DCF6201 | DeWalt DCF6201 ATTACHMENT instruction manual

372002 - 59 EST
Originali instrukcija
DCF6201
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
10
Joonis / Рисунок 1
f
b
g
e
c
a
d
h
Joonis / Рисунок 2
h
g
Joonis / Рисунок 3
Joonis / Рисунок 4
b
e
d
l
a
3
Joonis / Рисунок 5
k
j
f
e
d
4
l
i
EESTI KEEL
PÕIMSALVE TARVIK DCF6201
Õnnitleme
Olete valinud DEWALTI tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja
innovatsioon teevad DEWALTist ühe
usaldusväärsema partneri professionaalsetele
elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Kruvi pikkuse sobivus
Mass
mm
kg
DCF6201
25 - 57
0,36
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
PANE TÄHELE: Viitab tegevusele,
mis ei too kaasa kehavigastust,
kuid mis mittevältimisel võib
põhjustada varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
HOIATUS: Vigastusohu vähendamiseks
lugege kasutusjuhendit.
Üldised hoiatused
elektritööriistade kasutamise
kohta
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
HOIATUS! Lugege kõiki hoiatusi
ja juhiseid, mis on kruvikeerajaga
kaasas (DFC620 või DCF621). Kõigi
juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
Täiendavad ohutuseeskirjad
põimsalve tarviku jaoks
• Põimsalv on mõeldud üksnes kasutamiseks
koos DEWALTI DCF620 või DCF621
kruvikeerajaga.
• Järgige kõiki kasutusjuhiseid ja
ohutuseeskirju, mis on toodud selle
kruvikeeraja kasutusjuhendis, millega koos
kasutatakse salve tarvikut.
• Enne kasutamist tagage, et salve tarvik on
nõuetekohaselt tööriista külge kinnitatud.
• Vältige kehalist kontakti selliste maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid, pliidid ja
külmkapid. Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie
keha on maaga ühenduses.
• Enne reguleerimist, tarvikute vahetamist ja
tööriista hoiule panemist eemaldage tööriist
vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende
kaitsemeetmete rakendamine vähendab
elektritööriista soovimatu käivitamise ohtu.
• Kui sisestate kruvisid, ärge kunagi haarake salve
tarviku sisse. Hoidke käsi edastusmehhanismist
ja kohast, kuhu soovite kruvi sisestada, eemal.
• Ärge kasutage salve tarvikut haardepinnana.
• Kui te teete tööd, mille käigus võib kinnitus
puutuda kokku varjatud juhtmetega,
hoidke elektritööriista ainult isoleeritud
hoidepindadest. Kui kinnitused puudutavad
pinge all olevat juhet, võivad pinge alla
sattuda ka elektritööriista lahtised metallosad
ja kasutaja võib saada elektrilöögi.
• Kasutage vaid kruviribasid, mis sobivad selle
salvega. Sisestage kruviribasid vaid siis, kui
kruvikeeraja toide on väljas ja päästik on
lukustatud.
Muud ohud
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused.
– Lendavatest osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
5
EESTI KEEL
– Põletushaavade oht, mida tekitavad
käitamisel kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastusoht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kuulmiskaitset.
Kandke nägemiskaitset.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab ka tootmisaastat, on
trükitud korpusele.
Näiteks:
2015 XX XX
Tootmisaasta
See kipsseina põimsalv on professionaalne
tarvik, mis on loodud kasutamiseks koos
DCF620 või DCF621 DEWALTI kruvikeerajaga
professionaalseks põimkruvide sisestamiseks.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• Väikesed lapsed ja nõrk tervis. See seade ei
ole mõeldud ilma järelevalveta kasutamiseks
väikeste laste või füüsiliselt nõrkade isikute poolt.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed võimed;
puuduvad kogemused, teadmised või oskused,
välja arvatud siis, kui neid superviseerib nende
turvalisuse eest vastutav isik. Lapsi ei tohi
kunagi jätta selle tootega üksi.
PAIGALDUS JA
SEADISTAMINE
1 Põimsalve tarvik
HOIATUS: Enne kokkupanemist ja
reguleerimist eemaldage alati aku.
Enne aku paigaldamist ja eemaldamist
lülitage tööriist alati välja.
1 PR2 põimitud kruvikeeraja otsak (DT7205QZ)
HOIATUS: Kasutage ainult DEWALT
akupatareisid ja laadijaid.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Kasutusjuhend
• Kontrollige, et tarvik, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
tarvikut ega selle ühtki osa ümber.
See võib põhjustada kahjustuse või
kehavigastuse.
a. Kruvi juhik
b. Kruvi pikkusregulaator
c. Sügavuse peenregulaator
d. Edastusmehhanism
e. King
f. Edastusmehhanismi eemaldusnupp
g. Vabastusnupp
h. Põimitud kruvikeeraja otsak
6
SIHTOTSTARVE
Põimitud kruvikeeraja otsaku
paigaldamine (joonis 1 ja 2)
PANE TÄHELE: Nõuetekohaseks
tööks kasutage üksnes DEWALT
põimitud kruvikeeraja otsakut.
1. Eemaldage nina koonus kruvikeerajalt.
2. Eemaldage paigaldatud otsak ja otsaku
hoidik kruvikeeraja küljest.
MÄRKUS: Vaadake ja järgige kõiki
kruvikeeraja kasutusjuhendis toodud juhiseid
otsaku ja hoidikute muutmiseks.
3. Sisestage kaasa antud põimitud
kruvikeeramise otsak (h) otsaku hoidikusse,
kunisee oma kohale klõpsatab.
Salve paigaldamine
kruvikeeraja külge ja selle
küljest eemaldamine (joonis 2)
Kui nina koonus on eemaldatud ja kaasa antud
kruvikeeraja otsak (h) paigaldatud, vajutage
EESTI KEEL
salv üle otsaku kruvikeerajale, kuni salv liigub
klõpsatusega oma kohale, ning tagage, et see ei
tuleks lahti.
MÄRKUS: Vajadusel - pöörake tarvikut, et
paigutada see nõuetekohaselt.
MÄRKUS: Veenduge, et kruvikeeraja juhthoob on
enne kasutamist seatud edasipöörlemise suunas.
siis, kui kruvikeeraja toide on väljas ja
päästik on lukustatud.
Põimitud ribade nõuetekohane kasutamine
vähendab vigastusriski, vähendab kinnikiilumist
ja takistab kruvidega töödetaili kahjustamist.
Parimaks soorituseks kasutage uusi,
kahjustamata ribasid, kus pole prahti.
Salve eemaldamiseks vajutage ja hoidke all
vabastusnuppe (g) tarviku mõlemal küljel ning
tõmmake tarvik kruvikeerajalt maha.
1. Võtke põimitud riba, hoida plastosa,
ja sisestage kruvi juhiku (a) põhjast ja
edastusmehhanismi (d) põhja.
KASUTAMINE
2. Jätkake ribadega toitmist, kuni esimene kruvi
on kruvikeeraja otsakust pilu võrra allpool.
Kasutusjuhised
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist tööriist välja ja
eemaldage aku. Juhuslik käivitumine
võib põhjustada vigastuse.
Salve kruvi pikkuse
seadistamine (joonis 3)
See salv on loodud 25– 57 mm (1"– 2¼") kruvi
pikkuse jaoks. Kui kruvi pikkuse seadistamine
ebaõnnestub, võib juhtuda, et kruvi sisestatakse
valesti, mille tagajärjel võib järgmise kruvi
edastamine ebaõnnestuda või kruvi sisestamine olla
vale. King on märgistanud kindlad pilud (l) iga kõige
tavalisema kruvi jaoks, kuid selle tarvikuga saab
ikka mis tahes suurusega 25– 57 mm (1"– 2¼")
kruvi sisestada. Vähem tavapäraste kruvide
paigutamiseks reguleerige järgmist pikemat pilu.
ETTEVAATUST: Ärge reguleerige,
samal ajal kui kruvi riba on salves.
1. Libistage kruvi pikkuse reguleerimissakki (b)
vasakule.
2. Kui hoiate kruvi pikkuse reguleerimissakki
oma kohal, reguleerige kinga (e) soovitud
pikkuseni.
3. Vabastage kruvi pikkuse reguleerimissakk.
Veenduge, et lukustustihvt on täielikult tagasi
ja õiges asendis.
Sisestatud põimitud kruvi
ribad (joonis 4)
PANE TÄHELE: Kasutage vaid
kruviribasid, mis sobivad selle
salvega. Sisestage kruviribasid vaid
Kruvi sügavuse seadmine
(joonis 1)
Keerake sügavuse peenregulaatorit (c)
vastupäeva (vaadatuna tööriista tagant), et kruvi
pea peatuks töödetailis kõrgemal.
Keerake sügavuse peenregulaatorit (c)
päripäeva, et kruvi pea peatuks sügavamal
töödetailis.
Aknast näete tööriista käesolevat
reguleerimisvahemikku. Kui liugur on tööriistast
kaugeimal, peatub kruvi pea kõige kõrgemas
asendis. Kui liugur on tööriistale lähedaim,
peatub kruvi pea kõige sügavamas asendis.
Kruvi sisestamine (joonis 1)
1. Enne kruvide sisestamist tagage, et
kruvikeeraja liikumissuund on lülitatud
edaspidi liikumise asendisse.
MÄRKUS: Hoidke kruvikeerajat töödetaili
suhtes alati risti.
2. Kui salv on kruvikeeraja külge paigaldatud,
asetage king (e) töödetailil asukohta, kuhu
tuleb kruvi sisestada.
3. Lülitage kruvikeeraja sisse, hoides päästikut
sisselülitamise asendis (on). Hoidke
päästikut edasi või aktiveerige päästiku
lukustus.
4. Avaldage töödetailile survet. See aitab
sisestada kruvi kruvikeeraja otsakuga
joondatuna.
5. Jätkake püsivalt surve avaldamisega,
kuni kruvi on täielikult sees ja kruvikeeraja
haarats tuleb lahti.
6. Tõstke kruvikeeraja töödetailist eemale.
Salv on mõeldud vaid kruvide täielikuks
sisestamiseks töödetaili. Kui kruvikeeraja on üles
tõstetud, tuleb kruvi reguleerida, eemaldades
kõigepealt salve.
7
EESTI KEEL
Põimitud tarviku keeramine
Seda tarvikut on võimalik keerata seda
kipsikruvikeerajaga eemaldamata. Keeramiseks
haarake ühe käega ülemisest osast, samal
ajal hoides kipsikruvikeerajat teise käega ja
siis keerates. Kuulete "klõps", kui salv on igas
võimalikus asendis.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTI elektritööriist on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks minimaalse hoolduse juures. Pideva
rahuldava töö tagamiseks tuleb tööriista õigesti
hooldada ja regulaarselt puhastada.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist tööriist välja ja
eemaldage aku. Juhuslik käivitumine
võib põhjustada vigastuse.
5. Eemaldage ja loputage hoolega kõik osad.
6. Laske osadel vabas õhus kuivada.
7. Pange kokku ja jätkake kasutamist.
EDASTUSMEHHANISMI EEMALDAMINE JA
PAIGALDAMINE (JOONIS 5)
ETTEVAATUST: Edastusmehhanism
on vedrukoorma all.
Edastusmehhanismi eemaldamisel
tuleb kasutada kahte kätt. Vedru võib
mehhanismist välja põrkuda.
Edastusmehhanismi eemaldamiseks:
1. Eemaldage põimsalve tarvik kruvikeeraja küljest.
2. Vajutage kergelt alla edastusmehhanism (d),
vajutades ühe käega kingale (e).
3. Hoides samal ajal survet kingal (e),
vajutage ühe käega edastusmehhanismi
eemaldusnuppu (f).
4. Vabastage aeglaselt surve kingalt (e), kuni
edastusmehhanism on põimsalvest väljas.
Edastusmehhanismi paigaldamiseks:
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
1. Kui põimsalve tarvik on kruvikeeraja küljest
eemaldatud, joondage sakid (i) kingal
põimitud korpuse piludega (j).
2. Suruge kergelt sisse, siis joondage kruvi (k)
edastusmehhanismi taskuga.
3. Vajutage edastusmehhanism sisse, kuni
kuulete kinga eemaldusnupu (f) "klõpsu".
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade ja
korpuse süvendite ümber kogunenud
tolmu või mustust. Kandke selle töö
tegemisel heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid vee ja õrna seebiga
niisutatud riiet.
Parima tulemuse saamiseks puhastage salve
järgmiselt:
1. Eemaldage edastusmehhanism põimsalve
küljest (vt Edastusmehhanismi
eemaldamise ja paigaldamise juhised).
8
MÄRKUS: Juhtkäesi (l) peaks olema
ülemises asendis (nagu näidatud joonisel 5),
enne kui edastusmehhanism on paigaldatud.
Kui see on allasendis, lukustatakse
edastusmehhanism oma asendis.
4. Proovige edastusmehhanismi mitu korda
käega tagamaks, et see töötab korralikult,
enne kui paigaldate selle kasutamiseks
kruvikerajale.
Lisavarustus
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTI pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib nende
kasutamine koos selle tööriistaga olla
ohtlik. Kehavigastusohu vähendamiseks
on koos seadmega lubatud kasutada
ainult DEWALTI soovitatud tarvikuid.
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
2. Eemaldage king edastusmehhanismist.
PR2 pikendatud otsak x 1 - DT7205-QZ
3. Eemaldate tagastusvedru salvest.
PR2 pikendatud otsak x 5 - DT7206-QZ
4. Leotage osi seebivees 10 minutit.
PR2 pikendatud otsak x 20 - DT7207-QZ
EESTI KEEL
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie DEWALTI toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige
toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine võimaldab materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud õigusaktid võivad nõuda elektriseadmete
olmejäätmetest eraldi kogumist prügilates või
nende viimist jaemüüjale uue toote ostmisel.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktid leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАСАДКА С ЛЕНТОЧНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ НА
ШУРУПОВЕРТ DCF6201
Поздравляем
Вы приобрели инструмент DEWALT. Многолетний
опыт, тщательная разработка изделий
и инновации делают компанию DEWALT одним из
самых надежных партнеров для пользователей
профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
Подгонка длины винта
Вес
мм
кг
DCF6201
25 - 57
0,36
Обозначения: Правила
техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО. Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к смерти или
серьезной травме.
ОСТОРОЖНО: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию,которая может стать
причиной гибели или тяжелой
травмы в случае несоблюдения
соответствующих мер
безопасности.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая может стать причиной
травмы средней или высокой
степени тяжести в случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на
практики, использование которых
не связано с получением травмы
но, если их не избегать, это может
привести к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск пожара.
ОСТОРОЖНО. Во избежание риска
получения травм ознакомьтесь
с инструкцией.
10
Общие правила
техники безопасности
при использовании
электроинструментов
ОСТОРОЖНО! Полностью
прочтите инструкции по
технике безопасности и все
руководства по эксплуатации.
Несоблюдение правил и инструкций
может привести к поражению
электрическим током, возгоранию
и/или тяжелым травмам.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
ОСТОРОЖНО! Внимательно
ознакомьтесь со всеми
предостережениями от
опасности и всеми инструкциями,
предусмотренными для вашего
шуруповерта (DFC620 или DCF621).
Несоблюдение правил и инструкций
может привести к поражению
электрическим током, возгоранию
и/или тяжелым травмам.
Дополнительные
специальные правила техники
безопасности для насадки
с ленточным накопителем
• Данную насадку с ленточным
накопителем можно использовать только
с шуруповертом DEWALT DCF620 или
DCF621.
• Соблюдайте все инструкции по
эксплуатации и правила техники
безопасности, представленные в этом
руководстве для шуруповерта, с которым
используется данную насадку с ленточным
накопителем.
• Перед началом работу убедитесь
в том, что насадка накопителя надежно
закреплена на инструменте.
• Избегайте контакта с заземленными
поверхностями, такими как трубы,
радиаторы и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Перед выполнением любых настроек,
сменой аксессуаров или прежде чем убрать
инструмент на хранение, отключите его от
сети и/или снимите с него аккумулятор. Такие
превентивные меры безопасности снижают риск
случайного включения электроинструмента.
• При закручивании винтов никогда не
наклоняйтесь к насадке накопителя.
Держите руки подальше от механизма
подачи и места, куда будет завинчен винт.
• Не переносите инструмент, держа его за
накопитель.
• Удерживайте инструмент за изолированные
поверхности захватывания при выполнении
работ, во время которых имеется вероятность
контакта инструмента со скрытой
электропроводкой. Если вы держитесь за
металлические детали инструмента в случае
соприкосновения с находящимся под
напряжением провода возможно поражение
оператора электрическим током.
• Используйте только те ленты с винтами.
что подходят для данного накопителя.
Устанавливайте ленты с винтами только
когда инструмент выключен и спусковой
курок заблокирован.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, напечатан на корпусе.
Пример:
2015 XX XX
Год производства
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Насадка ленточного накопителя на
шуруповерт
1 Наконечник насадки ленточного накопителя
на шуруповерт PR2(DT7205-QZ)
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1)
ОСТОРОЖНО. Никогда не
вносите изменения в конструкцию
устройства или какой-либо его
части. Это может привести
к повреждению или травме.
a. Направляющий винт
b. Регулировки длины винта
– Ухудшение слуха.
c. Точная регулировка глубины
– Разлетающиеся частицы могут
привести к травмам.
d. Механизм подачи
– Риск получения ожогов в результате
нагревания инструмента в процессе
работы.
– Риск получения травмы в результате
продолжительной работы.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Используйте защитные наушники.
Используйте защитные очки.
e. Основание
f. Кнопка извлечения механизма подачи
g. Кнопка разблокировки аккумуляторной
батареи
h. Наконечник насадки ленточного
накопителя на шуруповерт
НАЗНАЧЕНИЕ
Данная насадка ленточного накопителя
на шуруповерт для гипсокартона- это
профессиональная насадка, предназначенная
для использования на шуруповертах DCF620
илиDCF621 DEWALT для выполнения
профессиональных работ с ленточными
наборами винтов.
НЕ используйте в условиях повышенной
влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕ допускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
• Малолетние дети и люди
с ограниченными физическими
возможностями. Это устройство не
предназначено для использования
маленькими детьми или людьми
с ограниченными физическими
возможностями, если они не находятся
под присмотром лица, отвечающего за их
безопасность.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, если
они не находятся под наблюдением
лица, ответственного за их безопасность.
Никогда не оставляйте детей без
присмотра с этим инструментом.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед любыми
работами по сборке и регулировке
необходимо извлечь батарею.
Каждый раз перед установкой или
извлечением батареи следует
выключать дрель.
ОСТОРОЖНО. Используйте
только аккумуляторные батареи
и зарядные устройства DEWALT .
Установка наконечника
насадки ленточного
накопителя на шуруповерт
(рис. 1 & 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для нормальной
работы инструмента
используйте только наконечник
фирмыDEWALT .
1. Снимите защитный конус с шуруповерта.
2. Снимите установленный наконечник
и держатель с шуруповерта.
ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкции по замене
наконечников и держателей вы найдете
в соответствующем разделе руководства
по эксплуатации вашего шуруповерта.
3. Вставьте соответствующий наконечник
ленточной насадки шуруповерта (h)
в держатель до щелчка.
12
Установка и извлечение
накопителя с шуруповерта
(рис. 2)
Когда с шуруповерта снят защитный конус
и установлен соответствующий наконечник
(h), установите накопитель на наконечник
шурповерта до щелчка и убедитесь в том, что
он стоит надежно.
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости
поверните насадку, чтобы правильно
разместить ее на держателе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием
убедитесь в том, что рычаг управления
шуруповертом установлен в нужном
направлении вращения.
Чтобы снять накопитель нажмите
и удерживайте кнопки разблокировки (g),
которые находятся по обеим сторона насадки
и снимите насадку с шуруповерта.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ! Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо выключить
инструмент и отсоединить
батарею, прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Регулировка длины винта
для накопителя (рис. 3)
Данный накопитель предназначен для
использования с винтами длиной 25– 57 мм
(1"– 2¼"). Неправильная установка длины
винта может привести к тому, что они будут
завинчиваться неаккуратно и это может привести
к тому, что следующий винт не будет подан
должным образом или винты не будут завинчены
так как надо. На основании есть специальные
пазы с маркировками (l) для разных самых
наиболее часто используемых винтов, но насадку
можно использовать для работы с винтами
любого размера в пределах 25– 57 мм (1"– 2¼").
Чтобы подобрать нужный размер используйте
паз для винтов большей длины.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Не выполняйте
никаких настроек если в накопителе
находится лента с винтами.
1. Сдвиньте влево лапку настройки длины
винта (b).
2. Удерживая на месте лапку настройки
длины винта отрегулируйте основание (е)
на нужную длину.
3. Отпустите лапку настройки длины винта.
Убедитесь в том, что шплинт вернулся
на свое место и правильно установлен
в нужное положение.
Установка ленточных
наборов винтов (рис. 4)
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте
только те ленты с винтами.
что подходят для данного
накопителя. Устанавливайте
ленты с винтами только когда
инструмент выключен и спусковой
курок заблокирован.
Правильное использование ленточных
наборов винтов сокращает риск травмы,
вероятность зажимов и предупреждает
повреждение винта на месте. Для
оптимальных результатов работы используйте
новые. неповрежденные ленты без
загрязнений.
1. Возьмите наборную ленту, удерживая
ее за пластиковую часть заправьте ее
снизу в направляющие шуруповерта (а)
и механизм подачи (d).
2. Продолжайте продвигать ленту до тех пор,
пока не останется один винт в пазу под
наконечником шуруповерта.
Регулировка длины винта
(рис. 1)
Поверните регулятор точной настройки
глубины (c) против часовой стрелки ( если
смотреть с задней части инструмента),
чтобы головка винта находится на рабочей
поверхности.
Поверните регулятор точной настройки
глубины (c) по часовой стрелке, чтобы головка
винта углубилась в рабочую поверхность.
В окошке вы увидите диапазон настройки
инструмента. Если слайдер находится дальше
от инструмента, головка винта остановится
в максимально высоком положении. Если
слайдер, находится ближе к инструменту, головка
винта остановится в самом глубоком положении.
Завинчивание винтов (рис. 1)
1. Перед завинчиванием винтов убедитесь
в том, что правильно выставлено
направление вращения шуруповерта.
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда дерэите
шуруповерт перпендикулярно рабочей
поверхности.
2. Поставьте основание шуруповерта
(е) с установленным на шуруповерт
накопителем на рабочую поверхность
в том месте, куда нужно ввинтить шуруп.
3. Включите шуруповерт, удерживая
курковый выключатель в положение
вкл. Продолжайте удерживать курковый
выключатель в нажатом положении или
зафиксируйте его в положении вкл.
4. Прижмите шуруповерт к рабочей
поверхности. Таким образом вы
совместите винт с наконечником
шуруповерта.
5. Продолжайте прижимать шуруповерт
к рабочей поверхности до тех пор, пока
винт не будет полностью завинчен и не
освободится защелка.
6. Уберите шуруповерт с рабочей
поверхности.
Накопитель предназначен только для
полного завинчивания шурупов в рабочую
поверхность. Когда шуруповерт убирается
с рабочей поверхности при первом снятии
накопителя нужно отрегулировать работу
шуруповерта.
Поворот насадки ленточного
накопителя
Эту насадку можно повернуть не снимая
с шуруповерта. Для поворота, удерживайте
верхнюю часть одной рукой, а другой
поворачивайте шуруповерт для гипсокартона,
ужерживая его. Щелчок укажет на то, что
накопитель находится на месте в любом из
доступных положений.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Электроинструмент DEWALT имеет
длительный срок эксплуатации и требует
минимальных затрат на техобслуживание. Для
длительной безотказной работы необходимо
обеспечить правильный уход за инструментом
и его регулярную очистку.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы
снизить риск получения серьезной
травмы, необходимо выключить
инструмент и отсоединить
батарею, прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный запуск
может привести к травме.
6. Оставьте их просохнуть.
7. Соберите и продолжайте использовать.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ (РИС. 5)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Механизм
подачи приводится в действие
пружиной. Снимать механизм подачи
нужно двумя руками. Пружина может
выскочить из механизма.
Чтобы снять механизм подачи:
1. Снимите насадку ленточного накопителя
с шуруповерта.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
Чистка
ОСТОРОЖНО: Удаляйте загрязнения
и пыль с корпуса инструмента,
продувая его сухим воздухом,
поскольку грязь собирается внутри
корпуса и вокруг вентиляционных
отверстий и бороздках корпуса.
Надевайте защитные наушники
и противопылевую маску при
выполнении этих работ.
ОСТОРОЖНО: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты могут
повредить структуру материала,
используемого для производства
таких деталей. Используйте ткань,
смоченную в мягком мыльном
растворе.
Для оптимальной работы очищайте
накопитель:
1. Снимите механизм подачи с ленточного
накопителя (см. инструкции по Снятию
и установки механизма подачи).
2. Снимите основание с механизма подачи.
3. Снимите возвратную пружину
с накопителя.
4. Положите детали на 10 минут в мыльный
раствор.
5. Вытащите все детали и тщательно
промойте в чистой воде.
14
2. Слегка нажмите на механизм подачи (d),
нажав одной рукой на основание (е).
3. Продолжая нажимать на основание
(е) второй рукой нажмите на кнопку
освобождения механизма подачи (f).
4. Медленно отпустите основание (е), так
чтобы аккуратно снять механизм подачи
с накопителя.
Чтобы установить механизм подачи:
1. Со снятой с насадкой ленточного накопителя
шуруповерта совместите язычки (i) на
основании с пазами (j) на корпусе накопителя.
2. Слегка подтолкните и совместите пружину
(k) с карманом на механизме подачи.
3. Протолкните механизм подачи до щелчка
на кнопке освобождения на основании (f).
ПРИМЕЧАНИЕ: До установки механизма
подачи рычаг (l) должен находиться
в верхнем положении ( как показано
на рисунке 5). Если рычаг находится
в нижнем положении, механиз подачи
будет заблокирован.
4. Прежде, чем установить механизм на
шуруповерт и начать работу, несколько
раз прокрутите механизм подачи рукой,
чтобы убедиться в том, что он нормально
работает.
Дополнительные
принадлежности
ОСТОРОЖНО: Так как
дополнительные принадлежности
производителей, отличных от
DEWALT, не проходили проверку на
совместимость с данным изделием, их
использование может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только,
рекомендованную DEWALTоснастку.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации.
PR2 Extended Bit x 1 - DT7205-QZ
PR2 Extended Bit x 5 - DT7205-QZ
PR2 Extended Bit x 20 - DT7205-QZ
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
продукт DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные нормативы могут предусматривать
утилизацию электропроводов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
или их возврат продавцу, у которого изделие
было приобретено.
Сервисные центры DEWALT принимают на
утилизацию изделия DEWALT по окончании
их срока службы. Чтобы воспользоваться
этой услугой верните свое изделие любому
авторизованному агенту по ремонту, который
занимается сбором этих продуктов от имени
компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании DEWALT по адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того, список
официальных сервисных центров DEWALT,
подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактную информацию
можно найти по адресу: www.2helpU.com.
zst00268795 - 25-06-2015
15
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising