DCF6201 | DeWalt DCF6201 ATTACHMENT instruction manual

370001 - 82 LT
Originali instrukcija
DCF6201
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
10
1 pav. / Рисунок 1
f
b
g
e
c
a
d
h
2 pav. / Рисунок 2
h
g
3 pav. / Рисунок 3
4 pav. / Рисунок 4
b
e
d
l
a
3
5 pav. / Рисунок 5
k
j
f
e
d
4
l
i
LIETUVIŲ
SUJUNGTŲ VARŽTŲ KASETĖS PRIEDAS
DCF6201
Sveikiname
Jūs pasirinkote „DEWALT“ įrankį. Dėl ilgametės
patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
„DEWALT“ bendrovė yra viena iš patikimiausių
profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Tinkamas varžtų ilgis
Svoris
mm
kg
DCF6201
25–57
0,36
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus nurodymus,
pateiktus su varžtų suktuvu (DCF620
arba DCF621). Jeigu nesilaikysite
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų,
gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
Papildomos specialios
sujungtų varžtų kasetės priedo
naudojimo saugos taisyklės
Apibrėžtys Saugos taisyklės
• Sujungtų varžtų kasetę galima naudoti tik su
„DEWALT“ suktuvu DCF620 arba DCF621.
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
• Vadovaukitės visais suktuvo, su kuriuos
kasetės priedas yra naudojamas, naudojimo
instrukcijos nurodymais ir saugos
taisyklėmis.
PAVOJUS! nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS! nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios
neišvengus, galima žūti arba sunkiai
susižeisti.
DĖMESIO! nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai arba vidutiniškai
sunkiai susižaloti.
PASTABA: nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali padaryti žalos turtui.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Bendrieji elektrinio įrankio
saugos įspėjimai
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jei bus nesilaikoma
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų,
gali kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI.
• Prieš pradėdami naudoti, patikrinkite, ar
kasetės priedas yra tinkamai pritvirtintas prie
įrankio.
• Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais,
viryklėmis ir šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų
įžemintas, elektros smūgio pavojus padidėtų.
• Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo,
papildomų įtaisų keitimo darbus arba jei
ketinate įrankio nenaudoti ilgesnį laiką,
ištraukite kištuką iš maitinimo tinklo
lizdo ir/arba iš elektrinio įrankio išimkite
akumuliatorių. Tokios apsauginės priemonės
sumažina pavojų netyčia įjungti elektrinį
įrankį.
• Sukdami varžtus, niekada nekiškite pirštų
į kasetės priedą. Laikykite rankas atokiai nuo
tiekimo mechanizmo ir tos vietos, kurioje yra
sukamas varžtas.
• Nelaikykite įrankio, suėmę už kasetės priedo.
• Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo įrankis
galėtų prisiliesti prie paslėptų laidų, laikykite
elektrinį įrankį tik už izoliuotų paviršių.
Sukimo antgaliams prisilietus prie „gyvo“
laido, neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio
dalys gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti
operatorių.
• Naudokite tik šiai kasetei tinkamas sujungtų
varžtų juostas. Sujungtų varžtų juostas
įdėkite tik tada, kai varžtų suktuvas yra
išjungtas, o jo gaidukas – užfiksuotas.
5
LIETUVIŲ
Kiti pavojai
c. Tikslusis gylio reguliatorius
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo
ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų
pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai:
– klausos pablogėjimas;
– susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių;
– pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai
labai įkaista;
– pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai
naudojant įrankį.
Ant įrankio esantys ženklai
d. Tiekimo mechanizmas
e. Pagrindas
f. Tiekimo mechanizmo nuėmimo mygtukas
g. Atlaisvinimo mygtukai
h. Sujungtų varžtų suktuvo antgalis
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Ši sujungtų varžtų sukimo į sienines plokštes
kasetė yra profesionalus priedas, skirtas naudoti
su „DEWALT“ varžtų suktuvu DCF620 arba
DCF621 profesionaliai sukti sujungtus varžtus.
Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
NELEISKITE vaikams liesti šio įrankio. Jei šį
įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia
prižiūrėti.
Naudokite ausų apsaugos priemones.
Dėvėkite akių apsaugas.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2015 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 sujungtų varžtų kasetės priedas
1 PR2 sujungtų varžtų suktuvo antgalis
(DT7205-QZ)
1 naudojimo instrukcija
• Patikrinkite, ar gabenimo metu priedas, jo
dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
Aprašymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Niekada nekeiskite
priedo arba kokios nors jo dalies
konstrukcijos. Galite patirti turtinę žalą
arba susižaloti.
a. Varžtų kreiptuvas
b. Varžto ilgio reguliatorius
6
• Maži vaikai ir silpni žmonės. Šiuos prietaisu
be priežiūros negalima naudotis mažiems
vaikams arba asmenims su protine negalia.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių fizinių,
sensorinių ar protinių gebėjimų asmenims
(įskaitant vaikus) arba asmenims, kuriems
trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūrėtų
už jų saugumą atsakingas asmuo. Vaikai
niekada neturi būti palikti vieni su šiuo įrankiu.
SURINKIMAS IR
REGULIAVIMO DARBAI
ĮSPĖJIMAS! Prieš surinkdami
ir reguliuodami įrankį, visuomet
ištraukite iš jo akumuliatorių.
Prieš įdėdami arba ištraukdami
akumuliatorių, visada išjunkite įrankį.
ĮSPĖJIMAS! Naudokite tik „DEWALT“
akumuliatorius ir kroviklius.
Sujungtų varžtų suktuvo
antgalio įdėjimas (1 ir 2 pav.)
PASTABA. Norėdami, kad įrankis
tinkamai veiktų, naudokite tik
„DEWALT“ sujungtų varžtų suktuvo
antgalį.
1. Nuimkite nuo varžtų suktumo priekinį
konusą.
2. Išimkite iš varžtų suktuvo sumontuotą antgalį
ir antgalių laikiklį.
PASTABA. Perskaitykite ir vadovaukitės
visais varžtų suktuvo naudojimo instrukcijoje
pateiktais nurodymais, kaip keisti antgalius ir
laikiklius.
LIETUVIŲ
3. Kiškite pateiktą sujungtų varžtų sukimo
antgalį (h) į antgalių laikiklį tol, kol jis
spragtelėdamas užsifiksuos.
Kasetės montavimas ir
nuėmimas nuo varžtų suktuvo
(2 pav.)
Nuėmę priekinį konusą ir sumontavę pateiktą
suktuvo antgalį (h), spauskite kasetę ant varžtų
suktuvo antgalio tol, kol kasetė spragtelėdama
užsifiksuos; patikrinkite, ar ji tvirtai užfiksuota.
PASTABA. Jeigu reikia, pasukite priedą, kad jis
būtų tinkamai uždėtas.
PASTABA. Prieš naudodami, įsitikinkite, ar
varžtų suktuvo valdymo svirtis yra nustatyta ties
sukimo į priekį padėtimi.
Norėdami kasetę nuimti, paspauskite abiejuose
priedo šonuose esančius atlaisvinimo mygtukus
(g) ir, laikydami juos nuspaudę, nutraukite priedą
nuo varžtų suktuvo.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
ĮSPĖJIMAS! Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar priedų
reguliavimo ar išardymo / montavimo
darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite
akumuliatorių. Bet koks netyčinis
įrankio paleidimas gali sužeisti.
Kasetės varžų ilgio
nustatymas (3 pav.)
Ši kasetė skirta 25–57 mm (1–2¼ col.) ilgio
varžtams. Netinkamai nustačius varžtų ilgį,
varžtai gali būti sukami netiksliai, todėl gali būti
netinkamai pereinama prie kito varžto arba varžtai
gali būti netinkamai įsukami. Nors pagrinde
yra sužymėtos specialios angos (l) dažniausiai
naudojamiems varžtams sukti, šį priedą galim
naudoti bet kokio kito dydžio, 25–57 mm
(1–2¼ col.) ilgio varžtams sukti. Norėdami
pritaikyti įrankį rečiau naudojamiems varžtams
sukti, nustatykite ties kita ilgiausia anga.
DĖMESIO! Nereguliuokite, kol
kasetėje yra varžtų juosta.
1. Paslinkite varžtų ilgio reguliavimo ąselę (A)
į kairę pusę.
2. Laikydami varžtų ilgio reguliavimo ąselę,
nustatykite pagrindą (e) ties norimo ilgio
nuostata.
3. Atleiskite varžtų ilgio reguliavimo ąselę.
Įsitikinkite, ar fiksavimo kaištis yra visiškai
sugrąžintas ir yra tinkamoje padėtyje.
Sujungtų varžtų juostų
įdėjimas (4 pav.)
PASTABA. Naudokite tik šiai kasetei
tinkamas sujungtų varžtų juostas.
Sujungtų varžtų juostas įdėkite tik
tada, kai suktuvas yra išjungtas, o jo
gaidukas – užfiksuotas.
Tinkamai naudojant sujungtų varžtų juostas,
sumažės pavojus susižeisti, mažiau strigs
varžtai ir jie nesugadins ruošinio. Norėdami
pasiekti geriausių rezultatų, naudokite naujas,
neapgadintas, švarias juostas.
1. Paėmę sujungtų varžtų juostą už plastikinės
dalies, įkiškite pro varžtų kreiptuvo (a) apačią
į tiekimo mechanizmo (d) apačią.
2. Toliau stumkite juostą, kol pirmas varžtas bus
per vieną angą nuo suktuvo antgalio.
Sukimo gylio nustatymas (1 pav.)
Sukite tikslųjį gylio reguliatorių (c) prieš laikrodžio
rodyklę (sukama žiūrint iš įrankio viršaus), kad
varžto galvutė į ruošinį būtų įsukta mažiau.
Sukite tikslųjį gylio reguliatorių (c) pagal
laikrodžio rodyklę, kad varžto galvutė į ruošinį
būtų įsukta giliau.
Langelyje galima matyti įrankio nustatymo ribas.
Kai slankiklis bus toliausiai nuo įrankio, varžto
galvutė bus įsukama mažiausiai. Kai slankiklis
bus arčiausiai varžtu sukimo įrankio, varžto
galvutė bus įsukama giliausiai.
Varžtų sukimas (1 pav.)
1. Prieš pradėdami sukti varžtus, įsitikinkite, ar
varžtų suktuvo sukimosi kryptis yra nustatyta
ties sukimo pirmyn padėtimi.
PASTABA. Visada laikykite varžtų suktuvą
statmenai ruošiniui.
2. Įdėję į varžtų suktuvą kasetę, dėkite pagrindą
(e) ten, kur reikia įsukti varžtą.
3. Įjunkite varžtų suktuvą, paspausdami ir
laikydami nuspaudę gaiduką įjungimo
padėtyje. Neatleiskite gaiduko arba įjunkite
gaiduko fiksatorių.
4. Paspauskite įrankiu ruošinį. Tuomet varžtas
atsidurs ties suktuvo antgaliu.
7
LIETUVIŲ
5. Toliau tolygiai spauskite, kol varžtas bus
visiškai įsuktas ir bus atjungtos suktuvo
sankabos.
6. Atkelkite varžtų suktuvą nuo ruošinio.
Naudokite tik muiluotame vandenyje
sudrėkintą šluostę.
Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, valykite
kasetę, atlikdami šiuos veiksmus:
Kasetė skirta sukti varžtus į ruošinį tik iki pat
galo. Atkėlus varžtų suktuvą, varžtų sukimo
reguliavimo darbus reikia atlikti prieš tai nuėmus
kasetę.
1. Nuimkite tiekimo mechanizmą nuo sujungtų
varžtų kasetės (žr. nurodymus, pateiktus
skyriuje Tiekimo mechanizmo nuėmimas ir
montavimas).
Sujungtų varžtų priedo
sukimas
2. Nuimkite pagrindą nuo tiekimo mechanizmo.
Šį priedą galima sukti nenuimant jo nuo sieninių
plokščių suktuvo. Norėdami pasukti, viena ranka
paimkite už viršutinės dalies, kita tuo pat metu
laikykite sieninių plokščių suktuvą, tada sukite.
Pasigirdęs spragtelėjimas parodo, kad kasetė yra
vienoje iš galimų padėčių.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės
priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį
tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
sunkių susižeidimų pavojų, prieš
atlikdami bet kokius įtaisų ar
priedų reguliavimo ar išardymo /
montavimo darbus, išjunkite įrankį
ir ištraukite akumuliatorių. Bet
koks netyčinis įrankio paleidimas gali
sužeisti.
Tepimas
Šio elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.
Valymas
ĮSPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite,
kad ventiliacijos angose bei korpuso
grioveliuose ir aplink juos prisikaupė
purvo ir dulkių, išpūskite juos iš
pagrindinio korpuso sausu oru.
Atlikdami šį darbą dėvėkite aprobuotas
akių apsaugas ir respiratorius.
ĮSPĖJIMAS! Nemetalinių įrankio dalių
niekada nevalykite tirpikliais arba kitomis
stipriomis cheminėmis medžiagomis. Šie
chemikalai gali susilpninti šioms dalims
panaudotas plastmasines medžiagas.
8
3. Išimkite iš kasetės grąžinimo spyruoklę.
4. Pamirkykite dalis muiluotame vandenyje
10 minučių.
5. Išimkite dalis ir kruopščiai jas nuskalaukite.
6. Palaukite, ko dalys išdžius.
7. Vėl sumontuokite ir toliau naudokitės įrankiu.
TIEKIMO MECHANIZMO NUĖMIMAS IR MONTAVIMAS (5 PAV.)
DĖMESIO! Tiekimo mechanizmas turi
spyruoklę. Tiekimo mechanizmą reikia
nuimti dviem rankomis. Spyruoklė gali
būti išstumta iš mechanizmo.
Kaip nuimti tiekimo mechanizmą
1. Nuimkite nuo varžtų suktumo sujungtų varžtų
kasetę.
2. Šiek tiek nuspauskite tiekimo mechanizmą
(d), viena ranka spausdami pagrindą (e).
3. Spausdami pagrindą (e), kita ranka nuspauskite
tiekimo mechanizmo nuėmimo mygtuką (f).
4. Lėtai atleidinėkite pagrindą (e), kol tiekimo
mechanizmas bus išstumtas iš sujungtų
varžtų kasetės.
Kaip sumontuoti tiekimo mechanizmą
1. Nuėmę sujungtų varžtų kasetės priedą nuo
suktuvo, sulygiuokite ant pagrindo esančias
ąseles (i) su sujungtų varžtų korpuse
esančiomis angomis (j).
2. Šiek tiek įstumkite, tada įtaisykite spyruoklę
(k) į tiekimo mechanizme esančią ertmę.
3. Stumkite tiekimo mechanizmą, kol
spragtelėdamas užsifiksuos pagrindo
nuėmimo mygtukas (f).
PASTABA. Prieš montuojant tiekimo
mechanizmą, svirties petys (l) turi būti
pakeltas (kaip pavaizduota 5 paveikslėlyje).
Jeigu jis bus nuleistas, tiekimo mechanizmas
nebus tinkamai užfiksuotas.
4. Kelis kartus ranka išbandykite tiekimo
mechanizmą, kad įsitikintumėte, ar jis
tinkamai veikia, prieš montuodami jį ant
varžtų suktuvo ir pradėdami jį naudoti.
LIETUVIŲ
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo
gaminiu rekomenduojama naudoti tik
„DEWALT“ priedus.
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.
PR2 pailgintas antgalis x 1 - DT7205-QZ
PR2 pailgintas antgalis x 5 - DT7206-QZ
PR2 pailgintas antgalis x 20 - DT7207-QZ
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite
pakeisti šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis
jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su
kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį
į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
atstovai.
„DEWALT“ surenka senus naudotus „DEWALT“
gaminius ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu.
Norėdami pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite
savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto
atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su vietos „DEWALT“ atstovybe, šioje
instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto
tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „DEWALT“
įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų gaminių techninės priežiūros centrus,
jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАСАДКА С ЛЕНТОЧНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ НА
ШУРУПОВЕРТ DCF6201
Поздравляем
Вы приобрели инструмент DEWALT. Многолетний
опыт, тщательная разработка изделий
и инновации делают компанию DEWALT одним из
самых надежных партнеров для пользователей
профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
Подгонка длины винта
Вес
мм
кг
DCF6201
25 - 57
0,36
Обозначения: Правила
техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО. Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к смерти или
серьезной травме.
ОСТОРОЖНО: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию,которая может стать
причиной гибели или тяжелой
травмы в случае несоблюдения
соответствующих мер
безопасности.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая может стать причиной
травмы средней или высокой
степени тяжести в случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на
практики, использование которых
не связано с получением травмы
но, если их не избегать, это может
привести к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск пожара.
ОСТОРОЖНО. Во избежание риска
получения травм ознакомьтесь
с инструкцией.
10
Общие правила
техники безопасности
при использовании
электроинструментов
ОСТОРОЖНО! Полностью
прочтите инструкции по
технике безопасности и все
руководства по эксплуатации.
Несоблюдение правил и инструкций
может привести к поражению
электрическим током, возгоранию
и/или тяжелым травмам.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
ОСТОРОЖНО! Внимательно
ознакомьтесь со всеми
предостережениями от
опасности и всеми инструкциями,
предусмотренными для вашего
шуруповерта (DFC620 или DCF621).
Несоблюдение правил и инструкций
может привести к поражению
электрическим током, возгоранию
и/или тяжелым травмам.
Дополнительные
специальные правила техники
безопасности для насадки
с ленточным накопителем
• Данную насадку с ленточным
накопителем можно использовать только
с шуруповертом DEWALT DCF620 или
DCF621.
• Соблюдайте все инструкции по
эксплуатации и правила техники
безопасности, представленные в этом
руководстве для шуруповерта, с которым
используется данную насадку с ленточным
накопителем.
• Перед началом работу убедитесь
в том, что насадка накопителя надежно
закреплена на инструменте.
• Избегайте контакта с заземленными
поверхностями, такими как трубы,
радиаторы и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Перед выполнением любых настроек,
сменой аксессуаров или прежде чем убрать
инструмент на хранение, отключите его от
сети и/или снимите с него аккумулятор. Такие
превентивные меры безопасности снижают риск
случайного включения электроинструмента.
• При закручивании винтов никогда не
наклоняйтесь к насадке накопителя.
Держите руки подальше от механизма
подачи и места, куда будет завинчен винт.
• Не переносите инструмент, держа его за
накопитель.
• Удерживайте инструмент за изолированные
поверхности захватывания при выполнении
работ, во время которых имеется вероятность
контакта инструмента со скрытой
электропроводкой. Если вы держитесь за
металлические детали инструмента в случае
соприкосновения с находящимся под
напряжением провода возможно поражение
оператора электрическим током.
• Используйте только те ленты с винтами.
что подходят для данного накопителя.
Устанавливайте ленты с винтами только
когда инструмент выключен и спусковой
курок заблокирован.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, напечатан на корпусе.
Пример:
2015 XX XX
Год производства
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Насадка ленточного накопителя на
шуруповерт
1 Наконечник насадки ленточного накопителя
на шуруповерт PR2(DT7205-QZ)
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1)
ОСТОРОЖНО. Никогда не
вносите изменения в конструкцию
устройства или какой-либо его
части. Это может привести
к повреждению или травме.
a. Направляющий винт
b. Регулировки длины винта
– Ухудшение слуха.
c. Точная регулировка глубины
– Разлетающиеся частицы могут
привести к травмам.
d. Механизм подачи
– Риск получения ожогов в результате
нагревания инструмента в процессе
работы.
– Риск получения травмы в результате
продолжительной работы.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Используйте защитные наушники.
Используйте защитные очки.
e. Основание
f. Кнопка извлечения механизма подачи
g. Кнопка разблокировки аккумуляторной
батареи
h. Наконечник насадки ленточного
накопителя на шуруповерт
НАЗНАЧЕНИЕ
Данная насадка ленточного накопителя
на шуруповерт для гипсокартона- это
профессиональная насадка, предназначенная
для использования на шуруповертах DCF620
илиDCF621 DEWALT для выполнения
профессиональных работ с ленточными
наборами винтов.
НЕ используйте в условиях повышенной
влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕ допускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
• Малолетние дети и люди
с ограниченными физическими
возможностями. Это устройство не
предназначено для использования
маленькими детьми или людьми
с ограниченными физическими
возможностями, если они не находятся
под присмотром лица, отвечающего за их
безопасность.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, если
они не находятся под наблюдением
лица, ответственного за их безопасность.
Никогда не оставляйте детей без
присмотра с этим инструментом.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед любыми
работами по сборке и регулировке
необходимо извлечь батарею.
Каждый раз перед установкой или
извлечением батареи следует
выключать дрель.
ОСТОРОЖНО. Используйте
только аккумуляторные батареи
и зарядные устройства DEWALT .
Установка наконечника
насадки ленточного
накопителя на шуруповерт
(рис. 1 & 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для нормальной
работы инструмента
используйте только наконечник
фирмыDEWALT .
1. Снимите защитный конус с шуруповерта.
2. Снимите установленный наконечник
и держатель с шуруповерта.
ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкции по замене
наконечников и держателей вы найдете
в соответствующем разделе руководства
по эксплуатации вашего шуруповерта.
3. Вставьте соответствующий наконечник
ленточной насадки шуруповерта (h)
в держатель до щелчка.
12
Установка и извлечение
накопителя с шуруповерта
(рис. 2)
Когда с шуруповерта снят защитный конус
и установлен соответствующий наконечник
(h), установите накопитель на наконечник
шурповерта до щелчка и убедитесь в том, что
он стоит надежно.
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости
поверните насадку, чтобы правильно
разместить ее на держателе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием
убедитесь в том, что рычаг управления
шуруповертом установлен в нужном
направлении вращения.
Чтобы снять накопитель нажмите
и удерживайте кнопки разблокировки (g),
которые находятся по обеим сторона насадки
и снимите насадку с шуруповерта.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ! Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо выключить
инструмент и отсоединить
батарею, прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Регулировка длины винта
для накопителя (рис. 3)
Данный накопитель предназначен для
использования с винтами длиной 25– 57 мм
(1"– 2¼"). Неправильная установка длины
винта может привести к тому, что они будут
завинчиваться неаккуратно и это может привести
к тому, что следующий винт не будет подан
должным образом или винты не будут завинчены
так как надо. На основании есть специальные
пазы с маркировками (l) для разных самых
наиболее часто используемых винтов, но насадку
можно использовать для работы с винтами
любого размера в пределах 25– 57 мм (1"– 2¼").
Чтобы подобрать нужный размер используйте
паз для винтов большей длины.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Не выполняйте
никаких настроек если в накопителе
находится лента с винтами.
1. Сдвиньте влево лапку настройки длины
винта (b).
2. Удерживая на месте лапку настройки
длины винта отрегулируйте основание (е)
на нужную длину.
3. Отпустите лапку настройки длины винта.
Убедитесь в том, что шплинт вернулся
на свое место и правильно установлен
в нужное положение.
Установка ленточных
наборов винтов (рис. 4)
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте
только те ленты с винтами.
что подходят для данного
накопителя. Устанавливайте
ленты с винтами только когда
инструмент выключен и спусковой
курок заблокирован.
Правильное использование ленточных
наборов винтов сокращает риск травмы,
вероятность зажимов и предупреждает
повреждение винта на месте. Для
оптимальных результатов работы используйте
новые. неповрежденные ленты без
загрязнений.
1. Возьмите наборную ленту, удерживая
ее за пластиковую часть заправьте ее
снизу в направляющие шуруповерта (а)
и механизм подачи (d).
2. Продолжайте продвигать ленту до тех пор,
пока не останется один винт в пазу под
наконечником шуруповерта.
Регулировка длины винта
(рис. 1)
Поверните регулятор точной настройки
глубины (c) против часовой стрелки ( если
смотреть с задней части инструмента),
чтобы головка винта находится на рабочей
поверхности.
Поверните регулятор точной настройки
глубины (c) по часовой стрелке, чтобы головка
винта углубилась в рабочую поверхность.
В окошке вы увидите диапазон настройки
инструмента. Если слайдер находится дальше
от инструмента, головка винта остановится
в максимально высоком положении. Если
слайдер, находится ближе к инструменту, головка
винта остановится в самом глубоком положении.
Завинчивание винтов (рис. 1)
1. Перед завинчиванием винтов убедитесь
в том, что правильно выставлено
направление вращения шуруповерта.
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда дерэите
шуруповерт перпендикулярно рабочей
поверхности.
2. Поставьте основание шуруповерта
(е) с установленным на шуруповерт
накопителем на рабочую поверхность
в том месте, куда нужно ввинтить шуруп.
3. Включите шуруповерт, удерживая
курковый выключатель в положение
вкл. Продолжайте удерживать курковый
выключатель в нажатом положении или
зафиксируйте его в положении вкл.
4. Прижмите шуруповерт к рабочей
поверхности. Таким образом вы
совместите винт с наконечником
шуруповерта.
5. Продолжайте прижимать шуруповерт
к рабочей поверхности до тех пор, пока
винт не будет полностью завинчен и не
освободится защелка.
6. Уберите шуруповерт с рабочей
поверхности.
Накопитель предназначен только для
полного завинчивания шурупов в рабочую
поверхность. Когда шуруповерт убирается
с рабочей поверхности при первом снятии
накопителя нужно отрегулировать работу
шуруповерта.
Поворот насадки ленточного
накопителя
Эту насадку можно повернуть не снимая
с шуруповерта. Для поворота, удерживайте
верхнюю часть одной рукой, а другой
поворачивайте шуруповерт для гипсокартона,
ужерживая его. Щелчок укажет на то, что
накопитель находится на месте в любом из
доступных положений.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Электроинструмент DEWALT имеет
длительный срок эксплуатации и требует
минимальных затрат на техобслуживание. Для
длительной безотказной работы необходимо
обеспечить правильный уход за инструментом
и его регулярную очистку.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы
снизить риск получения серьезной
травмы, необходимо выключить
инструмент и отсоединить
батарею, прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный запуск
может привести к травме.
6. Оставьте их просохнуть.
7. Соберите и продолжайте использовать.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ (РИС. 5)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Механизм
подачи приводится в действие
пружиной. Снимать механизм подачи
нужно двумя руками. Пружина может
выскочить из механизма.
Чтобы снять механизм подачи:
1. Снимите насадку ленточного накопителя
с шуруповерта.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
Чистка
ОСТОРОЖНО: Удаляйте загрязнения
и пыль с корпуса инструмента,
продувая его сухим воздухом,
поскольку грязь собирается внутри
корпуса и вокруг вентиляционных
отверстий и бороздках корпуса.
Надевайте защитные наушники
и противопылевую маску при
выполнении этих работ.
ОСТОРОЖНО: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты могут
повредить структуру материала,
используемого для производства
таких деталей. Используйте ткань,
смоченную в мягком мыльном
растворе.
Для оптимальной работы очищайте
накопитель:
1. Снимите механизм подачи с ленточного
накопителя (см. инструкции по Снятию
и установки механизма подачи).
2. Снимите основание с механизма подачи.
3. Снимите возвратную пружину
с накопителя.
4. Положите детали на 10 минут в мыльный
раствор.
5. Вытащите все детали и тщательно
промойте в чистой воде.
14
2. Слегка нажмите на механизм подачи (d),
нажав одной рукой на основание (е).
3. Продолжая нажимать на основание
(е) второй рукой нажмите на кнопку
освобождения механизма подачи (f).
4. Медленно отпустите основание (е), так
чтобы аккуратно снять механизм подачи
с накопителя.
Чтобы установить механизм подачи:
1. Со снятой с насадкой ленточного накопителя
шуруповерта совместите язычки (i) на
основании с пазами (j) на корпусе накопителя.
2. Слегка подтолкните и совместите пружину
(k) с карманом на механизме подачи.
3. Протолкните механизм подачи до щелчка
на кнопке освобождения на основании (f).
ПРИМЕЧАНИЕ: До установки механизма
подачи рычаг (l) должен находиться
в верхнем положении ( как показано
на рисунке 5). Если рычаг находится
в нижнем положении, механиз подачи
будет заблокирован.
4. Прежде, чем установить механизм на
шуруповерт и начать работу, несколько
раз прокрутите механизм подачи рукой,
чтобы убедиться в том, что он нормально
работает.
Дополнительные
принадлежности
ОСТОРОЖНО: Так как
дополнительные принадлежности
производителей, отличных от
DEWALT, не проходили проверку на
совместимость с данным изделием, их
использование может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только,
рекомендованную DEWALTоснастку.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации.
PR2 Extended Bit x 1 - DT7205-QZ
PR2 Extended Bit x 5 - DT7205-QZ
PR2 Extended Bit x 20 - DT7205-QZ
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
продукт DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные нормативы могут предусматривать
утилизацию электропроводов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
или их возврат продавцу, у которого изделие
было приобретено.
Сервисные центры DEWALT принимают на
утилизацию изделия DEWALT по окончании
их срока службы. Чтобы воспользоваться
этой услугой верните свое изделие любому
авторизованному агенту по ремонту, который
занимается сбором этих продуктов от имени
компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании DEWALT по адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того, список
официальных сервисных центров DEWALT,
подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактную информацию
можно найти по адресу: www.2helpU.com.
zst00268793 - 25-06-2015
15
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising