KA2000 | Black&Decker KA2000 PALM GRIP SANDER instruction manual

382014-11 BAL
KA2000
KA2500
Slovenski
(Prevod originalnih navodil)
Hrvatski
(Prijevod izvornih uputa)
10
Srpski
(Prevod originalnog uputstva)
17
Македонски
(Превод на оригиналните упатства)
23
2
4
3
SLOVENSKI
Namen uporabe
Vaš BLACK+DECKER brusilnik je namenjen brušenju lesenih, kovinskih, plastičnih in barvanih površin.
To orodje je namenjeno izključno domači uporabi.
Napotki za varno uporabo
Splošni napotki za varno uporabo električnega orodja
Opozorilo! Preberite vse varnostne
napotke in navodila za uporabo. Če ne
upoštevate spodaj navedenih opozoril in
napotkov, lahko to povzroči električni udar,
požar in/ali telesne poškodbe.
Shranite vsa opozorila in navodila tudi za uporabo v prihodnje. Izraz "električno orodje" v vseh
spodaj navedenih opozorilih se nanaša na vaša
električno napajana (kabelska) električna orodja ali
na akumulatorsko napajana (brezžična) električna
orodja.
1. Varnost in zdravje pri delu
a. Delovno območje ohranjajte čisto in dobro
osvetljeno. V natrpanih ali temnih prostorih
so nezgode pogostejše.
b. Električnega orodja ne uporabljajte
v bližini gorljivih tekočin, plinov ali praha,
ker obstaja nevarnost eksplozije. Električno
orodje med delovanjem povzroča iskre, ki
lahko povzročijo požar ali eksplozijo.
c. Med uporabo orodja naj bodo vsi prisotni
in otroci dovolj daleč od delovnega
območja. Med odklanjanjem ostalih oseb
lahko izgubite nadzor nad orodjem.
2. Električna varnost
a. Vtič električnega orodja mora ustrezati
vtičnici. Nikoli ne spreminjajte vtiča.
Z ozemljenimi električnimi orodji ne
uporabljajte adapterjev za vtiče. Originalni
vtiči in ustrezne vtičnice zmanjšujejo rizik
eventualnega električnega udara.
b. Izogibajte se telesnemu stiku
z ozemljenimi površinami, kot so
vodovodna napeljava, radiatorji, štedilniki
in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, je
nevarnost električnega udara večja.
c. Električnega orodja ne izpostavljajte dežju
in ga ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem
okolju. Če v električno orodje zaide voda,
obstaja večja možnost električnega udara.
d. Ne poškodujte električnega kabla. Kabla
nikoli ne uporabljajte za prenašanje,
vleko ali izklop električnega orodja iz
omrežja. Poskrbite, da bo kabel na varni
4
oddaljenosti od vročine, olja, ostrih robov
in premikajočih se delov. Poškodovan ali
zavozlan električni kabel povečuje možnost
električnega udara.
e. Ko uporabljajte električno orodje na
prostem, uporabite podaljšek, ki je
namenjen uporabi na prostem. Uporaba
ustreznega podaljška za uporabo na prostem,
zmanjšuje možnost električnega udara.
f. Če je uporaba električnega orodja
v vlažnem okolju neizbežna, uporabite
inštalacijski odklopnik (RCD). Uporaba
inštalacijskega odklopnika RCD zmanjšuje
možnost električnega udara.
3. Osebna varnost
a. Med uporabo orodja bodite ves čas
pozorni, spremljajte potek dela in
uporabljajte zdravo pamet. Električnega
orodja ne uporabljajte, če ste utrujeni,
pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil. Le
trenutek nepozornosti lahko privede do težkih
telesnih poškodb.
b. Uporabite osebno zaščitno opremo. Vedno
nosite zaščitna očala. Uporaba osebne
zaščite, kot je maska za prah; zaščitna
obutev, ki ne drsi; zaščitna čelada ali zaščita
sluha, glede na vrsto in uporabo električnega
orodja, zmanjšuje nevarnost poškodb.
c. Preprečite nenamerni vklop. Pred
priključitvijo na izvor napajanja,
dviganjem ali prenašanjem električnega
orodja zagotovite, da bo stikalo
v izklopljenem položaju. Nošenje
električnega orodja s prstom na stikalu za
vklop ali priključitev električnega orodja
v električno omrežje z vklopljenim stikalom
povečuje možnost nesreč.
d. Pred vklopom se prepričajte, da ste
odstranili ključe in orodja za nastavitve.
Če ostane ključ zataknjen v območju vrtečega
se dela orodja, lahko privede do telesnih
poškodb.
e. Ne iztegujte se prekomerno. Poskrbite
za varen in stabilen položaj telesa. To
omogoča boljši nadzor nad električnim
orodjem v nepričakovanih situacijah.
f. Poskrbite za pravilno izbiro obleke. Ne
nosite ohlapnih oblačil ali nakita. Z lasmi,
obleko ali rokavicami se ne približujte
premikajočim se delom. Ohlapna oblačila,
nakit ali dolgi lasje se lahko zapletejo
v premikajoče se dele.
g. Če so na voljo priklopne naprave za
ekstrakcijo praha in zbiralne naprave, se
SLOVENSKI
prepričajte, da so pravilno priklopljene in
da jih uporabljate pravilno. Uporaba naprav
za odsesavanje prahu zmanjša nevarnosti, ki
jih povzroča prah.
4. Uporaba in vzdrževanje električnih orodij
a. Električnega orodja ne preobremenite.
Uporabite električno orodje, ki je
ustrezno za vaše delo. Pravilna izbira
orodja bo pripomogla, da bo delo končano
bolj kvalitetno in varneje na način, kot je to
predpisano.
b. Ne uporabljajte orodja, če stikalo za vklop/
izklop ne deluje. Električno orodje, ki ga ni
mogoče krmiliti s stikalom, je nevarno in ga je
treba popraviti.
c. Odklopite vtič iz omrežne napetosti in/
ali odstranite baterijo pred kakršnokoli
nastavitvijo orodja, menjavo opreme ali
pred shranjevanjem orodja. Ta preventivni
varnostni ukrep zmanjša nevarnost
naključnega zagona električnega orodja.
d. Ko električno orodje ni v uporabi, ga
shranjujte izven dosega otrok in ne
dovolite uporabo orodja osebam, ki niso
seznanjene z delovanjem orodja ali s tem
navodilom za uporabo. Električna orodja
so lahko v rokah ljudi, ki za tovrstno delo niso
usposobljeni, zelo nevarna.
e. Vzdržujte električna orodja. Preverite,
ali so komponente električnega orodja
pravilno poravnane, ali niso upognjene,
polomljene oz. v stanju, ki lahko povzroči
motnje v delovanju električnega orodja.
Poškodovano električno orodje popravite
pred uporabo. Mnogo nesreč se zgodi zaradi
neustreznega vzdrževanja električnih orodij.
f. Rezalno orodje vzdržujte ostro in čisto.
Pravilno vzdrževana in ostra rezila so lažje
vodljiva in zanesljivejša.
g. Električno orodje, dodatno opremo,
vstavke, itd. uporabljajte skladno s temi
navodili, pri tem pa se ozirajte na vrsto
dela, ki ga opravljate in delovne pogoje.
Uporaba električnega orodja za namen, ki ni
predviden, lahko privede do nevarnosti.
5. Servisiranje
a. Električno orodje naj servisira le
usposobljen serviser, pri tem pa
uporablja le originalne nadomestne dele.
To bo zagotovilo ustrezno varno uporabo
električnega orodja.
Dodatni napotki za varno uporabo električnega orodja
Opozorilo! Dodatni varnostni napotki za
brusilnike
Opozorilo! Stik z ali vdihavanje prahu, ki
nastaja pri brušenju, lahko ogrozi zdravje
uporabnika orodja in ljudi v bližini. Nosite
masko, ki je posebej oblikovana za zaščito
pred prahom in hlapi, ter zagotovite zaščito
tudi za osebe, ki se nahajajo v bližini.
♦
♦
Ko opravljate dela, kjer se lahko pribor
dotakne skrite napeljave, električno orodje
vedno držite za izolirano površino. Če se
z vijaki ipd. dotaknete žice pod napetostjo,
bodo pod napetostjo tudi kovinski deli
električnega orodja, to pa lahko povzroči
električni udar.
Uporabite vpenjalo ali druge praktične
pripomočke za vpetje obdelovanca
v stabilno podlago. Če držite obdelovanec
z roko ali ga pritiskate ob telo, bo nestabilen in
lahko povzroči izgubo nadzora.
Opozorilo! Bodite posebej pazljivi, ko brusite nekatere vrste lesa (npr. bukev, hrast)
in kovino, kjer lahko nastaja strupen prah.
Nosite masko, ki je posebej oblikovana za
zaščito pred strupenim prahom in hlapi,
ter zagotovite zaščito tudi za osebe, ki se
nahajajo v bližini.
Opozorilo! Če brusite železne predmete,
uporabljajte to orodje v dobro prezračevanem okolju. Ne delajte z orodjem v bližini
vnetljivih tekočin, plinov ali prahu. Iskre ali
vroči delci, ki nastajajo med brušenjem ali
pri razelektritvi ščetk motorja, lahko zanetijo
vnetljive snovi.
Opozorilo! Ne brusite magnezija! Obstaja
nevarnost požara ali eksplozije.
♦
♦
Po končanem brušenju temeljito očistite prah.
Namen uporabe je podrobno opisan v teh
navodilih za uporabo. Uporaba kateregakoli
pripomočka ali pribora ali način uporabe, ki
v teh navodilih ni odobren ali opisan, lahko
povzroči nevarnost telesnih poškodb in/ali
materialne škode.
Varnostni napotki pri brušenju barv
Opozorilo! Pri brušenju barv upoštevajte
veljavne predpise. Bodite še posebej pozorni na naslednje:
5
SLOVENSKI
♦
Kadarkoli je mogoče, uporabljajte napravo za
odsesavanje praha.
Bodite še posebej previdni, če brusite
površine obdelovancev, ki vsebujejo svinec,
kjer lahko nastaja strupen prah:
♦ Ne dovolite, da bi se v bližini zadrževale
nosečnice ali otroci.
♦ Osebe, ki vstopijo v delovni prostor,
morajo nositi masko, ki je posebej
izdelana za zaščito pred prahom in hlapi
barv, ki vsebujejo svinec.
♦ Na delovnem mestu ne jejte, pijte ali
kadite.
Prah in ostanke brušenja odstranjujte na
varen način.
♦
♦
klarirana vibracijska vrednost se lahko uporablja tudi
za predhodno oceno izpostavljenosti.
Opozorilo! Vibracijska vrednost se med dejansko
uporabo orodja lahko razlikuje od navedene, odvisno
od uporabe orodja. Nivo vibracij se lahko zviša nad
deklarirano vrednostjo.
Pri oceni izpostavljenosti vibracijam za določitev
varnostnih ukrepov, ki jih zahteva 2002/44/ES za
zaščito oseb, ki pri delu redno uporabljajo električna orodja, mora ocena izpostavljenosti upoštevati
dejanske pogoje uporabe in način uporabe orodja,
vključno z upoštevanjem vseh elementov delovnega
cikla, kot je čas, ko je orodje izključeno, in čas, ko
je vključeno brez delovanja.
Varnost drugih ljudi
Oznake na orodju
♦
Na orodju so nameščene naslednje oznake:
Ta naprava ni namenjena uporabi s strani
oseb (vključno z otroci), z omejenimi fizičnimi
senzornimi ali umskimi sposobnostmi, ali
pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen
če so pod nadzorom ali so prejeli navodila
o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne
za njihovo varnost.
Otroci morajo biti nadzorovani, da se
z napravo ne igrajo.
♦
Ostale nevarnosti.
Pri uporabi orodja se lahko pojavijo dodatne nevarnosti, ki niso vključene v navedena opozorila. Te
nevarnosti so lahko posledica nepravilne uporabe,
dolgotrajne uporabe ipd.
Kljub uporabi ustreznih varnostnih ukrepov in varnostnih naprav se določenim nevarnostim ni mogoče
izogniti. Mednje spadajo:
♦ Telesne poškodbe zaradi dotikanja vrtečih se/
premikajočih se delov.
♦ Poškodbe pri zamenjavi delov, rezil in pribora.
♦ Poškodbe zaradi dolgotrajne uporabe orodja.
Če delate z orodjem daljše časovne obdobje,
poskrbite za redne odmore.
♦ Poškodbe sluha.
♦ Nevarnosti za zdravje zaradi vdihovanja
praha, ki je nastal zaradi uporabe vašega
orodja (primer: rezanje lesa, še posebej
hrasta, bukve in MDF (mediapanske) plošče).
Vibracije
Deklarirane vrednosti emisij vibracij, ki so navedene
v tehničnih podatkih in v deklaraciji o skladnosti, so
bile izmerjene v skladu s standardno preizkusno
metodo, ki jo predpisuje EN 60745, in jih lahko
uporabljate za medsebojno primerjavo orodij. De-
6
Opozorilo! Za zmanjšanje nevarnosti
poškodb mora uporabnik prebrati navodila.
Električna varnost
To orodje je dvojno izolirano in zato ni
potrebna nikakršna ozemljitev. Vedno preverite, ali napetost vira napajanja ustreza
tisti, ki je navedena na podatkovni plošči.
♦
Če se napajalni kabel poškoduje, ga lahko
zamenja le proizvajalec, pooblaščen
Black & Deckerjev serviser, da se izognete
potencialnim nevarnostim.
Uporaba napajalnega podaljška
♦ Uporabite podaljšek napajalnega kabla, ki
ustreza vhodni napetosti tega orodja (glejte
tehnične podatke). Pred uporabo preverite
podaljšek kabla z oziroma na znake poškodb,
obrabe in staranja. Zamenjajte podaljšek
kabla, če je poškodovan ali defekten. Če
uporabljate kolut, vedno do konca odvijte
kabel. Uporaba električnega podaljška, ki ni
v okviru nominalne vrednosti toka orodja ali ki
je poškodovan oz. pokvarjen, lahko privede do
požara in električnega udara.
Sestavni deli
To orodje vključuje nekatere ali vse naslednje
sestavne dele:
1. Stikalo za vklop/izklop
2. Zbiralnik za prah
3. Brusilna osnova
4. Prstni nastavek
SLOVENSKI
Pribor
Sestavljanje orodja
Vrsta priloženega pribora brusilniku je odvisna
od modela, ki ste ga kupili. Ves spodaj navedeni
pribor je na voljo v naši Piranha® ponudbi. Če potrebujete pribor, ki je naveden v seznamu, vendar
ni priložen brusilniku, obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.eu.
Opozorilo! Pred sestavljanjem se prepričajte, da
je orodje izklopljeno in izključeno iz električnega
omrežja
Učinkovitost orodja je odvisna od pribora, ki ga uporabljate. Black & Decker in Piranha pribor je izdelan
z najvišjimi kakovostnimi standardi in namenjen
optimalnemu izboljšanju delovnih učinkov vašega
orodja. Z uporabo tega pribora boste lahko svoje
orodje kar najbolj učinkovito izkoristili.
♦
Postavka
Opis
Brusilni nastavek - natančen.
Za majhne težko dosegljive predele. Prstni
nastavek lahko uporabite za lahko brušenje
in za brušenje v vogalih.
(Kataloška št. - X32214-XJ)
Brusilna mrežica zrnatosti 240.
Za fino zaključno brušenje pri velikem
trikotnem brušenju.
(Kataloška št. - X39132-XJ)
Brusilna mrežica zrnatosti 120.
Za srednje fino zaključno brušenje pri
velikem trikotnem brušenju.
(Kataloška št. - X39127-XJ)
Brusilna mrežica zrnatosti 80.
Za grobo zaključno brušenje pri velikem
trikotnem brušenju.
(Kataloška št. - X39122-XJ)
Velika trikotna brusilna plošča z zrnatostjo razreda 240 z dvema nadomestnima
konicama.
Za fino zaključno brušenje pri velikem
trikotnem brušenju.
(Kataloška št. - X31019-XJ)
Velika trikotna brusilna plošča z zrnatostjo razreda 120 z dvema nadomestnima
konicama.
Za srednje fino zaključno brušenje pri
velikem trikotnem brušenju.
(Kataloška št. - X31019-XJ)
Velika trikotna brusilna plošča z zrnatostjo razreda 60 z dvema nadomestnima
konicama.
Za grobo zaključno brušenje pri velikem
trikotnem brušenju.
(Kataloška št. - X31039-XJ)
Brusilna plošča za prstni nastavek z zrnatostjo razreda 120.
Za srednje fino zaključno brušenje srednje
velike površine.
(Kataloška št. - X3277-XJ)
Pritrditev brusilne mrežice (sl. A)
♦
Držite orodje z brusilno podlago obrnjeno
navzdol.
Brusilno mrežo (5) namestite preko brusilne
podlage ter se prepričajte, da so luknje
v plošči poravnane z luknjami v podlagi.
Pritrditev brusilnih listov (sl. B - izbirni
pribor)
♦
Odstranite obe izbirni rombasti oblikovani
konici (7) z brusilnega lista (6).
Rombasto konico (7) lahko obrnete ali jo zamenjate,
ko je obrabljena.
♦ Ko je obrabljen sprednji del konice, jo
odstranite s plošče, obrnite in ponovno
pritisnite na brusilno podlago.
♦ Ko je obrabljena celotna konica, jo odstranite
z brusilne podlage in pritrdite konico.
Da zagotovite učinkovito zbiranje praha, se prepričajte, da imate nameščen ustrezni brusilni papir.
Prstni nastavek (sl. C)
Prstni nastavek se uporablja za fino brušenje.
♦ Odstranite vijak (9).
♦ Odstranite rombasto konico (8) z brusilne
podlage.
♦ Pritrdite prstni nastavek (4) na brusilno
podlago.
♦ Vstavite in privijte vijak.
♦ Pritrdite ustrezni brusilni list na prstni
nastavek.
Namestitev in odstranitev kasete za prah
(sl. D)
♦
♦
Potisnite kaseto za prah (2) na orodje in
preverite, ali je dobro pritrjena.
Kaseto za prah odstranite tako, da jo
povlečete nazaj in snamete z orodja.
Uporaba
Opozorilo! Orodje nad deluje s svojim lastnim
tempom. Ne preobremenjujte orodja.
Vklop in izklop
♦
♦
Za vklop orodja potisnite stikalo za vklop/
izklop (1) naprej v položaj I.
Za izklop orodja podrsajte stikalo za vklop/
izklop (1) nazaj v položaj O.
7
SLOVENSKI
Praznjenje kasete za prah (sl. D, E in F)
Kaseto za prah morate izprazniti na vsakih 10 minut
uporabe.
♦ Držite orodje in snemite kaseto za prah (2)
z orodja.
♦ Odstranite pokrov kasete za prah (10).
♦ Stresite pokrov (10) in kaseto za prah (2), da
izpraznite vsebino. Filter (11) in notranjost
pokrova (10) počistite z mehko ščetko.
♦ Ponovno namestite pokrov (10) kasete za
prah (2).
♦ Vstavite kaseto za prah (2).
Vzdrževanje
Vaše orodje je namenjeno dolgotrajnemu obratovanju z minimalnim vzdrževanjem. Dolgoročno
zadovoljivo delovanje je odvisno od pravilne nege
in rednega čiščenja orodja.
Opozorilo! Pred začetkom vzdrževanja izključite
orodje in ga izklopite iz vira napajanja.
♦ Redno čistite prezračevalne reže vašega
orodja z mehko ščetko ali suho krpo.
♦ Redno čistite ohišje motorja z vlažno krpo. Ne
uporabljajte abrazivnega ali kemičnega čistila.
Zamenjava električnega napajalnega vtiča
(samo Velika Britanija in Irska)
Če je potrebno namestiti vtič, storite naslednje:
♦ Varno odložite stari vtič.
♦ Priključite rjavi vodnik na sponko
napetostnega voda novega vtiča.
♦ Priključite modri vodnik na sponko
nevtralnega voda.
Opozorilo! Na ozemljitveni terminal ne priključujte
nobene žice. Upoštevajte napotke za vgradnjo vtičev, ki so priloženi s kvalitetnimi vtiči. Priporočena
varovalka: 5 A.
Skrb za okolje
Odlagajte ločeno od navadnih komunalnih
odpadkov. Izdelka ne smete odlagati skupaj
z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Če ugotovite, da vaš Black & Decker izdelek ne služi
več svojemu namenu, ali se vam ne zdi več uporaben, ga ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi
odpadki. Napravo pripravite za ločeno odlaganje od
navadnih komunalnih odpadkov.
Ločeno odlaganje dotrajanih izdelkov in
embalaže omogoča recikliranje in ponovno
uporabo materialov. Tovrstno ravnanje pa
pripomore k preprečevanju onesnaženja
okolja in manjši porabi naravnih virov.
8
Lokalni predpisi morda urejajo ločeno zbiranje
električnih aparatov iz gospodinjstev, na zbirališčih
odpadkov ali pri prodajalcu, ko kupite nov izdelek.
Black & Decker vam nudi možnost zbiranja in obnove
uporabljenih in iztrošenih izdelkov Black & Decker,
ko ti dosežejo konec svoje življenjske dobe. Če
želite izkoristiti predlagano možnost, vaš neuporaben izdelek vrnite pooblaščenemu serviserju, ki bo
potrebne postopke izvedel namesto vas.
Lokacijo najbližjega pooblaščenega serviserja
lahko ugotovite tako, da kontaktirate z lokalno
Black & Deckerjevo pisarno, na naslov, ki je naveden v tem priročniku. Seznam pooblaščenih
Black & Decker serviserjev in opis vseh po prodajnih
storitev je podan tudi na naslednji spletni strani:
www.2helpU.com.
Tehnični podatki
Vhodna napetost
V (izmenična)
Vhodna moč
W
Oscilacija (brez obremenitve) min-1
Vrtljaji (brez obremenitve)
min-1
Velikost brusilne površine
mm²
Teža
kg
KA2000
(Tip 1)
230
120
28 000
14 000
8 161
1
KA2500
(Tip 1)
230
120
28 000
14 000
8 161
1
LpA (zvočni tlak) 73 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A)
LWA (moč zvoka) 84 dB(A), negotovost (K) 3 dB(A)
Skupne vibracijske vrednosti (triosni vektorski seštevek)
v skladu z EN 60745:
Emisija vibracij (ah) 7,0 m/s², negotovost (K) 1,5 m/s²
SLOVENSKI
ES-izjava o skladnosti
DIREKTIVA O STROJIH
Brusilnik - KA2000, KA2500
Black & Decker izjavlja, da so izdelki, opisani
pod “tehničnimi podatki” v skladu z: 2006/42/ES,
EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Ti izdelki so v skladu tudi z direktivo 2014/30/
EU in 2011/65/EU. Za več informacij se povežite
z Black & Deckerjem na spodnjih naslovih, ali glejte
zadnjo stran navodil.
Podpisani je odgovoren za sestavo tehnične datoteke in daje to izjavo v korist Black & Deckerja.
Za garancijski zahtevek boste morali predložiti
dokazilo o nakupu prodajalcu ali pooblaščenemu
serviserju. Lokacijo najbližjega pooblaščenega
serviserja lahko ugotovite tako, da kontaktirate
z lokalno Black & Deckerjevo pisarno, na
naslov, ki je naveden v tem priročniku. Seznam
pooblaščenih Black & Decker serviserjev in
opis vseh po prodajnih storitev je podan tudi na
naslednji spletni strani: www.2helpU.com.
Prosimo obiščite našo spletno stran
www.blackanddecker.co.uk in prijavite vaš novi
Black & Decker izdelek, da boste ostali seznanjeni
o naših novih izdelkih in posebnih ponudbah.
Za več informacij glede blagovne znamke
BLACK+DECKER in njegovih izdelkih, obiščite
spletno stran www.blackanddecker.co.uk.
R. Laverick
Vodja inženiringa
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
2.6.2014
Garancija
Black & Decker na temelju svojega zaupanja v kakovost svojih izdelkov ponuja izredno garancijo. To
garancijska izjava je dodatek in v nobenem primeru
ne vpliva na vaše uzakonjene pravice. Garancija
je veljavna znotraj ozemlja držav članic EU in na
evropskem trgovinskem območju.
Če se Black & Deckerjev izdelek pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali neustrezne skladnosti
v 24 mesecih od dneva nakupa, Black & Decker
jamči, da bo zamenjal okvarjene dele, popravil izdelke, ki so bili podvrženi normalni obrabi, ali zamenjal
take izdelke ter tako poskrbel za čim manj težav za
kupce, razen v naslednjih okoliščinah:
♦ Če je bil izdelek uporabljen za trgovske
storitve, profesionalno uporabo ali če je bil
izdelek oddajan v najem;
♦ Če je bil izdelek predmet nepravilne uporabe
ali zanemarjanja;
♦ Če je izdelek poškodovan zaradi zunanjih
predmetov, snovi ali nesreč;
♦ Če je izdelek poskušal popraviti nepooblaščen
Black & Deckerjev serviser.
9
HRVATSKI
Namjena
Ova brusilica Black & Decker predviđena je za brušenje drva, metala, plastike i obojenih površina. Ovaj
je alat predviđen isključivo za amatersku upotrebu.
Sigurnosne upute
Opća sigurnosna upozorenja za električne
alate
Upozorenje! Pročitajte sva sigurnosna
upozorenja i upute. Nepoštivanje upozorenja i uputa navedenih u nastavku može
rezultirati strujnim udarom, požarom i/ili
ozbiljnim ozljedama.
Upozorenja i upute čuvajte za buduće potrebe.
Izraz "električni alat" u svim dolje navedenim upozorenjima odnosi se na vaš električni alat napajan iz
gradske mreže (sa žicom) ili električni alat napajan
akumulatorskom baterijom (bez žice).
1. Sigurnost u radnom području
a. Radno područje održavajte čistim i dobro
osvijetljenim. Zakrčeni ili mračni prostori
dovode do nezgoda.
b. S električnim alatima nemojte raditi
u eksplozivnom okruženju, kao što je
blizina zapaljivih tekućina, plinova ili
prašine. Električni alati stvaraju iskre koje
mogu zapaliti prašinu ili pare.
c. Pri radu s električnim alatom držite
podalje promatrače i djecu. Zbog
odvraćanja pozornosti mogli biste izgubiti
nadzor nad uređajem.
2. Zaštita od električne struje
a. Utikači električnih alata moraju
odgovarati utičnicama. Nikad i ni na koji
način ne prepravljajte utikač. Nemojte
rabiti prilagodne utikače s uzemljenim
električnim alatima. Neizmijenjeni utikači
i odgovarajuće utičnice smanjit će rizik od
strujnog udara.
b. Izbjegavajte fizički dodir s uzemljenim
površinama poput cijevi, radijatora,
metalnih okvira i hladnjaka. Ako je tijelo
uzemljeno, rizik od strujnog udara je povećan.
c. Električne alate ne izlažite kiši ni vlazi.
Prodiranje vode u električni alat povećat će
rizik od strujnog udara.
d. Kabel ne upotrebljavajte za nepredviđene
namjene. Kabel nikad ne upotrebljavajte za
nošenje, povlačenje ili odvajanje utikača
električnog alata iz električne utičnice.
Kabel držite podalje od izvora topline, ulja
i oštrih ili pokretnih dijelova. Oštećeni ili
10
zapleteni kabel povećat će rizik od strujnog
udara.
e. Pri radu s električnim alatom na
otvorenom, upotrijebite produžni kabel
pogodan za upotrebu na otvorenom.
Upotreba kabela prikladnog za otvorene
prostore smanjuje rizik od strujnog udara.
f. Ako nije moguće izbjeći korištenje
električnog alata u vlažnim uvjetima,
upotrijebite napajanje s diferencijalnom
sklopkom za zaštitu od neispravnosti
uzemljenja (RCD). Upotreba sklopke na
diferencijalnu struju (RCD) smanjuje rizik od
strujnog udara.
3. Osobna sigurnost
a. Budite na oprezu, pazite što radite
i rukovodite se zdravim razumom pri
radu s električnim alatom. Ne koristite
električni alat ako ste umorni ili pod
utjecajem droga, alkohola ili lijekova.
Trenutak nepažnje tijekom rada s električnim
alatom može dovesti do ozbiljnih ozljeda.
b. Rabite opremu za osobnu zaštitu.
Uvijek koristite zaštitu za oči. Upotreba
zaštitne opreme poput maske protiv prašine,
sigurnosnih cipela protiv klizanja, čvrste kape
ili zaštite sluha u odgovarajućim uvjetima
smanjit će rizik od tjelesnih ozljeda.
c. Spriječite nenamjerno uključivanje.
Prije priključivanja u električnu mrežu
ili umetanja akumulatorske baterije, kao
i prije uzimanja ili nošenja alata, provjerite
je li prekidač u isključenom položaju.
Nošenje električnog alata tako da je prst
na prekidaču ili priključivanje električnog
alata kojemu je prekidač uključen dovodi do
nezgoda.
d. Prije nego što uključite električni alat,
uklonite s njega sve ključeve ili alate
za podešavanje. Ostavljanje ključa na
rotirajućem dijelu električnog alata može
dovesti do ozljede.
e. Ne sežite predaleko. Pazite na ravnotežu
i zauzmite stabilan položaj. To omogućuje
bolji nadzor nad električnim alatom
u neočekivanim situacijama.
f. Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku
odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice
uvijek držite podalje od pokretnih dijelova.
Pokretni dijelovi mogu zahvatiti labavo
obučenu odjeću, nakit ili dugu kosu.
g. Ako postoji mogućnost priključivanja
uređaja za usisavanje i prikupljanje
prašine, osigurajte njihovo pravilno
HRVATSKI
povezivanje i upotrebu. Upotreba uređaja za
prikupljanje prašine može smanjiti opasnosti
vezane uz prašinu.
4. Upotreba i čuvanje električnih alata
a. Električni alat nemojte forsirati.
Upotrijebite odgovarajući električni alat za
posao koji obavljate. Prikladan električni alat
bolje će i sigurnije obaviti posao brzinom za
koju je predviđen.
b. Ne upotrebljavajte električni alat ako se
prekidač ne može prebaciti u isključeni
ili uključeni položaj. Svaki električni alat
kojim se ne može upravljati pomoću prekidača
predstavlja opasnost i potrebno ga je
popraviti.
c. Prije podešavanja, zamjene pribora ili
pohrane električnog alata isključite utikač
iz utičnice ili odvojite akumulatorsku
bateriju. Ove sigurnosne preventivne mjere
smanjuju rizik od nehotičnog pokretanja
električnog alata.
d. Električne alate koji se ne upotrebljavaju
pohranite izvan dohvata djece i ne
dopustite rad osobama koje nisu upoznate
s ovim alatom ili ovim uputama. Električni
alati opasni su ako njima rade neobučeni
korisnici.
e. Održavajte električne alate. Provjerite ima
li kakvih otklona, savinutih ili napuklih
dijelova ili bilo kakvih drugih stanja koja
mogu utjecati na rad električnog alata.
Ako je alat oštećen, popravite ga prije
upotrebe. Velik broj nezgoda uzrokovan je
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne dijelove alata održavajte oštrima
i čistima. Pravilno održavanje reznih alata
i njihovih oštrica smanjuje vjerojatnost
savijanja i olakšava upravljanje.
g. Električni alat, pribor, nastavke i sl.
upotrebljavajte u skladu s ovim uputama
te uzimajući u obzir radne uvjete i posao
koji je potrebno obaviti. Upotreba
električnog alata za poslove za koje nije
predviđen može dovesti do opasnih situacija.
5. Servisiranje
a. Električne alate servisirajte kod
kvalificiranog servisera i upotrebom
identičnih zamjenskih dijelova. Na taj ćete
način održati sigurnost upotrebe električnog
alata.
Dodatna sigurnosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za brusilice
Upozorenje! Kontakt s prašinom nastalom
tijekom brušenja ili njezino udisanje može
ugroziti zdravlje rukovatelja i osoba u blizini.
Nosite zaštitnu masku posebno dizajniranu
za zaštitu od čestica i isparenja te osigurajte
zaštitu drugih osoba koje se nalaze ili prolaze radnim područjem.
♦
♦
Električni alat pridržavajte isključivo
za izolirane rukohvate dok radite
u područjima gdje bi alat mogao
doći u dodir sa skrivenim električnim
vodovima. U slučaju kontakta pribora sa
žicom pod naponom, taj se napon može
prenijeti na metalne dijelove alata i izazvati
strujni udar
Upotrijebite stezaljke ili na drugi praktičan
način učvrstite radni materijal za stabilnu
radnu površinu. Pridržavanje radnog
materijala rukom ili njegovo oslanjanje na
tijelo nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Upozorenje! Budite posebno pažljivi
tijekom brušenja nekih vrsta drva (npr.
bukovina, hrastovina) i metala koji mogu
proizvesti otrovnu prašinu. Nosite zaštitnu
masku posebno dizajniranu za zaštitu od
otrovnih čestica i isparenja olovne prašine
te osigurajte zaštitu drugih osoba koje se
nalaze ili prolaze radnim područjem.
Upozorenje! Ovaj alat koristite u dobro prozračenim prostorima kad brusite željezne
materijale. Alat ne upotrebljavajte u blizini
zapaljivih tekućina, plinova ili prašine. Iskre
i vruće čestice proizvedene brušenjem ili
električnim lukom četkica motora mogu
upaliti zapaljive materijale.
Upozorenje! Ne brusite magnezij! Postoji
rizik od požara ili eksplozije.
♦
♦
Nakon brušenja uklonite svu prašinu.
Predviđena namjena opisana je u priručniku.
Upotreba bilo kojeg dodatnog dijela ili opreme,
kao i izvođenje bilo kojih postupaka pomoću
ovog alata koji nisu opisani u ovom priručniku
mogu predstavljati opasnost od tjelesne
ozljede i/ili materijalne štete.
11
HRVATSKI
Sigurnost prilikom brušenja boje
Upozorenje! Pridržavajte se važećih propisa za brušenje boje. Obratite posebnu
pažnju na sljedeće:
♦
♦
♦
Kad god je moguće, za odvođenje prašine
koristite usisavač.
Obratite posebnu pažnju prilikom brušenja
boje koja bi mogla biti proizvedena na bazi
olova i tijekom brušenja proizvoditi otrovnu
prašinu:
♦ Djeci i trudnicama ne dopuštajte pristup
u radno područje.
♦ Sve osobe koje ulaze u radno područje
moraju nositi masku koja je predviđena
za zaštitu od prašine i para boja na bazi
olova.
♦ U radnom području nemojte jesti, piti ni
pušiti.
Otpadne čestice i prašinu odbacite na siguran
način.
Sigurnost drugih osoba
♦
♦
Ovaj uređaj nije namijenjen upotrebi od strane
osoba sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili
mentalnim sposobnostima, uključujući i djecu
ni osoba s nedostatkom iskustva ili znanja,
osim ako ih osoba zadužena za njihovu
sigurnost nadzire ili im je pružila upute za
sigurnu upotrebu uređaja.
Djecu je potrebno nadgledati kako bi se
spriječilo njihovo igranje ovim uređajem.
Vibracije
Deklarirane vrijednosti emisija vibracija, koje su navedene u tehničkim podacima i izjavi o usklađenosti,
izmjerene su u skladu sa standardiziranom metodom
ispitivanja navedenom u dokumentu EN 60745
i mogu se koristiti za međusobno uspoređivanje alata. Deklarirana vrijednost emisija vibracija može se
koristiti i za preliminarno procjenjivanje izloženosti.
Upozorenje! Emisija vibracija tijekom stvarne
upotrebe električnog alata može se razlikovati od
deklarirane vrijednosti, ovisno o načinima na koje
se alat koristi. Razina vibracija može porasti iznad
navedene razine.
Prilikom ocjenjivanja izloženosti vibracijama kako
bi se odredile sigurnosne mjere prema dokumentu
2002/44/EC za zaštitu osoba koje redovito koriste
električne alate, potrebno je uzeti u obzir procjenu
izloženosti vibracijama, stvarne uvjete i način upotrebe alata, uključujući i sve dijelove radnog ciklusa,
kao što je vrijeme od isključivanja alata do potpunog
zaustavljanja i vrijeme od uključivanja do postizanja
pune radne brzine.
Oznake na alatu
Na alatu su prikazani sljedeći simboli:
Upozorenje! Da bi se smanjio rizik od
ozljeda, korisnik mora pročitati priručnik
s uputama.
Zaštita od električne struje
Ovaj alat dvostruko je izoliran te žica
uzemljenja nije potrebna. Uvijek provjerite
odgovara li električno napajanje naponu
navedenom na opisnoj oznaci.
Stalno prisutni rizici.
Tijekom upotrebe alata mogu nastati dodatni rizici,
koji nisu navedeni u priloženim sigurnosnim upozorenjima. Ti rizici mogu nastati uslijed nepravilne
upotrebe, produljene upotrebe itd.
Čak i uz primjenu važećih sigurnosnih propisa i sigurnosnih uređaja, neke stalno prisutne rizike nije
moguće izbjeći, a to su:
♦ Ozljede uzrokovane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih dijelova.
♦ Ozljede do koji može doći prilikom promjene
dijelova, oštrica ili dodatne opreme.
♦ Ozljede uzrokovane duljom upotrebom alata.
Radite redovite pauze tijekom dulje uporabe
bilo kojeg alata.
♦ Oštećenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje uslijed udisanja
prašine nastale tijekom uporabe alata (npr.
tijekom rada s drvom, osobito hrastovinom,
bukovinom i ivericom).
12
♦
Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga
zamijeniti proizvođač ili ovlašteni servis tvrtke
Black & Decker kako bi se izbjegle opasnosti.
Upotreba produžnog kabela
♦ Uvijek upotrijebite odobreni produžni kabel
prikladan za napajanje ovog alata (pregledajte
tehničke podatke). Prije uporabe provjerite
ima li na produžnom kabelu znakova
oštećenja, habanja i istrošenosti. Zamijenite
produžni kabel ako je oštećen ili neispravan.
U slučaju upotrebe kabela na kolutu,
kabel uvijek potpuno odmotajte. Upotreba
produžnog kabela koji nije prikladan za ulaznu
snagu alata ili koji je oštećen ili neispravan
može predstavljati rizik od požara i strujnog
udara.
HRVATSKI
Značajke
Postavljanje brusne mrežice (sl. A)
Ovaj alat obuhvaća neke ili sve od sljedećih značajki.
1. Prekidač za uključivanje/isključivanje
2. Spremnik za prašinu
3. Baza za brušenje
4. Uski priključak
♦
Dodatni pribor
Postavljanje brusnih listova (sl. B - dodatni
pribor)
Dodatni pribor isporučen uz Vašu brusilicu ovisi
o kupljenom modelu. Sav dodatni pribor s donjeg
popisa dostupan je u našem asortimanu Piranha®.
Ako trebate dodatni pribor s donjeg popisa, koji
nije isporučen uz Vašu brusilicu, posjetite našu
web-lokaciju na adresi www.blackanddecker.eu.
Karakteristike alata ovise o upotrijebljenom dodatnom priboru. Dodatni pribor tvrtki Black & Decker
i Piranha proizveden je uz visoke standarde
i projektiran kako bi poboljšao karakteristike alata.
Korištenjem tog dodatnog pribora vaš će alat pružiti
najbolje od svojih mogućnosti.
Stavka
Opis
Uski detaljni nastavak
Za skučena i teško dostupna mjesta. Nastavak za brušenje detalja može se koristiti za
lagano brušenje i za brušenje u kutovima.
(Broj dijela - X32214-XJ)
Brusna mrežica granulacije 240
Za finu završnu obradu velikih detalja.
(Broj dijela - X39132-XJ)
Brusna mrežica granulacije 120
Za srednju završnu obradu velikih detalja.
(Broj dijela - X39127-XJ)
Brusna mrežica granulacije 80
Za grubu završnu obradu velikih detalja.
(Broj dijela - X39122-XJ)
♦
Alat s bazom za brušenje držite okrenut
prema gore.
Brusnu mrežicu (5) postavite na bazu za
brušenje, pazeći da se otvori na papiru
poklapaju s otvorima na bazi.
♦
Odvojite dva dodatna romboidna vrha (7)
s brusnog papira (6).
Romboidni vrh (7) može se obrnuti i zamijeniti kad
se istroši.
♦ Kad se istroši prednji dio vrha, odvojite ga od
papira, obrnite i ponovo pritisnite na bazu za
brušenje.
♦ Kad se cijeli vrh istroši, uklonite ga s baze za
brušenje i postavite novi vrh.
Za optimalno prikupljanje prašine upotrijebite odgovarajuću vrstu brusnog papira.
Precizni nastavak (sl. C)
Nastavak za detalje koristi se za brušenje fi nih
detalja.
♦ Uklonite vijak (9).
♦ Uklonite romboidni vrh (8) s baze za brušenje.
♦ Precizni nastavak (4) postavite na bazu za
brušenje.
♦ Postavite i pritegnite vijak.
♦ Na precizni nastavak postavite odgovarajući
brusni papir.
Postavljanje i uklanjanje spremnika za
prašinu (sl. D)
♦
Spremnik za prašinu (2) namjestite na alat
i provjerite je li dobro postavljen.
Da biste uklonili spremnik za prašinu, povucite
ga prema natrag i uklonite s alata.
Granulacija 240, veliki brusni papir s dva
zamjenska vrha.
Za finu završnu obradu velikih detalja.
(Broj dijela - X31019-XJ)
♦
Granulacija 120, veliki brusni papir s dva
zamjenska vrha.
Za srednju završnu obradu velikih detalja.
(Broj dijela - X31009-XJ)
Upozorenje! Pustite alat da radi svojim tempom.
Alat nemojte preopterećivati.
Granulacija 60, veliki brusni papir s dva
zamjenska vrha.
Za grubu završnu obradu velikih detalja.
(Broj dijela - X31039-XJ)
♦
Granulacija 120, papir za nastavak za
brušenje detalja.
Za srednju završnu obradu detalja.
(Broj dijela - X3277-XJ)
Sastavljanje
Upozorenje! Prije sastavljanja provjerite je li alat
isključen i odvojen od električnog napajanja.
Upotreba
Uključivanje i isključivanje
♦
Da biste alat uključili, prekidač za uključivanje/
isključivanje (1) pomaknite u položaj I.
Da biste isključili alat, prekidač za
uključivanje/isključivanje (1) pomaknite prema
natrag (položaj O)
Pražnjenje spremnika za prašinu (sl. D,
E i F)
Spremnik za prašinu trebalo bi prazniti svakih
10 minuta rada.
13
HRVATSKI
♦
♦
♦
♦
♦
Pridržavajući alat izvucite spremnik za prašinu
(2) iz alata.
Uklonite poklopac spremnika (10).
Protresite poklopac (10) i spremnik za prašinu
(2) kako biste ispraznili sadržaj. Filtar (11)
unutar poklopca (10) može se čistiti mekom
i suhom četkom.
Ponovo postavite poklopac (10) na spremnik
za prašinu (2).
Ponovo postavite spremnik za prašinu (2).
Održavanje
Ovaj je alat projektiran za dugotrajnu upotrebu uz
minimalna održavanja. Neprekinuta i zadovoljavajuća upotreba ovisi o pravilnom čuvanju i redovitom
čišćenju.
Upozorenje! Prije izvođenja bilo kakvih radova
održavanja isključite alat i odvojite napajanje.
♦ Otvore za prozračivanje alata redovito čistite
mekim kistom ili suhom krpom.
♦ Kućište motora redovito čistite vlažnom
krpom. Ne upotrebljavajte abrazivna ili
sredstva za čišćenje na bazi otapala.
Zamjena električnog utikača (samo za U.K.
i Irsku)
Ako je potrebno postaviti novi strujni utikač:
♦ Stari utikač odbacite na siguran način.
♦ Smeđi vodič spojite na fazni priključak novog
utikača.
♦ Plavi vodič spojite na neutralni priključak
u utičnici.
Upozorenje! Na priključak uzemljenja nije potrebno ništa povezivati. Slijedite upute za ugradnju
isporučene uz utikač dobre kvalitete. Preporučeni
osigurač: 5 A.
Zaštita okoliša
Odvojeno prikupljajte. Ovaj proizvod ne
smije se odbacivati kao uobičajeni otpad
iz kućanstva.
Ako ustanovite da je Vaš Black & Decker proizvod
potrebno zamijeniti ili ako za njime više nemate
potrebe, ne odbacujte ga kao uobičajeni otpad iz
kućanstva. Pripremite ovaj proizvod za zasebno
prikupljanje otpada.
Odvojeno prikupljanje rabljenih proizvoda
i ambalaže omogućuje recikliranje i ponovnu upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprječavanju zagađivanja okoliša i smanjuje potražnju
za sirovinama.
14
Lokalni zakoni mogu propisivati odvojeno prikupljanje električnih proizvoda iz kućanstva, na mjestima
lokalnih odlagališta otpada ili putem prodavača kod
kojeg ste kupili ovaj proizvod.
Tvrtka Black & Decker omogućuje prikupljanje i recikliranje Black & Decker proizvoda nakon isteka
njihovog vijeka trajanja. Da biste iskoristili prednosti
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kojem ovlaštenom servisnom predstavniku koji će ga preuzeti
u naše ime.
Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem lokalnog
ureda tvrtke Black & Decker na adresi navedenoj
u ovom priručniku. Također, potpuni popis ovlaštenih
Black & Decker servisa i potpuni detalji o našim
uslugama nakon prodaje i kontaktima, dostupni
su putem Interneta na adresi: www.2helpU.com.
Tehnički podaci
Ulazni napon
Vac
Ulazna snaga
W
Oscilacije (bez opterećenja) min-1
Okretaji (bez opterećenja)
min-1
Površina baze za brušenje
mm²
Masa
kg
KA2000
(Tip 1)
230
120
28 000
14 000
8 161
1
KA2500
(Tip 1)
230
120
28 000
14 000
8 161
1
LpA (zvučni tlak) 73 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
LWA (zvučna snaga) 84 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrijednosti vibracija (troosni vektorski zbroj)
prema EN 60745:
Vrijednost emisije vibracija (ah) 7,0 m/s²,
nesigurnost (K) 1,5 m/s²
HRVATSKI
EU izjava o usklađenosti
DIREKTIVA O STROJEVIMA
Brusilica - KA2000, KA2500
Tvrtka Black & Decker izjavljuje da su proizvodi
opisani u odjeljku "tehnički podaci" u skladu sa
sljedećim propisima: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-4.
Ovi proizvodi usklađeni su i sa smjernicom 2014/30/
EU i 2011/65/EU. Za dodatne informacije kontaktirajte tvrtku Black & Decker putem sljedeće adrese
ili pogledajte prilog pri kraju priručnika.
Dolje potpisani odgovoran je za sastavljanje tehničke dokumentacije i ovu izjavu iznosi u ime tvrtke
Black & Decker.
♦
Popravke pokušao izvoditi bilo tko osim
ovlaštenog servisnog osoblja ili servisnog
osoblja tvrtke Black & Decker.
Da biste potraživali jamstvo, prodavaču ili
ovlaštenom serviseru morate predočiti dokaz
kupnje. Lokaciju najbližeg ovlaštenog servisnog
predstavnika možete provjeriti kontaktiranjem
lokalnog ureda tvrtke Black & Decker na adresi
navedenoj u ovom priručniku. Također, potpuni
popis ovlaštenih Black & Decker servisa
i potpuni detalji o našim uslugama nakon prodaje
i kontaktima, dostupni su putem Interneta na
adresi: www.2helpU.com.
Posjetite našu web-lokaciju
www.blackanddecker.co.uk kako biste
registrirali svoj novi Black & Decker proizvod
i bili u tijeku s najnovijim proizvodima i posebnim
ponudama. Dodatne informacije o tvrtki
Black & Decker i našem proizvodnom asortimanu
dostupne su na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
R. Laverick
Rukovoditelj inženjerskog odjela
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Ujedinjeno Kraljevstvo
2.6.2014
Jamstvo
Tvrtka Black & Decker sigurna je u kvalitetu svojih
proizvoda te pruža natprosječno jamstvo. Ova izjava
o jamstvu dodatak je Vašim zakonskim pravima i ni
na koji ih način ne narušava. Ovo jamstvo valjano
je na području država članica Europske unije i Europske zone slobodnog trgovanja.
Ako Vaš Black & Decker proizvod postane neispravan uslijed nepravilnosti u njegovom materijalu,
izradi ili nedostatne usklađenosti unutar 24 mjeseca
od dana kupnje, tvrtka Black & Decker jamči zamjenu neispravnih dijelova, popravak dijelova izloženih
uobičajenom habanju i trošenju ili zamjenu takvih
proizvoda kako bi se osigurale najmanje neugodnosti za našeg kupca, osim ako je:
♦ Proizvod korišten u trgovanju, u profesionalne
primjene ili u svrhu pružanja usluga;
♦ Proizvod bio izložen nepravilnoj upotrebi ili je
zanemaren;
♦ Proizvod pretrpio značajna oštećenja
izazvana stranim predmetima, tvarima ili
u nezgodi;
15
HRVATSKI
JAMSTVENA IZJAVA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Jamčimo da navedeni proizvod koji smo
isporučili nema nedostataka ili grešaka
u konstrukciji ili tvorničkoj montaži.
Jamstveni rok je 24 mjeseci od dana kupnje.
Jamčimo da će navedeni proizvod koji
smo isporučili u jamstvenom roku ispravno
funkcionirati kod normalne upotrebe ukoliko
će se korisnik pridržavati priloženih uputa
o uporabi.
Jamčimo da je za isporučeni proizvod
osigurano servisno održavanje i potrebni
rezervni dijelovi u toku 7 godina od datuma
kupnje.
Obvezujemo se na zahtjev imatelja
jamstvenog lista podnesenog u jamstvenom
roku, o svom trošku osigurati otklanjanje
kvarova i nedostataka proizvoda koji proizlaze
iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim,
odnosno deklariranim karakteristikama
kvalitete proizvoda. Popravak se obvezujemo
izvršiti u roku od 45 dana od dana prijave
kvara. Ako proizvod ne popravimo u tom roku
obvezujemo se zamijeniti ga novim ili vratiti
uplaćenu svotu.
Jamstvo vrijedi uz predočenje originalnog
računa prodavatelja, te ispravno ispunjenog
i ovjerenog pečatom prodavatelja jamstvenog
lista.
Troškove prijevoza odnosno prijenosa
proizvoda koji nastaju pri popravku odnosno
njegovoj zamjeni u garantnom roku snosi
nositelj jamstva. Bez obzira na način dostave
ovlaštenom servisu, kupac je obavezan
podignuti proizvod po izvršenom servisnom
popravku i isto potvrditi svojim potpisom.
Nepravilnosti koje su nastale nestručnim
rukovanjem, rukovanjem suprotnim
navedenim u uputama ili mehaničkim
oštećenjem isključene su iz jamstva.
Proizvod ne smije biti prethodno otvaran ili
popravljan od strane neovlaštenih osoba.
Ako popravak traje duže od 14 dana,
jamstveni rok se produžuje za trajanje
servisa.
RADOVI I DIJELOVI KOJI IDU NA TERET JAMSTVA
♦ Kvarovi nastali greškom prilikom tvorničkog
sklapanja i pakiranja
♦ Puknuća lomovi dijelova strojeva i alata
prouzročeni nekvalitetnim materijalom tj.
tvorničkom greškom.
♦ Indirektni kvarovi uzrokovani točkom 2.
16
♦
Kvarovi nastali odmah po puštanju stroja/
uređaja u rad
R ADOVI I DIJELOVI KOJI NISU PREDMET
JAMSTVA
1. Oštećena i kvarovi nastali:
♦ Prilikom nepravilnog sastavljanja uređaja
od strane kupca
♦ Nepravilnim rukovanjem i nenamjenskim
korištenjem
♦ Korištenjem neadekvatnih goriva, maziva,
napona, opterećenja
♦ Servisiranjem ili rastavljanjem uređaja od
strane neovlaštenih osoba
2. Dijelovi koji spadaju u potrošni materijal:
♦ Kvarovi nastali nedovoljnim održavanjem
ili servisiranjem
♦ Kvarovi nastali radi preopterećivanja ili
pregrijavanja uređaja ili njihovih sastavnih
dijelova
TIP PROIZVODA:
Prodajno mjesto:
Pečat:
Datim prodaje:
Potpis:
NOSITELJ JAMSTVA: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
Uvoznik: LIKOS d.o.o. Karlovačka cesta 2E, 10020
Zagreb, tel: 01 6539 875
CENTRALNI SERVIS: LIKOS d.o.o. Karlovačka
cesta 2E, 10020 Zagreb
TELEFON SERVISA: 01 65 39 875
VAŽNO:
Za sva pitanja vezana za stavljanje alata u funkciju, način dostave i povrat alata po izvršenom
popravku, te ostala servisna ili tehnička pitanja,
obavezno kontaktirajte servis na telefon 01
6539 875, u uredovno vrijeme radnim danom
od 8.00 – 12.00 h
SRPSKI
Namena
Vaše BLACK+DECKER višenamenska brusilica
je namenjena za brušenje drveta, metala, plastike
i obojenih površina. Ovaj alat je namenjen samo za
privatnu upotrebu.
Sigurnosna uputstva
Opšta bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Pročitajte sva bezbednosna
upozorenja i uputstva. Nepoštovanje dole
navedenih upozorenja i uputstava može
izazvati električni udar, požar i/ili ozbiljnu
povredu.
Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduće
potrebe. Termin “električni alat” u svim dole navedenim upozorenjima odnosi se na alate sa mrežnim
napajanjem (sa kablom) ili alate sa baterijskim
napajanjem (bežični).
1. Bezbednost radnog područja
a. Radno područje treba uvek da bude čisto
i dobro osvetljeno. Nered i mračna područja
izazivaju nezgode.
b. Ne radite sa električnim alatima
u eksplozivnim atmosferama, na primer
u prisustvu zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Električni alati stvaraju varnice koje
mogu da upale prašinu ili isparenja.
c. Decu i druge osobe udaljite dok radite sa
električnim alatom. Zbog ometanja možete
izgubiti kontrolu.
2. Električna bezbednost
a. Utikači električnih alata moraju da
odgovaraju utičnici. Nikada i ni na bilo
koji način nemojte modifikovati utikač.
Ne koristite nikakve utične adaptere
sa uzemljenim električnim alatima.
Nemodifikovani utikači i odgovarajuće utičnice
smanjiće opasnost od električnog udara.
b. Izbegavajte telesni kontakt sa uzemljenim
površinama kao što su cevi, radijatori,
šporeti i frižideri. Postoji veća opasnost od
električnog udara ako je vaše telo uzemljeno.
c. Ne izlažite električne alate kiši ili vlažnim
uslovima. Voda koja prodre u električni alat
povećava opasnost od električnog udara.
d. Ne rukujte nepravilno kablom. Nemojte
nikad koristiti kabl za nošenje, vučenje ili
izvlačenje utikača električnog alata. Kabl
udaljite od toplote, ulja, oštrih rubova
ili pokretnih delova. Oštećeni ili zapleteni
kablovi povećavaju opasnost od električnog
udara.
e. Pri upotrebi električnog alata na
otvorenom prostoru koristite produžni
kabl koji je podesan za upotrebu na
otvorenom prostoru. Korišćenje kabla koji je
podesan za upotrebu na otvorenom prostoru
umanjuje opasnost od električnog udara.
f. Ukoliko se ne može izbegnuti upotreba
električnog alata na vlažnom mestu,
koristite napajanje sa FID zaštitnom
sklopkom za zaštitu od struje u slučaju
kvara. Upotreba FID sklopke umanjuje
opasnost od električnog udara.
3. Lična bezbednost
a. Budite pažljivi, gledajte šta radite
i savesno radite sa električnim alatom.
Nemojte da koristite električni alat ako ste
umorni ili pod dejstvom lekova, alkohola
ili droga. Trenutak nepažnje pri radu sa
električnim alatom može dovesti do ozbiljnih
telesnih povreda.
b. Nosite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite
zaštitu za oči. Zaštitna oprema, kao što su
maska za prašinu, zaštitna obuća sa đonom
koji se ne kliza, kaciga ili zaštita za sluh,
koja se koristi pod odgovarajućim uslovima,
smanjiće telesne povrede.
c. Sprečite nenamerno pokretanje. Pobrinite
se da prekidač bude isključen pre
povezivanja električnog napajanja i/
ili baterije, uzimanja uređaja ili nošenja
alata. Nošenje električnog alata sa prstom na
prekidaču ili električnih alata sa prekidačem
koji su priključeni na napajanje izaziva
nezgode.
d. Uklonite ključ za podešavanje ili ključ za
pritezanje pre uključivanja električnog
alata. Ključ za pritezanje ili podešavanje koji
je ostao u rotirajućem delu električnog alata
može da dovede do telesne povrede.
e. Ne posežite van domašaja. Održavajte
stabilan položaj i ravnotežu u svakom
trenutku. Time se obezbeđuje bolja kontrola
nad električnim alatom u neočekivanim
situacijama.
f. Nosite odgovarajuću odeću. Ne nosite
široku odeću ili nakit. Kosu, odeću
i rukavice udaljite od pokretnih delova.
Široka odeća, nakit ili duga kosa mogu da se
uhvate u pokretne delove.
g. Ako postoje priključni uređaji za
izbacivanje prašine i oprema za njeno
sakupljanje, pobrinite se da budu
17
SRPSKI
priključeni i da se pravilno koriste.
Sakupljanje prašine može da umanji
opasnosti povezane sa prašinom.
4. Upotreba i održavanje električnih alata
a. Ne preopterećujte električni alat. Koristite
odgovarajući električni alat za svoj rad.
Pravilan električni alat će bolje i bezbednije,
i u predviđenoj meri, obaviti posao za koji je
konstruisan.
b. Ne koristite električni alat čiji prekidač ne
može da se uključi i isključi. Svaki električni
alat koji se ne može kontrolisati putem
prekidača je opasan i mora se popraviti.
c. Izvucite utikač iz izvora napajanja i/
ili izvadite bateriju iz električnog alata
pre vršenja bilo kakvih podešavanja,
zamene pribora ili odlaganja električnog
alata. Takve preventivne bezbednosne mere
smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja
električnog alata.
d. Nekorišćene električne alate čuvajte
van domašaja dece i nemojte dozvoliti
osobama koje nisu upoznate sa ovim
električnim alatom ili ovim uputstvima da
rukuju električnim alatom. Električni alati su
opasni u rukama neveštih korisnika.
e. Održavajte električne alate. Proverite da li
su pokretni delovi centrirani ili blokirani,
da li su delovi polomljeni i da li postoji
bilo koje drugo stanje koje može uticati
na rad električnih alata. Ako je oštećen,
postarajte se da se električni alat popravi
pre upotrebe. Mnoge nezgode su izazvane
loše održavanim električnim alatima.
f. Rezne alate održavajte tako da budu oštri
i čisti. Pravilno održavani rezni alati sa oštrim
reznim ivicama ređe se blokiraju i lakše se
kontrolišu.
g. Koristite električni alat, pribor, nastavke
itd. u skladu sa ovim uputstvima,
uzimajući u obzir radne uslove i rad koji
treba obaviti. Korišćenje električnog alata za
radove za koje nije namenjen može dovesti do
opasne situacije.
5. Servis
a. Postarajte se da vaš električni alat
servisira kvalifikovani servisni tehničar
koji će koristiti samo originalne rezervne
delove. Time se osigurava bezbednost
električnog alata.
18
Dodatna bezbednosna upozorenja za električne alate
Upozorenje! Dodatna sigurnosna upozorenja za brusilice
Upozorenje! Dodir sa prašinom koja
nastaje prilikom brušenja li njeno može
da ugrozi zdravlje rukovaoca i eventualno
prisutne osobe. Nosite masku za prašinu
koja je specijalno projektovana za zaštitu
od prašine i para i obezbedite da osobe koje
se nalaze u radnom području ili koje ulaze
u njega takođe budu zaštićene.
♦
♦
Električni alat držite za izolovane
rukohvate kada obavljate radove pri
kojima postoji mogućnost da rezni pribor
dodirne skrivene vodove. Pribor koji dodirne
strujni kabl može da stavi pod napon metalne
delove električnog alata i izloži rukovaoca
električnom udaru.
Koristite stege ili druge praktične načine
da osigurate i poduprete predmet obrade
na stabilnu platformu. Držanje radnog
predmeta jednom rukom ili upiranjem u telo
nije stabilno i može dovesti do gubitka
kontrole.
Upozorenje! Budite posebno pažljivi kada
brusite neke vrste drveta (npr. bukva, hrast)
i metala koji mogu stvarati toksičnu prašinu.
Nosite zaštitnu masku koja je specijalno
dizajnirana za zaštitu od otrovne prašine
i isparenja i osigurajte da osobe koje ulaze
u radno područje takođe budu zaštićene.
Upozorenje! Ovaj alat koristite u dobro
provetravanim područijma ako brusite crne
metale (koji sadrže gvožđe). Ne uključujte
alat u blizini zapaljivih tečnosti, gasova ili
prašine. Varnice ili vruće čestice koje nastaju pri brušenju ili električni luk koji stvaraju
četkice motora mogu da upale zapaljive
materijale.
Upozorenje! Ne brusite magnezijum!
Postoji rizik od požara ili eksplozije.
♦
♦
Temeljno uklonite prašinu nakon brušenja.
Namena je opisana u ovom uputstvu za
upotrebu. Upotreba bilo kakvih dodatnih
pribora ili priključaka ili vršenje bilo koje druge
operacije ovim alatom koja nije preporučena
u ovom uputstvu za upotrebu može izazvati
opasnost od fizičkih povreda i/ili materijalne
štete.
SRPSKI
Bezbednost prilikom brušenja boja
Upozorenje! Vodite računa o važećim
propisima za brušenje farbanih površina.
Posebnu pažnju obratite na sledeće:
♦
♦
Kadgod je moguće koristite usisivač za
sakupljanje prašine.
Budite posebno oprezni kada brusite boju
koja je možda na bazi olova koja može da
proizvede toksičnu prašinu:
♦ Nemojte da dozvolite deci ili trudnicama
da ulaze u radno područje.
♦ Sve osobe koje ulaze u radno područje
treba da nose masku koja je naročito
projektovana za zaštitu od prašina
i isparenja koja potiču od olovnih boja.
♦ Nemojte da jedete, pijete ili pušite
u radnom području.
Bezbedno odložite u otpad svu prašinu i drugi
otpad.
Vibracije
Emisioni nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je
standardizovan u EN 60745 i može se koristiti za
upoređivanje alata. Deklarisana emisiona vrednost
vibracija se takođe može koristiti za preliminarnu
procenu izloženosti.
Upozorenje! Emisiona vrednost vibracija tokom
realne primene električnog alata može se razlikovati
od deklarisane vrednosti što zavisi od načina na koji
se koristi alat. Nivo vibracija može da se poveća
iznad navedenog nivoa.
Bezbednost drugih osoba
Pri proceni izloženosti vibracijama radi definisanja
bezbednosnih mera koje propisuje 2002/44/EC radi
zaštite osoba koje redovno koriste električne alate
na radnom mestu, procena izloženosti vibracijama
treba da uzme u obzir realne uslove upotrebe i način
na koji se alat koristi, kao i sve delove radnog ciklusa
kao što je vreme rada uređaja, ali i vremena kada je
alat isključen i kada radi u praznom hodu.
♦
Nalepnice na alatu
♦
♦
Ovaj uređaj nije namenjen da ga koriste lica
(uključujući i decu) sa ograničenim fizičkim,
senzoričkim ili mentalnim sposobnostima, ili
neobučene ili neiskusne osobe, osim ako su
pod nadzorom ili su dobile uputstva u vezi sa
upotrebom uređaja od osobe koja je zadužena
za njihovu bezbednost.
Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da
se ne igraju sa uređajem.
Na alatu se nalaze sledeći piktogrami:
Upozorenje! Radi smanjenja opasnosti od
povreda, korisnik mora da pročita uputstvo
za upotrebu.
Električna bezbednost
Ovaj alat je dvostruko izolovan; zato nije potreban kabl za uzemljenje. Uvek proverite da
li napon izvora napajanja odgovara naponu
na natpisnoj pločici uređaja.
Preostale opasnosti.
Pri radu sa ovim alatom mogu se javiti dodatni preostali rizici, koji možda nisu uvršteni u priloženim
upozorenjima za bezbedan rad. Sledeći rizici mogu
nastati zbog nenamenske upotrebe, produžene
upotrebe itd.
I pored primene relevantnih bezbednosnih propisa
i implementacije bezbednosnih uređaja, izvesne
preostale opasnosti se ne mogu izbeći. To su:
♦ Povrede izazvane dodirivanjem rotirajućih/
pokretnih delova.
♦ Povrede izazvane pri promeni delova, noževa
ili pribora.
♦ Povrede izazvane dugotrajnom upotrebom
alata. Ako sa bilo kojim alatom radite duže
vreme, pobrinite se da redovno pravite pauze.
♦ Slabljenje sluha.
♦ Opasnosti po zdravlje izazvane udisanjem
prašine koja se stvara pri korišćenju alata
(primer:-rad sa drvetom, naročito sa hrastom,
bukvom i MDF-om).
♦
U slučaju da se kabl ošteti, mora ga zameniti
proizvođač ili ovlašćeni Black & Decker
servisni centar da bi se izbegla opasnost.
Korišćenje produžnog kabla
♦ Uvek koristite odobreni produžni kabl koji je
pogodan za napajanje ovog alata (pogledajte
tehničke podatke). Pre upotrebe, proverite
da li na produžnom kablu postoje znakovi
oštećenja, habanja i starenja. Zamenite
produžni kabl ako je oštećen ili neispravan.
Ako koristite kablovski kotur, uvek potpuno
odmotajte kabl. Korišćenje produžnog kabla
koji nije pogodan za ulaznu snagu alata ili koji
je oštećen ili pokvaren može dovesti do rizika
od električnog udara.
Karakteristike
Ovaj alat sadrži neke ili sve sledeće delove.
1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Posuda za sakupljanje prašine
19
SRPSKI
3. Ploča za glačanje
4. Dodatak za detalje
Pribori
Pribor koji se isporučuje uz vašu brusilicu zavisi od
modela koji ste kupili. Svi pribori koji su navedeni
ispod dostupni su u našem Piranha® asortimanu.
Ako vam je potreban pribor koji je naveden ispod, ali
nije isporučen sa vašom brusilicom, posetite našu
web lokaciju na adresi www.blackanddecker.eu.
Rad vašeg alata zavisi od korišćenih pribora.
Black & Decker i Piranha pribori su izrađeni po
standardima za visok kvalitet i dizajnirani su da
poboljšaju performanse vašeg alata. Korišćenjem
ovih pribora postići ćete najbolje rezultate sa vašim
alatom.
Stavka
Opis
Priključak za detalje.
Za male površine kojima je pristup otežan.
Priključak za detalje može da se koristi za
lagano brušenje i brušenje u uglovima.
(broj dela - X32214-XJ)
Mreža za brušenje, zrno 240.
Za finu završnu obradu pri brušenju velikih
detalja.
(broj dela - X39132-XJ)
Mreža za brušenje, zrno 120.
Za srednju završnu obradu pri brušenju
velikih detalja.
(broj dela - X39127-XJ)
Mreža za brušenje, zrno 80.
Za grubu završnu obradu pri brušenju
velikih detalja.
(broj dela - X39122-XJ)
Brusni list za velike detalje, zrno 240, sa
dva rezervna vrha.
Za finu završnu obradu pri brušenju velikih
detalja.
(broj dela - X31019-XJ)
Brusni list za velike detalje, zrno 120, sa dva
rezervna vrha. Za srednju završnu obradu
pri brušenju velikih detalja.
(broj dela - X31009-XJ)
Brusni list za velike detalje, zrno 60, sa dva
rezervna vrha. Za grubu završnu obradu pri
brušenju velikih detalja.
(broj dela - X31039-XJ)
Brusni list priključka za detalje, zrno 120.
Za srednju završnu obradu pri brušenju
detalja.
(broj dela - X3277-XJ)
Montaža
Upozorenje! Pre montaže se uverite da je alat
isključen i da je utikač alata izvučen iz utičnice.
20
Postavljanje brusnih mreža (sl. A)
♦
♦
Držite alat tako da brusna ploča bude
okrenuta na gore.
Postavite brusnu mrežu (5) na brusnu ploču
i pobrinite se da otvori na listu budu centrirani
sa otvorima na ploči.
Postavljanje brusnih listova (sl. B - opcionalni pribor)
♦
Odvojite dva dodatna romboidna vrha (7) sa
brusnog lista (6).
Romboidni vrh (7) može da se okrene na drugu
stranu i da se zameni kada bude istrošen.
♦ Kada se prednji deo vrha istroši, odvojite ga
od lista, okrenite na drugu stanu i ponovo ga
pritisnite na brusnu ploču.
♦ Ako se ceo vrh istroši, uklonite ga sa brusne
ploče i namestite novi vrh.
Za optimalno sakupljanje prašine, obezbedite pravilan tip brusnog papira tokom upotrebe.
Priključak za detalje (sl. C)
Priključak za detalje se koristi za fi no brušenje
detalja.
♦ Olabavite zavrtanj (9).
♦ Odvojite držač romboidnog vrha (8) sa brusne
ploče.
♦ Namestite priključak za detalje (4) na brusnu
ploču.
♦ Postavite i pritegnite zavrtnjem.
♦ Namestite odgovarajući brusni list na
priključak za detalje.
Postavljanje i skidanje kasete za prašinu
(sl. D)
♦
♦
Gurnite kasetu za prašinu (2) na alat kako
biste osigurali da je bezbedno postavljena.
Da biste skinuli kasetu za prašinu, povucite je
unazad i skinite sa alata.
Upotreba
Upozorenje! Pustite da alat radi svojim tempom.
Ne preopterećujte ga.
Uključivanje i isključivanje
♦
♦
Da uključite alat, gurnite prekidač za
uključivanje/isključivanje (1) u položaj I.
Da isključite alat, gurnite prekidač za
uključivanje/isključivanje (1) nazad
u položaj O.
Pražnjenje kasete za prašinu (sl. D, E i F)
Kaseta za prašinu treba da se isprazni posle svakih
10 minuta upotrebe.
SRPSKI
♦
♦
♦
♦
♦
Dok držite alat, povucite kasetu za prašinu (2)
od alata.
Odstranite poklopac kasete (10).
Protresite poklopac (10) i kasetu za prašinu
(2) da biste ispraznili sadržaj, filter (11) unutar
poklopca (10) se može očistiti mekom i suvom
četkom.
Namestite ponovo filter (10) na kasetu za
prašinu (2).
Namestite ponovo kasetu za prašinu (2).
Održavanje
Vaš alat je dizajniran za rad u dužem vremenskom
periodu sa minimalnim zahtevima u pogledu održavanja. Kontinuirani zadovoljavajući rad zavisi
od pravilnog održavanja alata i redovnog čišćenja.
Upozorenje! Pre obavljanja bilo kakvih radova na
održavanju isključite alat i odvojite ga sa napajanja.
♦ Redovno čistite ventilacione otvore na vašem
alatu pomoću mekane četke ili suve krpe.
♦ Redovno čistite kućište motora koristeći
vlažnu krpu. Ne koristite bilo kakva sredstva
za čišćenje koja su abrazivna ili sadrže
rastvarač.
Zamena utikača (samo Velika Britanija
i Irska)
Ako treba namestiti novi mrežni utikač:
♦ Bezbedno odložite stari utikač.
♦ Braon provodnik povežite na kontakt za fazu
u novom utikaču.
♦ Povežite plavi provodnik na neutralni kontakt.
Upozorenje! Ne treba povezivati kontakt za uzemljenje. Pratite uputstva koja se isporučuju uz
utikače dobrog kvaliteta. Preporučeni osigurač: 5 A.
Zaštita životne sredine
Lokalnim regulativama može biti propisano posebno
sakupljanje električnih proizvoda iz domaćinstava,
na opštinskim deponijama ili kod prodavca kod koga
ste kupili novi proizvod.
Black & Decker obezbeđuje mogućnost za sakupljanje i reciklažu Black & Decker proizvoda na kraju
njihovog životnog veka. Da biste iskoristili prednost
ove usluge, svoj proizvod vratite bilo kom ovlašćenom serviseru koji će izvršiti odvojeno sakupljanje
ovih proizvoda umesto vas.
Kontaktirajte lokalno Black & Decker predstavništvo
putem adrese koja je navedena u ovom uputstvu da
biste saznali lokaciju vama najbližeg ovlašćenog
servisa. Alternativno, listu ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune informacije o našim uslugama za rezervne delove i kontakte naći ćete na
internetu, na adresi: www.2helpU.com.
Tehnički podaci
Ulazni napon
Vac
Ulazna snaga
W
Oscilacije (bez opterećenja) min-1
Broj okretaja
(bez opterećenja)
min-1
Površina brusne ploče
mm²
Težina
kg
KA2000
(tip 1)
230
120
28 000
KA2500
(tip 1)
230
120
28 000
14 000
8 161
1
14 000
8 161
1
LpA (zvučni pritisak) 73 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
LWA (zvučni snaga) 84 dB(A), odstupanje (K) 3 dB(A)
Ukupne vrednosti vibracija (vektorska suma u tri pravca)
prema EN 60745:
Emisiona vrednost vibracija (ah) 7,0 m/s²,
odstupanje (K) 1,5 m/s²
Odvojeno sakupljanje. Ovaj proizvod ne
sme da se odlaže zajedno sa običnim kućnim smećem.
Ukoliko jednog dana ustanovite da vaš Black & Decker proizvod treba da se zameni ili ako vam više nije
potreban, ne odlažite ga sa kućnim smećem. Ovaj
proizvod odložite kao poseban otpad.
Odvojeno sakupljanje dotrajalih proizvoda
i pakovanja omogućava reciklažu i ponovnu
upotrebu materijala. Ponovna upotreba
recikliranih materijala pomaže u sprečavanju zagađivanja životne sredine i smanjuje
potražnju za sirovinama.
21
SRPSKI
EC izjava o usklađenosti
DIREKTIVA ZA MAŠINE
Brusilica - KA2000, KA2500
Black & Decker izjavljuje da su proizvodi opisani
u delu „Tehnički podaci“ usklađeni sa: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Ovi proizvodi su takođe usklađeni sa direktivom
2014/30/EU i 2011/65/EU. Za više informacija kontaktirajte Black & Decker na sledećoj adresi ili ih
potražite u uputstvu za upotrebu.
Dolepotpisani je odgovoran za pripremu tehničke
dokumentacije i daje ovu izjavu za račun kompanije
Black & Decker.
R. Ivericu
Direktor inženjeringa
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Velika Britanija
2.6.2014
Garancija
Black & Decker je siguran u kvalitet svojih proizvoda
i nudi izvanredne garantne uslove. Ova garantna
izjava je dodatna i ni na koji način ne osporava vaša
zakonska prava. Ova garancija važi na teritorijama
država članica Evropske Unije i na slobodnom
evropskom tržištu.
U slučaju da proizvod firme Black & Decker postane neispravan zbog greške u materijalu, izradi ili
neusklađenosti u periodu od 24 meseci od datuma
kupovine, Black & Decker garantuje da će zameniti
neispravne delove, popraviti proizvode koji su izloženi habanju i trošenju ili zameniti takve proizvode
kako bi obezbedila što je moguće manje neprijatnosti svojim potrošačima osim u slučaju:
♦ Da je proizvod korišćen za zanatstvo,
profesionalne svrhe ili najam;
♦ Da je proizvod bio izložen nenamenskoj
upotrebi ili nemaru;
♦ Da je proizvod pretrpeo oštećenja usled
dejstva stranih predmeta, supstanci ili
nezgoda;
♦ Da je pokušana popravka od strane osoba
koje nisu ovlašćeni servisni agenti ili servisno
osoblje firme Black & Decker.
22
Da biste ostvarili pravo na reklamaciju po
osnovu garancije, potrebno je da prodavcu
ili ovlašćenom serviseru pokažete dokaz
o kupovini. Kontaktirajte lokalno Black & Decker
predstavništvo putem adrese koja je navedena
u ovom uputstvu da biste saznali lokaciju vama
najbližeg ovlašćenog servisa. Alternativno, listu
ovlašćenih Black & Decker servisera i potpune
informacije o našim uslugama za rezervne delove
i kontakte naći ćete na internetu, na adresi:
www.2helpU.com.
Posetite našu web lokaciju
www.blackanddecker.co.uk da biste registrovali
svoj novi Black & Decker proizvod i da biste
bili redovno obaveštavani o novim proizvodima
i specijalnim ponudama. Više informacija
o BLACK+DECKER brendu i našem asortimanu
proizvoda naći ćete na adresi
www.blackanddecker.co.uk.
МАКЕДОНСКИ
Наменета употреба
Вашата BLACK+DECKER шмиргла е наменета за шмирглање на дрво, метал, пластика
и бојадисани површини. Алатката е наменета
само за домашна употреба.
Упатства за безбедна употреба
Општи мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
Предупредување! Прочитајте ги сите
мерки за безбедност и целото упатство. Непридржување кон мерките за
безбедност и долу наведените упатства
може да доведе до електричен удар, пожар или сериозна повреда.
Сочувајте ги сите мерки за безбедност
и упатства за идно прегледување. Терминот
„електрична алатка“ во сите долу наведени
мерки за безбедност се однесува на вашата
електрична алатка што работи на струја (преку
кабел), или на електрична алатка што работи
на батерии (без кабел).
1. Безбедност на работното место
a. Одржувајте го работното место чисто
и добро осветлено. Пренатрупани
и темни места се причина за незгоди.
б. Немојте да работите со електрични
алатки во експлозивни окружувања,
какви што постојат кога има присуство
на запалливи течности, гасови
или честички. Електричните алатки
произведуваат искри што можат да ги
запалат честичките или испарувањата.
в. Држете ги децата и присутните
лица настрана додека употребувате
електрична алатка. Одвлекување на
вниманието може да предизвика да
изгубите контрола.
2. Безбедност од електричен удар
а. Приклучокот на електричната алатка
мора да се совпаѓа со приклучницата.
Никогаш не го преправајте приклучокот.
Не употребувајте адаптерски
приклучоци со заземјени електрични
алатки. Непреправените приклучоци
и соодветните приклучници ќе го намалат
ризикот од електричен удар.
б. Избегнувајте телесен контакт со
заземјени површини како што се цевки,
радијатори, шпорети или фрижидери.
Има зголемен ризик од електричен удар
ако Вашето тело е заземјено.
в. Не ги изложувајте електричните алатки
на дожд или влажност. Навлегувањето
на вода во електрична алатка го
зголемува ризикот од електричен удар.
г. Употребувајте го кабелот правилно.
Никогаш не го употребувајте кабелот
за носење, влечење или исклучување
на електричната алатка. Држете го
кабелот настрана од топлина, масло,
остри рабови или подвижни делови.
Оштетените или заплетканите каблови го
зголемуваат ризикот од електричен удар.
д. Кога работите со електрична алатка
надвор, употребувајте продолжен
кабел кој е соодветен за надворешна
употреба. Употребата на кабел што
е соодветен за надворешна употреба го
намалува ризикот од електричен удар.
ѓ. Доколку работењето со електрична
алатка во влажна средина не може да
се избегне, употребувајте заштитна
диференцијална (FID) склопка.
Употребата на заштитна диференцијална
(FID) склопка го намалува ризикот од
електричен удар.
3. Лична безбедност
a. Бидете претпазливи, внимавајте
што правите и користете логика кога
работите со електрична алатка. Не
употребувајте електрична алатка кога
сте уморни или кога сте под влијание на
дрога, алкохол или лекови. Еден момент
на невнимание за време на работење со
електрична алатка може да доведе до
серизна лична повреда.
б. Носете опрема за лична заштита.
Секогаш носете заштита за очите.
Заштитната опрема, како што се маски
против прав, нелизгачки сигурносни
обувки, шлемови или штитници за слухот,
ќе го намали бројот на повреди кога се
употребува за соодветни работни услови.
в. Спречете ненамерно вклучување на
алатката. Обезбедете прекинувачот
да биде во исклучена положба пред
да ја приклучите алатката на струја
или на батериски пакет, или пред да ја
подигнете или пренесувате алатката.
Пренесувањето на електрични алатки со
прст на прекинувачот или приклучување
на извор на струја на вклучени алатки
може да доведе до незгоди.
г. Отстранете ги сите алатки за
подесување или клучеви пред да ја
23
МАКЕДОНСКИ
вклучите електричната алатка. Клуч или
алатка за подесување која е закачена на
ротирачкиот дел на електричната алатка
може да доведе до повреда.
д. Не посегајте предалеку. Цврсто стојте
на земјата и бидете во рамнотежа во
секое време. Ова овозможува подобра
контрола над електричната алатка во
неочекувани ситуации.
ѓ. Носете соодветна облека. Не носете
широка облека или накит. Држете ги
косата, облеката и ракавиците настрана
од подвижните делови. Широката
облека, накитот или долгата коса може да
бидат фатени во подвижните делови.
е. Доколку на уредите постои можност
за приклучување на опрема за
извлекување и собирање на прав,
обезбедете таа да биде приклучена
и правилно употребувана. Собирањето
на правот може да ги намали опасностите
поврзани со прав.
се лошо поставени, заглавени
или оштетени, или постои друга
состојба што би можела да влијае
врз работењето на електричните
алатки. Доколку електричната алатка
е оштетена, однесете ја на поправка
пред да ја употребите. Многу незгоди се
предизвикани поради лошо одржувани
електрични алатки.
ѓ. Одржувајте ги алатките за сечење остри
и чисти. Правилно одржуваните алатки за
сечење со остри рабови за сечење имаат
помала шанса да се заглават и полесно се
управуваат.
е. Употребувајте ги електричните алатки,
приборот, сечилата и сл. во склад со
овие упатства, имајќи ги во предвид
работните услови и работата која треба
да се заврши. Употребата на електрична
алатка за работа што е различна од
нејзината намена може да доведе до
опасна ситуација.
4. Употреба и одржување на електрични
алатки
а. Не ја употребувајте електричната
алатка на сила. Употребувајте
електрична алатка што е соодветна за
вашата работа. Соодветната електрична
алатка ќе ја заврши работата подобро
и побезбедно со брзината за која што била
дизајнирана.
б. Не употребувајте ја електричната
алатка доколку прекинувачот не ја
вклучува и исклучува. Секоја електрична
алатка што не може да се контролира
преку прекинувачот е опасна и мора да
биде поправена.
в. Исклучете го приклучокот од изворот
на струја или од батерискиот пакет за
електричната алатка пред да правите
подесувања, менувате додатоци или
пред да ја одложите електричната
алатка. Таквите превентивни безбедносни
мерки го намалуваат ризикот за случајно
вклучување на електричната алатка.
г. Одлагајте ги електричните алатки што
не ги употребувате надвор од досег
на децата и не дозволувајте да ги
употребуваат лица кои не се запознаени
со нивната функција и со овие упатства.
Електричните алатки се опасни кога со
нив ракуваат необучени корисници.
д. Одржувајте ги електричните алатки.
Проверете дали подвижните делови
5. Сервис
а. Вашите електрични алатки треба да
ги сервисира квалификувано лице
кое користи само идентични резервни
делови. Вака ќе бидете сигурни дека се
одржува безбедноста на електричната
алатка.
24
Дополнителни мерки за безбедност при
користење на електрични алатки
П р е д у п р е д у в а њ е! Д о п о л н и т е л н и
мерки за безбедност при користење на
шмиргли
Предупредување! Допирањето или
вдишувањето на правта што се створа
при шмирглање може да го загрози
здравјето на ракувачот или на присутните лица. Носете маска за прав што
е посебно направена за заштита од прав
и испарувања и осигурајте лицата што
стојат или влегуваат во зоната на работа
да бидат исто така заштитени.
♦
Фаќајте ги електричните алатки само
за изолираните површини за држење
кога вршите работа при која додатокот
за сечење може да дојде во допир
со скриени жици. Доколку додатокот
допре жица под напон, тоа може да ги
доведе изложените метални делови од
електричната алатка под напон и може да
предизвика електричен удар кај ракувачот
МАКЕДОНСКИ
♦
Предупредување! Посебно внимавајте
кога шмирглате некои дрва (на пример:
бука, даб) и метали кои што можат да
произведат токсична прав. Носете маска за прав што е посебно направена за
заштита од отровна прав и испарувања
и осигурајте лицата што стојат или влегуваат во зоната на работа да бидат исто
така заштитени.
Предупредување! Употребувајте ја
оваа алатка во добро проветрени простории кога шмирглате метали што содржат железо. Не работете со алатката во
близина на запалливи течности, гасови
или прав. Искрите, загреаните честички од шмирглањето или искречките
моторни четкички може да ги потпалат
запалливите материјали.
Предупредување! Немојте да шмирглате магнезиум! Постои ризик од пожар или експлозија.
♦
♦
Темелно исчистете ја сета прав откако ќе
завршите со шмирглањето.
Намената е опишана во ова упатство
за употреба. Употребата на било која
помошна опрема или додаток, или
извршувањето на било кои работи со оваа
алатка освен оние препорачани во ова
упатство за употреба, може да предизвика
ризик од повреда на ракувачот и/или
оштетување на имот.
Безбедност кога шмирглате боја
Предупредување! Почитувајте ги важечките правила за шмирглање на боја.
Обрнете посебно внимание на следниве
работи:
♦
♦
♦
Употребувајте стегачи или други
практични начини да го прицврстите
предметот на обработка на стабилна
подлога. Придржувањето на предметот
на обработка со рака или со тело го прави
нестабилен и може да доведе до губење
на контрола.
Секогаш кога е можно, употребувајте
вакуумски извлекувач за собирање на
правта.
Бидете посебно внимателни кога шмирглате боја што можеби е врз база на олово
и што може да создаде токсичен прав:
♦ Не им дозволувајте на деца или на
трудници да влезат во работната
област.
♦
Сите лица што влегуваат во зоната
на работа треба да носат маска што
е посебно направена за заштита од
прав и испарувања од боја врз база на
олово.
♦ Немојте да јадете, пиете или пушите
во зоната на работа.
Ослободете се од честичките од прав и од
другиот отпад на безбеден начин.
Безбедност на други лица
♦
♦
Овој уред не е наменет за употреба од
страна на лица (вклучувајќи и деца)
со намалени физички, сетилни или
ментални способности, или кои немаат
искуство и знаење, освен ако не им се
пружени надзор или упатства за употреба
на апаратот од страна на лице кое
е одговорно за нивната безбедност.
Децата треба да се надгледуваат за да се
осигура дека не си играат со уредот.
Останати ризици.
Кога се употребува алатката може да се јават
дополнителни преостанати ризици што не се
вклучени во предупредувањата. Овие ризици
може да се појават поради неправилна употреба, долготрајна употреба и др.
Дури и ако се применат соодветните правила за
безбедност и се воведе безбедносна опрема,
одредени останати ризици не може да се избегнат. Тоа се:
♦ Повреди предизвикани поради допир на
вртечки или подвижни делови.
♦ Повреди при менување на делови,
листови или додатоци.
♦ Повреди предизвикани поради
долготрајна употреба на алатката.
Кога користите алатка подолг период,
осигурајте се дека правите повремени
паузи.
♦ Оштетување на слухот.
♦ Здравствените опасности предизвикани
од дишење на прав произведен од
употребата на вашата алатка (на пример:обработка на дрво, особено даб, бука
и иверица).
Вибрации
Декларираните вредности на емитирани вибрации кои се наведени во техничките податоци
и декларацијата за сообразност се измерени
во склад со стандардната метода за тестирање
според EN 60745 и можат да се користат за
25
МАКЕДОНСКИ
споредување на една алатка со друга. Декларираната вредност на емитирани вибрации
може исто така да се користи за прелиминарна
проценка на изложеност на вибрации.
Предупредување! Вредноста на емитирани
вибрации за време на користењето на електричната алатка може да се разликува од декларираната вредност во зависност од начинот на кој
алатката се употребува. Нивото на вибрации
може да се зголеми над декларираното ниво.
Кога се проценува изложеноста на вибрации
за да се одредат мерките за безбедност кои ги
пропишува 2002/44/EC за заштита на лица кои
редовно употребуваат електрични алатки на
работното место, проценката на изложеност
на вибрации треба да ги земе во предвид условите и начинот на кој алатката се употребува,
вклучувајќи ги и сите делови од работниот
циклус, како што се времињата кога алатката
е исклучена, кога е вклучена и неоптоварена,
и времето на работење со неа.
Ознаки на алатката
Следните слики се наоѓаат на алатката:
Предупредување! За да се намали ризикот од повреди, корисникот мора да го
прочита упатството за работа.
Безбедност од електричен удар
♦
Карактеристики
Оваа алатка има некои или сите од долу наведените карактеристики.
1. Прекинувач за вклучување и исклучување
2. Касета за собирање на прав
3. Подлога за шмирглање
4. Додаток во форма на прст
Додатоци
Додатоците што се снабдени со вашата шмиргла зависат од моделот што го имате купено.
Сите долунаведени додатоци се достапни во
нашата линија Piranha®. Ако ви е потребен некој
од долунаведените додатоци, но тој не е снабден со вашата шмиргла, ве молиме посетете го
нашиот сајт на www.blackanddecker.eu.
Работните карактеристики на вашата алатка зависат од додатоците што ги употребувате. Приборот на Black & Decker и Piranha е изработен
спрема високи стандарди на квалитет и е наменет да ги подобри работните карактеристики на
вашата алатка. Со употреба на овие додатоци
ќе извлечете максимум од вашата алатка.
Предмет
Опис
Алатката е двојно изолирана; затоа
не е потребна жица за заземјување.
Секогаш проверете дали струјното
напојување одговара на напонот што
е деклариран на плочката.
Додаток во форма на прст.
За мали тешко достижни места. Додатокот во форма на прст може да се
употребува за лесно шмирглање и за
шмирглање во агли.
(Број на дел- X32214-XJ)
Доколку струјниот кабел е оштетен,
мора да биде заменет од страна на
производителот или на овластен сервисен
центар на Black & Decker за да се избегне
опасност.
Мрежа за шмирглање со гранулација
240. За фина завршна обработка при детално шмирглање на големи површини.
(Број на дел - X39132-XJ)
Употреба на продолжен кабел
♦ Секогаш употребувајте продолжен кабел
со проверен квалитет што одговара
на струјниот приклучок на оваа алатка
(погледнете во техничките податоци).
Пред употреба, проверете го продолжниот
кабел за знаци на оштетување,
истрошеност и дотраеност. Заменете го
продолжниот кабел ако е оштетен или ако
има дефект. Секогаш целосно одмотајте
го кабелот кога употребувате продолжен
кабел од макара. Употребата на
продолжен кабел кој што не е соодветен
26
за влезната моќност на алатката
или кој што е оштетен или дефектен
може да доведе до опасност од пожар
и електричен удар.
Мрежа за шмирглање со гранулација
120. За средно фина завршна обработка при детално шмирглање на големи
површини.
(Број на дел - X39127-XJ)
Мрежа за шмирглање со гранулација 80.
За груба завршна обработка при детално
шмирглање на големи површини.
(Број на дел - X39122-XJ)
МАКЕДОНСКИ
Предмет
Опис
Додаток во форма на прст (скица C)
Голем лист за детално шмирглање, со
гранулација 240 и два резервни врва.
За фина завршна обработка при детално
шмирглање на големи површини.
(Број на дел - X31019-XJ)
Додатокот во форма на прст се употребува за
фино детално шмирглање.
♦ Отстранете ја завртката (9).
♦ Отстранете го врвот со ромбоидна форма
(8) од подлогата за шмирглање.
♦ Поставете го додатокот во форма на прст
(4) врз подлогата за шмирглање.
♦ Поставете и зацврстете ја завртката.
♦ Поставете ја соодветната абразивна
хартија врз додатокот во форма на прст.
Голем лист за детално шмирглање, со
гранулација 120 и два резервни врва.
За средно фина завршна обработка
при детално шмирглање на големи
површини.
(Број на дел - X31009-XJ)
Голем лист за детално шмирглање, со
гранулација 60 и два резервни врва.
За груба завршна обработка при детално
шмирглање на големи површини.
(Број на дел - X31039-XJ)
Лист за детално шмирглање со додатокот во форма на прст, со гранулација
120.
За средно фина завршна обработка при
детално шмирглање.
(Број на дел - X3277-XJ)
Склопување
Предупредување! Пред склопувањето, обезбедете алатката да биде исклучена и приклучокот
изваден од приклучницата.
Поставување на мрежа за шмирглање
(скица А)
♦
♦
Држете ја алатката со подлогата за
шмирглање свртена нагоре.
Поставете ја мрежата за шмирглање (5)
врз подлогата за шмирглање, притоа
осигурувајќи се дека отворите во хартијата
се порамнети со отворите во подлогата.
Поставување на абразивна хартија (скица B - Изборен додаток)
♦
Откачете ги двата дополнителни врвови
со ромбоидна форма (7) од абразивната
хартија (6).
Врвовите во форма на ромб (7) може да се
свртат и да се заменат кога ќе се истрошат.
♦ Кога предниот дел на врвот е изабен,
откачете го од листот, превртете го
и повторно притиснете го врз подлогата за
шмирглање.
♦ Кога целиот врв е изабен, отстранете го од
подлогата за шмирглање и монтирајте нов
врв.
За оптимално собирање на прав, обезбедете
дека употребувате соодветен тип на абразивна
хартија.
Поставување и отстранување на касетата за прав (скица D)
♦
♦
Лизнете ја касетата за прав (2) врз
алатката и осигурајте се дека е добро
наместена.
За да ја отстраните касетата за прав,
поовлечете ја до задниот дел на алатката
и извлечете ја од алатката.
Употреба
Предупредување! Оставете алатката да работи во свој ритам. Не го преоптоварувајте.
Вклучување и исклучување
♦
♦
За да ја вклучите алатката, лизнете го
прекинувачот (1) до предната позиција I.
За да ја вклучите алатката, лизнете го
прекинувачот (1) до здната позиција O.
Празнење на касетата за прав (скици D,
Е и F)
Касетата за прав треба да се празни на секои
10 минути употреба.
♦ Држејќи ја алатката, извлечете ја касетата
за прав (2) од алатката.
♦ Отстранете го капакот на касетата (10).
♦ Истресете го капакот (10) и касетата за
прав (2) за да ја испразните содржината,
а филтерот (11) во капакот (10) може да се
исчисти со мека и сува четка.
♦ Повторно наместете го капакот (10) врз
касетата за прав (2).
♦ Повторно наместете ја касетата за прав
(2).
Одржување
Вашата електрична алатка е направена да
работи долго време со минимално одржување.
Постојаното работење на задоволително ниво
зависи од правилната грижа за алатката и редовното чистење.
27
МАКЕДОНСКИ
Предупредување! Пред да започнете со било
какво одржување, исклучете ја алатката и извадете ја од струја.
♦ Редовно чистете ги отворите за
вентилација на вашата алатка со употреба
на мека четка или сува крпа.
♦ Редовно чистете го куќиштето на
моторот со употреба на влажна крпа. Не
употребувајте абразивни средства за
чистење или средства за чистење на база
на растворувач.
Замена на приклучок за струја (само за
Велика Британија и Ирска)
Доколку треба да се монтира нов приклучок
за струја:
♦ Внимателно ослободете се од стариот
приклучок.
♦ Поврзете го кафеавиот кабел на
приклучокот за фаза во новиот приклучок.
♦ Поврзете го синиот кабел со неутралниот
терминал.
Предупредување! Ништо не смее да се поврзува на терминалот за заземјување. Следете ги
упатствата за монтирање и обезбедете квалитетни приклучоци. Препорачан осигурувач: 5 A.
Заштита на животната средина
Одвоено собирање. Овој производ не
смее да се фрла со останатиот отпад
од домаќинството.
Доколку еден ден зак лучите дека Вашиот
Black & Decker производ треба да биде заменет
или дека повеќе не Ви е од корист, не фрлајте
го со отпадот од домаќинството. Овозможете
да биде одвоено соберен.
Одвоеното собирање на употребени
производи и пак увања овозмож ува
материјалите да бидат рецик лирани и повторно употребени. Повторното употребување на рецик лирани
материјали помага во спречувањето на
загадувањето на животната средина и ја
намалува побарувачката на суровини.
Локалните прописи можеби овозможуваат одвоено собирање на електрични производи за
домаќинство од страна на локалните отпади
или продавачите при набавка на нов производ.
Black & Decker има објек ти за с обирање
и рециклирање на Black & Decker производи
кога тие ќе го достигнат крајот на работниот
век. За ја искористите оваа услуга, ве молиме
28
да го вратите производот кај било кој овластен
сервисер кој ќе го собере во ваше име.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во контакт
со локалното претставништво на Black & Decker
преку адресата назначена во оваа упатство.
Постои и друга можност: списокот на овластени Black & Decker сервисери и сите детали за
нашите услуги после купувањето можат да се
најдат на интернет на: www.2helpU.com.
Технички податоци
Влезен напон
Vнаизменична струја
Влезна моќност
W
Осцилации
(без оптоварување)
min-1
Вртежи (без оптоварување) min-1
Површина на подлога
за шмирглање
mm²
Тежина
kg
KA2000
(Tип 1)
KA2500
(Tип 1)
230
120
230
120
28 000
14 000
28 000
14 000
8 161
1
8 161
1
LpA (звучен притисок) 73 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
LWA (звучна моќност) 84 dB(A), отстапување (K) 3 dB(A)
Вкупна вредност на вибрациите (векторска сума по
три оски) спрема EN 60745:
Вредност на емисија на вибрации (ah) 7,0 m/s²,
отстапување (K) 1,5 m/s²
МАКЕДОНСКИ
Декларација за сообразност со
правилата на ЕЗ
ДИРЕКТИВА ЗА МАШИНИ
Шмиргла - KA2000, KA2500
Black & Decker декларира дека производите
опишани под „технички податоци“ се во склад
со: 2006/42/EЗ, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Овие производи исто така се во склад со Директивата 2014/30/EУ и 2011/65/EУ. За повеќе
информации, ве молиме да стапите во контакт
со Black & Decker преку следнава адреса или да
погледнете на крајот на упатството.
Долу потпишаниот е одговорен за составување
н а т ех н и ч к и т е п о д а т о ц и и ј а д а в а о в а а
декларација во име на Black & Decker.
Р. Леврик
Менаџер за инженеринг
Black & Decker Европа, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Велика Британија
02/06/2014
♦
♦
Производот претрпел оштетување поради
страни предмети, супстанции или незгоди;
Биле вршени поправки од страна на
лица кои не се овластени сервисери или
сервисен персонал на Black & Decker.
За да го остварите правото на гаранција,
треба да доставите доказ за набавката кај
продавачот или кај овластен сервисер.
Можете да ја најдете адресата на најблискиот
овластен сервисер доколку стапите во
контакт со локалното претставништво на
Black & Decker преку адресата назначена
во оваа упатство. Постои и друга можност:
списокот на овластени Black & Decker
сервисери и сите детали за нашите услуги
после купувањето можат да се најдат на
интернет на: www.2helpU.com.
Ве молиме да го посетите нашиот сајт
www.blackanddecker.co.uk за да го
регистрирате Вашиот нов Black & Decker
производ и за да бидете во тек со новите
производи и специјалните понуди.
Повеќе информации за стоковата марка
BLACK+DECKER и за нашата понуда на
производи се достапни на
www.blackanddecker.co.uk.
Гаранција
Black & Decker верува во квалитетот на своите производи и нуди извонредена гаранција.
Гарантната изјава ги дополнува и на ниеден
начин не ги ограничува вашите законски права.
Гаранцијата важи на териториите на земјитечленки на Европската унија и на Европската
зона на слободна трговија.
Доколку производ на Black & Decker стане
неисправен поради неквалитетен материјал,
изработка или недостаток на сообразност во
рок од 24 месеци од датумот на набавката,
Black & Decker гарантира дека ќе ги замени неисправните делови, ќе ги поправи производите
изложени на нормална употреба, или ќе ги замени таквите производи за да осигура купувачот
да има минимум на непријатности, освен ако:
♦ Производот бил користен за занаетчиски
или професионални потреби, или бил
изнајмен;
♦ Производот бил изложен на неправилна
употреба или негрижа;
zst00244477- 21-08-2014
29
30
www.blackanddecker.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising