DCF6201 | DeWalt DCF6201 ATTACHMENT instruction manual

371002 - 21 LV
Tulkojums no oriģinālvalodas
DCF6201
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
10
1. attēls / Рисунок 1
f
b
g
e
c
a
d
h
2. attēls / Рисунок 2
h
g
3. attēls / Рисунок 3
4. attēls / Рисунок 4
b
e
d
l
a
3
5. attēls / Рисунок 5
k
j
f
e
d
4
l
i
LATVIEŠU
SAVIETOTAS KASETES PIEDERUMS DCF6201
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties a DEWALT instrumentu.
DEWALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam
ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un
novatorismā.
Tehniskie dati
Pielietojamo skrūvju garums
Svars
mm
kg
DCF6201
25 - 57
0,36
Definīcijas. Ieteikumi par
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota katra
signālvārda nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem
apzīmējumiem.
BĪSTAMI! Norāda draudošu
bīstamu situāciju, kuras rezultātā,
ja to nenovērš, var izraisīt nāvi vai
smagus ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var iestāties nāve vai
gūt smagus ievainojumus.
UZMANĪBU! Norāda iespējami
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja
to nenovērš, var gūt nelielus vai
vidēji smagus ievainojumus.
IEVĒRĪBAI! Norāda situāciju, kuras
rezultātā negūst ievainojumus, bet,
ja to nenovērš, var sabojāt īpašumu.
Apzīmē elektriskās strāvas trieciena
risku.
Apzīmē ugunsgrēka risku.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
ievainojumu risku, izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Vispārīgi elektroinstrumenta
drošības brīdinājumi
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus. Ja netiek ievēroti
brīdinājumi un norādījumi, var gūt
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt
ugunsgrēku un/vai gūt smagus
ievainojumus.
SAGLABĀJIET VISUS BRĪDINĀJUMUS UN
NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM UZZIŅĀM.
BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus
drošības brīdinājumus un
norādījumus, kas ir piegādātas ar
skrūvgriezi (DFC620 vai DCF621).
Ja netiek ievēroti brīdinājumi un
norādījumi, var gūt elektriskās strāvas
triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai
gūt smagus ievainojumus.
Papildu īpašie drošības
noteikumi savietotas kasetes
piederumam
• Savietota kasete ir lietojama tikai ar DEWALT
DCF620 vai DCF621 skrūvgriezi.
• Ievērojiet visus lietošanas norādījumus
un drošības noteikumus, kas iekļauti
skrūvgrieža, ar kuru tiek izmantota kasetes
piederums, rokasgrāmatā.
• Pirms lietošanas pārliecinieties, vai
piederums ir pareizi piestiprināts pie rīka.
• Nepieskarieties iezemētām virsmām,
piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un
ledusskapjiem. Ja jūsu ķermenis ir iezemēts,
pastāv lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
• Pirms elektroinstrumentu regulēšanas,
piederumu nomainīšanas vai novietošanas
glabāšanā no barošanas avota atvienojiet
kontaktdakšu un/vai no elektroinstrumenta
izņemiet akumulatoru. Šādu profilaktisko
drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas
risks.
• Kad ieskrūvējat skrūves, nekad netuvojieties
kasetes piederumam. Sargājiet rokas no
virzīšanas mehānisma un vietas, kur tiek
ieskrūvēta skrūve.
• Neizmantojiet kasetes piederumu kā
satveršanas virsmu.
• Veicot darbu, kur stiprinājums varētu
saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju
vai ar savu vadu, turiet elektroinstrumentu
aiz izolētajām satveršanas virsmām. Ja
stiprinājums saskaras ar vadiem, kuros
ir strāva, visas elektroinstrumenta ārējās
metāla virsmas vada strāvu un rada
elektriskās strāvas trieciena risku.
5
LATVIEŠU
• Izmantojiet tikai skrūvju lentes, kas ir
piemērotas šai kasetei. Ievietojiet skrūvju
lentes tikai tad, kad ir atslēgta skrūvgrieža
barošanas strāva un slēdzis ir bloķēts.
Atlikušie riski
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības norādījumi
un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus
atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir
šādi:
– dzirdes pasliktināšanās;
– ievainojuma risks lidojošu daļiņu dēļ;
– risks gūt apdegumus no piederumiem, kas
darba laikā kļūst karsti.
– ievainojuma risks ilgstoša darba ilguma dēļ.
Apzīmējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas
rokasgrāmatu.
Valkājiet ausu aizsargus.
Valkājiet acu aizsargus.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS
Datuma kods, kurā ir norādīts arī ražošanas
gads, ir uzdrukāts uz korpusa.
Piemērs:
2015 XX XX
Ražošanas gads
Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
1 savietotas kasetes piederums
1 PR2 savietota skrūvgrieža uzgalis
(DT7205-QZ)
1 lietošanas rokasgrāmata
• Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav
bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
• Pirms ekspluatācijas veltiet laiku, lai pilnībā
izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
Apraksts (1. att.)
BRĪDINĀJUMS! Nedrīkst pārveidot
piederumu vai tā daļas. To var
sabojāt vai var gūt ievainojumus.
6
a. skrūves vadotne
b. skrūves garuma ieregulēšana
c. precīza dziļuma regulēšana
d. virzīšanas mehānisms
e. balstenis
f. virzīšanas mehānisma noņemšanas poga
g. atbrīvošanas pogas
h. savietota skrūvgrieža uzgalis
PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
Šī savietota ģipškartona kasete ir profesionāls
piederums, ko paredzēts izmantot ar DCF620
vai DCF621 DEWALT skrūvgriezi, lai profesionāli
skrūvētu savietotas skrūves.
NELIETOJIETmitros apstākļos vai viegli
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
NEĻAUJIET bērniem aiztikt instrumentu. Ja šo
instrumentu ekspluatē nepieredzējuši operatori,
viņi ir jāuzrauga.
• Mazi bērni un nespēcīgas personas.
Instrumentu nav paredzēts lietot maziem
bērniem vai nespēcīgām personām bez
uzraudzības.
• Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt
personām (tostarp bērniem), kam ir
ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās
spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja
vien tās neuzrauga persona, kas atbild par
viņu drošību. Bērnus nedrīkst atstāt bez
uzraudzības ar instrumentu.
SALIKŠANA UN REGULĒŠANA
BRĪDINĀJUMS! Pirms salikšanas un
regulēšanas akumulators ir obligāti
jāizņem ārā. Pirms akumulatora
ievietošanas vai izņemšanas
instruments ir jāizslēdz.
BRĪDINĀJUMS! Lietojiet tikai
DEWALT akumulatorus un lādētājus.
Savietota skrūvgrieža uzgaļa
uzstādīšana (1. un 2. att.)
IEVĒRĪBAI! Pareizai darbībai
izmantojiet tikai DEWALT savietotu
skrūvgrieža uzgali.
1. Noņemiet priekšgala konusu no skrūvgrieža.
2. Noņemiet uzmontēto uzgali un uzgaļa
turētāju no skrūvgrieža.
PIEZĪME. Izlasiet un ievērojiet visus
skrūvgrieža rokasgrāmatā minētos
norādījumus par uzgaļu un turētāju nomaiņu.
LATVIEŠU
3. Ievietojiet komplektā esošo savietota
skrūvgrieža uzgali (h) uzgaļa turētājā, līdz tas
nofiksējas vietā.
Kasetes ievietošana instrumentā
un izņemšana no tā (2. att.)
Ar noņemtu priekšgala konusu un ar uzstādītu
piegādāto skrūvgrieža uzgali (h), bīdiet kaseti
pār uzgali uz skrūvgrieža, līdz aptvere ar
klikšķi nofiksējas vietā, nodrošinot, ka tā nevar
atvienoties.
PIEZĪME. Ja nepieciešams - pagrieziet
piederumu, lai tas novietotos pareizi uz ierīces.
PIEZĪME. Pirms lietošanas, pārliecinieties, vai
skrūvgrieža vadības svira ir iestatīta rotācijai
virzienā uz priekšu.
Lai noņemtu kaseti, nospiediet un turiet
atbrīvošanas pogas (g) uz piederuma abās
pusēm un izvelciet piederumu no skrūvgrieža.
EKSPLUATĀCIJA
Lietošanas norādījumi
BRĪDINĀJUMS! Vienmēr ievērojiet
šos drošības norādījumus un spēkā
esošos normatīvos aktus.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet
no tā akumulatoru. Instrumentam
nejauši sākot darboties, var gūt
ievainojumus.
Kasetes skrūvju garuma
iestatīšana (3. att.)
Šī kasete ir paredzēta 25 – 57 mm (1" – 2¼")
garuma skrūvēm. Pareizā skrūvju garuma
neiestatīšana var izraisīt skrūves nepareizu
ieskrūvēšanu, kas var traucēt nākamās
skrūves virzīšanu vai izraisīt skrūves nepareizu
ieskrūvēšanu. Balstenim ir atzīmētas specifiskas
rievas (l) biežāk lietojamām skrūvēm, taču ar šo
piederumu var ieskrūvēt jebkuru skrūvi ar izmēru
25 – 57 mm (1" – 2¼"). Lai pielāgotos retāk
sastopamām skrūvēm, ieregulējiet uz nākamo
garāko rievu.
UZMANĪBU! Neregulējiet kamēr
skrūvju lente ir kasetē.
1. Pabīdiet skrūves garuma regulēšanas mēlīti
(b) pa kreisi.
2. Turot skrūves garuma regulēšanas mēlīti
vietā, ieregulējiet balsteni (e) uz vajadzīgo
garumu.
3. Atlaidiet skrūves garuma regulēšanas mēlīti.
Pārliecinieties, vai bloķēšanas tapa ir pilnībā
atgriezusies vietā un ir pareizā stāvoklī.
Savietotu skrūvju lentes
ievietošana (att. 4)
IEVĒRĪBAI! Izmantojiet tikai skrūvju
lentes, kas ir piemērotas šai kasetei.
Ievietojiet skrūvju lentes tikai tad, kad
ir atslēgta skrūvgrieža barošanas
strāva un slēdzis ir bloķēts.
Pareizi savietoto lenšu izmantošana samazinās
traumu risku, samazinās iestrēgumus un
novērsīs darbgabala bojājumus ar skrūvēm. Lai
panāktu vislabāko veiktspēju, izmantojiet jaunas,
nebojātas, ar gružiem nepiesārņotas skrūvju
lentes.
1. Paņemiet savietotu lenti, turot plastmasas
daļu, un ievadiet to no skrūvju vadotnes
(a) apakšpuses virzīšanas mehānisma (d)
apakšdaļā .
2. Turpiniet ievadīt lenti līdz pirmā skrūve ir
vienā spraugā zem skrūvgrieža uzgaļa.
Urbšanas dziļuma uzstādīšana
(1. att.)
Pagrieziet precīzā dziļuma regulatoru (c) pretēji
pulksteņrādītāja virzienam (skatoties no rīka
mugurpuses), lai skrūves galva apstātos izvirzīta
virs darbgabala.
Pagrieziet precīzā dziļuma regulatoru (c)
pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai skrūves
galviņu iedziļinātu darbgabalā.
Šeit ir logs, lai parādītu, kurā regulēšanas
diapazonā rīks ir ieregulēts. Kad slīdnis ir vistālāk
no rīka, skrūves galva apstāsies visvairāk paceltā
stāvoklī. Kad slīdnis ir vistuvāk no skūvgrieža
instrumentam, skrūves galva apstāsies visvairāk
iedziļinātā stāvoklī.
Skrūvju ieskrūvēšana (1. att.)
1. Pirms skrūvju ieskrūvēšanas, nodrošiniet
skrūvgrieža skrūvēšanas virziena
pārslēgšanu stāvoklī uz priekšu.
PIEZĪME. Vienmēr turiet skrūvgriezi
perpendikulāri darbgabalam.
2. Ar uzstādītu kaseti uz skrūvgrieža, novietojiet
balsteni (e) uz darbgabala vietā, kur ir
jāieskrūvē skrūve.
7
LATVIEŠU
3. Ieslēdziet skrūvgriezi, turot mēlīti ieslēgtā
stāvoklī. Turpiniet turēt mēlīti vai bloķējiet
mēlīti ieslēgtā stāvoklī.
4. Pielieciet spiedienu darbgabala virzienā.
Tas ievirzīs skrūvi izlīdzinātā stāvoklī pret
skrūvgrieža uzgali.
5. Turpiniet pielietot pastāvīgu spiedienu, līdz
skrūve ir pilnībā ieskrūvēta un skrūvgrieža
sajūgs atvieno piedziņu.
6. Paceliet skrūvgriezi no darbgabala.
Kasete ir izveidota tikai pilnīgai skrūvju
ieskrūvēšanai darbgabalā. Kad skrūvgriezis ir
pacelts, skrūves pielāgošana jāveic ar pirmo
kasetes noņemšanu.
Savietotas kasetes grozīšana
Šai pierīcei ir iespēja pagriezties bez tās
noņemšanas no ģipškartona skrūvgrieža. Lai
pagrieztu, ar vienu roku turiet piederumu aiz
augšdaļas, ar otru roku turiet ģipškartona skrūvgriezi,
pēc tam grieziet. Sadzirdams "klikšķis" norāda, ka
kasete ir ievietota kādā no pieejamām pozīcijām.
APKOPE
Šis DEWALT elektroinstruments ir paredzēts
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu
smaga ievainojuma risku, pirms
regulēšanas vai pierīču/piederumu
uzstādīšanas un noņemšanas
izslēdziet instrumentu un izņemiet no
tā akumulatoru. Instrumentam nejauši
sākot darboties, var gūt ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst
izmantot šķīdinātājus vai citas asas
ķīmiskas vielas. Šīs ķimikālijas var
pavājināt materiālus, kas tiek lietoti
šajās detaļās. Lietojiet tikai ziepjūdenī
samitrinātu lupatiņu.
Labākai veiktspējai tīriet kaseti šādi.
1. Noņemiet virzīšanas mehānismu no savietotas
kasetes (sk. Virzīšanas mehānisma
noņemšanas un uzstādīšanas norādījumi).
2. Noņemt balsteni no virzīšanas mehānisma.
3. Noņemiet atgriezes atsperi no kasetes.
4. Iegremdējiet detaļas ziepjūdenī uz 10 minūtēm.
5. Izņemiet un rūpīgi noskalojiet detaļas.
6. Ļaujiet detaļām nožūt.
7. Samontējiet un turpiniet lietot.
VIRZĪŠANAS MEHĀNISMA NOŅEMŠANA UN
UZSTĀDĪŠANA (5. ATT.)
UZMANĪBU! Virzīšanas mehānisms
ir nospriegots ar atsperi. Ir jāizmanto
abas rokas, lai noņemtu virzīšanas
mehānismu. Atspere var "izlekt" no
mehānisma.
Virzīšanas mehānismu noņem šādi.
1. Noņemt savietotas kasetes piederumu no
skrūvgrieža.
2. Nedaudz nospiediet virzīšanas mehānismu
(d), pabīdot ar vienu roku balsteni (e).
3. Uzturot spiedienu uz balsteņa (e), ar otru
roku nospiediet virzīšanas mehānisma
noņemšanas pogu (f).
4. Lēnām atlaidiet spiedienu no balsteņa
(e), līdz virzīšanas mehānisms ir ārā no
savietotas kasetes.
Virzīšanas mehānismu uzstāda šādi.
Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.
1. Ar noņemtu no skrūvgrieža, savietotas kasetes
piederumu, savietojiet izciļņus (i) uz balsteņa
ar spraugām (j) savietotas kasetes korpusā.
2. Pabīdiet nedaudz uz iekšpusi, pēc tam
salāgojiet atsperi (k) ar iedobi virzīšanas
mehānismā.
Tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu
izpūtiet netīrumus un putekļus no
galvenā korpusa ikreiz, kad pamanāt
tos uzkrājamies gaisa atverēs un
korpusa rievās, kā arī visapkārt tām.
Veicot šo darbību, valkājiet atzītu acu
aizsargaprīkojumu un putekļu masku.
8
3. Pabīdiet virzīšanas mehānismu uz iekšpusi,
līdz ir dzirdams balsteņa noņemšanas pogas
(f) “klikšķis”.
PIEZĪME. Pirms tiek uzstādīts virzīšanas
mehānisms, sviras rokturim (l) jābūt uz
augšu (kā parādīts 5. attēlā). Ja tas ir
apakšējā stāvoklī, virzīšanas mehānisms tiks
bloķēts vietā.
LATVIEŠU
4. Padarbiniet virzīšanas mehānismu vairākas
reizes ar roku, lai nodrošinātu tā pareizu
darbību, pirms uzstādīšanas uz skrūvgrieža
izmantošanai.
Papildpiederumi
BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi,
kurus DEWALT, nav ieteicis un
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai ar šo
instrumentu, var rasties bīstami apstākļi,
ja tos lietosiet. Lai mazinātu ievainojuma
risku, šim instrumentam lietojiet tikai
DEWALT ieteiktos piederumus.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par attiecīgajiem
piederumiem, sazinieties ar tuvāko pārstāvi.
PR2 pagarinātais uzgalis x 1 - DT7205-QZ
PR2 pagarinātais uzgalis x 5 - DT7206-QZ
PR2 pagarinātais uzgalis x 20 - DT7207-QZ
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo
izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar
parastiem sadzīves atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis DEWALT instruments
ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk
nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves
atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai
savākšanai un šķirošanai.
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma
dalīta savākšana ļauj materiālus
pārstrādāt un izmantot atkārtoti.
Izmantojot pārstrādātus materiālus,
tiek novērsta dabas piesārņošana un
samazināts pieprasījums pēc
izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka,
iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu
savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc
mājsaimniecību elektriskie izstrādājumi.
DEWALT nodrošina DEWALT izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir
beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī
pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet
savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām,
kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta
darbnīcu, sazinoties ar vietējo DEWALT biroju,
kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
DEWALT pilnvaroto remonta darbnīcu saraksts,
pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama
tīmekļa vietnē: www.2helpU.com.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
НАСАДКА С ЛЕНТОЧНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ НА
ШУРУПОВЕРТ DCF6201
Поздравляем
Вы приобрели инструмент DEWALT. Многолетний
опыт, тщательная разработка изделий
и инновации делают компанию DEWALT одним из
самых надежных партнеров для пользователей
профессионального электроинструмента.
Технические характеристики
Подгонка длины винта
Вес
мм
кг
DCF6201
25 - 57
0,36
Обозначения: Правила
техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО. Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к смерти или
серьезной травме.
ОСТОРОЖНО: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию,которая может стать
причиной гибели или тяжелой
травмы в случае несоблюдения
соответствующих мер
безопасности.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая может стать причиной
травмы средней или высокой
степени тяжести в случае
несоблюдения соответствующих
мер безопасности.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на
практики, использование которых
не связано с получением травмы
но, если их не избегать, это может
привести к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
Указывает на риск пожара.
ОСТОРОЖНО. Во избежание риска
получения травм ознакомьтесь
с инструкцией.
10
Общие правила
техники безопасности
при использовании
электроинструментов
ОСТОРОЖНО! Полностью
прочтите инструкции по
технике безопасности и все
руководства по эксплуатации.
Несоблюдение правил и инструкций
может привести к поражению
электрическим током, возгоранию
и/или тяжелым травмам.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
ОСТОРОЖНО! Внимательно
ознакомьтесь со всеми
предостережениями от
опасности и всеми инструкциями,
предусмотренными для вашего
шуруповерта (DFC620 или DCF621).
Несоблюдение правил и инструкций
может привести к поражению
электрическим током, возгоранию
и/или тяжелым травмам.
Дополнительные
специальные правила техники
безопасности для насадки
с ленточным накопителем
• Данную насадку с ленточным
накопителем можно использовать только
с шуруповертом DEWALT DCF620 или
DCF621.
• Соблюдайте все инструкции по
эксплуатации и правила техники
безопасности, представленные в этом
руководстве для шуруповерта, с которым
используется данную насадку с ленточным
накопителем.
• Перед началом работу убедитесь
в том, что насадка накопителя надежно
закреплена на инструменте.
• Избегайте контакта с заземленными
поверхностями, такими как трубы,
радиаторы и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Перед выполнением любых настроек,
сменой аксессуаров или прежде чем убрать
инструмент на хранение, отключите его от
сети и/или снимите с него аккумулятор. Такие
превентивные меры безопасности снижают риск
случайного включения электроинструмента.
• При закручивании винтов никогда не
наклоняйтесь к насадке накопителя.
Держите руки подальше от механизма
подачи и места, куда будет завинчен винт.
• Не переносите инструмент, держа его за
накопитель.
• Удерживайте инструмент за изолированные
поверхности захватывания при выполнении
работ, во время которых имеется вероятность
контакта инструмента со скрытой
электропроводкой. Если вы держитесь за
металлические детали инструмента в случае
соприкосновения с находящимся под
напряжением провода возможно поражение
оператора электрическим током.
• Используйте только те ленты с винтами.
что подходят для данного накопителя.
Устанавливайте ленты с винтами только
когда инструмент выключен и спусковой
курок заблокирован.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает год
изготовления, напечатан на корпусе.
Пример:
2015 XX XX
Год производства
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 Насадка ленточного накопителя на
шуруповерт
1 Наконечник насадки ленточного накопителя
на шуруповерт PR2(DT7205-QZ)
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1)
ОСТОРОЖНО. Никогда не
вносите изменения в конструкцию
устройства или какой-либо его
части. Это может привести
к повреждению или травме.
a. Направляющий винт
b. Регулировки длины винта
– Ухудшение слуха.
c. Точная регулировка глубины
– Разлетающиеся частицы могут
привести к травмам.
d. Механизм подачи
– Риск получения ожогов в результате
нагревания инструмента в процессе
работы.
– Риск получения травмы в результате
продолжительной работы.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Используйте защитные наушники.
Используйте защитные очки.
e. Основание
f. Кнопка извлечения механизма подачи
g. Кнопка разблокировки аккумуляторной
батареи
h. Наконечник насадки ленточного
накопителя на шуруповерт
НАЗНАЧЕНИЕ
Данная насадка ленточного накопителя
на шуруповерт для гипсокартона- это
профессиональная насадка, предназначенная
для использования на шуруповертах DCF620
илиDCF621 DEWALT для выполнения
профессиональных работ с ленточными
наборами винтов.
НЕ используйте в условиях повышенной
влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
НЕ допускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
• Малолетние дети и люди
с ограниченными физическими
возможностями. Это устройство не
предназначено для использования
маленькими детьми или людьми
с ограниченными физическими
возможностями, если они не находятся
под присмотром лица, отвечающего за их
безопасность.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, если
они не находятся под наблюдением
лица, ответственного за их безопасность.
Никогда не оставляйте детей без
присмотра с этим инструментом.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед любыми
работами по сборке и регулировке
необходимо извлечь батарею.
Каждый раз перед установкой или
извлечением батареи следует
выключать дрель.
ОСТОРОЖНО. Используйте
только аккумуляторные батареи
и зарядные устройства DEWALT .
Установка наконечника
насадки ленточного
накопителя на шуруповерт
(рис. 1 & 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для нормальной
работы инструмента
используйте только наконечник
фирмыDEWALT .
1. Снимите защитный конус с шуруповерта.
2. Снимите установленный наконечник
и держатель с шуруповерта.
ПРИМЕЧАНИЕ: Инструкции по замене
наконечников и держателей вы найдете
в соответствующем разделе руководства
по эксплуатации вашего шуруповерта.
3. Вставьте соответствующий наконечник
ленточной насадки шуруповерта (h)
в держатель до щелчка.
12
Установка и извлечение
накопителя с шуруповерта
(рис. 2)
Когда с шуруповерта снят защитный конус
и установлен соответствующий наконечник
(h), установите накопитель на наконечник
шурповерта до щелчка и убедитесь в том, что
он стоит надежно.
ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости
поверните насадку, чтобы правильно
разместить ее на держателе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием
убедитесь в том, что рычаг управления
шуруповертом установлен в нужном
направлении вращения.
Чтобы снять накопитель нажмите
и удерживайте кнопки разблокировки (g),
которые находятся по обеим сторона насадки
и снимите насадку с шуруповерта.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ! Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо выключить
инструмент и отсоединить
батарею, прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Регулировка длины винта
для накопителя (рис. 3)
Данный накопитель предназначен для
использования с винтами длиной 25– 57 мм
(1"– 2¼"). Неправильная установка длины
винта может привести к тому, что они будут
завинчиваться неаккуратно и это может привести
к тому, что следующий винт не будет подан
должным образом или винты не будут завинчены
так как надо. На основании есть специальные
пазы с маркировками (l) для разных самых
наиболее часто используемых винтов, но насадку
можно использовать для работы с винтами
любого размера в пределах 25– 57 мм (1"– 2¼").
Чтобы подобрать нужный размер используйте
паз для винтов большей длины.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Не выполняйте
никаких настроек если в накопителе
находится лента с винтами.
1. Сдвиньте влево лапку настройки длины
винта (b).
2. Удерживая на месте лапку настройки
длины винта отрегулируйте основание (е)
на нужную длину.
3. Отпустите лапку настройки длины винта.
Убедитесь в том, что шплинт вернулся
на свое место и правильно установлен
в нужное положение.
Установка ленточных
наборов винтов (рис. 4)
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте
только те ленты с винтами.
что подходят для данного
накопителя. Устанавливайте
ленты с винтами только когда
инструмент выключен и спусковой
курок заблокирован.
Правильное использование ленточных
наборов винтов сокращает риск травмы,
вероятность зажимов и предупреждает
повреждение винта на месте. Для
оптимальных результатов работы используйте
новые. неповрежденные ленты без
загрязнений.
1. Возьмите наборную ленту, удерживая
ее за пластиковую часть заправьте ее
снизу в направляющие шуруповерта (а)
и механизм подачи (d).
2. Продолжайте продвигать ленту до тех пор,
пока не останется один винт в пазу под
наконечником шуруповерта.
Регулировка длины винта
(рис. 1)
Поверните регулятор точной настройки
глубины (c) против часовой стрелки ( если
смотреть с задней части инструмента),
чтобы головка винта находится на рабочей
поверхности.
Поверните регулятор точной настройки
глубины (c) по часовой стрелке, чтобы головка
винта углубилась в рабочую поверхность.
В окошке вы увидите диапазон настройки
инструмента. Если слайдер находится дальше
от инструмента, головка винта остановится
в максимально высоком положении. Если
слайдер, находится ближе к инструменту, головка
винта остановится в самом глубоком положении.
Завинчивание винтов (рис. 1)
1. Перед завинчиванием винтов убедитесь
в том, что правильно выставлено
направление вращения шуруповерта.
ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда дерэите
шуруповерт перпендикулярно рабочей
поверхности.
2. Поставьте основание шуруповерта
(е) с установленным на шуруповерт
накопителем на рабочую поверхность
в том месте, куда нужно ввинтить шуруп.
3. Включите шуруповерт, удерживая
курковый выключатель в положение
вкл. Продолжайте удерживать курковый
выключатель в нажатом положении или
зафиксируйте его в положении вкл.
4. Прижмите шуруповерт к рабочей
поверхности. Таким образом вы
совместите винт с наконечником
шуруповерта.
5. Продолжайте прижимать шуруповерт
к рабочей поверхности до тех пор, пока
винт не будет полностью завинчен и не
освободится защелка.
6. Уберите шуруповерт с рабочей
поверхности.
Накопитель предназначен только для
полного завинчивания шурупов в рабочую
поверхность. Когда шуруповерт убирается
с рабочей поверхности при первом снятии
накопителя нужно отрегулировать работу
шуруповерта.
Поворот насадки ленточного
накопителя
Эту насадку можно повернуть не снимая
с шуруповерта. Для поворота, удерживайте
верхнюю часть одной рукой, а другой
поворачивайте шуруповерт для гипсокартона,
ужерживая его. Щелчок укажет на то, что
накопитель находится на месте в любом из
доступных положений.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Электроинструмент DEWALT имеет
длительный срок эксплуатации и требует
минимальных затрат на техобслуживание. Для
длительной безотказной работы необходимо
обеспечить правильный уход за инструментом
и его регулярную очистку.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы
снизить риск получения серьезной
травмы, необходимо выключить
инструмент и отсоединить
батарею, прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный запуск
может привести к травме.
6. Оставьте их просохнуть.
7. Соберите и продолжайте использовать.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА ПОДАЧИ (РИС. 5)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Механизм
подачи приводится в действие
пружиной. Снимать механизм подачи
нужно двумя руками. Пружина может
выскочить из механизма.
Чтобы снять механизм подачи:
1. Снимите насадку ленточного накопителя
с шуруповерта.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
Чистка
ОСТОРОЖНО: Удаляйте загрязнения
и пыль с корпуса инструмента,
продувая его сухим воздухом,
поскольку грязь собирается внутри
корпуса и вокруг вентиляционных
отверстий и бороздках корпуса.
Надевайте защитные наушники
и противопылевую маску при
выполнении этих работ.
ОСТОРОЖНО: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты могут
повредить структуру материала,
используемого для производства
таких деталей. Используйте ткань,
смоченную в мягком мыльном
растворе.
Для оптимальной работы очищайте
накопитель:
1. Снимите механизм подачи с ленточного
накопителя (см. инструкции по Снятию
и установки механизма подачи).
2. Снимите основание с механизма подачи.
3. Снимите возвратную пружину
с накопителя.
4. Положите детали на 10 минут в мыльный
раствор.
5. Вытащите все детали и тщательно
промойте в чистой воде.
14
2. Слегка нажмите на механизм подачи (d),
нажав одной рукой на основание (е).
3. Продолжая нажимать на основание
(е) второй рукой нажмите на кнопку
освобождения механизма подачи (f).
4. Медленно отпустите основание (е), так
чтобы аккуратно снять механизм подачи
с накопителя.
Чтобы установить механизм подачи:
1. Со снятой с насадкой ленточного накопителя
шуруповерта совместите язычки (i) на
основании с пазами (j) на корпусе накопителя.
2. Слегка подтолкните и совместите пружину
(k) с карманом на механизме подачи.
3. Протолкните механизм подачи до щелчка
на кнопке освобождения на основании (f).
ПРИМЕЧАНИЕ: До установки механизма
подачи рычаг (l) должен находиться
в верхнем положении ( как показано
на рисунке 5). Если рычаг находится
в нижнем положении, механиз подачи
будет заблокирован.
4. Прежде, чем установить механизм на
шуруповерт и начать работу, несколько
раз прокрутите механизм подачи рукой,
чтобы убедиться в том, что он нормально
работает.
Дополнительные
принадлежности
ОСТОРОЖНО: Так как
дополнительные принадлежности
производителей, отличных от
DEWALT, не проходили проверку на
совместимость с данным изделием, их
использование может представлять
опасность. Во избежание травм
следует использовать для
данного инструмента только,
рекомендованную DEWALTоснастку.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации.
PR2 Extended Bit x 1 - DT7205-QZ
PR2 Extended Bit x 5 - DT7205-QZ
PR2 Extended Bit x 20 - DT7205-QZ
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
продукт DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные нормативы могут предусматривать
утилизацию электропроводов отдельно от
бытового мусора на муниципальных свалках
или их возврат продавцу, у которого изделие
было приобретено.
Сервисные центры DEWALT принимают на
утилизацию изделия DEWALT по окончании
их срока службы. Чтобы воспользоваться
этой услугой верните свое изделие любому
авторизованному агенту по ремонту, который
занимается сбором этих продуктов от имени
компании.
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании DEWALT по адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того, список
официальных сервисных центров DEWALT,
подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактную информацию
можно найти по адресу: www.2helpU.com.
zst00268794 - 25-06-2015
15
LATVIEŠU
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising