KA2500 | Black&Decker KA2500 PALM GRIP SANDER instruction manual

Elektronarzędzie dla
majsterkowicza
509212-70 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL KA2000
KA2500
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
Szlifierka Black & Decker jest przeznaczona do szlifowania drewna, metalu, tworzyw sztucznych i powierzchni
lakierowanych. To urządzenie nie jest przeznaczone do
użytkowania profesjonalnego.
Przepisy bezpieczeństwa
f.
W razie konieczności użycia ur ządzenia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód
zasilania wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym. Zastosowanie takiego wyłącznika
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
3.
a.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na
swojej pracy i rozsądnie postępuj z urządzeniem. Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony
lub znajdujesz się pod wpływem narkotyków,
alkoholu czy też leków. Chwila nieuwagi w czasie
pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj odpowiednie wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne. Wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na
szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania urządzenia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed
przyłączeniem urządzenia do sieci lub akumulatora, zanim zaczniesz nim manipulować lub
go transportować sprawdź, czy jest wyłączony
wyłącznik. Przenoszenie urządzenia z palcem
opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do
sieci przy włączonym wyłączniku zwiększa ryzyko
wypadku.
Przed załączeniem urządzenia sprawdź, czy
zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze.
Klucz pozostawiony w obracającej się części może
doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi
w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie
umożliwia zachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów. Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać pochwycone przez obracające się
części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są
one przyłączone i prawidłowo zamontowane.
Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie
zdrowia pyłem.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
urządzeń
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym,
pożaru, a nawet ciężkiego urazu ciała.
b.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj
wyrażenie „urządzenie” oznacza zarówno urządzenie
sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez
kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj urządzeń w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy
lub pyły. Urządzenia wytwarzają iskry, które mogą
spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do
miejsca pracy. Mogą one odwrócić uwagę od
wykonywanych czynności, co grozi wypadkiem.
d.
e.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla urządzenia musi pasować do
gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie
wolno jej przerabiać. Gdy urządzenie zawiera
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych
wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki
i pasujące do nich gniazda sieciowe zmniejszają
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak
na przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj urządzeń na działanie deszczu
ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza
obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie
używaj go do przenoszenia urządzenia ani
wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego.
Chroń kabel pr zed w ysoką temperaturą,
olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel może
spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko
przeznaczone do tego celu przedłużacze.
Posługiwanie się odpowiednimi przedłużaczami
zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
3
Obsługa i konserwacja urządzeń
Nie przeciążaj urządzenia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo
osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj urządzenia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i trzeba
je naprawić.
Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji,
przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem
urządzenia zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności
d.
e.
f.
g.
5.
a.
zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia
urządzenia.
Niepotrzebne w danej chwili urządzenia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać ich osobom, które nie są
z nimi obeznane lub nie przeczytały niniejszej
instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj urządzenia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone urządzenia przed użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków
jest niewłaściwa konserwacja urządzeń.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia
robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
Urządzeń, akcesoriów, końcówek itp. używaj
zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy
tym obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie urządzeń wbrew przeznaczeniu jest
niebezpieczne.
Ostrzeżenie! Przedsiębierz specjalne środki
ostrożności przy szlifowaniu określonych rodzajów drewna (jak np. buk, dąb) i rodzajów
metali, które mogą uwalniać trujące pyły. Dla
ochrony przed takimi pyłami i parami zakładaj
specjalną maskę przeciwpyłową i dbaj o to, by
także inne osoby znajdujące się miejscu pracy
były odpowiednio chronione.
Ostrzeżenie! Przy szlifowaniu metali zawierających żelazo zawsze zapewniaj wystarczającą wentylację. Nie pracuj w otoczeniu palnych
cieczy, gazów ani pyłów. Iskry lub cząstki
materiału wyrzucane przy szlifowaniu, a także
łuk elektryczny na szczotkach węglowych,
mogą zapalić palne materiały.
Ostrzeżenie! Nie szlifuj magnezu! Grozi
przy tym niebezpieczeństwo pożaru bądź
wybuchu.
♦
♦
Serwis
Naprawy urządzeń mogą być wykonywane
tylko przez uprawnionych specjalistów przy
użyciu oryginalnych części zamiennych. Jest to
istotnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
Wskazówki bezpieczeństwa przy
szlifowaniu powłok malarskich
Ostr zeżenie! Przestrzegaj wytycznych
dotyczących szlifowania powłok malarskich.
Szczególną uwagę zwróć na następujące
aspekty:
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
pracy szlifierek
♦
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy szlifierek
♦
Ostrzeżenie! Kontakt lub wdychanie pyłów
szlifi erskich zagraża zdrowiu użytkownika.
Zakładaj specjalną maskę chroniącą przed
pyłem i parami, a także dbaj o bezpieczeństwo
innych osób przebywających w miejscu pracy.
♦
♦
Po zakończeniu szlifowania dokładnie zbierz
pozostały pył.
W instrukcji tej opisano zastosowanie elektronarzędzia zgodne z przeznaczeniem. Używanie
innych nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej
instrukcji, lub wykonywanie prac niezgodnych
z przeznaczeniem grozi doznaniem urazu ciała i/
lub szkód rzeczowych.
W razie niebezpieczeńst wa uszkodzenia
ukrytego przewodu elektrycznego przez narzędzie robocze trzymaj szlifierkę za izolowane
rękojeści. Napięcie podane na gołe metalowe
elementy urządzenia grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
Używaj ścisków stolarskich śrubowych lub
podobnych środków, by zamocować przedmiot
obrabiany na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem
grozi utratą panowania nad szlifierką.
♦
W miarę możliwości używaj urządzeń do odsysania
pyłu.
Przedsiębierz specjalne środki ostrożności przy
szlifowaniu powłok malarskich, które mogą zawierać ołów:
♦
Trzymaj dzieci i kobiety ciężarne z dala od
miejsca pracy.
♦
Wszystkie osoby znajdujące się w miejscu
pracy powinny zakładać specjalną maskę
chroniącą przed pyłami i parami z powłok
malarskich zawierających ołów.
♦
Nie jedz, nie pij ani nie pal w miejscu pracy.
Fachowo usuwaj pył i inne odpadki powstające przy
szlifowaniu.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
4
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób
niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod
nadzorem odpowiedzialnego za bezpieczeństwo
fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się szlifierką.
Pozostałe zagrożenia
♦
Przy korzystaniu ze szlifierki są możliwe dodatkowe
zagrożenia nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi
serwisowemu Stanley Fat Max. Postępowanie
wbrew temu nakazowi naraża użytkownika na
niebezpieczeństwo.
Zastosowanie przedłużacza
♦
Używaj tyko takiego przedłużacza, który został
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór mocy przez elektronarzędzie (patrz: Dane
techniczne). Przed rozpoczęciem pracy sprawdź
przedłużacz, czy nie jest uszkodzony lub zużyty,
a gdyby okazał się wadliwy, wymień go na nowy.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie odwijaj
z niego kabel. Wykorzystywanie przedłużacza nieprzystosowanego do poboru mocy przez szlifierkę
lub uszkodzonego może doprowadzić do pożaru
i porażenia prądem elektrycznym.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów
bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Zaliczają się do nich:
♦
Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających
się/ruchomych elementów.
♦
Skaleczenia doznane przy wymianie elementów,
noży i akcesoriów.
♦
Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne
przerwy w pracy.
♦
Pogorszenie słuchu.
♦
Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza dębu, buku i MDF).
Opis szlifierki
Szlifierka zawiera niektóre lub wszystkie spośród wymienionych niżej elementów:
1. Wyłącznik
2. Kaseta pyłowa
3. Stopa
4. Nasadka palcowa
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych i deklaracji zgodności UE zostały zmierzone
standardową metodą opisaną w normie EN 60745,
dzięki czemu można je wykorzystywać do porównań
z innymi urządzeniami i do tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Akcesoria
Asortyment akcesoriów dostarczonych ze szlifi erką
zależy od zakupionego modelu. Wszystkie wymienione
niżej akcesoria należą do systemu Pirania®. Gdybyś któregoś z nich potrzebował, a nie zostało ono dostarczone
razem ze szlifierką, odwiedź naszą stronę internetową
www.blackanddecker.eu, na której znajdziesz odpowiednie informacje.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia drgań w praktyce może się różnić od podanej
wartości zależnie od sposobu wykorzystania urządzenia
i nie da się wykluczyć jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia
wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie
używających narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy, a także, jak długo w danym czasie
narzędzie pozostawało wyłączone i jak długo pracowało
na biegu jałowym.
Sprawność elektronarzędzia zależy od zastosowanego wyposażenia dodatkowego. Akcesoria firmy
Black & Decker i Piranha odznaczają się najwyższą
jakością, a celem ich jest polepszenie sprawności
narzędzia.
Artykuł
Opis
Nasadka palcowa
Do małych, trudno dostępnych obszarów.
Nasadka palcowa służy do szlifowania
lekkiego i obróbki narożników
(Nr części - X32214-XJ)
Znaki ostrzegawcze na urządzeniu
Na urządzeniu umieszczono następujące piktogramy
ostrzegawcze:
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie
urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Siarka ścierna o ziarnistości 240
Do dokładnego szlifowania powierzchni
drobnych elementów
(Nr części (X39132-XJ)
Bezpieczeństwo elektryczne
Siarka ścierna o ziarnistości 120
Do szlifowania powierzchni drobnych elementów ze średnią dokładnością
(Nr części (X39127-XJ)
Elektronarzędzie jest zaizolowane i dlatego
żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze
sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe
odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej. Nigdy nie przyłączaj ładowanego
urządzenia bezpośrednio do sieci.
Siarka ścierna o ziarnistości 80
Do zgrubnego szlifowania powierzchni
drobnych elementów
(Nr części (X39122-XJ)
5
Artykuł
Zastosowanie
Opis
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj
przeciążania szlifierki.
Papier ścierny o ziarnistości 240 z dwoma zamiennymi wykrojami rombowymi
Do dokładnego szlifowania powierzchni
drobnych elementów
(Nr części - X31019-XJ)
Załączanie i wyłączanie
♦
Papier ścierny o ziarnistości 120 z dwoma zamiennymi wykrojami rombowymi
Do szlifowania powierzchni drobnych elementów ze średnią dokładnością
(Nr części - X31009-XJ)
♦
Opróżnianie kasety pyłowej
(rys. rys. D, E i F)
Papier ścierny o ziarnistości 60 z dwoma zamiennymi wykrojami rombowymi
Do zgrubnego szlifowania powierzchni
drobnych elementów
(Nr części - X31039-XJ)
Podczas pracy kasetę pyłową należy opróżniać co
10 minut.
♦
Chwyć mocno szlifi erkę i ściągnij z niej kasetę
pyłową (2).
♦
Zdejmij pokrywę kasety (10).
♦
Wytrzep pokrywę (10) i kasetę pyłową (2), by je
opróżnić. Filtr (11) w pokrywie (10) można oczyścić
miękką suchą szczotką.
♦
Ponownie załóż pokrywę (10) na kasetę pyłową (2).
♦
Ponownie załóż kasetę pyłową (2).
Papier ścierny o ziarnistości 120 do
nasadki palcowej
Do szlifowania drobnych elementów ze
średnią dokładnością
(Nr części - X3277-XJ)
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu sprawdź,
czy szlifierka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta
z gniazda sieciowego.
Konserwacja
Szlifierka ta odznacza się dużą trwałością użytkową
i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy niezbędne jest
jej regularne czyszczenie.
Zakładanie siatki ściernej (rys. A)
♦
♦
Przytrzymaj szlifierkę stopą do góry.
Przyłóż siarkę ścierną (5) do stopy. Dopilnuj, by
otwory w siatce ściernej pokryły się z otworami
w stopie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wykonywania prac
konserwacyjnych i czyszczenia upewnij się, czy szlifierka jest wyłączona, a wtyczka kabla wyjęta z gniazda
sieciowego.
♦
Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty
regularnie czyść szczeliny wentylacyjne w szlifierce.
♦
Systematycznie wilgotną szmatą przecieraj obudowę silnika. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników.
Zakładanie papieru ściernego (rys. B wyposażenie dodatkowe)
♦
Oderwij dwa rombowe wykroje (7) z papieru ściernego (6).
Wykrój rombowy (7) można obrócić i wymienić w razie
zużycia.
♦
Po zużyciu przedniej części wykroju rombowego
zdejmij go, obróć i ponownie dociśnij do stopy.
♦
Po zużyciu całego wykroju rombowego ściągnij go
ze stopy i załóż nowy.
Dla uzyskania najlepszych wyników pracy zawsze stosuj
odpowiedni rodzaj papieru ściernego.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Nasadka palcowa (rys. C)
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
wyrób Black & Decker nowym sprzętem lub nie będziesz
go już potrzebować, w trosce o ochronę środowiska
nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw domowych,
a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji
odpadów.
Nasadka palcowa służy do szlifowania drobnych detali.
♦
Wykręć wkręt (9).
♦
Zdejmij rombowy czubek (8) ze stopy.
♦
Załóż nasadkę palcową (4) na stopę.
♦
Włóż i mocno dokręć wkręt.
♦
Załóż odpowiedni papier ścierny na nasadkę palcową.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza
popyt na surowce
Zakładanie i zdejmowanie kasety pyłowej
(rys. D)
♦
♦
By załączyć szlifierkę, przesuń wyłącznik (1) do
przodu do pozycji „I”.
By wyłączyć szlifierką, przesuń wyłącznik (1) do
tyłu do pozycji „O”.
Nasuń kasetę pyłową (2) na szlifierkę i sprawdź,
czy została dobrze zamocowana.
By zdjąć kasetę pyłową, ściągnij ją ze szlifierki do
tyłu.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych
6
Deklaracja zgodności WE
lub zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego wyrobu.
DYREKTYWA MASZYNOWA
Black & Decker chętnie przyjmuje wysłużone urządzenia Black & Decker i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty
sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego,
który prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Szlifierki – KA2000, KA2500
Black & Decker deklaruje niniejszym, że wyroby nr kat.
KA2000, KA2500 opisane w „Danych technicznych”
zostały wykonane zgodnie z następującymi wytycznymi
i normami: 2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych Black & Decker, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Produkty te są ponadto zgodne z dyrektywami 2014/30/
UE i 2011/65/EU. By uzyskać więcej informacji, zwróć
się do jednego z naszych przedstawicielstw handlowych Black & Decker wyszczególnionych na końcu tej
instrukcji obsługi.
Dane techniczne
KA2000
(typ 1)
VAC 230
W 120
Napięcie wejściowe
Pobór mocy
Częstotliwość oscylacji
(bez obciążenia)
1/min 28 000
Obroty (bez obciążenia) 1/min 14 000
Powierzchnia stopy
mm² 8 161
Masa
kg 1
KA2500
(typ. 1)
230
120
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za zgodność
danych technicznych i składa to oświadczenie w imieniu
Black & Decker.
R.Laverick
Engineering Manager
Black & Decker Europe
210 Bath Road, Slough
Berkshire, SL1 3YD
Wielka Brytania
02.06.2014
28 000
14 000
8 161
1
Poziom ciśnienia akustycznego 73 dB(A), niepewność
pomiaru 3 dB(A), Poziom mocy akustycznej 84 dB(A),
niepewność pomiaru 3 dB(A)
Całkowite przyśpieszenie drgań na rękojeści (suma
wektorowa trzech składowych kierunkowych)
zmierzone według normy EN 60745:
Wartość skuteczna 7,0 m/s², niepewność pomiaru 1,5 m/s²
zst00247259 - 18-09-2014
7
Black & Decker
b)
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
7.
a)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki Black & Decker reprezentują
bardzo wysoką jakość, dlatego oferujemy dla
nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze
warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta
wynikających z polskich regulacji ustawowych
lecz są ich uzupełnieniem. Gwarancja jest ważna
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
b)
Black & Decker gwarantuje sprawne działanie
produktu w przypadku postępowania zgodnego
z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe
wyposażenie, jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy
wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego
opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia
roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.
6.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
a)
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zużyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
06/13
Aláírás
Podpis
Download PDF