DCF6201 | DeWalt DCF6201 ATTACHMENT instruction manual

511113 - 72 SK
Pôvodný návod na obsluhu
DCF6201
Obr. 1
f
b
g
e
c
a
d
h
Obr. 2
h
g
Obr. 3
Obr. 4
b
e
d
l
2
a
Obr. 5
k
j
f
i
e
d
l
3
ZÁSOBNÍK NA PÁSKOVANÉ SKRUTKY
DCF6201
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky
skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie
vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného
z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Vhodná dĺžka skrutiek
Hmotnosť
mm
kg
DCF6201
25 – 57
0,36
Definícia: Bezpečnostné
pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň
závažnosti každého označenia. Prečítajte si
pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť
týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú
situáciu, ktorá, ak jej nie je zabránené,
povedie k spôsobeniu vážneho alebo
smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak jej nie je
zabránené, môže viesť k vážnemu
alebo smrteľnému zraneniu.
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k ľahkému
alebo stredne vážnemu zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranení,
ktorý v prípade, že sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadení.
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné výstrahy a všetky pokyny,
ktoré sú dodané s Vaším skrutkovačom
(DFC620 alebo DCF621). Nedodržanie
uvedených varovaní a pokynov môže
viesť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru a vážnemu zraneniu.
Špecifické doplnkové
bezpečnostné predpisy pre
zásobník na páskované skrutky
• Tento zásobník na páskované skrutky môže
byť použitý iba so skrutkovačmi DEWALT
DCF620 alebo DCF621.
• Dodržujte všetky prevádzkové pokyny
a bezpečnostné predpisy uvedené v návode
pre skrutkovač, s ktorým bude tento
zásobník použitý.
• Pred začatím práce sa uistite, či je zásobník
riadne upevnený k skrutkovaču.
• Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri uzemnení vášho
tela vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
• Pred nastavovaním náradia, pred výmenou
príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate,
odpojte zástrčku prívodného kábla od
zásuvky alebo z náradia vyberte akumulátor.
Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento
návod na obsluhu.
• Pri skrutkovaní skrutiek nikdy nesiahajte
dovnútra tohto zásobníka. Udržujte ruky
v bezpečnej vzdialenosti od mechanizmu
a od bodu, kde bude skrutka zaskrutkovaná.
Upozorňuje na riziko úrazu
spôsobeného elektrickým prúdom.
Všeobecné bezpečnostné
pokyny na prácu s elektrickým
náradím
4
VAROVANIE! Prečítajte si
všetky bezpečnostné pokyny
a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie
uvedených varovaní a pokynov môže
viesť k úrazu elektrickým prúdom,
požiaru a vážnemu zraneniu.
• Nepoužívajte zásobník ako miesto
na uchopenie náradia.
• Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu so skrytými vodičmi alebo
s vlastným prívodným káblom, držte elektrické
náradie vždy za izolované časti. Montážne
prvky, ktoré sa dostanú do kontaktu so „živým“
vodičom, spôsobia, že neizolované kovové časti
elektrického náradia budú tiež „živé“, čo môže
obsluhe spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
• Používajte iba páskované skrutky, ktoré
sú vhodné pre tento zásobník. Vkladajte
páskované skrutky do zásobníka iba
v prípade, keď je skrutkovač vypnutý a keď
je zaistený jeho spúšťací spínač.
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu príslušenstva, jeho častí alebo
doplnkov.
• Pred použitím venujte dostatok času
dôkladnému preštudovaniu a pochopeniu
tohto návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy príslušenstva ani
jeho súčastí. Mohlo by dôjsť
k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.
Zvyškové riziká
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné
bezpečnostné predpisy a používajú sa
bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká
sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
a. Vodidlo skrutky
b. Nastavenie dĺžky skrutky
c. Jemné nastavenie hĺbky
– Poškodenie sluchu.
d. Posuvný mechanizmus
– Riziko zranenia spôsobené odletujúcimi
čiastočkami.
e. Pätka
– Riziko popálenia spôsobené kontaktom
s horúcim príslušenstvom, ktoré sa zahrialo
počas použitia.
g. Uvoľňovacie tlačidlá
– Riziko zranenia spôsobené dlhodobým
použitím výrobku.
Štítky na náradie
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
f. Tlačidlo na sňatie posuvného mechanizmu
h. Skrutkovací nástavec pre páskované skrutky
URČENÉ POUŽITIE
Tento zásobník na páskované skrutky
do sadrokartónu je profesionálnym príslušenstvom,
ktoré musí byť použité s modelom skrutkovača
DEWALT DCF620 alebo DCF621 na profesionálne
skrutkovanie páskovaných skrutiek.
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na
miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo
plynov.
Používajte ochranu sluchu.
ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím
dostali do kontaktu. Ak používajú toto zariadenie
neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný dozor.
Používajte ochranu zraku.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje tiež rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2015 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 zásobník na páskované skrutky
1 skrutkovací nástavec PR2 pre páskované
skrutky (DT7205-QZ)
1 návod na obsluhu
• Malé deti a neskúsené osoby. Toto zariadenie
nie je určené na použitie nedospelými alebo
neskúsenými osobami bez dozoru.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený
dohľad osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť. Deti sa nesmú nikdy ponechať
s týmto výrobkom bez dozoru.
ZOSTAVENIE A NASTAVENIE
VAROVANIE: Pred montážou
a nastavením tohto náradia z neho
vždy vyberte akumulátor. Pred
vložením alebo vybratím akumulátora
náradie vždy vypnite.
5
VAROVANIE: Používajte iba
akumulátory a nabíjačky DEWALT.
Upevnenie skrutkovacieho
nástavca pre páskované
skrutky (obr. 1 a 2)
POZNÁMKA: Z dôvodu zaistenia
správnej funkcie používajte iba
skrutkovací nástavec pre páskované
skrutky značky DEWALT.
1. Odstráňte zo skrutkovača koncový kužeľ.
2. Odstráňte zo skrutkovača namontovaný
nástavec a držiak nástrojov.
POZNÁMKA: Pri výmene nástavcov
a držiakov postupujte podľa návodu
na použitie skrutkovača a dodržujte všetky
uvedené pokyny.
3. Zasuňte do držiaka nástrojov dodaný
skrutkovací nástavec pre páskované skrutky
(h) tak, aby došlo k jeho riadnemu usadeniu.
Vloženie a vybratie zásobníka
zo skrutkovača (obr. 2)
So sňatým koncovým kužeľom
a s nainštalovaným dodaným skrutkovacím
nástavcom (h) tlačte zásobník cez skrutkovací
nástavec na skrutkovač, pokým nedôjde
k riadnemu usadeniu zásobníka na určené
miesto, kde nedôjde k jeho uvoľneniu.
POZNÁMKA: Ak je to nutné, otáčajte príslušenstvom,
aby došlo k jeho správnemu usadeniu.
POZNÁMKA: Pred použitím sa uistite, či
je ovládacia páčka skrutkovača nastavená
pre otáčanie smerom dopredu.
Ak chcete zásobník odstrániť, stlačte a držte
uvoľňovacie tlačidlá (g) na oboch stranách
príslušenstva a stiahnite toto príslušenstvo
zo skrutkovača.
POUŽITIE
Pokyny na použitie
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné pokyny a platné predpisy.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho zranenia
pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia alebo pred montážou
a demontážou príslušenstva alebo
prídavných zariadení náradie vždy
vypnite a vyberte z neho akumulátor.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.
6
Nastavenie dĺžky skrutky
pre zásobník (obr. 3)
Tento zásobník je určený pre skrutky s dĺžkou
25 – 57 mm. Ak nebude nastavená správna
dĺžka skrutky, môže dôjsť k nepresnému
zaskrutkovaniu skrutky, čo môže viesť
k zlyhaniu pri posuve nasledujúcej skrutky alebo
k nesprávnemu skrutkovaniu skrutiek. Táto pätka
je označená špecifickými drážkami (l) pre každú
z najbežnejšie používaných skrutiek, ale toto
príslušenstvo môže napriek tomu skrutkovať
akékoľvek skrutky s dĺžkou v rozmedzí 25
– 57 mm. Ak chcete zásobník prispôsobiť
menej bežným skrutkám, vykonajte nastavenie
na nasledujúcu najdlhšiu drážku.
UPOZORNENIE: Nenastavujte, ak sú
v zásobníku páskované skrutky.
1. Presuňte nastavovací výstupok (b) pre dĺžku
skrutky smerom doľava.
2. Držte nastavovací výstupok dĺžky skrutky
a nastavte pätku (e) na požadovanú dĺžku.
3. Uvoľnite nastavovací výstupok dĺžky skrutky.
Uistite sa, či došlo k riadnemu návratu
poistného kolíka a či je v správnej polohe.
Vkladanie páskovaných
skrutiek (obr. 4)
POZNÁMKA: Používajte iba
páskované skrutky, ktoré sú vhodné
pre tento zásobník. Vkladajte
páskované skrutky do zásobníka iba
v prípade, keď je skrutkovač vypnutý
a keď je zaistený jeho spúšťací
spínač.
Správne použitie páskovaných skrutiek obmedzí
riziko zranenia, zníži počet zablokovaní a zabráni
poškodeniu obrobku skrutkou. Najlepšie
výsledky dosiahnete, ak budete používať nové,
nepoškodené a čisté páskované skrutky.
1. Uchopte páskované skrutky, držte plastovú
časť a zasúvajte pásku zo spodnej strany
vodidla skrutky (a) do spodnej časti
posuvného mechanizmu (d).
2. Pokračujte v zasúvaní pásky, pokým
nebude prvá skrutka v jednej z drážok
pod skrutkovacím nástavcom.
Nastavenie hĺbky skrutkovania
(obr. 1)
Otáčajte jemným nastavením hĺbky (c) proti
smeru pohybu hodinových ručičiek (pri pohľade
od zadnej časti náradia), aby hlava skrutky
zostala po zaskrutkovaní nad povrchom obrobku.
Otáčajte jemným nastavením hĺbky (c) v smere
pohybu hodinových ručičiek, aby bola hlava
skrutky po zaskrutkovaní zapustená viac
do povrchu obrobku.
K dispozícii je okienko, v ktorom môžete vidieť,
aký je rozsah nastavenia náradia. Ak je posuvný
prvok najďalej od náradia, hlava skrutky sa
zastaví v najvyššej polohe od povrchu obrobku.
Ak je posuvný prvok najbližšie pri skrutkovači,
hlava skrutky sa zastaví v najnižšej možnej
polohe v obrobku.
nárokmi na údržbu. Dôkladná starostlivosti
o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémový chod.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika spôsobenia vážneho
zranenia pred vykonávaním
akéhokoľvek nastavenia alebo
pred montážou a demontážou
príslušenstva alebo prídavných
zariadení náradie vždy vypnite
a vyberte z neho akumulátor.
Náhodné zapnutie môže spôsobiť
úraz.
Skrutkovanie skrutiek (obr. 1)
1. Pred skrutkovaním skrutiek sa uistite, či je
smer pre skrutkovanie nastavený na otáčanie
smerom dopredu.
POZNÁMKA: Vždy držte skrutkovač v kolmej
polohe vzhľadom na obrobok.
2. So zásobníkom namontovaným
na skrutkovači umiestnite pätku (e)
na obrobku do bodu, v ktorom bude skrutka
zaskrutkovaná.
3. Zapnite skrutkovač držaním spúšťacieho
spínača v polohe zapnuté. Držte spúšťací
spínač stále stlačený alebo ho zaistite
v polohe pre nepretržitú prevádzku.
4. Vyvíjajte primeraný tlak na obrobok. Tak
zaistíte lepšie zarovnanie skrutky so
skrutkovacím nástavcom.
5. Pokračujte vo vyvíjaní stáleho tlaku, pokým
nedôjde k úplnému zaskrutkovaniu skrutky
a pokým nezačne preklzávať spojka.
6. Zdvihnite skrutkovač z obrobku.
Tento zásobník je určený iba na kompletné
zaskrutkovanie skrutiek do obrobku. Hneď ako
skrutkovač zdvihnete z obrobku, skrutkovanie
musí byť nastavené až po sňatí zásobníka.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Hneď ako sa vo
vetracích drážkach hlavného krytu
a v ich blízkosti nahromadia prach
a nečistoty, odstráňte ich prúdom
suchého stlačeného vzduchu. Pri
vykonávaní tohto úkonu údržby
používajte schválenú ochranu zraku
a schválený respirátor.
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí náradia nikdy nepoužívajte
rozpúšťadlá alebo iné agresívne
látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť
materiály použité v týchto častiach.
Používajte iba handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku.
Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon, čistite
zásobník nasledovne:
Otáčanie zásobníka
pre páskované skrutky
1. Odstráňte posuvný mechanizmus
zo zásobníka (pozrite Pokyny pre montáž
a demontáž posuvného mechanizmu).
Týmto príslušenstvom je možné ľahko otáčať
bez toho, aby muselo byť sňaté zo skrutkovača.
Ak chcete zásobník otočiť, jednou rukou uchopte
hornú časť a druhou rukou držte skrutkovač.
Potom zásobník otočte. Počuteľné kliknutie
znamená, že je zásobník nastavený v niektorej
z možných polôh.
2. Odstráňte pätku z posuvného mechanizmu.
ÚDRŽBA
7. Skompletizujte a pokračujte v používaní.
3. Vyberte zo zásobníka vratnú pružinu.
4. Ponorte diely do mydlového roztoku asi
na 10 minút.
5. Vyberte a riadne opláchnite všetky diely.
6. Nechajte všetky diely riadne oschnúť.
Vaše náradie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
7
POKYNY PRE MONTÁŽ A DEMONTÁŽ
POSUVNÉHO MECHANIZMU (OBR. 5)
UPOZORNENIE: Posuvný
mechanizmus je pružne uložený.
Pri demontáži posuvného
mechanizmu musíte používať obe
ruky. Môže dôjsť k vyskočeniu pružiny
z mechanizmu.
Demontáž posuvného mechanizmu:
1. Odstráňte zásobník na páskované skrutky
zo skrutkovača.
2. Mierne stlačte posuvný mechanizmus (d) tak,
že jednou rukou stlačíte pätku (e).
3. Držte stlačenú pätku (e) a druhou rukou
stlačte tlačidlo na sňatie posuvného
mechanizmu (f).
4. Pomaly uvoľňujte tlak pôsobiaci na pätku
(e), pokým nedôjde k sňatiu posuvného
mechanizmu zo zásobníka.
Montáž posuvného mechanizmu:
1. So sňatým zásobníkom na páskované
skrutky zo skrutkovača zarovnajte výstupky
(i) na pätke s drážkami (j) v zásobníku.
2. Mierne stlačte pružinu (k) a potom
ju zarovnajte s miestom jej uloženia
v posuvnom mechanizme.
3. Pritláčajte posuvný mechanizmus, pokým
nezačujete kliknutie tlačidla na sňatie pätky
(f).
POZNÁMKA: Pred montážou posuvného
mechanizmu musí byť rameno páčky (l)
v hornej polohe (ako je zobrazené na obr. 5).
Ak je v spodnej polohe, dôjde k zablokovaniu
posuvného mechanizmu.
4. Pred montážou na skrutkovač vykonajte
ručne niekoľko pracovných cyklov posuvného
mechanizmu, aby ste skontrolovali jeho
správnu funkciu.
Doplnkové príslušenstvo
VAROVANIE: Pretože iné
príslušenstvo, než je príslušenstvo
ponúkané spoločnosťou DEWALT,
nebolo s týmto výrobkom testované,
môže byť použitie takého
príslušenstva nebezpečné. Ak chcete
znížiť riziko zranenia, používajte
s týmto výrobkom iba príslušenstvo
odporúčané spoločnosťou DEWALT.
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
zst00268791 - 12-05-2015
8
Predĺžený nástavec PR2 × 1 - DT7205-QZ
Predĺžený nástavec PR2 × 5 - DT7206-QZ
Predĺžený nástavec PR2 × 20 - DT7207-QZ
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
Ak nebudete výrobok DEWALT ďalej používať
alebo ak si želáte ho nahradiť novým, nelikvidujte
ho spolu s bežným komunálnym odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro
odpadov z domácnosti.
SPOLOČNOSŤ DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek zástupcovi autorizovaného
servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho
recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese
uvedenej na zadnej strane tohto návodu.
Zoznam autorizovaných servisov DEWALT
a všetky podrobnosti týkajúce sa popredajného
servisu nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
9
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising