DW0811 | DeWalt DW0811 CROSSLINE LASER instruction manual

511113 - 62 SK
Preložené z pôvodného návodu
DW0811
DW0811
LASER S AUTOMATICKÝM ZAROVNANÍM – ČIAROVÝ LASER,
KRÍŽOVÝ LASER A 360° LASER
AK MÁTE AKÉKOĽVEK OTÁZKY ALEBO
PRIPOMIENKY TÝKAJÚCE SA TOHTO
VÝROBKU ALEBO AKÉHOKOĽVEK NÁRADIA
DEWALT, KONTAKTUJTE NÁS, PROSÍM:
TEL.: 01753-56 70 55
FAX: 01753-57 21 12
ALEBO NAVŠTÍVTE NAŠE INTERNETOVÉ
STRÁNKY: WWW.DEWALT.EE.
Bezpečnosť
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia zranenia si prečítajte
bezpečnostnú príručku, ktorá sa
dodáva s týmto výrobkom alebo ktorá je
k dispozícii online na adrese
www.DeWALT.eu.
Použitie ovládacích prvkov, nastavení alebo
vykonávanie iných postupov, než sú uvedené
v tomto návode, môže mať za následok
nebezpečné laserové žiarenie.
VAROVNÉ ŠTÍTKY
Z dôvodu zaistenia Vášho pohodlia a bezpečnosti
je váš laser opatrený nasledujúcim štítkom.
KOMBINOVANÝ
ČIAROVÝ A KRÍŽOVÝ
LASER 360°
4,5 V DC
Popis výrobku
Tento laser DW0811 s automatickým zarovnaním
sa môže použiť na meranie v horizontálnej rovine
a vo vertikálnej rovine a na meranie 360° roviny.
Tento výrobok sa dodáva celkom zostavený
a je navrhnutý tak, aby bolo umožnené jeho
jednoduché a rýchle nastavenie. Pred použitím
si, prosím, prečítajte a naštudujte všetky pokyny
uvedené v tomto návode a aj bezpečnostnú
príručku.
Technické údaje
TECHNICKÉ ÚDAJE
Svetelný zdroj
Polovodičová laserová
dióda
Vlnová dĺžka lasera 630 – 680 nm viditeľná
Výkon lasera
< 1,0 mW (každý lúč)
LASEROVÉ ZARIADENIE
TRIEDY 1
Pracovný rozsah
30 m
Presnosť*
(olovnica)
Presnosť*
(vodováha)
Indikátory
100 mA TYP 1
LASEROVÉ ŽIARENIE
LASEROVÉ ZARIADENIE TRIEDY 1
Napájací zdroj
MAXIMÁLNY VÝSTUPNÝ VÝKON ≤ 1 mW @ λ = 630 - 680 nm
IEC 60825-1:2007
Spĺňa požiadavky noriem 21 CFR 1040.10 a 1040.11,
okrem odchýlky stanovenej vyhláškou č. 50 z 24. júna 2007
POZOR: LASEROVÉ ŽIARENIE –
NEPOZERAJTE SA PRIAMO DO
LASEROVÉHO LÚČA. LASEROVÉ
ZARIADENIE TRIEDY 1.
Informácie týkajúce sa lasera
Laser DW0811 je laserový výrobok triedy 2
a spĺňa požiadavky noriem 21 CFR 1040.10
a 1040.11, okrem odchýlky stanovenej vyhláškou
č. 50 z 24. júla 2007.
2
50 m s detektorom
± 4 mm na 10 m
± 4 mm na 10 m
Blikajúci indikátor:
nedostatočné napájacie
napätie batérie
Blikajúci laser:
prekročenie rozsahu
náklonu
3 batérie typu AA
(4,5 V DC)
-10 až 50 °C
Prevádzková
teplota
Teplota na uloženie: -20 až 60 °C
Trieda ochrany
IP54
Klávesnica, režimy a LED.
Spínač.
Spínač zapnuté/vypnuté (ON/OFF) sa nachádza
na zadnej časti tohto výrobku, ako je zobrazené
na obr. 1. Ak je spínač (C) v polohe vypnuté/
zaistené (OFF/LOCKED), laser zostane vypnutý
a jeho náklon bude zablokovaný. Ak je spínač
zapnuté/vypnuté (C) v polohe zapnuté/odistené
(ON/UNLOCKED), laser bude zapnutý, náklon
prístroja bude odblokovaný a bude umožnené
jeho automatické zarovnanie.
Klávesnica.
Klávesnica je umiestnená na hornej časti lasera
a nachádzajú sa na nej ovládacie tlačidlá
na voľbu typu laserového lúča, a to funkcia
laserového bodu alebo čiary.
Indikátor nabitia batérie.
Laser DW0811 je na klávesnici vybavený
indikátorom vybitej batérie, ako je znázornené na
obr. 2. Tento indikátor sa nachádza na klávesnici.
Ak tento indikátor bliká, batérie sú vybité a musia
sa vymeniť. Ak sú batérie už takmer vybité, laser
môže ešte krátky čas pracovať.
Po vložení nových batérií a po opätovnom
spustení lasera zostane indikátor svietiť zeleno.
Indikátor prekročenia medze sklonu
Laser DW0811 je na klávesnici vybavený
indikátorom prekročenia medze náklonu, ako je
znázornené na obr. 2. Ak dôjde k prekročeniu
medze náklonu (náklon > 4°), rozsvieti sa LED
kontrolka a laserový lúč bude blikať.
Blikajúci laserový lúč znamená, že bola
prekročená medza náklonu a LASER NIE JE
VODOROVNE (ALEBO ZVISLO) VYROVNANÝ
A NESMIE SA POUŽIŤ NA STANOVENIE
ALEBO VYZNAČENIE VODOROVNEJ (ALEBO
ZVISLEJ) ROVINY.
Skúste laser premiestniť na rovnejší podklad.
Batéria a napájanie
Tento laser sa musí napájať 3 batériami typu AA.
(E)
Najlepšie výsledky dosiahnete iba pri použití
nových a kvalitných batérií.
•
Uistite sa, či sú batérie v bezchybnom
prevádzkovom stave. Ak bliká indikátor
vybitých batérií, batérie sa musia vymeniť.
•
Ak chcete predĺžiť životnosť batérií,
vypínajte laser, ak nepracujete s ním alebo
ak zakresľujete značky.
Nastavenie
ZAROVNANIE LASERA
Tento prístroj sa vyrovnáva automaticky.
Laser je skalibrovaný už vo výrobe tak, aby pri
postavení na rovnú plochu s toleranciou sklonu
± 4° našiel zvislú polohu. Ak je tento prístroj
riadne skalibrovaný, nie je nutné žiadne ručné
nastavenie.
Z dôvodu zaistenia presnosti vašej práce
vykonávajte častú kontrolu, či je laser
skalibrovaný. Pozrite časť Kontrola kalibrácie.
•
Pred použitím sa uistite, či je laser
bezpečne umiestnený na hladkej a rovnej
ploche.
•
Vždy vyznačte stred bodu alebo čiary
vytváranej laserom.
•
Extrémne teploty môžu spôsobiť posun
vnútorných častí lasera a tým môžu
ovplyvniť jeho presnosť.
Počas práce vykonávajte častú kontrolu
presnosti. Pozrite časť Kontrola kalibrácie.
•
Ak došlo k pádu lasera, skontrolujte, či je aj
naďalej správne skalibrovaný. Pozrite časť
Kontrola kalibrácie.
POUŽITIE
Zapnutie a vypnutie lasera
(obr. 6)
•
•
•
Položte vypnutý laser na stabilný a rovný
povrch. Zapnite tento laser presunutím
spínača zapnuté/vypnuté (A) do polohy
zapnuté/odblokované (ON/UNLOCKED).
Aktivujte alebo deaktivujte požadovanú
funkciu pomocou klávesnice (B)
nachádzajúcej sa na bočnej časti lasera.
Laser môže vysielať vodorovnú čiaru (C)
a zvislú čiaru (D) v rozsahu 360°.
Ak chcete laser vypnúť, presuňte
spínač zapnuté/vypnuté (A) do polohy
zablokované.
Model DW0811 je vybavený zaisťovacím
mechanizmom výkyvu. Táto funkcia sa aktivuje
iba v prípade, ak je laser vypnutý.
Použitie lasera
Lúče sú zarovnané vodorovne (vodováha) alebo
zvislo (olovnica) po vykonaní kontroly kalibrácie
(pozrite Kontrola priestorovej kalibrácie)
a ak laserový lúč nebliká (pozrite Indikátor
prekročenia medze náklonu).
Tento prístroj sa môže použiť na prenos bodov
pomocou akejkoľvek kombinácie dvoch lúčov
alebo vodorovného lúča.
POUŽITIE LASERA S PRÍSLUŠENSTVOM
Tento laser je na spodnej časti prístroja
opatrený dvoma vnútornými závitmi 1/4“ × 20
a 5/8“ ×11.
Tieto závity sa môžu použiť na upevnenie
aktuálneho alebo budúceho príslušenstva
DEWALT. Používajte iba príslušenstvo DEWALT
3
určené na prácu s týmto výrobkom. Dodržuje
pokyny uvedené na príslušenstve.
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takéhoto
príslušenstva nebezpečné. Ak chcete
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto náradím iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
Odporúčané príslušenstvo na použitie s Vaším
náradím je možné zakúpiť u Vášho miestneho
dodávateľa alebo v autorizovanom servisnom
stredisku. Ak potrebujete poradiť s upevnením
akéhokoľvek príslušenstva, kontaktujte, prosím,
našu spoločnosť DEWALT Industrial Tool Co.,
alebo navštívte naše stránky na adrese: www.
DeWALT.eu.
Kontrola priestorovej kalibrácie
PRESNOSŤ VYROVNÁVANIA
(Pozrite obr. 1)
Je dôležité, aby sa táto kontrola kalibrácie
vykonávala na vzdialenosť, ktorá nebude kratšia,
než je vzdialenosť, na ktorú sa bude toto náradie
používať.
1. Umiestnite laser na trojnožku a do blízkosti
steny 1, ako je zobrazené na obr. 1. Zapnite
vodorovnú aj zvislú čiaru. Vyznačte si
priesečník laserových čiar P1.
2. Otočte laser o 180° a označte si bod P2
v priesečníku čiar na stene 2.
3. Presuňte laser bližšie k stene 2 a zarovnajte
bod P3 s predtým označeným bodom P2
4. Otočte laser o 180° a označte si bod P4
v priesečníku čiar na stene 1.
5. Zmerajte zvislú vzdialenosť medzi bodmi P1
a P4, aby ste získali hodnotu D3.
Ak je zmeraná vzdialenosť väčšia než nižšie
uvedená hodnota, laser sa musí opraviť
v autorizovanom servise
Vzdialenosť medzi
stenami
3m
6m
10 m
4
Vzdialenosť medzi
bodmi (D3)
3 mm (1/8")
5,5 mm (7/32")
8 mm (5/16")
PRESNOSŤ VODOROVNÉHO LÚČA
(Pozrite obr. 2)
1. Postavte zapnutý laser do polohy, ako na
uvedenom obrázku. Namierte zvislý lúč na
prvý roh alebo na zvolený referenčný bod.
Namerajte polovicu vzdialenosti D1 a označte
bod P1.
2. Otočte laser a zarovnajte predný zvislý
laserový lúč s bodom P1. Označte si bod P2,
a to na mieste, kde dochádza ku kríženiu
vodorovného a zvislého laserového lúča.
3. Otočte laserom a namierte zvislý laserový
lúč na druhý roh alebo na zvolený referenčný
bod.
Označte si bod P3, a to tak, aby bol zvislo
zarovnaný s bodmi P1 a P2.
4. Zmerajte zvislú vzdialenosť D2 medzi
najvyšším a najnižším bodom.
Ak je zmeraná vzdialenosť väčšia než nižšie
uvedená hodnota, laser musí byť opravený
v autorizovanom servise.
Vzdialenosť medzi
stenami
3m
6m
10 m
Vzdialenosť medzi
bodmi (D3)
3 mm (1/8")
5,5 mm (7/32")
8 mm (5/16")
PRESNOSŤ VODOROVNÉHO LÚČA
(Pozrite obr. 3)
1. Zmerajte výšku referenčného bodu, aby ste
získali vzdialenosť D1. Postavte zapnutý
laser do polohy, ako na uvedenom obrázku.
Namierte zvislý laserový lúč na referenčný
bod. Označte si body P1, P2 a P3, ako na
uvedenom obrázku.
2. Premiestnite laser na opačnú stranu
referenčného bodu a zarovnajte príslušné
zvislé lúče s bodmi P2 a P3.
3. Zmerajte vodorovnú vzdialenosť medzi
bodom P1 a vzdialenosť zvislého lúča od
polohy druhého bodu.
Ak je zmeraná vzdialenosť väčšia než nižšie
uvedená hodnota, laser musí byť opravený
v autorizovanom servise.
Vzdialenosť medzi
stenami
3m
6m
10 m
Vzdialenosť medzi
bodmi (D3)
3 mm (1/8")
5,5 mm (7/32")
8 mm (5/16")
OBR. 5
OBR. 4
Obr. 1
OBR. 6
Obr. 2
OBR. 7
Obr. 3
zst00260831 - 26-02-2015
5
6
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising