FMC600 | Stanley FMC600 C'LESS DRILL/DRIVER instruction manual

511113-22 SK
Preložené z pôvodného návodu
FMC600
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša vŕtačka/skrutkovač Stanley Fat Max je určená na
skrutkovanie a na vŕtanie do dreva, kovu a plastov. Náradie
je určené na náročnejšie práce, nie však na profesionálne
využitie.
Bezpečnostné pokyny
e.
f.
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie
nižšie uvedených varovaní a pokynov môže viesť
k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom, k vzniku
požiaru alebo k vážnemu zraneniu.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte
na prípadné ďalšie použitie. Označenie elektrické náradie
vo všetkých nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na
vaše náradie napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený.
Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť
k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom
neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy
nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo
posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu
kábla s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi
alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie
káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla
na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým
chráničom (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále
pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte
ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako respirátor,
protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko
poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením prívodného kábla k sieťovej zásuvke
alebo pred vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je
vypínač v polohe vypnuté. Prenášanie elektrického
náradia s prstom na vypínači alebo pripojenie náradia
k napájaciemu zdroju, ak je vypínač náradia v polohe
zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú
v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť
úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožnená lepšia
ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite
jeho správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce
sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
3
SLOVENČINA
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
4
Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť a vypnúť,
s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia
náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia
ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto bezpečnostné
pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali.
Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak
je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú
menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie sa
s nimi pracuje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá sa
bude vykonávať. Použitie elektrického náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže pri
vložení iného nevhodného typu akumulátora spôsobiť
požiar.
Používajte elektrické náradie výhradne s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný typ náradia.
Použitie iných typov akumulátorov môže spôsobiť vznik
požiaru alebo zranenie.
Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo
dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske
sponky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky
alebo ďalšie drobné kovové predmety, ktoré môžu
spôsobiť skratovanie kontaktov akumulátora.
Skratovanie kontaktov akumulátora môže viesť k vzniku
popálenín alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže z akumulátora
unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému kontaktu s touto kvapalinou, zasiahnuté miesto omyte vodou. Ak
sa Vám dostane táto kvapalina do očí, ihneď si ich
vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
6.
a.
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne
náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
vŕtačky a príklepové vŕtačky
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Pri práci s príklepovými vŕtačkami používajte
ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť
stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané s náradím.
Strata kontroly nad náradím môže viesť k úrazu.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so skrytými
elektrickými vodičmi, držte elektrické náradie
vždy za izolované rukoväti. Pri kontakte pracovného
príslušenstva so „živým“ vodičom spôsobia neizolované
kovové časti náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu montážneho prvku so skrytými
elektrickými vodičmi, držte elektrické náradie
vždy za izolované rukoväti. Montážne prvky, ktoré
sa dostanú do kontaktu so „živým“ vodičom, spôsobia,
že neizolované kovové časti elektrického náradia budú
tiež „živé“, čo môže obsluhe spôsobiť úraz elektrickým
prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu
používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky.
Držanie obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť
tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate kontroly.
Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite
polohu elektrických vedení a potrubia.
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte vrtáka,
pretože môže byť horúci.
Toto náradie nie je určené na použitie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad,
alebo ak im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby bolo zaistené, že sa
s týmto zariadením nebudú hrať.
Určené použitie tohto výrobku je popísané v tomto
návode. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií
než je odporúčané týmto návodom, môže predstavovať
riziko zranenia obsluhy alebo riziko spôsobenia hmotných škôd.
SLOVENČINA
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch
a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou EN 60745
a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež použiť na
predbežné stanovenie času práce s týmto náradím.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií líšiť
v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň vibrácií
môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/ES na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií
brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy,
keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
♦
♦
♦
♦
Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže teplota presiahnuť 40 °C.
Nabíjajte akumulátory iba pri teplotách v rozsahu od 10
do 40 °C.
Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
Nabíjačky
♦ Používajte nabíjačku Stanley Fat Max iba na nabíjanie
akumulátora, ktorý bol dodaný s náradím. Iné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť zranenie alebo iné škody.
♦ Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré nie sú
na nabíjanie určené.
♦ Poškodené káble ihneď vymeňte.
♦ Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
♦ Nesnažte sa nabíjačku rozoberať.
♦ Nepokúšajte sa do nabíjačky preniknúť.
Zvyškové riziká
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť
dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné
predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité
zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou
alebo pohybujúcou sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak
používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite, aby sa
robili pravidelné prestávky.
♦ Poškodenie sluchu.
♦ Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad: práca s drevom,
najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Štítky na náradí
Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia
úrazu si používateľ musí prečítať tento návod na
obsluhu.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory
a nabíjačky
Akumulátor
♦ Akumulátor nikdy zo žiadneho dôvodu nerozoberajte.
♦ Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
Elektrická bezpečnosť
Táto nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej
sieti zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na
výkonovom štítku výrobku. Nikdy sa nepokúšajte
nahradiť nabíjačku priamym pripojením k zásuvke
elektrického prúdu.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť
výrobca alebo autorizovaný servis Stanley Fat Max, aby
sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Toto zariadenie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Vypínač s reguláciou otáčok
2. Prepínač pravého/ľavého chodu
3. Volič režimu/objímka na nastavenie momentu
4. Skľučovadlo
5. Volič otáčok
6. Držiak nástrojov
7. Akumulátor
8. LED diódové svietidlo
9. Indikátor stavu nabitia
10. Spona na opasok
Obr. A
11. Nabíjačka
12. Indikátor nabíjania
5
SLOVENČINA
Zostavenie
Varovanie! Pred nastavovaním vyberte z náradia akumulátor.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. B)
♦
♦
Ak chcete akumulátor (7) vložiť do náradia, zarovnajte
ho s miestom jeho uloženia v náradí. Zasuňte akumulátor do náradia a zatlačte naň tak, aby došlo k jeho
riadnemu usadeniu.
Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte uvoľňovacie
tlačidlo (13) a súčasne akumulátor vysuňte z náradia.
Upnutie a vybratie vrtáka alebo skrutkovacieho
nástavca
Toto náradie je vybavené rýchloupevňovacím skľučovadlom,
ktoré uľahčuje výmenu nástrojov.
♦ Ak chcete náradie zablokovať, nastavte prepínač pre
smer chodu (2) do stredovej polohy.
♦ Otvorte skľučovadlo otáčaním objímky (4) jednou rukou,
zatiaľ čo náradie držíte druhou rukou.
♦ Zasuňte upínaciu stopku nástroja do skľučovadla.
♦ Pevne dotiahnite skľučovadlo otáčaním objímky (4)
jednou rukou, zatiaľ čo náradie držíte druhou rukou.
Toto náradie sa dodáva s obojstranným skrutkovacím
nástavcom, ktorý je umiestnený v držiaku nástrojov (6).
♦ Ak chcete vybrať skrutkovací nástavec z držiaka
nástrojov, vytiahnite ho z držiaka smerom hore.
♦ Ak chcete skrutkovací nástavec uložiť do držiaka,
zatlačte ho dovnútra.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Varovanie! Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov
zistite polohu elektrických vedení a vodovodných, plynových
alebo iných potrubí.
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor sa
môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny stav, ktorý
neznamená žiadny problém.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota klesne
pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná teplota
prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.
Poznámka: Nabíjačka nebude nabíjať akumulátory,
ak klesne teplota článkov pod približne 0 °C alebo ak
prekročí 40 °C. Akumulátory môžu byť ponechané
v nabíjačke a nabíjanie sa automaticky spustí, hneď ako
teplota článkov dosiahne povolený rozsah.
♦ Ak chcete akumulátor (7) nabiť, vložte ho do nabíjačky
(11). Akumulátor je možné vložiť do nabíjačky iba
6
jedným spôsobom. Nepoužívajte nadmernú silu. Uistite
sa, že je akumulátor v nabíjačke riadne usadený.
♦ Pripojte nabíjačku k sieti a zapnite ju.
Indikátor nabíjania (12) bude nepretržite zeleno blikať
(pomaly).
Nabíjanie bude ukončené, hneď ako začne indikátor nabíjania (12) neprerušovane zeleno svietiť. Akumulátor môže byť
ponechaný v nabíjačke so svietiacou LED diódou neobmedzene dlhý čas. Svietiaca dióda začne niekedy zeleno blikať
(nabíjanie), ak začne nabíjačka akumulátor občas dobíjať.
Indikátor nabíjania (9) bude svietiť tak dlho, kým bude akumulátor vložený do nabíjačky, ktorá je pripojená k sieti.
♦ Vybité akumulátory nabite do 1 týždňa. Prevádzková životnosť akumulátora sa značne skráti, ak je skladovaný
vo vybitom stave.
Ponechanie akumulátora v nabíjačke
Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou
LED diódou neobmedzene dlhý čas. Nabíjačka bude akumulátor udržiavať v úplne nabitom stave.
Diagnostická funkcia nabíjačky
Ak deteguje nabíjačka vybitý alebo poškodený akumulátor,
indikátor nabíjania (12) začne rýchlo červeno blikať. Postupujte nasledovne:
♦ Akumulátor (7) z nabíjačky vyberte a opäť ho vložte
späť.
♦ Ak bude kontrolka nabíjania červeno blikať stále rovnako rýchlo, použite iný akumulátor, aby ste sa uistili, či
nabíjačka pracuje správne.
♦ Ak prebieha nabíjanie iného akumulátora správne,
pôvodný akumulátor je poškodený a mal by byť vrátený
autorizovanému servisu, kde bude zaistená jeho recyklácia.
♦ Ak je pri použití iného akumulátora indikácia rovnaká
ako pri pôvodnom akumulátore, zverte kontrolu a testovanie nabíjačky autorizovanému servisu.
Poznámka: Skúška, ktorá určí, či je akumulátor
poškodený, môže trvať až 60 minút. Ak je akumulátor
príliš horúci alebo ak je príliš studený, LED dióda bude
striedavo pomaly a rýchlo červeno blikať.
Voľba smeru otáčania (obr. C)
Pri vŕtaní a doťahovaní skrutiek používajte otáčanie smerom
dopredu (v smere pohybu hodinových ručičiek). Na povoľovanie skrutiek a uvoľňovanie zablokovaných vrtákov používajte ľavý chod (proti smeru pohybu hodinových ručičiek).
♦ Ak chcete zvoliť pravý chod, zatlačte prepínač pre chod
(2) doľava.
♦ Ak chcete zvoliť ľavý chod, zatlačte prepínač pre chod
doprava.
♦ Ak chcete náradie zablokovať, nastavte prepínač pre
chod do stredovej polohy.
SLOVENČINA
Voľba pracovného režimu alebo uťahovacieho
momentu (obr. D)
Toto náradie je vybavené objímkou na voľbu pracovného
režimu a nastavenie krútiaceho momentu pri doťahovaní
skrutiek. Skrutky s veľkým rozmerom a obrobky z tvrdých
materiálov vyžadujú nastavenie vyššej hodnoty momentu
než malé skrutky a mäkké materiály. Objímka poskytuje
široké rozpätie hodnôt momentu podľa Vašich potrieb.
♦ Na vŕtanie do dreva, kovu a plastov nastavte objímku
(3) do polohy na vŕtanie zarovnaním symbolu so
značkou (14).
♦ Ak chcete skrutkovať, nastavte objímku na požadované
nastavenie. Ak nepoznáte ešte vhodné nastavenie,
postupujte nasledovne:
- Nastavte objímku (3) na najmenšiu hodnotu
momentu.
- Dotiahnite prvú skrutku.
- Ak začne spojka pred dosiahnutím požadovaného
výsledku preklzávať, zväčšite hodnotu momentu
nastavením objímky do ďalšej polohy a pokračujte
v uťahovaní skrutky. Opakujte tento postup, kým
nedosiahnete požadované nastavenie. Použite
toto nastavenie aj na dotiahnutie zostávajúcich
skrutiek.
Volič otáčok (obr. E)
♦ Na vŕtanie do ocele a na skrutkovanie nastavte volič
otáčok (5) smerom k zadnej časti náradia (1. prevodový stupeň).
♦ Na vŕtanie do iných materiálov, než je oceľ, nastavte
volič otáčok (5) smerom k prednej časti náradia (2. prevodový stupeň).
Vŕtanie/skrutkovanie
♦
♦
♦
Pomocou prepínača pre chod (2) zvoľte smer otáčania
vpred alebo vzad.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač (1). Otáčky
náradia závisia od intenzity stlačenia tohto vypínača.
Ak chcete náradie vypnúť, vypínač uvoľnite.
LED diódové svietidlo
LED diódové svietidlo (8) sa automaticky aktivuje stlačením
hlavného vypínača. LED diódové svietidlo sa rozsvieti už pri
čiastočnom stlačení hlavného vypínača, skôr než sa náradie
uvedie do chodu.
Indikátor stavu nabitia
Toto náradie je vybavené indikátorom stavu nabitia. Používa
sa na zobrazenie aktuálneho stavu nabitia akumulátora
počas jeho použitia.
♦ Stlačte tlačidlo indikátora úrovne nabitia (9).
Rady na optimálne použitie
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Tesne pred preniknutím špičky vrtáka druhou stranou
obrobku zmenšite tlak vyvíjaný na náradie.
Podložte obrobok kúskom dreva, aby pri prieniku vrtáka
nedochádzalo k tvorbe triesok na povrchu obrobku.
Pri vŕtaní otvorov do dreva, ktoré majú väčší priemer,
používajte ploché vrtáky do dreva.
Pri vŕtaní do kovu používajte vrtáky z rýchloreznej ocele
(HSS).
Pri vŕtaní do mäkkého muriva použite vrtáky do muriva.
Ak nevŕtate do liatiny alebo do mosadze, používajte pri
vŕtaní kovov mazivo.
Na zvýšenie presnosti vŕtania si vždy uprostred diery,
ktorú chcete vŕtať, vytvorte pomocou priebojníka
vodiacu značku na povrchu obrobku.
Skrutkovanie
♦ Vždy používajte správny typ a veľkosť skrutkovacieho
nástavca.
♦ Ak sa skrutky nedajú správne pritiahnuť, použite ako
mazivo malé množstvo saponátu alebo mydlového
roztoku.
♦ Náradie so skrutkovacím nástavcom držte vždy v jednej
osi so skrutkou.
Údržba
Vaše náradie Stanley Fat Max bolo skonštruované tak, aby
pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného čistenia.
Varovanie! Pred akoukoľvek údržbou vyberte z náradia
akumulátor. Pred čistením odpojte nabíjačku od siete.
♦ Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite
mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦ Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora.
♦ Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky
alebo rozpúšťadlá.
♦ Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním odstráňte prach z jeho vnútorných častí.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať
v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok Stanley Fat Max ďalej používať alebo
ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Vŕtanie
♦ Vždy vyvíjajte mierny tlak v osi vrtáka.
7
SLOVENČINA
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie pred
znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť Stanley Europe poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Stanley Fat Max po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby,
odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí
jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Stanley Europe
nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Europe a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Akumulátor
Akumulátory Stanley Fat Max je možné mnohokrát
opakovane nabíjať. Po ukončení ich životnosti ich
likvidujte tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia:
♦
♦
Nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému
vybitiu akumulátora a potom ho vyberte z náradia.
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion je možné
recyklovať. Odovzdajte ich v autorizovanom servise
alebo do miestnej zberne, kde budú recyklované alebo
zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia.
Akumulátor
FMC685L
FMC687L
Napájacie napätie
V
18
18
18
Kapacita
Ah
1,5
2,0
4,0
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Typ
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 88 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 99 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy
EN 60745:
Vŕtanie do kovu (ah, D) 2,7 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
Skrutkovanie bez rázov (ah, s) < 2,5 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
14
Akumulátorová vŕtačka/skrutkovač – FMC600
Spoločnosť Stanley Europe týmto vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/ES, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc 2004/108/ES
a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Stanley Europe na tejto adrese alebo
na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Viceprezident medzinárodného
oddelenia pre techniku
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
20. 3. 2014
Technické údaje
FMC600 (H1)
Napájacie napätie
V
18
Otáčky naprázdno
min -1
0 – 400/0 – 1600
Maximálny moment
Nm
49,6
Kapacita skľučovadla
mm
13
Maximálny priemer vrtáka pri vŕtaní
do ocele/dreva
mm
13/38
Nabíjačka
Záruka
905998**
typ 1
906086**
typ 1
Napájacie napätie
V
230
230
Výstupné napätie
V
18
18
Prúd
A
1
2
min
90 – 240
45 – 120
Približný čas nabíjania
8
FMC688L
Spoločnosť Stanley Europe je presvedčená o kvalite svojich
výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre profesionálnych
používateľov tohto náradia. Táto záruka sa ponúka ako
mimoriadna a žiadnym spôsobom neovplyvní Vaše zmluvné
práva, ak ste súkromný neprofesionálny užívateľ. Táto
záruka platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA V TRVANÍ JEDNÉHO ROKU
Ak dôjde počas 12 mesiacov od kúpy výrobku Stanley Fat
Max k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu poruchy materiálu
alebo zlého dielenského spracovania, spoločnosť Stanley
Europe zaručuje bezplatnú výmenu všetkých poškodených
SLOVENČINA
častí – alebo podľa nášho uvážení – bezplatnú výmenu
celého výrobku, za nasledujúcich podmienok:
♦ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom
a v súlade s pokynmi uvedenými v návode na jeho
obsluhu.
♦ Tento výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebovaniu.
♦ Tento výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
♦ Bol predložený doklad o kúpe.
♦ Výrobok Stanley Fat Max bol vrátený kompletný so
všetkými pôvodnými komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho
autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte autorizovaného
predajcu Stanley Fat Max v katalógu Stanley Fat Max alebo
kontaktujte predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto
návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max
a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete
aj na internetovej adrese: www.stanley.eu/3.
zst00234862 - 23-05-2014
9
SLOVENČINA
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
06/13
Download PDF

advertising