FMC600 | Stanley FMC600 C'LESS DRILL/DRIVER instruction manual

533224-01 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
FMC600
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
Az Ön Stanley Fat Max fúró-csavarozóját csavarozáshoz, illetve fa, fém és műanyagok fúrásához terveztük.
A szerszám professzionális és magán, nem professzionális
felhasználásra is alkalmas.
e.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános
biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonságtechnikai figyelmeztetést és útmutatást. Az
alábbi figyelmeztetések és útmutatások be nem
tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést
okozhat.
Őrizze meg a figyelmeztetéseket és a használati útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a készülékkel kapcsolatos összes információnak. Az
„elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az
Ön által használt vezetékes vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
A munkaterület biztonsága
A munkaterület tartsa tisztán és világítsa meg jól.
A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes légtérben, például gyúlékony folyadékok,
gázok vagy por jelenlétében. Elektromos szerszámok
használatakor szikra keletkezhet, amely begyújthatja
a port vagy gázt.
Elektromos szerszám használata közben tartsa
távol a gyermekeket és az arra járókat. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő legyen.
Soha, semmilyen módon ne alakítsa át a csatlakozódugót. A földelt elektromos szerszámokhoz ne
használjon adapter dugaszt. Eredeti (nem átalakított)
csatlakozódugasz és megfelelő fali aljzatok használata
mellett kisebb az áramütés veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha teste földelést kap,
nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszám
belsejébe, nő az áramütés veszélye.
Gondosan bánjon a kábellel. Az elektromos
szerszámot soha ne hordozza és ne húzza a tápkábelnél fogva, a dugaszt pedig ne a kábelnél fogva
húzza ki a konnektorból. Tartsa távol a kábelt éles
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
szélektől, mozgó alkatrészektől, védje olajtól és
hőtől. A sérült vagy összetekeredett kábel növeli az
áramütés veszélyét.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábel használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, az elektromos biztonság növelhető egy hibaáramvédő kapcsoló (RCD)
előkapcsolásán keresztül. Hibaáramvédő kapcsoló
használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Személy védelem
Elektromos szerszám használata közben ne veszítse el éberségét, figyeljen mindig arra, amit tesz,
használja a józan eszét. Ne használja a szerszámot,
ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol hatása vagy
gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos
személyi sérülést okozhat.
Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig
hordjon védőszemüveget. A védőfelszerelések, például porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő,
védősisak vagy fülvédő csökkentik a személyi sérülés
veszélyét.
Akadályozza meg a készülék véletlen beindulását.
Ellenőrizze, hogy a szerszám kapcsolója kikapcsolt
állásban van-e, mielőtt azt a hálózatra és/vagy
akkumulátorra csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy
hordozza. Ne hordozza a feszültség alatt lévő gépet
ujjával az üzemi kapcsolón, mert bekapcsolt szerszámok szállítása balesetveszélyes.
Bekapcsolás előtt távolítsa el a gépről a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen felejtett kulcs a gép beindulásakor személyi sérülést okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a szerszámot, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon
ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés közben.
Haját, ruházatát és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza öltözék, ékszerek vagy hosszú
haj beakadhatnak a mozgó részekbe.
Ha a készüléken van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket munka közben.
Porelszívó berendezés használatával nagymértékben
csökkenthetők a por okozta veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő elektromos szerszámot
3
MAGYAR
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
4
használja. A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságosabban elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény
kategóriájának megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha
a kapcsoló nem működőképes. Bármely elektromos
szerszám használata, amely nem irányítható megfelelően az üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy
nem működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt eltárolja,
húzza ki a dugaszát a konnektorból és/vagy az
akkumulátorról. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan
helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek
hozzá; és ne engedje, hogy olyan személyek használják, akik nem ismerik a szerszámot vagy ezen
útmutatásokat. Az elektromos szerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló sérüléseit és minden olyan rendellenességet, amely
befolyásolhatja a készülék használatát. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
Tartsa élesen és tisztán a vágószerszámokat.
A megfelelően karbantartott vágószerszám beszorulásának kisebb a valószínűsége, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények és
az elvégzendő feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszám rendeltetésétől eltérő használata
veszélyhelyzetet teremthet.
Akkumulátoros készülékek használata és gondozása
Csak a gyártó által előírt töltővel töltse az akkumulátort. Az a töltő, amely alkalmas egy bizonyos típusú
akkumulátor töltésére, másik típusú akkumulátornál
tűzveszélyt okozhat.
Az elektromos szerszámot csak a kifejezetten
hozzá készült akkumulátorral használja. Másfajta
akkumulátor használata sérülést vagy tüzet okozhat.
Ha az akkumulátort nem használja, tartsa távol
minden fémes tárgytól, például tűzőkapcsoktól,
érméktől, kulcsoktól, szegektől, csavaroktól és
minden más apró fémtárgytól, amelyek az érintkezőket rövidre zárhatnák. Az akkumulátor pólusainak
rövidre zárása égési sérülést vagy tüzet okozhat.
d.
Nem megfelelő körülmények között előfordulhat,
hogy az akkumulátorból folyadék ömlik ki; kerülje
a vele való érintkezést. Ha véletlenül érintkezésbe
került a folyadékkal, öblítse le vízzel. Ha a szemébe
került, azonnal forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kiömlő folyadék irritációt vagy égési sérülést
okozhat.
6.
a.
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti
gyári alkatrészeket szabad felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos biztonságát.
Elektromos szerszámokra vonatkozó kiegészítő
biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági figyelmeztetések fúrókhoz és ütvefúrókhoz
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ütvefúró használata közben viseljen hallásvédőt.
A zaj halláskárosodást okozhat.
Használja a készülékhez mellékelt segédfogantyúkat. A szerszám feletti uralom elvesztése személyi
sérüléssel végződhet.
A szerszámot csak a szigetelt markolati felületeinél
tartsa, amikor olyan munkát végez, amelynél a vágótartozék rejtett vezetékhez vagy a szerszám saját
tápkábeléhez érhet. Ha a vágótartozék áram alatt lévő
vezetéket ér, a szerszám fémalkatrészei is áram alá
kerülhetnek, és a kezelő áramütést szenvedhet.
Az elektromos szerszámot csak a szigetelt markolati felületeinél tartsa, amikor olyan munkát végez,
amelynél a rögzítőelem rejtett vezetéket érhet. Ha
a rögzítőelem áram alatt lévő vezetéket ér, az elektromos szerszám fém alkatrészei is áram alá kerülhetnek,
és a kezelő áramütést szenvedhet.
Leszorítókkal vagy más praktikus módon stabil felületre rögzítse és támassza meg a munkadarabot.
Ha a munkadarabot a kezében tartja vagy a testéhez
támasztja, az instabillá válik, Ön pedig elveszítheti
a szerszám feletti uralmát.
Fal, padló vagy mennyezet fúrása előtt tájékozódjon az
elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
Közvetlenül fúrás után ne érjen a fúrószárhoz, mert
a fúrás során felforrósodhatott.
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek
(a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai,
érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet
vagy a készülék használatához megfelelő tájékoztatást
biztosít számukra. Ügyeljen a gyermekekre, hogy ne
játszhassanak a szerszámmal.
A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem ajánlott
MAGYAR
tartozék vagy kiegészítő használata, illetve itt fel nem
sorolt műveletek végzése személyi sérülés és/vagy
dologi kár veszélyével jár.
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás
A műszaki adatlapon és a megfelelőségi nyilatkozatban
feltüntetett súlyozott effektív rezgésgyorsulási értékeket az
EN 60745 szabványnak megfelelően határoztuk meg, így
azok felhasználhatók az egyes szerszámoknál mért értékek
összehasonlítására is. A megadott érték felhasználható
a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség mértékének előzetes becsléséhez is.
Figyelmeztetés! A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulási érték az elektromos szerszám használata során
eltérhet a feltüntetett értéktől, a használat módjától függően.
A tényleges súlyozott effektív rezgésgyorsulás szintje az itt
feltüntetett szint fölé is emelkedhet.
A 2002/44/EK irányelv által a géppel rendszeresen dolgozók
számára megkövetelt szükséges biztonsági intézkedések
meghatározásához végzett, a súlyozott effektív rezgésgyorsulásnak való kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget
jelentő időn túl figyelembe kell venni a tényleges használat körülményeit, illetve azt, hogy a szerszámot hogyan
használják, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét,
pl. azokat az időszakokat is, amikor a szerszám ki van
kapcsolva vagy üresen jár.
Kiegészítő biztonsági útmutatások
akkumulátorokhoz és töltőkhöz
Akkumulátorok
♦ Soha, semmilyen okból ne próbálja szétbontani az
akkumulátort.
♦ Víztől óvja az akkumulátort.
♦ Ne tárolja olyan helyen, ahol a hőmérséklet meghaladhatja a 40 °C-ot.
♦ Csak 10 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten
töltse.
♦ Csak a szerszámhoz mellékelt töltővel töltse.
♦ Elhasznált akkumulátorok kiselejtezésénél tartsa be
a „Környezetvédelem“ című fejezet útmutatásait.
Ne kísérletezzen sérült akkumulátor töltésével.
Töltőkészülékek
♦ A Stanley Fat Max töltővel csak a szerszámhoz mellékelt akkumulátort töltse. Más akkumulátorok szétrobbanhatnak, személyi sérülést és anyagi kárt okozva.
♦ Soha ne kísérletezzen nem tölthető telepek töltésével.
♦ A hibás vezetékeket azonnal cseréltesse ki.
♦ Víztől óvja a töltőt.
♦ Ne bontsa szét a töltőt.
♦ Ne tesztelje mérőműszerrel.
A töltő csak beltéri használatra alkalmas.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg nem szereplő maradványkockázatokkal járhat. Ezek a kockázatok a nem rendeltetésszerű
használatból, a huzamosabb ideig tartó használatból, stb.
eredhetnek.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦ Forgó-mozgó alkatrészek megérintése miatti sérülések.
♦ Alkatrészek, alkatrészek, vágópengék, tartozékok
cseréje közben bekövetkező sérülések.
♦ A szerszám huzamosabb idejű használata miatti
sérülések. Ha bármely szerszámot huzamosabb ideig
használ, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦ Halláskárosodás.
♦ A fűrészpor belégzése miatti egészségi veszély (pl.
faanyag, különösen tölgy, bükk és rétegelt lemez (MDF)
vágásánál).
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! A sérülésveszély csökkentése
érdekében a felhasználónak át kell olvasnia
a kezelési kézikönyvet.
Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.
Elektromos biztonság
A töltő kettős szigetelésű, ezért nincs szükség
földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a töltő adattábláján megadott
feszültségnek. Soha ne próbáljon a töltő helyett
hagyományos hálózati dugaszt használni.
♦
A sérült hálózati kábelt a veszély elkerülése érdekében
cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik Stanley Fat Max
márkaszervizzel.
Részegységek
Ez a szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza:
1. Fordulatszám-szabályzós üzemi kapcsoló
2. Forgásirányváltó kapcsoló
3. Üzemmód választó/nyomatékállító gyűrű
4. Tokmány
5. Sebességváltó kapcsoló
6. Bittartó
7. Akkumulátor
8. LED-es munkalámpa
9. Töltöttségi állapot jelzője
10. Övakasztó
5
MAGYAR
A ábra
11. Töltő
12. Töltéskijelző
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt vegye ki az akkumulátort a szerszámból.
Az akkumulátor be- és kiszerelése (B ábra)
♦
♦
Behelyezésnél igazítsa az akkumulátort (7) a szerszámon lévő tartórekeszéhez. Csúsztassa az akkumulátort
a tartórekeszbe, és addig nyomja, amíg a helyére be
nem pattan.
Az akkumulátor eltávolításához nyomja meg a kioldógombot (13), és ezzel egyidejűleg húzza ki az akkumulátort a tartórekeszből.
Fúrószár vagy csavarozóhegy befogása és
kivétele
Ez a készülék gyorsszorítós fúrótokmánnyal van ellátva,
amely egyszerű és gyors bitcserét tesz lehetővé.
♦ A szerszámot a forgásirányváltó kapcsoló (2) középső
állásba helyezésével reteszelje.
♦ Egyik kezével forgatva nyissa ki a tokmányt (4), miközben a másik kezével tartja a szerszámot.
♦ Illessze a szerszámszárat a tokmányba.
♦ Egyik kezével forgatva szorítsa be erősen a tokmányt
(4), miközben a másik kezével tartja a szerszámot.
Ezt a szerszámot kettős végű csavarozóheggyel szállítjuk,
mely a bittartóban (6) található.
♦ Ha a csavarozóhegyet ki szeretné venni a bittartóból,
emelje ki a szárat a vájatból.
♦ Tároláshoz a csavarozóhegyet nyomja be erősen
a bittartóba.
A szerszám használata
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempójában
működni. Ne terhelje túl.
Figyelmeztetés! Fal, padló vagy mennyezet fúrása előtt
tájékozódjon az elektromos- és csővezetékek elhelyezkedéséről.
Az akkumulátor töltése (A ábra)
Az akkumulátort az első használat előtt és minden olyan
esetben tölteni kell, amikor nem ad elég teljesítményt olyan
munkánál, amelyet ugyanazzal a szerszámmal korábban
könnyedén el lehetett végezni. Töltés közben az akkumulátor melegedhet, ami normális jelenség, nem jelent hibát.
Figyelmeztetés! Ne töltse az akkumulátor 10 °C alatti vagy
40 °C feletti külső hőmérsékletnél. Javasolt töltési hőmérséklet: 24 °C körül.
Tartsa szem előtt: A töltő nem tölti az akkumulátort,
ha annak hőmérséklete kb. 0 °C alatt, ill. 40 °C fölött
6
van. Ilyenkor hagyja az akkumulátort a töltőben, és
az automatikusan tölteni kezd, amint az akkumulátor
a megfelelő hőmérsékletre felmelegszik vagy lehűl.
♦ A töltéshez tegye az akkumulátort (7), a töltőbe (11). Az
akkumulátor csak egy irányban illeszthető be a töltőbe.
Ne erőltesse. Bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátor teljes mértékben illeszkedik a töltőbe.
♦ Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózatra, és
kapcsolja be.
A töltéskijelző (12) zölden (lassan) villogni fog.
A töltés akkor kész, amikor a töltéskijelző (12) folyamatos
zöld fénnyel világít. Az akkumulátor korlátlan ideig a töltőben
maradhat, ilyenkor a töltéskijelző LED világít. Időnként
a LED újra villogni fog zöld fénnyel (töltést jelezve), ugyanis
a töltő ilyenkor „rátölt” az akkumulátorra, amely állás közben
veszít a töltöttségéből. A töltéskijelző (9) mindaddig világít,
amíg az akkumulátort az elektromos hálózatra csatlakoztatott töltőben hagyja.
♦ A lemerült akkumulátort 1 héten belül töltse fel. Jelentősen megrövidül az akkumulátor élettartama, ha lemerült
állapotban tárolják.
Az akkumulátor töltőben hagyása
Az akkumulátor korlátlan ideig maradhat a töltőben,
miközben a LED határozatlan ideig világít. A töltő frissen és
teljesen feltöltött állapotban tartja az akkumulátort.
Töltő-diagnosztika
Ha a töltő úgy érzékeli, hogy az akkumulátor gyenge vagy
sérült, a töltéskijelző (12) piros fénnyel gyors ütemben villog.
A következőket tegye:
♦ Vegye ki és tegye be újra az akkumulátort (7).
♦ Ha a töltéskijelző továbbra is piros fénnyel gyors ütemben villog, egy másik akkumulátorral próbálja ki, hogy
maga a töltési folyamat megfelelően működik-e.
♦ Ha a másik akkumulátor töltésekor nem jelentkezik ez
a hiba, akkor az eredeti akku meghibásodott, és vissza
kell juttatni egyik márkaszervizbe újrahasznosítás
céljából.
♦ Ha a töltő a másik akkumulátor töltésénél is ugyanazt
a hibát jelzi, márkaszervizzel be kell vizsgáltatni a töltőt.
Tartsa szem előtt: Akár 60 percbe is telhet annak
megállapítása, hogy hibás-e az akkumulátor. Ha az akkumulátor túl meleg vagy túl hideg, a LED piros fénnyel,
felváltva villan egyet gyorsan, egyet lassan, majd ez
ismétlődik.
A forgásirány megválasztása (C ábra)
Fúráshoz és csavarok behajtásához az előre (óramutató
járásával egyező) forgásirányt válassza. Csavarok meglazításához vagy beragadt fúrószár kiszabadításához a hátra
(az óramutató járásával ellentétes) forgásirányt válassza.
♦ Az előre forgásirány választásához tolja a forgásirányváltó kapcsolót (2) balra.
MAGYAR
♦
♦
A hátra forgásirány választásához tolja a forgásirányváltó kapcsolót jobbra.
A szerszámot a forgásirányváltó kapcsoló középső
állásába helyezésével reteszelheti.
Üzemmód vagy nyomaték megválasztása (D ábra)
Ez a szerszám egy gyűrűvel van ellátva, amelynek forgatásával megválaszthatja a kívánt üzemmódot és beállíthatja
a csavarok behajtásához szükséges nyomatékot. Nagyobb
csavarokhoz és keményebb anyagú munkadarabokhoz
nagyobb nyomaték szükséges, mint a kisebb csavarokhoz
és puhább munkadarabokhoz. A gyűrűn sokféle beállítási lehetőség van, hogy megfeleljen az adott munkafeladatoknak.
♦ Faanyagok, fémek és műanyagok fúrásához állítsa
a gyűrűt (3) fúrási állásba úgy, hogy a szimbólumot
a jelzéshez (14) igazítja.
♦ Csavarozásnál forgassa a gyűrűt a kívánt beállításhoz.
Ha még nem tudja, mekkora nyomatékra lesz szüksége, a következőket tegye:
- Állítsa a gyűrűt (3) a legkisebb nyomatékra.
- Hajtsa be az első csavart.
- Ha a kuplung a kívánt eredmény elérése előtt
kiold, állítsa a gyűrűt nagyobb nyomatékra, és
folytassa a csavar behajtását. Ismételje ezt addig,
amíg el nem érte a megfelelő beállítást. Ezt a beállítást alkalmazza a többi csavarnál is.
Sebességváltó kapcsoló (E ábra)
♦ Fém fúrásához és csavarozáshoz csúsztassa
a sebességváltó kapcsolót (5) a szerszám hátulja felé
(1. fokozat).
♦ Fém kivételével más anyagok fúrásához csúsztassa
a sebességváltó kapcsolót (5) a szerszám eleje felé
(2. fokozat).
Fúrás/csavarozás
♦
♦
♦
Az előre vagy hátra forgásirányt a forgásirány váltó
kapcsolóval (2) választhatja ki.
A szerszámot az üzemi kapcsolóval (1) kapcsolhatja
be. A kapcsoló behúzásának mértékével arányosan nő
a szerszám fordulatszáma.
A szerszámot a kapcsoló elengedésével kapcsolhatja
ki.
LED-es munkalámpa
A LED-es munkalámpa (8) automatikusan bekapcsol, amikor
az üzemi kapcsolót behúzza. A LED-es munkalámpa akkor
kezd világítani, amikor a szerszám beindulása előtt az üzemi
kapcsolót kissé behúzza.
Töltöttségi állapot jelzője
A szerszám töltöttségi állapot jelzővel is el van látva. Használat közben ez jelzi az akkumulátor pillanatnyi töltöttségi
szintjét.
♦ Nyomja meg a töltöttségi állapot jelzőjének gombját (9).
Javaslatok a szerszám optimális használatához
Fúrás
♦ A fúrószárat mindig enyhén, tengelyének irányában
nyomja.
♦ Amikor a fúrószár hegye már majdnem áthatolt
a munkadarabon, csökkentse a szerszámra gyakorolt
nyomást.
♦ A hasadásra hajlamos munkadarabokat támassza alá
egy fadarabbal.
♦ Ha fában nagy átmérőjű furatot kíván létrehozni, faspirál fúrót használjon.
♦ Fémek fúrásához HSS fúrószárat használjon.
♦ Puha kőzetanyagokat kőzet-fúrószárral fúrjon.
♦ Fémek (öntöttvas és sárgaréz kivételével) fúrásához
használjon kenőanyagot.
♦ A nagyobb pontosság végett pontozóval jelölje ki
a leendő furat közepét.
Csavarozás
♦ Mindig a megfelelő típusú és méretű csavarozóhegyet
használja.
♦ Ha a csavar csak nehezen hajtható be, kenőanyagként
tegyen egy kevés folyékony mosószert vagy szappant
a csavarra.
♦ A szerszámot és a csavarozóhegyet mindig a csavarral
egy vonalban tartsa.
Karbantartás
Az Ön Stanley Fat Max szerszámát minimális karbantartás
melletti hosszú távú használatra terveztük.
A szerszám folyamatosan kielégítő működése függ a gondos ápolástól és a rendszeres tisztítástól is.
Az Ön töltőkészüléke a rendszeres tisztításon kívül más
karbantartást nem igényel.
Figyelmeztetés! Mielőtt bármilyen karbantartási munkálatba kezdene, vegye ki a szerszámból az akkumulátort.
Tisztítás előtt áramtalanítsa a töltőt.
♦ Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen tisztítsa meg a szerszám és a töltő szellőzőnyílásait.
♦ Nedves ronggyal rendszeresen tisztítsa le a motorburkolatot.
♦ Ne használjon súroló hatású vagy oldószer alapú
tisztítószert.
♦ Rendszeresen nyissa ki a tokmányt és ütögesse meg,
hogy a belsejéből kihulljon a por.
Környezetvédelem
Elkülönített begyűjtés. Ezt a terméket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor Stanley Fat Max készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá,
7
MAGYAR
gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasznált termékek és csomagolások elkülönített begyűjtése lehetővé teszi, ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott
anyagok segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben
csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek
háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről helyhatósági
hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
Akkumulátor
FMC685L
FMC687L
Feszültség
V DC
18
18
18
Kapacitás
Ah
1,5
2,0
4,0
Li-ion
Li-ion
Li-ion
Típus
FMC688L
Hangnyomásszint az EN 60745 szabvány szerint:
Hangnyomás (LpA) 88 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Hangteljesítmény (LWA) 99 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás összértéke (triax vektorösszeg) az
EN 60745 szabvány szerint:
Fúrás fémbe (ah, D) 2,7 m/s², toleranciafaktor (K) 1,5 m/s²
Csavarozás ütés nélkül (ah, S) < 2,5 m/s², toleranciafaktor (K) 1,5 m/s²
A Stanley Fat Max termékekre az élettartamuk lejártával a Stanley Europe visszavételi lehetőséget kínál. Ez
a szolgáltatás ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjük, juttassa el
készülékét egy megbízott szervizbe, amelyekről a Magyarországi Képviseletnél érdeklődhet.
CE megfelelőségi nyilatkozat
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi
Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
A Stanley Europe márkaszervizek listájáról, ill. az eladás
utáni szolgáltatásokról a következő internetes oldalon is
tájékozódhat: www.2helpU.com.
Akkumulátoros fúró-csavarozó - FMC600
A Stanley Europe kijelenti, hogy a „Műszaki adatok”
cím alatt ismertetett termékek megfelelnek a következő
irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Akkumulátorok
Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért forduljon
a Stanley Europe vállalathoz a következőkben megadott
vagy a kézikönyv végén megtalálható elérhetőségeken.
A Stanley Fat Max akkumulátorokat számos
alkalommal fel lehet tölteni. Hasznos élettartamuk
végén a környezetvédelmi előírások betartásával
ártalmatlanítsa őket.
♦
♦
Merítse le teljesen az akkumulátort, majd vegye ki
a szerszámból.
A NiCd, NiMH és Li-ion akkumulátorok újrahasznosíthatók. Juttassa el őket egyik márkaszervizbe vagy a helyi
hulladékhasznosító telepre.
Műszaki adatok
FMC600 (H1)
Feszültség
V DC
18
Üresjárati fordulatszám
min -1
0–400/0–1600
Maximális nyomaték
Nm
49,6
Tokmány kapacitása
mm
13
Maximális fúrási kapacitás
Fém/Fa
mm
13/38
Töltő
905998**
1. típus
906086**
1. típus
Felvett feszültség
VAC
230
230
Leadott feszültség
V DC
18
18
Áramerősség
A
1
2
Töltési idő kb.
perc
90 – 240
45 – 120
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV
Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállításáért
felelős személy; nyilatkozatát a Stanley Europe vállalat
nevében adja.
Kevin Hewitt
Alelnök, Global Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
2014/03/20
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi Stanley
képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
Emellett a hivatalos Stanley szervizek listája, illetve eladás
utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő honlapon érhetők el:
www.stanley.eu/3
Kérjük a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja
Stanley Fat Max készülékét a www.stanley.eu/3 oldalon,
annak érdekében, hogy jogosult legyen további két év
kiterjesztett garanciára. Az extra 2 év garanciára, mely
gyártási vagy anyaghibára vonatkozik, az oldalon kinyomtatott igazoló dokumentum átadásával jogosult a Stanley
márkaszervizben.
zst00234863 - 23-05-2014
8
MAGYAR
STANLEY FAT MAX JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Stanley Fat Max készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerzĘdés keretében vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy
a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet
és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes idĘtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt
Ęrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedĘnek) a jótállási jegyen fel kell
tüntetnie a termék típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben van
ilyen – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás idĘpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedĘ) nevében
eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzĘvel olvashatóan le kell
bélyegezni. Kérjük, kísérje ¿gyelemmel a jótállási jegy megfelelĘ érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthetĘ. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az Ön
részére értékesítĘ partnerünkhöz (kereskedĘhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történĘ átadás elmaradása
nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megĘrizni
a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerzĘdés létrejöttét igazoló
nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt magyar
nyelvĦ használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérĘ használat, átalakítás, szakszerĦtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb
a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási idĘn
belüli rendeltetésszerĦ használat mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (így különösen: fĦrészlánc,
fĦrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkezĘ hibákra, amelyek a hajtómĦ
meghibásodásához, vagy egyéb ebbĘl adódó károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredĘ hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Stanley Fat Max kiegészítĘ készülékek és tartozékok használatából adódnak amennyiben
a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok valamelyikére
vezethetę vissza.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idĘ a kijavítási idĘ azon részével, amely
alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerĦen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetĘségének határideje a terméknek vagy jelentĘsebb részének (motor állórész, forgórész, elektronika) kijavítása vagy
kicserélése esetén a kicserélt, kijavított termékre (jelentĘsebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkezĘ hiba tekintetében
újból kezdĘdik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstĘl) számított
három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerĦ használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba a rendeltetésszerĦ használatot akadályozza, fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követĘen az igény teljesíthetĘségérĘl azonnal nem nyilatkozunk, úgy három munkanapon belül kell
értesítenünk a fogyasztót a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, mĦszakilag hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy vissza¿zetésre kerül a vételár.
4) A jótállás alapján történĘ javítás során a forgalmazónak (kereskedĘnek)
törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelĘ
minĘségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat
a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
• a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel idĘpontját,
• a hiba okát
• a javítás módját
• a termék fogyasztó részére történĘ visszaadásának idĘpontját,
• a jótállás – kijavítás idĘtartamával meghosszabbított – új határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
ElsĘsorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentĘs
kényelmetlenség nélkül, megfelelĘ minĘségben és ésszerĦ határidĘn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az elĘírt módon történĘ kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint
– megfelelĘ árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerzĘdéstĘl (a hibás áru
visszaszolgáltatásával egyidejĦleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett
bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követĘ legrövidebb idĘn belül szíveskedjen azt
a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére ¿gyelemmel - megfelelĘ határidĘn belül, a fogyasztónak
okozott jelentĘs kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedĘ) üzletében érvényesítheti.
Gyártó:
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
MAGYAR
Stanley Black&Decker Hungary Kft
Iroda
Tel.
214-05-61
1016 Bp. Mészáros u 58/b.
Fax.
214-69-35
Központi Márkaszerviz
ElérhetĘség
ROTEL Kft.
1163 Bp. (Sashalom) Thököly út 17.
Tel/fax
service@rotelkft.hu
403-22-60, 404-00-14
www.rotelkft.hu
Garancián túli javító ill. garanciális átvevĘhelyek
Város
Szervizállomás
Cím
Telefon
Cegléd
Debrecen
Hajdúböszörmény
Kaposvár
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza
Pécs
Szeged
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
TápiószecsĘ
Megatool Kft.
Spirál-szerviz kft
Vill-For Szerviz Bt
Kaposvári Kisgépjavító és Ért. BT
Új-Technika Ker. és Szolg. Kft.
Charon Trade
Tóth Kisgépszerviz
Elektrió Kft.
Csavarker szerszámüzlet
Kisgép Center Bt.
Valido BT
Rotor Kft.
ÁCS.I Ker és Szolg Kft
2700, Széchenyi út 4.
4025, Nyugati út 5-7.
4220, Balthazár u. 26.
7400, FĘ u.30.
8800, Teleki út 20.
4400, Kállói út 85/b
4400, Vasgyár u.2/f
7623, Szabadság u.28.
6721, Brüsszeli krt.16.
8000, Széna tér 3.
5000 Dr Elek István u 5
9700, Vasút u.29.
2251, Pesti út 31-es fĘút
53/311-284
52443-000
52/561-135
82/318-574
93/310-498
42/460-154
42/504-082
72/555-657
62/542-870
22/340-026
20/4055711
94/317-579
29/446-615
03/2014
KICSERÉLT FėDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fĘdarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fĘdarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
JÓTÁLLÁSI JEGY
Stanley Fat Max
Rotel Kft. Központi
MAGYAR
Garanciális-és
Márkaszerviz
1163 Budapest (Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedĘ jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvénybĘl eredĘ jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
Forgalmazó neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés idĘpontja: .....................................
Javításra átvétel idĘpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás idĘpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
12
13
14
CZ
ZÁRUýNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUýNÝ LIST
CZ
H
mČsícĤ
hónap
12
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaĪy
Stempel
Podpis
SK
ýíslo série
Dátum predaja
Peþiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
H
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 MoĞciska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruþní opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záruþných opravách
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky
ýíslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés idĘpontja
Javítási idĘpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
munkalapszám
Jótállás új határideje
Aláírás
PL
Nr.
Data zgáoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
ýíslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
ýíslo
objednávky
Popis
poruchy
Peþiatka
Podpis
03/14
Podpis
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising