DW0851 | DeWalt DW0851 CROSSLINE LASER instruction manual

511113 - 66 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW0851
DW0851
5-BODOVÝ A ČIAROVÝ LASER S AUTOMATICKÝM
ZAROVNANÍM
AK MÁTE AKÉKOĽVEK OTÁZKY ALEBO
PRIPOMIENKY TÝKAJÚCE SA TOHTO
VÝROBKU ALEBO AKÉHOKOĽVEK NÁRADIA
DEWALT, KONTAKTUJTE NÁS, PROSÍM:
TEL.: 01753-56 70 55
FAX: 01753-57 21 12
ALEBO NAVŠTÍVTE NAŠE INTERNETOVÉ
STRÁNKY: WWW.DEWALT.EU
Bezpečnosť
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia zranenia si prečítajte
bezpečnostnú príručku, ktorá je
dodávaná s týmto výrobkom alebo
ktorá je k dispozícii online na adrese
www.DEWALT.com.
Použitie ovládacích prvkov alebo
nastavenie či vykonávanie iných
postupov, než sú uvedené v tomto
návode, môže mať za následok
nebezpečné laserové žiarenie.
VAROVNÉ ŠTÍTKY
Z dôvodu zaistenia Vášho pohodlia a bezpečnosti
je váš laser opatrený nasledujúcim štítkom.
2
POZOR: LASEROVÉ ŽIARENIE –
NEPOZERAJTE SA PRIAMO DO
LASEROVÉHO LÚČA. LASEROVÉ
ZARIADENIE TRIEDY 2.
Informácie týkajúce sa lasera
Laser DW0851 je laserový výrobok triedy 2
a spĺňa požiadavky noriem 21 CFR 1040.10
a 1040.11, okrem odchýlky stanovenej vyhláškou
č. 50 z 24. júna 2007.
POPIS VÝROBKU
Tento laser DW0851 s automatickým zarovnaním
sa môže použiť na meranie v horizontálnej rovine
a vo vertikálnej rovine a na meranie 360° roviny.
Tento výrobok sa dodáva celkom zostavený
a je navrhnutý tak, aby bolo umožnené jeho
jednoduché a rýchle nastavenie. Pred použitím
si, prosím, prečítajte a naštudujte všetky pokyny
uvedené v tomto návode a aj bezpečnostnú
príručku.
Technické údaje
TECHNICKÉ ÚDAJE
Svetelný zdroj
Polovodičová laserová
dióda
Vlnová dĺžka lasera 630 – 680 nm viditeľná
Výkon lasera
< 1,0 mW (každý
lúč) LASEROVÉ
ZARIADENIE TRIEDY 2
Pracovný dosah
10 m
55 m s de(čiara)
tektorom
Pracovný dosah
30 m
(bod)
Presnosť* (čiara)
± 3 mm na 15 m
± 4,5 mm na 15 m
Presnosť*
(vodorovná čiara /
bod smerujúci zvisle
hore)
Presnosť* (bod
± 6,0 mm na 15 m
smerujúci zvisle
dole)
Blikajúci indikátor:
nedostatočné napájacie
napätie batérie
Blikajúci laser:
prekročenie rozsahu
náklonu
Napájací zdroj
3 batérie typu AA (4,5 V)
Prevádzková teplota -10 až 50 °C
Teplota na uloženie: -20 až 60 °C
Trieda ochrany
Odolnosť proti vode
*Pre presnosť je predpokladané, že je prístroj
umiestnený na ploche so sklonom maximálne 4°.
Batéria a napájanie
Klávesnica, režimy a LED.
ZAROVNANIE LASERA
Indikátory
SPÍNAČ.
Vypínač zapnuté/vypnuté (ON/OFF) sa nachádza
na zadnej časti tohto výrobku, ako je zobrazené
na obr. 1 (A). Ak je vypínač (A) v polohe vypnuté/
zaistené (OFF/LOCKED), laser zostane vypnutý
a jeho náklon bude zablokovaný. Ak je vypínač
zapnuté/vypnuté (A) v polohe zapnuté/odistené
(ON/UNLOCKED), laser bude zapnutý, náklon
prístroja bude odblokovaný a bude umožnené
jeho automatické zarovnanie.
KLÁVESNICA.
Klávesnica je umiestnená na hornej časti lasera,
ako je zobrazené na obr. 2, a nachádzajú sa
na nej ovládacie tlačidlá na voľbu typu laserového
lúča, a to funkcia laserového bodu alebo čiary.
INDIKÁTOR NABITIA BATÉRIE.
Laser DW0851 je na klávesnici vybavený
indikátorom vybitej batérie, ako je zobrazené
na obr. 2. Tento indikátor sa nachádza na
klávesnici. Ak tento indikátor bliká, batérie
sú vybité a musia sa vymeniť. Ak sú batérie
už takmer vybité, laser môže ešte krátky čas
pracovať.
Po vložení nových batérií a po opätovnom
spustení lasera zostane indikátor svietiť zeleno.
INDIKÁTOR PREKROČENIA MEDZE SKLONU
Laser DW0851 je na klávesnici vybavený
indikátorom prekročenia medze sklonu, ako je
zobrazené na obr. 2. Ak dôjde k prekročeniu
medze náklonu (náklon > 4°), rozsvieti sa LED
kontrolka a laserový lúč bude blikať.
Blikajúci laserový lúč znamená, že bola
prekročená medza náklonu a LASER NIE JE
VODOROVNE (ALEBO ZVISLO) VYROVNANÝ
A NESMIE SA POUŽIŤ NA STANOVENIE
ALEBO VYZNAČENIE VODOROVNEJ (ALEBO
ZVISLEJ) ROVINY.
Tento laser sa musí napájať 3 batériami typu AA.
(B)
Najlepšie výsledky dosiahnete iba pri použití
nových a kvalitných batérií.
•
Uistite sa, či sú batérie v bezchybnom
prevádzkovom stave. Ak bliká indikátor
vybitých batérií, batérie sa musia vymeniť.
•
Ak chcete predĺžiť životnosť batérií,
vypínajte laser, ak nepracujete s ním alebo
ak zakresľujete značky.
Nastavenie
Tento prístroj sa vyrovnáva automaticky.
Laser je skalibrovaný už vo výrobe tak, aby pri
postavení na rovnú plochu s toleranciou sklonu
± 4° našiel zvislú polohu. Ak je tento prístroj
riadne skalibrovaný, nie je nutné žiadne ručné
nastavenie.
Z dôvodu zaistenia presnosti vašej práce
vykonávajte častú kontrolu, či je laser
skalibrovaný. Pozrite Kontrola priestorovej
kalibrácie.
•
Pred použitím sa uistite, či je laser
bezpečne umiestnený na hladkej a rovnej
ploche.
•
Vždy vyznačte stred bodu alebo čiary
vytváranej laserom.
•
Extrémne zmeny teploty môžu spôsobiť
pohyb vnútorných častí lasera a tým môžu
ovplyvniť jeho presnosť.
Počas práce vykonávajte častú kontrolu
presnosti. Pozrite Kontrola priestorovej
kalibrácie.
•
Ak došlo k pádu lasera, skontrolujte, či je
aj naďalej správne skalibrovaný. Pozrite
Kontrola priestorovej kalibrácie.
POUŽITIE
Zapnutie a vypnutie lasera
(obr. 3)
•
•
Položte vypnutý laser na stabilný a rovný
povrch. Zapnite tento laser presunutím
spínača zapnuté/vypnuté (A) do polohy
zapnuté/odblokované (ON/UNLOCKED).
Aktivujte alebo deaktivujte požadovanú
funkciu pomocou klávesnice (C)
nachádzajúcej sa na hornej časti lasera.
Laser bude teraz vysielať 5 lúčov: jeden
hore (D), jeden dole (E), jeden vodorovný
doľava (F), jeden vodorovný doprava (G)
Skúste laser premiestniť na rovnejší podklad.
3
•
•
a jeden vodorovný dopredu (H), ak je
stlačené tlačidlo „DOT“.
Ak je stlačené tlačidlo „LINE“, laser bude
zo zadného otvoru vysielať vodorovnú čiaru.
Ak chcete laser vypnúť, presuňte
spínač zapnuté/vypnuté (A) do polohy
zablokované.
Model DW0851 je vybavený zaisťovacím
mechanizmom výkyvu. Táto funkcia sa aktivuje
iba v prípade, ak je laser vypnutý.
Použitie lasera
Lúče sú zarovnané vodorovne (vodováha) alebo
zvisle (olovnica) po vykonaní kontroly kalibrácie
(pozrite Kontrola priestorovej kalibrácie)
a ak laserový lúč nebliká (pozrite Indikátor
prekročenia medze sklonu). Tento prístroj
sa môže použiť na prenos bodov pomocou
akejkoľvek kombinácie piatich lúčov alebo
vodorovného lúča.
POKYNY NA POUŽITIE
Z dôvodu zaistenia presnosti vašej práce
vykonávajte častú kontrolu, či je laser
skalibrovaný. Pozrite Kontrola priestorovej
kalibrácie.
•
Pred použitím sa uistite, či je laser
bezpečne umiestnený na hladkej a rovnej
ploche.
•
Vždy vyznačte stred bodu alebo čiary
vytváranej laserom.
•
Extrémne zmeny teploty môžu spôsobiť
pohyb vnútorných častí lasera a tým môžu
ovplyvniť jeho presnosť.
Počas práce vykonávajte častú kontrolu
presnosti. Pozrite Kontrola priestorovej
kalibrácie.
•
Ak došlo k pádu lasera, skontrolujte, či je
aj naďalej správne skalibrovaný. Pozrite
Kontrola priestorovej kalibrácie.
ZABUDOVANÝ MAGNETICKÝ OTOČNÝ
DRŽIAK (OBR. 1 A 3)
Laser DW0851 je vybavený trvale upevneným
magnetickým otočným držiakom (l). Tento držiak
umožňuje upevnenie prístroja na akýkoľvek zvislý
povrch vyrobený z ocele alebo z kovu pomocou
magnetov (J), ktoré sa nachádzajú na zadnej
časti tohto otočného držiaka. Bežné príklady
vhodných povrchov zahŕňajú oceľové svorníky,
oceľové rámy dverí a profilové oceľové nosníky.
Umiestnite laser na stabilný povrch.
POZOR: Pri upevnení lasera
pomocou magnetického otočného
držiaka nestojte priamo pod týmto
laserom. Pád lasera môže viesť
4
k spôsobeniu vážneho úrazu alebo
k poškodeniu lasera.
Otočný držiak poskytuje taktiež vzdialenosť
od podlahy zhruba 4,5 cm, čo pomáha pri montáži
oceľového rámu.
POUŽITIE LASERA S PRÍSLUŠENSTVOM
Tento laser je na spodnej časti vybavený dvoma
vnútornými závitmi 1/4” × 20 a 5/8“ × 11.
Tieto závity môžu byť použité na upevnenie
používaného alebo zakúpeného príslušenstva
DeWALT. Používajte iba príslušenstvo DeWALT
určené na prácu s týmto výrobkom. Dodržuje
pokyny uvedené na príslušenstve.
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DeWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takého príslušenstva
nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko
zranenia, používajte s týmto výrobkom
iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DeWALT.
Odporúčané príslušenstvo na použitie s Vaším
náradím je možné zakúpiť u Vášho miestneho
dodávateľa alebo v autorizovanom servisnom
stredisku. Ak potrebujete poradiť s upevnením
akéhokoľvek príslušenstva, navštívte, prosím,
naše stránky na adrese: www.DEWALT.cz.
Kontrola priestorovej
kalibrácie
KONTROLA PRESNOSTI – OLOVNICA
(OBR. 5 - 6)
Kontrola vertikálnej kalibrácie lasera (olovnica)
môže byť najpresnejšie vykonaná v mieste, kde je
k dispozícii vysoká stena s výškou ideálne 7,5 m.
Jedna osoba musí byť dole, kde je na podlahe
postavený laser, a ďalšia osoba musí byť
v blízkosti stropu, aby mohla na strope označiť
bod vytvorený lúčom (obr. 5). Je dôležité, aby bola
kontrola kalibrácie vykonávaná na vzdialenosť,
ktorá nebude kratšia, než je vzdialenosť, na ktorú
sa bude toto náradie používať.
1. Začnite kalibráciu vyznačením bodu na
podlahe.
2. Postavte laser tak, aby zvislý lúč smeroval
priamo na bod vyznačený na podlahe.
3. Chvíľu počkajte, aby došlo k vyrovnaniu
olovnice, a označte stred bodu, ktorý bol
vytvorený lúčom smerujúcim hore.
4. Otočte laser o 180°, ako je znázornené
na obrázku (obr. 6), a uistite sa, či je lúč
smerujúci dole stále zameraný na bod, ktorý
ste predtým označili na podlahe.
5. Chvíľu počkajte, aby došlo k vyrovnaniu
olovnice, a označte stred bodu, ktorý bol
vytvorený lúčom smerujúcim hore.
Ak je vzdialenosť týchto dvoch bodov väčšia než
nižšie uvedená hodnota, laser nie je správne
skalibrovaný.
Výška
4,5 m
9m
15 m
Vzdialenosť medzi
vyznačenými bodmi
3,2 mm
6,4 mm
9,5 mm
KONTROLA PRESNOSTI - VODOVÁHA
(OBR. 7 - 10)
Kontrola kalibrácie vodováhy lasera vyžaduje dve
rovnobežné steny vzdialené najmenej 6 m.
Je dôležité, aby bola kontrola kalibrácie
vykonávaná na vzdialenosť, ktorá nebude kratšia,
než je vzdialenosť, na ktorú sa bude toto náradie
používať.
1. Umiestnite laser do vzdialenosti 5 - 8 cm od
prvej steny tak, aby bol otočený k stene
(obr. 7).
2. Označte si polohu lúča na prvej stene.
3. Otočte laser o 180˚ a označte polohu lúča na
druhej stene (obr. 8).
4. Umiestnite laser do vzdialenosti 5 - 8 cm od
druhej steny tak, aby bol otočený k stene
(obr. 9).
5. Nastavte výšku lasera tak, aby bol lúč
zarovnaný s polohou bodu z kroku 3.
6. Otočte laser o 180° a zamerajte lúč na
značku na prvej stene, ktorá bola vytvorená
v kroku 2 (obr. 10).
7. Zmerajte zvislú vzdialenosť medzi lúčom
a vyznačenou značkou.
8. Ak je zmeraná vzdialenosť väčšia než nižšie
uvedená hodnota, laser musí byť opravený
v autorizovanom servise.
Zopakujte kroky 1 až 8, aby ste vykonali kontroly
lúčov smerujúcich dopredu, doľava, doprava
a dozadu.
Vzdialenosť medzi
stenami
4,5 m
9m
15 m
Vzdialenosť medzi
vyznačenými bodmi
3,2 mm
6,4 mm
9,5 mm
KONTROLA PRESNOSTI ZAROVNANIA
HORIZONTÁLNYCH LÚČOV V UHLE 90°
(OBR. 11A - D)
Umiestnenie lasera DW0851 pri každom kroku
a polohy jednotlivých značiek sú vyznačené
na obr. 11. Všetky značky môžu byť vytvorené na
podlahe umiestnením zameriavacieho terča pred
lúče lasera a prenesením ich polohy na podlahu.
1. Nájdite si miestnosť dlhú minimálne 10 m.
Na jednom konci miestnosti si na podlahe
vyznačte bod (K) (obr. 11A).
2. Postavte laser tak, aby lúč smerujúci dole
z prístroja ukazoval na bod K. Uistite sa, či je
horizontálny lúč smerujúci dopredu zameraný
na vzdialenejší koniec miestnosti (obr. 11A).
3. Označte si uprostred miestnosti na podlahe
bod (L) pomocou zameriavacieho terča
na prenos polohy horizontálneho lúča
smerujúceho dopredu na podlahu (obr. 11A).
4. Vyznačte si bod (M) na vzdialenejšej stene
alebo preneste polohu horizontálneho lúča
smerujúceho dopredu na podlahu (obr. 11A).
5. Premiestnite laser DW0851 na bod L a znovu
zarovnajte lúč smerujúci dopredu s bodom M
(obr. 11B).
6. Vyznačte si na podlahe polohu dvoch
horizontálnych lúčov ako body N a O.
POZNÁMKA: Ak sú vzdialenosti od K k L,
od L k M, od L k N a od L k O rovnaké,
presnosť lasera je zaistená.
7. Otočte laser DW0851 o 90° tak, aby bol
horizontálny lúč smerujúci dopredu zarovnaný
s bodom N (obr. 11C).
8. Označte si na podlahe polohu prvého
horizontálneho lúča P tak, aby bol čo
najbližšie pri bode K (obr. 11C).
9. Zmerajte vzdialenosť medzi bodmi K a P
(obr. 11C). Ak je zmeraná vzdialenosť väčšia
než hodnota v nižšie uvedenej tabuľke, laser
je nutné opraviť v autorizovanom servise.
10. Potom otočte laser DW0851 o 90° tak, aby
bol horizontálny lúč smerujúci dopredu
zarovnaný s bodom O (obr. 11D).
11. Označte si na podlahe polohu druhého
horizontálneho lúča Q tak, aby bol čo
najbližšie pri bode K (obr. 11D).
12. Zmerajte vzdialenosť medzi bodmi K a Q
(obr. 11D). Ak je zmeraná vzdialenosť väčšia
než hodnota v nižšie uvedenej tabuľke, laser
je nutné opraviť v autorizovanom servise.
5
Vzdialenosť medzi
stenami
4,5 m
9m
15 m
Vzdialenosť medzi
vyznačenými bodmi
3,2 mm
6,4 mm
9,5 mm
KONTROLA PRESNOSTI – HORIZONTÁLNY
ČIAROVÝ LÚČ, SMER SNÍMANIA (OBR. 6)
Kontrola kalibrácie horizontálneho snímania
lasera vyžaduje dve steny vzdialené od seba
9 m. Je dôležité, aby bola kontrola kalibrácie
vykonávaná na vzdialenosť, ktorá nebude kratšia,
než je vzdialenosť, na ktorú sa bude toto náradie
používať.
1. Pomocou otočného držiaka upevnite laser
na stenu. Uistite sa, či je laser otočený
priamo dopredu.
2. Zapnite horizontálny čiarový lúč lasera
a otočte laser zhruba o 45° tak, aby sa
najvzdialenejšia pravá časť tohto čiarového
lúča dotýkala protiľahlej steny vo vzdialenosti
minimálne 9 m. Označte si stred lúča (a).
3. Otočte laser zhruba o 90° tak, aby sa
najvzdialenejšia ľavá časť horizontálneho
čiarového lúča dostala do blízkosti značky
vytvorenej v kroku 2. Označte si stred lúča
(b).
4. Zmerajte vertikálnu vzdialenosť medzi
značkami.
5. Ak je zmeraná vzdialenosť väčšia než nižšie
uvedená hodnota, laser musí byť opravený
v autorizovanom servise.
Vzdialenosť medzi
stenami
4,5 m
9m
15 m
Vzdialenosť medzi
vyznačenými bodmi
1,5 mm
4 mm
6 mm
KONTROLA PRESNOSTI – HORIZONTÁLNY
LÚČ, SMER SKLONU (OBR. 7)
Kontrola kalibrácie horizontálneho sklonu lasera
vyžaduje jednu stenu dlhú najmenej 9 m. Je
dôležité, aby bola kontrola kalibrácie vykonávaná
na vzdialenosť, ktorá nebude kratšia, než je
vzdialenosť, na ktorú sa bude toto náradie
používať.
1. Pomocou otočného držiaka upevnite laser
na jeden koniec steny.
2. Zapnite horizontálny laserový lúč, otočte
laser na protiľahlý koniec steny a nastavte ho
približne rovnobežne s priliehajúcou stenou.
6
3. Vyznačte si stred lúča na dvoch miestach
(c, d) vzdialených od seba minimálne 9 m.
4. Upevnite laser na opačný koniec steny.
5. Zapnite horizontálny laserový lúč, natočte
laser späť k protiľahlému koncu steny
a nastavte ho približne rovnobežne
s priliehajúcou stenou.
6. Upravte výšku lasera tak, aby bol stred lúča
zarovnaný s najbližšou značkou (d).
7. Vyznačte si stred lúča (e) priamo nad alebo
pod najvzdialenejšou značkou (c).
8. Zmerajte vzdialenosť medzi týmito dvoma
značkami (c, e).
9. Ak je zmeraná vzdialenosť väčšia než nižšie
uvedená hodnota, laser musí byť opravený
v autorizovanom servise.
Vzdialenosť medzi
stenami
4,5 m
9m
15 m
Vzdialenosť medzi
vyznačenými bodmi
3,2 mm
6,4 mm
9,5 mm
Poruchy a postupy na ich
odstránenie
LASER NIE JE MOŽNÉ ZAPNÚŤ
• Uistite sa, či sú batérie vložené do prístroja
tak, aby bola dodržaná ich polarita (+) a (-),
ktorá je vyznačená aj na kryte.
• Uistite sa, či sú batérie v bezchybnom
prevádzkovom stave. Pokiaľ si nie ste istí,
skúste nainštalovať nové batérie.
• Uistite sa, či sú kontakty batérie čisté, bez
hrdze alebo či nie sú skorodované. Udržujte
laser v suchu a používajte iba nové, veľmi
kvalitné batérie, aby nemohlo dôjsť k úniku
kvapaliny z týchto batérií.
• Ak bol laser uložený v extrémne horúcom
prostredí, nechajte ho pred použitím
vychladnúť.
LASEROVÉ LÚČE BLIKAJÚ (OBR. 4)
Laser DW0851 je navrhnutý tak, aby
pri umiestnení do polohy znázornenej na obr.
4 vykonal automatické zarovnanie vo všetkých
smeroch až do sklonu 4°. Ak je laser príliš
naklonený a ak nemôže už vykonať automatické
zarovnanie, laserové lúče začnú blikať – medza
sklonu bola prekročená. BLIKAJÚCE LASEROVÉ
LÚČE ZNAMENAJÚ, ŽE LASER NIE JE
VODOROVNE ALEBO ZVISLE VYROVNANÝ
A NESMIE BYŤ POUŽITÝ NA STANOVENIE
ALEBO VYZNAČENIE VODOROVNEJ ALEBO
ZVISLEJ ROVINY. Skúste laser premiestniť na
rovnejší podklad.
LASEROVÉ LÚČE SA NEPRESTÁVAJÚ
POHYBOVAŤ
Laser DW0851 je veľmi presný nástroj. Ak nebude
laser umiestnený na stabilnom (a nehybnom)
povrchu, bude sa stále snažiť nájsť zarovnanú
polohu. Ak sa neprestane lúč pohybovať, skúste
laser premiestniť na stabilnejší podklad. Pokúste
sa taktiež zaistiť, aby bol povrch relatívne rovný
tak, aby bol laser v stabilnej polohe.
OBR. 1
OBR. 2
OBR. 3
OBR. 4
BLIKAJÍCÍ
OBR. 5
OBR. 6
7,5 m
OBR. 7
OBR. 9
OBR. 8
OBR. 10
OBR. 11A
OBR. 11B
OBR. 11C
OBR. 11D
zst00262797 - 09-03-2015
7
8
9
10
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising