FME720 | Stanley FME720 MITRE SAW instruction manual

511113-31 SK
Preložené z pôvodného návodu
FME720
2
3
4
5
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša posuvná pokosová píla na kombinované rezy Stanley
Fat Max je určená iba na rezanie dreva, plastov a farebných
kovov. Toto náradie je určené pre profesionálnych i súkromných neprofesionálnych používateľov.
Bezpečnostné pokyny
e.
f.
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie
nižšie uvedených varovaní a pokynov môže viesť
k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom, k vzniku
požiaru alebo k vážnemu zraneniu.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte
na prípadné ďalšie použitie. Označenie elektrické náradie
vo všetkých nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na
Vaše náradie napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
6
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený.
Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť
k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom
neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy
nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo
posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu
kábla s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi
alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie
káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla
na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým
chráničom (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále
pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte
ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako respirátor,
protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko
poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením prívodného kábla k sieťovej zásuvke
alebo pred vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je
vypínač v polohe vypnuté. Prenášanie elektrického
náradia s prstom na vypínači alebo pripojenie náradia
k napájaciemu zdroju, ak je vypínač náradia v polohe
zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred spustením z náradia vždy odstráňte všetky
kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie
kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožnená lepšia
ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite
jeho správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce
sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické ná-
SLOVENČINA
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
radie s nefunkčným vypínačom je nebezpečné a musí
sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia
náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia
ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto bezpečnostné
pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali.
Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak
je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú
menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie sa
s nimi pracuje.
Používajte toto elektrické náradie, príslušenstvo
a pracovné nástroje podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá sa
bude vykonávať. Použitie elektrického náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne
náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné výstrahy týkajúce sa pokosových píl.
♦
♦
♦
♦
♦
Nepoužívajte prasknuté, ohnuté, poškodené alebo
zdeformované pílové kotúče.
Ak je vložka stola s drážkou pre pílový kotúč opotrebovaná, vymeňte ju.
Nepoužívajte pílové kotúče s priemerom, ktorý je
menší alebo väčší než odporúčaný priemer. Parametre
pílového kotúča sú uvedené v technických údajoch.
Používajte iba pílové kotúče špecifikované v tomto
návode, ktoré spĺňajú požiadavky normy EN 847-1.
Nepoužívajte pílové kotúče z rýchloreznej ocele (HSS).
Pri manipulácii s pílovými kotúčmi a neopracovaným
materiálom používajte rukavice (pokiaľ je možné, pílové
kotúče prenášajte v držiaku).
♦
♦
♦
Pri rezaní dreva používajte dodaný vak na prach.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so skrytými
vodičmi alebo s vlastným prívodným káblom, držte
elektrické náradie vždy za izolované rukoväti. Pri
kontakte pracovného príslušenstva so „živým“ vodičom
spôsobia neizolované kovové časti náradia obsluhe
úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu
používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky.
Držanie obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť
tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate kontroly.
Varovanie! Vyvarujte sa kontaktu alebo vdýchnutia prachu vzniknutého pri práci s týmto náradím.
Tento prach môže ohrozovať zdravie obsluhy
a okolostojacich osôb. Používajte masku proti prachu určenú špeciálne na ochranu pred toxickým
prachom a podobnými látkami a zaistite, aby boli
takto chránené všetky osoby nachádzajúce sa
alebo vstupujúce do pracovného priestoru.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Zvážte použitie špeciálne navrhnutých pílových kotúčov
s menšou prevádzkovou hlučnosťou.
Zvoľte správny pílový kotúč pre rezaný materiál.
Táto pokosová píla je určená iba na rezanie dreva,
plastov a neželezných kovov.
Nepracujte s týmto strojom bez nasadených ochranných krytov. Nepoužívajte náradie, ak neplnia ochranné
kryty svoju funkciu alebo ak sa riadne nevykonávala ich
údržba.
Pri vykonávaní šikmých rezov zaistite, aby bolo rameno
píly bezpečne upevnené.
Pred každým rezom sa uistite, či je píla stabilná.
Udržujte rukoväti suché a čisté. Dbajte na to, aby neboli
znečistené olejom alebo mazivom.
Dbajte na to, aby bol priestor okolo píly riadne uprataný
a bez zvyškov materiálov, napríklad pilín alebo odrezkov.
Zaistite zodpovedajúce osvetlenie píly a pracovného
priestoru, či už celkové alebo lokálne.
Zabráňte nekvalifikovaným osobám, aby pracovali
s touto pílou.
Pred použitím zaistite, aby bol správne upevnený pílový
kotúč. Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym
smerom. Udržujte pílové kotúče ostré.
Uistite sa, či sú otáčky uvedené na pílovom kotúči
minimálne také, aké sú uvedené na štítku tejto píly.
Použitý laser sa nesmie nahradiť iným typom lasera.
Opravu lasera by mal vykonávať mechanik autorizovaného servisu alebo značkového servisu Stanley Fat
Max.
Odpojte pílu od elektrickej siete pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo pred výmenou pílového kotúča.
Nikdy nevykonávajte čistenie, údržbu alebo odstraňovanie akýchkoľvek odrezkov alebo iných častí obrobku
7
SLOVENČINA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
8
z priestoru rezu, ak je píla v chode a ak nie je hlava píly
v pokojovej polohe.
Ak je to možné, vždy pripevnite pílu k pracovnému
stolu.
Upnite obrobok. Obrobok upnutý svorkou alebo do
zveráka je lepšie zaistený, než v situácii, keď sa drží iba
v ruke.
Opracovávaný obrobok vždy pevne upnite. Nepracujte
s obrobkami, ktoré sú príliš malé na upnutie. V takom
prípade by boli ruky príliš blízko pri rotujúcom pílovom
kotúči. Pri rezaní dlhých obrobkov vždy používajte
špeciálnu podperu.
Pred začatím akejkoľvek činnosti sa uistite, či sú riadne
dotiahnuté všetky poistné skrutky a upínacie rukoväti.
Nikdy nepoužívajte pílu bez vložky stola s drážkou pre
pílový kotúč.
Nikdy nevkladajte ruky do priestoru pílového kotúča, ak
je píla pripojená k zdroju napájacieho napätia.
Nikdy sa nepokúšajte rýchlo zastaviť pohybujúci sa
kotúč píly jeho zablokovaním pomocou náradia alebo
iného prostriedku. Týmto spôsobom by mohlo dôjsť
k vážnym nehodám.
Pred použitím alebo montážou akéhokoľvek príslušenstva si naštudujte návod na jeho obsluhu. Nesprávne
použitie príslušenstva môže náradie poškodiť.
Nepoužívajte žiadne brúsne kotúče.
Pred použitím hlavného vypínača zdvihnite pílový kotúč
z drážky vo vložke stola.
Nezasúvajte do vetráka žiadne kliny, aby ste zablokovali hriadeľ motora.
Hneď ako bude sklopené rameno píly, kryt pílového
kotúča pri Vašej píle sa automaticky zdvihne. Hneď ako
bude rameno píly zdvihnuté, kryt sa spustí cez pílový
kotúč. Kryt môžete zdvihnúť rukou pri montáži alebo
demontáži pílového kotúča alebo pri kontrolovaní píly.
Ochranný kryt píly nikdy nezdvíhajte rukou, ak nie je
píla vypnutá.
Pravidelne kontrolujte, či sú čisté vetracie otvory na
kryte motora a či nie sú tieto otvory zanesené pilinami.
Nepracujte s materiálom, ktorý obsahuje azbest.
Azbest sa považuje za karcinogénnu látku.
Nikdy nevykonávajte úkony, ktoré spôsobia nečitateľnosť výstražných označení elektrického náradia.
Na elektrické náradie nikdy nestúpajte. Pri preklopení
píly alebo pri kontakte s pílovým kotúčom môže dôjsť
k vážnemu úrazu.
Nesiahajte na pílový kotúč po skončení práce, skôr
ako vychladne. Počas použitia sa pílový kotúč veľmi
zahreje.
Pritlačte pílový kotúč k obrobku iba v prípade, ak je píla
zapnutá. V inom prípade vzniká pri kontakte pílového
kotúča s obrobkom nebezpečenstvo spätného rázu.
Určené použitie tohto výrobku je popísané v tomto
návode. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií
♦
♦
♦
než je odporúčané týmto návodom, môže predstavovať
riziko zranenia obsluhy alebo riziko spôsobenia hmotných škôd.
Nikdy neklaďte ruky do blízkosti rezu. Udržujte ruky
mimo označeného priestoru (priestor, do ktorého
nesmiete vkladať ruky), ktorý zahŕňa celý stôl a je označený symbolmi No Hands (nevkladať ruky).
Vyvarujte sa úrazu spôsobenému odlietavajúcimi
úlomkami vypnutím píly, aby nedošlo k jej náhodnému
zapnutiu a potom malé kúsky materiálu odstráňte.
Pred použitím píly a po akejkoľvek vykonanej údržbe
sa musí skontrolovať ochranný kryt, či správne plní
svoju funkciu. Skúška sa musí vykonať s vypnutou pílou
a odpojenou od elektrickej siete. Rameno píly musí byť
zdvihnuté a spustené, aby ste sa uistili, či ochranné
kryty zakrývajú pílový kotúč a či sa pílový kotúč
o ochranný kryt nezachytáva. Pokiaľ ochranný kryt
nepracuje správne, nechajte náradie opraviť servisným
technikom so zodpovedajúcou kvalifikáciou. Obráťte
sa na zákaznícku podporu Stanley Fat Max, kde Vám
oznámia adresu najbližšieho autorizovaného servisu.
Zvyškové riziká
Pri použití pokosových píl vznikajú nasledujúce riziká: Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové
riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou
alebo pohybujúcou sa časťou.
♦ Poškodenie sluchu.
♦ Riziko nehody spôsobené nekrytou časťou rotujúceho
pílového kotúča.
♦ Riziko zranenia spôsobeného pri výmene dielov,
pílových kotúčov alebo príslušenstva.
♦ Riziko pritlačenia prstov pri manipulácii s ochrannými
krytmi.
♦ Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu
zvíreného pri rezaní dreva, najmä dubového, bukového
a materiálu MDF.
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak
používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite, aby sa
robili pravidelné prestávky.
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa laserov
Tento laser zodpovedá požiadavkám triedy 1M podľa normy
EN 60825-1: 2007. Nenahradzujte laserovú diódu diódou
iného typu. Ak je laser poškodený, zverte opravu lasera iba
autorizovanému servisu. Nepoužívajte laser za iným účelom,
než je projekcia laserových lúčov.
♦ Nikdy sa do laserového lúča nepozerajte zámerne
a priamo.
♦ Nepoužívajte na sledovanie laserového lúča optické
prístroje.
♦ Nenastavujte náradie do takej výšky, aby mohol laserový lúč prechádzať cez osoby vo výške ich hláv.
SLOVENČINA
♦ Nedovoľte deťom, aby sa dostali do blízkosti lasera.
Varovanie! Vyvarujte sa priameho pohľadu do laserového lúča. Po spustení vydáva laser žiarenie. Vyvarujte sa
priameho pohľadu do laserového lúča. Pred vykonávaním
akejkoľvek údržby odpojte pokosovú pílu od siete.
♦ Laserový ukazovateľ nie je hračka a nepatrí do rúk
detí. Nesprávne použitie tohto zariadenia môže viesť
k trvalým poškodeniam zraku.
♦ Akékoľvek úpravy z dôvodu zvýšenia výkonu lasera sú
zakázané. Zodpovednosť za škody vzniknuté z dôvodu
nedodržania týchto bezpečnostných pokynov bude
zamietnutá.
♦ Ak používate laserový ukazovateľ, nemierte lúčom
smerom k okolitým osobám alebo na odrazové plochy.
Dokonca aj lúč s nízkou intenzitou môže spôsobiť
poškodenie zraku. Preto sa nepozerajte priamo do
laserového lúča.
♦ Laserový ukazovateľ neobsahuje žiadne súčasti určené
na opravy. Neotvárajte kryt, v opačnom prípade dôjde
k porušeniu záručných podmienok.
Štítky na náradí
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia
úrazu si používateľ musí prečítať tento návod na
obsluhu.
Používajte ochranné alebo bezpečnostné okuliare.
Používajte ochranu sluchu.
Používajte respirátor.
Tento výrobok nie je určený pre osoby mladšie ako
16 rokov.
Zóna označená No hands – Udržujte prsty a ruky
mimo dosahu rotujúceho pílového kotúča.
Pri manipulácii s pílovými kotúčmi používajte
ochranné rukavice.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Varovanie! Laserové žiarenie.
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa
s týmto náradím nebudú hrať.
Nepozerajte sa do laserového lúča.
Nepozerajte sa priamo do laserového lúča pomocou optických prístrojov.
Pozrite technické údaje
laserového výrobku.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch
a vo vyhlásení o zhode sa merala v súlade so štandardnou
skúšobnou metódou predpísanou normou EN 60745 a môže
sa použiť na porovnanie jednotlivých náradí medzi sebou.
Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce s týmto náradím.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií líšiť
v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň vibrácií
môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/ES na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií
brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy,
keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Elektrická bezpečnosť
Tento výrobok je opatrený dvojitou izoláciou. Preto
nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy
skontrolujte, či napájacie napätie siete zodpovedá
napätiu na výkonovom štítku.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymeniť
u výrobcu alebo v autorizovanom servise Stanley Fat
Max, aby sa zabránilo možným rizikám.
Poklesy napájacieho napätia
Rázové prúdy spôsobujú krátkodobé poklesy napätia. Pri
nepriaznivom priebehu napájacieho napätia môže byť
ovplyvnená funkcia ostatných zariadení. Ak je impedancia
napájacieho zdroja nižšia než 0,34 Ω, je nepravdepodobné,
že bude dochádzať k rušeniu.
Použitie predlžovacieho kábla
♦ Vždy používajte schválený typ predlžovacieho kábla,
ktorý je vhodný pre príkon tohto náradia (pozrite tech9
SLOVENČINA
nické údaje). Pred použitím predlžovací kábel riadne
skontrolujte, či nie je poškodený alebo opotrebovaný.
Ak je tento kábel poškodený, vymeňte ho. V prípade
použitia zvinovacieho kábla odviňte vždy celú dĺžku
kábla. Použitie predlžovacieho kábla nie je vhodné
pre náradie s veľkým príkonom alebo pre elektrické
náradie, ktoré je poškodené alebo pokazené. Takéto
použitie môže mať za následok vznik požiaru alebo
úraz elektrickým prúdom.
Popis
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Hlavný vypínač lasera
2. Hlavná ovládacia rukoväť
3. Hlavný vypínač
4. Kryt motora
5. Pohyblivý spodný ochranný kryt
6. Doraz materiálu na predĺženie stola (pravý)
7. Predĺženie stola (pravé)
8. Kryt s drážkou pre pílový kotúč
9. Svorka pre pokosové rezy
10. Upínacia rukoväť pre pokosové rezy
11. Aretačná páka pokosových rezov
12. Ukazovateľ polohy pre pokosové rezy
13. Meradlo pokosových rezov
14. Otočný stôl
15. Otvory na upevnenie píly
16. Montážne miesta na svorky
17. Predĺženie stola (ľavé)
18. Doraz materiálu na predĺženie stola (ľavý)
19. Zaisťovacia skrutka predĺženia stola
20. Svorka výškovo posuvného vodidla
21. Ľavé vodidlo
22. Výškovo posuvné ľavé vodidlo
23. Zarážka pre šikmý rez v polohe 33,9°
24. Zadná rukoväť na prenášanie
25. Výstup na odvod pilín
26. Kovový horný kryt pílového kotúča
27. Predná rukoväť na prenášanie
28. Vyberateľné puzdro na uhlíky
29. Posuvná zostava
30. Zaisťovacia rukoväť šikmých rezov
31. Meradlo šikmých rezov
32. Pravé vodidlo
33. Laser
34. Pílový kotúč
35. Zaisťovacie tlačidlo vretena
36. Páčka uvoľnenia ramena píly
Zostavenie
Varovanie! Pred zostavením sa uistite, či je náradie vypnuté
a či je prívodný kábel odpojený od zásuvky.
Poznámka: Toto náradie je presne nastavené pred odoslaním z výrobného závodu. Z dôvodu dosiahnutia najlepších
pracovných výsledkov skontrolujte nasledujúcu presnosť
nastavenia a podľa potreby urobte úpravu.
Laserový lúč
Zameranie laserového lúča je nastavené už vo výrobe a toto
nastavenie nejde meniť užívateľom.
Nastavenie uhla pokosového rezu
Meradlo posuvnej pokosovej píly pre kombinované rezy je
ľahko čitateľné a zobrazuje nastavené uhly od 0° do 47° vľavo a vpravo. Najbežnejšie používané uhly rezu sú opatrené
pevnými dorazmi, čo umožňuje rýchle nastavenie do požadovanej polohy. Ak chcete robiť najrýchlejšie a najpresnejšie
nastavenia, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
Svorka pre pokosové rezy (obr. B)
Svorka pre pokosové rezy (9) umožňuje nastavenie píly
na určité uhly iných hodnôt, než sú prednastavené uhly
v polohe 0°, 15°, 22,5°, 31,6° a 47°, ktoré je možné nastaviť
pomocou aretačnej páky pokosových rezov (11).
Nastavenie dorazov šikmých rezov pre polohy 90°
a 45° (obr. C – F)
♦
Povoľte zaisťovaciu rukoväť šikmých rezov (30) a presuňte hlavu píly celkom doprava. Utiahnite zaisťovaciu
rukoväť šikmých rezov.
♦ Na nastavenie polohy 90° priložte na stôl k pílovému
kotúču uholník (obr. D).
♦ Ak musíte nastaviť, povoľte poistnú maticu (41) a pomocou kľúča nastavte skrutku (40) tak, aby bol pílový
kotúč vzhľadom k stolu v polohe 90°.
♦ Utiahnite poistnú maticu (41).
♦ Otáčaním skrutky (38) zarovnajte ukazovateľ šikmých
rezov (39) s polohou 0°.
Pri nastavení dorazu do polohy pre 45° sa uistite, či je
výškovo posuvné ľavé vodidlo (22) nastavené tak, aby bolo
umožnené presunutie hlavy píly do polohy 45° (obr. E).
♦ Uvoľnite svorku výškovo posuvného vodidla (20) a odsuňte toto posuvné vodidlo (22) od pílového kotúča.
♦ Utiahnite svorku výškovo posuvného vodidla (20).
♦ Vytiahnite kolík pre šikmé rezy v polohe 33,9° (23)
a zopakujte rovnaký postup pre polohu 90°, ale
presuňte hlavu píly doľava a použite poistnú maticu (43)
a nastavovaciu skrutku (42).
Obr. R
Nastavenie vodidla (obr. G - H)
53. Svorka
♦
♦
10
Spustite hlavu píly a stlačte zaisťovací čap (46). Uistite
sa, či je stôl nastavený na uhol pokosu 0°.
Priložte k ľavému vodidlu (21) a k pílovému kotúču (34)
kombinovaný uholník (obr. G).
SLOVENČINA
♦
♦
Ak sa nedotýka pílový kotúč uholníka po celej dĺžke,
povoľte tri skrutky (44) (obr. H) a nastavte vodidlo.
Pritiahnite všetky tri skrutky (44).
Upevnenie píly na pracovný stôl (obr. I)
Poznámka: Dôrazne odporúčame, aby ste z dôvodu
dosiahnutia maximálnej stability uchytili túto pílu pevne
k pracovnému stolu. Kedykoľvek je to možné, uistite sa, či je
píla upevnená k pracovnému stolu.
♦ Na pracovnom stole si vymerajte a vyznačte štyri
otvory na skrutky.
♦ Na vyvŕtanie otvorov do pracovného stola použite vrták
Ø 10 mm.
♦ Pripevnite pokosovú pílu pomocou skrutiek, podložiek
a matíc k pracovnému stolu.
Poznámka: Tieto montážne prvky nie sú súčasťou balenia.
Použitie
♦
Udržujte ruky vo vzdialenosti minimálne 150 mm od
pílového kotúča.
♦ Pri rezaní pritláčajte obrobok pevne k pracovnému
stolu a k vodidlu. Udržujte ruky v predpísanej polohe,
kým nedôjde k uvoľneniu vypínača píly a k úplnému
zastaveniu pílového kotúča.
♦ Pred samotným rezaním (bez toho, aby bola píla zapnutá) vždy skontrolujte dráhu pílového kotúča.
♦ Pri práci neprekrižujte ruky.
♦ Stojte pevne oboma nohami na podlahe a udržujte
rovnováhu.
♦ Pri pohybe ramena píly smerom doprava alebo doľava
kopírujte telom pohyby píly a stojte mierne po strane píly.
♦ Pri rezaní podľa vyznačenej čiary sledujte túto čiaru na
obrobku v otvoroch krytu.
Varovanie! Pri rezaní dreva k píle vždy pripojte zariadenie
na odsávanie prachu. Píla je vybavená vakom na prach
a piliny. Pritlačte k sebe kovové príchytky na vstupnom otvore vaku na prach a potom tento vak nasaďte na výstup na
odvod prachu (25). Po uvoľnení príchytiek dôjde k pevnému
uchyteniu vaku na prach k výstupnému otvoru.
Varovanie! Pred začatím každej práce skontrolujte, či
je obrobok vo svojej polohe pevne uchytený. Minimálne
rozmery obrobku, ktorý sa môže použiť, sú 150 × 50 × 3 mm
(D × Š × V). Ak nie je obrobok riadne upevnený, hrozí vážne
poranenie obsluhy.
Základná obsluha pokosovej píly pri posuvnom
reze (obr. A, H a R)
Na riadne upevnenie obrobku vždy použite upínacie
svorky (53). Pre svorky sú určené dva otvory (45 –
obr. H) a (16 – obr. A) (53 obr. R). Pred utiahnutím
svorky k obrobku sa uistite, či je svorka (53) riadne
zatlačená do upevňovacieho otvoru.
Varovanie! Pred začatím každej práce skontrolujte, či je
obrobok vo svojej polohe pevne uchytený. Ak nie je obrobok
riadne upevnený, hrozí vážne poranenie obsluhy.
♦
Obrobok vždy oprite o vodidlo. Obrobky, ktoré sú
vypuklé alebo deformované, by sa nemali na tejto píle
rezať, pretože sa nemôžu pridržať na plocho proti stolu
alebo vodidlu.
Posuvný rez (obr. J a K)
Varovanie! Počas rezu nikdy nepriťahujte zostavu hlavy
píly a pílový kotúč smerom k sebe. Pílový kotúč môže po
vrchnej časti obrobku vyjsť hore a môže tak spôsobiť spätný
ráz zostavy rotujúceho kotúča a hlavy píly. Nikdy nespúšťajte rotujúci pílový kotúč dole pred posunutím hlavy píly
k prednej časti píly.
♦ Pomocou zaisťovacej rukoväti (48) odblokujte posuvnú
zostavu (29) a umožnite tak voľný pohyb zostavy hlavy
píly (obr. J).
♦ Presuňte hlavu píly podľa príslušných postupov do polohy pre požadovaný uhol pokosového a šikmého rezu.
♦ Uchopte hlavnú ovládaciu rukoväť (2) a pritiahnite posuvnú zostavu (29) dopredu tak, aby sa stred pílového
kotúča nachádzal nad prednou časťou obrobku.
♦ Stlačte hlavný vypínač (3) a stlačením páčky uvoľnenia
ramena píly (36) spustite hlavu píly dole.
♦ Hneď ako sa dosiahnu maximálne otáčky píly, pomaly
stláčajte dole hlavnú ovládaciu rukoväť (2) a veďte rez
cez prednú hranu obrobku.
♦ Pomaly presúvajte hlavnú ovládaciu rukoväť (2) smerom k vodidlu, aby došlo k dokončeniu rezu.
♦ Uvoľnite hlavný vypínač (3) a pred zdvihnutím hlavy píly
počkajte, až sa pílový kotúč celkom zastaví.
Odrezávanie
♦
♦
♦
♦
♦
Presuňte hlavu píly čo najviac do zadnej polohy
a pomocou zaisťovacej rukoväti (48) zaistite posuvnú
zostavu (29).
Stlačte hlavný vypínač (3) a stlačením páky uvoľnenia
ramena píly (36) spustite hlavu píly dole.
Hneď ako sa dosiahnu maximálne otáčky píly, pomaly
stláčajte dole hlavnú ovládaciu rukoväť (2) a veďte rez
cez obrobok.
Pomaly presúvajte hlavnú ovládaciu rukoväť (2) smerom k vodidlu, aby došlo k dokončeniu rezu.
Uvoľnite hlavný vypínač (3) a pred zdvihnutím hlavy píly
počkajte, až sa pílový kotúč celkom zastaví.
Pokosový rez
♦
♦
♦
♦
♦
Prepnite spínač lasera (1) do polohy „zapnuté“.
Uvoľnite aretačnú páku pokosových rezov (11) a sklopte
stôl píly v požadovanom uhle. Predvolené zarážky sú
pre polohy 0°, 15°, 22,5°, 31,6° a 45°. Utiahnite aretačnú páku pokosových rezov (11).
Na nastavenie inej hodnoty uhla použite svorku pre
pokosové rezy (9) (obr. B).
Stlačte hlavný vypínač (3) a stlačením páky uvoľnenia
ramena píly (36) spustite hlavu píly dole.
11
SLOVENČINA
♦
♦
♦
Hneď ako sa dosiahnu maximálne otáčky píly, pomaly
stláčajte dole hlavnú ovládaciu rukoväť (2) a veďte rez
cez obrobok.
Pomaly presúvajte hlavnú ovládaciu rukoväť (2) smerom k vodidlu, aby došlo k dokončeniu rezu.
Uvoľnite hlavný vypínač (3) a pred zdvihnutím hlavy píly
počkajte, až sa pílový kotúč celkom zastaví.
Obsluha výškovo posuvného vodidla
na nastavenie všetkých šikmých rezov
a kombinovaných pokosových rezov
♦
Pohyblivá časť vodidla na ľavej strane môže byť nastavená tak, aby poskytovala maximálnu podperu obrobku
v blízkosti pílového kotúča a aby súčasne umožňovala
vykonávanie šikmých rezov v uhle 47° vľavo. Veľkosť
posuvu je v oboch smeroch obmedzená dorazmi.
Nastavenie vodidla (obr. E)
♦
Uvoľnite svorku výškovo posuvného vodidla (20) a presuňte výškovo posuvné vodidlo doľava.
♦ Urobte skúšku s vypnutou pílou a skontrolujte vôľu.
♦ Nastavte vodidlo tak, aby bolo čo najbližšie k pílovému
kotúču, čo zaručí maximálnu podperu obrobku bez
toho, aby dochádzalo k problémom pri pohybe ramena
píly smerom hore alebo dole.
♦ Dotiahnite svorku výškovo posuvného vodidla (20) tak,
aby bolo vodidlo vo svojej polohe zaistené.
Varovanie! Vodiaca drážka môže byť zanesená nečistotami. Na čistenie vodiacej drážky používajte vhodný prípravok
alebo prúd nízkotlakového vzduchu.
Kombinovaný rez
♦
Pred nastavením uhla šikmého rezu pri kombinovaných
rezoch sa uistite, či je výškovo posuvné vodidlo správne
orientované.
Tento rez je kombináciou šikmého a pokosového rezu.
♦ Prepnite spínač lasera (1) do polohy „zapnuté“.
♦ Pri vykonávaní tohto rezu sa riaďte vyššie uvedenými
pokynmi.
♦ Hneď ako sa dosiahnu maximálne otáčky píly, pomaly
stláčajte dole hlavnú ovládaciu rukoväť (2) a veďte rez
cez prednú hranu obrobku.
♦ Pomaly presúvajte hlavnú ovládaciu rukoväť (2) smerom k vodidlu, aby došlo k dokončeniu rezu.
♦ Uvoľnite hlavný vypínač (3) a pred zdvihnutím hlavy píly
počkajte, až sa pílový kotúč celkom zastaví.
Základné rezy líšt
Základné rezy líšt je možné vykonávať zvislo k vodidlu alebo
na plocho k rovine stola.
♦ Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke:
Uhol šikmého rezu
Vnútorný
roh
12
0°
Ľavá strana
Pravá
strana
Uhol pokosového
rezu
Vľavo
v polohe
45°
Vpravo
v polohe
45°
0°
0°
Poloha
lišty
Spodná
časť na
stole
Spodná
časť na
stole
Horná časť
o vodidlo
Spodná
časť
o vodidlo
Držte ľavú Držte pravú Držte ľavú
časť
časť
časť
Držte ľavú
časť
Nastavenie
Zvislá poloha (zadná
časť lišty je opretá
o vodidlo)
Vodorovná poloha
(zadná časť lišty je
položená na stole)
0°
45°
Uhol šikmého rezu
Vonkajší
roh
45°
Pravá
strana
Zapravená
strana
♦
Vodorovná poloha
(zadná časť lišty je
položená na stole)
Ľavá strana
Poloha lišty
Šikmé rezy
Pred nastavením uhla šikmého rezu sa uistite, či je
výškovo posuvné vodidlo správne orientované.
Poznámka: Táto píla je vybavená špeciálnym dorazom pre
šikmé rezy v polohe 33,9 (23) pre špeciálne rezy tvarovaných líšt.
♦ Uvoľnite zaisťovaciu rukoväť šikmých rezov (30) (obr. F)
a presuňte hlavu píly do požadovanej polohy. Dotiahnite
zaisťovaciu rukoväť šikmých rezov (30).
♦ Stlačte hlavný vypínač a hneď ako píla dosiahne maximálne otáčky, stlačte páčku uvoľnenia ramena píly (36).
Stláčajte pomaly dole ovládaciu rukoväť (2) a robte rez
cez obrobok.
♦ Hneď ako sa dosiahnu maximálne otáčky píly, pomaly
stláčajte dole hlavnú ovládaciu rukoväť (2) a veďte rez
cez prednú hranu obrobku.
♦ Pomaly presúvajte hlavnú ovládaciu rukoväť (2) smerom k vodidlu, aby došlo k dokončeniu rezu.
♦ Uvoľnite hlavný vypínač (3) a pred zdvihnutím hlavy píly
počkajte, až sa pílový kotúč celkom zastaví.
♦ Pri vykonávaní šikmých rezov sa uistite, či je rameno
píly pevne zaistené.
Zvislá poloha (zadná
časť lišty je opretá
o vodidlo)
Nastavenie
Uhol pokosového
rezu
Vľavo
v polohe
45°
Vpravo
v polohe
45°
0°
0°
Poloha
lišty
Spodná
časť na
stole
Spodná
časť na
stole
Horná časť
o vodidlo
Spodná
časť
o vodidlo
Zapravená
strana
Držte ľavú Držte pravú Držte pravú Držte pravú
časť
časť
časť
časť
Rezy stropných líšt (obr. L)
S touto pokosovou pílou sa môžu vykonávať rezy stropných
líšt iba na plocho k rovine stola.
♦ Táto pokosová píla je vybavená špeciálnymi zarážkami
pokosu v polohách 31,6° vľavo a vpravo a dorazom pre
šikmé rezy v polohe 33,9° pre špeciálne rezy stropných
líšt, napríklad 52° medzi zadnou časťou lišty a horným
plochým povrchom, ktorý bude priložený k stropu;
SLOVENČINA
♦
38° medzi zadnou časťou lišty a spodným plochým
povrchom, ktorý bude priložený k stene.
Podrobnosti k tomuto typu rezov nájdete v nasledujúcej
tabuľke:
Nastavenie
Ľavá strana
Uhol
pokosového
rezu
Vnútorný roh
Vonkajší roh
Uhol šikmého
rezu
Vpravo v polohe
31,6°
Typ ozubenia
Materiál
600 ~ 100T
24 ~ 100T
TCG
ATB
Pravá strana
Rezivo
•
•
Vľavo v polohe
31,6°
Preglejka
•
•
Drevo
Tvrdé drevo
•
•
Drevotrieska
•
•
•
33,9°
33,9°
PVC
Poloha lišty
Horná časť
o vodidlo
Spodná časť
o vodidlo
ABS
•
Plexisklo
•
Zapravená
strana
Držte ľavú časť
Držte ľavú časť
Uhol
pokosového
rezu
Vpravo v polohe
31,6°
Uhol šikmého
rezu
Vľavo v polohe
31,6°
33,9°
33,9°
Poloha lišty
Spodná časť
o vodidlo
Horná časť
o vodidlo
Zapravená
strana
Držte pravú časť
Držte pravú časť
Poznámka: Tieto špeciálne zarážky nie je možné použiť pri
rezoch stropných líšt v polohe 45°.
Poznámka: Keďže väčšina miestností nemá uhly stien
presne 90°, je treba spraviť mierne doladenie. Vždy si spravte pre overenie správneho uhla testovací rez.
Nastavenie hĺbky rezu (obr. M)
Hĺbku rezu je možné prednastaviť pre rovné a opakované
plytké rezy.
♦ Spúšťajte hlavu píly dole, kým nebude ozubenie pílového kotúča v požadovanej hĺbke rezu.
♦ Držte horné rameno v tejto polohe a otáčajte rukoväťou
dorazu (47), kým sa nedotkne dorazovej dosky (49).
♦ Posunom hlavy píly až do dorazových polôh pri pohybe
vpred a vzad pozdĺž vodiaceho ramena skontrolujte
hĺbku pílového kotúča.
Prenášanie píly (obr. N)
♦
Pílové kotúče a typ ozubenia
Uvoľnite aretačnú páku pokosových rezov (11) (obr. B)
a sklopte stôl celkom vpravo. Zaistite stôl v polohe
pokosového uhla 45°.
♦ Presuňte hlavu píly smerom k prednej časti píly a zaistite posuvnú zostavu pomocou zaisťovacej rukoväti (48)
(obr. J).
♦ Spustite hlavu píly a stlačte zaisťovací kolík (46)
(obr. H).
♦ Prenášajte pokosovú pílu uchopením za predné a zadné rukoväti určené na prenášanie (24, 27).
Varovanie! Nikdy neprenášajte pílu za ochranný kryt.
Plast
Farebné kovy
PC
•
PS
•
Hliník
•
Meď
•
Vaša pokosová píla sa dodáva s pílovým kotúčom s negatívnym sklonom ozubenia. Pri výmene Vášho pílového kotúča
je odporučené používať kotúče s negatívnym sklonom
ozubenia.
♦ Typ TCG – Na rezanie hliníkových plechov, lisovaných
rúrok a ďalších farebných kovov, ako sú meď a mosadz.
♦ Typ ATB – Na základné rezanie a skracovanie dreva,
preglejky a lisovanej lepenky, drevovláknitých dosiek
a drevotriesok, kde sa požaduje čisto zapravený rez.
Pri rezaní neželezných kovov vždy používajte svorky na
upnutie materiálu.
Varovanie! Nepoužívajte žiadne pílové kotúče, ktoré vyžadujú použitie dištančnej vložky alebo krúžku. Používajte iba
pílové kotúče špecifikované v tomto návode.
Výmena pílových kotúčov (obr. O – Q)
Varovanie! Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva náhodného zapnutia píly, vždy pred výmenou kotúča odpojte zástrčku
prívodného kábla od sieťovej zásuvky. Používajte správne
nabrúsené pílové kotúče. Neprekračujte maximálne otáčky
a dodržujte typ ozubenia vyznačený na kotúči. Používajte iba
pílové kotúče odporúčané spoločnosťou Stanley Fat Max.
Výmenu pílového kotúča (34) vykonáte nasledovne:
♦ Stlačte páčku uvoľnenia ramena píly (36) a otočte
pohyblivý spodný kryt proti smeru pohybu hodinových
ručičiek a uvoľnite pílový kotúč. Jednou rukou pridržte
ochranný kryt na mieste (obr. O).
♦ Pomocou skrutkovača uvoľnite, ale neodstraňujte
skrutku (50). Skrutku celkom nevyťahujte, pretože by
došlo k problémom s jej opätovnou montážou.
♦ Pomocou skrutkovača povoľte, ale nevyťahujte skrutku
(51) tak, aby došlo k pohybu kovového krytu. Skrutku
celkom nevyťahujte, pretože by došlo k problémom s jej
opätovnou montážou.
♦ Otočte horný kovový kryt proti smeru pohybu hodinových ručičiek (obr. P). Tak získate prístup k skrutke vretena (52), ktorá upevňuje pílový kotúč (34) k pokosovej
píle.
13
SLOVENČINA
♦
Stlačte zaisťovacie tlačidlo vretena (35) nachádzajúce
sa na kryte motora, aby došlo k zablokovaniu pílového
kotúča (34) a aby nedochádzalo k jeho pohybu.
♦ Pomocou dodaného kľúča otáčajte skrutkou vretena
(52) v smere pohybu hodinových ručičiek a odoberte
skrutku a pílový kotúč (34).
♦ Nasaďte nový pílový kotúč a uistite sa, či jeho zuby
smerujú dole a či smer otáčania vyznačený na pílovom
kotúči zodpovedá smeru, ktorý je vyznačený na kryte
píly (v smere pohybu hodinových ručičiek) (obr. P).
♦ Rukou zaskrutkujte skrutku vretena (52) (otáčajte s ňou
proti smeru pohybu hodinových ručičiek).
♦ Stlačte a držte zaisťovacie tlačidlo vretena (35) a pomocou kľúča na pílový kotúč utiahnite skrutku vretena (52)
tak, aby bol pílový kotúč riadne upevnený.
♦ Vráťte horný kovový kryt (26) do pôvodnej polohy
a utiahnite dve skrutky (50 a 51).
♦ Umožnite návrat pohyblivého spodného ochranného
krytu (5) do východiskovej polohy, aby zakrýval pílový
kotúč.
Varovanie! Nikdy nestláčajte tlačidlo zaistenia vretena, ak
je pílový kotúč v pohybe. Uistite sa, či je po namontovaní
pílového kotúča konzola krytu v spodnej polohe a či je pevne
dotiahnutá skrutka konzoly krytu.
Varovanie! Konzola krytu sa musí pred zapnutím píly vrátiť
do pôvodnej polohy a skrutka konzoly krytu sa musí dotiahnuť. Nedodržanie vyššie uvedeného pokynu môže mať za
následok kontakt krytu s otáčajúcim sa kotúčom, čo môže
spôsobiť poškodenie píly a vážne zranenie obsluhy.
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia záleží na používanom príslušenstve.
Príslušenstvo Stanley Fat Max je navrhnuté a vyrobené
podľa noriem pre vysokú kvalitu a sú určené na zvýšenie
výkonu Vášho náradia. Použitím tohto príslušenstva docielite ten najlepší výsledok, ktorý Vám Vaše náradie môže
poskytnúť.
Údržba
Vaše náradie bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo
najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho
bezproblémový chod.
♦ Pomocou čistého a suchého štetca pravidelne čistite
vetracie otvory na náradí.
♦ Na čistenie náradia používajte mydlový roztok a navlhčenú handričku. Nikdy nedovoľte, aby sa do tohto
náradia dostala akákoľvek kvapalina a nikdy neponárajte žiadnu časť tohto náradia do kvapaliny.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby sa uistite,
či je náradie vypnuté a či je jeho prívodný kábel odpojený
od zásuvky.
14
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu
a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦ Zaistite ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
♦ Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦ Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
Varovanie! K uzemňovacej svorke nesmie byť pripojený
žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať
v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok Stanley Fat Max ďalej používať alebo
ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť Stanley Europe poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Stanley Fat Max po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby,
odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí
jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Stanley Europe
nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Europe a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
SLOVENČINA
Technické údaje
FME720 (Typ 1)
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Stanley Europe.
Napájacie napätie
V
230
Príkon
W
2 000
Otáčky naprázdno
min -1
4 800
Priemer pílového kotúča
mm
255
Priemer upínacieho otvoru
mm
30
Hrúbka pílového kotúča
mm
1,8
Max. kapacita priečneho rezu 90°
mm
305
Max. kapacita pokosového rezu 45°
mm
203
Max. hĺbka rezu 90°
mm
92
Max. hĺbka šikmého priečneho
rezu 45°
Záruka
mm
41
ľavý
47°
pravý
47°
ľavý
47°
Spoločnosť Stanley Europe je presvedčená o kvalite svojich
výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre profesionálnych
používateľov tohto náradia. Táto záruka sa ponúka ako
mimoriadna a žiadnym spôsobom neovplyvní Vaše zmluvné
práva, ak ste súkromný neprofesionálny užívateľ. Táto
záruka platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
Pokosový rez (maximálne polohy)
Šikmý rez (maximálne polohy)
Hmotnosť
pravý
0°
kg
22
Prevádzkové parametre rezania
Max. priečny rez x hĺbka rezu
92 × 305 mm
Ľavý šikmý rez 47°
41 × 305 mm
Max. pokos 47°
92 × 203 mm
Max. kapacita pri kombinovanom reze 47° × 47°
41 × 203 mm
LpA (akustický tlak) 95 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
LWA (akustický výkon) 108 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy
EN 61029:
Hodnota vibrácií (ah) 2,78 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
14
FME720
Spoločnosť Stanley Europe vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/ES, EN 61029-1, EN 61029-2-9.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc 2004/108/ES
a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Stanley Europe na tejto adrese alebo
na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Kevin Hewitt
Viceprezident medzinárodného
oddelenia pre techniku
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
7. 2. 2014
PLNÁ ZÁRUKA V TRVANÍ JEDNÉHO ROKU
Ak dôjde počas 12 mesiacov od kúpy výrobku Stanley Fat
Max k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu poruchy materiálu
alebo zlého dielenského spracovania, spoločnosť Stanley
Europe zaručuje bezplatnú výmenu všetkých poškodených
častí – alebo podľa nášho uvážení – bezplatnú výmenu
celého výrobku, za nasledujúcich podmienok:
♦ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom
a v súlade s pokynmi uvedenými v návode na jeho
obsluhu.
♦ Tento výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebovaniu.
♦ Tento výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
♦ Bol predložený doklad o kúpe.
♦ Výrobok Stanley Fat Max bol vrátený kompletný so
všetkými pôvodnými komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho
autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte autorizovaného
predajcu Stanley Fat Max v katalógu Stanley Fat Max alebo
kontaktujte predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto
návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max
a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete
aj na internetovej adrese: www.stanley.eu/3.
zst00234919 - 19-06-2014
15
SLOVENČINA
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
06/13
Download PDF

advertising