KA2500 | Black&Decker KA2500 PALM GRIP SANDER instruction manual

371002-05 LV
KA2000
KA2500
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
4
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
9
2
3
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šī BLACK+DECKER slīpmašīna ir paredzēta koksnes,
metāla, plastmasas un krāsotu virsmu slīpēšanai. Šis
instruments ir paredzēts tikai personīgai lietošanai.
f.
Drošības norādījumi
3.
a.
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības
brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti
turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi,
var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.
b.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus
turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments”
visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu
(bez vada).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Drošība darba zonā
Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi
apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā
darba zonā var rasties negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.
Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var
aizdedzināt putekļus vai izgarojumu tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet
tuvumā atrasties bērniem un nepiederošām
personām. Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt
kontroli pār instrumentu.
d.
e.
Elektrodrošība
Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst
kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā
nedrīkst pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas
kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas
trieciena risku.
Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai
mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja elektroinstrumentā iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas
trieciena risks.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu
no kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet
vadu karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm
vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena
risks.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu,
f.
g.
4.
a.
b.
c.
4
kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv
mazāks elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā
vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
Personīgā drošība
Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat
uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties
saprātīgi. Nelietojiet elektroinstrumentu, ja
esat noguris vai atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat viens mirklis
neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas
laikā var izraisīt smagus ievainojumus.
Li etoji et p er sonīg o a i z sa rg a p r ī kojumu.
Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos
apstākļos lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram,
putekļu masku, aizsargapavus ar neslīdošu zoli,
aizsargķiveri vai ausu aizsargus, ir mazāks risks
gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms
instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/
vai akumulatora pievienošanas, instrumenta
pacelšanas vai pārnēsāšanas pārbaudiet, vai
slēdzis ir izslēgtā pozīcijā. Ja elektroinstrumentu
pārnēsājat, turot pirkstu uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu
slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet no tā visas regulēšanas atslēgas vai
uzgriežņu atslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir piestiprināta uzgriežņu atslēga vai
regulēšanas atslēga, var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši stāviet
uz piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru.
Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk varat
saglabāt kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk
brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus,
apģērbu un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs
apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties
kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno un jālieto pareizi. Lietojot putekļu savākšanas
ierīci, iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet konkrētam gadījumam piemērotu
elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes robežās paveiksiet darbu
daudz labāk un drošāk.
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar
slēdzi nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu nav iespējams kontrolēt ar slēdža
palīdzību, tas ir bīstams un ir jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no barošanas
avota un/vai no elektroinstrumenta izņemiet
LATVIEŠU
d.
e.
f.
g.
5.
a.
akumulatoru. Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas elektroinstrumenta
iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti, bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet
tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas
to lietošanā vai nepārzina šos norādījumus.
Elektroinstrumenti ir bīstami, ja tos ekspluatē
neapmācītas personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet,
vai kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un
nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī
vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt
elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts, pirms ekspluatācijas tas ir
jāsalabo. Daudzu negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja
griežņiem ir veikta pienācīga apkope un tie ir
uzasināti, pastāv mazāks to iestrēgšanas risks,
un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas
u.c. ekspluatējiet saskaņā ar šiem norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus un veicamā
darba specifiku. Lietojot elektroinstrumentu tam
neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama
situācija.
Brīdinājums! Ievērojiet īpašu piesardzību,
slīpējot atsevišķus kokmateriālus (piemēram, bērzu, ozolu) un metālu, kas var veidot
toksiskus putekļus. Valkājiet putekļu masku,
kas īpaši paredzēta aizsardzībai pret toksiskiem putekļiem un izgarojumiem, turklāt tām
personām, kas atrodas darba zonā, arī jāvalkā
aizsargaprīkojums.
Brīdinājums! Slīpējot melno metālu, strādājiet labi vēdinātā vietā. Instrumentu nedrīkst
darbināt viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu
vai putekļu tuvumā. Slīpēšanas laikā radušās
dzirksteles vai karstas daļiņas vai dzinēja suku
dzirksteļošana var aizdedzināt uzliesmojošus
materiālus.
Brīdinājums! Nedrīkst slīpēt magniju!
Pastāv eksplozijas vai aizdegšanās risks.
♦
♦
Drošība, slīpējot krāsu
Apkalpošana
Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai
kvalificēts remonta speciālists, izmantojot
tikai oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek
saglabāta elektroinstrumenta drošība.
Brīdinājums! Ievērojiet spēkā esošus noteikumus attiecībā uz krāsas slīpēšanu. Īpaši
ievērojiet šādus norādījumus:
♦
Elektroinstrumenta papildu drošības
brīdinājumi
♦
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi
slīpmašīnām
Brīdinājums! Putekļi, kas rodas slīpēšanas
laikā, var kaitēt veselībai, ja operators vai
tuvumā esošas personas nonāk saskarē ar
putekļiem vai tos ieelpo. Valkājiet putekļu
masku, kas īpaši paredzēta aizsardzībai pret
putekļiem un izgarojumiem, turklāt arī tām
personām, kas atrodas darba zonā, jāvalkā
aizsargaprīkojums.
♦
♦
Pēc slīpēšanas rūpīgi iztīriet putekļus no darba
zonas.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu
vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas
rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts
šim instrumentam, var rasties ievainojumu risks un/
vai īpašuma bojājumu risks.
♦
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie
izolētajām satveršanas virsmām, ja grieznis
varētu saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja piederums saskaras ar
vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta ārējās
metāla virsmas vada strāvu un rada elektriskās
strāvas trieciena risku.
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā veidā
nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu uz stabilas platformas. Turot materiālu ar
roku vai pie sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī,
jūs varat zaudēt kontroli pār to.
Ja iespējams, putekļu savākšanai lietojiet putekļsūcēju.
Ievērojiet īpašu piesardzību, slīpējot krāsu, kas
var būt gatavota uz svina bāzes un radīt toksiskus
putekļus:
♦
Neļaujiet darba zonā atrasties bērniem vai
grūtniecēm.
♦
Visām personām, kas atrodas darba zonā,
jāvalkā maska, kas ir īpaši paredzēta aizsardzībai pret svina krāsas putekļiem un
izgarojumiem.
♦
Darba zonā nedrīkst ne ēst, ne dzert, ne
smēķēt.
Atbrīvojieties no putekļu daļiņām un citiem savācamiem netīrumiem drošā veidā.
Citu personu drošība
♦
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām
(tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās,
sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes
un zināšanu, ja vien tās neuzrauga vai neapmāca
persona, kas atbild par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski,
kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdināju-
5
LATVIEŠU
mos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk
ilgas lietošanas u.c. gadījumos.
Pagarinājuma vada lietošana
♦
Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai
(sk. tehniskos datus). Pirms lietošanas pārbaudiet,
vai pagarinājuma vads nav bojāts, nodilis vai
nolietojies. Ja pagarinājuma vads ir bojāts vai kā
citādi nelietojams, nomainiet pret jaunu. Ja lietojat
kabeļa rulli, vienmēr notiniet kabeli no tā pilnībā
nost. Lietojot tādu pagarinājuma vadu, kas nav
piemērots instrumenta ieejas jaudai, vai ir bojāts
vai kā citādi nelietojams, var rasties ugunsgrēka
un elektriskās strāvas trieciena risks.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek
uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav
iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦
Ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām
detaļām.
♦
Ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas vai
citus piederumus.
♦
Ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu,
regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas.
♦
Dzirdes pasliktināšanās.
♦
Kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus,
kuri rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram,
apstrādājot koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un
MDF paneļus).
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai
dažas no tām):
1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Putekļu savākšanas tvertne
3. Slīpēšanas pamatne
4. Pirkstveida uzgalis
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas
tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas
saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta
ar standartu EN 60745, un vērtības var izmantot viena
instrumenta salīdzināšanai ar citu. Tāpat deklarēto
vibrāciju emisijas vērtību var izmantot, lai iepriekš
novērtētu iedarbību.
Piederumi
Slīpmašīnas komplektācijā iekļautie piederumi ir atkarīgi no konkrētā modeļa. Visi turpmāk minētie piederumi
ir pieejami no mūsu zīmola Piranha® klāsta. Ja vēlaties
iegādāties kādu piederumu no šī saraksta, kas nav
iekļauts jūsu slīpmašīnas komplektācijā, apmeklējiet
mūsu tīmekļa vietni www.blackanddecker.eu.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no
deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt
norādīto līmeni.
Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu piederumu izmanto. Black & Decker un Piranha piederumi
ir izstrādāti pēc augstākās kvalitātes standartiem un
paredzēti tam, lai uzlabotu instrumenta darba kvalitāti.
Izmantojot šos piederumus, instruments sniedz vislabākos rezultātus.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai
regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības
novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas veids
un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla fāzes,
t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks, bet arī
laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas tukšgaitā.
Nosaukums
Marķējumi uz instrumenta
240. raupjuma slīpēšanas tīkls.
Paredzēts liela izmēra detaļu virsmas
smalkai slīpēšanai.
(Detaļas numurs: X39132-XJ)
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku,
jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
120. raupjuma slīpēšanas tīkls.
Paredzēts liela izmēra detaļu virsmas vidēji
raupjai slīpēšanai.
(Detaļas numurs: X39127-XJ)
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc
nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai
barošanas avota spriegums atbilst kategorijas
plāksnītē norādītajam spriegumam.
♦
Apraksts
Pirkstveida uzgalis.
Paredzēts vietām, kur grūti piekļūt. Pirkstveida uzgali var izmantot nelieliem slīpēšanas darbiem un stūru slīpēšanai.
(Detaļas numurs: X32214-XJ)
80. raupjuma slīpēšanas tīkls.
Paredzēts liela izmēra detaļu virsmas
raupjai slīpēšanai.
(Detaļas numurs: X39122-XJ)
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai Black & Decker pilnvarots apkopes
centrs, lai novērstu bīstamību.
6
LATVIEŠU
Nosaukums
Apraksts
♦
Liela izmēra 240. raupjuma smilšpapīrs
ar diviem rezerves uzgaļiem.
Paredzēts liela izmēra detaļu virsmas
smalkai slīpēšanai.
(Detaļas numurs: X31019-XJ)
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā
gaitā. Nepārslogojiet to.
Liela izmēra 120. raupjuma smilšpapīrs
ar diviem rezerves uzgaļiem.
Paredzēts liela izmēra detaļu virsmas vidēji
raupjai slīpēšanai.
(Detaļas numurs: X31009-XJ)
Ieslēgšana un izslēgšana
♦
♦
Liela izmēra 60. raupjuma smilšpapīrs
ar diviem rezerves uzgaļiem.
Paredzēts liela izmēra detaļu virsmas
raupjai slīpēšanai.
(Detaļas numurs: X31039-XJ)
Darba laikā putekļu tvertne jāiztukšo ik pēc 10 minūtēm.
♦
Turiet instrumentu un novelciet putekļu tvertni (2)
nost no instrumenta.
♦
Noņemiet tvertnes vāciņu (10).
♦
Pakratiet vāciņu (10) un putekļu tvertni (2), lai iztukšotu tās saturu. Filtru (11) vāciņa (10) iekšpusē
var iztīrīt ar mīkstu, sausu birstīti.
♦
Uzstādiet vāciņu (10) atpakaļ uz putekļu tvertnes
(2).
♦
Uzstādiet atpakaļ putekļu tvertni (2).
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Slīpēšanas tīkla piestiprināšana (A. att.)
♦
Apkope
Turiet instrumentu tā, lai slīpēšanas pamatne būtu
vērsta augšup.
Novietojiet slīpēšanas tīklu (5) uz slīpēšanas
pamatnes tā, lai atveres papīrā būtu savietotas ar
atverēm pamatnē.
Šis instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar
mazāko iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama
darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un
regulāras tīrīšanas.
Smilšpapīra lokšņu piestiprināšana (B. att. papildpiederums)
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas instruments ir
jāizslēdz un jāatvieno no barošanas avota.
♦
Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet
instrumenta ventilācijas atveres.
♦
Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu.
Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus;
♦
Atvienojiet no smilšpapīra (6) abus rombveida
uzgaļus (7).
Ja rombveida uzgalis (7) nodilst, to var apgriezt otrādi
un lietot vēlreiz.
♦
Ja ir nodilis uzgaļa priekšgals, atvienojiet uzgali
no smilšpapīra, apgrieziet to otrādi un no jauna
uzspiediet virsū uz slīpēšanas pamatnes.
♦
Ja viss uzgalis ir pilnībā nodilis, noņemiet to no
slīpēšanas pamatnes un tās vietā uzstādiet jaunu
uzgali.
Jālieto pareizā veida smilšpapīrs, lai nodrošinātu visoptimālāko putekļu savākšanu.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa
(tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦
Nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas.
♦
Pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas strāvas
termināļa.
♦
Pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma
termināļa. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas
ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā.
Ieteicamais drošinātājs: 5 A.
Pirkstveida uzgalis (C. att.)
Pirkstveida uzgali lieto nelielu virsmu slīpēšanai.
♦
Izskrūvējiet skrūvi (9).
♦
Noņemiet no slīpēšanas pamatnes rombveida
uzgali (8).
♦
Uzstādiet uz slīpēšanas pamatnes pirkstveida
uzgali (4).
♦
Ievietojiet atpakaļ un pieskrūvējiet skrūvi.
♦
Novietojiet uz pirkstveida uzgaļa piemērotu smilšpapīru.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Putekļu tvertnes uzstādīšana un
noņemšana (D. att.)
♦
Lai ieslēgtu instrumentu, spiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (1) uz priekšu pozīcijā I.
Lai izslēgtu instrumentu, spiediet ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzi (1) atpakaļ pozīcijā O.
Putekļu tvertnes iztukšošana (D., E., F. att.)
120. raupjuma pirkstveida smilšpapīrs.
Paredzēts nelielas virsmas daļas vidēji
raupjai slīpēšanai.
(Detaļas numurs: X3277-XJ)
♦
Lai noņemtu putekļu tvertni, pavelciet to atpakaļ,
līdz tā atvienojas no instrumenta.
Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs,
neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo
izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
Bīdiet putekļu tvertni (2) uz instrumenta un pārliecinieties, vai tā ir cieši nofiksēta.
7
LATVIEŠU
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko
datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā
šo apliecinājumu.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.
R. Laverick
Inženiertehniskās
nodaļas vadītājs
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
02/06/2014
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties
jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas
punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc mājsaimniecību elektriskie izstrādājumi.
Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies
ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma
priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu
kādā no remonta darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.
Garantija
Black & Decker rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti
un sniedz nevainojamu garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības un nekādā
gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas
Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker biroju, kura
adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. Black & Decker
remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu
pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir
pieejama tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Black & Decker
izstrādājums sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes neatbilstības dēļ,
Black & Decker garantē visu bojāto detaļu nomaiņu, tādu
izstrādājumu remontu, kas pakļauti dabīgam nodilumam
vai nolietojumam, vai šādu izstrādājumu nomaiņu, lai
patērētājam neradītu liekas neērtības, ja vien:
♦
Izstrādājums nav lietots tirdzniecības, profesionāliem vai nomas nolūkiem.
♦
Izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai vai
nolaidībai.
♦
Izstrādājums nav bojāts svešķermeņu, vielu vai
negadījumu ietekmē.
♦
Remontu nav veikušas nepilnvarotas personas,
kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu, ne
Black & Decker apkopes centru speciālisti.
Tehniskie dati
Ieejas spriegums
Ieejas jauda
Svārstības
(bez noslodzes)
Apgriezieni
(bez noslodzes)
Slīpēšanas pamatnes
virsma
Svars
KA2000
(1. veids)
Vac 230
W 120
KA2500
(1. veids)
230
120
min-1 28 000
28 000
min-1 14 000
14 000
mm² 8 161
kg 1
8 161
1
Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda
pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas
speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot
tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar
vietējo Black & Decker biroju, kura adrese norādīta
šajā rokasgrāmatā. Black & Decker remonta
darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu
pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija
ir pieejama tīmekļa vietnē www.2helpU.com.
LpA (skaņas spiediens) 73 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A),
LWA (skaņas jauda) 84 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa)
saskaņā ar EN 60745:
vibrāciju emisijas vērtība (ah) 7,0 m/s², neprecizitāte (K) 1,5 m/s²
EK atbilstības deklarācija
Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni
www.blackanddecker.co.uk un reģistrējiet
savu Black & Decker izstrādājumu, lai uzzinātu
par jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem
piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par
BLACK+DECKER zīmolu un mūsu izstrādājumu
klāstu skatiet vietnē www.blackanddecker.co.uk.
MAŠĪNU DIREKTĪVA
Slīpmašīna - KA2000, KA2500
Black & Decker apliecina, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem:
2006/42/EK, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2014/30/ES un
2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Black & Decker turpmāk minētajā adresē vai
skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.
8
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
c.
Ваша шлифовальная машина BLACK+DECKER
предназначена для шлифования деревянных,
металлических, пластиковых и окрашенных поверхностей. Данный инструмент предназначен только
для использования в домашних условиях.
d.
Инструкции по технике безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментами
Внимание! Внимательно прочтите все
инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести
к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению
тяжёлой травмы.
e.
Сохраните все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации для их дальнейшего
использования. Термин «Электроинструмент» во
всех приведённых ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) или аккумуляторному
(беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
f.
Безопасность рабочего места
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Плохое освещение или беспорядок на рабочем месте может
привести к несчастному случаю.
Не используйте электроинструменты, если
есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся
жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроинструменты создают искровые
разряды, которые могут воспламенить пыль
или горючие пары.
Во время работы с электроинструментом не
подпускайте близко детей или посторонних
лиц. Отвлечение внимания может вызвать
у Вас потерю контроля над рабочим процессом.
3.
a.
b.
Электробезопасность
Вилка кабеля электроинструмента должна
соответствовать штепсельной розетке.
Ни в коем случае не видоизменяйте вилку
электрического кабеля. Не используйте
соединительные штепсели-переходники,
если в силовом кабеле электроинструмента
есть провод заземления. Использование
оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск
поражения электрическим током.
Во время работы с электроинструментом
избегайте физического контакта с заземлёнными объектами, такими как трубопроводы,
радиаторы отопления, электроплиты и холодильники. Риск поражения электрическим
током увеличивается, если Ваше тело заземлено.
c.
d.
9
Не используйте электроинструмент под
дождём или во влажной среде. Попадание
воды в электроинструмент увеличивает риск
поражения электрическим током.
Бережно обращайтесь с электрическим
кабелем. Ни в коем случае не используйте
кабель для переноски электроинструмента
или для вытягивания его вилки из штепсельной розетки. Не подвергайте электрический кабель воздействию высоких температур и смазочных веществ; держите его
в стороне от острых кромок и движущихся
частей инструмента. Повреждённый или запутанный кабель увеличивает риск поражения
электрическим током.
При работе с электроинструментом на
открытом воздухе используйте удлинительный кабель, предназначенный для
наружных работ. Использование кабеля,
пригодного для работы на открытом воздухе,
снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости работы с электроинструментом во влажной среде используйте источник питания, оборудованный
устройством защитного отключения (УЗО).
Использование УЗО снижает риск поражения
электрическим током.
Личная безопасность
При работе с электроинструментами будьте
внимательны, следите за тем, что Вы делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом.
Не используйте электроинструмент, если
Вы устали, а также находясь под действием
алкоголя или понижающих реакцию лекарственных препаратов и других средств. Малейшая неосторожность при работе с электроинструментами может привести к серьёзной
травме.
При работе используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные
очки. Своевременное использование защитного снаряжения, а именно: пылезащитной маски,
ботинок на нескользящей подошве, защитного
шлема или противошумовых наушников, значительно снизит риск получения травмы.
Не допускайте непреднамеренного запуска.
Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или
перенести его, убедитесь, что выключатель
находится в положении «выключено». Не
переносите электроинструмент с нажатой
кнопкой выключателя и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель
которого установлен в положение «включено»,
это может привести к несчастному случаю.
Перед включением электроинструмента
снимите с него все регулировочные или
гаечные ключи. Регулировочный или гаечный
ключ, оставленный закреплённым на вращающейся части электроинструмента, может стать
причиной тяжёлой травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Не перенапрягайтесь. Всегда сохраняйте
равновесие и устойчивую позу. Это позволит Вам не потерять контроль при работе
с электроинструментом в непредвиденной
ситуации.
Одевайтесь соответствующим образом.
Во время работы не надевайте свободную
одежду или украшения. Следите за тем,
чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки
находились в постоянном отдалении от
движущихся частей инструмента. Свободная
одежда, украшения или длинные волосы могут
попасть в движущиеся части инструмента.
Если электроинструмент снабжён устройством сбора и удаления пыли, убедитесь,
что данное устройство подключено и используется надлежащим образом. Использование устройства пылеудаления значительно
снижает риск возникновения несчастного
случая, связанного с запылённостью рабочего
пространства.
g.
5.
a.
сти с острыми кромками позволяют избежать
заклинивания и делают работу менее утомительной.
Используйте электроинструмент, аксессуары и насадки в соответствии с данным
Руководством и с учетом рабочих условий
и характера будущей работы. Использование
электроинструмента не по назначению может
создать опасную ситуацию.
Сервисное обслуживание
Ремонт Вашего электроинструмента должен
производиться только квалифицированными специалистами с использованием
идентичных запасных частей. Это обеспечит
безопасность Вашего электроинструмента
в дальнейшей эксплуатации.
Дополнительные меры безопасности
при работе с электроинструментами
Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе шлифовальными
машинами
Использование электроинструментов и технический уход
Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению.
Электроинструмент работает надёжно и безопасно только при соблюдении параметров,
указанных в его технических характеристиках.
Не используйте электроинструмент, если
его вык лючатель не устанавливается
в положение включения или выключения.
Электроинструмент с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит
ремонту.
Отключайте электроинструмент от сетевой
розетки и/или извлекайте аккумулятор
перед регулированием, заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Такие меры предосторожности
снижают риск случайного включения электроинструмента.
Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не
позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями,
работать с электроинструментом. Электроинструменты представляют опасность в руках
неопытных пользователей.
Регулярно проверяйте исправность электроинструмента. Проверяйте точность совмещения и лёгкость перемещения подвижных частей, целостность деталей и любых
других элементов электроинструмента, воздействующих на его работу. Не используйте
неисправный электроинструмент, пока
он не будет полностью отремонтирован.
Большинство несчастных случаев являются
следствием недостаточного технического
ухода за электроинструментом.
Следите за остротой заточки и чистотой
режущих принадлежностей. Принадлежно-
Внимание! Контакт с пылью или вдыхание
пыли, возникающей в ходе шлифовальных
работ, может представлять опасность для
здоровья оператора и окружающих лиц.
Надевайте респиратор, специально разработанный для защиты от пыли и паров,
и следите, чтобы лица, находящиеся
в рабочей зоне, также были обеспечены
средствами индивидуальной защиты.
♦
♦
Держите инструмент за изолированные
ручки при выполнении операций, во время
которых режущий инструмент может соприкасаться со скрытой проводкой. Контакт
насадки с находящимся под напряжением проводом делает не покрытые изоляцией металлические части электроинструмента «живыми»,
что создает опасность поражения оператора
электрическим током.
Используйте струбцины или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, устанавливая их только на
неподвижной поверхности. Если держать
обрабатываемую деталь руками или с упором
в собственное тело, то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой
деталью.
Внимание! Соблюдайте особую осторожность при шлифовании некоторых сортов
дерева (например, бука, дуба) и металла,
которые могут быть источниками токсичной пыли. Надевайте респиратор,
специально разработанный для защиты от
токсичной пыли и паров, и следите, чтобы
лица, находящиеся в рабочей зоне, также
были обеспечены средствами индивидуальной защиты.
10
РУССКИЙ ЯЗЫК
Остаточные риски
Внимание! При шлифовании чёрных
металлов используйте инструмент только
в помещениях, имеющих достаточную
вентиляцию. Не используйте инструмент
вблизи от горючих жидкостей, газов или
пыли. Искры или раскалённые частицы,
образующиеся в результате шлифования,
или искрение щёток электродвигателя
могут вызвать воспламенение горючих
материалов.
При работе с данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков,
которые не вошли в описанные здесь правила
техники безопасности. Эти риски могут возникнуть
при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование
предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить.
К ним относятся:
♦
Травмы в результате касания вращающихся/
двигающихся частей инструмента.
♦
Риск получения травмы во время смены деталей электроинструмента, ножей или насадок.
♦
Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента.
При использовании инструмента в течение
продолжительного периода времени делайте
регулярные перерывы в работе.
♦
Ухудшение слуха.
♦
Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли
в процессе работы с инструментом (например,
при обработке древесины, в особенности,
дуба, бука и ДВП).
Внимание! Не допускается шлифование
магния! Риск возгорания или взрыва.
♦
♦
После окончания работы тщательно убирайте
всю образовавшуюся пыль.
Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным инструментом любых видов работ, не рекомендованных
данным руководством по эксплуатации, может
привести к несчастному случаю и/или повреждению личного имущества.
Правила безопасности при шлифовании
окрашенных поверхностей
Внимание! Шлифование окрашенных поверхностей производите в соответствии
с действующими нормами и правилами.
Особое внимание уделяйте следующим
моментам:
♦
♦
♦
Вибрация
Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации
соответствия, были измерены в соответствии со
стандартным методом определения вибрационного воздействия согласно EN60745 и могут
использоваться при сравнении характеристик
различных инструментов. Приведённые значения
уровня вибрации могут также использоваться для
предварительной оценки величины вибрационного
воздействия.
По возможности всякий раз используйте пылесос для сбора пыли.
Соблюдайте особую осторожность при удалении краски на свинцовой основе, которая может
стать источником токсичной пыли:
♦
Не позволяйте детям или беременным
женщинам находиться в рабочей зоне.
♦
Все лица, находящиеся в рабочей зоне,
должны надевать респиратор, специально
разработанный для защиты от пыли и испарений свинцовых красок.
♦
Не принимайте пищу, не пейте и не курите
в рабочей зоне.
Удаляйте частицы пыли и прочие отходы безопасным для окружающей среды способом.
Внимание! Значения вибрационного воздействия
при работе с электроинструментом зависят от вида
работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень
вибрации может превышать заявленное значение.
При оценке степени вибрационного воздействия
для определения необходимых защитных мер
(2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо
принимать во внимание действительные условия
использования электроинструмента, учитывая
все составляющие рабочего цикла, в том числе,
время, когда инструмент находится в выключенном
состоянии, время, когда он работает без нагрузки,
а также время его запуска и отключения.
Безопасность посторонних лиц
♦
♦
Данный прибор не может использоваться людьми (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями
или при отсутствии необходимого опыта или
навыка, за исключением, если они выполняют
работу под присмотром или получили инструкции относительно работы с этим инструментом
от лица, отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с электроинструментом.
Маркировка инструмента
На инструменте имеются следующие знаки:
Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снизит риск
получения травмы.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Электробезопасность
Принадлежность
Данный инструмент защищён двойной
изоляцией, что исключает потребность
в заземляющем проводе. Следите за
напряжением электрической сети, оно
должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке
электроинструмента.
♦
Описание
Пальчиковая насадка.
Для небольших поверхностей с трудным доступом. Пальчиковая насадка
может использоваться для легкого
шлифования, а также для шлифования
в углах.
(Деталь № X32214-XJ)
240 зернистая шлифовальная сетка.
Чистовая отделка при деталировочном
шлифовании.
(Деталь № X39132-XJ)
Во избежание несчастного случая, замена
повреждённого кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе
или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
120 зернистая шлифовальная сетка.
Получистовая отделка при деталировочном шлифовании.
(Деталь № X39127-XJ)
Использование удлинительного кабеля
♦
Всегда используйте удлинительные кабели
установленного образца, соответствующие
входной мощности данного инструмента (см.
раздел «Технические характеристики»). Перед
использованием проверьте удлинительный
кабель на наличие признаков повреждения,
старения и износа. В случае обнаружения
повреждений удлинительный кабель подлежит замене. При использовании кабельного
барабана, всегда полностью разматывайте
кабель. Использование удлинительного кабеля, не подходящего для входной мощности
инструмента или имеющего повреждения или
дефекты, может послужить причиной возгорания и поражения электрическим током.
80 зернистая шлифовальная сетка.
Обдирочные работы при деталировочном шлифовании.
(Деталь № X39122-XJ)
240 зернистая шлифовальная бумага
с двумя сменными наконечниками
для широкой деталировочной подошвы.
Чистовая отделка при деталировочном
шлифовании.
(Деталь № X31019-XJ)
120 зернистая шлифовальная бумага
с двумя сменными наконечниками
для широкой деталировочной подошвы.
Получистовая отделка при деталировочном шлифовании.
(Деталь № X31009-XJ)
Составные части
60 зернистая шлифовальная бумага
с двумя сменными наконечниками
для широкой деталировочной подошвы.
Обдирочные работы при деталировочном шлифовании.
(Деталь № X31039-XJ)
Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:
1. Пусковой выключатель
2. Пылесборник
3. Шлифовальная подошва
4. Пальчиковая насадка
120 зернистая шлифовальная бумага
для пальчиковой насадки.
Получистовая отделка при деталировочном шлифовании.
(Деталь № X3277-XJ)
Дополнительные принадлежности
Набор дополнительных принадлежностей, входящих в комплект поставки Вашей шлифовальной
машины, зависит от покупаемой модели инструмента. Все перечисленные ниже дополнительные
принадлежности и аксессуары доступны в нашей
линейке продуктов Piranha ®. Если Вам понадобилась принадлежность из приведённого ниже
списка, но она не входит в комплект поставки Вашей шлифмашины, посетите наш сайт по адресу:
www.blackanddecker.eu.
Сборка
Внимание! Перед началом сборки убедитесь, что
инструмент выключен и отсоединён от электросети.
Крепление шлифовальной насадки (Рис. А)
♦
♦
Производительность Вашего электроинструмента
напрямую зависит от используемых принадлежностей. Принадлежности Black & Decker и Piranha
изготовлены в соответствии с самыми высокими
стандартами качества и способны увеличить производительность Вашего электроинструмента.
Используя эти принадлежности, Вы достигнете
наилучших результатов в работе.
Поверните шлифмашину шлифовальной подошвой вверх.
Прижмите шлифовальную насадку (5) к шлифовальной подошве, следя за тем, чтобы отверстия на бумаге совместились с отверстиями на
подошве.
Крепление шлифовальной бумаги
(Рис. В – Дополнительная принадлежность)
♦
12
Отделите оба дополнительных ромбовидных
наконечника (7) от шлифовальной бумаги (6).
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию выключайте инструмент
и отключайте его от источника питания.
♦
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего инструмента мягкой щёткой или
сухой тканью.
♦
Регулярно очищайте корпус двигателя влажной
тканью. Не используйте абразивные чистящие
средства, а также чистящие средства на основе растворителей.
В случае износа, ромбовидный наконечник (7)
можно перевернуть другой стороной.
♦
В случае износа передней части наконечника
шлифовальной бумаги, отделите его, переверните другой стороной и прижмите к шлифовальной подошве.
♦
В случае полного износа наконечника шлифовальной бумаги, отделите его от подошвы
и установите новый.
Для оптимального сбора пыли используйте шлифовальную бумагу правильного типа.
Защита окружающей среды
Пальчиковая насадка (Рис. С)
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя
утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Пальчиковая насадка используется для деталировочного шлифования в труднодоступных местах.
♦
Отвинтите винт (9).
♦
Снимите ромбовидный наконечник (8) со шлифовальной подошвы.
♦
Установите на подошву пальчиковую насадку
(4).
♦
Установите на место винт и затяните его.
♦
Установите на пальчиковую насадку необходимую шлифовальную бумагу.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Black & Decker или Вы больше в нем не нуждаетесь,
не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами.
Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим
сроком службы и их упаковок позволяет
пускать их в переработку и повторно
использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.
Установка и снятие пылесборника (Рис. D)
♦
♦
Надвиньте пылесборник (2) на инструмент
и убедитесь в его надёжной фиксации.
Чтобы снять пылесборник, потяните его назад
и снимите с инструмента.
Местное законодательство может обеспечить сбор
старых электроинструментов отдельно от бытового
мусора на муниципальных свалках отходов, или
Вы можете сдавать их в торговом предприятии при
покупке нового изделия.
Эксплуатация
Внимание! Не форсируйте рабочий процесс. Избегайте перегрузки инструмента.
Включение и выключение
♦
♦
Фирма Black & Decker о б е с п е ч и в ает п р и ё м
и переработку отслуживших свой срок изделий
Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их
по нашему поручению.
Чтобы включить инструмент, передвиньте пусковой выключатель (1) вперёд в положение I.
Чтобы выключить инструмент, передвиньте
пусковой выключатель (1) назад в положение
О.
Опорожнение пылесборника
(Рис. D, E и F)
Вы можете узнать место нахож дения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного центра,
обратившись в Ваш местный офис Black & Decker
по адресу, указанному в данном руководстве по
эксплуатации. Кроме того, список авторизованных
сервисных центров Black & Decker и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании
и контактах Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
Пылесборник должен опорожняться каждые 10 минут использования электроинструмента.
♦
Удерживая инструмент рукой, потяните пылесборник (2) назад и снимите его с инструмента.
♦
Снимите крышку пылесборника (10).
♦
Потрясите крышку (10) и сам пылесборник (2),
опорожняя скопившуюся пыль. Фильтр (11),
расположенный внутри крышки (10), чистите
при помощи сухой мягкой щётки.
♦
Установите крышку (10) на пылесборник (2).
♦
Вставьте пылесборник (2) в инструмент.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент рассчитан на работу в течение
продолжительного времени при минимальном
техническом обслуживании. Срок службы и надёжность инструмента увеличиваются при правильном
уходе и регулярной чистке.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Технические характеристики
KA2000
(Тип 1)
Напряжение питания
В перем. тока 230
Потребляемая мощность Вт 120
Частота колебаний
(без нагрузки)
к/мин. 28 000
Частота движения эксцентрика
(без нагрузки)
д/мин. 14 000
Поверхность шлифовальной
подошвы
мм² 8 161
Вес
кг 1
KA2500
(Тип 1)
230
120
28 000
14 000
8 161
1
LpA (звуковое давление) 73 дБ(А), Погрешность
(K) 3 дБ(А), LwA (акустическая мощность) 84 дБ(А),
Погрешность (K) 3 дБ(А)
Сумма величин вибрации (сумма векторов по трем осям),
измеренных в соответствии со стандартом EN 60745:
Вибрационное воздействие (ah) 7,0 м/с²,
погрешность (K) 1,5 м/с²
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
Шлифовальная машина - KA2000, KA2500
Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики»,
полностью соответствуют стандартам: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Данные продукты также соответствуют Директивам 2014/30/EU и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в Black & Decker по
указанному ниже адресу или по адресу, указанному
на последней странице руководства.
Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за
соответствие технических данных и делает это заявление от имени фирмы Black & Decker.
R. Laverick
Руководитель отдела
технических разработок
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
02/06/2014
zst00244475 - 18-09-2014
14
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
www.blackanddecker.eu
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising