FME720 | Stanley FME720 MITRE SAW instruction manual

533224-05 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
FME720
2
3
4
5
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Stanley Fat Max csúsztatható motorral ellátott kombinált
gérvágó fűrésze csak fa, műanyagok és nem-vasfémek fűrészelésére alkalmas. A szerszám professzionális és magán,
nem professzionális felhasználásra is alkalmas.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános
biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonságtechnikai figyelmeztetést és útmutatást. Az
alábbi figyelmeztetések és útmutatások be nem
tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést
okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a készülékkel kapcsolatos összes információnak. Az
„elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az
Ön által használt vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
6
A munkaterület biztonsága
A munkaterület tartsa tisztán és világítsa meg jól.
A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
Ne használja az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes légtérben, például ahol gyúlékony folyadékok, gázok vagy por vannak jelen. Elektromos
szerszámok használatakor szikra keletkezhet, amely
begyújthatja a port vagy gázt.
Elektromos szerszám használata közben tartsa
távol a gyermekeket és az arra járókat. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Elektromos biztonság
Az elektromos szerszám dugasza a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő legyen.
Soha, semmilyen módon ne alakítsa át a csatlakozódugót. A földelt elektromos szerszámokhoz ne
használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozódugasz és megfelelő fali aljzatok használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést kap,
nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszám
belsejébe, nő az áramütés veszélye.
Gondosan bánjon a kábellel. Az elektromos
szerszámot soha ne hordozza és ne húzza a tápkábelnél fogva, a dugaszt pedig ne a kábelnél fogva
húzza ki a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
szélektől, mozgó alkatrészektől, védje olajtól és
hőtől. A sérült vagy összetekeredett kábel növeli az
áramütés veszélyét.
A szabadban kizárólag csak az arra alkalmas
hosszabbító kábelt szabad használni. Kültéri használatra alkalmas hosszabbító kábel használata mellett
kisebb az áramütés veszélye.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD)
előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő kapcsoló
használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Személy védelem
Ne veszítse el éberségét, figyeljen mindig arra,
amit tesz, használja a józan eszét. Ne használja
a szerszámot, ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol hatása vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos
szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések, például
porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy fülvédő csökkentik a személyi sérülés
veszélyét.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója kikapcsolt állásban van-e, mielőtt azt
a hálózatra és/vagy akkumulátorra csatlakoztatja,
a kezébe veszi vagy hordozza. Ha az elektromos
szerszám hordozása közben az ujját a kapcsolón tartja,
vagy bekapcsolt szerszámot helyez áram alá, balesetet
okozhat.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot,
vegye le róla a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a szerszám beindulásakor személyi
sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Megfelelő öltözéket viseljen. Ne hordjon ékszert
vagy laza ruházatot munkavégzés közben. Haját,
ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó alkatrészektől. A laza öltözék, ékszerek vagy hosszú haj
beakadhatnak a mozgó részekbe.
Ha a készüléken van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket munka közben.
Porelszívó berendezés használatával nagymértékben
csökkenthetők a por okozta veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő elektromos szerszámot
MAGYAR
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
használja. A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely elektromos
szerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy
nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy
tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt
eltárolja, húzza ki a dugaszát a konnektorból és/
vagy válassza le az akkumulátorról. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám
véletlen beindulásának esélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan
helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek
hozzá; és ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy ezen
útmutatásokat. Az elektromos szerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, amely
befolyásolhatja a készülék használatát. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott vágószerszám beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata
veszélyhelyzetet teremthet.
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti
gyári alkatrészeket szabad felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos biztonságát.
Elektromos szerszámokra vonatkozó kiegészítő
biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonságtechnikai
figyelmeztetések gérvágó fűrészekhez.
♦
♦
♦
Ne használjon repedt, meghajlott, sérült vagy deformálódott fűrésztárcsát.
Cserélje ki az asztalbetétet, ha már megkopott.
Ne használjon az ajánlottnál kisebb vagy nagyobb
átmérőjű fűrésztárcsát. A megfelelő fűrésztárcsa
♦
♦
♦
♦
♦
jellemzőit lásd a műszaki adatoknál. Csak az EN 847-1
szabványnak megfelelő, ebben az útmutatóban ajánlott
fűrésztárcsákat használja.
Ne használjon nagy fordulatszámú acél (HSS) fűrésztárcsákat.
A fűrésztárcsák és durva felületű anyagok kezelése
közben viseljen kesztyűt (a fűrésztárcsákat lehetőleg
tokban kell hordozni).
Faanyagok fűrészelésénél használja a mellékelt porzsákot.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt markolatánál fogja, amikor olyan helyen végez munkát,
ahol a vágótartozék rejtett vezetékkel, vagy a szerszám saját tápkábelével kerülhet érintkezésbe. Ha
a vágótartozék áram alatt lévő vezetéket ér, a szerszám
fémalkatrészei is áram alá kerülhetnek, és a kezelő
áramütést szenvedhet.
Leszorítókkal vagy más praktikus módon stabil felületre rögzítse és támassza meg a munkadarabot.
Ha a munkadarabot a kezében tartja vagy a testéhez
támasztja, az instabillá válik, Ön pedig elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
Figyelmeztetés! A csiszolás során keletkező porral való érintkezés vagy annak belélegzése veszélyes lehet a kezelő és az arra járók egészségére.
Hordjon a por és gőzök belégzésének megakadályozására készült pormaszkot, és gondoskodjon
arról, hogy a munkaterületre belépők is viseljenek
megfelelő védőeszközöket.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Fontolja meg speciális kialakítású zajcsökkentő fűrésztárcsa használatát.
A vágandó anyagnak megfelelő fűrésztárcsát válaszszon.
Ez a gérvágó fűrész csak fa, műanyagok és nem-vasfémek fűrészelésére alkalmas.
Ne működtesse a gépet, ha a védőburkolat nincs
a helyén. Ne működtesse a gépet, ha a védőburkolat
nem működik vagy nincs megfelelően karbantartva.
Ferdevágásnál győződjön meg arról, hogy a szárny
biztonságosan rögzítve van-e.
Minden egyes vágás előtt gondoskodjon arról, hogy
a szerszám stabilan álljon.
A fogantyúkat tartsa szárazon és tisztán, olajtól és
zsírtól mentesen.
Tartsa rendben a gép környékét, ne hagyjon ott szétszórt anyagokat, pl. forgácsot, hulladékot.
Gondoskodjon a gép és a munkaterület megfelelő
általános vagy helyi megvilágításáról.
Ne engedje, hogy a gépet a használatára ki nem
képzett személyek működtessék.
Használat előtt ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa helyesen van-e felszerelve. Ellenőrizze, hogy a fűrésztárcsa
a helyes irányban forog-e. Tartsa élesen a fűrésztárcsát.
7
MAGYAR
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
8
Csak olyan fűrésztárcsát használjon, amelynek a rajta
feltüntetett fordulatszáma legalább egyenlő a fűrész
adatlapján megadott fordulatszámmal.
A gépre felszerelt lézert semmiképpen ne cserélje
más típusúra. A lézer javítását csak a Stanley Fat Max
hivatalos szervizszemélyzete végezheti.
Mielőtt fűrésztárcsát cserél vagy karbantartást végez,
áramtalanítsa a szerszámot.
Csak akkor végezzen tisztítást vagy karbantartást a gépen, és távolítsa el a munkadarab levágott darabkáit
vagy más részecskéket a vágási területről, ha a fűrész
már nem jár, és a fűrészfej nyugalmi helyzetben van.
Lehetőleg mindig szerelje a gépet munkapadra.
Rögzítse a munkadarabot. Biztonságosabb a munkadarabot leszorító eszközzel vagy satuval rögzíteni, mint
kézben tartani.
A megmunkálandó darabot mindig biztonságosan
rögzítse. Ne dolgozzon olyan munkadarabbal, amely
túl kicsi ahhoz, hogy rögzíthető legyen, azaz, túl kicsi
a távolság a keze és a forgó fűrésztárcsa között. Amikor hosszú munkadarabbal dolgozik, mindig használjon
plusz támasztékot.
A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy minden
reteszelő gomb és fogantyú szorosan rögzítve van-e.
Soha ne használja a fűrészt asztalbetét nélkül.
Soha ne tegye egyik kezét sem a fűrésztárcsa közelébe, amíg a fűrész áram alatt van.
Soha ne próbálja a gyorsan mozgó szerszámot gyorsan
megállítani úgy, hogy egy szerszámot vagy más
eszközt szorít a fűrésztárcsához; mert azzal súlyos
balesetet okozhat.
Bármilyen szerelék vagy tartozék használata előtt
olvassa át a kezelési útmutatót. A tartozékok helytelen
használatával kárt okozhat.
Ne használjon csiszolókorongot.
A fűrészt a munkadarabban létrehozott vágatból a kapcsoló kioldása előtt emelje ki.
Ne ékelje ki a ventilátort csak azért hogy tartsa a motor
tengelyét.
Amikor a szárnyat leengedi, a fűrésztárcsa védőburkolata automatikusan felemelkedik; amikor pedig felemeli
a szárnyat, a védőburkolat leereszkedik, és befedi
a fűrésztárcsát. A védőburkolatot akkor emelheti fel
kézzel, amikor fűrésztárcsát fel- vagy leszerel, vagy
amikor átvizsgálja a fűrészt. Csak akkor emelje fel
a fűrésztárcsa védőburkolatát kézzel, amikor a gép ki
van kapcsolva.
Időnként ellenőrizze, hogy a motor szellőzőnyílásai
tiszták és forgácstól mentesek-e.
Azbeszttartalmú anyagot ne fűrészeljen. Az azbeszt
rákkeltő anyagként ismert.
A szerszámon elhelyezett figyelmeztető jelzéseket soha
ne tegye felismerhetetlenné.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Soha ne álljon rá a szerszámra. Súlyos sérülés
következhet be, ha a szerszám felborul, vagy amikor
érintkezésbe kerül a fűrésztárcsával.
A munka elvégzése után addig soha ne érjen a fűrésztárcsához, amíg az le nem hűlt. Munka közben
a fűrésztárcsa nagyon felforrósodik.
A fűrésztárcsát csak akkor közelítse a munkadarabhoz, amikor a fűrész már be van kapcsolva. Ellenkező
esetben fennáll annak veszélye, hogy a fűrésztárcsa
a munkadarabba akadva visszarúg.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott
tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem
sorolt műveletek végzése személyi sérülés és/vagy
dologi kár veszélyével jár.
Soha ne tegye kezét a vágási terület közelébe. Tartsa
mindkét kezét távol az „El a kezekkel zónától“, amelybe
az egész asztal beletartozik, és az „El a kezekkel“
szimbólummal meg van címkézve.
Az elszabadult anyagrészecskéktől származó sérülés
elkerülése végett előbb áramtalanítsa a fűrészt, hogy
az véletlenül ne indulhasson be, majd csak azután távolítsa el az apró anyagrészecskéket.
Használat előtt és karbantartás után ellenőrizni kell,
hogy rendesen működik-e a fűrésztárcsa védőburkolata. Ennek ellenőrzését a fűrész kikapcsolt és áramtalanított állapotában kell végezni. A szárnyat fel kell
emelni és le kell engedni, hogy a védőburkolat befedje
a fűrésztárcsát, és a fűrésztárcsa ne érjen a védőburkolathoz. Ha a védőburkolat nem működik megfelelően,
képzett szakemberrel szervizeltesse a szerszámot.
A Stanley Fat Max vevőszolgálatánál érdeklődje meg
az Önhöz legközelebbi szerviz elérhetőségét.
Maradványkockázatok
A következő kockázatok minden fűrész használatával együtt
járnak: Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások betartása és a védőberendezések használata ellenére
sem kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦ Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
♦ Halláskárosodás.
♦ A forgó fűrésztárcsa fedetlen részei miatti balesetveszély.
♦ Alkatrészek, fűrésztárcsák, tartozékok cseréje közben
bekövetkező sérülések.
♦ Az ujjak becsípődésének veszélye a védőburkolatok
kinyitásakor.
♦ A fűrészpor belégzése miatti egészségkárosodás, különösen tölgy, bükk és a rétegelt lemezes (MDF) anyagok
fűrészelésénél.
♦ A szerszám huzamosabb idejű használata miatti
sérülések. Ha bármely szerszámot huzamosabb ideig
használ, rendszeresen iktasson be szüneteket.
MAGYAR
Kiegészítő biztonsági előírások
lézerkészülékekhez
A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás szintje az itt
feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
Ez a lézer az IEC 60825-1:2007 szabvány szerint 1M
osztályúnak minősül. A lézerdiódát ne cserélje más típusúra.
A sérült lézert megbízott szervizzel javíttassa meg. Csak
vágási vonalak kivetítésére használja a lézert.
♦ Közvetlenül és szándékosan soha ne nézzen a lézersugárba.
♦ Ne használjon optikai eszközöket a lézersugár megfi gyeléséhez.
♦ Ne állítsa a szerszámot olyan helyzetbe, hogy a lézersugár bárkit fejmagasságban érhessen.
♦ Ne engedjen gyerekeket a lézer közelébe.
Figyelmeztetés! Ne nézzen bele közvetlenül. A lézer sugároz, amikor a lézervezető be van kapcsolva. Ne nézzen bele
közvetlenül. Bármilyen beállítás elvégzése előtt áramtalanítsa a gérvágó fűrészt.
♦ A lézermutató nem játék, nem kerülhet gyermek
kezébe. Ennek a készüléknek a helytelen használata
gyógyíthatatlan szemsérülést okozhat.
♦ Tilos a lézerteljesítmény növelésének céljából bármilyen beállítást végezni. A jelen biztonsági útmutatások
be nem tartásából származó károkért semmilyen
felelősséget nem vállalunk.
♦ A lézermutató használata közben ne irányítsa a lézersugarat emberek és/vagy tükröző felületek felé. Már
alacsony intenzitású lézersugár is okozhat szemkárosodást. Ezért ne nézzen bele közvetlenül a lézersugárba.
♦ A lézermutatóban nincsenek szervizelést igénylő komponensek. Ne nyissa fel a készülékházat, mert azzal
elvesztené a jótállást.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések
meghatározásához végzett, a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget
jelentő időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan
használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét,
pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám ki van
kapcsolva vagy üresen jár.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek
(a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai,
érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet
vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást
biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a szerszámmal.
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése
érdekében a felhasználónak át kell olvasnia
a kezelési kézikönyvet.
Viseljen biztonsági szemüveget vagy védőszemüveget.
Hordjon fülvédőt.
Viseljen porvédő maszkot.
Ezt a terméket 16 éven aluliak nem használhatják.
„El a kezekkel zóna” – Ujjait és karját tartsa távol
a forgó fűrésztárcsától.
A fűrésztárcsák kezelése közben viseljen védőkesztyűt.
Figyelmeztetés! Lézersugárzás.
Ne nézzen bele a lézersugárba.
Ne nézze közvetlenül a lézersugarat még optikai
eszközzel sem.
Lásd a lézertermék
jellemzőinél.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket az
EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg, így
azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték az elektromos szerszám használata során
eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
Elektromos biztonság
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy az
áramforrás feszültsége megfelel-e a készülék
adattábláján megadott feszültségnek.
9
MAGYAR
♦
A sérült hálózati kábelt a veszély elkerülése érdekében
cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik Stanley Fat Max
márkaszervizzel.
Feszültségcsökkenések
A bekapcsoláskor keletkező áramlökés rövid ideig tartó
feszültségcsökkenést okoz. Kedvezőtlen áramellátási
körülmények esetén ez más berendezések működését is
befolyásolhatja. Ha az áramellátó rendszer impedanciája
0,34 Ω-nál alacsonyabb, valószínűleg nem lép fel zavar.
Hosszabbító kábel használata
♦ Mindig jóváhagyott, a szerszám áramfelvételének
megfelelő hosszabbító kábelt használjon (lásd
a műszaki adatoknál). Használat előtt ellenőrizze, nem
sérült, kopott vagy elöregedett-e a hosszabbító kábel.
Ha sérült vagy hibás, cserélje ki. Kábeldob használata
esetén mindig teljesen tekerje le a kábelt. A szerszám
áramfelvételének nem megfelelő, sérült vagy hibás
hosszabbító kábel használata tűz és áramütés veszélyét hordozza magában.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Ferdevágási szögskála
Jobb oldali vezetősín
Lézer
Fűrésztárcsa
Tengelyzár gombja
Fűrész-szárny kioldó karja
R ábra
53. Leszorító
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjön meg arról,
hogy a szerszám ki van kapcsolva, és a dugasza ki van
húzva a konnektorból.
Tartsa szem előtt: Ezt a szerszámot még a gyárban pontosan beállítjuk. A legjobb eredmények érdekében ellenőrizze
a következők pontosságát, és szükség esetén állítson utána.
Lézersugár
A lézersugarat a gyártás során beállítjuk, azon a felhasználó
nem változtathat.
Részegységek
Gérszög állítása
Ez a szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza:
1. Lézer be- és kikapcsolója
2. Működtető főfogantyú
3. Üzemi kapcsoló
4. Motorburkolat
5. Mozgatható alsó védőburkolat
6. Asztalhosszabbító ütközője (jobb)
7. Asztalhosszabbító (jobb)
8. Réslap
9. Gérrögzítő
10. Gérreteszelő gomb
11. Gérzár kar
12. Gér-helyzetjelző
13. Gérskála
14. Forgóasztal
15. Furatok a munkapadra szereléshez
16. Szorító rögzítők
17. Asztalhosszabbító (bal)
18. Asztalhosszabbító ütközője (bal)
19. Asztalhosszabbító rögzítőgombja
20. Magas csúszó vezetősín rögzítője
21. Bal oldali vezetősín
22. Bal oldali magas csúszó vezetősín
23. 33,9°-os ferdeszög-rögzítő
24. Hátsó hordfogantyú
25. Fűrészpor-elvezető csonk
26. Fém felső védőburkolat
27. Elülső hordfogantyú
28. Kivehető szénkefe tartó
29. Rudazat
30. Szögütköző fogantyúja
A kombinált gérvágó fűrész skáláján a vágási szög balra
vagy jobbra 0° – 47° szögtartományban könnyedén leolvasható. A leggyakoribb szögbeállításokhoz előre beállított
ütközők vannak a készüléken, ezért könnyen beállítható
a kívánt helyzet. A leggyorsabb és legpontosabb beállítások
érdekében végezze el az alábbi műveletsort.
10
Gérrögzítő (B. ábra)
A gérrögzítővel (9) az előre beállított, a gérreteszelő karral
(11) beállítandó szögektől (0°, 15°, 22,5°, 31,6° és 47°)
eltérő szögeket állíthat be.
A szögütközők beállítása 90°-ra és 45°-ra
(C – F ábra)
♦
Lazítsa meg a szögütköző fogantyúját (30), majd mozgassa el a vágófejet ütközésig jobbra, azután szorítsa
be a szögütköző fogantyúját.
♦ Derékszögű vonalzóval állítsa a fűrésztárcsát az asztalhoz képest 90°-os szögbe (D ábra).
♦ Ha utánállítás szükséges, lazítsa meg a záróanyát (41),
majd a csavarkulccsal állítsa úgy a csavart (40), hogy
a fűrésztárcsa az asztallal 90°-os szöget zárjon be.
♦ Húzza meg a záróanyát (41).
♦ Igazítsa a szögjelzőt (39) a 0° jelzéshez a csavar (38)
állításával.
A 45°-os ütköző beállításánál győződjön meg arról, hogy
a bal oldali magas csúszó vezetősín (22) úgy van beállítva,
hogy a vágófej 45°-os helyzetbe állítható legyen (E ábra).
♦ Oldja a magas csúszó vezetősín leszorítóját (20), és
mozgassa el a magas csúszó vezetősínt (22) a fűrésztárcsától távolodó irányba.
♦ Húzza meg a magas csúszó vezetősín leszorítóját (20).
MAGYAR
♦
Húzza ki a 33,9°-os ferdeszög-rögzítőt (23), és 90°-os
beállításhoz is ugyanezt a műveletsort végezze el, de
a vágófejet balra mozgassa, és használja a záróanyát
(43) és az állítócsavart (42).
A vezetősín állítása (G – H ábra)
♦
♦
♦
♦
Engedje le a vágófejet, és nyomja be a rögzítőcsapot
(46). Bizonyosodjon meg arról, hogy az asztal 0°-os
gérvágási helyzetben van.
Helyezzen egy derékszöget a bal oldali vezetősín (21)
és a fűrésztárcsa (34) közé (G ábra).
Ha a fűrésztárcsa nem érintkezik teljes hosszában
a derékszöggel, lazítsa meg a három csavart (44) (H
ábra), és állítson a vezetősínen.
Húzza meg a három csavart (44).
Munkapadra szerelés (I ábra)
Tartsa szem előtt: Nyomatékosan javasoljuk, hogy
a gérvágó fűrészt annak maximális stabilitása érdekében
biztonságosan csavarozza a munkapadhoz. Amikor csak
teheti, ellenőrizze, hogy a gép stabilan van-e a munkapadhoz rögzítve.
♦ A munkapadon jelölje ki a négy csavarfurat helyét.
♦ Fúrja ki őket Ø10 mm átmérőjű fúrószárral.
♦ Csavarokkal, alátétekkel és anyákkal rögzítse a gérvágó fűrészt a munkapadhoz.
Tartsa szem előtt: Ezek a rögzítőelemek nincsenek a szerszámhoz tartozékként mellékelve.
A szerszám használata
♦
Vágás közben ne vigye a kezét a fűrésztárcsához 150
mm-nél közelebbre.
♦ Vágás közben a munkadarabot erősen nyomja az
asztalhoz és a vezetősínhez. Tartsa a kezét ebben
a helyzetben, amíg a kapcsolót fel nem engedi és
a fűrésztárcsa le nem áll.
♦ Mindig végezzen próbamozdulatot (kikapcsolt
fűrésszel) a vágás befejezése előtt, hogy ellenőrizze
a fűrésztárcsa útját.
♦ Ne tegye keresztbe a kezét.
♦ Mindkét lábával szilárdan álljon a talajon, és őrizze meg
az egyensúlyát.
♦ Amikor a fűrész-szárnyat balra és jobbra mozgatja,
kövesse a mozgást, és a fűrésztárcsától kissé oldalra
álljon.
♦ Nézzen keresztül a védőburkolat szellőzőnyílásain,
amikor ceruzavonalat követ.
Figyelmeztetés! Fa vágásánál mindig szereljen fel porelszívót. Egy porzsák mellékelve van. Nyomja össze a porzsák
nyílásán lévő fémkapcsokat, majd helyezze rá a porzsákot
a fűrész porelszívó csonkjára (25), majd engedje el a kapcsokat, hogy a porzsák szorosan illeszkedjen a csonkra.
Figyelmeztetés! Bármilyen vágási művelet megkezdése
előtt győződjön meg arról, hogy a munkadarab biztonságosan rögzítve van a helyén. A használható munkadarab
minimális mérete: 150 mm hosszú, 50 mm széles és 3 mm
magas. Ha nincs biztonságosan rögzítve, súlyos személyi
sérülés következhet be.
Billenő gérvágási alapműveletek (A, H és R ábra)
♦
A munkadarabot mindig rögzítse biztonságosan a leszorítóval (53). Két furat (45- H ábra) és (16 - A ábra) elő
van készítve a leszorítóhoz (R ábra, 53). Ügyeljen arra,
hogy a leszorító (53) erősen be legyen nyomva a tartófuratba, mielőtt a rögzítőt a munkadarabra szorítja.
Figyelmeztetés! Bármilyen vágási művelet megkezdése
előtt győződjön meg arról, hogy a munkadarab biztonságosan rögzítve van a helyén. Ha nincs biztonságosan rögzítve,
súlyos személyi sérülés következhet be.
♦ A munkadarabot mindig a vezetősínhez helyezze.
A domború vagy görbe munkadarab, amely nem simul
az asztal síkjához vagy a vezetősínhez, a fűrésztárcsa
elakadását okozhatja, ezért nem használható.
Billenő gérvágás (I és J ábra)
Figyelmeztetés! Vágás közben a vágófejet és a forgó
fűrésztárcsát soha ne húzza önmaga felé. A tárcsa
felszaladhat a munkadarab tetejére, amitől a vágófej és a fűrésztárcsa visszarúghat. Addig soha ne engedje le a forgó
fűrésztárcsát, amíg a vágófejet a fűrész elejéhez nem húzta.
♦ Oldja a rudazatot (29) a zárógombbal (48), majd hagyja
a vágófejet szabadon mozogni (J ábra).
♦ Állítsa a vágófejet a kívánt gér-, illetve ferdeszögbe,
a gérszög illetve a ferdeszög beállításának műveletei
szerint.
♦ A főfogantyút (2) tartva húzza a rudazatot (29) előre,
amíg a fűrésztárcsa közepe túl nem halad a munkadarab elején.
♦ Működtesse az üzemi kapcsolót (3), majd a fűrész szárnyának kioldókarját (36) nyomva engedje le a vágófejet.
♦ Amint a fűrész felvette a teljes fordulatszámot, nyomja
a főfogantyút (2) lassan lefelé, a munkadarab vezető
élén keresztül vágva.
♦ A vágás elvégzéséhez lassan mozgassa a főfogantyút
(2) a vezetősín felé.
♦ Oldja az üzemi kapcsolót (3), majd hagyja a fűrésztárcsát leállni, mielőtt a vágófejet hagyná felemelkedni.
Daraboló vágás
♦
♦
♦
♦
♦
Csúsztassa a vágófejet teljesen a hátulsó helyzetébe,
majd zárja a rudazatot (29) a zárógombbal (48).
Működtesse az üzemi kapcsolót (3), majd a fűrész szárnyának kioldókarját (36) nyomva engedje le a vágófejet.
Amint a fűrész felvette a teljes fordulatszámot, nyomja
a főfogantyút (2) lassan lefelé, a munkadarabon keresztül vágva.
A vágás elvégzéséhez lassan mozgassa a főfogantyút
(2) a vezetősín felé.
Oldja az üzemi kapcsolót (3), majd hagyja a fűrésztárcsát leállni, mielőtt a vágófejet hagyná felemelkedni.
11
MAGYAR
Gérvágás
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Kapcsolja be a lézert a be- és kikapcsolóval (1).
Lazítsa meg a gérreteszelő kart (11), majd mozgassa az
asztalt a kívánt szögbe. 0°, 15°, 22,5°, 31,6° és 45°-nál
előre beállított ütközők vannak. Szorítsa be a gérreteszelő kart (11).
Bármilyen más szög esetén a gérrögzítővel (9) (B ábra)
állítsa a gérvágó fűrészt a kívánt szögbe.
Működtesse az üzemi kapcsolót (3), majd a fűrészszárny kioldókarját (36) nyomva engedje le a vágófejet.
Amint a fűrész felvette a teljes fordulatszámot, nyomja
a főfogantyút (2) lassan lefelé, a munkadarabon keresztül vágva.
A vágás elvégzéséhez lassan mozgassa a főfogantyút
(2) a vezetősín felé.
Oldja az üzemi kapcsolót (3), majd hagyja a fűrésztárcsát leállni, mielőtt a vágófejet hagyná felemelkedni.
A magas csúszó vezetősín működtetése minden
ferde- és gérvágásnál.
♦
A bal vezetősín oldali mozgatható része a munkadarabnak a fűrésztárcsa melletti maximális megtámasztása
érdekében igazítható, így a fűrésszel egészen 47°-os
ferdevágást lehet végezni balra. A csúsztatási távolságot mindkét irányban ütköző korlátozza.
A vezetősín állítása (E ábra)
♦
Lazítsa meg a magas csúszó vezetősín leszorítóját
(20), majd csúsztassa balra a vezetősínt.
♦ A kikapcsolt fűrészt futtassa végig a vágóúton a hézag
ellenőrzéséhez.
♦ Állítsa be a vezetősínt a fűrésztárcsához annyira
közelre, amennyire praktikus, hogy minél jobban megtámaszthassa a munkadarabot anélkül, hogy akadályozná a fűrész-szárny fel-le mozgását.
♦ Húzza meg a magas csúszó vezetősín leszorítóját (20),
hogy a vezetősínt a helyén rögzítse.
Figyelmeztetés! A vezetőhorony fűrészportól eltömődhet.
Pálcával vagy alacsony nyomású levegővel tisztítsa meg
a vezetőhornyot.
♦
♦
♦
♦
Amint a fűrész felvette a teljes fordulatszámot, nyomja
a főfogantyút (2) lassan lefelé, a munkadarab vezető
élén keresztül vágva.
A vágás elvégzéséhez lassan mozgassa a főfogantyút
(2) a vezetősín felé.
Oldja az üzemi kapcsolót (3), majd hagyja a fűrésztárcsát leállni, mielőtt a vágófejet hagyná felemelkedni.
Bizonyosodjon meg arról, hogy a fűrészfej ferdevágásnál biztonságosan rögzítve van.
Kombinált vágás
♦
A kombinált vágás szögének beállítása előtt győződjön
meg arról, hogy a magas csúszó vezetősín a helyes
irányba van állítva.
A kombinált vágás a gérvágás és a ferdevágás kombinációja.
♦ Kapcsolja be a lézert a be- és kikapcsolóval (1).
♦ Ennél a vágásnál is a fenti műveletsort végezze el.
♦ Amint a fűrész felvette a teljes fordulatszámot, nyomja
a főfogantyút (2) lassan lefelé, a munkadarab vezető
élén keresztül vágva.
♦ A vágás elvégzéséhez lassan mozgassa a főfogantyút
(2) a vezetősín felé.
♦ Oldja az üzemi kapcsolót (3), majd hagyja a fűrésztárcsát leállni, mielőtt a vágófejet hagyná felemelkedni.
Alapprofilok vágása
Alapprofilokat vághat függőlegesen a vezetőnek támasztva
vagy az asztalra fektetve.
♦ Nézze át a következő táblázatot:
Függőleges helyzet
Vízszintes helyzet
(a szegélyprofil
(a szegélyprofil hátulja
hátulja a vezetősínhez az asztal vízszintes
támaszkodik)
síkján)
Beállítások
Ferdevágás szöge
Szegélyprofil helyzete
Gérszög
Belső
sarok
Szegélyprofil
helyzete
Ferdevágás
♦
A dőlésszög beállítása előtt győződjön meg arról, hogy
a magas csúszó vezetősín a helyes irányba van állítva.
Tartsa szem előtt: A fűrész fel van szerelve egy speciális
33,9°-os ferdeszög-rögzítővel (23) speciális szegélyprofilok
vágásához.
♦ Lazítsa meg a szögütköző fogantyúját (30) (F ábra),
majd mozgassa a vágófejet a kívánt szögbe. Szorítsa
be a szögütköző fogantyúját (30).
♦ Működtesse az üzemi kapcsolót, majd nyomja
a kioldókart (36), és amint a fűrész felvette a teljes
fordulatszámot, nyomja lassan lefelé a főfogantyút (2),
a munkadarabon keresztül vágva.
12
Megmunkált oldal
0°
45°
Bal oldal
Jobb oldal
Balra
45°-nál
Jobbra
45°-nál
0°
0°
Az alja az
asztalhoz
támaszkodik
A teteje
a vezetősínhez
támaszkodik
Az alja
a vezetősínhez
támaszkodik
Az alja az
asztalhoz
támaszkodik
Bal oldal
Jobb oldal
Tartsa
Tartsa
Tartsa
Tartsa
a vágás bal a vágás a vágás bal a vágás bal
oldalát
jobb oldalát
oldalát
oldalát
MAGYAR
Függőleges helyzet
Vízszintes helyzet
(a szegélyprofil
(a szegélyprofil hátulja
hátulja a vezetősínhez az asztal vízszintes
támaszkodik)
síkján)
Beállítások
Ferdevágás szöge
Külső
sarok
0°
Balra
45°-nál
Jobbra
45°-nál
0°
0°
Szegélyprofil
helyzete
Az alja az
asztalhoz
támaszkodik
Az alja az
asztalhoz
támaszkodik
A teteje
a vezetősínhez
támaszkodik
Az alja
a vezetősínhez
támaszkodik
Tartsa
Tartsa
Tartsa
Tartsa
a vágás bal a vágás
a vágás
a vágás
oldalát
jobb oldalát jobb oldalát jobb oldalát
Szegélyprofilok vágása (L ábra)
A szegélyprofilok vágása ezzel a gérvágó fűrésszel csak
vízszintesen az asztalon végezhető.
♦ A gérfűrész el van látva speciális gérvágó ütközőkkel
balra és jobbra 31,6°-nál, valamint és egy 33,9°-os
szögütközővel speciális szegélyprofilhoz, azaz 52° van
a profil hátoldala és a felső, mennyezethez illeszkedő,
ill. 38° van a profil hátoldala és az alsó, a falhoz illeszkedő felület között.
♦ Használja az alábbi táblázatot ehhez a profilvágáshoz:
Beállítások
Gérszög
Ferdevágás
szöge
Belső sarok
Szegélyprofil
helyzete
Megmunkált
oldal
Gérszög
Külső sarok
♦
Lazítsa meg a gérreteszelő kart (11) (B ábra), majd
fordítsa az asztalt teljes mértékben jobbra. Rögzítse az
asztalt 45°-os gérvágási szögnél.
♦ Húzza a vágófejet a fűrész elejéhez, majd zárja a rudazatot a zárógombbal (48) (J ábra).
♦ Engedje le a vágófejet, és nyomja be a rögzítőcsapot
(46) (H ábra).
♦ A gérvágó fűrészt a az elülső és a hátsó hordfogantyúinál (24, 27) fogva hordozza.
Figyelmeztetés! Ne hordozza a gépet a védőburkolatnál
fogva.
A fűrésztárcsa és a fogak típusa
Fog típusa
Anyag
Fa
600 – 100T
24 – 100T
TCG
ATB
Épületfa
•
•
Rétegelt lemez
•
•
Keményfa
•
•
•
Bal oldal
Jobb oldal
Faforgácslemez
•
Jobbra 31,6°
Balra 31,6°
PVC
•
33,9°
33,9°
•
A teteje
a vezetősínhez
támaszkodik
Az alja
a vezetősínhez
támaszkodik
ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Akril
•
Műanyag
Tartsa a vágás bal Tartsa a vágás bal
oldalát
oldalát
Jobbra 31,6°
Balra 31,6°
33,9°
33,9°
Szegélyprofil
helyzete
Az alja
a vezetősínhez
támaszkodik
A teteje
a vezetősínhez
támaszkodik
Megmunkált
oldal
Tartsa a vágás
jobb oldalát
Tartsa a vágás
jobb oldalát
Ferdevágás
szöge
A vágófejet előre-hátra mozgatva – mint egy teljes
tipikus vágási mozdulatnál a vezérlő szárny mentén –
ellenőrizze a vágófej mélységét.
A szerszám hordozása (N ábra)
45°
Gérszög
Megmunkált oldal
♦
Tartsa szem előtt: Ezek a speciális ütközők nem alkalmazhatók 45°-os profilvágásnál.
Tartsa szem előtt: Mivel a legtöbb helyiségben nincs
pontos 90°, finombeállítás szükséges, a szögek megfelelő
beállítását próbavágással ellenőrizze.
A vágási mélység beállítása (M ábra)
A vágási mélység többszöri egyforma mélységű vágáshoz
beállítható.
♦ Állítsa a vágófejet lefelé addig, amíg a fűrésztárcsa
fogai a kívánt vágási mélységig nem érnek.
♦ Mialatt a felső szárnyat a helyén tartja, forgassa a leállító gombot (47) addig, amíg el nem éri az ütközőlemezt
(49).
Nem-vasfém
PC
•
PS
•
Alumínium
•
Réz
•
Az Ön gérvágó fűrészét negatív fogdőlésű fűrésztárcsával
szállítjuk. Ezért a fűrésztárcsa cseréje esetén is ajánlatos
negatív dőlésű tárcsát felszerelni.
♦ TCG típus- Alumíniumlemezek, sajtolt csövek és egyéb
nem-vasfémek (pl. réz, sárgaréz) vágásához.
♦ ATB típus- Faanyag, rétegelt lemez, préselt karton,
kemény farostlemez és forgácslemez vágásához és
sorjázásához, ahol tiszta vágási felület szükséges.
Nem-vasfémek vágásánál mindig negatív fogdőlésű fűrésztárcsát használjon.
Figyelmeztetés! Ne használjon olyan fűrésztárcsát, amelyhez távtartót vagy tengelygyűrűt is fel kell szerelni. Csak
a kézikönyvünkben megadott fűrésztárcsákat használja.
Fűrésztárcsa cseréje (O – Q ábra)
Figyelmeztetés! Fűrésztárcsa cseréje előtt a gép véletlen
beindulásától származó sérülések elkerülése végett mindig
húzza ki a szerszám dugaszát a konnektorból. Megfelelően
élezett fűrésztárcsát használjon. Tartsa be a fűrésztárcsán
megadott maximális fordulatszámot és fogtípust. Csak
13
MAGYAR
a Stanley Fat Max által ajánlott fűrésztárcsát használjon.
A fűrésztárcsa (34) cseréjét a következők szerint végezze:
♦ Nyomja a fűrész-szárny kioldókarját (36), és forgassa
az alsó védőburkolatot az óramutató járásával ellentétes irányban, majd vegye ki a fűrésztárcsát. Egyik
kezével tartsa a védőburkolatot a helyén (O ábra).
♦ Csavarhúzóval csak lazítsa meg, de ne csavarja ki
a csavart (50). Ne csavarja ki a csavart teljesen, mert
azzal megnehezítené az összeszerelést.
♦ Csavarhúzóval csak lazítsa meg, de ne csavarja ki
a csavart (51), amíg a fém védőlemezben mozgást
észlel. Ne csavarja ki a csavart teljesen, mert azzal
megnehezítené az összeszerelést.
♦ Mozgassa el a fém felső védőburkolat lemezét az
óramutató járásával ellentétes irányba (P ábra). Ezután
már hozzáférhet a tengelycsavarhoz (52), amely a fűrésztárcsát (34) a gérfűrészhez rögzíti.
♦ A motorburkolaton elhelyezett tengelyzár gomb (35)
megnyomásával reteszelje a fűrésztárcsát (34), hogy az
ne foroghasson.
♦ A mellékelt fűrésztárcsa-kulccsal a tengelycsavart (52)
az óramutató járásának irányában forgatva vegye ki
a csavart és a fűrésztárcsát (34).
♦ Tegyen be új fűrésztárcsát, győződjön meg arról, hogy
a fogak lefelé mutatnak, és a fűrésztárcsán megjelölt
forgásirány megegyezik a gérvágó fűrész burkolatán
megjelölttel (az óramutató irányában) (P ábra).
♦ Lazán illessze be kézzel a tengelycsavart (52), és
forgassa az óramutató járásával ellentétes irányban.
♦ Tartsa lenyomva a tengelyzár gombját (35), és a fűrésztárcsa-kulccsal húzza meg a tengelycsavart (52), hogy
a fűrésztárcsa biztonságosan rögzítve legyen.
♦ Helyezze vissza a fém felső védőburkolat lemezét (26)
az eredeti helyzetébe, majd húzza meg a két csavart
(50 és 51).
♦ Engedje a mozgatható alsó védőburkolatot (5) visszaállni eredeti helyzetébe, hogy befedje a fűrésztárcsát.
Figyelmeztetés! Soha ne nyomja a tengelyzárat, amíg
a fűrésztárcsa forgásban van. Ügyeljen arra, hogy lenyomva
tartsa a védőburkolat bilincsét, és a fűrésztárcsa felszerelése után erősen húzza meg a bilincs csavarját .
Figyelmeztetés! A védőburkolat bilincsének vissza kell
térnie az eredeti helyzetébe és a csavart meg kell húzni,
mielőtt bekapcsolja a fűrészt. Ennek elmulasztása esetén
a védőburkolat hozzáérhet a forgó fűrésztárcsához, ami
a fűrész károsodását okozhatja, és súlyos személyi sérülést
is eredményezhet.
Tartozékok
A szerszám teljesítménye függ a felhasznált tartozéktól.
A Stanley Fat Max tartozékok magas minőségi követelményeknek megfelelően készültek, és tervezésükkor a szerszám teljesítményének optimalizálása volt a fő cél. A fenti
tartozékok felhasználásával a lehető legjobb teljesítményt
érheti el.
14
Karbantartás
Az Ön szerszámát minimális karbantartás melletti hosszú
távú használatra terveztük. A szerszám folyamatosan
kielégítő működése függ a gondos ápolástól és a rendszeres
tisztítástól is.
♦ Tiszta és száraz ecsettel rendszeresen tisztítsa meg
a szellőzőnyílásokat.
♦ A szerszámot csak enyhe szappannal és nedves
ronggyal tisztítsa. Ne hagyja, hogy a szerszám belsejébe folyadék kerüljön, és ne is merítse a szerszám
alkatrészeit folyadékba.
Figyelmeztetés! Karbantartás előtt ellenőrizze, hogy kikapcsolta-e és áramtalanította-e a szerszámot.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦ A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦ A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési
útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor Stanley Fat Max készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá,
gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és csomagolások elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott
anyagok segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben
csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek
háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről helyhatósági
hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
A Stanley Fat Max termékekre élettartamuk lejártával
a Stanley Europe visszavételi lehetőséget kínál. Ez a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa el
készülékét egy megbízott szervizbe, amelyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi
Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
MAGYAR
A Stanley Europe márkaszervizek listájáról, ill. az eladás
utáni szolgáltatásokról a következő internetes oldalon is
tájékozódhat: www.2helpU.com.
Műszaki adatok
FME720 (1-es típus)
Feszültség
Felvett teljesítmény
Vac
230
W
2 000
Üresjárati fordulatszám
min -1
4 800
Fűrésztárcsa átmérője
mm
255
Fűrésztárcsa furata
mm
30
Fűrésztárcsa vastagsága
mm
1,8
Max. keresztvágó kapacitás 90°
mm
305
Max. gérvágó kapacitás 45°
mm
203
Max. vágásmélység 90°
mm
92
Max. vágásmélység ferde keresztvágásnál
mm
41
Gérvágás (max. helyzetek)
Ferdevágás (max. helyzetek)
Súly
bal
47°
jobb
47°
bal
47°
jobb
0°
kg
22
Vágókapacitások
Max. keresztvágás × vágási mélység
92 mm × 305 mm
Max. ferdevágási szög 47°
41 mm × 305 mm
Max. gérvágási szög 47°
92 mm × 203 mm
Max. kapacitás 47° × 47°-nál, kombinált vágásnál
41 mm × 203 mm
LpA (hangnyomás) 95 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
LWA (hangteljesítményszint) 108 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (triax vektorösszeg) az
EN 61029 szabvány szerint:
Súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték (ah) 2,78 m/s², toleranciafaktor (K)
1,5 m/s²
CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
FME720
A Stanley Europe kijelenti, hogy a „Műszaki adatok”
cím alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 61029-1,
EN 61029-2-9.
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon
a Stanley Europe vállalathoz a következőkben megadott
vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Stanley Europe vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
2014/02/07
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi Stanley
képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
Emellett a hivatalos Stanley szervizek listája, illetve eladás
utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő honlapon érhetők el:
www.stanley.eu/3.
Kérjük a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja
Stanley Fat Max készülékét a www.stanley.eu/3 oldalon,
annak érdekében, hogy jogosult legyen további két év
kiterjesztett garanciára. Az extra 2 év garanciára, mely
gyártási vagy anyaghibára vonatkozik, az oldalon kinyomtatott igazoló dokumentum átadásával jogosult a Stanley
márkaszervizben.
zst00234920 - 19-06-2014
15
MAGYAR
STANLEY FAT MAX JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Stanley Fat Max készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy
a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet
és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt
Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási jegyen fel kell
tüntetnie a termék típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben van
ilyen – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ) nevében
eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell
bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az Ön
részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történĘ átadás elmaradása
nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni
a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét igazoló
nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt magyar
nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb
a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási idĘn
belüli rendeltetésszerĦ használat mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (így különösen: fĦrészlánc,
fĦrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek a hajtómĦ
meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Stanley Fat Max kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak amennyiben
a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok valamelyikére
vezethetę vissza.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idĘ a kijavítási idĘ azon részével, amely
alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerĦen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetĘségének határideje a terméknek vagy jelentĘsebb részének (motor állórész, forgórész, elektronika) kijavítása vagy
kicserélése esetén a kicserélt, kijavított termékre (jelentĘsebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkezĘ hiba tekintetében
újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl) számított
három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza, fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem nyilatkozunk, úgy három munkanapon belül kell
értesítenünk a fogyasztót a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, mĦszakilag hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
16
4) A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak (kereskedĘnek)
törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ
minĘségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat
a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
• a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel idĘpontját,
• a hiba okát
• a javítás módját
• a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
• a jótállás – kijavítás idĘtartamával meghosszabbított – új határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentĘs
kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint
– megfelelĘ árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzĘdéstĘl (a hibás áru
visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett
bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül szíveskedjen azt
a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül, a fogyasztónak
okozott jelentĘs kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedĘ) üzletében érvényesítheti.
Gyártó:
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
MAGYAR
Stanley Black&Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft.
1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Debrecen
Hajdúböszörmény
Kaposvár
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
TápiószecsĘ
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Vill-For Szerviz Bt
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
Új-Technika Ker. és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valido BT
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
4220, Balthazár u. 26.
7400, FĘ u.30.
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
5000 Dr Elek István u 5
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es fĘút
53/311-284
52443-000
52/561-135
82/318-574
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
62/542-870
22/340-026
20/4055711
94/317-579
29/446-615
03/2014
KICSERÉLT FėDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fĘdarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fĘdarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
17
MAGYAR
JÓTÁLLÁSI JEGY
Stanley Fat Max
Rotel Kft. Központi
MAGYAR
Garanciális-és
Márkaszerviz
1163 Budapest (Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedĘ jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
Forgalmazó neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
18
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
19
20
21
22
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
03/14
Podpis
Download PDF

advertising