KA2500 | Black&Decker KA2500 PALM GRIP SANDER instruction manual

359204-38 BG
Превод на оригиналните инструкции
KA2000
KA2500
2
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
Вашата лентошлифовъчна машина на
Black & Decker е създадена за шлифоване на
дърво, пластмаса и боядисани повърхности. Този
инструмент е предназначен за употреба само от
потребителя.
д.
Инструкции за безопасност
е.
Общи предупреждения за безопасна
работа с електроинструменти
Предупреждение! Прочетете всички
предупреждения и инструкции за безопасност. Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу,
може да доведе до токов удар, пожар и/
или тежки травми.
3.
а.
Запазете всички предупреждения и инструкции
за бъдещи справки. Терминът "електроинструмент" във всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася до захранвани (със захранващ кабел)
или работещи на батерии (без захранващ кабел)
електрически инструменти и машини.
1.
а.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
г.
б.
Безопасност на работното пространство
Пазете работното пространство чисто и добре осветено. Безпорядъкът и недостатъчното
осветление могат да доведат до трудова злополука.
Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието
на запалителни течности, газове или прах.
Електроинструментите произвеждат искри,
които могат да възпламенят праха или изпаренията.
Да се държат децата и околните настрана
по време на работа с електрически инструмент. Разсейванията могат да ви принудят да
загубите контрол.
в.
г.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва
да са подходящи за използвания контакт.
Никога, по никакъв начин не променяйте
щепсела. Не използвайте адаптери за щепсела със заземени електрически инструменти. Непроменените щепсели и контакти
намаляват риска от токов удар.
Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като например тръби,
радиатори, готварски печки и хладилници.
Съществува повишен риск от токов удар, ако
тялото ви е заземено.
Не излагайте електроинструментите на
дъжд и мокри условия. Проникването на вода
в електроинструмента повишава опасността от
токов удар.
Не злоупотребявайте с кабела. Никога не
използвайте кабела за носене, дърпане или
изключване на електроинструмента. Пазете
кабела далече от горещина, масло, остри
д.
е.
ж.
3
ръбове или движещи се части. Повредените
или оплетени кабели увеличават риска от токов
удар.
При работа с електрически инструменти
на открито да се използва удължителен
кабел, подходящ за употреба на открито.
Използването на кабел, подходящ за употреба
на открито, намалява риска от токов удар.
Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване с дефектнотоковата защита
(ДТЗ), което на английски е Residual Current
Device (RCD). Използването на ДТЗ намалява
риска от токов удар.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, гледайте какво правите
и влагайте разум при работа с електрически
инструмент. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или сте
под влияние на наркотици, алкохол или
лекарства. Един миг разсеяност при работа
с електроинструмент може да доведе до сериозни наранявания.
Използвайте лични предпазни средства.
Винаги носете защита за очите. Защитни
средства като дихателна маска, неплъзгащи
се обувки за безопасност, каска или защита на
слуха, използвани при подходящи условия, ще
намали трудовите злополуки.
Предотвратяване на случайно задействане.
Уверете се, че превключвателя е на позиция
изключен преди да го свържете към източника на захранване и/или към батерийното
устройство, преди да вземете или носите
инструмента. Носенето на електроинструмент
с пръста на превключвателя или стартирането
на електроинструменти, когато превключвателя е на позиция "включен", може да доведе до
трудова злополука.
Махнете всички регулиращи или гаечни
ключове преди да включите електроинструмента. Прикрепени към въртящи се части на
електроинструмента гаечни или регулиращи
ключове могат да доведат до наранявания.
Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно на краката си през цялото време. Това
позволява по-добър контрол над електроинструмента в непредвидими ситуации.
Обличайте се подходящо. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите
си и ръкавиците далече от движещите се
части. Висящи дрехи, бижута или дълга коса
могат да бъдат захванати в движещите се
части.
Ако са предоставени устройства за свързване на изпусканите прашинки или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани и използвани правилно. Използването
на тези средства може да намали опасностите
свързани с праха.
4.
а.
б.
в.
г.
д.
е.
ж.
5.
а.
Допълнителни предупреждения
относно безопасността при работа
с електроинструменти
Използване и грижа за електроинструментите
Не използвайте насила електроинструментите. Ползвайте подходящ електроинструмент за съответната работа. Подходящият
елек троинструмент ще свърши по -добре
и по-безопасно работата, при темпото, за което
е създаден.
Не използвайте електроинструмента, ако
превключвателят не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който не може
да се контролира с превключвателя е опасен
и трябва да се поправи.
Изключете щепсела от захранването и/или
батерията на електроинструмента преди
извършването на каквото и да е регулиране, смяна на аксесоари или съхраняване
на уреда. Такива предварителни мерки за
безопасност намаляват риска от нежелателно
задействане на електроинструмента.
Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте на незапознати с електроинструмента
и тези инструкции други хора да работят
с електроинструмента. Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
По д държ а йт е е л е к т р о и н с т рум е н т и т е.
Проверявайте за размествания в свързванията на подвижните звена, за счупване
на части и всички други условия, които
могат да повлияят на експлоатацията на
електроинструментите. При повреда на
електроинструмента, задължително го
поправете преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са причинени от лошо
поддържани електроинструменти.
Поддържайте режещите инструменти винаги
добре заточени и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри остриета
по-трудно могат да се огънат и по-лесно се
контролират.
Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях
в съответствие с инструкциите, като взимате предвид работните условия и характера
на работата. Използването на електроинструмента за работи, различни от тези, за които
е предназначен, може да доведе до опасни
ситуации.
Предупреждение! Допълнителни предупреждения за безопасност на лентошлифовъчни машини.
Предупреждение! При контакт с или при
вдишване на прах, произтичащ от шлифоване на различни предмети, може да
застраши здравето на оператора и стоящите наблизо лица. Носете противопрахова маска, специално предназначени
за защита от прах и дим и се уверете, че
присъстващите или влизащи в работното
място лица също са защитени.
♦
♦
Дръжте електроинструментите за изолираните повърхности при извършване на
работа, при която приспособлението за
рязане може да засегне скрито окабеляване.
Докосване на аксесоарите до "жив" кабел може
да зареди с ток металните части на електроинструмента, в резултат на което оператора може
да получи токов удар
Използвайте скоби или друг практически
начин да застопорите и укрепите обработвания детайл към стабилна платформа.
Ако държите детайла с една ръка или е опрян
в тялото ви, го прави нестабилно и може да
доведе до загуба на контрол.
Предупреждение! Внимавайте при шлифоването на определена дървесина (като
бук, дъб) и метал, който може да произведе
токсичен прах. Носете противопрахова
маска, специално предназначена за защита от токсичен прах и пари и се уверете, че
присъстващите или влизащи в работното
място лица също са защитени.
Предупреж дение! За шлифоване на
железни метали използвайте този инструмент в добре проветрена зона. Не работете с инструмента в близост до запалими
течности, газове или прах. Искрите или
горещите частици от шлифоване или от
изхвърлящите искри моторни четки, могат
да подпалят запалими материали.
Предупреждение! Не шлифовайте магнезий. Съществува риск от пожар или
експлозия.
Сервизно обслужване
Нека вашият електрически инструмент
се обслужва от квалифицирано лице по
ремонта само с помощта на равностойни
резервни части. Това ще гарантира безопасната употреба на уреда.
♦
♦
4
Изцяло почистете праха след шлифоване.
Предназначението е описано в това ръководство. Употребата на принадлежност или
приставка, или извършването на всякаква
друга операция с този инструмент, различни
от препоръчваните в това ръководство с инструкции, може да представлява риск от лично
нараняване и/или щета на собственост.
Безопасност при сваляне на боя
Вибрация
Стойностите на декларираното ниво на излъчвани
вибрации, които са обявени в техническите данни
и в декларацията за съответствие, са измерени
в съответствие със стандартен метод за тестване,
предоставен от EN 60745 и може да се използва за
сравнение на един инструмент с друг. Декларираната стойност за емисии на вибрации може да се
използва също така и за предварителна оценка на
излагане на въздействието им.
Предупреждение! Спазвайте приложимите разпоредби относно шлифоването
на боя. Обръщайте специално внимание
на следното:
♦
♦
♦
Когато е възможно, използвайте вакуумно
устройство за колектора на прах.
Особено внимавайте, когато шлифовате боя,
която вероятно е на оловна основа и могат да
произвеждат токсичен прах:
♦
Не допускайте деца или бременни жени
в зоната на работа.
♦
Всички лица с достъп до мястото на работа
трябва да носят маска, която е специално
направена за зашита срещу прах и изпарения от оловна боя.
♦
Не яжте, не пийте и не пушете в зоната на
работа.
Безопасно изхвърлете праховите частици
и всички други остатъци.
Предупреждение! Стойностите на излъчваните вибрации по време на активна употреба на
електроинструмента могат да бъдат различни от
декларираната стойност, в зависимост от начина
на използване на инструмента. Нивото на вибрации може да се увеличи над обявените стойности.
При оценяване на вибрациите на излагане за
определяне на мерките за безопасност, изисквани
от 2002/44/ЕО за защита на лица, които редовно
използват електрически инструменти като наемни работници, трябва да се направи оценка на
излагането на вибрации, действителните условия
на употреба и начина, по който се използва инструмента, включително като се вземат предвид
всички части на работния цикъл, като например
време, когато инструмента е изключен и когато се
работи на празен ход, в допълнение към времето
за задействане.
Безопасност на другите
♦
♦
Този уред не е предназначен за употреба от
лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности,
с недостатъчен опит и познания, освен ако са
под наблюдение и са им дадени инструкции
за употребата на уреда от лице, отговорно за
тяхната безопасност.
Децата трябва да се наблюдават постоянно,
за да не си играят с уреда.
Етикети по инструмента
На инструмента са показани следните пиктограми:
Допълнителни рискове.
Предупреждение! За да се намали риска
от нараняване, потребителят трябва да
прочете инструкциите в ръководството.
Допълнителни рискове има, когато използвате инструмент, който не е включен в предупрежденията
за безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от неправилна употреба, продължителна
употреба и др.
Електрическа безопасност
Tози инструмент е двойно изолиран,
следователно не му трябва заземителен
кабел. Винаги проверявайте дали захранващият кабел е в съответствие с напрежението на табелката.
Дори и с прилагането на съответните разпоредби
за безопасност и използването на предпазни средства, съществуват допълнителни рискове, които не
могат да бъдат избегнати. Те включват:
♦
Наранявания, причинените от докосване до
въртящи се/движещи се части.
♦
Наранявания, причинени от смяна на части,
остриета или аксесоари.
♦
Наранявания, причинени от продължително
използване на един инструмент. Когато използвате някой инструмент за по-продължително
време, трябва да правите редовни паузи.
♦
Увреждане на слуха.
♦
Опасност за здравето, причинена от вдишването на прах в резултат от употребата на вашия
инструмент (пример:- работа с дърво, особено
с дъб, бук и MDF.)
♦
Ако захранващият кабел е повреден, трябва да
се смени от производителя или от оторизиран
сервизен център на Black & Decker, за да се
предотврати злополука.
Използване на удължителен кабел
♦
Винаги използвайте подходящ удължителен
кабел за захранващия край на този инструмент
(вижте техническите данни). Преди употреба
проверявайте удължителния кабел за повреда,
похабяване и износване. Сменете удължителният кабел, ако е повреден или дефектен.
При използване на кабели на макари, винаги
развивайте докрай кабела. Използването на
удължителен кабел, който не е подходящ за
входната мощност на инструмента, или който
е повреден или дефектен, може да доведе до
риск от пожар или токов удар.
5
Характеристики
Артикул
Вашият инструмент има всички или някои от следните характеристики.
1. Превключвател оn/off (вкл./изкл.)
2. Контейнер за събиране на прах
3. Шлифовъчна основа
4. Пръстово приспособление
Шкурка 120 за големи детайли с два
сменяеми върха.
За среден завършек при шлифоване
на големи детайли.
(Номер на част - X31009-XJ)
Допълнителни приспособления
Аксесоарите, които са доставени заедно с вашата
машина за шлифоване зависят от модела, който сте
закупили. Всички изброени по-долу аксесоари са на
разположение с нашата серия Piranha®. Ако са ви
необходими аксесоари, които са изброени по-долу,
но не са предоставени с вашия инструмент, моля,
посетете нашият уебсайт на www.blackanddecker.eu.
Шкурка 60 за големи детайли с два
сменяеми върха.
За груб завършек при шлифоване на
големи детайли.
(Номер на част - X31039-XJ)
Шкурка 120 за детайлен показалец.
За среден завършек при детайлно
шлифоване.
(Номер на част - X3277-XJ)
Работата на вашия инструмент зависи от използваните допълнителни приспособления. Приспособленията на Black & Decker и Piranha са създадени
по стандарти за високо качество с цел да повишат
ефективността на работа на вашия инструмент.
Чрез използването на тези допълнителни приспособления вие ще получите най-доброто от работата
с вашия инструмент.
Артикул
Описание
Шкурка 240 за големи детайли с два
сменяеми върха.
За фин завършек при шлифоване на
големи детайли.
(Номер на част - X31019-XJ)
Монтаж
Предупреждение! Преди монтаж се уверете, че инструментът е изключен и от електрическата мрежа.
Монтаж на шлифовъчна мрежа (фиг. А)
♦
Описание
Показалец за детайла.
За малки и трудно достижими зони.
Детайлният показалец може да се
използва за леко шлифоване и за
шлифоване в ъгли.
(Номер на част - X32214-XJ)
♦
Дръжте инструмента с насочена нагоре шлифовъчна основа
Поставете шлифовъчната мрежа (5) на шлифовъчната основа, като се уверите, че дупките на
листа са подравнени с дупките на основата.
Монтаж на обикновени листи шкурка
(фиг. B - допълнителен аксесоар)
Шкурка с големина на полиращите
песъчинки 240.
За фин завършек при шлифоване на
големи детайли.
(Номер на част - X39132-XJ)
♦
Свалете двата върха с диамантена форма (7)
от шкурката (6).
Двата върха с диамантена форма (7) могат да се
обърнат или сменят, когато са изхабени.
♦
Когато предната част на върха е изхабен, свалете го от листа, обърнете го и го натиснете
отново към шлифовъчната основа.
♦
Когато цялото връхче се изхаби, свалете го
от шлифовъчната основа и поставете ново
връхче с диамантена форма.
За оптимално събиране на прах, внимавайте да
използвате правилния тип шкурка.
Шкурка с големина на полиращите
песъчинки 120.
За среден завършек при шлифоване
на големи детайли.
(Номер на част - X39127-XJ)
Шкурка с големина на полиращите
песъчинки 80.
За груб завършек при шлифоване на
големи детайли.
(Номер на част - X39122-XJ)
Поставяне на показалеца (фиг. C)
Приставката на показалеца се използва за детайлно шлифоване.
♦
Свалете винта (9).
♦
Свалете държача на върха с диамантена форма (8) от шлифовъчната основа.
♦
Сложете приложението за показалеца (4) на
шлифовъчната основа.
♦
Поставете и затегнете винта.
♦
Поставете подходящитата шкурка на приложението за палеца.
6
Поставяне и сваляне на адаптора за
събиране на прах (фиг. D)
♦
♦
Предупреждение! Не трябва да се прави свързване към заземения терминал. Следвайте инструкциите за монтаж, които се предоставят с доброкачествените щепсели. Препоръчителен предпазител: 5 A.
Плъзнете касетата за събиране на прах (2) на
инструмента и се уверете, че е здраво закрепена.
За да свалите касетата за събиране на прах,
издърпайте я отзад и извън инструмента.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не трябва
да се изхвърля с обикновените битови
отпадъци.
Употреба
Предупреждение! Оставете инструмента да работи със собствената си скорост. Не претоварвайте.
Ако някога решите, че вашият Black & Decker продукт има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим, не го изхвърляйте с битовите отпадъци.
Занесете този продукт в съответния пункт.
Включване и изключване
♦
♦
За да включите инструмента, плъзнете превключвателя за включване и изключване (1)
към позиция I за напред.
За да изключите инструмента, плъзнете превключвателя за включване и изключване (1) за
позиция за назад О.
Разделното събиране на използваните
продукти и опаковки позволява рециклирането на материалите и нановото им
използване. Повторното използване на
рециклираните материали помага за предпазване на околната среда от замърсяване
и намалява необходимостта от сурови
суровини.
Изпразнете касетата за прах (фиг. D, E и F)
Касетата за събиране на прах трябва да се изпразва
на всеки 10 минути при работа.
♦
Докато държите инструмента, издърпайте
касетата за събиране на прах (2) извън инструмента.
♦
Свалете капака на касетата (10).
♦
Изтърсете капака (10) и касетата за събиране
на прах (2) за да изпразните съдържанието,
филтъра (11) в капака (10) може да бъде изчистен с мека четка.
♦
Поставете обратно капака (10) на касетата за
прах( 2).
♦
Поставете обратно касетата за прах (2).
Местното законодателство може да предвижда
разделно събиране на електрическите продукти
от домакинството, в общинските сметища за отпадъчни продукти или от търговците на дребно при
покупка на нов продукт.
Black & Decker предоставя възможност за събиране
и рециклиране на продуктите на Black & Decker след
като вече не могат да бъдат в експлоатация. За да
се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия
продукт на всеки авторизиран агент за сервиз, който
ще го приеме от наше име.
Поддръжка
Можете да проверите местонахождението на вашия
най-близък оторизиран ремонтен агент като се
обърнете към офиса на Black & Decker на адреса,
посочен в това ръководство. Алтернативно, на
разположение е списък на оторизирани ремонтни
агенти на Black & Decker и пълни подробности за нашата след продажбена услуга и адреси за контакт
на адрес в Интернет: www.2helpU.com.
Вашият инструмент е проектиран да работи в продължение на дълъг период от време, с минимална
поддръжка. Продължителната и задоволителна
работа зависи от правилната грижа за инструмента
и от редовното му почистване.
Предупреждение! Преди извършването на поддръжка, изключете инструмента и от електрическата мрежа.
♦
Редовно почиствайте вентилационните отвори
във вашия инструмент, като използвате мека
четка или кърпа.
♦
Редовно почиствайте корпуса на двигателя
с помощта на чиста мокра кърпа. Не използвайте абразивен препарат или такъв на разтворителна основа.
Технически данни
KA2000
(Вид 1)
Vac 230
W 120
Входящо напрежение
Входяща мощност
Осцилации
(без натоварване)
мин -1
Орбити
(без натоварване)
мин -1
Шлифоване
на базисна повърхност мм²
Тегло
кг
Замяна на щепсела (само
Великобритания и Ирландия)
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
♦
Изхвърлете безопасно стария щепсел.
♦
Свържете кафявата жица към живия терминал
в новия щепсел.
♦
Свържете синята жица към неутралния терминал.
7
KA2500
(Вид 1)
230
120
28 000
28 000
14 000
14 000
8 161
1
8 161
1
♦
LpA (звуково налягане) 73 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)
LWA (звукова мощност) 84 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)
♦
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна
сума) според EN 60745:
Стойност на излъчваните вибрации (ah) 7,0 м/с²,
колебание (K) 1,5 м/с²
Изделието е понесло повреда от чужди предмети, вещества или злополуки;
Правени са опити за ремонт от лица, различни
от упълномощени агенти по ремонта или сервизния персонал на Black & Decker .
За да се възползвате от своята гаранция, вие
трябва да имате доказателство за покупката,
която да представите на търговеца или сервизния
агент. Можете да проверите местонахождението
на вашия най-близък оторизиран ремонтен агент
като се обърнете към офиса на Black & Decker
на адреса, посочен в това ръководство.
Алтернативно, на разположение е списък на
оторизирани ремонтни агенти на Black & Decker
и пълни подробности за нашата след продажбена
услуга и адреси за контакт на адрес в Интернет:
www.2helpU.com.
Декларация за съответствие
с изискванията на ЕО
МАШИННА ДИРЕКТИВА
Шлайф машина - KA2000, KA2500
Black & Decker декларира, че тези продукти, описани в „технически данни“, са в съответствие с:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Моля, посетете нашия уеб сайт
www.blackanddecker.co.uk, за да регистрирате
вашето ново изделие на Black & Decker и да сте
в течение на нови изделия и специални оферти.
Повече информация за марката Black & Decker
и нашите продукти е на разположение на
www.blackanddecker.co.uk.
Tези продукти, също така, са съобразени с Директива
2014/30/EU и 2011/65/EU. За повече информация се
обърнете към Black & Decker на адреса по-долу, или
вижте гърба на това ръководство.
Долуподписаният е отговорен за съставянето на
техническия файл и прави тази декларация от
името на Black & Decker.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
Р. Лаверик
Инженеринг мениджър
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Великобритания
02/06/2014
Гаранция
Black & Decker е уверена в качеството на изделията си и предлага изключителна гаранция. Тази
гаранция е само допълнение към вашите законови
права, а не ги определя. Гаранцията е валидна на
територията на страните членки на ЕС и на европейската свободна търговска зона.
Ако изделие на Black & Decker дефектира поради
погрешни материали, изработка или недостиг на
съответствие в рамките на 24 месеца от датата на
закупуване, Black & Decker гарантира, че ще смени
дефектните части, ремонтира изделията, подложени на износване и амортизация, или замени такива
изделия, за да осигури минимално неудобство на
клиентите, освен ако:
♦
Продуктът е бил използван за търговски, професионални цели или под наем;
♦
Изделието е подложено на неправилна употреба или небрежност;
zst00244472 - 21-08-2014
8
Download PDF

advertising