DCF621 | DeWalt DCF621 CORDLESS SCREWDRIVER instruction manual

DCF620
DCF621
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)
3
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)
15
English (original instructions)
28
Español (traducido de las instrucciones originales)
40
Français (traduction de la notice d’instructions originale)
53
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)
66
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)
79
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)
92
Português (traduzido das instruções originais)
103
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
116
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)
128
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)
140
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
152
Copyright DEWALT
B
Figure 1
d
a
b
c
h
g
k
i
j
e
f
Figure 2
Figure 3
c
e
f
d
t
v
u
1
Figure 4
x
x
Figure 5
q
m
r
n
p
l
o
s
2
DANSK
LEDNINGSFRI SKRUETRÆKKER TIL GIPSVÆG
DCF620, DCF621
Tillykke!
Du har valgt et DEWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DEWALT én
af de mest pålidelige partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske data
kg
DCF620
18
1
Li-Ion
435
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
30/5
dybdesensitiv
1,08
DCF621
14,4
1
Li-Ion
360
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
27/4
dybdesensitiv
1,08
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
77
3
88
3
77
3
88
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Spænding
Type
Batteritype
Udgangsspænding
Tomgangshastighed
Borholder
Maksimum skrue ø
Maks. drejemoment (hård/blød)
Koblingsmetode
Vægt (uden batteripakke)
V
W
min-1
rpm
mm
mm
Nm
LPA (lydtryk)
KPA (lydtrykusikkerhed)
LWA (lydeffekt)
KWA (usikkerhed lydeffekt)
Samlet vibrationsværdi (triaxvektorsum) bestemt i henhold til EN 60745:
Vibrationsemissionsværdi ah
ah =
m/s2
Usikkerhed K =
m/s2
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med
en standardiseret test, der er angivet i EN 60745
og kan anvendes til at sammenligne et værktøj
med et andet. Det kan anvendes til en foreløbig
eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne
vibrationsemissionsniveau repræsenterer
værktøjets hovedanvendelsesområder.
Hvis værktøjet anvendes til andre formål,
med andet tilbehør eller vedligeholdes
dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge
eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for
vibration bør også tage højde for de
gange, værktøjet slukkes, eller når det
kører men ikke bruges til at arbejde. Det
kan mindske eksponeringsniveauet over
den samlede arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte
operatøren mod vibrationens effekter,
som f.eks.: vedligehold værktøjet og
tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
3
DANSK
EF-konformitetserklæring
Sikringer:
Europa
230 V værktøj
10 Amp, el-net
MASKINDIREKTIV
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver
sikkerhedsniveauet for hvert enkelt signalord.
Læs vejledningen og vær opmærksom på disse
symboler.
LEDNINGSFRI SKRUETRÆKKER TIL GIPSVÆG
DCF620, DCF621
DEWALT erklærer, at produkterne beskrevet under
Tekniske data er udformet i overensstemmelse
med:
2006/42/EC, EN 60745-1, 1, EN 60745-2-2.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig
situation, der medmindre den undgås,
vil resultere i død eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kunne resultere i død eller alvorlig
personskade.
Disse produkter overholder også direktivet 2014/30/
EF og 2011/65/EU. Kontakt DEWALT på følgende
adresse for yderligere oplysninger eller se bagsiden
af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den
tekniske fil og udsteder denne erklæring på vegne af
DEWALT.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig
situation, der medmindre den undgås,
kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling,
der ikke er forbundet med
personskade, men som kan
resultere i produktskade.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
03.06.2014
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB144 DCB145 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185
Batteripakke
Batteritype
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
18
18
Spænding
VDC
Ydeevne
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Vægt
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
Oplader
Netspænding
VAC
Batteritype
Ca. opladningstid af
batteripakke
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Vægt
4
kg
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
DANSK
ADVARSEL: Læs
instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL! Læs alle
sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse
af advarsler og instruktioner kan
medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG INSTRUKTIONER
TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit
elektroniske (ledning) eller batteribetjente (trådløse)
elværktøj.
1) SIKKERHED I ARBEJDSOMRÅDET
a) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og
godt oplyst. Rodede eller mørke områder
giver anledning til ulykker.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj i
en eksplosionsfarlig atmosfære, som
f.eks. ved tilstedeværelsen af brændbare
væsker, gasser eller støv. Elværktøj danner
gnister, der kan antænde støv eller dampe.
c) Hold børn og omkringstående på afstand,
når der anvendes elektrisk værktøj.
Distraktioner kan medføre, at du mister
kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHED
a) Stik på elektrisk værktøj skal passe
til stikkontakten. Stikket må aldrig
modificeres på nogen måde. Undlad
at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj.
Umodificerede stik og dertil passende
stikkontakter reducerer risikoen for elektrisk
stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne
overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer
og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk
stød, hvis din krop er jordforbundet.
c) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for
regn eller våde forhold. Hvis der trænger
vand ind i et elektrisk værktøj, øges risikoen
for elektrisk stød.
d) Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Brug aldrig ledningen til at bære,
trække værktøjet eller trække det ud af
stikkontakten. Hold ledningen borte fra
varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
e)
f)
Når elektrisk værktøj benyttes udendørs,
skal der anvendes en forlængerledning,
som er egnet til udendørs brug. Brug af
en ledning, der er egnet til udendørs brug,
reducerer risikoen for elektrisk stød.
Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område,
benyt en strømforsyning, der er beskyttet
af en fejlstrømsafbryder. Ved at benytte
en fejlstrømsafbryder reduceres risikoen for
elektrisk stød.
3) PERSONLIG SIKKERHED
a) Vær opmærksom, pas på hvad du
foretager dig, og brug sund fornuft, når
du benytter et elektrisk værktøj. Betjen
ikke værktøjet, hvis du er træt, påvirket
af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse
af et elektrisk værktøj kan forårsage alvorlig
personskade.
b) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær
altid beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr,
såsom støvmaske, skridsikre sikerhedssko,
sikkerhedshjelm eller høreværn, brugt når
omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at
der er slukket for kontakten, inden
værktøjet tilsluttes en strømkilde og/eller
batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på
kontakten eller tilsluttes, når kontakten er
tændt, giver det anledning til ulykker.
d) Fjern eventuelle justerings- eller
skruenøgler, før det elektriske værktøj
startes. En skruenøgle eller anden nøgle,
der bliver siddende på en roterende del
af elektrisk værktøj, kan give anledning til
personskade.
e) Undlad at række for langt. Hold hele tiden
en god fodstilling og balance. Dette giver
bedre kontrol af det elektriske værktøj, når
uventede situationer opstår.
f) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær
ikke løst tøj eller smykker. Hold dit hår,
tøj og handsker væk fra bevægelige dele.
Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår kan
blive fanget i bevægelige dele.
g) Hvis der anvendes støvudsugningseller støvopsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes rigtigt. Anvendelse
af støvopsamlingsudstyr kan begrænse farer
forårsaget af støv.
5
DANSK
4) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF
ELEKTRISK VÆRKTØJ
a) Undlad at bruge magt over for det
elektriske værktøj. Brug det værktøj, der
er bedst egnet til det arbejde, der skal
udføres. Værktøjet vil klare opgaven bedre
og mere sikkert med den ydelse, som det er
beregnet til.
b) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis
kontakten ikke tænder og slukker for det.
Alt elektrisk værktøj, der ikke kan kontrolleres
med kontakten, er farligt og skal repareres.
c) Træk stikket ud af stikkontakten og/
eller batterienheden fra det elektriske
værktøj, før det elektriske værktøj justeres,
dets tilbehør udskiftes, eller det stilles
til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen
for, at værktøjet startes utilsigtet.
d) Opbevar elektrisk værktøj uden for
rækkevidde af børn, og tillad ikke
personer, som ikke er bekendt med dette
elektriske værktøj eller disse instruktioner,
at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj er
farligt i hænderne på personer, som ikke er
instrueret i brugen deraf.
e) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj.
Undersøg om bevægelige dele sidder
skævt, binder eller er gået itu såvel som
andre forhold, der kan påvirke betjeningen
af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før
brug. Mange ulykker er forårsaget af dårligt
vedligeholdt værktøj.
f) Hold skæreværktøj skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med
skarpe skærekanter har mindre tilbøjelighed til
at binde og er lettere at styre.
g) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor,
osv. i overensstemmelse med disse
instruktioner, idet der tages hensyn til
arbejdsforholdene og den opgave, som
skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til
andre opgaver end dem, det er beregnet til,
kan resultere i en farlig situation.
5) ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF BATTERI
a) Må kun genoplades med den oplader,
som er angivet af fabrikanten. En
oplader, der er beregnet til en bestemt type
batteripakke, kan udgøre en brandrisiko, hvis
den bruges med en anden type batteripakke.
b) Brug kun elektrisk værktøj med de
batteripakker, der er beregnet til hver
enkelt type. Brug af andre batteripakker kan
skabe risiko for personskade og brand.
6
c)
d)
Når en batteripakke ikke er i brug,
skal den holdes borte fra andre
metalgenstande, såsom papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre
små metalgenstande, der kan danne
forbindelse mellem to elektriske
kontaktflader. Kortslutninger mellem
batterikontakter kan forårsage forbrænding
eller brand.
Hvis en batteripakke udsættes for
overlast, kan der sive væske ud. Undgå
kontakt. Hvis væsken berøres ved et
tilfælde, skal der skylles med masser af
vand. Hvis der kommer væske i øjnene,
skal der desuden søges lægehjælp.
Batterivæske kan forårsage irritation eller
forbrænding.
6) SERVICE
a) Elektrisk værktøj skal serviceres
af en kvalificeret servicetekniker,
som udelukende benytter identiske
reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Ekstra specielle sikkerhedsregler for
skruetrækkere
• Hold kun fast i det elektriske værktøj på de
isolerede håndtagsflader under udførelse
af arbejdet, hvor fastgørelsen kan komme
i kontakt med skjulte ledninger. Kommer
værktøjet i kontakt med en strømførende
ledning, kan blotlagte metaldele på elværktøjet
gøres strømførende og give stød til brugeren.
• Bær høreværn når du arbejder med
skruetrækkere. Udsættelse for støj kan
medføre høretab.
• Bor og værktøj kan blive varmt under drift.
Bær handsker når du rører ved dem.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante
sikkerhedsregler og brug af sikkerhedsudstyr kan
visse restrisici ikke undgås. Disse omfatter:
– Hørenedsættelse.
– Risiko for personskade som følge af flyvende
partikler.
– Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør,
der bliver varmt under betjening.
– Risiko for personskade som følge af forlænget
brug.
DANSK
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Bær høreværn.
Brug øjeværn.
DATOKODEPOSITION
Datokoden, der også inkluderer produktionsåret, er
tryk på huset.
Eksempel:
2014 XX XX
Produktionsår
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteriopladere
GEM DISSE INSTRUKTIONER: Denne vejledning
indeholder vigtige sikkerheds- og driftsinstruktioner
for kompatible opladere.
• Før du bruger opladeren, læs alle instruktioner
og de sikkerhedsmæssige afmærkninger på
opladeren, batteripakken og produktet.
ADVARSEL: Risiko for chok. Lad
ikke nogen flydende væsker komme
ind i opladeren. Det kan resultere i et
elektrisk chok.
FORSIGTIG: Risiko for brand. For at
reducere risikoen for kvæstelser, oplad
kun DEWALT genopladelige batterier.
Andre batterityper kan eksplodere og
forårsage personskader.
FORSIGTIG: Børn skal overvåges for at
sikre, at de ikke leger med udstyret.
BEMÆRK: Under bestemte
forhold, når opladeren er tilsluttet
til strømforsyningen, kan den blive
kortsluttet af fremmede materialer.
Fremmede materialer af en ledende
art som for eksempel, men ikke
begrænset til slibestøv, metalspåner,
ståluld, aluminumsfolie eller anden
koncentration af metalliske partikler
skal holdes på afstand af opladerens
huller. Tag altid stikket til opladeren ud
fra kontakten, når der ikke er indsat en
batteripakke. Tag stikket til opladeren ud
før forsøg på at rengøre den.
• Forsøg ALDRIG at oplade batteripakken
med andre opladere end dem, der er omtalt
i denne manual. Opladeren og batteripakken er
specielt designet til at arbejde sammen.
• Disse opladere er ikke beregnet til
anden brug end opladning af DEWALT
genopladelige batterier. Al anden brug kan
medføre risiko for brand, elektrisk chok eller
livsfarlige elektriske stød.
• Udsæt ikke opladeren for regn eller sne.
• Træk i stikket i stedet for ledningen, når
opladeren frakobles. Dette vil reducere risikoen
for beskadigelse af elstikket og ledningen.
• Sørg for at ledningen er placeret, så den
ikke bliver trådt på, snublet over eller på
anden måde bliver genstand for skader eller
belastning.
• Anvend kun en forlængerledning, når det er
absolut nødvendigt. Anvendelse af en ukorrekt
forlængerledning kan resultere i risiko for brand,
elektrisk chok eller livsfarlige elektriske stød.
• Anbring ikke noget oven på opladeren eller
anbring opladeren på et blødt underlag, der
kan blokere ventilationshullerne og medføre
for megen intern varme. Anbring opladeren på
afstand af alle varmekilder. Opladeren ventileres
gennem huller i toppen og bunden af huset.
• Brug ikke opladeren, hvis ledningen eller
stikket er beskadiget — få dem omgående
udskiftet.
• Brug ikke opladeren, hvis den har fået
et hårdt slag, er blevet tabt eller blevet
beskadiget på anden vis. Tag den med til et
autoriseret værksted.
• Demontér ikke opladeren, tag den med
til et autoriseret værksted, når service
eller reparation er påkrævet. Ukorrekt
genmontering kan medføre risiko for elektrisk
chok, livsfarlige elektriske stød eller brand.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den omgående
udskiftes af producenten, hans forhandler eller
lignende kvalificeret person for at forebygge
enhver risiko.
• Tag stikket til opladeren ud af kontakten før
forsøg på nogen form for rengøring. Dette vil
reducere risikoen for elektrisk chok. Fjernelse
af batteripakken vil ikke reducere denne risiko.
• Forsøg ALDRIG at tilslutte 2 opladere til
hinanden.
• Opladeren er designet til at køre på standard
230V husholdningsstrøm. Forsøg ikke at
bruge den med en anden strømstyrke. Dette
gælder ikke for opladere til køretøjer.
7
DANSK
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Opladere
DCB105, DCB107 og DCB112 opladere accepterer
10,8 V, 14,4 V og 18 V Li-Ion (DCB127, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 og
DCB185) batteripakker.
DEWALT opladere kræver ingen justering og er
designet til at være så brugervenlige som muligt.
Opladningsprocedure (fig. 2)
1. Forbind opladeren (j) med en passende
stikkontakt, inden batteriet indsættes.
2. Indsæt batteriet (g) i opladeren. Den røde
(opladnings-) lampe blinker uafbrudt som tegn
på, at opladningsprocessen er startet.
3. Når batteriet er helt opladet, er den røde lampe
konstant på ON. Batteriet er helt opladet og kan
hermed anvendes eller efterlades i opladeren.
BEMÆRK: For at sikre maksimal ydeevne og levetid
for Li-Ion batterier skal batteripakken lades helt op,
før den anvendes første gang.
Opladningsproces
Se tabellen nedenfor for batteripakkens
opladestatus.
Ladeindikatorer: DCB105
opladning
helt opladet
varm/kold pakkeforsinkelse
sæt igen batteripakken i
Ladeindikatorer: DCB107, DCB112
opladning
helt opladet
varm/kold
pakkeforsinkelse*
*DCB107, DCB112: Det røde lys vil
fortsætte med at blinke, men et gult
indikatorlys vil blive tændt under denne
handling. Når batteriet har opnået en
passende temperatur, vil det gule lys
blive slukket, og opladeren vil genoptage
opladningsproceduren.
8
Kompatible oplader(e) vil ikke oplade en defekt
batteripakke. Opladeren vil angive defekt batteri ved
at nægte at lyse eller ved at vise problem pakke eller
oplader blinkmønster.
BEMÆRK: Dette kan også betyde et problem med
opladeren.
Hvis opladeren angiver et problem, tag opladeren og
batteripakken med hen til et autoriseret servicecenter
for at blive kontrolleret.
VARM/KOLD PAKKEFORSINKELSE
Når opladeren sporer et batteri, der er for varmt
eller for koldt, starter den automatisk en varm/
kold pakkeforsinkelse og indstiller opladningen,
indtil batteriet har nået en passende temperatur.
Opladeren skifter derefter automatisk til
pakkeopladningsfunktion. Denne funktion sikrer
maksimal batterilevetid.
En kold batteripakke vil oplade med ca. halvdelen af
hastigheden for en varm batteripakke. Batteripakken
vil oplade ved den lavere hastighed gennem hele
opladningscyklussen og vil ikke vende tilbage til
maksimal opladningshastighed, selvom batteriet
varmer.
KUN LITHIUM-ION-BATTERIPAKKER
XR Li-Ion værktøjerne er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem, der vil beskytte batteriet imod
overbelastning, overopvarmning eller dyb afladning.
ge.
Værktøjet vil automatisk slå fra, hvis det elektroniske
beskyttelsessystem aktiveres. Hvis dette sker,
anbring li-ion batteriet på opladeren, indtil det er helt
opladet.
Vigtig sikkerhedsvejledning for alle
batteripakker
Sørg for at oplyse katalognummer og spænding ved
bestilling af nye batteripakker.
Batteripakken er ikke fuldt opladet ved levering. Læs
nedenstående sikkerhedsvejledning, før batteripakke
og oplader tages i brug. Følg derefter den beskrevne
opladningsprocedure.
LÆS ALLE INSTRUKTIONER
• Oplad ikke eller brug batteriet i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks.
ved tilstedeværelsen af brændbare væsker,
gasser eller støv. Isætning eller udtagning af
batteriet fra opladeren kan antænde støv eller
dampe.
DANSK
• Tving aldrig batteripakken ind i opladeren.
Foretag ikke nogen ændringer på
batteripakken, så den kan passe ind i en ikke
kompatibel oplader, da batteripakken kan
blive sprængt og kan medføre personskader.
• Oplad kun batteripakker i DEWALT opladere.
• Sprøjt IKKE på den eller nedsænk den i vand
eller andre væsker.
• Opbevar eller brug ikke værktøjet og
batteripakken på steder, hvor temperaturen
kan nå op på eller overstige 40 ˚C
(105 ˚F) (som f.eks. uden for skure eller
metalbygninger om sommeren).
ADVARSEL: Forsøg aldrig at åbne
batteripakken. Hvis batteripakken er
revnet eller beskadiget, indsæt den ikke
i opladeren. Undgå at mase, tabe eller
beskadige batteripakken. Anvend ikke
en batteripakke eller oplader, der har
fået et hårdt slag, er blevet tabt, kørt
over eller blevet beskadiget på anden
vis (f.eks. stukket med en nål, slået med
en hammer, trådt på). Det kan medføre
elektriske chok eller livsfarlige elektriske
stød. Beskadigede batteripakker
skal returneres til forhandleren for
genanvendelse.
FORSIGTIG: Når det ikke er i brug,
læg værktøjet på siden på en stabil
overflade, hvor det ikke vil vælte
eller falde ned. Nogle værktøjer med
store batteripakker vil stå lodret på
batteripakken, men kan let væltes.
SPECIFIKKE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
LITHIUM-ION (Li-Ion)
• Brænd ikke batteripakken, selv hvis den
er svært beskadiget eller helt opslidt.
Batteripakken kan eksplodere i åben ild.
Der dannes giftige dampe og stoffer ved
forbrænding af lithium-ion-batteripakker.
• Hvis batteriets indhold kommer i kontakt
med huden, skal området omgående vaskes
med mild sæbe og vand. Hvis batterivæske
kommer i øjnene, lad vand løbe over det åbne
øje i 15 minutter, eller indtil irritationen ophører.
Hvis det er nødvendigt at søge lægehjælp,
består batterielektrolytten af en blanding af
flydende organiske karbonater og lithiumsalte.
• Indholdet af åbnede battericeller kan
forårsage luftvejsirritation. Sørg for frisk luft.
Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer.
ADVARSEL: Fare for forbrændinger.
Batterivæske kan være brændbar, hvis
den udsættes for gnister eller åben ild.
Transport
DEWALT batterier opfylder alle gældende
skibsfartsregler som foreskrevet af industrien og
juridiske standarder, som omfatter FN’s anbefalinger
om transport af farligt gods, den internationale
lufttransportforening (IATA), farligt gods regulativer,
de internationale maritime farligt gods (IMDG) regler
og den europæiske konvention om international
transport af farligt gods ad landevejen (ADR). Litiumion-celler og batterier er blevet testet i henhold til
afsnit 38.3 i FN´s anbefalinger om tests og kriterier
for transport af farligt gods.
I de fleste tilfælde vil afsendelsen af en DEWALT
batteripakke være undtaget fra at blive klassificeret
som et fuldt reguleret klasse 9 farligt materiale.
Generelt de to tilfælde, der kræver afsende i klasse
9 er:
1. Luftfartsforsendelse med mere end to DEWALT
litium-ion-batteripakker, når pakken kun
indeholder batteripakker (intet værktøj) og
2. Alle forsendelser der indeholder et litium-ion
batteri med en energivurdering større end 100
watt timer (Wh). Alle litium-ion batterier har W
timeberegning markeret på pakken.
Uanset om en forsendelse anses for at være
undtaget eller fuldt reguleret, er det speditørernes
ansvar at rådføre sig med de seneste regler for
emballerings-, mærknings- og dokumentationskrav.
Transport af batterier kan muligvis forårsage brand,
hvis batteripolerne uforvarende kommer i kontakt
med ledende materialer. Ved transport af batterier
sørg for, at batteriets poler er beskyttet og godt
isoleret fra materialer, der kan komme i kontakt med
dem og forårsage en kortslutning.
Oplysningerne i dette afsnit i vejledningen er givet i
god tro og menes at være korrekte på det tidspunkt,
hvor dokumentet blev oprettet. Men der gives ingen
garanti, udtrykt eller underforstået. Det er købers
ansvar at sikre, at vedkommendes aktiviteter er i
overensstemmelse med de gældende regulativer.
Batteripakke
BATTERITYPE
DCF620 kører på en 18 volt XR li-ion batteripakke.
DCF621 kører på en 14,4 volt XR li-ion batteripakke.
9
DANSK
Anbefalet opbevaring
1. Det bedste opbevaringssted er køligt og
tørt, hvor den ikke udsættes for direkte
sollys og ekstrem varme eller kulde. For
optimal batteriydelse og -liv skal du opbevare
batteripakker ved stuetemperatur, når de ikke er
i brug.
2. For langtids opbevaring anbefales det at
opbevare en fuldt opladet batteripakke et
køligt, tørt sted uden for opladeren for optimale
resultater.
BEMÆRK: Batteripakker bør ikke opbevares helt
tømt for opladning. Batteripakken skal genoplades
før brug.
Mærkater på oplader og
batteripakke
Udover de piktogrammer, der anvendes i denne
vejledning, kan mærkater på opladeren og
battteripakken vise de følgende piktogrammer:
Tag hensyn til miljøet ved bortskaffelse
af batteripakken.
Oplad kun DEWALT batteripakker
med de specielle DEWALT opladere.
Opladning af andre typer batteripakker
end de specielle DEWALT batterier
med en DEWALT oplader, kan få dem
til at sprænges eller føre til andre
farlige situationer.
Destruér ikke batteripakken.
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Ledningsfri skruetrækker til gipsvæg
2 Batteripakker
1 Batterioplader
1 TSTAK kompatibel værktøjskasse
1 Betjeningsvejledning
Læs brugsvejledningen før brug.
BEMÆRK: Batteripakker, opladere og
værktøjskasse er ikke inkluderede i N-modeller.
1 Brugsvejledning
Se Tekniske data vedrørende
opladningstid.
1 Eksplosionstegning
Batteri oplader.
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet,
dele og tilbehør, der kan være opstået under
transport.
Batteri opladt.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt
og forstå den før betjening.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varmt/koldt batteri.
Berør aldrig kontaktflader med
strømførende genstande.
Beskadigede batteripakker må ikke
oplades.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk
værktøj eller nogen dele deraf. Det kan
medføre materiale- eller personskade.
a. Dybdepositionsindikator
b. Skruedybdejusteringskrave
c. Låsekrave
d. Næsekonus
Må ikke udsættes for vand.
e. Udløserknap for batteriet
Defekte ledninger skal udskiftes
omgående.
g. Udløserkontakt
f. Batteripakke
h. Forlæns-/baglænsreguleringsgreb
Oplad kun mellem 4 ˚C og 40 ˚C.
i. Spærreknap
j. LED arbejdslys
Kun til indendørs brug.
10
k. Bæltekrog
DANSK
KOLLATERET MAGASINUDSTYR DCF6201 (FIG. 5)
(KAN FÅS SEPARAT)
l. Skruevejledning
m. Justering af skruelængde
n. Findybdejustering
o. Fremskridende mekanisme
p. Sko
q. Udløserknap til fremskridende mekanisme
r. Udløserknapper
s. Sammenlignede fastgørelsesskruetrækkerbor
TILSIGTET BRUG
Din gipsskruemaskine er designet til at køre
gipsvægskruer gennem gipsvægplader ind i træeller metalrammestolper.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i
nærheden af brændbare væsker eller gasser.
Denne gipsskruetrækker er et professionelt værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet.
Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af
personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale handicaps; mangel på
erfaringer, viden eller færdigheder, medmindre
de er under overvågning af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Tomgangskobling
Denne skruetrækker er udstyret med en
tomgangskobling. Spindelen roterer ikke før
holderen presses mod emnet. Dette gør det muligt
at montere holdere på en kørende skruetrækkers
tilbehør.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til bare én
spænding. Kontrollér altid, at batteripakken svarer
til spændingen på mærkepladen. Kontrollér
også, at spændingen på din oplader svarer til din
el-netspænding.
Din DEWALT-oplader er dobbeltisoleret
i overensstemmelse med EN 60335.
Derfor kræves der ingen jordledning.
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den
erstattes af en specialfremstillet ledning, der fås
gennem DEWALT‘s serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning,
medmindre det er absolut nødvendigt. Brug
en godkendt forlængerledning, der er egnet til
strømforsyningen til din oplader (se Tekniske
data). Den minimale lederstørrelse er 1 mm2; den
maksimale længde er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles
helt ud.
SAMLING OG JUSTERINGER
ADVARSEL: Fjern altid batteripakken før
samling og justering. Slå altid værktøjet
fra, før du indsætter eller fjerner
batteripakken.
ADVARSEL: Brug kunDEWALT
batteripakker og opladere.
Indsætning og udtagning af
batteripakke fra apparatet (fig. 2)
ADVARSEL: For at mindske risikoen
for alvorlige personskader, skal
du slukke for værktøjet og tage
batteriet ud, før du foretager
justeringer eller fjerner/installerer
tilbehør. Start ved et uheld kan medføre
skader.
BEMÆRK: Kontrollér at din batteripakke (f) er helt
opladet.
SÅDAN INSTALLERES BATTERIPAKKEN I VÆRKTØJETS
HÅNDTAG
1 Ret indhakket inde i værktøjshåndtaget ind efter
batteripakken (fig. 2).
2 Skub batteripakken godt ind i håndtaget, indtil
du hører, at låsen klikker på plads.
SÅDAN FJERNES BATTERIPAKKEN FRA VÆRKTØJET
1 Tryk på udløsningsknappen (e) og træk
batteripakken ud fra værktøjets håndtag.
2 Isæt batteripakken i opladeren som beskrevet i
opladerafsnittet i denne vejledning.
BATTERIPAKKER TIL BRÆNDSTOFMÅLER (FIG. 2)
Nogle DEWALT batteripakker indeholder en
brændstofmåler, som består af tre grønne LED lys,
som angiver niveauet for den resterende opladning i
batteripakken.
Du aktiverer brændstofmåleren ved at trykke på
og holde brændstofmålerknappen (t) nede. En
kombination af de tre grønne LED lys vil lyse og
angive niveauet for den resterende opladning. Når
niveauet for opladning i batteriet ligger under den
11
DANSK
brugbare grænse, lyser brændstofmåleren ikke, og
batteriet skal genoplades.
FUNKTION
BEMÆRK: Brændstofmåleren giver kun en
indikation af den opladning, der resterer i
batteripakken. Den angiver ikke værktøjets
funktionalitet og er underlagt variation baseret
på produktkomponenter, temperatur og
slutbrugeranvendelse.
Brugervejledning
ADVARSEL: Overhold altid
sikkerhedsvejledningen og de gældende
regler.
ADVARSEL: For at mindske risikoen
for alvorlige personskader, skal
du slukke for værktøjet og tage
batteriet ud, før du foretager
justeringer eller fjerner/installerer
tilbehør. Start ved et uheld kan medføre
skader.
Udskiftning af borholdere (fig. 3)
1. Drej låsekraven (c) 1/4 omgang for at låse
næsekonussen op fra gearkassen.
2. Træk næsekonussen (d) af gearkassen.
3. Sådan fjernes den:
a. Tag fat i borholder (v).
Korrekt håndposition (fig. 4)
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade, skal du ALTID
anvende den korrekte håndposition som
vist.
b. Skub den ind i gearkassen ved at trykke
bøsning (u) ned.
c. Drej borholderen, indtil koblingen tilkobles.
d. Mens bøsningen holdes nede, træk
borholderen ud.
4. Skub og drej den nye borholder ind i
gearkassen ved at trykke bøsningen ned,
indtil kuglelåsen klikkes på plads i rillen i
borholderskaftet.
5. Udskift næsekonus (d) ved at placere den på
gearkassen og dreje kraven 1/4 omgang for at
rette pilen på gearkassen ind efter låsesymbolet
på kraven.
Udskiftning af borspids (fig. 3)
1 Drej låsekraven (c) ¼ omgang for at låse
næsekonussen op fra gearkassen.
2 Træk næsekonus (d) fremad og fjern den fra
koblingshuset.
3 Brug en tang til at fjerne det slidte bor og
montere en ny borspids.
Dybdejustering
Følg grafikken på kraven for at øge eller sænke
fastgørelsesdybden. Du skruer skruen dybere i
arbejdsemnet ved at dreje justeringskrave til højre.
Du skruer skruen højerei arbejdsemnet ved at dreje
justeringskrave til venstre.
Før brugen
1 Kontrollér at din batteripakke er (helt) opladet.
2 Indsæt det passende drevtilbehør.
3 Vælg forlæns eller baglæns drejning.
4 Indstil den passende indslåningsdybde.
12
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal du ALTID
holde godt fast i tilfælde af en pludselig
reaktion.
Korrekt håndposition kræver en hånd på det
bagerste håndtag. Vær opmærksom på ikke at
blokere lufthullerne (x).
Tænde og slukke (fig. 1)
1. Tryk på den variable hastighedskontakt (g) for
at starte værktøjet. Det tryk, der lægges på den
variable hastighedskontakt, afgør værktøjets
hastighed.
2. Slip den variable hastighedskontakt (g) for at
stoppe værktøjet.
LÅSEKNAP
Du låser udløserkontakten (g) i position ON for
kontinuerlig drift ved at trykke udløserkontakten ned
og skubbe låsen op på knappen (i). Værktøjet vil
fortsætte med at køre. Du slukker for værktøjet fra
en låst tilstand ved at klemme og slippe udløseren
én gang. Du vil høre og se, at låsen på kontakten
returnerer nedad.
FORSIGTIG: Før brug af værktøjet
(hver gang) kontrollér, at låseknappens
udløsermekanisme virker. Sørg for at
udløse låsemekanismen før batteriet
frakobles. Hvis du ikke gør det, vil
værktøjet omgående starte, næste gang
et batteri indsættes. Det kan medføre
materiale- eller personskade..
DANSK
Skruning (fig. 1, 4)
For de bedste resultater skal du holde
skruetrækkeren med din hånd direkte på linje med
fastgørelseselementet og trykke på den variable
hastighedskontakt med den sidste finger eller de to
sidste fingre på hånden. Dette reducerer risikoen for,
at skruen glider fra drevtilbehøret, når der anvendes
et tryk.
Du kører med fastgørelseselementet ved at
anbringe det på boret, trykke på den variable
hastighedskontakt og skubbe fastgørelseselementet
ind i arbejdsemnet med en jævn, kontinuerlig
bevægelse. Når fastgørelseselementet er på plads,
vil koblingen automatisk frakoble.
1 Montér borspids i borholder.
2 Justér dybdepositionsindikator (a).
3 Kontrollér for korrekt rotation, start
skruetrækkeren og anbring en skrue på boret.
4 Kontakt arbejdsoverfladen ved at anvende
fremadrettet tryk til at drive skruen indtil
dybdepositionsindikatoren kontakter
arbejdsoverfladen. Skruepistolen vil automatisk
skrue ved at løsgøre boret fra skruen.
5 Denne dybdesensitive skruetrækker er velegnet
til at skrue skruer i gipsvægge.
VEDR. DENNE DYBDESENSITIVE KOBLING HUSK VENLIGST:
• Boret vil ikke dreje, før der sættes tryk på
enheden. Skub for at aktivere.
• Udløserkontakten vil ikke blive trykket ned,
undtagen værktøjet står i enten fremad- eller
bakposition.
SKRUNING MED KOLLATEREDE SKRUER (FIG. 5)
Ved arbejde med kollaterede skruer bør DCF6201
tilbehør anvendes. Magasintilbehøret giver
mulighed for et hurtigere arbejdsflow ved kørsel
med flere skruer. Instruktioner for installation, brug
og rengøring af dette udstyr er inkluderet i den
brugervejledning, der følger med udstyret.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DEWALT-elværktøj er beregnet til langvarig
brug med minimal vedligeholdelse. Værktøjets
fortsatte tilfredsstillende drift afhænger af korrekt
vedligeholdelse og rengøring af værktøjet.
ADVARSEL: For at reducere risikoen
for alvorlig personskade skal
værktøjet slukkes og batteripakken
fjernes, før der foretages nogen
former for justering eller af-/
påmontering af værktøjsdele eller
tilbehør. Utilsigtet start kan forårsage
personskade.
Der kan ikke udføres service på opladeren eller
batteripakken. Der er ingen dele inden i, der kan
repareres.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs
ud af hovedhuset med tør luft, lige
så snart der samler sig snavs i og
omkring luftaftrækket. Bær godkendte
beskyttelsesbriller og godkendt
støvmaske ved udførelse af denne
procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig
opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier
kan svække de materialer, der anvendes
i disse dele. Brug en klud, der kun er
fugtet med vand og mild sæbe. Lad
aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet
i væske.
VEDLIGEHOLDELSE AF NÆSEKONUS (FIG. 1, 3)
Hvis det bliver svært at dreje næsekonussen (d), kan
den være forurenet med støv fra gipsvægge.
1 Tag næsekonussen af værktøjet.
2 Rens den omhyggeligt med varmt vand,
mens såvel skruedybdejusteringerkrave (b)
som låsekrave (c) roteres. Brug aldrig olie eller
opløsningsmidler.
3 Tør næsekonussen helt, før den igen sættes på
værktøjet.
INSTRUKTIONER OM RENGØRING AF OPLADEREN
ADVARSEL: Risiko for chok. Tag
stikket til opladeren ud af kontakten før
rengøring. Snavs og fedt kan fjernes fra
det ydersiden af opladeren med en klud
eller en blød ikke-metallisk børste. Brug
ikke vand eller rengøringsmidler.
13
DANSK
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det,
som stilles til rådighed af DEWALT, ikke
er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør
med dette værktøj. For at mindske
risikoen for personskade, må dette
produkt kun anvendes med tilbehør,
som anbefales af DEWALT.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må
ikke bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt
at udskifte dit DEWALT-produkt, eller hvis det ikke
længere tjener det tiltænkte formål, må det ikke
bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg
for, at dette produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte
produkter og emballage gør det muligt
at genbruge materialer og anvende dem
på ny. Genanvendelse af
genbrugsmaterialer bidrager til at
forhindre forurening af
miljøet og reducerer behovet for
råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde
særskilt bortskaffelse af elektriske produkter fra
husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller
hos forhandleren i forbindelse med køb af et nyt
produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling
og genbrug af udslidte DEWALT-produkter. For at
benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som helst autoriseret
serviceværksted, der modtager det på vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede
serviceværksted befinder sig ved at kontakte dit
lokale DEWALT-kontor på den adresse, der er
angivet i denne manual. Alternativt findes der en liste
over autoriserede DEWALT-serviceværksteder og
detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice
og kontakter på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
14
Genopladelig batteripakke
Denne batteripakke har en lang levetid, men skal
udskiftes, når den ikke afgiver tilstrækkelig effekt ved
opgaver, der før var lette at udføre. Ved afslutningen
af dens tekniske levetid skal den bortskaffes under
hensyntagen til miljøet.
• Brug batteripakken til den er helt tom, og fjern
den derefter fra værktøjet.
• Li-Ion eller kan genbruges. Indlever dem hos
forhandleren eller en lokal genbrugsstation. De
indsamlede batteripakker vil blive genbrugt eller
bortskaffet på forsvarlig vis.
DEUTSCH
AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER
DCF620, DCF621
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DEWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung
und Innovation machen DEWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von
Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
Spannung
Typ
Akkutyp
Abgabeleistung
Leerlaufdrehzahl
Bohrspitzenhalter
Max. Schrauben-ø
Max. Drehmoment (hart/weich)
Schrauber-Kupplung
Gewicht (ohne Akku)
LPA (Schalldruckpegel)
KPA (Schalldruckpegel Messungenauigkeit)
LWA (Schallleistung)
KWA (Schallleistung Messungenauigkeit)
kg
DCF620
18
1
Li-Ion
435
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
30/5
Tiefenanschlag
1,08
DCF621
14,4
1
Li-Ion
360
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
27/4
Tiefenanschlag
1,08
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
77
3
88
3
77
3
88
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
V
W
rpm
mm
mm
Nm
Gesamtschwingungspegel (triaxiale Vektorsumme) gemäß EN 60745.
Schwingungsemissionswert ah
ah =
m/s2
Messungenauigkeit K =
m/s2
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem
standardisierten Test laut EN 60745 gemessen und
kann für einen Vergleich zwischen zwei Geräten
verwendet werden. Er kann zu einer vorläufigen
Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene
Vibrationsemissionswert bezieht sich
auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere
Anwendungen, mit anderem Zubehör
oder schlecht gewartet eingesetzt wird,
kann die Vibrationsemission verschieden
sein. Dies kann den Expositionsgrad
über die Gesamtbetriebszeit erheblich
erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke
sollte auch berücksichtigen, wie oft das
Gerät ausgeschaltet wird oder über
welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die
Exposition über die Gesamtbetriebszeit
erheblich mindern.
Es sind zusätzliche
Sicherheitsmaßnahmen zum
Schutze der Betriebsperson vor den
Auswirkungen der Vibration in Betracht
zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes
und des Zubehörs, Warmhalten
der Hände, Organisation des
Arbeitsablaufes.
15
DEUTSCH
Sicherungen::
Europa
EG-Konformitätserklärung
230 V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
MASCHINENRICHTLINIE
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen
Warnhinweise erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch
und achten Sie auf diese Symbole.
AKKU-TROCKENBAUSCHRAUBER
DCF620, DCF621
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar
drohende gefährliche Situation hin, die,
sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führt.
DEWALT erklärt hiermit, dass diese unter
Technische Daten beschriebenen Produkte die
folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EC, EN 60745-1, 1, EN 60745-2-2.
WARNUNG: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation hin,
die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen
kann.
Diese Produkte erfüllen auch die Richtlinie 2014/30/
EG und 2011/65/EU. Für weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an DEWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der
Rückseite dieser Betriebsanleitung nach.
VORSICHT: Weist auf eine
möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u.
U. zu leichten oder mittelschweren
Verletzungen führen kann.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die
Zusammenstellung des technischen Dossiers und
gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT ab.
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin,
das nichts mit Verletzungen zu tun
hat, aber, wenn es nicht vermieden
wird, zu Sachschäden führen kann.
Horst Grossmann
Vizepräsident für Konstruktion
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
03.06.2014
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
Akku
DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB144 DCB145 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185
Akkutyp
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Spannung
VDC
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
18
18
Leistung
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Gewicht
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
Ladegerät
Netzspannung
VAC
Akkutyp
Ungefähre Ladedauer
der Akkus
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Gewicht
16
kg
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
DEUTSCH
WARNUNG: Zur Reduzierung
der Verletzungsgefahr bitte die
Bedienungsanleitung lesen.
d)
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise
für Elektrowerkzeuge
WARNUNG! Lesen Sie alle
Sicherheitswarnhinweise und alle
Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann
zu elektrischem Schlag, Brand und/oder
schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen
bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug
(mit Kabel) oder auf Ihr akkubetriebenes (kabelloses)
Elektrowerkzeug.
1) SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH
a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und
gut ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder
dunkle Bereiche begünstigen Unfälle.
b) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen,
in denen sich z. B. brennbare
Flüssigkeiten, Gase oder Staub befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern,
während Sie ein Elektrogerät betreiben.
Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die
Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) ELEKTRISCHE SICHERHEIT
a) Der Stecker des Elektrogerätes muss
in die Steckdose passen. Ändern Sie
niemals den Stecker in irgendeiner Form.
Verwenden Sie keinerlei Adapterstecker
an geerdeten Elektrogeräten. Unveränderte
Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit
geerdeten Flächen, wie Rohre,
Radiatoren, Herde und Kühlgeräte.
Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper
geerdet ist.
c) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen
oder feuchter Umgebung aus. Wenn
Wasser in das Elektrogerät eindringt, erhöht
sich die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e)
f)
Überlasten Sie das Kabel nicht.
Verwenden Sie niemals das Kabel, um das
Elektrogerät zu tragen oder durch Ziehen
vom Netz zu trennen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten
oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder
verhedderte Kabel erhöhen die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien
betreiben, verwenden Sie ein für
den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von
für den Außeneinsatz geeigneten Kabeln
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes
in feuchter Umgebung unumgänglich
ist, verwenden Sie eine durch einen
Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder RCD) geschützte Stromversorgung.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
mindert die Gefahr eines elektrischen
Schlages.
3) SICHERHEIT VON PERSONEN
a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.
Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn
Sie müde sind oder unter dem Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu
schweren Verletzungen führen.
b) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persönlicher Schutzausrüstung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert
das Risiko von Verletzungen.
c) Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter
in der AUS-Position ist, bevor Sie das
Gerät an die Stromversorgung und/oder
an den Akku anschließen oder wenn Sie
das Gerät aufnehmen oder tragen. Wenn
Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das
Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
d) Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder
Werkzeuge, bevor Sie das Elektrogerät
einschalten. Werkzeuge oder Schlüssel,
die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen
führen.
17
DEUTSCH
e)
f)
g)
Vermeiden Sie eine abnormale
Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten
Situationen besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen
Sie keine weite Kleidung und keinen
Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung
und Handschuhe von beweglichen Teilen
fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder
lange Haare können sich in den beweglichen
Teilen verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung
vorgesehen sind, vergewissern Sie
sich, dass diese richtig angeschlossen
sind und verwendet werden. Der Einsatz
von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) VERWENDUNG UND PFLEGE DES ELEKTROGERÄTES
a) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht.
Verwenden Sie das für Ihre Arbeit
passende Elektrogerät. Das richtige Gerät
wird die Aufgabe besser und sicherer
erledigen, wenn es bestimmungsgemäß
verwendet wird.
b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.
c) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/
oder die Akkus vom Elektrogerät, bevor
Sie Einstellungen am Gerät vornehmen,
Zubehör wechseln oder es aufbewahren.
Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt
startet.
d) Bewahren Sie nicht verwendete
Elektrogeräte für Kinder unerreichbar auf
und lassen Sie nicht zu, dass Personen
ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät
bedienen. Elektrogeräte sind in den Händen
nicht geschulter Personen gefährlich.
e) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen
Sie, ob bewegliche Teile verzogen oder
ausgeschlagen, ob Teile gebrochen oder
in einem Zustand sind, der den Betrieb
des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das
Elektrogerät reparieren, bevor Sie es
verwenden. Viele Unfälle entstehen wegen
mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
18
f)
g)
Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Richtig gewartete Schneidwerkzeuge
mit scharfen Klingen blockieren seltener und
sind leichter unter Kontrolle zu halten.
Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör
und Einsätze (Bits) usw. gemäß diesen
Anweisungen und unter Berücksichtigung
der Arbeitsbedingungen und der Aufgabe.
Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß
sind, kann dies zu gefährlichen Situationen
führen.
5) VERWENDUNG UND PFLEGE VON AKKUGERÄTEN
a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten
auf, die vom Hersteller empfohlen werden.
Ein Ladegerät, das für einen bestimmten
Akkutyp geeignet ist, kann zu Brandgefahr
führen, wenn es mit einem anderen Akku
verwendet wird.
b) Verwenden Sie Elektrogeräte nur mit den
speziell vorgesehenen Akkus. Der Einsatz
anderer Akkus kann zu Verletzungs- und
Brandgefahr führen.
c) Wenn Akkus nicht verwendet werden,
halten Sie sie von anderen Metallteilen,
z. B. Büroklammern, Münzen, Schlüsseln,
Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallteilen fern, die eine Verbindung
zwischen den Polen verursachen können.
Wenn die Akkupole kurzgeschlossen werden,
kann dies zu Verbrennungen oder einem
Brand führen.
d) Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit
aus dem Akku austreten. Vermeiden
Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem
Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die
Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen
Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu
Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
6) SERVICE
a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche Sicherheitshinweise für
Bohrschrauber
• Elektrowerkzeug während des Betriebs
dort durch isolierte Greifflächen halten, wo
das Befestigungsmaterial in Kontakt mit
verborgenen Kabeln kommen kann. Der
Kontakt von Befestigungsmaterial mit einem
„stromführenden“ Kabel macht freigelegte
DEUTSCH
Metallteile des Elektrowerkzeugs möglicherweise
“stromführend” und der Bediener könnte einen
Stromschlag erleiden.
• Tragen Sie bei der Verwendung von
Bohrschraubern einen Gehörschutz. Lärm
kann Gehörschäden verursachen.
• Bits und Werkzeug werden während des
Betriebs heiß. Tragen Sie Schutzhandschuhe,
wenn Sie sie anfassen.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden
Sicherheitsvorschriften und des Einsatzes von
Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
– Beeinträchtigung des Gehörs.
– Verletzungsgefahr durch umherfliegende
Teilchen.
– Verbrennungsgefahr durch während des
Betriebes heiß werdende Zubehörteile.
– Verletzungsgefahr durch andauernden Gebrauch.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar
angebracht:
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
Tragen Sie Gehörschutz.
Tragen Sie Augenschutz.
LAGE DES DATUMSCODES
Der Datumscode, der auch das Herstelljahr enthält,
ist in das Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2014 XX XX
Herstelljahr
Wichtige Sicherheitshinweise für alle
Akku-Ladegeräte
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF:
Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheits- und
Betriebsanweisungen für kompatible Ladegeräte.
• Lesen Sie vor der Verwendung des Ladegeräts
alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem
Ladegerät und dem Akku.
WARNUNG: Stromschlaggefahr. Keine
Flüssigkeiten in das Ladegerät gelangen
lassen. Dies kann einen elektrischen
Schlag zur Folge haben.
VORSICHT: Verbrennungsgefahr. Zur
Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten nur Akkus von DEWALT
verwendet werden. Andere Akkutypen
können bersten und Verletzungen und
Sachschäden verursachen.
VORSICHT: Lassen Sie nicht zu, dass
Kinder mit dem Werkzeug spielen.
HINWEIS: Unter bestimmten
Umständen können bei an die
Stromquelle angeschlossenem
Ladegerät die Kontakte im Ladegerät
durch Fremdmaterial kurzgeschlossen
werden. Leitende Fremdmaterialien,
wie z. B. Schleifstaub, Metallspäne,
Stahlwolle, Aluminiumfolie oder die
Ansammlung von Metallpartikeln von
den Hohlräumen des Ladegerätes
fernhalten. Ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerätes immer aus der
Steckdose, wenn kein Akku in der
Vertiefung steckt. Ziehen Sie den
Netzstecker des Ladegerätes vor dem
Reinigen aus der Steckdose.
• Der Akku darf NIEMALS in einem anderen
Ladegerät, außer dem in diesem Handbuch
beschriebenen, aufgeladen werden. Das
Ladegerät und der Akku wurden speziell zur
gemeinsamen Verwendung konzipiert.
• Diese Ladegeräte sind ausschließlich für das
Laden von DEWALT Akkus bestimmt. Eine
anderweitige Verwendung kann zu Brand führen
oder gefährliche oder tödliche Verletzungen
durch Elektroschock verursachen.
• Setzen Sie das Ladegerät weder Regen
noch Schnee aus.
• Ziehen Sie immer am Stecker und nicht
am Kabel, um das Ladegerät von der
Stromquelle zu trennen. Dadurch wird das
Risiko einer Beschädigung von Stecker und
Kabel reduziert.
• Verlegen Sie das Netzkabel so, dass
niemand darauf treten oder darüber
stolpern kann, und dass es keinen sonstigen
schädlichen Einflüssen oder Belastungen
ausgesetzt wird.
• Ein Verlängerungskabel sollte nur
dann verwendet werden, wenn es
absolut notwendig ist. Ein ungeeignetes
19
DEUTSCH
Verlängerungskabel kann zu Brand
führen oder gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Ladegerät bzw. stellen Sie das Ladegerät
nicht auf eine weiche Oberfläche. Dadurch
könnten die Lüftungsschlitze blockiert und
das Gerät überhitzt werden. Stellen Sie das
Ladegerät von Hitzequellen entfernt auf. Das
Ladegerät ist oben und unten am Gehäuse mit
Lüftungsschlitzen versehen.
• Betreiben Sie das Ladegerät nicht mit einem
beschädigten Netzkabel oder Netzstecker
— beschädigte Teile sind unverzüglich
auszuwechseln.
• Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es
einen harten Stoß erlitten hat, fallen gelassen
oder anderweitig beschädigt wurde. Bringen
Sie es zu einer autorisierten Kundendienststelle.
• Das Ladegerät darf nicht zerlegt werden.
Bringen Sie es zu einer autorisierten
Kundendienststelle, wenn es gewartet oder
repariert werden muss. Ein unsachgemäßer
Zusammenbau kann gefährliche oder tödliche
Verletzungen durch Elektroschock verursachen
oder zu Brand führen.
• Zur Vermeidung von Gefahren muss ein
beschädigtes Netzkabel unverzüglich vom
Hersteller, einer Kundendienststelle oder einer
anderen qualifizierten Person ausgetauscht
werden.
• Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes
vor dem Reinigen aus der Steckdose.
Dadurch wird das Risiko eines Stromschlags
reduziert. Durch alleiniges Herausnehmen des
Akkus wird dieses Risiko nicht reduziert.
An DEWALT-Ladegeräten müssen keine
Einstellungen vorgenommen werden, und sie
wurden für eine möglichst einfache Bedienung
konzipiert.
Ladevorgang (Abb. [fig.] 2)
1. Schließen Sie das Ladegerät (j) an eine
geeignete Steckdose an, bevor Sie den Akku
einsetzen.
2. Setzen Sie den Akku (g) in das Ladegerät. Die
rote (Lade-) Kontrollleuchte blinkt kontinuierlich
und zeigt damit an, dass der Ladevorgang
begonnen hat.
3. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die
rote Kontrollleuchte ununterbrochen leuchtet.
Der Akku ist vollständig aufgeladen und kann
jetzt benutzt oder im Ladegerät belassen
werden.
HINWEIS: Um die maximale Lebensdauer der
Li-Ion-Akkus zu gewähren, laden Sie den Akkusatz
vor der ersten Verwendung vollständig auf.
Aufladen
Siehe Tabelle unten zum Ladezustand der Akkus.
Anzeigen am Ladegerät: DCB105
Wird geladen
Vollständig aufgeladen
Verzögerung heißer/kalter Akku
Wiedereinsetzen des Akkupacks
Anzeigen am Ladegerät: DCB107, DCB112
Wird geladen
• Versuchen Sie NIEMALS 2 Ladegeräte
miteinander zu verbinden.
Vollständig aufgeladen
• Das Ladegerät wurde für den Betrieb
mit standardmäßigem 230 V Netzstrom
konzipiert. Es darf mit keiner anderen
Spannung verwendet werden. Dies gilt nicht
für das Fahrzeugladegerät.
Verzögerung heißer/
kalter Akku*
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
Ladegeräte
Die Ladegeräte DCB107 und DCB112 können
folgende Akkus laden 10,8 V, 14,4 V and 18 V Li-Ion
(DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 und DCB185).
20
*DCB107, DCB112: Die rote Leuchte blinkt
in der Zeit weiter, aber eine gelbe Anzeige
leuchtet bei diesem Vorgang dauerhaft.
Sobald der Akku eine angemessene
Temperatur erreicht hat, geht die gelbe
Leuchte aus und das Ladegerät nimmt den
Ladevorgang wieder auf.
Diese/s kompatible/n Ladegerät/e lädt keine
defekten Akkus auf. Das Ladegerät zeigt einen
defekten Akku an, indem es nicht leuchtet oder
indem das Blinkmuster für Probleme mit dem Akku
oder dem Ladegerät angezeigt werden.
DEUTSCH
HINWEIS: Dies kann auch auf ein Problem mit dem
Ladegerät hinweisen.
• Laden Sie die Akkus nur in Ladegeräten von
DEWALT auf.
Wenn das Ladegerät auf ein Problem hinweist,
bringen Sie es zusammen mit dem Akku zur
Überprüfung zu einer autorisierten Servicestelle.
• Das Ladegerät KEINEN Spritzern aussetzen
und NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten
eintauchen.
VERZÖGERUNG HEISSER/KALTER AKKU
• Das Werkzeug und den Akku niemals in
Bereichen lagern oder verwenden, in denen
die Temperatur 40 ˚C überschreiten könnte
(z. B. Scheunen oder Metallgebäude im
Sommer).
Wenn das Ladegerät erkennt, dass ein Akku zu
heiß oder zu kalt ist, startet es automatisch eine
„Verzögerung heißer/kalter Akku“, bis der Akku
eine angemessene Temperatur erreicht hat. Das
Ladegerät schaltet dann automatisch in den
Lademodus. Diese Funktion gewährleistet eine
maximale Lebensdauer des Akkus.
Ein kalter Akku wird mit etwa der halben
Geschwindigkeit eines warmen Akkus geladen. Der
Akku wird während des gesamten Ladevorgangs
mit der geringeren Geschwindigkeit geladen, die sich
auch nicht erhöht, wenn der Akku wärmer wird.
NUR LITHIUM-IONEN-AKKUS
XR Li-Ionen-Werkzeuge sind mit einem
elektronischen Schutzsystem ausgestattet, das den
Akku vor Überladung, Überhitzung und vollständiger
Entladung schützt.
Das Werkzeug wird automatisch ausgeschaltet,
sobald sich das elektronische Schutzsystem
einschaltet. Wenn dies geschieht, setzen Sie das
Li-Ion-Akku in das Ladegerät, bis es vollständig
aufgeladen ist.
Wichtige Sicherheitsanweisungen
für alle Akkus
Achten Sie beim Bestellen von Ersatzakkus darauf,
dass Sie die Katalognummer und die Spannung
angeben.
Wenn Sie den Akku aus dem Karton auspacken,
ist er nicht vollständig geladen. Lesen Sie die unten
aufgeführten Sicherheitsanweisungen, bevor Sie den
Akku und das Ladegerät verwenden. Befolgen Sie
anschließend den beschriebenen Ladevorgang.
LESEN SIE SÄMTLICHE ANWEISUNGEN
• Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgefährdeten Umgebungen, in
denen sich z. B. brennbare Flüssigkeiten,
Gase oder Staub befinden. Beim Einsetzen
und Herausnehmen des Akkus aus dem
Ladegerät können sich Staub oder Dämpfe
entzünden.
• Setzen Sie das Akku niemals mit Gewalt
in das Ladegerät ein. Führen Sie niemals
Änderungen am Akku durch, damit es in
ein anderes Ladegerät passt, da das Akku
reißen kann, was zu schweren Verletzungen
führen kann.
WARNUNG: Versuchen Sie niemals
und unter keinen Umständen, den Akku
zu öffnen. Wenn das Akkugehäuse
Risse oder Beschädigungen aufweist,
darf es nicht in das Ladegerät gelegt
werden. Den Akku nicht quetschen,
fallen lassen oder beschädigen.
Verwenden Sie niemals einen Akku
oder ein Ladegerät, wenn sie einen
harten Schlag erlitten haben, fallen
gelassen, überfahren oder sonst wie
beschädigt wurden (z. B. wenn sie
mit einem Nagel durchlöchert wurden,
mit einem Hammer darauf geschlagen
oder getreten wurde). Ein Stromunfall
oder ein tödlicher Stromschlag könnte
entstehen. Beschädigte Akkus sollten
zum Recycling zur Kundendienststelle
zurückgebracht werden.
VORSICHT: Wenn das Werkzeug
nicht in Gebrauch ist, muss es
seitlich auf eine stabile Fläche
gelegt werden, wo es kein
Stolperrisiko darstellt und es nicht
herunterfallen kann. Bestimmte
Werkzeuge mit großen Akkus stehen
aufrecht auf dem Akku und können
leicht umgeworfen werden.
BESONDERE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR
LITHIUMIONEN (Li-Ion) - AKKUS
• Den Akku nicht verbrennen, auch wenn
er stark beschädigt oder vollkommen
verschlissen ist. Der Akku kann im Feuer
explodieren. Beim Verbrennen eines
Lithiumionen-Akkus entstehen giftige Dämpfe
und Stoffe.
• Wenn der Akkuinhalt mit der Haut in Kontakt
kommt, waschen Sie die Stelle sofort
mit einer milden Seife und Wasser. Wenn
Akkuflüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie
das offene Auge für 15 Minuten, oder bis die
Reizung nachlässt, mit Wasser. Falls Sie sich
in ärztliche Behandlung begeben müssen: Das
Akkuelektrolyt besteht aus einer Mischung von
organischen Karbonaten und Lithiumsalzen.
21
DEUTSCH
• Der Inhalt einer geöffneten Akkuzelle kann
Atemwegsreizungen verursachen. Sorgen
Sie für Frischluft. Wenn die Symptome anhalten,
begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.
WARNUNG: Verbrennungsgefahr. Die
Akkuflüssigkeit kann brennbar sein,
wenn sie Funken oder einer Flamme
ausgesetzt ist.
Transport
DEWALT Akkus erfüllen alle geltenden
Transportvorschriften, so wie sie von den Industrieund Rechtsnormen vorgeschrieben werden,
einschließlich der UN-Empfehlungen für die
Beförderung gefährlicher Güter; der Vorschriften über
die Beförderung gefährlicher Güter der International
Air Transport Association (IATA), der International
Maritime Dangerous Goods (IMDG) Regulations und
der Regelungen des europäischen Übereinkommens
über die internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (ADR). Lithium-Ionen-Zellen
und -Akkus wurden gemäß Abschnitt 38.3
der „Empfehlungen der Vereinten Nationen zur
Beförderung gefährlicher Stoffe, Testhandbuch und
Kriterien“ getestet.
In den meisten Fällen wird der Transport eines
DEWALT-Akkupacks von der Klassifizierung als
vollständig regulierter Gefahrstoff der Klasse 9
ausgenommen. Im Allgemeinen sind die beiden
Fälle, wo ein Transport gemäß Klasse 9 erforderlich
ist, folgende:
1. Lufttransport von mehr als zwei DEWALT
Lithium-Ion-Akkupacks, wenn das Paket nur
Akkupacks (und keine Werkzeuge) enthält, und
2. Jeder Transport, in dem ein Lithium-Ionen-Akku
mit einer Energiebewertung von mehr als 100
Wattstunden (Wh) enthalten ist. Für alle LithiumIonen-Akkus ist die Wattstundenbewertung auf
dem Paket angegeben.
Die Informationen in diesem Abschnitt des
Handbuchs werden in gutem Glauben zur Verfügung
gestellt und es wird davon ausgegangen, dass
sie zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments
genau sind. Jedoch wird keine Garantie, weder
ausdrücklich noch implizit, gegeben. Es liegt in
der Verantwortung des Kunden sicherzustellen,
dass seine Tätigkeiten den geltenden Vorschriften
entsprechen.
Akku
AKKUTYP
Für das Modell DCF620 wird ein 18 Volt XR Li-IonenAkku eingesetzt.
Für das Modell DCF621 wird ein 14,4 Volt XR
Li-Ionen-Akku eingesetzt.
Empfehlungen für die Lagerung
1. Ein idealer Lagerplatz ist kühl und trocken und
nicht direktem Sonnenlicht sowie übermäßiger
Hitze oder Kälte ausgesetzt. Für eine optimale
Akkuleistung und Lebensdauer lagern Sie die
Akkus bei Raumtemperatur, wenn sie nicht
verwendet werden.
2. Bei längerer Aufbewahrung sollte ein vollständig
aufgeladener Akku an einem kühlen, trockenen
Ort und außerhalb des Ladegeräts aufbewahrt
werden, um optimale Ergebnisse zu erhalten.
HINWEIS: Akkus sollten nicht vollständig entladen
aufbewahrt werden. Der Akku muss vor der
Verwendung aufgeladen werden.
Schilder am Ladegerät und Akku
Neben den Piktogrammen in dieser Anleitung
können sich auf dem Ladegerät und dem Akku
folgende Piktogramme befinden:
Unabhängig davon, ob ein Transport als
ausgenommen oder vollständig reguliert gilt, liegt
es in der Verantwortung des Versenders, sich
über die aktuellen Vorschriften in Bezug auf die
Anforderungen für Verpackung, Etikettierung/
Kennzeichnung und Dokumentation zu informieren.
Vor der Verwendung die
Betriebsanleitung lesen.
Beim Transport von Akkus können Brände
entstehen, wenn die Batterieanschlüsse
unbeabsichtigt Kontakt mit leitfähigen Materialien
bekommen. Stellen Sie beim Transportieren von
Akkus sicher, dass die Batterieanschlüsse geschützt
und gut isoliert sind, damit sie nicht in Kontakt
mit Materialien kommen können, durch die ein
Kurzschluss entstehen kann.
Akku wird geladen.
22
Die Ladezeit ist den Technischen
Daten zu entnehmen.
Akku ist geladen.
Akku ist defekt.
Temperaturverzögerung.
DEUTSCH
a. Tiefeneinstellung
Nicht mit elektrisch leitenden
Gegenständen berühren.
b. Ring zur Einstellung der Schraubentiefe
Beschädigte Akkus nicht aufladen.
d. Nasenkonus
c. Spannring
e. Akku-Löseknopf
Das Gerät keiner Nässe aussetzen.
f. Akku
g. Auslöseschalter
Beschädigte Kabel sofort austauschen.
h. Drehrichtungshebel
i. Verriegelungsknopf
Nur zwischen 4 ˚C und 40 ˚C aufladen.
j. LED-Arbeitsleuchte
k. Riemenhaken
Nur in Innenräumen verwenden.
Akku umweltgerecht entsorgen.
SORTIERTES MAGAZINZUBEHÖR DCF6201 (ABB. 5)
(SEPARAT ERHÄLTLICH)
l. Schraubenführung
m. Schraubenlängeneinstellung
Laden Sie DEWALT-Akkus nur mit den
dazu bestimmten DEWALT-Ladegeräten
auf. Werden andere Akkus als die dazu
bestimmten DEWALT-Akkus mit einem
DEWALT-Ladegerät aufgeladen, können
diese platzen oder andere gefährliche
Situationen verursachen.
Den Akku nicht verbrennen.
n. Tiefenfeineinstellung
o. Vorschubmechanismus
p. Schuh
q. Vorschubmechanismus-Löseknopf
r. Löseknöpfe
s. Schraubendreherspitze für mehrere
Befestigungselemente
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Akku-Trockenbauschrauber
2 Akkus
1 Ladegerät
1 TSTAK-kompatible Zubehörbox
1 Betriebsanleitung
HINWEIS: Akkus, Ladegeräte und Zubehörboxen
sind im Lieferumfang von N-Modellen nicht
enthalten.
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile
auf Beschädigungen, die beim Transport
entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
Beschreibung (Abb. 1)
Ihr Trockenbauschrauber wurde zum Anbringen von
Befestigungselementen durch Trockenbauplatten in
Holz- oder Metallrahmenbolzen entwickelt.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder
in der Nähe von entflammbaren Flüssigkeiten oder
Gasen.
Dieser Trockenbauschrauber ist ein Elektrowerkzeug
für den professionellen Gebrauch.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt
mit dem Gerät kommen. Wenn unerfahrene
Personen dieses Gerät verwenden, sind diese
zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) mit eingeschränkten
physischen, sensorischen oder mentalen
Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung
oder Kenntnisse verwendet werden, außer
wenn diese Personen von einer Person, die
für ihre Sicherheit verantwortlich ist, bei der
WARNUNG: Nehmen Sie niemals
Änderungen am Elektrowerkzeug
oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
23
DEUTSCH
Verwendung des Geräts beaufsichtigt werden.
Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit diesem
Produkt allein gelassen werden.
Einrück-Klauenkupplung
Dieser Schrauber ist mit einer EinrückKlauenkupplung ausgerüstet: die Spindel dreht sich
erst, wenn die Schraube in das Werkstück gedrückt
wird. Hierdurch können die Werkzeugeinsätze bei
laufendem Motor auf die Schrauben aufgesetzt
werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung
konstruiert. Überprüfen Sie immer, dass die
Stromversorgung der Spannung auf dem
Typenschild entspricht.
Ihr DEWALT-Gerät ist gemäß EN 60745
doppelt isoliert. Es muss deshalb nicht
geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt
ist, muss es durch ein speziell ausgestattetes
Kabel ersetzt werden, dass bei der DEWALT
Kundendienstorganisation erhältlich ist.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf
Verwendung des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) – Geräte
CH
Einsetzen und Entfernen des
Akkus aus dem Werkzeug (Abb. 2)
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Werkzeug aus
und entfernen Sie den Akku oder
trennen Sie ihn vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen
verursachen.
HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Akku (f)
vollständig geladen ist.
EINSETZEN DES AKKUS IN DEN WERKZEUGGRIFF
1. Richten Sie die Kerbe im Griff des Werkzeugs
am Akku aus (Abb. 2).
2. Schieben Sie den Akku fest in den Griff, bis er
hörbar einrastet.
ENTFERNEN DES AKKUS AUS DEM WERKZEUGGRIFF
1. Drücken Sie Löseknopf (e) und ziehen Sie den
Akku kräftig aus dem Werkzeuggriff.
2. Legen Sie den Akku wie im Abschnitt Ladegerät
dieser Betriebsanleitung beschrieben in das
Ladegerät.
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
AKKU-LADESTANDSANZEIGE (ABB. 2)
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien
verwendet werden, müssen über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen
werden.
Einige DEWALT-Akkus besitzen eine
Ladestandsanzeige mit drei grünen LEDs, die den
verbleibenden Ladestand des Akkus anzeigen.
Verwendung eines
Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges
Verlängerungskabel, das für die Leistungsaufnahme
dieses Elektrowerkzeugs geeignet ist (siehe
Technische Daten). Der Mindestquerschnitt der
Leitungen beträgt 1.5 mm² und die Höchstlänge
beträgt 30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln
Sie das Kabel vollständig ab.
ZUSAMMENBAUEN UND EINSTELLEN
WARNUNG: Entfernen Sie vor dem
Zusammenbauen und Einstellen immer
den Akku. Schalten Sie das Werkzeug
immer aus, bevor Sie den Akku
einsetzen oder entfernen.
24
WARNUNG: Verwenden Sie nur
Ladegeräte und Akkus von DEWALT.
Zum Betätigen der Ladestandsanzeige halten Sie
die Taste für die Ladestandsanzeige (t) gedrückt.
Eine Kombination der drei grünen LEDs leuchtet auf
und zeigt den verbleibenden Ladestand an. Wenn
der verbleibende Ladestand im Akku nicht mehr
ausreicht, um das Werkzeug zu verwenden, leuchtet
die Ladestandsanzeige nicht auf und der Akku muss
aufgeladen werden.
HINWEIS: Die Ladestandsanzeige ist nur eine
Schätzung des verbleibenden Akku-Ladestands.
Sie zeigt nicht die Funktionsfähigkeit des Werkzeugs
an und unterliegt Unterschieden, die auf Bauteilen,
Temperatur und Anwendungsart des Endbenutzers
basieren.
DEUTSCH
Austauschen von Bohrspitzenhaltern
(Abb. 3)
1. Drehen Sie den Spannring (c) 1/4 Drehung,
um den Nasenkonus vom Getriebegehäuse zu
lösen.
2. Ziehen Sie den Nasenkonus (d) vom
Getriebegehäuse.
3. Entfernen:
a. Halten Sie den Bohrspitzenhalter (v) fest.
b. Schieben Sie ihn in das Getriebegehäuse,
während Sie auf die Hülse (u) drücken.
c. Drehen Sie den Bohrspitzenhalter, bis die
Kupplung einrastet.
d. Halten Sie die Hülse gedrückt und ziehen Sie
dabei den Bohrspitzenhalter heraus.
4. Drücken Sie den neuen Bohrspitzenhalter und
drehen Sie ihn zugleich im Getriebegehäuse,
drücken Sie dabei auf die Hülse, bis
die Kugelverriegelung in der Nut im
Bohrspitzenhalterschaft einrastet.
5. Ersetzen Sie den Nasenkonus (d), indem Sie
ihn auf das Getriebegehäuse setzen und den
Drehring 1/4 Drehung drehen, um den Pfeil auf
dem Getriebegehäuse am Schlosssymbol am
Ring auszurichten.
Austauschen von Bohrspitzen
(Abb. 3)
1. Drehen Sie den Spannring (c) ¼ Drehung, um
den Nasenkonus vom Getriebegehäuse zu
lösen.
2. Ziehen Sie den Nasenkonus (d) nach vorne und
nehmen Sie ihn vom Kupplungsgehäuse ab.
3. Entfernen Sie abgenutzte Bits mit einer Zange
und setzen Sie ein neues Bit ein.
Tiefeneinstellung
Beachten Sie die Grafik am Ring, um die
Befestigungstiefe zu erhöhen oder zu verringern.
Um die Schraube tiefer in das Werkstück zu setzen,
drehen Sie den Einstellring nach rechts. Um die
Schraube weniger tief in das Werkstück zu setzen,
drehen Sie den Einstellring nach links.
Vor dem Betrieb
1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Akku
(vollständig) geladen ist.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer
die Sicherheitsanweisungen und die
geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr
schwerer Verletzungen zu mindern,
schalten Sie das Werkzeug aus
und entfernen Sie den Akku oder
trennen Sie ihn vom Netz, bevor
Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör
anbringen oder entfernen.
Ungewolltes Anlaufen kann Verletzungen
verursachen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. 4)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, beachten Sie
IMMER die richtige Haltung der Hände,
wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer
Verletzungen zu mindern, halten Sie das
Gerät IMMER sicher fest und seien Sie
auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand auf
dem hinteren Griff. Achten Sie darauf, nicht die
Belüftungsöffnungen (x) zu blockieren.
Ein- und Ausschalten (Abb. 1)
1. Betätigen Sie zum Starten des
Elektrowerkzeuges den DrehzahlRegelschalter (g). Je tiefer der DrehzahlRegelschalter gedrückt wird, umso höher ist die
Drehzahl des Antriebsmotors.
2. Um das Gerät zu stoppen, lassen Sie den
Drehzahl-Regelschalter (g) los.
SICHERUNGSKNOPF
Um den Auslöseschalter (g) für den Dauerbetrieb
in der Ein-Position zu sperren, drücken Sie den
Auslöseschalter herein und schieben Sie den
Sicherungsknopf (i) nach oben. Das Werkzeug läuft
daraufhin im Dauerbetrieb. Um das Werkzeug aus
dem gesperrten Zustand auszuschalten, drücken
Sie den Auslöser einmal zusammen und lassen
ihn wieder los. Sie hören und sehen, wie der
Sicherungsknopf wieder nach unten geht.
2. Bringen Sie das richtige Einsatzwerkzeug an.
3. Wählen Sie den Rechts- oder Linkslauf.
4. Stellen Sie die richtige Schraubtiefe ein.
25
DEUTSCH
VORSICHT: Bevor Sie das Werkzeug
verwenden, stellen Sie (jedes Mal)
sicher, dass der Freigabemechanismus
des Sicherungsknopfes
funktioniert. Achten Sie darauf, den
Verriegelungsmechanismus freizugeben,
bevor Sie den Akku abnehmen.
Andernfalls startet das Werkzeug
sofort, wenn der Akku das nächste Mal
eingelegt wird. Das könnte zu Schäden
oder Verletzungen führen.
Schrauben (Abb. 1, 4)
Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den
Schraubendreher so halten, dass die Hand in einer
Linie mit dem Befestigungselement liegt und Sie
den Drehzahl-Regelschalter mit den letzten ein oder
zwei Fingern der Hand drücken. Dies verringert die
Gefahr, dass die Schraube vom Antriebszubehör
rutscht, wenn Druck ausgeübt wird.
Zum Eintreiben des Befestigungselements legen
Sie es auf das Bit, betätigen den DrehzahlRegelschalter und drücken das Befestigungselement
mit einer glatten, kontinuierlichen Bewegung in
das Werkstück. Wenn das Befestigungselement
eingesetzt ist, geht die Kupplung automatisch aus.
1. Setzen Sie die Bohrspitze in den
Bohrspitzenhalter ein.
SCHRAUBENDREHEN MIT MEHREREN SCHRAUBEN
(ABB. 5)
Um mehrere Befestigungselemente anzubringen,
sollte das Zubehör DCF6201 verwendet werden.
Das Magazinzubehör ermöglicht schnelleres
Arbeiten, wenn mehrere Schrauben angebracht
werden sollen. Anweisungen zur Installation,
Nutzung und Reinigung dieses Zubehörs finden Sie
im mitgelieferten Handbuch des Zubehörs.
WARTUNG
Ihr DEWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen
Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand konstruiert.
Ein kontinuierlicher, zufriedenstellender Betrieb hängt
von der geeigneten Pflege des Elektrowerkzeugs
und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr
ernsthafter Verletzungen zu
reduzieren, muss vor jeder
Einstellung und jedem Abnehmen/
Installieren von Zubehör das
Werkzeug ausgeschaltet und
der Akku entfernt werden. Ein
unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Das Ladegerät und der Akku können nicht gewartet
werden. Es gibt im Inneren keine vom Benutzer zu
wartenden Teile.
2. Passen Sie die Tiefeneinstellung (a) ein.
3. Überprüfen Sie die korrekte Drehrichtung,
starten Sie den Schraubendreher und legen Sie
eine Schraube auf die Bohrspitze.
4. Halten Sie das Gerät gegen die Arbeitsfläche
und wenden Sie Vorwärtsdruck an, um
die Schraube so weit einzutreiben, bis die
Tiefeneinstellung Kontakt mit der Arbeitsfläche
bekommt. Der Schrauber wird automatisch
entsperrt und löst das Bit aus Schraube.
5. Dieser Schraubendreher mit Tiefenanschlag
eignet sich zum Eintreiben von
Trockenbauschrauben.
DENKEN SIE BEI DIESEM GERÄT MIT TIEFENANSCHLAG
BITTE AN FOLGENDES:
• Das Bit dreht sich erst, wenn auf das Gerät
Druck ausgeübt wird. Zum Aktivieren bitte
drücken.
• Der Auslöseschalter lässt sich erst eindrücken,
wenn sich das Werkzeug in der Vorwärts- oder
Rückwärtsposition befindet.
26
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche
Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Blasen Sie mit Trockenluft
immer dann Schmutz und Staub
aus dem Hauptgehäuse, wenn sich
Schmutz sichtbar in und um die
Lüftungsschlitze ansammelt. Tragen
Sie bei diesen Arbeiten zugelassenen
Augenschutz und eine zugelassene
Staubmaske.
WARNUNG: Verwenden Sie niemals
Lösungsmittel oder andere scharfe
Chemikalien für die Reinigung der nichtmetallischen Teile des Gerätes. Diese
DEUTSCH
Chemikalien können das in diesen
Teilen verwendete Material aufweichen.
Verwenden Sie ein nur mit Wasser
und einer milden Seife befeuchtetes
Tuch. Achten Sie darauf, dass niemals
Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
Tauchen Sie niemals irgendein Teil des
Gerätes in eine Flüssigkeit.
WARTUNG DES NASENKONUS (ABB. 1, 3)
Wenn sich der Nasenkonus (d) nur noch schwer
dreht, wurde er wahrscheinlich durch den Staub der
Trockenwände verschmutzt.
1. Nehmen Sie den Nasenkonus vom Werkzeug
ab.
2. Spülen Sie ihn gründlich mit warmem Wasser
ab und drehen Sie dabei den Ring zur
Einstellung der Schraubentiefe (b) und den
Spannring (c). Keinesfalls Öl oder Lösungsmittel
verwenden.
3. Trocknen Sie den Nasenkonus vollständig ab,
bevor Sie ihn wieder am Werkzeug anbringen.
ANWEISUNGEN ZUR REINIGUNG DES LADEGERÄTS
WARNUNG: Stromschlaggefahr.
Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung
von der Steckdose. Schmutz und Fett
können mit einem Tuch oder einer
weichen, nicht-metallischen Bürste
vom Äußeren des Ladegeräts entfernt
werden. Keinesfalls Wasser oder
irgendwelche Reinigungslösungen
verwenden.
Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Ihr DEWALTProdukt ersetzt werden muss oder Sie es nicht mehr
benötigen, entsorgen Sie es nicht mit dem normalen
Haushaltsabfall. Führen Sie dieses Produkt der
Abfalltrennung zu.
Die separate Entsorgung von
Gebrauchtprodukten und Verpackungen
ermöglicht das Recycling und die
Wiederverwendung der Stoffe. Die
Wiederverwendung von Recyclingstoffen
hilft, Umweltverschmutzung zu
vermeiden und mindert die Nachfrage
nach Rohstoffen.
Lokale Vorschriften regeln möglicherweise die
getrennte Entsorgung von Elektroprodukten und
Haushaltsabfall an kommunalen Entsorgungsstellen
oder beim Einzelhändler, wenn Sie ein neues
Produkt kaufen.
DEWALT stellt Möglichkeiten für die Sammlung und
das Recycling von DEWALT-Produkten nach Ablauf
des Nutzungszeitraums zur Verfügung. Um diesen
Service zu nutzen, bringen Sie bitte Ihr Produkt zu
einer beliebigen autorisierten Kundendienstwerkstatt,
die es in unserem Auftrag sammeln.
Die nächstgelegene autorisierte Kundendienststelle
erfahren Sie bei Ihrem örtlichen DEWALTGeschäftsstelle unter der in dieser Betriebsanleitung
angegebenen Adresse. Alternativ erhalten
Sie eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst im
Internet unter: www.2helpU.com.
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht
von DEWALT angeboten wird, nicht
mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem
Zubehör an diesem Gerät gefährlich
sein. Um das Verletzungsrisiko zu
mindern, sollte mit diesem Produkt nur
von DEWALT empfohlenes Zubehör
verwendet werden.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren
Informationen zu geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Abfalltrennung. Dieses Produkt darf nicht
mit normalem Haushaltsabfall entsorgt
werden.
Aufladbarer Akku
Dieser Akku mit langer Lebensdauer muss wieder
aufgeladen werden, wenn er nicht mehr ausreichend
Energie bei Arbeiten liefert, die vorher problemlos
durchgeführt werden konnten. Am Ende seiner
technischen Lebensdauer entsorgen Sie ihn bitte
umweltgerecht.
• Lassen Sie den Akku sich vollständig entladen
und entfernen Sie ihn dann vom Werkzeug.
• Lithiumionen-Zellen sind recyclingfähig.
Bringen Sie sie zu Ihrem Händler oder zu
einer Recycling-Sammelstelle am Ort. Die
gesammelten Akkus werden recycelt oder
ordnungsgemäß entsorgt.
27
ENGLISH
CORDLESS DRYWALL SCREWDRIVER
DCF620, DCF621
Congratulations!
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make
DEWALT one of the most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
Type
Battery Type
Power output
No-load speed
Bit holder
Maximum screw ø
Maximum torque (hard/soft)
Clutching method
Weight (without battery pack)
LPA (sound pressure)
KPA (sound pressure uncertainty)
LWA (sound power)
KWA (sound power uncertainty)
kg
DCF620
18
1
Li-Ion
435
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
30/5
depth sensitive
1,08
DCF621
14,4
1
Li-Ion
360
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
27/4
depth sensitive
1,08
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
77
3
88
3
77
3
88
3
V
W
rpm
mm
mm
Nm
Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 60745.
Vibration emission value ah
ah =
m/s2
< 2,5
Uncertainty K =
m/s2
1,5
The vibration emission level given in this information
sheet has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745 and may be
used to compare one tool with another. It may be
used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration
emission level represents the main
applications of the tool. However if the
tool is used for different applications,
with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may
differ. This may significantly increase the
exposure level over the total working
period.
28
< 2,5
1,5
An estimation of the level of exposure to
vibration should also take into account
the times when the tool is switched off
or when it is running but not actually
doing the job. This may significantly
reduce the exposure level over the total
working period.
Identify additional safety measures to
protect the operator from the effects of
vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm,
organisation of work patterns.
ENGLISH
EC-Declaration of Conformity
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230 V tools
230 V tools
10 Amperes, mains
3 Amperes, in plugs
MACHINERY DIRECTIVE
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity
for each signal word. Please read the manual and
pay attention to these symbols.
CORDLESS DRYWALL SCREWDRIVER
DCF620, DCF621
DANGER: Indicates an imminently
hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.
WARNING: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially
hazardous situation which, if not
avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not
related to personal injury which, if
not avoided, may result in property
damage.
DEWALT declares that these products described
under Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
These products also comply with Directive
2014/30/EC and 2011/65/EU. For more information,
please contact DEWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the
technical file and makes this declaration on behalf of
DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
03.06.2014
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
Battery pack
DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB144 DCB145 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185
Battery type
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Voltage
VDC
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
18
18
Capacity
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Weight
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
Charger
Mains voltage
VAC
Battery type
Approx. charging time
of battery packs
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Weight
kg
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
29
ENGLISH
WARNING: To reduce the risk of injury,
read the instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING! Read all safety warnings
and all instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result
in electric shock, fire and/or serious
injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to
your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.
1) WORK AREA SAFETY
a) Keep work area clean and well lit.
Cluttered or dark areas invite accidents.
b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.
c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.
2) ELECTRICAL SAFETY
a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do
not use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified plugs
and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces such as pipes,
radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.
c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.
d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges or moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.
e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use
reduces the risk of electric shock.
f) If operating a power tool in a damp
location is unavoidable, use a residual
current device (RCD) protected supply.
Use of an RCD reduces the risk of electric
shock.
30
3) PERSONAL SAFETY
a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while
you are tired or under the influence of
drugs, alcohol or medication. A moment of
inattention while operating power tools may
result in serious personal injury.
b) Use personal protective equipment.
Always wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protection
used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.
c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off position before
connecting to power source and/or
battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger
on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.
d) Remove any adjusting key or wrench
before turning the power tool on. A
wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal
injury.
e) Do not overreach. Keep proper
footing and balance at all times. This
enables better control of the power tool in
unexpected situations.
f) Dress properly. Do not wear loose
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g) If devices are provided for the connection
of dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust collection can reduce
dust-related hazards.
4) POWER TOOL USE AND CARE
a) Do not force the power tool. Use the
correct power tool for your application.
The correct power tool will do the job
better and safer at the rate for which it
was designed.
b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the switch
is dangerous and must be repaired.
c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from
the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.
ENGLISH
d)
e)
f)
g)
Store idle power tools out of the reach
of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.
Maintain power tools. Check for
misalignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condition
that may affect the power tool’s operation.
If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.
Keep cutting tools sharp and clean.
Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are
easier to control.
Use the power tool, accessories and
tool bits etc., in accordance with these
instructions taking into account the
working conditions and the work to
be performed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.
5) BATTERY TOOL USE AND CARE
a) Recharge only with the charger specified
by the manufacturer. A charger that is
suitable for one type of battery pack may
create a risk of fire when used with another
battery pack.
b) Use power tools only with specifically
designated battery packs. Use of any
other battery packs may create a risk of
injury and fire.
c) When battery pack is not in use, keep it
away from other metal objects like paper
clips, coins, keys, nails, screws or other
small metal objects that can make a
connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may
cause burns or a fire.
d) Under abusive conditions, liquid may be
ejected from the battery; avoid contact.
If contact accidentally occurs, flush with
water. If liquid contacts eyes, additionally
seek medical help. Liquid ejected from the
battery may cause irritation or burns.
6) SERVICE
a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Screwdrivers
• Hold power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation
where the fastener may contact hidden
wiring. Fasteners contacting a “live” wire may
make exposed metal parts of the power tool
“live” and could give the operator an electric
shock.
• Wear ear protectors with screwdrivers.
Exposure to noise can cause hearing loss.
• Bits and tools get hot during operation. Wear
gloves when touching them.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety
regulations and the implementation of safety
devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of personal injury due to flying particles.
– Risk of burns due to accessories becoming hot
during operation.
– Risk of personal injury due to prolonged use.
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Wear ear protection.
Wear eye protection.
DATE CODE POSITION
The date code, which also includes the year of
manufacture, is printed into the housing.
Example:
2014 XX XX
Year of Manufacture
Important Safety Instructions for All
Battery Chargers
SAVE THESE INSTRUCTIONS: This manual
contains important safety and operating instructions
for compatible battery chargers.
31
ENGLISH
• Before using charger, read all instructions and
cautionary markings on charger, battery pack,
and product using battery pack.
WARNING: Shock hazard. Do not allow
any liquid to get inside charger. Electric
shock may result.
CAUTION: Burn hazard. To reduce
the risk of injury, charge only DEWALT
rechargeable batteries. Other types of
batteries may burst causing personal
injury and damage.
CAUTION: Children should be
supervised to ensure that they do not
play with the appliance.
•
•
•
•
•
•
•
32
NOTICE: Under certain conditions, with
the charger plugged in to the power
supply, the charger can be shorted by
foreign material. Foreign materials of
a conductive nature such as, but not
limited to, grinding dust, metal chips,
steel wool, aluminum foil, or any buildup
of metallic particles should be kept away
from charger cavities. Always unplug the
charger from the power supply when
there is no battery pack in the cavity.
Unplug charger before attempting to
clean.
DO NOT attempt to charge the battery pack
with any chargers other than the ones in
this manual. The charger and battery pack are
specifically designed to work together.
These chargers are not intended for
any uses other than charging DEWALT
rechargeable batteries. Any other uses
may result in risk of fire, electric shock or
electrocution.
Do not expose charger to rain or snow.
Pull by plug rather than cord when
disconnecting charger. This will reduce risk
of damage to electric plug and cord.
Make sure that cord is located so that it
will not be stepped on, tripped over, or
otherwise subjected to damage or stress.
Do not use an extension cord unless it
is absolutely necessary. Use of improper
extension cord could result in risk of fire,
electric shock, or electrocution.
Do not place any object on top of charger
or place the charger on a soft surface that
might block the ventilation slots and result
in excessive internal heat. Place the charger
in a position away from any heat source. The
charger is ventilated through slots in the top and
the bottom of the housing.
• Do not operate charger with damaged cord
or plug — have them replaced immediately.
• Do not operate charger if it has received
a sharp blow, been dropped, or otherwise
damaged in any way. Take it to an authorised
service centre.
• Do not disassemble charger; take it to an
authorised service centre when service or
repair is required. Incorrect reassembly may
result in a risk of electric shock, electrocution or
fire.
• In case of damaged power supply cord the
supply cord must be replaced immediately by
the manufacturer, its service agent or similar
qualified person to prevent any hazard.
• Disconnect the charger from the outlet
before attempting any cleaning. This will
reduce the risk of electric shock. Removing
the battery pack will not reduce this risk.
• NEVER attempt to connect 2 chargers together.
• The charger is designed to operate on
standard 230V household electrical power.
Do not attempt to use it on any other
voltage. This does not apply to the vehicular
charger.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
Chargers
The DCB105, DCB107 and DCB112 charger
accepts 10.8 V, 14.4 V and 18 V Li-Ion (DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 and DCB185) battery packs.
DEWALT chargers require no adjustment and are
designed to be as easy as possible to operate.
Charging Procedure (fig. 2)
1. Plug the charger into an appropriate outlet
before inserting battery pack.
2. Insert the battery pack (f) into the charger.
The red (charging) light will blink continuously
indicating that the charging process has started.
3. The completion of charge will be indicated by
the red light remaining ON continuously. The
pack is fully charged and may be used at this
time or left in the charger.
NOTE: To ensure maximum performance and life of
Li-Ion batteries, charge the battery pack fully before
first use.
ENGLISH
Charging Process
Refer to the table below for the charge status of the
battery pack.
Charge indicators: DCB105
charging
fully charged
hot/cold pack delay
replace battery pack
Charge indicators: DCB107, DCB112
charging
fully charged
hot/cold pack delay*
*DCB107, DCB112: The red light will
continue to blink, but a yellow indicator
light will be illuminated during this
operation. Once the battery has reached
an appropriate temperature, the yellow light
will turn off and the charger will resume the
charging procedure.
The compatible charger(s) will not charge a faulty
battery pack. The charger will indicate faulty battery
by refusing to light or by displaying problem pack or
charger blink pattern.
NOTE: This could also mean a problem with a
charger.
If the charger indicates a problem, take the charger
and battery pack to be tested at an authorised
service centre.
HOT/COLD PACK DELAY
When the charger detects a battery that is too hot
or too cold, it automatically starts a Hot/Cold Pack
Delay, suspending charging until the battery has
reached an appropriate temperature. The charger
then automatically switches to the pack charging
mode. This feature ensures maximum battery life.
A cold battery pack will charge at about half the rate
of a warm battery pack. The battery pack will charge
at that slower rate throughout the entire charging
cycle and will not return to maximum charge rate
even if the battery warms.
LITHIUM ION BATTERY PACKS ONLY
XR Li-Ion tools are designed with an Electronic
Protection System that will protect the battery
against overloading, overheating or deep discharge.
The tool will automatically turn off if the Electronic
Protection System engages. If this occurs, place the
Li-Ion battery on the charger until it is fully charged.
Important Safety Instructions for All
Battery Packs
When ordering replacement battery packs, be sure
to include catalog number and voltage.
The battery pack is not fully charged out of the
carton. Before using the battery pack and charger,
read the safety instructions below. Then follow
charging procedures outlined.
READ ALL INSTRUCTIONS
• Do not charge or use battery in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Inserting
or removing the battery from the charger may
ignite the dust or fumes.
• Never force battery pack into charger. Do
not modify battery pack in any way to fit into
a non-compatible charger as battery pack
may rupture causing serious personal injury.
• Charge the battery packs only in DEWALT
chargers.
• DO NOT splash or immerse in water or other
liquids.
• Do not store or use the tool and battery
pack in locations where the temperature
may reach or exceed 40 ˚C (105 ˚F) (such as
outside sheds or metal buildings in summer).
WARNING: Never attempt to open the
battery pack for any reason. If battery
pack case is cracked or damaged,
do not insert into charger. Do not
crush, drop or damage battery pack.
Do not use a battery pack or charger
that has received a sharp blow, been
dropped, run over or damaged in any
way (i.e., pierced with a nail, hit with a
hammer, stepped on). Electric shock
or electrocution may result. Damaged
battery packs should be returned to
service centre for recycling.
CAUTION: When not in use, place
tool on its side on a stable surface
where it will not cause a tripping or
falling hazard. Some tools with large
battery packs will stand upright on the
battery pack but may be easily knocked
over.
SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Do not incinerate the battery pack even if it
is severely damaged or is completely worn
out. The battery pack can explode in a fire.
33
ENGLISH
Toxic fumes and materials are created when
lithium ion battery packs are burned.
• If battery contents come into contact with
the skin, immediately wash area with mild
soap and water. If battery liquid gets into the
eye, rinse water over the open eye for
15 minutes or until irritation ceases. If medical
attention is needed, the battery electrolyte
is composed of a mixture of liquid organic
carbonates and lithium salts.
• Contents of opened battery cells may cause
respiratory irritation. Provide fresh air. If
symptoms persists, seek medical attention.
WARNING: Burn hazard. Battery liquid
may be flammable if exposed to spark
or flame.
Transportation
DEWALT batteries comply with all applicable
shipping regulations as prescribed by industry and
legal standards which include UN Recommendations
on the Transport of Dangerous Goods; International
Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, and the European
Agreement Concerning The International Carriage
of Dangerous Goods by Road (ADR). Lithium-ion
cells and batteries have been tested to section 38.3
of the UN Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods Manual of Tests and Criteria.
In most instances, shipping a DEWALT battery pack
will be excepted from being classified as a fully
regulated Class 9 Hazardous material. In general, the
two instances that require shipping Class 9 are:
1. Air shipping more than two DEWALT lithium-ion
battery packs when the package contains only
battery packs (no tools), and
2. Any shipment containing a lithium-ion battery
with an energy rating greater than 100 watt
hours (Wh). All lithium-ion batteries have the
watt hour rating marked on the pack.
Regardless of whether a shipment is considered
excepted or fully regulated, it is the shipper's
responsibility to consult the latest regulations for
packaging, labeling/marking and documentation
requirements.
Transporting batteries can possibly cause fire if the
battery terminals inadvertently come in contact with
conductive materials. When transporting batteries,
make sure that the battery terminals are protected
and well insulated from materials that could contact
them and cause a short circuit.
34
The information provided in this section of the
manual is provided in good faith and believed to be
accurate at the time the document was created.
However, no warranty, expressed or implied, is
given. It is the buyer’s responsibility to ensure that its
activities comply with the applicable regulations.
Battery Pack
BATTERY TYPE
The DCF620 operates on an 18 volt XR Li-ion battery
pack.
The DCF621 operates on a 14.4 volt XR Li-ion
battery pack.
Storage Recommendations
1. The best storage place is one that is cool and
dry away from direct sunlight and excess heat
or cold. For optimum battery performance and
life, store battery packs at room temperature
when not in use.
2. For long storage, it is recommended to store a
fully charged battery pack in a cool, dry place
out of the charger for optimal results.
NOTE: Battery packs should not be stored
completely depleted of charge. The battery pack will
need to be recharged before use.
Labels on Charger and Battery Pack
In addition to the pictographs used in this manual,
the labels on the charger and the battery pack may
show the following pictographs:
Read instruction manual before use.
See Technical Data for charging time.
Battery charging.
Battery charged.
Battery defective.
Hot/cold pack delay.
Do not probe with conductive objects.
Do not charge damaged battery packs.
ENGLISH
g. Trigger switch
Do not expose to water.
Have defective cords replaced
immediately.
h. Forward/reverse control lever
i. Lock-on button
j. LED worklight
k. Belt hook
Charge only between 4 ˚C and 40 ˚C.
Only for indoor use.
COLLATED MAGAZINE ATTACHMENT DCF6201 (FIG. 5)
(AVAILABLE SEPARATELY)
l. Screw guide
m. Screw length adjustment
Discard the battery pack with due care
for the environment.
Charge DEWALT battery packs only with
designated DEWALT chargers. Charging
battery packs other than the designated
DEWALT batteries with a DEWALT
charger may make them burst or lead to
other dangerous situations.
n. Fine depth adjustment
o. Advancing mechanism
p. Shoe
q. Advancing mechanism release button
r. Release Buttons
s. Collated attachment screwdriver bit
INTENDED USE
Do not incinerate the battery pack.
Package Contents
The package contains:
Your drywall screwdriver has been designed for
driving drywall fasteners through drywall board into
timber or metal framing studs.
DO NOT use under wet conditions or in the
presence of flammable liquids or gases.
1 Cordless drywall screwdriver
This drywall screwdriver is a professional power tool.
2 Battery packs
DO NOT let children come into contact with the
tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
1 Battery charger
1 TSTAK compatible kitbox
1 Instruction manual
NOTE: Battery packs, chargers and kitbox and
chargers are not included with N-models.
• Check for damage to the tool, parts or
accessories which may have occurred
during transport.
• Take the time to thoroughly read and
understand this manual prior to operation.
Description (fig. 1)
WARNING: Never modify the power
tool or any part of it. Damage or
personal injury could result.
a. Depth locator
b. Screw depth adjustment collar
c. Locking collar
d. Nose cone
e. Battery release button
• This product is not intended for use by persons
(including children) suffering from diminished
physical, sensory or mental abilities; lack of
experience, knowledge or skills unless they are
supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with
this product.
Dead Spindle Drive Clutch
This screwdriver is equipped with a dead spindle
feature; the spindle does not turn until the fastener
is pressed into the workpiece. This enables
fasteners to be placed onto the drive accessory of
a running screwdriver.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one
voltage only. Always check that the battery pack
voltage corresponds to the voltage on the rating
plate. Also make sure that the voltage of your
charger corresponds to that of your mains.
f. Battery pack
35
ENGLISH
Your DEWALT charger is double insulated
in accordance with EN 60335; therefore
no earth wire is required.
If the supply cord is damaged, it must be replaced
by a specially prepared cord available through the
DEWALT service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in
the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be
made to the earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good
quality plugs. Recommended fuse: 3 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless
absolutely necessary. Use an approved extension
cable suitable for the power input of your charger
(see Technical Data). The minimum conductor size
is 1 mm2; the maximum length is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable
completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: Prior to assembly and
adjustment, always remove the battery
pack. Always switch off the tool before
inserting or removing the battery pack.
WARNING: Use only DEWALT battery
packs and chargers.
Inserting and Removing the
Battery Pack from the Tool (fig. 2)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
NOTE: Make sure your battery pack (f) is fully
charged.
TO INSTALL THE BATTERY PACK INTO THE TOOL HANDLE
1. Align the notch inside the tool’s handle with the
battery pack (fig. 2).
36
2. Slide the battery pack firmly into the handle until
you hear the lock snap into place.
TO REMOVE THE BATTERY PACK FROM THE TOOL
1. Press the release button (e) and firmly pull the
battery pack out of the tool handle.
2. Insert battery pack into the charger as
described in the charger section of this manual.
FUEL GAUGE BATTERY PACKS (FIG. 2)
Some DEWALT battery packs include a fuel gauge
which consists of three green LED lights that
indicate the level of charge remaining in the battery
pack.
To actuate the fuel gauge, press and hold the fuel
gauge button (t). A combination of the three green
LED lights will illuminate designating the level of
charge left. When the level of charge in the battery
is below the usable limit, the fuel gauge will not
illuminate and the battery will need to be recharged.
NOTE: The fuel gauge is only an indication of the
charge left on the battery pack. It does not indicate
tool functionality and is subject to variation based
on product components, temperature and end-user
application.
Changing Bit Holders (fig. 3)
1. Rotate the locking collar (c) 1/4 turn to unlock
nose cone from gear case.
2. Pull nose cone (d) off of gear case.
3. To remove:
a. Grab the bit holder (v).
b. Push it into the gear case depressing the
sleeve (u).
c. Rotate the bit holder until the clutch
engages.
d. While holding the sleeve depressed, pull the
bit holder out.
4. Push and rotate the new bit holder into
gearcase, depressing the sleeve, until ball lock
snaps in groove in bit holder shank.
5. Replace nose cone (d) by placing on gear case
and rotating collar 1/4 turn to align arrow on
gear case with the lock symbol on collar.
Changing Bit Tip (fig. 3)
1. Rotate the locking collar (c) ¼ turn to unlock
nose cone from gear case.
2. Pull forward on nose cone (d) and remove it
from clutch housing.
3. Use pliers to remove worn bit and install new bit
tip.
ENGLISH
Depth Adjustment
Follow the graphic on the collar to increase or
decrease the fastening depth. To seat the screw
deeper in the workpiece, turn the adjustment
collar to the right. To seat the screw higher in the
workpiece, turn the adjustment collar to the left.
Prior to Operation
1. Make sure your battery pack is (fully) charged.
2. Insert the appropriate drive accessory.
3. Select forward or reverse rotation.
4. Set the appropriate driving depth.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety
instructions and applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
Proper Hand Position (fig. 4)
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS use
proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, ALWAYS hold
securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the rear
grip. Take care to not block the air vents (x).
Switching On and Off (fig. 1)
1. To run the tool, press the variable speed switch
(g). The pressure exerted on the variable speed
switch determines the tool speed.
2. To stop the tool, release the variable speed
switch (g).
LOCK ON BUTTON
To lock the trigger switch (g) in the on position for
continuous operation, depress the trigger switch
and push up the lock on button (i). The tool will
continue to run. To turn the tool off, from a locked
on condition, squeeze and release the trigger once.
You will hear and see the lock on switch return
downwards.
CAUTION: Before using the tool (each
time) be sure that the locking button
release mechanism is working freely. Be
sure to release the locking mechanism
before disconnecting the battery. Failure
to do so will cause the tool to start
immediately the next time the battery is
inserted. Damage or injury could result.
Screwdriving (fig. 1, 4)
For best results, hold the screwdriver with your
hand directly in line with the fastener and press
the variable speed switch with the last one or two
fingers of the hand. This reduces the chance of
the screw slipping from the drive accessory when
pressure is applied.
To drive the fastener, place it on the bit, press the
variable speed switch and push the fastener into the
workpiece with a smooth, continuous motion. When
the fastener is seated, the clutch will disengage
automatically.
1. Install bit tip in bit holder.
2. Adjust depth locator (a).
3. Check for correct rotation, start screwdriver and
place screw on bit.
4. Contact work surface, applying forward
pressure to drive screw until depth locator
contacts the work surface. Screwgun will
ratchet automatically, disengaging bit from
screw.
5. This depth sensitive screwdriver is suitable for
driving drywall screws.
FOR THIS DEPTH SENSITIVE CLUTCH PLEASE REMEMBER:
• The bit will not turn until pressure is applied to
the unit. Push to engage.
• Trigger switch will not depress unless tool is in
either forward or reverse position.
SCREWDRIVING WITH COLLATED SCREWS (FIG. 5)
To drive collated screws the DCF6201 attachment
should be used. The magazine attachment allows
for faster work flow when driving multiple screws.
Instruction for installation, usage and cleaning of this
attachment is included in the attachment's supplied
manual.
37
ENGLISH
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to
operate over a long period of time with a minimum
of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of
serious personal injury, turn tool
off and disconnect battery pack
before making any adjustments or
removing/installing attachments or
accessories. An accidental start-up
can cause injury.
The charger and battery pack are not serviceable.
There are no serviceable parts inside.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
CHARGER CLEANING INSTRUCTIONS
WARNING: Shock hazard. Disconnect
the charger from the AC outlet before
cleaning. Dirt and grease may be
removed from the exterior of the charger
using a cloth or soft non-metallic brush.
Do not use water or any cleaning
solutions.
OPTIONAL ACCESSORIES
WARNING: Since accessories, other
than those offered by DEWALT, have
not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could
be hazardous. To reduce the risk of
injury, only DEWALT recommended
accessories should be used with this
product.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of
the main housing with dry air as often as
dirt is seen collecting in and around the
air vents. Wear approved eye protection
and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or
other harsh chemicals for cleaning the
non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials
used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild
soap. Never let any liquid get inside the
tool; never immerse any part of the tool
into a liquid.
NOSECONE MAINTENANCE (FIG. 1, 3)
If the nose cone (d) becomes hard to turn it may be
contaminated with drywall dust.
1. Remove nose cone from tool.
2. Rinse thoroughly with warm water while rotating
both screw depth adjustment collar (b) and
locking collar (c). Never use oil or solvents.
3. Dry the nosecone completely before reattaching
to tool.
38
Separate collection. This product must
not be disposed of with normal
household waste.
Should you find one day that your DEWALT product
needs replacement, or if it is of no further use to you,
do not dispose of it with household waste. Make this
product available for separate collection.
Separate collection of used products
and packaging allows materials to be
recycled and used again. Re-use of
recycled materials helps prevent
environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection
of electrical products from the household, at
municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and
recycling of DEWALT products once they have
reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product
to any authorised repair agent who will collect them
on our behalf.
You can check the location of your nearest
authorised repair agent by contacting your local
DEWALT office at the address indicated in this
manual. Alternatively, a list of authorised DEWALT
repair agents and full details of our after-sales
service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
ENGLISH
Rechargeable Battery Pack
This long life battery pack must be recharged when
it fails to produce sufficient power on jobs which
were easily done before. At the end of its technical
life, discard it with due care for our environment:
• Run the battery pack down completely, then
remove it from the tool.
• Li-Ion cells are recyclable. Take them to your
dealer or a local recycling station. The collected
battery packs will be recycled or disposed of
properly.
39
ESPAÑOL
ATORNILLADOR INALÁMBRICO PARA CARTÓN YESO
DCF620, DCF6211
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DEWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de
productos hacen que DEWALT sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas
eléctricas profesionales.
Datos técnicos
Tensión
Tipo
Tipo de batería
Potencia de salida
Velocidad en vacío
Portapuntas
ø máximo del tornillo
Par máximo (duro/blando)
Método de bloqueo
Peso (sin batería)
LPA (presión acústica)
KPA ((incertidumbre de la presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KWA (incertidumbre de la potencia acústica)
kg
DCF620
18
1
Li-Ion
435
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
30/5
sensible a la profundidad
1,08
DCF620
14,4
1
Li-Ion
360
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
27/4
sensible a la profundidad
1,08
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
77
3
88
3
77
3
88
3
V
W
rpm
mm
mm
Nm
Valores totales de vibración (suma de vectores teniendo en cuenta los tres ejes) determinados de acuerdo con la norma EN 60745:
Valor de la emisión de vibración ah
ah =
m/s2
< 2,5
< 2,5
Incertidumbre K =
m/s2
1,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta
hoja de información se ha medido de conformidad
con una prueba normalizada proporcionada en la
EN 60745 y puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión
de vibración declarado representa
las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se
utiliza la herramienta para distintas
aplicaciones, con accesorios diferentes
o mal mantenidos, la emisión de
vibración puede variar. Esto puede
aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de
trabajo.
40
Una valoración del nivel de exposición
a la vibración debería tener en
cuenta también las veces en que la
herramienta está apagada o cuando
está en funcionamiento pero no
realizando ningún trabajo. Esto puede
reducir considerablemente el nivel de
exposición durante el periodo total de
trabajo.
Identifique medidas de seguridad
adicionales para proteger al operador de
los efectos de la vibración tales como:
ocuparse del mantenimiento de la
herramienta y los accesorios, mantener
las manos calientes y organizar los
patrones de trabajo.
ESPAÑOL
Declaración de conformidad CE
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
DIRECTRIZ DE LA MAQUINARIA
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de
gravedad de las señales. Lea el manual y preste
atención a estos símbolos.
ATORNILLADOR INALÁMBRICO PARA CARTÓN YESO
DCF620, DCF621
PELIGRO: indica una situación de
peligro inminente, que si no se evita,
provocará la muerte o lesiones
graves.
DEWALT declara que los productos descritos bajo
Datos técnicos son conformes a las normas:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
ADVERTENCIA: indica una situación
de posible peligro que, si no se evita,
podría provocar la muerte o lesiones
graves.
Estos productos son conformes también a la
Directriz 2014/30/CE y 2011/65/UE. Si desea más
información, póngase en contacto con DEWALT en
la dirección indicada a continuación o bien consulte
la parte posterior de este manual.
ATENCIÓN: indica una situación de
posible peligro que, si no se evita,
puede provocar lesiones leves
o moderadas.
El que suscribe es responsable de la compilación
del archivo técnico y realiza esta declaración en
representación de DEWALT.
AVISO: Indica una práctica no
relacionada con las lesiones
personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
03.06.2014
Indica riesgo de incendio.
DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB144 DCB145 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185
Batería
Tipo de batería
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
18
18
Voltaje
VDC
Capacidad
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Peso
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
Cargador
Voltaje de la red
VAC
Tipo de batería
Tiempo aprox. de
carga de los paquetes
de baterías
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Peso
kg
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
41
ESPAÑOL
ADVERTENCIA: para reducir el
riesgo de lesiones, lea el manual de
instrucciones.
d)
Advertencias de seguridad generales
para herramientas eléctricas
¡ADVERTENCIA! Lea todas las
advertencias de seguridad y todas
las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones
podría provocar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS E
INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en
las advertencias se refiere a la herramienta eléctrica
que funciona a través de la red eléctrica (con cable)
o a la herramienta eléctrica que funciona con batería
(sin cable).
1) SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO
a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras
pueden provocar accidentes.
b) No utilice herramientas eléctricas en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. Las herramientas eléctricas
originan chispas que pueden inflamar el
polvo o los gases.
c) Mantenga alejados a los niños y a las
personas que estén cerca mientras
utiliza una herramienta eléctrica. Las
distracciones pueden ocasionar que
pierda el control.
2) SEGURIDAD ELÉCTRICA
a) Los enchufes de las herramientas
eléctricas deben corresponderse con
la toma de corriente. No modifique
nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con
herramientas eléctricas conectadas
a tierra. Los enchufes no modificados y
las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b) Evite el contacto del cuerpo con
superficies conectadas a tierra como
tuberías, radiadores, cocinas económicas
y frigoríficos. Existe un mayor riesgo
de descarga eléctrica si tiene el cuerpo
conectado a tierra.
c) No exponga las herramientas eléctricas
a la lluvia ni a condiciones húmedas.
Si entra agua a una herramienta eléctrica
aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
42
e)
f)
No someta el cable de alimentación
a presión innecesaria. No use nunca
el cable para transportar, tirar de la
herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor,
aceite, bordes afilados y piezas en
movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga
eléctrica.
Cuando esté utilizando una herramienta
eléctrica al aire libre, use un cable
alargador adecuado para uso en
exteriores. La utilización de un cable
adecuado para el uso en exteriores reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
Si no puede evitar utilizar una herramienta
eléctrica en un lugar húmedo, use un
suministro protegido con un dispositivo
de corriente residual. El uso de un
dispositivo de corriente residual reduce el
riesgo de descarga eléctrica.
3) SEGURIDAD PERSONAL
a) Manténgase alerta, esté atento a lo que
hace y use el sentido común cuando
utilice una herramienta eléctrica. No
maneje una herramienta eléctrica cuando
esté cansado o bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un
momento de falta de atención cuando se
manejan las herramientas eléctricas puede
ocasionar lesiones personales graves.
b) Use un equipo protector personal. Utilice
siempre protección ocular. El uso del
equipo protector como mascarillas antipolvo,
calzado antideslizante, casco o protección
auditiva para condiciones apropiadas
reducirá las lesiones personales.
c) Evite la puesta en funcionamiento
involuntaria. Asegúrese de que el
interruptor esté en posición de apagado
antes de conectar con la fuente de
alimentación y/o la batería, de levantar o
transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto
en el interruptor o herramientas eléctricas
activadoras que tengan el interruptor
encendido puede provocar accidentes.
d) Saque toda llave de ajuste o llave inglesa
antes de encender la herramienta
eléctrica. Una llave inglesa u otra llave que
se deje puesta en una pieza en movimiento
de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
ESPAÑOL
e)
f)
g)
No intente extender las manos
demasiado. Mantenga un apoyo firme
sobre el suelo y conserve el equilibrio
en todo momento. Esto permite un mejor
control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Vístase debidamente. No se ponga ropa
suelta o joyas. Mantenga el pelo, la ropa
y los guantes alejados de las piezas
móviles. La ropa suelta, las joyas y el pelo
largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la
conexión del equipo de extracción y
recogida de polvo, asegúrese de que
estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de
recogida de polvo puede reducir los riesgos
relacionados con el polvo.
4) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
a) No fuerce la herramienta eléctrica. Use
la herramienta eléctrica correcta para su
trabajo. La herramienta eléctrica correcta
funcionará mejor y con mayor seguridad si
se utiliza de acuerdo con sus características
técnicas.
b) No utilice la herramienta eléctrica si no
puede encenderse y apagarse con el
interruptor. Toda herramienta eléctrica que
no pueda controlarse con el interruptor es
peligrosa y debe ser reparada.
c) Desconecte el enchufe de la fuente
de alimentación y/o la batería de la
herramienta eléctrica antes de realizar
ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas
de seguridad preventivas reducen el riesgo
de poner en marcha la herramienta eléctrica
accidentalmente.
d) Guarde las herramientas eléctricas que
no esté utilizando fuera del alcance de
los niños y no permita que utilicen la
herramienta eléctrica las personas que no
estén familiarizadas con ella o con estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
son peligrosas en manos de personas no
capacitadas.
e) Ocúpese del mantenimiento de las
herramientas eléctricas. Compruebe
si hay desalineación o bloqueo de las
piezas en movimiento, rotura de piezas
y otras condiciones que puedan afectar
el funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Si la herramienta eléctrica está
dañada, llévela para que sea reparada
antes de utilizarla. Se ocasionan muchos
f)
g)
accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
Mantenga las herramientas para cortar
afiladas y limpias. Hay menos probabilidad
de que las herramientas para cortar con
bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
Use la herramienta eléctrica, los
accesorios y las brocas de la herramienta
etc., conforme a estas instrucciones
teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse.
El uso de la herramienta eléctrica para
operaciones que no sean las previstas
puede ocasionar una situación peligrosa.
5) USO Y CUIDADO DE LAS HERRAMIENTAS QUE
FUNCIONAN CON BATERÍA
a) Recárguelas sólo con el cargador
especificado por el fabricante. Un
cargador que sea adecuado para un tipo
de batería puede ocasionar un riesgo de
incendio si se utiliza con otra batería.
b) Use herramientas eléctricas sólo con las
baterías designadas específicamente. El
uso de cualquier otro tipo de batería puede
crear un riesgo de lesión o de incendio.
c) Cuando no se esté utilizando la batería,
manténgala alejada de otros objetos de
metal, como los clips, monedas, llaves,
clavos, tornillos u otros objetos pequeños
de metal que pueden hacer una conexión
de un terminal a otro. El provocar un
cortacircuito en los terminales de la batería
puede causar quemaduras o un incendio.
d) En condiciones de abuso, el líquido
puede salirse de la batería, evite el
contacto. Si se produce un contacto de
forma accidental, enjuague con agua. Si
el líquido entra en contacto con los ojos,
busque atención médica. El líquido que
sale de la batería puede causar irritación
o quemaduras.
6) SERVICIO
a) Lleve su herramienta eléctrica para que
sea reparada por una persona cualificada
para realizar las reparaciones que use
sólo piezas de recambio idénticas. Así se
asegurará que se mantenga la seguridad de
la herramienta eléctrica.
43
ESPAÑOL
Normas específicas de seguridad
adicional para los atornilladores
• Sostenga la herramienta eléctrica por las
partes de agarre aisladas cuando realice
operaciones en las cuales el elemento de
fijación pueda entrar en contacto con cables
ocultos. El contacto de los elementos de
fijación con un cable “con tensión” hará que las
partes metálicas de la herramienta se carguen
con corriente y puedan causar una descarga
eléctrica al operador.
• Utilice protección auditiva cuando utilice
un atornillador. La exposición al ruido puede
provocar pérdida de audición.
• Las puntas y las herramientas se calientan
durante el funcionamiento. Lleve guantes
cuando las toque.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de
seguridad pertinentes y del uso de dispositivos de
seguridad, existen determinados riesgos residuales
que no pueden evitarse. Dichos riesgos son los
siguientes:
– Deterioro auditivo.
– Riesgo de lesiones personales debido a
partículas flotantes en el aire.
– Riesgo de quemaduras producidas por los
accesorios que se calientan durante el
funcionamiento.
– Riesgo de lesiones personales por uso
prolongado.
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes
pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual
de instrucciones.
Póngase protección para el oído.
Póngase protección para los ojos.
POSICIÓN DEL CÓDIGO DE FECHA
El Código de fecha, que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2014 XX XX
Año de fabricación
44
Instrucciones de seguridad
importantes para todos los
cargadores de batería
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:
Este manual incluye instrucciones importantes de
seguridad y funcionamiento para cargadores de
baterías compatibles.
• Antes de utilizar el cargador, lea todas las
instrucciones y advertencias del cargador, del
paquete de baterías y del producto que utiliza
el paquete de baterías.
ADVERTENCIA: Peligro de
electrocuciones. No permita que ningún
líquido penetre en el cargador. Podrá
conllevar electrocuciones.
ATENCIÓN: Peligro de quemaduras.
Para reducir el riesgo de daños,
cargue sólo las baterías recargables
de DEWALT. Otros tipos de baterías
podrán provocar daños materiales y
daños personales.
ATENCIÓN: Los niños deberán
permanecer vigilados para garantizar
que no jueguen con el aparato.
AVISO: En determinadas
circunstancias, con el cargador
conectado a la red, el cargador
podrá registrar un cortacircuitos con
un material extraño. Los materiales
extraños que sean conductores como
por ejemplo, el polvo de molido, los
chips metálicos, la lana de acero,
el papel de aluminio o cualquier
acumulación de partículas metálicas,
deben mantenerse alejados de las
cavidades del cargador. Desconecte
siempre el cargador de la red cuando
no haya ningún paquete de baterías
en la cavidad. Desconecte el cargador
antes de intentar limpiarlo.
• NO intente cargar el paquete de baterías
con otros cargadores distintos a los
indicados en el presente manual. El
cargador y el paquete de baterías han sido
específicamente diseñados para funcionar
juntos.
• Estos cargadores no han sido diseñados
para fines distintos a la recarga de las
baterías recargables de DEWALT. Cualquier
otro uso provocará un riesgo de incendio,
electrocución o choques.
ESPAÑOL
• No exponga el cargador a la lluvia o a la
nieve.
Cargadores
• Tire del enchufe en lugar del cable al
desconectar el cargador. De este modo,
reducirá el riesgo de daños a la toma y al cable
eléctrico.
Los cargadores DCB105, DCB107 y DCB112
admiten baterías de 10,8 V, 14,4 V y 18 V de iones
de litio (DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 y DCB185).
• Compruebe que el cable se encuentra
ubicado de modo que no pueda pisarlo,
atascarlo o sujeto a cualquier otro daño o
tensión.
Los cargadores DEWALT no necesitan ningún ajuste
y están diseñados para ofrecer el funcionamiento
más fácil al usuario.
• No utilice cables de extensión a menos
que sea estrictamente necesario. El uso
de un cable de extensión inadecuado podrá
provocar riesgos de incendios, electrocuciones
o choques.
Procedimiento de carga (fig. 2)
• No coloque ningún objeto en la parte
superior del cargador ni lo coloque en una
superficie blanda que pueda bloquear las
ranuras de ventilación y dar lugar a un
calentamiento interno excesivo. Coloque el
cargador en una posición lejos de cualquier
fuente de calor. El cargador se ventila mediante
las ranuras ubicadas en la parte superior e
inferior de la carcasa.
• No opere el cargador con un cable o
enchufe dañado— haga que se lo reparen de
inmediato.
• No opere el cargador si ha recibido un gran
golpe, si se ha caído o si se ha dañado de
cualquier otro modo. Llévelo a un centro de
servicio autorizado.
• No desmonte el cargador, llévelo a un centro
de servicio autorizado cuando necesite
repararlo. Un ensamblaje inadecuado podrá
provocar riesgos de electrocución, choques o
incendios.
• Si el cable de suministro está dañado, deberá
sustituirlo de inmediato por otro del fabricante,
su agente de servicio o una personal cualificada
similar para evitar todo tipo de peligro.
• Desconecte el cargador del enchufe antes
de intentar limpiarlo. Esto reducirá el riesgo
de electrocución. La retirada del paquete de
baterías no reducirá este riesgo.
• NO intente nunca conectar 2 cargadores
juntos.
• El cargador ha sido diseñado para funcionar
con la red eléctrica normal de 230V. No
intente utilizarlo con cualquier otro voltaje.
Esto no se aplica al cargador de vehículos.
GUARDE LAS PRESENTES INSTRUCCIONES
1. Enchufe el cargador (j) en una toma de corriente
apropiada antes de introducir la batería.
2. Introduzca la batería (g) en el cargador. La luz
roja (de carga) parpadeará continuamente para
indicar que el proceso de carga se ha iniciado.
3. Se sabrá que se ha terminado la carga cuando
la luz roja esté ENCENDIDA continuamente.
La batería está totalmente cargada y podrá
utilizarse en este momento o dejarse en el
cargador.
NOTA: Para garantizar el máximo rendimiento y la
máxima duración de sus pilas de litio-ión, cargue el
paquete de pilas al completo antes de utilizarlo por
primera vez.
Proceso de carga
Consulte la tabla de abajo para conocer el estado
de carga de la batería.
Indicadores de carga: DCB105
Carga
Totalmente cargada
Batería fría / caliente
Sustituir la batería
Indicadores de carga: DCB107, DCB112
Carga
Totalmente cargada
Retardo por batería fría
/ caliente*
*DCB107, DCB112: La luz roja sigue
parpadeando, pero el indicador de
luz amarilla queda encendido durante
esta operación. Cuando la batería está
a una temperatura adecuada, la luz
amarilla se apaga y el cargador retoma el
procedimiento de carga.
45
ESPAÑOL
en un cargador no compatible ya que el
paquete de baterías podrá romperse y
provocar daños personales graves.
Los cargadores compatibles no cargan las baterías
defectuosas. El cargador indicará la batería
defectuosa no encendiéndola o mostrando el
problema de la batería o del cargador mediante un
parpadeo.
• Cargue el exclusivamente los paquetes de
baterías con los cargadores DEWALT.
NOTA: Esto también podría significar un problema
con el cargador.
• NO salpique ni sumerja en agua ni en otros
líquidos.
Si el cargador indica un problema, lleve el cargador
y la batería a un centro de reparación autorizado
para que los prueben.
• No guarde ni utilice la herramienta y el
paquete de baterías en lugares en los que
la temperatura pueda alcanzar o superar
los 40 ˚C (105 ˚F) (como por ejemplo, en los
cobertizos de exterior o en las instalaciones
metálicas en verano).
RETARDO POR BATERÍA FRÍA / CALIENTE
Cuando el cargador detecta una batería demasiado
fría o caliente, automáticamente inicia un retardo
de batería fría / caliente, suspendiendo la carga
hasta que la batería haya alcanzado la temperatura
adecuada. El cargador cambiará automáticamente
al modo de carga de batería. Esta característica le
asegura el máximo de vida útil a la batería.
Una batería fría se cargará a la mitad de la velocidad
de una batería caliente. La batería se cargará a
una velocidad inferior mediante el ciclo completo
de recarga y no regresará a la máxima velocidad
recarga incluso cuando la batería se caliente.
SOLAMENTE BATERÍAS DE IONES DE LITIO
Las herramientas XR de iones de litio han sido
diseñadas con un sistema de protección electrónica
que protege la batería contra la sobrecarga, el
recalentamiento o las grandes descargas.
La herramienta se apagará automáticamente si se
activa el sistema de protección electrónica. Si esto
ocurre, coloque la batería de iones de litio en el
cargador y déjela hasta que se recargue totalmente.
Instrucciones de seguridad
importantes para todas las baterías
Cuando pida baterías de repuesto, asegúrese de
incluir el número de catálogo y el voltaje.
La batería incluida en la caja no está completamente
cargada. Antes de utilizar la batería y el cargador,
lea las instrucciones de seguridad a continuación.
Luego siga los procedimientos de carga descritos.
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES
• No recargue ni utilice las baterías en
atmósferas explosivas, como ambientes
donde haya polvo, gases o líquidos
inflamables. La introducción o la retirada de la
batería del cargador podrá incendiar el polvo o
los humos.
• No fuerce nunca el paquete de baterías
en el cargador. No cambie el paquete de
baterías de ningún modo para introducirlo
46
ADVERTENCIA: No intente nunca
abrir el paquete de baterías por ningún
motivo. Si la carcasa del paquete de
baterías está rota o dañada, no lo
introduzca en el cargador. No golpe,
tire ni dañe el paquete de baterías.
No utilice un paquete de baterías
o cargador que haya recibido un
gran golpe, se haya caído o se haya
dañado de algún modo (por ejemplo,
perforado con un clavo, golpeado con
un martillo o pisado). Podrá conllevar
electrocuciones o choques eléctricos.
Los paquetes de baterías dañadas
deberán llevarse al centro de servicio
para su reciclado.
ATENCIÓN:Cuando no la utilice,
coloque la herramienta de forma
lateral en una superficie estable
que no presente ningún peligro
de caídas u obstáculos. Algunas
herramientas con grandes paquetes de
baterías permanecerán de pie sobre
el paquete de baterías, pero podrán
volcarse con facilidad.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA
BATERÍAS DE IONES DE LITIO (Li-Ion)
• No incinere la batería aunque tenga
daños importantes o esté completamente
desgastada. La batería puede explotar en un
fuego. Se generan gases y materiales tóxicos
cuando se queman baterías de iones de litio.
• Si el contenido de la batería entra en
contacto con la piel, lávese inmediatamente
con jabón suave y agua. Si el líquido de la
batería entra en contacto con los ojos, enjuague
con agua los ojos abiertos durante 15 minutos
o hasta que cese la irritación. Si se necesita
atención médica, el electrolito de la batería
está compuesto de una mezcla de carbonatos
orgánicos líquidos y sales de litio.
ESPAÑOL
• El contenido de las pilas de la batería
abiertas puede causar irritación respiratoria.
Proporcione aire fresco. Si los síntomas
persisten, obtenga atención médica.
ADVERTENCIA: Riesgo de
quemadura. El líquido de la batería
puede ser inflamable si se expone a
chispas o llamas.
La información expuesta en esta sección del manual
se proporciona de buena fe y se considera exacta
en el momento de creación del documento. No
obstante, no se ofrece ninguna garantía, ni implícita
ni explícita. Es responsabilidad del comprador
comprobar que todas sus actividades se ajusten a
las normas de aplicación.
Batería
Transporte
TIPO DE BATERÍA
Las baterías de DEWALT cumplen todas las normas
de transporte aplicables según lo dispuesto en
los estándares industriales y legales, entre ellas,
las Recomendaciones relativas al transporte de
mercancías peligrosas de la ONU; los Reglamentos
de Mercancías Peligrosas de la Asociación
Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el
Código Marítimo Internacional de Mercancías
Peligrosas (IMDG) y el Acuerdo Europeo sobre
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
por Carretera (ADR). Las celdas y las baterías de
iones de litio han sido comprobadas de acuerdo
a lo establecido en la sección 38.3 del Manual
de pruebas y criterios de las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías peligrosas de
la ONU.
El DCF620 funciona con una batería de iones de litio
XR de 18 voltios.
En muchos casos , el transporte de paquetes de
baterías DEWALT esta exento de la clasificación de
completamente regulado como material peligroso
de clase 9. En general, los dos únicos casos en que
se requiere el transporte de clase 9 son:
1. Transporte aéreo de más de dos paquetes de
baterías de iones de litio DEWALT cuando el
embalaje contiene solo paquetes de baterías
(no herramientas).
2. Cualquier transporte que contenga baterías de
iones de litio con calificación energética superior
a 100 vatios por hora (Wh). Todas las baterías
de iones de litio tienen indicada la calificación
de vatios por hora en el paquete.
Independientemente de si el transporte se considera
exento o completamente regulado, el expedidor
será responsable de consultar las normas recientes
sobre los requisitos de embalaje, etiquetado o
marcado y documentación.
El transporte de baterías podría ser causa de
incendios si los terminales de la batería entran
accidentalmente en contacto con materiales
conductores. Cuando transporte baterías,
compruebe que los terminales de las mismas estén
protegidos y bien aislados de los materiales que
pudieran entrar en contacto con ellos y causar un
cortocircuito.
El DCF621 funciona con una batería de iones de litio
XR de 14,4 voltios.
Recomendaciones para el
almacenamiento
1. El mejor lugar de almacenamiento es uno
que sea fresco y seco, que no esté expuesto
directamente a la luz del sol ni a un exceso
de frío o calor. Para un rendimiento y vida
útil óptimos de la batería, guarde las baterías
a temperatura ambiente cuando no esté
usándolas.
2. Si va a realizar un almacenamiento duradero,
se aconseja que guarde un paquete de pilas
completamente cargado en un lugar frío y
seco para obtener los máximos resultados del
cargador.
NOTA: Los paquetes de pilas no deberán guardarse
completamente descargados. El paquete de pilas
deberá recargarse antes de utilizarse.
Etiquetas del cargador y la batería
Además de los pictogramas utilizados en el presente
manual, las etiquetas del cargador y del paquete de
pilas muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, leer el manual de
instrucciones.
Consultar los Datos técnicos para
informarse del tiempo de carga.
La batería se está cargando.
La batería está cargada.
Batería defectuosa.
47
ESPAÑOL
Retraso por batería caliente/fría.
Descripción (fig. 1)
ADVERTENCIA: Jamás altere la
herramienta eléctrica ni ninguna de sus
piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
No realizar pruebas con objetos
conductores.
No cargar baterías deterioradas.
a. Detector de profundidad
No exponer al agua.
b. Collarín de ajuste de la profundidad de
atornillado
c. Collarín de bloqueo
Cambiar inmediatamente los cables
defectuosos.
Cargar sólo entre 4 ˚C y 40 ˚C.
d. Cono delantero
e. Botón de liberación de la batería
f. Batería
g. Interruptor de activación
Sólo para uso en interior.
h. Palanca de avance/retroceso
i. Botón de funcionamiento continuo
Desechar las baterías con el debido
respeto al medio ambiente.
Cargue los paquetes de baterías
DEWALT únicamente con los cargadores
DEWALT indicados. Cargar los paquetes
de baterías con baterías distintas a las
indicadas por DEWALT en un cargador
DEWALT, puede hacer que las baterías
exploten o causar otras situaciones
peligrosas.
No queme el paquete de baterías.
j. Luz de trabajo LED
k. Gancho de cinturón
ACCESORIO PARA CARGADOR DE CINTA DCF6201 (FIG. 5)
(DE VENTA POR SEPARADO)
l. Guía de tornillos
m. Ajuste de la longitud de los tornillos
n. Ajuste de profundidad de precisión
o. Mecanismo de avance
p. Zapata
q. Botón de liberación del mecanismo de avance
r. Botones de liberación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Atornillador inalámbrico para cartón yeso
2 Baterías
1 Cargador de baterías
1 Caja compatible con TSTAK
1 Manual de instrucciones
NOTA: Las baterías, los cargadores y las cajas de
herramientas no están incluidos en los modelos N.
• Compruebe si la herramienta, piezas o
accesorios han sufrido algún desperfecto
durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer
detenidamente y comprender este manual
antes de utilizar la herramienta.
48
s. Punta de atornillador para accesorio de cinta
USO PREVISTO
El atornillador para cartón yeso se ha diseñado
para atornillar elementos de fijación en una base de
madera o metal, atravesando previamente un panel
de cartón yeso.
NO debe usarse en condiciones de humedad ni en
presencia de líquidos o gases inflamables.
Este atornillador para cartón yeso es una
herramienta eléctrica profesional.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El
uso de esta herramienta por parte de operadores
inexpertos requiere supervisión.
ESPAÑOL
• Este producto no ha sido diseñado para ser
utilizado por personas (incluyendo los niños)
que posean discapacidades físicas, sensoriales
o mentales, o que carezcan de la experiencia,
conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que
se haga responsable de su seguridad. No
deberá dejar nunca que los niños jueguen solos
con este producto.
Embrague impulsor de punto fijo
Este destornillador está equipado con una función
de punto fijo; el husillo no gira hasta que el perno
se introduce en la pieza de trabajo. Esto permite
colocar pernos en el accesorio impulsor de un
destornillador en marcha.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un
solo voltaje. Compruebe siempre que el voltaje
suministrado corresponda al indicado en la placa de
características.
Su herramienta DEWALT tiene doble
aislamiento conforme a la norma
EN 60745, por lo que no se requiere
conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe
reemplazarse por un cable especialmente preparado
disponible a través de la organización de servicios
de DEWALT.
Uso de un alargador
En caso de que sea necesario utilizar un alargador,
use uno de 3 conductores aprobado y apto para
la potencia de esta herramienta (véanse los Datos
técnicos). El tamaño mínimo del conductor es
1.5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
ENSAMBLAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Antes de realizar
cualquier ensamblaje o ajuste, retire
siempre la batería. Bloquee siempre el
interruptor antes de introducir o retirar la
batería.
ADVERTENCIA: Use solo baterías y
cargadores DEWALT.
Introducir y retirar la batería del
aparato (fig. 2)
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de poner o
quitar acoplamientos o accesorios.
Un encendido accidental puede causar
lesiones.
NOTA: Compruebe que la batería (f) esté
(completamente) cargada.
PARA INSTALAR LA BATERÍA EN EL ASA DE LA
HERRAMIENTA
1. Alinee la muesca que hay en el interior del asa
de la herramienta con la batería (fig. 2).
2. Deslice la batería firmemente en el asa hasta
que oiga el chasquido que indica que se ha
introducido en su lugar.
PARA RETIRAR LA BATERÍA DE LA HERRAMIENTA
1. Pulse el botón de liberación (e) y tire firmemente
de la batería para sacarla del asa de la
herramienta.
2. Introduzca la batería en el cargador tal y
como se indica en la sección del cargador del
presente manual.
BATERÍAS CON INDICADOR DE CARGA (FIG. 2)
Algunas baterías de DEWALT incluyen un indicador
de carga que consiste en tres luces LED que indican
el nivel de carga restante en la batería.
Para activar el indicador de carga, mantenga
pulsado el botón del indicador de carga (t). Un
grupo de tres luces LED verdes se iluminará,
indicando el nivel de carga restante. Cuando el nivel
de carga de la batería esté por debajo del límite
necesario para su uso, el indicador de carga no se
iluminará y deberá recargar la batería.
NOTA: El indicador de carga tan sólo constituye
una indicación de la carga que queda en la batería.
No indica ninguna funcionalidad de la herramienta
y podrá registrar variaciones en función de los
componentes del producto, de la temperatura y de
la aplicación del usuario final.
Sustitución de los portapuntas
(fig. 3)
1. Haga girar el collarín de bloqueo (c) 1/4 de
vuelta para soltar el cono delantero del bloque
de engranajes.
49
ESPAÑOL
2. Extraiga el cono delantero (d) del bloque de
engranajes.
FUNCIONAMIENTO
3. Extracción:
Instrucciones de uso
a. Coja el portapuntas (v).
b. Presiónelo hacia dentro del bloque de
engranajes, de manera que empuje el
casquillo (u).
c. Gire el portapuntas hasta que se enclave el
embrague.
d. Sin dejar de empujar el casquillo hacia
dentro, extraiga el portapuntas.
4. Presione y haga girar el nuevo portapuntas
en el bloque de engranajes, de manera que
empuje el casquillo hacia dentro, hasta que
el cierre esférico entre en la ranura del eje del
portapuntas.
5. Vuelva a montar el cono delantero (d)
colocándolo en el bloque de engranajes y
girando el collarín 1/4 de vuelta hasta que la
flecha del bloque de engranajes esté alineada
con el símbolo de bloqueo del collarín.
Sustitución de la punta (fig. 3)
1. Haga girar el collarín de bloqueo (c) ¼ de vuelta
para soltar el cono delantero del bloque de
engranajes.
2. Tire del cono delantero (d) hacia delante y
extráigalo de la carcasa de embrague.
3. Extraiga la punta gastada con unos alicates e
instale una punta nueva.
Ajuste de la profundidad
Siga las instrucciones gráficas del collarín para
aumentar o reducir la profundidad de fijación. Para
que el tornillo penetre más en la pieza de trabajo,
gire el collarín de ajuste hacia la derecha. Para que
el tornillo penetre menos en la pieza de trabajo, gire
el collarín de ajuste hacia la izquierda.
Antes de usar la máquina
1. Compruebe que la batería esté (completamente)
cargada.
2. Introduzca el accesorio de accionamiento
adecuado.
3. Seleccione el giro hacia delante o hacia atrás.
4. Fije la profundidad adecuada de dirección.
50
ADVERTENCIA: Respete siempre las
instrucciones de seguridad y las normas
aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de poner o
quitar acoplamientos o accesorios.
Un encendido accidental puede causar
lesiones.
Posición adecuada de las manos (fig.
4)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de sufrir lesiones personales graves,
mantenga SIEMPRE las manos en
una posición adecuada, tal como se
muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo
de sufrir lesiones personales graves,
sujete SIEMPRE la herramienta con
firmeza para anticiparse a cualquier
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una
mano repose en la empuñadura trasera. Tenga
mucho cuidado de no obstruir las tomas de aire (x).
Encendido y apagado (fig. 1)
1. Para poner en marcha la herramienta, presione
el interruptor de velocidad variable (g). La
presión ejercida en el interruptor de velocidad
variable determinará la velocidad de la
herramienta.
2. Para detener la herramienta, suelte el interruptor
de velocidad variable (g).
BOTÓN DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO
Para bloquear el interruptor de activación (g)
en la posición de funcionamiento continuo,
presiónelo y luego empuje hacia arriba el botón
de funcionamiento continuo (i). La herramienta
continuará funcionando. Para apagar la herramienta
cuando está activado el modo de funcionamiento
continuo, apriete y suelte el interruptor de activación
una vez. Escuchará y verá que el botón de
funcionamiento continuo vuelve a bajar.
ESPAÑOL
ATENCIÓN: Antes de utilizar la
herramienta (todas las veces),
compruebe que el mecanismo
de desbloqueo del botón de
funcionamiento continuo funcione
correctamente. Verifique que el
mecanismo de bloqueo esté suelto
antes de desconectar la batería. Si no
lo hace, la herramienta se pondría en
marcha inmediatamente al volver a
colocar la batería. Podrían producirse
lesiones personales o daños materiales.
Atornillado (fig. 1, 4)
Para obtener los mejores resultados, sostenga el
atornillador con la mano alineada con el elemento
de fijación y presione el interruptor de velocidad
variable con uno o dos dedos como mínimo. De
esta manera existe menos riesgo de que el tornillo
se salga del accesorio de accionamiento al ejercer
presión.
Para atornillar el elemento de fijación, colóquelo
en la punta, presione el interruptor de velocidad
variable e inserte el elemento de fijación en la pieza
de trabajo con un movimiento suave y continuo.
Cuando el elemento de fijación esté bien colocado,
el embrague se soltará automáticamente.
1. Instale la punta en el portapuntas.
atornillar varios tornillos. Consulte las instrucciones
instalación, funcionamiento y limpieza del accesorio
en el manual correspondiente.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DEWALT ha sido
diseñada para funcionar mucho tiempo con un
mínimo de mantenimiento. Que siga funcionando
satisfactoriamente depende del buen cuidado de la
herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir
el riesgo de lesiones personales
graves, apague la herramienta y
desconecte la batería antes de
realizar ajuste alguno o de quitar o
instalar acoplamientos o accesorios.
La puesta en marcha accidental puede
causar lesiones.
El cargador y el paquete de pilas no pueden ser
reparados. Este aparato no incluye piezas que
puedan ser reparadas por el usuario en su interior.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación
adicional.
2. Ajuste el detector de profundidad (a).
3. Compruebe que este ajustado el sentido de
rotación correcto, encienda el destornillador y
coloque el tornillo en la punta.
4. Apoye el tornillo en la superficie de trabajo y
empuje hacia delante para atornillar el tornillo
hasta que el detector de profundidad toque la
superficie de trabajo. El atornillador quedará
enclavado automáticamente y soltará la punta
del tornillo.
5. Este atornillador sensible a la profundidad es
adecuado para atornillar tornillos en cartón
yeso.
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL EMBRAGUE SENSIBLE A LA PROFUNDIDAD:
• La punta no gira hasta que se ejerza presión
sobre la unidad. Empuje para embragar.
• El interruptor de activación no se puede pulsar
si no está seleccionada la posición de avance o
retroceso.
ATORNILLADO CON TORNILLOS EN CINTA (FIG. 5)
Para atornillar tornillos en cinta, debe utilizarse
el accesorio DCF6201. El cargador de cinta
permite agilizar el trabajo cuando es necesario
Limpieza
ADVERTENCIA: Elimine con aire seco
la suciedad y el polvo de la carcasa
principal tan pronto como se advierta su
acumulación en las rejillas de ventilación
o en sus proximidades. Cuando lleve
a cabo este procedimiento póngase
una protección ocular aprobada y una
mascarilla antipolvo aprobada.
ADVERTENCIA: Jamás use disolventes
u otros productos químicos fuertes para
limpiar las piezas no metálicas de la
herramienta. Dichos productos químicos
pueden debilitar los materiales con los
que están construidas estas piezas. Use
un paño humedecido únicamente con
agua y jabón suave. Jamás permita que
le entre líquido alguno a la herramienta
ni sumerja ninguna parte de la misma
en líquido.
51
ESPAÑOL
MANTENIMIENTO DEL CONO DELANTERO (FIG. 1, 3)
Si el cono delantero (d) gira con dificultad, es posible
que esté sucio de polvo de yeso.
1. Desmonte el cono delantero de la herramienta.
2. Lávelo a fondo con agua caliente y, al mismo
tiempo, haga girar el collarín de ajuste de la
profundidad de atornillado (b) y el collarín de
bloqueo (c). No utilice aceites ni disolventes.
3. Seque el cono delantero completamente antes
de montarlo de nuevo en la herramienta.
INSTRUCCIONES PARA LA LIMPIEZA DEL CARGADOR
ADVERTENCIA: Peligro de descarga.
Desconecte el cargador de la toma de
CA antes de la limpieza. La grasa y la
suciedad externas pueden eliminarse
utilizando un paño o un cepillo no
metálico suave. No use agua u otros
líquidos limpiadores.
Los reglamentos locales pueden proporcionar la
recogida selectiva de productos eléctricos del hogar
en sitios de desechos municipales o por el minorista
cuando usted compre un producto nuevo.
DEWALT proporciona una instalación para la
recogida y reciclaje de los productos DEWALT una
vez que hayan llegado al final de su vida útil. Para
aprovechar este servicio devuelva su producto a un
agente de reparaciones autorizado, que lo recogerá
en nuestro nombre.
Puede comprobar dónde se encuentra su agente
de reparaciones más cercano contactando con la
oficina DEWALT de su zona en la dirección indicada
en este manual. También puede obtener una lista de
agentes de reparaciones autorizados de DEWALT y
todos los detalles de nuestro servicio después de la
venta en Internet en www.2helpU.com.
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que
los accesorios que no sean los
suministrados por DEWALT no han
sido sometidos a pruebas con este
producto, el uso de tales accesorios
con esta herramienta podría ser
peligroso. Para disminuir el riesgo
de lesiones, con este producto se
deben usar exclusivamente accesorios
recomendados por DEWALT.
Consulte a su proveedor si desea información más
detallada sobre los accesorios apropiados.
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no
debe desecharse con los residuos
domésticos normales.
Si un día descubre que tiene que cambiar su
producto DEWALT, o ya no le sirve, no lo deseche
con los desechos domésticos. Saque el producto
para la recogida selectiva.
La recogida selectiva de productos
usados y embalaje permite que los
materiales sean reciclados y utilizados
de nuevo. La reutilización de los
materiales reciclados ayuda a prevenir
la contaminación ambiental y reduce
la demanda de las materias primas.
52
Batería recargable
Esta batería de larga duración debe recargarse
cuando deje de producir la suficiente potencia
en trabajos que se realizaban con facilidad
anteriormente. Al final de su vida técnica, deséchela
con el debido respeto al medio ambiente.
• Descargue la batería por completo, y luego
sáquela de la herramienta.
• Las pilas de Li-Ion son reciclables. Llévelas a
su distribuidor o a una estación de reciclaje
local. Las baterías recogidas serán recicladas o
eliminadas adecuadamente.
FRANÇAIS
VISSEUSE SANS FIL POUR CLOISON SECHE
DCF620, DCF621
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DEWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses
produits ont fait de DEWALT, le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
Tension
Type
Type de batterie
Puissance utile
Vitesse à vide
Porte-embout
ø de vis maximum
Couple max. (dur/tendre)
Dispositif d’embrayage
Poids (sans bloc batterie)
LPA (pression acoustique)
KPA (incertitude de pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KWA (incertitude de puissance acoustique)
kg
DCF620
18
1
Li-Ion
435
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
30/5
sensible à la profondeur
1,08
DCF621
14,4
1
Li-Ion
360
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
27/4
sensible à la profondeur
1,08
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
77
3
88
3
77
3
88
3
V
W
rpm
mm
mm
Nm
Valeurs du taux de vibrations (somme vectorielle de triaxialité) déterminées conformément à la norme EN 60745 :
Valeur d’émission de vibration ah
ah =
m/s2
< 2,5
< 2,5
Incertitude K =
m/s2
1,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce
feuillet informatif a été mesuré conformément à une
méthode d’essai normalisé établie par EN 60745, et
peut être utilisé pour comparer un outil à un autre.
Il peut également être utilisé pour effectuer une
évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission
de vibrations déclaré correspond
aux applications principales de l’outil.
Néanmoins, si l’outil est utilisé pour
différentes applications ou est mal
entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments
peuvent augmenter considérablement
le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition
à des vibrations doit également prendre
en compte les heures où l’outil est mis
hors tension ou lorsqu’il tourne sans
effectuer aucune tâche. Ces éléments
peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de
travail.
Identifier des mesures de sécurité
supplémentaires pour protéger
l’opérateur contre les effets nocifs des
vibrations telles que : maintenance de
l’outil et des accessoires, maintenir
la température des mains élevée,
organisation du travail.
53
FRANÇAIS
Déclaration de conformité CE
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
DIRECTIVES MACHINES
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de
gravité de chaque mot signalétique. Lisez le manuel
de l’utilisateur et soyez attentif à ces symboles.
VISSEUSE SANS FIL POUR CLOISON SECHEDCF620,
DCF621
DANGER : indique une situation
dangereuse imminente qui, si elle n’est
pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
DEWALT certifie que les produits décrits dans le
paragraphe Fiche technique sont conformes aux
normes :
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
AVERTISSEMENT : indique une
situation dangereuse potentielle qui,
si elle n’est pas évitée, pourrait
entraîner des blessures graves ou
mortelles.
Ces produits sont également conformes aux
normes 2014/30/CE et 2011/65/UE. Pour plus
d’informations, veuillez contacter DEWALT à
l’adresse suivante ou vous reporter au dos de cette
notice d’instructions.
ATTENTION : indique une situation
dangereuse potentielle qui, si elle n’est
pas évitée, pourrait entraîner des
blessures minimes ou modérées.
Le soussigné est responsable de la compilation du
fichier technique et fait cette déclaration au nom de
DEWALT.
AVIS : indique une pratique ne posant
aucun risque de dommages
corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser
des risques de dommages matériels.
Horst Grossmann
Vice-président de l’ingénierie
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
03.06.2014
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Batterie
DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB144 DCB145 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185
Type de batterie
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Tension
VDC
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
18
18
Capacité
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Poids
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
Chargeur
Tension secteur
VAC
Type de batterie
Durée de recharge
approximative des
blocs batterie
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Poids
54
kg
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
FRANÇAIS
AVERTISSEMENT : afin de réduire
le risque de blessure, lisez le manuel
d’instruction.
Consignes de sécurité générales
propres aux outils électriques
AVERTISSEMENT ! lire toutes les
directives et consignes de sécurité.
Tout manquement aux directives et
consignes ci-incluses comporte des
risques de décharges électriques,
d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les
avertissements ci-après se rapporte aux outils
alimentés sur secteur (avec fil) ou par piles (sans fil).
1) SÉCURITÉ – AIRE DE TRAVAIL
a) Maintenir l’aire de travail propre et bien
éclairée. Les lieux sombres ou encombrés
sont propices aux accidents.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dans un
milieu déflagrant, comme en présence de
liquides, gaz ou poussières inflammables.
Les outils électriques peuvent produire des
étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute
autre personne, lors de l’utilisation d’un
outil électrique. Toute distraction pourrait
faire perdre la maîtrise de l’appareil.
2) SÉCURITÉ – ÉLECTRICITÉ
a) La fiche électrique de l’outil doit
correspondre à la prise murale. Ne
modifier la fiche en aucune façon. Ne
pas utiliser de fiche d’adaptation avec
un outil électrique mis à la terre (masse).
L’utilisation de fiches d’origine et de prises
appropriées réduira tout risque de décharges
électriques.
b) Éviter tout contact corporel avec des
éléments mis à la terre comme : tuyaux,
radiateurs, cuisinières ou réfrigérateurs.
Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la
terre.
c) Ne pas exposer les outils électriques à
la pluie ou à l’humidité. Tout contact d’un
outil électrique avec un liquide augmente les
risques de décharges électriques.
d) Ne pas utiliser le cordon de façon
abusive. Ne jamais utiliser le cordon
pour transporter, tirer ou débrancher un
e)
f)
outil électrique. Protéger le cordon de
toute source de chaleur, de l’huile, et
de tout bord tranchant ou pièce mobile.
Les cordons endommagés ou emmêlés
augmentent les risques de décharges
électriques.
En cas d’utilisation d’un outil électrique à
l’extérieur, utiliser systématiquement une
rallonge conçue à cet effet. Cela diminuera
tout risque de décharges électriques.
Si on ne peut éviter d’utiliser un outil
électrique en milieu humide, utiliser
un circuit protégé par un dispositif de
courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) SÉCURITÉ INDIVIDUELLE
a) Rester systématiquement vigilant et faire
preuve de jugement lorsqu’on utilise un
outil électrique. Ne pas utiliser d’outil
électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Tout moment d’inattention
pendant l’utilisation d’un outil électrique
comporte des risques de dommages
corporels graves.
b) Porter un équipement de protection
individuel. Porter systématiquement un
dispositif de protection oculaire. Le fait
de porter un masque anti-poussières, des
chaussures antidérapantes, un casque
de sécurité ou un dispositif de protection
auditive, lorsque la situation le requiert,
réduira les risques de dommages corporels.
c) Prévenir tout démarrage accidentel.
S’assurer que l’interrupteur est en
position d’arrêt avant de brancher l’outil
sur le secteur et/ou à la batterie, ou de le
ramasser ou le transporter. Transporter un
outil le doigt sur l’interrupteur ou brancher un
outil électrique alors que l’interrupteur est en
position de marche invite les accidents.
d) Retirer toute clé de réglage avant de
démarrer l’outil. Une clé laissée sur une
pièce rotative d’un outil électrique comporte
des risques de dommages corporels.
e) Adopter une position stable. Maintenir les
pieds bien ancrés au sol et conserver son
équilibre en permanence. Cela permettra
de mieux maîtriser l’outil électrique en cas de
situations imprévues.
f) Porter des vêtements appropriés. Ne
porter aucun vêtement ample ou bijou.
Maintenir cheveux, vêtements et gants
à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
55
FRANÇAIS
g)
Lorsqu’un dispositif de connexion
à un système de dépoussiérage ou
d’élimination est fourni, s’assurer qu’il est
branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques
engendrés par les poussières.
4) UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES
a) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser
l’outil approprié au travail en cours. L’outil
approprié effectuera un meilleur travail, de
façon plus sûre et à la vitesse pour laquelle il
a été conçu.
b) Ne pas utiliser un outil électrique dont
l’interrupteur est défectueux. Tout appareil
dont l’interrupteur est défectueux est
dangereux et doit être réparé.
c) Débrancher la fiche du secteur et/ou
la batterie de l’outil électrique avant
d’effectuer tout réglage, de changer tout
accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de
démarrage accidentel de l’appareil.
d) Après utilisation, ranger les outils
électriques hors de portée des enfants
et ne permettre à aucune personne non
familière avec son fonctionnement (ou sa
notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils
peuvent être dangereux entre des mains
inexpérimentées.
e) Entretenir les outils électriques. Vérifier
les pièces mobiles pour s’assurer qu’elles
sont bien alignées et tournent librement,
qu’elles sont en bon état et ne sont
affectées d’aucune condition susceptible
de nuire au bon fonctionnement de l’outil.
En cas de dommage, faire réparer l’outil
électrique avant toute nouvelle utilisation.
De nombreux accidents sont causés par des
outils mal entretenus.
f) Maintenir tout organe de coupe propre
et bien affûté. Les outils de coupe bien
entretenus et affûtés sont moins susceptibles
de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
g) Utiliser un outil électrique, ses
accessoires, mèches, etc., conformément
aux présentes directives et suivant la
manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des
conditions de travail et de la tâche à
effectuer. L’utilisation d’un outil électrique
à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
56
5) UTILISATION ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE
a) Recharger la batterie uniquement avec
le chargeur spécifié par le fabricant.
Un chargeur propre à un certain type de
batterie peut créer des risques d’incendie
lorsqu’utilisé avec d’autres batteries.
b) Utiliser les outils électriques uniquement
avec leur batterie spécifique. L’utilisation
d’autres batteries comporte des risques de
dommages corporels ou d’incendie.
c) Après utilisation, ranger la batterie
à l’écart d’objets métalliques, tels
que trombones, pièces de monnaie,
clés, clous, vis ou autres petits objets
métalliques susceptibles de conduire
l’électricité entre les bornes, car cela pose
des risques de brûlures ou d’incendie.
d) Si utilisée de façon abusive, la batterie
pourra perdre du liquide. Éviter alors tout
contact. En cas de contact accidentel,
rincer abondamment à l’eau claire. En cas
de contact oculaire, rincer puis consulter
immédiatement un médecin. Le liquide
de la batterie peut engendrer irritation ou
brûlures.
6) RÉPARATION
a) Faire entretenir les outils électriques par
un réparateur qualifié en n’utilisant que
des pièces de rechange identiques. Cela
permettra de préserver l’intégrité de l’outil
électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Consignes de sécurité
supplémentaires pour les visseuses
• Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues
à cet effet pendant toute utilisation où
l’élément de fixation pourrait entrer en
contact avec des fils électriques cachés.
Tout contact des éléments de fixation avec un fil
sous tension peut mettre les parties métalliques
exposées de l’outil sous tension et électrocuter
l’utilisateur.
• Portez des protections auditives. L’exposition
au bruit peut causer des pertes de l’ouïe.
• Les embouts et les outils peuvent devenir
chauds pendant l’utilisation. Portez des gants
pour les toucher.
FRANÇAIS
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité
applicable et la mise en œuvre des dispositifs de
sécurité, certains risques résiduels ne peuvent pas
être évités. À savoir :
– Diminution de l’acuité auditive.
– Risques de dommages corporels dus à la
projection de particules.
– Risques de brûlures provoquées par des
accessoires chauffant pendant leur utilisation.
– Risques de dommages corporels dus à un
usage prolongé.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant
toute utilisation.
Porter un dispositif de protection auditive.
Porter un dispositif de protection oculaire.
EMPLACEMENT DE LA DATE CODÉE DE FABRICATION
La date codée de fabrication, qui comprend aussi
l’année de fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2014 XX XX
Année de fabrication
Consignes de sécurité importantes
propres à tous les chargeurs de
batteries
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : Ce
manuel contient des consignes de sécurité et des
instructions d’utilisation importantes relatives aux
chargeurs de batterie compatibles.
• Avant d’utiliser le chargeur, lire toutes les
instructions et les marquages d’avertissement
sur le chargeur, le bloc batterie et le produit
utilisant le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : risque de choc.
Ne pas laisser les liquides pénétrer dans
le chargeur. Risque de choc électrique.
ATTENTION : risque de brûlure.
Pour réduire le risque de blessures,
ne charger que des batteries
rechargeables DEWALT. Les autres
types de batteries peuvent exploser et
causer des blessures et des dégâts.
ATTENTION : les enfants doivent être
surveiller pour s’assurer qu’ils ne jouent
pas avec l’appareil.
AVIS : Sous certaines conditions, si le
chargeur est branché dans la prise de
courant, il peut être court-circuité par
un matériau étranger. Les matériaux
étrangers de nature conductrice
comme, sans limitation, la limaille,
les copeaux métalliques, la laine
d’acier, les feuilles d’aluminium ou les
accumulations de particules métalliques
doivent être tenus à distance des
cavités du chargeur. Débranchez
toujours le chargeur de la prise lorsqu’il
n’y a pas de pack batterie dans la
cavité. Débranchez le chargeur avant de
le nettoyer.
• NE PAS tenter de charger le bloc batterie
avec un chargeur différent de ceux indiqués
dans ce manuel. Le chargeur et le bloc batterie
sont spécifiquement conçus pour fonctionner
ensemble.
• Ces chargeurs ne sont pas prévus pour
d’autres utilisation que la charge des
batteries rechargeables DEWALT. Toute autre
utilisation peut causer un risque d’incendie, de
choc électrique ou d’électrocution.
• Ne pas exposer le chargeur à la pluie ou à la
neige.
• Pour débrancher le chargeur, tirer sur la
fiche et non sur le cordon. Cela réduira le
risque de dégât à la fiche et au cordon.
• S’assurer que le cordon est placé de sorte
qu’on ne puisse pas marcher dessus,
trébucher ou l’endommager d’une autre
manière.
• Ne pas utiliser de rallonge sauf si cela est
absolument nécessaire. Toute utilisation
impropre d’une rallonge peut causer un
risque d’incendie, de choc électrique ou
d’électrocution.
• Ne placez aucun objet sur le chargeur et
ne le placez pas sur une surface molle qui
pourrait obstruer les fentes d’aération et
entraîner une chaleur interne excessive.
Éloignez le chargeur de toute source de chaleur.
57
FRANÇAIS
Le chargeur est aéré par des fentes au-dessus
et au-dessous du boîtier.
• Ne pas utiliser un chargeur ayant un cordon
ou une fiche endommagés — les faires
remplacer immédiatement.
• Ne pas utiliser le chargeur s’il a reçu un
choc violent, s’il est tombé, ou s’il a été
autrement endommagé de quelque manière
que ce soit. Apporter le chargeur à un centre
de réparation agréé.
• Ne pas démonter le chargeur ; l’apporter
à un centre de réparation agréé lorsqu’un
entretien ou une réparation est nécessaire
Un chargeur mal réassemblé peut entraîner un
risque de choc électrique, d’électrocution ou
d’incendie.
• Si le cordon d’alimentation est endommagé,
il doit être remplacé immédiatement par le
fabricant, un agent de réparation ou une
personne qualifiée similaire pour éviter tout
risque.
• Débrancher le chargeur de la prise secteur
avant de procéder à son nettoyage. Cette
précaution réduira le risque de choc
électrique. Le retrait du bloc batterie ne réduira
pas les risques.
• NE JAMAIS tenter de relier 2 chargeurs
ensemble.
• Le chargeur est conçu pour être alimenté
en courant électrique domestique standard
230 V. Ne pas essayer de l’utiliser avec
n’importe quelle autre tension Cette directive
ne concerne pas le chargeur pour véhicule.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
Chargeurs
Les chargeurs DCB105, DCB107 et DCB112 sont
compatibles avec les blocs batterie 10.8 V, 14.4 V et
18 V Li-Ion (DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 et DCB185).
Les chargeurs DEWALT ne nécessitent aucun
réglage et sont conçus pour une utilisation la plus
simple possible.
Procédure de charge (fig. 2)
1. Brancher le chargeur (j) dans la prise appropriée
avant d’y insérer la batterie.
2. Insérer la batterie (g) dans le chargeur. Le
voyant rouge (charge) clignotera de façon
continue pour indiquer que le processus de
charge a commencé.
3. Lorsque le voyant rouge RESTE ALLUMÉ en
continu, il indique que la charge est terminée.
La batterie est alors complètement chargée
et peut être immédiatement utilisée ou laissée
dans son chargeur.
REMARQUE : pour garantir les meilleures
performances et une durée de vie plus longue des
batteries Li-Ion, chargez complètement le bloc
batterie avant la première utilisation.
Procédure de charge
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître l’état
de charge du bloc batterie.
Indicateurs de charge : DCB105
En charge
Complètement rechargé
Délai bloc chaud/froid
Remplacez le bloc batterie
Indicateurs de charge : DCB107, DCB112
En charge
Complètement rechargé
*Délai bloc chaud/froid
*DCB107, DCB112 : Le voyant rouge
continue à clignoter, mais un voyant jaune
s’allume durant cette opération. Lorsque
la batterie a retrouvé une température
appropriée, le voyant jaune s’éteint et le
chargeur reprend la procédure de charge.
Les chargeurs compatibles ne rechargent pas un
bloc batterie défectueux. Le chargeur indique que
la batterie est défectueuse en refusant de s’allumer
ou en affichant le dessin clignotant indiquant un
problème sur le bloc ou le chargeur.
REMARQUE : Cela peut également signifier un
problème sur un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, portez le
chargeur et le bloc batterie pour un test dans un
centre d’assistance agréé.
58
FRANÇAIS
DÉLAI BLOC CHAUD/FROID
Lorsque le chargeur détecte que la batterie est trop
chaude ou trop froide, il démarre automatiquement
un délai Bloc Chaud/Froid, suspendant la charge
jusqu’à ce que la batterie ait atteint la température
adéquate. Le chargeur passe ensuite directement
en mode Charge. Cette fonctionnalité permet une
durée de vie maximale de la batterie.
Un bloc batterie froid se recharge à un taux moitié
moindre qu’un bloc batterie chaud. Le bloc batterie
se charge à ce taux réduit pendant tout le cycle
de charge et n’atteint pas le niveau de charge
maximum même si la batterie se réchauffe.
BLOCS BATTERIE LI-ION UNIQUEMENT
Les outils XR Li-Ion sont conçus avec un système
de protection électronique qui protège la batterie
des surcharges, surchauffes ou d’être complètement
déchargée.
L’outil s’éteint automatiquement si le système de
protection électronique se déclenche. Si cela se
produit, placez la batterie Li-Ion sur le chargeur
jusqu’à ce qu’elle soit complètement rechargée.
Consignes de sécurité importantes
propres à toutes les batteries
Pour commander une batterie de rechange,
s’assurer d’inclure son numéro de catalogue et sa
tension.
La batterie n’est pas totalement chargée en usine.
Avant d’utiliser la batterie et le chargeur, lire les
consignes de sécurité ci-dessous. Puis suivre la
procédure de charge ci-après.
LIRE TOUTES CES CONSIGNES
• Ne pas charger ou utiliser une batterie dans
un milieu déflagrant, comme en présence
de liquides, gaz ou poussières inflammables.
Insérer ou retirer le bloc-pile du chargeur peut
enflammer la poussière ou des émanations..
• Ne jamais forcer le bloc batterie dans
le chargeur. Ne modifier le bloc batterie
d’aucune manière que ce soit pour le faire
entrer sur un chargeur incompatible, car le
bloc batterie peut se casser et causer de
graves blessures.
• Charger le bloc batterie uniquement dans les
chargeurs DEWALT.
• NE PAS l’éclabousser ou l’immerger dans l’eau
ou d’autres liquides.
• Ne pas ranger ou utiliser l’outil et le blocpiles dans des endroits où la température
peut atteindre ou excéder 40 °C (105°F)
(comme dans les remises extérieures ou les
bâtiments métalliques l’été).
AVERTISSEMENT : ne jamais tenter
d’ouvrir le bloc batterie pour quelque
raison que ce soit. Si le boîtier du bloc
batterie est fissuré ou endommagé, ne
pas l’insérer dans un chargeur Ne pas
écraser, laisser tomber, ou endommager
le bloc batterie. Ne pas utiliser un bloc
batterie ou un chargeur ayant reçu un
choc violent, étant tombé, ayant été
écrasé ou endommagé de quelque
façon que ce soit (par ex. percé par
un clou, frappé d’un coup de marteau,
piétiné). Risque de choc électrique
ou d’électrocution. Les blocs batterie
endommagés doivent être renvoyés
à un centre de réparation pour y être
recyclés.
ATTENTION : après utilisation,
ranger l’outil, à plat, sur une surface
stable là où il ne pourra ni faire
tomber ni faire trébucher personne.
Certains outils équipés d’un gros bloc
batterie peuvent tenir à la verticale
sur celui-ci, mais manquent alors de
stabilité.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX
BATTERIES AU LITHIUM ION (Li-Ion)
• Ne pas incinérer la batterie même si elle est
sévèrement endommagée ou complètement
usagée, car elle pourrait exploser au contact
des flammes. Au cours de l’incinération des
batteries au lithium-ion, des vapeurs et matières
toxiques sont dégagées.
• En cas de contact du liquide de la batterie
avec la peau, la rincer immédiatement
au savon doux et à l’eau claire. En cas de
contact oculaire, rincer l’œil ouvert à l’eau claire
une quinzaine de minutes, ou jusqu’à ce que
l’irritation cesse. Si des soins médicaux sont
nécessaires, noter que l’électrolyte de la batterie
est composé d’un mélange de carbonates
organiques liquides et de sels de lithium.
• Le contenu des cellules d’une batterie
ouverte pourrait causer une irritation des
voies respiratoires. Dans cette éventualité,
exposer l’individu à l’air libre. Si les symptômes
persistent, consulter un médecin.
AVERTISSEMENT : risques de
brûlures. Le liquide de la batterie
pourrait s’enflammer s’il est exposé à
des étincelles ou à une flamme.
59
FRANÇAIS
Transport
Batterie
Les batteries DEWALT sont conformes à toutes
les réglementations d’expédition applicables
comme prescrit par les normes industrielles et
juridiques qui incluent les recommandations
de l’ONU pour le transport des marchandises
dangereuses, les réglementations relatives aux
marchandises dangereuses de l’International Air
Transport Association (IATA), les réglementations de
l’International Maritime Dangerous Goods (IMDG)
et l’accord européen concernant le transport
international de marchandises dangereuses sur
route (ADR). Les cellules et les batteries ion lithium
ont été testées conformément à la section 38.3 des
recommandations de l’ONU pour les tests et critères
relatifs au transport des marchandises dangereuses.
TYPE DE BATTERIE
Dans la plupart des cas, il est prévu que l’expédition
d’un bloc batterie DEWALT soit classé comme un
matériau dangereux réglementé de classe 9. En
général, les deux cas qui exigent l’expédition en
classe 9 sont :
1. Expédition par voie aérienne de plus de deux
blocs batterie ion lithium DEWALT lorsque
l’emballage contient seulement les blocs
batterie (sans outil) ; et
2. Toute expédition contenant une batterie ion
lithium avec une caractéristique nominale
d’énergie supérieure à 100 watts par heure
(Wh). La caractéristique nominale en watts par
heure de toutes les batteries ion lithium est
inscrite sur l’emballage.
Que l’expédition soit exemptée ou réglementée,
l’expéditeur a la responsabilité intégrale de consulter
les dernières réglementations relatives à l’emballage,
à l’étiquetage/au marquage et aux exigences de
documentation.
Le transport des batteries peut causer un incendie
si les bornes de la batterie entrent accidentellement
en contact avec des matériaux conducteurs. Lors
du transport des batteries, s’assurer que les bornes
de la batterie sont protégées et bien isolées des
matériaux qui pourraient les toucher et causer un
court-circuit.
Les informations fournies dans cette section
du manuel sont fournies en bonne foi et sont
considérées précises au moment de la rédaction de
ce document. Toutefois, aucune garantie explicite
ou implicite ne peut être fournie. L’acheteur a la
responsabilité de s’assurer que ses activités sont
conformes aux réglementations applicables.
Le DCF620 fonctionne avec un bloc batterie de 18
volts XR Li-Ion.
Le DCF621 fonctionne avec un bloc batterie de 14,4
volts XR Li-Ion.
Recommandations de stockage
1. Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et
sec, à l’abri de toute lumière solaire directe
et de tout excès de température. Pour des
performances et une durée de vie optimales,
entreposer les batteries à température ambiante
après utilisation.
2. Pour un stockage prolongé, il est recommandé
de conserver la batterie complètement chargée
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour
de meilleurs résultats.
REMARQUE : les blocs batterie ne doivent pas être
stockés complètement déchargés. Le bloc batterie
devra être rechargé avant l’utilisation.
Étiquettes sur le chargeur et la
batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel,
les étiquettes sur le chargeur et le bloc batterie
peuvent montrer les pictogrammes suivants :
Lire la notice d’instructions avant toute
utilisation.
Consulter la Fiche technique pour les
temps de charge.
Charge en cours.
Batterie chargée.
Batterie défectueuse.
Suspension de charge.
Ne pas mettre en contact avec des
objets conducteurs.
Ne pas recharger une batterie
endommagée.
Ne pas exposer à l’eau.
60
FRANÇAIS
Remplacer systématiquement tout
cordon endommagé.
Recharger seulement entre 4 ˚C et
40 ˚C.
g. Interrupteur à gâchette
h. Bouton de commande Avance/Recul
i. Bouton de verrouillage
j. Lampe de travail
k. Crochet pour courroie
Utiliser uniquement à l’intérieur.
Mettre la batterie au rebut
conformément à la réglementation en
matière d’environnement.
Recharger les blocs batterie DEWALT
uniquement avec les chargeurs
DEWALT appropriés. La recharge des
blocs batterie différents des batteries
DEWALT appropriées avec un chargeur
DEWALT peut entraîner leur explosion
ou d’autres situations dangereuses.
Ne jetez pas le bloc batterie au feu.
ACCESSOIRE MAGASIN DCF6201 (FIG. 5)
(DISPONIBLE SÉPARÉMENT)
l. Guide vis
m. Réglage longueur de vis
n. Réglage précis de profondeur
o. Mécanisme d’avancement
p. Semelle
q. Bouton de libération du mécanisme
d’avancement
r. Boutons de libération
s. Accessoire embout de visseuse
USAGE PRÉVU
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
1 Visseuse sans fil pour cloison sèche
2 Blocs batterie
Votre visseuse pour cloison sèche a été conçue
pour visser des éléments de fixation à travers des
plaques de cloison sèche dans des armatures en
bois ou en métal.
1 Mallette TStak
NE L’UTILISEZ PAS dans un environnement
humide ou en présence de liquides ou de gaz
inflammables.
1 Notice d’instructions
Cette visseuse est un outil électrique professionnel.
1 Chargeur de batterie
REMARQUE :: Blocs batterie, chargeurs, Mallette
et chargeurs non inclus avec les modèles N.
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou
accessoires n’ont pas été endommagés
lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et
comprendre cette notice d’instructions avant
toute utilisation de l’appareil.
Description (fig. 1)
AVERTISSEMENT : ne jamais
modifier l’outil électrique ni aucun de
ses composants. Il y a risques de
dommages corporels ou matériels.
a. Indicateur de profondeur
b. Collier de réglage de profondeur de vis
c. Collier de verrouillage
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une
supervision est nécessaire auprès de tout utilisateur
non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par
des personnes (y compris les enfants) dont les
capacité physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou qui manquent d’expérience
ou d’aptitudes, sauf si ces personnes sont
surveillées par une autre personne responsable
de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Système d’embrayage en
fonction de la pression
Cette visseuse pour plaques de plâtre est équipée
d’un arbre qui tourne uniquement quand une
pression est exercée sur le nez, permettant ainsi
de placer une vis sur l’embout avec la visseuse en
marche.
d. Nez conique
e. Bouton de libération de la batterie
f. Bloc batterie
61
FRANÇAIS
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner
sur une tension unique. Vérifier systématiquement
que la tension du secteur correspond bien à la
tension indiquée sur la plaque signalétique.
Votre outil DEWALT à double isolation
est conforme à la norme EN 60745 ; un
branchement à la terre n’est donc pas
nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer
par un cordon spécialement conçu à cet effet, et
disponible auprès du service après-vente DEWALT.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du
remplacement du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les
outils portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
Si une rallonge s’avère nécessaire, utiliser une
rallonge à trois fils homologuée et compatible avec
la tension nominale de cet outil (se reporter à la
section Caractéristiques techniques). La section
minimale du conducteur est de 1.5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler
systématiquement le câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : Avant le montage
et les réglages, retirez toujours le bloc
batterie. Éteignez toujours l’outil avant
d’insérer ou de retirer le bloc batterie.
AVERTISSEMENT : N’utilisez que des
blocs batterie et chargeurs DEWALT.
POUR INSTALLER LE BLOC BATTERIE DANS LA POIGNÉE
DE L’OUTIL
1. Alignez l’encoche à l’intérieur de la poignée de
l’outil avec le bloc batterie (fig. 2).
2. Faites coulisser le bloc batterie dans la poignée
jusqu’à entendre le clic de verrouillage en place.
POUR RETIRER LE BLOC BATTERIE DE L’OUTIL
1. Appuyez sur le bouton de libération (e) et tirez
fermement le bloc batterie hors de la poignée
de l’outil.
2. Insérez le bloc batterie dans le chargeur comme
décrit dans la section du chargeur de ce
manuel.
TÉMOIN DE CHARGE DES BLOCS BATTERIE (FIG. 2)
Certains blocs batterie DEWALT incluent un témoin
de charge composé par trois voyants verts qui
indiquent le niveau de charge restant dans le bloc
batterie.
Pour activer le témoin de charge, maintenez enfoncé
le bouton du témoin de charge (t). Une combinaison
de trois voyants verts s’allume pour indiquer le
niveau de charge restant. Lorsque le niveau de
charge de la batterie est au-dessous de la limite
utilisable, le témoin de charge ne s’allume pas et la
batterie doit être rechargée.
REMARQUE : Le témoin de charge ne donne
qu’une indication de la charge restant dans le
bloc batterie. Il n’indique pas la fonctionnalité de
l’outil et peut être sujet à des variations selon
les composants du produit, la température et
l’application de l’utilisateur final.
Remplacer le porte-embout (fig. 3)
1. Tournez le collier de verrouillage (c) d’un quart
de tour pour déverrouiller le nez conique du
carter d’engrenage.
2. Tirez le nez conique (d) hors du carter
d’engrenage.
3. Pour le retirer :
Insertion et retrait du
bloc batterie de l’outil (fig. 2)
AVERTISSEMENT : Afin de réduire
tout risque de graves dommages
corporels, arrêtez et débranchez
l’outil du bloc batterie avant tout
réglage ou avant de retirer ou
d’installer toute pièce ou tout
accessoire. Un démarrage accidentel
peut provoquer des blessures.
REMARQUE : Assurez-vous que le bloc batterie (f)
est entièrement chargé.
62
a. Attrapez le porte-embout (v).
b. Enfoncez-le dans le carter d’engrenage en
appuyant sur la bague (u).
c. Tournez le porte-embout jusqu’à ce que
l’embrayage soit engagé.
d. Tout en maintenant la bague enfoncée,
retirez le porte-embout.
4. Enfoncez et tournez le nouveau porte-embout
dans le carter d’engrenage, en appuyant sur
la bague, jusqu’à ce que le loqueteau à bille
s’enclenche dans la tige du porte-embout.
FRANÇAIS
5. Réinstallez le nez conique (d) en le plaçant sur le
carter d’engrenage et en tournant le collier d’un
quart de tour pour aligner la flèche du carter
d’engrenage avec le symbole du cadenas sur le
collier.
Remplacer l’embout (fig. 3)
1. Tournez le collier de verrouillage (c) d’un quart
de tour pour déverrouiller le nez conique du
carter d’engrenage.
2. Tirez le nez conique (d) vers l’avant pour le
retirer du logement de l’embrayage.
3. Utilisez une pince pour retirer l’embout usé et
installez un nouvel embout.
Réglage de profondeur
Suivez le graphique sur le collier pour augmenter ou
diminuer la profondeur de fixation. Pour enfoncer
la vis plus profondément dans la pièce, tournez le
collier de réglage vers la droite. Pour enfoncer la vis
plus haut dans la pièce, tournez le collier de réglage
vers la gauche.
Avant toute utilisation
1. Assurez-vous que le bloc batterie est
(entièrement) chargé.
2. Insérez l’accessoire de vissage approprié.
3. Sélectionnez la rotation vers la droite ou la
gauche.
4. Réglez la profondeur de vissage appropriée.
UTILISATION
Instructions d’utilisation
AVERTISSEMENT : Respectez
systématiquement les consignes de
sécurité et la réglementation applicable.
AVERTISSEMENT : Afin de réduire
tout risque de graves dommages
corporels, arrêtez et débranchez
l’outil du bloc batterie avant tout
réglage ou avant de retirer ou
d’installer toute pièce ou tout
accessoire. Un démarrage accidentel
peut provoquer des blessures.
Position correcte des mains (fig. 4)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout
risque de dommages corporels graves,
adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, maintenir fermement et
SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour
anticiper toute réaction soudaine de sa
part.
La position correcte des mains oblige à avoir une
main sur la poignée arrière. Assurez-vous de ne pas
bloquer les aérations (x).
Mise en marche et arrêt de l’appareil
(fig. 1)
1. Appuyez sur l’interrupteur/variateur de vitesse
(g). C’est la pression exercée sur l’interrupteur/
variateur de vitesse qui détermine la vitesse de
l’outil.
2. Pour arrêter l’outil, relâchez l’interrupteur/
variateur de vitesse (g).
BOUTON DE VERROUILLAGE
Pour verrouiller la gâchette (g) en position marche
pour un fonctionnement en continu, appuyez sur
la gâchette et enfoncez le bouton de verrouillage
(i) vers le haut. L’outil continue à fonctionner. Pour
arrêter l’outil lorsqu’il est verrouillé en marche,
appuyez et relâchez la gâchette une fois. Vous
entendez et voyez le verrou revenir vers le bas.
ATTENTION : Avant d’utiliser l’outil
(à chaque fois), assurez-vous que le
mécanisme de libération du bouton de
verrouillage fonctionne correctement.
Assurez-vous de libérer le mécanisme
de verrouillage avant de retirer la
batterie. Dans le cas contraire, l’outil
démarrerait immédiatement après
l’insertion de la batterie lors de la
prochaine utilisation. Des dommages
ou des blessures pourraient alors en
résulter.
Visser (fig. 1, 4)
Pour de meilleurs résultats, tenez la visseuse avec
la main directement alignée avec la fixation et
appuyez sur l’interrupteur à variateur de vitesse avec
le dernier ou les deux derniers doigts de la main.
Cela réduit les probabilités que la vis ne glisse de
l’accessoire lorsque la pression est appliquée.
Pour visser la vis, placez-la sur l’embout, appuyez
sur l’interrupteur à variateur de vitesse et poussez la
vis dans l’ouvrage avec un mouvement homogène
et continu. Une fois la vis en place, l’embrayage se
désengage automatiquement.
63
FRANÇAIS
1. Installez un embout dans le porte-embout.
2. Réglez l’indicateur de profondeur (a).
3. Vérifiez le sens de rotation, démarrez la visseuse
et placez la vis sur l’embout.
4. Faites contact avec la surface de travail en
appliquant une pression vers l’avant pour visser
la vis jusqu’à ce que l’indicateur de profondeur
touche la surface de travail. La visseuse se met
à cliqueter automatiquement pour désengager
l’embout de la vis.
5. Cette visseuse sensible à la profondeur est
idéale pour le vissage dans les cloisons sèches.
AVEC CET EMBRAYAGE SENSIBLE À LA PROFONDEUR,
N’OUBLIEZ PAS :
• L’embout ne tourne pas tant qu’aucune
pression n’est appliquée à l’appareil. Poussez
pour engager.
• La gâchette ne peut pas être enfoncée tant que
l’outil n’est pas en position avance ou recul.
VISSAGE AVEC DES VIS ASSEMBLÉES (FIG. 5)
L’accessoire DCF6201 doit être utilisé pour visser
des vis assemblées. Le magasin permet de travailler
plus rapidement lorsque vous visser plusieurs vis.
Les instructions pour le montage, l’utilisation et
le nettoyage de cet accessoire est inclus dans le
manuel fourni avec l’accessoire.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DEWALT a été conçu pour
fonctionner longtemps avec un minimum de
maintenance. Le fonctionnement continu et
satisfaisant de l’outil dépendra d’une maintenance
adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire
tout risque de dommages corporels
graves, arrêter et déconnecter la
batterie avant tout réglage ou avant
de retirer ou installer toute pièce
ou tout accessoire. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des
dommages corporels.
Le chargeur et le bloc batterie ne peuvent pas être
réparés. L’appareil ne comprend aucune pièce
destinée à être entretenue par l’utilisateur.
64
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune lubrification
additionnelle.
Entretien
AVERTISSEMENT : éliminer poussière
et saleté du boîtier principal à l’aide d’air
comprimé chaque fois que les orifices
d’aération semblent s’encrasser. Porter
systématiquement des lunettes de
protection et un masque anti-poussières
homologués au cours de cette
procédure.
AVERTISSEMENT : ne jamais utiliser
de solvants ou tout autre produit
chimique décapant pour nettoyer
les parties non métalliques de l’outil.
Ces produits chimiques pourraient en
attaquer les matériaux utilisés. Utiliser
un chiffon humidifié avec de l’eau et
un savon doux. Protéger l’outil de tout
liquide et n’immerger aucune de ses
pièces dans aucun liquide.
ENTRETIEN DU NEZ CONIQUE (FIG. 1, 3)
Si le nez conique (d) devient difficile à tourner, il se
peut qu’il soit plein de poussière de cloison.
1. Retirez le nez conique de l’outil.
2. Rincez-le parfaitement sous l’eau chaude tout
en tournant le collier de réglage de profondeur
de vis (b) et le collier de verrouillage (c). N’utilisez
jamais d’huile ni de solvants.
3. Séchez le nez conique complètement avant de
le réinstaller sur l’outil.
CONSIGNES DE NETTOYAGE DU CHARGEUR
AVERTISSEMENT : Risque de choc.
Débranchez le chargeur de la prise de
courant avant le nettoyage. La saleté
et la graisse peuvent être éliminées de
l’extérieur du chargeur avec un chiffon
ou une brosse souple non métallique.
N’utilisez pas d’eau ou de solutions de
nettoyage.
FRANÇAIS
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les
accessoires autres que ceux offerts par
DEWALT n’ont pas été testés avec ce
produit, leur utilisation avec cet appareil
pourrait être dangereuse. Pour réduire
tout risque de dommages corporels,
seuls des accessoires DEWALT
recommandés doivent être utilisés avec
cet appareil.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus
d’informations sur les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Collecte sélective. Ne pas jeter ce
produit avec les ordures ménagères.
Batterie rechargeable
Recharger cette batterie longue durée lorsqu’elle ne
produira plus assez de puissance pour effectuer un
travail qu’elle faisait facilement auparavant. En fin de
vie utile, mettre la batterie au rebut conformément à
la réglementation en matière d’environnement :
• Décharger complètement la batterie, puis la
retirer de l’outil.
• Les cellules des batteries Li-Ion sont
recyclables. Rapporter ces batteries auprès de
votre revendeur ou dans un centre de recyclage
local. Les batteries collectées seront recyclées
ou mises au rebut de façon appropriée.
En fin de durée de vie ou d’utilité de votre
produit DEWALT, ne pas le jeter avec les ordures
ménagères, mais dans les conteneurs de collecte
sélective.
La collecte sélective des produits et
emballages usagés permet de recycler
et réutiliser leurs matériaux. La
réutilisation de matériaux recyclés aide à
protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en
matière première.
Selon les réglementations locales, il peut être offert :
service de collecte sélective individuel des produits
électriques, ou déchetterie municipale ou collecte
sur les lieux d’achat des produits neufs.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et
le recyclage des produits DEWALT en fin de vie.
Pour profiter de ce service, veuillez rapporter votre
produit auprès d’un centre de réparation agréé qui le
recyclera en notre nom.
Pour connaître l’adresse d’un centre de réparation
agréé près de chez vous, veuillez contacter votre
distributeur DEWALT local à l’adresse indiquée dans
cette notice d’instructions, ou consulter la liste des
centres de réparation agréés DEWALT, l’éventail de
notre SAV et tout renseignement complémentaire
sur Internet à l’adresse : www.2helpU.com.
65
ITALIANO
CAVVIAVITE CORDLESS PER CARTONGESSO
DCF620, DCF621
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DEWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del
prodotto fanno di DEWALT uno dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
Tensione
Tipo
Tipo batterie
Potenza resa
Velocità a vuoto
Portapunte
Vite massima ø
Coppia di serraggio max. (dura/morbida)
Tipo di frizione
Peso (senza batterie)
LPA (pressione sonora)
KPA (incertezza pressione sonora)
LWA (potenza sonora)
KWA (incertezza potenza sonora)
kg
DCF620
18
1
Li-Ion
435
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
30/5
regolazione di profondità
1,08
DCF621
14,4
1
Li-Ion
360
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
27/4
regolazione di profondità
1,08
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
77
3
88
3
77
3
88
3
V
W
rpm
mm
mm
Nm
Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati secondo le normative EN 60745:
Valore di emissione delle vibrazioni ah
ah =
m/s2
< 2,5
Incertezza K =
m/s2
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo
foglio informativo è stato misurato in base al test
standard indicato nella normativa EN 60745 e può
essere utilizzato per confrontare vari apparati fra
di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni
delle vibrazioni riportato è relativo alle
applicazioni principali dell’apparato.
Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato
per applicazioni diverse, con diversi
accessori, o non riceve adeguata
manutenzione, il valore delle emissioni
di vibrazioni può essere differente. Ciò
potrebbe aumentare sensibilmente il
livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
66
< 2,5
1,5
Una stima del livello di esposizione
alle vibrazioni deve anche considerare
i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene
utilizzato. Ciò potrebbe ridurre
sensibilmente il livello di esposizione
durante il periodo di utilizzo complessivo.
È necessario identificare ulteriori misure
di sicurezza per proteggere l’operatore
dagli effetti delle vibrazioni. Per esempio:
eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il
raffreddamento delle mani, organizzare il
lavoro.
ITALIANO
Dichiarazione di conformità CE
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
DIRETTIVA MACCHINE
Definizioni: linee guida per la
sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità
di ciascuna indicazione. Leggere il manuale e
prestare attenzione ai seguenti simboli.
CAVVIAVITE CORDLESS PER CARTONGESSO
DCF620, DCF621
DEWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati
tecnici sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
PERICOLO: indica una situazione di
pericolo imminente che, se non viene
evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
Questi prodotti sono anche conformi alle normative
2014/30/CE e 2011/65/UE. Per ulteriori informazioni,
contattare DEWALT all’indirizzo seguente o vedere
sul retro del manuale.
AVVERTENZA: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare il decesso
o lesioni personali gravi.
Il firmatario è responsabile della compilazione del
documento tecnico e rende questa dichiarazione per
conto di DEWALT.
ATTENZIONE: indica una situazione
potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, può provocare lesioni
personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in
grado di causare lesioni personali
ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Horst Grossmann
Vicepresidente ricerca e sviluppo
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
03.06.2014
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB144 DCB145 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185
Pacco batteria
Tipo batterie
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Tensione
VDC
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
18
18
Capacità
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Peso
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
Caricabatteria
Tensione di rete
VAC
Tipo batterie
Tempo di caricamento
approssimativo dei
pacchi batteria
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Peso
kg
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
Li-Ion
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
67
ITALIANO
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
lesioni, leggere attentamente il manuale
di istruzioni.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA! leggere
attentamente tutte le avvertenze e
le istruzioni. La mancata osservanza
delle istruzioni seguenti può causare
scossa elettrica, incendio e/o gravi
lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI
PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle
avvertenze fa riferimento sia agli apparati alimentati
a corrente (con cavo elettrico), sia a quelli a batteria
(senza cavo).
1) SICUREZZA DELL’AREA DI LAVORO
a) Mantenere l’area di lavoro pulita e
ben illuminata. Gli ambienti disordinati
o scarsamente illuminati favoriscono gli
incidenti.
b) Non azionare gli apparati in ambienti
con atmosfera esplosiva, come quelli
in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri
o i fumi.
c) Durante l’uso di un apparato elettrico,
tenere lontani i bambini e chiunque si
trovi nelle vicinanze. Le distrazioni possono
provocare la perdita di controllo.
2) SICUREZZA ELETTRICA
a) Le spine dell’apparato elettrico devono
essere adatte alla presa di alimentazione.
Non modificare la spina in alcun modo.
Non collegare un adattatore alla spina di
un apparato elettrico dotato di scarico a
terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica
evitare di modificare le spine e utilizzare
sempre le prese appropriate.
b) Evitare il contatto con superfici collegate
con la terra, quali tubature, termosifoni,
fornelli e frigoriferi. Se il proprio corpo è
collegato con la terra, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
c) Non esporre gli apparati elettrici alla
pioggia o all’umidità. Se l’acqua entra
nell’apparato elettrico aumenta il rischio di
scossa elettrica.
d) Non utilizzare il cavo elettrico in modo
improprio. Non utilizzare mai il cavo per
spostare, tirare o scollegare l’apparato
68
e)
f)
elettrico. Tenere il cavo elettrico lontano
da fonti di calore, olio, bordi taglienti
o parti in movimento. Se il cavo è
danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
Quando l’apparato elettrico viene
impiegato all’aperto, utilizzare unicamente
cavi di prolunga previsti per esterni. L’uso
di un cavo elettrico adatto ad ambienti esterni
riduce il rischio di scossa elettrica.
Se è non è possibile evitare l’uso di un
apparato elettrico in ambienti umidi,
usare una fonte di corrente protetta da un
interruttore differenziale (salvavita). L’uso
di un interruttore differenziale riduce il rischio
di scossa elettrica.
3) SICUREZZA PERSONALE
a) Quando si utilizza un apparato elettrico
evitare di distrarsi. Prestare attenzione
a quello che si sta facendo e utilizzare
il buon senso. Non utilizzare l’apparato
elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali.
Un solo attimo di distrazione durante l’uso di
tali apparati potrebbe provocare gravi lesioni
personali.
b) Indossare abbigliamento di protezione
adeguato. Utilizzare sempre protezioni
oculari. L’uso di abbigliamento di protezione
quali mascherine antipolvere, scarpe
antinfortunistiche antiscivolo, caschi di
sicurezza o protezioni uditive, in condizioni
opportune consente di ridurre le lesioni
personali.
c) Evitare avvii involontari. Assicurarsi
che l’interruttore sia in posizione di
spento prima inserire l’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria e prima
di afferrare o trasportare l’apparato. Il
trasporto di apparati elettrici tenendo il dito
sull’interruttore o quando sono collegati alla
rete elettrica con l’interruttore nella posizione
di acceso provoca incidenti.
d) Prima di accendere l’apparato elettrico,
rimuovere eventuali chiavi o utensili di
regolazione. Un utensile di regolazione
o una chiave fissati su una parte rotante
dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e) Non sporgersi. Mantenere sempre una
buona stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò
consente un migliore controllo dell’apparato
nelle situazioni impreviste.
f) Indossare vestiario adeguato. Non
indossare abiti lenti o gioielli. Tenere
capelli, vestiti e guanti lontano dalle parti
ITALIANO
g)
in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in
movimento.
Se i dispositivi sono forniti di
collegamento con l’attrezzatura di
aspirazione e raccolta delle polveri,
assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può
ridurre i pericoli legati a queste ultime.
4) USO E MANUTENZIONE DELL’APPARATO ELETTRICO
a) Non forzare l’apparato. Utilizzare un
apparato adatto al lavoro da eseguire.
L’apparato lavora meglio e con maggior
sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore
non permette l’accensione o lo
spegnimento. Qualsiasi apparato elettrico
che non possa essere controllato tramite
l’interruttore è pericoloso e deve essere
riparato.
c) Staccare la spina dall’alimentazione
elettrica e/o il blocco batteria
dell’apparato elettrico prima di effettuare
qualsiasi tipo di regolazione, prima
di cambiare gli accessori o di riporlo.
Queste misure di sicurezza preventive
riducono il rischio di azionare l’apparato
accidentalmente.
d) Riporre gli apparati non utilizzati fuori
dalla portata dei bambini ed evitarne
l’uso da parte di persone che hanno poca
familiarità con l’apparato elettrico e con le
presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e) Eseguire una manutenzione adeguata
degli apparati elettrici. Verificare il
cattivo allineamento e inceppamento di
parti mobili, la rottura di componenti e
ogni altra condizione che possa influire
sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato
elettrico prima dell’uso. Molti incidenti sono
provocati da apparati elettrici su cui non è
stata effettuata la corretta manutenzione.
f) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
La manutenzione corretta degli utensili da
taglio con bordi affilati riduce le probabilità di
inceppamento e ne facilita il controllo.
g) Utilizzare l’apparato elettrico, gli
accessori, le punte ecc., rispettando
le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di
funzionamento e il lavoro da eseguire.
L’utilizzo dell’apparato elettrico per impieghi
diversi da quelli previsti può provocare
situazioni di pericolo.
5) USO E MANUTENZIONE DELLA BATTERIA
a) Ricaricare l’apparato esclusivamente con
il caricabatteria specificato dal produttore.
Un caricabatteria adatto a un determinato
tipo di batteria può provocare il rischio di
incendio se utilizzato con un pacco batteria
differente.
b) Gli apparati elettrici vanno usati
esclusivamente con i pacchi batteria
specificatamente indicati. L’utilizzo di ogni
altro pacco batteria crea rischio di lesioni e
d’incendio.
c) Se il pacco batteria non è utilizzato
tenerlo lontano da oggetti di metallo
come fermagli, monete, chiavi, chiodi,
viti o altri piccoli oggetti metallici che
possono provocare un contatto dei
terminali. Il corto circuito dei terminali della
batteria può provocare ustioni o un incendio.
d) In condizioni di uso eccessivo è possibile
che la batteria espella del liquido; evitarne
il contatto. In caso di contatto, sciacquare
abbondantemente con acqua. Se il liquido
viene a contatto con gli occhi, consultare
un medico Il liquido emesso dalla batteria
può causare irritazioni o ustioni.
6) ASSISTENZA
a) L’apparato elettrico deve essere riparato
da personale qualificato,che utilizzi
ricambi originali identici alle parti da
sostituire. In questo modo viene garantita
la sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme di sicurezza specifiche
aggiuntive per cacciaviti
• Tenere l’utensile elettrico mediante superfici
di impugnatura isolate durante l’esecuzione
di un’operazione, laddove il dispositivo di
fissaggio potrebbe venire a contatto con
un cavo elettrico nascosto. Il contatto dei
dispositivi di fissaggio con un cavo elettrico
sotto tensione metterà sotto tensione le parti
metalliche esposte dell’utensile e provocherà
una scossa per l’operatore.
• Indossare protezioni per le orecchie con i gli
avvitatori. L’esposizione al rumore può causare
la perdita dell’udito.
• Le punte e gli utensili potrebbero scaldarsi
durante l’uso. Indossare dei guanti per toccarli.
69
ITALIANO
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole
di sicurezza e l’implementazione di dispositivi di
sicurezza, alcuni rischi residui non possono essere
evitati. Questi sono:
– Menomazioni uditive.
– Rischio di lesioni personali causati da schegge
volanti.
– Rischio di bruciature causate da parti che si
arroventano durante la lavorazione.
– Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo
prolungato.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Utilizzare protezioni acustiche.
Utilizzare protezioni oculari.
POSIZIONE DEL CODICE DATA
Il codice data, che comprende anche l’anno
di fabbricazione, è stampato sulla superficie
dell’alloggiamento.
Esempio:
2014 XX XX
Anno di fabbricazione
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i caricabatteria
CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI: Il
presente manuale contiene importanti istruzioni di
sicurezza e d’uso per caricatori compatibili.
• Prima di utilizzare il caricatore, leggere tutte le
istruzioni e gli avvertimenti contrassegnati sul
caricatore, la batteria e il prodotto che funziona
con la batteria.
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Non far penetrare alcun liquido
dentro al caricabatterie. Pericolo di
scossa elettrica.
ATTENZIONE: rischio di incendio.
Per ridurre il rischio di lesioni, caricare
solamente batterie ricaricabili DEWALT.
Tipi diversi di batterie potrebbero
scoppiare provocando lesioni personali
e danni.
70
ATTENZIONE: i bambini devono
essere sorvegliati per assicurarsi che
non giochino con l’apparecchio.
AVVISO: in certe condizioni, con
il caricabatterie inserito nella presa
elettrica, il caricabatterie può essere
cortocircuitato da corpi estranei.
Materiali estranei di natura conduttiva
come, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, polvere di smerigliatura,
schegge metalliche, lana di acciaio,
lamine di alluminio o qualsiasi accumulo
di particelle metalliche, dovrebbero
essere eliminati dalle cavità del
caricabatterie. Staccare sempre il
caricabatterie dalla presa quando il
pacco batteria non è in sede. Staccare
il caricabatterie dalla presa prima di
cominciare a pulirlo.
• NON provare a caricare il pacco batterie
con qualsiasi altro caricabatteria diverso da
quelli di questo manuale. Il caricabatterie e il
pacco batteria sono progettati specificatamente
per lavorare insieme.
• Questi caricabatteria non sono previsti per
alcun altro utilizzo diverso dal caricare le
batterie ricaricabili DEWALT. Ogni utilizzo
diverso comporta rischio di incendio, scossa
elettrica o folgorazione.
• Non esporre il caricabatteria a pioggia o
neve.
• Per staccare dalla presa il caricabatterie,
tirare la spina e non il cavo. Ciò riduce il
rischio che si danneggino entrambi.
• Assicurarsi che il cavo sia posto in modo
da non essere calpestato, non faccia
inciampare o altro che lo possa danneggiare
o sollecitare.
• Non utilizzare un cavo di prolunga se non è
strettamente necessario. L’utilizzo di cavi di
prolunga non idonei può dar luogo a rischio di
incendio,scossa elettrica o folgorazione.
• Non mettere alcun oggetto sopra il
caricabatteria e non appoggiare il
caricabatteria su superfici morbide
che potrebbero bloccare le fessure di
ventilazione e causare calore interno
eccessivo. Tenere il caricabatteria lontano
da qualsiasi fonte di calore. Il caricabatteria
viene ventilato con le fessure sopra e sotto
l’alloggiamento.
• Non lavorare con un caricabatteria che
abbia il cavo o la spina danneggiati — farli
sostituire immediatamente.
ITALIANO
• Non azionare il caricabatteria se ha preso un
forte colpo, è caduto o è stato danneggiato
in qualche altro modo. Portarlo in un centro di
assistenza autorizzato.
• Non smontare il caricabatteria; quando è
necessaria assistenza o riparazione, portarlo
in un centro di assistenza autorizzato. Un
montaggio sbagliato comporta il rischio di
scossa elettrica, folgorazione o incendio.
• Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, è necessario farlo sostituire
immediatamente dal produttore, o dal suo
agente o da persone qualificate per evitare
pericoli.
• Staccare il caricabatterie dalla presa prima
di qualsiasi tipo di pulizia. Ciò riduce il
rischio di scossa elettrica. La rimozione del
pacco batteria non riduce tale rischio.
• Non tentare MAI di collegare fra loro 2
caricabatteria.
• Il caricabatteria è progettato per funzionare
con la corrente elettrica da 230 V standard
di rete. Non tentare di utilizzarlo con
una tensione diversa. Ciò non vale per i
caricabatterie da veicolo.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Caricabatterie
I caricabatteria DCB105, DCB107 e DCB112 sono
compatibili con pacchi batteria agli ioni di litio da
10,8 V, 14,4 V e 18 V (DCB127, DCB140, DCB141,
DCB142, DCB143, DCB144, DCB145, DCB180,
DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 e DCB185).
I caricabatteria DEWALT non richiedono alcuna
regolazione e sono progettati per funzionare nel
modo più semplice possibile.
Procedura di carica (fig. 2)
1. Innestare il caricabatterie (j) in una presa adatta
prima di inserire il pacco batteria.
2. Inserire il pacco batteria (g) nel caricabatteria. La
luce rossa (in carica) lampeggia continuamente,
indicando che è iniziato il processo di carica.
3. Il completamento della carica è indicato dalla
spia rossa che rimane ACCESA di continuo. Il
pacco è completamente carico e va utilizzato
subito o lasciato nel caricabatteria.
NOTA: per garantire la massima prestazione e
durata delle batterie Li-Ion, caricare completamente
la batteria prima di utilizzarla per la prima volta.
Procedura di ricarica
Consultare la tabella sottostante per lo stato di
carica del pacco batteria.
Indicatori di carica: DCB105
in carica
carica completata
ritardo pacco caldo/freddo
sostituire il pacco batteria
Indicatori di carica: DCB107, DCB112
in carica
carica completata
ritardo pacco caldo/
freddo*
*DCB107, DCB112: La spia rossa
continuerà a lampeggiare, ma una spia
dell’indicatore gialla sarà illuminata durante
questa operazione. Una volta che la batteria
avrà raggiunto una temperatura adeguata,
la spia gialla si spegnerà e il caricabatteria
riprenderà la procedura di caricamento.
I caricabatteria compatibili non caricheranno
un pacco batteria difettoso. Il caricabatteria
indicherà una batteria difettosa non illuminandosi o
visualizzando un motivo lampeggiante con la dicitura
pacco batteria o caricabatteria difettoso.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema
del caricabatteria.
Se il caricabatteria indica un problema, portare il
caricatore e il pacco batteria presso un centro di
assistenza autorizzato per essere testati.
RITARDO PACCO CALDO/FREDDO
Quando il caricabatteria rileva una batteria troppo
calda o troppo fredda avvia automaticamente
un ritardo pacco caldo/freddo, sospendendo il
caricamento finché la batteria non ha raggiunto la
temperatura appropriata. Il caricabatteria quindi
passa automaticamente alla modalità di caricamento
del pacco. Questa funzione garantisce la massima
durata della batteria.
Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità
circa dimezzata rispetto a un pacco batteria caldo.
Il pacco batteria si caricherà a una velocità rallentata
per tutto il ciclo di caricamento e non tornerà alla
velocità di caricamento massima anche se la batteria
si scalda.
71
ITALIANO
SOLO PACCHI BATTERIA LI-ION
Gli apparati XR Li-Ion (agli ioni di litio) sono
progettati con un sistema di protezione elettronico
che salvaguarda la batteria da sovraccarico,
surriscaldamento o scaricamento completo.
L’apparato si spegnerà automaticamente se
dovesse scattare il Sistema di Protezione Elettronico.
In tal caso, riporre la batteria Li-Ion sul caricatore
finché non è completamente carica.
Istruzioni di sicurezza importanti per
tutti i pacchi batteria
Con l’ordine dei pacchi batteria di ricambio,
assicurarsi di includere il loro numero di catalogo e
la tensione.
Quando si apre la scatola, il pacco batteria non è
carico completamente. Prima di utilizzare il pacco
batteria e il caricabatterie, leggere le istruzioni di
sicurezza seguenti. Seguire poi le procedure di
carica descritte.
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
• Non caricare o utilizzare la batteria in
ambienti con atmosfera esplosiva, come
quelli in presenza di liquidi, gas o polveri
infiammabili. L’inserimento o la rimozione della
batteria dal caricabatterie può incendiare le
polveri o i fumi.
• Non forzare il pacco batteria nel
caricabatteria. Non modificare il pacco
batteria in modo da farlo entrare in un
caricabatteria non compatibile siccome
il pacco batteria potrebbe rompersi e
provocare gravi lesioni personali.
• Caricare i pacchi batteria solo nei caricabatteria
DEWALT.
• NON spruzzare o immergere in acqua o in altri
liquidi.
• Non immagazzinare o non utilizzare
l’apparato e il pacco batteria in posti dove la
temperatura raggiunge o supera 40 ˚C
(105 ˚F) (come nei capannoni o nelle
costruzioni metalliche in estate).
AVVERTENZA: non cercare mai di
aprire il pacco batteria per alcun motivo.
Se l’involucro del pacco batteria è
lesionato o danneggiato, non inserirlo
nel caricabatterie. Non schiacciare, far
cadere o danneggiare il pacco batteria.
Non utilizzare un pacco batteria o un
caricabatterie che abbia subito un forte
colpo, sia caduto, sia stato travolto
o danneggiato in qualche modo (per
72
esempio forato con un chiodo, battuto
con un martello, calpestato). Pericolo
di scossa elettrica o folgorazione. I
pacchi batteria danneggiati dovrebbero
essere inviati al centro assistenza per il
riciclaggio.
ATTENZIONE: quando non viene
usato, appoggiare l’apparato di
fianco su una superficie stabile,
dove non ci sia rischio di inciampare
o di cadere. Alcuni apparati con pacchi
batterie grandi possono rimanere in
piedi poggiando sul pacco batteria ma
potrebbero cadere facilmente.
ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IONI DI LITIO
(Li-Ion)
• Non bruciare il pacco batteria anche se è
seriamente danneggiato o è completamente
esausto. Il pacco batteria può esplodere se
gettato nel fuoco. Se vengono bruciati dei
pacchi batteria agli ioni di litio, si creano fumi e
materiali tossici.
• Se il contenuto della batteria viene
a contatto con la pelle, lavare
immediatamente con sapone delicato e
acqua. Se il liquido della batteria raggiunge gli
occhi, sciacquare con acqua gli occhi aperti
per 15 minuti o fino a quando cessa l’irritazione.
Se sono necessarie cure mediche, l’elettrolito
della batteria è composto da una miscela di
carbonati organici liquidi e di sali di litio.
• Il contenuto delle celle della batteria aperta
può causare irritazione delle vie respiratorie.
Far circolare aria fresca. Se il sintomo persiste,
rivolgersi a cure mediche.
AVVERTENZA: rischio di incendio. Il
liquido della batteria si può incendiare se
esposto a scintilla o a fiamma.
Trasporto
Le batterie DEWALT sono conformi a tutte le
norme di trasporto in vigore come prescritte
dalle normative del settore e legali che includono
la Raccomandazione NU sul trasporto di merci
pericolose; le normative sulle merci pericolose
dell’Associazione di trasporto aereo internazionale
(IATA), le normative internazionali marittime sulle
merci (IMDG) e l’Accordo europeo concernente il
trasporto stradale internazionale di merci pericolose
(ADR). Le celle e le batterie agli ioni di litio sono
state testate conformemente alla sezione 38.3 delle
Raccomandazioni NU sul Manuale di Test e Criteri
per il Trasporto di merci pericolose.
ITALIANO
Nella maggior parte dei casi, il trasporto di un pacco
batteria DEWALT sarà esente dalla classificazione
nella categoria pienamente regolamentata di
Materiale pericoloso di classe 9. In generale, le due
casistiche che richiedono il trasporto di Classe 9
sono:
1. Trasporto aereo di più di due pacchi batteria
agli ioni di litio DEWALT quando la confezione
contiene soltanto pacchi batteria (senza utensili)
e
2. Qualsiasi spedizione contenente una batteria
agli ioni di litio con una classificazione
energetica superiore a 100 Watt ore (Wh). Tutte
le batterie agli ioni di litio hanno la classificazione
Watt ore contrassegnata sul pacco.
A prescindere che una spedizione sia considerata
esente o pienamente regolata, è di responsabilità
dei trasportatori consultare le ultime normative
concernenti i requisiti di imballaggio/etichettatura/
contrassegno e documentazione.
Il trasporto delle batterie può causare incendi se i
terminali della batteria entrano inavvertitamente a
contatto con materiali conduttivi. Durante il trasporto
delle batterie, assicurarsi che i terminali della
batteria siano protetti e ben isolati da materiali che
potrebbero entrare in contatto con essi e causare un
corto circuito.
Le informazioni contenute nella presente sezione
sono fornite in buona fede e si ritengono accurate
al momento della creazione del documento.
Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia implicita
o esplicita. È di responsabilità dell’acquirente
assicurarsi che le proprie attività sia conformi alle
normative in vigore.
Pacco batteria
TIPO BATTERIE
Il DCF620 funziona con un pacco batteria agli ioni di
litio XR da 18 volt.
Il DCF621 funziona con un pacco batteria agli ioni di
litio XR da 14,4 volt.
asciutto fuori dal caricabatteria per risultati
ottimali.
NOTA: i pacchi batteria non devono essere
conservati completamente privi di carica. Il pacco
batteria dovrà essere ricaricato prima dell’uso.
Targhette sul caricabatterie e sul
pacco batteria
Oltre ai simboli utilizzati nel presente manuale,
le etichette sul caricabatteria e il pacco batteria
riportano i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima
dell’uso.
Vedere i Dati Tecnici per il tempo di
ricarica.
Batteria in carica.
Batteria carica.
Batteria difettosa.
Ritardo per pacco caldo/freddo.
Non toccare con oggetti conduttivi.
Non caricare pacchi batteria danneggiati.
Non esporre all’acqua.
Far sostituire immediatamente i cavi
difettosi.
Caricare esclusivamente a temperature
tra 4 ˚C e 40 ˚C.
Solo per uso interno.
Istruzioni per la conservazione
1. Il posto migliore per la conservazione è un luogo
fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal
sole e protetto da eccessive temperature calde
o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni
e di durata dalla batteria, conservare i pacchi
batteria a temperatura ambiente quando non
utilizzati.
2. Per la conservazione nel lungo periodo, si
raccomanda di ritirare un pacco batteria
completamente carico in un luogo fresco e
Smaltire il pacco batteria con la dovuta
attenzione per l’ambiente.
Caricare i pacchi batteria DEWALT
esclusivamente con i caricabatteria
designati da DEWALT. Il caricamento di
pacchi batteria diversi da quelli designati
da DEWALT con un caricabatteria
DEWALT potrebbero causare
un’esplosione o comportare altre
situazioni di pericolo.
73
ITALIANO
DESTINAZIONE D’USO
Non bruciare il pacco batteria.
Contenuto della confezione
La confezione contiene:
1 Cacciavite senza batteria per cartongesso
2 Pacchi batteria
1 Caricabatteria
1 Kitbox TSTAK compatibile
1 Manuale di istruzioni
NOTA: I pacchi batteria, i caricabatteria e le cassette
di trasporto non sono inclusi nei modelli-N.
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai
componenti o agli accessori che possano
essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e
comprendere interamente questo manuale.
Descrizione (fig. 1)
AVVERTENZA: non modificare
l’apparato o alcuna parte di esso.
Si possono causare danni o lesioni
personali.
a. Rilevatore di profondità
b. Collare di regolazione della profondità della vite
c. Collare di bloccaggio
d. Estremità a cono
e. Pulsante di rilascio della batteria
f. Pacco batteria
Il cacciavite per cartongesso è stato progettato
per l’inserimento di dispositivi di fissaggio nel
cartongesso attraverso una tavola di cartongesso in
perni di fissaggio in legno o metallo.
NON utilizzare in presenza di acqua, liquidi
infiammabili o gas.
Questo cacciavite per cartongesso è un apparato
elettrico professionale.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi
all’apparato. Le persone inesperte devono utilizzare
questo apparato solo sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso
da parte di persone (compresi i bambini) con
capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o
prive di esperienza e conoscenza, a meno che
non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. I
bambini non devono mai essere lasciati da soli
con questo prodotto.
Sostituzione del cavo o della spina
Quando occorre sostituire la spina, smaltire la spina
vecchia in modo appropriato; è pericoloso inserire
una spina con i conduttori di rame scoperti in una
presa di corrente sotto tensione.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere
alimentato con un solo livello di tensione. Verificare
sempre che l’alimentazione corrisponda alla tensione
della targhetta.
L’apparato DEWALT possiede doppio
isolamento secondo la normativa
EN 60745, perciò non è necessario il
collegamento a terra.
g. Interruttore di azionamento
h. Pulsante di controllo avanti/indietro
i. Pulsante di blocco
j. Torcia LED
k. Gancio a nastro
ATTACCO DEL CARICATORE DELLE VITI A BANDA DCF6201
(FIG. 5)
(DISPONIBILE SEPARATAMENTE)
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve
essere sostituito con un cavo appositamente
realizzato, disponibile tramite la rete di assistenza
DEWALT.
CH
l. Guida alle viti
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
m. Regolazione della lunghezza delle viti
n. Regolazione fine della profondità
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
o. Meccanismo di avanzamento
p. Scarpa
q. Pulsante di rilascio del meccanismo di
avanzamento
r. Pulsanti di sblocco
s. Punta del cacciavite con attacco delle graffe
74
Per la sostituzione del cavo di alimentazione,
utilizzare sempre la spina di tipo prescritto.
CH
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente
esterno, devono essere collegati ad un
interruttore differenziale.
ITALIANO
Utilizzo di un cavo di prolunga
Se è necessaria una prolunga, utilizzare un cavo di
prolunga omologato a 3 anime, idoneo alla potenza
di ingresso di questo apparato (vedere i Dati
tecnici). La sezione minima del conduttore è
1.5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo
completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONE
AVVERTENZA: Prima di effettuare il
montaggio o la regolazione, rimuovere
sempre il gruppo batterie. Prima di
inserire o rimuovere il gruppo batterie,
spegnere sempre l’apparato.
AVVERTENZA: Utilizzare
esclusivamente pacchi batteria e
caricabatteria DEWALT.
Inserimento e rimozione del
pacco batteria dall’apparato (fig. 2)
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la batteria
o dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
NOTA: Assicurarsi che la batteria (f) sia
completamente carica.
PER INSTALLARE IL PACCO BATTERIA
NELL’IMPUGNATURA DELL’APPARATO
1. Allineare la tacca all’interno dell’impugnatura al
pacco batteria (fig. 2).
2. Far scorrere il pacco batteria in posizione finché
non si sente un clic.
PER RIMUOVERE IL PACCO BATTERIA DALL’APPARATO
1. Premere il pulsante di sblocco (e) ed estrarre il
pacco batteria dall’impugnatura dell’apparato.
2. Inserire il pacco batteria nel caricatore come
descritto nella sezione caricabatteria di questo
manuale.
PACCHI BATTERIA CON INDICATORE DEL LIVELLO DI
CARBURANTE (FIG. 2)
Alcuni pacchi batteria DEWALT comprendono un
indicatore del livello di carburante costituito da
tre spie LED verdi che indicano il livello di carica
rimanente nel pacco batteria.
Per azionare l’indicatore del carburante, premere
e tenere premuto il pulsante dell’indicatore del
carburante (t). Una combinazione di tre spie LED
verdi si illumina per designare il livello di carica
residua. Quando il livello di carica nella batteria
scende al di sotto del limite utilizzabile, l’indicatore
del carburante non si illumina e sarà necessario
ricaricare la batteria.
NOTA: l’indicatore del carburante è solo
un’indicazione del livello di carica residua sul pacco
batteria. Non indica la funzionalità dell’apparato
ed è soggetto a variazioni in base ai componenti
prodotto, alla temperatura e all’applicazione
dell’utente finale.
Sostituzione dei portapunte (fig. 3)
1. Ruotare il collare di bloccaggio (c) di 1/4 di giro
per sbloccare l’estremità a cono dalla scatola
degli ingranaggi.
2. Estrarre l’estremità a cono (d) dalla scatola degli
ingranaggi.
3. Per rimuovere:
a. Afferrare il portapunte (v).
b. Spingere nella scatola degli ingranaggi
comprimendo il manicotto (u).
c. Ruotare il portapunte fino a innestare la
frizione.
d. Tenendo premuto il manicotto, estrarre il
portapunte.
4. Spingere e ruotare il nuovo portapunte nella
scatola degli ingranaggi, comprimendo il
manicotto, finché il blocco a sfera non si
inserisce nella scanalatura nel codolo del
portapunte.
5. Riposizionare l’estremità a cono (d) inserendola
sulla scatola degli ingranaggi e ruotando il
collare di 1/4 di giro per allineare la freccia sulla
scatola degli ingranaggi al simbolo di blocco sul
collare.
Sostituzione delle punte (fig. 3)
1. Ruotare il collare di bloccaggio (c) di ¼ di giro
per sbloccare l’estremità a cono dalla scatola
degli ingranaggi.
2. Tirare in avanti sull’estremità a cono (d) e
rimuoverla dall’alloggiamento della frizione.
3. Utilizzare delle pinze per rimuovere la punta
usurata e installare una nuova punta.
75
ITALIANO
Regolazione della profondità
PULSANTE DI BLOCCO
Seguire il grafico sul collare per aumentare o
diminuire la profondità di fissaggio. Per innestare la
vite più in profondità nel pezzo da lavorare, ruotare il
collare di regolazione a destra. Per innestare la vite
più in alto nel pezzo da lavorare, ruotare il collare di
regolazione a sinistra.
Per bloccare l’interruttore a grilletto (g) in posizione
accesa per un funzionamento continuo, premere
l’interruttore a grilletto e spingere il pulsante di
blocco verso l’alto (i). L’apparato continuerà
a funzionare. Per spegnere l’apparato da una
posizione di blocco, premere e rilasciare una volta il
grilletto. Si udirà un suono e l’interruttore di blocco
tornerà in posizione abbassata.
Prima di cominciare
1. Assicurarsi che la batteria sia (completamente)
carica.
2. Inserire l’accessorio di avvitamento appropriato.
3. Selezionare la rotazione in avanti o indietro.
4. Impostare la profondità di avvitatura appropriata.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’utilizzo
AVVERTENZA: Osservare sempre le
istruzioni di sicurezza e le normative in
vigore.
AVVERTENZA: Per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, spegnere
l’apparato e staccare la batteria
o dalla presa di corrente prima di
eseguire qualsiasi regolazione o
rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Un avvio accidentale
potrebbe provocare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani
(fig. 4)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di
gravi lesioni personali, tenere SEMPRE
le mani nella posizione corretta, come
illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio
di gravi lesioni personali, mantenere
SEMPRE una presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull’impugnatura posteriore. Prestare attenzione a
non bloccare i fori di ventilazione (x).
Accensione e spegnimento (fig. 1)
1. Per accendere l’apparato premere l’interruttore
a velocità variabile (g). La pressione esercitata
sul interruttore determina la velocità
dell’apparato.
2. Per fermare l’apparato, rilasciare l’interruttore a
velocità variabile (g).
76
ATTENZIONE: prima di utilizzare
l’apparato (ogni volta), assicurarsi che il
meccanismo di rilascio del pulsante di
blocco sia libero di muoversi. Assicurarsi
di rilasciare il meccanismo di blocco
prima di scollegare la batteria. Altrimenti,
l’apparato si avvierà immediatamente la
volta successiva in cui viene inserita la
batteria. Potrebbe dar luogo a danni o a
lesioni.
Avvitamento (fig. 1, 4)
Per risultati ottimali, tenere il cacciavite direttamente
con la mano in linea con l’avvitatore e premere
l’interruttore a velocità variabile con l’ultimo o due
dita della mano. Questo riduce le probabilità di
scivolamento della vite dall’accessorio di inserimento
quando viene applicata la pressione.
Per inserire il dispositivo di fissaggio, posizionarlo
sulla punta, premere l’interruttore a velocità variabile
e spingere il dispositivo di fissaggio nel pezzo
da lavorare con un movimento fluido e continuo.
Quando il dispositivo di fissaggio è alloggiato, la
frizione si disinnesta automaticamente.
1. Installare la punta nel portapunte.
2. Regolare il rilevatore di profondità (a).
3. Verificare la rotazione corretta, avviare il
cacciavite e posizionare la vite sulla punta.
4. Contattare la superficie di lavoro, applicando
una pressione in avanti per inserire la vite
finché il rilevatore di profondità non contatta
la superficie di lavoro. L’avvitatore si arresterà
automaticamente, disinnestando la punta dalla
vite.
5. Questo cacciavite sensibile alla profondità è
adatto per l’inserimento di viti nel cartongesso.
PER QUESTA FRIZIONE SENSIBILE ALLA PROFONDITÀ SI
PREGA DI TENERE PRESENTE CHE:
• La punta non ruoterà finché non viene applicata
pressione all’unità. Spingere per innestare.
ITALIANO
• L’interruttore di attivazione non si comprime
finché lo strumento non si trova in posizione
avanzata o arretrata.
AVVITAMENTO CON VITI A BANDA (FIG. 5)
Per inserire viti a banda, è necessario utilizzare
l’attacco DCF6201. L’attacco con caricatore
consente un flusso di lavoro più rapido durante
l’inserimento di viti multiple. Le istruzioni per
l’installazione, l’utilizzo e la pulizia di questo attacco
sono incluse nel manuale fornito in dotazione con
l’attacco.
MANUTENZIONE
Questo apparato DEWALT è stato progettato per
funzionare a lungo con una manutenzione minima.
Per avere prestazioni sempre soddisfacenti occorre
avere cura dell’apparato e sottoporlo a pulizia
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il
rischio di gravi lesioni personali,
spegnere l’apparato e staccare il
pacco batteria prima di eseguire
qualsiasi regolazione o rimozione/
installazione di dotazioni o
accessori. Un avvio accidentale può
causare lesioni.
Il caricabatteria e il pacco batteria non sono parti
riparabili. Non vi sono parti riparabili all’interno.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore
lubrificazione.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via la polvere
dall’alloggiamento con aria compressa,
non appena vi sia sporco visibile
all’interno e intorno alle prese d’aria
di ventilazione. Quando si esegue
questa procedura indossare occhiali
di protezione e mascherine antipolvere
omologati.
AVVERTENZA: non utilizzare solventi o
altri prodotti chimici aggressivi per pulire
le parti non metalliche dell’apparato.
Questi prodotti chimici indeboliscono i
materiali utilizzati per questi componenti.
Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e sapone delicato. Non
far penetrare del liquido all’interno
dell’apparato, e non immergere alcuno
dei suoi componenti direttamente in un
liquido.
MANUTENZIONE DELL’ESTREMITÀ A CONO (FIG. 1, 3)
Se l’estremità a cono (d) diventa difficile da ruotare,
è possibile che sia contaminata da segatura di
cartongesso.
1. Rimuovere l’estremità a cono dall’apparato.
2. Sciacquare con acqua calda in abbondanza
mentre si ruota il collare di regolazione della
profondità della vite (b) e il collare di bloccaggio
(c). Non utilizzare mai olio o solventi.
3. Asciugare completamente l’estremità a cono
prima di rimontare l’apparato.
ISTRUZIONI DI PULIZIA PER IL CARICABATTERIA
AVVERTENZA: rischio di scossa
elettrica. Scollegare il caricabatteria dalla
presa di alimentazione CA prima della
pulizia. È possibile rimuovere lo sporco
e il grasso dall’esterno del caricabatteria
utilizzando un panno o una spazzola
morbida non metallica. Non utilizzare
acqua o soluzioni detergenti.
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto
sono stati collaudati soltanto gli
accessori offerti da DEWALT, quindi
l’utilizzo di accessori diversi potrebbe
essere rischioso. Per ridurre il rischio
di lesioni, su questo prodotto vanno
utilizzati solo gli accessori raccomandati
DEWALT.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori
informazioni sugli accessori più adatti.
77
ITALIANO
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. Questo prodotto
non deve essere smaltito con i normali
rifiuti domestici.
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o
non è più utilizzato, non effettuare lo smaltimento
con i rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta
differenziata.
La raccolta differenziata di prodotti usati
e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo
dei materiali. Il riutilizzo di materiali
riciclati aiuta a impedire l’inquinamento
ambientale e riduce la richiesta di
materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata
di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, presso le
sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore
al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei
suoi prodotti alla fine della loro vita utile. Per usufruire
di questo servizio, restituire il prodotto presso un
riparatore autorizzato che lo raccoglie per conto di
DEWALT.
È possibile individuare il riparatore autorizzato
più vicino rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona
all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti,
è possibile consultare un elenco dei riparatori
autorizzati DEWALT e tutti i dettagli relativi alla
nostra assistenza post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
Pacco batteria ricaricabile
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere
ricaricato quando non fornisce più energia sufficiente
per eseguire compiti che prima erano eseguiti
agevolmente. Al termine della sua vita operativa, il
pacco batteria va smaltito con la dovuta cura per
l’ambiente.
• Far scaricare completamente il pacco batterie,
poi rimuoverlo dall’apparato.
• Le celle Li-Ion sono riciclabili. Consegnarle al
rivenditore o ad un servizio di riciclaggio di zona.
I pacchi batteria raccolti verranno riciclati o
smaltiti in modo corretto.
78
NEDERLANDS
GIPSPLAAT ACCUSCHROEVENDRAAIER
DCF620, DCF621
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en
innovatie maken DEWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel
gereedschap.
Technische gegevens
Spanning
Type
Accutype
Afgegeven vermogen
Snelheid onbelast
Bithouder
Maximale schroef ø
Maximaal aanhaalmoment (hard/zacht)
Koppelingsmethode
Gewicht (zonder accu)
LPA (geluidsdruk)
KPA (onzekerheidsfactor geluidsdruk)
LWA (akoestisch vermogen)
KWA (onzekerheid akoestisch vermogen)
kg
DCF620
18
1
Li-Ion
435
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
30/5
dieptegevoelig
1,08
DCF621
14,4
1
Li-Ion
360
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
27/4
dieptegevoelig
1,08
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
77
3
88
3
77
3
88
3
V
W
rpm
mm
mm
Nm
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah =
m/s2
< 2,5
Onzekerheid K =
m/s2
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratieemissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
< 2,5
1,5
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
79
NEDERLANDS
Zekeringen:
Europa
EG-conformiteitsverklaring
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
RICHTLIJN VOOR MACHINES
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GIPSPLAAT ACCUSCHROEVENDRAAIER
DCF620, DCF621
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 60745-1; EN 60745-2-2.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2014/30/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Wijst op risico van een elektrische
schok.
Horst Grossmann
Vice-president Techniek en productontwikkeling
DEWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
03.06.2014
Wijst op brandgevaar.
DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB144 DCB145 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185
Accu
Accutype
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
14.4
18
18
18
18
18
18
Spanning
VDC
Capaciteit
Ah
3.0
1.5
4.0
2.0
5.0
1.3
3.0
1.5
4.0
2.0
5.0
1.3
Gewicht
kg
0.53
0.30
0.54
0.30
0.52
0.30
0.64
0.35
0.61
0.40
0.62
0.35
Lader
Netspanning
VAC
Accutype
Laadtijd bij
benadering van accu’s
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Gewicht
80
kg
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
d)
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
e)
f)
Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
81
NEDERLANDS
e)
f)
g)
Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
82
f)
g)
Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) GEBRUIK EN VERZORGING VAN GEREEDSCHAP
OP ACCU
a) Gebruik alleen de lader die door de
fabrikant wordt opgegeven. Een lader die
geschikt is voor één accutype, kan een risico
op brand veroorzaken indien gebruikt met
een andere accu.
b) Gebruik elektrische gereedschappen
uitsluitend met speciaal omschreven
accu’s. Gebruik van andere accu’s kan leiden
tot letsel en brandgevaar.
c) Als de accu niet in gebruik is, dient u
deze uit de buurt te houden van andere
metalen voorwerpen zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die
een verbinding van het ene contactpunt
met het andere kunnen maken. Het
kortsluiten van de accucontactpunten samen
kan brandwonden of brand veroorzaken.
d) Als het gereedschap te zwaar wordt
belast, kan er vloeistof uit de accu
lekken; vermijd contact hiermee. Als u
per ongeluk hier toch mee in contact
komt, spoelt u met water. Als de vloeistof
in contact met de ogen komt, dient u
daarnaast medische hulp in te roepen.
Vloeistof afkomstig uit de accu kan irritatie of
brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
NEDERLANDS
Aanvullende Speciale
Veiligheidsregels voor
Schroevendraaiers
• Houd elektrisch gereedschap vast aan
de geïsoleerde handgrepen wanneer u
werk uitvoert waarbij de schroevendraaier
verborgen bedrading kan raken. Contact
met een draad waar spanning op staat,
zal onbedekte metalen onderdelen van het
elektrisch gereedschap onder stroom zetten en
de gebruiker een elektrische schok geven.
• Draag gehoorbescherming als u de
accuschroevendraaier gebruikt. Blootstelling
aan lawaai kan gehoorverlies veroorzaken.
• Bits en gereedschappen worden tijdens het
werken heet. Draag handschoenen wanneer u
ze aanraakt.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging .
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico van brandwonden omdat accessoires
tijdens het gebruik heet worden.
– Risico van persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage bevat,
is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2014 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding
bevat belangrijke instructies voor de veiligheid en
voor de bediening van geschikte acculaders.
• Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies
en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader,
de accu en het product dat de accu gebruikt.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Laat geen vloeistof in
de lader dringen. Dit zou kunnen leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Beperk het risico van
letsel, laad alleen oplaadbare accu’s
op van het merk DEWALT. Andere
typen accu’s zouden uit elkaar kunnen
springen en persoonlijk letsel en schade
kunnen veroorzaken.
VOORZICHTIG: Houd toezicht op
kinderen zodat zij niet met het apparaat
kunnen spelen.
KENNISGEVING: Onder bepaalde
omstandigheden kan er kortsluiting
in de lader ontstaan door vreemde
materialen, wanneer de stekker van
de lader in het stopcontact zit. Houd
vreemde materialen die geleidende
eigenschappen hebben, zoals, maar
niet uitsluitend, slijpstof, metaalsnippers,
staalwol, aluminiumfolie of een
ophoping van metaaldeeltjes, weg uit
de uitsparingen in de lader. Trek altijd
de stekker uit het stopcontact wanneer
er geen accu in de lader zit. Trek de
stekker van de lader uit het stopcontact
voordat u de lader gaat reinigen.
• Probeer NIET de accu op te laden met
andere laders dan die in deze handleiding
worden beschreven. De lader en de accu zijn
speciaal voor elkaar ontworpen.
• Deze laders zijn niet bedoeld voor een
andere toepassing dan het opladen van
oplaadbare accu’s van DEWALT. Andere
toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van
brand, elektrische schok of elektrocutie.
• Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.
• U kunt beter niet aan het snoer trekken
wanneer u de stekker van de lader uit het
stopcontact trekt. Er is dan minder risico op
beschadiging van het snoer en van de stekker.
83
NEDERLANDS
• Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst
dat niemand erop kan stappen of erover kan
struikelen, en het snoer niet op een andere
manier kan beschadigen of onder spanning
kan komen te staan.
• Gebruik alleen een verlengsnoer als het er
werkelijk niet anders kan. Gebruik van een
ongeschikt verlengsnoer kan het risico van
brand, elektrische schok of elektrocutie tot
gevolg hebben.
• Plaats niet iets boven op een lader en plaats
de lader niet op een zacht oppervlak omdat
hierdoor de ventilatiesleuven kunnen worden
geblokkeerd en de lader binnenin veel te
heet wordt. Plaats de lader niet in de buurt van
een warmtebron. De lader wordt geventileerd
door sleuven boven en onder in de behuizing.
• Gebruik de lader niet met een beschadigd
snoer of een beschadigde stekker — laat
deze onmiddellijk vervangen.
• Gebruik de lader niet als er hard op is
geslagen, als de lader is gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Breng de lader
naar een erkend servicecentrum.
• Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader
naar een erkend servicecentrum wanneer
service of reparatie nodig is. Onjuiste
montage kan leiden tot het risico van een
elektrische schok, elektrocutie of brand.
• Als het netsnoer is beschadigd, moet het
onmiddellijk worden vervangen door de
fabrikant, een servicemonteur van de fabrikant
of een dergelijk vakbekwaam persoon, zodat
risico is uitgesloten.
• Trek de stekker van de lader uit het
stopcontact voordat u de lader gaat
schoonmaken. Er is dan minder risico van
een elektrische schok. Het risico is niet minder
wanneer u de accu verwijderd.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te
sluiten.
• De lader is ontworpen voor de 230V
stroomvoorziening van een woning. Probeer
de lader niet te gebruiken op een andere
spanning. Dit geldt niet voor de 12V-lader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De DCB105, DCB107 en DCB112 laders zijn
geschikt voor 10,8 V, 14,4 V en 18 V Li-Ion
(DCB127, DCB140, DCB141, DCB142, DCB143,
DCB144, DCB145, DCB180, DCB181, DCB182,
DCB183, DCB184 en DCB185) accu’s.
84
DEWALT laders hoeven niet te worden afgesteld
en zijn zo ontworpen dat zij zeer gemakkelijk in het
gebruik zijn.
Oplaadprocedure (afb. [fig.] 2)
1. Steek de acculader (j) in een geschikt
stopcontact voordat u de accu erin plaatst.
2. Plaats de accu (g) in de acculader. Het rode
(oplaad-) lampje knippert continu om aan te
geven dat het oplaadproces is begonnen.
3. Het voltooien van het opladen wordt
aangegeven doordat het rode lampje continu
AAN blijft. De accu is volledig opgeladen en kan
nu worden gebruikt of in de acculader worden
gelaten.
OPMERKING: U kunt maximale prestaties en
levensduur van Li-Ion-accu’s garanderen door de
accu’s volledig op te laden voordat u deze voor het
eerst in gebruik neemt.
Laadproces
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de
laadstatus van de accu.
Laadindicaties: DCB105
laden
geheel opgeladen
hot/cold pack delay (vertraging
hete/koude accu)
vervang de accu
Laadindicaties: DCB107, DCB112
laden
geheel opgeladen
hot/cold pack delay
(vertraging hete/koude
accu)*
*DCB107, DCB112: Het rode lampje
blijft knipperen, maar er brandt ook
een geel indicatielampje wanneer de
functie actief is. Wanneer de accu een
geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat
het gele lampje uit en hervat de lader de
laadprocedure.
De geschikte lader(s) laden niet een kapotte accu
op. Het lampje zal niet of onregelmatig gaan
branden en de lader geeft daarmee aan dat de accu
kapot is.
NEDERLANDS
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets
mis is met de lader.
• Spat NIET met water en dompel de accu niet
onder in water of andere vloeistoffen.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de
lader en de accu dan testen door een geautoriseerd
servicecentrum.
• Gebruik of bewaar het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ˚C of meer kan bereiken (bijvoorbeeld in
een schuurtje of een metalen loods in de
zomer).
HOT/COLD PACK DELAY (VERTRAGING HETE/KOUDE ACCU)
Wanneer de lader waarneemt dat een accu te
warm of te koud is, wordt onmiddellijk een Hot/Cold
Delay gestart en wordt het laden uitgesteld tot de
accu een geschikte temperatuur heeft bereikt. De
lader schakelt dan automatisch over op de acculaadstand. Deze functie waarborgt een maximale
levensduur van de accu.
Een koude accu zal half zo snel opladen als een
warme accu. De accu zal minder snel opladen
gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op
maximumsnelheid gaan opladen, ook niet als de
accu warmer wordt.
UITSLUITEND LITHIUM ION-ACCU’S
XR Li-Ion-gereedschap is ontworpen met een
Elektronisch Beveiligingssysteem dat ervoor zorgt
dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet
wordt of te veel wordt ontladen.
Het product zal automatisch uitgeschakeld worden,
als het elektronisch beschermingssysteem actief
wordt. Als dit gebeurt, zet u de Li-Ion-accu op de
lader, totdat deze volledig geladen is.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst in of
verwijdert uit de lader kan het stof of de damp
door een vonk vlamvatten.
• Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van
de accu in de lader. Wijzig de accu op geen
enkele manier als deze niet past in een lader
die niet geschikt is, omdat de accu kan
openbarsten waardoor ernstig persoonlijk
letsel kan ontstaan.
• Laad de accu’s alleen op in DEWALT-laders.
WAARSCHUWING: Probeer nooit
om welke reden dan ook de accu te
openen. Als de behuizing van de accu
is gescheurd of beschadigd, zet de
accu dan niet in de lader. Klem een
accu niet vast, laat een accu niet vallen,
beschadig een accu niet. Gebruik een
accu of lader waar hard op is geslagen,
die is gevallen, waar overheen is
gereden of die op welke manier dan
ook is beschadigd (dat wil zeggen,
doorboord met een spijker, geraakt
met een hamer, vertrapt) niet. Een
elektrische schok of elektrocutie kan het
gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s
terug naar het servicecentrum zodat ze
kunnen worden gerecycled.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap wanneer het niet in
gebruik is, op z'n zijkant op een
stabiel oppervlak waar het niet
kan vallen of omvallen. Sommige
gereedschappen met grote accu's
kunnen rechtop staan op de accu
maar kunnen gemakkelijk worden
omgegooid. um zodat ze kunnen
worden gerecycled.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li-Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten
en lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
85
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk
of vlam wordt blootgesteld.
Accu
ACCUTYPE
De DCF620 werkt op een 18 volt XR Li-ion accu.
Transport
De DCF621 werkt op een 14,4 volt XR Li-ion accu.
DEWALT accu’s voldoen aan alle van toepassing
zijn verzendvoorschriften zoals deze zijn bepaald
door de bedrijfstak en door wettelijke normen,
zoals Aanbevelingen voor het Transport van
Gevaarlijke Goederen van de UN; Voorschriften
voor Gevaarlijke Goederen van de International
Air Transport Association (IATA) , Voorschriften
Internationale Maritieme Gevaarlijke Goederen
(IMDG) en de Europese Overeenkomst Betreffende
het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen
over de Weg (ADR). Lithium-ion cellen en accu’s zijn
getest in overeenstemming met Hoofdstuk 38.3 van
de Aanbevelingen voor het Transport van Gevaarlijke
Goederen Handleiding van Testen en Criteria.
Aanbevelingen voor opslag
In de meeste gevallen zal de verzending van een
DEWALT accu vrijgesteld zijn van de classificatie als
volledig voorgeschreven Gevaarlijk Materiaal van
Klasse 9. Over het algemeen zijn de twee gevallen
die verzending Klasse 9 vragen:
1. Verzending door de lucht van meer dan
twee DEWALT lithium-ion accu wanneer
de verpakking alleen accu’s bevat (geen
gereedschap) en
2. Een verzending die een lithium-ion accu bevat
die een energieklassificering van meer dan 100
W/uur (Wh) heeft. Op alle lithium-ion accu’s
staat de W/Uur-klassificering vermeld.
Ongeacht of een verzending wordt geacht een
vrijstelling te hebben of volledig voorgeschreven,
is voor de verantwoordelijkheid van de verzender
de meest recente voorschriften voor verpakking,
labeling/markering en vereisten ten aanzien van
documentatie.
Tijdens het transport kunnen accu’s mogelijk vlam
vatten als de aansluitingen van de accu onbedoeld
in aanraking komen met geleidende materialen.
Controleer dat tijdens het transport de aansluitingen
van de accu afgeschermd zijn en goed geïsoleerd
van materialen die ermee in contact kunnen komen
en kortsluiting kunnen veroorzaken.
De informatie die in dit hoofdstuk van de handleiding
wordt verstrekt, wordt verstrekt in goed vertrouwen
en wordt geacht nauwkeurig te zijn op het moment
dat het document werd opgesteld. Er wordt echter
geen garantie gegeven, impliciet of expliciet. Het is
voor de verantwoordelijkheid van de koper ervoor te
zorgen dat zijn activiteiten in overeenstemming zijn
met de geldende voorschriften.
86
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik
zijn.
2. Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u
deze voor optimale resultaten het beste volledig
opgeladen opslaan op een koele, droge plaats
buiten de lader.
OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig
ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor
gebruik weer worden opgeladen.
Labels op de oplader en accu
Behalve de pictogrammen die in deze handleiding
worden gebruikt, kunnen de volgende
pictogrammen op de labels op de lader en op de
accu staan:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Zie Technische gegevens voor de
oplaadtijd.
Accu bezig met opladen.
Accu opgeladen.
Accu defect.
Hete/koude accuvertraging.
Niet doorboren met geleidende
voorwerpen.
Laad geen beschadigde accu‘s op.
Niet blootstellen aan water.
Zorg dat defecte snoeren onmiddellijk
worden vervangen.
NEDERLANDS
k. Riemhaak
Uitsluitend opladen tussen 4 ˚C en 40 ˚C.
Alleen voor gebruik binnenshuis.
Bied de accu als chemisch afval aan en
houd rekening met het milieu.
Laad DEWALT-accu’s alleen op met de
aangewezen DEWALT-laders. Wanneer
u andere accu’s dan de aangewezen
DEWALT-accu’s oplaadt met een
DEWALT-lader dan kunnen deze barsten
of kan dit leiden tot andere gevaarlijke
situaties.
Gooi de accu niet in het vuur
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Accuschroevendraaier
2 Accu’s
1 Acculader
1 TSTAK compatibel koffer
1 Gebruiksaanwijzing
OPMERKING: Bij de N-modellen worden geen
accu’s, laders en gereedschapskoffer geleverd.
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb.1)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
Diepteinstelling
Schroefdiepte instelkraag
Vergrendelkraag
Neus
Accu-vrijgaveknop
Accu
Aan/Uit-schakelaar
Regelknop vooruit/achteruit
Vergrendelknop Aan
LED-werklamp
HULPSTUK VOOR SCHROEFBANDEN DCF6201 (AFB. 5)
(APART VERKRIJGBAAR)
l. Schroefgeleider
m. Schroeflengte instelling
n. Diepte instelling
o. Aandrukmechanisme
p. Schoen
q. Aandrukmechanisme vrijgaveknop
r. Vrijgaveknoppen
s. Hulpstuk voor schroefbanden schroevendraaier
bit
BEDOELD GEBRUIK
Uw gipsplaat accuschroevendraaier is ontworpen
voor het schroeven van gipsschroeven door
gipswanden in houten of metalen steunbalken.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze gipsplaat accuschroevendraaier is
professioneel elektrisch gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Spindel-vrijloop
Deze schroevendraaier is uitgerust met een
ontkoppelbare, niet-meedraaiende spindel; de
spindel draait pas wanneer druk op de machine
wordt uitgeoefend. Hierdoor kunnen schroeven op
de schroevendraaierstift worden geplaatst terwijl de
machine draait.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
87
NEDERLANDS
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt
is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap
(zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1.5 mm2; de maximale lengte is
30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Verwijder altijd
eerst de accu voordat u het toestel
monteert of afstelt. Schakel het
gereedschap altijd uit voordat u de accu
insteekt of verwijdert.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT-accu’s en -laders.
De accu in het gereedschap plaatsen
De accu uit het gereedschap nemen
(Afb. 2)
WAARSCHUWING: Beperk het
gevaar op ernstig persoonlijk
letsel tot een minimum: zet het
gereedschap uit en neem de accu
uit, voordat u een aanpassing
uitvoert of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
Wanneer het apparaat per ongeluk
wordt gestart, kan dat letsel tot gevolg
hebben.
OPMERKING: Controleer dat uw accu (f) geheel is
opgeladen.
DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP
INSTALLEREN
1. Zet de inkeping binnenin het handvat op één lijn
met de accu (Afb. 2).
2. Schuif de accu stevig in de handgreep totdat u
de vergrendeling hoort vastklikken.
DE ACCU UIT HET GEREEDSCHAP HALEN
1. Druk op de accu-vrijgaveknop (e) en trek
de accu stevig uit de handgreep van het
gereedschap.
2. Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven
in het ladergedeelte van deze handleiding.
88
ACCU’S MET VERMOGENMETER (AFB. 2)
Er zijn DEWALT-accu’s met een vermogenmeter en
deze bestaat uit drie groene LED-lampjes die een
aanduiding geven van de hoeveelheid lading die de
accu nog heeft.
U kunt de vermogenmeter activeren door de knop
(t) van de vermogenmeter ingedrukt te houden.
Een combinatie van de drie groene LED-lampjes
gaat branden en dat geeft een aanduiding van de
hoeveelheid lading die de accu nog heeft. Wanneer
de lading in de accu onder het bruikbare niveau ligt,
gaat de vermogenmeter niet branden en moet de
accu worden opgeladen.
OPMERKING: De accumeter geeft slechts een
indicatie van de hoeveelheid lading die de accu
nog heeft. De meter geeft geen aanwijzingen
over de functionaliteit van het gereedschap en
is onderhevig aan schommelingen afhankelijk
van productcomponenten, temperatuur en de
toepassing door de eindgebruiker.
Bithouders wisselen (Afb. 3)
1. Draai de vergrendelkraag (c) 1/4 slag om de
neus uit de behuizing te ontgrendelen.
2. Trek de neus (d) uit de behuizing.
3. Om te verwijderen:
a. Pak de bithouder (v) vast.
b. Druk het in de behuizing terwijl u de kraag
indrukt (u).
c. Draai de bithouder tot de koppeling
vastslaat.
d. Trek de bithouder naar buiten terwijl u de
kraag ingedrukt houd.
4. Duw en draai de nieuwe bithouder in de
behuizing terwijl u de kraag ingedrukt houd,
tot de vergrendeling in de groef van de
bithouderschacht klikt.
5. Herplaats de neus (d) door deze in de behuizing
te plaatsen en 1/4 slag te draaien, zodat de
pijl op de behuizing op één lijn staat met het
vergrendelingssymbool op de kraag.
Bits wisselen (Afb. 3)
1. Draai de vergrendelkraag (c) ¼ slag om de neus
uit de behuizing te ontgrendelen.
2. Trek de neus (d) naar voren en verwijder deze
uit de behuizing.
3. Gebruik een tang om een versleten bit te
verwijderen en plaats een nieuw bit.
NEDERLANDS
Diepte instelling
Volg de markering op de kraag om de
bevestigingsdiepte te verhogen of te verlagen.
Draai de kraag naar rechts om de schroef dieper
in het werkstuk te schroeven. Draai de kraag naar
links om de schroef minder diep in het werkstuk te
schroeven.
Voor ingebruikneming
1. Controleer dat uw accu (geheel) is opgeladen.
2. Plaats de geschikte accessoire voor de
aandrijving.
3. Selecteer de rotatie vooruit of achteruit.
4. Stel de geschikte aandrijfdiepte in.
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Beperk het
gevaar op ernstig persoonlijk
letsel tot een minimum: zet het
gereedschap uit en neem de accu
uit, voordat u een aanpassing
uitvoert of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
Wanneer het apparaat per ongeluk
wordt gestart, kan dat letsel tot gevolg
hebben.
Juiste handpositie (afb. 4)
WAARSCHUWING: Beperk het risico
op ernstig persoonlijk letsel, plaats
ALTIJD uw handen in de juiste positie,
zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
op ernstig persoonlijk letsel, houd het
gereedschap ALTIJD stevig vast, zodat
u bent voorbereid op een plotselinge
terugslag.
Voor de juiste handpositie zet u één hand op de
achterkant van de handgreep. Pas op dat u de
luchtgaten niet blokkeert (x).
In- en uitschakelen (afb. 1)
1. U kunt het apparaat in werking zetten door
op de schakelaar voor variabele snelheid te
drukken (g). De druk die u uitoefent op de
schakelaar voor variabele snelheid bepaalt de
snelheid van het gereedschap.
2. Als u het gereedschap wilt laten stoppen laat u
de schakelaar voor de variabele snelheid los (g).
VERGRENDELINGSKNOP
Om de aan/uit-schakelaar (g) in de aan-stand te
vergrendelen, drukt u op de aan/uit-schakelaar
en daarna op de vergrendelingsknop (i). Het
gereedschap blijft draaien. Om het gereedschap
uit te schakelen als deze is vergrendeld, drukt u
eenmaal op de aan/uit-schakelaar en laat u deze
los. U kunt horen en zien dat de vergrendelingsknop
naar beneden schuift.
VOORZICHTIG: Controleer voordat
u het gereedschap gebruikt (elke keer)
dat het vergrendelingsmechanisme vrij
kan bewegen. Zorg ervoor dat u het
vergrendelingsmechanisme ontgrendeld
voordat u de accu verwijderd. Als u dit
niet doet zal het gereedschap meteen
starten zodra de accu wordt geplaatst.
Dit kan schade of letsel tot gevolg
hebben.
Schroeven (Afb. 1, 4)
Voor het beste resultaat, houdt u de
schroevendraaier vast met uw hand op één lijn
met de schroef en drukt u op de variabele snelheid
schakelaar met de laatste één of twee vingers van
uw hand. Dit verminderd de kans dat de schroef
uit het hulpstuk schuift wanneer er druk op wordt
uitgeoefend.
Om de schroef vast te draaien, plaatst u het op het
bit en drukt u de variabele snelheid schakelaar in en
duwt u de schroef met een soepele, doorlopende
beweging in het werkstuk. Als de schroef vastzit, zal
de koppeling automatisch ontkoppelen.
1. Plaats het bit in de bithouder.
2. Stel de diepte instelling in (a).
3. Controleer de juiste draairichting en startpositie
van de schroevendraaier en plaats een schroef
op het bit.
4. Druk tegen het werkoppervlak om de schroef
vast te schroeven tot de diepte instelling het
werkoppervlak aanraakt. De schroevendraaier
ratelt automatisch en trekt het bit uit de schroef.
5. Deze schroevendraaier met diepteinstelling is
geschikt voor het schroeven van gipsschroeven.
ONTHOUD VOOR DEZE DIEPTE GEVOELIGE KOPPELING
A.U.B. DAT:
• Het bit niet draait totdat er op het apparaat
wordt gedrukt. Druk om in te schakelen.
• De aan/uit-schakelaar werkt niet tot
het gereedschap in de voorwaartse of
achterwaartse positie staat.
89
NEDERLANDS
SCHROEVEN MET SCHROEFBANDEN (AFB. 5)
Om schroefbanden te gebruiken moet het DCF6201
hulpstuk worden gebruikt. Het magazijnhulpstuk
zorgt voor snellere uitvoering wanneer u meerdere
schroeven schroeft. Instructies voor installatie,
gebruik en reiniging van dit hulpstuk zijn bijgevoegd
in de handleiding van het hulpstuk.
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DEWALT is
ontworpen om gedurende een lange periode te
werken met een minimum aan onderhoud. Een
blijvend goede werking is afhankelijk van goede
verzorging en regelmatig reinigen.
WAARSCHUWING: om het risico op
ernstig letsel te verkleinen, dient u
het gereedschap uit te schakelen en
de accuset te verwijderen voordat u
hulpstukken of accessoires aan- of
afkoppelt. Een toevallige activering kan
letsel toebrengen.
Aan de lader en de accu kan geen onderhoud
worden verricht. Er zitten in het apparaat geen
onderdelen die onderhoudswerkzaamheden door de
gebruiker vereisen.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
90
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
NEUS ONDERHOUD (AFB. 1, 3)
Als de neus (d) moeilijk te draaien is, kan deze zijn
vervuild met gipswand stof.
1. Verwijder de neus uit het gereedschap.
2. Reinig de neus met warm water, terwijl
u de schroefdiepte instelkraag (b) en de
vergrendelkraag (c) draait. Gebruik nooit olie of
oplosmiddelen.
3. Droog de neus helemaal voordat u het weer
aan het gereedschap bevestigd.
INSTRUCTIES VOOR HET REINIGEN VAN DE LADER
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Neem, voordat u met
de reiniging begint, de stekker van de
lader uit het stopcontact. U kunt stof
en vet van de buitenzijde van de lader
verwijderen met een doek of een zachte,
niet-metalen borstel. Gebruik geen
water of schoonmaakmiddelen.
Optionele hulpstukken
WAARSCHUWING: Omdat
hulpstukken, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het risico
van letsel te beperken, mogen bij dit
product uitsluitend accessoires worden
gebruikt die zijn aanbevolen door
DEWALT.
Raadpleeg uw dealer voor nadere informatie over de
geschikte hulpstukken en accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
NEDERLANDS
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Herlaadbare accu
Deze duurzame accu moet herladen worden als hij
niet krachtig genoeg blijkt tijdens het uitvoeren van
klussen die daarvoor vlot verliepen. Aan het einde
van zijn technische levensduur dient u dit werktuig
weg te gooien met respect voor het milieu:
• Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze
vervolgens uit het werktuig.
• Li-Ion-cellen recyclebaar. Breng ze terug bij uw
leverancier of naar het milieupark bij u in de
buurt. De ingezamelde accu’s zullen worden
gerecycled of op juiste wijze tot afval worden
verwerkt.
91
NORSK
TRÅDLØS SKRUTREKKER FOR GIPSPLATER
DCF620, DCF621
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til
en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Spenning
Type
Batteritype
Effekt
Ubelastet hastighet
Bit holder
Maksimum skrue ø
Maksimum moment (hard/myk)
Clutchemetode
Vekt (uten batteripakke)
LPA (lydtrykk)
KPA (lydtrykk usikkerhet)
LWA (lydeffekt)
KWA (lydeffekt usikkerhet)
kg
DCF620
18
1
Li-Ion
435
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
30/5
dybdefølsom
1,08
DCF621
14,4
1
Li-Ion
360
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
27/4
dybdefølsom
1,08
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
77
3
88
3
77
3
88
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
V
W
rpm
mm
mm
Nm
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
ah =
m/s2
Usikkerhet K =
m/s2
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
92
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
Sikringer:
Europa
230 V verktøy
10 A, nettspenning
NORSK
Definisjoner: Retningslinjer for
sikkerhet
Overensstemmelseserklæring
med EU
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået
de enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og
vær spesielt oppmerksom på disse symbolene.
MASKINERIDIREKTIV
FARE: Angir en eksisterende
farlig situasjon som, og hvis den ikke
unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
TRÅDLØS SKRUTREKKER FOR GIPSPLATER
DCF620, DCF621
DEWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til dødsfall eller alvorlig
personskade.
Disse produktene er også i samsvar med direktiv
2014/30/EU og 2011/65/EU. For mer informasjon,
vennligst kontakt DEWALT på følgende adresser eller
se baksiden av håndboken.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig
situasjon som, og hvis den ikke unngås,
kan føre til mindre eller moderat
personskade.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av
den tekniske filen og fremsetter denne erklæringen
på vegne av DEWALT.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke
er relatert til personskader, men som
kan føre til skader på utstyr hvis den
ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Horst Grossmann
Ingeniørvirksomhet
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
03.06.2014
Batteripakke
DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB144 DCB145 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185
Batteritype
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Spenning
VDC
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
18
18
Kapasitet
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Vekt
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
Lader
Netspanning
VAC
Batteritype
Omtrentlig ladetid på
batteripakker
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Vekt
kg
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
93
NORSK
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik
at skaderisikoen kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler for
elektriske verktøy
ADVARSEL! Les alle
sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse
av advarslene og instruksjonene kan
resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG INSTRUKSJONER
FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til
ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller
ditt batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) SIKKERHET PÅ ARBEIDSOMRÅDET
a) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete
eller mørke områder er en invitasjon til ulykker.
b) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c) Hold barn og tilskuere borte mens du
bruker et elektrisk verktøy. Distraksjoner
kan føre til at du mister kontrollen.
2) ELEKTRISK SIKKERHET
a) Støpselet til elektriske verktøy må passe
til stikkontakten. Aldri modifiser støpselet
på noen måte. Ikke bruk adaptere med
jordede elektriske verktøy. Umodifiserte
støpsler og stikkontakter som passer vil
redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b) Unngå kroppskontakt med jordete
overflater slik som rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap. Det finnes en økt risiko for
elektrisk sjokk dersom kroppen din er jordet.
c) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn
eller våte forhold. Dersom det kommer vann
inn i et elektrisk verktøy vil det øke risikoen for
elektrisk sjokk.
d) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk
ledningen til å bære, trekke eller dra ut
støpselet til det elektriske verktøyet. Hold
ledningen borte fra varme, olje, skarpe
kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk
sjokk.
e) Når du bruker et elektrisk verktøy
utendørs, bruk en skjøteledning som
er egnet for utendørs bruk. Bruk av en
skjøteledning beregnet for utendørs bruk
reduserer risikoen for elektrisk sjokk.
94
f)
Dersom bruk av et elektrisk verktøy på
et fuktig sted er uunngåelig, bruk en
strømkilde med jordfeilbryter (RCD). Bruk
av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) PERSONLIG SIKKERHET
a) Hold deg våken, hold øye med det du
gjør og bruk sunn fornuft når du bruker
et elektrisk verktøy. Ikke bruk et elektrisk
verktøy dersom du er trøtt eller er påvirket
av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk
av elektriske verktøy kan føre til alvorlig
personskade.
b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid
vernebriller. Verneutstyr slik som støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm, eller hørselsvern
brukt under passende forhold vil redusere
personskader.
c) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at
bryteren er i av-stillingen før du kobler
til strømkilden og/eller batteripakken,
plukker opp eller bærer verktøyet. Å bære
elektriske verktøy med fingeren på bryteren
eller å sette inn støpselet mens elektriske
verktøy har bryteren på øker faren for ulykker.
d) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du
slår på det elektriske verktøyet. En nøkkel
som er festet til en roterende del av det
elektriske verktøyet kan føre til personskade.
e) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste
og stå støtt hele tiden. Dette fører til at
du har bedre kontroll over det elektriske
verktøyet ved uventede situasjoner.
f) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg
løstsittende klær eller smykker. Hold hår,
antrekk og hansker borte fra bevegelige
deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige
deler.
g) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning,
må du sørge for at disse er koblet til og
ordentlig sikret. Bruk av støvoppsamlere
kan redusere støvrelaterte farer.
4) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV ELEKTRISKE VERKTØY
a) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det
elektriske verktøyet som situasjonen
krever. Det riktige elektriske verktøyet vil
gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan
slå verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk
verktøy som ikke kan kontrolleres med
bryteren er farlig og må repareres.
NORSK
c)
d)
e)
f)
g)
Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet
før du foretar noen justeringer, endrer
tilbehør eller lagrer elektriske verktøy.
Slike preventive sikkerhetsforanstaltninger
reduserer risikoen for å starte det elektriske
verktøyet ved et uhell.
Lagre elektriske verktøy som ikke
er i bruk, utilgjengelig for barn og la
ikke personer som ikke er kjent med
det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy
er farlige i hendene på utrenede brukere.
Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller
om bevegelige deler er feiljustert eller
fastskjært, om deler er ødelagt eller
andre forhold som kan påvirke driften
av verktøyet. Dersom det er skadet, få
verktøyet reparert før neste bruk. Mange
ulykker forårsakes av dårlig vedlikeholdte
verktøy.
Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt
vedlikeholdte skjæreverktøy med skarpe
skjærekanter setter seg mindre sannsynlig
fast og er lettere å kontrollere.
Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene,
osv., i samsvar med disse instruksjonene
og ta i betraktning arbeidsforholdene og
det arbeidet som skal utføres. Bruk av
det elektriske verktøyet for oppgaver som er
forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) BRUK OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIDREVNE VERKTØY
a) Bruk kun laderen som er spesifisert av
produsenten. En lader som passer for
en type batteripakke kan føre til brannfare
dersom den brukes med en annen
batteripakke.
b) Bruk kun elektriske verktøy sammen
med de spesifiserte batteripakkene. Bruk
av andre batteripakker kan skape risiko for
skader eller brann.
c) Når batteripakken ikke er i bruk, hold
den borte fra andre metallobjekter som
binders, mynter, nøkler, spikere, skruer
eller andre små metallobjekter som kan
skape en forbindelse fra en batteripol til
en annen. Å kortslutte batteripolene kan føre
til brannskader eller brann.
d) Ved hardhendt behandling kan det
komme væske ut fra batteriet. Unngå
kontakt med denne. Dersom du ved et
uhell kommer i kontakt med væsken,
skyll med vann. Dersom du får væsken
i øynene, oppsøk lege umiddelbart.
Batterivæske kan føre til irritasjon eller
forbrenninger.
6) VEDLIKEHOLD
a) Få det elektriske verktøyet ditt
vedlikeholdt av en kvalifisert reparatør
som kun bruker originale reservedeler.
Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet blir
ivaretatt.
Ekstra sikkerhetsregler spesielt for
skrutrekkere
• Hold verktøyet i de isolerte gripeflatene
når du foretar operasjoner der skruen kan
komme i kontakt med skjulte elektriske
ledninger. Kontakt med strømførende ledninger
vil gjøre eksponerte metalldeler av verktøyet
strømførende og gi brukeren elektrisk støt.
• Bruk hørselvern ved bruk av skrutrekkere. Å
bli utsatt for støy kan forårsake hørselstap.
• Bits og verktøy kan bli varme under bruk.
Bruk hansker når du berører dem.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante
sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr,
er det bestemte farer som ikke kan unngås. De er:
– Hørselskader.
– Fare for personskade pga. flygende partikler.
– Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under
bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Bruk hørselvern.
Bruk vernebriller.
DATOKODE PLASSERING
Datokoden, som også inkluderer produksjonsåret, er
trykket på huset.
Eksempel:
2014 XX XX
Produksjonsår
95
NORSK
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteriladere
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN:
Denne manualen inneholder viktige sikkerhets- og
bruksanvisninger for kompatible batteriladere.
• Før du bruker laderen les alle instruksjoner og
advarsels-merker på laderen, batteripakken og
produktet som bruker batteripakken.
ADVARSEL: Fare for støt. Ikke la væske
komme inn i laderen. Det kan resultere i
elektrisk støt.
FORSIKTIG: Fare for brannskader. For
å redusere faren for skader, lad kun
DEWALT oppladbare batterier. Andre
type batterier kan sprekke og forårsake
personskader og materielle skader.
FORSIKTIG: Barn må holdes under
oppsyn, sørg for at de ikke leker med
apparatet.
MERK: Under visse omstendigheter,
når laderen er tilkoplet strømtilførselen,
kan laderen kortsluttes av
fremmedlegemer. Fremmedlegemer av
ledende art som, men ikke begrenset til,
slipestøv, metallspon, aluminiumsfolie,
og enhver oppbygging av metallpartikler
skal ikke komme inn i laderens hulrom.
Kople alltid laderen fra strømtilførselen
når det ikke er en batteripakk i
hulrommet. Kople fra laderen før
rengjøring.
• IKKE forsøk å lade batteripakken med
andre ladere enn de som er nevnt i denne
manualen. Laderen og batteripakken er spesielt
designet for å jobbe sammen.
• Disse ladere er ikke ment for annen bruk
enn lading av DEWALT oppladbare batterier.
Annen bruk kan resultere i brannfare og/eller
elektrisk støt.
• Ikke utsett laderen for regn eller snø.
• Dra i kontakten og ikke ledningen når du
kople laderen fra strømmen. Dette reduserer
faren for skade på kontakten og ledningen.
• Påse at ledningen er plassert slik at den ikke
tråkkes på, snubles i, eller på annen måte
utsettes for skade eller påkjenning.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er
helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.
• Ikke plasser noe på laderen og ikke plasser
laderen på en myk overflate som kan
blokkere ventilasjonsslissene og resultere i
96
for høy innvendig temperatur. Plasser laderen
et sted unna varmekilder. Laderen ventileres
gjennom slisser i toppen og bunnen av huset.
• Ikke bruk lader med skadet ledning eller
kontakt — bytt dem ut med en gang.
• Ikke bruk laderen dersom den har fått
et slag, er mistet i gulvet eller skadet på
annen måte. Lever den på et autorisert
serviceverksted.
• Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på
et autorisert serviceverksted når service eller
reparasjon trenges. Å sette den sammen feil
kan resultere i elektrisk støt eller brann.
• Dersom ledningen er skadet må den byttes
ut med en gang av produsenten, dens
serviceagent eller lignende kvalifisert person for
å unngå farer.
• Kople laderen fra strømtilførselen før
du begynner med rengjøring. Dette
reduserer faren for elektrisk støt. Fjerning av
batteripakken reduserer ikke denne faren.
• ALDRI forsøk på kople 2 ladere sammen.
• Laderen er designet for å bruke standard
230V elektrisk strøm. Ikke forsøk å bruke
den på annen spenning. Dette gjelder ikke
billaderen.
TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN
Ladere
Laderne DCB105, DCB107 og DCB112 kan brukes
med batteripakker med 10.8 V, 14.4 V og 18 V
Li-ion (DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 and DCB185).
DEWALT ladere trenger ingen justeringer, og er
designet til å være så enkle som mulig å bruke.
Ladeprosedyre (fig. 2)
1. Plugg laderen (j) inn i en passende stikkontakt
før du setter inn batteripakken.
2. Sett inn batteripakken (g) i laderen. Den røde
(lade)-lyset vil blinke kontinuerlig og indikere at
ladeprosessen har startet.
3. Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det
røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt
ladet, og kan brukes nå eller bli igjen i laderen.
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid
på Li-Ion batterier, lad batteriet helt opp før første
gangs bruk.
NORSK
Ladeprosess
Se tabellen under for batteripakkenes ladetilstand.
Ladeindikatorer: DCB105
lading
fulladet
varm/kald ladeforsinkelse
Bytt ut batteripakken
Ladeindikatorer: DCB107, DCB112
lading
fulladet
varm/kald
ladeforsinkelse*
*DCB107, DCB112 Det røde lyset vil
fortsette å blinke, men et gult indikatorlys vil
lyse under denne operasjonen. Når batteriet
har kjølt seg ned, vil det gule lyset bli slått av
og laderen vil gjenoppta ladeprosedyren.
Kompatible ladere vil ikke lade en defekt
batteripakke. Laderen vil indikere feilaktig
batteripakke ved at den ikke lyser, eller ved å
indikere blinkemønster for problem pakke eller lader.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med
laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader
og batteripakke til et servicesenter for testing.
VENTETID FOR VARM/KALD PAKKE
Dersom laderen detekterer et batteri som er for
varmt eller for kaldt, vil den automatisk starte en
”varm/kald pakke forsinkelse”, og venter med å
lade til batteriet har passende temperatur. Laderen
vil deretter automatisk skifte til lademodus for
pakken. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid
på batteriet.
En kald batteripakke vil lade med omtrent halve
hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken
vil lade langsommere gjennom hele ladesyklusen, og
vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om
batteriet blir varmt.
KUN LITIUM-ION BATTERIPAKKER
XR Li-ione verktøy er designet med et elektronisk
beskyttelsessystem som vil beskytte batteriet mot
overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av dersom
beskyttelsessystemet aktiveres (Electronic Protection
System). Dersom det skjer, sett Li-Ion batteriet på
laderen til det er helt oppladet igjen.
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for
alle batteripakker
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når
du bestiller nye batteripakker.
Batteriet kommer ikke fullstendig ladet ut av
pakningen. Les sikkerhetsinstruksjonene under før
du bruker batteripakken og laderen. Følg deretter
ladeprosedyrene som er beskrevet.
LES ALLE INSTRUKSJONER
• Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive
omgivelser, slik som i nærheten av
antennelige væsker, gasser eller støv.
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne
støvet eller gassen.
• Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke
modifiser batteripakken på noen måte for
å passe inn i en ikke-kompatibel lader idet
batteripakken kan sprekke og forårsake
alvorlig personskade.
• Lad batteripakkene kun i DEWALT ladere.
• IKKE sprut på eller senke ned i vann eller andre
væsker.
• Ikke lagre eller bruk verktøyet eller
batteripakken på steder der temperaturen
kan nå eller overstige 40 ˚C (105 ˚F) (som
utenfor skur eller metallbygg på sommeren).
ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne
batteripakken av noen årsak. Ikke sett i
laderen dersom batteripakkens ytre er
sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp
i gulvet eller skad batteripakken. Ikke
bruk en batteripakke eller lader som har
fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt
eller skadet på annen måte (f.eks.
gjennomboret av en spiker, slått med
hammer, tråkket på). Det kan resultere
i elektrisk støt. Skadede batteripakker
skal leveres til servicesenteret for
gjenvinning.
FORSIKTIG: Når det ikke er i bruk
plasser verktøyet på siden på en
stabil overflate der det ikke skaper
fare for snubling eller fall. Noen
verktøy med store batteripakker kan stå
på batteripakken, men kan lettes slås
overende.
SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION
(Li-Ion)
• Ikke brenn batteripakken selv om den
er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt.
Batteripakken kan eksplodere i en brann. Giftige
gasser og materialer oppstår når man brenner
litium ion-batteripakker.
97
NORSK
• Hvis batteriets innhold kommer i kontakt
med huden, vasker du området med mild
såpe og vann. Hvis du får batterivæske på
øyet, skyller du det åpne øyet i 15 minutter
eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det trengs
medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt
sammensatt av en blanding av organiske
karbonater og litium-salter.
garantier, hverken eksplisitt eller implisitt. Det er
kjøperens ansvar å sikre at aktivitetene samsvarer
med de gjeldende retningslinjer.
• Innholdet i åpne battericeller kan forårsake
irritasjon av luftveiene. Skaff frisk luft. Søk
medisinsk ettersyn hvis symptomene vedvarer.
DCS551 bruker en 14,4 volts XR Li-ion batteripakke.
ADVARSEL: Fare for brannskader.
Batterivæsken kan antennes hvis den
utsettes for gnister eller flammer.
Transport
DEWALT batterier samsvarer med alle aktuelle
shipping-forskrifter som angitt av bransjen og
lovregler, inkludert UN Recommendations on the
Transport of Dangerous Goods; International Air
Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations, International Maritime Dangerous
Goods (IMDG) Regulations, og European Agreement
Concerning The International Carriage of Dangerous
Goods by Road (ADR). Litium-ion celler og
batterier er testet i henhold til avsnitt 38.3 i ” UN
Recommendations on the Transport of Dangerous
Goods Manual of Tests and Criteria”.
I de fleste tilfeller vil transport av en DEWALT
batteripakke være unntatt fra klassifisering som
et fullt regulert Klasse 9 farlige materiale. Generelt
er det to tilfeller som krever transport i henhold til
Klasse 9:
1. Lufttransport av mer enn to DEWALT litium-ion
batteripakker dersom pakken kun inneholder
batteripakker (ingen verktøy).
2. Transport av et litium-ion batteri med nominell
energi over 100 Watt timer (Wh). Alle litium-ion
batterier har energimerking Watt timer angitt på
pakken.
Uansett om en transport regnes som unntatt eller
fullt regulert, er det senderens ansvar å sjekke de
gjeldende reglene for pakking, etiketter/merking og
dokumentasjon.
Transport av batterier kan kanskje føre til brann
dersom batteripolene utilsiktet kommer i kontakt
med elektrisk ledende materialer. Ved transport
av batterier, pass på at batteripolene er beskyttet
og godt isolerte fra materialer som kan komme i
kontakt og føre til kortslutning.
Informasjonen i dette avsnittet av manualen er gitt
i god tro og ansett som nøyaktig på tidspunktet
dokumentet ble opprettet. Men det gis ingen
98
Batteripakke
BATTERITYPE
DCS551 bruker en 18 volts XR Li-ion batteripakke.
Anbefalinger for lagring
1. Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og
ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk
varme eller kulde. For optimal batteriytelse og
levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur
når de ikke er i bruk.
2. For lang tids lagring, anbefales det for optimalt
resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et
kjølig og tørt sted uttatt av laderen.
MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet.
Batteripakken må lades opp igjen før bruk.
Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i
denne manualen, kan etikettene på laderen og
batteripakken vise følgende piktogrammer:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Se Tekniske data for ladetid.
Batteriet lader.
Batteriet ladet.
Batteri defekt.
Forsinkelse ved varm/kald pakke.
Ikke undersøk med strømførende
gjenstander.
Ikke lad skadede batteripakker.
Ikke utsett for vann.
Få byttet defekte ledninger omgående.
NORSK
Lades kun mellom 4 ˚C og 40 ˚C.
SKRUEMAGASIN DCF6201 (FIG. 5)
(LEVERES SEPARAT)
l. Skrueguide
Kun for innendørs bruk.
m. Skruelengdejustering
Deponer batteripakken på miljøvennlig
vis.
o. Matemekanisme
n. Findybdejustering
Lad kun DEWALT batteripakker med
de angitte DEWALT laderne. Lading
av andre batteripakker enn de angitte
DEWALT batteriene med en DEWALT
lader kan føre til at de sprekker eller til
andre farlige situasjoner.
Ikke brenn batteripakken.
p. Sko
q. Matemekanisme, utløserknapp
r. Utløserknapper
s. Skrutrekkerbit for skruemagasin
BRUKSOMRÅDE
Din skrutrekker for gipsplater har blitt laget for å feste
gipsskruer gjennom gipsplater og inn i treverk eller
metallrammer.
Pakkens innhold
SKAL IKKE BRUKES under våte forhold eller i
nærheten av antennelige væsker eller gasser.
Pakken inneholder:
Denne skrutrekkeren er et profesjonelt elektroverktøy.
1 Trådløs skrutrekker for gipsplater
2 Batteripakker
1 Batterilader
1 TSTAK kompatibel utstyrsboks
1 Bruksanvisning
MERK: Batteripakker, ladere og utstyrsbokser er
ikke inkludert i N-modeller.
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør
som kan ha oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå
denne håndboken før bruk.
Beskrivelse (fig. 1)
ADVARSEL: Aldri modifiser
elektroverktøyet eller noen del av
det. Dette kan føre til materiell- eller
personskader.
a. Dybdelokator
b. Sruedybde justeringskrage
c. Låsekrage
d. Nesekjegle
e. Låseknapp for batteriet
f. Batteripakke
g. Vippebryter
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet.
Uerfarne operatører trenger tilsyn når de bruker dette
verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kunnskap, med mindre de får tilsyn
av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn
skal aldri forlates alene med dette produktet.
Dødspindelkobling
Skrutrekkeren er utstyrt med en dødspindelfunksjon;
spindelen dreier ikke rundt før festeanordningen
er trykket inn i arbeidsemnet. Detten gjør at
festeanordninger kan settes på skrutilbehøret til en
skrutrekker som er i gang.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun
én spenning. Kontroller alltid at strømforsyningen
samsvarer med spenningen på merkeskiltet.
Ditt DEWALT-verktøy er dobbeltisolert
i samsvar med EN 60745; det trengs
derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den
byttes i en spesialledning som fås via DEWALTserviceorganisasjon.
h. Fremover/bakover kontrollknapp
i. Låseknapp
j. LED arbeidslampe
k. Beltekrok
99
NORSK
Bruk av skjøteledning
Hvis man trenger en skjøteledning, bruk en
godkjent 3-leder skjøteledning egnet for verktøyets
strømforbruk (se Tekniske data). Minimum størrelse
på lederen er 1.5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en
kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: Før montering og justering
skal batteripakken alltid fjernes. Lås alltid
av verktøyet før du setter inn eller tar ut
batteripakken.
MERK: Ladeindikatoren er bare en indikasjon av
gjenværende lading i batteripakken. Den gir ingen
indikasjon på om verktøyet fortsatt kan brukes, og
kan variere med produktkomponentene, temperatur
og brukerens bruksområde.
Bytte av bitholdere (figur 3)
1. Roter låsekragen (c) 1/4 for å låse opp
nesekjeglen fra girkassen.
2. Dra nesekjeglen (d) av girkassen.
3. For å fjerne:
a. Ta tak i bit holderen (v).
b. Dytt den inn i girkassen ved å trykke inn
hylsen (u).
ADVARSEL: Bruk kun batteripakker og
ladere fra DEWALT.
Sette inn og ta av batteripakke på
verktøyet (fig. 2)
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlige personskader, slå av
verktøy og koble fra batteripakken
før du gjør justeringer eller tar av/
setter på tilbehør eller ekstrautstyr.
Utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
MERK: Påse at batteripakken (f) er fullt ladet.
FOR Å INSTALLER BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS
HÅNDTAK
1. Juster sporet i verktøyets håndtak mot
batteripakken (figur 2).
2. Skyv batteripakken bestemt inn i håndtaket til
du hører det går i lås.
FOR Å FJERNE BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYET
1. Trykk på batteriets festeknapp (e) og trekk
batteriet bestemt ut av håndtaket.
2. Sett batteripakken i laderen som beskrevet i
laderavsnittet i denne manualen.
LADEINDIKATOR BATTERIPAKKER (FIGUR 2)
Noen DEWALT batteripakker inkluderer en
ladeindikator som består av tre grønne LED
som indikerer hvor mye lading som er igjen i
batteripakken.
For å aktivere ladeindikatoren, trykk og hold
indikatorknappen (t). En kombinasjon av tre grønne
LED-lys vil lyse og vise gjenværende lading. Dersom
gjenværende lading av batteriet er under brukbar
grense, vil ingen lys tennes og batteriet må lades
opp.
100
c. Roter bit-holderen til clutchen går i lås.
d. Mens du holder hylsen inntrykket skal du
trekke bit-holderen ut.
4. Dytt og roter den nye bit-holderen inn i
girkassen mens du holder hylsen inne, helt
til kulelåsen klikker på plass i gjengene i bitholdertangen.
5. Bytt ut nesekjeglen (d) ved å plassere den på
girkassen og roter kragen 1/4 for å justere pilen
på girkassen med låsesymbolet på kragen.
Bytte av bit-tupp (figur 3)
1. Roter låsekragen (c) 1/4 for å låse opp
nesekjeglen fra girkassen.
2. Dra fremover på nesekjeglen (d) og fjern den fra
clutchhuset.
3. Bruk en tang for å fjerne utslitte deler og installer
en ny bit-tupp.
Dybdejustering
Følg markeringen på kragen for å øke eller minske
festedybden. For å føre skruen dypere inn i
arbeidsmaterialet, skru justeringskragen til høyre.
For å føre skruen høyere inn i arbeidsmaterialet, skru
justeringskragen til venstre.
Før bruk
1.
2.
3.
4.
Sørg for at batteripakken er (fullt) ladet.
Sett inn egnet tilbehør.
Velg fremover eller revers rotasjon.
Still inn ønsket skrudybde.
NORSK
BRUK
Skrutrekking (figur 1, 4)
Bruksanvisning
ADVARSEL: Følg alltid
sikkerhetsanvisningene og gjeldende
regler.
ADVARSEL: For å redusere faren
for alvorlige personskader, slå av
verktøy og koble fra batteripakken
før du gjør justeringer eller tar av/
setter på tilbehør eller ekstrautstyr.
Utilsiktet oppstart kan føre til
personskader.
Korrekt plassering av hendene
(fig. 4)
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man Alltid ha
hendene i korrekt posisjon, som vist.
ADVARSEL: For å redusere faren for
alvorlig personskade, skal man ALLTID
holde godt fast, for å være forberedt på
en plutselig reaksjon.
Riktig håndstilling er å ha en hånd på håndtaket.
Forsikre deg om at du ikke blokkerer lufteventilene(x).
Slå på og av (figur 1)
1. For å sette i gang verktøyet trykk inn bryteren
for variabel hastighet (g). Trykket på bryteren
for variabel hastighet bestemmer verktøyets
hastighet.
2. For å stoppe verktøyet, slipp bryteren for
variabel hastighet (g).
LÅSEKNAPP
For å låse vippebryteren (g) i posisjonen for
kontinuerlig bruk, trykk ned vippebryteren og dytt
opp låseknappen (i). Verktøyet vil fortsette å virke.
For å slå av verktøyet når den er låst på, klem
og slipp avtrekkeren en gang. Du vil høre og se
låseknappen gå tilbake nedover.
FORSIKTIG: Før du bruker verktøyet
(hver gang) forsikre deg om at
låseknappens utløsermekanisme
virker fritt. Forsikre deg om at du har
utløst låsemekanismen før du kobler
fra batteriet. Hvis du ikke gjør dette vil
det resultere i at verktøyet straks slår
seg på neste gang batteriet settes inn.
Det kan føre til materielle skader eller
personskader.
For best mulig resultat, hold skrutrekkeren med
hånden din direkte på linje med låsen og trykk på
hastighetsknappen med den siste eller to siste
fingrene på hånden. Dette reduserer faren for at
skruen glipper fra festet når du setter på trykk.
For å drive inn skruen, sett den på bit-en, trykk på
bryteren for variabel hastighet og skyv skruen inn
i materialet med en jevn og ubrutt bevegelse. Når
skruen sitter vil clutchen koble fra automatisk.
1. Installering av bit i bit-holderen.
2. Justering av dybdelokatoren (a).
3. Sjekk at det er riktig rotasjonsretning, start
skrutrekkeren og plasser skruen på biten.
4. Kom i kontakt med arbeidsoverflaten, mens
du presser fremover for å drive skruen helt
til dybdelokatoren kommer i kontakt med
arbeidsoverflaten. Skruepistolen vil skralle
automatisk, og koble biten fra skruen.
5. Skrutrekkeren med dybdesensor er egnet for å
skru gipsplateskruer.
FOR DENNE DYBDESENSITIVE CLUTCHEN MÅ DU HUSKE:
• Biten vil ikke skru før du har satt trykk på
enheten. Skyv inn for å få den igang.
• Avtrekkerbryteren vil ikke trykkes ned hvis
ikke verktøyet er enten i fremover eller
reversposisjon.
SKRUTREKKING MED SKRUEMAGASIN (FIGUR 5)
For å skru sorterte skruer skal DCF6201 tilbehøret
brukes. Magasinet tillater raskere arbeidsflyt når
du skrur inn flere skruer. Instruksjon for installasjon,
bruk og rengjøring av dette tilbehøret er inkludert i
tilbehørets bruksanvisning.
VEDLIKEHOLD
Elektriske verktøy fra DEWALT er laget for lang
tids bruk med minimalt vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende funksjonalitet er betinget av riktig
behandling og regelmessig rengjøring.
ADVARSEL: For å redusere risikoen
for alvorlig personskade, slå av
verktøyet og koble batteripakken
før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr
eller tilbehør. En utilsiktet oppstart kan
føre til personskader.
Laderen og batteripakken er vedlikeholdsfrie. Det er
ingen deler inne i den som kan vedlikeholdes.
101
NORSK
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet
skal ikke kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av
hovedkabinettet med tørr luft når skitt
samles inne i og rundt luftåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og
godkjent støvmaske når du utfører
denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk løsemidler eller
sterke kjemikalier for å rengjøre ikkemetalliske deler av verktøyet. Disse
kjemikaliene kan svekke materialene
som brukes i disse delene. Bruk en
klut som bare er fuktet med vann og
mild såpe. Aldri la noen væske trenge
inn i verktøyet; aldri dypp noen del av
verktøyet i en væske.
VEDLIKEHOLD AV NESEKJEGLE (FIGUR 1, 3)
Hvis nesekjeglen (d) er hard å vri, er det mulig at den
er forurenset med gipsplatestøv.
1. Fjern nesekjeglen fra verktøyet.
2. Skyll grundig med varmt vann mens du roterer
både skruejusteringskragen (b) og låsekragen
(c). Bruk aldri olje eller løsemidler.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet
må skiftes eller du ikke lenger har bruk for det,
skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles
separat.
Separat innsamling av brukte produkter
og pakkematerialer gjør det mulig å
gjenvinne materialer og bruke dem på
nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer
reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser
om separat innsamling av elektriske produkter fra
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning
av DEWALT-produkter som ikke kan brukes lenger.
Send produktet til et autorisert servicesenter som
kan samle inn produkter på dine vegne og anvende
denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å
ta kontakt med nærmeste DEWALT-kontor på
adressen som er oppført i denne brukerhåndboken.
Du finner også en liste over autoriserte servicesentre
for DEWALT og utførlig informasjon om service og
kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.com.
3. Tørk nesekjeglen fullstendig og godt før du
remonterer den til verktøyet.
RENGJØRINGSANVISNINGER FOR LADER
ADVARSEL: Fare for støt. Koble
laderen fra strømuttaket før rengjøring.
Smuss og fett kan fjernes fra laderen
ved hjelp av en klut eller en myk,
metallfri børste. Ikke bruk vann eller
rengjøringsløsninger.
Ekstrautstyr
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke
leveres av DEWALT ikke er testet med
dette produktet, kan det være farlig å
bruke slikt tilbehør. Reduser risikoen for
personskade ved å kun bruke tilbehør
som anbefales av DEWALT sammen
med dette produktet.
Ta kontakt med en forhandler for informasjon om
ekstrautstyr.
102
Oppladbar batteripakke
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når
den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som
enkelt kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet
når batteripakken må kasseres:
• Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av
verktøyet.
• Li-Ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til
forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De
innleverte batteripakkene vil gjenbrukes eller
avfallsbehandles korrekt.
PORTUGUÊS
CHAVE DE FENDAS PARA PLACAS DE REBOCO SEM FIO
DCF620, DCF621
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DEWALT til
en meget pålitelig partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
Tensão
Tipo
Tipo de bateria
Saída de potência
Velocidade sem carga
Suporte de brocas
ø máximo do parafuso
Binário máximo (duro/suave)
Método de travamento
Peso (sem bateria)
LPA (lydtrykk)
KPA (lydtrykk usikkerhet)
LWA (lydeffekt)
KWA (lydeffekt usikkerhet)
kg
DCF620
18
1
Li-Ion
435
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
30/5
sensível a profundidade
1,08
DCF620
14,4
1
Li-Ion
360
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
27/4
sensível a profundidade
1,08
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
77
3
88
3
77
3
88
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
V
W
rpm
mm
mm
Nm
Totalverdier vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745:
Vibrasjonsutslippsverdi ah
ah =
m/s2
Usikkerhet K =
m/s2
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette
informasjonsbladet er blitt målt iht. standardiserte
tester gitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan
brukes til forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for
vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet.
Dersom verktøyet brukes i andre
bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan
vibrasjonsutslippene avvike. Dette kan
øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for
vibrasjonseksponeringen bør også tas
med i beregningen når verktøyet er
slått av eller når det går uten faktisk
å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele
arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å
beskytte operatøren mot følgene fra
vibrasjon, som f.eks.: Holde ved like
verktøy og tilbehør, holde hendene
varme, organisere arbeidsmønster.
103
PORTUGUÊS
Declaração de conformidade da CE
Fusíveis:
Europa
Ferramentas
de 230 V
10 amperes,
alimentação de rede
DIRECTIVA “MÁQUINAS”
Definições: Directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o
grau de gravidade correspondente a cada palavra
de advertência. Leia cuidadosamente o manual e
preste atenção a estes símbolos.
CHAVE DE FENDAS DE PLACA DE REBOCO SEM FIO
DCF620, DCF621
A DEWALT declara que os produtos descritos em
Dados técnicos se encontram em conformidade
com as seguintes normas e directivas:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
PERIGO: indica uma situação
iminentemente perigosa que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
Além disso, estes produtos também se encontram
em conformidade com a Directiva 2014/30/CE e
2011/65/UE. Para obter mais informações, contacte
a DEWALT através da morada indicada em seguida
ou consulte o verso do manual.
ATENÇÃO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
O abaixo assinado é responsável pela compilação
do ficheiro técnico e faz esta declaração em nome
da DEWALT.
CUIDADO: indica uma situação
potencialmente perigosa que, se não
for evitada, poderá resultar em lesões
ligeiras ou moderadas.
AVISO: indica uma prática (não
relacionada com ferimentos) que, se
não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Horst Grossmann
Vice-presidente de Engenharia
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
03.06.2014
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB144 DCB145 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185
Batería
Tipo de batería
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Voltagem
VDC
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
18
18
Capacidade
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Peso
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
Carregador
Voltagem da rede
eléctrica
VAC
Tipo de bateria
Tempo de carga
aprox. das baterias
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Peso
104
kg
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
Li-Ion
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
PORTUGUÊS
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de
ferimentos, leia o manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos
a ferramentas eléctricas
ATENÇÃO! leia todos os avisos de
segurança e todas as instruções.
O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque
eléctrico, incêndio e/ou ferimentos
graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA
CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo
“ferramenta eléctrica” refere-se à sua ferramenta
alimentada pela rede eléctrica (com fios) ou por uma
bateria (sem fios).
1) SEGURANÇA DA ÁREA DE TRABALHO
a) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou
escuras são propensas a acidentes.
b) Não utilize as ferramentas eléctricas
em ambientes explosivos, como, por
exemplo, na presença de líquidos, gases
ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar
estas poeiras ou vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas
afastadas quando utilizar uma ferramenta
eléctrica. As distracções podem levar à
perda do controlo da ferramenta.
2) SEGURANÇA ELÉCTRICA
a) As fichas das ferramentas eléctricas
têm de ser compatíveis com a tomada
de electricidade. Nunca modifique a
ficha de forma alguma. Não utilize fichas
adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e
as tomadas compatíveis reduzem o risco de
choque eléctrico.
b) Evite o contacto corporal com superfícies
e equipamentos ligados à terra, como,
por exemplo, tubagens, radiadores,
fogões e frigoríficos. Se o seu corpo estiver
“ligado” à terra, o risco de choque eléctrico é
maior.
c) Não exponha as ferramentas eléctricas
à chuva ou a condições de humidade. A
entrada de água numa ferramenta eléctrica
aumenta o risco de choque eléctrico.
d) Não aplique força excessiva sobre o
cabo. Nunca o utilize para transportar,
puxar ou desligar a ferramenta eléctrica.
Mantenha o cabo afastado de fontes de
e)
f)
calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos
danificados ou emaranhados aumentam o
risco de choque eléctrico.
Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no
exterior, use uma extensão adequada
para utilização ao ar livre. A utilização de
um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
Se não for possível evitar trabalhar com
uma ferramenta eléctrica num local
húmido, utilize uma fonte de alimentação
protegida por um dispositivo de corrente
residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) SEGURANÇA PESSOAL
a) Mantenha-se alerta, preste atenção ao
que está a fazer e faça uso de bom senso
ao utilizar uma ferramenta eléctrica.
Não utilize uma ferramenta eléctrica
quando estiver cansado ou sob o efeito
de drogas, álcool ou medicamentos. Um
momento de distracção durante a utilização
de ferramentas eléctricas poderá resultar em
ferimentos graves.
b) Use equipamento de protecção pessoal.
Use sempre uma protecção ocular. O
equipamento de protecção, como, por
exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete
de segurança ou uma protecção auditiva,
usado nas condições apropriadas, reduz o
risco de ferimentos.
c) Evite accionamentos acidentais.
Certifique-se de que o interruptor da
ferramenta está na posição de desligado
antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar
ou transportar a ferramenta. Se mantiver
o dedo sobre o interruptor ao transportar
ferramentas eléctricas ou se as ligar à fonte
de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
d) Retire qualquer chave de ajuste ou chave
de porcas antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma chave de porcas ou chave
de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
e) Não se estique demasiado ao trabalhar
com a ferramenta. Mantenha sempre
os pés bem apoiados e um equilíbrio
apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações
inesperadas.
105
PORTUGUÊS
f)
g)
Use vestuário apropriado. Não use roupa
larga nem jóias. Mantenha o cabelo e
a roupa (incluindo luvas) afastados das
peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos
nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a
ligação de equipamentos de extracção
e recolha de partículas, certifique-se
de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos
de extracção de partículas pode reduzir os
riscos relacionados com as mesmas.
4) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
ELÉCTRICAS
a) Não utilize a ferramenta eléctrica de
forma forçada. Utilize a ferramenta
eléctrica correcta para o seu trabalho. A
ferramenta eléctrica adequada irá efectuar o
trabalho de um modo mais eficiente e seguro
se for utilizada de acordo com a capacidade
para a qual foi concebida.
b) Não utilize a ferramenta eléctrica se
o respectivo interruptor não a ligar e
desligar. Qualquer ferramenta eléctrica
que não possa ser controlada através do
interruptor de alimentação é perigosa e tem
de ser reparada.
c) Retire a ficha da tomada de electricidade
e/ou a bateria da ferramenta eléctrica
antes de efectuar quaisquer ajustes,
substituir acessórios ou guardar a
ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a
ferramenta eléctrica acidentalmente.
d) Guarde as ferramentas eléctricas que não
estiverem a ser utilizadas fora do alcance
de crianças e não permita que sejam
utilizadas por pessoas não familiarizadas
com as mesmas ou com estas instruções.
As ferramentas eléctricas são perigosas
nas mãos de pessoas que não possuam as
qualificações necessárias para as manusear.
e) Faça a devida manutenção das
ferramentas eléctricas. Verifique se as
peças móveis da ferramenta eléctrica
estão alinhadas e não emperram,
bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras
condições que possam afectar o
funcionamento da mesma. Se a
ferramenta eléctrica estiver danificada,
esta não deve ser utilizada até que seja
reparada. Muitos acidentes têm como
principal causa ferramentas eléctricas com
uma manutenção insuficiente.
106
f)
g)
Mantenha as ferramentas de corte
sempre afiadas e limpas. As ferramentas
de corte sujeitas a uma manutenção
adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e
controlam-se com maior facilidade.
Utilize a ferramenta eléctrica, os
acessórios, as brocas, etc., de acordo
com estas instruções, tendo em conta
as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta
eléctrica para fins diferentes dos previstos
poderá resultar em situações perigosas.
5) UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS
COM BATERIA
a) Utilize apenas o carregador especificado
pelo fabricante do equipamento. Um
carregador apropriado para um tipo de
bateria poderá criar um risco de incêndio se
for utilizado para carregar outras baterias.
b) Utilize as ferramentas eléctricas apenas
com as baterias especificamente
indicadas para as mesmas. A utilização de
quaisquer outras baterias poderá criar um
risco de ferimentos e incêndio.
c) Quando a bateria não estiver a ser
utilizada, mantenha-a afastada de
outros objectos de metal, como, por
exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos,
parafusos ou outros pequenos objectos
metálicos que possam estabelecer uma
ligação entre os contactos. Um curtocircuito entre os contactos da bateria poderá
causar queimaduras ou um incêndio.
d) Uma utilização abusiva da ferramenta
pode resultar na fuga do líquido da
bateria; evite o contacto com este líquido.
No caso de um contacto acidental, passe
imediatamente a zona afectada por água.
Se o líquido entrar em contacto com
os olhos, procure também assistência
médica. O líquido derramado da bateria
pode provocar irritação ou queimaduras.
6) ASSISTÊNCIA
a) A sua ferramenta eléctrica só deve ser
reparada por um técnico qualificado
e só devem ser utilizadas peças
sobresselentes originais. Desta forma,
é garantida a segurança da ferramenta
eléctrica.
PORTUGUÊS
Regras de segurança específicas
adicionais para chaves de fendas
• Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas
superfícies isoladas específicas para o
efeito quando efectuar uma operação em
que o parafuso de fixação possa entrar
em contacto com fios ocultos. Os fixadores
que entrem em contacto com um fio eléctrico
podem fazer com que as partes metálicas da
ferramenta fiquem com corrente e provoquem
um choque eléctrico no utilizador.
• Use protecção auricular quando utilizar as
chaves de fendas. A exposição ao ruído pode
causar perda auditiva.
• As brocas e as ferramentas ficam quentes
durante o funcionamento. Use luvas quando
manusear os acessórios ou ferramentas.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de
segurança relevantes e da implementação de
dispositivos de segurança, alguns riscos residuais
não podem ser evitados. Estes riscos são os
seguintes:
– Danos auditivos.
– Risco de ferimentos causados por partículas
voadoras.
– Risco de queimaduras devido aos acessórios
ficarem quentes durante a respectiva utilização.
– Risco de ferimentos pessoais devido a uma
utilização prolongada.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Use uma protecção auditiva.
Use uma protecção ocular.
POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA
O código de data, o qual também inclui o ano
de fabrico, está impresso na superfície do
equipamento.
Exemplo:
2014 XX XX
Instruções de segurança
importantes para todos os
carregadores de baterias
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual
contém instruções de funcionamento e segurança
importantes para carregadores de bateria
compatíveis.
• Antes de utilizar o carregador, leia todas as
instruções e sinais de aviso indicados no
carregador, na bateria e no aparelho que utiliza
a bateria.
ATENÇÃO: perigo de choque. Não
permita a entrada de líquidos no
carregador. Pode ocorrer um choque
eléctrico
CUIDADO: perigo de queimadura.
Para reduzir o risco de lesões, carregue
apenas baterias recarregáveis DEWALT.
Outros tipos de baterias podem
rebentar, causando lesões pessoais e
danos.
CUIDADO: as crianças devem ser
vigiadas, para garantir que não brincam
com o aparelho.
AVISO: Em determinadas condições,
quando o carregador está ligado à
fonte de alimentação, pode ocorrer
um curto-circuito causado por
material estranho. Materiais estranhos
de natureza condutora, tais como,
mas não limitados a, pó polido,
aparas de metal, lã de aço, alumínio
em folha ou qualquer acumulação
de partículas metálicas devem ser
mantidos afastados do compartimento
do carregador. Desligue sempre o
carregador da fonte de alimentação
quando não estiver inserida uma bateria
no respectivo compartimento. Desligue
o carregador antes de proceder à
limpeza.
• NÃO carregue a bateria com quaisquer
carregadores além dos especificados
neste manual. O carregador e a bateria foram
concebidas especificamente para funcionarem
em conjunto.
• Estes carregadores foram concebidos para
apenas para carregar baterias recarregáveis
DEWALT. Quaisquer outras utilizações podem
resultar em incêndio, choque eléctrico ou
electrocussão.
Ano de fabrico
107
PORTUGUÊS
• Não exponha o carregador a chuva ou neve.
Carregadores
• Quando desligar o carregador da corrente,
puxe pela ficha e não pelo cabo. Isto
permite reduzir o risco de danos na ficha de
alimentação eléctrica e do cabo.
Os carregadores DCB105, DCB107 e DCB112
aceitam baterias de iões de lítio de 10,8 V, 14,4
V e 18 V (DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 e DCB185).
• Certifique-se de que o cabo está colocado
num local onde não possa ser pisado, possa
causar tropeções ou esteja sujeito a danos
ou tensão.
• Não utilize uma extensão, a menos que
seja estritamente necessário. O uso de
uma extensão inadequada pode resultar num
incêndio,choque eléctrico ou electrocussão.
• Não coloque objectos sobre o carregador
nem o coloque em cima de uma superfície
macia que possa bloquear as entradas de
ventilação e causar calor interno excessivo.
Coloque o carregador num local afastado
de fontes de calor. O carregador é ventilado
através de ranhuras na parte superior e inferior
da estrutura.
• Não utilize o carregador se o cabo ou a
ficha estiverem danificados — substitua-os
de imediato.
• Não utilize o carregador se tiver sofrido um
golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar
de algum modo danificado. Leve-o para um
centro de assistência autorizado.
• Não desmonte o carregador; leve-o para um
centro de assistência autorizado, no caso
de ser necessário assistência ou reparação.
Uma nova montagem incorrecta pode resultar
em choque eléctrico, electrocussão ou
incêndio.
• Se o cabo de alimentação ficar danificado, deve
enviá-lo de imediato para o fabricante, agente
de assistência ou um responsável devidamente
qualificado para que possa ser substituído, de
modo a evitar qualquer situação de perigo.
Os carregadores da DEWALT não requerem ajuste
e foram concebidos para uma operação tão fácil
quanto possível.
Procedimento de carregamento
(fig. 2)
1. Ligue o carregador (j) a uma tomada de
electricidade adequada antes de inserir a bateria.
2. Insira a bateria (g) no carregador. A luz vermelha
(de carregamento) irá piscar continuamente
indicando que o processo de carregamento foi
iniciado.
3. O carregamento estará concluído quando a luz
vermelha ficar acesa de forma fixa. Nesta altura,
a bateria encontra-se totalmente carregada e
poderá ser utilizada ou deixada no carregador.
NOTA: para garantir o máximo desempenho e vida
útil das baterias de iões de lítio, carregue a bateria
totalmente antes de utilizar o produto pela primeira
vez.
Processo de carga
Consulte a tabela indicada abaixo para saber qual é
o estado do processo de carga da bateria.
Indicadores de carga: DCB105
em carga
totalmente carregada
retardação de calor/frio da
bateria
voltar a colocar a bateria
• Desligue o carregador da tomada antes de
proceder a qualquer trabalho de limpeza.
Isto reduz o risco de choque eléctrico. A
remoção da bateria não reduz este tipo de
risco.
Indicadores de carga: DCB107, DCB112
• NUNCA tente ligar 2 carregadores ao mesmo
tempo.
retardação de calor/frio
da bateria*
• O carregador foi concebido para funcionar
com uma potência eléctrica doméstica
padrão de 230 V. Não tente utilizá-lo com
qualquer outro tipo de tensão. Isto não se
aplica ao carregador do automóvel.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
108
em carga
totalmente carregada
*DCB107, DCB112: O indicador luminoso
vermelho continua a piscar, mas acende-se
um indicador luminoso amarelo durante
esta operação. Quando a bateria atingir
a temperatura adequada, o indicador
luminoso amarelo desliga-se e o carregador
continua o processo de carga.
PORTUGUÊS
O(s) carregador(es) compatível(eis) não carrega(m)
uma bateria defeituosa. O carregador indica que
a bateria está defeituosa ao não acender-se ou
apresentando um problema na bateria ou aparece
um padrão intermitente no carregador.
• Nunca force a entrada da bateria no
carregador. Nunca modifique a bateria de
modo a encaixá-la num carregador não
compatível, porque pode romper, causando
lesões pessoais graves.
NOTA: isto pode também indicar que se trata de
um problema no carregador.
• Carregue as baterias apenas em carregadores
DEWALT.
Se o carregador indicar uma falha, leve o carregador
e a bateria um centro de assistência autorizado para
que sejam submetidos a um teste.
• NÃO salpique nem coloque a bateria dentro de
água ou de outros líquidos.
RETARDAÇÃO DE CALOR/FRIO
Quando o carregador detecta que uma bateria está
demasiado quente ou fria, inicia automaticamente a
retardação de calor/frio, interrompendo o processo
de carga até a bateria atingir a temperatura
adequada. Em seguida, o carregador muda
automaticamente para o modo de carga. Esta
função assegura a duração máxima da bateria.
Uma bateria fria fica carregada a cerca de metade
da taxa de uma bateria quente. A bateria irá
carregar a essa taxa mais lenta durante todo o ciclo
de carga e não recupera a taxa de carga máxima,
mesmo que a bateria aqueça.
APENAS BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO
As baterias de iões de lítio XR foram concebidas
com um Sistema de protecção electrónica
que protege a bateria contra sobrecarga,
sobreaquecimento ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o
Sistema de protecção electrónica for activado. Se
isto ocorrer, coloque a bateria de iões de lítio no
carregador até ficar totalmente carregada.
Instruções de segurança
importantes para todas as baterias
Ao encomendar baterias sobresselentes, certifiquese de que inclui a referência do catálogo e a
voltagem.
A bateria não irá estar totalmente carregada
quando a retirar da embalagem pela primeira vez.
Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as
instruções de segurança abaixo. Em seguida, siga
os procedimentos de carregamento indicados nas
instruções.
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES
• Não carregue ou utilize baterias em
ambientes explosivos, como, por exemplo,
na presença de líquidos, gases ou poeiras
inflamáveis. A colocação ou remoção da
bateria do carregador pode inflamar as poeiras
ou os fumos.
• Não armazene nem utilize a ferramenta e
a bateria em locais onde a temperatura
possa atingir ou exceder 40 ˚C (tais como
barracões ao ar livre ou construções de
metal durante o Verão).
ATENÇÃO: nunca tente abrir a
bateria, seja qual for o motivo. Se a
bateria estiver rachada ou danificada,
não a insira no carregador. Não
esmague, deixe cair nem danifique a
bateria. Não utilize uma bateria ou um
carregador que tenha sofrido um golpe
brusco, uma queda, atropelamento
ou danificada de algum modo (por
exemplo, perfurada por um prego,
atingida com um martelo ou pisada).
Pode ocorrer um choque eléctrico ou
electrocussão. As baterias danificadas
devem ser devolvidas ao centro de
assistência para reciclagem.
CUIDADO: quando não utilizar a
ferramenta, deve colocá-la de lado
numa superfície estável, de modo
a que ninguém tropece nem sofra
uma queda. Algumas ferramentas
com baterias grandes ficam na vertical
dentro da bateria, mas podem ser
facilmente derrubadas.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA
BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (Li-Ion)
• Não incinere a bateria, mesmo se esta estiver
gravemente danificada ou completamente
esgotada. A bateria pode explodir se for exposta
a uma chama. São produzidos vapores e
materiais tóxicos quando as baterias de iões de
lítio são queimadas.
• Se o conteúdo da bateria entrar em contacto
com a sua pele, lave imediatamente a área
afectada com sabão suave e água. Se o
líquido da bateria entrar em contacto com os
seus olhos, passe-os (abertos) por água durante
15 minutos ou até a irritação passar. Se for
necessária assistência médica, o electrólito
da bateria é composto por uma mistura de
carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.
109
PORTUGUÊS
• O conteúdo das células de uma bateria
aberta poderá causar irritação respiratória.
Respire ar fresco. Se os sintomas persistirem,
procure assistência médica.
ATENÇÃO: risco de queimadura. O
líquido da bateria poderá ser inflamável
se for exposto a faíscas ou a uma
chama.
As informações indicadas nesta secção do manual
são fornecidas de boa fé e acredita-se que são
precisas aquando da elaboração do documento. No
entanto, não é fornecida qualquer garantia, expressa
ou implícita. É da responsabilidade do comprador
garantir que as respectivas actividades estão em
conformidade com as regulamentações aplicáveis.
Bateria
Transporte
TIPO DE BATERIA
As pilhas da DEWALT estão em conformidade com
todas as regulamentações de expedição aplicáveis,
de acordo com os padrões jurídicos e de indústria,
que incluem as Recomendações da ONU sobre o
transporte de mercadorias perigosas; disposições
relativas a mercadorias perigosas da Associação
do Transporte Aéreo Internacional (IATA),
Regulamentações do código marítimo internacional
para o transporte de mercadorias perigosas (IMDG)
e o Acordo europeu relativo ao transporte rodoviário
internacional de mercadorias perigosas (ADR). As
pilhas de iões de lítio foram testadas de acordo
com a secção 38.3 das Recomendações da ONU
no que respeita ao Transporte de Mercadorias
Perigosas: Manual de Ensaios e Critérios.
O modelo DCF620 funciona com uma bateria de iões
de lítio XR de 18 volts.
Na maioria dos casos, a expedição de uma pilha
DEWALT será isenta de classificação como material
perigoso de Classe 9 inteiramente regulamentado.
Em geral, as duas instâncias que requerem a
expedição de Classe 9 são:
1. Transporte aéreo de mais de duas pilhas de
iões de lítio DEWALT se a embalagem incluir
apenas (sem ferramentas) e
2. Qualquer expedição que inclua uma pilha
de iões de lítio com classificação energética
superior a 100 watts/hora (Wh). Todas as pilhas
de iões de lítio têm a classificação de watts por
hora indicadas na embalagem.
Independentemente de uma expedição ser
considerada isenta ou totalmente regulamentada,
é da responsabilidade do expedidor consultar
as mais recentes regulamentações para a
embalagem, etiquetagem/marcação e exigências de
documentação.
O transporte das pilhas pode dar origem a um
incêndio se os terminais da pilha entrarem em
contacto inadvertidamente com os materiais
condutores. Quando transportar as pilhas, certifiquese de que os terminais da pilha estão protegidos
e devidamente isolados de materiais que possam
entrar em contacto com eles e causar um curtocircuito.
110
O modelo DCF621 funciona com uma bateria de iões
de lítio XR de 14,4 volts.
Recomendações de armazenamento
1. O melhor local de armazenamento será um
local fresco e seco, afastado da luz directa do
sol e de fontes de calor ou de frio. Para obter
o máximo desempenho e a maior vida útil
possíveis das baterias, guarde-as à temperatura
ambiente quando não estiverem a ser utilizadas.
2. Para um armazenamento prolongado, é
recomendável armazenar a bateria totalmente
carregada num local fresco, seco e afastado do
carregador para obter os melhores resultados.
NOTA: as baterias não devem ser armazenadas
totalmente sem carga. É necessário recarregar a
bateria antes de a utilizar.
Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos símbolos indicados neste manual,
os rótulos no carregador e na bateria podem
apresentam os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar este equipamento.
Consulte os Dados técnicos para ficar
a saber o tempo de carregamento.
Bateria a carregar.
Bateria carregada.
Bateria defeituosa.
Suspensão do carregamento devido a
bateria quente/fria.
PORTUGUÊS
Não toque nos contactos com objectos
condutores.
Descrição (fig. 1)
ATENÇÃO: nunca modifique a
ferramenta eléctrica nem qualquer um
dos seus componentes. Tal poderia
resultar em danos ou ferimentos.
Não carregue baterias danificadas.
Não exponha o equipamento à água.
a. Localizador de profundidade
b. Cinta de ajuste de profundidade do parafuso
Mande substituir imediatamente
quaisquer cabos danificados.
c. Anel de bloqueio
d. Bocal cónico
Carregue a bateria apenas com uma
temperatura ambiente entre 4 ˚C e 40 ˚C.
e. Patilha de libertação das baterias
Apenas para uso dentro de casa.
g. Interruptor de accionamento
f. Bateria
h. Alavanca de controlo de avanço/recuo
Desfaça-se da bateria de uma forma
ambientalmente responsável.
Carregue as baterias da DEWALT
apenas com os carregadores DEWALT
concebidos para o efeito.
O carregamento de baterias que não
sejam as baterias específicas DEWALT
com um carregador da DEWALT pode
fazer com que rebentem ou dar origem a
situações de perigo.
Não queime a bateria.
i. Botão de bloqueio
j. Luz indicadora com LED
k. Gancho de correia
ACESSÓRIO DO CARTUCHO COLADO DCF6201 (FIG. 5)
(DISPONÍVEL EM SEPARADO)
l. Parafuso guia
m. Ajuste de comprimento do parafuso
n. Ajuste de profundidade fina
o. Mecanismo de avanço
p. Base de apoio
q. Botão de libertação do mecanismo de avanço
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Chave de fendas para paredes de reboco sem
fio
2 Baterias
1 Carregador de bateria
1 Caixa de transporte compatível TSTAK
1 Manual de instruções
NOTA: as baterias, carregadores, caixa de
transporte e carregadores não estão incluídas nos
modelos N.
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os
acessórios foram danificados durante o
transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente
e compreender todas as instruções neste
manual antes de utilizar o equipamento.
r. Botões de libertação
s. Broca da chave de fendas do acessório colado
UTILIZAÇÃO ADEQUADA
A chave de fendas para paredes de reboco foi
concebida para prender fixadores de paredes de
reboco através de placas de rebordo em madeira
ou vigas de armação metálica.
NÃO o utilize em locais húmidos ou na presença de
líquidos ou gases inflamáveis.
Esta chave de fendas para paredes de reboco é
uma ferramenta eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto
com as mesmas. É necessária supervisão
quando estas ferramentas forem manuseadas por
utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas
(incluindo crianças) que sofram de capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, falta de
experiência e/ou conhecimentos, a menos que
estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças
nunca devem ficar sozinhas com este produto.
111
PORTUGUÊS
Embraiagem
Esta chave de fenda está equipada com uma
embraiagem; o eixo não roda até que se faça
pressão sobre o parafuso. Estes parafusos podem
ser colocados no ponta de aparafusar mesmo que
o berbequim esteja em funcionamento.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma
voltagem específica. Verifique sempre se a tensão
da tomada de electricidade corresponde à voltagem
indicada na placa com os requisitos de alimentação
da ferramenta.
A sua ferramenta da DEWALT possui
isolamento duplo, em conformidade com
a norma EN 60745. Por conseguinte, não
é necessária qualquer ligação à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este
tem de ser substituído por um cabo especialmente
preparado, disponível através dos centros de
assistência da DEWALT.
Utilizar uma extensão
Se for necessário utilizar uma extensão, use uma
extensão aprovada com 3 núcleos, adequada
para a potência de alimentação desta ferramenta
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo
do fio condutor é 1.5 mm2; o comprimento máximo
da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o
cabo na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: Antes de efectuar a
montagem e o ajuste, retire sempre a
bateria. Desligue sempre a ferramenta
antes de inserir ou remover a bateria.
ATENÇÃO: Utilize apenas baterias e
carregadores da DEWALT.
Inserir e retirar a bateria da
ferramenta (fig. 2)
AVISO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, desligue a
ferramenta e desligue a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
arranque acidental pode causar lesões.
NOTA: Certifique-se de que a bateria (f) está
totalmente carregada.
112
INSTALAR A BATERIA NA PEGA DA FERRAMENTA
1. Alinhe a ranhura no interior da pega da
ferramenta com a bateria (fig. 2).
2. Faça deslizar a bateria com firmeza para dentro
da pega até ouvir um clique, o que significa que
está encaixada.
RETIRAR A BATERIA DA FERRAMENTA
1. Prima o botão de libertação (e) e puxe a bateria
com firmeza para fora da pega da ferramenta.
2. Insira a bateria no carregador, tal como descrito
na secção do carregador indicada neste
manual.
BATERIAS PARA O INDICADOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL (FIG. 2)
Algumas baterias DEWALT incluem um indicador de
nível de combustível, composto por três indicadores
luminosos LED verdes que indicam o nível de carga
restante na bateria.
Para activar o indicador do nível de combustível,
prima e mantenha premido o botão do indicador
do nível de combustível (t). Uma combinação dos
três indicadores luminosos LED verdes acende-se,
indicando o nível da carga restante. Se o nível da
carga na bateria for inferior ao limite utilizável, o
indicador do nível de combustível não se acende e é
necessário voltar a carregar a bateria.
NOTA: O indicador do nível de combustível é
apenas uma indicação da carga restante na bateria.
Não indica o funcionamento da ferramenta e está
sujeito a variações, com base nos componentes do
produto, temperatura e aplicação do utilizador final.
Substituir os suportes de brocas
(fig. 3)
1. Rode o anel de bloqueio (c) 1/4 de volta
para desbloquear o bocal cónico da caixa de
engrenagens.
2. Puxe o bocal cónico (d) da caixa de
engrenagens.
3. Para remover:
a. Agarre no suporte de brocas (v).
b. Empurre-o para dentro da caixa de
engrenagens, libertando a manga (u).
c. Rode o suporte de brocas até a embraiagem
engatar.
d. Enquanto mantém a manga libertada, puxe
o suporte de brocas para fora.
PORTUGUÊS
4. Empurre e rode o novo suporte de brocas para
dentro da caixa de engrenagens, libertando
a manga até o bloqueio esférico encaixar na
ranhura na haste do suporte de brocas.
5. Volte a colocar o bocal cónico (d) colocando
a caixa de engrenagens e rodando o anel
1/4 de voltar para alinhar a seta na caixa de
engrenagens com o símbolo de bloqueio no
anel.
Substituir a ponte da broca (fig. 3)
1. Rode o anel de bloqueio (c) ¼ de volta para
desbloquear o bocal cónico da caixa de
engrenagens.
2. Puxe o bocal cónico (d) para a frente e retire-o
da caixa das engrenagens.
3. Utilize os alicates para retirar as brocas gastas e
instalar a nova ponta da broca.
Ajuste de profundidade
Consulte o gráfico no anel para aumentar ou
diminuir a profundidade de aperto. Para fixar o
parafuso com maior profundidade na peça a
trabalhar, rode o anel de ajuste para a direita. Para
fixar o parafuso com menor profundidade na peça a
trabalhar, rode o anel de ajuste para a direita.
Antes de qualquer utilização
1. Certifique-se de que a bateria está (totalmente)
carregada.
2. Insira o acessório de transmissão adequado.
3. Seleccione a rotação de avanço ou recuo.
4. Regule a profundidade de furo adequada.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as
instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
AVISO: para reduzir o risco de
ferimentos graves, desligue a
ferramenta e desligue a bateria
antes de efectuar quaisquer ajustes
ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Um
arranque acidental pode causar lesões.
Posição correcta das mãos (fig. 4)
AVISO: para reduzir o risco de lesões
pessoais graves, coloque SEMPRE as
mãos na posição correcta, tal como
exemplificado na figura.
AVISO: para reduzir o risco de lesões
pessoais graves, segure SEMPRE a
ferramenta com segurança, antecipando
uma reacção súbita.
A posição correcta das mãos requer a colocação de
uma mão na pega traseira. Tenha cuidado para não
bloquear as saídas de ventilação (x).
Ligar e desligar a ferramenta (fig. 1)
1. Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de
velocidade variável (g). A pressão exercida no
interruptor de velocidade variável determina a
velocidade da ferramenta.
2. Para parar a ferramenta, liberte o interruptor de
velocidade variável (g).
BOTÃO DE BLOQUEIO
Para bloquear o interruptor de accionamento (g)
na posição Ligado para obter um funcionamento
contínuo, prima o interruptor de accionamento
e empurre o botão de bloqueio (i) para cima. A
ferramenta continua a funcionar. Para desligar a
ferramenta da posição de bloqueio, prima e liberte
o interruptor de accionamento uma vez. Irá ouvir e
ver o interruptor de bloqueio a voltar para a posição
inferior.
ATENÇÃO: antes de utilizar a
ferramenta, certifique-se de que o
mecanismo de libertação do botão
de bloqueio funciona sem problemas.
Certifique-se de que liberta o
mecanismo de bloqueio antes de
desligar a bateria. Se não o fizer a
ferramenta será iniciada de imediato
da próxima vez que inserir a bateria.
Podem ocorrer danos ou ferimentos.
Aparafusamento (fig. 1, 4)
Para obter os melhores resultados, segure a chave
de fendas com a mão directamente em contacto
com o fixador e prima o interruptor de velocidade
variável com um ou dois dos dedos disponíveis.
Isto diminui a probabilidade do parafuso deslizar
do acessório de accionamento quando é aplicada
pressão.
113
PORTUGUÊS
Para apertar o fixador, coloque-o na broca, prima
o interruptor de velocidade variável e empurre o
fixador para dentro da peça a trabalhar através
de um movimento suave e contínuo. Quando o
fixador estiver assente, a embraiagem desengata-se
automaticamente.
1. Coloque a ponta da broca no respectivo
suporte.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
2. Ajuste o localizador de profundidade (a).
3. Verifique se a rotação está correcta, ligue a
chave de fendas e coloque o parafuso na
broca.
4. Entre em contacto com a superfície de trabalho,
aplicando pressão de avanço para apertar o
parafuso até o localizador de profundidade
entrar em contacto com a superfície de
trabalho. A aparafusadora será engrenada
automaticamente, desengatando a broca do
parafuso.
5. Esta chave de fendas sensível à profundidade é
adequada para fixar parafusos em paredes de
reboco.
PARA ESTA EMBRAIAGEM SENSÍVEL À PROFUNDIDADE,
TENHA EM ATENÇÃO O SEGUINTE:
• A broca só roda se for aplicada pressão à
unidade. Empurre para engatar.
• O interruptor de accionamento só será
desengatado se a ferramenta estiver na posição
de avanço ou recuo.
APARAFUSAMENTO COM PARAFUSOS COLADOS (FIG. 5)
Para fixar parafusos colados, deve utilizar o
acessório DCF6201. O cartucho permite um fluxo
de trabalho mais rápido se fixar vários parafusos. As
instruções de instalação, utilização e limpeza deste
acessório estão incluídas no manual fornecido com
este acessório.
MANUTENÇÃO
Esta ferramenta eléctrica DEWALT foi concebida
para o servir durante muito tempo com um mínimo
de manutenção. Uma operação satisfatória e
continuada depende do cuidado a ter com a
ferramenta e a limpeza regular.
ATENÇÃO: de forma a reduzir o
risco de lesões pessoais graves,
desligue a ferramenta e desconecte
a bateria antes de realizar
quaisquer ajustes ou remover/
instalar acessórios ou extras. Um
arranque acidental pode causar lesões.
O carregador e a bateria não são passíveis de
reparação. O aparelho não tem peças no interior
que possam ser reparadas pelo utilizador.
114
Limpeza
ATENÇÃO: retire os detritos e as
partículas da caixa da unidade com ar
comprimido seco sempre que houver
uma acumulação de detritos dentro das
aberturas de ventilação e à volta das
mesmas. Use uma protecção ocular e
uma máscara contra o pó aprovadas ao
efectuar este procedimento.
ATENÇÃO: nunca utilize dissolventes
ou outros químicos abrasivos para
limpar as peças não metálicas da
ferramenta. Estes químicos poderão
enfraquecer os materiais utilizados
nestas peças. Utilize um pano
humedecido apenas com água e sabão
suave. Nunca deixe entrar qualquer
líquido para dentro da ferramenta.
Da mesma forma, nunca mergulhe
qualquer peça da ferramenta num
líquido.
MANUTENÇÃO DO BOCAL CÓNICO (FIG. 1, 3)
Se tiver dificuldade em rodar o bocal cónico (d), este
pode ter sido contaminado com pó da parede de
reboco.
1. Retire o bocal cónico da ferramenta.
2. Enxagúe bem com água tépida à medida
que roda o anel de ajuste de profundidade do
parafuso (b) e o anel de bloqueio (c). Nunca
utilize óleo ou solventes.
3. Seque o bocal cónico por completo antes de
voltar a montar a ferramenta.
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA DO CARREGADOR
AVISO: Perigo de choque. Desligue
o carregador da tomada de CA antes
de proceder à limpeza. A sujidade e
gordura podem ser removidas a partir
do exterior do carregador com um pano
ou uma escova suave não metálica.
Não utilize água ou outros produtos de
limpeza.
PORTUGUÊS
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: Uma vez que os acessórios
que não sejam os disponibilizados
pela DEWALT não foram testados
com este produto, a utilização de tais
acessórios nesta ferramenta poderá ser
perigosa. Para reduzir o risco de lesão,
deverão utilizar-se apenas os acessórios
recomendados pela DEWALT com este
produto.
Consulte o seu revendedor para mais informações
acerca dos acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto
não deve ser eliminado com o lixo
doméstico normal.
Bateria recarregável
Esta bateria de longa duração tem de ser
recarregada quando deixar de produzir energia
suficiente nas tarefas que anteriormente eram
realizadas com facilidade. No fim da sua vida
útil, elimine-a com o devido respeito pelo meio
ambiente:
• descarregue completamente a bateria e em
seguida retire-a da ferramenta.
• As baterias de iões de lítio são recicláveis.
Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as
num ecoponto. As baterias recolhidas serão
recicladas ou eliminadas correctamente.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser
substituído ou já não tiver utilidade, não o elimine
com o lixo doméstico. Disponibilize este produto
para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados
e embalagens permite que os materiais
sejam reciclados e novamente
utilizados. A reutilização de materiais
reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de
matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha
selectiva de produtos eléctricos, em centros
municipais de resíduos ou através do revendedor do
novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e
reciclagem de produtos DEWALT quando estes
tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer
Centro de Assistência Técnica autorizado que
proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Poderá verificar a localização do Centro de
Assistência mais próximo contactando a delegação
DEWALT na morada indicada neste manual. Em
alternativa, encontrará uma lista dos Centros de
Assistência Técnica DEWALT e todas as informações
sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na
Internet em: www.2helpU.com.
115
SUOMI
LANGATON RUUVINVÄÄNNIN KIPSILEVYYN
DCF620, DCF621
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät
DEWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Tyyppi
Akkutyyppi
Antoteho
Kuormittamaton nopeus
Terän pidin
Ruuvin maks. ø
Maksimivääntö (suuri/pieni)
Syvyydenasetus
Paino (ilman akkuyksikköä)
LPA (äänenpaine)
KPA (äänenpaineen vaihtelu)
LWA (ääniteho)
KWA (äänitehon vaihtelu)
kg
DCF620
18
1
Li-Ion
435
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
30/5
syvyyden tunnistus
1,08
DCF621
14,4
1
Li-Ion
360
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
27/4
syvyyden tunnistus
1,08
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
77
3
88
3
77
3
88
3
V
W
rpm
mm
mm
Nm
Tärinän kokonaisarvot (kolmiakselivektorisumma) EN 60745 -standardin mukaisesti:
Tärinän päästöarvo ah
ah =
m/s2
< 2,5
Vaihtelu K =
m/s2
1,5
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN 60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan
käyttää verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä
voidaan käyttää arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy
käytettäessä työkalua sen varsinaiseen
käyttötarkoitukseen. Jos työkalua
käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos
siihen on kiinnitetty erilaisia lisävarusteita
tai jos sitä on hoidettu huonosti, tärinä
voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua
käytettäessä.
116
< 2,5
1,5
Tärinä vähentyy, kun työkalusta
katkaistaan virta tai se toimii
tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle
voidaan vähentää merkittävästi
pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä
ja kiinnittämällä huomiota työn
jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
10 ampeerin sulake
SUOMI
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
EY-yhdenmukaisuusilmoitus
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
KONEDIREKTIIVI
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
LANGATON RUUVINVÄÄNNIN KIPSILEVYYN
DCF620, DCF621
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
DEWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät
seuraavat määräykset:
2006/42/EU, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
Nämä tuotteet täyttävät myös direktiivin
2014/30/EU ja 2011/65/EU vaatimukset. Saat
lisätietoja ottamalla yhteyden DEWALTiin. Osoitteet
näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa
tämän vakuutuksen DEWALTin puolesta.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
Horst Grossmann
Varapuhemies Engineeringin
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
03.06.2014
DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB144 DCB145 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185
Akku
Akun tyyppi
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
18
18
Jännite
VDC
Kapasiteetti
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Paino
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
Latauslaite
Verkkojännite
VAC
Akun tyyppi
Akkujen
keskimääräinen
latausaika
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Paino
kg
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
117
SUOMI
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa
hengen- tai vakavan henkilövahingon
vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on
olemassa hengen- tai vakavan vaaran
mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn,
joka ei välttämättä aiheuta
henkilövahinkoa mutta voi aiheuttaa
omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara!
Tulipalon vaara.
VAROITUS: Loukkaantumisriskin
vähentämiseksi lue tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS! Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökaluilmaus viittaa verkkovirtaan yhdistettävään tai
akkukäyttöiseen työkaluun.
1) TYÖSKENTELYALUEEN TURVALLISUUS
a) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu
herkemmin epäsiistissä tai huonosti
valaistussa ympäristössä.
b) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
118
c)
Pidä lapset ja sivulliset kaukana
käyttäessäsi sähkötyökalua.
Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) SÄHKÖTURVALLISUUS
a) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava
toisiaan. Älä koskaan tee pistokkeeseen
mitään muutoksia. Älä yhdistä
maadoitettua sähkötyökalua jatkojohtoon.
Sähköiskun vaara vähenee, jos pistokkeisiin ei
tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain niille
tarkoitettuihin pistorasioihin.
b) Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin
ja jäähdytyslaitteisiin. Voit saada
sähköiskun, jos kehosi on maadoitettu.
c) Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai
kosteudelle. Sähkötyökaluun menevä vesi
lisää sähköiskun vaaraa.
d) Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna
työkaluja sähköjohdosta tai vedä
pistoketta pistorasiasta sähköjohdon
avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
tai liikkuvista osista. Vaurioituneet tai
sotkeutuneet johdot lisäävät sähköiskun
vaaraa.
e) Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä
vain ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön tarkoitetun sähköjohdon
käyttäminen vähentää sähköiskun vaaraa.
f) Jos sähkötyökalua on käytettävä
kosteassa paikassa, käytä vikavirtasuojaa.
Tämä vähentää sähköiskun vaaraa.
3) HENKILÖSUOJAUS
a) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy
valppaana, keskity työhön ja käytä
tervettä järkeä. Älä käytä tätä työkalua
ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Keskittymisen herpaantuminen hetkeksikin
sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa
vakavan henkilövahingon.
b) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä
aina suojalaseja. Hengityssuojaimen,
liukumattomien turvajalkineiden, kypärän
ja kuulosuojaimen käyttäminen vähentää
henkilövahinkojen vaaraa.
c) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa, ennen
kuin kytket sähkötyökalun pistorasiaan,
yhdistät siihen akun, nostat työkalun
käteesi tai kannat sitä. Sähkötyökalun
kantaminen sormi virtakytkimellä lisää
onnettomuusvaaraa.
SUOMI
d)
e)
f)
g)
Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet
ennen sähkötyökalun käynnistämistä.
Sähkötyökalun pyörivään osaan jäänyt
säätöavain tai väännin voi aiheuttaa
henkilövahingon.
Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti
tasapainossa. Näin voit hallita sähkötyökalua
paremmin odottamattomissa tilanteissa.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet
loitolla liikkuvista osista. Löysät vaatteet,
korut tai pitkät hiukset voivat tarttua liikkuviin
osiin.
Jos käytettävissä on laitteita pölyn
ottamiseksi talteen, käytä niitä. Pölyn
ottaminen talteen voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4) SÄHKÖTYÖKALUISTA HUOLEHTIMINEN
a) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa
voimaa. Valitse käyttötarkoituksen
kannalta oikea sähkötyökalu. Sähkötyökalu
toimii paremmin ja turvallisemmin,
kun sitä käytetään sille suunniteltuun
käyttötarkoitukseen.
b) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi.
Jos sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen
avulla, se on vaarallinen ja se on korjattava.
c) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta tai irrota akku
siitä ennen säätämistä, varusteiden
vaihtamista tai sähkötyökalun asettamista
säilytykseen. Näin voit vähentää vahingossa
käynnistymisen aiheuttaman henkilövahingon
vaaraa.
d) Varastoi sähkötyökaluja lasten
ulottumattomissa. Älä anna
sähkötyökaluihin tottumattomien tai näihin
ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut
ovat vaarallisia kouluttamattomien käyttäjien
käsissä.
e) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista
liikkuvat osat, niiden kiinnitys, osien eheys
ja muut toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos
havaitset vaurioita, korjauta sähkötyökalu
ennen niiden käyttämistä. Huonosti
kunnossapidetyt sähkötyökalut aiheuttavat
onnettomuuksia.
f) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja
puhtaina. Kunnossa pidettyjen leikkaavia
teräviä reunoja sisältävien työkalut
todennäköisyys jumiutua vähenee, ja
niitä on helpompi hallita.
g)
Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita,
kuten poranteriä, näiden ohjeiden
mukaisesti. Ota työskentelyolosuhteet ja
tehtävä työ huomioon. Jos sähkötyökalua
käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) AKKUKÄYTTÖISTEN TYÖKALUJEN KÄYTTÄMINEN JA
NIISTÄ HUOLEHTIMINEN
a) Käytä ainoastaan valmistajan
suosittelemaa latauslaitetta.
Tietyntyyppiselle akulle soveltuva latauslaite
voi aiheuttaa tulipalon vaaran käytettynä
yhdessä toisen akun kanssa.
b) Käytä sähkötyökalussa vain siihen
tarkoitettuja akkuja. Muiden akkujen
käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon tai
onnettomuuden vaaran.
c) Kun akku ei ole käytössä, pidä se poissa
muiden metalliesineiden läheltä, kuten
paperiliittimien, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden pienten
esineiden läheltä. Ne voivat oikosulkea
akun navat. Akun napojen oikosulkeminen
voi aiheuttaa palovamman tai tulipalon.
d) Oikosulku voi aiheuttaa nesteen
vuotamisen akusta. Vältä koskemasta
tähän nesteeseen. Jos nestettä pääsee
vahingossa iholle, huuhtele vedellä. Jos
tätä nestettä pääsee silmään, ota yhteys
lääkäriin. Akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa
palovamman.
6) HUOLTO
a) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä
vastaavia osia. Tämä varmistaa
sähkötyökalun turvallisuuden.
Lisäturvasääntöjä ruuvinvääntimille
• Pidä sähkötyökalun eristetyistä pinnoista
kiinni, kun kiinnitin voi toimenpiteen
aikana päästä kosketuksiin piilossa
oleviin sähköjohtoihin. Jos kiinnitin koskee
“jännitteenalaisia” johtoja, sähkötyökalun
suojaamattomat metalliosat tulevat
“jännitteenalaisiksi” ja käyttäjä voi saada
sähköiskun.
• Käytä kuulonsuojaimia, kun käytät
ruuvinväännintä. Melulle altistuminen voi
aiheuttaa kuulon menetyksen.
• Terät ja työkalut kuumentuvat käytön aikana.
Käytä käsineitä, kun kosket niihin.
119
SUOMI
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida
välttää. Näitä ovat seuraavat:
– Kuulon heikkeneminen.
– Lentävien kappaleiden aiheuttamat
henkilövahingot.
– Käytön aikana kuumenevien varusteiden
aiheuttamat palovammat.
– Pitkäaikaisen käyttämisen aiheuttamat
henkilövahingot.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Käytä kuulosuojaimia.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa
kun laturi on liitetty tehosyöttöön,
vieras materiaali voi aiheuttaa laturin
oikosulun. Johtavat materiaalit kuten,
mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly,
metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio
tai muu metallipartikkeleiden
kasaantuma, tulee pitää poissa laturin
aukoista. Irrota laturi aina tehonsyötöstä,
kun laturissa ei ole akkua. Irrota
laturi tehonsyötöstä ennen kuin yrität
puhdistaa sitä.
• ÄLÄ YRITÄ ladata akkuyksikköä millään
muulla laturilla kuin tässä käyttöohjeessa
mainituilla. Laturi ja akkuyksikkö on suunniteltu
erityisesti toimimaan yhdessä.
• Näitä latureita ei ole tarkoitettu käytettäväksi
mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin
ladattavien DEWALT-akkujen lataamiseen.
Muu voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä jätä laturia sateeseen tai lumeen.
Käytä suojalaseja.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Päivämääräkoodi on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2014 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä turvallisuusohjeita
latauslaitetta käytettäessä
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET: Tässä ohjeessa on
tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita yhteensopiville
akkulaturille.
• Lue kaikki laturin, akkuyksikön ja akkuyksikköä
käyttävän tuotteen ohjeet ja varoitusmerkinnät
ennen laturin käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä
päästä nestettä laturin sisään. Se voi
aiheuttaa sähköiskun.
HUOMIO: Palovamman vaara.
Loukkaantumisriskin vähentämiseksi
lataa vain ladattavia DEWALT-akkuja.
Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja
aiheuttaa henkilövahingon ja vaurioita.
HUOMIO: Lapsia tulee valvoa ja
varmistaa, että he eivät leiki laitteella.
120
• Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat
laturia verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
• Varmista, että johto sijaitsee niin, että sen
päälle ei astuta, siihen ei kompastu tai
että siihen ei muuten kohdistu vaurioita tai
rasitusta.
• Älä käytä jatkojohtoa ellei se ole ehdottoman
välttämätöntä. Jatkojohdon virheellinen käyttö
voi aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin.
• Älä laita mitään esineitä laturin päälle
tai laita laturia pehmeälle pinnalle, joka
saattaa tukkia ilmanvaihtoaukot ja aiheuttaa
liiallisen sisäisen lämmön. Sijoita laturi pois
lämpölähteiden läheltä. Laturi tuulettuu kotelon
päällä ja pohjassa olevien aukkojen kautta.
• Älä käytä laturia, jos johto tai pistoke on
vahingoittunut– vaihdata ne välittömästi.
• Älä käytä laturia, jos siihen on kohdistunut
terävä isku, se on pudotettu tai muuten
vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
• Älä pura laturia. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virheellinen kokoaminen voi aiheuttaa tulipalon
tai jopa kuolettavan sähköiskun riskin.
• Jos virtajohto on vahingoittunut, valmistajan,
huollon tai vastaavan pätevän henkilön täytyy
vaihtaa se välittömästi.
SUOMI
• Irrota laturi pistorasiasta ennen kuin yrität
puhdistaa sitä. Tämä vähentää sähköiskun
vaaraa. Akkuyksikön poistaminen ei vähennä
riskiä.
• ÄLÄ KOSKAANyritä yhdistää kahta laturia
yhteen.
• Laturi on suunniteltu toimimaan tavallisella
230 V:n kotitalouden sähkövirralla. Älä yritä
käyttää mitään muuta kuin määritettyä
jännitettä. Tämä ei koske autolaturia.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Latauslaitteet
DCB105, DCB107 ja DCB112 -latureihin sopivat
10,8 V; 14,4 V ja 18 V litiumioniakut (DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 ja DCB185).
DEWALT-laturit eivät vaadi säätöä ja niiden käyttö on
suunniteltu mahdollisimman helpoksi.
Lataaminen (kuva [fig.] 2)
1. Työnnä latauslaitteen (j) virtaliitin
savukkeensytyttimeen ennen akun asettamista
ladattavaksi.
2. Aseta akku (g) latauslaitteeseen. Punainen
latausvalo vilkkuu jatkuvasti sen merkiksi, että
lataaminen on alkanut.
3. Kun akku on ladattu täyteen, punainen
latausvalo palaa jatkuvasti. Akku on nyt
ladattu, ja se voidaan ottaa käyttöön tai jättää
latauslaitteeseen.
HUOMAA: Jotta varmistat Li-Ion-akkujen
parhaimman mahdollisen suorituskyvyn ja pitkän
käyttöiän, akku tulee ladata täyteen ennen
ensimmäistä käyttöä.
Latausprosessi
Katso akun lataustaso alla olevasta taulukosta.
Laturin merkkivalot: DCB105
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive
aseta akku uudelleen
paikoilleen
Laturin merkkivalot: DCB107, DCB112
lataus käynnissä
ladattu täyteen
kuuma-/kylmäviive*
*DCB107, DCB112: Punainen merkkivalo
vilkkuu edelleen ja keltainen merkkivalo
palaa kyseisen toiminnon aikana. Kun akku
on saavuttanut oikean lämpötilan, keltainen
merkkivalo sammuu ja laturi jatkaa latausta.
Yhteensopiva(t) laturi(t) ei(eivät) lataa viallista akkua.
Jos akku on viallinen, merkkivalo ei syty tai laturi
ilmoittaa viallisesta akusta tai sen merkkivalo vilkkuu.
HUOMAA: Tämä voi tarkoittaa myös laturivikaa.
Jos laturi ilmoittaa ongelmasta, vie laturi ja akku
testattavaksi valtuutettuun huoltopalveluun.
AKUN KUUMA-/KYLMÄVIIVE
Kun laturi tunnistaa liian kuuman tai kylmän akun,
se käynnistää automaattisesti akun kuuma-/
kylmäviiveen, jolloin lataus käynnistyy vasta sitten,
kun akku on saavuttanut hyväksyttävän lämpötilan.
Laturi siirtyy tämän jälkeen automaattisesti
akun lataustilaan. Tämä toiminto takaa akun
maksimaalisen käyttöiän.
Kylmä akku latautuu puolet hitaammin lämpimään
akkuun verrattuna. Akku latautuu hitaammin koko
latausjakson ajan, sen latautumisnopeus ei palaudu
nopeaksi, vaikka akku lämpenisi.
VAIN LITIUMIONIAKUT
XR Li-Ion -laitteissa on elektroninen
suojausjärjestelmä, joka suojaa akkua
ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta tai suurelta
purkautumiselta.
Työkalu sammuu automaattisesti, jos sähköinen
suojausjärjestelmä käynnistyy. Jos näin tapahtuu,
laita litiumioniakku laturiin, kunnes se on kokonaan
latautunut.
Tärkeitä turvallisuusohjeita kaikkia
akkuja käytettäessä
Kun tilaat uutta akkua, ilmoita tuotenumero ja jännite.
Kun uusi akku otetaan pakkauksesta, sitä ei ole
ladattu täyteen. Lue seuraavat turvaohjeet ennen
akun ja latauslaitteen käyttämistä. Noudata annettuja
ohjeita.
121
SUOMI
LUE KAIKKI OHJEET
• Älä lataa tai käytä räjähdysalttiissa
ympäristössä, esimerkiksi tilassa, jossa on
syttyviä nesteitä, kaasuja tai pölyä. Akun
laittaminen laturiin tai poistaminen laturista voi
sytyttää pölyn tai kaasun.
• Älä koskaan pakota akkua laturiin.
Älä muokkaa akkuyksikköä millään
tavalla saadaksesi sen sopimaan
yhteensopimattomaan laturiin, sillä
akkuyksikkö saattaa murtua ja aiheuttaa
vakavan henkilökohtaisen vaurion.
• Lataa akkuyksiköt vain DEWALT-latureilla.
• ÄLÄ roiskuta vettä tai upota veteen tai muihin
nesteisiin.
• Älä säilytä tai käytä työkalua ja akkuyksikköä
paikassa, jossa lämpötila voi saavuttaa tai
ylittää 40 ˚C (kuten kesällä ulkokatoksissa tai
metallirakennuksissa).
VAROITUS: Älä koskaan yritä avata
akkuyksikköä mistään syystä. Jos
akkuyksikön kotelo on murtunut tai
vahingoittunut, älä laita sitä laturiin. Älä
riko, pudota tai vahingoita akkuyksikköä.
Älä käytä akkuyksikköä tai laturia, johon
on osunut terävä isku, joka on pudotettu
tai vahingoittunut millään tavalla (esim.
lävistetty naulalla, isketty vasaralla,
astuttu päälle). Se voi aiheuttaa jopa
kuolettavan sähköiskun. Vahingoittuneet
akkuyksiköt tulee palauttaa huoltoon
kierrätystä varten.
HUOMIO: Kun työkalua ei ole
käytössä, laita se sivulleen vakaalle
alustalle, jossa se ei aiheuta
kompastumisen tai putoamisen
vaaraa. Jotkut työkalut, joissa on
suuret akkuyksiköt, seisovat pystyssä
akkuyksikön varassa, mutta ne kaatuvat
helpommin.
LITIUM-IONIAKKUJEN (Li-Ion) ERITYISET TURVAOHJEET
• Älä hävitä akkua polttamalla, vaikka se olisi
vaurioitunut pahasti tai tullut elinkaarensa
päähän. Akku voi räjähtää poltettaessa. Litiumioniakkuja poltettaessa syntyy myrkyllisiä kaasuja
ja aineita.
• Jos akun sisältöä pääsee iholle, huuhtele
heti miedolla saippualla ja vedellä. Jos
akkunestettä pääsee silmään, huuhtele avointa
silmää vedellä 15 minuutin ajan kunnes ärsytys
lakkaa. Jos on hakeuduttava lääkärin hoitoon,
ilmoita, että akun elektrolyytti on nestemäisten
122
orgaanisten karbonaattien ja litiumsuolojen
seosta.
• Avatun akkukennon sisältö voi ärsyttää
hengitysteitä. Hakeudu raittiiseen ilmaan. Jos
oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
VAROITUS: Palovamman vaara.
Akkuneste voi syttyä altistuessaan
kipinälle tai liekille.
Kuljetus
DEWALT-akut täyttävät kaikkien soveltuvien
teollisuudenalaa koskevien ja lakisääteisten
kuljetusmääräyksien vaatimukset, niihin
kuuluvat muun muassa YK:n vaarallisen tavaran
kuljetussuositukset, kansainvälisen ilmakuljetusliiton
(IATA) vaarallisen tavaran määräykset, vaarallisten
aineiden kansainvälisen merikuljetussäännöstön
(IMDG) määräykset sekä eurooppalainen
sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä
tiekuljetuksista (ADR). Litiumionikennot ja -akut
on testattu YK:n vaarallisen tavaran suosituksien
osion 38.3 mukaisesti koskien testausohjeita ja
testikriteerejä.
Useimmissa tapauksissa DEWALT-akun kuljetusta ei
luokitella täysin säännöstelty luokan 9 vaaralliseksi
materiaaliksi. Luokan 9 kuljetus on yleensä tarpeen
kahdessa eri tilanteessa::
1. Useamman kuin kahden DEWALT-litiumioniakun
kuljetus lentorahdilla, kun pakkaus sisältää vain
akkuja (ei työkaluja), ja
2. Yli 100 wattitunnin (Wh) energialuokan omaavan
litiumioniakun kuljetus. Wattitunnit on merkitty
kaikkien litiumioniakkujen pakkaukseen.
Oli kyseessä odotettu tai täysin säännöstelty kuljetus,
kuljettajien vastuulla on ottaa selvää viimeisimmistä
pakkausta, merkkiä/merkintää sekä dokumentaatiota
koskevista määräyksistä.
Akkujen kuljetus voi johtaa tulipaloon, jos akkunavat
pääsevät vahingossa kosketuksiin johtaviin
materiaaleihin. Akkuja kuljettaessa tulee varmistaa,
että akkujen navat on suojattu ja eristetty hyvin
materiaaleista, jotka voivat päästä niihin kosketuksiin
ja aiheuttaa oikosulun.
Tämän ohjekirjan osion tiedot on annettu hyvässä
uskossa ja niiden uskotaan olevan tarkkoja asiakirjan
luontihetkellä. Mitään takuita, välillisiä tai suoria, ei
kuitenkaan anneta. Ostajan vastuulla on taata, että
toiminta on soveltuvien määräyksien mukaista.
SUOMI
Akkuyksikkö
Käytettäväksi vain ulkona.
AKUN TYYPPI
DCF620 toimii 18 V XR litiumioniakulla.
Toimita akku kierrätykseen
ympäristöystävällisellä tavalla.
DCF621 toimii 14.4 V XR litiumioniakulla.
Säilytyssuositukset
Lataa DEWALT-akut ainoastaan
yhteensopivilla DEWALT-latureilla.
Jos muita kuin yhteensopivia DEWALTakkuja ladataan DEWALT-laturilla, akut
voivat räjähtää tai aiheuttaa muita
vaaratilanteita.
1. On suositeltavaa säilyttää akku viileässä
ja kuivassa paikassa poissa suorasta
auringonpaisteesta sekä liiallisesta kylmyydestä
tai kuumuudesta. Akku toimii mahdollisimman
tehokkaasti ja pitkään, kun sitä säilytetään
huoneenlämpötilassa, kun se ei ole käytössä.
2. Pitkän säilytyksen aikana täyteen ladattu akku
on suositeltavaa säilyttää viileässä ja kuivassa
paikassa irti laturista.
HUOMAA: Akkuja ei saa asettaa säilöön täysin
tyhjinä. Akku on ladattava ennen käyttöä.
Älä hävitä akkuyksikköä polttamalla.
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö:
1 Langaton ruuvinväännin kipsilevyyn
Latauslaitteen ja akun tarrat
2 Akkua
Näissä ohjeissa kuvattujen kuvakkeiden lisäksi
laturissa ja akussa voi olla seuraavat merkit:
1 Akkulaturi
1 TSTAK-yhteensopiva varustepakkaus
1 Käyttöohje
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Latausajan tiedot ovat Teknisissä
tiedoissa.
Akkua ladataan.
HUOMAUTUS: Akut, laturit ja välinepakkaukset
eivät kuulu N-malliin.
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuva 1)
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen
osiin mitään muutoksia. Tällöin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
Akku on ladattu.
Akku on viallinen.
Liian kuumaa tai kylmää akkua ei ladata.
Älä työnnä sähköä johtavia esineitä
laitteen sisään.
Älä lataa vaurioitunutta akkua.
a. Syvyyden asetin
b. Syvyyden asettimen säätörengas
c. Lukitusholkki
d. Kartiosuulake
e. Akun vapautuspainike
f. Akku
g. Liipaisukytkin
Älä altista vedelle.
h. Suunnanvaihtovipu
i. Lukituspainike
Vaihdata vialliset akut heti.
j. LED-työvalaistus
k. Vyökoukku
Lataa vain lämpötilassa 4–40 ˚C.
123
SUOMI
LIITETTÄVÄ LIPAS DCF6201 (KUVA 5)
(SAATAVINA ERIKSEEN)
l. Ruuvin ohjain
m. Ruuvin pituuden säädin
n. Syvyyden hienosäätö
o. Siirtyvä mekanismi
p. Kenkä
q. Siirtyvän mekanismin vapautuspainike
r. Vapautuspainikkeet
s. Liitososan ruuvausterä
KÄYTTÖTARKOITUS
Kipsilevyyn tarkoitettu ruuvinväännin on tarkoitettu
kipsilevykiinnittimien ruuvaamiseksi kipsilevyn läpi
puuhun tai metallikehyksiin.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Tämä kipsilevyyn tarkoitettu ruuvinväännin on
ammattimainen sähkötyökalu.
ÄLÄ ANNA lasten koskea tähän työkaluun.
Kokemattomat henkilöt saavat käyttää tätä laitetta
vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden
(mukaan lukien lapset) käytettäväksi, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai
kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä
vastuussa oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa
jättää yksin tämän tuotteen kanssa.
Karan liukukytkin
Ruuvinväännin on varustettu karan liukukytkimellä;
kara ei pyöri ennenkuin ruuvi on painettu
työkappaleeseen. Sen vuoksi ruuvit ym. kiinnittimet
voidaan asettaa käynnissä olevan ruuvinvääntimeen.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista
aina, että verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen
merkittyä jännitettä.
Tämä DEWALT-työkalu on kaksoiseristetty
EN 60745 -säädösten mukaisesti, joten
maadoitusjohdinta ei tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella
johdolla, jonka voi hankkia DEWALTin huoltoorganisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jos on käytettävä jatkojohtoa, käytä tälle työkalulle
soveltuvaa 3-kaapelista jatkojohtoa. Lisätietoja on
Teknisissä tiedoissa. Johdinten pienin koko on
1.5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan
auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄTÄMINEN
VAROITUS: Ennen kokoamista ja
säätöjä irrota akku aina työkalusta.
Sammuta työkalu aina ennen kuin laitat
akun paikalleen tai irrotat sen.
VAROITUS: Käytä ainoastaan DEWALTakkuja ja -latureita.
Akun asentaminen ja
poistaminen työkalusta (kuva 2)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota akku ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
HUOMAA: Varmista, että akku (f) on täysin ladattu.
AKUN ASENTAMINEN TYÖKALUN KAHVAAN
1. Kohdista työkalun kahvan sisällä oleva ura
akkuun (kuva 2).
2. Liu’uta akku hyvin paikalleen kahvaan, kunnes
kuulet napsahduksen.
AKUN POISTAMINEN TYÖKALUSTA
1. Paina vapautuspainiketta (e) ja vedä akku ulos
työkalun kahvasta.
2. Laita akku laturiin, kuten käyttöohjeen
laturiosassa kuvataan.
TASOMITTARILLA VARUSTETUT AKUT (KUVA 2)
Joissakin DEWALT-akuissa on tasomittari, jossa
on kolme vihreää LED-merkkivaloa. Merkkivalot
osoittavat akun jäljelle jäävän virtatason.
Kytke tasomittari päälle painamalla ja pitämällä
tasomittarin painiketta (t) alhaalla. Jokin kolme
vihreän LED-merkkivalon valoyhdistelmä syttyy
osoittaen jäljelle jäävän virtatason. Kun akkuvirran
taso on käyttörajan alapuolella, tasomittari ei syty ja
akku on ladattava.
HUOMAA: Tasomittari osoittaa akkuvirran tason
ainoastaan viitteellisesti. Se ei osoita työkalun
toiminnallisuutta ja se voi vaihdella tuoteosien,
lämpötilan ja loppukäyttäjän käytön mukaan.
124
SUOMI
Terän pidikkeiden vaihtaminen
(kuva 3)
1. Kierrä lukitusholkkia (c) ¼ kierrosta
kartiosuulakkeen irrottamiseksi vaihdelaatikosta.
2. Vedä kartiosuulake (d) irti vaihdelaatikosta.
3. Poistaminen:
a. Tartu terän pitimeen (v).
b. Paina se vaihdelaatikkoon laippaa (u)
painamalla.
c. Kierrä terän pidintä, kunnes kytkin kytkeytyy.
d. Pidä laippaa alhaalla ja vedä terän pidin pois.
4. Paina ja kierrä uusi teränkärki vaihdelaatikkoon
laippaa painamalla, kunnes pallolukitus
napsahtaa terän pitimen varressa olevaan
uraan.
5. Asenna kartiosuulake (d) takaisin paikoilleen
asettamalla sen vaihdelaatikkoon ja kiertämällä
holkkia ¼ kierrosta nuolen kohdistamiseksi
vaihdelaatikkoon lukitusmerkin ollessa holkissa.
Terän kärjen vaihtaminen (kuva 3)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta
virta ja irrota akku ennen säätämistä
tai varusteiden irrottamista tai
asentamista. Tahaton käynnistyminen
aiheuttaa vahingon.
Käsien oikea asento (kuva 4)
VAROITUS: Vakavan
henkilövahinkovaaran välttämiseksi on
AINA käytettävä oikeaoppista käden
asentoa kuvan mukaisesti.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan
henkilövahingon vaaraa pitelemällä
työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa yhden käden
pitämistä takakahvassa. Varo peittämästä
tuuletusaukkoja (x).
Käynnistäminen ja sammuttaminen
(kuva 1)
1. Kierrä lukitusholkkia (c) ¼ kierrosta
kartiosuulakkeen irrottamiseksi vaihdelaatikosta.
1. Käynnistä työkalu painamalla virtakytkintä (g).
Säädettävä nopeuskytkimeen kohdistuva paine
määrittää työkalun nopeuden.
2. Vedä kartiosuulaketta (d) eteenpäin ja poista se
kytkimen kotelosta.
2. Pysäytä työkalu vapauttamalla säädettävä
nopeuden liipaisukytkin (g).
3. Poista kulunut terä pihdeillä ja asenna uusi
teränkärki.
Syvyyden säätäminen
Noudata holkissa olevaa kaaviota kiinnityssyvyyden
lisäämiseksi tai laskemiseksi. Kiinnitä ruuvi
syvemmälle työkappaleeseen kääntämällä
säätörengasta oikealle. Kiinnitä ruuvi vähemmän
syvemmälle työkappaleeseen kääntämällä
säätörengasta vasemmalle.
Ennen käyttämistä
1. Varmista, että akku on (täysin) ladattu.
2. Asenna sopiva vääntölisävaruste.
3. Valitse vääntösuunta.
4. Aseta sopiva syvyys.
KÄYTTÄMINEN
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
LUKITUSPAINIKE
Lukitse liipaisukytkin (g) jatkuvaan toimintatilaan
painamalla liipaisukytkintä ja painamalla
lukituspainiketta (i). Työkalu jatkaa toimintaa. Kytke
työkalu pois päältä lukitustilassa painamalla ja
vapauttamalla liipaisukytkin kerran. Kuulet ja näet
lukituskytkimen palautuvan alaspäin.
HUOMIO: Varmista (aina) ennen
käyttöä, että lukituspainikkeen
vapautusmekanismi toimii esteettä.
Varmista, että lukitusmekanismi
vapautuu ennen akun irrottamista.
Muutoin työkalu käynnistyy heti kun akku
kytketään paikoilleen. Tästä voi aiheutua
omaisuus- tai henkilövahinkoja.
Ruuvaaminen (kuva 1, 4)
Parhaiden tuloksien saavuttamiseksi ruuvinväännintä
on pidettävä käsi samansuuntaisesti kiinnittimeen
ja painamalla säätökytkintä vähintään yhdellä tai
kahdella sormella. Tämä vähentää ruuvin liukumisen
vaaraa lisävarusteesta, kun siihen kohdistetaan
painetta.
125
SUOMI
Kiinnitä kiinnitin asettamalla se terään, painamalla
säätökytkintä ja painamalla kiinnitin työkappaleeseen
tasaisella ja jatkuvalla liikkeellä. Kun kiinnitin on kiinni,
kytkin irtoaa automaattisesti.
1. Asenna terän kärki pitimeen.
2. Säädä syvyyden asetinta (a).
3. Tarkista virheetön kierto, käynnistä ruuvinväännin
ja aseta ruuvi terään.
4. Kosketa työkappaleen pintaan kohdistamalla
eteenpäin suuntautuvaa painetta ruuvin
kiinnittämiseksi, kunnes syvyyden asetin
koskettaa työkappaleen pintaan. Ruuvinväännin
pysähtyy automaattisesi ja terä irtoaa ruuvista.
5. Tämä syvyyden tunnistava ruuvinväännin sopii
kipsilevyruuvien ruuvaamiseen.
MUISTA TÄMÄN SYVYYDEN TUNNISTAVAN KYTKIMEN
KOHDALLA SEURAAVAT:
• Terä ei kierry, ennen kuin laitteeseen
kohdistetaan painetta. Kytke päälle painamalla.
• Liipaisukytkin ei painu alas, ellei työkalu ole joko
eteen- tai taaksepäin asennossa.
LAIPALLISTEN RUUVIEN RUUVAAMINEN (KUVA 5)
Laipallisten ruuvien kiinnitys edellyttää DCF6201liitososan käyttöä. Liitettävä lipas mahdollistaa
nopean työnkulun useita ruuveja kiinnittäessä.
Tämän liitososan asennus-, käyttö- ja
puhdistusohjeet sisältyvät liitososan mukana
toimitettuun ohjekirjaan.
KUNNOSSAPITO
DEWALT-sähkötyökalu on suunniteltu siten, että se
toimii pitkään hyvin vähäisellä huollolla. Jatkuva ja
asianmukainen toiminta riippuu laitteeseen tehdyistä
huolloista ja säännöllisestä puhdistuksesta.
VAROITUS: Vähennä vakavaa
henkilövaurion riskiä kytkemällä
työkalu pois päältä ja irrottamalla
akkupakkaus ennen säätöjen
tekemistä tai lisävarusteiden ja
apuvälineiden irrottamista tai
asentamista. Vahingossa tapahtuva
käynnistyminen voi aiheuttaa vamman.
Laturia tai akkua ei voida huoltaa. Sisällä ei ole
mitään huollettavia osia.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
126
Puhdistaminen
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly
kotelosta kuivalla ilmalla, kun sitä kertyy
ilmanvaihtoaukkoihin tai niiden ympärille.
Käytä tällöin hyväksyttyjä silmäsuojuksia
ja hengityssuojainta.
VAROITUS: Älä koskaan puhdista
muita kuin metallipintoja liuottimien tai
muiden voimakkaiden kemikaalien avulla.
Nämä kemikaalit voivat heikentää näissä
osissa käytettyjä materiaaleja. Käytä
vain vedellä ja miedolla pesuaineella
kostutettua kangasta. Älä päästä mitään
nestettä laitteen sisään. Älä upota
mitään laitteen osaa nesteeseen.
KARTIOSUULAKKEEN YLLÄPITO (KUVA 1, 3)
Jos kartiosuulakkeen (d) kierto on vaikeaa, se voi
kontaminoitua kipsilevyn pölyn seurauksena.
1. Irrota kartiosuulake työkalusta.
2. Huuhtele huolellisesti lämpimällä vedellä
kiertämällä samalla ruuvin syvyyden
säätörengasta (b) ja lukitusholkkia (c). Älä
koskaan käytä öljyä tai liuottimia.
3. Kuivaa kartiosuulake kokonaan ennen sen
kiinnittämistä uudelleen työkaluun.
LATURIN PUHDISTUSOHJEET
VAROITUS: Sähköiskuvaara. Irrota laturi
AC-pistorasiasta ennen puhdistusta.
Lika ja rasva voidaan poistaa laturin
ulkopuolelta kankaalla tai pehmeällä,
ei-metallisella harjalla. Älä käytä vettä tai
puhdistusaineita.
Lisävarusteet
VAROITUS: Koska tämän tuotteen
kanssa ei ole testattu muita kuin
DEWALTin tarjoamia lisävarusteita,
niiden käyttö tämän työkalun kanssa
voi olla vaarallista. Tämän tuotteen
kanssa tulee käyttää ainoastaan
DEWALTin suosittelemia lisävarusteita.
Näin toimimalla vähennetään myös
vahingoittumisriskiä.
Kysy jälleenmyyjältäsi lisätietoja työkaluusi
soveltuvista lisävarusteista.
SUOMI
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan
vaihtoa tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALTtuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALTtoimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
Uudelleenladattava akku
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen,
jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin
teho on aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen
toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää
ympäristöystävällisellä tavalla:
• Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten
laitteesta.
• Li-Ion-akut ovat kierrätettäviä. Vie
ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen
kierrätyspisteeseen. Kerätyt akkuyksiköt
kierrätetään tai hävitetään oikein.
127
SVENSKA
SLADDLÖS GIPSSKRUVDRAGARE
DCF620, DCF621
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DEWALT till
en av de pålitligaste partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
Spänning
Typ
Batterityp
Strömförbrukning
Varvtal obelastad
Bitshållare
Maximal skruv ø
Maximalt motstånd (hård/mjukt):
Kopplingsmetod
Vikt (utan batteripaket)
LPA (ljudtryck)
KPA (ljudtryck, osäkerhet))
LWA (ljudstyrka)
KWA (ljudstyrka, osäkerhet)
kg
DCF620
18
1
Li-Ion
435
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
30/5
djupkänslig
1,08
DCF621
14,4
1
Li-Ion
360
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
27/4
djupkänslig
1,08
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
77
3
88
3
77
3
88
3
V
W
rpm
mm
mm
Nm
Vibration totalvärde (triaxvektor-summa) fastställd i enlighet med EN 60745:
Vibration, emissionsvärde ah
ah =
m/s2
< 2,5
Osäkerhet K =
m/s2
1,5
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN 60745, och
den kan användas för att jämföra ett verktyg med
ett annat. Den kan användas för att få fram en
preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån
för vibration gäller vid verktygets
huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra
tillämpningar, med andra tillbehör,
eller om det är dåligt underhållet kan
vibrationen avvika. Detta kan avsevärt
öka exponeringsnivån under hela dess
arbetstid.
128
< 2,5
1,5
En uppskattning av exponeringsnivån
för vibrationer bör dessutom ta med
i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att
utföra sitt arbete. Detta kan avsevärt
minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder
för att skydda handhavaren mot
verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören,
hålla händerna varma, organisera
arbetsgången.
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
SVENSKA
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
EC-Följsamhetsdeklaration
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
MASKINDIREKTIV
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
SLADDLÖS GIPSSKRUVDRAGARE
DCF620, DCF621
DEWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna
under Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
Dessa produkter uppfyller dessutom direktiv
2014/30/EC och 2011/65/EU. För mer information,
var god kontakta DEWALT på följande adress, eller
se handbokens baksida.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning
av den tekniska filen och gör denna förklaring å
DEWALTs vägnar.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Horst Grossmann
Vicepresident, Konstruktion
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
03.06.2014
Anger risk för eldsvåda.
Batteripaket
DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB144 DCB145 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185
Batterityp
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Spänning
VDC
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
18
18
Kapacitet
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Vikt
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
Laddare
Starkströmsspänning
VAC
Batterityp
Ungefärlig laddningstid
för batteripaket
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Vikt
kg
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
129
SVENSKA
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
e)
Säkerhetsvarningar, Allmänt
Elverktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt
starkströmsdrivna (sladdanslutna) elverktyg eller
batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) SÄKERHET PÅ ARBETSOMRÅDET
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
b) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av
lättantändliga vätskor, gaser eller damm.
Elektriska verktyg ge upphov till gnistor som
kan antända dammet eller ångorna.
c) Håll barn och åskådare borta meda du
arbetar med ett elverktyg. Distraktioner kan
göra att du förlorar kontrollen.
2) ELEKTRISK SÄKERHET
a) Kontakterna till elverktyget måste
matcha uttaget. Modifiera aldrig
kontakten på något sätt. Använd inte
några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade
kontakter och matchande uttag minskar
risken för elektrisk stöt.
b) Undvik kroppskontakt med jordanslutna
eller jordade ytor såsom rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Det
finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller
våta förhållanden. Vatten som kommer in i
ett elverktyg ökar risken för elektrisk stöt.
d) Missbruka inte sladden. Använd aldrig
sladden till att bära, dra eller koppla bort
elverktyget från strömmen. Håll sladden
borta från värme, olja, skarpa kanter eller
rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade
sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
130
f)
När du arbetar med ett elverktyg
utomhus, använd en förlängningssladd
som passar för utomhusanvändning.
Användning av en sladd som passar för
utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
Om arbete med ett elverktyg i en fuktig
lokal är oundvikligt, använd ett uttag som
är skyddat med jordfelsbrytare (RCD).
Användning av en RCD minskar risken för
elektrisk stöt.
3) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var vaksam, ha koll på vad du gör och
använd sunt förnuft när du arbetar med
ett elverktyg. Använd inte ett elverktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med
elektriska verktyg kan resultera i allvarlig
personskada.
b) Använd personlig skyddsutrustning. Bär
alltid ögonskydd. Skyddsutrustning såsom
dammfilterskydd, halksäkra säkerhetsskor,
skyddshjälm eller hörselskydd som
används för lämpliga förhållanden minskar
personskador.
c) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se
till att strömbrytaren är i frånläge innan
du ansluter till strömkällan och/eller
batteripaketet, plockar upp eller bär
verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta
elektriska verktyg som har strömbrytaren på
är att invitera olyckor.
d) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller
skiftnyckel innan du sätter på elverktyget.
En skiftnyckel eller en nyckel som sitter
kvar på en roterande del av elverktyget kan
resultera i personskada.
e) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid
ordentligt fotfäste och balans. Detta
möjliggör bättre kontroll av elverktyget i
oväntade situationer.
f) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa
kläder eller smycken. Håll hår, beklädnad
och handskar borta från delar i rörelse.
Lösa kläder, smycken eller långt hår kan
fastna i delar i rörelse.
g) Om det finns anordningar för anslutning
av apparater för dammutrensning och
insamling, se till att dessa är anslutna och
används på ett korrekt sätt. Användning
av dammuppsamling kan minska dammrelaterade faror.
SVENSKA
4) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG
a) Tvinga inte elverktyget. Använd det
korrekta elverktyget för din tillämpning.
Det korrekta elverktyget gör arbetet bättre
och säkrare vid den hastighet för vilket det
konstruerades.
b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren
inte sätter på och stänger av det. Ett
elverktyg som inte kan kontrolleras med
strömbrytaren är farligt och måste repareras.
c) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du
gör några justeringar, byter tillbehör eller
lägger elverktygen i förvaring. Sådana
förebyggande säkerhetsåtgärder minskar
risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d) Förvara elektriska verktyg som inte
används utom räckhåll för barn, och
låt inte personer som är obekanta med
elverktyget eller med dessa instruktioner
använda elverktyget. Elektriska verktyg är
farliga i händerna på outbildade användare.
e) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera
för feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka elverktygets funktion. Om
det är skadat, se till att elverktyget blir
reparerat före användning. Många olyckor
orsakas av dåligt underhållna elektriska
verktyg.
f) Håll kapningsverktyg vassa och rena.
Ordentligt underhållna kapningsverktyg med
vassa sågkanter är mindre sannolika att
fastna och är lättare att kontrollera.
g) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med
dessa instruktioner, och ta hänsyn till
arbetsförhållandena och det arbete som
ska utföras. Användningen av elverktyget för
andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BATTERIDRIVNA
VERKTYG
a) Ladda endast med den laddare som är
specificerad av tillverkaren. En laddare
som passar till en typ av batteripaket kan
ge upphov till brandfara när den används
tillsammans med ett annat batteripaket.
b) Använd elverktygen enbart med därtill
avsedda batteripaket. Användning av andra
batteripaket kan ge upphov till skaderisk och
eldsvåda.
c) När batteripaketet inte används, håll det
borta från andra metallföremål, såsom
gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar eller
d)
andra små metallföremål som kan skapa
en förbindelse från ena polen till den
andra. Kortslutning av batteripolerna kan ge
upphov till brännskador eller eldsvåda.
Under missbruksförhållanden kan vätska
komma ut från batteriet, undvik kontakt
med denna. Om kontakt oavsiktligt
inträffar, spola med vatten. Om vätska
kommer i kontakt med ögonen, uppsök
medicinsk hjälp. Vätska som kommer ut
från batteriet kan ge upphov till irritation eller
brännskador.
6) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar.
Detta säkerställer att elverktygets säkerhet
bibehålles.
Ytterligare specifika säkerhetsregler
för Skruvdragare
• Håll elverktyg i de isolerade greppytorna vid
arbeten där skruvarna kan komma i kontakt
med dolda ledningar. Om en skruv får kontakt
med en strömförande ledning kan exponerade
metalldelar på elverktyget bli strömförande och
ge användaren en elektrisk stöt.
• Använd hörselskydd med skruvdragare. Att
utsättas för buller kan leda till hörselskador.
• Bits och verktyg blir heta under arbetet.
Använd handskar när du rör vid dem.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta
säkerhetsbestämmelserna och användning av
säkerhetsapparater kan vissa återstående risker inte
undvikas. De är:
- Hörselnedsättning.
– Risk för personskada på grund av flygande
partiklar.
– Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir
heta under arbetet.
– Risk för personskada på grund av långvarig
användning.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
131
SVENSKA
Bär öronskydd.
Bär ögonskydd.
• Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av DEWALT
laddningsbara batterier. All annan användning
kan resultera i barndrisk, elektriska stötar eller
död med elektrisk ström.
• Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, vilken också inkluderar tillverkningsår,
finns tryckt i kåpan.
Exempel:
2014 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual
innehåller viktiga säkerhets- och driftinstruktioner för
kompatibla batteriladdare.
• Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
SE UPP: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DEWALT laddningsbara batterier. Olika
typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
SE UPP: Barn bör övervakas för
att garantera att de inte leker med
apparaten.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget
kan den kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat
till, slipdamm, metallspån, stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metallpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
• Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
132
• Dra i själva kontakten och inte i sladden när
laddaren kopplas ur. Detta kommer att minska
risken för skador på den elektriska kontakten
och sladden.
• Se till att sladden placeras så att ingen går
på den, snubblar på den eller att det på
annat sätt riskerar att skadas eller påfrestas.
• Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
• Placera inga föremål ovanpå laddaren
eller placera inte laddaren på ett mjukt
underlag eftersom det kan blockera
ventilationsöppningarna vilket kan resultera
i intern överhettning. Placera laddaren undan
från alla heta källor. Laddaren ventileras genom
öppningar i överkant och underkant av höljet.
• Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt — byt ut dem omedelbart.
• Använd inte laddaren om den utsatts för
skarpa stötar, tappats eller skadats på annat
sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter.
• Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
• Om strömsladden skadas måste den bytas
omedelbart at tillverkaren, dess serviceombud
eller liknande kvalificerad person för att förhindra
alla faror.
• Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den
regörs. Detta kommer att minska risken för
elektriska stötar. Borttagning av batteripaketet
kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
• Laddaren är konstruerad för att arbeta med
standard 230V hushållsström. Försök inte att
använda någon annan spänning. Detta gäller
inte för billaddaren.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
SVENSKA
Laddare
DCB105, DCB107 och DCB112 laddarna
accepterar 10,8 V, 14,4 V och 18 V Li-jon (DCB127,
DCB140, DCB141, DCB142, DCB143, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184 och DCB185) batteripaket.
DEWALT laddare kräver inga inställningar och
är skapade för att vara så enkla som möjligt att
hantera.
Laddningsprocedur (fig. 2)
1. Plugga in laddaren (j) i ett lämpligt uttag innan
du sätter in batteripaketet.
2. Sätt in batteripaketet (g) i laddaren. Den röda
(laddnings-) lampan blinkar kontinuerligt, vilket
indikerar att laddningsproceduren har börjat.
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
OBSERVERA: För att garantera maximal prestanda
och livslängd för Li-jon batterier bör batteripaketet
laddas fullt innan första användning.
Laddning
Se nedanstående tabell angående batteripaketets
laddningsstatus.
Laddningsindikatorer: DCB105
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket fördröjning
byt ut batteripaketet
Laddningsindikatorer: DCB107, DCB112
laddar
fullständigt laddad
Varmt/kallt paket
fördröjning*
*DCB107, DCB112: Den röda lampan
fortsätter att blinka, men en gul
indikatorlampa kommer att lysa under
denna operation. När batteriet har nått
lämplig temperatur kommer den gula
lampan att slockna och laddaren återupptar
laddningsproceduren.
Den/de kompatibla laddar(en/na) kommer inte att
ladda ett felaktigt batteripaket. Laddaren kommer att
indikera ett felaktigt batteri genom att vägra att tända
eller genom att visa blinkmönster för problempaket
eller laddare.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är
problem med en laddare.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren
och batteripaketet hos ett auktoriserat servicecenter.
VARM/KALL FÖRDRÖJNING
När laddaren upptäcker ett batteri som är för hett
eller för kallt, kommer den automatiskt att starta en
varm/kall fördröjning, avbryta laddningen tills batteriet
har nått en lämplig temperatur. Laddaren växlar
sedan automatiskt till paketladdningsläge. Denna
funktion garanterar maximal batterilivslängd.
Ett kallt batteripaket kommer att ladda med
ungefär halva hastigheten mot ett varmt batteri.
Batteripaketet kommer att laddas med en lägre
hastighet genom hela laddningscykeln och kommer
inte att återgå till maximal laddningshastighet även
om batteriet blir varmt.
ENDAST LITIUM-JON BATTERIPAKET
XR Li-jon verktyg är konstruerade med ett
elektroniskt skyddssystem som kommer att skydda
batteriet mot överladdning, överhettning eller kraftig
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att stängas av om
elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om detta
sker placera Li-jon batteriet i laddaren tills det är
fulladdat.
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
• Ladda inte eller använd batteriet i explosiv
atmosfär, såsom i närheten av brännbara
vätskor, gaser eller damm. Isättning och
borttagning av batteriet från laddaren kan
antända dammet eller ångorna.
• Tvinga aldrig in batteripaketet in i laddaren.
Modifiera inte batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare då batteripaketet kan brista och
orsaka allvarliga personskador.
133
SVENSKA
• Aldda endast batteripaketet i DEWALT laddare.
Transport
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
DEWALT batterierna uppfyller alla tillämpliga
regler för transport av farligt gods som stipuleras
av industrin och rättsliga normer, vilket omfattar
FN:s rekommendationer för transport av farligt
gods; International Air Transport Associations
(IATA) regelverk vid transport av farligt gods, de
internationella föreskrifterna om transport av
farligt gods till sjöss (IMDG), samt den europeiska
överenskommelsen om internationell transport av
farligt gods på väg (ADR). Litiumjon -celler och
-batterier har klassificerats enligt testresultaten och
de fastställda kriterierna i delavsnitt 38.3 i FN:s
testhandbok för transport av farligt gods.
• Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40 ˚C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som fått
en kraftig stöt, tappats, körts över
eller skadats på något annat sätt (t.ex.
genomborrad av en spik, träffad av en
hammare, klivits på). Det kan resultera
i elektriska stötar eller dödsfall av
elektisk ström. Skadade batteripaket
skall returneras till servicecenter för
återvinning.
SE UPP: När den inte används skall
den läggas på sidan på en stabil
plats så att ingen riskerar att någon
snubblar på den. Vissa verktyg med
stora batteripaket kan stå upprätt på
batteripaketet men lätt kan vältas.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
• Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
• Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
• Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
134
I de flesta instanser kommer transporten av ett
DEWALT batteripaket att undantas från klassificering
som helt reglerad försändelse av klass 9 farligt
gods. I allmänhet insisterar man i följande två fall på
transport enligt klass 9:
1. Flygtransport av över två DEWALT
litiumjonbatteripaket, när paketet innehåller
endast batteripaket (inga verktyg) och
2. Alla försändelser som innehåller
litiumjonbatterier med en kapacitet på över
100 watt-timmar (Wh). Alla litiumjonbatterier
har kapaciteten i watt-timmar angiven på
batteripaketet.
Oberoende av om försändelsen klassificeras som
undantagen eller helt reglerad, är det avsändaren
som har ansvaret för att de aktuella bestämmelserna
gällande förpackning, etikettering/märkning och
dokumentation uppfylls.
Transport av batterier kan leda till eldsvåda om
batteripolerna oavsiktligt kommer i kontakt med
ledande material. Se vid transport av batterier till att
batteripolerna är skyddade och väl isolerade från
material som eventuellt kan komma i kontakt med
dem och orsaka kortslutning.
Informationen som ges i detta avsnitt av handboken
är given enligt bästa vetande och har ansetts vara
korrekt vid tidpunkten som dokumentet skrevs. Trots
det ges ingen uttrycklig eller underförstådd garanti.
Det är på köparens eget ansvar att de åtgärder som
vidtas uppfyller gällande bestämmelser.
Batteripaket
BATTERITYP
DCF620 fungerar med ett 18 volts XR Li-jon
batteripaket.
DCF621 fungerar med ett 14,4 volts XR Li-jon
batteripaket.
SVENSKA
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
2. För långvarig förvaring rekommenderas att
förvara ett fulladdata batteripaket på en kall och
torr plats utan laddare för optimalt resultat.
OBSERVERA: Batteripaket bör inte förvaras helt
urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det
används igen.
Etiketter på laddare och batteripaket
Förutom bilddiagrammen som används i
denna manual kan etiketterna på laddaren och
batteripaketet visa följande bilddiagram:
Ladda endast DEWALT batteripaket
med avsedda DEWALT laddare.
Laddning av batteripaket med andra
än de avsedda DEWALT batterierna
med en DEWALT laddare kan göra att
de brister eller så kan det leda till farliga
situationer.
Bränn inte batteripaketet.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Sladdlös gipsskruvdragare
2 Batteripaket
1 Batteriladdare
1 TSTAK utrustningsväska**
1 Bruksanvisning
Läs instruktionshandbok före
användning.
Se Tekniska data angående
laddningstid.
Batteriladdning.
Batteriet laddat.
LÄGG MÄRKE TILL: Batteripaket, laddare och
förvaringslåda medföljer inte med N-modeller.
• Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Beskrivning (bild 1)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget
eller någon del av det. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
Batteriet defekt.
Het/kall paketfördröjning.
a. Djupanslag
b. Inställningsring för skruvdjup
Stick inte in ledande föremål.
c. Låsring
d. noskon
Ladda inte skadade batteripaket.
e. Batterilåsknapp
Utsätt inte för vatten.
g. Avtryckare
f. Batteripaket
h. Spak framåt/bakåt
Se till att undermåliga sladdar
omedelbart byts ut.
Ladda endast mellan 4 ˚C och 40 ˚C.
Endast för användning inomhus
i. Lås på knapp
j. LED arbetslampa
k. Bälteskrok
MAGASIN FÖR BANDADE SKRVAR DCF6201 (FIG 5)
(KAN ERHÅLLAS SEPARAT)
l. Skruvstyrning
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn till miljön.
m. Inställning av skruvlängd
n. Fininställning av djupet
o. Matningsmekanism
135
SVENSKA
p. Sko
MONTERING OCH JUSTERING
q. Matningsmekanismens frikopplingsknapp
r. Frikopplingsknappar
s. Bits för bandade skruvar
AVSEDD ANVÄNDNING
Din gipsskruvdragare är avsedd för att skruva
in gipsskruvar genom gipsplattor och in i
bakomliggande trä- eller metallramar.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Denna gipsskruvdragare är ett professionellt
elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Överinseende krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med
begränsad erfarenhet eller kunskap såvida
inte de är under uppsikt av en person som är
ansvarig för deras säkerhet. Barn skall aldrig
lämnas ensamma med denna produkt.
Slirkopplad spindel
Skruvdragaren är utrustad med en slirkopplad
spindel; spindeln roterar inte förrän skruven trycks
in i arbetsstycket. Detta gör att du kan sätta en ny
skruv på verktyget utan att stanna maskinen.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast
en spänning. Kontrollera alltid att strömförsörjningen
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan.
Ditt DEWALT-verktyg är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60745; därför behövs
ingen jordningstråd.
VARNING: Ta alltid bort batteripaketet
innan montering och inställning. Stäng
alltid av verktyget innan batteripaketet
sätt i eller tas bort.
VARNING: Använd endast DEWALT
batteripaket och laddare.
Montering och borttagning av
batteripaketet från verktyget (fig. 2)
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
start kan orsaka skador.
NOTERA: Se till att batteripaketet (f) är fulladdat.
INSTALLATION AV BATTERIET I VERKTYGSHANDTAGET
1. Passa in batteripaketet i skåran på insidan av
verktygets handtag (fig. 2)
2. Skjut in batteripaketet i handtaget med en fast
rörelse tills du hör att låset snäpper på plats.
BORTTAGNING AV BATTERIET FRÅN VERKTYGET
1. Tryck på frigöringsknappen (e) och dra
med en fast rörelse ut batteripaketet ur
verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i
laddningsavsnittet i denna manual.
BRÄNSLEMÄTARE BATTERIPAKET (FIG. 2)
Vissa DEWALT batteripaket inkluderar en
laddningsmätare vilket består av tre gröna LEDlampor som indikerar laddningsnivån som finns kvar
i batteripaketet.
Användning av Förlängningssladd
För att slå till laddningsmätaren tryck in och håll
kvar laddningsmätarknappen (P). En kombination
av de tre LED-lamporna kommer att lysa för att
ange kvarvarande laddningsnivå. När laddningen i
batteriet är under den användbara gränsen kommer
inte laddningsmätaren att lysa och batteriet behöver
laddas.
Om en förlängningssladd behövs, använd en
godkänd 3-kärnig förlängningssladd, som är lämplig
för detta verktygs strömbehov (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1.5 mm2; maximala
längden är 30 m.
NOTERA: Laddningsmätaren är endast en indikering
på laddning som finns kvar i batteripaketet. Den
indikerar inte verktygets funktionalitet och kan variera
baserat på produktkomponenter, temperatur och
slutanvändarens användning.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
136
SVENSKA
Byta bithållare (fig. 3)
1. Vrid låsringen (c) 1/4 varv för att lossa noskonen
från växellådan.
2. Dra bort noskonen (d) från växellådan.
3. För att avlägsna:
a. Ta tag i bithållaren (v).
b. Tryck in den i växellådan medan du håller
muffen (u) intryckt.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
start kan orsaka skador.
Korrekt Handplacering (fig. 4)
d. Dra ut bithållaren samtidigt som du håller
muffen intryckt.
VARNING: För att minska risken för
allvarliga personskador bör du ALLTID
hålla händerna i rätt position såsom
bilden visar.
4. Tryck in den nya bithållaren i växellådan och vrid
den, samtidigt som du trycker in muffen, ända
tills kullåset snäpper in i urtaget på bithållarens
skaft.
VARNING: För att minska risken för
allvarliga personskador bör du ALLTID
hålla verktyget stadigt och vara beredd
på plötsliga rörelser.
c. Vrid bithållaren tills kopplingen låser.
5. Byt ut noskonen (d) genom att placera på
växellådan och rotera låsringen 1/4 varv så att
pilen på växellådan pekar mot lås-symbolen på
låsringen.
Byta bits (fig. 3)
1. Vrid låsringen (c) 1/4 varv för att lossa noskonen
från växellådan.
2. Dra i noskonen och ta bort den från
kopplingshuset.
3. Använd en tång för att avlägsna den slitna biten
och sätt i en bit.
Djupinställning
Öka eller minska fastsättningsdjupet med hjälp av
markeringen på inställningsringen. För att dra in
skruven djupare i materialet, vrid inställningsringen
åt höger. För att dra in skruven minder djupt i
materialet, vrid inställningsringen åt vänster.
Innan du börjar
1. Se till att batteripaketet är (fullständigt) laddat.
2. Montera rätt tillbehör.
3. Välj rotationsriktning.
4. Ställ in rätt inskruvningsdjup.
DRIFT
Bruksanvisning
VARNING: Följ alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
Korrekt handplacering betyder att ena handen hålls
på det bakre handtaget. Se till att inte blockera
luftintagen (x).
Slå på och stänga av (fig. 1)
1. För att köra verktyget, tryck på den variabla
hastighetsomkopplaren (g). Hastigheten beror
på hur hårt den variabla hastighetsomkopplaren
trycks in.
2. För att stoppa verktyget, släpp den variabla
hastighetsomkopplaren (g).
LÅS PÅ KNAPP
För att låsa avtryckaren i positionen för kontinuerlig
drift, tryck in avtryckaren och tryck på lås på
knappen (i). Verktyget är på hela tiden. För att
stänga av verktyget i låst på position, tryck in och
släpp avtryckaren en gång. Du hör och ser att låset
på avtryckaren riktas nedåt igen.
SE UPP: Säkerställ innan du använder
verktyget (varje gång) att mekanismen
för att frigöra låsknappen löper fritt. Se
till att du frigör låsmekanismen innan
du kopplar bort batteriet. Om du inte
gör det kommer verktyget att starta
omedelbart nästa gång du sätter i
batteriet. Detta kan leda till sak- eller
personskador.
Skruva in skruvar (fig. 1, 4)
För att uppnå bästa möjliga resultat, håll med din
hand skruvdragaren i exakt linje med skruven och
håll den variabla hastighetsomkopplaren med en
eller två av handens fingrar. Detta minskar risken för
att skruvtillbehöret hoppar bort från skruven när du
trycker på.
137
SVENSKA
För att skruva in skruven, placera den på biten, tryck
på den variabla hastighetsomkopplaren och pressa
in skruven i materialet med en mjuk, kontinuerlig
rörelse. När skruven är iskruvad kommer kopplingen
att frånkoppla automatiskt.
1. Sätta i en bit i bithållaren.
2. Ställ in djupanslaget (a)
3. Kontrollera att rotationen sker åt rätt håll och
placera skruven på biten.
4. Placera skruven på ytan, tryck framåt för
att skruva i skruven tills djupanslaget vidrör
arbetsytan. Skruvdragaren kommer att koppla
ur automatiskt och frigöra biten från skruven.
5. Denna djupkänsliga skruvdragare lämpar sig för
att skruva i gipsskruvar.
KOM IHÅG DETTA GÄLLANDE DEN DJUPKÄNSLIGA KOPPLINGEN:
• Biten kommer inte att rotera innan du trycker på
enheten. Tryck för att koppla in.
• Avtryckaren kan inte tryckas in om verktyget inte
är i framåt- eller bakåt-läge.
SKRUVA IN BANDADE SKRUVAR (FIG. 5)
För att skruva i bandade skruvar måste tillbehöret
DCF6201 användas. Magasinet gör det möjligt att
arbeta snabbare när många skruvar ska skruvas
in. Instruktioner för hur man installerar, använder
och rengör detta tillbehör finns i tillbehörets
bruksanvisning.
UNDERHÅLL
Ditt DEWALT elverktyg har utformats för att fungera
under lång tid med ett minimalt underhåll. Fortsatt
tillfredsställande drift beror på rätt verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng av
verktyget och dra ur batteripaketet
innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser
eller tillbehör. Oavsiktlig påslaging av
verktyget kan orsaka personskador.
Laddaren och batteripaketet är inte servicebara. Det
finns inga servicebara delar på insidan.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
138
Rengöring
VARNING: Blås bort smuts och damm
från huvudkåpan med torr luft varje gång
du ser smuts samlas i och runt lufthålen.
Bär godkända ögonskydd och godkänt
dammfilterskydd när du utför denna
procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
UNDERHÅLL AV NOSKONEN (FIG. 1, 3)
Om det blir svårt att vrida noskonen kan det hända
att den är tilltäppt av gipsdamm.
1. Ta bort noskonen från verktyget.
2. Skölj noggrant med varmt vatten samtidigt
som du vrider på både inställningsringen för
skruvdjupet (b) och låsringen (c). Använd aldrig
olja eller lösningsmedel.
3. Torka noskonen ordentligt innan du monterar
tillbaks den.
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER FÖR LADDAREN
VARNING: Risk för stötar. Koppla
ifrån laddaren från strömuttaget
innan rengöring. Smuts och fett kan
avlägsnas från utsidan av laddaren
med en trasa eller med en mjuk, ickemetallisk borste. Använd inte vatten eller
rengöringsvätska.
Valfria tillbehör
VARNING! Då andra tillbehör än de
som erbjuds av DEWALT inte har
testats med den här produkten, kan
användande av sådana tillbehör vara
farligt. För att minska olycksrisken
bör enbart tillbehör rekommenderade
av DEWALT användas med den här
produkten.
Rådgör med din handlare för information om
lämpliga tillbehör.
SVENSKA
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade DEWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
Laddningsbart Batteripaket
Det här långlivade batteripaketet måste laddas
när det inte längre producerar tillräcklig energi
för arbeten som tidigare lätt utförts. Det bör
omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av
dess fungerande livslängd:
• Ladda ur batteripaketet fullständigt och ta
sedan ut det ur produkten.
• Li-jon celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på en
återvinningsstation. De insamlade batteripaketen
kommer att återvinnas eller avyttras korrekt.
139
TÜRKÇE
KABLOSUZ ALÇIPAN TORNAVİDASI
DCF620, DCF621
Tebrikler!
Bir DEWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DEWALT markasının
profesyonel elektrikli alet kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik veriler
Voltaj
Tip
Pil tipi
Güç çıkışı
Yüksüz hız
Uç tutucu
Maksimum vidalama ø
Maksimum tork (sert/yumuşak):
Kavrama yöntemi
Ağırlık (bataryasız)
V
W
rpm
mm
mm
Nm
kg
LPA (ses basıncı)
dB(A)
KPA (ses basıncı belirsizliği)
dB(A)
LWA (ses gücü)
dB(A)
KWA (ses gücü belirsizliği)
dB(A)
DCF620
18
1
Li-Ion
435
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
30/5
derinlik duyarlı
1,08
DCF621
14,4
1
Li-Ion
360
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
27/4
derinlik duyarlı
1,08
77
3
88
3
77
3
88
3
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
EN 60745’a göre tespit edilen toplam titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
m/s²
Belirsizlik değeri K =
m/s²
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi,
EN 60745’te sağlanan standart teste uygun olarak
ölçülmüştür ve aletleri birbiriyle karşılaştırmak için
kullanılabilir. Ön maruziyet değerlendirmesi için
kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon
düzeyi, aletin ana uygulamalarını
yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa
veya bakımı kötü yapılırsa, titreşim
emisyonu değişebilir. Bu, toplam
çalışma süresindeki maruziyet düzeyini
önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin
140
kapalı kaldığı veya çalışmasına
karşın iş görmediği zamanları da
dikkate almalıdır. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli
ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden
korumak için belirtilen ek güvenlik
önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların
bakımını yapın, elleri sıcak tutun,
çalışma modellerini düzenleyin.
Sigortalar
Avrupa
230 V aletler
10 Amper, ana şebeke
TÜRKÇE
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
AT Uygunluk Beyanatı
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet
derecesini gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu
simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde
ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde
önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi
hasara neden olabilecek, yaralanma
ile ilişkisi olmayan durumları gösterir.
MAKİNE DİREKTİFİ
KABLOSUZ ALÇIPAN TORNAVİDASI
DCF620, DCF621
DEWALT, Teknik veriler bölümünde açıklanan bu
ürünlerin 2006/42/EC, EN 60745-1, ve EN 607452-2 normlarına uygun olarak tasarlandığını beyan
eder.
Bu ürünler ayrıca 2014/30/EC ve 2011/65/EU
Direktifi ile uyumludur. Daha fazla bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin veya
kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik
dosyanın derlenmesinden sorumludur ve bu
beyanı DEWALT adına vermiştir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
03.06.2014
Akü
Akü tipi
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB184
DCB185
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Voltaj
VDC
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
18
18
Kapasite
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Ağırlık
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
Şarj Cihazı
Ana şebeke voltajı
VAC
Akü tipi
Bataryaların yaklaşık şarj
olma süreleri
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Ağırlık
kg
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
141
TÜRKÇE
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak
için, kullanım kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel
Güvenlik Talimatları
UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını
ve talimatlarını mutlaka okuyun.
Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın
ve/veya ciddi yaralanma riskine neden
olabilir.
BÜTÜN UYARI VE GÜVENLİK
TALİMATLARINI İLERİDE BAKMAK
ÜZERE MUHAFAZA EDİN
Aşağıda yer alan uyarılardaki “elektrikli alet” terimi
şebeke elektriğiyle (kablolu) veya akü/pille (şarjlı)
çalışan elektrikli aletinizi ifade etmektedir.
1) ÇALIŞMA ALANININ GÜVENLİĞİ
a) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun.
Karışık ve karanlık alanlar kazaya davetiye
çıkartır.
b) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar
ve tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı
ortamlarda çalıştırmayın. Elektrikli
aletler, toz veya dumanları ateşleyebilecek
kıvılcımlar çıkartır.
c) Bir elektrikli aleti çalıştırırken
çocuklardan ve etraftaki kişilerden uzak
tutun. Dikkatinizi dağıtıcı şeyler kontrolü
kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİK GÜVENLİĞİ
a) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun
olmalıdır. Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir
değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli
aletlerde hiçbir adaptör fişi kullanmayın.
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b) Borular, radyatörler, ocaklar ve
buzdolapları gibi topraklanmamış
yüzeylerle vücut temasından kaçının.
Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek
bir elektrik çarpması riski vardır.
c) Elektrikli aletleri yağmura maruz
bırakmayın veya ıslatmayın. Elektrikli
alete su girmesi elektrik çarpması riskini
arttıracaktır.
d) Elektrik kablosunu uygun olmayan
amaçlarla kullanmayın. Elektrikli
aleti kesinlikle kablosundan tutarak
taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan,
142
keskin kenarlardan veya hareketli
parçalardan uzak tutun. Hasarlı veya
dolaşmış kablolar elektrik çarpması riskini
arttırır.
e) Elektrikli bir aleti açık havada
çalıştırıyorsanız, açık havada kullanıma
uygun bir uzatma kablosu kullanın.
Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık
akım aygıtı (RCD) korumalı bir kaynak
kullanın. Bir RCD kullanılması elektrik şoku
riskini azaltır.
3) KİŞİSEL GÜVENLİK
a) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman
dikkatli olun, yaptığınız işe yoğunlaşın
ve sağduyulu davranın. Elektrikli bir aleti
yorgunken veya ilaç ya da alkolün etkisi
altındayken kullanmayın. Elektrikli aletleri
kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka
kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.
Koşullara uygun toz maskesi, kaymayan
güvenlik ayakkabıları, baret veya kulaklık
gibi koruyucu donanımların kullanılması
kişisel yaralanmaları azaltacaktır.
c) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin.
Cihazı güç kaynağına ve/veya aküye
bağlamadan, yerden kaldırmadan
veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti,
parmağınız düğme üzerinde bulunacak
şekilde taşımak veya açık konumdaki
elektrikli aletleri elektrik şebekesine
bağlamak kazaya davetiye çıkartır.
d) Elektrikli aleti açmadan önce tüm
ayarlama anahtarlarını çıkartın. Elektrikli
aletin hareketli bir parçasına takılı kalmış bir
anahtar kişisel yaralanmaya neden olabilir.
e) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde
kullanmayın. Daima sağlam ve dengeli
basın. Bu, beklenmedik durumlarda
elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler
giymeyin ve takı takmayın. Saçınızı,
elbiselerinizi ve eldivenlerinizi hareketli
parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara
takılabilir.
TÜRKÇE
g) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve
toplama özellikleri olan ataşmanlar varsa
bunların bağlı olduğundan ve doğru
şekilde kullanıldığından emin olun.
Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) ELEKTRİKLİ ALETLERİN KULLANIMI
VE BAKIMI
a) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız
için doğru elektrikli aleti kullanın.
Doğru elektrikli alet, belirlendiği kapasite
ayarında kullanıldığında daha iyi ve güvenli
çalışacaktır.
b) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa
elektrikli aleti kullanmayın. Düğmeyle
kontrol edilemeyen tüm elektrikli aletler
tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c) Herhangi bir ayarlama, aksesuar
değişimi veya elektrikli aletlerin
saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten
ayırın. Bu tür önleyici güvenlik tedbirleri
elektrikli aletin istem dışı olarak çalıştırılması
riskini azaltacaktır.
d) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı
yerlerde saklayın ve elektrikli aleti
tanımayan veya bu talimatları bilmeyen
kişilerin elektrikli aleti kullanmasına
izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza
edin. Hareketli parçalardaki hizalama
hatalarını ve tutuklukları, parçalardaki
kırılmalar ve elektrikli aletin çalışmasını
etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti
kullanmadan önce tamir ettirin. Kazaların
çoğu, elektrikli aletlerin bakımının yeterli
şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun.
Bakımı uygun şekilde yapılmış keskin kesim
uçlu kesim aletlerinin sıkışma ihtimali daha
düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve
aletin diğer parçalarını kullanırken bu
talimatlara mutlaka uyun ve çalışma
ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun.
Elektrikli aletin öngörülen işlemler dışındaki
işlemler için kullanılması tehlikeli durumlara
neden olabilir.
5) ŞARJLI ALETLERİN KULLANIMI VE BAKIMI
a) Sadece üretici tarafından belirtilen şarj
cihazı ile şarj edin. Bir akü tipine uygun bir
şarj cihazı başka tipte bir aküyü şarj etmek
için kullanıldığında yangın riski yaratabilir.
b) Elektrikli aletleri yalnızca özel olarak
tanımlanmış akülerle kullanın. Başka
akülerin kullanılması yaralanma ve yangın
riskine yol açabilir.
c) Akü kullanımda değilken, ataç, bozuk
para, anahtar, çivi, vida veya terminaller
arasında kontağa neden olabilecek
diğer küçük metal nesnelerden uzak
tutulmalıdır. Akü terminallerinin birbirine
kısa devre yapılması yanıklara veya
yangına neden olabilir.
d) Uygun olmayan koşullarda, akü sıvı
sızıntısı yapabilir; sıvıya temas etmekten
kaçının. Kazara temas etmeniz halinde
suyla yıkayın. Sıvı, gözlerinize temas
ederse, ayrıca bir doktora başvurun.
Aküden sıvı sızması tahriş veya yanıklara
neden olabilir.
6) SERVİS
a) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek
parçaların kullanıldığı yetkili DEWALT
servisine tamir ettirin. Bu, elektrikli
aletin güvenliğinin muhafaza edilmesini
sağlayacaktır.
Tornavidalar İçin Özel Ek
Güvenlik Önlemleri
• Sıkıcı aletin gizli kablolarla temas etmesi
ihtimali olan işlemleri yaparken aleti
izolasyonlu tutma yüzeylerinden tutun.
Akım geçen kablolarla aletin metal parçalarının
temas etmesi operatörü elektrik çarpmasına
sebep olabilir.
• Tornavidayı kullanırken kulak koruyucu
takın. Gürültüye maruz kalınması, işitme
kaybına yol açabilir.
• Uçlar ve aletler çalışma sırasında ısınır.
Bunlara dokunacağınız zaman eldiven giyin.
Diğer Riskler
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve
güvenlik cihazlarının kullanılmasına rağmen, bazı
risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– Işitme kaybı.
– Sıçrayan parçacıklardan kaynaklanan
yaralanma riski.
143
TÜRKÇE
– Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan
kaynaklanan yanık tehlikesi.
– Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan
yaralanma riski.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde aşağıdaki semboller gösterilir:
•
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
•
Kulak koruması kullanın.
Göz koruması kullanın.
TARIH KODU KONUMU
•
•
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu gövdeye basılıdır.
Örnek:
2014 XX XX
•
İmalat Yılı
Tüm Akü Şarj Cihazları İçin
Önemli Güvenlik Talimatları
TALİMATLARI SAKLAYIN: Bu kılavuz, uyumlu
şarj cihazları ile ilgili önemli güvenlik ve çalıştırma
talimatları içerir.
• Şarj cihazını kullanmadan önce şarj cihazının,
akünün ve üründe kullanılan akünün
üzerindeki talimatları ve uyarıcı işaretleri
okuyun.
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Şarj cihazının içine sıvı kaçmasına izin
vermeyin. Elektrik çarpmasına neden
olabilir.
DIKKAT: Yanma tehlikesi. Yaralanma
riskini azaltmak için, yalnızca DEWALT
şarjlı akülerini şarj edin. Diğer akü
türleri patlayarak kişisel yaralanmaya
ve hasara neden olabilir.
DİKKAT: Cihazla oynamadıklarından
emin olmak için çocuklar gözetim
altında tutulmalıdır.
İKAZ: Belirli koşullar altında, şarj cihazı
güç kaynağına takılıyken, yabancı
maddeler tarafından kısa devre
yapılabilir. Bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla iletken nitelikteki taşlama tozu,
metal yongalar, çelik yünü, alüminyum
folyo veya metal parçacık birikimi
144
•
•
•
•
•
•
gibi yabancı maddeler şarj cihazının
yuvalarından uzak tutulmalıdır. Yuvada
akü paketi yokken şarj cihazını
daima güç kaynağından çıkarın. Şarj
cihazının fişini temizlemeden önce
çıkarın.
Aküyü bu kılavuzdaki şarj cihazlarından
başka cihazlarla şarj etmeye ÇALIŞMAYIN.
Şarj cihazı ve akü özellikle birlikte çalışacak
şekilde tasarlanmıştır.
Bu şarj cihazları DEWALT şarjlı akülerini
şarj etmekten başka kullanımlar için
tasarlanmamıştır. Başka kullanımlar yangın
veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
Şarj cihazını yağmura veya kara maruz
bırakmayın.
Şarj cihazını fişten çıkarırken kablodan
değil fişten tutarak çekin. Bu, elektrik fişine
ve kablosuna hasar verilmesi riskini azaltır.
Kablonun üzerine basılmayacak, ortalıkta
gezinmeyecek veya başka şekilde hasara
ve gerginliğe maruz kalmayacak şekilde
yerleştirildiğinden emin olun.
Kesinlikle gerekli olmadıkça uzatma
kablosu kullanmayın. Yanlış uzatma kablosu
kullanımı yangın veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
Şarj cihazının üzerine herhangi bir eşya
koymayın veya şarj cihazını havalandırma
deliklerini kapatıp aşırı iç sıcaklığa
neden olabilecek yumuşak bir yüzeye
yerleştirmeyin. Şarj cihazını herhangi bir ısı
kaynağından uzaktaki bir yere koyun. Şarj
cihazı muhafazanın üstündeki ve altındaki
delikler aracılığıyla havalandırılır.
Şarj cihazını hasarlı kordon veya fişle
çalıştırmayın — bunları derhal değiştirin.
Şarj cihazını sert bir darbe aldıysa,
düştüyse veya herhangi bir şekilde hasar
gördüyse çalıştırmayın. Yetkili bir servis
merkezine götürün.
Şarj cihazını sökmeyin; servis veya onarım
gerektiğinde yetkili bir servis merkezine
götürün. Yanlış yeniden takma elektrik
çarpmasına veya yangına yol açabilir.
Güç kablosunun hasar görmesi halinde, kablo
herhangi bir tehlikenin önlenmesi için üretici,
servis temsilcisi veya benzer yetkili bir kişi
tarafından derhal değiştirilmelidir.
TÜRKÇE
• Herhangi bir temizlik işlemi yapmadan
önce şarj cihazının fişini prizden çekin.
Bu, elektrik çarpması riskini azaltır. Aküyü
çıkarmak bu riski azaltmaz.
• ASLA 2 şarj cihazını bir arada bağlamaya
çalışmayın.
• Şarj cihazı standart 230 V mesken elektriği
gücüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Cihazı başka bir voltajla kullanmaya
çalışmayın. Bu araba şarj cihazı için geçerli
değildir.
TALİMATLARI SAKLAYIN
Şarj cihazları
DCB105, DCB107 ve DCB112 şarj aletleri 10.8
V, 14.4 V ve 18 V Li-Ion (DCB127, DCB140,
DCB141, DCB142, DCB143, DCB144, DCB145,
DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ve
DCB185) bataryalarla çalışır.
DEWALT şarj cihazlarının ayara ihtiyacı yoktur
ve olabildiğince kolay çalıştırılmak üzere
tasarlanmışlardır.
Şarj Etme (şek. [fig.] 2)
1. Aküyü takmadan önce, şarj cihazının (j) fişini
uygun prize takın.
2. Aküyü (g) şarj cihazına takın. Kırmızı (şarj)
ışığın sürekli yanıp sönmesi, şarj işleminin
başladığını gösterir.
3. Kırmızı ışığın sürekli AÇIK kalması, şarjın
tamamlandığını gösterir. Akü tamamen şarj
olmuştur ve hemen kullanılabilir veya şarj
cihazında bırakılabilir.
NOT: Lityum iyon akülerden maksimum
performans almak ve akülerin kullanım ömrünü
uzatmak için, kullanmadan önce tam olarak şarj
edin.
Şarj İşlemi
Bataryanın şarj durumu için aşağıdaki tablolara
bakın.
Şarj göstergeleri: DCB105
şarj oluyor
dolu
sıcak/soğuk gecikmesi
bataryayı değiştirin
Şarj göstergeleri: DCB107, DCB112
şarj oluyor
dolu
sıcak/soğuk gecikmesi*
*DCB107, DCB112: Bu işlem esnasında
kırmızı ışık yanıp sönmeye devam edecek,
fakat bir sarı ışık da yanacaktır. Batarya
uygun bir sıcaklığa ulaştığında, sarı ışık
kapanacak ve şarj aleti şarj işlemine
devam edecektir.
Uyumlu şarj cihazı arızalı bir bataryayı şarj
etmeyecektir. Şarj cihazı, ışığı geri çevirerek
veya paket ya da şarj sorunu yanıp sönme
şablonunu görüntüleyerek akünün arızalı olduğunu
gösterecektir.
NOT: Bu aynı zamanda şarj cihazının arızalı
olduğu anlamına da gelebilir.
Şarj cihazı bir sorun gösteriyorsa, şarj cihazını ve
akü takımını test edilmek üzere yetkili bir servis
merkezine gönderin.
SICAK/SOĞUK PAKET GECİKMESİ
Şarj aleti çok sıcak veya çok soğuk bir batarya
tespit ettiğinde, otomatik olarak Sıcak/Soğuk
Gecikmesini başlatarak batarya uygun sıcaklığa
gelene kadar şarjı durdurur. Şarj aleti sonrasında
otomatik olarak şarj moduna geçer. Bu özellik
maksimum batarya ömrünü garanti eder.
Soğuk bir akü takımı sıcak bir akü takımının
yarısı oranında şarj olacaktır. Akü takımı tüm
şarj döngüsü boyunca daha yavaş bir hızda şarj
olacaktır ve akü ısındığında bile maksimum şarj
oranına geri dönmeyecektir.
YALNIZCA LİTYUM İYON BATARYALAR
XR Li-Ion cihazları aşırı yük, aşırı ısınma veya
tamamen boşalmadan koruyacak bir Elektronik
Koruma Sistemi ile birlikte tasarlanmıştır.
Elektronik Koruma Sistemi devreye girerse
alet otomatik olarak kapatılacaktır. Bu durum
gerçekleşirse Li-Ion aküyü tamamen şarj olana dek
bir şarj cihazının üzerine koyun.
Tüm Aküler İçin Önemli
Güvenlik Talimatları
Yedek aküleri sipariş ederken, katalog numarasını
ve voltajı eklediğinizden emin olun.
145
TÜRKÇE
Akü, kutudan şarjı dolu olarak çıkmaz. Aküyü ve
şarj cihazını kullanmadan önce, aşağıdaki güvenlik
talimatlarını dikkatlice okuyun. Daha sonra belirtilen
şarj işlemlerini uygulayın.
TÜM TALİMATLARI OKUYUN
• Aküyü yanıcı sıvılar, gazlar ve tozların
bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
şarj etmeyin veya kullanmayın. Aküyü şarj
cihazına takmak veya cihazdan çıkarmak toz
veya dumanları tutuşturabilir.
• Aküyü şarj cihazının içine doğru
zorlamayın. Akü kırılarak ciddi kişisel
yaralanmaya neden olabileceğinden
akünün üzerinde hiçbir şekilde uyumsuz
bir şarj cihazına uydurmak için değişiklik
yapmayın.
• Aküleri yalnızca DEWALT şarj cihazlarında şarj
edin.
• Su veya diğer sıvıları sıçratmayın veya
bunlara DALDIRMAYIN.
• Aleti ve aküyü sıcaklığın 40 °C’ye
(105 ˚F) ulaştığı veya bu sıcaklığı aştığı
yerlerde (yazın dış barakalar veya
metal binalar gibi) depolamayın veya
kullanmayın.
UYARI: Aküyü hiçbir nedenle asla
açmayın. Akünün muhafazası
çatlarsa veya hasar görürse, şarj
cihazına takmayın. Aküyü çarpmayın,
düşürmeyin veya pakete hasar
vermeyin. Sert bir darbe almış,
düşmüş, çiğnenmiş veya herhangi
bir şekilde hasar görmüş (örn. çiviyle
delinmiş, çekiçle vurulmuş veya
üzerine basılmış) bir aküyü veya
şarj cihazını kullanmayın. Elektrik
çarpmasına yol açabilir. Hasarlı aküler
geri dönüşüm için servis merkezine
gönderilmelidir.
DIKKAT: Aleti kullanmadığınız
zaman, devrilme veya düşme
tehlikesine yol açmayacağı dengeli
bir yüzeye yan tarafının üzerine
yerleştirin. Büyük akülere sahip bazı
aletler akünün üzerinde dik durabilir,
ancak bunlar kolayca devrilebilir.
146
LİTYUM İYON İÇİN ÖZEL GÜVENLİK
TALİMATLARI (Li-Ion)
• Önemli ölçüde hasarlı veya tamamen
eskimiş olsa bile aküyü ateşe atmayın. Akü
ateşe atılırsa patlayabilir. Lityum iyon aküler
yanınca zehirli buharlar ve materyaller açığa
çıkar.
• Akü içeriği cildinizle temas ederse,
etkilenen alanı derhal yumuşak bir sabun
ve suyla yıkayın. Akü sıvısı gözlerinize
bulaşırsa, gözünüzü açık tutarak 15 dakika
boyunca veya tahriş hissi geçene kadar suyla
yıkayın. Tıbbi yardım gerekirse, akü elektroliti
sıvı organik karbonatlar ve lityum tuzları
karışımından oluşmaktadır.
• Açılan akü hücrelerinin içeriği solunum
yolunu tahriş edebilir. Ortama temiz hava
girmesini sağlayın. Belirtiler geçmezse tıbbi
yardım alın.
UYARI: Yanık tehlikesi. Akü sıvısı
kıvılcıma veya ateşe maruz kalırsa
yanıcı olabilir.
Nakliyat
DEWALT bataryalar, Tehlikeli Maddelerin
Nakliyesi Hakkında BM Tavsiyeleri; Uluslararası
Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Tehlikeli Madde
Düzenlemeleri, Uluslararası Deniz Taşımacılığı
Tehlikeli Madde (IMDG) Düzenlemeleri ve
Uluslararası Karayoluyla Tehlikeli madde
Taşıma Konulu Avrupa Anlaşması içeriklerinde
belirtilen sektörel ve hukuki standartların tüm
düzenlemeleriyle uyumludur. Lityum-iyon
bataryalar, Tehlikeli Madde Taşımacılığı Kılavuzu
Testleri ve Kriterleri Hakkındaki BM Tavsiyelerinin
38.3. bölümüne kadar test edilmiştir.
Çoğu durumda, DEWALT bataryaların nakliyatı
tamamen düzenlenmiş Sınıf 9 Tehlikeli madde
sınıfının dışında kalmaktadır. Genel olarak, Sınıf 9
gerektiren iki örnek şunlardır:
1. İki adetten fazla DEWALT lityum-iyon
bataryanın, pakette yalnızca bataryalar varken
(hiçbir alet olmadan) hava yoluyla taşınması,
ve
2. Enerji derecesi 100 Watt Saat (Wh)’den
fazla olan lityum-iyon bataryaların herhangi
bir şekilde taşınması. Tüm lityum-iyon
bataryaların paketlerinde Waat Saat değeri
belirtilmiştir.
TÜRKÇE
Nakliyat kapsam dışında da kalsa, tamamen
düzenlenmiş de olsa, paketleme, etiketleme
ve belgeleme gereklilikleri hakkındaki son
düzenlemeleri takip etmek nakliyatçıların
sorumluluğudur.
Batarya nakliyatında, batarya kutuplarının istemsiz
şekilde iletken maddelerle temas ederek yangına
sebep vermesi ihtimali vardır. Batarya nakliyatı
yaparken, batarya kutuplarının iyi korunduğundan
ve kutuplarla temas edip kısa devreye sebep
olabilecek maddelerden iyi şekilde izole
edildiğinden emin olun.
Kılavuzun bu bölümünde bulunan bilgiler iyi
niyetle yazılmıştır ve kılavuzun hazırlandığı tarih
itibarıyla doğru olduğuna inanılmaktadır. Fakat,
sözlü veya zımnen hiçbir garanti verilmemektedir.
Gerçekleştirdiği işlemlerin geçerli düzenlemelerle
uyumlu olduğundan emin olmak alıcının
sorumluluğundadır.
AKÜ
Şarj süresi için Teknik veriler
bölümüne bakın.
Akü şarj oluyor.
Akü şarj oldu.
Akü arızalı.
Sıcak/soğuk akü gecikmesi.
İletken nesnelerle temas etmeyin.
Hasarlı aküleri şarj etmeyin.
Suya maruz bırakmayın.
Hasarlı kabloları derhal yenisiyle
değiştirin.
Sadece 4 ˚C ve 40 ˚C arasında şarj
edin.
AKÜ TİPİ
DCS620, 18 volt XR Li-Ion bataryayla çalışır.
DCS621, 14,4 volt XR Li-Ion bataryayla çalışır.
Saklama Önerileri
1. En iyi saklama ortamı serin ve kuru, doğrudan
güneş ışığı almayan, aşırı sıcak ve soğuk
olmayan yerlerdir. Optimum akü performansı
ve ömrü için kullanımda değilken aküleri oda
sıcaklığında saklayın.
2. Uzun süreli saklama için, en iyi sonucu
almak amacıyla tamamen şarj edilmiş bir akü
takımının şarj cihazının dışında kuru bir yerde
saklanması tavsiye edilir.
NOT: Akü takımları şarjları tamamen tükenmiş
halde saklanmamalıdırlar. Kullanılmadan önce akü
takımının yeniden şarj edilmesi gerekir.
Şarj cihazı ve akü üzerindeki
etiketler
Bu kılavuzda kullanılan resimli grafiklere ek olarak,
şarj cihazı ve akü takımı üzerindeki resimli grafikler
aşağıdakileri gösterebilir:
Yalnızca iç mekanda kullanım içindir.
Aküyü çevreye gerekli özeni göstererek
imha edin.
DEWALT bataryalarını yalnızca
onlar için tasarlanmış olan DEWALT
şarj cihazlarıyla şarj edin. DEWALT
bataryaları haricindeki bataryaların
DEWALT şarj aletleriyle şarj edilmesi
patlamalarına veya diğer tehlikeli
durumların ortaya çıkmasına sebep
olabilir.
Aküyü ateşe atmayın.
Ambalaj İçeriği
Ambalaj içeriğinde şunlar bulunmaktadır:
1 Kablosuz alçıpan tornavidası
2 Batarya paketleri
1 Batarya şarj aleti
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu
okuyun.
1 TSTAK uyumlu kit kutusu
1 Kullanım kılavuzu
NOT: Bataryalar, şarj cihazları ve alet kutuları
N-modellerinde bulunmaz.
147
TÜRKÇE
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye
sırasında hasar oluşup oluşmadığını kontrol
edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup
anlamak için zaman ayırın.
Tanımlama (şek. 1)
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli
aleti veya herhangi bir parçasını
değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
• Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu kişinin
gözetiminde olmadıklarında, fiziksel (çocuklar
dahil), algısal veya zihinsel kapasite kaybı
yaşamış deneyimsiz, bilgisiz ve yeteneksiz
kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar
asla bu ürünle yalnız bırakılmamalıdır.
Ölü mil itme kavramas
a. Derinlik belirleyici
Bu tornavida ölü mil itme özelliğine sahiptir.
Bu mil, tutturucu sokulacağa yere itilene kadar
dönmemektedir. Böylece, tutturucular çalışan bir
tornavidanın itme aksesuarına takılabilmektedir.
b. Vidalama derinliği ayar manşonu
Elektrik emniyeti
c. Kilitleme manşonu
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için
tasarlanmıştır. Her zaman güç kaynağının, etiket
plakasındaki voltajla aynı olup olmadığını kontrol
edin.
d. Burun konisi
e. Batarya serbest bırakma düğmesi
f. Batarya paketi
g. Tetik düğmesi
h. İleri/geri kontrol kolu
i. Kilit düğmesi
j. LED çalışma ışığı
k. Kemer kancası
HARMANLANMIŞ HAZNE EKİ DCF6201
(ŞEK. 5)
(AYRICA SATILMAKTADIR)
l. Vida kılavuzu
m. Vida boyu ayarı
n. İnce derinlik ayarı
o. İlerleme mekanizması
p. Pabuç
q. İlerleme mekanizması bırakma düğmesi
r. Bırakma Düğmeleri
s. Harmanlanmış ek tornavida ucu
KULLANIM AMACI
Alçıpan tornavidanız, alçıpan bağlantı elemanlarını
alçıpan panodan geçerek kereste veya metal
iskelet direğine vidalamak üzere tasarlanmıştır.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların
mevcut olduğu ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu alçıpan tornavidası profesyonel bir elektrikli
alettir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu
alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından kullanılırken
nezaret edilmelidir.
148
DEWALT aletiniz EN 60745 standardına
uygun olarak çift yalıtımlıdır; bu nedenle,
topraklama kablosuna gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DEWALT yetkili
servisinden temin edilebilen özel olarak
hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
Uzatma kablosu kullanılması
Uzatma kablosu kullanılması gerekiyorsa bu aletin
giriş gücüne (Teknik verilere bakın) uygun onaylı
bir 3 damarlı uzatma kablosu kullanın. Minimum
iletken ebadı 1.5 mm2; maksimum uzunluk
30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu
tamamen makaradan çıkarın.
MONTAJ VE AYARLAR
UYARI: Montaj ve ayarlamadan önce
daima akü paketini çıkarın. Bataryayı
takıp sökmeden önce aleti her zaman
kapatın.
UYARI: Yalnızca DEWALT batarya ve
şarj aletlerini kullanın.
Bataryanın Alete Takılması
ve Çıkarılması (şek. 2)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküleri çıkartın.
Kazara çalışma yaralanmaya neden
olabilir.
TÜRKÇE
NOT: Bataryanın (f) tamamen dolu olduğundan
emin olun.
BATARYA PAKETİNİ ALETİN KOLUNA TAKMA
Ucun Değiştirilmesi (Şek. 3)
1. Burun konisini dişli kutusundan çıkarmak için
kilitleme manşonunu (c) ¼ döndürün.
1. Aletin kolunun içindeki çentiği bataryayla
hizalayın (şek. 2).
2. Burun konisini (d) ileri çekin ve kavrama
yuvasından çıkarın.
2. Bataryayı yerine oturduğunu duyana kadar
yerine doğru sıkıca kaydırın.
3. Eskiyen ucu çıkarmak için kargaburun kullanın
ve yeni ucu takın.
BATARYA PAKETİNİ ALETTEN ÇIKARMA
1. Serbest bırakma düğmesine (e) basın ve
batarya paketini sıkıca çekerek aletin kolundan
çıkarın.
2. Batarya paketini bu kılavuzun şarj cihazı
kısmında açıklandığı gibi şarj cihazına takın.
YAKIT GÖSTERGESİ AKÜ GRUPLARI (ŞEKİL 2)
Bazı DEWALT akü grupları, akü grubununda
kalan şarj seviyesini gösteren ve üç yeşil LED
lambasından oluşan bir yakıt göstergesi içerir.
Yakıt göstergesini çalıştırmak için yakış göstergesi
düğmesine (t) basın ve basılı tutun. Üç yeşil
LED lambasının bir kombinasyonu kalan şarj
seviyesini gösterecek şekilde yanacaktır. Aküdeki
şarj seviyesi kullanılabilir limitin altındayken, yakıt
göstergesi yanmaz ve akünün şarj edilmesi gerekir.
NOT: Yakıt göstergesi sadece akü grubunda kalan
şarjın bir göstergesidir. Ürün bileşenleri, sıcaklık ve
son kullanıcı uygulamasına dayalı varyasyonlarına
tabi olan alet işlevselliğini göstermez.
Uç Tutucuların Değiştirilmesi
(Şek. 3)
1. Burun konisini dişli kutusundan çıkarmak için
kilitleme manşonunu (c) 1/4 döndürün.
2. Burun konisini (d) kutudan çekerek çıkarın.
3. Çıkarmak için:
a. Uç tutucuyu (v) tutun.
b. Rakora (u) bastırarak dişli kutusunun içine
sokun.
c. Kavrama tutunana kadar uç tutucuyu
döndürün.
d. Rakoru basılı tutarak uç tutucuyu dışarı
çekin.
4. Bilya kilitlemeli mandal uç tutucuya
sabitlenene kadar, rakoru basılı tutarken yeni
uç tutucuyu dişli kutusuna sokun ve döndürün.
5. Burun konisini (d) dişli kutusuna yerleştirip,
dişli kutusundaki oku manşondaki kilit
sembolüyle hizalamak için manşonu 1/4
döndürerek değiştirin.
Derinlik Ayarı
Sıkma derinliğini artırmak veya azaltmak için
manşondaki grafiğe bakın. Vidayı çalışma
parçasında derine yerleştirmek için ayar
manşonunu sağa döndürün. Vidayı çalışma
parçasında yukarı yerleştirmek için ayar
manşonunu sağa döndürün.
Çalıştırmadan Önce
1. Akünün (tamamen) dolu olduğundan emin
olun.
2. Uygun çakma aksesuarını takın.
3. İleri veya geri dönüşü seçin.
4. Uygun çakma derinliğini ayarlayın.
ÇALIŞMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve
geçerli düzenlemelere her zaman
uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküleri çıkartın.
Kazara çalışma yaralanmaya neden
olabilir.
Doğru El Pozisyonu (şekil 4)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, Her zaman şekilde
gösterilen uygun tutma pozisyonunu
kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için, ani tepki ihtimaline karşı
aleti HER ZAMAN sıkıca tutun.
Doğru tutma pozisyonu bir elin arka tutamak
üzerinde olduğu konumdur. Hava deliklerini (x)
kapatmamaya özen gösterin.
149
TÜRKÇE
Açma Kapama (şekil 1)
1. Aleti çalıştırmak için değişken hız düğmesine
(g) basın. Değişken hız düğmesi üzerine
uygulanan basınç aletin hızını belirler.
2. Aleti durdurmak için değişken hız düğmesini
(g) bırakın.
KİLİTLEME DÜĞMESİ
Sürekli kullanım için tetik düğmesini (g) yerinde
sabitlemek için, tetik düğmesine basın ve kilitleme
düğmesine (i) basın. Alet çalışmaya devam
edecektir. Aleti açık halde kilitli konumundan
çıkarmak için, tetiğe bir defa basın ve düğmeyi
serbest bırakın. Kilitleme anahtarının alt konumuna
döndüğünü duyacak ve göreceksiniz.
DİKKAT: Aeti kullanmadan önce
(her defasında) kilit düğmesi bırakma
mekanizmasının çalıştığından
emin olun. Bataryayı çıkarmadan
önce kilit mekanizmasının serbest
bırakıldığından emin olun. Bundan
emin olunmaması batarya takıldığında
aletin kendi kendine çalışmasına sebep
olabilir. Hasarla veya yaralanmayla
sonuçlanabilir.
Vidalama (şekil 1, 4)
En iyi sonuçlar için, tornavidayı sıkıcıyla aynı
hizada tutun ve değişken hız tetiğine elinizin son
bir veya iki parmağıyla basın. Bu sayede basınç
uygulandığında vidalama aksesuarından kayma
riski azaltılmış olur.
Sıkıcıyı vidalamak için uca yerleştirin, değişken
hız düğmesine basın ve sıkıcıyı çalışma parçasına
doğru ağır ve sürekli bir hareketle itin. Tutucu
oturduğunda, kavrama otomatik olarak serbest
kalacaktır.
BU DERİNLİK DUYARLILIĞINA SAHİP KAVRAMA İÇİN UYARILAR:
• Alete basınç uygulanana dek uç
dönmeyecektir. Başlamak için bastırın.
• Alet düz veya ters konumda olmadıkça tetik
çalışmaz.
HARMANLANMIŞ VİDALARI VİDALAMA (ŞEK.
5)
Harmanlanmış vidaları vidalamak için DCF6201
ataşmanı kullanılmalıdır. Hazne ataşmanı çoklu
vida vidalarken daha hızlı bir iş akışı sağlar.
Kurulum, kullanım ve temizlik talimatları ataşmanın
kılavuzunda bulunabilir.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca
minimum bakımla çalışmak üzere tasarlanmıştır.
Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde
çalışması, uygun bakımın ve düzenli temizliğin
yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini
azaltmak için herhangi bir ayar
yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce
aleti kapatın ve aküyü ayırın. Aletin
yanlışlıkla çalıştırılması yaralanmaya
neden olabilir.
Şarj cihazı ve akü takımının servisi yapılamaz.
İçinde servisi yapılabilecek parça yoktur.
Yağlama
Bu aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
1. Ucu uç tutucuya takın.
2. Derinlik konumlayıcıyı (a) ayarlayın.
3. Doğru dönüş kontrolü yapın, tornavidayı
çalıştırın ve vidayı uca yerleştirin.
4. Çalışma yüzeyiyle temas kurun, vidayı derinlik
konumlayıcı çalışma yüzeyiyle temas edene
kadar bastırın. Tornavida otomatik olarak
serbest kalarak vidayla ucu ayıracaktır.
5. Derinlik duyarlılığına sahip bu tornavida
alçıpan vidaları takmak için uygundur.
150
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde
ve etrafında toz toplanması halinde
bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu
işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz
koruması ve onaylı toz maskesi takın.
TÜRKÇE
UYARI: Aletin metalik olmayan
parçalarını temizlemek için asla
çözücü veya başka sert kimyasal
kullanmayın. Bu kimyasallar bu
parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve
yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir
bez kullanın. Aletin içine herhangi bir
sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içine
daldırmayın.
BURUN KONİSİ BAKIMI (ŞEK. 1, 3)
Burun konisi (d) zor dönmeye başlarsa alçıpan
tozuyla kitlenmiş olabilir.
1. Burun konisini aletten çıkarın.
2. Vida derinliği ayarlama manşonu (b) ve kilit
manşonunu (c) döndürürken sıcak su ile iyice
yıkayın. Asla yağ veya solvent kullanmayın.
3. Burun konisini alete takmadan önce tamamen
kurutun.
ŞARJ ALETİ TEMİZLİK TALİMATLARI
UYARI: Elektrik çarpması tehlikesi.
Temizlik öncesinde AC çıkışı
bağlantısını kesin. Şarj aletinin
dış yüzeyindeki kir ve yağ bir bez
parçası yada metal olmayan bir fırça
kullanılarak çıkarılabilir. Su veya
temizlik solüsyonu kullanmayın.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü
değiştirmek isterseniz ya da artık kullanılamaz
durumdaysa, normal evsel atıklarla birlikte
atmayın. Bu ürünü ayrı toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ve ambalajların
ayrı olarak toplanması bu maddelerin
geri dönüşüme sokularak yeniden
kullanılmasına olanak tanır. Geri
dönüşümlü maddelerin tekrar
kullanılması çevre kirliliğinin
önlenmesine yardımcı olur ve ham
madde ihtiyacını azaltır.
Yerel yönetmelikler, elektrikli ürünlerin evlerden
toplanıp belediye atık tesislerine aktarılması
veya yeni bir ürün satın alırken perakende satıcı
tarafından toplanması yönünde hükümler içerebilir.
DEWALT, hizmet ömrünün sonuna ulaşan
DEWALT ürünlerinin toplanması ve geri dönüşüme
sokulması için bir imkan sunmaktadır. Bu
hizmetin avantajlarından faydalanmak için, lütfen,
ürününüzü bizim adımıza teslim alacak herhangi
bir yetkili servise iade edin.
Bu kılavuzda belirtilen listeden size en yakın yetkili
servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak,
yetkili DEWALT servislerinin listesi ve satış sonrası
hizmetlerimizle ilgili tüm bilgiler ve tam ayrıntıları
İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
İlave aksesuarlar
UYARI: DEWALT tarafından tedarik
veya tavsiye edilenlerin dışındaki
aksesuarlar bu ürün üzerinde
test edilmediğinden, söz konusu
aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma
riskini azaltmak için bu ürünle birlikte
sadece DEWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak
için satış noktalarıyla görüşün.
Çevrenin korunması
Şarj Edilebilir Aküler
Bu uzun ömürlü akü, daha önce kolayca yapılan
işlerde yeterince güç üretemeyecek duruma
geldiğinde şarj edilmelidir. Akünün teknik ömrünün
tamamlanmasından sonra, çevre unsuruna dikkat
ederek imha işlemi yapın:
• Aküyü tamamen boşaltın ve aletten çıkarın.
• Lityum İyon hücreler geri dönüştürülebilir.
Bunları yetkili servise veya bölgenizdeki geri
dönüşüm istasyonuna götürün. Toplanan
aküler geri dönüştürülür ve uygun şekilde
bertaraf edilir.
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel
atıklarla birlikte imha edilmemelidir.
151
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ DCF620, DCF621
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DEWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία
έχουν καταστήσει την DEWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των
επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
Τάση
Τύπος
Τύπος μπαταρίας
Ισχύς εξόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Υποδοχή αξεσουάρ
Μέγιστη ø βίδας
Μέγιστη ροπή (σκληρό/μαλακό):
Μέθοδος σύμπλεξης
Βάρος (χωρίς πακέτο μπαταριών)
V
W
rpm
mm
mm
Nm
kg
LPA (ηχητική πίεση)
dB(A)
KPA (αβεβαιότητα ηχητικής πίεσης)
dB(A)
LWA (ηχητική ισχύς)
dB(A)
KWA (αβεβαιότητα ηχητικής ισχύος)
dB(A)
DCF620
18
1
Li-Ion
435
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
30/5
με ανίχνευση βάθους
1,08
DCF621
14,4
1
Li-Ion
360
0-4400
6,35 (1/4")
4,2
27/4
με ανίχνευση βάθους
1,08
77
3
88
3
77
3
88
3
Συνολικές τιμές κραδασμών (διανυσματικό άθροισμα στους τρεις άξονες), καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745:
Τιμή εκπομπής κραδασμών ah
ah =
m/s²
Αβεβαιότητα K =
m/s²
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που
αναφέρεται στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο,
μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη δοκιμή που
αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αρχική
αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο
επίπεδο εκπομπής κραδασμών
αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο
χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές,
με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η
εκπομπή κραδασμών ενδέχεται να
διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη
τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
152
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης
σε κραδασμούς πρέπει επίσης να
ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή
ο χρόνος που λειτουργεί χωρίς να
εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο
έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα
ασφαλείας για να προστατεύσετε
το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι:
συντήρηση του εργαλείου και των
παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών
σε καλή θερμοκρασία, οργάνωση
μοτίβων εργασίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ασφάλειες
Ευρώπη
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό
δίκτυο
ΟΔΗΓΙΑ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο
σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.
Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο και δώστε
προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση,
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η
οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική
που δεν έχει σχέση με προσωπικό
τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει
υλική ζημιά.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ
DCF620, DCF621
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που
περιγράφονται στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα
σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση με τα εξής
πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/ΕΚ, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται επίσης με
την οδηγία 2014/30/ΕΚ και 2011/65/EE. Για
περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DEWALT στην παρακάτω
διεύθυνση ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη
σύνταξη του τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί
την παρούσα δήλωση εκ μέρους της εταιρείας
DEWALT.
Horst Grossmann
Αντιπρόεδρος του τμήματος Μηχανικής
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
03.06.2014
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Μπαταρία
DCB140
DCB141
DCB142
DCB143
DCB144
DCB145
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB184
DCB185
Li-Ion
Τύπος μπαταρίας
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Τάση
VDC
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
18
18
Χωρητικότητα
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Βάρος
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
Φορτιστής
Τάση ηλεκτροδότησης
VAC
Τύπος μπαταριών
Προσεγγιστικός χρόνος
φόρτισης πακέτων μπαταριών
min
30
(1,5 Ah)
DCB105
DCB107
DCB112
230 V
230 V
230 V
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
40
(2,0 Ah)
70
(4,0 Ah)
Βάρος
kg
55
(3,0 Ah)
90
(5,0 Ah)
0,49
60
(1,3 Ah)
70
(1,5 Ah)
140
(3,0 Ah)
90
(2,0 Ah)
185
(4,0 Ah)
0,29
40
(1,3 Ah)
45
(1,5 Ah)
90
(3,0 Ah)
60
(2,0 Ah)
120
(4,0 Ah)
0,36
153
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε
τον κίνδυνο τραυματισμού, διαβάστε το
εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις
ασφαλείας για τα ηλεκτρικά
εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες
τις προειδοποιήσεις ασφαλείας
και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση
όλων των προειδοποιήσεων και των
οδηγιών ενδέχεται να οδηγήσει σε
ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό
τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις
προειδοποιήσεις, αναφέρεται σε εργαλείο που
τροφοδοτείται με ρεύμα από το ηλεκτρικό δίκτυο (με
καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με μπαταρία
(ασύρματο).
1) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
α) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και
καλά φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι
ή σκοτεινοί χώροι, αποτελούν αιτία
ατυχημάτων.
β) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν
υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή
σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν
σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα
παρευρισκόμενα άτομα όταν
χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων
πρέπει να ταιριάζουν με τις πρίζες.
Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα με
οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε
τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά
εργαλεία. Με μη τροποποιημένα βύσματα
και κατάλληλες πρίζες ελαττώνεται ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας
με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες,
καλοριφέρ, εστίες κουζινών και ψυγεία.
154
Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αυξάνεται όταν
το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία
στη βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας.
Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο
αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το
καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το
καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα
ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά
από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές
και κινούμενα μέρη. Καλώδια που έχουν
υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα καλώδια
αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό
εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, να
χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια
προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση
καλωδίου κατάλληλου για χρήση σε
εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
στ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία
ηλεκτρικού εργαλείου σε χώρο με υψηλή
υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή
ηλεκτροδότησης με προστασία από
ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
3) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
α) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε
τι κάνετε και χρησιμοποιείτε την κοινή
λογική κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού
εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν
είστε κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια
ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμακευτικής
αγωγής. Μια μόνο στιγμή απόσπασης της
προσοχής σας καθώς χειρίζεστε ηλεκτρικά
εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό
εξοπλισμό. Να φοράτε πάντοτε
προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας
για τη σκόνη, αντιολισθητικών υποδημάτων,
κράνους ή προστατευτικών ακουστικών για
τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του
εργαλείου. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης
βρίσκεται στη θέση Off προτού
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού
σηκώσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο.
Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων με το
δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση On ενέχουν κίνδυνο ατυχήματος.
δ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί
ή ρυθμιστικό κλειδί προτού
ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ένα κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει
αφεθεί προσαρτημένο σε κινητό τμήμα του
ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει
προσωπικό τραυματισμό.
ε) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε
απομακρυσμένα σημεία. Φροντίστε να
έχετε πάντοτε την κατάλληλη στάση
και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο
έλεγχο του εργαλείου σε απροσδόκητες
καταστάσεις.
στ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην
φοράτε φαρδιά ενδύματα ή κοσμήματα.
Διατηρείτε τα μαλλιά, τα ενδύματα και τα
γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη.
Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα
κινούμενα μέρη.
η) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής
σκόνης, φροντίστε τα συστήματα
αυτά να είναι συνδεδεμένα και να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να
ελαττώσει τους κινδύνους που σχετίζονται με
τη σκόνη.
4) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
α) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο
ανάλογα με την εφαρμογή. Η εργασία
θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο
ασφαλή τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά
επιλεγμένο ηλεκτρικό εργαλείο με τον
προβλεπόμενο ρυθμό.
β) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν
ο διακόπτης δεν μεταβαίνει στις
θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε
εργαλείο δεν μπορεί να ελεγχθεί μέσω του
διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και πρέπει να
επισκευαστεί.
γ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα
ή και την μπαταρία από το ηλεκτρικό
εργαλείο πριν κάνετε οποιεσδήποτε
ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε
ηλεκτρικό εργαλείο. Αυτού του είδους τα
μέτρα ασφαλείας ελαττώνουν τον κίνδυνο
τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού εργαλείου σε
λειτουργία.
δ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη
όπου μπορούν να τα προσεγγίσουν
παιδιά και μην επιτρέπετε τη χρήση
του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα
που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό
ή με τις οδηγίες χρήσης του. Τα
ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους
χειριστές.
ε) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία.
Ελέγξτε για τυχόν εσφαλμένη
ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων
και για τυχόν άλλες καταστάσεις που
μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία
του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά,
φροντίστε για την επισκευή του πριν το
χρησιμοποιήσετε. Πολλά ατυχήματα έχουν
προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά
και καθαρά. Τα κατάλληλα συντηρημένα
εργαλεία κοπής με αιχμηρά άκρα κοπής
έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται
ευκολότερα.
η) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο,
τα παρελκόμενα και τα τρυπάνια
κ.λπ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες εργασίας και την εργασία
που πρόκειται να πραγματοποιηθεί.
Η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου για
εργασίες διαφορετικές από αυτές για τις
οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
α) Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
Φορτιστής που είναι κατάλληλος για έναν
τύπο μπαταριών, μπορεί να ενέχει κίνδυνο
155
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιείται με άλλο
τύπο μπαταριών.
β) Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία
μόνο με τις ειδικά καθορισμένες
μπαταρίες. Η χρήση μπαταριών άλλου
τύπου ενέχει κίνδυνο τραυματισμού και
πυρκαγιάς.
γ) Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται,
διατηρείτε την μακριά από άλλα
μεταλλικά αντικείμενα, όπως
συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά,
βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα
που μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτρική
επαφή μεταξύ των δύο ακροδεκτών
της μπαταρίας. Η βραχυκύκλωση των
ακροδεκτών της μπαταρίας μπορεί να
προκαλέσει εγκαύματα ή και πυρκαγιά.
δ) Κάτω από συνθήκες κακομεταχείρισης,
μπορεί να εκτοξευτεί υγρό από τη
μπαταρία. Αποφύγετε την επαφή με το
υγρό αυτό. Εάν έλθετε σε επαφή κατά
λάθος, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε
περίπτωση που το υγρό έλθει σε επαφή
με τα μάτια σας, ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Το υγρό που εκτοξεύεται από τη μπαταρία
μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή
εγκαύματα.
6) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΕΡΒΙΣ)
α) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού
εργαλείου να πραγματοποιείται από
πιστοποιημένο για επισκευές άτομο,
με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο
εξασφαλίζεται η ασφάλεια του ηλεκτρικού
εργαλείου.
Πρόσθετοι ειδικοί κανόνες
ασφαλείας για κατσαβίδια
• Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από
μονωμένες επιφάνειες λαβής όταν εκτελείτε
μια εργασία όπου το στοιχείο στερέωσης
(βίδα) μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυφά
καλώδια. Η επαφή του στοιχείου στερέωσης
με αγωγό υπό τάση μπορεί να θέσει υπό
τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του
εργαλείου και θα μπορούσε να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
• Φοράτε προστατευτικά ακοής όταν
χρησιμοποιείτε κατσαβίδια. Η έκθεση σε
θόρυβο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
156
• Τα αξεσουάρ και το εργαλεία αποκτούν
υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία.
Φοράτε γάντια όταν τα αγγίζετε.
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών
ασφαλείας και την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας,
ορισμένοι υπολειπόμενοι κίνδυνοι δεν μπορούν να
αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη της ακοής.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
εκτινασσόμενων σωματιδίων.
– Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω της θέρμανσης
των αξεσουάρ κατά τη λειτουργία.
– Κίνδυνος σωματικής βλάβης λόγω
παρατεταμένης χρήσης.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Φοράτε προστατευτικά για τα αυτιά.
Φοράτε προστατευτικά για τα μάτια.
ΘΕΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ
Ο κωδικός ημερομηνίας, ο οποίος περιλαμβάνει
επίσης το έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος
επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2014 XX XX
Έτος κατασκευής
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο φορτιστή
μπαταρίας
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Το παρόν
εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
και χρήσης για συμβατούς φορτιστές μπαταριών.
• Πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή, διαβάστε
όλες τις οδηγίες και τις επισημάνσεις προσοχής
πάνω στο φορτιστή, το πακέτο μπαταριών και
το προϊόν όπου χρησιμοποιείται το πακέτο
μπαταριών.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέψετε
να εισέλθει οποιοδήποτε υγρό μέσα
στο φορτιστή. Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος εγκαυμάτων. Για
να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
φορτίζετε μόνο επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες DEWALT. Άλλοι τύποι
μπαταριών μπορεί να εκραγούν
προκαλώντας τραυματισμό και ζημιά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παιδιά θα πρέπει να
βρίσκονται υπό επίβλεψη ώστε να
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
•
•
•
•
•
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υπό ορισμένες
συνθήκες, με το φορτιστή συνδεδεμένο
στην παροχή ρεύματος, ο φορτιστής
μπορεί να βραχυκυκλωθεί από ξένο
υλικό. Πρέπει να κρατάτε μακριά από
τις κοιλότητες του φορτιστή ξένα υλικά
αγώγιμης φύσης, όπως είναι, αλλά
χωρίς να περιορίζονται σε, σκόνη από
εργασίες λείανσης, μεταλλικά ρινίσματα,
σύρμα τριψίματος, αλουμινόχαρτο ή
οποιαδήποτε συσσώρευση μεταλλικών
σωματιδίων. Πάντα αποσυνδέετε το
φορτιστή από την παροχή ρεύματος
όταν δεν υπάρχει πακέτο μπαταριών
στην κοιλότητα. Αποσυνδέετε
το φορτιστή από την πρίζα πριν
επιχειρήσετε να τον καθαρίσετε.
ΜΗΝ επιχειρήσετε να φορτίσετε το πακέτο
μπαταριών με οποιουσδήποτε φορτιστές
άλλους από τους αναφερόμενους στο
παρόν εγχειρίδιο. Ο φορτιστής και το πακέτο
μπαταριών έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να
λειτουργούν μαζί.
Αυτοί οι φορτιστές δεν προορίζονται
για χρήσεις άλλες από φόρτιση
επαναφορτιζόμενων μπαταριών DEWALT.
Οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις μπορεί να
προκαλέσουν κίνδυνο πυρκαγιάς και ελαφράς
ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
Μην εκθέσετε το φορτιστή σε βροχή ή χιόνι.
Τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο όταν
αποσυνδέετε το φορτιστή. Έτσι θα μειωθεί ο
κίνδυνος ζημιάς στο φις και το καλώδιο.
Να βεβαιώνεστε ότι το καλώδιο έχει
διευθετηθεί έτσι ώστε να μην πατηθεί,
να αποτελέσει αιτία παραπατήματος ή
να υποβληθεί με άλλο τρόπο σε ζημιά ή
καταπόνηση.
• Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης
εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Η
χρήση ακατάλληλου καλωδίου επέκτασης θα
μπορούσε να επιφέρει κίνδυνο πυρκαγιάς και
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.
• Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο
πάνω στο φορτιστή και μην τοποθετείτε
το φορτιστή σε μαλακή επιφάνεια που
θα μπορούσε να φράξει τα ανοίγματα
αερισμού και να έχει ως αποτέλεσμα
έντονη εσωτερική θέρμανση. Τοποθετείτε
το φορτιστή μακριά από οποιαδήποτε πηγή
θερμότητας. Ο φορτιστής αερίζεται μέσω
ανοιγμάτων στο πάνω και στο κάτω μέρος του
περιβλήματος.
• Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν το
καλώδιο ή το φις του έχει υποστεί ζημιά—
φροντίστε να αντικατασταθούν άμεσα.
• Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή αν έχει
δεχτεί δυνατό χτύπημα, έχει πέσει ή αν
έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο. Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις.
• Μην αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή.
Παραδώστε τον σε εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις όταν απαιτείται σέρβις ή
επισκευή. Η λανθασμένη συναρμολόγηση
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κίνδυνο
ελαφράς ή θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
• Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος
έχει υποστεί ζημιά, αυτό πρέπει να
αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή άτομο με
παρόμοια εξειδίκευση, ώστε να αποτραπεί
οποιοσδήποτε κίνδυνος.
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από την
πρίζα πριν επιχειρήσετε οποιονδήποτε
καθαρισμό. Έτσι θα μειωθεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Με την αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών δεν μειώνεται αυτός ο
κίνδυνος.
• ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να συνδέσετε 2
φορτιστές μαζί.
• Ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί με κανονικό οικιακό
ρεύμα 230 V. Μην επιχειρήσετε να τον
χρησιμοποιήσετε με οποιαδήποτε άλλη
τάση. Αυτό δεν ισχύει για το φορτιστή
οχήματος.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
157
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Φορτιστές
Ο φορτιστής DCB105, DCB107 και DCB112
δέχεται πακέτα μπαταριών 10,8 V, 14,4 V και 18
V Li-Ion (DCB127, DCB140, DCB141, DCB142,
DCB143, DCB144, DCB145, DCB180, DCB181,
DCB182, DCB183, DCB184 και DCB185).
Οι φορτιστές DEWALT δεν απαιτούν καμία ρύθμιση
και έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν όσο το
δυνατόν πιο απλά.
Διαδικασία φόρτισης
(εικ. [fig.] 2)
*DCB107, DCB112: Στη διάρκεια αυτής της
διαδικασίας, η κόκκινη λυχνία θα συνεχίσει
να αναβοσβήνει, αλλά θα είναι αναμμένη μια
κίτρινη ενδεικτική λυχνία. Αφού η μπαταρία
φθάσει σε κατάλληλη θερμοκρασία, η
κίτρινη λυχνία θα σβήσει και ο φορτιστής θα
συνεχίσει τη διαδικασία φόρτισης.
Ο/Οι συμβατός(-οί) φορτιστής(-ές) δεν θα
φορτίσουν μια μπαταρία που παρουσιάζει βλάβη.
Ο φορτιστής θα υποδηλώσει τη βλάβη μπαταρίας
μη ανάβοντας καθόλου τη λυχνία ή εμφανίζοντας
την ακολουθία αναβοσβησίματος: πρόβλημα
μπαταριών ή φορτιστή.
1. Συνδέστε το φορτιστή (j) σε κατάλληλη πρίζα
προτού τοποθετήσετε την μπαταρία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει
πρόβλημα με φορτιστή.
2. Τοποθετήστε την μπαταρία (g) στον φορτιστή.
Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη (φόρτιση)
αναβοσβήνει συνεχόμενα υποδεικνύοντας ότι
έχει ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης.
Αν ο φορτιστής υποδηλώνει πρόβλημα, δώστε το
φορτιστή και το πακέτο μπαταριών για έλεγχο σε
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
3. Η ολοκλήρωση της φόρτισης υποδεικνύεται
όταν η κόκκινη φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη συνεχώς. Η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
τη δεδομένη στιγμή ή να παραμείνει στο
φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε μέγιστη απόδοση
και μέγιστη ωφέλιμη ζωή των μπαταριών Li-Ion,
φορτίστε πλήρως το πακέτο μπαταριών πριν την
πρώτη χρήση.
Αν ο φορτιστής ανιχνεύσει μπαταρία με
υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία,
ξεκινά αυτόματα μια Καθυστέρηση θερμού/
ψυχρού πακέτου μπαταρίας, αναστέλλοντας τη
φόρτιση έως ότου η μπαταρία έχει φθάσει σε
κατάλληλη θερμοκρασία. Κατόπιν, ο φορτιστής
αρχίζει αυτόματα τη φόρτιση του πακέτου. Αυτή η
λειτουργία διασφαλίζει τη μέγιστη διάρκεια ζωής
της μπαταρίας.
φορτίζει
Ένα κρύο πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται με
περίπου τη μισή ταχύτητα από ένα ζεστό πακέτο
μπαταριών. Το πακέτο μπαταριών θα φορτίζεται
σε αυτή τη μικρότερη ταχύτητα σε όλον τον κύκλο
φόρτισης και δεν θα επιστρέψει στη μέγιστη
ταχύτητα φόρτισης ακόμα και αν η μπαταρία
θερμανθεί.
πλήρως φορτισμένο
ΜΟΝΟ ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ-ΙΟΝΤΩΝ
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού πακέτου
μπαταριών
Τα εργαλεία XR Li-Ion (λιθίου-ιόντων) έχουν
σχεδιαστεί με Ηλεκτρονικό Σύστημα Προστασίας
το οποίο προστατεύει τη μπαταρία από
υπερφόρτωση, υπερθέρμανση ή βαθιά εκφόρτιση.
Διαδικασία φόρτισης
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα σχετικά με την
κατάσταση φόρτισης του πακέτου μπαταριών.
Ενδείξεις φόρτισης: DCB105
αντικαταστήστε το πακέτο μπαταριών
Ενδείξεις φόρτισης: DCB107, DCB112
φορτίζει
πλήρως φορτισμένο
καθυστέρηση θερμού/ψυχρού
πακέτου μπαταριών*
158
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ/ΨΥΧΡΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Το εργαλείο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα
αν ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα
προστασίας. Αν συμβεί αυτό, τοποθετήστε τη
μπαταρία λιθίου-ιόντων στο φορτιστή έως ότου
φορτιστεί πλήρως.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
για κάθε τύπο μπαταρίας
Όταν παραγγέλνετε εφεδρικές μπαταρίες,
φροντίστε να συμπεριλάβετε τον αριθμό καταλόγου
και την τάση.
Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη όταν
αφαιρείται από τη συσκευασία της. Προτού
χρησιμοποιήσετε την μπαταρία και τον φορτιστή,
διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις διαδικασίες
φόρτισης που περιγράφονται.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
• Μη φορτίσετε ή χρησιμοποιήσετε
μπαταρία σε εκρηκτική ατμόσφαιρα,
όπως με παρουσία εύφλεκτων υγρών,
αερίων ή σκόνης. Η εισαγωγή ή αφαίρεση
της μπαταρίας από το φορτιστή μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη της σκόνης ή των
αναθυμιάσεων.
• Ποτέ μην αναγκάσετε το πακέτο μπαταριών
να εισέλθει με τη βία στο φορτιστή. Μην
τροποποιήσετε το πακέτο μπαταριών
με οποιονδήποτε τρόπο για να ταιριάζει
με μη συμβατό φορτιστή, γιατί το
πακέτο μπαταριών μπορεί να σπάσει
προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
• Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών μόνο σε
φορτιστές DEWALT.
• ΜΗΝ πιτσιλίζετε ή βυθίζετε σε νερό ή άλλα
υγρά.
• Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το
εργαλείο και το πακέτο μπαταριών σε
θέσεις όπου η θερμοκρασία μπορεί να
φθάσει ή να υπερβεί τους 40 ˚C (105 °F)
(όπως έξω από καλυμμένα μέρη ή σε
μεταλλικά κτίρια το καλοκαίρι).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην
επιχειρήσετε να ανοίξετε το πακέτο
μπαταριών για οποιονδήποτε λόγο.
Αν το περίβλημα του πακέτου
μπαταριών είναι ραγισμένο ή έχει
υποστεί ζημιά, μην εισάγετε το πακέτο
στο φορτιστή. Μη συνθλίψετε, ρίξετε
κάτω ή προξενήσετε ζημιά στο πακέτο
μπαταριών. Μη χρησιμοποιήσετε
πακέτο μπαταριών ή φορτιστή που έχει
δεχθεί ισχυρό χτύπημα, έχει πέσει,
έχει πατηθεί από όχημα ή έχει υποστεί
ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ
τρυπηθεί με καρφί, χτυπηθεί με σφυρί,
πατηθεί). Μπορεί να προκληθεί ελαφρά
ή θανατηφόρος ηλεκτροπληξία. Τα
πακέτα μπαταριών που έχουν υποστεί
ζημιά θα πρέπει να παραδίδονται στο
κέντρο σέρβις για ανακύκλωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δεν
χρησιμοποιείται το εργαλείο,
τοποθετείτε το με την πλευρά
του σε σταθερή επιφάνεια, όπου
δεν θα αποτελέσει κίνδυνο λόγω
παραπατήματος ή πτώσης. Ορισμένα
εργαλεία με μεγάλα πακέτα μπαταριών
μπορούν να στέκονται όρθια πάνω
στο πακέτο μπαταριών αλλά μπορεί να
πέσουν εύκολα αν σπρωχτούν.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΙΟΝΤΟΣ ΛΙΘΙΟΥ (Li-Ion)
• Μην αποτεφρώσετε την μπαταρία ακόμη
και εάν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά ή έχει
φθαρεί εντελώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η
μπαταρία μπορεί να εκραγεί. Κατά την καύση
μπαταριών ιόντων λιθίου δημιουργούνται
τοξικές αναθυμιάσεις και υλικά.
• Εάν το περιεχόμενο της μπαταρίας έρθει
σε επαφή με το δέρμα, ξεπλύνετε αμέσως
την περιοχή με ήπιο σαπούνι και νερό.
Εάν το υγρό της μπαταρίας εισέλθει στα μάτια,
ξεπλύνετε με άφθονο νερό επί 15 λεπτά ή έως
ότου σταματήσει ο ερεθισμός. Εάν η ιατρική
βοήθεια είναι απαραίτητη, ο ηλεκτρολύτης της
μπαταρίας αποτελείται από ένα μίγμα υγρών
οργανικών υδρογονανθράκων και αλάτων
λιθίου.
• Τα περιεχόμενα των κυψελών μιας
ανοιχτής μπαταρίας μπορούν να
προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού
συστήματος. Αναπνεύστε καθαρό αέρα. Εάν
τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική
βοήθεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
εγκαυμάτων. Το υγρό της μπαταρίας
ενδέχεται να είναι εύφλεκτο εάν εκτεθεί
σε σπινθήρα ή φλόγα.
Μεταφορά
Οι μπαταρίες DEWALT συμμορφώνονται με όλους
τους εφαρμόσιμους κανονισμούς μεταφορών
προϊόντων, όπως αυτοί καθορίζονται από τα
βιομηχανικά και νομικά πρότυπα, στα οποία
περιλαμβάνονται ο Συστάσεις των Ηνωμένων
Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων
159
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
αγαθών, οι κανονισμοί μεταφοράς επικίνδυνων
αγαθών της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών
(IATA), οι διεθνείς ναυτιλιακοί κανονισμοί περί
επικίνδυνων αγαθών (IMDG) και η Ευρωπαϊκή
συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές
επικίνδυνων αγαθών (ADR). Τα στοιχεία και
οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων έχουν δοκιμαστεί
σύμφωνα με το τμήμα 38.3 του Εγχειριδίου
και κριτηρίων δοκιμών των συστάσεων των
Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά
επικίνδυνων αγαθών.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αποστολή
ενός πακέτου μπαταριών DEWALT θα εξαιρείται
από την ταξινόμηση ως πλήρως ρυθμιζόμενο
επικίνδυνο υλικό Κατηγορίας 9. Γενικά, οι
δύο περιπτώσεις όπου χρειάζεται μεταφορά
Κατηγορίας 9 είναι:
1. Αεροπορική μεταφορά περισσότερων από δύο
πακέτων μπαταριών λιθίου-ιόντων DEWALT
όταν η συσκευασία περιέχει μόνο πακέτα
μπαταριών (όχι εργαλεία), και
2. Οποιαδήποτε μεταφορά περιλαμβάνει
ένα πακέτο μπαταριών λιθίου-ιόντων με
ενεργειακή διαβάθμιση μεγαλύτερη των 100
Βαττωρών (Wh). Σε όλες τις μπαταρίες λιθίουιόντων, η διαβάθμιση Βαττωρών επισημαίνεται
πάνω στο πακέτο μπαταριών.
Ανεξάρτητα από το αν μια αποστολή θεωρείται
εξαιρούμενη ή πλήρως ρυθμιζόμενη, αποτελεί
ευθύνη του αποστολέα να λάβει υπόψη του τους
πιο πρόσφατους κανονισμούς για τις απαιτήσεις
συσκευασίας, σήμανσης και τεκμηρίωσης.
Η μεταφορά μπαταριών μπορεί ενδεχομένως να
γίνει αιτία πυρκαγιάς αν οι πόλοι της μπαταρίας
έρθουν κατά λάθος σε επαφή με αγώγιμα υλικά.
Κατά την μεταφορά μπαταριών να βεβαιώνεστε ότι
οι πόλοι των μπαταριών είναι προστατευμένοι και
καλά μονωμένοι από υλικά που θα μπορούσαν να
έρθουν σε επαφή μαζί τους και να προκαλέσουν
βραχυκύκλωμα.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα
ενότητα του εγχειριδίου, παρέχονται καλή τη
πίστη και πιστεύεται ότι είναι ακριβείς κατά το
χρόνο της σύνταξης του εγγράφου. Ωστόσο δεν
παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή συναγόμενη.
Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να βεβαιωθεί ότι
οι δραστηριότητές του συμμορφώνονται με τους
εφαρμοστέους κανονισμούς.
Μπαταρία
ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Το DCF620 λειτουργεί με πακέτο μπαταριών 18 V
XR λιθίου-ιόντων (Li-ion).
Το DCF621 λειτουργεί με πακέτο μπαταριών 14,4 V
XR λιθίου-ιόντων (Li-ion).
Συστάσεις για την αποθήκευση
1. Το καλύτερο μέρος αποθήκευσης είναι ένα
δροσερό και στεγνό μέρος, μακριά από το
άμεσο ηλιακό φως και την υπερβολική ζέστη ή
κρύο. Για βέλτιστη απόδοση και διάρκεια ζωής,
αποθηκεύετε τις μπαταρίες σε θερμοκρασία
δωματίου όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
2. Για μεγάλο χρόνο φύλαξης, για τα καλύτερα
αποτελέσματα συνιστάται να αποθηκεύετε το
πακέτο μπαταριών πλήρως φορτισμένο, σε
δροσερό, ξηρό μέρος, εκτός του φορτιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών δεν θα πρέπει
να αποθηκεύονται τελείως εκφορτισμένα. Το
πακέτο μπαταριών θα χρειαστεί να επαναφορτιστεί
πριν τη χρήση.
Ετικέτες στο φορτιστή και την
μπαταρία
Επιπλέον των εικονογραμμάτων που
χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο αυτό, οι ετικέτες
πάνω στο φορτιστή και στο πακέτο μπαταριών
μπορεί να δείχνουν τα εξής εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
από τη χρήση.
Ανατρέξτε στα Tεχνικά δεδομένα για
το χρόνο φόρτισης
Φόρτιση μπαταρίας.
Φορτισμένη μπαταρία.
Ελαττωματική μπαταρία.
Καθυστέρηση λόγω θερμής/ ψυχρής
μπαταρίας.
Μην αγγίζετε με αγώγιμα αντικείμενα.
160
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
τροποποιήσετε ποτέ το ηλεκτρικό
εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα
του. Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή
προσωπικός τραυματισμός.
Μη φορτίζετε κατεστραμμένες
μπαταρίες.
Να μην εκτίθεται σε νερό.
Φροντίζετε για την άμεση
αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών
καλωδίων.
Η φόρτιση να γίνεται μόνο σε
θερμοκρασία από 4 °C έως 40 °C.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Απορρίψτε την μπαταρία με φιλικό προς
το περιβάλλον τρόπο.
Φορτίζετε τα πακέτα μπαταριών
DEWALT μόνο με τους
προβλεπόμενους φορτιστές DEWALT.
Η φόρτιση πακέτων μπαταριών άλλων
από τις προβλεπόμενες μπαταρίες
DEWALT με χρήση φορτιστή DEWALT
μπορεί να προκαλέσει έκρηξή τους ή
άλλες επικίνδυνες καταστάσεις.
Μην πετάτε το πακέτο μπαταριών σε
φωτιά.
a. Ανιχνευτής βάθους
b. Κολάρο ρύθμισης βάθους βίδας
c. Κολάρο ασφάλισης
d. Κώνος ρύγχους
e. Κουμπί απελευθέρωσης μπαταρίας
f. Πακέτο μπαταριών
g. Διακόπτης σκανδάλης
h. Κουμπί ελέγχου κίνησης εμπρός/όπισθεν
i. Κουμπί ασφάλισης σε ενεργοποιημένη
κατάσταση
j. Φως εργασίας LED
k. Άγκιστρο ζώνης
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ ΔΕΣΜΙΔΩΝ ΒΙΔΩΝ
DCF6201 (ΕΙΚ. 5)
(ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)
l. Οδηγός βίδας
m. Ρύθμιση μήκους βίδας
n. Μικρορρύθμιση βάθους
o. Μηχανισμός προώθησης
Περιεχόμενα συσκευασίας
p. Πέλμα
Στη συσκευασία περιέχεται:
q. Κουμπί απασφάλισης μηχανισμού προώθησης
1 Κατσαβίδι μπαταρίας για εφαρμογές
γυψοσανίδας
2 Πακέτα μπαταριών
1 Φορτιστή μπαταριών
1 Θήκη μεταφοράς συμβατή με TSTAK
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα πακέτα μπαταριών, οι φορτιστές
και τα κουτιά μεταφοράς και φορτιστές δεν
περιλαμβάνονται στα μοντέλα Ν.
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα
τμήματα ή τα παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί
να συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να
διαβάσετε προσεκτικά και να κατανοήσετε το
παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. 1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην
r. Κουμπιά απασφάλισης
s. Μύτη κατσαβιδιού προσαρτήματος δεσμίδων
βιδών
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το κατσαβίδι για εφαρμογές γυψοσανίδας έχει
σχεδιαστεί για να βιδώνει βίδες γυψοσανίδας
μέσα από γυψοσανίδες σε ξύλινους ή μεταλλικούς
ορθοστάτες πλαισίων.
ΜΗ χρησιμοποιείτε το προϊόν υπό υγρές συνθήκες
ή με την παρουσία εύφλεκτων υγρών ή αερίων.
Αυτό το κατσαβίδι για εφαρμογές γυψοσανίδας
είναι ένα επαγγελματικό ηλεκτρικό εργαλείο.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με
το εργαλείο. Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο
αυτό χρησιμοποιείται από μη έμπειρους χειριστές.
• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) που
161
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
έχουν μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
πνευματικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας
και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός αν
τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
δεν πρέπει να μένουν ποτέ μόνα τους με αυτό
το προϊόν.
Συμπλέκτης κίνησης
ακινητοποιημένου άξονα
Το κατσαβίδι αυτό είναι εξοπλισμένο με
μηχανισμό ακινητοποιημένου άξονα. Ο άξονας
δεν περιστρέφεται έως ότου το βύσμα στερέωσης
πιεστεί επάνω στο υπό κατεργασία τεμάχιο.
Αυτό επιτρέπει την τοποθέτηση των βυσμάτων
στερέωσης επάνω στο εξάρτημα κίνησης ενός
κατσαβιδιού σε λειτουργία.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για
λειτουργία μόνο σε μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε
εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται στην τάση που
αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DEWALT διαθέτει διπλή
μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται
καλώδιο γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από ειδικά
διαμορφωμένο καλώδιο που διατίθεται μέσω της
υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DEWALT.
Χρήση προέκτασης
Αν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε
εγκεκριμένο καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών
κατάλληλο για την ισχύ αυτού του εργαλείου (βλ.
Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος του
αγωγού είναι 1.5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι
30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να
ξετυλίγετε πάντοτε το καλώδιο εντελώς.
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν τη
συναρμολόγηση και τη ρύθμιση, πάντα
να αφαιρείτε το πακέτο μπαταριών.
Πάντα να απενεργοποιείτε το εργαλείο
πριν την εισαγωγή ή την αφαίρεση του
πακέτου μπαταρίας.
162
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείτε
μόνο πακέτα μπαταριών και φορτιστές
DEWALT.
Εισαγωγή και αφαίρεση του
πακέτου μπαταριών από το
εργαλείο (εικ. 2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε το πακέτο μπαταριών
πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε
προσαρτήματα ή παρελκόμενα.
Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το πακέτο
μπαταριών (f) είναι πλήρως φορτισμένο.
ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
1. Ευθυγραμμίστε την εγκοπή που είναι μέσα στη
λαβή του εργαλείου με το πακέτο μπαταριών
(εικ. 2).
2. Σύρετε το πακέτο μπαταριών σταθερά μέσα
στη λαβή έως ότου ακούσετε να ασφαλίζει στη
θέση του.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
1. Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης (e) και
τραβήξτε σταθερά το πακέτο μπαταριών έξω
από τη λαβή του εργαλείου.
2. Εισάγετε το πακέτο μπαταριών μέσα στο
φορτιστή όπως περιγράφεται στο τμήμα περί
φορτιστή του παρόντος εγχειριδίου.
ΠΑΚΕΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ
(ΕΙΚ. 2)
Ορισμένα πακέτα μπαταριών DeWALT
περιλαμβάνουν ένα δείκτη φορτίου. Αυτός
αποτελείται από τρεις πράσινες λυχνίες LED
που υποδηλώνουν το επίπεδο του φορτίου που
απομένει στο πακέτο μπαταριών.
Για να ενεργοποιήσετε το δείκτη φορτίου, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί (t) του δείκτη
φορτίου. Θα ανάψει ένας συνδυασμός των τριών
πράσινων λυχνιών LED που είναι ενδεικτικός
του επιπέδου του φορτίου που απομένει. Όταν
το επίπεδο του φορτίου στη μπαταρία είναι κάτω
από το χρησιμοποιήσιμο όριο, ο δείκτης φορτίου
δεν θα ανάψει και η μπαταρία θα χρειαστεί να
επαναφορτιστεί.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δείκτης φορτίου αποτελεί μόνο μια
ένδειξη του φορτίου που έχει απομείνει στο πακέτο
μπαταριών. Δεν δείχνει τη λειτουργικότητα του
εργαλείου και υπόκειται σε μεταβολές βάσει των
εξαρτημάτων του προϊόντος, της θερμοκρασίας και
της εφαρμογής του τελικού χρήστη.
Αλλαγή υποδοχών αξεσουάρ
(Εικ. 3)
1. Περιστρέψτε το κολάρο ασφάλισης (c) κατά
1/4 της στροφής για να απασφαλίσετε τον
κώνο ρύγχους από το γραναζοκιβώτιο.
Ρύθμιση βάθους
Ακολουθήστε το γράφημα πάνω στο κολάρο για
να αυξήσετε ή να μειώσετε το βάθος βιδώματος.
Για να εισέρχεται η βίδα βαθύτερα στο τεμάχιο
εργασίας, περιστρέψτε το κολάρο ρύθμισης προς
τα δεξιά. Για να τερματίζει η βίδα πιο ψηλά μέσα
στο τεμάχιο εργασίας, περιστρέψτε το κολάρο
ρύθμισης προς τα αριστερά.
Πριν τη λειτουργία
1. Βεβαιωθείτε ότι το πακέτο μπαταριών είναι
(πλήρως) φορτισμένο.
2. Τραβήξτε τον κώνο ρύγχους (d) από το
γραναζοκιβώτιο.
2. Τοποθετήστε το κατάλληλο αξεσουάρ
βιδώματος.
3. Για την αφαίρεση:
3. Επιλέξτε περιστροφή εμπρός ή πίσω.
α. Πιάστε την υποδοχή αξεσουάρ (v).
4. Ρυθμίστε το κατάλληλο βάθος βιδώματος.
β. Σπρώξτε την προς τα μέσα στο
γραναζοκιβώτιο πιέζοντας το χιτώνιο (u).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
γ. Περιστρέψτε την υποδοχή αξεσουάρ μέχρι
να συμπλεχτεί ο συμπλέκτης.
Οδηγίες χρήσης
δ. Ενώ κρατάτε το χιτώνιο πιεσμένο, τραβήξτε
έξω την υποδοχή αξεσουάρ.
4. Σπρώξτε και περιστρέψτε τη νέα υποδοχή
αξεσουάρ μέσα στο γραναζοκιβώτιο, έως ότου
η ασφάλιση με σφαιρίδιο κουμπώσει μέσα
στην αυλάκωση στον κορμό της υποδοχής
αξεσουάρ.
5. Επανατοποθετήστε τον κώνο ρύγχους (d)
τοποθετώντας τον πάνω στο γραναζοκιβώτιο
και περιστρέφοντας το κολάρο 1/4 της
στροφής για να ευθυγραμμίσετε το βέλος στο
γραναζοκιβώτιο με το σύμβολο λουκέτου πάνω
στο κολάρο.
Αλλαγή μύτης αξεσουάρ
(Εικ. 3)
1. Περιστρέψτε το κολάρο ασφάλισης (c) κατά ¼
της στροφής για να απασφαλίσετε τον κώνο
ρύγχους από το γραναζοκιβώτιο.
2. Τραβήξτε τον κώνο ρύγχους (d) προς τα
εμπρός και αφαιρέστε τον από το περίβλημα
συμπλέκτη.
3. Χρησιμοποιήστε πένσα για να αφαιρέσετε το
φθαρμένο αξεσουάρ και να τοποθετήσετε νέα
μύτη αξεσουάρ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τηρείτε πάντοτε τις
οδηγίες ασφαλείας και τους ισχύοντες
κανονισμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε το πακέτο μπαταριών
πριν κάνετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις
ή πριν αφαιρέσετε/τοποθετήσετε
προσαρτήματα ή παρελκόμενα.
Τυχόν αθέλητη εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Σωστή τοποθέτηση των
χεριών (εικ. 4)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείτε τη σωστή
θέση των χεριών όπως δείχνει η εικόνα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε
τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού,
ΠΑΝΤΑ να διατηρείτε σταθερή λαβή
σε αναμονή τυχόν επικίνδυνης
αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται
ένα χέρι στην πίσω λαβή. Προσέχετε να μη
φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού (x).
163
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση (εικ. 1)
1. Για να θέσετε σε λειτουργία το εργαλείο,
πιέστε το διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας (g).
Η πίεση που ασκείται στο διακόπτη ρύθμισης
ταχύτητας καθορίζει την ταχύτητα κίνησης του
εργαλείου.
2. Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το
διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας (g).
ΚΟΥΜΠΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Εγκαταστήστε το αξεσουάρ στην υποδοχή
αξεσουάρ.
2. Προσαρμόστε το ρυθμιστή βάθους (a).
3. Ελέγξτε για σωστή κατεύθυνση περιστροφής,
θέστε σε λειτουργία το κατσαβίδι και
τοποθετήστε τη βίδα πάνω στο αξεσουάρ
βιδώματος.
4. Φέρτε σε επαφή με την επιφάνεια εργασίας,
εφαρμόζοντας πίεση προς τα εμπρός για
να βιδώσετε τη βίδα έως ότου ο ρυθμιστής
βάθους έρθει σε επαφή με την επιφάνεια
εργασίας. Τότε θα ενεργοποιηθεί αυτόματα
η λειτουργία καστάνιας του κατσαβιδιού,
αποσυμπλέκοντας το αξεσουάρ από τη βίδα.
Για να ασφαλίσετε το διακόπτη σκανδάλης (g) στην
ενεργοποιημένη θέση για συνεχή λειτουργία, πιέστε
το διακόπτη σκανδάλης και σπρώξτε προς τα πάνω
το κουμπί (i) ασφάλισης στην ενεργοποιημένη
κατάσταση. Το εργαλείο θα συνεχίσει να λειτουργεί.
Για να απενεργοποιήσετε το εργαλείο από τη θέση
ασφάλισης στην ενεργοποιημένη κατάσταση,
πιέστε και ελευθερώστε μια φορά τη σκανδάλη. Θα
ακούσετε και θα δείτε το διακόπτη ασφάλισης στην
ενεργοποιημένη κατάσταση να επιστρέφει προς τα
κάτω.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν χρησιμοποιήσετε το
εργαλείο (κάθε φορά) να βεβαιώνεστε
ότι λειτουργεί ελεύθερα ο μηχανισμός
απελευθέρωσης του κουμπιού
ασφάλισης. Να βεβαιώνεστε ότι έχετε
ελευθερώσει το μηχανισμό ασφάλισης
πριν αποσυνδέσετε την μπαταρία. Αν
δεν το κάνετε, το εργαλείο θα τεθεί
άμεσα σε λειτουργία την επόμενη
φορά που θα εισαχθεί η μπαταρία.
Θα μπορούσε να προκύψει ζημιά ή
τραυματισμός.
Για το βίδωμα βιδών σε δεσμίδες, θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί το προσάρτημα DCF6201. Αυτό
το προσάρτημα γεμιστήρα επιτρέπει ταχύτερη
ροή εργασιών κατά το βίδωμα πολλαπλών
βιδών. Οδηγίες για την εγκατάσταση, τη χρήση
και τον καθαρισμό αυτού του προσαρτήματος
περιλαμβάνονται στο παρεχόμενο εγχειρίδιο του
προσαρτήματος.
Βίδωμα (εικ. 1, 4)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Για βέλτιστα αποτελέσματα, κρατήστε το κατσαβίδι
με το χέρι σας ακριβώς σε ευθεία με τη βίδα και
πιέστε το διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας με το
τελευταίο ένα ή τα τελευταία δύο δάκτυλα του
χεριού σας. Έτσι μειώνεται η πιθανότητα η βίδα
να γλιστρήσει από το αξεσουάρ βιδώματος όταν
εφαρμοστεί πίεση.
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT σχεδιάστηκε
για να λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με
ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή φροντίδα του
εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να
ελαττώσετε τον κίνδυνο σοβαρού
προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και
αποσυνδέετε την μπαταρία πριν
από την πραγματοποίηση τυχόν
ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/
αφαίρεση προσαρτημάτων ή
παρελκόμενων. Η τυχαία εκκίνηση
μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
Για να βιδώσετε τη βίδα, τοποθετήστε την πάνω
στο αξεσουάρ βιδώματος, πιέστε το διακόπτη
ρύθμισης ταχύτητας και ωθήστε τη βίδα μέσα
στο τεμάχιο εργασίας με μια ομαλή, συνεχόμενη
κίνηση. Όταν η βίδα έχει εδράσει πλήρως, ο
συμπλέκτης θα αποσυμπλεχτεί αυτόματα.
164
5. Αυτό το κατσαβίδι με ανίχνευση βάθους είναι
κατάλληλο για βίδωμα βιδών γυψοσανίδας.
ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΒΑΘΟΥΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ:
• Το αξεσουάρ δεν θα περιστραφεί έως ότου
εφαρμοστεί πίεση στη μονάδα. Πιέστε για να
επιτευχθεί σύμπλεξη.
• Ο διακόπτης σκανδάλης δεν μπορεί να
πιεστεί αν το εργαλείο δεν έχει ρυθμιστεί στην
κατεύθυνση εμπρός ή όπισθεν.
ΒΙΔΩΜΑ ΜΕ ΔΕΣΜΙΔΕΣ ΒΙΔΩΝ (ΕΙΚ. 5)
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ο φορτιστής και το πακέτο μπαταριών δεν
επιδέχονται σέρβις. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που
επιδέχονται σέρβις στο εσωτερικό τους.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον
λίπανση.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΣΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας. Αποσυνδέετε το
φορτιστή από την πρίζα ρεύματος
AC πριν τον καθαρισμό. Οι ρύποι και
το γράσο μπορούν να αφαιρεθούν
από τις εξωτερικές επιφάνειες του
φορτιστή με χρήση ενός πανιού ή μιας
μαλακής, μη μεταλλικής βούρτσας. Μη
χρησιμοποιείτε νερό ή οποιοδήποτε
καθαριστικό διάλυμα.
Προαιρετικά παρελκόμενα
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αφαίρεση
ρύπων και σκόνης, χρησιμοποιήστε
ξηρό αέρα κάθε φορά που
διαπιστώνετε συγκέντρωση σκόνης
εντός και γύρω από τις θυρίδες
αερισμού. Όταν εκτελείτε αυτή τη
διαδικασία, να φοράτε εγκεκριμένο
προστατευτικό για τα μάτια και
εγκεκριμένη μάσκα για τη σκόνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε
ποτέ διαλύτες ή άλλες ισχυρές χημικές
ουσίες για τον καθαρισμό των μη
μεταλλικών τμημάτων του εργαλείου.
Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν
να υποβαθμίσουν την ποιότητα των
υλικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά
τα τμήματα. Χρησιμοποιείτε ένα πανί
που έχει εμποτιστεί μόνο σε νερό και
ήπιο σαπούνι. Μην επιτρέψετε ποτέ
την εισροή τυχόν υγρών στο εσωτερικό
του εργαλείου. Μη βυθίσετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε
υγρό.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΝΟΥ ΡΥΓΧΟΥΣ (ΕΙΚ. 1, 3)
Αν η περιστροφή του κώνου ρύγχους (d) γίνει
δυσκολότερη, μπορεί να υπάρχει ρύπανση με
σκόνη από τις γυψοσανίδες.
1. Αφαιρέστε τον κώνο ρύγχους από το εργαλείο.
2. Ξεπλύνετέ τον σχολαστικά με χλιαρό νερό ενώ
περιστρέφετε και το κολάρο ρύθμισης βάθους
(b) και το κολάρο ασφάλισης (c). Ποτέ μη
χρησιμοποιήσετε λάδι ή διαλύτες.
3. Στεγνώστε πλήρως τον κώνο ρύγχους πριν
τον συνδέσετε πάλι στο εργαλείο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Επειδή με το
προϊόν αυτό δεν έχουν δοκιμαστεί
άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά
που διατίθενται από την DEWALT, η
χρήση τυχόν τέτοιων παρελκόμενων
με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο τραυματισμού, πρέπει να
χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα
κατάλληλα παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον
αντιπρόσωπο με τον οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του
περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν
δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα
συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας
της DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν
το χρειάζεστε πια, μην το απορρίψετε μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν
σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή
χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει την
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
των υλικών. Η επαναχρησιμοποίηση
των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του
περιβάλλοντος και ελαττώνει
τη ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν
την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων
από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα συλλογής
165
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
απορριμμάτων ή από τον αντιπρόσωπο όταν
αγοράζετε ένα νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή
και ανακύκλωση των προϊόντων DEWALT όταν
φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου χρόνου ζωής
τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε
οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
σέρβις, ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους μας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του
πλησιέστερου εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου
σέρβις μέσω επικοινωνίας με το τοπικό γραφείο
της DEWALT, στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μια λίστα με τους
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της
DEWALT καθώς και πλήρη στοιχεία και πρόσωπα
επικοινωνίας με την υπηρεσία εξυπηρέτησης
μετά την πώληση που διαθέτουμε, υπάρχουν στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.2helpU.com.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Αυτή η μεγάλης χρονικής διάρκειας μπαταρία
πρέπει να επαναφορτίζεται όταν δεν παρέχει
επαρκή ισχύ για εργασίες που πραγματοποιούνταν
εύκολα σε προγενέστερο χρόνο. Στο τέλος της
τεχνικής διάρκειας ζωής της, απορρίψτε την
μπαταρία με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
• Αφήστε την μπαταρία να αποφορτιστεί
εντελώς και στη συνέχεια, αφαιρέστε την από
το εργαλείο.
• Οι κυψέλες μπαταριών Li-Ion είναι
ανακυκλώσιμες. Παραδίδετέ τις στο κατάστημα
αγοράς ή σε τοπικό σταθμό ανακύκλωσης.
Τα συλλεγόμενα πακέτα μπαταριών θα
ανακυκλώνονται ή θα απορρίπτονται με
σωστό τρόπο
166
167
168
169
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DEWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL
Tel: FR
Fax:
Danmark
DEWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel: 06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DEWALT (Ελλάς) Α.Ε.
Τηλ: 00302108981616
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DEWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DEWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
Tel: 31 164 283 063
DEWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DEWALT Limited, SARL
Tel: 214 66 75 00
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DEWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi: 0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DEWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N433177
32 15 47 37 63
32 15 47 37 64
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
03/15
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising