DW0851 | DeWalt DW0851 CROSSLINE LASER instruction manual

509213 - 05 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DW0851
DW0851
SAMOPOZIOMUJĄCY 5-WIĄZKOWY LASER PUNKTOWY
W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB
KOMENTARZY DO TEGO LUB INNYCH
URZĄDZEŃ FIRMY DEWALT PROSIMY
O ODWIEDZENIE NASZEJ STRONY
INTERNETOWEJ WWW.DEWALT.EU
Informacje dotyczące lasera
Bezpieczeństwo
PRZEGLĄD PRODUKTU
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, przeczytaj
instrukcję bezpieczeństwa dostarczoną
z wyrobem lub pobierz ją ze strony
internetowej www.DEWALT.eu
Wykonywanie jakichkolwiek regulacji lub operacji
nieopisanych w tej instrukcji grozi uwolnieniem
promieniowania laserowego, co może być
niebezpieczne dla znajdujących się w pobliżu
osób.
NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA
Dla bezpieczeństwa i ułatwienia obsługi na
przyrządzie umieszczono następującą naklejkę:
Laser DW0851 jest przyrządem klasy 2 zgodnym
z normami 21 CFR 1040.10 i 1040.11 ze zmianami
opisanymi w notatce nr 50 z dn. 24 czerwca 2007.
DW0851 jest laserem samopoziomującym,
który służy do poziomowania, pionowania
i wyznaczania kątów prostych. Przyrząd
ten jest całkowicie zmontowany, przez co
umożliwia szybkie i proste ustawienie. Przed
użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się
z instrukcją bezpieczeństwa i także ze wszystkimi
wskazówkami zawartymi w tej Instrukcji obsługi.
Dane techniczne
DANE TECHNICZNE
Źródło światła
dioda półprzewodnikowa
Długość fali lasera
630 - 680 nm, światło
widzialne
Moc lasera
< 1,0 mW (każda wiązka)
WYRÓB LASEROWY
KLASY 2
Zasięg (linia)
± 10 m
50 m z deZasięg (punkt)
± 30 m
tektorem
Dokładność*(linia)
Dokładność* (punkt
w poziomie) / punkt
na górze)
Dokładność* (punkt
na dole)
Wskazania
Zasilanie
UWAGA: PROMIENIOWANIE
LASEROWE - NIE PATRZ WE WIĄZKĘ
LASEROWĄ. LASER KLASY 2.
2
Temperatura pracy
Temperatura składowania
Wpływ środowiska
± 3 mm @ 15 m
± 4,5 @ 15 m
± 6,0 mm @ 15 m
migający wskaźnik: prawie rozładowane baterie
migające wiązki laserowe: przekroczony zakres
samopoziomowania
3 baterie AA (napięcie
stałe 4,5 V)
od -10 oC do 50 oC
od -20 oC do 60 oC
zabezpieczony przed
wodą
Klawiatura, tryby pracy i dioda
świecąca
Ustawienie
Wyłącznik
Laser ten sam się poziomuje. Jest on tak
wykalibrowany w zakładzie produkcyjnym, że
sam się poziomuje w pionie, gdy jest ustawiony
na płaskiej powierzchni, której nachylenie nie
przekracza ±4o. Gdy przyrząd jest prawidłowo
wykalibrowany, nie są konieczne żadne ręczne
ustawienia.
Wyłącznik umieszczono z tyłu przyrządu, jak
pokazano na rysunku 1 (A). Gdy wyłącznik
(A) znajduje się w pozycji „OFF”, przyrząd
pozostaje wyłączony i mechanizm wahadłowy
jest zablokowany. Gdy wyłącznik (A) znajduje
się w pozycji „ON”, mechanizm wahadłowy jest
zwolniony i laser sam się poziomuje.
Klawiatura
Klawiatura na górze przyrządu (rys. 2) zawiera
klawisze, które służą do włączania wiązek
laserowych.
Wskaźnik ładunku baterii
Laser DW0851 zawiera wskaźnik ładunku
baterii na klawiaturze (patrz rysunek 2). Miganie
wskaźnika oznacza, że baterie są prawie
rozładowane i trzeba je wymienić. Laser może
jeszcze działać przez chwilę aż do całkowitego
rozładowania baterii. Po włożeniu nowych baterii
i ponownym załączeniu lasera wskaźnik ten
świeci się w zielonym kolorze.
Wskaźnik przekroczenia zakresu
samopoziomowania
W razie przekroczenia zakresu
samopoziomowania o więcej niż 4 stopnie
zaczyna migać dioda świecąca i także wiązka
laserowa.
Migająca wiązka laserowa informuje, że nastąpiło
przekroczenie zakresu samopoziomowania
i laser NIE ZNAJDUJE SIĘ W POZIOMIE
(LUB W PIONIE). W TAKIM PRZYPADKU NIE
MOŻNA WYZNACZYĆ POZIOMU (ANI PIONU).
Ponownie ustaw laser na poziomej powierzchni.
POZIOMOWANIE LASERA
By zapewnić dokładność działania przyrządu,
trzeba go często kalibrować. Patrz Kontrola
kalibracji na miejscu.
·
Przed włączeniem lasera sprawdź,
czy jest ustawiony na gładkiej, płaskiej
powierzchni.
·
Zawsze zaznaczaj środek plamki świetlnej
lub oś linii świetlnej.
·
Silne wahania temperatury mogą
spowodować przemieszczenie
wewnętrznych elementów i w konsekwencji
pogorszyć dokładność przyrządu. Gdy
przyrząd jest wykorzystywany w takich
warunkach, regularnie sprawdzaj jego
dokładność. Patrz p. Kontrola kalibracji
na miejscu.
·
W razie upuszczenia lasera trzeba
sprawdzić jego kalibrację. Patrz Kontrola
kalibracji na miejscu.
OBSŁUGA
ZAŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE
LASERA (RYS. 3)
•
•
Baterie i zasilanie
Laser jest zasilany 3 bateriami AA (rys. 1 - B).
Zaleca się stosować tylko nowe, wysokiej jakości
baterie.
•
Baterie muszą być całkowicie sprawne.
Trzeba je wymienić, gdy miga wskaźnik
ładunku baterii.
•
Dla ochrony baterii wyłączaj laser, gdy nie
jest używany lub przy zaznaczaniu linii
świetlnych.
•
•
Ustaw wyłączony laser na stabilnej,
płaskiej powierzchni. By załączyć laser,
przesuń wyłącznik (A) do pozycji „ON”
Włącz lub wyłącz żądaną funkcję za
pomocą klawiatury (C) na górze przyrządu.
Po naciśnięciu klawisza z kropką laser
wytwarza pięć wiązek: jedną do góry (D),
jedną do dołu (E), jedną poziomą w lewo
(F), jedną poziomą w prawo (G) i jedną
bezpośrednio do przodu (H).
Po naciśnięciu klawisza z poziomą kreską
laser wytwarza poziomą linię ze źrenicy
wyjściowej z tyłu przyrządu.
By wyłączyć laser, przesuń wyłącznik (A)
do pozycji zablokowania („OFF”).
Laser DW0851 dysponuje funkcją blokowania
mechanizmu poziomowania. Funkcja ta uaktywnia
się z chwilą wyłączenia lasera.
3
Zastosowanie lasera
Po sprawdzeniu kalibracji można mieć pewność,
że wiązki przebiegają poziomo lub pionowo
(patrz p. Kontrola kalibracji na miejscu). Żadna
wiązka laserowa nie może przy tym migać (patrz
Wskazanie „Poza zakresem samopoziomowania”).
Laser można wykorzystywać do przenoszenia
punktów w dowolnej kombinacji pięciu wiązek
laserowych i/lub poziomej linii.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRACY
By zapewnić wymaganą dokładność działania
lasera, trzeba go często kalibrować. Patrz Kontrola kalibracji na miejscu.
·
Przed włączeniem lasera sprawdź,
czy jest ustawiony na gładkiej, płaskiej
powierzchni.
·
Zawsze zaznaczaj środek plamki świetlnej
lub oś linii świetlnej.
·
Silne wahania temperatury mogą
spowodować przemieszczenie
wewnętrznych elementów i w konsekwencji
pogorszyć dokładność przyrządu. Gdy
przyrząd jest wykorzystywany w takich
warunkach, regularnie sprawdzaj jego
dokładność. Patrz p. Kontrola kalibracji
na miejscu.
·
W razie upuszczenia lasera trzeba
sprawdzić jego kalibrację. Patrz Kontrola
kalibracji na miejscu.
ZINTEGROWANY ELEKTROMAGNETYCZNY
UCHWYT OBROTOWY (RYS. RYS. 1 I 3)
Do lasera DW0851 jest na stałe przytwierdzony
magnetyczny uchwyt obrotowy (l). Magnesy (J)
z tyłu uchwytu służą do mocowania przyrządu do
pionowych stalowych lub żelaznych konstrukcji.
Mogą to być stalowe słupy, stalowe odrzwia,
stalowe dźwigary. Ustaw laser na stabilnej
powierzchni.
UWAGA: NIE STAWAJ POD
LASEREM, KTÓRY JEST
ZAMOCOWANY PRZY UŻYCIU
MAGNETYCZNEGO UCHWYTU
OBROTOWEGO. Upadek lasera
może spowodować poważny uraz
ciała lub uszkodzenie przyrządu.
Uchwyt obrotowy zapewnia także ustawienie
lasera w odległości ok. 4,45 cm od podłogi, co
ułatwia montaż stalowych dźwigarów.
WSPÓŁPRACA LASERA Z AKCESORIAMI
Na spodzie lasera znajdują się dwa otwory
gwintowane 1/4” x 20 i 5/8” x 11. Otwory te
umożliwiają mocowanie posiadanych lub
4
zakupionych później akcesoriów DEWALT. Używaj
tylko akcesoriów DEWALT przystosowanych do
tego przyrządu. Przestrzegaj odnoszących się do
nich wskazówek.
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
nieoferowane przez firmę DEWALT
nie zostały sprawdzone w połączeniu
z tym przyrządem, ich użycie może
być niebezpieczne. By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu, używaj tylko
akcesoriów zalecanych do tego
wyrobu przez firmę DEWALT.
Odpowiednie akcesoria można za opłatą
nabyć u lokalnego dilera lub w autoryzowanym
warsztacie serwisowym. Skorzystaj z pomocy
oferowanej przez firmę DEWALT Industrial Tool
Co. w tym zakresie, odwiedź naszą stronę
internetową www.DEWALT.com.
Kontrola kalibracji na miejscu
KONTROLA DOKŁADNOŚCI PIONOWANIA (RYS.
RYS. 5 I 6)
Kontrola dokładności kalibracji pionowych wiązek
laserowych jest najdokładniejsza przy pomiarach
w wysokim pomieszczeniu, najlepiej o wysokości
7,5 m, przy czym jedna osoba pozycjonuje laser
na podłodze, a druga zaznacza pozycję plamki
świetlnej na suficie (rys. 5). Odległość między
podłogą a sufitem przy kontroli kalibracji nie może
być mniejsza niż przy rzeczywistych pomiarach.
1. Najpierw zaznacz punkt na podłodze.
2. Tak ustaw laser, by wiązka skierowana do
dołu wypadła w punkcie zaznaczonym na
podłodze.
3. Odczekaj chwilę, aż laser wypoziomuje się
w pionie, i zaznacz środek plamki świetlnej
utworzonej przez wiązkę skierowaną do góry.
4. Obróć laser o 180o, jak pokazano na rysunku
6, by wiązka skierowana do dołu ponownie
wypadła w punkcie zaznaczonym na
podłodze.
5. Odczekaj chwilę, aż laser wypoziomuje się
w pionie, i zaznacz środek plamki świetlnej
utworzonej przez wiązkę skierowaną do góry.
Gdy odstęp między obydwoma znakami jest
większy, niż podany w poniższej tabeli, laser
wymaga kalibracji.
Odległość między
ścianami
4,5 m
9m
15 m
Odległość między
znakami
3,2 mm
6,4 mm
9,5 mm
KONTROLA DOKŁADNOŚCI POZIOMYCH
WIĄZEK (RYS. RYS. 7-10)
Dla sprawdzenia dokładności poziomych wiązek
są potrzebne 2 równoległe ściany oddalone od
siebie o 6 m. Odległość między ścianami przy
kontroli kalibracji nie może być mniejsza niż przy
rzeczywistych pomiarach.
1. Ustaw laser w odległości 5 - 8 cm od pierwszej
ściany w kierunku drugiej ściany (rys. 7).
2. Zaznacz środek plamki świetlnej na pierwszej
ścianie.
3. Obróć laser o 180o i zaznacz środek plamki
świetlnej na drugiej ścianie (rys. 8).
4. Umieść laser w odległości 5 - 8 cm od drugiej
ściany w kierunku pierwszej ściany (rys. 9).
5. Ustaw laser na takiej wysokości, by
środek plamki świetlnej wypadł na znaku
naniesionym w punkcie 3.
6. Obróć laser o 180o i skieruj wiązkę w pobliże
znaku na pierwszej ścianie naniesionego
w punkcie 2 (rys. 10).
7. Zmierz pionowy odstęp między środkiem
plamki świetlnej a naniesionym znakiem.
8. Gdy zmierzony odstęp jest większy od
wartości podanej w tabeli, oddaj laser do
autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu konserwacji.
Powtórz operacje od 1 do 8, by sprawdzić dokładność przedniej, lewej i prawej wiązki.
Odległość między
ścianami
4,5 m
9m
15 m
Odległość między
znakami
3,2 mm
6,4 mm
9,5 mm
KONTROLA KALIBRACJI KĄTA PROSTEGO
MIĘDZY POZIOMYMI WIĄZKAMI (PRZEDNIĄ
I PROSTOPADŁYMI DO NIEJ) (RYS. RYS. 11A - D)
Przy każdej operacji pozycjonowania lasera
DW0851 i przy nanoszeniu znaków kieruj się
rysunkiem 11. Wszystkie znaki można nanosić
na podłodze w taki sposób, że przed przednią
poziomą lub prostopadłymi do niej wiązkami
umieszcza się tabliczkę celowniczą i przenosi ich
pozycje na podłogę.
1. Wybierz pomieszczenie o minimalnej
długości 10 m. Na jednym końcu
pomieszczenia zaznacz na podłodze punkt
(K) (rys. 11A).
2. Tak ustaw laser, by skierowana do dołu
wiązka wypadła w punkcie K. Sprawdź, czy
przednia pozioma wiązka wybiega w kierunku
drugiego końca pomieszczenia (rys. 11A).
3. Zaznacz punkt (L) na podłodze w środku
pomieszczenia, wykorzystując przy tym
tabliczkę celowniczą, by przenieść na
podłogę pozycję przedniej poziomej wiązki
(rys. 11A).
4. Zaznacz punkt (M) na przeciwległej ścianie
lub przenieś na podłogę pozycję przedniej
poziomej wiązki (rys. 11A).
5. Przemieść laser DW0851 do punktu L
i skieruj przednią poziomą wiązkę ponownie
na punkt M (rys. 11B).
6. Zaznacz na podłodze pozycje dwóch
prostopadłych wiązek jako N i O.
WSKAZÓWKA: By zapewnić wymaganą
dokładność, odległości między K i L, L i M, L
i N oraz L i O powinny być takie same.
7. Obróć laser DW0851 o 90o, by skierować
przednią poziomą wiązkę na punkt N (rys. 11C).
8. Zaznacz na podłodze pozycję pierwszej
prostopadłej wiązki (P) możliwe jak najbliżej
punktu K (rys. 11C).
9. Zmierz odległość między punktami K i P (rys.
11C). Gdy zmierzona wartość jest większa
od wartości podanych w poniższej tabeli,
oddaj laser do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu konserwacji.
10. Teraz obróć laser DW0851 o 90o, by
skierować przednią poziomą wiązkę na punkt
O (rys. 11D).
11. Zaznacz na podłodze pozycję drugiej
prostopadłej wiązki (Q) możliwe jak najbliżej
punktu K (rys. 11D).
12. Zmierz odległość między punktami K i Q
(rys. 11D). Gdy zmierzona odległość jest
większa od wartości podanych w poniższej
tabeli, oddaj laser do autoryzowanego
warsztatu serwisowego w celu konserwacji.
Odległość między
ścianami
Odległość między
znakami
4,5 m
3,2 mm
9m
6,4 mm
15 m
9,5 mm
5
KONTROLA DOKŁADNOŚCI SKANOWANIA
POZIOMEJ WIĄZKI LASEROWEJ (RYS. 6)
8. Zmierz odległość między dwoma
zaznaczonymi punktami (c, e).
Dla sprawdzenia dokładności skanowania
poziomej wiązki laserowej są potrzebne 2 ściany
oddalone od siebie o 9 m. Odległość między
ścianami przy kontroli kalibracji nie może być
mniejsza niż przy rzeczywistych pomiarach.
9. Gdy zmierzona odległość jest większa
od wartości podanych w poniższej tabeli,
oddaj laser do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu kalibracji.
1. Za pomocą uchwytu obrotowego przytwierdź
laser do ściany i skieruj go na wprost do
przodu.
2. Włącz poziomą wiązkę i obróć laser
o ok. 45o, by prawy koniec wiązki wypadł
na przeciwległej ścianie w odległości
przynajmniej 9 m. Zaznacz oś linii (a).
3. Obróć laser o ok. 90o, by lewy koniec wiązki
wypadł w miejscu zaznaczonym w punkcie 2.
Zaznacz oś linii (b).
4. Zmierz pionowy odstęp między tymi znakami.
5. Gdy zmierzony odstęp jest większy od
wartości podanych w poniższej tabeli,
oddaj laser do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu kalibracji.
Odległość między
ścianami
4,5 m
9m
15 m
Odległość między
znakami
1,5 mm
4 mm
6 mm
KONTROLA DOKŁADNOŚCI - ODCHYLENIE
POZIOMEJ LINII LASEROWEJ (RYS. 7)
Dla sprawdzenia odchyłki linii laserowej od poziomu jest potrzebna jedna ściana długości przynajmniej 9 m. Odległość między ścianami przy
kontroli kalibracji nie może być mniejsza niż przy
rzeczywistych pomiarach.
1. Za pomocą uchwytu obrotowego zamocuj
laser na jednym końcu ściany.
2. Włącz poziomą linię i obróć laser w stronę
przeciwnego końca ściany mniej więcej
równolegle do ściany graniczącej z laserem.
3. Zaznacz oś linii laserowej w dwóch miejscach
(c, d) odległych od siebie o przynajmniej 9 m.
4. Umieść laser na drugim końcu ściany.
5. Włącz poziomą linię i obróć laser w stronę
pierwszego końca ściany mniej więcej
równolegle do ściany graniczącej z laserem.
6. Tak wyreguluj wysokość lasera, by oś
linii świetlnej przechodziła przez bliższy
zaznaczony punkt (d).
7. Zaznacz oś linii świetlnej (e) bezpośrednio
powyżej lub poniżej dalszego zaznaczonego
punktu (c).
6
Odległość między
ścianami
4,5 m
9m
15 m
Odległość między
znakami
3,2 mm
6,4 mm
9,5 mm
Usuwanie usterek
LASER NIE DAJE SIĘ ZAŁĄCZYĆ
•
Sprawdź, czy baterie zostały włożone
zgodnie z polaryzacją (+) i (-) zaznaczoną
na wewnętrznej stronie pokrywy kieszeni
baterii.
•
Sprawdź, czy baterie znajdują się
w nienagannym stanie. W razie wątpliwości
włóż nowe.
•
Sprawdź, czy kontakty baterii nie są
skorodowane. Przechowuj suchy laser
i stosuj tylko nowe, wysokiej jakości
markowe baterie, by nie narażać się na
wyciek elektrolitu.
•
Gdy laser był przechowywany w bardzo
wysokich temperaturach, najpierw go
ochłodź.
MIGAJĄ LINIE LASEROWE (RYS. 4)
Gdy laser DW0851 jest ustawiony tak, jak pokazano na rysunku 4, sam się poziomuje we
wszystkich kierunkach w zakresie do ok. 4 o.
Gdy laser jest tak silnie przechylony, że wewnętrzny mechanizm nie może go ustawić w pionie, wiązki laserowe migają, co znaczy, że zakres
samopoziomowania został przekroczony.
MIGAJĄCE WIĄZKI LASEROWE NIE PRZEBIEGAJĄ W POZIOMIE LUB PIONIE I W TAKIM
PRZYPADKU NIE MOŻNA UŻYĆ LASERA DO
WYZNACZENIA POZIOMU LUB PIONU. Ponownie ustaw laser na poziomej powierzchni.
WIĄZKI LASEROWE NIE PRZESTAJĄ SIĘ
PORUSZAĆ
Laser DW0851 jest precyzyjnym przyrządem
pomiarowym. Dlatego gdy nie jest ustawiony na
stabilnej i nieruchomej powierzchni, ciągle próbuje znaleźć pion. Gdy wiązka nie przestaje się
poruszać, spróbuj ustawić laser na stabilniejszej
powierzchni. Sprawdź także, czy powierzchnia
jest na tyle płaska, by zapewnić stabilność lasera.
RYS. 1
RYS. 2
RYS. 3
RYS. 4
MIGANIE
RYS. 5
RYS. 6
7,5 m
RYS. 7
RYS. 9
RYS. 8
RYS. 10
RYS. 11A
RYS. 11B
RYS. 11C
RYS. 11D
* Warunkiem zachowania podanych dokładności
jest ustawienie lasera na powierzchni
o nachyleniu mniejszym niż ± 4o.
zst00267793 - 14-07-2015
7
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
DEWALT gwarantuje sprawne dziaáanie produktu
w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie 12 miesiĊcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
6.
a)
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby
gwarancyjne lub, które byáy naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byáy
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone
w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci nie
obejmują prawa klienta do domagania siĊ
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających
z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/12
Podpis
Download PDF

advertising