DW0822 | DeWalt DW0822 CROSSLINE LASER instruction manual

588779 - 29 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW0822
DW0822
KOMBINOVANÝ KŘÍŽOVÝ, ČÁROVÝ
A BODOVÝ LASER S AUTOMATICKÝM
SROVNÁNÍM
MÁTE-LI JAKÉKOLI DOTAZY NEBO
PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO
VÝROBKU NEBO JAKÉHOKOLI NÁŘADÍ
DEWALT, KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM:
TEL.: 01753-56 70 55
FAX: 01753-57 21 12
NEBO NAVŠTIVTE NAŠE INTERNETOVÉ
STRÁNKY: WWW.DEWALT.EU.
Bezpečnost
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika způsobení zranění si přečtěte
bezpečnostní příručku, která je
dodávána s tímto výrobkem nebo která
je k dispozici online na adrese
www.DeWALT.com.
Použití ovládacích prvků nebo
nastavení či provádění jiných postupů,
než jsou uvedeny v tomto návodu,
může mít za následek nebezpečné
laserové záření.
VAROVNÉ ŠTÍTKY
Z důvodu zajištění vašeho pohodlí a bezpečnosti
je váš laser opatřen následujícím štítkem.
POZOR: LASEROVÉ ZÁŘENÍ
- NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO
LASEROVÉHO PAPRSKU.
LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 2.
Informace týkající se laseru
Laser DW0822 je laserový výrobek třídy 2
a splňuje požadavky norem 21 CFR 1040.10
a 1040.11, mimo odchylky stanovené vyhláškou
č. 50 z 24. června 2007.
2
POPIS VÝROBKU
Tento laser DW0822 s automatickým srovnáním
může být použit pro měření v horizontální rovině
a ve vertikální rovině a pro měření plochy. Tento
výrobek je dodáván zcela sestavený a je navržen
tak, aby bylo umožněno jeho snadné a rychlé
nastavení. Před použitím si prosím přečtěte
a nastudujte všechny pokyny uvedené v tomto
návodu a také bezpečnostní příručku.
Technické údaje
TECHNICKÉ ÚDAJE
Světelný zdroj
Polovodičová laserová dioda
Vlnová délka
630 - 680 nm - viditelná
laseru
Výkon laseru
< 1,0 mW (každý paprsek)
LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ
TŘÍDY 2
Pracovní rozsah
15 m
50 m s detektorem
Přesnost* (horní) ±3 mm na 10 m
Přesnost*
± 2 mm na 10 m
(vodováha)
Přesnost*
± 2 mm na 10 m
(olovnice)
Indikátory
Blikající indikátor:
nedostatečné napájecí
napětí baterie
Blikající laser: překročení
rozsahu náklonu
Napájecí zdroj
3 baterie typu AA (4,5 V)
Provozní teplota
-10 až 50 °C
Teplota pro
-20 až 60 °C
uložení
Třída ochrany
IP54
Klávesnice, režimy a LED.
Spínač.
Spínač zapnuto/vypnuto (ON/OFF) se nachází
na přední části tohoto výrobku, jak je zobrazeno
na obr. 3. Je-li spínač (C) v poloze vypnuto/
zajištěno (OFF/LOCKED), laser zůstane vypnutý
a jeho náklon bude zablokován. Je-li spínač
zapnuto/vypnuto v poloze zapnuto/odjištěno
(ON/UNLOCKED), laser bude zapnutý, náklon
přístroje bude odblokován a bude umožněno jeho
automatické srovnání.
Klávesnice.
Klávesnice se nachází na boční části laseru
(obr. 2 a 3) a nachází se na ní ovládací tlačítka
pro volbu laserových bodů a čárové funkce.
Indikátor nabití baterie.
Laser DW0822 je na klávesnici vybaven
indikátorem vybité baterie, jak je zobrazeno na
obr. 2. Tento indikátor se nachází na klávesnici.
Jestliže tento indikátor bliká, baterie jsou vybity
a musí být vyměněny. Jsou-li baterie již téměř
vybity, laser může ještě krátkou dobu pracovat.
Po vložení nových baterií a po opětovném
spuštění laseru zůstane indikátor svítit zeleně.
Indikátor překročení meze náklonu
Laser DW0822 je na klávesnici vybaven
indikátorem překročení meze náklonu, jak je
zobrazeno na obr. 2. Dojde-li k překročení meze
náklonu (náklon > 4°), rozsvítí se LED kontrolka
a laserový paprsek bude blikat.
Z důvodu zajištění přesnosti vaší práce provádějte
častou kontrolu, zda je laser zkalibrovaný. Viz část
Kontrola kalibrace.
•
Před použitím se ujistěte, zda je laser
bezpečně umístěn na hladké a rovné ploše.
•
Vždy vyznačte střed bodu nebo čáry
vytvářené laserem.
•
Extrémní změny teploty mohou způsobit
pohyb vnitřních částí laseru a tím mohou
ovlivnit jeho přesnost. Během práce
provádějte častou kontrolu přesnosti.
Viz část Kontrola kalibrace.
•
Došlo-li k pádu laseru, zkontrolujte, zda
je i nadále správně zkalibrován. Viz část
Kontrola kalibrace.
POUŽITÍ
Zapnutí a vypnutí laseru (obr. 3)
•
•
Blikající laserový paprsek znamená, že byla
překročena mez náklonu a LASER NENÍ
VODOROVNĚ (NEBO SVISLE) VYROVNÁN
A NESMÍ BÝT POUŽIT K STANOVENÍ NEBO
VYZNAČENÍ VODOROVNÉ (NEBO SVISLÉ)
ROVINY. Zkuste laser přemístit na rovnější
podklad.
Baterie a napájení
Tento laser musí být napájen 3 bateriemi typu AA.
(Obr. 1-B)
Nejlepších výsledků dosáhnete pouze při použití
nových a kvalitních baterií.
• Ujistěte se, zda jsou baterie v bezvadném
provozním stavu. Bliká-li indikátor vybitých
baterií, baterie musí být vyměněny.
• Chcete-li prodloužit životnost baterií, vypínejte
laser, nepracujete-li s ním nebo zakreslujete-li
značky.
Nastavení
SROVNÁNÍ LASERU
Tento přístroj provádí automatické srovnání.
Laser je zkalibrován již ve výrobě tak, aby při
postavení na rovnou plochu s tolerancí sklonu
± 4° našel svislou polohu. Je-li tento přístroj řádně
zkalibrován, není nutné žádné ruční seřízení.
•
Položte vypnutý laser na stabilní a rovný
povrch. Zapněte tento laser přesunutím
spínače zapnuto/vypnuto (C) do polohy
zapnuto/odblokováno (ON/UNLOCKED).
Aktivujte nebo deaktivujte požadovanou
funkci pomocí klávesnice nacházející se na
boční části laseru. Tento laser může vysílat
celkem čtyři paprsky: horizontální čárový
(D), vertikální čárový (E) a také jeden
bodový nahoru (F) a jeden bodový dolů
(G). Laser bude vysílat horizontální čárový
paprsek, bude-li stisknuto horizontální
tlačítko „LINE“ a vertikální čárový paprsek,
bude-li stisknuto vertikální tlačítko „LINE “.
Bodový paprsek směřující nahoru nebo dolů
bude vysílán po stisknutí tlačítka „DOT“.
Chcete-li laser vypnout, přesuňte
spínač zapnuto/vypnuto (C) do polohy
zablokováno.
Model DW0822 je vybaven zajišťovacím
mechanismem výkyvu. Tato funkce je aktivována
pouze v případě, je-li laser vypnutý nastavením
spínače (C) do polohy vypnuto/zablokováno (OFF/
LOCKED).
Použití laseru
Paprsky jsou srovnány vodorovně (vodováha)
nebo svisle (olovnice) po provedení kontroly
kalibrace (viz Kontrola prostorové kalibrace)
a pokud laserový paprsek nebliká (viz Indikátor
překročení meze náklonu).
Tento přístroj může být použit pro přenos bodů
pomocí jakékoli kombinace pěti paprsků nebo
vodorovné čáry.
3
ZABUDOVANÝ MAGNETICKÝ OTOČNÝ DRŽÁK
(OBR. 1 A 3)
Laser DW0822 je vybaven trvale upevněným
magnetickým otočným držákem (J). Tento držák
umožňuje upevnění přístroje na jakýkoli svislý
povrch vyrobený z oceli nebo z kovu pomocí
magnetů, které se nachází na zadní části tohoto
otočného držáku. Běžné příklady vhodných
povrchů zahrnují ocelové svorníky, ocelové rámy
dveří a profilové ocelové nosníky. Umístěte laser
na stabilní povrch.
POZOR: Při upevnění laseru pomocí
magnetického otočného držáku
nestůjte přímo pod tímto laserem.
Pád laseru může vést k způsobení
vážného úrazu nebo k poškození
laseru.
Otočný držák poskytuje také vzdálenost od
podlahy zhruba 4,5 cm, což pomáhá při montáži
ocelového rámu.
POUŽITÍ LASERU S PŘÍSLUŠENSTVÍM
Tento laser je na spodní části opatřen dvěma
vnitřními závity 1/4“ × 20 a 5/8“ × 11. Tyto závity
mohou být použity pro upevnění používaného
nebo zakoupeného příslušenství DeWALT.
Používejte pouze příslušenství DeWALT určené
k práci s tímto výrobkem. Dodržuje pokyny
uvedené u příslušenství.
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DeWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití
takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto výrobkem pouze
příslušenství doporučené společnosti
DeWALT.
Doporučené příslušenství pro použití s vaším
nářadím lze zakoupit u nejbližšího autorizovaného
prodejce nebo v autorizovaném servisu.
Potřebujete-li poradit s upevněním jakéhokoli
příslušenství, kontaktujte prosím naši společnost
DeWALT Industrial Tool Co., nebo navštivte naše
stránky na adrese: www.DeWALT.eu.
Kontrola prostorové kalibrace
KONTROLA PŘESNOSTI – HORIZONTÁLNÍ
PAPRSEK, SMĚR SNÍMÁNÍ (OBR. 6)
Kontrola kalibrace horizontálního snímání laseru
vyžaduje dvě stěny vzdálené od sebe 9 m (30‘).
Je důležité, aby byla kontrola kalibrace prováděna
na vzdálenost, která nebude kratší, než je
vzdálenost, na kterou bude toto nářadí používáno.
4
1. Pomocí otočného držáku upevněte laser na
stěnu. Ujistěte se, zda je laser otočen přímo
dopředu.
2. Zapněte horizontální paprsek laseru a otočte
laser zhruba o 45° tak, aby se nejvzdálenější
pravá část tohoto čárového paprsku dotýkala
protilehlé stěny ve vzdálenosti minimálně 9 m.
Označte si střed paprsku (a).
3. Otočte laser zhruba o 90° tak, aby se
nejvzdálenější levá část čárového paprsku
dostala do blízkosti značky vytvořené v kroku
2. Označte si střed paprsku (b).
4. Změřte vertikální vzdálenost mezi značkami.
5. Pokud je změřená vzdálenost větší než níže
uvedená hodnota, laser musí být opraven
v autorizovaném servisu.
Vzdálenost mezi
stěnami
4,5 m
9m
15 m
Vzdálenost mezi
vyznačenými body
2 mm
4 mm
6 mm
KONTROLA PŘESNOSTI – HORIZONTÁLNÍ
PAPRSEK, SMĚR SKLONU (OBR. 7)
Kontrola kalibrace horizontálního sklonu laseru
vyžaduje jednu stěnu dlouhou nejméně 9 m. Je
důležité, aby byla kontrola kalibrace prováděna
na vzdálenost, která nebude kratší, než je
vzdálenost, na kterou bude toto nářadí používáno.
1. Pomocí otočného držáku upevněte laser na
jeden konec stěny.
2. Zapněte horizontální laserový paprsek, otočte
laser na protilehlý konec stěny a nastavte jej
přibližně rovnoběžně s přiléhající stěnou.
3. Vyznačte si střed paprsku ve dvou místech
(c, d) vzdálených od sebe minimálně 9 m.
4. Upevněte laser na opačný konec stěny.
5. Zapněte horizontální laserový paprsek,
natočte laser zpět k protilehlému konci
stěny a nastavte jej přibližně rovnoběžně
s přiléhající stěnou.
6. Upravte výšku laseru tak, aby byl střed
paprsku srovnán s nejbližší značkou (d).
7. Vyznačte si střed paprsku (e) přímo nad nebo
pod nejvzdálenější značkou (c).
8. Změřte vzdálenost mezi těmito dvěma
značkami (c, e).
9. Pokud je změřená vzdálenost větší než níže
uvedená hodnota, laser musí být opraven
v autorizovaném servisu.
Vzdálenost mezi
stěnami
4,5 m
9m
15 m
Vzdálenost mezi
vyznačenými body
2 mm
4 mm
6 mm
KONTROLA PŘESNOSTI – VERTIKÁLNÍ
PAPRSEK (OBR. 8)
Kontrola vertikální kalibrace laseru (olovnice)
může být nejpřesněji provedena v místě, kde je
k dispozici stěna s výškou ideálně 9 m. Jedna
osoba musí být dole, kde je na podlaze umístěn
laser a další osoba v blízkosti stropu, aby mohla
označit pozici paprsku. Je důležité, aby byla
kontrola kalibrace prováděna na vzdálenost, která
nebude kratší, než je vzdálenost, na kterou bude
toto nářadí používáno.
1. Zahajte kalibraci vyznačením čáry (1,5 m) na
podlaze.
2. Zapněte vertikální paprsek laseru a umístěte
laser na jeden konec čáry tak, aby byl otočen
na tuto čáru.
3. Nastavte laser tak, aby byl jeho paprsek
srovnán a vystředěn s čárou na podlaze.
4. Vyznačte si na stropě (f) střed laserového
paprsku. Vyznačte si střed laserového
paprsku přímo nad středem čáry na podlaze.
5. Přemístěte laser na druhý konec čáry
vyznačené na podlaze. Znovu nastavte laser
tak, aby byl jeho paprsek srovnán a vystředěn
s čárou na podlaze.
6. Vyznačte si polohu laserového paprsku na
stropě (g), přímo vedle první značky (f).
7. Změřte vzdálenost mezi těmito dvěma
značkami.
8. Pokud je změřená vzdálenost větší než níže
uvedená hodnota, laser musí být opraven
v autorizovaném servisu.
Vzdálenost mezi
stěnami
4,5 m
9m
15 m
Vzdálenost mezi
vyznačenými body
2 mm
4 mm
6 mm
KONTROLA PŘESNOSTI – OLOVNICE
(OBR. 5 - 6)
Kontrola vertikální kalibrace laseru (olovnice)
může být nejpřesněji provedena v místě, kde je
k dispozici vysoká stěna s výškou ideálně 7,5 m.
Jedna osoba musí být dole, kde je na podlaze
postaven laser a další osoba musí být v blízkosti
stropu, aby mohla na stropě označit bod
vytvořený paprskem (obr. 5). Je důležité, aby byla
kontrola kalibrace prováděna na vzdálenost, která
nebude kratší, než je vzdálenost, na kterou bude
toto nářadí používáno.
1. Zahajte kalibraci vyznačením bodu na
podlaze.
2. Postavte laser tak, aby svislý paprsek
směřoval přímo na bod vyznačený na
podlaze.
3. Chvíli počkejte, aby došlo k srovnání olovnice
a označte střed bodu, který byl vytvořen
paprskem směřujícím nahoru.
4. Otočte laser o 180°, jak je znázorněno na
obrázku (obr. 6) a ujistěte se, zda je paprsek
směřující dolů stále zaměřen na bod, který
jste předtím označili na podlaze.
5. Chvíli počkejte, aby došlo k srovnání olovnice
a označte střed bodu, který byl vytvořen
paprskem směřujícím nahoru.
Je-li vzdálenost těchto dvou bodů větší než níže
uvedená hodnota, laser není správně zkalibrován.
Výška
4,5 m
9m
15 m
Vzdálenost mezi
vyznačenými body
3 mm
6 mm
9 mm (11/32")
Závady a postupy pro jejich
odstranění
LASER NELZE ZAPNOUT
•
Ujistěte se, zda jsou baterie vloženy do
přístroje tak, aby byla dodržena jejich
polarita (+) a (-), která je vyznačena i na
krytu.
•
Ujistěte se, zda jsou baterie v dobrém
provozním stavu. Pokud si nejste jisti,
zkuste nainstalovat nové baterie.
•
Ujistěte se, zda jsou kontakty baterie čisté,
bez rzi nebo zda nejsou zkorodovány.
Udržujte laser v suchu a používejte pouze
nové, vysoce kvalitní baterie, aby nemohlo
dojít k úniku kapaliny z těchto baterií.
•
Byl-li laser skladován v extrémně horkém
prostředí, nechejte jej před použitím
vychladnout.
LASEROVÉ PAPRSKY BLIKAJÍ (OBR. 4)
Laser DW0822 je navržen tak, aby při umístění do
polohy znázorněné na obr. 4 provedl automatické
srovnání ve všech směrech až do náklonu 4°.
Je-li laser příliš nakloněn a nemůže-li již provést
automatické srovnání, laserové paprsky začnu
blikat - mez náklonu byla překročena. BLIKAJÍCÍ
LASEROVÉ PAPRSKY ZNAMENAJÍ, ŽE LASER
5
NENÍ VODOROVNĚ NEBO SVISLE SROVNÁN
A NESMÍ BÝT POUŽIT PRO STANOVENÍ NEBO
VYZNAČENÍ VODOROVNÉ NEBO SVISLÉ
ROVINY. Zkuste laser přemístit na rovnější
podklad.
OBR. 2
LASEROVÉ PAPRSKY SE NEPŘESTÁVAJÍ
POHYBOVAT
Laser DW0822 je velmi přesný nástroj. Nebude-li
laser umístěn na stabilním (a nehybném) povrchu,
bude se stále snažit nalézt srovnanou polohu.
Nepřestane-li se paprsek pohybovat, zkuste laser
přemístit na stabilnější podklad. Pokuste se také
ujistit, zda je povrch relativně rovný tak, aby byl
laser ve stabilní poloze.
OBR. 3
F
J
*U přesnosti je předpokládáno, že je přístroj
umístěn na ploše se sklonem maximálně 4°.
E
OBR. 1
J
D
A
G
B
OBR. 4
BLIKAJÍCÍ
>4°
6
OBR. 5
OBR. 8
KrokStep
66
gg
FIG.
FIG.88
Step 7 7
Krok
gg
Krok 4Step 4
ff
ff
7,5 m
Step 5 5
Krok
Krok 2,Steps
3 2, 3
(7
1,5 m
Step 1
Krok
1
1.5
(5')
1.5 m
m (5')
OBR. 6
Krok 4
Krok 2
Krok 3
Krok 3
Krok 2
Krok 1
OBR. 7
Step 1, 2 1, 2
Krok
9м
99m
m (30')
(30')
cc
Step 3 3
Krok
d
d
Krok Step
33
cc
d
Steps 4, 5
Krok
4, 5
Krok8 8
ee
Step 7 7
Krok
Krok 6
d
d
Step 6
zst00262789 - 04-03-2015
7
8
9
10
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising