DCF6201 | DeWalt DCF6201 ATTACHMENT instruction manual

509212 - 97 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCF6201
Rysunek 1
f
b
g
e
c
a
d
h
Rysunek 2
h
g
Rysunek 3
Rysunek 4
b
e
d
l
2
a
Rysunek 5
k
j
f
i
e
d
l
3
MAGAZYNEK DO WKRĘTARKI DCF6201
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy
DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle
staranne wykonanie i ciągłe innowacje
sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie
niezawodnym partnerem dla wszystkich
użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
Odpowiednie długości wkrętów
Masa
mm
kg
DCF6201
25 - 57
0.36
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi
doznaniem śmiertelnych lub ciężkich
obrażeń ciała.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki
może doprowadzić do lekkich lub
średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
ZACHOWAJ NINIEJSZE OSTRZEŻENIA
I WSKAZÓWKI, BY W RAZIE POTRZEBY
MÓC Z NICH PONOWNIE SKORZYSTAĆ
OSTRZEŻENIE: Przeczytaj wszystkie
wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i instrukcje dostarczone
z wkrętarką (DCF620 lub DCF621).
Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń
i instrukcji może doprowadzić do
porażenia prądem elektrycznym,
pożaru i/lub ciężkiego urazu ciała.
Dodatkowe przepisy
bezpieczeństwa dotyczące
magazynków do wkrętarek
• Magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów
może być stosowany tylko z wkrętarkami
DEWALT DCF620 lub DCF621.
• Przestrzegaj wszystkich instrukcji i przepisów
bezpieczeństwa dotyczących wkrętarki
stosowanej razem z magazynkiem, które
zamieszczono w odnośnej instrukcji obsługi.
• Przed użyciem sprawdź, czy magazynek jest
prawidłowo połączony z wkrętarką.
• Unikaj dotykania uziemionych powierzchni,
jak rury, grzejniki, piece i chłodziarki.
Gdy ciało jest uziemione, porażenie
prądem elektrycznym jest dużo bardziej
niebezpieczne.
Informuje o niebezpieczeństwie pożaru
• Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji,
wymianą akcesoriów lub odłożeniem
sprzętu na półkę wyjmij z niego akumulator.
Ten środek ostrożności zmniejsza
niebezpieczeństwo nieoczekiwanego
uruchomienia wkrętarki.
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na
doznanie urazu, dokładnie przeczytaj
niniejszą instrukcję obsługi.
• Przy wkręcaniu wkrętów nigdy nie wkładaj
palców do magazynka. Trzymaj ręce z dala
od mechanizmu posuwu i miejsca, w które
jest wkręcany wkręt.
Informuje o niebezpieczeństwie
porażenia prądem elektrycznym.
Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi
4
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie
ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet
ciężkiego urazu ciała.
• Nie używaj magazynka jako rękojeści.
• W razie niebezpieczeństwa kontaktu wkrętu
z ukrytymi przewodami elektrycznymi trzymaj
narzędzie za izolowane rękojeści. Natrafienie
wkrętu na przewód fazowy powoduje
podanie napięcia na metalowe elementy
wkrętarki, co grozi porażeniem prądem
elektrycznym.
• Używaj tylko takich taśm z wkrętami, które
pasują do tego magazynka. Wkładaj taśmę,
gdy wkrętarka jest wyłączona, a wyłącznik
zablokowany w pozycji wyłączenia.
Pozostałe zagrożenia
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety devices,
certain residual risks cannot be avoided. These are:
– uszkodzenie narządu słuchu;
– obrażenia ciała przez odpryskujące cząstki
materiału;
– oparzenia gorącymi elementami narzędzi
roboczych;
– narażenie zdrowia przy długotrwałym
stosowaniu.
Oznaczenia na narzędziu
Na narzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
Kod daty, który zawiera również rok produkcji,
jest wydrukowany na obudowie:
Przykład:
2015 XX XX
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1 magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów
1 końcówka wkrętarska PR2 do seryjnego
wkręcania wkrętów (DT7205-QZ).
1 instrukcja obsługi
• Sprawdź magazynek, jego elementy
i akcesoria, czy nie uległy uszkodzeniu
podczas transportu.
• Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Opis (rys. 1)
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dokonuj
żadnych zmian w magazynku ani jego
elementach. Grozi to uszkodzeniem
sprzętu lub doznaniem urazu ciała.
a. Prowadnica do wkrętów
b. Nastawnik długości wkrętów
c. Dokładny ogranicznik głębokości osadzania
wkrętów
d. Mechanizm posuwu
e. Stopka
f. Przycisk zwalniający mechanizmu posuwu
g. Przyciski zwalniające
h. Końcówka wkrętarska do seryjnego
wkręcania wkrętów
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Magazynek do seryjnego wkręcania wkrętów jest
urządzeniem profesjonalnym, które może być
wykorzystywane z wkrętarkami DEWALT DCF620
lub DCF621.
NIE używaj go w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
NIE POZWALAJ dotykać go dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać narzędzi tylko pod
nadzorem.
• Małe dzieci i osoby niesprawne. To
urządzenie nie jest przewidziane do używania
przez małe dzieci i osobe niesprawne bez
odpowiedniego nadzoru.
• Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci, by
nie bawiły się tym elektronarzędziem.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem
montażu i regulacji zawsze wyjmuj
akumulator. Przed włożeniem lub
wyjęciem akumulatora najpierw wyłącz
elektronarzędzie.
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
akumulatorów i ładowarek firmy DEWALT.
Mocowanie końcówki
wkrętarskiej do seryjnego
wkręcania wkrętów (rys. rys. 1 i 2)
5
WSKAZÓWKA: By zapewnić
prawidłową pracę, stosuj tylko specjalną
końcówkę wkrętarską DEWALT do
seryjnego wkręcania wkrętów.
1. Zdejmij głowicę z wkrętarki.
2. Wyjmij włożoną końcówkę i wysuń uchwyt do
końcówek z wkrętarki.
najczęściej używanym wkrętom, ale magazynek i tak
może podawać wkręty długości 25 - 57 mm (1” - 2¼”).
Przy nietypowych długościach wybierz szczelinę
odpowiadającą najbliższej większej długości.
UWAGA: Nie dokonuj żadnych
regulacji, gdy w magazynku znajduje
się taśma z wkrętami.
WSKAZÓWKA: Przeczytaj i przestrzegaj
wskazówek odnoszących się do wymiany
końcówek i uchwytów zamieszczonych
w podręczniku wkrętarki.
1. Przesuń suwak nastawnika długości wkrętów
(b) w lewo.
3. Dostarczoną końcówkę do seryjnego
wkręcania wkrętów (h) włóż w uchwyt aż do
zatrzaśnięcia.
3. Zwolnij suwak nastawnika. Sprawdź, czy
kołek blokujący całkowicie powrócił do swojej
pierwotnej pozycji.
Zakładanie i zdejmowanie
magazynka z wkrętarki (rys. 2)
Po zdjęciu głowicy i osadzeniu dostarczonej
końcówki wkrętarskiej (h) nasuń magazynek na
wkrętarkę poprzez końcówkę aż do zatrzaśnięcia.
Sprawdź, czy został dobrze zamocowany.
WSKAZÓWKA: W razie potrzeby nieco obróć
magazynek, by go prawidłowo umiejscowić.
WSKAZÓWKA: Przed użyciem sprawdź, czy
dźwignia zmiany kierunku obrotów we wkrętarce
znajduje się w pozycji obrotów w prawo.
2. Mocno przytrzymaj suwak i przestaw stopkę
(e) na żądaną długość.
Zakładanie taśm z wkrętami
(rys. 4)
WSKAZÓWKA: Używaj tylko takich
taśm z wkrętami, które pasują do
tego magazynka. Wkładaj taśmę, gdy
wkrętarka jest wyłączona, a wyłącznik
zablokowany w pozycji wyłączenia.
Prawidłowe posługiwanie się taśmami zmniejsza
niebezpieczeństwo doznania urazu, utknięcia wkrętów
lub uszkodzenia narzędzia. Zaleca się stosowanie
tylko nowych, nieuszkodzonych i czystych taśm.
By zdjąć magazynek, naciśnij i przytrzymaj
przyciski zwalniające (g) po obu stronach
magazynka i ściągnij go z wkrętarki.
1. Weź do ręki taśmę z wkrętami, chwyć
za plastikową część i wsuń ją od dołu
w prowadnicę (a) aż na początek
mechanizmu posuwu (d).
ZASTOSOWANIE
2. Dalej wsuwaj taśmę, aż pierwszy wkręt
znajdzie się o jedną szczelinę poniżej
końcówki wkrętarskiej.
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
wskazówek bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
Nastawianie długości wkrętów
(rys. 1)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, przed
każdą regulacją i zdjęciem/założeniem
przystawki lub narzędzia roboczego
wyłączaj wkrętarkę i wyjmuj z niej
akumulator. Niezamierzone załączenie
elektronarzędzia jest niebezpieczne.
Obróć dokładny nastawnik długości wkrętów (c)
w lewo (patrząc od tyłu narzędzia), by łeb wkrętu
wystawał znad materiału.
Nastawianie długości wkrętów
w magazynku (rys. 3)
Magazynek ten jest przystosowany do wkrętów
długości 25 - 57 mm (1” - 2¼”). Przy nastawieniu
niewłaściwej długości wkręty mogą nie być dokładnie
wkręcane, przez co może nie być podany następny
wkręt lub nie zostanie on poprawnie osadzony.
W stopce znajdują się szczeliny (l) odpowiadające
6
Obróć nastawnik (c) w prawo, by bardziej zagłębić
łeb wkrętu w materiał.
Okienko pokazuje, w którym miejscu w zakresie
regulacji znajduje się narzędzie. Gdy suwak jest
najbardziej oddalony od wkrętarki, łeb wkrętu
wystaje najwięcej. Gdy suwak znajduje się najbliżej
wkrętarki, łeb wkrętu jest maksymalnie zagłębiany.
Wkręcanie wkrętów (rys. 1)
1. Przed rozpoczęciem wkręcania wkrętów sprawdź,
czy wkrętarka jest nastawiona na obroty w prawo.
WSKAZÓWKA: Trzymaj wkrętarkę zawsze
prostopadle do materiału.
2. Po założeniu magazynka przyłóż stopkę (e) do
materiału w pozycji, w której ma być wkręcony
wkręt.
3. Załącz wkrętarkę, naciskając wyłącznik.
Przytrzymaj naciśnięty wyłącznik lub zablokuj
go guzikiem.
4. Wywrzyj nacisk na materiał. Wkręt zacznie być
wkręcany w osi końcówki.
5. Dalej wywieraj nacisk aż do całkowitego
wkręcenia wkrętu i zadziałania sprzęgła.
6. Odsuń wkrętarkę od materiału.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów narzędzia
nie używaj żadnych rozpuszczalników
ani innych agresywnych chemikaliów,
które mogą osłabić materiał. Najlepsza
do tego celu jest szmata zwilżona
łagodnym roztworem mydlanym.
Uważaj, by do wnętrza obudowy nie
dostała się jakaś ciecz i żadnej części
narzędzia nie zanurzaj w wodzie.
By osiągnąć jak najlepsze wyniki pracy, czyść
magazynek. W tym celu:
Magazynek jest przewidziany tylko do
całkowitego wkręcania wkrętów w materiał.
Po wycofaniu wkrętarki najpierw trzeba wyjąć
magazynek, by móc dokonać regulacji.
1. Wyjmij mechanizm posuwu z magazynka
(patrz punkt Wkładanie i wyjmowanie
mechanizmu posuwu).
Obracanie magazynka
3. Wyjmij sprężynę powrotną z magazynka.
Magazynek ten daje się obracać bez zdejmowania
go z wkrętarki. By to zrobić, chwyć górną część
jedną ręką, drugą przytrzymując wkrętarkę, i obróć
magazynek. Słyszane „kliknięcie” oznacza, że
magazynek znalazł się w jednej z dostępnych pozycji.
KONSERWACJA
Narzędzia firmy DEWALT odznaczają się dużą
trwałością użytkową i prawie nie wymagają
konserwacji. Jednak warunkiem ciągłej,
bezawaryjnej pracy jest ich regularne czyszczenie.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania urazu, przed założeniem
lub zdjęciem akcesoriów bądź
przed wykonaniem regulacji wyłącz
elektronarzędzie i wyjmij z niego
akumulator. Upewnij się, czy wyłącznik
jest wyłączony. Przypadkowe uruchomienie
może doprowadzić do wypadku.
2. Zdejmij stopkę z mechanizmu posuwu.
4. Włóż elementy do wody z mydłem na 10 minut.
5. Wyjmij elementy i dokładnie je wypłucz.
6. Wysusz elementy na powietrzu.
7. Ponownie wszystko zmontuj i kontynuuj pracę.
ZAKŁADANIE I WYJMOWANIE MECHANIZMU
POSUWU (RYS. 5)
UWAGA: Mechanizm posuwu jest
napięty sprężyną. Trzeba go wyjmować
obiema rękami. Sprężyna może przy
tym wyskoczyć z mechanizmu.
Wyjmowanie mechanizmu posuwu:
1. Zdejmij magazynek z wkrętarki.
2. Nieco wciśnij mechanizm posuwu (d),
naciskając jedną ręką stopkę (e).
3. Dalej naciskając stopkę (e), drugą ręką naciśnij
przycisk zwalniający mechanizmu posuwu (f).
4. Powoli zmniejsz nacisk na stopkę (e)
aż do wysunięcia mechanizmu posuwu
z magazynka.
Wkładanie mechanizmu posuwu
Smarowanie
Narzędzie nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w szczelinach
wentylacyjnych zgromadził się brud,
wydmuchaj go suchym, sprężonym
powietrzem. Załóż przy tym okulary
ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
1. Zgraj występy (i) na stopce z rowkami (j)
w obudowie zdjętego magazynka.
2. Nieco wciśnij stopkę, a następnie umieść
sprężynę (k) w kieszeni mechanizmu posuwu.
3. Dopchnij mechanizm posuwu aż do
słyszalnego „kliknięcia” przycisku
zwalniającego mechanizmu posuwu (f).
4. Przed zamontowaniem magazynka na
wkrętarce kilkakrotnie ręcznie uruchom
mechanizm posuwu, by mieć pewność, że
prawidłowo działa.
7
Optional Accessories
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT
pod względem przydatności do tego
narzędzia, ich użycie może być
niebezpieczne. By nie narażać się na
doznanie urazu ciała, stosuj wyłącznie
oryginalne wyposażenie dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Przedłużona końcówka PR2 Bit x 1 DT7205-QZ
Przedłużona końcówka PR2 Bit x 5 DT7206-QZ
Przedłużona końcówka PR2 Bit x 20 DT7207-QZ
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu
tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają
one oddawania zużytych elektrycznych urządzeń
powszechnego użytku do specjalnych punktów
zbiorczych lub zobowiązują sprzedawców do
przyjmowania ich przy zakupie nowego wyrobu.
Firma DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje
je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By
skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy
przedstawicielstw handlowych firmy DEWALT,
które udzielają informacji o autoryzowanych
warsztatach serwisowych. Ich listę i szczegółowe
informacje znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
zst00269773 - 11-05-2015
8
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
DEWALT gwarantuje sprawne dziaáanie produktu
w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie 12 miesiĊcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
6.
a)
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby
gwarancyjne lub, które byáy naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byáy
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone
w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci nie
obejmują prawa klienta do domagania siĊ
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających
z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
9
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
08/12
Podpis
Download PDF

advertising