DCF621 | DeWalt DCF621 CORDLESS SCREWDRIVER instruction manual

509212-98 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
DCF620
DCF621
Rys. 1
d
a
b
c
h
g
k
i
j
e
f
Rys. 2
Rys. 3
c
e
f
d
t
v
2
u
Rys. 4
x
x
Rys. 5
q
m
r
n
p
l
o
s
3
AKUMULATOROWA WKRĘTARKA DO PŁYT
KARTONOWO-GIPSOWYCH DCF620, DCF621
Serdeczne gratulacje!
Dziękujemy za zakupienie urządzenia firmy DEWALT. Wiele lat doświadczeń, niezwykle staranne
wykonanie i ciągłe innowacje sprawiły, że firma DEWALT stała się prawdziwie niezawodnym partnerem
dla wszystkich użytkowników profesjonalnych narzędzi.
Dane techniczne
kg
DCF620
18
1
Li-ion
435
0 – 4400
6,35
4,2
30/5
Ogranicznik
głębokości
1,08
DCF621
14,4
1
Li-ion
360
0 – 4400
6,35
4,2
27/4
Ogranicznik
głębokości
1,08
LPA (poziom ciśnienia akustycznego)
KPA (niepewność pomiaru)
LWA (poziom mocy akustycznej)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
77
3
71
77
3
71
KWA (niepewność pomiaru)
dB(A)
3
3
Napięcie zasilania
Typ
Rodzaj akumulatora
Moc oddawana
Prędkość obrotowa biegu jałowego:
Uchwyt końcówki
Maks. śr. wkręcania
Maksymalny moment obrotowy (twardy/miękki)
Sprzęgło wkrętarki
Masa (bez akumulatora)
V
W
obr/min
mm
Mm
Nm
Ważone częstotliwościowo całkowite przyspieszenie drgań na rękojeści (suma wektorowa trzech
składowych kierunkowych) zmierzone wg normy EN60745
m/s2
< 2,5
<2,5
Wartość skuteczna emisji ah
1,5
1,5
Niepewność pomiaru K
m/s2
Podana całkowita wartość skuteczna
przyspieszenia drgań została zmierzona
standardową metodą, opisaną w normie
EN 60745, i dzięki temu można ją wykorzystywać
do porównań z innymi narzędziami oraz
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
OSTRZEŻENIE: Podana całkowita
wartość skuteczna przyspieszenia
drgań dotyczy podstawowego
zastosowania narzędzia i może się
różnić, gdy jest ono wykorzystywane
w inny sposób, z innymi akcesoriami,
lub niewłaściwiekonserwowane.
W takich sytuacjach ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny może być dużo
4
większa. Przy szacowaniu ekspozycji
drganiowej trzeba też uwzględnić,
jak długo w danym czasie narzędzie
pozostawało wyłączone i jak długo
pracowało na biegu jałowym. Ekspozycja
drganiowa w trakcie całego okresu
użytkowania maszyny mogłaby się wtedy
okazać dużo mniejsza niż przy ciągłym
użyciu.
Dla ochrony użytkownika przed skutkami
wibracji stosuj dodatkowe środki
bezpieczeństwa, jak np. prawidłowa
konserwacja narzędzi i akcesoriów,
utrzymywanie ciepłych rąk, odpowiednia
organizacja pracy.
Deklaracja zgodności
z normami WE
Minimalne natężenie prądu bezpiecznika
Elektronarzędzia
10 A
zasilane napięciem 230 V
DYREKTYWA MASZYNOWA
Definicje związane
z bezpieczeństwem pracy
AKUMULATOROWA WKRĘTARKA DCF620,
DCF621
Poniżej zdefiniowano ważność poszczególnych
ostrzeżeń. Prosimy o przeczytanie instrukcji
i zwracanie uwagi na te symbole.
DEWALT deklaruje niniejszym, że urządzenia
nr kat. DCF620 I DCF21 opisane w „Danych
technicznych” zostały wykonane zgodnie
z następującymi wytycznymi i normami:
2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-2.
NIEBEZPIECZEŃSTWO: Informuje
o bezpośrednim niebezpieczeństwie.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi
doznaniem śmiertelnych lub ciężkich
obrażeń ciała.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywą
2014/30/WE oraz 2011/65/UE. Więcej informacji
na ten temat można uzyskać pod podanym
niżej adresem lub w jednej z naszych filii
wymienionych na końcu instrukcji obsługi.
OSTRZEŻENIE: Informuje
o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może
doprowadzić do śmiertelnych lub
ciężkich obrażeń ciała.
UWAGA: Informuje o potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji.Nieprzestrzeganie
tej wskazówki może doprowadzić do
lekkich lub średnich obrażeń ciała.
WSKAZÓWKA: Informuje o działaniu,
które wprawdzie nie grozi doznaniem
urazu, ale przy zignorowaniu może
skutkować szkodami rzeczowymi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za
przygotowanie dokumentacji technicznej i składa
tę deklarację w imieniu firmy DEWALT.
Horst Großmann
Wiceprezes ds. Konstrukcji
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Niemcy
03.06.2014
Informuje o niebezpieczeństwie porażenia prądem elektrycznym.
Informuje o niebezpieczeństwie pożaru
Akumulator
DCB140 DCB141 DCB142 DCB143 DCB144 DCB145 DCB180 DCB181 DCB182 DCB183 DCB184 DCB185
Rodzaj
akumulatora
litowo- litowo- litowo- litowo- litowo- litowo- litowo- litowo- litowo- litowo- litowo- litowojonowy jonowy jonowy jonowy jonowy jonowy jonowy jonowy jonowy jonowy jonowy jonowy
Napięcie
VDC 14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
18
18
18
18
18
18
Pojemność
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Masa
kg
0,53
0,30
0,54
0,30
0,52
0,30
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
Ładowarka
DCB105
DCB107
DCB112
Napięcie sieciowe VAC
230
230
230
Typ baterie
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Przybliżony
30
40
55
60
70
90
40
45
60
czas ładowania
(1,5 Ah) (2,0 Ah) (3,0 Ah) (1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah) (1,3 Ah) (1,5 Ah) (2,0 Ah)
akumulatora
min
70
90
140
185
90
120
(4,0 Ah)
(5,0 Ah)
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
(3,0 Ah)
(4,0 Ah)
Masa
kg
0,49
0,29
0,36
5
OSTRZEŻENIE: By nie narażać się na
doznanie urazu, prosimy o przeczytanie
tej instrukcji obsługi.
Ogólne przepisy
bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
OSTRZEŻENIE! Zapoznaj się ze
wszystkimi zamieszczonymi tutaj
wskazówkami. Nieprzestrzeganie ich
może doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego
urazu ciała.
PRZECHOWUJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ, BY
W RAZIE POTRZEBY MÓC Z NIEJ PONOWNIE
SKORZYSTAĆ.
Występujące w tekście wyrażenie
„elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie
sieciowe (z kablem sieciowym) jak
i akumulatorowe (bez kabla sieciowego).
1) BEZPIECZEŃSTWO W OBSZARZE PRACY
a) Utrzymuj porządek w miejscu pracy
i dobrze je oświetlaj. Nieporządek
i niewystarczające oświetlenie grożą
wypadkiem.
b) Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu
zagrożonym wybuchem, gdzie występują
palne pary, gazy lub pyły. Elektronarzędzia
wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
c) Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób
do miejsca pracy. Mogą one odwrócić
uwagę od wykonywanych czynności, co grozi
wypadkiem.
2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
a) Wtyczka kabla elektronarzędzia musi
pasować do gniazda sieciowego
i w żadnym wypadku nie wolno jej
przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych
wtyczek adaptacyjnych. Oryginalne
wtyczki i pasujące do nich gniazda sieciowe
zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
b) Unikaj dotykania uziemionych elementów,
jak na przykład rury, grzejniki, piece
i chłodziarki. Gdy ciało jest uziemione,
porażenie prądem elektrycznym jest o wiele
niebezpieczniejsze.
6
c) Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie
deszczu ani wilgoci. Przedostanie się
wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem
prądem elektrycznym.
d) Ostrożnie obchodź się z kablem.
Nigdy nie używaj go do przenoszenia
elektronarzędzia ani do wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem,
ostrymi krawędziami i ruchomymi
elementami. Uszkodzony lub zaplątany kabel
może doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym.
e) Przy pracy na wolnym powietrzu
stosuj tylko przeznaczone do tego
celu przedłużacze. Posługiwanie się
odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
f) W razie konieczności użycia
elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu
zabezpiecz obwód zasilania wyłącznikiem
ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
3) BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE
a) Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się
na swojej pracy i rozsądnie postępuj
z elektronarzędziem. Nie używaj go, gdy
jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod
wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi
bardzo poważnymi konsekwencjami.
b) Stosuj osobiste wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne.
Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak
maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej
podeszwie, kask ochronny lub nauszniki
ochronne, zależnie od rodzaju i zastosowania
elektronarzędzia zmniejszają ryzyko doznania
urazu.
c) Unikaj niezamierzonego załączania.
Przed przyłączeniem elektronarzędzia do
sieci sprawdź, czy jego wyłącznik jest
wyłączony. Przenoszenie elektronarzędzia
z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
d) Przed załączeniem elektronarzędzia
sprawdź, czy zostały wyjęte klucze
i przyrządy nastawcze. Klucz pozostawiony
w obracającej się części może doprowadzić
do urazu ciała.
e) Nie pochylaj się za bardzo do przodu!
Utrzymuj stabilną postawę, by nie stracić
równowagi w jakiejś pozycji roboczej.
Takie postępowanie umożliwia zachowanie
lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Zakładaj odpowiednią odzież ochronną.
Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii.
Włosy, odzież i rękawice trzymaj z dala
od ruchomych elementów. Luźna odzież,
biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części
narzędzia.
g) Gdy producent przewidział urządzenia do
odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź,
czy są one przyłączone i prawidłowo
zamocowane. Stosowanie tych urządzeń
zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
4) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
a) Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj
narzędzi odpowiednich do danego
przypadku zastosowania. Najlepszą jakość
i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko
stosując właściwe narzędzia.
b) Nie używaj elektronarzędzia
z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie,
które nie daje się normalnie załączać lub
wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
c) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac
nastawczych, przed wymianą akcesoriów
lub odłożeniem elektronarzędzia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego. Ten środek ostrożności
zmniejsza ryzyko niezamierzonego
uruchomienia elektronarzędzia.
d) Niepotrzebne w danej chwili
elektronarzędzia przechowuj w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie pozwalaj
używać elektronarzędzi osobom, które nie
są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach
niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
e) Utrzymuj elektronarzędzia
w nienagannym stanie technicznym.
Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku,
nie są zakleszczone, pęknięte ani
tak uszkodzone, że nie zapewniają
prawidłowego funkcjonowania urządzenia.
Uszkodzone elektronarzędzia przed
użyciem napraw. Powodem wielu wypadków
jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
f)
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje
narzędzia robocze. Starannie
konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi
pracować.
g) Elektronarzędzi, akcesoriów, narzędzi
roboczych itp. używaj zgodnie z tą
instrukcją i przeznaczeniem, biorąc pod
uwagę warunki i rodzaj wykonywanej
pracy. Wykorzystywanie elektronarzędzi
wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
5) OBSŁUGA I KONSERWACJA
ELEKTRONARZĘDZI
AKUMULATOROWYCH
a) Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach
przystosowanych do tego celu przez
producenta. Włożenie do ładowarki innego
rodzaju akumulatora, niż przewidziany przez
producenta, grozi pożarem.
b) Stosuj tylko akumulatory przeznaczone
do danego rodzaju elektronarzędzi.
Stosowanie innych akumulatorów stwarza
ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
c) Wyjęte akumulatory trzymaj z dala
od spinaczy biurowych, monet,
kluczy, gwoździ, śrub i innych małych
przedmiotów metalowych, które mogą
spowodować zwarcie biegunów. Zwarcie
zacisków akumulatora może spowodować
oparzenia lub pożar.
d) Z powodu niewłaściwego zastosowania
z akumulatora może wyciekać elektrolit.
Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego
kontaktu natychmiast spłucz wodą
narażone miejsce. Gdyby elektrolit prysnął
w oczy, niezwłocznie zgłoś się do lekarza.
Wyciekły elektrolit może spowodować
podrażnienie oczu lub oparzenia.
6) SERWIS
a) Naprawy elektronarzędzi mogą być
wykonywane tylko przez uprawnionych
specjalistów przy użyciu oryginalnych
części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa
pracy.
7
Dodatkowe przepisy
bezpieczeństwa pracy
wiertarko-wkrętarek
akumulatorowych
•
UMIEJSCOWIENIE KODU DATY
Kod daty, który zawiera również rok produkcji, jest
wytłoczony na obudowie.
Przykład:
2014 XX XX
Trzymaj urządzenie za izolowaną
powierzchnię uchwytu podczas pracy,
przy której narzędzie tnące może dotykać
ukrytych przewodów lub przyłączy.
Kontakt z przewodem przewodzącym
prąd przenosi napięcie na części metalowe
urządzenia i użytkownik doświadcza
porażenia prądem.
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich ładowarek
akumulatorowych.
•
Zakładaj podczas pracy ochronniki na
uszy. Hałas może spowodować uszkodzenie
słuchu.
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE:
Podręcznik ten zawiera ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy ładowarki DCB105.
•
Końcówki i urządzenie nagrzewają się
podczas pracy. Zakładaj rękawice gdy
bierzesz je do ręki.
•
Rok produkcji
Przed uruchomieniem ładowarki przeczytaj
wszystkie instrukcje i ostrzeżenia
zamieszczone na ładowarce i akumulatorze.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym. Uważaj,
by do ładowarki nie dostała się jakaś
ciecz, ponieważ grozi to porażeniem
prądem elektrycznym.
Pozostałe zagrożenia
Pomimo przestrzegania obowiązujących
przepisów bezpieczeństwa i używania urządzeń
ochronnych nie da się uniknąć pewnych
zagrożeń. Należą do nich m.in.:
-
uszkodzenie narządu słuchu;
-
niebezpieczeństwo urazu
przemieszczającymi się cząsteczkami.
-
niebezpieczeństwo poparzenia przy pracy
nagrzanymi akcesoriami
UWAGA: Niebezpieczeństwo oparzenia.
By zmniejszyć ryzyko oparzenia, stosuj
tylko akumulatory firmy DEWALT. Inne
akumulatory mogą się przegrzać
i pęknąć, co niechybnie grozi doznaniem
urazu ciała i szkód rzeczowych. Nigdy nie
ładuj baterii.
-
niebezpieczeństwo urazu poprzez
długotrwały użytkowanie.
UWAGA: Nie pozwalaj dzieciom bawić
się urządzeniem.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące
piktogramy:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Zakładaj nauszniki ochronne.
Zakładaj okulary ochronne.
8
•
WSKAZÓWKA: Istnieje pewne
niebezpieczeństwo zwarcia kontaktów
przyłączonej do sieci ładowarki przez
obce, przewodzące materiały, jak
np. pył szlifierski, wióry metalowe,
wełna stalowa, folia aluminiowa lub
nagromadzone cząstki metalu. Trzymaj
je z dala od gniazda ładowarki. Gdy nie
ma w niej akumulatora, zawsze wyjmuj
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
Tak samo postępuj przed czyszczeniem
ładowarki.
NIGDY nie ładuj akumulatora przy użyciu
ładowarki innej niż określona w tym
podręczniku. Ładowarka i akumulator są do
siebie ściśle dostosowane.
•
Ładowarki te są przeznaczone wyłącznie
do ładowania akumulatorów DEWALT. Inne
zastosowanie może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznych lub nawet śmiertelnych
urazów na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
•
Przed czyszczeniem ładowarki zawsze
odłączaj ją od sieci. W ten sposób maleje
ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Ryzyka tego nie zmniejsza samo wyjęcie
akumulatora.
•
Nigdy nie wystawiaj ładowarki na działanie
deszczu ani śniegu.
•
NIGDY nie łącz ze sobą dwóch ładowarek.
•
•
By odłączyć ładowarkę od sieci, zawsze
ciągnij za wtyczkę a nie za kabel. W ten
sposób maleje ryzyko uszkodzenia wtyczki
i kabla.
Ładowarka jest przystosowana do
zasilania prądem elektrycznym o napięciu
230 V. Nie przyłączaj jej do źródła prądu
o innym napięciu, chyba że jest to ładowarka
samochodowa.
•
Tak ułóż kabel sieciowy, by nikt nie
mógł na niego nadepnąć ani się o niego
potknąć i by nie był narażony na inne
szkodliwe wpływy lub obciążenia.
•
Używaj przedłużacza tylko wtedy, gdy
jest bezwzględnie konieczny. Niewłaściwy
przedłużacz może doprowadzić do pożaru
bądź niebezpiecznych lub nawet śmiertelnych
urazów na skutek porażenia prądem
elektrycznym.
•
Nie stawiaj żadnych przedmiotów na
ładowarce oraz nie ustawiaj jej na miękkiej
powierzchni. Może być to przyczyną
zasłonięcia szczelin wentylacyjnych
w ładowarce i doprowadzić do przegrzania
urządzenia. Trzymaj ładowarkę z dala od
źródeł ciepła. Ładowarka jest u góry i na
dole obudowy wyposażona w szczeliny
wentylacyjne.
•
Nie załączaj ładowarki z uszkodzonym
kablem sieciowym lub wtyczką uszkodzone elementy niezwłocznie wymień
na sprawne.
•
Nie używaj ładowarki, która została mocno
uderzona, spadła na podłogę lub uległa
innego rodzaju uszkodzeniu. Oddaj ją
do autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu naprawy.
•
Nie rozbieraj ładowarki. W razie
konieczności konserwacji lub naprawy
oddaj ją do autoryzowanego warsztatu
serwisowego w celu naprawy.
Nieprawidłowe złożenie może doprowadzić
do pożaru bądź niebezpiecznych lub nawet
śmiertelnych urazów na skutek porażenia
prądem elektrycznym.
•
By nie narażać się na porażenie prądem
elektrycznym, uszkodzony kabel sieciowy
niezwłocznie powinien zostać wymieniony
na nowy przez producenta, autoryzowany
warsztat serwisowy lub wykwalifikowanego
specjalistę.
PRZECHOWUJ TE INSTRUKCJE
Ładowarki
Ładowarki DCB105, DCB107, DCB112 służą
do ładowania akumulatorów litowo-jonowych
o napięciu 10,8 V, 14,4 V i 18 V (DCB127,
DC140, DCB141, DCB142, DCB143,, DCB144,
DCB145, DCB180, DCB181, DCB182, DCB183,
DCB184, i DCB185).
Ładowarki tej nie trzeba regulować i jest ona
bardzo łatwa w obsłudze.
Procedura ładowania (rys. 2)
1. Przed włożeniem akumulatora przyłącz
ładowarkę (j) do odpowiedniego gniazda
sieciowego o napięciu 230 V.
2. Następnie włóż akumulator (g) do ładowarki.
Zaczyna migać czerwona lampka kontrolna,
informując, że rozpoczął się proces ładowania.
3. Po zakończeniu ładowania czerwona lampka
kontrolna zapala się na stałe. Akumulator jest
teraz całkowicie naładowany i w każdej chwili
można go wyjąć lub pozostawić w ładowarce.
WSKAZÓWKA: Akumulatory litowo-jonowe
osiągają maksymalną sprawność i żywotność,
gdy przed pierwszym użyciem są w pełni
naładowane.
9
Przebieg ładowania
W poniższej tabeli przedstawiono wskazania
stanów pracy ładowarki w trakcie ładowania.
Stan pracy ładowarki DCB105
Akumulator jest
ładowany
Akumulator jest
całkowicie naładowany
Przerwanie ładowania
w celu ochłodzenia lub
ogrzania akumulatora
Akumulator wymienić
Stan pracy ładowarki DCB107, DCB112
Akumulator jest
ładowany
Akumulator
jest całkowicie
naładowany
Przerwanie
ładowania
w celu
ochłodzenia
lub ogrzania
akumulatora *
ma na celu zapewnienie maksymalnej trwałości
użytkowej akumulatorów.
TYLKO DLA ALUMULATORÓW
LITOWO-JONOWYCH
Akumulatory litowo-jonowe zawierają
elektroniczne zabezpieczenie, które chroni
akumulator przed przeładowaniem, przegrzaniem
i głębokim rozładowaniem.
W chwili zadziałania tego zabezpieczenia
elektronarzędzie automatycznie się wyłącza.
W takim przypadku włóż akumulator litowojonowy do ładowarki aż do pełnego naładowania.
Ważne wskazówki
bezpieczeństwa pracy
wszystkich akumulatorów
Przy zamawianiu akumulatorów zamiennych
podaj numer katalogowy i wartość napięcia.
Wyjęty z kartonu akumulator nie jest całkowicie
naładowany. Przed użyciem akumulatora
i ładowarki przeczytaj podane niżej wskazówki
bezpieczeństwa pracy. Postępuj zgodnie
z opisaną procedurą ładowania.
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE
•
Nigdy nie ładuj ani nie używaj akumulatora
w otoczeniu zagrożonym wybuchem,
w którym znajdują się palne ciecze, gazy
lub pyły. Przy wkładaniu i wyjmowaniu
akumulatora z ładowarki takie pyły lub pary
mogą się zapalić.
•
Te kompatybilne ładowarki nie ładują
uszkodzonych akumulatorów. Ładowarka
wskazuje na uszkodzenie akumulatora poprzez
brak świecenia lub poprzez wskaźnik problemu
w akumulatorze lub ładowarce.
Nigdy na siłę nie wkładaj akumulatora do
ładowarki. Nie dokonuj żadnych przeróbek
akumulatora, by dopasować go do innej
ładowarki. Takie postępowanie grozi
pęknięciem akumulatora i doznaniem
poważnego urazu ciała.
•
WSKAZÓWKA: może to również wskazywać na
problem z ładowarką.
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach firmy
DEWALT.
•
Jeśli ładowarka wskazuje na jakikolwiek problem,
zanieś ja razem z akumulatorem do sprawdzenia
w autoryzowanym punkcie serwisowym.
NIE pryskaj ładowarki wodą ani NIE zanurzaj
jej w wodzie lub innych cieczach.
•
Elektronarzędzia i akumulatora nigdy nie
składuj ani nie używaj w miejscach,
w których temperatura może przekroczyć
40 oC (np. stodoły lub metalowe budynki
w lecie).
*DCB107, DCB112: czerwona lampka
miga dalej, ale żółty wskaźnik stale
świeci w tym stanie. Jak tylko akumulator
osiągnie odpowiednią temperaturę, żółta
lampka gaśnie i ładowarka podejmuje
ładowanie.
Przerywanie ładowania w celu ochłodzenia
lub ogrzania akumulatora
Gdy ładowarka wykryje, że akumulator jest
zbyt gorący lub zbyt zimny, automatycznie się
wyłącza, a następnie znów załącza „opóźnienie
przegrzania/schłodzenia”, gdy akumulator
osiągnie odpowiednią temperaturę. Ładowarka
włącza automatycznie tryb ładowania. Funkcja ta
10
OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod
żadnym pozorem nie próbuj otwierać
akumulatora. Nie wkładaj akumulatora
z pękniętą lub uszkodzoną obudową
do ładowarki. Nie ściskaj akumulatora,
uważaj, by nie spadł na podłogę ani nie
uległ uszkodzeniu. Nigdy nie używaj
akumulatora ani ładowarki, które zostały
silnie uderzone, spadły na podłogę,
zostały przejechane lub uszkodzone
w inny sposób (np. przebite gwoździem,
uderzone młotkiem lub nadepnięte).
Skutkiem takiego działania może być
nawet śmiertelne porażenie prądem
elektrycznym. Uszkodzone akumulatory
oddaj do punktu serwisowego w celu
utylizacji.
UWAGA: Gdy wkrętarka nie jest
używana, odłóż ją na stabilnej
powierzchni, gdzie nie występuje
ryzyko potknięcia się ani zrzucenia
elektronarzędzia. Niektóre wkrętarki
z dużymi akumulatorami mogą wprawdzie
stać na akumulatorze, ale łatwo je wtedy
przewrócić.
SPECJALNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
PRACY AKUMULATORÓW LITOWOJONOWYCH
•
•
•
Nie wrzucaj akumulatora do ognia,
nawet gdy jest poważnie uszkodzony
lub całkowicie zużyty. Akumulator może
w ogniu eksplodować. W trakcie spalania
akumulatorów litowo-jonowych wydzielają się
toksyczne pary i substancje.
Gdyby elektrolit zanieczyścił skórę,
natychmiast zmyj ją wodą z łagodnym
mydłem. Gdyby elektrolit prysnął w oczy,
przepłucz je przy otwartych powiekach
przez 15 minut lub tak długo, aż ustąpi
podrażnienie. W razie konieczności
skorzystania z pomocy medycznej poinformuj
lekarza, że elektrolit stanowi mieszaninę
ciekłych węglanów organicznych i soli litu.
Pary wydzielające się z otwartych
ogniw akumulatora mogą spowodować
zaburzenia oddychania. Poszkodowaną
osobę wyprowadź na świeże powietrze,
a gdyby objawy się utrzymywały, wezwij
lekarza.
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
pożaru. Elektrolit może się zapalić od
iskier lub płomieni.
Transport
Akumulatory DEWALT spełniają wszystkie
obowiązujące przepisy transportowe,
przewidziane zarówno przez przemysł jak i
normy prawne, łącznie z zaleceniami unijnymi
dla przewozu substancji niebezpiecznych,
przepisy o przewozie niebezpiecznych substancji
Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników
Powietrznych (IATA), Międzynarodowego
kodeksu ładunków niebezpiecznych (IMDG),
międzynarodowej konwencji dotyczącej
drogowego przewozu towarów i ładunków
niebezpiecznych (ADR).
Ogniwa i akumulatory litowo-jonowe zostały
przebadane zgodnie z rozdziałem 38.3
„Zaleceń Narodów Zjednoczonych dla przewozu
niebezpiecznych materiałów, podręczników
badań i kryteriów”
Najczęściej akumulatory litowo-jonowe
DEWALT nie podlegają państwowym ani
międzynarodowym przepisom dotyczącym
niebezpiecznych towarów klasy 9. Ogólnie są
dwa przypadki, gdy transport odpowiada klasie 9:
1. Transport lotniczy więcej niż dwóch
akumulatorów DEWALT, jeśli pakiet zawiera
tylko akumulatory (bez narzędzia) i
2. Każdy transport, w którym akumulatory
litowo-jonowe posiadają wartość
energetyczną powyżej 100 watogodzin
(Wh). Ta wartość jest podana na każdym
akumulatorze litowo-jonowym.
Niezależnie od tego, czy dany transport podlega
przepisom lub jest z nich wyłączony, nadawca
jest zobowiązany poinformować się o aktualnych
przepisach dotyczących wymagań związanych
z opakowaniem, oznakowaniem i dokumentacją.
Podczas transportu akumulatorów może powstać
pożar, jeśli bieguny baterii doznają kontaktu
z łatwo przewodzącymi materiałami
Aby nie dopuścić do kontaktu z takimi materiałami
i do zwarcia, należy sprawdzić przed transportem,
czy bieguny baterii są chronione i dobrze
izolowane.
Informacje zawarte w tej części instrukcji obsługi
zostały przekazane w dobrej wierze, wychodząc
z założenia, że są one dokładnie takie w dniu
wystawienia dokumentu. Jednakże nie daje to ani
jednoznacznej gwarancji, ani implikacji. Klient
jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swoich
działań zgodnie z obowiązującym przepisami.
11
Akumulator
Rodzaj akumulatora
Nie wystawiaj ładowarki na działanie
wilgoci
Dla modelu DCF620 stosuje się akumulator
Litowo-jonowy o napięciu 18V.
Natychmiast wymień uszkodzone
kable
Dla modelu DCF621 stosuje się akumulator
Litowo-jonowy o napięciu 14,4V.
Akumulator ładuj tylko w temperaturze
otoczenia od +4 oC do +40 oC
Zalecenia dotyczące
składowania
Do użytku tylko w pomieszczeniach
wewnętrznych
Gdy akumulator się zużyje, zutylizuj go
zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie środowiska.
1. Najlepiej, gdy miejsce składowania
akumulatorów jest chłodne, suche
i zabezpieczone przed bezpośrednim
promieniowaniem słonecznym, nadmierną
temperaturą lub mrozem. Największą
wydajność i trwałość użytkową akumulatorów
osiąga się, gdy są one przechowywane
w temperaturze pokojowej.
2. Gdy akumulatory mają być dłużej
składowane, wybierz chłodne, suche miejsce
poza ładowarką.
WSKAZÓWKA: Nie przechowuj rozładowanych
akumulatorów. Przed użyciem całkowicie je
naładuj.
Tabliczki na ładowarce
i akumulatorze
Piktogramy zamieszczone w tej instrukcji oraz
tabliczki na ładowarce i akumulatorze mają
następujące znaczenie:
Przed użyciem przeczytaj instrukcję
obsługi.
Czas ładowania jest podany
w Danych technicznych
Używaj tylko akumulatorów DEWALT;
inne akumulatory mogą pęknąć,
co niechybnie prowadzi do szkód
rzeczowych i osobowych.
Akumulatorów nie wrzucaj do ognia.
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera następujące elementy:
1
akumulatorowa wkrętarka do płyt
gipsowo-kartonowych
2
akumulatory
1
ładowarka
1
skrzynka na akcesoria kompatybilna z TSTAK
(mobilny system skrzynek narzędziowych)
1
instrukcja obsługi
WSKAZÓWKA: W modelach serii N akumulatory,
ładowarki i skrzynki na akcesoria nie należą do
zakresu dostawy.
•
Sprawdź, czy wkrętarka i przynależne
akcesoria nie uległy uszkodzeniu podczas
transportu.
•
Przed uruchomieniem dokładnie przeczytaj
instrukcję obsługi.
Akumulator jest ładowany
Akumulator jest naładowany
Problem z akumulatorem
Opóźnienie ładowania
Nie wkładaj do obudowy żadnych
elektrycznie przewodzących
przedmiotów
Nigdy nie ładuj uszkodzonego
akumulatora
12
Opis wkrętarki (rys. 1)
OSTRZEŻENIE! By nie narażać się na
doznanie szkód rzeczowych i osobowych,
nigdy nie dokonuj żadnych przeróbek
w elektronarzędziu.
a. Ogranicznik głębokości osadzania wkrętów
b. Pierścień nastawczy głębokości osadzania
wkrętów
c. Tuleja blokująca
d. Głowica
e. Przycisk zwalniający akumulatora
f.
Akumulator
g. Wyłącznik
h. Dźwignia zmiany kierunku obrotów
i.
Guzik ustalający
j.
Diodowa lampka robocza
k. Zaczep do paska
MAGAZYNEK DO SERYJNEGO WKRĘCANIA
WKRĘTÓW OSADZONYCH NA TAŚMIE
DCF6201 (RYS. 5) (DO NABYCIA ODDZIELNIE)
l.
Prowadnica do wkrętów
n. Nastawnik długości wkrętów
m. Dokładny ogranicznik głębokości osadzania
wkrętów
o. Mechanizm posuwu
p. Stopka
q. Przycisk zwalniający mechanizmu posuwu
r.
Przyciski zwalniające
s. Końcówka wkrętarska do seryjnego
wkręcania wkrętów
ZASTOSOWANIE ZGODNE
Z PRZEZNACZENIEM
Wkrętarka ta jest przeznaczona do przykręcania
płyt gipsowo-kartonowych do kantówek
drewnianych lub metalowych ram.
NIE używaj jej w wilgotnym otoczeniu ani
w pobliżu palnych cieczy lub gazów.
Wkrętarka ta jest elektronarzędziem
profesjonalnym.
NIE POZWALAJ dotykać jej dzieciom. Osoby
niedoświadczone mogą używać elektronarzędzi
tylko pod nadzorem.
•
Zabrania się używania tego wyrobu przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, czuciowej lub umysłowej. To samo
dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że
znajdują się pod nadzorem odpowiedzialnego
za bezpieczeństwo fachowca. Pilnuj dzieci,
by nie bawiły się tym elektronarzędziem.
Sprzęgło kłowe załączające
Wkrętarka jest wyposażona w sprzęgło kłowe,
które uruchamia wrzeciono dopiero w chwili
dociśnięcia wkrętu do przedmiotu obrabianego.
Dzięki niemu końcówki wkrętarskie można
nasadzać na łby wkrętów przy pracującym silniku.
Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przystosowany do zasilania
prądem o tylko jednym napięciu. Dlatego zawsze
sprawdzaj, czy napięcie sieciowe odpowiada
wartości podanej na tabliczce znamionowej
elektronarzędzia.
Elektronarzędzie DEWALT jest
podwójnie zaizolowane zgodnie
z normą EN 60745 i dlatego żyła
uziemiająca nie jest potrzebna.
Uszkodzony kabel sieciowy musi być wymieniony
na specjalny kabel, który można nabyć w serwisie
firmy DEWALT.
Przedłużacz
Używaj 3-żyłowego przedłużacza, który jest
dopuszczony do eksploatacji i wytrzymuje pobór
mocy przez elektronarzędzie (patrz: Dane
techniczne). Zaleca się, by minimalny przekrój
każdej żyły kabla wynosił 1 mm2, a jego długość
nie przekraczała 30 m.
Gdy korzystasz z bębna, zawsze całkowicie
odwijaj z niego kabel.
MONTAŻ I REGULACJA
OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem
montażu i regulacji zawsze wyjmuj
akumulator. Przed włożeniem lub
wyjęciem akumulatora najpierw wyłącz
elektronarzędzie.
OSTRZEŻENIE: Używaj tylko
akumulatorów i ładowarek firmy DEWALT.
Wkładanie i wyjmowanie
akumulatora z rękojeści (rys. 2)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, przed
każdym ustawieniem i wyjęciem/
włożeniem narzędzia roboczego
wyłączaj wkrętarkę i wyjmuj z niej
akumulator. Niezamierzone załączenie
elektronarzędzia jest niebezpieczne.
WSKAZÓWKA: Sprawdź, czy akumulator (f) jest
całkowicie naładowany.
13
WKŁADANIE AKUMULATORA DO RĘKOJEŚCI
1. Ustaw akumulator odpowiednio względem
rękojeści (rys. 2).
2. Wsuń akumulator do rękojeści aż do
zatrzaśnięcia z wyraźnie słyszalnym
odgłosem.
WYJMOWANIE AKUMULATORA Z RĘKOJEŚCI
1. Naciśnij przycisk zwalniający (e) i
zdecydowanym ruchem wyciągnij akumulator
z rękojeści.
2. Włóż akumulator do ładowarki zgodnie
z opisem w punkcie „Ładowarki” w tej
instrukcji obsługi.
WSKAŹNIK ŁADUNKU AKUMULATORA
(RYS. 2)
Niektóre akumulatory DEWALT zawierają
wskaźnik w postaci trzech zielonych diod
świecących, które informują o pozostałym
ładunku akumulatora.
By uruchomić wskaźnik, naciśnij i przytrzymaj
przycisk (t). Zapala się kombinacja trzech
zielonych diod świecących, która informuje
o pozostałym ładunku akumulatora. Gdy ładunek
ten jest niewystarczający do pracy wkrętarki,
wskaźnik gaśnie i trzeba naładować akumulator.
WSKAZÓWKA: Wskaźnik tylko szacunkowo
informuje o pozostałym ładunku akumulatora.
Nie świadczy on o sprawności działania wkrętarki
i podlega różnym wpływom, jak elementy
urządzenia, temperatura i sposób pracy
użytkownika.
Wymiana uchwytów do
końcówek wkrętarskich (rys. 3)
1. Obróć tuleję blokującą (c) o ćwierć obrotu, by
zwolnić głowicę z obudowy.
2. Ściągnij głowicę (d) z obudowy przekładni (d).
3. By włożyć lub wyjąć uchwyt do końcówek
wkrętarskich:
a. Mocno przytrzymaj uchwyt (v).
b. Wsuń go w obudowę przekładni,
naciskając tuleję (u).
c. Obróć uchwyt aż do zatrzaśnięcia.
d. Naciśnij tuleję i jednocześnie wyciągnij
uchwyt.
4. Wciśnij nowy uchwyt i obróć go w obudowie
przekładni, naciskając przy tym tuleję, aż
kulka ustalająca zaskoczy w rowku
w trzpieniu uchwytu.
14
5. Załóż głowicę (d), nasadzając ją na obudowę
przekładni i obracając tuleję blokującą
o ćwierć obrotu, by strzałka na obudowie
przekładni wskazała na symbol zamkniętej
kłódki na tulei blokującej.
Wymiana końcówek
wkrętarskich (rys. 3)
1. Obróć tuleję blokującą (c) o ćwierć obrotu, by
zwolnić głowicę z obudowy przekładni.
2. Pociągnij głowicę (d) do przodu i zdejmij
j z obudowy przekładni.
3. Wyjmij szczypcami zużytą końcówkę i włóż
nową.
Nastawianie głębokości
osadzania wkrętów
Zgodnie z symbolami na pierścieniu nastawczym
zwiększ lub zmniejsz głębokość osadzania
wkrętów. By głębiej wkręcić wkręt w materiał,
obróć pierścień w prawo. By płycej wkręcić wkręt
w materiał, obróć pierścień w lewo.
Przed rozpoczęciem pracy
1. Sprawdź, czy akumulator jest całkowicie
naładowany.
2. Włóż odpowiednią końcówkę wkrętarską.
3. Wybierz kierunek obrotów w prawo lub
w lewo.
4. Nastaw odpowiednią głębokość osadzania.
ZASTOSOWANIE
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE: Zawsze przestrzegaj
wskazówek bezpieczeństwa
i obowiązujących przepisów.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, przed
każdym ustawieniem i wyjęciem/
włożeniem narzędzia roboczego
wyłączaj wkrętarkę i wyjmuj z niej
akumulator. Niezamierzone załączenie
elektronarzędzia jest niebezpieczne.
Utrzymywanie prawidłowej
pozycji rąk (rys. 4)
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
prawidłowo utrzymuj elektronarzędzie,
tak jak pokazano na rysunku.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć ryzyko
doznania poważnego urazu, ZAWSZE
mocno utrzymuj elektronarzędzie,
by w razie potrzeby móc zawczasu
odpowiednio zareagować w nagłej
sytuacji.
Zaleca się trzymać tylną rękojeść jedną ręką. Nie
blokować otworów wentylacyjnych (x).
Załączanie i wyłączanie (rys. 1)
1. By uruchomić wkrętarkę, naciśnij wyłącznik
z regulatorem prędkości obrotowej (g). Im
głębiej go naciśniesz, tym większa będzie
prędkość obrotowa silnika napędowego.
2. By zatrzymać wkrętarkę, zwolnij wyłącznik
(g).
GUZIK USTALAJĄCY
By zablokować wyłącznik (g) w trybie pracy
ciągłej, wciśnij go do oporu i przesuń guzik
ustalający (i) do góry. Wkrętarka zostaje
włączona na stałe. By wyłączyć narzędzie,
naciśnij wyłącznik i zaraz go zwolnij. Usłyszysz
i zobaczysz, jak guzik powraca do dolnej pozycji.
UWAGA: Przed użyciem wiertarki
za każdym razem sprawdzaj, czy
działa mechanizm zwalniania guzika
ustalającego. Zwalniaj ten mechanizm
przed wyjęciem akumulatora.
W przeciwnym razie po ponownym
włożeniu akumulatora wkrętarka może
nieoczekiwanie zadziałać. Grozi to
uszkodzeniem sprzętu lub doznaniem
urazu ciała.
Wkręcanie wkrętów (rys. 1, 4)
Najlepsze wyniki uzyskuje się, trzymając
wkrętarkę dokładnie w osi wkrętu. Jednym lub
dwoma palcami naciśnij wyłącznik z regulatorem
prędkości obrotowej. Wywieraj stosowny nacisk
na wkręt, by nie dopuścić do ześlizgnięcia się
z niego końcówki.
go w materiał. Po osadzeniu wkrętu sprzęgło
automatycznie się wyłącza.
1. Włóż końcówkę wkrętarską w uchwyt.
2. Nastaw odpowiednią głębokość osadzania
(a).
3. Sprawdź, czy wkrętarka obraca się we
właściwym kierunku i nasadź wkręt na
końcówkę.
4. Przyłóż wkręt do materiału i wywrzyj nacisk
na wkrętarkę, by wkręcić wkręt na ustaloną
głębokość, przy której ogranicznik głębokości
osadzania zetknie się z materiałem. Głowica
automatycznie przestaje się obracać
i końcówka zwalnia wkręt.
5. Ta wkrętarka z ogranicznikiem głębokości
osadzania nadaje się do mocowania płyt
gipsowo-kartonowych.
PRZY PRACY Z WKRĘTARKĄ PAMIĘTAJ
O NASTĘPUJĄCYCH SPRAWACH:
•
Końcówka zaczyna się obracać dopiero po
wywarciu nacisku na wkrętarkę. Dociśnij ją,
by rozpocząć wkręcanie.
•
Wyłącznik można nacisnąć tylko wtedy, gdy
dźwignia zmiany kierunku obrotów znajduje
się w pozycji obrotów w prawo lub w lewo.
SERYJNE WKRĘCANIE WKRĘTÓW (RYS. 5)
Do seryjnego wkręcania wkrętów osadzonych na
taśmie służy przystawka (DCF6201). Magazynek
ten przyśpiesza wkręcanie wielu wkrętów
jeden po drugim. Instrukcję montażu, obsługi
i czyszczenia zamieszczono w podręczniku
dostarczonym z tą przystawką.
KONSERWACJA
Wkrętarka DEWALT odznacza się dużą trwałością
użytkową i prawie nie wymaga konserwacji.
Jednak warunkiem ciągłej, bezawaryjnej pracy
jest regularne czyszczenie elektronarzędzia.
OSTRZEŻENIE: By zmniejszyć
ryzyko doznania urazu ciała, przed
założeniem lub zdjęciem akcesoriów
bądź przed rozpoczęciem regulacji
wyłącz elektronarzędzie i wyjmij
z niego akumulator.
Ładowarka nie wymaga konserwacji.
By wkręcić wkręt, trzeba go nasadzić na
końcówkę wkrętarską, nacisnąć wyłącznik
z regulatorem prędkości obrotowej
i równomiernie, jednym ciągłym ruchem wkręcić
15
Dostępne akcesoria
Smarowanie
Wkrętarka nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Gdyby w obszarze
szczelin wentylacyjnych zgromadził
się brud, przedmuchaj go suchym,
sprężonym powietrzem. Załóż przy tym
okulary ochronne i odpowiednią maskę
przeciwpyłową.
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia
plastikowych elementów wkrętarki nie
używaj żadnych rozpuszczalników ani
innych agresywnych chemikaliów, gdyż
mogą one osłabić materiał. Najlepsza do
tego celu jest szmata zwilżona wodą
z mydłem. Uważaj, by do wnętrza
obudowy nie dostała się jakaś ciecz
i żadnej części wkrętarki nie zanurzaj
w wodzie.
KONSERWACJA GŁOWICY (RYS. 1,3)
Jeśli głowica (d) obraca się ciężko, została
prawdopodobnie zabrudzona pyłem.
1. Wyjmij głowicę z urządzenia.
2. Przemyj dokładnie w ciepłej wodzie
i obróć przy tym pierścień nastawczy
głębokości wiercenia (b) oraz tuleję (c).
W żadnym przypadku nie używaj oleju lub
rozpuszczalnika.
3. Wysusz głowicę całkowicie, zanim ponownie
umieścisz w narzędziu.
WSKAZÓWKI DO CZYSZCZENIA ŁADOWARKI
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo
porażenia prądem elektrycznym. Przed
czyszczeniem najpierw zawsze odłączaj
ładowarkę od sieci. Brud i tłuszcz na
obudowie ładowarki usuwaj szmatą lub
miękką szczoteczką (nie metalową). Nie
używaj do tego celu wody ani żadnych
rozpuszczalników.
16
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria
innych producentów nie zostały
przetestowane przez firmę DEWALT pod
względem przydatności do tej wkrętarki,
ich użycie może być niebezpieczne. By
nie narażać się na doznanie urazu ciała,
stosuj wyłącznie oryginalne wyposażenie
dodatkowe.
By uzyskać więcej informacji na temat właściwych
akcesoriów, zwróć się do swojego dilera.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów.
Wyrobu tego nie wolno wyrzucać do
normalnych śmieci z gospodarstw
domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony
zastąpić wyrób DEWALT nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, nie wyrzucaj go do
śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj
do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych
wyrobów i opakowań niektóre
materiały mogą być odzyskane
i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko
naturalne i zmniejsza popyt na
surowce.
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli
wymagają one oddawania zużytych elektrycznych
urządzeń powszechnego użytku do specjalnych
punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie
nowego wyrobu.
DEWALT chętnie przyjmuje stare,
wyprodukowane przez siebie urządzenia
i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami.
By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty sprzęt do
autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
Informację o najbliższym autoryzowanym
punkcie serwisowym otrzymasz w miejscowym
przedstawicielstwie handlowym DEWALT,
którego adres został zamieszczony w części
końcowej tej instrukcji. Alternatywna lista
autoryzowanych punktów serwisowych oraz
wyczerpująca informacja o obsłudze klienta
znajduje się również pod adresem internetowym:
www.2helpU.com.
Akumulator
Akumulator odznacza się dużą trwałością
użytkową. Z czasem jednak jego pojemność
maleje i wykonanie zaplanowanej pracy staje się
coraz trudniejsze. Zużyty akumulator zutylizuj
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska:

Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go
z elektronarzędzia.

Ogniwa litowo-jonowe nadają się do
powtórnego wykorzystania. Zużyte
akumulatory oddaj dilerowi lub do
komunalnego zakładu utylizacji odpadów,
którzy zadbają o ich fachowy recykling bądź
utylizację.
17
DEWALT
b)
WARUNKI GWARANCJI:
Produkty marki DEWALT reprezentują bardzo
wysoką jakoĞü, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne. Niniejsze warunki
gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich
uzupeánieniem. Gwarancja jest waĪna na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
DEWALT gwarantuje sprawne dziaáanie produktu
w przypadku postĊpowania zgodnego z warunkami
techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsáugi.
Niniejszą gwarancją nie jest objĊte dodatkowe
wyposaĪenie, jeĪeli nie zostaáa do niego doáączona
oddzielna karta gwarancyjna oraz elementy wyrobu
podlegające naturalnemu zuĪyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objĊte są usterki produktu
spowodowane wadami produkcyjnymi i wadami materiaáowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest waĪna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu oraz
áącznie:
poprawnie wypeánionej karty gwarancyjnej;
waĪnego paragonu zakupu z datą sprzedaĪy
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpáatną naprawĊ
urządzenia (wraz z bezpáatną wymianą uszkodzonych czĊĞci) w okresie 12 miesiĊcy od daty
zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi byü:
dostarczony bezpoĞrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypeánioną Kartą Gwarancyjną i waĪnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegóáowym opisem uszkodzenia, lub
przesáany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za poĞrednictwem punktu sprzedaĪy
wraz z dokumentami wymienionymi powyĪej.
b)
5.
6.
a)
Koszty wysyáki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego ponosi Serwis. Wszelkie koszty
związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym ryzykiem
ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, produkt jest odsyáany
do miejsca nadania na koszt adresata.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji bĊdą
usuniĊte przez Centralny Serwis Gwarancyjny
w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjĊcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
zst00269772 - 11-05-2015
18
termin usuniĊcia wady (punkt 6a) moĪe byü
wydáuĪony o czas niezbĊdny do importu niezbĊdnych czĊĞci zamiennych.
7. Klient otrzyma nowy sprzĊt, jeĪeli:
a) Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piĞmie, Īe usuniĊcie wady jest niemoĪliwe;
b) produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, moĪe
byü wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
odnoĞnie zasadnoĞci zgáaszanych usterek jest
decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objĊte:
a) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane niewáaĞciwym uĪytkowaniem lub
uĪywaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsáugi lub przepisami
bezpieczeĔstwa;
b) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia spowodowane przeciąĪaniem narzĊdzia, które
prowadzi do uszkodzeĔ silnika, przekáadni
lub innych elementów a takĪe stosowaniem
osprzĊtu innego niĪ zalecany przez DEWALT;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywoáane nimi wady;
d) wadliwe dziaáanie lub uszkodzenia na skutek
dziaáania poĪaru, powodzi, czy teĪ innych
klĊsk Īywioáowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zuĪycia w eksploatacji czy teĪ innych czynników zewnĊtrznych;
e) produkty, w których naruszone zostaáy plomby
gwarancyjne lub, które byáy naprawiane poza
Centralnym Serwisem Gwarancyjnym lub byáy
przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzĊt eksploatacyjny doáączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu
zuĪyciu.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, ¿rmy handlowe, które sprzedaáy produkt, nie udzielają
upowaĪnieĔ ani gwarancji innych niĪ okreĞlone
w karcie gwarancyjnej. W szczególnoĞci nie
obejmują prawa klienta do domagania siĊ
zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
12. Gwarancja nie wyáącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieĔ kupującego wynikających
z niezgodnoĞci towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 MoĞciska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiĊcy
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
08/12
Nr.
ýíslo
dodávky
Data zgáoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
ýíslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising