KA2500 | Black&Decker KA2500 PALM GRIP SANDER instruction manual

Upozornění !
Určeno pro kutily.
588779-07 CZ
Přeloženo z původního návodu
KA2000
KA2500
2
ČESKY
Použití výrobku
Vaše bruska Black & Decker je určena pro broušení
dřeva, kovu, plastů a lakovaných povrchů. Toto nářadí
je určeno pouze pro spotřebitelské použití.
f.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
3.
a.
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a bezpečnostní výstrahy.
Nedodržení níže uvedených varování a pokynů může vést k způsobení úrazu elektrickým
proudem, k vzniku požáru nebo k vážnému
zranění.
b.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte pro případné další použití. Označení elektrické
nářadí ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje
na vaše nářadí napájené ze sítě (s napájecím kabelem)
nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor
může vést k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných
látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření,
které může způsobit vznícení hořlavého prachu
nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte
bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob.
Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad
nářadím.
d.
e.
f.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným
způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického nářadí žádné upravené
zástrčky. Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko způsobení úrazu elektrickým
proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá
riziko úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo
posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte
kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený
nebo zauzlený napájecí kabel zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití
g.
4.
a.
b.
c.
3
kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým chráničem (RCD). Použití proudového
chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále
pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte
s rozvahou. Nepoužívejte elektrické nářadí,
jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog,
alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci
s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky jako
respirátor, neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, používané v příslušných podmínkách,
snižují riziko poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před
připojením napájecího kabelu k síťové zásuvce
nebo před vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je
spínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického
nářadí s prstem na spínači nebo připojení nářadí
k napájecímu zdroji, je-li spínač nářadí v poloze
zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním z nářadí vždy odstraňte všechny klíče nebo seřizovací přípravky. Seřizovací
klíče ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna
lepší ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro
připojení příslušenství k zachytávání prachu,
zajistěte jeho správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto zařízení může snížit nebezpečí
týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze spínač nářadí zapnout a vypnout,
s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte,
odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky
nebo z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní
bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného
spuštění nářadí.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí
a nedovolte ostatním osobám, které toto
nářadí neumí ovládat nebo které neznají tyto
bezpečnostní pokyny, aby s tímto elektrickým
nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné
okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí.
Pokud je nářadí poškozeno, nechejte jej opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou
údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity
jsou méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi pracuje.
Používejte toto elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte v úvahu provozní podmínky a práci, která
bude prováděna. Použití elektrického nářadí
k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být
nebezpečné.
Varování! Při broušení některých druhů
dřeva (například buk, dub) a kovu buďte velmi
opatrní, protože během broušení může vznikat
toxický prach. Používejte masku proti prachu
určenou speciálně na ochranu před toxickým
prachem a výpary a zajistěte, aby byly takto
chráněny všechny osoby nacházející se nebo
vstupující do pracovního prostoru.
Varování! Při broušení železných kovů používejte toto nářadí na dobře větraném místě.
Nepoužívejte toto nářadí v blízkosti hořlavých
kapalin, plynů a prachu. Horké částečky vznikající při broušení nebo jiskry od uhlíků motoru
mohou způsobit vznícení hořlavých materiálů.
Varování! Neprovádějte broušení hořčíkových slitin! V takovém případě by hrozilo
riziko způsobení požáru nebo exploze.
♦
♦
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat
originální náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný
provoz nářadí.
Bezpečnostní pokyny pro broušení nátěrů
Varování! Dodržujte platné předpisy týkající
se broušení nátěrů. Věnujte náležitou pozornost následujícím bodům:
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
♦
Varování! Další bezpečnostní pokyny týkající
se brusek
♦
Varování! Vyvarujte se kontaktu nebo vdechnutí prachu vzniklého při práci s tímto nářadím.
Tento prach může ohrožovat zdraví obsluhy
a okolo stojících osob. Používejte masku
proti prachu určenou speciálně na ochranu
před toxickým prachem a podobnými látkami
a zajistěte, aby byly takto chráněny všechny
osoby nacházející se nebo vstupující do pracovního prostoru.
♦
♦
Po broušení odstraňte všechen prach.
Určené použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu k obsluze. Použití jiného příslušenství nebo
přídavného zařízení a provádění jiných pracovních
operací než je doporučeno tímto návodem, může
představovat riziko zranění obsluhy nebo riziko
způsobení hmotných škod.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo dojít ke kontaktu pracovního nástroje se
skrytými elektrickými vodiči, držte elektrické
nářadí vždy za izolované rukojeti. Při kontaktu
pracovního příslušenství s „živým“ vodičem způsobí neizolované kovové části nářadí obsluze úraz
elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu
stolu používejte svorky nebo jiné vhodné
prostředky. Držení obrobku rukou nebo opření
obrobku o část těla nezajistí jeho stabilitu a může
vést k ztrátě kontroly.
♦
Kdykoli je to možné, používejte odsávání pro zachytávání prachu vznikajícího při broušení.
Buďte velmi opatrní při broušení povrchů opatřených nátěry, které mohou obsahovat přísadu olova
nebo při broušení, při kterém může vznikat toxický
prach:
♦
Zamezte vstupu dětí a těhotných žen do pracovního prostoru.
♦
Všechny osoby vstupující do pracovního
prostoru by měly používat ochrannou masku
určenou speciálně na ochranu před prachem
a výpary z nátěrů obsahujících přísady olova.
♦
V pracovním prostoru nejezte, nepijte a nekuřte.
Zajistěte bezpečnou likvidaci prachu a ostatních
nečistot.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
4
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud těmto osobám nebyl
stanoven dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno,
že si s tímto nářadím nebudou hrát.
Zbytková rizika
Použití prodlužovacího kabelu
♦
Vždy používejte schválený typ prodlužovacího
kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí
(viz technické údaje). Před použitím prodlužovací
kabel řádně zkontrolujte, zda není poškozen nebo
opotřebován. Je-li tento kabel poškozen, vyměňte
jej. V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu. Použití prodlužovacího
kabelu není vhodné pro nářadí s velkým příkonem
nebo pro elektrické nářadí, které je poškozeno
nebo poroucháno. Takové použití může mít za
následek vznik požáru nebo úraz elektrickým
proudem.
Je-li nářadí používáno jiným způsobem, než je uvedeno
v přiložených bezpečnostních varováních, mohou se
objevit dodatečná zbytková rizika. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika
jsou následující:
♦
Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující
nebo pohybující se částí.
♦
Zranění způsobená při výměně dílů, pracovního
nástroje nebo příslušenství.
♦
Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte,
aby byly prováděny pravidelné přestávky.
♦
Poškození sluchu.
♦
Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu
vytvářeného při použití nářadí (příklad: práce se
dřevem, zejména s dubovým, bukovým a MDF).
Popis
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spínač zapnuto/vypnuto
2. Zásobník na prach
3. Brusná základna
4. Úzký nástavec
Příslušenství
Vibrace
Příslušenství dodávané s vaší bruskou závisí na
modelu brusky, jaký jste zakoupili. Všechny typy níže
uvedeného příslušenství jsou k dispozici v řadě našeho
příslušenství Piranha®. Máte-li zájem o níže uvedené
příslušenství, ale toto příslušenství není dodáno s vaší
bruskou, navštivte prosím naše internetové stránky na
adrese www.blackanddecker.eu.
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu
se standardní zkušební metodou předepsanou normou
EN 60745 a může být použita pro srovnání jednotlivých
nářadí mezi sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může
být také použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Výkon vašeho nářadí záleží na používaném příslušenství. Příslušenství Black & Decker a Piranha jsou navržena a vyrobena podle norem pro vysokou kvalitu a jsou
určena pro zvýšení výkonu vašeho nářadí. Použitím
tohoto příslušenství docílíte toho nejlepšího výsledku,
který vám vaše nářadí může poskytnout.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit
v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací
může být vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení
bezpečnostních opatření podle požadavků normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně používajících
elektrické nářadí v zaměstnání, by měl předběžný odhad
působení vibrací brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního
cyklu, jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
Položka
Štítky na nářadí
Brusná síťovina s hrubostí 240.
Pro jemné broušení velkých detailů.
(Číslo dílu - X39132-XJ)
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení
úrazu si uživatel musí přečíst tento návod
k obsluze.
Brusná síťovina s hrubostí 120.
Pro středně jemné broušení velkých
detailů.
(Číslo dílu - X39127-XJ)
Elektrická bezpečnost
Brusná síťovina s hrubostí 80.
Pro hrubé broušení velkých detailů.
(Číslo dílu - X39122-XJ)
Tento výrobek je opatřen dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
♦
Popis
Nástavec pro broušení detailů.
Pro malá a špatně přístupná místa.
Nástavec pro broušení detailů může
být použit pro nenáročné broušení a pro
broušení v rozích.
(Číslo dílu - X32214-XJ)
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker, aby bylo zabráněno možným
rizikům.
5
Položka
♦
Popis
List brusného papíru s hrubostí 240
a s dvěma náhradními špičkami pro
broušení velkých detailů.
Pro jemné broušení velkých detailů.
(Číslo dílu - X31019-XJ)
Chcete-li kazetu z nářadí sejmout, stáhněte ji
z nářadí směrem dozadu.
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
List brusného papíru s hrubostí 120
a s dvěma náhradními špičkami pro
broušení velkých detailů.
Pro středně jemné broušení velkých
detailů.
(Číslo dílu - X31009-XJ)
Zapnutí a vypnutí
♦
♦
List brusného papíru s hrubostí 60
a s dvěma náhradními špičkami pro
broušení velkých detailů.
Pro hrubé broušení velkých detailů.
(Číslo dílu - X31039-XJ)
Chcete-li nářadí zapnout, přesuňte spínač zapnuto/
vypnuto (1) směrem dopředu do polohy I.
Chcete-li nářadí vypnout, přesuňte spínač zapnuto/
vypnuto (1) do zadní polohy O.
Vyprázdnění kazety na prach (obr. D, E a F)
Sestavení
Kazeta na prach by měla být vyprázdněna po každých
10 minutách použití.
♦
Uchopte nářadí a stáhněte kazetu na prach (2)
z nářadí.
♦
Sejměte krycí víčko kazety (10).
♦
Třepejte víčkem (10) a kazetou (2), aby došlo k vyprázdnění jejího obsahu. Filtr (11) uvnitř víčka (10)
může být vyčištěn měkkým a suchým kartáčem.
♦
Nasaďte víčko (10) zpět na kazetu na prach (2).
♦
Nasaďte kazetu na prach (2) zpět na nářadí.
Varování! Před sestavením se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Údržba
List brusného papíru s hrubostí 120 na
nástavec pro broušení detailů.
Pro středně jemné broušení malých
detailů.
(Číslo dílu - X3277-XJ)
Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co
nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče
o nářadí a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho
bezproblémový chod.
Uchycení brusné síťoviny (obr. A)
♦
♦
Držte nářadí tak, aby byla brusná základna nahoře.
Přiložte k brusné základně brusnou síťovinu (5)
a ujistěte se, zda se otvory v brusné síťovině kryjí
s otvory v brusné základně.
Varování! Před prováděním jakékoliv údržby nářadí
vypněte a odpojte jej od napájecího zdroje.
♦
Pravidelně čistěte větrací otvory na nářadí měkkým
kartáčem nebo suchým hadříkem.
♦
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte kryt
motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky nebo rozpouštědla.
Upnutí brusných listů (obr. B - Volitelné
příslušenství)
♦
Oddělte od brusného listu (6) dvě náhradní špičky
ve tvaru kosočtverce (7).
Je-li špička ve tvaru kosočtverce (7) opotřebována,
může být obrácena a potom vyměněna.
♦
Je-li přední část špičky opotřebována, oddělte ji
od listu, obraťte ji a znovu ji přitiskněte k brusné
základně.
♦
Jakmile bude opotřebována celá špička, sejměte
ji z brusné základny a použijte novou špičku.
Z důvodu zajištění zachytávání prachu zajistěte, aby byl
používán správný typ brusného papíru.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦
Zajistěte ekologickou likvidaci staré zástrčky.
♦
Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný
vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.
Úzký nástavec (obr. C)
Úzký nástavec je používán pro jemné broušení detailů.
♦
Odstraňte šroub (9).
♦
Sejměte z brusné základny špičku ve tvaru kosočtverce (8).
♦
Připevněte k brusné základně úzký nástavec (4).
♦
Zašroubujte a utáhněte šroub.
♦
Upevněte na úzký nástavec odpovídající brusný
list.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován v běžném domácím odpadu.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Nasazení a sejmutí kazety na prach (obr. D)
♦
Nasuňte kazetu na prach (2) na nářadí a ujistěte
se, zda je správně a bezpečně upevněna.
6
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Black & Decker.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
R. Laverick
Technický ředitel
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
2. 6. 2014
Společnost Black & Decker poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků Black & Decker po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této služby,
odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci servisu, který nářadí odebere a zajistí
jeho recyklaci.
Záruka
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Společnost Black & Decker je přesvědčena o kvalitě
svých výrobků a nabízí mimořádnou záruku. Tato
záruka je nabízena ve prospěch zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruční práva. Tato záruka platí ve
všech členských státech EU a evropské zóny volného
obchodu EFTA.
Technické údaje
Napájecí napětí
Příkon
Počet kmitů
(chod naprázdno)
Počet oběhů
(chod naprázdno)
Plocha brusné základny
Hmotnost
KA2000
(Typ 1)
V 230
W 120
KA2500
(Typ 1)
230
120
min-1 28 000
28 000
min-1 14 000
mm² 8 161
kg 1
14 000
8 161
1
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od jeho zakoupení, jakékoli závady způsobené vadou materiálu nebo špatným dílenským zpracováním, společnost Black & Decker garantuje ve snaze
o minimalizování vašich starostí bezplatnou výměnu
vadných dílů, opravu nebo výměnu celého výrobku za
níže uvedených podmínek:
♦
Tento výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo k jeho pronájmu.
♦
Tento výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
♦
Tento výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním,
jinými předměty nebo nehodou.
♦
Opravy nebyly prováděny jinými osobami, než
autorizovanými opraváři nebo mechaniky autorizovaného servisu Black & Decker.
LpA (akustický tlak) 73 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
LWA (akustický výkon) 84 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle
normy EN 60745:
Hodnota vibrací (ah) 7,0 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
Požadujete-li záruční opravu, budete muset prodejci
nebo zástupci autorizovaného servisu předložit
doklad o zakoupení výrobku. Místo nejbližšího
autorizovaného servisu Black & Decker naleznete na
příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam
autorizovaných servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové
adrese: www.2helpU.com.
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
14
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.co.uk, kde můžete
zaregistrovat váš nový výrobek Black & Decker
a kde můžete získat informace o našich nových
výrobcích a speciálních nabídkách. Na adrese
www.blackanddecker.co.uk jsou k dispozici další
informace o značce Black & Decker a o celé řadě
našich dalších výrobků.
Bruska - KA2000, KA2500
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto produkty
popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-4.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2014/30/
EU a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace,
kontaktujte prosím společnost Black & Decker na následující adrese nebo na adresách, které jsou uvedeny
na konci tohoto návodu.
zst00244469 - 20-08-2014
7
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.blackanddecker.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.blackanddecker.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising