DCF6201 | DeWalt DCF6201 ATTACHMENT instruction manual

588779 - 36 CZ
Originální návod k obsluze
DCF6201
Obr. 1
f
b
g
e
c
a
d
h
Obr. 2
h
g
Obr. 3
Obr. 4
b
e
d
l
2
a
Obr. 5
k
j
f
i
e
d
l
3
ZÁSOBNÍK PRO PÁSKOVANÉ VRUTY DCF6201
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si nářadí značky DEWALT. Léta
zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace
vytvořily ze společnosti DEWALT jednoho
z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního elektrického nářadí.
Technické údaje
Vhodná délka vrutů
Hmotnost
mm
kg
DCF6201
25 - 57
0,36
Definice: Bezpečnostní
pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede k způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje
potencionálně rizikovou situaci,
která, není-li ji zabráněno, může vést
k lehkému nebo středně vážnému
zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení
rizika zranění si přečtěte tento návod
k obsluze.
Všeobecné bezpečnostní
pokyny pro práci s elektrickým
nářadím
VAROVÁNÍ! Přečtěte si
všechny bezpečnostní pokyny
a bezpečnostní výstrahy. Nedodržení
uvedených varování a pokynů může
4
vést k úrazu elektrickým proudem,
požáru a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní výstrahy a všechny
pokyny, které jsou dodány s vaším
šroubovákem (DFC620 nebo
DCF621). Nedodržení uvedených
varování a pokynů může vést
k úrazu elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
Specifické doplňkové
bezpečnostní předpisy pro
zásobník pro páskované vruty
• Tento zásobník pro páskované vruty může
být použit pouze se šroubováky DEWALT
DCF620 nebo DCF621.
• Dodržujte všechny provozní pokyny
a bezpečnostní předpisy uvedené v návodu
pro šroubovák, se kterým bude tento
zásobník použit.
• Před zahájením práce se ujistěte, zda je
zásobník řádně upevněn k šroubováku.
• Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako
jsou například potrubí, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho
těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
• Před seřizováním nářadí, před výměnou
příslušenství nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího
kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte
baterii. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuštění
nářadí.
• Při šroubování vrutů nikdy nesahejte dovnitř
tohoto zásobníku. Udržujte ruce v bezpečné
vzdálenosti od mechanismu a od bodu, kde
bude vrut zašroubován.
• Nepoužívejte zásobník jako místo pro úchop
nářadí.
• Při pracovních operacích, u kterých by mohlo
dojít ke kontaktu se skrytými vodiči nebo
s vlastním napájecím kabelem, držte nářadí
vždy za izolované částí. Montážní prvky,
které se dostanou do kontaktu s „živým“
vodičem, způsobí, že neizolované kovové části
elektrického nářadí budou také „živé“, což může
obsluze způsobit úraz elektrickým proudem.
• Používejte pouze páskované vruty, které
jsou vhodné pro tento zásobník. Vkládejte
páskované vruty do zásobníku pouze
v případě, kdy je šroubovák vypnutý a kdy je
zajištěn jeho spouštěcí spínač.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy příslušenství ani
jeho součástí. Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k zranění.
Zbytková rizika
a. Vodítko vrutu
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
b. Nastavení délky vrutu
c. Jemné nastavení hloubky
d. Posuvný mechanismus
– Poškození sluchu.
e. Patka
– Riziko zranění způsobené odlétávajícími
částečkami.
g. Uvolňovací tlačítka
– Riziko popálení způsobené kontaktem
s horkým příslušenstvím, které se zahřálo
během použití.
– Riziko zranění způsobené dlouhodobým
použitím výrobku.
Štítky na nářadí
Na tomto nářadí jsou následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
Používejte ochranu sluchu.
Používejte ochranu zraku.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2015 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 zásobník pro páskované vruty
1 šroubovací nástavec PR2 pro páskované
vruty (DT7205-QZ)
1 návod k obsluze
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození příslušenství, jeho částí nebo
doplňků.
• Před použitím věnujte dostatek času pečlivému
prostudování a pochopení tohoto návodu.
f. Tlačítko pro sejmutí posuvného mechanismu
h. Šroubovací nástavec pro páskované vruty
URČENÉ POUŽITÍ
Tento zásobník pro páskované vruty do
sádrokartonu je profesionálním příslušenstvím,
které musí být použito s modelem šroubováku
DEWALT DCF620 nebo DCF621 pro
profesionální šroubování páskovaných vrutů.
NEPOUŽÍVEJTE ve vlhkém prostředí nebo na
místech s výskytem hořlavých kapalin nebo plynů.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto nářadím
dostaly do kontaktu. Používají-li toto nářadí
nezkušené osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
• Malé děti a nezkušené osoby. Toto zařízení
není určeno pro použití nedospělými nebo
nezkušenými osobami bez dozoru.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled
osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti nesmí být nikdy ponechány s tímto
výrobkem bez dozoru.
SESTAVENÍ A NASTAVENÍ
VAROVÁNÍ: Před montáží
a seřízením tohoto nářadí z něj vždy
vyjměte baterii. Před vložením nebo
vyjmutím baterie nářadí vždy vypněte.
VAROVÁNÍ: Používejte pouze baterie
a nabíječky DEWALT.
Upevnění šroubovacího nástavce
pro páskované vruty (obr. 1 a 2)
POZNÁMKA: Z důvodu zajištění
správné funkce používejte pouze
šroubovací nástavec pro páskované
vruty značky DEWALT.
5
1. Sejměte ze šroubováku koncový kužel.
2. Sejměte ze šroubováku namontovaný
nástavec a držák nástrojů.
POZNÁMKA: Při výměně nástavců a držáků
postupujte podle návodu k použití šroubováku
a dodržujte všechny uvedené pokyny.
3. Zasuňte do držáku nástrojů dodaný
šroubovací nástavec pro páskované vruty (h)
tak, aby došlo k jeho řádnému usazení.
Vložení a vyjmutí zásobníku ze
šroubováku (obr. 2)
Se sejmutým koncovým kuželem a s nainstalovaným
dodaným šroubovacím nástavcem (h) tlačte
zásobník přes šroubovací nástavec na šroubovák,
dokud nedojde k řádnému usazení zásobníku na
určené místo, kde nedojde k jeho uvolnění.
POZNÁMKA: Je-li to nutné, otáčejte příslušenstvím,
aby došlo k jeho správnému usazení.
POZNÁMKA: Před použitím se ujistěte, zda
je ovládací páčka šroubováku nastavena pro
otáčení směrem dopředu.
Chcete-li zásobník sejmout, stiskněte a držte
uvolňovací tlačítka (g) na obou stranách příslušenství
a stáhněte toto příslušenství ze šroubováku.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní pokyny a platné předpisy.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Nastavení délky vrutu pro
zásobník (obr. 3)
Tento zásobník je určen pro vruty s délkou
25 - 57 mm. Nebude-li provedeno nastavení správné
délky vrutu, může dojít k nepřesnému zašroubování
vrutu, což může vést k selhání při posuvu
následujícího vrutu nebo k nesprávnému šroubování
vrutů. Tato patka je označena specifickými drážkami
(l) pro každý z nejběžněji používaných vrutů, ale toto
příslušenství může přesto šroubovat jakékoli vruty
s délkou v rozmezí 25 - 57 mm. Chcete-li zásobník
přizpůsobit méně běžným vrutům, proveďte
nastavení na následující nejdelší drážku.
6
UPOZORNĚNÍ: Neprovádějte
nastavení, jsou-li v zásobníku
páskované vruty.
1. Přesuňte seřizovací výstupek (b) pro délku
vrutu směrem doleva.
2. Držte seřizovací výstupek délky vrutu
a nastavte patku (e) na požadovanou délku.
3. Uvolněte seřizovací výstupek délky vrutu.
Ujistěte se, zda došlo k řádnému návratu
pojistného kolíku a zda je ve správné poloze.
Vkládání páskovaných vrutů
(obr. 4)
POZNÁMKA: Používejte pouze
páskované vruty, které jsou vhodné pro
tento zásobník. Vkládejte páskované
vruty do zásobníku pouze v případě,
kdy je šroubovák vypnutý a kdy je
zajištěn jeho spouštěcí spínač.
Správné použití páskovaných vrutů omezí riziko
zranění, sníží počet zablokování a zabrání
poškození obrobku vrutem. Nejlepších
výsledků dosáhnete, budete-li používat nové,
nepoškozené a čisté páskované vruty.
1. Uchopte páskované vruty, držte plastovou
část a zasouvejte pásek ze spodní strany
vodítka vrutu (a) do spodní části posuvného
mechanismu (d).
2. Pokračujte v zasouvání pásku, dokud
nebude první vrut v jedné z drážek pod
šroubovacím nástavcem.
Nastavení hloubky šroubování
(obr. 1)
Otáčejte jemným nastavením hloubky (c) proti
směru pohybu hodinových ručiček (při pohledu
od zadní části nářadí), aby hlava vrutu zůstala po
zašroubování nad povrchem obrobku.
Otáčejte jemným nastavením hloubky (c) ve směru
pohybu hodinových ručiček, aby byla hlava vrutu po
zašroubování zapuštěna více do povrchu obrobku.
K dispozici je okénko, ve kterém můžete vidět,
jaký je rozsah nastavení nářadí. Je-li posuvný
prvek nejdále od nářadí, hlava vrutu se zastaví
v nejvyšší poloze od povrchu obrobku. Je-li
posuvný prvek nejblíže u šroubováku, hlava vrutu
se zastaví v nejnižší možné poloze v obrobku.
Šroubování vrutů (obr. 1)
1. Před šroubováním vrutů se ujistěte, zda je
směr pro šroubování nastaven pro otáčení
směrem dopředu.
POZNÁMKA: Vždy držte šroubovák v kolmé
poloze vzhledem k obrobku.
2. Se zásobníkem namontovaným na
šroubováku umístěte patku (e) na obrobku
do bodu, ve kterém bude vrut zašroubován.
3. Zapněte šroubovák držením spouštěcího
spínače v poloze zapnuto. Držte spouštěcí
spínač stále stisknutý nebo jej zajistěte
v poloze pro nepřetržitý provoz.
4. Vyvíjejte přiměřený tlak na obrobek. Tak
zajistíte lepší srovnání vrutu se šroubovacím
nástavcem.
5. Pokračujte ve vyvíjení stálého tlaku, dokud
nedojde k úplnému zašroubování vrutu
a dokud nezačne prokluzovat spojka.
6. Zvedněte šroubovák z obrobku.
Tento zásobník je určen pouze pro kompletní
zašroubování vrutů do obrobku. Jakmile bude
šroubovák zdvižen z obrobku, nastavení
šroubování musí být provedeno až po sejmutí
zásobníku.
Otáčení zásobníku pro
páskované vruty
Toto příslušenství může být snadno otáčeno, aniž
by muselo být sejmuto ze šroubováku. Chceteli zásobník otočit, jednou rukou uchopte horní
část a druhou rukou držte šroubovák. Potom
zásobník otočte. Slyšitelné kliknutí znamená, že
je zásobník nastaven v některé z možných poloh.
ÚDRŽBA
Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o nářadí a jeho
pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový
chod.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení vážného zranění před
prováděním jakéhokoli seřízení
nebo před montáží a demontáží
příslušenství nebo přídavných
zařízení nářadí vždy vypněte
a vyjměte z něj baterii. Náhodné
spuštění může způsobit úraz.
Mazání
Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: Jakmile se ve
větracích drážkách hlavního krytu
a v jejich blízkosti nahromadí prach
a nečistoty, odstraňte je proudem
suchého stlačeného vzduchu. Při
provádění tohoto úkonu údržby
používejte schválenou ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí nářadí nikdy nepoužívejte
rozpouštědla nebo jiné agresivní
látky. Tyto chemikálie mohou narušit
materiály použité v těchto částech.
Používejte pouze hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku.
Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu, čistěte zásobník následovně:
1. Sejměte posuvný mechanismus ze
zásobníku (viz Pokyny pro montáž
a demontáž posuvného mechanismu).
2. Sejměte patku z posuvného mechanismu.
3. Vyjměte ze zásobníku vratnou pružinu.
4. Ponořte díly do mýdlového roztoku asi na
10 minut.
5. Vyjměte a řádně opláchněte všechny díly.
6. Nechejte všechny díly řádně oschnout.
7. Proveďte kompletaci a pokračujte
v používání.
POKYNY PRO MONTÁŽ A DEMONTÁŽ
POSUVNÉHO MECHANISMU (OBR. 5)
UPOZORNĚNÍ: Posuvný
mechanismus je pružně uložen. Při
demontáži posuvného mechanismu
musíte používat obě ruce. Může dojít
k vyskočení pružiny z mechanismu.
Demontáž posuvného mechanismu:
1. Sejměte zásobník pro páskované vruty ze
šroubováku.
2. Mírně stlačte posuvný mechanismus (d) tak,
že jednou rukou stlačíte patku (e).
3. Držte stisknutou patku (e) a druhou rukou
stiskněte tlačítko pro sejmutí posuvného
mechanismu (f).
4. Pomalu uvolňujte tlak působící na patku
(e), dokud nedojde k sejmutí posuvného
mechanismu ze zásobníku.
7
Montáž posuvného mechanismu:
1. Se sejmutým zásobníkem pro páskované
vruty ze šroubováku srovnejte výstupky (i) na
patce s drážkami (j) v zásobníku.
2. Mírně stlačte pružinu (k) a potom ji srovnejte
s místem jejího uložení v posuvném
mechanismu.
3. Přitlačujte posuvný mechanismus, dokud
neuslyšíte kliknutí tlačítka pro sejmutí patky (f).
POZNÁMKA: Před montáží posuvného
mechanismu musí být rameno páčky (l)
v horní poloze (jak je zobrazeno na obr. 5).
Je-li ve spodní poloze, dojde k zablokování
posuvného mechanismu.
4. Před montáží na šroubovák proveďte
ručně několik pracovních cyklů posuvného
mechanismu, abyste zkontrolovali jeho
správnou funkci.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Protože jiné
příslušenství, než je příslušenství
nabízené společností DEWALT,
nebylo s tímto výrobkem testováno,
může být použití takového
příslušenství nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto výrobkem pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
Další informace týkající se vhodného
příslušenství získáte u autorizovaného prodejce.
Prodloužený nástavec PR2 x 1 - DT7205-QZ
Prodloužený nástavec PR2 x 5 - DT7206-QZ
Prodloužený nástavec PR2 x 20 - DT7207-QZ
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
zst00268789 - 12-05-2015
8
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
SPOLEČNOST DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody
této služby, odevzdejte prosím váš výrobek
kterémukoli zástupci autorizovaného servisu,
který zařízení odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
DEWALT naleznete na příslušné adrese
uvedené na zadní straně tohoto návodu.
Seznam autorizovaných servisů DEWALT
a všechny podrobnosti týkající se poprodejního
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
9
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising