
Плохое освещение или беспорядок на
рабочем месте может привести к несчастному случаю.
b. Не используйте электроинструменты, если есть опасность возгорания
или взрыва, например, вблизи легко
воспламеняющихся жидкостей, газов
или пыли. В процессе работы электроинструменты создают искровые разряды,
которые могут воспламенить пыль или
горючие пары.
c. Во время работы с электроинструментом не подпускайте близко детей или
посторонних лиц. Отвлечение внимания
может вызвать у Вас потерю контроля над
рабочим процессом.
2. Электробезопасность
a. Вилка кабеля электроинструмента
должна соответствовать штепсельной
розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Не используйте соединительные
e.
f.
3.
a.
штепсели-переходники, если в силовом
кабеле электроинструмента есть провод заземления. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей
ей штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом избегайте физического контакта
с заземлёнными объектами, такими как
трубопроводы, радиаторы отопления,
электроплиты и холодильники. Риск
поражения электрическим током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
Не используйте электроинструмент под
дождём или во влажной среде. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте кабель для переноски электроинструмента или для вытягивания
его вилки из штепсельной розетки. Не
подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его в стороне
от острых кромок и движущихся частей
инструмента. Повреждённый или запутанный кабель увеличивает риск поражения электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает
риск поражения электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами
будьте внимательны, следите за тем,
что Вы делаете, и руководствуйтесь
здравым смыслом. Не используйте
электроинструмент, если Вы устали,
а также находясь под действием алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств.
Малейшая неосторожность при работе
с электроинструментами может привести
к серьёзной травме.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
b. При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте
защитные очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно:
пылезащитной маски, ботинок на нескользящей подошве, защитного шлема
или противошумовых наушников, значительно снизит риск получения травмы.
c. Не допускайте непреднамеренного
запуска. Перед тем, как подключить
электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его,
убедитесь, что выключатель находится
в положении «выключено». Не переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте
к сетевой розетке электроинструмент,
выключатель которого установлен в положение «включено», это может привести
к несчастному случаю.
d. Перед включением электроинструмента снимите с него все регулировочные
или гаечные ключи. Регулировочный или
гаечный ключ, оставленный закреплённым
на вращающейся части электроинструмента, может стать причиной тяжёлой
травмы.
e. Не перенапрягайтесь. Всегда сохраняйте равновесие и устойчивую позу. Это
позволит Вам не потерять контроль при
работе с электроинструментом в непредвиденной ситуации.
f. Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную одежду или украшения. Следите за
тем, чтобы Ваши волосы, одежда или
перчатки находились в постоянном отдалении от движущихся частей инструмента. Свободная одежда, украшения или
длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
g. Если электроинструмент снабжён
устройством сбора и удаления пыли,
убедитесь, что данное устройство подключено и используется надлежащим
образом. Использование устройства
пылеудаления значительно снижает
риск возникновения несчастного случая,
связанного с запылённостью рабочего
пространства.
4. Использование электроинструментов
и технический уход
a. Не перегружайте электроинструмент.
Используйте Ваш инструмент по на12
b.
c.
d.
e.
f.
g.
значению. Электроинструмент работает
надёжно и безопасно только при соблюдении параметров, указанных в его
технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент,
если его выключатель не устанавливается в положение включения или
выключения. Электроинструмент с неисправным выключателем представляет
опасность и подлежит ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумулятор перед регулированием, заменой
принадлежностей или при хранении
электроинструмента. Такие меры предосторожности снижают риск случайного
включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для
детей месте и не позволяйте лицам,
не знакомым с электроинструментом
или данными инструкциями, работать
с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность
электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и лёгкость перемещения подвижных частей, целостность
деталей и любых других элементов
электроинструмента, воздействующих
на его работу. Не используйте неисправный электроинструмент, пока он
не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются следствием недостаточного технического ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежности с острыми кромками позволяют
избежать заклинивания и делают работу
менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих
условий и характера будущей работы.
Использование электроинструмента не
по назначению может создать опасную
ситуацию.
5. Использование аккумуляторных инструментов и технический уход
a. Заряжайте аккумулятор зарядным
устройством указанной производителем марки. Зарядное устройство, которое
РУССКИЙ ЯЗЫК
b.
c.
d.
6.
a.
подходит к одному типу аккумуляторов,
может создать риск возгорания в случае
его использования с аккумуляторами другого типа.
Используйте электроинструменты
только с предназначенными для них
аккумуляторами. Использование аккумулятора какой-либо другой марки может
привести к возникновению пожара и получению травмы.
Держите не используемый аккумулятор
подальше от металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, шурупы, и других мелких
металлических предметов, которые
могут замкнуть контакты аккумулятора.
Короткое замыкание контактов аккумулятора может привести к получению ожогов
или возникновению пожара.
В критических ситуациях из аккумулятора может вытечь жидкость (электролит); избегайте контакта с кожей. Если
жидкость попала на кожу, смойте её
водой. Если жидкость попала в глаза,
обратитесь за медицинской помощью.
Жидкость, вытекшая из батарейки, может
вызвать раздражение или ожоги.
Сервисное обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента
должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием идентичных запасных
частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей
эксплуатации.
♦
♦
♦
♦
♦
Дополнительные меры безопасности при
работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе дрелями и ударными дрелями
♦
♦
♦
При работе ударными дрелями всегда
надевайте противошумовые наушники.
Воздействие шума может привести к потере слуха.
При работе пользуйтесь дополнительными рукоятками, прилагающимися
к инструменту. Потеря контроля над
инструментом может привести к тяжёлой
травме.
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во
время которых режущий инструмент
может соприкасаться со скрытой про-
♦
водкой. Контакт режущей принадлежности с находящимся под напряжением
проводом делает не покрытые изоляцией
металлические части электроинструмента
«живыми», что создает опасность поражения оператора электрическим током.
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во
время которых крепёжная деталь может
соприкасаться со скрытой проводкой.
Контакт крепёжных элементов с находящимся под напряжением проводом делает
не покрытые изоляцией металлические
части электроинструмента «живыми», что
создает опасность поражения оператора
электрическим током.
Используйте струбцины или другие
приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их
только на неподвижной поверхности.
Если держать обрабатываемую деталь
руками или с упором в собственное тело,
то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
Прежде чем сверлить отверстия в стенах,
полах или потолках, проверьте наличие
электропроводки и трубопроводов.
Не дотрагивайтесь до наконечника сверла
сразу же после окончания сверления, так
как он может быть горячим.
Данный инструмент не может использоваться людьми (включая детей) со
сниженными физическими, сенсорными
и умственными способностями или при
отсутствии необходимого опыта или навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили
инструкции относительно работы с этим
инструментом от лица, отвечающего за их
безопасность. Не позволяйте детям играть
с электроинструментом.
Назначение инструмента описывается
в данном руководстве по эксплуатации.
Использование любых принадлежностей
или приспособлений, а также выполнение
данным инструментом любых видов работ,
не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести
к несчастному случаю и/или повреждению
личного имущества.
Остаточные риски
При работе с данным инструментом возможно
возникновение дополнительных остаточных
рисков, которые не вошли в описанные здесь
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
правила техники безопасности. Эти риски могут
возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью
исключить. К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
♦ Риск получения травмы во время смены
деталей инструмента, ножей или насадок.
♦ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента
в течение продолжительного периода
времени делайте регулярные перерывы
в работе.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания
пыли в процессе работы с инструментом
(например, при обработке древесины,
в особенности, дуба, бука и ДВП).
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения
вибрационного воздействия согласно EN60745
и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведённые значения уровня вибрации могут также
использоваться для предварительной оценки
величины вибрационного воздействия.
Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом
зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных
значений. Уровень вибрации может превышать
заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные
условия использования электроинструмента,
учитывая все составляющие рабочего цикла,
в том числе, время, когда инструмент находится
в выключенном состоянии, время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска
и отключения.
14
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит
риск получения травмы.
Дополнительные меры безопасности при
работе с аккумуляторами и зарядными
устройствами
Аккумуляторы
♦ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать
аккумулятор.
♦ Не погружайте аккумулятор в воду.
♦ Не храните в местах, где температура
может превысить 40 °С.
♦ Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах
10 °С – 40 °С.
♦ Заряжайте только зарядными устройствами, входящими в комплект поставки
инструмента.
♦ Утилизируйте отработанные аккумуляторы, следуя инструкциям раздела «Защита
окружающей среды».
Ни в коем случае не пытайтесь заряжать поврежденный аккумулятор!
Зарядные устройства
♦ Используйте Ваше зарядное устройство
Вlack & Decker только для зарядки аккумулятора электроинструмента, в комплект
поставки которого он входит. Аккумуляторы других марок могут взорваться,
что приведет к получению травмы или
повреждению электроинструмента.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь зарядить
неперезаряжаемые аккумуляторы.
♦ Немедленно заменяйте повреждённый
сетевой кабель.
♦ Не погружайте зарядное устройство
в воду.
♦ Не разбирайте зарядное устройство.
♦ Не используйте зарядное устройство в качестве объекта для проведения испытаний.
Зарядное устройство предназначено
только для использования внутри помещений.
Перед началом работы внимательно
прочтите руководство по эксплуатации.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Ваше зарядное устройство защищено
двойной изоляцией, что исключает
потребность в заземляющем проводе.
Всегда проверяйте, соответствует ли
напряжение, указанное на табличке
с техническими параметрами, напряжению электросети. Ни в коем случае
не пытайтесь заменить зарядный блок
стандартным сетевым штепселем.
♦
Во избежание несчастного случая, замена
повреждённого кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном
центре Вlack & Decker.
Составные части
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных
частей:
1. Курковый пусковой выключатель с регулировкой скорости
2. Переключатель направления вращения
(реверса)
3. Кнопка установки режима сверления
4. Кнопка установки режима заворачивания
5. Индикатор состояния заряда
6. Зажимной патрон с одинарной муфтой
7. Держатель насадок
8. Светодиодная подсветка
Рис. А
9. Аккумулятор
10. Зарядное устройство
1.1 Индикатор зарядки
Сборка
Внимание! Перед сборкой извлеките из инструмента аккумулятор.
Установка и извлечение аккумулятора
(Рис. B)
♦
♦
Чтобы вставить аккумулятор (9), совместите его с приёмным гнездом на инструменте. Вдвиньте аккумулятор в приёмное
гнездо и нажимайте на него, пока он не
зафиксируется на месте.
Для извлечения аккумулятора нажмите на
кнопку фиксатора (12), одновременно вынимая аккумулятор из приёмного гнезда.
Установка и снятие сверла или отверточной насадки
Данный инструмент оснащён быстрозажимным
патроном, позволяющим легко и быстро производить смену свёрл и отвёрточных насадок.
♦ Заблокируйте инструмент, передвинув
переключатель реверса (2) в среднее положение.
♦ Раскройте зажимной патрон, вращая одинарную муфту.
♦ Вставьте в патрон хвостовик насадки и надёжно затяните патрон.
Данная дрель поставляется с отвёрточной насадкой, находящейся в держателе (7).
♦ Для извлечения отвёрточной насадки, вытяните её из гнезда держателя.
♦ Для размещения отвёрточной насадки,
вдавите её в гнездо держателя.
Внимание! Не пытайтесь закрепить сверло (или
какую-либо другую насадку), захватив патрон
с одинарной муфтой и одновременно включив
инструмент. Подобная смена насадок может
привести к повреждению патрона и получению
травмы.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс.
Избегайте перегрузки инструмента.
Внимание! Прежде чем сверлить отверстия
в стенах, полах или потолках, проверьте наличие электропроводки и трубопроводов.
Зарядка аккумулятора (Рис. А)
Аккумулятор нуждается в зарядке перед первым
использованием и если он не обеспечивает
достаточную мощность для работ, которые
ранее выполнялись легко и быстро. В процессе
зарядки аккумулятор может слегка нагреться.
Это нормально и не указывает на наличие какой-либо проблемы.
Внимание! Не заряжайте аккумулятор при
температуре окружающей среды ниже 10 °C
или выше 40 °С. Рекомендуемая температура
зарядки: приблизительно 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не будет
заряжать аккумулятор, если температура его
элемента ниже 10°C или выше 40°C.
Оставьте аккумулятор в зарядном устройстве, и по мере того, как температура элемента приблизится к оптимальной, зарядка
аккумулятора начнется автоматически.
♦ Чтобы зарядить аккумулятор (8), вставьте
его в зарядное устройство (9).Аккумулятор
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
можно вставить в зарядное устройство
только в одном-единственном положении.
Не прилагайте чрезмерные усилия. Убедитесь, что аккумулятор полностью вставлен
в зарядное устройство.
♦ Подсоедините зарядное устройство к сетевой розетке и включите его.
Начнет мигать индикатор зарядки (10).
По завершении зарядки индикатор (10) перейдет
в режим непрерывного свечения. Аккумулятор
может оставаться подсоединенным к зарядному
устройству в течение неограниченного периода
времени. Загорится светодиодный индикатор,
означая завершение зарядки аккумулятора.
♦ Разряженные аккумуляторы заряжайте
в течение 1 недели. Срок службы аккумулятора, содержавшегося в разряженном
состоянии, значительно уменьшается.
Оставление аккумулятора в зарядном
устройстве
индикатор зарядки будет чередовать короткие и длинные мигания красным светом.
Выбор направления вращения
(Рис. С)
Выполняйте сверление и заворачивание саморезов, установив направление вращения
вперед (по часовой стрелке). Для выкручивания
саморезов или извлечения заклинившего сверла, устанавливайте реверс (вращение против
часовой стрелки).
♦ Для установки вращения вперед сдвиньте
переключатель направления вращения (2)
влево.
♦ Для установки реверса сдвиньте переключатель направления вращения вправо.
♦ Для блокировки электроинструмента,
установите переключатель реверса
в среднее положение.
Включение и выключение
Аккумулятор может оставаться в зарядном
устройстве при горящем индикаторе в течение
неограниченного периода времени. Зарядное
устройство сохранит аккумулятор полностью
заряженным и готовым к работе.
♦
Выявление неисправностей зарядным
устройством
♦
При фиксировании неисправности самого зарядного устройства или аккумулятора, индикатор зарядки (10) начнет мигать красным светом
в ускоренном режиме. Выполните следующие
действия:
♦ Извлеките и повторно вставьте аккумулятор (8) в зарядное устройство.
♦ Если индикатор продолжает часто мигать
красным светом, вставьте другой аккумулятор, чтобы убедиться, что процесс
зарядки проходит в правильном режиме.
♦ Если сменный аккумулятор заряжается
правильно, это означает, что первоначальный аккумулятор поврежден и должен
быть сдан в сервисный центр на утилизацию.
♦ Если при установке сменного аккумулятора наблюдается то же частое мигание, что
и при установке первоначального аккумулятора, отнесите зарядное устройство
в сервисный центр для тестирования.
Примечание: На определение неисправности аккумулятора может понадобиться
приблизительно 30 минут. Если аккумулятор
слишком охлажден или слишком перегрет,
16
♦
Выберите направление вращения при помощи переключателя (2).
Чтобы включить инструмент, нажмите
на клавишу пускового выключателя (1).
Скорость инструмента зависит от глубины
нажатия на курковый выключатель.
Чтобы выключить инструмент, отпустите
курковый пусковой выключатель.
Технология Autoselect™ (Рис. D)
♦
♦
Для сверления в дереве, металле и пластиках нажмите на кнопку установки режима сверления (3).
Для заворачивания саморезов нажмите на
кнопку установки режима заворачивания
(4).
Технология Autosense™
Данный инструмент оборудован технологией
Autosense™ для режима заворачивания, помогающей аккуратно и без дополнительного
усилия заворачивать саморезы.
♦ Выберите режим заворачивания и убедитесь, что переключатель направления
вращения (2) сдвинут влево.
♦ Нажмите на курковый пусковой выключатель (1) и начните заворачивание самореза в заготовку. Инструмент автоматически
выключится, как только шляпка самореза
коснётся поверхности заготовки.
♦ Если необходимо более глубокое заворачивание, продолжайте нажимать на
курковый пусковой выключатель. Через
мгновение сверло начнет вращаться,
РУССКИЙ ЯЗЫК
заворачивая саморез на необходимую
глубину в более контролируемом темпе.
♦ Завернув саморез на необходимую глубину, отпустите курковый пусковой выключатель.
Примечание: Если саморез останавливается
на полпути, отпустите курковый пусковой
выключатель (1), затем снова нажмите на
него и начните операцию сначала.
Индикатор состояния заряда (Рис. D)
Инструмент оснащён индикатором состояния
заряда аккумулятора. Индикатор используется
для отображения текущего уровня заряда аккумулятора во время работы.
♦ Для отображения текущего уровня заряда
аккумулятора нажмите на кнопку установки режима сверления (3) или на кнопку
установки режима заворачивания (4).
Светодиодная подсветка
При нажатии на клавишу выключателя автоматически загорается светодиодная подсветка (8).
Светодиодная подсветка загорится при частичном нажатии на клавишу выключателя, до того,
как инструмент начнёт работу.
Рекомендации по оптимальному использованию
Сверление
♦ Всегда прилагайте давление по прямой
линии со сверлом.
♦ На выходе сверла из просверливаемой
заготовки, постепенно уменьшайте прилагаемое к сверлу усилие.
♦ Если заготовка может расколоться, подложите под неё деревянный брусок.
♦ Для высверливания отверстий крупного
диаметра в древесине используйте долотчатые сверла.
♦ Для сверления в металле используйте
свёрла из быстрорежущей стали (HSS).
♦ При сверлении металла, кроме чугуна
и латуни, используйте смазочно-охлаждающие жидкости.
♦ Разметьте место сверления с помощью
кернера, чтобы гарантировать точность
расположения отверстия.
Заворачивание
♦
♦
Всегда используйте отвёрточную насадку
соответствующего типа и размера.
Если саморезы заворачиваются с трудом,
попробуйте нанести небольшое количе-
♦
ство моющего средства или мыла в качестве смазки.
Всегда держите инструмент и отвёрточную
насадку по прямой линии с винтом.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент Вlack & Decker рассчитан на
работу в течение продолжительного времени
при минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность инструмента увеличиваются при правильном уходе и регулярной
чистке.
Ваше зарядное устройство не требует никакого
дополнительного технического обслуживания,
кроме регулярной чистки.
Внимание! Перед любыми видами работ по
техническому обслуживанию вынимайте из
инструмента аккумулятор. Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника
питания.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента и зарядного устройства мягкой щёткой или сухой тканью.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя
влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие
средства на основе растворителей.
♦ Регулярно раскрывайте патрон и вытряхивайте из него всю накопившуюся пыль.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие Вlack & Decker или Вы больше в нем
не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок
позволяет пускать их в переработку и повторно использовать.
Использование переработанных
материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения
и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить
сбор старых электрических продуктов отдельно
от бытового мусора на муниципальных свалках
отходов, или Вы можете сдавать их в торговом
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Вlack & Decker обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок изделий
Вlack & Decker. Чтобы воспользоваться этой
услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который
собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
Вlack & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
Вlack & Decker и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com
Аккумуляторы
Полностью разрядите аккумулятор,
затем извлеките его из инструмента.
♦
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат переработке. Сдайте их в любой
авторизованный сервисный центр или
в местный пункт переработки.
Технические характеристики
Напряжение питания
ASD14 (H1)
В пост. 14,4
тока
об./мин. 0 - 650
Нм
13/25
Скорость без нагрузки
Макс. крутящий момент
(PTI)
Патрон
мм
Максимальный диаметр сверления
сталь/дерево
мм
Зарядное устройство
Напряжение питания
Выходное напряжение
Выходной ток
Приблизительное время
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям), измеренных
в соответствии со стандартом EN 60745:
Сверление в металле (ah, D) < 2,5 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Заворачивание без удара (ah, S) < 2,5 м/с2, погрешность (K) 1,5 м/с2
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
ASD14/ASD18
Вlack & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1
Данные продукты также соответствуют Директивам 2004/108/EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией обращайтесь в Вlack & Decker
по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает
за соответствие технических данных и делает
это заявление от имени фирмы Вlack & Decker.
ASD18 (H1)
18
0 - 800
16/28
10
10
10/25
10/25
905531**
тип 1
100 - 240
905998**
(тип 1)
230
В
перем.
тока
В пост. 8 - 20
тока
мА
400
зарядки 3 - 5
Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:
Звуковое давление (LpA) 67,1 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Акустическая мощность (LwA) 78,1 дБ(А), погрешность (K) 3 дБ(А)
Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)
Вице-президент отдела мирового проектирования
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
20/01/2014
18
1 000
1,5
Аккумулятор
Напряжение питания В пост.
тока
Ёмкость
Ач
Тип
BL1114
14,4
BL1314
14,4
BL1514
14,4
1,1
Li-Ion
1,3
Li-Ion
1,5
Li-Ion
Аккумулятор
Напряжение питания В пост.
тока
Ёмкость
Ач
Тип
BL1118
18
BL1318
18
BL1518
18
1,1
Li-Ion
1,3
Li-Ion
1,5
Li-Ion
zst00239582 - 08-09-2014
18
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.blackanddecker.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising