DW0811 | DeWalt DW0811 CROSSLINE LASER instruction manual

588779 - 28 CZ
Přeloženo z původního návodu
DW0811
DW0811
LASER S AUTOMATICKÝM SROVNÁNÍM - ČÁROVÝ LASER,
KŘÍŽOVÝ LASER A 360° LASER
MÁTE-LI JAKÉKOLI DOTAZY NEBO
PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO
VÝROBKU NEBO JAKÉHOKOLI NÁŘADÍ
DEWALT, KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM:
TEL.: 01753-56 70 55
FAX: 01753-57 21 12
NEBO NAVŠTIVTE NAŠE INTERNETOVÉ
STRÁNKY: WWW.DEWALT.EU.
Bezpečnost
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika způsobení zranění si přečtěte
bezpečnostní příručku, která je
dodávána s tímto výrobkem nebo která
je k dispozici online na adrese
www.DeWALT.eu
Použití ovládacích prvků, nastavení nebo
provádění jiných postupů, než jsou uvedeny
v tomto návodu, může mít za následek
nebezpečné laserové záření.
VAROVNÉ ŠTÍTKY
Z důvodu zajištění vašeho pohodlí a bezpečnosti
je váš laser opatřen následujícím štítkem.
KOMBINOVANÝ
ČÁROVÝ A KŘÍŽOVÝ
LASER 360°
4,5 V DC
100 mA TYP 1
LASEROVÉ ZÁŘENÍ
LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 1
MAXIMÁLNÍ VÝSTUPNÍ VÝKON ≤ 1 mW @ λ = 630 - 680 nm
IEC 60825-1:2007
Splňuje požadavky norem 21 CFR 1040.10 a 1040.11,
mimo odchylky stanovené vyhláškou č. 50 z 24. června 2007
POZOR: LASEROVÉ ZÁŘENÍ
- NEDÍVEJTE SE PŘÍMO DO
LASEROVÉHO PAPRSKU.
LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 1.
Informace týkající se laseru
Laser DW0811 je laserový výrobek třídy 2
a splňuje požadavky norem 21 CFR 1040.10
a 1040.11, mimo odchylky stanovené vyhláškou
č. 50 z 24. července 2007.
Popis výrobku
Tento laser DW0811 s automatickým srovnáním
může být použit pro měření v horizontální rovině
a ve vertikální rovině a pro měření 360°roviny.
Tento výrobek je dodáván zcela sestavený a je
navržen tak, aby bylo umožněno jeho snadné
a rychlé nastavení. Před použitím si prosím
přečtěte a nastudujte všechny pokyny uvedené
v tomto návodu a také bezpečnostní příručku.
Technické údaje
TECHNICKÉ ÚDAJE
Světelný zdroj
Polovodičová laserová
dioda
Vlnová délka laseru 630 - 680 nm viditelná
Výkon laseru
< 1,0 mW (každý paprsek)
LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ
TŘÍDY 1
Pracovní rozsah
30 m
50 m s detektorem
Přesnost* (olovnice) ± 4 mm na 10 m
Přesnost*
± 4 mm na 10 m
(vodováha)
Indikátory
Blikající indikátor:
nedostatečné napájecí
napětí baterie
Blikající laser: překročení
rozsahu náklonu
Napájecí zdroj
3 baterie typu AA (4,5 V
DC)
Provozní teplota
-10 až 50 °C
Teplota pro uložení: -20 až 60 °C
Třída ochrany
IP54
Klávesnice, režimy a LED.
Spínač.
Spínač zapnuto/vypnuto (ON/OFF) se nachází
na zadní části tohoto výrobku, jak je zobrazeno
na obr. 1. Je-li spínač (C) v poloze vypnuto/
zajištěno (OFF/LOCKED), laser zůstane vypnutý
a jeho náklon bude zablokován. Je-li spínač
zapnuto/vypnuto (C) v poloze zapnuto/odjištěno
(ON/UNLOCKED), laser bude zapnutý, náklon
přístroje bude odblokován a bude umožněno jeho
automatické srovnání.
Klávesnice.
2
Klávesnice je umístěna na horní části laseru
a nachází se na ní ovládací tlačítka pro volbu typu
laserového paprsku, a to funkce laserového bodu
nebo čáry.
Indikátor nabití baterie.
Laser DW0811 je na klávesnici vybaven
indikátorem vybité baterie, jak je znázorněno na
obr. 2. Tento indikátor se nachází na klávesnici.
Jestliže tento indikátor bliká, baterie jsou vybity
a musí být vyměněny. Jsou-li baterie již téměř
vybity, laser může ještě krátkou dobu pracovat.
Po vložení nových baterií a po opětovném
spuštění laseru zůstane indikátor svítit zeleně.
Indikátor překročení meze náklonu
Laser DW0811 je na klávesnici vybaven
indikátorem překročení meze náklonu, jak je
znázorněno na obr. 2. Dojde-li k překročení meze
náklonu (náklon > 4°), rozsvítí se LED kontrolka
a laserový paprsek bude blikat.
Blikající laserový paprsek znamená, že byla
překročena mez náklonu a LASER NENÍ
VODOROVNĚ (NEBO SVISLE) VYROVNÁN
A NESMÍ BÝT POUŽIT K STANOVENÍ NEBO
VYZNAČENÍ VODOROVNÉ (NEBO SVISLÉ)
ROVINY.
Zkuste laser přemístit na rovnější podklad.
Baterie a napájení
Tento laser musí být napájen 3 bateriemi typu
AA. (E)
Nejlepších výsledků dosáhnete pouze při použití
nových a kvalitních baterií.
•
Ujistěte se, zda jsou baterie v bezvadném
provozním stavu. Bliká-li indikátor vybitých
baterií, baterie musí být vyměněny.
•
Chcete-li prodloužit životnost baterií,
vypínejte laser, nepracujete-li s ním nebo
zakreslujete-li značky.
Nastavení
SROVNÁNÍ LASERU
Tento přístroj provádí automatické srovnání.
Laser je zkalibrován již ve výrobě tak, aby při
postavení na rovnou plochu s tolerancí sklonu ±
4° našel svislou polohu. Je-li tento přístroj řádně
zkalibrován, není nutné žádné ruční seřízení.
Z důvodu zajištění přesnosti vaší práce provádějte
častou kontrolu, zda je laser zkalibrovaný. Viz část
Kontrola kalibrace.
•
Před použitím se ujistěte, zda je laser
bezpečně umístěn na hladké a rovné ploše.
•
Vždy vyznačte střed bodu nebo čáry
vytvářené laserem.
•
•
Extrémní teploty mohou způsobit posun
vnitřních částí laseru a tím mohou ovlivnit
jeho přesnost.
Během práce provádějte častou kontrolu
přesnosti. Viz část Kontrola kalibrace.
Došlo-li k pádu laseru, zkontrolujte, zda
je i nadále správně zkalibrován. Viz část
Kontrola kalibrace.
POUŽITÍ
Zapnutí a vypnutí laseru
(obr. 6)
•
•
•
Položte vypnutý laser na stabilní a rovný
povrch. Zapněte tento laser přesunutím
spínače zapnuto/vypnuto (A) do polohy
zapnuto/odblokováno (ON/UNLOCKED).
Aktivujte nebo deaktivujte požadovanou
funkci pomocí klávesnice (B) nacházející se
na boční části laseru. Laser může vysílat
vodorovnou čáru (C) a svislou čáru (D)
v rozsahu 360°.
Chcete-li laser vypnout, přesuňte
spínač zapnuto/vypnuto (A) do polohy
zablokováno.
Model DW0811 je vybaven zajišťovacím
mechanismem výkyvu. Tato funkce je aktivována
pouze v případě, je-li laser vypnutý.
Použití laseru
Paprsky jsou srovnány vodorovně (vodováha)
nebo svisle (olovnice) po provedení kontroly
kalibrace (viz Kontrola prostorové kalibrace)
a pokud laserový paprsek nebliká (viz Indikátor
překročení meze náklonu).
Tento přístroj může být použit pro přenos bodů
pomocí jakékoli kombinace dvou paprsků nebo
vodorovného paprsku.
POUŽITÍ LASERU S PŘÍSLUŠENSTVÍM
Tento laser je na spodní části přístroje opatřen
dvěma vnitřními závity 1/4“ × 20 a 5/8“ ×11.
Tyto závity mohou být použity pro upevnění
aktuálního nebo budoucího příslušenství
DEWALT. Používejte pouze příslušenství DEWALT
určené k práci s tímto výrobkem. Dodržuje pokyny
uvedené u příslušenství.
VAROVÁNÍ: Protože jiné příslušenství,
než je příslušenství nabízené
společností DEWALT, nebylo s tímto
výrobkem testováno, může být použití
takového příslušenství nebezpečné.
Chcete-li snížit riziko zranění,
používejte s tímto nářadím pouze
3
příslušenství doporučené společností
DEWALT.
Doporučené příslušenství pro použití s vaším
nářadím lze zakoupit u nejbližšího autorizovaného
prodejce nebo v autorizovaném servisu.
Potřebujete-li poradit s upevněním jakéhokoli
příslušenství, kontaktujte prosím naši společnost
DEWALT Industrial Tool Co., nebo navštivte naše
stránky na adrese: www.DeWALT.eu.
Kontrola prostorové kalibrace
PŘESNOST SROVNÁNÍ
(Viz obr. 1)
Je důležité, aby byla tato kontrola kalibrace
prováděna na vzdálenost, která nebude kratší,
než je vzdálenost, na kterou bude toto nářadí
používáno.
1. Umístěte laser na trojnožku a do blízkosti
stěny 1, jak je zobrazeno na obr. 1. Zapněte
vodorovnou i svislou čáru. Vyznačte si
průsečík laserových čar P1.
2. Otočte laser o 180° a označte si bod P2
v průsečíku čar na stěně 2.
3. Přesuňte laser blíže ke stěně 2 a srovnejte
bod P3 s dříve označeným bodem P2
Označte si bod P3, a to tak, aby byl svisle
srovnán s body P1 a P2.
4. Změřte svislou vzdálenost D2 mezi nejvyšším
a nejnižším bodem.
Pokud je změřená vzdálenost větší než níže
uvedená hodnota, laser musí být opraven
v autorizovaném servisu.
Vzdálenost mezi
stěnami
3m
6m
10 m
Vzdálenost mezi
body (D3)
3 mm (1/8")
5,5 mm (7/32")
8 mm (5/16")
PŘESNOST VODOROVNÉHO PAPRSKU
(Viz obr. 3)
1. Změřte výšku referenčního bodu, abyste
získali vzdálenost D1. Postavte zapnutý
laser do polohy, jako na uvedeném obrázku.
Namiřte svislý laserový paprsek na referenční
bod. Označte si body P1, P2 a P3, jako na
uvedeném obrázku.
4. Otočte laser o 180° a označte si bod P4
v průsečíku čar na stěně 1.
2. Přemístěte laser na opačnou stranu
referenčního bodu a srovnejte příslušné
svislé paprsky s body P2 a P3.
5. Změřte svislou vzdálenost mezi body P1 a P4,
abyste získali hodnotu D3.
3. Změřte vodorovnou vzdálenost mezi bodem
P1 a vzdálenost svislého paprsku od polohy
druhého bodu.
Je-li změřená vzdálenost větší než níže uvedená
hodnota, laser musí být opraven v autorizovaném
servisu
Vzdálenost mezi
stěnami
3m
6m
10 m
Vzdálenost mezi
body (D3)
3 mm (1/8")
5,5 mm (7/32")
8 mm (5/16")
PŘESNOST VODOROVNÉHO PAPRSKU
(Viz obr. 2)
1. Postavte zapnutý laser do polohy, jako na
uvedeném obrázku. Namiřte svislý paprsek
na první roh nebo na zvolený referenční bod.
Naměřte polovinu vzdálenosti D1 a označte
bod P1.
2. Otočte laser a srovnejte přední svislý laserový
paprsek s bodem P1. Označte si bod P2, a to
na místě, kde dochází ke křížení vodorovného
a svislého laserového paprsku.
4
3. Otočte laserem a namiřte svislý laserový
paprsek na druhý roh nebo na zvolený
referenční bod.
Pokud je změřená vzdálenost větší než níže
uvedená hodnota, laser musí být opraven
v autorizovaném servisu.
Vzdálenost mezi
stěnami
3m
6m
10 m
Vzdálenost mezi
body (D3)
3 mm (1/8")
5,5 mm (7/32")
8 mm (5/16")
OBR. 5
OBR. 4
Obr. 1
OBR. 6
Obr. 2
OBR. 7
Obr. 3
zst00260830 - 26-02-2015
5
6
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising