FME720 | Stanley FME720 MITRE SAW instruction manual

402113-77 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
FME720
2
3
4
5
ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Ferăstrăul circular cu funcţie de culisare Stanley Fat Max
a fost conceput exclusiv pentru tăierea lemnului, a materialelor plastice şi a metalelor neferoase. Această unealtă este
destinată utilizatorilor profesionişti şi privaţi, neprofesionişti.
f.
Instrucțiuni de siguranță
Aver tizări generale de siguranţă privind uneltele
electrice
3.
a.
Avertisment! Citiţi toate avertizările de
siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
Păstraţi toate avertizările şi instrucţiunile pentru consultare ulterioară. Termenul „unealtă electrică" din toate
avertizările enumerate mai jos se referă la unealta electrică
(cu cablu) alimentată de la reţeaua principală de energie sau
la unealta electrică (fără cablu) alimentată de la acumulator.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
6
Siguranţa în zona de lucru
Păstraţi zona de lucru curată şi bine iluminată. Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
Nu utilizaţi uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezenţa lichidelor, gazelor sau
pulberilor explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din jur în timp
ce operaţi o unealtă electrică. Distragerea atenţiei
poate conduce la pierderea controlului.
Siguranţa electrică
Ştecherele uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificaţi niciodată ştecherul
în vreun fel. Nu folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice împământate (legate
la masă). Ştecherele nemodificate şi prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele împământate precum ţevi, radiatoare, cuptoare şi frigidere.
Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care
corpul dvs. este împământat sau legat la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie sau umiditate. Apa pătrunsă într-o unealtă electrică va spori
riscul de electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul. Nu utilizaţi
niciodată cablul pentru transportarea, tragerea
sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Ţineţi
cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuţite sau
componente în mişcare. Cablurile deteriorate sau
încurcate sporesc riscul electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru în aer liber,
utilizaţi un prelungitor pentru exterior. Utilizarea
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte electrice întrun spaţiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizaţi
o alimentare cu dispozitiv de protecţie la curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce
riscul electrocutării.
Siguranţa corporală
Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi şi respectaţi
regulile de bun simţ atunci când operaţi o unealtă
electrică. Nu utilizaţi o unealtă electrică atunci
când sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub influenţa
drogurilor, alcoolului sau medicaţiei. Un moment
de neatenţie în timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări corporale grave.
Utilizaţi echipamentul de protecţie corporală. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Echipamentul
de protecţie precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile pentru
urechi utilizate pentru anumite condiţii de lucru vor
reduce vătămările corporale.
Preîntâmpinaţi pornirea accidentală. Asiguraţi-vă
că întrerupătorul se află în poziţia oprit înainte de
conectarea la sursa de alimentare şi/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei.
Transportarea uneltelor electrice ţinând degetul pe
întrerupător sau alimentarea cu tensiune a uneltelor
electrice ce au întrerupătorul în poziţia pornit înlesnesc
producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte de reglare înainte
de a porni unealta electrică. O cheie sau un cleşte rămas ataşat la o componentă rotativă a uneltei electrice
poate conduce la vătămări corporale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta de lucru.
Menţineţi-vă întotdeauna stabilitatea şi echilibrul.
Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriți-vă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul lung pot fi
prinse în componentele în mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea
conectării de accesorii pentru aspiraţia şi colectarea prafului, asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod corespunzător.
Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate
reduce pericolele impuse de existenţa acestuia.
Utilizarea şi îngrijirea uneltelor electrice
Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi unealta electrică adecvată pentru aplicaţia dumneavoastră. Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine şi în
mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
ROMÂNĂ
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
Nu utilizaţi unealta electrică în cazul în care
întrerupătorul nu comută în poziţia pornit şi oprit.
Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu
ajutorul întrerupătorului este periculoasă şi trebuie să
fie reparată.
Deconectaţi ştecherul de la sursa de alimentare şi/
sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea
efectuării oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste măsuri
preventive de siguranţă reduc riscul pornirii accidentale
a uneltei electrice.
Nu depozitaţi uneltele electrice în stare inactivă
la îndemâna copiilor şi nu permiteţi persoanelor
nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt
periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiţi.
Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice. Verifi caţi alinierea necorespunzătoare sau blocarea
componentelor în mişcare, ruperea componentelor
şi orice altă stare ce ar putea afecta operarea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, aveţi în vedere
repararea uneltei electrice înainte de utilizare. Multe
accidente sunt cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi curate. Este
puţin probabil ca uneltele de tăiat cu tăişuri ascuţite
şi întreţinute în mod corespunzător să se blocheze,
acestea fiind mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile şi capetele
uneltei etc. conform acestor instrucţiuni, ţinând
cont de condiţiile de lucru şi de lucrarea ce trebuie
să fie efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei de utilizare
ar putea conduce la situaţii periculoase.
Repararea
Prevedeţi repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb
identice. Astfel, vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
Aver tizări suplimentare de siguranţă privind
uneltele electrice
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranţă
pentru ferăstraie circulare.
♦
♦
♦
Nu utilizaţi lame de ferăstrău crăpate, îndoite, deteriorate sau deformate.
Înlocuiţi inserţia mesei când se uzează.
Nu utilizaţi discuri de diametru mai mare sau mai mic
decât cel recomandat. Pentru dimensionarea adecvată
a discurilor, consultaţi specificaţiile tehnice. Utilizaţi
exclusiv discurile menţionate în acest manual, ce
respectă standardul EN 847-1.
♦
♦
♦
♦
♦
Nu utilizaţi lame de mare viteză din oţel (HSS).
Purtaţi mănuşi atunci când manipulaţi lamele de
ferăstrău sau materiale aspre (lamele trebuie să fie
transportate într-un suport adecvat atunci când este
posibil).
Utilizaţi sacul de praf din dotare când tăiaţi lemne.
Ţineţi unealta electrică de suprafeţele izolate pentru prindere atunci când efectuaţi o operaţie în care
accesoriul de debitat poate atinge cabluri ascunse
sau propriul cablu de alimentare. Tăierea unui cablu
sub tensiune de către accesoriul de debitat ar putea
determina scurgerea curentului în componentele metalice expuse ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul
Utilizaţi cleşti sau o altă modalitate practică de
a fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Ţinând piesa de prelucrat în mână sau sprijinită de corp, aceasta va fi instabilă şi poate conduce la
pierderea controlului.
Avertisment! Atingerea sau inhalarea pulberilor
rezultate în urma aplicaţiilor de şlefuire poate pune
în pericol sănătatea operatorului şi a persoanelor
din jur. Purtaţi o mască antipraf special concepută
pentru protejarea împotriva pulberilor şi fumurilor
şi asiguraţi-vă că persoanele din zona de lucru
sau cele care pătrund în zona de lucru sunt, de
asemenea, protejate.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Luaţi în considerare utilizarea unor lame cu zgomot
redus, special concepute.
Selectaţi lama corectă pentru materialul de debitat.
Acest ferăstrău circular cu funcţie de culisare
Black&Decker a fost conceput pentru tăierea lemnului,
a materialelor plastice şi exclusiv a metalelor neferoase.
Nu utilizaţi această unealtă fără ca apărătoarea să fie
montată pe poziţie. Nu utilizaţi utilajul în cazul în care
apărătoarea nu funcţionează sau nu este întreţinută în
mod corespunzător.
Asiguraţi-vă că braţul este bine fixat atunci când efectuaţi tăieturi oblice.
Înainte de fiecare tăietură, asiguraţi-vă că unealta este
stabilă.
Ţineţi mânerele uscate, curate şi lipsite de ulei şi
unsoare.
Ţineţi zona din jurul utilajului bine întreţinută şi liberă
de materiale nefolositoare, de ex. aşchii sau bucăţi
rezultate în urma debitării.
Asiguraţi-vă ca utilajul şi zona de lucru sunt dotate cu
sistem de iluminare general sau local corespunzător.
Nu permiteţi persoanelor neinstruite să utilizeze acest
utilaj.
Asiguraţi-vă că lama este montată corect înainte de
utilizare. Asiguraţi-vă ca lama se roteşte în direcţia
corectă. Păstraţi discul ascuţit.
7
ROMÂNĂ
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
8
Asiguraţi-vă că viteza specificată pe discul de ferăstrău
este cel puţin egală cu viteza specificată pe fierăstrău;
Laserul montat nu trebuie să fie înlocuit niciodată cu un
alt tip de laser. Reparaţiile asupra laserului trebuie să
fie efectuate de către agenţi de reparaţii autorizaţi sau
de către personalul de service Stanley Fat Max.
Deconectaţi utilajul de la priza de alimentare înainte de
a efectua orice operaţii de întreţinere sau la schimbarea
lamei.
Nu efectuaţi niciodată operaţii de curăţare, întreţinere,
îndepărtare de resturi sau alte părţi ale piesei de
prelucrat din zona de lucru în timp ce utilajul este în
funcţiune şi atunci când capul ferăstrăului nu se află în
poziţia de repaus.
Atunci când este posibil, montaţi întotdeauna utilajul pe
un banc.
Fixaţi piesa de prelucrat. O piesă de prelucrat fixată cu
un dispozitiv de prindere sau cu o menghină este mult
mai sigură decât dacă este ţinută cu mâna.
Prindeţi întotdeauna bine piesa de prelucrat. Nu lucraţi
cu piese care sunt prea mici pentru a putea fi fixate
deoarece, în acest caz, distanţa între mâini şi lama
rotativă este prea mică. Utilizaţi întotdeauna un suport
suplimentar atunci când tăiaţi piese de prelucrat lungi.
Asiguraţi-vă că toate butoanele de blocare şi toate mânerele sunt strânse înainte de a începe orice operaţiune.
Nu utilizaţi niciodată ferăstrăul fără inserţia mesei.
Nu poziţionaţi niciodată mâinile în zona lamei atunci
când ferăstrăul este conectat la sursa de alimentare.
Nu încercaţi niciodată să opriţi brusc un utilaj în
funcţiune prin blocarea lamei cu o unealtă sau prin
alte mijloace; astfel se pot produce accidente grave
neintenţionate.
Înainte de a utiliza sau de a monta orice accesoriu,
consultaţi manualul de instrucţiuni. Utilizarea improprie
a unui accesoriu poate cauza deteriorări.
Nu utilizaţi niciun fel de discuri abrazive.
Ridicaţi lama din inserţia mesei din piesa de prelucrat
înainte de a elibera întrerupătorul de pornire/oprire.
Nu fixaţi obiecte ca pană în ventilator pentru a bloca
axul motorului.
Apărătoarea lamei de pe ferăstrău se va ridica în mod
automat atunci când braţul este coborât; va coborî
peste lamă atunci când braţul este ridicat. Apărătoarea
poate fi ridicată manual la montarea sau demontarea
lamelor de ferăstrău sau la inspectarea ferăstrăului. Nu
ridicaţi manual apărătoarea lamei dacă utilajul nu este
deconectat.
Verificaţi periodic dacă fantele de aerisire a motorului
sunt curate şi lipsite de aşchii.
Nu lucraţi cu materiale ce conţin azbest. Azbestul este
considerat cancerigen.
Nu deterioraţi niciodată semnele de avertizare de pe
unealta electrică.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nu vă aşezaţi niciodată pe unealta electrică. Pot
surveni vătămări grave atunci când unealta electrică
este răsturnată sau când se intră în contact cu lama
ferăstrăului.
Nu atingeţi lama ferăstrăului imediat după utilizare,
lăsaţi-o să se răcească. Lama ferăstrăului devine foarte
fierbinte în timpul utilizării.
Înaintaţi cu lama ferăstrăului pe piesa de prelucrat
numai atunci când unealta este pornită. În caz contrar,
există pericolul de recul atunci când lama se blochează
în piesa de prelucrat.
Destinaţia de utilizare este descrisă în acest manual de
instrucţiuni. Utilizarea oricărui accesoriu sau ataşament
sau efectuarea oricărei operaţiuni cu această unealtă
diferită de cele recomandate în prezentul manual de
instrucţiuni poate implica un risc de vătămare corporală
şi/sau daune materiale.
Nu pozitionati niciodată mâinile în apropierea zonei de
tăiere. Ţineţi mâinile în afara zonei ce nu trebuie să fie
atinsă, ce include toată masa şi care este etichetată cu
simbolurile „Nu atingeţi”.
Pentru a evita vătămările produse de materialele proiectate, deconectaţi ferăstrăul pentru a preveni pornirea
accidentală şi apoi îndepărtaţi materialele mici.
Înainte de utilizare şi după fiecare operaţie de întreţinere, apărătoarea lamei trebuie să fie verificată pentru
a vă asigura că funcţionează corespunzător. Această
verificare trebuie să fie efectuată cu unealta oprită şi
deconectată de la priză. Braţul trebuie să fie ridicat şi
coborât pentru a vă asigura că apărătoarea acoperă
lama şi că lama nu atinge apărătoarea. Dacă apărătoarea nu funcţionează corect, prevedeţi repararea uneltei
dvs. electrice de către un agent de reparaţii calificat.
Contactaţi serviciul clienţi Stanley Fat Max pentru a afla
care este cel mai apropiat agent de service.
Riscuri reziduale.
Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării ferăstraielor: Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor de siguranţă,
anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotire/
mişcare.
♦ Afectarea auzului.
♦ Riscul de accidente cauzate de componentele neacoperite ale lamei rotative a fierăstrăului.
♦ Risc de vătămări cauzate în momentul schimbării
componentelor, discurilor sau accesoriilor.
♦ Riscul de strivire a degetul la deschiderea apărătorilor.
♦ Pericole asupra sănătăţii cauzate de inhalarea prafului
rezultat în urma tăierii lemnului, în special a stejarului,
fagului şi MDF.
♦ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unelte.
La utilizarea unei unelte pe perioade prelungite, asiguraţi-vă că faceţi pauze la intervale regulate.
ROMÂNĂ
Instrucţiuni suplimentare de siguranţă privind
laserele
Acest laser se încadrează în clasa 1M conform cu IEC
60825-1:2007. Nu înlocuiţi o diodă laser cu una de tip diferit.
În cazul în care laserul este deteriorat, prevedeţi repararea
acestuia de către un agent de reparaţii autorizat. Nu utilizaţi
laserul în scopuri diferite de proiecţia liniilor laser.
♦ Nu priviţi niciodată direct şi în mod intenţionat în fasciculul laser.
♦ Nu utilizaţi instrumente optice pentru a privi fasciculul
laser.
♦ Nu instalaţi unealta în locuri unde fasciculul laser poate
trece la nivelul capului persoanelor.
♦ Nu lăsaţi copiii să se apropie de laser.
Avertisment! Evitaţi contactul direct cu ochii. Laserul emis
atunci când ghidajul laser este pornit. Evitaţi contactul direct
cu ochii. Deconectaţi întotdeauna ferăstrăul circular de la
sursa de curent înainte de efectuarea oricăror reglaje.
♦ Un indicator laser nu este o jucărie şi nu trebuie să
fie lăsat la îndemâna copiilor. Utilizarea necorespunzătoare a acestui aparat poate conduce la vătămări
ireparabile ale ochilor.
♦ Orice reglaj efectuat pentru mărirea puterii laserului
este interzis. Nu se acceptă răspundere pentru daune
ca urmare a nerespectării acestor instrucţiuni de
siguranţă.
♦ La utilizarea indicatorului laser, nu îndreptaţi fasciculul
laser spre persoane şi/sau suprafeţe reflectante. Chiar
şi un fascicul laser cu o intensitate mai mică poate
cauza vătămarea ochilor. Prin urmare, nu priviţi direct
în fasciculul laser.
♦ Indicatorul laser nu include componente ce pot fi
reparate. Nu desfaceţi carcasa deoarece acest lucru va
anula garanţia.
Siguranţa terţilor
♦
♦
Acest aparat nu este destinat utilizării de către
persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale
sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de
experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazurilor în care
acestea au fost supravegheate şi instruite cu privire la
utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă
pentru siguranţa lor.
Copiii trebuie să fie supravegheaţi pentru a vă asigura
că nu se joacă cu aparatul.
Avertisment! Valoarea emisiilor de vibraţii în timpul utilizării
efective a uneltei electrice poate diferi de valoarea declarată
în funcţie de modalităţile de utilizare ale uneltei. Nivelul
vibraţiilor poate creşte peste nivelul menţionat.
În cazul evaluării expunerii la vibraţii în scopul de a determina măsurile de siguranţă solicitate de Directiva 2002/44/CE
pentru protejarea persoanelor ce folosesc periodic unelte
electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibraţii, condiţiile efective de utilizare şi
modalitatea de utilizare a uneltei, luând totodată în calcul
toate componentele ciclului de operare precum perioadele
în care unealta este oprită şi în care funcţionează în gol, pe
lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.
Etichetele prezente pe unealtă
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării,
utilizatorul trebuie să citească manualul de
instrucţiuni.
Purtaţi ochelari sau vizoare de protecţie.
Purtaţi echipament de protecţie pentru urechi.
Purtaţi o mască antipraf.
Acest produs nu trebuie să fie utilizat de copii cu
vârsta sub 16 ani.
Zona ce nu trebuie să fie atinsă - Ţineţi degetele şi braţele la distanţă de lamele rotative ale
ferăstrăului.
Purtaţi mănuşi când manipulaţi lamele de ferăstrău.
Avertisment! Radiaţia laser.
Nu priviţi în fasciculul laser.
Nu priviţi direct fasciculul laser cu ajutorul instrumentelor optice.
Studiaţi caracteristicile
produsului laser.
Vibraţiile
Valorile declarate ale emisiilor de vibraţii, menţionate în
specificaţia tehnică şi în declaraţia de conformitate au fost
măsurate în conformitate cu metoda standard de testare
prevăzută de norma EN 60745 şi pot fi utilizate pentru
compararea diverselor unelte. Valoarea declarată a emisiilor
de vibraţii poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei
evaluări preliminare în privinţa expunerii.
9
ROMÂNĂ
Siguranţa electrică
Această unealtă prezintă izolare dublă; prin
urmare, nu este necesară împământarea. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
♦
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către
un Centru de Service Stanley Fat Max autorizat pentru
a evita orice pericol.
Căderile de tensiune
Şocurile de curent la anclanşare determină căderi de
tensiune pe perioade scurte. În condiţii nefavorabile de alimentare electrică, pot fi afectate şi alte echipamente. Dacă
impedanţa sistemului alimentării electrice este mai mică de
0,34 Ω, este probabilă survenirea defecţiunilor.
Utilizarea unui cablu prelungitor
♦ Utilizaţi întotdeauna un cablu prelungitor aprobat, adecvat pentru puterea absorbită a acestei unelte (consultaţi
specificaţia tehnică). Înainte de utilizare, inspectaţi
cablul prelungitor pentru a depista semne de deteriorare, uzură şi îmbătrânire. Înlocuiţi cablul prelungitor
dacă este deteriorat sau defect. Atunci când utilizaţi
un tambur cu cablu, desfăşuraţi întotdeauna complet
cablul. Utilizarea unui cablu prelungitor necorespunzător pentru puterea absorbită a uneltei sau care este
deteriorat sau defect poate determina riscul de incendiu
şi electrocutare.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Ghidaj culisant stânga sus
Ştift conic 33,9°
Mâner de transport posterior
Orificiu de evacuare a prafului rezultat în urma tăierii
Apărătoare superioară din metal
Mâner de transport frontal
Cutie perie detaşabilă
Cărucior
Mâner de blocare pentru tăieturi în unghi
Scală înclinaţie
Ghidaj dreapta
Laser
Disc de fierăstrău
Buton de blocare a axului
Mâner de eliberare a braţului de ferăstrău
Fig. R
53. Menghină
Asamblare
Avertisment! Înainte de asamblare, asiguraţi-vă că unealta
este oprită şi deconectată de la priză.
Notă: Această unealtă este reglată corespunzător înainte
de livrarea din fabrică. Verificaţi acurateţea următoarelor
componente şi reglaţi-le din nou dacă este necesar pentru
a obţine rezultate optime în timpul utilizării
Fasciculul laser
Alinierea fasciculului laser este setată din fabrică şi nu poate
fi reglată de către utilizator.
Descriere
Reglarea unghiului pentru tăieturile oblice
Această unealtă dispune de unele sau de toate caracteristicile următoare.
1. Întrerupător de pornire/oprire laser
2. Mâner principal de exploatare
3. Întrerupător de pornire/oprire
4. Carcasă motor
5. Apărătoare inferioară mobilă
6. Opritor material extensie masă (dreapta)
7. Extensie masă (dreapta)
8. Placă de secţionare
9. Clemă pentru tăieturi oblice
10. Buton de blocare pentru tăieturi oblice
11. Manetă de oprire pentru tăieturi oblice
12. Indicator de reglare pentru tăieturi oblice
13. Scală tăiere oblică
14. Masă rotativă
15. Orificii de montare pe banc de lucru
16. Prinderi poziţionare clemă
17. Extensie masă (stânga)
18. Opritor material extensie masă (stânga)
19. Buton de fixare extensie masă
20. Prindere ghidaj culisant sus
21. Ghidaj stânga
Scala ferăstrăului circular cu masă culisantă poate fi citită
cu uşurinţă şi afişează unghiurile de tăiere oblică de la 0° la
47°, de la stânga la dreapta. Fantele pentru cel mai comun
unghi de tăiere sunt prevăzute cu opritoare care permit reglarea la poziţia dorită. Urmaţi procedura de mai jos pentru
o reglare rapidă şi precisă.
10
Clemă pentru tăieturi oblice (fig. B)
Clema pentru tăieturi oblice (9) permite setarea ferăstrăului
la unghiuri diferite de cele presetate la 0°, 15°, 22,5°, 31,6°
şi la 47°, care sunt setate folosind maneta de oprire pentru
tăieturi oblice (11).
Reglarea opritoarelor de tăiere în unghi la 90° şi
la 45° (fig. C - F)
♦
♦
♦
Slăbiţi mânerul de blocare pentru tăieturile în unghi (30)
şi deplasaţi capul de tăiere complet în dreapta, apoi
strângeţi mânerul.
Utilizaţi un şablon de unghiuri pentru a seta lama la 90°
faţă de masă (fig. D).
Dacă este necesar un reglaj, slăbiţi piuliţa de blocare
(41) şi reglaţi şurubul (40) cu cheia din dotare astfel
încât lama să fie la 90° faţă de masă.
ROMÂNĂ
Strângeţi piuliţa de blocare (41).
Aliniaţi indicatorul pentru tăieturile în unghi (39) cu
marcajul de 0° reglând şurubul (38).
Atunci când reglaţi opritorul la 45°, asiguraţi-vă ca ghidajul
culisant stânga sus (22) este reglat astfel încât capul de
tăiere să poată fi deplasat în poziţia de 45° (fig. E).
♦ Eliberaţi clema ghidajului culisant înalt (20) şi deplasaţi
ghidajul culisant înalt (22) departe de lamă.
♦ Strângeţi clema ghidajului culisant înalt (20).
♦ Trageţi ştiftul conic de 33,9° (23) şi urmaţi aceleaşi
proceduri pentru setarea la 90°, însă deplasaţi capul
de tăiere în stânga şi utilizaţi piuliţa de blocare (43) şi
şurubul de reglare (42).
Avertisment! Montați întotdeauna un dispozitiv de extracție
a prafului atunci când tăiați lemn. Se furnizează un sac
de praf. Montați sacul de praf strângând clemele metalice
împreună pe deschiderea acestuia, apoi poziționați-l deasupra orificiului de evacuare a prafului de pe fierăstrău (25);
eliberarea clemelor va permite fixarea strânsă a sacului de
praf pe orificiul de evacuare a prafului de pe fierăstrău.
Avertisment! Înainte de orice operație de tăiere, asiguraţi-vă că piesa de prelucrat este fixată bine pe poziţie cu
ajutorul clemei. Dimensiunea minimă a piesei de prelucrat
ce poate fi utilizată este (L) 150 mm × (l) 50 mm × (H) 3
mm. Pot surveni vătămări corporale grave dacă piesa de
prelucrat nu este fixată.
Reglarea ghidajului (fig. G - H)
Operaţii de bază pentru ferăstrăul circular cu
masă de culisare (fig. A, H & R)
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Coborâţi capul de tăiere şi împingeţi ştiftul de blocare
(46). Asiguraţi-vă că masa se află în poziţia de tăiere
oblică la 0°.
Poziţionaţi un şablon de unghiuri combinate pe ghidajul
din stânga (21) şi lângă lamă (34) (fig. G).
Dacă lama nu intră în contact cu echerul pe lungimea
sa, slăbiţi cele trei şuruburi (44) (fig. H) şi reglaţi ghidajul.
Strângeţi cele trei şuruburi (44).
Montarea pe banc (fig. I)
Notă: Vă recomandăm să strângeţi cu şuruburi acest ferăstrău circular pe un banc de lucru pentru a obţine o stabilitate
maximă. Asiguraţi-vă că utilajul este fixat pe banc ori de câte
ori acest lucru este posibil.
♦ Amplasaţi şi marcaţi cele patru orificii ale şuruburilor pe
banc.
♦ Perforaţi bancul cu un burghiu de Ø 10 mm.
♦ Prindeţi ferăstrău circular pe banc cu ajutorul unor şuruburi, şaibe şi piuliţe.
Notă: Aceste elemente de fixare nu sunt furnizate împreună
cu unealta.
Utilizare
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nu poziţionaţi mâinile la o distanţă mai mică de 150 mm
faţă de lamă.
Ţineţi piesa de prelucrat ferm pe masă şi ghidaj în
timpul tăierii. Ţineţi mâinile pe poziţie până când întrerupătorul a fost eliberat şi discul se opreşte complet.
Puneţi întotdeauna utilajul să meargă în gol înainte de
a finaliza tăieturile pentru a verifica traseul lamei.
Nu încrucişaţi mâinile.
Ţineţi picioarele bine fixate pe podea şi menţineţi-vă
echilibrul.
Pe măsură ce deplasaţi braţul ferăstrăului la stânga şi
la dreapta, urmaţi-l cu corpul şi staţi pe partea laterală
a lamei.
Priviţi prin fantele apărătorii atunci când urmăriţi o linie
trasată cu creionul.
♦
Utilizaţi întotdeauna clema (53) pentru fixarea fermă
a piesei de prelucrat. Sunt prevăzute două orificii (45 fig. H) și (16 - fig. A) pentru clemă (53 fig. R). Verificați
dacă clema (53) este împinsă bine în orificiul de fixare,
înainte de a o strânge pe piesa de prelucrat
Avertisment! Înainte de orice operație de tăiere, asiguraţi-vă că piesa de prelucrat este fixată bine pe poziţie cu
ajutorul clemei. Pot surveni vătămări corporale grave dacă
piesa de prelucrat nu este fixată.
♦ Poziţionaţi întotdeauna piesa de prelucrat pe ghidaj.
Orice piesă înclinată sau încovoiată şi care nu poate fi
aşezată orizontal pe masă sau pe ghidaj poate bloca
lama şi nu trebuie să fie prelucrată.
Tăietura prin culisare (fig. I & J)
Avertisment t! Nu trageţi niciodată ansamblul capului de tăiere şi lama rotativă înspre dvs. în timpul efectuării tăieturii.
Este posibil ca lama să iasă la suprafaţa piesei de prelucrat,
cauzând reculul ansamblului capului de tăiere şi a lamei
rotative. Nu coborâţi niciodată lama ferăstrăului înainte de
a trage capul de tăiere în partea din faţă a ferăstrăului.
♦ Deblocaţi căruciorul (29) cu butonul de blocare (48) şi
permiteţi ansamblului capului de tăiere să se deplaseze
liber (fig. J).
♦ Deplasaţi capul de tăiere la unghiul necesar de tăiere
oblică şi înclinată, conform procedurilor pentru tăieturile
oblice şi în unghi.
♦ Ţineţi de mânerul principal de exploatare (2) şi trageţi
căruciorul (29) înainte până când centrul lamei se află
peste piesa de prelucrat.
♦ Acţionaţi întrerupătorul de pornire/oprire (3) şi apăsaţi
maneta de eliberare a braţului ferăstrăului (36) pentru
a coborî capul de tăiere.
♦ Atunci când ferăstrăul atinge viteza maximă, împingeţi
încet mânerul principal de exploatare (2) în jos, tăind
prin marginea de ghidaj a piesei de prelucrat.
♦ deplasaţi încet mânerul principal de exploatare (2)
înspre ghidaj pentru a finaliza tăietura.
11
ROMÂNĂ
♦
Eliberaţi întrerupătorul de pornire/oprire (3) şi lăsaţi
lama să se oprească înainte de a permite ridicarea
capului de tăiere.
Tăietura prin despicare
♦
♦
♦
♦
♦
Glisaţi capul de tăiere în poziţia din spate cât de mult
posibil şi blocaţi căruciorul (29) cu ajutorul butonului de
blocare (48).
Acţionaţi întrerupătorul de pornire/oprire (3) şi apăsaţi
maneta de eliberare a braţului ferăstrăului (36) pentru
a coborî capul de tăiere.
Atunci când ferăstrăul atinge viteza maximă, împingeţi
încet mânerul principal de exploatare (2) în jos, tăind
prin piesa de prelucrat.
deplasaţi încet mânerul principal de exploatare (2)
înspre ghidaj pentru a finaliza tăietura.
Eliberaţi întrerupătorul de pornire/oprire (3) şi lăsaţi
lama să se oprească înainte de a permite ridicarea
capului de tăiere.
Tăietura oblică
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Comutaţi întrerupătorul de pornire/oprire a laserului (1)
în poziţia pornit.
Slăbiţi maneta de oprire pentru tăieturi oblice (11) şi deplasaţi masa la unghiul dorit. Există opritoare presetate
la 0°, 15°, 22,5°, 31,6° şi la 45°. Strângeţi maneta de
oprire pentru tăieturi oblice (11).
Pentru orice alt unghi, utilizaţi clema pentru tăieturi
oblice (9) (fig. B) pentru a seta tăietura la unghiul dorit.
Acţionaţi întrerupătorul de pornire/oprire (3), apoi
apăsaţi maneta de eliberare a braţului ferăstrăului (36)
şi coborâţi capul de tăiere.
Atunci când ferăstrăul atinge viteza maximă, împingeţi
încet mânerul principal de exploatare (2) în jos, tăind
prin piesa de prelucrat.
deplasaţi încet mânerul principal de exploatare (2)
înspre ghidaj pentru a finaliza tăietura.
Eliberaţi întrerupătorul de pornire/oprire (3) şi lăsaţi
lama să se oprească înainte de a permite ridicarea
capului de tăiere.
Utilizarea ghidajului înalt culisant pentru toate
tăieturile în unghi şi tăieturile oblice compuse
♦
Partea mobilă a părţii stângi a ghidajului poate fi
reglată pentru a furniza o susţinere maximă a piesei
de prelucrat lângă lamă, permiţând o tăiere în unghi
cu ferăstrăul la 47° complet spre stânga. Distanţa de
culisare este limitată de opritoarele din ambele direcţii.
Reglarea ghidajului (fig. E)
♦
♦
12
Slăbiţi clema ghidajului culisant înalt (20) şi glisaţi
ghidajul spre stânga.
Efectuaţi o rotire a lamei în gol, cu ferăstrăul oprit şi
verificaţi existenţa jocului.
♦
Reglaţi ghidajul astfel încât să fie cât mai aproape de
lama pentru a furniza o susţinere maximă a piesei de
prelucrat, fără a interfera cu mişcarea în sus şi în jos
a braţului.
♦ Strângeţi clema ghidajului culisant înalt (20) pentru
a fixa ghidajul pe poziţie.
Avertisment! Canelura de ghidare se poate înfunda cu
rumeguş. Utilizaţi un băţ sau aer comprimat la presiune
redusă pentru a curăţa canelura ghidajului.
Tăietura în unghi
♦
Asiguraţi-vă că ghidajul culisant înalt este reglat la
orientarea corectă înainte de a regla unghiul de tăiere.
Notă: Ferăstrăul este dotat cu un ştift conic special de 33,9°
(23) pentru cornişele speciale.
♦ Slăbiţi mânerul de blocare pentru tăieturi în unghi (30)
(fig. F) şi deplasaţi capul de tăiere la unghiul dorit.
Strângeţi mânerul de blocare pentru tăieturi în unghi
(30).
♦ Acţionaţi întrerupătorul de pornire/oprire, apoi apăsaţi
maneta de eliberare (36) când ferăstrăul atinge viteza
maximă, împingeţi încet mânerul principal de exploatare (2) în jos, tăind prin piesa de prelucrat.
♦ Atunci când ferăstrăul atinge viteza maximă, împingeţi
încet mânerul principal de exploatare (2) în jos, tăind
prin marginea de ghidaj a piesei de prelucrat.
♦ deplasaţi încet mânerul principal de exploatare (2)
înspre ghidaj pentru a finaliza tăietura.
♦ Eliberaţi întrerupătorul de pornire/oprire (3) şi lăsaţi
lama să se oprească înainte de a permite ridicarea
capului de tăiere.
♦ Asiguraţi-vă că braţul este bine fixat în timpul efectuării
tăieturilor în unghi.
Tăietura compusă
♦
Asiguraţi-vă că ghidajul culisant înalt este reglat la
orientarea corectă înainte de a regla unghiul de tăiere
pentru a efectua o tăietură compusă.
O tăietură compusă este o combinaţie de tăietură oblică şi
tăietură în unghi.
♦ Comutaţi întrerupătorul de pornire/oprire a laserului (1)
în poziţia pornit.
♦ Consultaţi procedurile de mai sus pentru a efectua
acest tip de tăietură.
♦ Atunci când ferăstrăul atinge viteza maximă, împingeţi
încet mânerul principal de exploatare (2) în jos, tăind
prin marginea de ghidaj a piesei de prelucrat.
♦ deplasaţi încet mânerul principal de exploatare (2)
înspre ghidaj pentru a finaliza tăietura.
♦ Eliberaţi întrerupătorul de pornire/oprire (3) şi lăsaţi
lama să se oprească înainte de a permite ridicarea
capului de tăiere.
ROMÂNĂ
Tăierea plintei
Plinta poate fi tăiată vertical pe ghidaj sau orizontal pe
masă.
♦ Consultaţi tabelul următor:
Poz iţie verticală
(spatele plintei se află
pe ghidaj)
Setări
Unghi înclinat
0°
Poziţie element
decorativ
Colţul
interior
45°
Latura
stângă
Latura
dreaptă
Unghi
oblic
Stânga la
45°
Dreapta la
45°
Poziţie
element
decorativ
Cu partea
de jos pe
masă
Cu partea
de jos pe
masă
Partea
finisată
Ţineţi latura Ţineţi latura Ţineţi latura Ţineţi latura
stângă
dreaptă
stângă
stângă
a tăieturii a tăieturii a tăieturii a tăieturii
Poziţie verticală
(spatele plintei se află
pe ghidaj)
Setări
Unghi înclinat
Colţul
exterior
Poziţie orizontală
(spatele plintei se află
orizontal pe masă)
Latura
stângă
Latura
dreaptă
0°
0°
Cu partea
de jos pe
ghidaj
Cu partea
de sus pe
ghidaj
Poziţie orizontală
(spatele plintei se află
orizontal pe masă)
0°
45°
Unghi
oblic
Stânga la
45°
Dreapta la
45°
Poziţie
element
decorativ
Cu partea
de jos pe
masă
Cu partea
de jos pe
masă
Partea
finisată
Ţineţi latura Ţineţi latura Ţineţi latura Ţineţi latura
stângă
dreaptă
dreaptă
dreaptă
a tăieturii a tăieturii a tăieturii a tăieturii
0°
Cu partea
de sus pe
ghidaj
0°
Cu partea
de jos pe
ghidaj
Tăierea cornişei (fig. L)
Cornişa poate fi tăiată numai aşezată orizontal pe masă cu
ajutorul acestui ferăstrău circular.
♦ Acest ferăstrău circular dispune de opritoare la 31,6°
stânga şi dreapta şi de un opritor de unghi înclinat la
33,9° pentru tăieturile speciale ale cornişelor, de ex.
52° între spatele elementului decorativ şi partea superioară a suprafeţei plate care se montează pe plafon; 38°
între spatele elementului decorativ şi partea inferioară
a suprafeţei plate care se montează pe perete.
♦ Consultaţi următorul tabel pentru efectuarea tăieturii de
cornişă:
Setări
Colţul interior
Colţul exterior
Latura stângă
Latura dreaptă
Unghi oblic
Dreapta la 31,6°
Stânga 31,6°
Unghi înclinat
33,9°
33,9°
Poziţie element
decorativ
Cu partea superi- Cu partea inferiooară pe ghidaj
ară pe ghidaj
Partea finisată
Ţineţi latura
stângă a tăieturii
Ţineţi latura
stângă a tăieturii
Unghi oblic
Dreapta la 31,6°
Stânga 31,6°
Unghi înclinat
33,9°
33,9°
Poziţie element
decorativ
Cu partea inferio- Cu partea superiară pe ghidaj
oară pe ghidaj
Partea finisată
Ţineţi latura
Ţineţi latura
dreaptă a tăieturii dreaptă a tăieturii
Notă: Aceste opritoare speciale nu pot fi utilizate cu cornişe
de 45°.
Notă: Deoarece majoritatea camerelor nu au colţuri de
exact 90°, este necesară reglarea fină; efectuaţi întotdeauna
o tăietură de probă pentru a confirmă că unghiurile setate
sunt corecte.
Setarea adâncimii de tăiere (fig. M)
Adâncimea de tăiere poate fi presetată pentru tăieturile
uniforme şi pentru cele superficiale care se repetă.
♦ Reglaţi capul de tăiere în jos până când dinţii lamei se
află la adâncimea potrivită de tăiere.
♦ În timp ce ţineţi braţul superior fixat pe poziţie, rotiţi
butonul de oprire (47) până când atinge placa de oprire
(49).
♦ Verificaţi adâncimea lamei deplasând capul de tăiere
din faţă în spate, prin mişcarea completă a unei tăieturi
tipice de-a lungul braţului de control.
Transportarea uneltei (fig. N)
♦
Slăbiţi maneta de oprire pentru tăieturi oblice (11) (fig.
B) şi întoarceţi masa complet spre dreapta. Blocaţi
masa la un unghi oblic de 45°.
♦ Trageţi capul de tăiere în partea din faţă a ferăstrăului
şi blocaţi căruciorul cu butonul de blocare (48) (fig. J).
♦ Coborâţi capul de tăiere şi împingeţi ştiftul de blocare
(46) (fig. H).
♦ Transportaţi ferăstrăul circular cu ajutorul mânerelor de
transport din faţă şi din spate (24, 27).
Avertisment! Nu transportaţi utilajul ţinându-l de apărătoare.
Tipul de lamă şi dinţi ai lamei
Tip dinte
Materialul
Lemn
Plastic
Metal neferos
600 ~ 100T
24 ~ 100T
TCG
ATB
Cherestea
•
•
Furnir
•
•
Lemn tare
•
•
Plăci aglomerate
•
•
PVC
•
ABS
•
Acril
•
PC
•
PS
•
Aluminiu
•
Cupru
•
Ferăstrăul circular este dotat cu o lamă cu unghi de înclinare
a tăişului negativ. Se recomandă utilizarea unei lame cu
unghi de înclinare a tăişului negativ.
♦ Tip TCG - Pentru tăierea tablelor de aluminiu, ţevi extrudate şi alte metale neferoase precum cuprul, bronzul.
♦ Tip ATB - Pentru tăieturi şi îndreptări generale în
lemn, furnir şi pentru dimensionarea cartonului presat,
13
ROMÂNĂ
a plăcilor fibrolemnoase şi a plăcilor din particule atunci
când este necesară o tăietură curată.
Utilizaţi întotdeauna o lamă cu unghi de înclinare a tăişului
negativ atunci când tăiaţi metale neferoase.
Avertisment! Nu folosiți o lamă care necesită un distanțier
sau un inel de ax pentru montaj. Utilizați doar lamele specifi cate în acest manual.
Schimbarea lamelor (fig. O - Q)
Avertisment! Pentru a evita vătămările cauzate de pornirea
accidentală, scoateţi întotdeauna ştecherul din priză
înainte de a schimba lamele. Utilizaţi lame corect ascuţite.
Respectaţi viteza maximă şi tipul de dinţi marcate pe lama
ferăstrăului. Utilizați doar lamele Stanley Fat Max recomandate. Pentru a înlocui lama (34), procedaţi în felul următor:
♦ Apăsaţi maneta de eliberare a braţului ferăstrăului (36)
şi rotiţi apărătoarea inferioară mobilă în sens antiorar şi
scoateţi lama. Folosiţi o mână pentru a ţine apărătoarea
pe poziţie (fig. O).
♦ Folosind o şurubelniţă, slăbiţi şurubul (50) dar nu îl
scoateţi. Nu scoateţi şurubul complet deoarece acest
lucru va face ca reasamblarea să fie mai dificilă.
♦ Folosind o şurubelniţă, slăbiţi şurubul (51) dar nu îl
scoateţi până când placa de protecţie din metal se
mişcă. Nu scoateţi şurubul complet deoarece acest
lucru va face ca reasamblarea să fie mai dificilă.
♦ Deplasaţi placa de protecţie de metal în sens antiorar
(fig. P). Acest lucru vă va oferi accesul la şurubul axului
(52) care fixează lama (34) pe ferăstrăul circular.
♦ Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de blocare a axului (35)
care se află pe carcasa motorului pentru a prinde lama
(34) şi a împiedica rotirea acesteia.
♦ Folosind cheia pentru lame din dotare, rotiţi şurubul
axului (52) în sens orar pentru a scoate şurubul şi lama
(34).
♦ Montaţi o lamă de schimb, asiguraţi-vă că dinţii sunt
orientaţi în jos şi că marcajul de direcţie de pe lamă se
potriveşte cu cel de pe apărătoarea ferăstrăului circular
(sens orar) (fig. P).
♦ Montaţi şurubul axului (52) lejer cu mâna (rotiţi în sens
antiorar).
♦ Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de blocare a axului (35)
şi utilizaţi cheia pentru lame din dotare pentru a strânge
şurubul axului (52) până când lama este fixată.
♦ Înlocuiţi apărătoarea superioară din metal (26) în poziţia
iniţială şi strângeţi cele două şuruburi (50 şi 51).
♦ Lăsaţi apărătoarea inferioară mobilă (5) să revină la
poziţia sa iniţială, acoperind lama.
Avertisment! Nu apăsaţi niciodată butonul de blocare
a axului cât timp lama se roteşte. Asiguraţi-vă că ţineţi
clema apărătorii în jos şi strângeţi bine şurubul acesteia
după instalarea lamei.
Avertisment! Clema apărătorii trebuie să fie readusă în poziţia iniţială şi şurubul trebuie să fie strâns înainte de a utiliza
14
ferăstrăul. Nerespectarea acestei instrucţiuni va permite
apărătorii să intre în contact cu lama rotativă, cauzând
deteriorarea ferăstrăului şi grave vătămări corporale.
Accesorii
Performanţa uneltei dvs. depinde de accesoriul utilizat. Accesoriile Stanley Fat Max sunt proiectate la standarde înalte
de calitate şi concepute pentru a îmbunătăţi performanţa
uneltei dvs. Folosind aceste accesorii, veţi obţine rezultate
optime cu unealta dumneavoastră.
Întreţinere
Unealta dvs. a fost concepută pentru a opera o perioadă
îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreţinere.
Funcţionarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea periodică.
♦ Curăţaţi cu regularitate fantele de ventilare cu o pensulă de vopsit curată şi uscată.
♦ Pentru a curăţa unealta, folosiţi doar săpun delicat şi
o cârpă umedă. Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă şi nu scufundaţi niciodată vreo
parte a uneltei în lichid.
Avertisment! Înainte de a efectua orice operaţie de întreţinere, asiguraţi-vă că unealta este oprită şi deconectată de
la priză.
Înlocuirea ştecherului de alimentare de la reţeaua
principală de energie (numai pentru Regatul Unit
şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
♦ Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
♦ Conectaţi cablul maro la borna sub tensiune din ştecherul nou.
♦ Conectaţi cablul albastru la borna neutră.
Avertisment! Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna
de împământare. Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate
împreună cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă recomandată: 13 A.
Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să
fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs. Stanley Fat
Max trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de
folos, nu îl aruncaţi împreună cu gunoiul menajer. Prevedeţi
colectarea selectivă pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate şi a ambalajelor permite reciclarea şi refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător şi reduce
cererea de materii prime.
ROMÂNĂ
Declaraţia de conformitate
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea
selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele
municipale de deşeuri sau de către comerciant atunci când
achiziţionaţi un produs nou.
Stanley Europe pune la dispoziţie o unitate pentru colectarea şi reciclarea produselor Stanley Fat Max când acestea
au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţionare. Pentru
a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnaţi produsul
dumneavoastră la orice agent de reparaţii autorizat care îl
va colecta pentru dumneavoastră.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent de
reparaţii autorizat contactând biroul local Stanley Europe
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă
a agenţilor de reparaţii Stanley Europe autorizaţi şi detalii
complete despre operaţiile de service post-vânzare şi despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
DIRECTIVA UTILAJE
FME720
Stanley Europe declară că aceste produse descrise în
„specificaţia tehnică” sunt conforme cu normele: 2006/42/
CE, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele
2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru informaţii suplimentare,
vă rugăm să contactaţi Stanley Europe la următoarea adresă sau să consultaţi coperta din spate a manualului.
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului
tehnic şi face această declaraţie în numele Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Vicepreşedintele Departamentului
Internaţional de Inginerie
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgia
07/02/2014
Specificaţie tehnică
FME720 (Tip 1)
Tensiune
Vc.a.
230
Putere absorbită
W
2 000
Turaţie în gol
min -1
4 800
Diametrul discului
mm
255
Alezajul discului
mm
30
Grosime corp disc
mm
1,8
capacitate max. tăietură transversală la 90°
mm
305
capacitate max. tăietură oblică 45°
mm
203
adâncimea max. de tăiere la 90°
mm
92
adâncimea max. de tăiere transversală
mm
41
stânga
47°
dreapta
47°
stânga
47°
Oblic (poziţii max.)
Înclinat (poziţii max.)
Greutate
dreapta
0°
kg
22
Capacităţi de debitare
Tăietură transversală max. x adâncime de tăiere
92 mm × 305 mm
Unghi înclinat max. 47°
41 mm × 305 mm
Unghi oblic max. 47°
92 mm × 203 mm
Capacitate max. la 47° × 47° compusă
41 mm × 203 mm
LpA (presiune sonoră) 95 dB(A), Marjă (K) 3 dB(A)
LWA (putere sonoră) 108 dB(A), marjă (K) 3 dB(A)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectorială a trei axe) conform
EN 61029:
Valoarea emisiilor de vibraţii (ah) 2,78 m/s², marjă (K) 1,5 m/s²
Garanţie
StanleyEurope are încredere în calitatea produselor sale şi
oferă o garanţie excelentă pentru utilizatorii profesionişti ai
acestui produs. Această declaraţie de garanţie completează
şi nu prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale, în
calitate de utilizator privat, non-profesionist. Garanţia este
valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene
şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.
GARANŢIE TOTALĂ PE UN AN
Dacă produsul dvs. Stanley Fat Max se defectează din
cauza materialelor sau a execuţiei defectuoase în termen
de 12 luni de la data achiziţiei, Stanley Europe garantează
înlocuirea gratuită a tuturor pieselor defecte sau înlocuirea
gratuită, la latitudinea noastră, a unităţii cu condiţia ca:
♦ Produsul să nu fi fost manipulat în mod incorect şi să fi
fost utilizat conform manualului de instrucţiuni.
♦ Produsul să prezinte urme de uzură şi deteriorare
normale;
♦ Reparaţiile să nu fi fost efectuate de persoane neautorizate;
♦ Să se facă dovada achiziţiei.
♦ Produsul Stanley Fat Max să fie returnat complet, cu
toate componentele sale originale
Dacă doriţi să faceţi o reclamaţie, contactaţi distribuitorul
local sau verificaţi locaţia celui mai apropiat agent autorizat
de reparaţii Stanley Fat Max din catalogul Stanley Fat Max
sau contactaţi biroul local Stanley la adresa indicată în acest
manual. O listă completă a agenţilor autorizaţi de reparaţii
15
ROMÂNĂ
Stanley Fat Max, precum şi detalii complete ale serviciilor
post vânzare sunt disponibile pe Internet, la adresa:
www.stanley.eu/3.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00234922 - 02-06-2014
16
17
18
Download PDF

advertising