ASD18 | Black&Decker ASD18 DRILL/DRIVER instruction manual

509212 - 68 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
www.blackanddecker.eu
ASD14
ASD18
A
B
C
D
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
c. Nie wystawiaj urządzeń na działanie deszczu ani wilgoci. Przedostanie się wody do
wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
d. Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia urządzenia ani
wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego.
Chroń kabel przed wysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
e. Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj
tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie się odpowiednimi
przedłużaczami zmniejsza ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
f. W razie konieczności użycia urządzenia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód
zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa Вlack & Decker jest przeznaczona do wkręcania i wykręcania
wkrętów, a także do wiercenia otworów w drewnie, metalach, tworzywach sztucznych i miękkim
murze. To urządzenie nie jest przeznaczone do
użytkowania profesjonalnego.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
pracy urządzeń
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie
zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich
może doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego
urazu ciała.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie
potrzeby móc z niej ponownie skorzystać.
Używane tutaj wyrażenie „urządzenie” oznacza
zarówno urządzenie sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
3. Bezpieczeństwo osobiste
a. Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z urządzeniem. Nie używaj go, gdy jesteś
zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem
narkotyków, alkoholu czy też leków. Chwila
nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
b. Stosuj odpowiednie wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej podeszwie, kask
ochronny lub nauszniki ochronne, zależnie od
rodzaju i zastosowania urządzenia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
c. Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem urządzenia do sieci lub
akumulatora, zanim zaczniesz nim manipulować lub go transportować sprawdź,
czy jest wyłączony wyłącznik. Przenoszenie
urządzenia z palcem opartym na wyłączniku
lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d. Przed załączeniem urządzenia sprawdź,
czy zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony w obracającej
się części może doprowadzić do urazu ciała.
e. Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
1. Bezpieczeństwo w obszarze pracy
a. Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je oświetlaj. Bałagan i niewystarczające
oświetlenie grożą wypadkiem.
b. Nie używaj urządzeń w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne
pary, gazy lub pyły. Urządzenia wytwarzają
iskry, które mogą spowodować zapalenie się
tych substancji.
c. Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę
od wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
2. Bezpieczeństwo elektryczne
a. Wtyczka kabla urządzenia musi pasować
do gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno jej przerabiać. Gdy urządzenie zawiera uziemienie ochronne, nie
używaj żadnych wtyczek adaptacyjnych.
Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia
prądem elektrycznym.
b. Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
3
bhp. Wykorzystywanie urządzeń wbrew
przeznaczeniu jest niebezpieczne.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
f. Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy,
odzież i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub
długie włosy mogą zostać pochwycone przez
obracające się części narzędzia.
g. Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź,
czy są one przyłączone i prawidłowo
zamontowane. Stosowanie tych urządzeń
zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
5. Obsługa i konserwacja urządzeń akumulatorowych
a. Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przewidzianych do tego celu przez producenta. Włożenie do ładowarki innego
rodzaju akumulatora, niż przewidziany przez
producenta, grozi pożarem.
b. Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do
danego rodzaju urządzeń. Używanie innych
akumulatorów stwarza ryzyko doznania urazu
ciała i pożaru.
c. Wyjęte akumulatory trzymaj z dala od
metalowych przedmiotów, jak spinacze
biurowe, monety, klucze, gwoździe lub
śruby, które mogą spowodować zwarcie
biegunów. Zwarcie zacisków akumulatora
grozi oparzeniem lub pożarem.
d. Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit.
Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego
kontaktu natychmiast spłucz wodą zanieczyszczone miejsce. Gdyby elektrolit
prysnął w oczy, niezwłocznie zgłoś się do
lekarza. Wyciekły elektrolit może spowodować podrażnienie lub oparzeni skóry.
4. Obsługa i konserwacja urządzeń
a. Nie przeciążaj urządzenia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku
zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste
bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując
właściwe narzędzia.
b. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym
wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje
się normalnie załączyć lub wyłączyć, jest
niebezpieczne i trzeba je naprawić.
c. Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji,
przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem
urządzenia zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia urządzenia.
d. Niepotrzebne w danej chwili urządzenia
przechowuj w miejscu niedostępnym dla
dzieci. Nie pozwalaj używać ich osobom,
które nie są z nimi obeznane lub nie
przeczytały niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są
niebezpieczne.
e. Utrzymuj urządzenia w nienagannym stanie technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome
elementy obracają się w odpowiednim
kierunku, nie są zakleszczone, pęknięte
ani tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania urządzenia.
Uszkodzone urządzenia przed użyciem
należy naprawić. Powodem wielu wypadków
jest niewłaściwa konserwacja urządzeń.
f. Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze. Starannie konserwowane,
ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
g. Urządzeń, akcesoriów, końcówek itp. używaj zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym obowiązujących przepisów
6. Serwis
a. Naprawy urządzeń mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów
przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
dla elektronarzędzia
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki
bezpieczeństwa pracy wiertarko-wkrętarek i wiertarek udarowych.
♦
♦
♦
4
Przy korzystaniu z wiertarek udarowych
zakładaj nauszniki ochronne. Hałas może
doprowadzić do uszkodzenia narządu słuchu.
Korzystaj z dodatkowych rękojeści należących do zakresu dostawy elektronarzędzia.
Utrata panowania nad urządzeniem może
skutkować urazem ciała.
W razie niebezpieczeństwa uszkodzenia
ukrytych przewodów elektrycznych trzymaj urządzenie za izolowane rękojeści.
Narzędzie robocze ma elektryczne połączenie
z gołymi metalowymi elementami urządzenia,
co grozi porażeniem prądem elektrycznym
w normie EN 60745, dzięki czemu można je wykorzystywać do porównań z innymi urządzeniami
i do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
w przypadku natrafienia na będący pod napięciem przewód.
♦ Używaj ścisków stolarskich lub podobnych środków do mocowania przedmiotu
obrabianego na stabilnej powierzchni.
Przytrzymywanie przedmiotu obrabianego
ręką lub ciałem grozi utratą panowania nad
urządzeniem.
♦ Przed rozpoczęciem wiercenia w ścianach,
podłogach i sufitach poinformuj się dokładnie,
jak przebiegają przewody i rury.
♦ Unikaj dotykania ostrza wiertła tuż po zakończeniu wiercenia, gdyż może być gorące.
♦ Zabrania się używania tego urządzenia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy początkujących, chyba że znajdują
się pod nadzorem doświadczonego użytkownika. Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym
urządzeniem.
♦ W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem zastosowanie urządzenia. Używanie
innych nasadek lub akcesoriów, niż zalecane
w tej instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem grozi doznaniem
urazu ciała i/lub szkód rzeczowych.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia drgań w praktyce może się różnić
od podanej wartości zależnie od sposobu wykorzystania urządzenia i nie da się wykluczyć jej
przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu
podjęcia wymaganych przez normę 2002/44/EG
środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie używających narzędzi trzeba też
uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także,
jak długo w danym czasie narzędzie pozostawało
wyłączone i jak długo pracowało na biegu jałowym.
Znaki ostrzegawcze na urządzeniu
Na urządzeniu umieszczono następujące piktogramy ostrzegawcze:
Ostrzeżenie! By nie narażać się na
doznanie urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy akumulatorów i ładowarek
Pozostałe zagrożenia
Akumulatory
♦ W żadnym wypadku nie otwieraj akumulatora.
♦ Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
♦ Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym
temperatura może przekroczyć 40 oC.
♦ Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia między 10 oC i 40 oC.
♦ Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonej ładowarki.
♦ Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj
wskazówek zamieszczonych w punkcie
„Ochrona środowiska”.
Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych występują dodatkowe zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły
zachodzą one w przypadku niewłaściwego lub
zbyt długiego używania urządzenia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych
urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć
pewnych zagrożeń. Zaliczają się do nich:
♦ Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/ruchomych elementów.
♦ Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie elementów, noży i akcesoriów.
♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu
urządzenia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
♦ Pogorszenie słuchu.
♦ Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania
pyłu (np. powstającego podczas obróbki
drewna, a zwłaszcza dębu, buku i MDF).
Nigdy nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
Ładowarki
♦ Ładowarki Вlack & Decker używaj tylko do
ładowania akumulatorów dostarczonych wraz
z wkrętarką. Inne akumulatory mogą pęknąć,
co grozi wyrządzeniem szkód rzeczowych
i osobowych.
♦ Nigdy nie próbuj ładować baterii.
♦ Natychmiast wymieniaj uszkodzone kable.
♦ Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
♦ Nie otwieraj ładowarki.
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne
przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych i deklaracji zgodności UE
zostały zmierzone standardową metodą opisaną
5
♦
Mocowanie i wyjmowanie wiertła lub
końcówki wkrętarskiej
Nie dokonuj żadnych przeróbek w ładowarce.
Ładowarka nie jest dopuszczona do
pracy na wolnym powietrzu!
Wiertarko-wkrętarka ta jest wyposażone w uchwyt
wiertarski szybkozaciskowy, który umożliwia
szybką wymianę wierteł i końcówek wkrętarskich.
♦ Zablokuj wrzeciono, przesuwając przełącznik
kierunku obrotów w prawo/w lewo (2) do
środkowej pozycji.
♦ Otwórz uchwyt wiertarski (6) przez obrócenie
go.
♦ Włóż chwyt narzędzia roboczego w uchwyt
wiertarski i silnie go zaciśnij
Wiertarko-wkrętarka ta jest dostarczana z dwustronną końcówką wkrętarską zamocowaną
w uchwycie (7).
♦ By wyjąć końcówkę z uchwytu, po prostu
wyciągnij ją z wgłębienia.
♦ By zamocować końcówkę w uchwycie, wciśnij
ją do oporu.
Ostrzeżenie! Nigdy nie próbuj mocowania końcówek wkrętarskich lub innych akcesoriów przez
przytrzymywanie tulei uchwytu wiertarskiego
i załączanie wiertarko-wkrętarki. Można przy tym
uszkodzić uchwyt wiertarski i doznać poważnego
urazu ciała.
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka ta jest podwójnie zaizolowana i dlatego żyła uziemiająca nie
jest potrzebna. Zawsze sprawdzaj,
czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce
znamionowej. Nigdy nie przyłączaj
ładowanego urządzenia bezpośrednio
do sieci.
♦ W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć
wymianę producentowi lub autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu Вlack & Decker.
Postępowanie wbrew temu nakazowi naraża
użytkownika na niebezpieczeństwo.
Elementy wiertarko-wkrętarki
Elektronarzędzie to zawiera niektóre lub wszystkie
spośród niżej wymienionych elementów:
1. Wyłącznik z regulatorem prędkości obrotowej
2. Przełącznik kierunku obrotów w prawo/w lewo
3. Nastawnik trybu wiercenia
4. Nastawnik trybu wkręcania/wykręcania wkrętów
5. Wskaźnik ładunku akumulatora
6. Uchwyt wiertarski z niedzieloną tuleją
7. Uchwyt na końcówkę
8. Diodowa lampka robocza
Zastosowanie
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę.
Unikaj przeciążania wiertarko-wkrętarki.
Ostrzeżenie! Zanim zaczniesz wiercić w ścianach, podłogach i sufitach, poinformuj się dokładnie, jak przebiegają ukryte w nich przewody
elektryczne i rury.
Rys. A
Ładowanie akumulatora (rys. A)
9. Akumulator
10. Ładowarka
11. Wskaźnik ładowania
Akumulator należy naładować przed pierwszym
użyciem elektronarzędzia i gdy jego moc zaczyna
wyczuwalnie spadać. Podczas ładowania akumulator może się nagrzewać, ale jest to normalne
zjawisko, które nie świadczy o usterce.
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu wyjmij akumulator z wiertarko-wkrętarki.
Ostrzeżenie! Nie ładuj akumulatora, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 10 oC lub wyższa
niż 40 oC. Zalecana temperatura ładowania wynosi
ok. 24 oC.
Wskazówka: Ładowarka nie ładuje
akumulatora, gdy jego temperatura jest niższa
niż ok. 0 oC lub wyższa niż 40 oC.
Pozostaw akumulator w ładowarce. Ładowarka
zacznie go ładować, gdy tylko temperatura
osiągnie prawidłową wartość.
♦ Włóż akumulator (7) do ładowarki (11). Akumulator można włożyć tylko w jednej pozycji.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora
(rys. B)
♦
♦
By włożyć akumulator (9), ustaw go odpowiednio względem rękojeści wiertarko-wkrętarki,
a następnie wsuń w obsadę i wciśnij aż do
zatrzaśnięcia.
By wyjąć akumulator, naciśnij guzik zwalniający (12) i jednocześnie wyciągnij akumulator
z obsady.
6
Upewnij się, czy akumulator jest całkowicie
wsunięty do ładowarki.
♦ Przyłącz ładowarkę do sieci.
Wskaźnik ładowania (12) miga (powoli) bez przerwy na zielono. Gdy wskaźnik (12) zapali się na
zielono na stałe, to znaczy że akumulator został
całkowicie naładowany. Można go pozostawić
w ładowarce dowolnie długo przy świecącej się
diodzie. Ładowarka od czasu do czasu podładowuje akumulator i wtedy dioda zaczyna migać na
zielono (proces ładowania). Wskaźnik ładowania
(12) świeci się, dopóki akumulator znajduje się
w ładowarce przyłączonej do sieci.
♦ Rozładowany akumulator powinno się naładować w ciągu tygodnia. Przedłużanie tego
okresu powoduje drastyczny spadek trwałości
użytkowej akumulatora.
leszczonego wiertła zmień kierunek obrotów na
przeciwny (w lewo).
♦ By uzyskać obroty w prawo, przełącznik
kierunku obrotów (2) naciśnij w lewo.
♦ By uzyskać obroty w lewo, przełącznik kierunku obrotów naciśnij w prawo.
♦ By zablokować urządzenie, przełącznik kierunku obrotów ustaw w środkowej pozycji.
Pozostawianie akumulatora
w ładowarce
Funkcja Autoselect™ (rys. D)
Załączanie i wyłączanie
♦
♦
♦
♦
Akumulator można pozostawiać w ładowarce
dowolnie długo przy świecącej się diodzie. Ładowarka utrzymuje pełny ładunek akumulatora.
♦
Diagnostyka ładowarki
Przełącznikiem (2) wybierz kierunek obrotów
prawo bądź w lewo.
By załączyć wiertarko-wkrętarkę naciśnij
wyłącznik (1). Im głębiej go naciśniesz, tym
większa będzie prędkość obrotowa narzędzia.
By wyłączyć wiertarko-wkrętarkę, zwolnij
wyłącznik.
Naciśnij nastawnik trybu wiercenia (3), by
wiercić otwory w drewnie, metalach lub tworzywach sztucznych.
Naciśnij nastawnik trybu wkręcania/wykręcania wkrętów (4), by wkręcać/wykręcać wkręty.
Funkcja Autosense™
Gdy ładowarka wykryje jakiś problem z akumulatorem, wskaźnik ładowania (12) zaczyna szybko
migać na czerwono. Wykonaj wówczas następujące czynności:
♦ Ponownie włóż akumulator (7).
♦ Gdy wskaźnik ładowania nadal szybko
miga na czerwono, weź inny akumulator, by
stwierdzić, czy proces ładowania przebiega
prawidłowo.
♦ Gdy drugi akumulator jest prawidłowo ładowany, to znaczy że ten pierwszy uległ
uszkodzeniu i trzeba go oddać do warsztatu
serwisowego w celu utylizacji.
♦ Gdy po wymianie akumulatora nic się nie
zmieni, oddaj ładowarkę do autoryzowanego
warsztatu serwisowego w celu sprawdzenia.
Wskazówka: Czas potrzebny do ustalenia, czy
akumulator jest uszkodzony, może trwać nawet
60 minut. Gdy akumulator jest zbyt gorący
lub zbyt zimny, dioda miga na czerwono na
przemian szybko i wolno, tzn. jedno mignięcie
następuje szybko, a drugie wolno, i cykl ten
się powtarza.
W trybie wkręcania/wykręcania wkrętów wiertarko-wkrętarka ta dysponuje funkcją Autosense.
Ułatwia ona precyzyjne wkręcanie wkrętów.
♦ Wybierz tryb wkręcania/wykręcania wkrętów
i sprawdź, czy przełącznik kierunku obrotów
w prawo/w lewo (2) znajduje się w lewej pozycji.
♦ Naciśnij wyłącznik (1), by wkręcić wkręt
w materiał. Gdy tylko wkręt zrówna się z górną
powierzchnią materiału, wiertarko-wkrętarka
automatycznie się zatrzymuje.
♦ By głębiej wkręcić wkręt, naciśnij i przytrzymaj
wyłącznik. Wiertarko-wkrętarka po krótkim
opóźnieniu zacznie pracować z mniejszą
prędkością, by móc wkręcić wkręt na żądaną
głębokość.
♦ Po osiągnięciu żądanej głębokości zwolnij
wyłącznik.
Wskazówka: Gdy wkręt zatrzyma się w połowie drogi, zwolnij wyłącznik (1) i ponownie go
naciśnij (1).
Wskaźnik ładunku akumulatora (rys. D)
Wiertarko-wkrętarka dysponuje wskaźnikiem
ładunku akumulatora. Umożliwia on kontrolę
bieżącego ładunku akumulatora podczas pracy
i w czasie ładowania.
Wybór kierunku obrotów (rys. C)
Przy wierceniu otworów i wkręcaniu wkrętów
silnik wiertarko-wkrętarki powinien się obracać
w prawo (w kierunku ruchu wskazówek zegara).
W celu wykręcenia wkrętów lub uwolnienia zak-
7
♦
♦
Naciśnij nastawnik trybu wiercenia (3) lub nastawnik trybu wkręcania/wykręcania wkrętów
(4), by uzyskać wskazanie bieżącego ładunku
akumulatora.
♦
Diodowa lampka robocza
Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej
szmaty regularnie czyść szczeliny wentylacyjne we wiertarko-wkrętarce i ładowarce.
Wilgotną szmatą systematycznie przecieraj
obudowę silnika. Nie używaj żadnych ściernych środków czyszczących ani takich, które
zawierają rozpuszczalniki.
Regularnie czyść uchwyt wiertarski. W tym
celu otwórz go i, lekko ostukując, usuń zgromadzony we wnętrzu pył.
Diodowa lampka robocza (8) zapala się automatycznie z chwilą naciśnięcia wyłącznika. Lampka
ta świeci się nawet przy lekko naciśniętym wyłączniku, gdy wkrętarka jeszcze nie pracuje.
♦
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki
pracy
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Wiercenie
♦ Wywieraj tylko lekki nacisk w osi wiertła.
♦ Gdy poczujesz, że przedmiot obrabiany jest
już prawie przewiercony, zmniejsz nacisk na
wiertło, by nie przebić materiału.
♦ Przy wierceniu otworów w przedmiotach, które
łatwo odpryskują lub pękają, podłóż z tyłu
drewniany klocek.
♦ Duże otwory w drewnie najlepiej jest wiercić
przy użyciu wiertła piórkowego.
♦ Do wiercenia otworów w metalach najlepsze
są wiertła ze stali szybkotnącej.
♦ Przy wierceniu otworów w innych metalach
niż żeliwo i mosiądz stosuj chłodziwo.
♦ By ustalić dokładną pozycję otworu, zaznacz
go punktakiem.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób Вlack & Decker nowym sprzętem
lub nie będziesz go już potrzebować, w trosce
o ochronę środowiska nie wyrzucaj go do śmieci
z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Wkręcanie i wykręcanie wkrętów
♦ Zawsze stosuj końcówki odpowiedniego
rodzaju i odpowiedniej wielkości.
♦ Gdy wkręty dają się wkręcać z trudem, zwilż
je niewielką ilością płynu do mycia naczyń lub
posmaruj mydłem jako środkiem smarnym.
♦ Wkrętarkę i końcówkę zawsze utrzymuj w osi
wkrętu.
Вlack & Decker chętnie przyjmuje wysłużone
urządzenia Вlack & Decker i utylizuje je zgodnie
z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej
usługi, oddaj zużyty sprzęt do autoryzowanego
warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
Konserwacja
Elektronarzędzie Вlack & Decker odznacza się
dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy niezbędne jest jej regularne
czyszczenie.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw handlowych Вlack & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich
listę znajdziesz także w Internecie pod adresem:
www.2helpU.com.
Ładowarka nie wymaga żadnej konserwacji z wyjątkiem regularnego czyszczenia.
Akumulatory
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyjmij
akumulator z elektronarzędzia. Zanim zaczniesz
czyścić ładowarkę, odłącz ją od sieci.
Akumulatory Вlack & Decker dają się
wielokrotnie ładować, ale po ostatecznym zużyciu trzeba je fachowo zutylizować zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska.
8
Deklaracja zgodności WE
♦
Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z urządzenia.
♦ Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe i litowo-jonowe nadają się do
recyklingu. Oddaj baterie lub akumulatory
do warsztatu serwisowego lub komunalnego
zakładu utylizacji odpadów.
DYREKTYWA MASZYNOWA
ASD14/ASD18
Вlack & Decker deklaruje niniejszym, że wyroby nr
kat.ASD14 i ASD18 opisane w „Danych technicznych” zostały wykonany zgodnie z następującymi
wytycznymi i normami:
Dane techniczne
Napięcie
Prędkość obrotowa biegu
jałowego
Maksymalny moment obrotowy
(wartość nominalna PTI)
Maks. rozwarcie szczęk
Maks. średnica wiercenia
w stali/drewnie
ASD14 (H1)
14,4
0 - 650
ASD18 (H1)
18
0 - 800
13/25
16/28
mm
10
10
mm
10/25
10/25
VAC
VDC
mA
hod
905531**
typ 1
100 - 240
8 - 20
400
3-5
905998**
(typ. 1)
230
18
1 000
1,5
VDC
obr/
min
Nm
Ładowarka
Napięcie sieciowe
Napięcie wyjściowe
Natężenie prądu
Przybliżony czas ładowania
Akumulator
Napięcie
Pojemność
Typ
VDC
Ah
BL1114
14,4
1,1
litowo-jonowy
BL1314
14,4
1,3
litowo-jonowy
BL1514
14,4
1,5
litowo-jonowy
Akumulator
Napięcie
Pojemność
Typ
VDC
Ah
BL1118
18
1,1
litowo-jonowy
BL1318
18
1,3
litowo-jonowy
BL1518
18
1,5
litowo-jonowy
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Produkty te są ponadto zgodne z dyrektywami
2004/108/EG i 2011/65/EU. By uzyskać więcej
informacji, zwróć się do jednego z naszych
przedstawicielstw handlowych Вlack & Decker
wyszczególnionych na końcu tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za
zgodność danych technicznych i składa to oświadczenie w imieniu Вlack & Decker.
Kevin Hewitt
Wiceprezydent Global Engineering
Вlack & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
20/01/2014
Poziom hałasu zmierzony według normy EN 60745:
Poziom ciśnienia akustycznego 67,1,8 dB(A), niepewność pomiaru
1,5 dB(A)
Poziom mocy akustycznej 78,1 dB(A), niepewność pomiaru 3 dB(A)
Całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa
3 składowych kierunkowych) według normy EN 60745:
Przy wierceniu w metalu = < 2,5 m/s2, niepewność pomiaru 1,5 m/s2
Przy bezudarowym wkręcaniu wkrętów < 2,5 m/s2, niepewność pomiaru
1,5 m/s2
zst00239578 - 12-09-2014
9
Black & Decker
b)
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu
niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne dziaáanie
produktu w przypadku postĊpowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą
uszkodzonych czĊĞci) w okresie 24 miesiĊcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa. W szczególnoĞci profesjonalne uĪytkowanie amatorskich narzĊdzi
Black & Decker powoduje utratĊ gwarancji;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem osprzĊtu innego niĪ zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby gwarancyjne lub, które byáy naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub byáy przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci
nie obejmują prawa klienta do domagania
siĊ zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani
nie zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
10
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising