FME720 | Stanley FME720 MITRE SAW instruction manual

588778-94 CZ
Přeloženo z původního návodu
FME720
2
3
4
5
ČESKY
Použití výrobku
e.
Vaše posuvná pokosová pila pro kombinované řezy Stanley
Fat Max je určena pouze k řezání dřeva, plastů a barevných
kovů. Toto nářadí je určeno pro profesionální i soukromé
neprofesionální uživatele.
f.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Přečtěte si všechny bezpečnostní
pokyny a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
níže uvedených varování a pokynů může vést
k způsobení úrazu elektrickým proudem, k vzniku
požáru nebo k vážnému zranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny uschovejte
pro případné další použití. Označení elektrické nářadí
ve všech níže uvedených upozorněních odkazuje na vaše
nářadí napájené ze sítě (s napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené baterií (bez napájecího kabelu).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
6
Bezpečnost v pracovním prostoru
Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést
k způsobení úrazů.
Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném
prostředí, jako jsou například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může
způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
Při práci s elektrickým nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování
může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. Nepoužívejte u uzemněného elektrického
nářadí žádné upravené zástrčky. Neupravované
zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko způsobení
úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou
například potrubí, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko
úrazu elektrickým proudem.
Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému
prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší
se riziko úrazu elektrickým proudem.
S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy
nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí
odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu
s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zauzlený napájecí
kabel zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací
kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu
pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým
proudem.
Musíte-li s elektrickým nářadím pracovat ve vlhkém
prostředí, použijte napájecí zdroj s proudovým
chráničem (RCD). Použití proudového chrániče (RCD)
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost obsluhy
Při použití elektrického nářadí zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou.
Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unavení
nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím
může vést k vážnému úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranu zraku. Ochranné prostředky jako respirátor,
neklouzavá pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách, snižují riziko
poranění osob.
Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před připojením napájecího kabelu k síťové zásuvce nebo
před vložením baterie a před zvednutím nebo přenášením nářadí zkontrolujte, zda je spínač v poloze
vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na
spínači nebo připojení nářadí k napájecímu zdroji, je-li
spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
Před spuštěním z nářadí vždy odstraňte všechny
klíče nebo seřizovací přípravky. Seřizovací klíče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny rotujícími
částmi nářadí a mohou způsobit úraz.
Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožněna lepší
ovladatelnost nářadí v neočekávaných situacích.
Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo
šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy, oděv
a rukavice nedostaly do kontaktu s pohyblivými
částmi. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými díly zachyceny.
Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení
příslušenství k zachytávání prachu, zajistěte jeho
správné připojení a řádnou funkci. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se prachu.
Použití elektrického nářadí a jeho údržba
Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte pro
prováděnou práci správný typ nářadí. Při použití
správného typu nářadí bude práce provedena lépe
a bezpečněji.
Pokud nelze hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí
s nefunkčním spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte
ČESKY
d.
e.
f.
g.
5.
a.
zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo
z nářadí vyjměte baterii. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
Uložte elektrické nářadí mimo dosah dětí a nedovolte ostatním osobám, které toto nářadí neumí
ovládat nebo které neznají tyto bezpečnostní
pokyny, aby s tímto elektrickým nářadím pracovaly.
Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy
nebezpečné.
Provádějte údržbu elektrického nářadí. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí,
poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které
mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod
bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou
méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe se s nimi
pracuje.
Používejte toto elektrické nářadí, příslušenství
a pracovní nástroje podle těchto pokynů a berte
v úvahu provozní podmínky a práci, která bude
prováděna. Použití elektrického nářadí k jiným účelům,
než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
Servis
Opravy elektrického nářadí svěřte pouze kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální
náhradní díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Další bezpečnostní výstrahy týkající se
pokosových pil.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nepoužívejte prasklé, ohnuté, poškozené nebo zdeformované pilové kotouče.
Je-li vložka stolu s drážkou pro pilový kotouč opotřebována, vyměňte ji.
Nepoužívejte pilové kotouče s průměrem, který je
menší nebo větší než doporučený průměr. Parametry
pilového kotouče jsou uvedeny v technických údajích.
Používejte pouze pilové kotouče specifikované v tomto
návodu, které splňují požadavky normy EN 847-1.
Nepoužívejte pilové kotouče z rychlořezné oceli (HSS).
Při manipulaci s pilovými kotouči a neopracovaným
materiálem používejte rukavice (je-li možné, pilové
kotouče přenášejte v držáku).
Při řezání dřeva používejte dodaný vak na prach.
Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu pracovního nástroje se skrytými
vodiči nebo s vlastním napájecím kabelem, držte
elektrické nářadí vždy za izolované rukojeti. Při
kontaktu pracovního příslušenství s „živým“ vodičem
♦
způsobí neizolované kovové části nářadí obsluze úraz
elektrickým proudem.
Pro zajištění a upnutí obrobku k pracovnímu stolu
používejte svorky nebo jiné vhodné prostředky.
Držení obrobku rukou nebo opření obrobku o část těla
nezajistí jeho stabilitu a může vést k ztrátě kontroly.
Varování! Vyvarujte se kontaktu nebo vdechnutí
prachu vzniklého při práci s tímto nářadím. Tento
prach může ohrožovat zdraví obsluhy a okolo
stojících osob. Používejte masku proti prachu
určenou speciálně na ochranu před toxickým
prachem a podobnými látkami a zajistěte, aby byly
takto chráněny všechny osoby nacházející se nebo
vstupující do pracovního prostoru.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Zvažte použití speciálně navržených pilových kotoučů
s menší provozní hlučností.
Zvolte správný pilový kotouč pro řezaný materiál.
Tato pokosová pila je určena pouze pro řezání dřeva,
plastů a neželezných kovů.
Nepracujte s tímto strojem bez nasazených ochranných
krytů. Nepoužívejte nářadí, neplní-li ochranné kryty
svou funkci nebo nebyla-li řádně prováděna jejich
údržba.
Při provádění šikmých řezů zajistěte, aby bylo rameno
pily bezpečně upevněno.
Před každým řezem se ujistěte, zda je pila stabilní.
Udržujte rukojeti suché a čisté. Dbejte na to, aby nebyly
znečištěny olejem nebo mazivem.
Dbejte na to, aby byl prostor kolem pily řádně uklizen
a bez zbytků materiálů, například pilin nebo odřezků.
Zajistěte odpovídající osvětlení pily a pracovního
prostoru, ať již celkové nebo lokální.
Zabraňte nekvalifikovaným osobám, aby pracovaly
s touto pilou.
Před použitím zajistěte, aby byl správně upevněn pilový
kotouč. Ujistěte se, zda se pilový kotouč otáčí správným
směrem. Udržujte pilové kotouče ostré.
Ujistěte se, zda jsou otáčky uvedené na pilovém kotouči
minimálně takové, jaké jsou uvedeny na štítku této pily.
Použitý laser nesmí být nahrazen jiným typem laseru.
Oprava laseru by měla být prováděna mechanikem autorizovaného servisu nebo značkového servisu Stanley
Fat Max.
Odpojte pilu od elektrické sítě před prováděním jakékoli
údržby nebo před výměnou pilového kotouče.
Nikdy neprovádějte čištění, údržbu nebo odstraňování
jakýchkoli odřezků nebo jiných částí obrobku z prostoru
řezu, je-li pila v chodu a není-li hlava pily v klidové
poloze.
Je-li to možné, vždy připevněte pilu k pracovnímu stolu.
Upněte obrobek. Obrobek upnutý svorkou nebo do
svěráku je lépe zajištěn, než v situaci, kdy je držen
pouze v ruce.
7
ČESKY
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
8
Opracovávaný obrobek vždy pevně upněte. Nepracujte
s obrobky, které jsou příliš malé pro upnutí. V takovém
případě by byly ruce příliš blízko u rotujícího pilového
kotouče. Při řezání dlouhých obrobků vždy používejte
dodatečnou podpěru.
Před zahájením jakékoli činnosti se ujistěte, zda jsou
řádně dotaženy všechny pojistné šrouby a upínací
rukojeti.
Nikdy nepoužívejte pilu bez vložky stolu s drážkou pro
pilový kotouč.
Nikdy nevkládejte ruce do prostoru pilového kotouče,
pokud je pila připojena k zdroji napájecího napětí.
Nikdy se nepokoušejte rychle zastavit pohybující se kotouč pily jeho zablokováním pomocí nářadí nebo jiného
prostředku. Tímto způsobem by mohlo dojít k vážným
nehodám.
Před použitím nebo montáží jakéhokoli příslušenství
si nastudujte návod k jeho obsluze. Nesprávné použití
příslušenství může nářadí poškodit.
Nepoužívejte žádné brusné kotouče.
Před použitím spínače zapnuto/vypnuto zvedněte
pilový kotouč z drážky ve vložce stolu.
Nezasouvejte do větráku žádné klíny, abyste zablokovali hřídel motoru.
Jakmile bude sklopeno rameno pily, kryt pilového kotouče u vaší pily se automaticky zvedne. Jakmile bude
rameno pily zdviženo, kryt se spustí přes pilový kotouč.
Kryt můžete zvednou rukou při montáži nebo demontáži pilového kotouče nebo při provádění kontroly pily.
Ochranný kryt pily nikdy nezvedejte rukou, pokud není
pila vypnutá.
Pravidelně kontrolujte, zda jsou čisté větrací otvory
na krytu motoru a zda nejsou tyto otvory zaneseny
pilinami.
Nepracujte s materiály obsahujícími azbest. Azbest je
považován za karcinogenní látku.
Nikdy neprovádějte úkony, které způsobí nečitelnost
výstražných označení elektrického nářadí.
Na elektrické nářadí nikdy nestoupejte. Při překlopení
pily nebo při kontaktu s pilovým kotoučem může dojít
k vážnému úrazu.
Nesahejte na pilový kotouč po skončení práce dříve,
než vychladne. Během použití se pilový kotouč velmi
zahřeje.
Přitlačte pilový kotouč k obrobku pouze v případě,
je-li pila zapnuta. V jiném případě vzniká při kontaktu
pilového kotouče s obrobkem nebezpečí zpětného rázu.
Určené použití tohoto výrobku je popsáno v tomto
návodu. Použití jiného příslušenství nebo přídavného
zařízení a provádění jiných pracovních operací, než je
doporučeno tímto návodem, může představovat riziko
zranění obsluhy nebo riziko způsobení hmotných škod.
Nikdy nepokládejte ruce do blízkosti řezu. Udržujte ruce
mimo označený prostor (prostor, do kterého nesmíte
♦
♦
vkládat ruce), který zahrnuje celý stůl a je označen
symboly No Hands (nevkládat ruce).
Vyvarujte se úrazu způsobenému odlétávajícími úlomky
vypnutím pily, aby nedošlo k jejímu náhodnému spuštění a potom malé kousky materiálu odstraňte.
Před použitím pily a po jakékoli provedené údržbě musí
být zkontrolován ochranný kryt, zda správně plní svou
funkci. Zkouška musí být provedena s pilou vypnutou
a odpojenou od elektrické sítě. Rameno pily musí být
zdviženo a spuštěno, abyste se ujistili, zda ochranné
kryty zakrývají pilový kotouč a zda pilový kotouč
o ochranný kryt nezachytává. Pokud ochranný kryt
nepracuje správně, nechejte nářadí opravit servisním
technikem s odpovídající kvalifikací. Obraťte se na
zákaznickou podporu Stanley Fat Max, kde vám sdělí
adresu nejbližšího autorizovaného servisu.
Zbytková rizika
Při použití kotoučových pil vznikají následující rizika: Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a jsou
používána bezpečnostní zařízení, určitá zbytková rizika
nemohou být vyloučena. Tato rizika jsou následující:
♦ Zranění způsobená kontaktem s jakoukoli rotující nebo
pohybující se částí.
♦ Poškození sluchu.
♦ Riziko nehody způsobené nekrytou částí rotujícího
pilového kotouče.
♦ Riziko zranění způsobeného při výměně dílů, pilových
kotoučů nebo příslušenství.
♦ Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci s ochrannými
kryty.
♦ Zdravotní rizika způsobená vdechováním prachu zvířeného při řezání dřeva, zejména dubového, bukového
a materiálu MDF.
♦ Zranění způsobená dlouhodobým použitím nářadí.
Používáte-li jakékoli nářadí delší dobu, zajistěte, aby
byly prováděny pravidelné přestávky.
Další bezpečnostní pokyny týkající se laserů
Tento laser odpovídá požadavkům třídy 1M dle normy
EN 60825-1: 2007. Nenahrazujte laserovou diodu diodou jiného typu. Je-li laser poškozen, svěřte opravu laseru pouze
autorizovanému servisu. Nepoužívejte laser k jiným účelům,
než je projekce laserových paprsků.
♦ Nikdy se do laserového paprsku nedívejte záměrně
a přímo.
♦ Nepoužívejte pro sledování laserového paprsku optické
přístroje.
♦ Neprovádějte nastavení nářadí do takové výšky, aby
mohl laserový paprsek procházet přes osoby ve výšce
jejich hlav.
♦ Nedovolte dětem, aby se dostaly do blízkosti laseru.
Varování! Vyvarujte se přímému pohledu do laserového
paprsku. Po spuštění vydává laser záření. Vyvarujte se
ČESKY
přímému pohledu do laserového paprsku. Před prováděním
jakékoli údržby odpojte pokosovou pilu od sítě.
♦ Laserový ukazatel není hračka a nepatří do rukou dětí.
Nesprávné použití tohoto zařízení může vést k trvalým
poškozením zraku.
♦ Jakékoli úpravy z důvodu zvýšení výkonu laseru jsou
zakázány. Jakákoliv odpovědnost za náhradu škody
následkem nedodržení těchto bezpečnostních pokynů
bude zamítnuta.
♦ Používáte-li laserový ukazatel, nemiřte paprskem
směrem k okolním osobám nebo na odrazné plochy.
Dokonce i paprsek s nízkou intenzitou může způsobit
poškození zraku. Proto se nedívejte přímo do laserového paprsku.
♦ Laserový ukazatel neobsahuje žádné součásti určené
k opravám. Neotevírejte kryt, v opačném případě dojde
k porušení záručních podmínek.
Používejte ochranné nebo bezpečnostní brýle.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte respirátor.
Tento výrobek není určen pro osoby mladší 16 let.
Zóna označená No hands - Udržujte prsty a ruce
mimo dosah rotujícího pilového kotouče.
Při manipulaci s pilovými kotouči používejte
ochranné rukavice.
Varování! Laserové záření.
Bezpečnost ostatních osob
♦
♦
Nedívejte se do laserového paprsku.
Tento výrobek není určen k použití osobami (včetně
dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled,
nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se
použití výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si
s tímto nářadím nebudou hrát.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických údajích
a v prohlášení o shodě byla měřena v souladu se standardní
zkušební metodou předepsanou normou EN 60745 a může
být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby práce s tímto nářadím.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití elektrického
nářadí se může od deklarované úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu použití nářadí. Úroveň vibrací může být
vzhledem k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací z důvodu určení bezpečnostních opatření podle požadavků normy 2002/44/EC
k ochraně osob pravidelně používajících elektrické nářadí
v zaměstnání, by měl předběžný odhad působení vibrací
brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu, jako jsou doby, při
které je nářadí vypnuto a kdy běží naprázdno.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika způsobení úrazu si uživatel musí přečíst tento návod k obsluze.
Nedívejte se přímo do laserového paprsku pomocí
optických přístrojů.
Viz technické údaje
laserového výrobku.
Elektrická bezpečnost
Tento výrobek je opatřen dvojitou izolací. Proto
není nutné použití uzemňovacího vodiče. Vždy
zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě odpovídá
napětí na výkonovém štítku.
♦
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu Stanley Fat
Max, aby bylo zabráněno možným rizikům.
Poklesy napájecího napětí
Rázové proudy způsobují krátkodobé poklesy napětí. Při
nepříznivém průběhu napájecího napětí může být ovlivněna
funkce ostatních zařízení. Je-li impedance napájecího zdroje
nižší než 0,34 Ω, je nepravděpodobné, že bude docházet
k rušení.
Použití prodlužovacího kabelu
♦ Vždy používejte schválený typ prodlužovacího kabelu,
který je vhodný pro příkon tohoto nářadí (viz technické údaje). Před použitím prodlužovací kabel řádně
zkontrolujte, zda není poškozen nebo opotřebován. Je-li
tento kabel poškozen, vyměňte jej. V případě použití
navinovacího kabelu odviňte vždy celou délku kabelu.
Použití prodlužovacího kabelu není vhodné pro nářadí
s velkým příkonem nebo pro elektrické nářadí, které
9
ČESKY
je poškozeno nebo poroucháno. Takové použití může
mít za následek vznik požáru nebo úraz elektrickým
proudem.
Laserový paprsek
Zaměření laserového paprsku je nastaveno již z výroby
a toto nastavení nelze uživatelsky měnit.
Popis
Nastavení úhlu pokosového řezu
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech následujících částí.
1. Spínač laseru zapnuto/vypnuto
2. Hlavní ovládací rukojeť
3. Spínač zapnuto/vypnuto
4. Kryt motoru
5. Pohyblivý spodní ochranný kryt
6. Doraz materiálu na prodloužení stolu (pravý)
7. Prodloužení stolu (pravé)
8. Kryt s drážkou pro pilový kotouč
9. Svorka pro pokosové řezy
10. Upínací rukojeť pro pokosové řezy
11. Aretační páka pokosových řezů
12. Ukazatel polohy pro pokosové řezy
13. Měřítko pokosových řezů
14. Otočný stůl
15. Otvory pro upevnění pily
16. Montážní místa pro svorky
17. Prodloužení stolu (levé)
18. Doraz materiálu na prodloužení stolu (levý)
19. Zajišťovací šroub prodloužení stolu
20. Svorka výškově posuvného vodítka
21. Levé vodítko
22. Výškově posuvné levé vodítko
23. Zarážka pro šikmý řez v poloze 33,9°
24. Zadní rukojeť pro přenášení
25. Výstup pro odvod pilin
26. Kovový horní kryt pilového kotouče
27. Přední rukojeť pro přenášení
28. Vyjímatelné pouzdro na uhlíky
29. Posuvná sestava
30. Zajišťovací rukojeť šikmých řezů
31. Měřítko šikmých řezů
32. Pravé vodítko
33. Laser
34. Pilový kotouč
35. Zajišťovací tlačítko vřetena
36. Páčka uvolnění ramena pily
Měřítko posuvné pokosové pily pro kombinované řezy
je snadno čitelné a zobrazuje nastavené úhly od 0° do
47° vlevo a vpravo. Nejběžněji používané úhly řezu jsou
opatřeny pevnými dorazy, což umožňuje rychlé nastavení do
požadované polohy. Nejrychlejší a nejpřesnější nastavení
provedete podle níže uvedených pokynů.
Obr. R
Svorka pro pokosové řezy (obr. B)
Svorka pro pokosové řezy (9) umožňuje nastavení pily na
určité úhly jiných hodnot, než jsou přednastavené úhly v poloze 0°, 15°, 22,5°, 31,6° a 47°, které lze nastavit pomocí
aretační páky pokosových řezů (11).
Nastavení dorazů šikmých řezů pro polohy 90°
a 45° (obr. C - F)
♦
Povolte zajišťovací rukojeť šikmých řezů (30) a přesuňte hlavu pily zcela doprava. Utáhněte zajišťovací rukojeť
šikmých řezů.
♦ Pro nastavení polohy 90° přiložte na stůl k pilovému
kotouči úhelník (obr. D).
♦ Musíte-li provést nastavení, povolte pojistnou matici (41)
a pomocí klíče nastavte šroub (40) tak, aby byl pilový
kotouč vzhledem ke stolu v poloze 90°.
♦ Utáhněte pojistnou matici (41).
♦ Otáčením šroubu (38) srovnejte ukazatel šikmých řezů
(39) s polohou 0°.
Při nastavení dorazu do polohy pro 45° se ujistěte, zda je
výškově posuvné levé vodítko (22) nastaveno tak, aby bylo
umožněno přesunutí hlavy pily do polohy 45° (obr. E).
♦ Uvolněte svorku výškově posuvného vodítka (20) a odsuňte toto posuvné vodítko (22) od pilového kotouče.
♦ Utáhněte svorku výškově posuvného vodítka (20).
♦ Vytáhněte kolík pro šikmé řezy v poloze 33,9° (23)
a zopakujte stejný postup pro polohu 90°, ale přesuňte
hlavu pily doleva a použijte pojistnou matici (43) a seřizovací šroub (42).
Nastavení vodítka (obr. G - H)
♦
53. Svorka
♦
Sestavení
♦
Varování! Před sestavením se ujistěte, zda je nářadí vypnuto a zda je napájecí kabel odpojen od zásuvky.
Poznámka: Toto nářadí je přesně seřízeno před odesláním
z výrobního závodu. Z důvodu dosažení nejlepších pracovních výsledků zkontrolujte následující přesnost nastavení
a podle potřeby proveďte úpravu.
10
♦
Spusťte hlavu pily a stiskněte zajišťovací čep (46).
Ujistěte se, zda je stůl nastaven na úhel pokosu 0°.
Přiložte k levému vodítku (21) a k pilovému kotouči (34)
kombinovaný úhelník (obr. G).
Nedotýká-li se pilový kotouč nedotýká úhelníku po
celé délce, povolte tři šrouby (44) (obr. H) a proveďte
nastavení vodítka.
Přitáhněte všechny tři šrouby (44).
Upevnění pily na pracovní stůl (obr. I)
Poznámka: Důrazně doporučujeme, abyste z důvodu na
dosažení maximální stability uchytili tuto pilu pevně k pra-
ČESKY
covnímu stolu. Kdykoli je to možné, ujistěte se, zda je pila
upevněna k pracovnímu stolu.
♦ Na pracovním stole si vyměřte a vyznačte čtyři otvory
pro šrouby.
♦ K vyvrtání otvorů do pracovního stolu použijte vrták
Ø 10 mm.
♦ Připevněte pokosovou pilu pomocí šroubů, podložek
a matic k pracovnímu stolu.
Poznámka: Tyto upevňovací prvky nejsou s nářadím
dodávány.
Použití
♦
Udržujte ruce ve vzdálenosti minimálně 150 mm od
pilového kotouče.
♦ Při řezání přitlačujte obrobek pevně k pracovnímu stolu
a k vodítku. Udržujte ruce v předepsané poloze, dokud
nedojde k uvolnění spínače pily a k úplnému zastavení
pilového kotouče.
♦ Před vlastním provedením řezu (aniž by byla pila zapnutá) vždy zkontrolujte dráhu pilového kotouče.
♦ Při práci nepřekřižujte ruce.
♦ Stůjte pevně oběma nohama na podlaze a udržujte
rovnováhu.
♦ Při pohybu ramena pily směrem doprava nebo doleva
kopírujte tělem pohyby pily a stůjte mírně po straně pily.
♦ Při řezání podle vyznačené čáry sledujte tuto čáru na
obrobku v otvorech krytu.
Varování! Při řezání dřeva k pile vždy připojte zařízení pro
odsávání prachu. Pila je vybavena vakem na prach a piliny.
Přitlačte k sobě kovové příchytky na vstupním otvoru vaku
na prach a potom tento vak nasaďte na výstup pro odvod
prachu (25). Po uvolnění příchytek dojde k pevnému uchycení vaku na prach k výstupnímu otvoru.
Varování! Před zahájením každé práce zkontrolujte, zda je
obrobek ve své poloze pevně uchycen. Minimální rozměry
obrobku, který může být použit, jsou 150 × 50 × 3 mm
(D × Š × V). Pokud není obrobek řádně upevněn, hrozí
vážné poranění obsluhy.
Základní obsluha pokosové pily při posuvném
řezu (obr. A, H a R)
♦
Pro řádné upevnění obrobku vždy použijte upínací svorky (53). Pro svorky jsou určeny dva otvory (45 - obr. H)
a (16 - obr. A) (53 obr. R). Před utažením svorky k obrobku se ujistěte, zda je svorka (53) řádně zatlačena do
upevňovacího otvoru.
Varování! Před zahájením každé práce zkontrolujte, zda je
obrobek ve své poloze pevně uchycen. Pokud není obrobek
řádně upevněn, hrozí vážné poranění obsluhy.
♦ Obrobek vždy opřete o vodítko. Obrobky, které jsou
vypouklé nebo deformované, by neměly být na této pile
řezány, protože nemohou být přidrženy na plocho proti
stolu nebo vodítku.
Posuvný řez (obr. I a J)
Varování! Během řezu nikdy nepřitahujte sestavu hlavy pily
a pilový kotouč směrem k sobě. Pilový kotouč může po vrchní části obrobku vyjet vzhůru a může tak způsobit zpětný ráz
sestavy rotujícího kotouče a hlavy pily. Nikdy nespouštějte
rotující pilový kotouč dolů před posunutím hlavy pily k přední
části pily.
♦ Pomocí zajišťovací rukojeti (48) odblokujte posuvnou
sestavu (29) a umožněte tak volný pohyb sestavy hlavy
pily (obr. J).
♦ Přesuňte hlavu pily podle příslušných postupů do polohy pro požadovaný úhel pokosového a šikmého řezu.
♦ Uchopte hlavní ovládací rukojeť (2) a přitáhněte posuvnou sestavu (29) dopředu tak, aby se střed pilového
kotouče nacházel nad přední částí obrobku.
♦ Stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (3) a stlačením páčky
uvolnění ramena pily (36) spusťte hlavu pily dolů.
♦ Jakmile bude dosaženo maximálních otáček pily, pomalu stlačujte dolů hlavní ovládací rukojeť (2) a veďte řez
přes přední hranu obrobku.
♦ Pomalu přesunujte hlavní ovládací rukojeť (2) směrem
k vodítku, aby došlo k dokončení řezu.
♦ Uvolněte spínač zapnuto/vypnuto (3) a před zdvižením
hlavy pily počkejte, až se pilový kotouč zcela zastaví.
Odřezávání
♦
♦
♦
♦
♦
Přesuňte hlavu pily co nejvíce do zadní polohy a pomocí zajišťovací rukojeti (48) zajistěte posuvnou sestavu
(29).
Stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (3) a stlačením páky
uvolnění ramena pily (36) spusťte hlavu pily dolů.
Jakmile bude dosaženo maximálních otáček pily, pomalu stlačujte dolů hlavní ovládací rukojeť (2) a veďte řez
přes obrobek.
Pomalu přesunujte hlavní ovládací rukojeť (2) směrem
k vodítku, aby došlo k dokončení řezu.
Uvolněte spínač zapnuto/vypnuto (3) a před zdvižením
hlavy pily počkejte, až se pilový kotouč zcela zastaví.
Pokosový řez
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Přepněte spínač laseru (1) do polohy zapnuto.
Uvolněte aretační páku pokosových řezů (11) a sklopte
stůl pily v požadovaném úhlu. Předvolené zarážky
jsou pro polohy 0°, 15°, 22,5°, 31,6° a 45°. Utáhněte
aretační páku pokosových řezů (11).
Pro nastavení jiné hodnoty úhlu použijte svorku pro
pokosové řezy (9) (obr. B).
Stiskněte spínač zapnuto/vypnuto (3) a stlačením páky
uvolnění ramena pily (36) spusťte hlavu pily dolů.
Jakmile bude dosaženo maximálních otáček pily, pomalu stlačujte dolů hlavní ovládací rukojeť (2) a veďte řez
přes obrobek.
Pomalu přesunujte hlavní ovládací rukojeť (2) směrem
k vodítku, aby došlo k dokončení řezu.
11
ČESKY
♦
Uvolněte spínač zapnuto/vypnuto (3) a před zdvižením
hlavy pily počkejte, až se pilový kotouč zcela zastaví.
♦
♦
Obsluha výškově posuvného vodítka pro
nastavení všech šikmých řezů a kombinovaných
pokosových řezů
♦
♦
♦
Pohyblivá část vodítka na levé straně může být nastavena tak, aby poskytovala maximální podpěru obrobku
v blízkosti pilového kotouče a aby současně umožňovala provádění šikmých řezů v úhlu 47° vlevo. Velikost
posuvu je v obou směrech omezena dorazy.
Nastavení vodítka (obr. E)
♦
Uvolněte svorku výškově posuvného vodítka (20)
a přesuňte výškově posuvné vodítko doleva.
♦ Proveďte zkoušku s vypnutou pilou a zkontrolujte vůli.
♦ Nastavte vodítko tak, aby bylo co nejblíže k pilovému
kotouči, což zaručí maximální podpěru obrobku, aniž
by docházelo k problémům při pohybu ramena pily
směrem nahoru nebo dolů.
♦ Dotáhněte svorku výškově posuvného vodítka (20) tak,
aby bylo vodítko ve své poloze zajištěno.
Varování! Vodicí drážka může být zanesena nečistotami.
Pro čištění vodicí drážky používejte vhodný přípravek nebo
proud nízkotlakého vzduchu.
♦
Přepněte spínač laseru (1) do polohy zapnuto.
Při provádění tohoto řezu se řiďte výše uvedenými
pokyny.
Jakmile bude dosaženo maximálních otáček pily, pomalu stlačujte dolů hlavní ovládací rukojeť (2) a veďte řez
přes přední hranu obrobku.
Pomalu přesunujte hlavní ovládací rukojeť (2) směrem
k vodítku, aby došlo k dokončení řezu.
Uvolněte spínač zapnuto/vypnuto (3) a před zdvižením
hlavy pily počkejte, až se pilový kotouč zcela zastaví.
Základní řezy lišt
Základní řezy lišt lze provádět svisle k vodítku nebo na
plocho k rovině stolu.
♦ Podrobnosti naleznete v následující tabulce:
Nastavení
Poloha lišty
Úhel pokosového
řezu
Vnitřní roh Poloha
lišty
♦
Před nastavením úhlu šikmého řezu u kombinovaných
řezů se ujistěte, zda je výškově posuvné vodítko správně orientováno.
Kombinovaný řez sestává z kombinace pokosového řezu
a šikmého řezu.
12
0°
45°
Levá strana
Pravá
strana
Levá strana
Pravá
strana
Vlevo
v poloze
45°
Vpravo
v poloze
45°
0°
0°
Spodní část Spodní část Horní část Spodní část
na stole
na stole
o vodítko
o vodítko
Zapravená Držte levou Držte pra- Držte levou Držte levou
strana
část
vou část
část
část
♦
Kombinovaný řez
Vodorovná poloha
(zadní část lišty je
položena na stole)
Úhel šikmého řezu
Šikmé řezy
Před nastavením úhlu šikmého řezu se ujistěte, zda je
výškově posuvné vodítko správně orientováno.
Poznámka: Tato pila je vybavena speciálním dorazem pro
šikmé řezy v poloze 33,9 (23) pro speciální řezy tvarovaných
lišt.
♦ Uvolněte zajišťovací rukojeť šikmých řezů (30) (obr. F)
a přesuňte hlavu pily do požadované polohy. Dotáhněte
zajišťovací rukojeť šikmých řezů (30).
♦ Stiskněte spínač zapnuto/vypnuto a jakmile pila
dosáhne maximálních otáček, stiskněte páčku uvolnění
ramena pily (36). Stlačujte pomalu dolů ovládací rukojeť
(2) a provádějte řez přes obrobek.
♦ Jakmile bude dosaženo maximálních otáček pily, pomalu stlačujte dolů hlavní ovládací rukojeť (2) a veďte řez
přes přední hranu obrobku.
♦ Pomalu přesunujte hlavní ovládací rukojeť (2) směrem
k vodítku, aby došlo k dokončení řezu.
♦ Uvolněte spínač zapnuto/vypnuto (3) a před zdvižením
hlavy pily počkejte, až se pilový kotouč zcela zastaví.
♦ Při provádění šikmých řezů se ujistěte, zda je rameno
pily pevně zajištěno.
Svislá poloha (zadní
část lišty je opřena
o vodítko)
Nastavení
Svislá poloha (zadní
část lišty je opřena
o vodítko)
Vodorovná poloha
(zadní část lišty je
položena na stole)
0°
45°
Úhel šikmého řezu
Úhel pokosového
řezu
Vnější roh Poloha
lišty
Vlevo
v poloze
45°
Vpravo
v poloze
45°
0°
0°
Spodní část Spodní část Horní část Spodní část
na stole
na stole
o vodítko
o vodítko
Zapravená Držte levou Držte prastrana
část
vou část
Držte pravou část
Držte pravou část
Řezy stropních lišt (obr. L)
S touto pokosovou pilou mohou být prováděny řezy stropních lišt pouze na plocho k rovině stolu.
♦ Tato pokosová pila je vybavena speciálními zarážkami
pokosu v polohách 31,6° vlevo a vpravo a dorazem pro
šikmé řezy v poloze 33,9° pro speciální řezy stropních
lišt, například 52° mezi zadní částí lišty a horním plochým povrchem, který bude přiložen k stropu; 38° mezi
zadní částí lišty a spodním plochým povrchem, který
bude přiložen ke stěně.
♦ Podrobnosti k tomuto typu řezů naleznete v následující
tabulce:
ČESKY
Nastavení
Úhel
pokosového
řezu
Vnitřní roh
Vnější roh
Úhel šikmého
řezu
Levá strana
Pravá strana
Pilové kotouče a typ ozubení
Vpravo v poloze
31,6°
Vlevo v poloze
31,6°
Materiál
33,9°
33,9°
Poloha lišty
Horní část
o vodítko
Spodní část
o vodítko
Zapravená
strana
Držte levou část
Držte levou část
Úhel
pokosového
řezu
Vpravo v poloze
31,6°
Vlevo v poloze
31,6°
Úhel šikmého
řezu
33,9°
33,9°
Poloha lišty
Zapravená
strana
Spodní část
o vodítko
Horní část
o vodítko
Držte pravou část Držte pravou část
Poznámka: Tyto speciální zarážky nelze použít u řezů
stropních lišt v poloze 45°.
Poznámka: Jelikož většina místností nemá úhly stěn přesně
90°, je třeba provést mírné doladění. Vždy si proveďte pro
ověření správného úhlu testovací řez.
Nastavení hloubky řezu (obr. M)
Hloubku řezu lze přednastavit pro rovné a opakované mělké
řezy.
♦ Spouštějte hlavu pily dolů, dokud nebude ozubení
pilového kotouče v požadované hloubce řezu.
♦ Držte horní rameno držte v této poloze a otáčejte rukojetí dorazu (47), dokud se nedotkne dorazové desky
(49).
♦ Posunem hlavy pily až do dorazových poloh při pohybu
vpřed a vzad podél vodicího ramena zkontrolujte hloubku pilového kotouče.
Přenášení pily (obr. N)
♦
Uvolněte aretační páku pokosových řezů (11) (obr. B)
a sklopte stůl zcela vpravo. Zajistěte stůl zajistěte
v poloze pokosového úhlu 45°.
♦ Přesuňte hlavu pily směrem k přední části pily a zajistěte posuvnou sestavu pomocí zajišťovací rukojeti (48)
(obr. J).
♦ Spusťte hlavu pily a stiskněte zajišťovací kolík (46)
(obr. H).
♦ Přenášejte pokosovou pilu uchopením za přední a zadní rukojeti určené k přenášení (24, 27).
Varování! Nikdy nepřenášejte pilu za ochranný kryt.
Typ ozubení
Dřevo
Plast
Barevné kovy
600 ~ 100T
24 ~ 100T
TCG
ATB
Řezivo
•
•
Překližka
•
•
Tvrdé dřevo
•
•
Dřevotříska
•
•
PVC
•
ABS
•
Plexisklo
•
PC
•
PS
•
Hliník
•
Měď
•
Vaše pokosová pila je dodávána s pilovým kotoučem
s negativním sklonem ozubení. Při výměně vašeho pilového
kotouče je doporučeno používat kotouče s negativním
sklonem ozubení.
♦ Typ TCG - Pro řezání hliníkových plechů, lisovaných
trubek a dalších barevných kovů, jako jsou měď a mosaz.
♦ Typ ATB - Pro základní řezání a zkracování dřeva,
překližky a lisované lepenky, dřevovláknitých desek
a dřevotřísek, kde je požadován čistě zapravený řez.
Při řezání neželezných kovů vždy používejte svorky pro
upnutí materiálu.
Varování! Nepoužívejte žádné pilové kotouče, které vyžadují použití distanční vložky nebo kroužku. Používejte pouze
pilové kotouče specifikované v tomto návodu.
Výměna pilových kotoučů (obr. O - Q)
Varování! Abyste se vyvarovali nebezpečí náhodného
spuštění pily, vždy před výměnou kotouče odpojte zástrčku
napájecího kabelu od síťové zásuvky. Používejte správně
nabroušené pilové kotouče. Nepřekračujte maximální otáčky
a dodržujte typ ozubení vyznačený na kotouči. Používejte
pouze pilové kotouče doporučené společností Stanley Fat
Max. Výměnu pilového kotouče (34) provedete následovně:
♦ Stiskněte páčku uvolnění ramena pily (36) a otočte
pohyblivý spodní kryt proti směru pohybu hodinových
ručiček a uvolněte pilový kotouč. Jednou rukou přidržte
ochranný kryt na místě (obr O).
♦ Pomocí šroubováku uvolněte, ale neodstraňujte šroub
(50). Šroub zcela nevytahujte, protože by došlo k problémům s jeho opětovnou montáží.
♦ Pomocí šroubováku povolte, ale nevytahujte šroub (51)
tak, aby došlo k pohybu kovového krytu. Šroub zcela
nevytahujte, protože by došlo k problémům s jeho
opětovnou montáží.
♦ Otočte horní kovový kryt proti směru pohybu hodinových
ručiček (obr. P). Tak získáte přístup k šroubu vřetena
(52), který upevňuje pilový kotouč (34) k pokosové pile.
13
ČESKY
♦
Stiskněte zajišťovací tlačítko vřetena (35) nacházející
se na krytu motoru, aby došlo k zablokování pilového
kotouče (34) a aby nedocházelo k jeho pohybu.
♦ Pomocí dodaného klíče otáčejte šroubem vřetena (52)
ve směru pohybu hodinových ručiček a sejměte šroub
a pilový kotouč (34).
♦ Nasaďte nový pilový kotouč a ujistěte se, zda jeho zuby
směřují dolů a zda směr otáčení vyznačený na pilovém
kotouči odpovídá směru, který je vyznačen na krytu pily
(ve směru pohybu hodinových ručiček) (obr. P).
♦ Rukou zašroubujte šroub vřetena (52) (otáčejte s ním
proti směru pohybu hodinových ručiček).
♦ Stiskněte a držte zajišťovací tlačítko vřetena (35)
a pomocí klíče na pilový kotouč utáhněte šroub vřetena
(52) tak, aby byl pilový kotouč řádně upevněn.
♦ Vraťte horní kovový kryt (26) do původní polohy a utáhněte dva šrouby (50 a 51).
♦ Umožněte návrat pohyblivého spodního ochranného
krytu (5) do výchozí polohy, aby zakrýval pilový kotouč.
Varování! Nikdy nestiskněte tlačítko zajištění vřetena, je-li
pilový kotouč v pohybu. Ujistěte se, zda je po namontování
pilového kotouče konzola krytu ve spodní poloze a zda je
pevně dotažen šroub konzoly krytu.
Varování! Konzola krytu musí být před spuštěním pily
vrácena do původní polohy a šroub konzoly krytu musí být
dotažen. Nedodržení výše uvedeného pokynu může mít za
následek kontakt krytu s otáčejícím se kotoučem, což může
způsobit poškození pily a vážné zranění obsluhy.
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí záleží na používaném příslušenství.
Příslušenství Stanley Fat Max jsou navržena a vyrobena
podle norem pro vysokou kvalitu a jsou určena pro zvýšení
výkonu vašeho nářadí. Použitím tohoto příslušenství docílíte
toho nejlepšího výsledku, který vám vaše nářadí může
poskytnout.
Údržba
Vaše nářadí bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Řádná péče o zařízení
a jeho pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový
chod.
♦ Pomocí čistého a suchého štětce pravidelně čistěte
větrací otvory na nářadí.
♦ Pro čištění nářadí používejte mýdlový roztok a navlhčený hadřík. Nikdy nedovolte, aby se do tohoto nářadí
dostala jakákoli kapalina a nikdy neponořujte žádnou
část tohoto nářadí do kapaliny.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby se ujistěte, zda
je nářadí vypnuto a zda je jeho napájecí kabel odpojen od
zásuvky.
14
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího kabelu:
♦ Zajistěte ekologickou likvidaci staré zástrčky.
♦ Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na nové
zástrčce.
♦ Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! K uzemňovací svorce nesmí být připojen žádný
vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být likvidován
v běžném domácím odpadu.
Nebudete-li výrobek Stanley Fat Max již dále používat nebo
přejete-li si jej nahradit novým výrobkem, nelikvidujte jej
společně s běžným domácím odpadem. Zajistěte likvidaci
tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových materiálů.
Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá
chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje
spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrny
odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace
o správné likvidaci elektro odpadů z domácnosti.
Společnost Stanley Europe poskytuje službu sběru a recyklace výrobků Stanley Fat Max po skončení jejich provozní
životnosti. Chcete-li využít výhody této služby, odevzdejte
prosím váš výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci
servisu, který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu Stanley Europe
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných servisů Stanley Europe a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
ČESKY
Technické údaje
FME720 (Typ 1)
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení v zastoupení
společnosti Stanley Europe.
Napájecí napětí
V
230
Příkon
W
2 000
Otáčky naprázdno
min -1
4 800
Průměr pilového kotouče
mm
255
Průměr upínacího otvoru
mm
30
Tloušťka pilového kotouče
mm
1,8
Max. kapacita příčného řezu 90°
mm
305
Max. kapacita pokosového řezu 45°
mm
203
Max. hloubka řezu 90°
mm
92
Max. hloubka šikmého příčného
řezu
Záruka
mm
41
levý
47°
pravý
47°
levý
47°
Společnost Stanley Europe je přesvědčena o kvalitě svých
výrobků a nabízí mimořádnou záruku pro profesionální
uživatele tohoto výrobku. Tato záruka je nabízena mimořádně a žádným způsobem neovlivní vaše smluvní práva,
jste-li soukromý neprofesionální uživatel. Tato záruka platí
ve všech členských státech EU a evropské zóny volného
obchodu EFTA.
Pokosový řez (maximální polohy)
Šikmý řez (maximální polohy)
Hmotnost
pravý
0°
kg
22
Provozní parametry řezání
Max. příčný řez × hloubka řezu
92 × 305 mm
Max. šikmý řez 47°
41 × 305 mm
Max. pokos 47°
92 × 203 mm
Max. kapacita při kombinovaném řezu 47° × 47°
41 × 203 mm
LpA (akustický tlak) 95 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
LWA (akustický výkon) 108 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet) podle normy
EN 61029:
Hodnota vibrací (ah) 2,78 m/s², odchylka (K) 1,5 m/s²
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
14
FME720
Společnost Stanley Europe prohlašuje, že tyto výrobky popisované v technických údajích splňují požadavky následujících norem: 2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic 2004/108/EC
a 2011/65/EU. Chcete-li získat další informace, kontaktujte
prosím společnost Stanley Europe na následující adrese
nebo na adresách, které jsou uvedeny na konci tohoto
návodu.
Kevin Hewitt
Viceprezident mezinárodního
oddělení pro techniku
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
7. 2. 2014
PLNÁ ZÁRUKA V TRVÁNÍ JEDNOHO ROKU
Dojde-li během 12 měsíců od zakoupení výrobku Stanley
Fat Max k poškození tohoto výrobku z důvodu závady
materiálu nebo špatného dílenského zpracování, společnost Stanley Europe zaručuje bezplatnou výměnu všech
poškozených částí - nebo dle našeho uvážení - bezplatnou
výměnu celého výrobku, za následujících podmínek:
♦ Tento výrobek byl používán pouze správným způsobem
a v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro jeho
obsluhu.
♦ Tento výrobek byl vystaven běžnému použití a opotřebování.
♦ Tento výrobek nebyl opravován neoprávněnými osobami.
♦ Byl předložen doklad o zakoupení.
♦ Výrobek Stanley Fat Max Byl byl vrácen kompletní se
všemi původními komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce nebo vyhledejte nejbližší autorizovaný servis
Stanley Fat Max v katalogu Stanley Fat Max nebo kontaktujte prodejce na adrese, která je uvedena v tomto návodu.
Seznam autorizovaných servisů Stanley Fat Max a všechny
podrobnosti o našem poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.stanley.eu/3.
zst00234918 - 19-06-2014
15
ČESKY
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
06/13
Download PDF

advertising