FMC600 | Stanley FMC600 C'LESS DRILL/DRIVER instruction manual

372002-08 EST
FMC600
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
10
3
EESTI KEEL
Kasutusotstarve
Stanley Fat Maxi drell ja kruvikeeraja on mõeldud kruvide
keeramiseks ning puidu, metalli ja plastmassi puurimiseks.
Tööriist on ette nähtud nii professionaalseks kui ka koduseks
kasutamiseks.
Ohutuseeskirjad
Üldised hoiatused tööriistade kasutamisel
Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised.
Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.
3.
a.
b.
c.
Hoidke kõik hoiatused ja juhised tuleviku tarvis alles.
Hoiatustes kasutatud termin „elektritööriist” viitab võrgutoitel
töötavatele (juhtmega) ja akutoitel töötavatele (juhtmeta)
elektritööriistadele.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
4
Töökoha ohutus
Hoidke töökoht puhas ja hästi valgustatud. Korrast
ära ja pimedad tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
Ärge kasutage elektritööriistu plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside
või tolmu läheduses. Elektritööriistad tekitavad sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või aurud.
Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad elektritööriista
kasutamise ajal eemal. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
Elektriohutus
Elektritööriista pistikud peavad vastama pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes
moel. Ärge kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.
Vältige kehalist kontakti maandatud pindadega
nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi oht tõuseb, kui teie keha on maaga ühenduses.
Ärge hoidke elektritööriistu vihma käes ega
märgades tingimustes. Elektritööriista sattunud vesi
suurendab elektrilöögi ohtu.
Ärge kahjustage toitejuhet. Ärge kunagi kasutage
seadme toitekaablit selle kandmiseks, tõmbamiseks või pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli, teravate servade ja
liikuvate osade eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögiohtu.
Kui te kasutate tööriista väljas, kasutage kindlasti
välitingimustesse sobivat pikenduskaablit. Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli kasutamine vähendab
elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista niisketes tingimustes kasutamine on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab elektrilöögi
ohtu.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
Isiklik ohutus
Säilitage valvsus, jälgige, mida teete, ja kasutage
elektritööriista mõistlikult. Ärge kasutage elektritööriista väsinuna ega alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui elektritööriistaga
töötamise ajal tähelepanu kas või hetkeks hajub, võite
saada raskeid kehavigastusi.
Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke alati
nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid nagu tolmumask,
mittelibisevad jalanõud, kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes tingimustes kasutades kehavigastusi.
Vältige soovimatut käivitumist. Veenduge enne
tööriista vooluvõrku ja/või aku külge ühendamist,
kättevõtmist ja kandmist, et toitelüliti on väljalülitatud asendis. Kandes tööriista, sõrm lülitil, või ühendades toiteallikaga tööriista, mille lüliti on tööasendis, võib
juhtuda õnnetus.
Enne elektritööriista sisselülitamist eemaldage
kõik reguleerimis- ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva
osa külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib tekitada
kehavigastusi.
Ärge küünitage. Seiske kogu aeg kindlalt ja hoidke
tasakaalu. See tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
Kandke nõuetekohast riietust. Ärge kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja
kindad eemal liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda liikuvate osade
külge kinni.
Kui seadmel on tolmu eemaldamise ja kogumise
seadmete ühendamise võimalus, veenduge, et
need on ühendatud ja et neid kasutatakse õigesti.
Tolmukogumisseadmete kasutamine võib vähendada
tolmuga seotud ohte.
Elektritööriista kasutamine ja hooldamine
Ärge koormake elektritööriista üle. Kasutage
konkreetseks otstarbeks sobivat elektritööriista.
Elektritööriist töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
mis on tööks ette nähtud.
Ärge kasutage tööriista, kui seda ei saa lülitist sisse ja välja lülitada. Elektritööriist, mida ei saa lülitist
juhtida, on ohtlik ja vajab remonti.
Enne seadistuste tegemist, tarvikute vahetamist
või tööriista säilituskohta panekut eemaldage
tööriist vooluvõrgust ja/või eemaldage aku. Nende
kaitsemeetmete rakendamine vähendab elektritööriista
soovimatu käivitamise ohtu.
Pikemaks seisma jäetud elektritööriistu hoidke
lastele kättesaamatus kohas. Mitte lubada tööriista
kasutada inimestel kes pole saanud vastavat väljaõpet või pole lugenud kasutusjuhendit. Oskamatutes kätes on elektritööriistad ohtlikud.
Hooldage elektritööriistu. Veenduge, et liikuvad
osad on õiges asendis ega ole kinni kiilunud, de-
EESTI KEEL
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
tailid on terved ja puuduvad muud tingimused, mis
võivad mõjutada tööriista tööd. Kahjustuste korral
laske tööriista enne edasist kasutamist remontida.
Tööriistade halb hooldamine põhjustab palju õnnetusi.
Hoidke lõiketarvikud terava ja puhtana. Õigesti
hooldatud ja teravate servadega lõikeriistad kiiluvad
väiksema tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam
juhtida.
Kasutage elektritööriista, tarvikuid, otsakuid jms
vastavalt käesolevas juhendis toodule, võttes
arvesse nii tööpiirkonda kui ka tehtava töö iseloomu. Tööriista kasutamine mittesihtotstarbeliselt võib
põhjustada ohtliku olukorra.
Elektritööriistade kasutamine ja hooldamine
Kasutage laadimiseks ainult tootja määratud laadijat. Ühele akule sobiv laadija võib teise aku laadimisel
põhjustada tuleohtu.
Kasutage autkööriista ainult sellele ette nähtud
akuga. Teist tüüpi akude kasutamine võib põhjustada
vigastus- ja tuleohtu.
Kui akut ei kasutata, hoidke seda eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest
jms metallesemetest, mis võivad kaasa tuua lühise.
Aku klemmide lühistamine võib põhjustada põletusi ja
tulekahju.
Väärkasutuse korral võib akust lekkida vedelikku.
Vältige kokkupuudet selle vedelikuga. Juhusliku
kokkupuute korral loputage see veega maha. Kui
vedelik satub silma, pöörduge lisaks arsti poole.
Akust eraldunud vedelik võib põhjustada ärritust ja
põletusi.
Teenindus
Laske tööriista korrapäraselt hooldada kvalifitseeritud remonditöökojas ja kasutage ainult originaalvaruosi. Nii tagate elektritööriista ohutuse.
Lisahoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
Hoiatus! Täiendavad ohutusnõuded lööktrellidele
♦
♦
♦
♦
Kandke löökmutrivõtme kasutamisel kõrvakaitseid.
Liigne müra võib kahjustada kõrvakuulmist.
Kasutage tööriistaga kaasas olevaid lisakäepidemeid. Kontrolli kadumine võib põhjustada kehavigastusi.
Kui te teete tööd, mille käigus võib lõiketarvik
puutuda kokku varjatud juhtmetega, hoidke elektritööriista ainult isoleeritud hoidepindadest. Voolu
all oleva juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu alla
ka elektritööriista lahtised metallosad, andes kasutajale
elektrilöögi.
Hoidke elektritööriista isoleeritud pindadest, kui
töö käigus võib saeleht sattuda peidetud juhtmes-
♦
♦
♦
♦
♦
se. Kui kinnitused puudutavad pinge all olevat juhet,
võivad pinge alla sattuda ka elektritööriista lahtised
metallosad ja kasutaja võib saada elektrilöögi.
Kinnitage detail stabiilse aluse külge pitskruvidega
või muul sobival viisil. Detaili hoidmisel käega või
vastu keha on detail ebastabiilne ja nii võib selle üle
kaduda kontroll.
Veenduge enne seina, põranda või lae puurimist, et
puurimiskohas ei asu juhtmeid ega torusid.
Vältige trelliotsaku puutumist vahetult pärast puurimise
lõpetamist, see võib olla kuum.
Seade ei sobi kasutamiseks füüsilise või vaimse
puudega ega ka kogenematule või väheste teadmistega inimesele (s.h lapsed), kes ei tööta ohutuse eest
vastutava isiku järelevalve all või keda vastav isik pole
seadme kasutamise asjus instrueerinud. Ärge laske
lastel seadmega mängida.
Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarvet. Seadme ja selle tarvikute kasutamine igasuguseks
muuks otstarbeks peale selles kasutusjuhendis ette
nähtute võib kaasa tuua kehavigastuse ja/või varalise
kahju.
Vibratsioon
Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad
deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt
standardis EN 60745 kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Deklareeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute
esmaseks hindamiseks.
Hoiatus! Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibratsioon erineda deklareeritud väärtusest, sõltuvalt tööriista
kasutamise viisidest. Vibratsioonitase võib ületada eespool
toodut.
Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määrata
kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal
elektritööriistu kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta
arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise
viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse
kasutamise ajale ka neid aegu, mil tööriist on välja lülitatud
või töötab tühijooksul.
Muud ohud.
Täiendavad jääkriskid võivad tekkida, kui kasutate tööriista,
mida pole hoiatustes märgitud. Need ohud võivad tekkida
valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste
kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:
♦ Vigastuste tekkimine pöörlevate/liikuvate osade puudutamisel.
♦ Vigastuste tekkimine osade, terade või tarvikute vahetamisel.
5
EESTI KEEL
♦
♦
♦
Vigastuste tekkimine seadme pikemaajalisel kasutamisel. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke
regulaarselt puhkepause.
Kuulmiskahjustused.
Tervisekahjustused, mille põhjuseks on tööriista
kasutamise käigus sisse hingatud tolm (näiteks puiduga
töötamisel, eriti tamme, pöögi ja MDF-plaatide puhul).
Tööriistal olevad sildid
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab kasutaja tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit.
Lisaohutusjuhised akude ja laadijate kohta
Akud
♦ Ärge kunagi proovige neid avada.
♦ Vältige aku kokkupuudet veega.
♦ Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur võib kerkida
üle 40 °C.
♦ Laadimisel peab ümbritseva keskkonna temperatuur
olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
♦ Laadimiseks kasutage ainult seadme/tööriistaga tarnitud laadurit.
♦ Akude kõrvaldamisel järgige jaotise „Keskkonnakaitse“
juhiseid.
Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
Laadijad
♦ Kasutage Stanley Fat Max laadurit ainult vastava seadme/tööriistaga aku laadimiseks. Teised akud võivad
plahvatada ning põhjustada kehavigastusi ja kahjusid.
♦ Ärge üritage laadida mittelaaditavaid patareisid.
♦ Vahetage vigased juhtmed viivitamata välja.
♦ Vältige laadija kokkupuudet veega.
♦ Ärge avage laadijat.
♦ Ärge viige laadijasse mingeid esemeid.
Laadur on mõeldud kasutamiseks ruumis.
Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.
Elektriohutus
Laadur on topeltosilatsiooniga ega vaja seega
lisamaandust. Kontrollige alati, et voolupinget
vastab andmesildile märgitud väärtusele. Ärge
kunagi proovige vahetada laadijat välja tavalise
toitepistiku vastu.
♦
6
Kui toitekaabel on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse
tagamiseks tootjal või Stanley Fat Maxi volitatud hoolduskeskusel välja vahetada.
Osad
Sellel tööriistal on järgmised osad või mõned neist.
1. Kiiruse muutmise lüliti
2. Pöörlemissuuna lüliti
3. Režiimi valimise ja pöördemomendi muutmise rõngas
4. Padrun
5. Kiiruse valimise lüliti
6. Otsakuhoidja
7. Aku
8. LED-valgusti
9. Laetusindikaator
10. Vööklamber
Joonis A
11. Laadija
12. Laadimise indikaator
Kokkupanemine
Hoiatus! Enne kokkupanemist eemaldage tööriista küljest
aku.
Aku paigaldamine ja eemaldamine (joonis B)
♦
♦
Aku (7) paigaldamiseks asetage see kohakuti tööriistal
oleva pesaga. Viige aku pessa ja lükake seda nii kaua,
kuni see fikseerub oma kohal.
Aku tööriistast eemaldamiseks vajutage vabastusnupp
(13) sisse ning tõmmake aku pesast välja.
Puurimis- ja kruvikeerajaotsakute paigaldamine ja
eemaldamine
Tööriist on otsakute hõlpsa vahetamise tagamiseks varustatud võtmeta padruniga.
♦ Lukustage tööriist pöörlemissuuna lüliti (2) keskasendisse viimisega.
♦ Avage padrun (4), keerates seda ühe käega ja hoides
tööriista teise käega.
♦ Viige otsaku vars padrunisse.
♦ Keerake padrun (4) kindlalt kinni, keerates seda ühe
käega ja hoides tööriista teise käega.
Tööriistal on otsakuhoidikus (6) kahe otsaga kruvikeerajaotsak.
♦ Kruvikeerajaotsaku vabastamiseks otsakuhoidikust
tõstke otsakut soonest.
♦ Kruvikeerajaotsaku hoiule asetamiseks vajutage see
kindlalt hoidikusse.
Kasutamine
Hoiatus! Laske tööriistal töötada oma kiirusega. Ärge
koormake seda üle.
Hoiatus! Enne seina, põranda või lae saagimist kontrollige
torustiku ja juhtmete asukohti.
Aku laadimine (joonis A)
Akut tuleb laadida enne esmakordset kasutamist ja alati, kui
see ei anna piisavalt toidet tööde jaoks, mida enne oli lihtne
EESTI KEEL
teha. Aku võib laadimisel soojeneda; see on normaalne ega
viita tõrkele.
Hoiatus! Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on
alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav laadimistemperatuur on
umbes 24 °C.
Märkus: Laadija ei lae akut, kui aku temperatuur on
madalam kui 0 °C või kõrgem kui 40 °C. Aku võib jätta
laadijasse, mis alustab automaatselt laadumist, kui aku
on piisavalt soojenenud või jahtunud.
♦ Aku laadimiseks (7) sisestage aku laadurisse (11).
Akut saab laadijasse paigaldada ainult ühes asendis.
Ärge kasutage jõudu. Veenduge, et aku on korralikult
laadijas.
♦ Ühendage laadur vooluvõrguga.
Laadimise märgutuli (12) hakkab rohelkisena vilkuma
(aeglaselt).
Laadimine on lõppenud, kui laadimise märgutuli (12) hakkab
püsivalt põlema. Pärast LED-märgutule süttimist võib aku
laadurisse jätta. Märgutuli hakkab rohelisena vilkuma (laadimine), kui laadur aeg-ajalt akut täiendavalt laeb. Laadimise
märgutuli (9) põleb seni, kui aku on laaduriga ühendatud ja
laadur on sisse lülitatud.
♦ Laadige tühjaks saanud aku 1 nädala jooksul. Aku
laadimata hoidmisel lüheneb selle kasutusaeg märkimisväärselt.
Aku jätmine laadijasse
Kui LED-diood põleb pidevalt, võib aku jätta laadijasse.
Laadija hoiab akut kasutamisvalmis ja täielikult laetuna.
Laadija diagnostikafunktsioon
Kui laadija tuvastab nõrga või kahjustunud aku, hakkab
laadimisindikaator (12) vilkuma kiiresti punaselt. Toimige
järgmiselt:
♦ Sisestage aku uuesti laadurisse (7).
♦ Kui punane märgutuli jätkab kiirelt vilkumist, kontrollige
teise aku abil, kas laadur toimib nõuetekohaselt.
♦ Kui vahetatud aku laadimine on korras, siis on teine aku
vigane ning tuleb viia hooldekeskusse ümbertöötlemiseks.
♦ Kui näit on sama ka teise akuga, viige laadur kontrollimiseks volitatud hoolduskeskusse.
Märkus: Aku vea tuvastamiseks võib kuluda kuni
60 minutit. Kui aku on liiga kuum või külm, siis vilgub
LED-diood punaselt vaheldumisi kiiresti ja aeglaselt,
kummalgi kiirusel toimub üks vilkumine.
Pöörlemissuuna valimine (joonis C)
Puurimiseks ja kruvide kinnikeeramiseks kasutage päripäeva pöörlemist. Kruvide lahtikeeramiseks ja kinnikiilunud puuriotsaku vabastamiseks kasutage vastupäeva pöörlemist.
♦ Päripäeva pöörlemise valimiseks lükake pöörlemissuuna lüliti (2) vasakule.
♦
♦
Vastupäeva pöörlemise valimiseks lükake pöörlemissuuna lüliti paremale.
Tööriista lukustamiseks lükake pöörlemissuuna lüliti
keskasendisse.
Töörežiimi ja pöördemomendi valimine (joonis D)
Tööriist on varustatud rõngaga, millega saab valida sobiva
töörežiimi ja pöördemomendi kruvide keeramiseks. Suurte
kruvide ja kõvast materjalist detailide puhul on vaja suuremat
pöördemomenti kui väikeste kruvide ja pehmest materjalist
detailide puhul. Rõngal on suur hulk valikuid eri kasutusviiside jaoks.
♦ Puidu, metalli ja plastmassi puurimiseks seadke rõngas
(3) puurimisasendisse, viies sümboli kohakuti tähisega (14).
♦ Kruvide keeramisel seadke rõngas soovitud pöördemomendi juurde. Kui te ei tea sobivat pöördemomenti,
toimige järgmiselt:
- Seadke rõngas (3) kõige madalamale pöördemomendile.
- Keerake esimene kruvi kinni.
- Kui sidur vahetab enne soovitud tulemuse saavutamist käiku, suurendage pöördemomenti ja jätkake
kruvi keeramist. Korrake seda, kuni olete leidnud
õige pöördemomendi. Kasutage seda pöördemomenti ülejäänud kruvide puhul.
Kiiruse valimise lüliti (joonis E)
♦ Terase puurimiseks ja kruvide keeramiseks viige kiiruse
valimise lüliti (5) tööriista tagumise osa poole (1. käik).
♦ Muude materjalide kui terase puurimiseks viige kiiruse
valimise lüliti (5) tööriista eesmise osa poole (2. käik).
Puurimine ja kruvide keeramine
♦
♦
♦
Valige pöörlemissuuna lülitiga (2) päri- või vastupäeva
pöörlemine.
Vajutage tööriista sisselülitamiseks lülitit (1). Tööriista
kiirus sõltub sellest, kui kaugele te lüliti vajutate.
Tööriista väljalülitamiseks vabastage lüliti.
LED-valgusti
Päästiku vajutamisel süttib automaatselt LED-valgustus (8).
LED-valgusti süttib juba pääsiku osalisel allavajutamisel,
enne kui seade hakkab tööle.
Laetusindikaator
Tööriist on varustatud laetusindikaatoriga. Seda saab kasutada aku laetuse taseme kuvamiseks kasutamise ajal.
♦ Vajutage laetusindikaatori nuppu (9).
Nõuanded optimaalse kasutamise kohta
Puurimine
♦ Avaldage alati kerget survet puuriotsakuga samas
suunas.
7
EESTI KEEL
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Vahetult enne seda, kui puuri ots tuleb detaili teiselt
küljelt välja, vähendage survet tööriistale.
Puruneda võivate detailide alla pange toeks puidust
klots.
Suure läbimõõduga avade puurimiseks puitu kasutage
tsenterpuuriterasid.
Metalli puurimiseks kasutage kiirlõiketerasest puuriterasid.
Pehme müüritise puurimiseks kasutage müüripuure.
Muude metallide puurimisel peale malmi ja messingit
kasutage määret.
Täpsuse suurendamiseks tehke puuritava augu keskele
kärniga lohuke.
Kruvide keeramine
♦ Kasutage alati õiges mõõdus ja sobiva kujuga kruvikeerajaotsakut.
♦ Kui kruvi on raske keerata, määrige seda kergelt pesuvedeliku või seebiga.
♦ Hoidke tööriist ja kruvikeerajaotsak alati kruviga ühel
joonel.
Hooldamine
Teie Stanley Fat Maxi tööriist on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldusega.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb tööriista õigesti
hooldada ja regulaarselt puhastada.
Laadija ei vaja peale regulaarse puhastamise mingit
hooldamist.
Hoiatus! Enne tööriista hooldamist eemaldage tööriista küljest aku. Eemaldage laadija pistikupesast enne puhastamist.
♦ Puhastage tööriista ja laaduri ventilatsiooniavasid
regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
♦ Puhastage mootori korpust regulaarselt niiske lapiga.
♦ Ärge kasutage abrasiivseid ega lahustipõhiseid puhastusvahendeid.
♦ Keerake padrun aegajalt lahti ja koputage tolmust
tühjast.
Keskkonnakaitse
Jäätmete sortimine. Seda toodet ei tohi kõrvaldada
koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie Stanley Fat Maxi toode
on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge
visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse
kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine ja pakkimine
aitab meil materjale taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja vähendab vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda elektroonikaromu
eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist prügilasse või
jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.
Stanley Europe pakub võimalust Stanley Fat Maxi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea
lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud
remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda
Stanley Europe'i kohalikku esindusse, mille aadressi leiate
sellest kasutusjuhendist. Samuti on Stanley Europe'i volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse
üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Akud
Stanley Fat Maxi akusid saab laadida väga palju
kordi. Kui akud pole enam kasutuskõlbulikud,
kõrvaldage need keskkonnahoidlikul moel:
♦
♦
Laske aku täiesti tühjaks ja eemaldage tööriistast.
NiCd-, NiMH- ja Li-Ion-akud on ümbertöödeldavad.
Viige need volitatud remonditöökotta või kohalikku
jäätmejaama.
Tehnilised andmed
FMC600 (H1)
Pinge
V DC
18
Koormata kiirus
Min -1
0-400/0 -1600
Max pöördemoment
Nm
49,6
Padruni suurus
mm
13
Suurim puuritav ava
Teras/puit
mm
13/38
Laadija
905998**
tüüp 1
906086**
tüüp 1
Sisendpinge
VAC
230
230
Väljundpinge
VDC
18
18
Voolutugevus
A
1
2
min
90 - 240
45 - 120
FMC688L
Ligikaudne laadimisaeg
Aku
FMC685L
FMC687L
Pinge
VDC
18
18
18
Mahutavus
Ah
1,5
2,0
4,0
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Tüüp
Helirõhu tase vastavalt standardile EN 60745:
Helirõhk (LpA) 88 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Helivõimsus (LWA) 99 dB(A), määramatus (K) 3 dB(A)
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa) mõõdetuna
vastavalt EN 60745:
Metalli puurimine (ah, D) 2,7 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
Kruvide keeramine ilma löögita (ah, s) < 2,5 m/s², määramatus (K) 1,5 m/s²
8
EESTI KEEL
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
Juhtmeta puur kruvikeeraja - FMC600
Stanley Europe kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed”
kirjeldatud tooted vastavad järgmistele dokumentidele:
2006/42/EÜ, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Samuti vastavad tooted direktiividele 2004/108/EÜ ja
2011/65/EL. Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust
Stanley Europe'iga allpool asuval aadressil või vaadake
kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
Allakirjutanu on vastutav tehnilise dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab seda Stanley Europe'i nimel.
Kevin Hewitt
Vice-President Global
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
20/03/2014
Garantii
Stanley Europe on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub
selle toote professionaalsetele kasutajatele erakordset
garantiid. See garantii täiendab teie lepingulisi õigusi
mitteprofessionaalse erakasutajana ega piira neid kuidagi.
Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja
Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.
ÜHEAASTANE TÄISGARANTII
Kui teie Stanley Fat Maxi tootel ilmneb 12 kuu jooksul alates
ostukuupäevast materjali- või valmistamisviga, vahetab
Stanley Europe vastavalt oma äranägemisele kõik defektsed
osad või seadme välja, kui on täidetud järgmised tingimused:
♦ Toodet ei ole väärkasutatud ja seda on kasutatud
vastavalt kasutusjuhendile.
♦ Toote puhul esineb ainult normaalset kulumist;
♦ Volitamata isikud ei ole püüdnud toodet remontida;
♦ Esitatakse ostudokument.
♦ Stanley Fat Maxi toode tagastatakse koos kõigi algsete
komponentidega.
Kui te soovite esitada pretensiooni, pöörduge müüja poole,
leidke Stanley Fat Maxi lähim volitatud remonditöökoda
Stanley Fat Maxi kataloogist või võtke ühendust Stanley
kohaliku esindusega selles kasutusjuhendis oleval aadressil.
Stanley Fat Maxi volitatud remonditöökodade nimekiri ja
müügijärgse teeninduse üksikasjad on leitavad internetis
aadressil: www.stanley.eu/3.
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
Ваша дрель/шуруповерт Stanley Fat Max разработана для завинчивания шурупов и сверления дерева,
метала, пластика и неармированного бетона. Этот
инструмент предназначен как для профессионалов, так
и для использования непрофессионалами.
d.
Правила техники безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Прочтите инструкции по технике
безопасности и руководство по эксплуатации полностью. Несоблюдение представленных ниже правил и инструкций может привести
к поражению электрическим током, пожару и/
или серьезной травме.
Сохраните все инструкции для последующего обращения к ним Термин "электроинструмент" во всех
приведенных ниже предупреждениях относится к питаемому от электросети (проводному) или от аккумуляторов (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
10
Безопасность на рабочем месте
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошую освещенность. Захламление
или плохое освещение на месте работы может
привести к несчастным случаям.
Не используйте электроинструмент во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе электроинструментов могут привести к воспламенению пыли или
паров.
Не разрешайте детям и посторонним лицам
находиться рядом с вами при работе с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы можете
потерять контроль над инструментом.
Электрическая безопасность
Сетевые вилки должны соответствовать
розеткам. Никогда не меняйте вилку инструмента. Не используйте переходники к вилкам
для электроинструментов с заземлением.
Использование оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой розетки снижает
риск поражения электрическим током.
Следует избегать контакта с заземленными
поверхностями - такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы будете заземлены, увеличивается риск поражения электрическим током.
Не допускайте нахождения электроинструментов под дождем или в условиях повышенной
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
влажности. При попадании воды в электроинструмент риск поражения электротоком возрастает.
Необходимо бережно обращаться со шнуром
питания. Никогда не используйте кабель для
переноски инструмента, не тяните за него, пытаясь отключить инструмент от сети. Держите
кабель подальше от источников тепла, масла,
острых углов или движущихся предметов.
Поврежденный или запутанный шнур питания повышает риск поражения электротоком.
При работе с электроинструментом вне помещения необходимо пользоваться удлинительным кабелем, рассчитанным на эксплуатацию
вне помещения. Использования шнура питания,
пригодного для использования вне помещения,
снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации электроинструмента в местах с повышенной влажностью
используйте устройство защиты от токов
замыкания на землю (RCD). Использование УЗО
сокращает риск поражения электрическим током.
Обеспечение индивидуальной безопасности
При работе с электроинструментом сохраняйте
бдительность, следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым смыслом. Не работайте с электроинструментом если вы устали,
находитесь в состоянии наркотического,
алкогольного опьянения или под воздействием
лекарственных средств. Невнимательность при
работе с электроинструментом может привести
к серьезным телесным повреждениям.
Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные очки.
Средства защиты, такие как противопылевая
маска, обувь с не скользящей подошвой, каска
и защитные наушники, используемые при работе,
уменьшают риск получения травм.
Примите меры для предотвращения случайного
включения. Убедитесь в том, что выключатель
находится в положении выкл., прежде чем
подключать инструмент к источнику питания и/
или аккумуляторной батарее, поднимать или
переносить его. Если при переноске электроинструмента ваш палец находится на выключателе
или если электроинструмент подключен к сети,
могут произойти несчастные случаи.
Уберите все регулировочные или гаечные
ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных поверхностей. Обувь должна быть
удобной, чтобы вы всегда могли сохранять
РУССКИЙ ЯЗЫК
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
равновесие. Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
Надевайте подходящую одежду. Избегайте
носить свободную одежду и ювелирные
украшения. Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали под движущиеся детали. Возможно наматывание свободной
одежды, ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
При наличии устройств для подключения
оборудования для удаления и сбора пыли необходимо обеспечить правильность их подключения и эксплуатации. Использование пылесборника сокращает риски, связанные с пылью.
Эксплуатация электроинструмента и уход за
ним
Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент,
в соответствии с назначением. Правильно
подобранный электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при стандартной
нагрузке.
Не используйте электроинструмент, если не
работает его выключатель. Любой инструмент,
управлять выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
Перед выполнением любой регулировки, заменой дополнительных приспособлений или
хранением электроинструмента отключите
устройство от сети или извлеките батарею из
устройства. Такие превентивные меры безопасности сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемый электроинструмент
в недоступном для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не имеющим соответствующих навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями. Электроинструмент
представляет опасность в руках неопытных пользователей.
Обслуживание электроинструментов. Проверьте движущиеся детали на несоосность
или заклинивание, поломку либо какие-либо
другие условия, которые могут повлиять на
эксплуатацию электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде чем приступить к эксплуатации инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство несчастных
случаев происходит с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Содержите режущий инструмент в остро заточенном и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за которым хорошо
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
следят и который хорошо заточен, значительно
меньше, а работать с ним легче.
Используйте данный электроинструмент,
а также дополнительные приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями
и с учетом условий и специфики работы. Использование электроинструмента для выполнения
операций, для которых он не предназначен, может
привести к созданию опасных ситуаций.
Использование аккумуляторных электроинструментов и уход за ними
Используйте для зарядки аккумуляторной батареи только указанное производителем зарядное
устройство. Использование зарядного устройства
определенного типа для зарядки других батарей
может привести к пожару.
Используйте для электроинструмента только
батареи указанного типа. Использование других
аккумуляторных батарей может стать причиной
травмы и пожара.
Избегайте попадания внутрь батареи скрепок,
монет, ключей, гвоздей, болтов или других мелких металлических предметов, которые могут
вызывать замыкание ее контактов/ Короткое
замыкание контактов батареи может привести к пожару или получению ожогов.
При повреждении батареи, из нее может вытечь
электролит. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. При попадании
жидкости в глаза обратитесь за медицинской
помощью. Жидкость, находящаяся внутри батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
Техническое обслуживание
Обслуживание электроинструмента должно
выполняться только квалифицированным техническим персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого инструмента.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Дополнительные правила техники
безопасности при использовании циркулярной
пилы
♦
♦
♦
При эксплуатации ударных дрелей следует использовать средства защиты слуха. Шум может
стать причиной снижения слуха.
Пользуйтесь дополнительными рукоятками,
входящими в комплект поставки инструмента.
Потеря контроля может привести к травме.
Удерживайте инструмент за изолированные
поверхности захватывания при выполнении
работ, во время которых имеется вероятность
контакта инструмента со скрытой электро11
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
♦
♦
♦
проводкой. Если вы держитесь за металлические
детали инструмента в случае перерезания находящегося под напряжением провода возможно
поражение оператора электрическим током.
Удерживайте инструмент за изолированные поверхности рукояток при выполнении работ, во
время которых имеется вероятность контакта
инструмента со скрытой электропроводкой.
Если вы держитесь за металлические детали
инструмента в случае перерезания находящегося
под напряжением провода возможно поражение
оператора электрическим током.
Используйте зажимы или другие уместные
средства фиксации обрабатываемой детали на
стабильной опоре. Держать деталь на весу или
в руках перед собой неудобно и это может привести к потере контроля над инструментом.
Перед тем, как сверлить отверстия в стенах, полах
или потолках проверьте места прохождения проводки и трубопроводов.
Избегайте касания к кончику сверла сразу после
работы, он может сильно нагреваться.
Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или ментальными
возможностями, а также лицами без достаточного
опыта и знаний, если только они не делают этого
под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их безопасность. Не
позволяйте детям играть с данным устройством.
Далее в руководстве приводятся виды работ, для
которых предназначен данный инструмент. Применение любых принадлежностей и приспособлений,
а также выполнение любых операций помимо тех,
которые рекомендованы данным руководством,
может привести к травме.
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные в технических спецификациях и заявлении о соответствии были
измерены в соответствии с стандартным методом
тестирования EN 60745 и может быть использована
для сравнения инструментов. Заявленное значение
эмиссии вибрации также может использоваться при
предварительной оценке воздействия вибрации.
Внимание! Значение эмиссии вибрации в каждом конкретном случае применения электроинструмента может
отличаться от заявленного в зависимости от того, каким
образом используется инструмент. Уровень вибрации
может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени
безопасности, предусмотренного 2002/44/EC для защиты людей регулярно пользующихся электроинструмен12
том при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования и способ
использования инструмента, а также учитывать все
этапы цикла работы, когда инструмент выключается,
когда он работает на холостом ходу, а также время
переключения с одного режима на другой.
Остаточные риски.
Помимо тех рисков, что указаны в правилах техники
безопасности, при использовании инструмента могут
возникнуть дополнительные остаточные риски. Это
может произойти при неправильной эксплуатации или
продолжительном использовании инструмента и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. Это включает:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/движущихся частей.
♦ Травмы, которые могут произойти в результате
смены деталей, лезвий или аксессуаров.
♦ Травмы, связанные с продолжительным использованием инструмента. При использовании любого
инструмента в течение продолжительного периода
времени не забывайте делать перерывы.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Угроза здоровью, связанная с вдыханием пыли,
которая образуется при пользовании этим инструментом (например, при работе с деревом, особенно
дубом, березой и МДФ.)
Условные обозначения на инструменте
На инструмент нанесены следующие обозначения:
Внимание! Во избежании риска получения
травм, прочитайте инструкцию по применению.
Дополнительные меры безопасности
при работе с батареями и зарядными
устройствами
Аккумуляторы
♦ Никогда не пытайтесь разобрать аккумуляторы.
♦ Не подвергайте аккумуляторы воздействию дождя.
♦ Не оставляйте инструмент в местах, где температура превышает 40 °C.
♦ Заряжайте только при температуре 10 °C - 40 °C.
♦ Заряжайте аккумуляторы только с зарядным
устройством, которое прилагается к инструменту.
♦ При утилизации аккумуляторов следуйте инструкциям, указанным в разделе "Защита окружающей
среды".
Не пытайтесь заряжать поврежденные аккумуляторные батареи.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядные устройства
♦ Используйте свое зарядное устройство Stanley Fat
Max только для зарядку аккумулятора инструмента,
с которым оно поставлялось. Использование аккумуляторов другого типа может привести к взрыву,
травме и повреждениям.
♦ Не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.
♦ Немедленно заменяйте поврежденный шнур питания.
♦ Не подвергайте аккумуляторы воздействию воды.
♦ Не вскрывайте аккумуляторы.
♦ Не вскрывайте аккумуляторы.
Зарядное устройство можно использовать
только в помещении.
Перед началом работы прочтите руководство
по эксплуатации.
Электрическая безопасность
Ваше зарядное устройство имеет двойную
изоляцию, поэтому заземления не требуется.
Необходимо обязательно убедиться в том,
что напряжение источника питания соответствует указанному на шильдике. Никогда не
пытайтесь заменить зарядное устройство на
обычную сетевую розетку.
♦
Если поврежден сетевой шнур, его нужно заменить
у производителя или в авторизованном сервисном
центре Stanley Fat Max, чтобы избежать проблем.
Характеристики
В этом инструменте есть:
1. Регулятор скорости/выключатель
2. Реверсивный ползунковый переключатель
3. Переключатель режимов / установочное кольцо
крутящего момента
4. Патрон
5. Переключатель скорости
6. Держатель
7. Аккумуляторная батарея
8. Светодиодная система рабочей подсветки
9. Индикатор состояния зарядки
10. Зажим для крепления на ремне
Рис.А
11. Зарядное устройство
12. Индикаторы зарядки
Сборка
Внимание! Перед сборкой снимите аккумулятор
с инструмента.
Установка и снятие аккумуляторной батареи
(рис. В)
♦
♦
Для установки аккумуляторной батареи (7) совместите ее с батарейным отсеком инструмента.
Вставьте аккумуляторную батарею в батарейный
отсек и нажмите на нее, чтобы она встала на место.
Для извлечения батареи нажмите кнопку открывания батарейного отсека (13), одновременно
вытягивая ее наружу.
Установка и снятие бура или сверла
шуруповерта
Этот инструмент предлагается с быстросъемным патроном, который поможет вам легко поменять насадки.
♦ Для фиксации инструмента в выключенном положении переместите реверсивный ползунковый
выключатель (2) в центральное положение.
♦ Откройте патрон, повернув его(4) одной рукой,
удерживая второй рукой инструмент.
♦ Вставьте бур в патрон.
♦ Затяните патрон, повернув его (4) одной рукой,
удерживая второй рукой инструмент.
Этот инструмент комплектуется двусторонней отверткой в державке (6).
♦ Чтобы снять наконечник отвертки из державки вытащите наконечник из углубления.
♦ Для фиксации наконечника отвертки вставьте
плотно его в держатель.
Использование
Внимание! Пусть инструмент работает в обычном
режиме. Не прилагайте слишком большое усилие.
Внимание! Перед тем, как сверлить отверстия в стенах, полах или потолках проверьте места прохождения
проводки и трубопроводов.
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. A)
Перед первым использованием аккумулятор нужно
зарядить, и делать это всякий раз, когда чувствуете, что
для выполнения работы не хватает мощности инструмента. Во время зарядки аккумулятор нагревается, это
нормально и не говорит о неисправности.
Внимание! Не заряжайте батарею при температуре
окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °C. Рекомендуемая температура при зарядке: около 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не заряжает
аккумулятор если температура аккумуляторного
элементы меньше 0 °C или больше 40 °C. Аккумулятор нужно оставить в зарядном устройстве и зарядка начнется автоматически, когда температура
аккумуляторного элемента станет нормальной.
♦ Для зарядки аккумулятора (7), вставьте его в зарядное устройство (11). Аккумулятор устанавливается
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
в зарядное устройство только одним способом. Не
прилагайте слишком большое усилие. Проследите, чтобы батарея полностью вошла в зарядное
устройство.
♦ Подключите зарядное устройство к сети и включите его.
Индикатор зарядки (12) начнет медленно мигать зеленым цветом.
Зарядка завершена, если зеленый индикатор зарядки
(12) горит непрерывно. Зарядное устройство и аккумулятор можно оставить подключенными на неопределенное время со светодиодной подсветкой. Зеленый
светодиод начнет мигать (зарядка) если зарядное
устройство закончит зарядку аккумулятора. Индикатор
зарядки (9) будет гореть до тех пор, пока аккумулятор
находится в подключенном к сети зарядном устройстве.
♦ Заряжайте разряженные аккумулятора раз в неделю. Срок службы аккумулятора значительно
уменьшается если его хранить в разряженном
состоянии.
Оставление аккумулятора в зарядном
устройстве
Зарядное устройство и аккумулятор можно оставить
подключенными к сети с горящим светодиодным индикатором. Зарядное устройство сохранит заряженный
аккумулятор.
Диагностика зарядного устройства
Если зарядное устройство обнаруживает, что аккумулятор неисправен или поврежден, индикатор зарядки (12)
быстро замигает красным светом. Сделайте следующее:
♦ Переустановите аккумулятор (7).
♦ Если индикаторы зарядки постоянно мигают
красным светом, попробуйте установить другой
аккумулятор, чтобы выяснить, нормально ли работает зарядное устройство.
♦ Если другие аккумулятора заряжаются нормально,
то проблема в аккумуляторах и их нужно вернуть
в сервисный центр для переработки.
♦ Если новый аккумулятор показывает тоже, что
и оригинальные, проверьте зарядное устройство
в авторизованном сервисном центре.
Примечание: На проверку исправности аккумулятора может уйти до 60 минут. Если аккумулятор очень
горячий или очень холодный, светодиод будет
мигать красным светом, то быстро, то медленно
по одному миганию на каждой скорости и затем
повторять.
Выбор направления вращения (рис. C)
При сверлении и закручивание винтов используйте
вращение вперед (по часовой стрелке). Для отвинчивания винтов или освобождения зажатого бура вращайте
в обратном направлении (против часовой стрелки).
♦ Чтобы выбрать вращение по часовой стрелке, нажмите переключатель вперед/назад (2) влево.
♦ Чтобы выбрать вращение против часовой стрелки,
нажмите переключатель вперед/назад вправо.
♦ чтобы заблокировать инструмент установите переключатель вперед/назад в центральное положение.
Выбор рабочего режима (рис. D)
В этом инструменте есть муфта патрона. позволяющая
выбирать режим работы и настроить вращающий момент для завинчивания шурупов. Для больших шурупов
и жестких рабочих материалов требуется больший
крутящий момент, чем для маленьких шурупов и мягких
материалов. На муфте патрона достаточно большой
диапазон настроек, которые подойдут для любого
применения.
♦ Для сверления отверстий в дереве, металле и пластике, установите муфту патрона (3) в положение
сверления, совместив с символом на метке (14).
♦ Для завинчивания шурупов установите муфту
в нужное положение настройки. Если вы не уверены в нужном значении, сделайте следующее:
- Установите муфту (3) на самое малое значение
вращающего момента.
- Затяните первый шуруп.
- Если муфта затрещит до того, как вы добьетесь нужного результата, увеличьте значения
настроек и продолжите затягивать шуруп. Повторяйте до тех пор, пока не найдете нужные
значения настроек. Используйте эти настройки
для остальных шурупов.
Переключатель скорости (рис. E)
♦ Для сверления отверстий в стали и для завинчивания шурупов, сдвиньте регулятор скорости (5)
к задней части инструмента (1ый редуктор).
♦ Для сверления отверстий в других материалов,
кроме стали, сдвиньте регулятор скорости (5)
к передней части инструмента (2ой редуктор).
Сверление/завинчивание шурупов
♦
♦
♦
14
Выберите направление вращения с помощью переключателя (2).
Чтобы включить инструмент нажмите на спусковой
выключатель (1). Скорость инструмента зависит от
степени нажатия на этот выключатель.
Чтобы выключить инструмент отпустите спусковой
выключатель.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Светодиодная система рабочей подсветки
Светодиодная рабочая подсветка (8) включается
автоматически при нажатии на курок. Светодиодная рабочая подсветка будет гореть есть курок слегка нажат
до тех пор, пока устройство не начнет работать.
Индикатор состояния зарядки
На инструменте есть индикатор заряда аккумулятора.
Его можно использовать для отображения текущего
уровня заряда аккумулятора во время работы.
♦ Нажмите на кнопку индикатора заряда аккумулятора (9).
Советы по оптимальному использованию
Сверление
♦ Всегда прилагайте небольшое усилие параллельно
насадке.
♦ Перед тем, как наконечник бура выйдет с другой
стороны рабочей детали, уменьшите давление на
инструмент.
♦ Используйте деревянный брусок, подложив его
с обратной стороны рабочей детали, который
может расщепиться.
♦ Используйте перовое сверло для сверления отверстий большого диаметра в дереве.
♦ Используйте перовое сверло из быстрорежущей
стали при сверлении отверстий в металле.
♦ Используйте буры для бетона при сверлении отверстий в неармированном бетоне.
♦ Используйте смазку при сверлении отверстий
в металле, кроме чугуна и латуни.
♦ Сделайте вырубку с помощью центрального пробойника по центру отверстия, которое нужно просверлить для того, чтобы сделать это более точно.
Шуруповерт
♦ Всегда используйте насадки для отвертки нужного
типа и размера.
♦ Если винты закручиваются с трудом, попробуйте
нанести небольшое количество жидкого моющего
средства или мыла в качестве смазки.
♦ Всегда держите инструмент и наконечник отвертки
на одной линии с винтом.
Техническое обслуживание
Электроинструмент Stanley Fat Max имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных затрат на
техобслуживание.
Для длительной безотказной работы необходимо
обеспечить правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
Внимание! Перед выполнением любых работ по
обслуживанию инструмента, снимайте аккумулятор
с инструмента. Перед очисткой инструмента отсоедините его от зарядного устройства.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
и зарядное устройство с помощью мягкой щетки
или сухой тканевой салфетки.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя с помощью
влажной салфетки.
♦ Не используйте никакие абразивные чистящие
средства или средства на основе растворителей.
♦ Регулярно открывайте патрон и очищайте ее от
грязи.
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Это изделие нельзя
утилизировать с обычным бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш инструмент
Stanley Fat Max требует замены или он вам больше не
нужен, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Утилизацию этого продукта нужно производить
в пунктах раздельного сбора мусора.
Система раздельного сбора отработавших
изделий и упаковочных материалов позволяет
перерабатывать их и использовать повторно.
Повторное использование материалов, подвергаемых вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от загрязнений
и сокращает потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают раздельный сбор электроприборов и бытового мусора
на муниципальных свалках или сдачу его продавцам
у которых вы покупали свой продукт.
Stanley Europe осуществляют прием на утилизацию
изделий Stanley Fat Max по окончании срока их службы.
Чтобы воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по ремонту,
который занимается сбором этих продуктов от имени
компании.
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись в местное
представительство компании Stanley Europe по адресу,
указанному в настоящем руководстве. Кроме того,
список авторизованных агентов по ремонту Stanley
Europe и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на веб-сайте:
www.2helpU.com.
Зарядное устройство не требует никакого обслуживания кроме регулярной очистки.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Заявление о соответствии нормам
Аккумуляторы
Аккумуляторы Stanley Fat Max можно перезаряжать много раз. По окончании срока эксплуатации батареи ее следует утилизировать,
соблюдая при этом необходимые меры по
защите окружающей среды:
♦
♦
Полностью разрядите батарею и отсоедините ее от
инструмента.
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат вторичной переработке. Сдайте их нашему дилеру или
в местный центр вторичной переработки.
Технические характеристики
FMC600 (H1)
Напряжение
В пост. тока
18
Скорость без нагрузки
мин -1
0-400/0-1600
Макс. крутящий момент
Нм
49,6
Внутренний размер сверлильного
патрона
мм
13
Максимальный диаметр
сверления
Сталь/дерево
мм
13/38
Зарядное устройство
905998**
typ. 1
906086**
typ. 1
Входное напряжение
Вперем. тока
230
230
Выходное напряжение
В пост. тока
18
18
A
1
2
мин
90 - 240
45 - 120
FMC688L
Ток
Приблизительное время
зарядки
Аккумуляторная
батарея
Напряжение
Емкость
Тип
FMC685L
FMC687L
В пост. тока
18
18
18
Ач
1,5
2,0
4,0
ионнолитиевый
ионнолитиевый
ионнолитиевый
Уровень звукового давления согласно EN 60745:
Акустическое давление (LpA) 88 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
Акустическая энергия (LWA) 99 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора),
определенные в соответствии со стандартом EN 60745:
Сверление в металле (ah, D) 2,7 м/сек², погрешность (K) 1,5 м/сек²
Завинчивание с ударом (ah, S) < 2,5 м/с², погрешность (K) 1,5 м/с²
16
MACHINERY DIRECTIVE
Беспроводная дрель-шуруповерт - FMC600
Stanley Europe заявляет, что продукция, описанная
в “технических характеристиках” соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-1.
Эти продукты также соответствуют Директиве 2004/108/
EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией
обращайтесь в компанию Stanley Europe по адресу,
указанному ниже или приведенному на задней стороне
обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную
декларацию по поручению компании Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Вице-президент Obsah
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Бельгия
20.03.2014
Гарантия
Stanley Europe уверены в качестве своих продуктов
и предлагает замечательную гарантию для пользователей продукта. Это заявление о гарантии дополнительное и ни в коей мере не причиняет вред Вашим
договорным и юридическим правам. Гарантия действует
на территории стран-членов ЕС и Европейской зоне
свободной торговли.
ПОЛНАЯ ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ
Если продукт Stanley Fat Max оказался дефектным
в результате использования недоброкачественных
материалов или качества выполнения работ в течение
12 месяцев с даты покупки, Stanley Europe гарантирует
замену всех неисправных деталей бесплатно или - по
нашему усмотрению – замену устройства бесплатно,
при условии что:
♦ Продукт не использовали не по назначению и с нарушением инструкций руководство по эксплуатации.
♦ Продукт имеет следы нормального износа;
♦ Не было предпринято попыток ремонта, выполненного неавторизованным специалистом;
♦ Предоставлен чек о покупке.
♦ Продукт Stanley Fat Max должен быть возвращен
в полной комплектации и со всеми оригинальными
комплектующими
РУССКИЙ ЯЗЫК
Если вы хотите заявить претензию, обратитесь к продавцу и уточните местонахождения ближайшего авторизованного дилера Stanley Fat Max в каталоге Stanley
Fat Max или обратитесь в местный офис Stanley Fat Max
по адресу, указанному на упаковке или в руководстве по
эксплуатации. Список авторизованных дилеров Stanley
Fat Max и подробности о нашем после продажном
обслуживании вы найдете в интернете на сайте:
www.stanley.eu/3.
zst00234868 - 23-05-2014
17
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising