FME720 | Stanley FME720 MITRE SAW instruction manual

372002-20 EST
FME720
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
16
3
4
5
6
EESTI KEEL
Ettenähtud otstarve
See Stanley Fat Maxi liugleva ühendlõike eerungisaag on
mõeldud vaid puidu, plasti ja mitteraudmetalli saagimiseks.
Tööriist on ette nähtud nii professionaalseks kui ka koduseks
kasutamiseks.
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
3.
a.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamiseks
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Töökoha ohutus
Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud. Korrast
ära ja pimedad tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal ohutus kauguses. Tähelepanu
hajumisel võite kaotada kontrolli tööriista üle.
Elektriohutus
Elektritööriista pistikud peavad vastama pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes
moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
Vältige kehalist kontakti selliste maandatud pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid.
Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie keha on maaga ühenduses.
Vältige elektritööriistade sattumist vihma kätte või
märgadesse tingimustesse. Elektritööriista sattunud
vesi suurendab elektrilöögi ohtu.
Kasutage toitekaablit õigesti. Ärge kunagi kasutage
seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögiohtu.
Kui kasutate tööriista välitingimustes, tarvitage
kindlasti välitingimustesse sobivat pikenduskaablit. Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine
vähendab elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
Isiklik ohutus
Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage
elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
Vältige tahtmatut käivitamist. Veenduge enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist,
kättevõtmist ja kandmist, et toitelüliti on väljalülitatud asendis. Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib
juhtuda õnnetus.
Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimisvõtmed ja mutrivõtmed. Tööriista
pöörleva osa külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
külge kinni.
Kui seadmetega on kaasas tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, siis veenduge, et need on ühendatud ja õigesti kasutatavad. Tolmukogumisseadme
kasutamine võib vähendada tolmuga seotud ohte.
Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
Ärge kasutage elektritööriista, kui seda ei saa
lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei
saa lülitist juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja tööriista hoiule panemist eemaldage tööriist vooluvõrgust
ja/või eemaldage aku. Nende kaitsemeetmete rakendamine vähendab elektritööriista soovimatu käivitamise
ohtu.
Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu hoidke
lastele kättesaamatus kohas. Mitte lubada tööriista
kasutada inimestel kes pole saanud vastavat väljaõpet või pole lugenud kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes on elektritööriistad ohtlikud.
7
EESTI KEEL
e.
f.
g.
5.
a.
Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, detailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis
võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist remontida.
Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti
hooldatud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad
väiksema tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam
juhtida.
Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jms
vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloomu. Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib
põhjustada ohtliku olukorra.
♦
Teenindus
Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaalvaruosi. See tagab tööriista ohutuse säilimise.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamiseks
Hoiatus! Täiendavad hoiatused elektriliste eerungisaagide kasutamisel.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ärge kasutage pragunenud, paindunud, kahjustunud
ega deformeerunud saelehti.
Asendage kulumise korral pingi vahetükk.
Ärge kasutage soovitatust suurema ega väiksema
läbimõõduga saelehed. Sobiva saelehe kohta vaadake
tehnilisi andmeid. Kasutage ainult selles kasutusjuhendis kindlaks määratud saelehti, mis vastavad
standardile EN 847-1.
Ärge kasutage kiirlõikterast saelehti.
Kandke kindaid, kui käsitsete saelehti ja jämedaid
materjale (saelehti tuleb kanda hoidikus, kui võimalik).
Kasutage tolmukotti, kui saete puitu.
Hoidke elektritööriista töötamise ajal ainult isoleeritud käepidemetest, kui teete tööd, mille käigus
võib lõiketarvik puutuda kokku varjatud juhtmete
või oma toitekaabliga. Voolu all oleva juhtmega
kokkupuutumisel satuvad voolu alla ka elektritööriista
lahtised metallosad ning võivad anda kasutajale elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge pitskruvidega
või muul sobival viisil. Detaili hoidmisel käega või
vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle
kaduda kontroll.
Hoiatus! Kokkupuude lihvimisel tekkiva tolmuga
või selle sissehingamine võib mõjuda halvasti
seadme kasutaja ning võimalike kõrvalseisjate
tervisele. Kandke tolmumaski, mis on mõeldud
kaitseks tolmu ja aurude eest, ning veenduge, et
tööalasse sisenevad isikud oleksid samuti kaitstud.
8
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Kaaluge spetsiaalsete müra vähendavate saelehtede
kasutamist.
Valige õige ketas lõigatava materjali jaoks.
See eerungisaag on mõeldud vaid puidu, plasti ja
mitteraudmetalli saagimiseks.
Ärge kasutage masinat ilma kaitsekatet paigaldamata.
Ärge kasutage masinat, kui kaitsekate ei tööta või kui
seda pole korralikult hooldatud.
Kaldsaagimisel veenduge, et konsool on kindlalt fikseeritud.
Enne iga lõiget tuleb tagada, et masin on stabiilne.
Hoidke käepidemed kuivad, puhtad ning vabad õlist ja
määretest.
Hooldage seadet ümbritsevat ala korralikult ning
eemaldage sellelt lahtine materjal, näiteks laastud ja
äralõigatud tükid.
Tagage, et masin ja tööala on piisava üld- ja kohtvalgustusega.
Ärge laske masinat käitada koolitamata inimesel.
Enne kasutamist veenduge, et ketas on korralikult kinnitatud. Veenduge, et saeketas pöörleb õiges suunas.
Hoidke saeketas teravana.
Tagage, et saekettale märgitud kiirus on vähemalt
võrdne saele märgitud kiirusega;
Paigaldatud laserit ei tohi vahetada erinevat tüüpi laseri
vastu. Laserit tohib remontida volitatud remondiagent
või Stanley Fat Maxi teeninduspersonal.
Enne hooldust ja saeketta vahetamist eemaldage
seade vooluvõrgust.
Ärge kunagi puhastage, hooldage ega eemaldage
äralõigatud või muid töödetaili osi lõikealast, kui masin
töötab ja kui sae pea pole puhkeasendis.
Võimalusel kinnitage seade pingi külge.
Kinnitage detail. Töödetaili hoidmine klammerdusseadmega on kindlam, kui hoides seda käega.
Kinnitage detail alati tugevalt klambriga. Ärge töötage
detailidega, mis on liiga väikesed klammerdamiseks,
muidu on käe kaugus pöörleva sae kettast liiga väike.
Kasutage alati lisatuge, kui saete pikki töödetaile.
Enne töö algust veenduge, et kõik lukustusnupud ja
hoovad on kinni.
Mitte kunagi ärge kasutage saagi ilma laua vahetükita.
Mitte kunagi ärge viige kätt saelehe lähedale, kui saag
on ühendatud vooluvõrku.
Mitte kunagi ärge püüdke peatada kiiresti liikuvat
seadet tööriista või muu eseme surumisega vastu saeketast; see võib põhjustada tahtmatult raske õnnetuse.
Enne mis tahes tarvikute kasutamist või paigaldamist
lugege kasutusjuhendit. Tarvikute vale kasutamine võib
põhjustada kahjustusi.
Ärge kasutage abrasiivseid kettaid.
Enne lüliti sisse/välja lülitamist tõstke saeketas detailis
olevast laua sisendist välja.
Ärge asetage midagi vastu ventilaatorit mootori võlli
toetamiseks.
EESTI KEEL
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Saeketta kaitsetõuseb automaatselt, kui konsool
tuuakse alla; see läheb alla saeketta kohale, kui tõsta
konsool üles. Kaitset võib tõsta käsitsi saeketta paigaldamisel ja eemaldamisel ning sae kontrollimisel. Mitte
kunagi ärge tõstke saeketta kaitset käsitsi, kui masin ei
ole välja lülitatud.
Kontrollige regulaarselt, et mootori ventilatsiooniavad
on puhtad ja vabad laastudest.
Ärge kasutage asbesti sisaldavat materjali. Asbesti
peetakse kantserogeenseks.
Ärge kunagi muutke elektritööriistal olevaid hoiatusi
loetamatuks.
Ärge kunagi seiske elektritööriistal. Rasked vigastused
võivad tekkida, kui elektritööriist kukub ümber või kui
see puutub kokku saelehega.
Ärge haarake saelehest pärast töötamist, enne kui see
on maha jahtunud. Saeleht muutub töötamise ajal väga
kuumaks.
Liikuge saekettaga detaili vastu ainult siis, kui see on
sisse lülitatud. Muidu esineb tagasilöögioht, kui saeleht
kiilub töödetaili külge.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarvet. Seadme ja selle tarvikute kasutamine igasuguseks
muuks otstarbeks peale selles kasutusjuhendis ette
nähtute võib kaasa tuua kehavigastuse ja/või varalise
kahju.
Mitte kunagi ärge viige oma käsi lõikepiirkonna lähedale. Hoidke käsi väljaspool "Käte keeluala", mis hõlmab
kogu lauda ja mis on sildiga "Käed keelatu" sümboliga.
Et vältida materjali viskumisest tekkivaid vigastusi,
katkestage sae ühendus vooluvõrguga, et vältida
juhuslikku sisselülitamist, ja siis eemaldage väikesed
materjalid.
Enne kasutamist ja pärast igasugust hooldustööd
tuleb kontrollida ketta kaitsekatet, et tagada nõuetekohane talitlus. See test tuleb viia läbi väljalülitatud
ja vooluvõrgust eemaldatud saega. Käsi tuleb üles
tõsta ja langetada tagamaks, et kaitsekate katab lehe
ja leht ei puuduta kaitsekatet. Kui kaitsekate ei tööta
korralikult, laske oma elektritööriista kvalifitseeritud
remondiagendil hooldada. Võtke ühendust Stanley Fat
Max klienditeenindusega oma lähima teenindusagendi
jaoks.
Muud ohud.
Saagide kasutamisega kaasnevad järgmised ohud: Ka
asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:
♦ Vigastuste tekkimine pöörlevate/liikuvate osade puudutamisel.
♦ Kuulmiskahjustused.
♦ Pöörleva saelehe katmata osade poolt põhjustatud
õnnetuste oht.
♦ Vigastusriski tekkimine osade, terade või tarvikute
vahetamisel.
♦
♦
♦
Sõrmede muljumise oht kaitsete avamisel.
Puidu, eriti tamme, kase ja MDF-plaatide saagimisel
tekkiva tolmu sissehingamisest põhjustatud terviseohud.
Vigastuste tekkimine seadme pikemaajalisel kasutamisel. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
Lisaohutusjuhised laserite kohta
See laser vastab 1M klassi nõuetele vastavalt standardile
IEC 60825-1:2007. Ärge asendage laserdioodi teist tüüpi
dioodiga. Kui laser on kahjustunud, laske see parandada
volitatud remonditöökojal. Ärge kasutage laserit muul
eesmärgil peale laserjoonte projitseerimise.
♦ Ärge kunagi vaadake otse laserkiire suunas.
♦ Ärge kasutage laserkiire vaatamiseks optilisi vahendeid.
♦ Ärge kunagi seadke tööriista asendisse, milles laserkiir
võib tabada inimest pea kõrgusel.
♦ Ärge laske lastel laseri lähedusse minna.
Hoiatus! Vältige otsest silmsidet. Laser kiirgab, kui laseri
juhik on sisse lülitatud. Vältige otsest silmsidet. Katkestage
alati eerungisae ühendus vooluvõrguga, enne mis tahes
kohanduste tegemist.
♦ Laserisuunaja pole mänguasi ja see ei tohi sattuda laste kätte. Selle seadme väärkasutamine võib põhjustada
ärritavaid silmakahjustusi.
♦ Igasugune laseri võimsuse suurendamine on keelatud.
Igasugune vastutus kahjustuste eest, mis on nende
ohutuseeskirjade järgimatusest tekkinud, on välistatud.
♦ Kui kasutate laserisuunajat, ärge suunake laserkiirt
inimestele ja/või peegelpindadele. Isegi madala intensiivsusega laserkiir võib silmakahjustusi põhjustada.
Seetõttu ärge vaadake laserkiire suunas.
♦ Laserisuunaja ei hõlma teeninduskomponente. Ärge
avage korpust, muidu kaotab garantii kehtivuse.
Kõrvalseisjate ohutus
♦
♦
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse
puudega ega ka kogenematule või väheste teadmistega inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve all või keda vastav isik pole
seadme kasutamise asjus instrueerinud.
Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad
deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt
standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Deklareeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute
esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibratsioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista
9
EESTI KEEL
kasutamise viisidest. Vibratsioonitase võib ületada eespool
toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata
kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta
arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab
kasutaja tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit.
Kandke kaitseprille või goggle-tüüpi prille.
Kandke tolmumaski.
Seda toodet ei tohi kasutada alla 16-aastased
lapsed.
Käte keeluala - hoidke sõrmed ja käed pöörlevatest saelehtedest eemal.
Kandke kindaid, kui käsitsete saelehti.
Hoiatus! Laserkiirgus.
Ärge vaadake laserkiire suunas.
Ärge vaadake optilise instrumendiga otse laserkiire
suunas.
Vaata laseri tooteomadusi.
Elektriohutus
See tööriist on topeltisolatsiooniga, seetõttu pole
maandusjuhe vajalik. Kontrollige alati, et toitepinge
vastab andmesildile märgitud väärtusele.
10
Voolutõuked põhjustavad lühiajalisi pinge langusi. Ebasoodsates elektrivooluga varustamise tingimustes, võib see
mõjutada teisi tööriistu. Kui süsteemi vooluga varustamise
takistus on madalam kui 0,34 Ω, siis tõenäoliselt häireid ei
teki.
Pikenduskaabli kasutamine
♦ Kasutage alati ainult tunnustatud pikenduskaablit, mis
sobib laadija sisendvõimsusega (vt tehnilisi andmeid).
Enne kasutamist veenduge, et pikenduskaabel pole
kahjustatud ega kulunud. Vahetage kahjustatud või
defektne pikenduskaabel välja. Kui kasutate kaablirulli,
kerige see alati täielikult lahti. Kui kasutate pikendusjuhet, mis ei sobi tööriista toitesisendiga või mis on
kahjustunud või muul moel rikkis, võib see põhjustada
tulekahju- või elektrilöögi ohtu.
Osad
Kandke kuulmiskaitset.
♦
Pinge langused
Kui toitekaabel on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Toitelüliti
2. Peamine töökäepide
3. Käivituslüliti
4. Mootori korpus
5. Liikuv madal kaitsekate
6. Lauapikenduse materjali stopper (parem)
7. Lauapikendus (parem)
8. Lõhikplaat
9. Eerungi klamber
10. Eerungi lukustusnupp
11. Eerungi tugihoob
12. Eerungi asendi reguleersuunaja
13. Eerungiskaala
14. Pöörlev laud
15. Pingile kinnitamise avad
16. Klambri asukohakinnitused
17. Lauapikendus (vasak)
18. Lauapikenduse materjali stopper (vasak)
19. Lauapikenduse kinnitusnupp
20. Kõrge liuglev tõkke klamber
21. Vasakukäelise tõke
22. Vasakukäeline kõrge liuglev tõke
23. 33,9° kaldnurga tihvt
24. Tagumine kandehoob
25. Saetolmu väljapääs
26. Metallist ülemine kaitsekate
27. Eesmine kandehoob
28. Eemaldatav harjakarp
29. Kandur
30. Kaldnurga lukustushoob
31. Kaldeskaala
32. Paremakäelise tõke
33. Laser
34. Saeleht
EESTI KEEL
35. Võlliluku nupp
36. Saekäe vabastushoob
Joonis R
53. Pitskruvi
Tõkke reguleerimine (joonis G - H)
♦
♦
Kokkupanemine
♦
Hoiatus! Enne kokkupanemist veenduge, et tööriist on välja
lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.
Märkus: See tööriist on reguleeritud täpselt enne tehasest
tarnimist. Kontrollige järgmist täpsust ja kohandage neid
vajadusel, et saada parimad töötulemused.
♦
Laserkiir
Laserkiire joondamine on seadistatud tootmisallika juures
ning see ei ole mõeldud kasutajapoolseks reguleerimiseks.
Eerunginurga reguleerimine
Liugleva ühendlõike eerungisae skaalat on kerge lugeda,
näidates eerungi nurkasid 0° kuni 47° vasakule ja paremale.
Kõige tavalisem nurga lõike seadistuspilud on positiivsete
stopperitega, mis aitavad vajalikku asendisse kiiresti reguleerida. Järgige allpool toodud juhiseid kiireks ja täpseks
reguleerimiseks.
Eerungi klamber (joonis B)
Eerungi klamber (9) võimaldab seada saage kindlasse nurkadesse peale eelseadistatud nurkade 0°, 15°, 22,5°, 31,6°
ja 47°, mis on seadistatud eerungi tugihoovaga (11).
Kaldnurga stopperite reguleerimine 90° ja 45°
juures (joonis C - F)
♦
Vabastage kaldnurga lukustushoob (30) ja viige
lõikepea täielikult paremale ning kinnitage kaldnurga
lukustushoob.
♦ Kasutage nurgikut, et seadistada leht laua suhtes 90°
alla (joonis D).
♦ Kui on vaja reguleerida, vabastage lukustusmutter (41)
ja reguleerige polti (40) võtmega nii, et leht oleks laua
suhtes 90° all.
♦ Keerake lukustusmutter (41) kinni.
♦ Joondage kaldnurga indikaator (39) 0° märgistusega,
reguleerides kruvi (38).
Kui reguleerite 45° stopperit, tuleb veenduda, et vasakukäeline kõrge liuglev tõke (22) on reguleeritud nii, et lõikepea
saab viia 45° asendisse (joonis E).
♦ Vabastage kõrge liuglev tõkke klamber (20) ja liigutage
kõrge liuglev tõke (22) lehest eemale.
♦ Pingutage kõrge liugleva tõkke klambrit (20).
♦ Tõmmake välja 33,9° kaldnurga tihvt (23) ja järgige
sama protseduuri 90° jaoks, kuid liigutage lõikepead
vasakule ja kasutage lukustusmutrit (43) ja reguleerpolti
(42).
Langetage lõikepea ja lükake lukustustihvti (46). Veenduge, et laud on 0° eerungi asendis.
Asetage kombinatsiooni nurgik vasakukäelise tõkke
(21) vastu ja saelehe (34) kõrvale (joonis G).
Kui leht ei puuduta nurgikut mööda pikikülge, vabastage
kolm kruvi (44) (joonis H) ja reguleerige tõket.
Pingutage kolme kruvi (44).
Pingi paigaldamine (joonis I)
Märkus: Soovitame tungivalt, et kinnitate eerungisae tugevalt poltidega pingi külge, et tagada oma masina maksimaalne stabiilsus. Veenduge, et masin on esimesel võimalusel
pingi külge fikseeritud.
♦ Tuvastage ja märgistage pingil nelja poldi augud.
♦ Puurige pinki Ø10 mm puuriotsakuga.
♦ Kinnitage eerungisaage poltide, seibide ja mutritega
pingi külge.
Märkus: Need kinnitid ei tule koos tööriistaga.
Kasutamine
♦
♦
Ärge hoidke käsi saekettale lähemal kui 150 mm.
Hoidke detaili saagimisel tihedalt vastu lauda ja tõket.
Hoidke käsi samas asendis, kuni lüliti on vabastatud ja
saeketas on täielikult peatunud.
♦ Enne saagimist tehke sisselülitamata saega alati
prooviliigutusi, et näha saeketta liikumisteekonda.
♦ Ärge asetage käsi risti.
♦ Hoidke mõlemad jalad kindlalt põrandal ja säilitage
tasakaal.
♦ Sae konsooli viimisel vasakule ja paremale liikuge
sellega kaasa ning seiske saekettast veidi kõrval.
♦ Pliiatsijoone järgimisel vaadake läbi kaitses olevate
pilude.
Hoiatus! Paigaldage alati tolmueraldusseade, kui lõikate
puitu. Tolmukott on kaasas. Paigaldage tolmukott, pigistades
tolmukoti ava metallklambrid kokku, kui asetate selle
tolmukoti väljapääsule (25), klambrite vabastamine laseb siis
tolmukotil tugevasti sae tolmu väljapääsu külge kinnituda.
Hoiatus! Veenduge, et töödetail on tugevalt oma kohal
klambritega, enne kui alustate tööga. Töödetaili miinimumsuurust, mida saab kasutada, on (L) 150mm × (W) 50mm ×
(H) 3mm. Kui töödetail pole tugevalt oma kohale kinnitatud,
võivad tekkida rasked vigastused.
Peamised ületõmmatavad eerungisae tööd
(joonis A, H ja R)
♦
Kasutage alati klambrit (53), et hoida töödetaili tugevalt
oma kohal. Kaks auku (45 - joonis H) ja (16 - joonis
A) on klambri jaoks (53 joonis R). Tagage, et klamber
(53) vajutatakse tugevalt kinnitusavasse, enne klambri
kinnitamist töödetaili külge.
Hoiatus! Veenduge, et töödetail on tugevalt oma kohal
klambritega, enne kui alustate tööga. Kui töödetail pole
11
EESTI KEEL
tugevalt oma kohale kinnitatud, võivad tekkida rasked
vigastused.
♦ Asetage töödetail alati tõkke vastu. Igasugust tükki, mis
on paindunud või moondunud, ei saa hoida lamedalt
laual ja tõkke vastas võib leht kinni kiiluda ja seda ei
tohi kasutada.
Kõrge liugleva tõkke kasutamine kõigi
kaldnurkade ja ühendlõike eerungilõigete jaoks
Ületõmbelõige (joonis I ja J)
Tõkke reguleerimine (joonis E)
Hoiatus! Ärge kunagi tõmmake lõikepea koostet võib
pöörlevat lehte enda suunas lõikamise ajal. Leht võib hakata
ülespoole liikuva mööda töödetaili, põhjustades lõikepea
koostel ja keerleval lehel tagasilööki. Ärge kunagi langetage
pöörlevat saelehte, enne kui tõmbate lõikepea sae ette.
♦ Avage kandur (29) lukustusmutriga (48) ja laske lõikepea koostel vabalt liikuda (joonis J).
♦ Liigutage lõikepea vajalikku eerungi nurka ja kaldnurka
kooskõlas eerungilõike ja kaldlõike protseduuridega.
♦ Hoidke peamist töökäepidet (2) ja tõmmakekandur (29)
edasi, kuni saelehe keskosa on töödetaili esiotsa kohal.
♦ Kasutage toitelülitit (3) ja vajutage saekäe vabastushoova (36), et langetada lõikepea.
♦ Kui saag saavutab täiskiiruse, vajutage peamine töökäepide (2) aeglaselt alla, lõigates läbi detaili juhtserva.
♦ Liigutage peamist töökäepidet (2) aeglaselt tõkke
suunas, et lõpetada lõige.
♦ Vabastage toitelüliti (3) ning lubage teral peatuda, enne
kui lubate lõikepeal üles tõusta.
Järsk lõige
♦
♦
♦
♦
♦
Libistage lõikepea tagumises asendis võimalikult
kaugele ja lukustage kandur (29) lukustusnupuga (48).
Kasutage toitelülitit (3) ja vajutage saekäe vabastushoova (36), et langetada lõikepea.
Kui saag saavutab täiskiiruse, vajutage peamine
töökäepide (2) aeglaselt alla, lõigates läbi detaili.
Liigutage peamist töökäepidet (2) aeglaselt tõkke
suunas, et lõpetada lõige.
Vabastage toitelüliti (3) ning lubage teral peatuda, enne
kui lubate lõikepeal üles tõusta.
Eerungilõige
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
12
Lülitage laseri toitelüliti (1) sisse.
Vabastage eerungi tugihoob (11) ja liigutage laud vajaliku nurga alla. Seal on stopperid 0°, 15°, 22,5°, 31,6° ja
45° juures. Kinnitage eerungi tugihoob (11).
Iga muu nurga jaoks kasutage eerungi klambrit (9)
(joonis B), et seadistada eerung vajatud nurga alla.
Kasutage toitelülitit (3), siis vajutage saekäe vabastushoova (36) ja langetage lõikepea.
Kui saag saavutab täiskiiruse, vajutage peamine
töökäepide (2) aeglaselt alla, lõigates läbi detaili.
Liigutage peamist töökäepidet (2) aeglaselt tõkke
suunas, et lõpetada lõige.
Vabastage toitelüliti (3) ning lubage teral peatuda, enne
kui lubate lõikepeal üles tõusta.
♦
Tõkkest vasakul olevaid liikuivad osi saab reguleerida,
et tagada maksimaalne tugi detailile tera lähedal, samal
ajal võimaldades sael keerata 47° võrra vasakule. Libisev kaugus on mõlemas suunas peatustega piiratud.
♦
Vabastage kõrge liugleva piigi klamber (20) ja libistage
tõke vasakule.
♦ Pöörake väljalülitatud saagi ja kontrollige vahekaugust.
♦ Reguleerige tõket nii, et see oleks saekettale võimalikult
lähedal ja toetaks maksimaalselt detaili, kuid ei takistaks konsooli üles ja alla liikumist.
♦ Pingutage kõrge liugleva tõkke klambrit (20), et kinnitada tõke oma kohale.
Hoiatus! Saagimisel tekkiv tolm võib ummistada juhiku
sooned. Puhastage need pulga või madala surve all oleva
õhuga.
Faasilõige
♦
Veenduge, et kõrge liuglev tõke on reguleeritud õige
suunaga, enne kaldnurga reguleerimist.
Märkus: Saag on asetatud spetsiaalse 33,9° kaldnurga
tihvtiga (23) spetsiaalne kroonikujulise vormi jaoks.
♦ Vabastage kaldnurga lukustushoob (30) (joonis F) ja
viige lõikepea soovitud nurga alla. Pingutage kaldnurga
lukustushoob (30).
♦ Kasutage toitelülitit, siis vajutage vabastushooba (36),
kui saag on saavutanud täiskiiruse, vajutage peamine
töökäepide (2) aeglaselt alla, lõigates läbi töödetaili.
♦ Kui saag saavutab täiskiiruse, vajutage peamine töökäepide (2) aeglaselt alla, lõigates läbi detaili juhtserva.
♦ Liigutage peamist töökäepidet (2) aeglaselt tõkke
suunas, et lõpetada lõige.
♦ Vabastage toitelüliti (3) ning lubage teral peatuda, enne
kui lubate lõikepeal üles tõusta.
♦ Veenduge, et käsi on tugealt lukustatud, kui teete
kaldlihvite servasid.
Ühendlõiked
♦
Veenduge, et kõrge liuglev tõke on reguleeritud õige
suunaga, enne kaldnurga asendamist ühendlõikega.
Ühendlõige on eerungi ja faasilõike kombinatsioon.
♦ Lülitage laseri toitelüliti (1) sisse.
♦ Vaadake eespool toodud protseduure selle lõike tegemiseks.
♦ Kui saag saavutab täiskiiruse, vajutage peamine töökäepide (2) aeglaselt alla, lõigates läbi detaili juhtserva.
♦ Liigutage peamist töökäepidet (2) aeglaselt tõkke
suunas, et lõpetada lõige.
♦ Vabastage toitelüliti (3) ning lubage teral peatuda, enne
kui lubate lõikepeal üles tõusta.
EESTI KEEL
Alusvormiga lõige
Märkus: Kuna enamikul ruumidel pole täpselt 90° nurgad,
on vaja peenseadistust, kuid alati tuleb teha proovilõige õige
nurga kinnitamiseks.
Alusvormiga saab lõigata vertikaalselt mööda tõket või
lamedalt laua peal.
♦ Vt järgmist tabelit:
Seadistused
Horisontaalne asend
(vormi tagakülg on
lamedalt laual)
0°
45°
Kaldnurk
Vormi asend
Vasak külg Parem külg Vasak külg Parem külg
Eerunginurk
Sisenurk
Vasakul
45° juures
Paremal
45° juures
0°
0°
Põhi vastu
lauda
Pealmine
osa vastu
tõket
Põhi vastu
tõket
Vormi
asend
Põhi vastu
lauda
Lõpetatud
külg
Hoida lõke Hoida lõke Hoida lõke Hoida lõke
vasakut
vasakut
paremat
vasakut
külge
külge
külge
külge
Vertikaalne asend
(vormi tagakülg on
tõkke vastas)
Seadistused
Kaldnurk
Välisnurk
Lõikesügavuse seadistamine (joonis M)
Vertikaalne asend
(vormi tagakülg on
tõkke vastas)
Horisontaalne asend
(vormi tagakülg on
lamedalt laual)
0°
45°
Eerunginurk
Vasakul
45° juures
Paremal
45° juures
0°
0°
Vormi
asend
Põhi vastu
lauda
Põhi vastu
lauda
Pealmine
osa vastu
tõket
Põhi vastu
tõket
Lõpetatud
külg
Hoida lõke Hoida lõke Hoida lõke Hoida lõke
vasakut
paremat
paremat
paremat
külge
külge
külge
külge
Kroonikujulist vormi saab lõigata vaid lamedalt laual eerungisaega.
♦ Sellel eerungisael on spetsiaalsed eerungi stopperid
31,6° juures vasakul ja paremal ning kaldnuga stopper
33,9° juures spetsiaalse kroonikujulise vormi jaoks,
s.o 52° vormi tagakülje ja pealmise lameda pinna vahel,
mis läheb vastu lage; 38° vormi tagaküljel ja põhja
lameda pinna vahel, mis läheb vastu seina.
♦ Vt järgmist tabelit selle kroonikujulise vormi lõikamiseks:
Eerunginurk
Kaldnurk
Sisenurk
Välisnurk
Vasak külg
Parem külg
Parem 31,6°
Vasak 31,6°
33,9°
33,9°
Vormi asend
Pealmine osa
vastu tõket
Põhi vastu tõket
Lõpetatud külg
Hoida lõke
vasakut külge
Hoida lõke
vasakut külge
Eerunginurk
Parem 31,6°
Vasak 31,6°
Kaldnurk
Vormi asend
Lõpetatud külg
Tööriista kandmine (joonis N)
♦
Vabastage eerungi tugihoob (11) (joonis B) ja keerake
laud täielikult paremale. Lukustage laud 45° eerunginurga alla.
♦ Tõmmake lõikepea sae ette ja lukustage kandur lukustusnupuga (48) (joonis J).
♦ Langetage lõikepea ja lükake lukustustihvti (46) (joonis H).
♦ Kandke eerungisaagi eesmisest ja tagumisest kandekäepidemest (24, 27).
Hoiatus! Ärge kunagi kandke tööriista kaitsekattest hoides.
Lehe ja hamba tüüp
Hamba tüüp
Materjal
Kroonikujulise vormi lõige (joonis L)
Seadistused
Lõikesügavus on toodud ühtlaste ja korduvate pindmiste
lõigete jaoks.
♦ Reguleerige lõikepea alla, kuni lehe hambad on vajalikul lõikesügavusel.
♦ Kui hoiate ülemist kätt asendis, keerake stoppnuppu
(47), kuni see puudutab stopp-plaati (49).
♦ Kontrollige lehe sügavust, liigutades lõikepead eest
taha läbides täielikult tüüpilise lõike mööda juhtkätt.
33,9°
33,9°
Põhi vastu tõket
Pealmine osa
vastu tõket
Hoida lõke
paremat külge
Hoida lõke
paremat külge
Märkus: Neid spetsiaalseid stoppereid saab kasutada 45°
kroonikujulise vormiga.
Puit
Plast
Mitteraudmetall
600 ~ 100T
24 ~ 100T
TCG
ATB
Saematerjal
•
•
Vineer
•
•
Kõva puit
•
•
Saepuruplaat
•
•
PVC
•
ABS
•
Akrüül
•
PC
•
PS
•
Alumiinium
•
Vask
•
Teie eerungisaag on varustatud negatiivse lõiketera esinurgaga saeleht. Soovitatav on kasutada negatiivse lõiketera
esinurgaga saelehte.
♦ TCG tüüp - Alumiiniumlehtede, torueenduste ja muude
mitteraudmetallide, nagu vase, messingu jaoks.
♦ ATB tüüp - Üldiseks puidu, vineeri ja kalibreerimispressvormi, kõva puitkiudplaadi ja puitkiudplaadi
lõikamiseks ja trimmimiseks, kui on vaja puhast lõiget.
Kasutage alati negatiivset lõiketera esinurgaga saelehte, kui
lõikate mitteraudmetalli.
Hoiatus! Ärge kasutage ühtegi lehte, mis nõuab vahehoidja
või spindlirõnga paigaldamist. Kasutage vaid lehti, mis on
antud juhendis ära toodud.
13
EESTI KEEL
Vahetuslehed (joonis O - Q)
Hooldamine
Hoiatus! Juhuslikust käivitamisest vigastuse vältimiseks
eemaldage alati toitepistik vooluallikast, enne kui vahetate
lehed. Kasutage õigesti teritatud saekettaid. Pidage kinni
saekettale märgitud maksimaalsest kiirusest ja hamba
tüübist. Kasutage vaid Stanley Fat Maxi soovituslikke lehti.
Saelehtede (34) vahetamiseks toimige järgmiselt:
♦ Vajutage saekäe vabastushoova (36) ja keerake liikuvat
alumist kaitsekatte loendurit päripäeva ning vabastage
lehe küljest. Kasutage ühte kätt kaitsekatte kohal
hoidmiseks (joonis O).
♦ Kasutage kruvikeerajat, vabastage, kuid ärge eemaldage kruvi (50). Ärge eemaldage kruvi täielikult, kuna see
muudab kokkupaneku raskeks.
♦ Kasutades kruvikeerajat, vabastage, kuid ärge
eemaldage kruvi (51), kuni metallist kaitsekatte plaadid
hakkavad liikuma. Ärge eemaldage kruvi täielikult, kuna
see muudab kokkupaneku raskeks.
♦ Liigutage metallist ülemise kaitsekatte plaadi loendurit
vastupäeva (joonis P). See võimaldab saada juurdepääsu spindli poldile (52), mis kinnitab saelehe (34)
eerungisae külge.
♦ Vajutage ja hoidke spindli lukustusnuppu (35) mootori
korpusel, et lukustada saeleht (34) ja et vältida selle
pöörlemist.
♦ Kasutades kaasa antud lamepeakruvikeerajat, keerake
spindli polti (52) päripäeva, et eemaldada polt ja saeleht
(34).
♦ Paigaldage asendisleht, veendudes, et hambad on suunatud allapoole ja lehel toodud suunamärgistus on sama
nagu eerungisae kaitsekattel (päripäeva) (joonis P).
♦ Paigaldage vabalt spindli polt (52) käsitsi (keerake
loendurit päripäeva).
♦ Vajutage ja hoidke spindli lukustusnuppu (35) ja kasutage lamepeakruvikeerajat spindli poldi (52) pingutamiseks, kuni leht on kinni.
♦ Asendage metallist ülemine kaitsekate (26) originaalasendisse ning kinnitage kaks kruvi (50 ja 51).
♦ Laske liikuval alumisel kaitsekattel (5) tagasi oma
originaalasendisse liikuda, kattes lehte.
Hoiatus! Ärge kunagi suruge spindli lukku, kui leht pöörleb.
Veenduge, et hoiate kaitsekatte klambrit all ja pingtate tugevalt kaitsekatte klambri kruvi pärast lehe paigaldamist.
Hoiatus! Kaitsekatte klamber peab liikuma tagasi originaalasendisse ja kruvi tuleb enne sae aktiveerimist pingutada.
Kui seda ei õnnestu teha, võib kaitsekate puudutada
keerlevat saeketast, mille tagajärjel saab saag kahjustada
ning inimene võib saada raskeid vigastusi.
Teie tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks ja vajab
minimaalset hooldamist. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt puhastada.
♦ Puhastage regulaarselt ventilatsiooniavasid puhta,
kuiva värvipintsliga.
♦ Kasutage tööriista puhastamiseks ainult leebetoimelist
seepi ja niisket lappi. Ärge kunagi laske ühelgi vedelikul
sattuda tööriista sisse ja ärge kastke ühtegi tööriista
osa vedelikku.
Lisaseadmed
Teie tööriista jõudlus sõltub kasutatavast tarvikust. Stanley
Fat Maxi tarvikute tootmisel on järgitud rangeid kvaliteedistandardeid ja silmas peetud teie tööriista jõudluse suurendamist. Meie tarvikud tagavad teie tööriista maksimaalse
võimaliku tõhususe.
14
Hoiatus! Enne igasuguseid hooldustöid veenduge, et
tööriist on välja lülitatud ja vooluvõrgust eemaldatud.
Toitepistiku vahetamine (ainult Suurbritannia ja
Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt:
♦ Kõrvaldage vana pistik ohutult.
♦ Ühendage pruun juhe uue pingestatud pistiku faasiklemmiga.
♦ Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
Hoiatus! Maandusklemmiga ühendusi ei tehta. Järgige
kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.
Soovitatav kaitse: 13 A.
Keskkonnakaitse
Eraldi kollektsioon. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja pakkimine
aitab meil materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu
eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist prügilasse või
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe'i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe'i volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
EESTI KEEL
Tehnilised andmed
Garantii
FME720 (tüüp 1)
Pinge
Vac
230
Sisendvõimsus
W
2 000
Koormata kiirus
min -1
4 800
Lehe diameeter
mm
255
Lehe ava
mm
30
Lehe keha paksus
mm
1,8
max ristlõike võimsus 90°
mm
305
max eerungilõike võimsus 45°
mm
203
Max lõikesügavus 90°
mm
92
Max kaldnurga ristlõike sügavus
mm
41
vasak
47°
Eerung (max asendid)
Kaldlõige (max asendid)
parem
47°
vasak
47°
parem
0°
kg
22
Mass
Lõikeulatused
Max ristlõige x lõikesügavus
92 mm × 305 mm
Max kaldlõige 47°
41 mm × 305 mm
Max eerung 47°
92 mm × 203 mm
Max võimsus 47° × 47° juures ühendlõikena
41 mm × 203 mm
LpA (helirõhk) 95 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
LWA (helivõimsus) 108 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Stanley Europe on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub
selle toote professionaalsetele kasutajatele erakordset
garantiid. See garantii täiendab teie lepingulisi õigusi
mitteprofessionaalse erakasutajana ega piira neid kuidagi.
Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
ÜHEAASTANE TÄISGARANTII
Kui teie Stanley Fat Maxi tootel ilmneb 12 kuu jooksul alates
ostukuupäevast materjali- või valmistamisviga, vahetab
Stanley Europe vastavalt oma äranägemisele kõik defektsed
osad või seadme välja, kui on täidetud järgmised tingimused:
♦ Toodet ei ole väärkasutatud ja seda on kasutatud
vastavalt kasutusjuhendile.
♦ Toote puhul esineb ainult normaalset kulumist;
♦ Volitamata isikud ei ole püüdnud toodet remontida;
♦ Esitatakse ostudokument.
♦ Stanley Fat Maxi toode tagastatakse koos kõigi algsete
komponentidega.
Kui te soovite esitada pretensiooni, pöörduge müüja poole,
leidke Stanley Fat Maxi lähim volitatud remonditöökoda
Stanley Fat Maxi kataloogist või võtke ühendust Stanley
kohaliku esindusega selles kasutusjuhendis oleval aadressil.
Stanley Fat Maxi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad on leitavad internetis
aadressil: www.stanley.eu/3.
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna
vastavalt EN 61029:
Vibratsioonitugevus (ah) 2,78 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
FME720
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ ja
2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust
Stanley Europe'iga allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab seda Stanley Europe'i nimel.
Kevin Hewitt
Vice-President Global
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18, 2800 Mechelen, Belgium
07/02/2014
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Предназначение
Ваша торцово-усовочная пила Stanley Fat Max предназначена для распила дерева, пластика и цветных
металлов. Этот инструмент предназначен как для
профессионалов, так и для использования непрофессионалами.
d.
Мерыпредосторожности
Общие предостережения об опасности при
работе с электроинструментом
Внимание! Полностью прочтите инструкции
по технике безопасности и руководство по
эксплуатации. Несоблюдение представленных ниже правил и инструкций может привести
к поражению электрическим током, возгоранию
и/или серьезной травме.
Сохраните все инструкции для последующего обращения к ним. Термин "электроинструмент" во всех
приведенных ниже предупреждениях относится к питаемому от электросети (проводному) или от аккумуляторов (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
16
Безопасность на рабочем месте
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошую освещенность. Захламленное
или плохое освещенное рабочее место может
привести к несчастным случаям.
Не используйте электроинструмент во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе электроинструментов могут привести к воспламенению пыли или
паров.
Не разрешайте детям и посторонним лицам
находиться рядом с вами при работе с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы можете
потерять контроль над инструментом.
Электрическая безопасность
Сетевые вилки должны соответствовать
розеткам. Никогда не меняйте вилку инструмента. Не используйте переходники к вилкам
для электроинструментов с заземлением.
Использование оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой розетки снижает
риск поражения электрическим током.
Следует избегать контакта с заземленными
поверхностями - такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы будете заземлены, увеличивается риск поражения электрическим током.
Не допускайте нахождения электроинструментов под дождем или в условиях повышенной
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
влажности. При попадании воды в электроинструмент риск поражения электротоком возрастает.
Бережно обращайтесь со шнуром питания.
Никогда не используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него, пытаясь отключить инструмент от сети. Держите кабель
подальше от источников тепла, масла, острых
углов или движущихся предметов. Поврежденный или запутанный шнур питания повышает риск
поражения электротоком.
При работе с электроинструментом вне помещения необходимо пользоваться удлинителем,
рассчитанным на эксплуатацию вне помещения. Использования шнура питания, пригодного
для использования вне помещения, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации электроинструмента в местах с повышенной влажностью
используйте устройство защиты от токов
замыкания на землю (УЗО). Использование УЗО
сокращает риск поражения электрическим током.
Обеспечение индивидуальной безопасности
При работе с электроинструментом сохраняйте
бдительность, следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым смыслом. Не работайте с электроинструментом если вы устали,
находитесь в состоянии наркотического,
алкогольного опьянения или под воздействием
лекарственных средств. Невнимательность при
работе с электроинструментом может привести
к серьезным телесным повреждениям.
Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные очки.
Средства защиты, такие как противопылевая
маска, обувь с не скользящей подошвой, каска
и защитные наушники, используемые при работе,
уменьшают риск получения травм.
Примите меры для предотвращения случайного
включения. Убедитесь в том, что выключатель
находится в положении выкл., прежде чем
подключать инструмент к источнику питания и/
или аккумуляторной батарее, поднимать или
переносить его. Если при переноске электроинструмента ваш палец находится на выключателе
или если электроинструмент подключен к сети,
могут произойти несчастные случаи.
Уберите все регулировочные или гаечные
ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных поверхностей. Обувь должна быть
удобной, чтобы вы всегда могли сохранять
РУССКИЙ ЯЗЫК
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
равновесие. Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
Надевайте подходящую одежду. Избегайте
носить свободную одежду и ювелирные
украшения. Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали под движущиеся детали. Возможно наматывание свободной
одежды, ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
При наличии устройств для подключения
оборудования для удаления и сбора пыли необходимо обеспечить правильность их подключения и эксплуатации. Использование пылесборника сокращает риски, связанные с пылью.
Эксплуатация электроинструмента и уход за
ним
Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент,
в соответствии с назначением. Правильно
подобранный электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при стандартной
нагрузке.
Не используйте электроинструмент, если не
работает его выключатель. Любой инструмент,
управлять выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
Перед выполнением любой регулировки, заменой дополнительных приспособлений или
хранением электроинструмента отключите
устройство от сети или извлеките батарею из
устройства. Такие превентивные меры безопасности сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемый электроинструмент
в недоступном для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не имеющим соответствующих навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями. Электроинструмент
представляет опасность в руках неопытных пользователей.
Обслуживание электроинструментов. Проверьте движущиеся детали на несоосность
или заклинивание, поломку либо какие-либо
другие условия, которые могут повлиять на
эксплуатацию электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде чем приступить к эксплуатации инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство несчастных
случаев происходит с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Необходимо содержать режущий инструмент
в остро заточенном и чистом состоянии. Вероятность заклинивания инструмента, за которым хоро-
g.
5.
a.
шо следят и который хорошо заточен, значительно
меньше, а работать с ним легче.
Используйте данный электроинструмент,
а также дополнительные приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями
и с учетом условий и специфики работы. Использование электроинструмента для выполнения
операций, для которых он не предназначен, может
привести к созданию опасных ситуаций.
Техническое обслуживание
Обслуживание электроинструмента должно
выполняться только квалифицированным техническим персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого инструмента.
Общие предостережения об опасности при
работе с электроинструментом
Внимание! Дополнительные правила техники
безопасности при использовании циркулярной
пилы.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Не используйте треснувшие, поврежденные или
деформированные диски.
Замените вставку когда она будет изношена.
Не используйте диски меньшего или большего
диаметра по сравнению с рекомендованными.
См. размеры дисков в технических характеристиках. Используйте только те ножовочные полотна,
что указаны в данном руководстве, соответствующие стандарту EN 847-1.
Не используйте высокоскоростной режущий диск
(HSS).
Работая с дисками и грубым материалом надевайте перчатки (с пильными дисками используйте
держатель).
При распиле дерева используйте мешок для сбора
пыли.
При выполнении работ, когда есть вероятность
того, что режущий инструмент может коснуться
скрытой проводки или собственного сетевого
кабеля, держите электроинструмент за изолированные поверхности. Если вы держитесь за
металлические детали инструмента в случае перерезания находящегося под напряжением провода
возможно поражение оператора электрическим
током
Используйте зажимы или другие уместные
средства фиксации обрабатываемой детали
на стабильной поверхности. Держать деталь на
весу или в руках перед собой неудобно и это может
привести к потере контроля над инструментом.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Контакт или вдыхание пыли,
которая может образоваться при работе,
представляет опасность здоровью оператора
и тех, кто находиться поблизости. Надевайте
противопылевую маску, которая специально
предназначена для защиты от пыли и испарений, и обеспечивает защиту для людей,
выполняющих эту работу или находящихся
в зоне проведения работ.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
18
Рекомендуется использовать специальные режущие диски с пониженным уровнем шума.
Правильно подбирайте диск в соответствии с материалом.
Ваша пила Stanley Fat Max предназначена для распила дерева, пластика и цветного металла.
Не работайте с инструментом без установленного ограждения. Не используйте инструмент без
установленного ограждения или в том случае, если
он не работает или не обслуживается надлежащим
образом.
Убедитесь в том, что рычаг надежно зафиксирован
при выполнении конусной резки.
Перед выполнением реза убедитесь в том, что
машина устойчива.
Все элементы управления должны быть сухими
и без следов смазки.
Поддерживайте пространство вокруг инструмента
в порядке и не допускайте скапливания обрезков
и щепок.
Следите за тем, чтобы рабочая зона и инструмент
были должным образом освещены.
Не разрешайте неопытным пользователям управлять инструментом.
Перед использованием пилы, убедитесь в правильности установки режущего диска. Убедитесь в том,
что диск вращается в правильном направлении.
Диск должен быть острым.
Убедитесь в том, что скорость, указанная на
ярлыке диска не превышает скорость, указанную
на шильдике пилы.
Никогда не меняйте установленный на инструменте
лазерный указатель на лазер другого типа. Замену
лазерного указателя выполняйте в авторизованном сервисном центре или силами специалистов
Stanley Fat Max.
Перед заменой диска или выполнением технического обслуживания отключите пилу от источника
питания.
Никогда не выполняйте очистку, обслуживание
инструмента и не удаляйте никакие-либо обрезки
или другие части заготовки из рабочей области во
время работы инструмента, когда пильная рама
находится в рабочем положении.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
По мере возможности, всегда устанавливайте
станок на рабочий стол.
Тщательно фиксируйте заготовку. Удерживать
обрабатываемую деталь в тисках или плоскогубцах
гораздо удобнее и надежнее, чем рукой.
Всегда надежно закрепляйте обрабатываемую деталь. Не обрабатывайте деталь, которая слишком
мала для того, чтобы ее плотно зафиксировать,
в противном случае, руки будут слишком близко
находиться от вращающегося пильного диска.
Всегда пользуйтесь дополнительной поддержкой
при распиле длинномерных деталей.
Перед началом работы убедитесь в том, что все
фиксаторы и держатели надежно закреплены.
Никогда не используйте пилу без пластины для
пропила.
Не держите руки рядом с отрезным диском в то
время, когда инструмент подключен к источнику
питания.
Никогда не пытайтесь быстро остановить механизм
путем прижатия какого-либо инструмента или
другого предмета к отрезному диску; это может
привести к несчастному случаю.
Перед использованием любых принадлежностей
просмотрите руководство по эксплуатации. Неправильное использование оснастки может привести
к повреждению.
Не используйте абразивные диски.
Поднимайте лезвие от пластины для пропила в заготовке перед тем, как выключить инструмент.
Не заклинивайте никакими предметами крыльчатку
вентилятора для удерживания вала двигателя.
Ограждение диска пилы автоматически поднимается при опускании рычага, и опускается при его
поднятии. Ограждение можно поднять вручную
при установке или снятии дисков или при проверке
пилы. Никогда не поднимайте ограждение диска
вручную, предварительно не выключив пилу.
Периодически проверяйте чистоту вентиляционных
отверстий двигателя и отсутствие в них щепок.
Не работайте с материалами, содержащими
асбест. Асбест - серьезный канцероген.
Никогда не закрывайте и не делайте не читаемыми
предупредительные знаки на инструменте.
Никогда не становитесь на инструмент. Опрокидывание инструмента или контакт с пильным диском
могут привести к серьезным травмам.
Не беритесь за пильный диск сразу после окончания работы. Дайте ему остыть. Пильный диск
сильно нагревается во время работы.
Опускайте пильный диск на деталь только когда
инструмент включен и работает. В противном случае есть рис отдачи при контакте пильного диска
с обрабатываемой деталью.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
Далее в руководстве приводятся виды работ, для
которых предназначен данный инструмент. Применение любых принадлежностей и приспособлений,
а также выполнение любых операций помимо тех,
которые рекомендованы данным руководством,
может привести к травме.
Никогда не держите руки возле режущего элемента. Держите руки вне “Зоны без рук” , куда входит
весь стол и на котором находятся обозначения “Без
рук”.
Во избежании травм от разлетающихся обрезков,
отключайте плиту от сети, чтобы предупредить ее
случайный запуск и только потом убирайте мусор.
Перед использованием и после обслуживания, необходимо проверить установку и правильное функционирование ограждения диска. Этот тест должен
выполняться с выключенной пилой и отключенной
от сети. Необходимо поднять и опустить ручку
и убедиться в том, что ограждение закрывает диск,
и при этом диск не должен касаться ограждения.
Если ограждение не работает должным образом,
обратитесь к квалифицированному специалисту
для ремонта инструмента. Обратитесь в ближайший сервис по обслуживанию клиентов Stanley Fat
Max.
Остаточные риски.
При использовании пилы присутствуют следующие
риски: Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование
предохранительных устройств, некоторые остаточные
риски невозможно полностью исключить. Это включает:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/движущихся частей.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Риск несчастных случаев, вызванных незакрытыми
частями вращающегося отрезного диска.
♦ Травмы, которые могут произойти в результате
смены деталей, лезвий или оснастки.
♦ Риск защемления пальцев при снятии защитного
кожуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли от
распила древесины, в особенности, дуба, бука
и ДВП.
♦ Травмы, связанные с продолжительным использованием инструмента. При использовании любого
инструмента в течение продолжительного периода
времени не забывайте делать перерывы.
Дополнительные меры безопасности при
работе с лазерными установками
Этот лазер соответствует классу 1M в соответствии
с IEC 60825-1:2007. При замене использовать только
лазерный диод данного типа. В случае повреждения
лазер должен быть отремонтирован авторизованным
специалистом по ремонту. Лазерная установка предназначена для проецирования лазерной линии. Не
используйте лазерную установку в других целях.
♦ Никогда не смотрите на лазерный луч.
♦ Не используйте оптические инструменты, чтобы
смотреть на лазерный луч.
♦ Не настраивайте инструмент там, где лазерный луч
может проходить на уровне головы человека.
♦ Не разрешайте детям находиться вблизи от лазера.
Внимание! Избегайте прямого контакта с глазами.
При включенной лазерной направляющей появляется
лазерное излучение. Избегайте прямого контакта с глазами. Всегда отключайте от сети торцево-усовочную
пилу перед тем, как выполнять любые настройки.
♦ Лазерный указатель не игрушка и он не должен попадать в руки детям. Неправильное использование
этого устройства может привести к необратимым
повреждениям глаз.
♦ Любые настройки с целью увеличения мощности
лазера запрещены. Производитель не несет никакой ответственности за повреждения, полученные
в результате несоблюдения данных инструкций по
технике безопасности.
♦ При использовании лазерного указателя не направляйте его на людей и/или на отражающие
поверхности. Даже лазерный луч малой интенсивности может привести к травмам глаз. Поэтому не
смотрите на лазерный луч.
♦ В лазерном указателе нет обслуживаемых компонентов. Не открывайте корпус, в противном случае,
гарантия будет аннулирована.
Безопасность окружающих
♦
♦
Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или ментальными
возможностями, а также лицами без достаточного
опыта и знаний, если только они не делают этого
под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с данным устройством.
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные в технических спецификациях и заявлении о соответствии были
измерены в соответствии с стандартным методом
тестирования EN 60745 и могут быть использованы
для сравнения инструментов. Заявленное значение
эмиссии вибрации также может использоваться при
предварительной оценке воздействия вибрации.
Внимание! Значение эмиссии вибрации в каждом конкретном случае применения электроинструмента может
отличаться от заявленного в зависимости от того, каким
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
образом используется инструмент. Уровень вибрации
может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени
безопасности, предусмотренного 2002/44/EC для защиты людей регулярно пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования и способ
использования инструмента, а также учитывать все
этапы цикла работы, когда инструмент выключается,
когда он работает на холостом ходу, а также время
переключения с одного режима на другой.
Условные обозначения на инструменте
На инструмент нанесены следующие обозначения:
Внимание! Во избежании риска получения
травм, прочитайте инструкцию по применению.
Используйте защитные очки или маску.
Используйте защитные наушники.
Надевайте респиратор.
Не разрешается использование этого инструмента детьми до 16 лет.
No Hands Zone - Держите пальцы и руки подальше от вращающихся пильных дисков.
Работая с пильными дисками носите перчатки.
Внимание! Лазерное излучение.
Не смотрите на лазерный луч.
Не смотрите на луч лазера с помощью оптических инструментов.
См. характеристики
лазерных продуктов.
Электрическая безопасность
Ваше зарядное устройство имеет двойную
изоляцию, поэтому заземления не требуется.
Всегда проверяйте соответствие сетевого
питания напряжению, указанному на табличке
с техническими данными.
20
♦
Если поврежден сетевой шнур, его нужно заменить
у производителя или в авторизованном сервисном
центре Stanley Fat Max, чтобы избежать проблем.
Перепады напряжения
При скачках напряжения возникают кратковременные
перепады напряжения. Недостаточные параметры
электропитания могут привести к сбоям в работе оборудования. Если полное электрическое сопротивление
системы ниже 0,34 Ω, вероятность возникновения
помех крайне мала.
Использование кабеля-удлинителя
♦ Используйте соответствующий удлинитель, который подходит к потребляемой мощности данного
инструмента (см. технические характеристики).
Перед использованием, проверьте на удлинителе
отсутствие повреждений и следов износа. Если
удлинитель поврежден, замените его. При использовании кабельного барабана всегда полностью
разматывайте кабель. Использование удлинителя,
не соответствующего питанию инструмента или
если кабель поврежден или неисправен, это может
привести к возгоранию и поражению электрическим
током.
Характеристики
Составные части инструмента:
1. Выключатель лазерного указателя
2. Основная рукоятка
3. Выключатель
4. Корпус двигателя
5. Подвижное нижнее ограждение
6. Ограничитель удлинения стола (правого)
7. Удлинение стола (правое)
8. Пластина для пропила
9. Зажим угла скоса
10. Кнопка блокировки угла скоса
11. Система коррекции ограничителя угла скоса
12. Регулятор положения угла скоса
13. Шкала скоса
14. Поворотный стол
15. Монтажные отверстия для крепления на верстаке
16. Места монтажа зажимов
17. Удлинение стола (левое)
18. Ограничитель удлинения стола (левого)
19. Крепежная кнопка удлинения стола
20. Зажим высокого сдвижного ограждения
21. Левостороннее ограждение
22. Левостороннее высокое сдвижное ограждение
23. 33,9° коническая шестерня
24. Задняя рукоятка
25. Выходное отверстие для опилок
26. Металлическое верхнее ограждение
27. Передняя рукоятка
РУССКИЙ ЯЗЫК
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Съемный зажим для щеток
Каретка
Ручка защелки фаски
Шкала фаски
Правостороннее ограждение
Лазер
Диск пилы
Кнопка блокировки шпинделя
Рычаг снятия ручки пилы
Рис. R
53. Зажим
Сборка
Внимание! Перед сборкой убедитесь в том, что инструмент выключен и отключен от сети.
Примечание: Этот инструмент был тщательно настроен на заводе перед отправкой. Проверьте точность
и при необходимости выполните настройку чтобы
добиться наилучших результатов работы
что режущая головка может перемещаться в положение
45° (рис. E).
♦ Освободите зажим высокого сдвижного ограждения (20) и уберите ограждение (22) в сторону от
диска.
♦ Затяните зажим высокого сдвижного ограждения
(20).
♦ Вытяните 33,9° коническую шестерню (23) и выполните аналогичную операцию для 90° но сместите
головку влево, используя стопорную гайку (43)
и регулировочный болт (42).
Настройка ограждения (рис. G - H)
♦
♦
♦
Лазерный луч
Опустите режущую головку и нажмите на фиксатор
(46). Убедитесь в том, что станина находится в положении 0° угла скоса.
Поставьте комбинированный угольник около
левостороннего ограждения (21) рядом спильным
диском (34) (рис. G).
Если пильный диск не касается угольника по всей
длине, ослабьте три винта (44) (рис. H) и отрегулируйте ограждение.
Затяните три винта (44).
Юстировка лазерного луча выполняется производителем и дальнейшая настройка не требуется.
♦
Регулировка угла скоса кромки
Примечание: Настоятельно рекомендуем закрепить
болтами торцо-усовочную пилу на верстаке чтобы
обеспечит максимальную устойчивость при работе
с инструментом. Следите за тем, чтобы инструмент по
возможности всегда был закреплен на верстаке.
♦ Наметьте места для четырех болтов на верстаке.
♦ Просверлите в верстаке отверстия диаметром
Ø 10 мм.
♦ Закрепите на верстаке инструмент четырьмя
болтами с шайбами и гайками.
Примечание: Эти крепежные материалы поставляются
вместе с инструментом.
На комбинированной ползунковой шкале торцово-усовочной пилы можно легко с читать установки угла от 0°
до 47° влево и вправо. Значения наиболее распространенных углов отреза имеют упоры, позволяющие выполнить тонкую настройку нужного положения. Следуя
предложенным ниже инструкциям вы легко и быстро
выполните самую точную настройку.
Фиксатор угла наклона (рис. В)
Фиксатор угла наклона (9) позволяет установить
определенный угол наклона, кроме предустановленных
0°, 15°, 22,5°, 31,6°, и 47° которые устанавливаются с помощью фиксирующего рычага (11).
Установка на верстак (рис. I)
Использование
Настройка упора фаски на 90° и 45° (рис. C - F)
♦
♦
♦
Ослабьте фиксирующую рукоятку фаски (30)
и переместите режущую головку до конца вправо
и затяните фиксирующую рукоятку фаски.
♦ Для установки лезвия под углом 90° к столу используйте угольник (рис. D).
♦ При необходимости выполнить настройку, ослабьте
стопорную гайку (41) и отрегулируйте болт (40) с помощью гаечного ключа, так, чтобы диск находился
под углом 90°к столу.
♦ Затяните стопорную гайку (41).
♦ Совместите индикатор фаски (39) отметкой 0°, с помощью регулировочного винта (38).
Устанавливая стопор на 45° убедитесь в том, что левое
высокое сдвижное ограждение (22) установлено так,
♦
♦
♦
♦
Не подносите руки к режущему диску ближе, чем на
150 мм.
Прижимайте заготовку к столу и направляющей во
время распиловки. Держите свои руки в этом положении до тех пор, пока не отпустите выключатель
и диск полностью не остановится.
Всегда сначала выполняйте пробные разрезы (при
выключенном инструменте), перед тем как делать
окончательный разрез, чтобы проверить ход диска.
Не допускайте перекрещивания рук во время
работы с инструментом.
Устойчиво стойте на ногах, чтобы сохранять надлежащий баланс.
По мере перемещения рычага пилы вправо или
влево, следуйте за ним, держась в стороне от
режущего диска.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Следуя за линией, проведенной карандашом,
смотрите через прорези ограждения.
Внимание! Всегда устанавливайте устройство для пылеудаления при распиловке дерева. Мешки для сбора
пыли входят в комплектацию. Установите мешок для
сбора опилок, сжав металлические зажимы на кромке
мешка и вставив их в выходное отверстие для отвода
стружки (25). отпустите зажимы и мешок плотно встанет
на месте.
Внимание! Убедитесь в том, что рабочая деталь надежно установлена на месте до того, как приступить
к работе. Минимальный размер обрабатываемой детали (Д) 150 мм × (Ш) 50 мм × (В) 3 мм. Если обрабатываемая деталь не будет закреплена должным образом, это
может привести к серьезной травме.
Основные операции торцово-усовочной пилы
(рис. A, H & R)
♦
Для удержания обрабатываемой детали всегда используйте зажимы (53). Для зажимов (53 - рис. R).
предусмотрены два отверстия (45 - рис. H)
и (16 - рис. A). Следите за тем, чтобы зажим (53)
плотно вошел в отверстие перед тем, как зафиксировать его на обрабатываемой детали
Внимание! Убедитесь в том, что рабочая деталь
надежно установлена на месте до того, как приступить к работе. Если обрабатываемая деталь не будет
закреплена должным образом, это может привести
к серьезной травме.
♦ Всегда устанавливайте обрабатываемую деталь
около ограждения. Любая наклонная или перекрученная деталь, которую невозможно прижать
к столу или к ограждению, может заблокировать
вращение диска, и это сделает невозможным выполнение операции.
♦
♦
♦
Рубка
♦
♦
♦
♦
♦
22
Переместите режущую головку в заднее положение до предела и зафиксируйте каретку (29) с помощью фиксатора (48).
Включите выключатель (3) и нажмите на рычаг
освобождения рукоятки пилы (36) чтобы опустить
пильную головку.
Когда пила разгонится, медленно опустите ее, нажав на основную ручку (2), делая распил переднего
края обрабатываемой детали.
Медленно перемещайте основную ручку (2) по направлению к ограждению для выполнения распила.
Отпустите выключатель (3) и дождитесь полной
остановки диска перед тем, как поднять головку.
Резка под углом
♦
♦
♦
♦
♦
Распил внатяг (рис. I & J)
Внимание! Никогда не тяните режущую головку и не
вращайте диск в направлении на себя во время распила. Пильный диск может отскочить от детали. что может
привести к отдаче режущей головки и вращающегося
диска. Никогда не опускайте вращающийся диск до
того, как потянуть режущую головку к передней части
пилы.
♦ Снимите блокировку каретки (29) с помощью
фиксатора (48) и дайте режущей головке свободно
перемещаться (рис. J).
♦ Установите режущую головку на нужный угол скоса
и фаски как предусмотрено инструкцией.
♦ Удерживая основную ручку (2) потяните каретку
(29) вперед к центру, так чтобы пильный диск
оказался над обрабатываемой деталью.
♦ Включите выключатель (3) и нажмите на рычаг
освобождения рукоятки пилы (36) чтобы опустить
пильную головку.
Когда пила разгонится, медленно опустите ее, нажав на основную ручку (2), делая распил переднего
края обрабатываемой детали.
Медленно перемещайте основную ручку (2) по направлению к ограждению для выполнения распила.
Отпустите выключатель (3) и дождитесь полной
остановки диска перед тем, как поднять головку.
♦
♦
Включите лазер с помощью выключателя on/off (1).
Ослабьте фиксирующий рычаг скоса (11) и переместите стол на нужный угол. Предустановки сделаны на углах в 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, и 45°. Затяните
фиксирующий рычаг скоса (11).
Для любого угла используется зажим скоса (9)
(рис. B) для установки нужного угла.
Включите выключатель (3), затем нажмите на
рычаг освобождения рукоятки пилы (36) и опустите
пильную головку.
Когда пила разгонится, медленно опустите ее, нажав на основную ручку (2), делая распил переднего
края обрабатываемой детали.
Медленно перемещайте основную ручку (2) по направлению к ограждению для выполнения распила.
Отпустите выключатель (3) и дождитесь полной
остановки диска перед тем, как поднять головку.
Для всех операций по выполнению фасок
и сложных скосов используйте высокое
сдвижное ограждение
♦
Подвижную часть с правой стороны направляющей
можно отрегулировать так, чтобы обеспечить
максимальную опору заготовки около режущего
диска при скосе полностью влево на 47°. Расстояние сдвига регулируется ограничителями в обоих
направлениях.
Регулировка ограждения (рис. Е)
♦
Ослабьте зажим высокого сдвижного ограждения(20) и сдвиньте ограждение влево.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Выполните холостой проход, не включая пилу
и проверьте зазор.
♦ Отрегулируйте направляющую, чтобы она располагалась как можно ближе к диску и обеспечивала
максимальную поддержку для обрабатываемой
детали, не препятствуя перемещению головки
вверх и вниз.
♦ Затяните барашковую гайку (20), чтобы закрепить
направляющую на месте.
Внимание! Канавки направляющей могут быть забиты
опилками. Для очистки канавки направляющей используйте стержень или сжатый воздух низкого давления.
Отрез профиля над плинтусом
Отрез профиля над плинтусом можно делать вертикально к ограждению или горизонтально к столу.
♦ См. следующую таблицу:
Угол скоса кромки
♦
Сложный распил
♦
Убедитесь в том, что высокое сдвижное ограждение правильно отрегулировано перед тем, как
приступить к настройке угла сложного среза.
Этот разрез представляет собой комбинацию торцевания и скоса кромок.
♦ Включите лазер с помощью выключателя on/off (1).
♦ Порядок выполнения этого среза описан выше.
♦ Когда пила разгонится, медленно опустите ее, нажав на основную ручку (2), делая распил переднего
края обрабатываемой детали.
♦ Медленно перемещайте основную ручку (2) по направлению к ограждению для выполнения распила.
♦ Отпустите выключатель (3) и дождитесь полной
остановки диска перед тем, как поднять головку.
Внутренний угол
0°
45°
Правая
сторона
Левая
сторона
Правая
сторона
Угол скоса
кромки
Влево =
45°
Вправо =
45°
0°
0°
Положение
профиля
Нижняя
часть
к столу
Нижняя
часть
к столу
Обрабатываемая
сторона
Угол скоса кромки
Угол скоса
кромки
Положение
профиля
Обрабатываемая
сторона
Верхняя
Нижняя
часть
часть
к огражде- к ограждению
нию
Держитесь Держитесь Держитесь Держитесь
левой
правой
левой
левой
стороны
стороны
стороны
стороны
отреза
отреза
отреза
отреза
Вертикальное
положение (задняя
часть профиля
повернута
к ограждению)
Настройки
Внешний
угол
Горизонтальное
положение(задняя
часть профиля
повернута к столу)
Левая
сторона
Положение профиля
Резка с наклоном
Убедитесь в том, что высокое сдвижное ограждение правильно отрегулировано перед тем, как
приступить к настройке угла среза.
Примечание: Для специальных карнизов на пиле
предусмотрена специальный упорный штифт (23) под
углом в 33,9°.
♦ Ослабьте фиксирующий рычаг скоса (30) (рис. F)
и переместите пильную головку на нужный угол.
Надёжно затяните рукоятку зажима для скашивания кромок (30).
♦ Включите выключатель и затем отпустите рычаг
(36) когда пила разгонится до полной скорости,
медленно нажав на основную ручку (2), выполняя
распил рабочей детали.
♦ Когда пила разгонится, медленно опустите ее, нажав на основную ручку (2), делая распил переднего
края обрабатываемой детали.
♦ Медленно перемещайте основную ручку (2) по направлению к ограждению для выполнения распила.
♦ Отпустите выключатель (3) и дождитесь полной
остановки диска перед тем, как поднять головку.
♦ Убедитесь в том, что выполняя распил под углом,
рычаг надежно закреплен.
Вертикальное
положение (задняя
часть профиля
повернута
к ограждению)
Настройки
Горизонтальное
положение(задняя
часть профиля
повернута к столу)
0°
Влево =
45°
Нижняя
часть
к столу
45°
Вправо =
45°
Нижняя
часть
к столу
0°
0°
Верхняя
Нижняя
часть
часть
к огражде- к ограждению
нию
Держитесь Держитесь Держитесь Держитесь
левой
правой
правой
правой
стороны
стороны
стороны
стороны
отреза
отреза
отреза
отреза
Отрез профиля карниза (рис. L)
Профиль карниза можно отрезать только на столе
с этой торцово-усовочной пилы.
♦ На торцово-усовочной пиле есть специальные
ограничители скоса для левого и правого угла
в 31,6° и ограничитель скоса с углом в 33,9° для
специальных молдингов карниза, т.е. 52° между
задней частью молдинга и верхней плоской поверхностью потолка; 38° между задней частью
молдинга и нижней плоской поверхностью, которая
подходит к стене.
♦ См. следующую таблицу для отреза молдинга
карниза:
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Настройки
Внутренний
угол
Левая сторона Правая сторона
Угол скоса
кромки
Вправо = 31,6°
Угол скоса
кромки
33,9°
33,9°
Положение
молдинга
Верхняя часть
к ограждению
Нижняя часть
к ограждению
Обрабатываемая сторона
Внешний угол
Держитесь левой Держитесь левой
стороны отреза стороны отреза
Вправо = 31,6°
Влево = 31,6°
Угол скоса
кромки
33,9°
33,9°
Положение
молдинга
Нижняя часть
к ограждению
Верхняя часть
к ограждению
Держитесь
Держитесь
правой стороны правой стороны
отреза
отреза
Примечание: Эти специальные ограничители не используются для молдингов карниза с углом в 45°.
Примечание: Поскольку в большинстве комнат не бывает углов ровно в 90°, необходима точная настройка,
всегда выполняйте тестовый отрез, чтобы убедиться
в том, что углы будут правильными.
Настройка глубины реза (рис. M)
Можно настроить глубину реза для ровных и повторяемых неглубоких пропилов.
♦ Отрегулируйте глубину пропила, опустив пильную
головку так, чтобы зубцы пильного диска доходили
до нужной глубины пропила.
♦ Удерживая верхнюю ручку в нужном положении, поверните стопор (47) до упора в стопорную пластину
(49).
♦ Проверьте глубину пропила пильным диском
перемещая пильную головку вперед и назад по
всему ходу движения при обычном распиле вдоль
контрольной ручки.
Транспортировка инструмента (рис. N)
♦
Ослабьте рычаг освобождения скоса (11) (рис. B)
и поверните стол в крайнее правое положение.
Зафиксируйте стол под углом скоса в 45°.
♦ Потяните пильную головку вперед и зафиксируйте
каретку с фиксатором (48) (рис. J).
♦ Опустите режущую головку и нажмите на фиксатор
(46) (рис. H).
♦ Переносите торцово-усовочную пилу за переднюю
или заднюю ручку (24, 27).
Внимание! При переноске никогда не держитесь за
ограждение.
24
Тип зубцов
Материал
Угол скоса
кромки
Обрабатываемая сторона
Пильный диск и тип зубцов
Влево = 31,6°
Дерево
Пластмассы
Цветные
металлы
600 ~ 100T
24 ~ 100T
TCG
ATB
Доска
•
•
Фанера
•
•
Твердое дерево
•
•
ДСП
•
•
ПВХ
•
ABS
•
Акрил
•
PC
•
PS
•
Алюминий
•
Медь
•
В комплектации с этой торцово-усовочной пилой
идет пильный диск с отрицательным передним углом.
Рекомендуется использовать пильный диск с отрицательным передним углом.
♦ TCG тип - Для резки листового алюминия, трубных
профилей и других цветных металлов, таких как
медь, латунь.
♦ ATB тип - Для обычной резки и обрезки дерева,
фанеры и толстого картона, ДВП и ДСП, когда
нужен аккуратный разрез.
Всегда используйте пильный диск с отрицательным
передним углом, когда производите резку цветных
металлов.
Внимание! Не используйте никаких пильных дисков, которые требуют установки шайбы или кольца шпинделя.
Используйте только пильные диски, указанные в этом
руководстве.
Замена пильных дисков (Рис. O - Q)
Внимание! Во избежании травмы в результате
случайного запуска всегда отключайте инструмент от
сети перед тем, как менять пильный диск. Используйте
правильно заточенные пильные диски. Соблюдайте
максимальную скорость, указанную на пильном диске.
Используйте только пильные диски, рекомендованные
Stanley Fat Max. Для замены пильного диска (34):
♦ Нажмите на рычаг разблокировки пилы (36) и поверните подвижное нижнее ограждение против часовой стрелки и освободите пильный диск. Одной
рукой удерживайте ограждение на месте (рис. O).
♦ С помощью отвертки ослабьте, но не снимайте винт
(50). Не снимайте винт полностью, поскольку его
будет трудно установить на место.
♦ С помощью отвертки ослабьте, но не снимайте винт
(51) до тех пор, чтобы металлическая пластина
ограждения могла бы перемещаться. Не снимайте
винт полностью, поскольку его будет трудно установить на место.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Поверните металлическую пластину верхнего
ограждения против часовой стрелки (рис. P). Это
позволит вам добраться до болта шпинделя (52) ,
который крепит пильный диск (34) на торцово-усовочной пиле.
♦ Нажмите и удерживайте кнопку блокировки
шпинделя (35) на корпусе двигателя для блокировки пильного диска (34) и предотвращения его
вращения.
♦ С помощью специального гаечного ключа для
пильного диска поверните болт шпинделя (52) по
часовой стрелке чтобы снять его и пильный диск
(34).
♦ Установите другой пильный диск, убедитесь в том,
что зубцы направлены вниз и в направлении,
указанном маркировкой на диске, соответствующем маркировке на ограждении торцово-усовочной
пилы (по часовой стрелке) (рис. P).
♦ Затяните болт шпинделя (52) рукой (поверните против часовой стрелки).
♦ Нажмите и удерживайте кнопку блокировки шпинделя (35) и с помощью гаечного ключа затяните
болт шпинделя (52) чтобы надежно закрепить
пильный диск.
♦ Установите верхнее металлическое ограждение
(26) на исходное положение и закрепите его двумя
винтами (50 и 51).
♦ Позвольте подвижному нижнему ограждению (5)
вернуться в исходное положение, закрывая пильный диск.
Внимание! Никогда не нажимайте зажим шпинделя во
время вращения диска. Удерживайте скобу ограждения
внизу и сильно затяните винт скобы ограждения после
установки диска.
Внимание! Перед тем, как включить пилу, необходимо
вернуть в исходное положение скобу ограждения и затянуть винт. В противном случае, ограждение может
касаться вращающегося режущего диска, что приведет
к повреждению пилы и серьезной травме.
Дополнительные приспособления
Работа вашего инструмента зависит от используемой
оснастки. Оснастка Stanley Fat Max разработана по
самым высоким стандартам, которые разработаны для
того, чтобы улучшить характеристики работы инструмента. Используя эту оснастку вы получите максимальную производительность от своего инструмента.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент имеет длительный срок эксплуатации
и требует минимальных затрат на техобслуживание.
Для длительной безотказной работы необходимо
обеспечить правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
♦
♦
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
чистой и сухой щеткой.
Для очистки инструмента используйте мягкий
мыльный раствор и влажную салфетку. Не допускайте попадание жидкости внутрь инструмента;
никогда не погружайте никакие из деталей инструмента в жидкость.
Внимание! Перед сборкой убедитесь в том, что инструмент выключен и отключен от сети.
Замена штепсельной вилки (только для
Великобритании и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
♦ Осторожно снимите старую вилку.
♦ Подсоедините коричневый провод к терминалу
фазы в новой вилке.
♦ Подсоедините синий провод к нулевому терминалу.
Внимание! Заземления не требуется. Соблюдайте
инструкции по установке вилки, которые предусмотрены к вилкам высокого качества. Рекомендованный
предохранитель: 13 A.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор мусора. Это изделие нельзя
утилизировать с обычным бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш инструмент
Stanley Fat Max требует замены или он вам больше не
нужен, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Утилизацию этого продукта нужно производить
в пунктах раздельного сбора мусора.
Система раздельного сбора отработавших
изделий и упаковочных материалов позволяет
перерабатывать их и использовать повторно.
Повторное использование материалов, подвергаемых вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от загрязнений
и сокращает потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают раздельный сбор электроприборов и бытового мусора
на муниципальных свалках или сдачу его продавцам
у которых вы покупали свой продукт.
Stanley Europe осуществляют прием на утилизацию
изделий Stanley Fat Max по окончании срока их службы.
Чтобы воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по ремонту,
который занимается сбором этих продуктов от имени
компании.
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись в местное
представительство компании Stanley Europe по адресу,
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
указанному в настоящем руководстве. Кроме того,
список авторизованных агентов по ремонту Stanley
Europe и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на веб-сайте:
www.2helpU.com.
указанному ниже или приведенному на задней стороне
обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную
декларацию по поручению компании Stanley Europe.
Технические характеристики
Kevin Hewitt
Вице-президент Obsah
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Бельгия
07.02.2014
FME720 (Тип 1)
Напряжение
Потребляемая мощность
Скорость без нагрузки
Вперем. тока
230
Вт
2 000
мин -1
4 800
Диаметр диска
мм
255
Отверстие ножовочного полотна
мм
30
Толщина диска
мм
1,8
Макс. длина поперечного
распила 90°
Гарантия
мм
305
Макс. длина поперечного
распила 45°
мм
203
Макс. глубина распила под
углом 90°
мм
92
Stanley Europe уверены в качестве своих продуктов
и предлагает замечательную гарантию для пользователей продукта. Это заявление о гарантии дополнительное и ни в коей мере не причиняет вред Вашим
договорным и юридическим правам. Гарантия действует
на территории стран-членов ЕС и Европейской зоне
свободной торговли.
Макс. глубина распила под
углом 90°
Скос (макс. положения)
Скос (макс. положения)
Вес
мм
41
левый
47°
правый
47°
левый
47°
правый
0°
кг
22
Режущая способность
Макс. поперечный разрез x глубина распила
92 мм × 305 мм
Макс. скос 47°
41 мм × 305 мм
Макс. скос 47°
92 мм × 203 мм
Maкс. режущая способность сложного скоса
47° × 47°
41 мм × 203 мм
LpA (акустическое давление) 95 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
LWA (акустическое давление) 108 дБ(A), Погрешность (K) 3 дБ(A)
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора),
определенные в соответствии со стандартом EN 61029:
Уровень вибрации (ah) 2,78 м/сек², погрешность (K) 1,5 м/сек²
Заявление о соответствии нормам ЕС
MACHINERY DIRECTIVE
FME720
Stanley Europe заявляет, что продукция, описанная
в “технических характеристиках” соответствует:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
ПОЛНАЯ ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ
Если продукт Stanley Fat Max оказался дефектным
в результате использования недоброкачественных
материалов или качества выполнения работ в течение
12 месяцев с даты покупки, Stanley Europe гарантирует
замену всех неисправных деталей бесплатно или - по
нашему усмотрению – замену устройства бесплатно,
при условии что:
♦ Продукт не использовали не по назначению и с нарушением инструкций руководство по эксплуатации.
♦ Продукт имеет следы нормального износа;
♦ Не было предпринято попыток ремонта, выполненного неавторизованным специалистом;
♦ Предоставлен чек о покупке.
♦ Продукт Stanley Fat Max должен быть возвращен
в полной комплектации и со всеми оригинальными
комплектующими
Если вы хотите заявить претензию, обратитесь к продавцу и уточните местонахождения ближайшего авторизованного дилера Stanley Fat Max в каталоге Stanley
Fat Max или обратитесь в местный офис Stanley Fat Max
по адресу, указанному на упаковке или в руководстве по
эксплуатации. Список авторизованных дилеров Stanley
Fat Max и подробности о нашем после продажном
обслуживании вы найдете в интернете на сайте:
www.stanley.eu/3.
Эти продукты также соответствуют Директиве 2004/108/
EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией
обращайтесь в компанию Stanley Europe по адресу,
zst00234927 - 19-06-2014
26
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
28
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
29
30
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising