FME720 | Stanley FME720 MITRE SAW instruction manual

371001-79 LV
FME720
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
7
17
3
4
5
6
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
Šis Stanley Fat Max kombinētais slīdzāģēšanas leņķzāģis
ir paredzēts tikai koksnes, plastmasas un krāsainā metāla
zāģēšanai. Instruments paredzēts profesionālai un personīgai lietošanai.
Drošības norādījumi
e.
f.
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk
redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku
un/vai gūt smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments” visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar
vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru
darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Drošība darba zonā
Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var
rasties negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu
šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai
izgarojumu tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā
atrasties bērniem un nepiederošām personām.
Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
Elektrodrošība
Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst
pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram,
caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.
Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai
mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja elektroinstrumentā
iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena
risks.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no
kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā
vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas
aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci,
mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
Personīgā drošība
Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi.
Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu
ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos
lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku,
aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai
pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā
pozīcijā. Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet
no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu
atslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir
piestiprināta uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga,
var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši stāviet uz
piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk
brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno
un jālieto pareizi. Lietojot putekļu savākšanas ierīci,
iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet
konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi
nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu
7
LATVIEŠU
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
nav iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir
bīstams un ir jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā
atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai
no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu
profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti,
bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā
vai nepārzina šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai
kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds
cits apstāklis, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav
veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja griežņiem
ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv
mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c.
ekspluatējiet saskaņā ar šiem norādījumiem, ņemot
vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.
Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.
Apkalpošana
Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai
kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai
oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi
leņķzāģiem
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
8
Neizmantojiet ieplaisājušus, saliektus, bojātus vai
deformētus zāģa asmeņus.
Nomainiet galda starpliku, kad tā nolietota.
Nelietojiet tādus asmeņus, kuru izmērs ir lielāks vai
mazāks nekā ieteicams. Pareizo asmens ātrumu skatiet
tehniskajos datos. Lietojiet tikai šajā rokasgrāmatā
norādītos asmeņus, kas atbilst EN 847-1.
Neizmantojiet lielātruma tērauda (HSS) zāģa asmeņus.
Valkājiet cimdus, lai turētu zāģa asmeņus un raupjus
materiālus (zāģa asmeņi jāpārnēsā turētājā, ja vien
iespējams).
Zāģējot koksni, lietojiet komplektācijā iekļauto putekļu
maisu.
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie
izolētajām satveršanas virsmām, ja grieznis varētu
♦
saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva,
visas instrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu un
rada elektriskās strāvas trieciena risku.
Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā veidā
nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu
uz stabilas platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt
kontroli pār to.
Brīdinājums! Putekļi, kas rodas slīpēšanas
laikā, var kaitēt veselībai, ja operators vai tuvumā
esošas personas nonāk saskarē ar putekļiem vai
tos ieelpo. Valkājiet putekļu masku, kas īpaši paredzēta aizsardzībai pret putekļiem un izgarojumiem,
turklāt arī tām personām, kas atrodas darba zonā,
jāvalkā aizsargaprīkojums.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pamēģiniet lietot īpaši veidotus troksni mazinošus
asmeņus.
Izvēlieties pareizo asmeni zāģējamam materiālam.
Šis leņķzāģis ir paredzēts tikai koksnes, plastmasas un
krāsainā metāla zāģēšanai.
Šo instrumentu nedrīkst darbināt, ja nav uzstādīts
aizsargs. Šo instrumentu nedrīkst darbināt, ja aizsargs
nedarbojas pareizi vai nav pareizi apkopts.
Zāģējot ar sagāztu asmeni, roksvirai ir jābūt cieši
nofiksētai.
Ikreiz pirms darba sākšanas pārbaudiet, vai instruments ir stabilā pozīcijā.
Rūpējieties, lai instrumenta rokturi vienmēr būtu sausi,
tīri un uz tiem nebūtu smērvielu.
Rūpējieties, lai laukums visapkārt instrumenta zonai
būtu labā kārtībā un lai uz tā nebūtu izbiruši tādi materiāli kā skaidas un atgriezumi.
Instrumentam un darba zonai ir jānodrošina pietiekami
labs apkārtējais vai lokālais apgaismojums.
Neļaujiet neapmācītām personām ekspluatēt šo instrumentu.
Pirms lietošanas pārbaudiet, vai zāģa asmens ir
uzstādīts pareizi. Pārliecinieties, vai asmens griežas
pareizajā virzienā. Regulāri uzasiniet asmeni.
Ātrumam, kas norādīts uz asmens, jābūt vismaz tikpat
lielam kā ātrumam, kas norādīts uz zāģa.
Uzstādīto lāzeru nedrīkst nomainīt pret cita veida
lāzeru. Lāzera remonts ir jāveic pilnvarotai remonta
darbnīcai vai Stanley Fat Max apkopes centra speciālistiem.
Pirms apkopes veikšanas vai asmens nomainīšanas
atvienojiet instrumentu no elektrotīkla.
Ja zāģis darbojas un zāģa galviņa neatrodas nekustīgā
pozīcijā, zāģim nedrīkst veikt tīrīšanu vai apkopi un no
zāģēšanas zonas nedrīkst aizvākt atgriezumus vai citas
apstrādājamā materiāla daļas.
Ja iespējams, zāģis vienmēr jāuzstāda uz darbagalda.
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nostipriniet apstrādājamo materiālu. Ar spailēm vai
skrūvspīlēm nostiprināts materiāls tiek labāk turēts,
nekā pieturot ar roku.
Vienmēr cieši nofiksējiet apstrādājamo materiālu.
Neapstrādājiet materiālu, kas nav pietiekami liels, lai to
nostiprinātu ar fiksējošo piederumu, citādi attālums no
rokām līdz rotējošajam zāģa asmenim ir pārāk mazs.
Zāģējot garus materiālus, jāizmanto papildu balsts.
Pirms darba sākšanas pārbaudiet visu bloķēšanas
pogu un rokturu ciešumu.
Ar zāģi nedrīkst zāģēt, ja nav uzstādīta galda starplika.
Ja zāģis ir pievienots elektrobarošanas avotam,
nedrīkst tuvināt rokas asmens ceļam.
Nekādā gadījumā nemēģiniet instrumentu strauji apturēt, iespiežot asmenī kādu rīku vai kā citādi, jo tādējādi
var izraisīt nopietnus negadījumus.
Pirms piederumu izmantošanas vai uzstādīšanas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu. Piederumu nepareizas
lietošanas gadījumā var izraisīt bojājumus.
Neizmantojiet abrazīvas ripas.
Vispirms izņemiet asmeni no galda starplikas materiālā,
tikai pēc tam atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
Ventilatorā nedrīkst iespiest ķīli, lai aizturētu dzinēja
ass kustību.
Nolaižot lejup roksviru, zāģa asmens aizsargs automātiski paceļas augšup; paceļot augšup roksviru, aizsargs
nolaižas lejup pāri asmenim. Uzstādot vai noņemot
zāģa asmeni vai arī pārbaudot zāģi, aizsargu var
pacelt ar roku. Asmens aizsargu nedrīkst pacelt ar roku
nevienā citā gadījumā, izņemot, ja zāģis ir izslēgts.
Regulāri pārbaudiet, vai dzinēja atveres ir tīras un tajās
nav skaidu.
Neapstrādājiet materiālu, kura sastāvā ir azbests.
Azbests tiek uzskatīts par kancerogēnu materiālu.
Instrumenta brīdinājuma zīmes nedrīkst pārveidot tā,
ka tās nav iespējams salasīt.
Uz instrumenta nedrīkst stāvēt. Elektroinstrumentam
apgāžoties vai jums saskaroties ar zāģa asmeni, var
gūt smagus ievainojumus.
Nepieskarieties zāģa asmenim pēc darba pabeigšanas,
kamēr tas nav atdzisis. Darba laikā zāģa asmens kļūst
ļoti karsts.
Spiediet zāģa asmeni pret apstrādājamo materiālu tikai
tad, ja zāģis ir ieslēgts. Pretējā gadījumā pastāv atsitiena risks, zāģa asmenim saskaroties ar apstrādājamo
materiālu.
Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā,
vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam,
var rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu
risks.
Rokas nedrīkst turēt zāģēšanas vietas tuvumā. Neturiet
rokas zonās, kur tās nedrīkst turēt un kas ir apzīmētas
ar "Netuvināt rokas!", iekļaujot visu galdu.
♦
♦
Lai negūtu ievainojumus no gaisā izsviestām materiāla
daļiņām, vispirms atvienojiet zāģi no elektrotīkla, lai to
nejauši neiedarbinātu, un tad iztīriet mazās materiāla
daļiņas.
Pirms ekspluatācijas un pēc apkopes veikšanas ir
jāpārbauda, vai asmens aizsargs darbojas pareizi.
Veicot šo pārbaudi, zāģim ir jābūt izslēgtam un atvienotam no elektrotīkla. Roksvira ir jāpaceļ un jānolaiž,
lai pārbaudītu, vai aizsargs nosedz asmeni un asmens
nesaskaras ar aizsargu. Ja aizsargs nedarbojas pareizi,
elektroinstruments ir jāsalabo kvalificētai remonta
darbnīcai. Sazinieties ar Stanley Fat Max klientu
apkalpošanas dienestu, lai noskaidrotu tuvāko remonta
darbnīcu.
Atlikušie riski
Ekspluatējot zāģus, parasti pastāv arī šādi riski: Lai arī tiek
ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas
drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams
novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām
detaļām;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ negadījumu risks, ko izraisa rotējošā zāģa asmens
neredzamās daļas;
♦ ievainojumu risks, kas rodas, mainot detaļas, ripas vai
citus piederumus;
♦ pirkstu saspiešanas risks, atverot aizsargus;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri
rodas, zāģējot koksni, jo īpaši ozolu, dižskābardi un
MDF paneļus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri
jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
Papildu drošības noteikumi lāzerinstrumentiem
Šis lāzers atbilst 1M. klasei atbilstoši IEC 60825-1:2007. Lāzera diodi nedrīkst nomainīt pret cita veida diodi. Ja lāzers ir
bojāts, to drīkst remontēt tikai pilnvarota remonta darbnīca.
Lāzeru drīkst izmantot tikai lāzera līniju projicēšanai, un
nekādiem citiem mērķiem.
♦ Nekad tieši un ilgstoši neskatieties lāzera starā.
♦ Lāzera staru nedrīkst aplūkot ar optiskiem līdzekļiem.
♦ Lāzers ir jāuzstāda tādā pozīcijā, lai lāzera stars nevarētu iekļūt nevienas personas acīs.
♦ Neļaujiet bērniem atrasties lāzera tuvumā.
Brīdinājums! Neskatieties tieši lāzera starā. Ieslēdzot
lāzeru, rodas lāzera starojums. Neskatieties tieši lāzera
starā. Pirms regulēšanas darbiem leņķzāģis ir jāatvieno no
elektrotīkla.
♦ Lāzera līmeņrādis nav rotaļlieta un nedrīkst nonākt
bērnu rokās. Nepareizi lietojot instrumentu, var gūt
neatgriezeniskus acu bojājumus.
♦ Aizliegts regulēt lāzeru tā, lai palielinātu tā jaudu. Mēs
neuzņemamies nekādu atbildību par bojājumiem,
9
LATVIEŠU
♦
♦
kas radušies šo drošības norādījumu neievērošanas
rezultātā.
Strādājot ar lāzera līmeņrādi, nevirziet lāzera staru
pret cilvēkiem un/vai atstarojošām virsmām. Pat zemas
intensitātes lāzera stars var būt kaitīgs acīm. Tāpēc
neskatieties tieši lāzera starā.
Lāzera līmeņrādī nav detaļu, kam var veikt apkopi.
Neatveriet tā korpusu, citādi garantija vairs nav spēkā.
Turot zāģa asmeņus, valkājiet cimdus.
Brīdinājums! Lāzera starojums.
Neskatieties lāzera starā.
Neaplūkojiet lāzera staru tieši ar optiskiem
instrumentiem.
Citu personu drošība
♦
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām
(tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās
vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu,
ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā
ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu
EN 60745, un vērtības var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās
vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem.
Vibrāciju līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu
personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto
elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem
vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi,
tostarp visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta
ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts
un darbojas tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku,
jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Valkājiet aizsargbrilles.
Valkājiet ausu aizsargus.
Valkājiet putekļu masku.
Šo instrumentu nedrīkst lietot personas vecumā
līdz 16 gadiem.
Zona "Netuvināt rokas!" — neturiet pirkstus un
rokas rotējošā zāģa asmens ceļā.
10
Skatiet lāzera instrumentu
raksturlielumus.
Elektrodrošība
Šim instrumentam ir dubulta izolācija, tāpēc nav
jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas
avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē
norādītajam spriegumam.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai Stanley Fat Max pilnvarots apkopes centrs,
lai novērstu bīstamību.
Sprieguma krišanās
Strāvas pieplūdums izraisa īslaicīgu sprieguma krišanos.
Nepietiekamas elektrības padeves apstākļos var nelabvēlīgi
ietekmēt citas ierīces. Ja elektrības padeves pilna pretestība
ir mazāka nekā 0,34 Ω, visticamāk, ka neradīsies nekādi
traucējumi.
Pagarinājuma vada lietošana
♦ Ja ir vajadzīgs pagarinājuma vads, lietojiet atzītu
vadu, kas ir piemērots šī instrumenta ieejas jaudai
(sk. tehniskos datus). Pirms lietošanas pārbaudiet, vai
pagarinājuma vads nav bojāts, nodilis vai nolietojies. Ja
pagarinājuma vads ir bojāts vai kā citādi nelietojams,
nomainiet pret jaunu. Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr
notiniet vadu no tā pilnībā nost. Lietojot tādu pagarinājuma vadu, kas nav piemērots instrumenta ieejas
jaudai, vai ir bojāts vai kā citādi nelietojams, var rasties
ugunsgrēka un elektriskās strāvas trieciena risks.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas
no tām):
1. lāzera ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. galvenais darba rokturis
3. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
4. dzinēja korpuss
5. bīdāms apakšējais aizsargs
6. galda pagarinājuma materiāla aizturis (labā puse)
7. galda pagarinājums (labā puse)
LATVIEŠU
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
iezāģēšanas plātne
pagriešanas leņķa skava
pagriešanas leņķa bloķēšanas poga
pagriešanas leņķa sprostsvira
pagriešanas leņķa pozīcijas regulēšanas rādītājs
pagriešanas leņķa skala
grozāmais galds
galda montāžas caurumi
skavas lokācijas balsti
galda pagarinājums (kreisā puse)
galda pagarinājuma materiāla aizturis (kreisā puse)
galda pagarinājuma fiksējošā poga
augstā slīdošā ierobežotāja skava
kreisās puses ierobežotājs
kreisās puses augstais slīdošais ierobežotājs
33,9° sagāzuma aizturis
aizmugurējais pārnēsāšanas rokturis
zāģa skaidu izvadatvere
metāla augšējais aizsargs
priekšējais pārnēsāšanas rokturis
noņemams suku nodalījums
slīdrāmis
sagāzuma nostiprināšanas rokturis
sagāzuma skala
labās puses aizturis
lāzers
zāģa asmens
vārpstas bloķēšanas poga
zāģa roksviras atlaišanas svira
R. att.
53. skava
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas pārbaudiet, vai instruments
ir izslēgts un atvienots no barošanas.
Piezīme. Šis instruments ir pareizi noregulēts rūpnīcā. Pārbaudiet tālāk minēto elementu precizitāti un pēc vajadzības
tos noregulējiet, lai sasniegtu maksimālo darba efektivitāti.
Lāzera stars
Lāzera stars ir noregulēts rūpnīcā, un lietotājs nevar tam
veikt regulēšanu.
Pagriešanas leņķa regulēšana
Kombinētā slīdzāģēšanas leņķzāģa skalu var ērti nolasīt,
jo uz tās ir attēloti pagriešanas leņķi robežās no 0° līdz 47°
pa kreisi un pa labi. Visbiežāk izmantotajiem zāģēšanas
leņķiem ir nekustīgi aizturi, lai varētu ātri iestatīt vajadzīgajā
pozīcijā. Lai visātrākajā un precīzākajā veidā veiktu šo
iestatīšanu, rīkojieties šādi.
Pagriešanas leņķa skava (B. att.)
Pagriešanas leņķa skava (9) ļauj iestatīt zāģi citos leņķos,
kas nav iepriekšnoteiktie leņķi 0°, 15°, 22,5°, 31,6° un 47°,
ko iestata ar pagriešanas leņķa sprostsviras (11) palīdzību.
Sagāzuma aizturu regulēšana 90° un 45° leņķī
(C.–F. att.)
♦
Atbrīvojiet sagāzuma nostiprināšanas rokturi (30)
un virziet zāģēšanas galviņu līdz galam pa labi, tad
nofiksējiet sagāzuma nostiprināšanas rokturi.
♦ Izmantojot stūreni, iestatiet asmeni 90° leņķī pret galdu
(D. att.).
♦ Ja ir vajadzīgs noregulēt, atskrūvējiet kontruzgriezni
(41) un ar uzgriežņu atslēgu noregulējiet skrūvi (40) tā,
lai asmens būtu 90° leņķī pret galdu.
♦ Pievelciet kontruzgriezni (41).
♦ Savietojiet sagāzuma leņķa indikatoru (39) ar 0° atzīmi,
regulējot skrūvi (38).
Regulējot 45° aizturi, pārliecinieties, vai kreisās puses augstais slīdošais ierobežotājs (22) ir tādā veidā, ka zāģēšanas
galviņu var virzīt 45° pozīcijā (E. att.).
♦ Atlaidiet augstā slīdošā ierobežotāja skavu (20) un virziet augsto slīdošo ierobežotāju (22) prom no asmens.
♦ Pievelciet augstā slīdošā ierobežotāja skavu (20).
♦ Izvelciet 33,9° sagāzuma aizturi (23) un 90° leņķa
iestatīšanas gadījumā ievērojiet minēto kārtību, taču
virziet zāģēšanas galviņu pa kreisi un izmantojiet
kontruzgriezni (43) un regulēšanas skrūvi (42).
Ierobežotāja regulēšana (G.–H. att.)
♦
♦
♦
♦
Nolaidiet zāģēšanas galviņu uz leju un iespiediet sprosttapu (46) uz iekšu. Galdam ir jābūt 0° pagriešanas
leņķa pozīcijā.
Novietojiet kombinēto stūreni pret kreisās puses ierobežotāju (21) un līdzās zāģa asmenim (34) (G. att.).
Ja asmens nesaskaras ar stūreni visā garumā,
atskrūvējiet trīs skrūves (44) (H. att.) un noregulējiet
ierobežotāju.
Pievelciet visas trīs skrūves (44).
Uzstādīšana uz darbagalda (I. att.)
Piezīme. Stingri ieteicams cieši pieskrūvēt leņķzāģi pie darbagalda, lai nodrošinātu maksimālu stabilitāti. Instruments ir
jānostiprina uz darbagalda, kad vien iespējams.
♦ Atrodiet un atzīmējiet uz darbagalda caurumus četrām
skrūvēm.
♦ Izurbiet atzīmētajās vietās caurumus ar Ø10 mm urbja
uzgali.
♦ Pieskrūvējiet leņķzāģi pie darbagalda ar skrūvēm,
paplāksnēm un uzgriežņiem.
Piezīme. Šie stiprinājumi nav iekļauti instrumenta komplektācijā.
Lietošana
♦
♦
Rokām vienmēr jāatrodas vismaz 150 mm attālumā no
asmens.
Zāģējot turiet materiālu cieši pie galda un pret ierobežotāju. Netuviniet rokas, līdz slēdzis nav atlaists un
asmens nav pilnībā pārstājis darboties.
11
LATVIEŠU
♦
Pirms zāģēšanas vienmēr veiciet pārbaudi (nepievienojot instrumentu elektrotīklam), lai pārbaudītu asmens
ceļu.
♦ Nesakrustojiet rokas.
♦ Cieši stāviet uz grīdas un saglabājiet pienācīgu līdzsvaru.
♦ Pārvietojot zāģa roksviru pa kreisi un pa labi, liecieties
tai līdzi un stāviet mazliet sāņus no zāģa asmens.
♦ Zāģējot pa zīmuļa atzīmi, skatieties cauri aizsarga
spraudziņām.
Brīdinājums! Zāģējot koksni, ir jāpievieno putekļu
savākšanas ierīce. Komplektācijā ir iekļauts putekļu maiss.
Uzstādiet putekļu maisu, saspiežot kopā metāla skavas uz
putekļu maisa atveres un tad uzliekot maisu uz zāģa skaidu
izvadatveres (25). Atlaidiet skavas, lai putekļu maiss cieši
aptvertu zāģa skaidu izvadatveri.
Brīdinājums! Pirms zāģēšanas pārliecinieties, vai
apstrādājamais materiāls ir nofiksēts ar skavu. Minimālais
apstrādājamā materiāla izmērs ir (G) 150 mm × (P) 50 mm
× (A) 3 mm. Ja apstrādājamo materiālu nenostiprina, var gūt
smagus ievainojumus.
Pamata leņķzāģēšana, velkot zāģi pāri materiālam
(A., H., R. att.)
♦
Apstrādājamais materiāls ir cieši jānostiprina ar skavu
(53). Skavai (53, R. att.) ir paredzēti divi caurumi
(45, H. att.) (16, A. att.). Pirms skavas (53) nostiprināšanas uz apstrādājamā materiāla tai ir jābūt cieši
iespiestai fiksēšanas caurumā.
Brīdinājums! Pirms zāģēšanas pārliecinieties, vai apstrādājamais materiāls ir nofiksēts ar skavu. Ja apstrādājamo
materiālu nenostiprina, var gūt smagus ievainojumus.
♦ Apstrādājamais materiāls ir jānovieto pret ierobežotāju.
Ja materiāls ir sariezts vai saliekts un to nevar līdzeni
noturēt uz galda vai pret ierobežotāju, asmens var
iestrēgt materiālā, tāpēc tādu nav ieteicams zāģēt.
Zāģēšana, velkot zāģi pāri materiālam (I., J. att.)
Brīdinājums! Zāģējot nedrīkst vilkt zāģēšanas galviņu un
rotējošo asmeni pret sevi. Asmens var pavirzīties augšup pa
apstrādājamo materiālu, kā rezultātā var rasties zāģēšanas
galviņas un rotējošā asmens atsitiens. Rotējošo asmeni nedrīkst laist lejup, ja zāģēšanas galviņa vispirms nav pavilkta
uz zāģa priekšpusi.
♦ Atbloķējiet slīdrāmi (29) ar bloķēšanas pogu (48) un
ļaujiet zāģēšanas galviņai brīvi kustēties (J. att.).
♦ Virziet zāģēšanas galviņu vajadzīgajā pagriešanas
un sagāzuma leņķī, kā minēts norādēs par zāģēšanu
pagriešanas un sagāzuma leņķī.
♦ Turiet galveno darba rokturi (2) un velciet slīdrāmi (29)
uz priekšu, līdz zāģa asmens centrs ir virs apstrādājamā materiāla priekšpuses.
♦ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (3) un
spiediet zāģa roksviras atlaišanas sviru (36), lai nolaistu
zāģēšanas galviņu.
12
♦
♦
♦
Kad zāģis sasniedz pilnu ātrumu, lēnām spiediet galveno darba rokturi (2) uz leju, izzāģējot caur apstrādājamā
materiāla darba pusi.
Lēnām virziet galveno darba rokturi (2) pret ierobežotāju, lai pabeigtu zāģēšanu.
Atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (3) un
nogaidiet, līdz asmens pārstāj griezties, tad ļaujiet
zāģēšanas galviņai pacelties.
Gremdzāģēšana
♦
♦
♦
♦
♦
Virziet zāģēšanas galviņu atpakaļ līdz galam un nofiksējiet slīdrāmi (29)ar bloķēšanas pogu (48).
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (3) un
spiediet zāģa roksviras atlaišanas sviru (36), lai nolaistu
zāģēšanas galviņu.
Kad zāģis sasniedz pilnu ātrumu, lēnām spiediet galveno darba rokturi (2) uz leju, izzāģējot caur apstrādājamo
materiālu.
Lēnām virziet galveno darba rokturi (2) pret ierobežotāju, lai pabeigtu zāģēšanu.
Atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (3) un
nogaidiet, līdz asmens pārstāj griezties, tad ļaujiet
zāģēšanas galviņai pacelties.
Leņķzāģēšana
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nospiediet lāzera ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1)
ieslēgtā pozīcijā.
Atbrīvojiet pagriešanas leņķa sprostsviru (11) un virziet
galdu vajadzīgajā leņķī. Leņķi 0°, 15°, 22,5°, 31,6° un
45° ir iepriekš iestatīti. Pievelciet pagriešanas leņķa
sprostsviru (11).
Ja izvēlaties citu leņķi, lietojiet pagriešanas leņķa skavu
(9) (B. att.), lai iestatītu pagriešanas leņķi vajadzīgajā
leņķī.
Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (3) un
spiediet zāģa roksviras atlaišanas sviru (36), lai nolaistu
zāģēšanas galviņu.
Kad zāģis sasniedz pilnu ātrumu, lēnām spiediet galveno darba rokturi (2) uz leju, izzāģējot caur apstrādājamo
materiālu.
Lēnām virziet galveno darba rokturi (2) pret ierobežotāju, lai pabeigtu zāģēšanu.
Atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (3) un
nogaidiet, līdz asmens pārstāj griezties, tad ļaujiet
zāģēšanas galviņai pacelties.
Augstā slīdošā ierobežotāja lietošana visiem
zāģēšanas darbiem sagāzuma leņķī un
kombinētajā pagriešanas leņķī
♦
Ierobežotāja kreisās puses bīdāmo daļu var noregulēt
tā, lai materiālam līdzās asmenim nodrošinātu maksimālu atbalstu, vienlaikus ļaujot zāģēt 47° sagāzuma
leņķī pa kreisi. Virzīšanas attālumu abos virzienos
ierobežo aizturi.
LATVIEŠU
Ierobežotāja regulēšana (E. att.)
Grīdas līstu zāģēšana
♦
Grīdas līstes var zāģēt vertikāli pret ierobežotāju vai līdzeni
uz galda.
♦ Skatiet šo tabulu:
Atbrīvojiet augstā slīdošā ierobežotāja skavu (20) un
virziet ierobežotāju pa kreisi.
♦ Ar izslēgtu zāģi veiciet izmēģinājumu un pārbaudiet
atstarpi.
♦ Noregulējiet ierobežotāju tā, lai tas būtu pēc iespējas
tuvāk asmenim, nodrošinot maksimālu balstu materiālam un netraucējot roksviras kustībai augšupejošā un
lejupejošā virzienā.
♦ Lai nostiprinātu ierobežotāju vietā, pievelciet augstā
slīdošā ierobežotāja skavu (20).
Brīdinājums! Zāģa skaidas var aizsprostot ierobežotāja
virzīšanas rievu. Iztīriet virzīšanas rievu ar stienīti vai zema
spiediena gaisa plūsmu.
Sagāzuma leņķis
Iekšējais
stūris
♦
Pirms sagāzuma leņķa regulēšanas kombinētās zāģēšanas gadījumā pārliecinieties, vai augstais slīdošais
ierobežotājs ir pareizi sagriezts.
Kombinētā zāģēšana ir pagriešanas leņķa un sagāzuma
leņķa apvienojums.
♦ Nospiediet lāzera ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1)
ieslēgtā pozīcijā.
♦ Ievērojiet iepriekš minētos norādījumus.
♦ Kad zāģis sasniedz pilnu ātrumu, lēnām spiediet galveno darba rokturi (2) uz leju, izzāģējot caur apstrādājamā
materiāla darba pusi.
♦ Lēnām virziet galveno darba rokturi (2) pret ierobežotāju, lai pabeigtu zāģēšanu.
♦ Atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (3) un
nogaidiet, līdz asmens pārstāj griezties, tad ļaujiet
zāģēšanas galviņai pacelties.
45°
Kreisā puse Labā puse Kreisā puse Labā puse
Pagriešanas leņķis
Līstes
pozīcija
45° leņķī
pa kreisi
45° leņķī
pa labi
0°
0°
Priekšpuse Aizmugure
Aizmugure Aizmugure
pret ierobe- pret ierobepret galdu pret galdu
žotāju
žotāju
Saglabājiet Saglabājiet Saglabājiet Saglabājiet
Apstrādātā
zāģējuma zāģējuma zāģējuma zāģējuma
puse
kreiso pusi labo pusi kreiso pusi kreiso pusi
♦
Kombinētā zāģēšana
0°
Līstes pozīcija
Zāģēšana ar sagāztu asmeni
Pirms sagāzuma leņķa regulēšanas pārliecinieties, vai
augstais slīdošais ierobežotājs ir pareizi sagriezts.
Piezīme. Zāģis ir aprīkots ar īpašu 33,9° sagāzuma aizturi
(23) griestu līstu zāģēšanai.
♦ Atskrūvējiet sagāzuma nostiprināšanas rokturi (30)
(F. att.) un virziet zāģēšanas galviņu vajadzīgajā leņķī.
Pievelciet sagāzuma nostiprināšanas rokturi (30).
♦ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, tad nospiediet atlaišanas sviru (36), kad zāģis sasniedz pilnu
ātrumu, lēnām spiediet uz leju galveno darba rokturi (2)
un zāģējiet cauri apstrādājamajam materiālam.
♦ Kad zāģis sasniedz pilnu ātrumu, lēnām spiediet galveno darba rokturi (2) uz leju, izzāģējot caur apstrādājamā
materiāla darba pusi.
♦ Lēnām virziet galveno darba rokturi (2) pret ierobežotāju, lai pabeigtu zāģēšanu.
♦ Atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (3) un
nogaidiet, līdz asmens pārstāj griezties, tad ļaujiet
zāģēšanas galviņai pacelties.
♦ Zāgējot ar sagāztu asmeni, roksvirai ir jābūt cieši
nofiksētai.
Vertikālā pozīcija (grī- Horizontālā pozīcija
das līstes aizmugure ir (grīdas līstes aizmugupret ierobežotāju)
re ir līdzeni uz galda)
Iestatījumi
Vertikālā pozīcija (grī- Horizontālā pozīcija
das līstes aizmugure ir (grīdas līstes aizmugupret ierobežotāju)
re ir līdzeni uz galda)
Iestatījumi
Sagāzuma leņķis
0°
Pagriešanas leņķis
Ārējais
stūris
Līstes
pozīcija
45° leņķī
pa kreisi
45°
45° leņķī
pa labi
0°
0°
Priekšpuse Aizmugure
Aizmugure Aizmugure
pret ierobe- pret ierobepret galdu pret galdu
žotāju
žotāju
Saglabājiet Saglabājiet Saglabājiet Saglabājiet
Apstrādātā
zāģējuma zāģējuma zāģējuma zāģējuma
puse
kreiso pusi labo pusi
labo pusi
labo pusi
Griestu līstu zāģēšana (L. att.)
Griestu līstes var zāģēt ar šo leņķzāģi tikai līdzeni uz galda.
♦ Šim leņķzāģim ir īpaši pagriešanas leņķa fiksēšanas
punkti 31,6° un sagāzuma leņķa fiksēšanas punkts
33,9° īpašai griestu līstu zāģēšanai, t.i., 52° starp līstes
aizmuguri un augšējo līdzeno virsmu, ko piestiprina
pie griestiem; 38° starp līstes aizmuguri un apakšējo
līdzeno virsmu, ko piestiprina pie sienas.
♦ Skatiet šo tabulu, kurā norādīts, kā veikt griestu līstu
zāģēšanu:
Iestatījumi
Pagriešanas
leņķis
Sagāzuma leņķis
Iekšējais stūris
Līstes pozīcija
Apstrādātā puse
Pagriešanas
leņķis
Sagāzuma leņķis
Ārējais stūris
Līstes pozīcija
Apstrādātā puse
Kreisā puse
Labā puse
Pa labi 31,6°
Pa kreisi 31,6°
33,9°
33,9°
Priekšpuse pret
ierobežotāju
Aizmugure pret
ierobežotāju
Saglabājiet zāģē- Saglabājiet zāģējuma kreiso pusi juma kreiso pusi
Pa labi 31,6°
Pa kreisi 31,6°
33,9°
33,9°
Aizmugure pret
ierobežotāju
Priekšpuse pret
ierobežotāju
Saglabājiet zāģē- Saglabājiet zāģējuma labo pusi
juma labo pusi
13
LATVIEŠU
Piezīme. Šos īpašos fiksēšanas punktus nevar izmantot 45°
griestu līstu zāģēšanai.
Piezīme. Tā kā gandrīz nevienā telpā nav precīzi 90° leņķi,
jāveic precīza regulēšana. Lai noskaidrotu pareizo leņķi,
jāveic pārbaudes griezums.
Zāģēšanas dziļuma iestatīšana (M. att.)
Zāģēšanas dziļumu var iestatīt līdzenai zāģēšanai un
iezāģēšanai ar pārtraukumiem seklā dziļumā.
♦ Nolaidiet zāģēšanas galviņu uz leju, līdz asmens zobi
atrodas vajadzīgajā zāģēšanas dziļumā.
♦ Turot augšējo roksviru paredzētajā pozīcijā, grieziet
apturēšanas pogu (47), līdz tā saskaras ar aizturplāksni
(49).
♦ Pārbaudiet asmens dziļumu, virzot zāģēšanas galviņu
uz priekšu un atpakaļ gar vadības roksviru visā standarta zāģēšanas garumā.
Instrumenta pārnēsāšana (N. att.)
♦
Atbrīvojiet pagriešanas leņķa sprostsviru (11) (B. att.)
un pagrieziet galdu līdz galam pa labi. Nofiksējiet galdu
45° pagriešanas leņķī.
♦ Velciet zāģēšanas galviņu uz zāģa priekšpusi un ar
bloķēšanas pogu (48) nobloķējiet slīdrāmi (J. att.).
♦ Nolaidiet zāģēšanas galviņu uz leju un iespiediet
sprosttapu (46) uz iekšu (H. att.).
♦ Pārnēsājiet leņķzāģi, turot aiz priekšējā un aizmugurējā
pārnēsāšanas roktura (24, 27).
Brīdinājums! Instrumentu nedrīkst pārvietot, turot aiz
aizsarga.
Asmens un tā zobu veids
Zobu veids
Materiāls
Koksne
Plastmasa
Krāsainais
metāls
600 ~ 100T
24 ~ 100T
TCG
ATB
Baļķi
•
•
Finieris
•
•
Cieta koksne
•
•
Skaidu plāksnes
•
•
PVC
•
ABS
•
Akrils
•
Dators
•
PS
•
Alumīnijs
•
Varš
•
Šis leņķzāģis ir aprīkots ar zāģa asmeni ar atpakaļvērsta
leņķa zobiem. Ieteicams lietot zāģa asmeni ar atpakaļvērsta
leņķa zobiem.
♦ TCG veids. Alumīnija lokšņu, cauruļu profilu un citu
krāsaino metālu, piemēram, vara un misiņa, zāģēšanai.
♦ ATB veids. Koksnes un finiera vispārīgai sazāģēšanai
un apstrādei, kā arī bieza kartona, kokšķiedras plašu
14
un skaidu plākšņu sazāģēšanai gabalos, ja ir vajadzīga
smalka apstrāde.
Zāģējot krāsaino metālu, vienmēr lietojiet zāģa asmeni ar
atpakaļvērsta leņķa zobiem.
Brīdinājums! Nelietojiet tādu asmeni, kura uzstādīšanai ir
vajadzīga starplika vai vārsptas gredzens. Izmantojiet tikai
šajā rokasgrāmatā norādītos asmeņus.
Asmens nomaiņa (O.–Q. att.)
Brīdinājums! Lai negūtu ievainojumus nejaušas iedarbināšanas dēļ, pirms asmens nomaiņas ir jāatvieno
kontaktdakša no elektrotīkla. Izmantojiet pareizi uzasinātus
zāģa asmeņus. Ievērojiet maksimālo ātrumu un asmens
zobu veidu, kas atzīmēts uz zāģa asmens. Lietojiet tikai tos
asmeņus, ko ieteicis Stanley Fat Max. Lai nomainītu zāģa
asmeni (34), rīkojieties šādi
♦ Nospiediet zāģa roksviras atlaišanas sviru (36) un
grieziet bīdāmo apakšējo aizsargu pretēji pulksteņrādītāja virzienam un atstatus no asmens. Ar vienu roku
pieturiet aizsargu vietā (O. att.).
♦ Ar skrūvgriezi atskrūvējiet skrūvi (50), bet nenoņemiet
to. Nenoņemiet skrūvi, citādi būs grūti nomainīt asmeni.
♦ Ar skrūvgriezi atskrūvējiet skrūvi (51), bet nenoņemiet
to, līdz metāla aizsarga plāksne sāk kustēties. Nenoņemiet skrūvi, citādi būs grūti nomainīt asmeni.
♦ Virziet metāla augšējo aizsarga plāksni pretēji pulksteņa virzienam (P. att.). Tādējādi var piekļūt vārpstas
skrūvei (52), ar ko zāģa asmens (34) ir piestiprināts pie
leņķzāģa.
♦ Nospiediet un turiet vārpstas bloķēšanas pogu (35)
uz dzinēja korpusa, lai nobloķētu zāģa asmeni (34) un
neļautu tam griezties.
♦ Ar komplektācijā iekļauto asmens uzgriežņu atslēgu
grieziet vārpstas skrūvi (52) pulksteņrādītāja virzienā,
lai noņemtu skrūvi un zāģa asmeni (34).
♦ Uzstādiet jauno asmeni tā, lai zobi būtu vērsti uz leju un
virziena atzīme uz asmens atbilst atzīmei uz leņķzāģa
aizsarga (pulksteņrādītāja virziens) (P. att.).
♦ Ar roku nedaudz pieskrūvējiet vārpstas skrūvi (52)
(grieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam).
♦ Nospiediet un turiet vārpstas bloķēšanas pogu (35) un
ar asmens uzgriežņu atslēgu pievelciet vārpstas skrūvi
(52), līdz asmens ir cieši nofiksēts.
♦ No jauna izstādiet metāla augšējo aizsargu (26) sākotnējā pozīcijā un pievelciet abas skrūves (50, 51).
♦ Ļaujiet bīdāmajam apakšējam aizsargam (5) atgriezties
sākotnējā pozīcijā un nosegt asmeni.
Brīdinājums! Nekad nenospiediet vārpstas bloķētāju,
kamēr asmens griežas. Aizsarga atbalsts ir jātur nospiests
lejup un pēc asmens uzstādīšanas cieši jāpieskrūvē aizsarga atbalsta skrūve.
Brīdinājums! Aizsarga atbalsts jāatgriež sākotnējā stāvoklī
un skrūve jāpieskrūvē pirms zāģa iedarbināšanas. Ja šādi
nerīkosieties, aizsargs var saskarties ar rotējošo asmeni,
LATVIEŠU
kā rezultātā var sabojāties zāģis un jūs varat gūt nopietnus
ievainojumus.
Piederumi
Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu piederumu izmanto. Stanley Fat Max piederumi ir izstrādāti pēc
augstākās kvalitātes standartiem un paredzēti tam, lai uzlabotu instrumenta darba kvalitāti. Izmantojot šos piederumus,
instruments sniedz vislabākos rezultātus.
Apkope
Šis instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko
iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir
atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
♦ Ar tīru, sausu krāsošanas otu regulāri notīriet ventilatoru.
♦ Instrumenta tīrīšanai izmantojiet tikai maigas ziepes un
mitru lupatiņu. Nekādā gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst iegremdēt
šķidrumā.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas pārbaudiet, vai
instruments ir izslēgts un atvienots no elektrotīkla.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas strāvas
termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma
termināļa. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais
drošinātājs: 13 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Stanley Fat Max instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs,
neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo
izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot
atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un samazināts
pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu
izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai
izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Stanley Europe nodrošina Stanley Fat Max izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta
darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu,
sazinoties ar vietējo Stanley Europe biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Stanley Europe remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
Tehniskie dati
FME720 (1. veids)
Spriegums
Vac
230
Ieejas jauda
W
2 000
Ātrums bez noslodzes
min -1
4 800
Asmens diametrs
mm
255
Asmens iekšējais diametrs
mm
30
Asmens biezums
mm
1,8
Maks. šķērszāģēšanas platums 90°
mm
305
Maks. pagriešanas leņķa zāģēšanas
platums 45°
mm
203
Maks. zāģēšanas dziļums 90°
mm
92
Maks. šķērszāģēšanas dziļums
sagāzuma leņķī
mm
41
Pagriešanas leņķis
(maks. pozīcijas)
pa kreisi
47°
pa labi
47°
Sagāzuma leņķis
(maks. pozīcijas)
pa kreisi
47°
pa labi
0°
kg
22
Svars
Zāģēšanas raksturlielumi
Maks. šķērszāģēšana x zāģēšanas dziļums
92 mm × 305 mm
Maks. sagāzuma leņķis 47°
41 mm × 305 mm
Maks. pagriešanas leņķis 47°
92 mm × 203 mm
Maks. platums pie 47° × 47° kombinētā zāģēšana
41 mm × 203 mm
LpA (skaņas spiediens) 95 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
LWA (skaņas jauda) 108 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 61029:
vibrāciju emisijas vērtība (ah) 2,78 m/s², neprecizitāte (K) 1,5 m/s²
15
LATVIEŠU
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
FME720
Stanley Europe apliecina, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem: 2006/42/EK,
EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/EK un
2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar Stanley Europe turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu
sagatavošanu un Stanley Europe vārdā izstrādā šo apliecinājumu.
Kevin Hewitt
Globālās inženiertehniskās
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
07/02/2014
Garantija
Stanley Europe rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un
sniedz profesionāliem lietotājiem nevainojamu izstrādājuma
garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu privāta
neprofesionāla lietotāja līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības
dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.
VIENA GADA PILNA GARANTIJA
Ja 12 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Stanley Fat Max
instruments sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu
dēļ, Stanley Europe garantē visu bojāto detaļu nomaiņu bez
maksas vai saskaņā ar mūsu vienpersonisku lēmumu visa
instrumenta nomaiņu bez maksas, ja:
♦ izstrādājums ekspluatēts atbilstīgi noteikumiem un
lietošanas rokasgrāmatas norādījumiem;
♦ izstrādājumam ir normāls nolietojums pareizas ekspluatācijas rezultātā;
♦ remontu ir veikuši tikai pilnvaroti speciālisti;
♦ uzrādīts pirkuma čeks;
♦ Stanley Fat Max izstrādājums nogādāts atpakaļ ar
visiem oriģinālajiem piederumiem un detaļām.
Ja vēlaties iesniegt pretenziju, sazinieties ar pārdevēju vai
tuvāko pilnvaroto Stanley Fat Max remonta darbnīcu, kura
norādīta Stanley Fat Max katalogā, vai sazinieties ar vietējo
Stanley biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Stanley Fat Max remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.stanley.eu/3.
16
РУССКИЙ ЯЗЫК
Предназначение
Ваша торцово-усовочная пила Stanley Fat Max предназначена для распила дерева, пластика и цветных
металлов. Этот инструмент предназначен как для
профессионалов, так и для использования непрофессионалами.
d.
Мерыпредосторожности
Общие предостережения об опасности при
работе с электроинструментом
Внимание! Полностью прочтите инструкции
по технике безопасности и руководство по
эксплуатации. Несоблюдение представленных ниже правил и инструкций может привести
к поражению электрическим током, возгоранию
и/или серьезной травме.
Сохраните все инструкции для последующего обращения к ним. Термин "электроинструмент" во всех
приведенных ниже предупреждениях относится к питаемому от электросети (проводному) или от аккумуляторов (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
Безопасность на рабочем месте
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошую освещенность. Захламленное
или плохое освещенное рабочее место может
привести к несчастным случаям.
Не используйте электроинструмент во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе электроинструментов могут привести к воспламенению пыли или
паров.
Не разрешайте детям и посторонним лицам
находиться рядом с вами при работе с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы можете
потерять контроль над инструментом.
Электрическая безопасность
Сетевые вилки должны соответствовать
розеткам. Никогда не меняйте вилку инструмента. Не используйте переходники к вилкам
для электроинструментов с заземлением.
Использование оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой розетки снижает
риск поражения электрическим током.
Следует избегать контакта с заземленными
поверхностями - такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы будете заземлены, увеличивается риск поражения электрическим током.
Не допускайте нахождения электроинструментов под дождем или в условиях повышенной
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
влажности. При попадании воды в электроинструмент риск поражения электротоком возрастает.
Бережно обращайтесь со шнуром питания.
Никогда не используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него, пытаясь отключить инструмент от сети. Держите кабель
подальше от источников тепла, масла, острых
углов или движущихся предметов. Поврежденный или запутанный шнур питания повышает риск
поражения электротоком.
При работе с электроинструментом вне помещения необходимо пользоваться удлинителем,
рассчитанным на эксплуатацию вне помещения. Использования шнура питания, пригодного
для использования вне помещения, снижает риск
поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации электроинструмента в местах с повышенной влажностью
используйте устройство защиты от токов
замыкания на землю (УЗО). Использование УЗО
сокращает риск поражения электрическим током.
Обеспечение индивидуальной безопасности
При работе с электроинструментом сохраняйте
бдительность, следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым смыслом. Не работайте с электроинструментом если вы устали,
находитесь в состоянии наркотического,
алкогольного опьянения или под воздействием
лекарственных средств. Невнимательность при
работе с электроинструментом может привести
к серьезным телесным повреждениям.
Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные очки.
Средства защиты, такие как противопылевая
маска, обувь с не скользящей подошвой, каска
и защитные наушники, используемые при работе,
уменьшают риск получения травм.
Примите меры для предотвращения случайного
включения. Убедитесь в том, что выключатель
находится в положении выкл., прежде чем
подключать инструмент к источнику питания и/
или аккумуляторной батарее, поднимать или
переносить его. Если при переноске электроинструмента ваш палец находится на выключателе
или если электроинструмент подключен к сети,
могут произойти несчастные случаи.
Уберите все регулировочные или гаечные
ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных поверхностей. Обувь должна быть
удобной, чтобы вы всегда могли сохранять
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
18
равновесие. Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
Надевайте подходящую одежду. Избегайте
носить свободную одежду и ювелирные
украшения. Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали под движущиеся детали. Возможно наматывание свободной
одежды, ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
При наличии устройств для подключения
оборудования для удаления и сбора пыли необходимо обеспечить правильность их подключения и эксплуатации. Использование пылесборника сокращает риски, связанные с пылью.
Эксплуатация электроинструмента и уход за
ним
Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент,
в соответствии с назначением. Правильно
подобранный электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при стандартной
нагрузке.
Не используйте электроинструмент, если не
работает его выключатель. Любой инструмент,
управлять выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
Перед выполнением любой регулировки, заменой дополнительных приспособлений или
хранением электроинструмента отключите
устройство от сети или извлеките батарею из
устройства. Такие превентивные меры безопасности сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемый электроинструмент
в недоступном для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не имеющим соответствующих навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями. Электроинструмент
представляет опасность в руках неопытных пользователей.
Обслуживание электроинструментов. Проверьте движущиеся детали на несоосность
или заклинивание, поломку либо какие-либо
другие условия, которые могут повлиять на
эксплуатацию электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде чем приступить к эксплуатации инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство несчастных
случаев происходит с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Необходимо содержать режущий инструмент
в остро заточенном и чистом состоянии. Вероятность заклинивания инструмента, за которым хоро-
g.
5.
a.
шо следят и который хорошо заточен, значительно
меньше, а работать с ним легче.
Используйте данный электроинструмент,
а также дополнительные приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями
и с учетом условий и специфики работы. Использование электроинструмента для выполнения
операций, для которых он не предназначен, может
привести к созданию опасных ситуаций.
Техническое обслуживание
Обслуживание электроинструмента должно
выполняться только квалифицированным техническим персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого инструмента.
Общие предостережения об опасности при
работе с электроинструментом
Внимание! Дополнительные правила техники
безопасности при использовании циркулярной
пилы.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Не используйте треснувшие, поврежденные или
деформированные диски.
Замените вставку когда она будет изношена.
Не используйте диски меньшего или большего
диаметра по сравнению с рекомендованными.
См. размеры дисков в технических характеристиках. Используйте только те ножовочные полотна,
что указаны в данном руководстве, соответствующие стандарту EN 847-1.
Не используйте высокоскоростной режущий диск
(HSS).
Работая с дисками и грубым материалом надевайте перчатки (с пильными дисками используйте
держатель).
При распиле дерева используйте мешок для сбора
пыли.
При выполнении работ, когда есть вероятность
того, что режущий инструмент может коснуться
скрытой проводки или собственного сетевого
кабеля, держите электроинструмент за изолированные поверхности. Если вы держитесь за
металлические детали инструмента в случае перерезания находящегося под напряжением провода
возможно поражение оператора электрическим
током
Используйте зажимы или другие уместные
средства фиксации обрабатываемой детали
на стабильной поверхности. Держать деталь на
весу или в руках перед собой неудобно и это может
привести к потере контроля над инструментом.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Внимание! Контакт или вдыхание пыли,
которая может образоваться при работе,
представляет опасность здоровью оператора
и тех, кто находиться поблизости. Надевайте
противопылевую маску, которая специально
предназначена для защиты от пыли и испарений, и обеспечивает защиту для людей,
выполняющих эту работу или находящихся
в зоне проведения работ.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Рекомендуется использовать специальные режущие диски с пониженным уровнем шума.
Правильно подбирайте диск в соответствии с материалом.
Ваша пила Stanley Fat Max предназначена для распила дерева, пластика и цветного металла.
Не работайте с инструментом без установленного ограждения. Не используйте инструмент без
установленного ограждения или в том случае, если
он не работает или не обслуживается надлежащим
образом.
Убедитесь в том, что рычаг надежно зафиксирован
при выполнении конусной резки.
Перед выполнением реза убедитесь в том, что
машина устойчива.
Все элементы управления должны быть сухими
и без следов смазки.
Поддерживайте пространство вокруг инструмента
в порядке и не допускайте скапливания обрезков
и щепок.
Следите за тем, чтобы рабочая зона и инструмент
были должным образом освещены.
Не разрешайте неопытным пользователям управлять инструментом.
Перед использованием пилы, убедитесь в правильности установки режущего диска. Убедитесь в том,
что диск вращается в правильном направлении.
Диск должен быть острым.
Убедитесь в том, что скорость, указанная на
ярлыке диска не превышает скорость, указанную
на шильдике пилы.
Никогда не меняйте установленный на инструменте
лазерный указатель на лазер другого типа. Замену
лазерного указателя выполняйте в авторизованном сервисном центре или силами специалистов
Stanley Fat Max.
Перед заменой диска или выполнением технического обслуживания отключите пилу от источника
питания.
Никогда не выполняйте очистку, обслуживание
инструмента и не удаляйте никакие-либо обрезки
или другие части заготовки из рабочей области во
время работы инструмента, когда пильная рама
находится в рабочем положении.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
По мере возможности, всегда устанавливайте
станок на рабочий стол.
Тщательно фиксируйте заготовку. Удерживать
обрабатываемую деталь в тисках или плоскогубцах
гораздо удобнее и надежнее, чем рукой.
Всегда надежно закрепляйте обрабатываемую деталь. Не обрабатывайте деталь, которая слишком
мала для того, чтобы ее плотно зафиксировать,
в противном случае, руки будут слишком близко
находиться от вращающегося пильного диска.
Всегда пользуйтесь дополнительной поддержкой
при распиле длинномерных деталей.
Перед началом работы убедитесь в том, что все
фиксаторы и держатели надежно закреплены.
Никогда не используйте пилу без пластины для
пропила.
Не держите руки рядом с отрезным диском в то
время, когда инструмент подключен к источнику
питания.
Никогда не пытайтесь быстро остановить механизм
путем прижатия какого-либо инструмента или
другого предмета к отрезному диску; это может
привести к несчастному случаю.
Перед использованием любых принадлежностей
просмотрите руководство по эксплуатации. Неправильное использование оснастки может привести
к повреждению.
Не используйте абразивные диски.
Поднимайте лезвие от пластины для пропила в заготовке перед тем, как выключить инструмент.
Не заклинивайте никакими предметами крыльчатку
вентилятора для удерживания вала двигателя.
Ограждение диска пилы автоматически поднимается при опускании рычага, и опускается при его
поднятии. Ограждение можно поднять вручную
при установке или снятии дисков или при проверке
пилы. Никогда не поднимайте ограждение диска
вручную, предварительно не выключив пилу.
Периодически проверяйте чистоту вентиляционных
отверстий двигателя и отсутствие в них щепок.
Не работайте с материалами, содержащими
асбест. Асбест - серьезный канцероген.
Никогда не закрывайте и не делайте не читаемыми
предупредительные знаки на инструменте.
Никогда не становитесь на инструмент. Опрокидывание инструмента или контакт с пильным диском
могут привести к серьезным травмам.
Не беритесь за пильный диск сразу после окончания работы. Дайте ему остыть. Пильный диск
сильно нагревается во время работы.
Опускайте пильный диск на деталь только когда
инструмент включен и работает. В противном случае есть рис отдачи при контакте пильного диска
с обрабатываемой деталью.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
Далее в руководстве приводятся виды работ, для
которых предназначен данный инструмент. Применение любых принадлежностей и приспособлений,
а также выполнение любых операций помимо тех,
которые рекомендованы данным руководством,
может привести к травме.
Никогда не держите руки возле режущего элемента. Держите руки вне “Зоны без рук” , куда входит
весь стол и на котором находятся обозначения “Без
рук”.
Во избежании травм от разлетающихся обрезков,
отключайте плиту от сети, чтобы предупредить ее
случайный запуск и только потом убирайте мусор.
Перед использованием и после обслуживания, необходимо проверить установку и правильное функционирование ограждения диска. Этот тест должен
выполняться с выключенной пилой и отключенной
от сети. Необходимо поднять и опустить ручку
и убедиться в том, что ограждение закрывает диск,
и при этом диск не должен касаться ограждения.
Если ограждение не работает должным образом,
обратитесь к квалифицированному специалисту
для ремонта инструмента. Обратитесь в ближайший сервис по обслуживанию клиентов Stanley Fat
Max.
Остаточные риски.
При использовании пилы присутствуют следующие
риски: Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности и использование
предохранительных устройств, некоторые остаточные
риски невозможно полностью исключить. Это включает:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/движущихся частей.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Риск несчастных случаев, вызванных незакрытыми
частями вращающегося отрезного диска.
♦ Травмы, которые могут произойти в результате
смены деталей, лезвий или оснастки.
♦ Риск защемления пальцев при снятии защитного
кожуха.
♦ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли от
распила древесины, в особенности, дуба, бука
и ДВП.
♦ Травмы, связанные с продолжительным использованием инструмента. При использовании любого
инструмента в течение продолжительного периода
времени не забывайте делать перерывы.
Дополнительные меры безопасности при
работе с лазерными установками
Этот лазер соответствует классу 1M в соответствии
с IEC 60825-1:2007. При замене использовать только
лазерный диод данного типа. В случае повреждения
лазер должен быть отремонтирован авторизованным
20
специалистом по ремонту. Лазерная установка предназначена для проецирования лазерной линии. Не
используйте лазерную установку в других целях.
♦ Никогда не смотрите на лазерный луч.
♦ Не используйте оптические инструменты, чтобы
смотреть на лазерный луч.
♦ Не настраивайте инструмент там, где лазерный луч
может проходить на уровне головы человека.
♦ Не разрешайте детям находиться вблизи от лазера.
Внимание! Избегайте прямого контакта с глазами.
При включенной лазерной направляющей появляется
лазерное излучение. Избегайте прямого контакта с глазами. Всегда отключайте от сети торцево-усовочную
пилу перед тем, как выполнять любые настройки.
♦ Лазерный указатель не игрушка и он не должен попадать в руки детям. Неправильное использование
этого устройства может привести к необратимым
повреждениям глаз.
♦ Любые настройки с целью увеличения мощности
лазера запрещены. Производитель не несет никакой ответственности за повреждения, полученные
в результате несоблюдения данных инструкций по
технике безопасности.
♦ При использовании лазерного указателя не направляйте его на людей и/или на отражающие
поверхности. Даже лазерный луч малой интенсивности может привести к травмам глаз. Поэтому не
смотрите на лазерный луч.
♦ В лазерном указателе нет обслуживаемых компонентов. Не открывайте корпус, в противном случае,
гарантия будет аннулирована.
Безопасность окружающих
♦
♦
Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или ментальными
возможностями, а также лицами без достаточного
опыта и знаний, если только они не делают этого
под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с данным устройством.
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные в технических спецификациях и заявлении о соответствии были
измерены в соответствии с стандартным методом
тестирования EN 60745 и могут быть использованы
для сравнения инструментов. Заявленное значение
эмиссии вибрации также может использоваться при
предварительной оценке воздействия вибрации.
Внимание! Значение эмиссии вибрации в каждом конкретном случае применения электроинструмента может
отличаться от заявленного в зависимости от того, каким
РУССКИЙ ЯЗЫК
образом используется инструмент. Уровень вибрации
может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени
безопасности, предусмотренного 2002/44/EC для защиты людей регулярно пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования и способ
использования инструмента, а также учитывать все
этапы цикла работы, когда инструмент выключается,
когда он работает на холостом ходу, а также время
переключения с одного режима на другой.
Условные обозначения на инструменте
На инструмент нанесены следующие обозначения:
Внимание! Во избежании риска получения
травм, прочитайте инструкцию по применению.
Используйте защитные очки или маску.
Используйте защитные наушники.
Надевайте респиратор.
Не разрешается использование этого инструмента детьми до 16 лет.
No Hands Zone - Держите пальцы и руки подальше от вращающихся пильных дисков.
Работая с пильными дисками носите перчатки.
Внимание! Лазерное излучение.
Не смотрите на лазерный луч.
Не смотрите на луч лазера с помощью оптических инструментов.
См. характеристики
лазерных продуктов.
Электрическая безопасность
Ваше зарядное устройство имеет двойную
изоляцию, поэтому заземления не требуется.
Всегда проверяйте соответствие сетевого
питания напряжению, указанному на табличке
с техническими данными.
♦
Если поврежден сетевой шнур, его нужно заменить
у производителя или в авторизованном сервисном
центре Stanley Fat Max, чтобы избежать проблем.
Перепады напряжения
При скачках напряжения возникают кратковременные
перепады напряжения. Недостаточные параметры
электропитания могут привести к сбоям в работе оборудования. Если полное электрическое сопротивление
системы ниже 0,34 Ω, вероятность возникновения
помех крайне мала.
Использование кабеля-удлинителя
♦ Используйте соответствующий удлинитель, который подходит к потребляемой мощности данного
инструмента (см. технические характеристики).
Перед использованием, проверьте на удлинителе
отсутствие повреждений и следов износа. Если
удлинитель поврежден, замените его. При использовании кабельного барабана всегда полностью
разматывайте кабель. Использование удлинителя,
не соответствующего питанию инструмента или
если кабель поврежден или неисправен, это может
привести к возгоранию и поражению электрическим
током.
Характеристики
Составные части инструмента:
1. Выключатель лазерного указателя
2. Основная рукоятка
3. Выключатель
4. Корпус двигателя
5. Подвижное нижнее ограждение
6. Ограничитель удлинения стола (правого)
7. Удлинение стола (правое)
8. Пластина для пропила
9. Зажим угла скоса
10. Кнопка блокировки угла скоса
11. Система коррекции ограничителя угла скоса
12. Регулятор положения угла скоса
13. Шкала скоса
14. Поворотный стол
15. Монтажные отверстия для крепления на верстаке
16. Места монтажа зажимов
17. Удлинение стола (левое)
18. Ограничитель удлинения стола (левого)
19. Крепежная кнопка удлинения стола
20. Зажим высокого сдвижного ограждения
21. Левостороннее ограждение
22. Левостороннее высокое сдвижное ограждение
23. 33,9° коническая шестерня
24. Задняя рукоятка
25. Выходное отверстие для опилок
26. Металлическое верхнее ограждение
27. Передняя рукоятка
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Съемный зажим для щеток
Каретка
Ручка защелки фаски
Шкала фаски
Правостороннее ограждение
Лазер
Диск пилы
Кнопка блокировки шпинделя
Рычаг снятия ручки пилы
Рис. R
53. Зажим
Сборка
Внимание! Перед сборкой убедитесь в том, что инструмент выключен и отключен от сети.
Примечание: Этот инструмент был тщательно настроен на заводе перед отправкой. Проверьте точность
и при необходимости выполните настройку чтобы
добиться наилучших результатов работы
что режущая головка может перемещаться в положение
45° (рис. E).
♦ Освободите зажим высокого сдвижного ограждения (20) и уберите ограждение (22) в сторону от
диска.
♦ Затяните зажим высокого сдвижного ограждения
(20).
♦ Вытяните 33,9° коническую шестерню (23) и выполните аналогичную операцию для 90° но сместите
головку влево, используя стопорную гайку (43)
и регулировочный болт (42).
Настройка ограждения (рис. G - H)
♦
♦
♦
Лазерный луч
Опустите режущую головку и нажмите на фиксатор
(46). Убедитесь в том, что станина находится в положении 0° угла скоса.
Поставьте комбинированный угольник около
левостороннего ограждения (21) рядом спильным
диском (34) (рис. G).
Если пильный диск не касается угольника по всей
длине, ослабьте три винта (44) (рис. H) и отрегулируйте ограждение.
Затяните три винта (44).
Юстировка лазерного луча выполняется производителем и дальнейшая настройка не требуется.
♦
Регулировка угла скоса кромки
Примечание: Настоятельно рекомендуем закрепить
болтами торцо-усовочную пилу на верстаке чтобы
обеспечит максимальную устойчивость при работе
с инструментом. Следите за тем, чтобы инструмент по
возможности всегда был закреплен на верстаке.
♦ Наметьте места для четырех болтов на верстаке.
♦ Просверлите в верстаке отверстия диаметром
Ø 10 мм.
♦ Закрепите на верстаке инструмент четырьмя
болтами с шайбами и гайками.
Примечание: Эти крепежные материалы поставляются
вместе с инструментом.
На комбинированной ползунковой шкале торцово-усовочной пилы можно легко с читать установки угла от 0°
до 47° влево и вправо. Значения наиболее распространенных углов отреза имеют упоры, позволяющие выполнить тонкую настройку нужного положения. Следуя
предложенным ниже инструкциям вы легко и быстро
выполните самую точную настройку.
Фиксатор угла наклона (рис. В)
Фиксатор угла наклона (9) позволяет установить
определенный угол наклона, кроме предустановленных
0°, 15°, 22,5°, 31,6°, и 47° которые устанавливаются с помощью фиксирующего рычага (11).
Установка на верстак (рис. I)
Использование
Настройка упора фаски на 90° и 45° (рис. C - F)
♦
♦
♦
Ослабьте фиксирующую рукоятку фаски (30)
и переместите режущую головку до конца вправо
и затяните фиксирующую рукоятку фаски.
♦ Для установки лезвия под углом 90° к столу используйте угольник (рис. D).
♦ При необходимости выполнить настройку, ослабьте
стопорную гайку (41) и отрегулируйте болт (40) с помощью гаечного ключа, так, чтобы диск находился
под углом 90°к столу.
♦ Затяните стопорную гайку (41).
♦ Совместите индикатор фаски (39) отметкой 0°, с помощью регулировочного винта (38).
Устанавливая стопор на 45° убедитесь в том, что левое
высокое сдвижное ограждение (22) установлено так,
22
♦
♦
♦
♦
Не подносите руки к режущему диску ближе, чем на
150 мм.
Прижимайте заготовку к столу и направляющей во
время распиловки. Держите свои руки в этом положении до тех пор, пока не отпустите выключатель
и диск полностью не остановится.
Всегда сначала выполняйте пробные разрезы (при
выключенном инструменте), перед тем как делать
окончательный разрез, чтобы проверить ход диска.
Не допускайте перекрещивания рук во время
работы с инструментом.
Устойчиво стойте на ногах, чтобы сохранять надлежащий баланс.
По мере перемещения рычага пилы вправо или
влево, следуйте за ним, держась в стороне от
режущего диска.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Следуя за линией, проведенной карандашом,
смотрите через прорези ограждения.
Внимание! Всегда устанавливайте устройство для пылеудаления при распиловке дерева. Мешки для сбора
пыли входят в комплектацию. Установите мешок для
сбора опилок, сжав металлические зажимы на кромке
мешка и вставив их в выходное отверстие для отвода
стружки (25). отпустите зажимы и мешок плотно встанет
на месте.
Внимание! Убедитесь в том, что рабочая деталь надежно установлена на месте до того, как приступить
к работе. Минимальный размер обрабатываемой детали (Д) 150 мм × (Ш) 50 мм × (В) 3 мм. Если обрабатываемая деталь не будет закреплена должным образом, это
может привести к серьезной травме.
Основные операции торцово-усовочной пилы
(рис. A, H & R)
♦
Для удержания обрабатываемой детали всегда используйте зажимы (53). Для зажимов (53 - рис. R).
предусмотрены два отверстия (45 - рис. H)
и (16 - рис. A). Следите за тем, чтобы зажим (53)
плотно вошел в отверстие перед тем, как зафиксировать его на обрабатываемой детали
Внимание! Убедитесь в том, что рабочая деталь
надежно установлена на месте до того, как приступить к работе. Если обрабатываемая деталь не будет
закреплена должным образом, это может привести
к серьезной травме.
♦ Всегда устанавливайте обрабатываемую деталь
около ограждения. Любая наклонная или перекрученная деталь, которую невозможно прижать
к столу или к ограждению, может заблокировать
вращение диска, и это сделает невозможным выполнение операции.
♦
♦
♦
Рубка
♦
♦
♦
♦
♦
Переместите режущую головку в заднее положение до предела и зафиксируйте каретку (29) с помощью фиксатора (48).
Включите выключатель (3) и нажмите на рычаг
освобождения рукоятки пилы (36) чтобы опустить
пильную головку.
Когда пила разгонится, медленно опустите ее, нажав на основную ручку (2), делая распил переднего
края обрабатываемой детали.
Медленно перемещайте основную ручку (2) по направлению к ограждению для выполнения распила.
Отпустите выключатель (3) и дождитесь полной
остановки диска перед тем, как поднять головку.
Резка под углом
♦
♦
♦
♦
♦
Распил внатяг (рис. I & J)
Внимание! Никогда не тяните режущую головку и не
вращайте диск в направлении на себя во время распила. Пильный диск может отскочить от детали. что может
привести к отдаче режущей головки и вращающегося
диска. Никогда не опускайте вращающийся диск до
того, как потянуть режущую головку к передней части
пилы.
♦ Снимите блокировку каретки (29) с помощью
фиксатора (48) и дайте режущей головке свободно
перемещаться (рис. J).
♦ Установите режущую головку на нужный угол скоса
и фаски как предусмотрено инструкцией.
♦ Удерживая основную ручку (2) потяните каретку
(29) вперед к центру, так чтобы пильный диск
оказался над обрабатываемой деталью.
♦ Включите выключатель (3) и нажмите на рычаг
освобождения рукоятки пилы (36) чтобы опустить
пильную головку.
Когда пила разгонится, медленно опустите ее, нажав на основную ручку (2), делая распил переднего
края обрабатываемой детали.
Медленно перемещайте основную ручку (2) по направлению к ограждению для выполнения распила.
Отпустите выключатель (3) и дождитесь полной
остановки диска перед тем, как поднять головку.
♦
♦
Включите лазер с помощью выключателя on/off (1).
Ослабьте фиксирующий рычаг скоса (11) и переместите стол на нужный угол. Предустановки сделаны на углах в 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, и 45°. Затяните
фиксирующий рычаг скоса (11).
Для любого угла используется зажим скоса (9)
(рис. B) для установки нужного угла.
Включите выключатель (3), затем нажмите на
рычаг освобождения рукоятки пилы (36) и опустите
пильную головку.
Когда пила разгонится, медленно опустите ее, нажав на основную ручку (2), делая распил переднего
края обрабатываемой детали.
Медленно перемещайте основную ручку (2) по направлению к ограждению для выполнения распила.
Отпустите выключатель (3) и дождитесь полной
остановки диска перед тем, как поднять головку.
Для всех операций по выполнению фасок
и сложных скосов используйте высокое
сдвижное ограждение
♦
Подвижную часть с правой стороны направляющей
можно отрегулировать так, чтобы обеспечить
максимальную опору заготовки около режущего
диска при скосе полностью влево на 47°. Расстояние сдвига регулируется ограничителями в обоих
направлениях.
Регулировка ограждения (рис. Е)
♦
Ослабьте зажим высокого сдвижного ограждения(20) и сдвиньте ограждение влево.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Выполните холостой проход, не включая пилу
и проверьте зазор.
♦ Отрегулируйте направляющую, чтобы она располагалась как можно ближе к диску и обеспечивала
максимальную поддержку для обрабатываемой
детали, не препятствуя перемещению головки
вверх и вниз.
♦ Затяните барашковую гайку (20), чтобы закрепить
направляющую на месте.
Внимание! Канавки направляющей могут быть забиты
опилками. Для очистки канавки направляющей используйте стержень или сжатый воздух низкого давления.
Отрез профиля над плинтусом
Отрез профиля над плинтусом можно делать вертикально к ограждению или горизонтально к столу.
♦ См. следующую таблицу:
Угол скоса кромки
♦
Сложный распил
♦
Убедитесь в том, что высокое сдвижное ограждение правильно отрегулировано перед тем, как
приступить к настройке угла сложного среза.
Этот разрез представляет собой комбинацию торцевания и скоса кромок.
♦ Включите лазер с помощью выключателя on/off (1).
♦ Порядок выполнения этого среза описан выше.
♦ Когда пила разгонится, медленно опустите ее, нажав на основную ручку (2), делая распил переднего
края обрабатываемой детали.
♦ Медленно перемещайте основную ручку (2) по направлению к ограждению для выполнения распила.
♦ Отпустите выключатель (3) и дождитесь полной
остановки диска перед тем, как поднять головку.
24
Внутренний угол
0°
45°
Правая
сторона
Левая
сторона
Правая
сторона
Угол скоса
кромки
Влево =
45°
Вправо =
45°
0°
0°
Положение
профиля
Нижняя
часть
к столу
Нижняя
часть
к столу
Обрабатываемая
сторона
Угол скоса кромки
Угол скоса
кромки
Положение
профиля
Обрабатываемая
сторона
Верхняя
Нижняя
часть
часть
к огражде- к ограждению
нию
Держитесь Держитесь Держитесь Держитесь
левой
правой
левой
левой
стороны
стороны
стороны
стороны
отреза
отреза
отреза
отреза
Вертикальное
положение (задняя
часть профиля
повернута
к ограждению)
Настройки
Внешний
угол
Горизонтальное
положение(задняя
часть профиля
повернута к столу)
Левая
сторона
Положение профиля
Резка с наклоном
Убедитесь в том, что высокое сдвижное ограждение правильно отрегулировано перед тем, как
приступить к настройке угла среза.
Примечание: Для специальных карнизов на пиле
предусмотрена специальный упорный штифт (23) под
углом в 33,9°.
♦ Ослабьте фиксирующий рычаг скоса (30) (рис. F)
и переместите пильную головку на нужный угол.
Надёжно затяните рукоятку зажима для скашивания кромок (30).
♦ Включите выключатель и затем отпустите рычаг
(36) когда пила разгонится до полной скорости,
медленно нажав на основную ручку (2), выполняя
распил рабочей детали.
♦ Когда пила разгонится, медленно опустите ее, нажав на основную ручку (2), делая распил переднего
края обрабатываемой детали.
♦ Медленно перемещайте основную ручку (2) по направлению к ограждению для выполнения распила.
♦ Отпустите выключатель (3) и дождитесь полной
остановки диска перед тем, как поднять головку.
♦ Убедитесь в том, что выполняя распил под углом,
рычаг надежно закреплен.
Вертикальное
положение (задняя
часть профиля
повернута
к ограждению)
Настройки
Горизонтальное
положение(задняя
часть профиля
повернута к столу)
0°
Влево =
45°
Нижняя
часть
к столу
45°
Вправо =
45°
Нижняя
часть
к столу
0°
0°
Верхняя
Нижняя
часть
часть
к огражде- к ограждению
нию
Держитесь Держитесь Держитесь Держитесь
левой
правой
правой
правой
стороны
стороны
стороны
стороны
отреза
отреза
отреза
отреза
Отрез профиля карниза (рис. L)
Профиль карниза можно отрезать только на столе
с этой торцово-усовочной пилы.
♦ На торцово-усовочной пиле есть специальные
ограничители скоса для левого и правого угла
в 31,6° и ограничитель скоса с углом в 33,9° для
специальных молдингов карниза, т.е. 52° между
задней частью молдинга и верхней плоской поверхностью потолка; 38° между задней частью
молдинга и нижней плоской поверхностью, которая
подходит к стене.
♦ См. следующую таблицу для отреза молдинга
карниза:
РУССКИЙ ЯЗЫК
Настройки
Внутренний
угол
Левая сторона Правая сторона
Угол скоса
кромки
Вправо = 31,6°
Угол скоса
кромки
33,9°
33,9°
Положение
молдинга
Верхняя часть
к ограждению
Нижняя часть
к ограждению
Обрабатываемая сторона
Внешний угол
Держитесь левой Держитесь левой
стороны отреза стороны отреза
Вправо = 31,6°
Влево = 31,6°
Угол скоса
кромки
33,9°
33,9°
Положение
молдинга
Нижняя часть
к ограждению
Верхняя часть
к ограждению
Держитесь
Держитесь
правой стороны правой стороны
отреза
отреза
Примечание: Эти специальные ограничители не используются для молдингов карниза с углом в 45°.
Примечание: Поскольку в большинстве комнат не бывает углов ровно в 90°, необходима точная настройка,
всегда выполняйте тестовый отрез, чтобы убедиться
в том, что углы будут правильными.
Настройка глубины реза (рис. M)
Можно настроить глубину реза для ровных и повторяемых неглубоких пропилов.
♦ Отрегулируйте глубину пропила, опустив пильную
головку так, чтобы зубцы пильного диска доходили
до нужной глубины пропила.
♦ Удерживая верхнюю ручку в нужном положении, поверните стопор (47) до упора в стопорную пластину
(49).
♦ Проверьте глубину пропила пильным диском
перемещая пильную головку вперед и назад по
всему ходу движения при обычном распиле вдоль
контрольной ручки.
Транспортировка инструмента (рис. N)
♦
Тип зубцов
Материал
Угол скоса
кромки
Обрабатываемая сторона
Пильный диск и тип зубцов
Влево = 31,6°
Ослабьте рычаг освобождения скоса (11) (рис. B)
и поверните стол в крайнее правое положение.
Зафиксируйте стол под углом скоса в 45°.
♦ Потяните пильную головку вперед и зафиксируйте
каретку с фиксатором (48) (рис. J).
♦ Опустите режущую головку и нажмите на фиксатор
(46) (рис. H).
♦ Переносите торцово-усовочную пилу за переднюю
или заднюю ручку (24, 27).
Внимание! При переноске никогда не держитесь за
ограждение.
Дерево
Пластмассы
Цветные
металлы
600 ~ 100T
24 ~ 100T
TCG
ATB
Доска
•
•
Фанера
•
•
Твердое дерево
•
•
ДСП
•
•
ПВХ
•
ABS
•
Акрил
•
PC
•
PS
•
Алюминий
•
Медь
•
В комплектации с этой торцово-усовочной пилой
идет пильный диск с отрицательным передним углом.
Рекомендуется использовать пильный диск с отрицательным передним углом.
♦ TCG тип - Для резки листового алюминия, трубных
профилей и других цветных металлов, таких как
медь, латунь.
♦ ATB тип - Для обычной резки и обрезки дерева,
фанеры и толстого картона, ДВП и ДСП, когда
нужен аккуратный разрез.
Всегда используйте пильный диск с отрицательным
передним углом, когда производите резку цветных
металлов.
Внимание! Не используйте никаких пильных дисков, которые требуют установки шайбы или кольца шпинделя.
Используйте только пильные диски, указанные в этом
руководстве.
Замена пильных дисков (Рис. O - Q)
Внимание! Во избежании травмы в результате
случайного запуска всегда отключайте инструмент от
сети перед тем, как менять пильный диск. Используйте
правильно заточенные пильные диски. Соблюдайте
максимальную скорость, указанную на пильном диске.
Используйте только пильные диски, рекомендованные
Stanley Fat Max. Для замены пильного диска (34):
♦ Нажмите на рычаг разблокировки пилы (36) и поверните подвижное нижнее ограждение против часовой стрелки и освободите пильный диск. Одной
рукой удерживайте ограждение на месте (рис. O).
♦ С помощью отвертки ослабьте, но не снимайте винт
(50). Не снимайте винт полностью, поскольку его
будет трудно установить на место.
♦ С помощью отвертки ослабьте, но не снимайте винт
(51) до тех пор, чтобы металлическая пластина
ограждения могла бы перемещаться. Не снимайте
винт полностью, поскольку его будет трудно установить на место.
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
Поверните металлическую пластину верхнего
ограждения против часовой стрелки (рис. P). Это
позволит вам добраться до болта шпинделя (52) ,
который крепит пильный диск (34) на торцово-усовочной пиле.
♦ Нажмите и удерживайте кнопку блокировки
шпинделя (35) на корпусе двигателя для блокировки пильного диска (34) и предотвращения его
вращения.
♦ С помощью специального гаечного ключа для
пильного диска поверните болт шпинделя (52) по
часовой стрелке чтобы снять его и пильный диск
(34).
♦ Установите другой пильный диск, убедитесь в том,
что зубцы направлены вниз и в направлении,
указанном маркировкой на диске, соответствующем маркировке на ограждении торцово-усовочной
пилы (по часовой стрелке) (рис. P).
♦ Затяните болт шпинделя (52) рукой (поверните против часовой стрелки).
♦ Нажмите и удерживайте кнопку блокировки шпинделя (35) и с помощью гаечного ключа затяните
болт шпинделя (52) чтобы надежно закрепить
пильный диск.
♦ Установите верхнее металлическое ограждение
(26) на исходное положение и закрепите его двумя
винтами (50 и 51).
♦ Позвольте подвижному нижнему ограждению (5)
вернуться в исходное положение, закрывая пильный диск.
Внимание! Никогда не нажимайте зажим шпинделя во
время вращения диска. Удерживайте скобу ограждения
внизу и сильно затяните винт скобы ограждения после
установки диска.
Внимание! Перед тем, как включить пилу, необходимо
вернуть в исходное положение скобу ограждения и затянуть винт. В противном случае, ограждение может
касаться вращающегося режущего диска, что приведет
к повреждению пилы и серьезной травме.
Дополнительные приспособления
Работа вашего инструмента зависит от используемой
оснастки. Оснастка Stanley Fat Max разработана по
самым высоким стандартам, которые разработаны для
того, чтобы улучшить характеристики работы инструмента. Используя эту оснастку вы получите максимальную производительность от своего инструмента.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент имеет длительный срок эксплуатации
и требует минимальных затрат на техобслуживание.
Для длительной безотказной работы необходимо
обеспечить правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
26
♦
♦
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
чистой и сухой щеткой.
Для очистки инструмента используйте мягкий
мыльный раствор и влажную салфетку. Не допускайте попадание жидкости внутрь инструмента;
никогда не погружайте никакие из деталей инструмента в жидкость.
Внимание! Перед сборкой убедитесь в том, что инструмент выключен и отключен от сети.
Замена штепсельной вилки (только для
Великобритании и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
♦ Осторожно снимите старую вилку.
♦ Подсоедините коричневый провод к терминалу
фазы в новой вилке.
♦ Подсоедините синий провод к нулевому терминалу.
Внимание! Заземления не требуется. Соблюдайте
инструкции по установке вилки, которые предусмотрены к вилкам высокого качества. Рекомендованный
предохранитель: 13 A.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор мусора. Это изделие нельзя
утилизировать с обычным бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш инструмент
Stanley Fat Max требует замены или он вам больше не
нужен, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Утилизацию этого продукта нужно производить
в пунктах раздельного сбора мусора.
Система раздельного сбора отработавших
изделий и упаковочных материалов позволяет
перерабатывать их и использовать повторно.
Повторное использование материалов, подвергаемых вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от загрязнений
и сокращает потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают раздельный сбор электроприборов и бытового мусора
на муниципальных свалках или сдачу его продавцам
у которых вы покупали свой продукт.
Stanley Europe осуществляют прием на утилизацию
изделий Stanley Fat Max по окончании срока их службы.
Чтобы воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по ремонту,
который занимается сбором этих продуктов от имени
компании.
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись в местное
представительство компании Stanley Europe по адресу,
РУССКИЙ ЯЗЫК
указанному в настоящем руководстве. Кроме того,
список авторизованных агентов по ремонту Stanley
Europe и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на веб-сайте:
www.2helpU.com.
указанному ниже или приведенному на задней стороне
обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную
декларацию по поручению компании Stanley Europe.
Технические характеристики
Kevin Hewitt
Вице-президент Obsah
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Бельгия
07.02.2014
FME720 (Тип 1)
Напряжение
Потребляемая мощность
Скорость без нагрузки
Вперем. тока
230
Вт
2 000
мин -1
4 800
Диаметр диска
мм
255
Отверстие ножовочного полотна
мм
30
Толщина диска
мм
1,8
Макс. длина поперечного
распила 90°
Гарантия
мм
305
Макс. длина поперечного
распила 45°
мм
203
Макс. глубина распила под
углом 90°
мм
92
Stanley Europe уверены в качестве своих продуктов
и предлагает замечательную гарантию для пользователей продукта. Это заявление о гарантии дополнительное и ни в коей мере не причиняет вред Вашим
договорным и юридическим правам. Гарантия действует
на территории стран-членов ЕС и Европейской зоне
свободной торговли.
Макс. глубина распила под
углом 90°
Скос (макс. положения)
Скос (макс. положения)
Вес
мм
41
левый
47°
правый
47°
левый
47°
правый
0°
кг
22
Режущая способность
Макс. поперечный разрез x глубина распила
92 мм × 305 мм
Макс. скос 47°
41 мм × 305 мм
Макс. скос 47°
92 мм × 203 мм
Maкс. режущая способность сложного скоса
47° × 47°
41 мм × 203 мм
LpA (акустическое давление) 95 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
LWA (акустическое давление) 108 дБ(A), Погрешность (K) 3 дБ(A)
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора),
определенные в соответствии со стандартом EN 61029:
Уровень вибрации (ah) 2,78 м/сек², погрешность (K) 1,5 м/сек²
Заявление о соответствии нормам ЕС
MACHINERY DIRECTIVE
FME720
Stanley Europe заявляет, что продукция, описанная
в “технических характеристиках” соответствует:
2006/42/EC, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
ПОЛНАЯ ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ
Если продукт Stanley Fat Max оказался дефектным
в результате использования недоброкачественных
материалов или качества выполнения работ в течение
12 месяцев с даты покупки, Stanley Europe гарантирует
замену всех неисправных деталей бесплатно или - по
нашему усмотрению – замену устройства бесплатно,
при условии что:
♦ Продукт не использовали не по назначению и с нарушением инструкций руководство по эксплуатации.
♦ Продукт имеет следы нормального износа;
♦ Не было предпринято попыток ремонта, выполненного неавторизованным специалистом;
♦ Предоставлен чек о покупке.
♦ Продукт Stanley Fat Max должен быть возвращен
в полной комплектации и со всеми оригинальными
комплектующими
Если вы хотите заявить претензию, обратитесь к продавцу и уточните местонахождения ближайшего авторизованного дилера Stanley Fat Max в каталоге Stanley
Fat Max или обратитесь в местный офис Stanley Fat Max
по адресу, указанному на упаковке или в руководстве по
эксплуатации. Список авторизованных дилеров Stanley
Fat Max и подробности о нашем после продажном
обслуживании вы найдете в интернете на сайте:
www.stanley.eu/3.
Эти продукты также соответствуют Директиве 2004/108/
EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией
обращайтесь в компанию Stanley Europe по адресу,
zst00234925 - 19-06-2014
27
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe 12
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
29
30
Download PDF

advertising