FMC650 | Stanley FMC650 JIGSAW Type H1 instruction manual

370001-31 LT
FMC650
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
11
3
4
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis „Stanley Fat Max“ siaurapjūklis skirtas medienai, plastikui ir lakštiniam metalui pjauti. Šis įrankis skirtas profesionaliam ir asmeniniam, neprofesionaliam naudojimui.
Saugos informacija
apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu
(RCD). Naudojant RCD, sumažėja elektros smūgio
pavojus.
3.
a.
Bendrieji įspėjimai darbui su elektriniais įrankiais
Įspėjimas! Perskaitykite visus saugos įspėjimus
ir visus nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau
pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros
smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo
pavojus.
Išsaugokite visus įspėjimus ir nurodymus ateičiai.
Sąvoka „elektrinis įrankis“ visuose toliau pateiktuose
nurodymuose reiškia pagrindinį, jungiamą į elektros lizdą (su
laidu) arba akumuliatorinį (belaidį) elektrinį įrankį.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Darbo vietos sauga
Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.
Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra nelaimingų
atsitikimų priežastimi.
Nenaudokite elektrinių įrankių aplinkoje, kur gali
kilti sprogimas, pavyzdžiui, ten, kur yra degiųjų
skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai įrankiai sukelia
kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai.
Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artyn
vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali blaškyti dėmesį ir
dėl to galite nesuvaldyti įrankio.
Elektros sauga
Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti elektros
lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su
įžemintais elektriniais įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai
ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros
smūgio pavojų.
Venkite kontakto su įžemintais paviršiais,
pavyzdžiui, vamzdžiais, radiatoriais, viryklėmis ir
šaldytuvais. Jei jūsų kūnas būtų įžemintas, elektros
smūgio pavojus padidėtų.
Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį įrankį patekęs vanduo
padidina elektros smūgio pavojų.
Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada
nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam ar
kištukui traukti. Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti arba
susinarplioję laidai padidina elektros smūgio pavojų.
Dirbdami su elektriniais įrankiais lauke, naudokite
tam pritaikytą ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke
tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus.
Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti
drėgnoje aplinkoje, naudokite maitinimo šaltinį,
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
Asmens sauga
Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės
sveika nuovoka, kai dirbate su elektriniu įrankiu.
Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę
arba veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų.
Dirbant su elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo
akimirkos ir galima sunkiai susižeisti.
Dėvėkite asmeninės saugos priemones. Visada
naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės
priemonės, pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai batai
neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo
pavojų.
Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą ir (arba)
įdėdami akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar
nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas
jo jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirštą
ant jų jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros tinklą,
kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų atsitikimų.
Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nuo jo
visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies
rizikuojate susižeisti.
Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau
suvaldyti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų rūbų
arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą
ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių dalių.
Judamosios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus.
Ei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių trauktuvus ir
dulkių surinkimo prietaisus, būtinai juos prijunkite
ir tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo
įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius
pavojus.
Elektrinių įrankių naudojimas ir priežiūra
Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite tinkamą įrankį.
Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite
darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas.
Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo jungiklis jo
neįjungia arba neišjungia. Bet kuris elektrinis įrankis,
kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas – jį
privaloma pataisyti.
Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų
pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus,
atjunkite šį elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio
ir/arba ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios
5
LIETUVIŲ
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
6
apsauginės priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti
elektrinį įrankį.
Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite
vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite jo
naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis
instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims.
Naudojami nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai
yra pavojingi.
Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar sutampa ir nestringa judamosios dalys,
ar nėra sulūžusių dalių ir kitų gedimų, kurie galėtų
turėti įtakos elektrinių įrankių veikimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia
sutaisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl
prastai prižiūrimų elektrinių įrankių.
Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Tinkamai
techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriais pjovimo
galais mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti.
Elektrinius įrankius, papildomus įtaisus ir smulkias
įrankių dalis (peilius, grąžtus ir kt.) naudokite
vadovaudamiesi šia instrukcija ir konkrečios
rūšies elektriniams įrankiams numatytu būdu,
atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia
atlikti. Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams nei
numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų situacijų.
Akumuliatoriaus maitinamų įrankių naudojimas ir
priežiūra
Įkraukite naudodami tik gamintojo nurodytą
kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui tinkantis kroviklis,
naudojamas kitai akumuliatoriaus kasetei krauti, gali
kelti gaisro pavojų.
Elektrinius įrankius naudokite tik su specialiai
jiems skirtais akumuliatoriais. Naudojant kitos rūšies
akumuliatorių kasetes, galima susižeisti arba sukelti
gaisrą.
Kai akumuliatorius nėra naudojamas, laikykite jį
toliau nuo kitų metalinių daiktų, pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų
mažų metalinių daiktų, dėl kurių gali kilti trumpasis
jungimas tarp kontaktų. Sulietę akumuliatoriaus
gnybtus galite nusideginti arba patirti gaisrą.
Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali
ištekėti skysčio; venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis
atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite vandeniu.
Jei skysčio pateko į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš
akumuliatoriaus ištekėjęs skystis gali sudirginti arba
nudeginti odą.
Techninė priežiūra
Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti
kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias
keičiamąsias dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros
įrankio darbą.
Papildomi įspėjimai darbui su elektriniais
įrankiais
Įspėjimas! Papildomi saugos įspėjimai dėl siaurapjūklių ir tiesinių siaurapjūklių naudojimo
♦
Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo dalys gali paliesti
paslėptus laidus, laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų.
laikymui skirtų paviršių. Pjovimo daliai prisilietus prie
„gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio
dalys gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.
♦ Naudokite spaustuvus arba kitą praktišką būdą
ruošiniui pritvirtinti ir prilaikyti ant stabilios platformos. Laikant ruošinį ranka arba atrėmus į kūną, jis
nėra stabilus, todėl galima prarasti kontrolę.
♦ Rankas laikykite atokiai nuo pjovimo vietos. Niekada jokiais būdais nekiškite rankų po ruošiniu. Pirštus
ir nykščius laikykite atokiai nuo slankiojančio pjūklo ir
pjūklo spaustuvų. Nebandykite stabilizuoti pjūklelio,
suimdami už pado.
♦ Ašmenys privalo būti aštrūs. Dėl atbukusių arba
pažeistų ašmenų pjovimo įrankis gali nukrypti arba,
veikiamas slėgio, užstrigti. Visada naudokite ruošinio
medžiagai ir pjovimo tipui tinkamą pjūklelio tipą.
♦ Pjaudami vamzdį arba vamzdyną, būtinai įsitikinkite, ar jame nėra vandens, elektros laidų ir pan.
♦ Nelieskite ruošinio arba pjūklo tuoj pat po įrankio
naudojimo. Jie gali būti labai įkaitę.
♦ Prieš gręždami sienas, grindis arba lubas, patikrinkite, ar tose vietose nėra nematomų pavojų.
♦ Atleidus jungiklį, pjūklas dar tebejudės. Prieš
padėdami įrankį į vietą, visada jį išjunkite ir palaukite,
kol pjūklelis visiškai sustos.
Įspėjimas! Palietus arba įkvėpus pjaunant kylančių dulkių,
gali kilti pavojus naudotojo ir šalia esančiųjų sveikatai. Dėvėkite specialias, nuo dulkių bei dūmų apsaugančias kaukes
ir užtikrinkite, kad taip pat būtų apsaugoti ir darbo vietoje
esantys arba į ją įeinantys žmonės.
♦ Numatytoji paskirtis aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus
papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant įrankį
ne pagal numatytąją paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo ir (arba) turtinės žalos pavojus.
Kitų asmenų sauga
♦
♦
Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai
naudotis šiuo įrankiu dėl savo psichikos, jutiminės arba
protinės negalios arba patirties bei žinių trūkumo, negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų saugumą
atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo prietaisu.
Kiti pavojai.
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų, kurie
gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose dėl saugos.
LIETUVIŲ
Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai
naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos
priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių
(judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, pjūklelius arba
priedus.
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką. Jeigu įrankį
reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai darykite
pertraukas.
♦ Klausos pablogėjimas.
♦ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių, susidariusių
naudojant įrankį (pavyzdžiui, apdirbant medieną, ypač
ąžuolą, beržą ir MDF).
♦
♦
Kraukite tik su įrankiu pateiktu krovikliu.
Išmesdami baterijas, vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje „Aplinkosauga“.
Nebandykite krauti apgadintų akumuliatorių.
Krovikliai
♦ Įrankio akumuliatoriui krauti naudokite tik su juo pateiktą „Black & Decker“ kroviklį. Kitų rūšių akumuliatoriai
gali sprogti ir sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
♦ Niekada nebandykite krauti vienkartiniam naudojimui
skirtų akumuliatorių.
♦ Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite naujais.
♦ Saugokite kroviklį nuo vandens.
♦ Neatidarykite kroviklio.
♦ Neardykite kroviklio.
Vibracija
Šis kroviklis skirtas naudoti tik patalpose.
Techninių duomenų skyriuje ir atitikties deklaracijoje pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės išmatuotos
standartiniu bandymų būdu pagal standartą EN 60745; jos
gali būti naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitais.
Nurodyta keliama vibracija taip pat gali būti naudojama
preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.
Prieš naudojimą perskaitykite šią naudojimo
instrukciją.
Įspėjimas! Faktinio elektrinio įrankio darbo metu keliama
vibracija gali skirtis nuo nurodytojo dydžio, priklausomai nuo
to, kokiais būdais naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis
gali viršyti nurodytąjį lygį.
Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos
priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB žmonių, darbe
reguliariai naudojančių elektrinius įrankius, apsaugai, reikia
atsižvelgti į vibracijos poveikio įvertinimą, faktines įrankio
naudojimo sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip
pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik
į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai įrankis būna
išjungtas ir kai jis veikia tuščiąja eiga.
Ant įrankio esantys ženklai
Ant įrankio rasite pavaizduotus šiuos simbolius:
Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo
pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo
instrukciją.
Papildomi nurodymai dėl akumuliatorių ir
kroviklių saugos
Akumuliatoriai
♦ Niekada jokiais būdais nebaldykite jų ardyti.
♦ Saugokite akumuliatorių nuo vandens.
♦ Nelaikykite tose vietose, kur temperatūra galėtų viršyti
40 °C.
♦ Kraukite tik esant 10 °C–40 °C aplinkos oro temperatūrai.
Elektros sauga
Šis kroviklis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo nereikia
įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo
įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą
įtampą. Niekada nebandykite keisti kroviklio bloko
kištuko įprastu elektros kištuku.
♦
Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti
pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti įgaliotasis „Stanley Fat Max“ techninės priežiūros centro darbuotojas.
Funkcijos
Šis įrankis turi kai kurias arba visas šias funkcijas:
1. Greičio reguliavimo jungiklis
2. Atlaisvinimo mygtukas
3. Pjūklelio fiksavimo svirtis
4. Pjūklelio veržtuvas
5. Pado pagrindas
6. Pjovimo paleidimo svirtis
7. Akumuliatorius
A pav.
8.
9.
Akumuliatoriaus kroviklis
Įkrovimo indikatorius
Surinkimas
Įspėjimas! Prieš montuodami, išimkite iš įrankio akumuliatorių ir įsitikinkite, ar pjūklelis nejuda. Naudoti pjūkleliai gali
būti įkaitę.
Pjūklelio įdėjimas ir išėmimas (B pav.)
♦
♦
Laikykite pjūklelį (10) dantukais į priekį.
Pakelkite pjūklelio fiksavimo svirtį (3).
7
LIETUVIŲ
♦
♦
♦
Iki galo įkiškite pjūklelio jungiamąjį galą į pjūklelio
veržtuvą (4).
Atleiskite svirtį.
Norėdami pjūklelį ištraukti (10), pakelkite pjūklelio
fiksavimo svirtį (3) ir ištraukite pjūklelį.
Dulkių surinkimo maišelio uždėjimas ir nuėmimas
(C pav.)
♦
♦
Norėdami įtaisyti akumuliatorių (7), laikykite jį ties
įrankyje esančiu lizdu. Įkiškite akumuliatorių į lizdą,
stumkite jį tol, kol jis užsifiksuos (išgirsite spragtelėjimą).
Norėdami išimti akumuliatorių, paspauskite jį atlaisvinantį mygtuką (11), tuo pat metu traukdami akumuliatorių iš lizdo.
Naudojimas
Įspėjimas! Įrankis darbą privalo atlikti pats, savaiminiu
greičiu. Nenaudokite jo jėga, norėdami darbą atlikti greičiau.
Įspėjimas! Niekada nenaudokite įrankio, kurio pado gaubtas yra atsilaisvinęs arba nuimtas.
Akumuliatoriaus krovimas (A pav.)
Akumuliatorių privaloma įkrauti prieš pirmą kartą naudojant
įrankį ir kaskart, kai jame nepakanka energijos darbui, kurį
pirmiau atlikti buvo lengva. Kraunamas akumuliatorius gali
įšilti; tai normalu ir nėra joks gedimas.
Įspėjimas! Akumuliatoriaus negalima krauti, kai aplinkos
temperatūra yra žemesnė nei 10 °C arba aukštesnė nei
40 °C. Rekomenduojama krauti esant maždaug 24 °C
temperatūrai.
Pastaba: Kroviklis nekraus akumuliatoriaus, jeigu
elementų temperatūra bus žemesnė nei 10 °C arba
aukštesnė nei 40 °C. Akumuliatorių reikia palikti kroviklyje; kroviklis automatiškai pradės krauti, kai elementų
temperatūra pakils arba nukris iki reikiamos ribos.
♦ Norėdami akumuliatorių (7) įkrauti, įkiškite jį į kroviklį
(8). Akumuliatorių į kroviklį pavyks įdėti tik vienu būdu.
Per daug nespauskite. Pasirūpinkite, kad akumuliatorius būtų iki galo įkištas į kroviklį.
♦ Prijunkite kroviklį prie elektros tinklo ir įjunkite jį.
Pradės žybčioti kontrolinė krovimo lemputė (9). Krovimas
yra baigtas, kai kontrolinė krovimo lemputė (9) nepertraukiamai šviečia žalia spalva. Kroviklį ir akumuliatorių galima
palikti sujungtus neribotam laikui. Retsykiais, kai kroviklis vis
papildomai įkrauna akumuliatorių, užsidega šviesos diodas.
♦ Kraukite išsikrovusį akumuliatorių 1 savaitę. Akumuliatoriaus tarnavimo laikas ženkliai sutrumpės, jeigu jis
bus laikomas iškrautas.
Akumuliatoriaus palikimas kroviklyje
Kai šviesos diodas šviečia, kroviklį ir akumuliatoriaus bloką
galima palikti sujungtus neribotam laikui. Kroviklis nuolat
palaikys maksimalų akumuliatoriaus įkrovimo lygį.
8
Kroviklio diagnostika
Jeigu kroviklis aptiks, kad akumuliatorius yra nusilpęs arba
sugadintas, krovimo indikatorius (9) ims greitai žybčioti
raudonai. Atlikite šiuos veiksmus:
♦ Iš naujo įdėkite akumuliatorių (7).
♦ Jeigu krovimo indikatorius ir toliau greitai žybčios raudonai, paimkite kitą akumuliatorių, kad nustatytumėte,
ar tinkamai vyksta krovimo procesas.
♦ Jeigu pakeistas akumuliatorius įkraunamas tinkamai,
reiškia originalus akumuliatorius yra sugedęs ir jį reikia
pristatyti į techninės priežiūros centrą perdirbimui.
♦ Jeigu naujas akumuliatorius rodo tokią pat indikaciją
kaip ir originalus akumuliatorius, atiduokite kroviklį
į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad jį patikrintų.
Pastaba: Akumuliatoriaus gedimo nustatymas gali
užtrukti iki 30 minučių. Jeigu akumuliatorius yra per
šaltas, raudonas šviesos diodas pakaitomis žybčios tai
greitai, tai lėtai, po vieną kartą kiekvienu greičiu, vėliau
ciklą kartojant.
Įjungimas ir išjungimas (D ir E pav.)
♦
Norėdami įjungti, pastumkite atlaisvinimo jungiklį (2)
į kairę, tada patraukite ir laikykite greičio reguliavimo
jungiklį (1).
♦ Jeigu norite išjungti, atleiskite greičio keitimo jungiklį
(1).
Įspėjimas! Neįjunkite ir neišjunkite įrankio, kol jis veikia
esant apkrovai.
Įspėjimas! Kai įrankio nenaudojate, visada pastumkite
atlaisvinimo jungiklį (2) į dešinę, fiksavimo padėtį.
Greičio reguliavimo valdiklis
Reguliuojamo greičio įjungimo/išjungimo jungiklis leidžia
pasirinkti įvairų greitį, nustatant kiekvienai medžiagai žymiai
tinkamesnį pjovimo tempą.
♦ Kuo smarkiau spausite svirtinį jungiklį (1), tuo didesnis
bus greitis.
Įstrižasis pjovimas (F, G ir H pav.)
Pado pagrindą galima nustatyti 45° įstrižumo kampu kairėn
arba dešinėn.
Norėdami nustatyti įstrižą kampą:
♦ Pateiktu šešiakampiu veržliarakčiu atlaisvinkite padą
laikantį varžtą (12), kad atlaisvintumėte pado pagrindą
(5).
♦ Pastumkite pado pagrindą (5) pirmyn, kad atlaisvintumėte nuo iš 0° kampo stabdiklio.
♦ Sukite pado pagrindą ir nustatykite jį norimu įstrižu
kampu (G pav.).
♦ Pastumkite pado pagrindą atgal, kad jį užfiksuotų
kairysis arba dešinysis stabdiklis.
♦ Pateiktu šešiakampiu veržliarakčiu užveržkite padą
laikantį varžtą (12), kad pado pagrindas (5) būtų užfiksuotas norimoje padėtyje.
LIETUVIŲ
Pastaba: Pagrindą gali pakreipti įstrižai į kairę arba dešinę
45° kampu.
Pjovimas (I pav.)
Šis siaurapjūklis turi tris pjovimo režimus: du orbitinius ir vieną tiesiaeigį. Orbitinio pjovimo metu pjūklelis juda veržliau;
jis skirtas minkštomis medžiagoms, pavyzdžiui, medienai
arba plastikui, pjauti. Orbitinis pjovimo būdas leidžia pjauti
greičiau, bet medžiaga pjaunama nelabai lygiai. Naudojant
orbitinio pjovimo režimą, pjūklelis pjovimo eigos metu juda
pirmyn, o taip pat aukštyn ir žemyn.
Įspėjimas! Orbitinio pjovimo niekada negalima naudoti
metalui arba kietmedžiui pjauti.
♦ Pastumkite pjovimo paleidimo mygtuką (6) į vieną iš
trijų pjovimo padėčių: 0, 1 ir 2.
♦ 0 padėtis reiškia tiesiaeigį pjovimą.
♦ 1 ir 2 yra orbitinio pjovimo padėtys.
♦ Pjovimo veržlumas didėja svirtį traukiant iš pirmos
į antrą padėtį, ir antroji padėtis užtikrina veržliausią
pjovimą.
Pjovimas
♦
♦
♦
♦
Įrankį visuomet laikykite abejomis rankomis.
Prieš pradėdami pjauti, leiskite įrankiui kelias sekundes
laisvai paveikti.
Pjaudami, įrankį spauskite nesmarkiai.
Jeigu įmanoma, dirbkite atrėmę pado pagrindą (5)
į ruošinį. Tuomet įrankį bus lengviau valdyti ir jis mažiau
vibruos, o pjūklelis bus apsaugotas nuo sugadinimo.
Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį
Bendroji informacija
♦
Pjaudami medieną, naudokite didelio greičio nuostatą,
pjaudami aliuminį ir PVC – vidutinio, o metalus (išskyrus
aliuminį) – mažo greičio nuostatą.
Sluoksniuotų medžiagų pjovimas
Kadangi pjūklelis pjauna judėdamas aukštyn, ruošinio
paviršius arčiausiai pado plokštės gali pleišėti.
♦ Naudokite pjūklelius smulkiais dantukais.
♦ Pjaukite iš atbulosios ruošinio pusės.
♦ Iš abiejų ruošinio pusių pritvirtinkite po medienos
arba kartono atraižą ir pjaukite visą šį „sumuštinį“, kad
ruošinys mažiau skilinėtų.
Metalo pjovimas
Atminkite, kad pjaunant metalą, laiko sugaištama žymiai
daugiau nei pjaunant medieną.
♦ Naudokite metalui pjauti tinkamą pjūklelį. Naudokite
smulkiadantį pjūklelį juodiesiems metalams, o stambiadantį – spalvotiesiems metalams pjauti.
♦ Pjaudami ploną metalo lakštą, iš atbulosios ruošinio
pusės pritvirtinkite medienos atraižą ir pjaukite visą šį
„sumuštinį“.
♦
Pjovimo liniją patepkite alyva.
Priedai
Įrankio veikimas priklauso nuo naudojamo priedo. „Stanley
Fat Max“ priedai yra pagaminti laikantis aukštos kokybės
standartų ir skirti pagerinti įrankio eksploatacines savybes.
Naudojant šiuos priedus, įrankis veiks geriausiai.
Šiame įrankyje galima naudoti pjūklelius ir su „U“, ir su „T“
formos jungiamaisiais galais.
Techninė priežiūra
Šis elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant
minimalios techninės priežiūros. Įrankis tarnaus kokybiškai ir
ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
Įspėjimas! Prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros
darbus, išjunkite įrankį ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.
♦ Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu skudurėliu
išvalykite įrankio ir kroviklio ventiliacijos angas.
♦ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio
korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamųjų arba tirpiklių
pagrindu pagamintų valiklių.
♦ Retkarčiais patepkite pjūklelio atraminio velenėlio ašį
lašeliu alyvos.
Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės
Karalystės ir Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
♦ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
♦ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko gnybto,
turinčio įtampą.
♦ Mėlyną laidą junkite prie elektros kištuko neutralaus
gnybto.
Įspėjimas! Prie įžeminimo įvado nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama su aukštos
kokybės kištukais. Rekomenduojamas saugiklis: 5 A.
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima
išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį
„Stanley Fat Max“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau
nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti ir panaudoti iš naujo.
Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą ir
naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas atskiras
elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių
atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali
paimti prekybos atstovai.
9
LIETUVIŲ
EB atitikties deklaracija
„Stanley Europe“ surenka senus naudotus „Stanley Fat Max“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami
pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę
su vietine „Stanley Europe“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas
įgaliotųjų „Stanley Europe“ įrangos remonto dirbtuvių bei
tiksli informacija apie mūsų produktų techninės priežiūros
centrus, jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.
Akumuliatoriai
„Stanley Fat Max“ akumuliatoriai yra įkraunami.
Fiziškai nusidėvėjusius akumuliatorius privaloma
išmesti taip, kad nebūtų daroma žala gamtai:
♦
♦
MAŠINŲ DIREKTYVA
Akumuliatorinis siaurapjūklis – FMC650
„Stanley Europe“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti
„Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka: 2006/42/EB,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2004/108/EB ir
2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis
į „Stanley Europe“ atstovą toliau nurodytu adresu arba
žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją.
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją „Stanley Europe“.
Visiškai iškraukite akumuliatorių, o tada ištraukite jį iš
įrankio.
NiCd, NiMH ir ličio jonų akumuliatorius galima perdirbti
ir pakartotinai panaudoti. Grąžinkite juos įgaliotajam
remonto atstovui arba atiduokite į vietos surinkimo
punktą.
Kevin Hewitt
Generalinio technikos
direktoriaus pavaduotojas
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium (Belgija)
2014.02.12
Techniniai duomenys
FMC650 (H1)
Vdc
18
Greitis be apkrovos
min -1
0–2 500
Takto ilgis
mm
19
Mediena
mm
55
Plienas
mm
8
Aliuminis
mm
20
Svoris
kg
2,62
Įtampa
Maks. pjūvio gylis
Kroviklis
905765** 1 tip.
Įvesties įtampa
VAC
220-240
Išvesties įtampa
V DC
20 (maks.)
Elektros srovės stiprumas
Apyt. krovimo laikas
A
2
min
120
Akumuliatorius
FMC688L
Įtampa
V DC
18
Galia
Ah
4,0
Tipas
Ličio jonų
LpA (garso slėgis) 84,5 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
LWA (garso galia) 95,5 dB(A), paklaida (K) 3 dB(A)
Bendros vibracijos vertės (triašio vektoriaus suma) pagal EN 60745:
Plokščių pjovimas (ah, B) 6 m/s², paklaida (K) 1,5 m/s²
Metalo lakštų pjovimas (ah, M) 4,3 m/s², paklaida (K) 1,5 m/s²
10
Garantija
Bendrovė „Stanley Europe“ yra užtikrinta savo gaminių
kokybe ir siūlo išskirtinę garantiją šio gaminio naudotojams.
Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepažeidžia jūsų, privataus neprofesionalaus vartotojo sutartinių arba įstatyminių
teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos valstybių narių
ir Europos laisvos prekybos zonos teritorijose.
VISAVERTĖ VIENŲ METŲ GARANTIJA
Jeigu šis „Stanley Fat Max“ gaminys sugestų dėl medžiagų
arba gamybos defektų per 12 mėnesių nuo pirkimo datos,
bendrovė „Stanley Europe“ garantuoja nemokamą visų
sugedusių dalių pakeitimą arba, savo nuožiūra, nemokamą
viso prietaiso pakeitimą, su sąlyga, kad:
♦ gaminys nebuvo netinkamai naudojamas – buvo naudojamas pagal šią naudojimo instrukciją;
♦ gaminys buvo saugotas nuo nusidėvėjimo;
♦ jo nebandė taisyti neįgaliotieji asmenys;
♦ pateiktas šio gaminio įsigijimą patvirtinantis dokumentas.
♦ „Stanley Fat Max“ gaminys grąžinamas pilnai sukomplektuotas, su visomis originaliomis sudedamosiomis
dalimis.
Jeigu norite pateikti pretenziją, susisiekite su savo pardavėju
arba artimiausiu įgaliotuoju „Stanley Fat Max“ techninės
priežiūros centru, nurodytu „Stanley Fat Max“ kataloge, arba
susisiekite su mūsų „Stanley“ biuru šiame vadove nurodytu
adresu. Įgaliotųjų „Stanley Fat Max“ atstovų sąrašą, o taip
pat visą informaciją apie mūsų garantinio aptarnavimo
paslaugas rasite internete adresu: www.stanley.eu/3.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
d.
Ваш лобзик Stanley Fat Max предназначен для распила
дерева, пластика и листового металла. Этот инструмент предназначен как для профессионалов, так и для
использования непрофессионалами.
Правила техники безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Прочтите инструкции по технике
безопасности и руководство по эксплуатации
полностью. Несоблюдение представленных
ниже правил и инструкций может привести
к поражению электрическим током, пожару и/
или серьезной травме.
Сохраните все инструкции для последующего обращения к ним. Термин "электроинструмент" во всех
приведенных ниже предупреждениях относится к питаемому от электросети (проводному) или от аккумуляторов (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
Безопасность на рабочем месте
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошую освещенность. Захламление
или плохое освещение на месте работы может
привести к несчастным случаям.
Не используйте электроинструмент во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли. Искры, которые появляются при работе электроинструментов
могут привести к воспламенению пыли или паров.
Не разрешайте детям и посторонним лицам
находиться рядом с вами при работе с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы можете
потерять контроль над инструментом.
Электрическая безопасность
Сетевые вилки должны соответствовать
розеткам. Никогда не меняйте вилку инструмента. Не используйте переходники к вилкам
для электроинструментов с заземлением.
Использование оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой розетки снижает
риск поражения электрическим током.
Следует избегать контакта с заземленными
поверхностями - такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы будете заземлены, увеличивается риск поражения электрическим током.
Не допускайте нахождения электроинструментов под дождем или в условиях повышенной
влажности. При попадании воды в электроинструмент риск поражения электротоком возрастает.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
Необходимо бережно обращаться со шнуром
питания. Никогда не используйте кабель для
переноски инструмента, не тяните за него, пытаясь отключить инструмент от сети. Держите
кабель подальше от источников тепла, масла,
острых углов или движущихся предметов.
Поврежденный или запутанный шнур питания повышает риск поражения электротоком.
При работе с электроинструментом вне помещения необходимо пользоваться удлинительным кабелем, рассчитанным на эксплуатацию
вне помещения. Использования шнура питания,
пригодного для использования вне помещения,
снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации электроинструмента в местах с повышенной влажностью
используйте устройство защиты от токов
замыкания на землю (RCD). Использование УЗО
сокращает риск поражения электрическим током.
Обеспечение индивидуальной безопасности
При работе с электроинструментом сохраняйте
бдительность, следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым смыслом. Не работайте с электроинструментом если вы устали,
находитесь в состоянии наркотического,
алкогольного опьянения или под воздействием
лекарственных средств. Невнимательность при
работе с электроинструментом может привести
к серьезным телесным повреждениям.
Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные очки.
Средства защиты, такие как противопылевая
маска, обувь с не скользящей подошвой, каска
и защитные наушники, используемые при работе,
уменьшают риск получения травм.
Примите меры для предотвращения случайного
включения. Убедитесь в том, что выключатель
находится в положении выкл., прежде чем
подключать инструмент к источнику питания и/
или аккумуляторной батарее, поднимать или
переносить его. Если при переноске электроинструмента ваш палец находится на выключателе
или если электроинструмент подключен к сети,
могут произойти несчастные случаи.
Уберите все регулировочные или гаечные
ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных поверхностей. Обувь должна быть
удобной, чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
12
Надевайте подходящую одежду. Избегайте
носить свободную одежду и ювелирные
украшения. Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали под движущиеся детали. Возможно наматывание свободной
одежды, ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
При наличии устройств для подключения
оборудования для удаления и сбора пыли необходимо обеспечить правильность их подключения и эксплуатации. Использование пылесборника сокращает риски, связанные с пылью.
Эксплуатация электроинструмента и уход за
ним
Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент,
в соответствии с назначением. Правильно
подобранный электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при стандартной
нагрузке.
Не используйте электроинструмент, если не
работает его выключатель. Любой инструмент,
управлять выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
Перед выполнением любой регулировки, заменой дополнительных приспособлений или
хранением электроинструмента отключите
устройство от сети или извлеките батарею из
устройства. Такие превентивные меры безопасности сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемый электроинструмент
в недоступном для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не имеющим соответствующих навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями. Электроинструмент
представляет опасность в руках неопытных пользователей.
Обслуживание электроинструментов. Проверьте движущиеся детали на несоосность
или заклинивание, поломку либо какие-либо
другие условия, которые могут повлиять на
эксплуатацию электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде чем приступить к эксплуатации инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство несчастных
случаев происходит с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Содержите режущий инструмент в остро заточенном и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за которым хорошо
следят и который хорошо заточен, значительно
меньше, а работать с ним легче.
g.
Используйте данный электроинструмент,
а также дополнительные приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями
и с учетом условий и специфики работы. Использование электроинструмента для выполнения
операций, для которых он не предназначен, может
привести к созданию опасных ситуаций.
5.
Использование аккумуляторных электроинструментов и уход за ними
Используйте для зарядки аккумуляторной батареи только указанное производителем зарядное
устройство. Использование зарядного устройства
определенного типа для зарядки других батарей
может привести к пожару.
Используйте для электроинструмента только
батареи указанного типа. Использование других
аккумуляторных батарей может стать причиной
травмы и пожара.
Избегайте попадания внутрь батареи скрепок,
монет, ключей, гвоздей, болтов или других мелких металлических предметов, которые могут
вызывать замыкание ее контактов/ Короткое
замыкание контактов батареи может привести к пожару или получению ожогов.
При повреждении батареи, из нее может вытечь
электролит. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. При попадании
жидкости в глаза обратитесь за медицинской
помощью. Жидкость, находящаяся внутри батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Техническое обслуживание
Обслуживание электроинструмента должно
выполняться только квалифицированным техническим персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого инструмента.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Дополнительные правила техники
безопасности при использовании циркулярной
пилы
♦
♦
Удерживайте инструмент за изолированные
поверхности захватывания при выполнении
работ, во время которых имеется вероятность
контакта инструмента со скрытой электропроводкой. Если вы держитесь за металлические
детали инструмента в случае перерезания находящегося под напряжением провода возможно
поражение оператора электрическим током.
Используйте зажимы или другие уместные
средства фиксации обрабатываемой детали на
стабильной опоре. Держать деталь на весу или
РУССКИЙ ЯЗЫК
в руках перед собой неудобно и это может привести к потере контроля над инструментом.
♦ Держите руки подальше от зоны распила.
Никогда не наклоняйтесь над рабочей деталью. Не
ставьте пальцы около места прохождения лезвия
и крепления диска. Не устанавливайте пилу, удерживая ее за основание.
♦ Следите за тем, чтобы пилы были острыми.
Тупые или поврежденные полотна могут привести
к тому, что пила отклонится или заклинит под
давлением. Всегда используйте пилы соответствующего типа для разных рабочих деталей и типа
распила.
♦ При распиле трубы или трубопровода убедитесь в том, что в них нет воды, не проходит
электропроводка и т.п.
♦ Не трогайте рабочую деталь и лезвие пилы сразу после того как закончите работу. Они могут
сильно нагреваться.
♦ Перед тем, как делать отверстия в стенах, полах
или потолках проверьте места прохождения
проводки и трубопроводов.
♦ Ножовочное полотно продолжает перемещаться после того, как будет отпущен курок. Всегда
выключайте инструмент и подождите, пока пила
полностью остановится перед тем, как положить
инструмент.
Внимание! Контакт или вдыхание пыли, которая может
образоваться при шлифовке, представляет опасность
здоровью оператора и тех, кто находиться поблизости.
Надевайте противопылевую маску, которая специально
предназначена для защиты от пыли и испарений, и обеспечивает защиту для людей, выполняющих эту работу
или находящихся в зоне проведения работ.
♦ Далее в руководстве приводятся виды работ, для
которых предназначен данный инструмент. Применение любых принадлежностей и приспособлений,
а также выполнение любых операций помимо тех,
которые рекомендованы данным руководством,
может привести к травме.
Безопасность окружающих
♦
♦
Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или ментальными
возможностями, а также лицами без достаточного
опыта и знаний, если только они не делают этого
под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с данным устройством.
Остаточные риски.
Помимо тех рисков, что указаны в правилах техники
безопасности, при использовании инструмента могут
возникнуть дополнительные остаточные риски. Это
может произойти при неправильной эксплуатации или
продолжительном использовании инструмента и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. Это включает:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/движущихся частей.
♦ Травмы, которые могут произойти в результате
смены деталей, лезвий или аксессуаров.
♦ Травмы, связанные с продолжительным использованием инструмента. При использовании любого
инструмента в течение продолжительного периода
времени не забывайте делать перерывы.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Угроза здоровью, связанная с вдыханием пыли,
которая образуется при пользовании этим инструментом (например, при работе с деревом, особенно
дубом, березой и МДФ.)
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные в технических спецификациях и заявлении о соответствии были
измерены в соответствии с стандартным методом
тестирования EN 60745 и может быть использована
для сравнения инструментов. Заявленное значение
эмиссии вибрации также может использоваться при
предварительной оценке воздействия вибрации.
Внимание! Значение эмиссии вибрации в каждом конкретном случае применения электроинструмента может
отличаться от заявленного в зависимости от того, каким
образом используется инструмент. Уровень вибрации
может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени
безопасности, предусмотренного 2002/44/EC для защиты людей регулярно пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования и способ
использования инструмента, а также учитывать все
этапы цикла работы, когда инструмент выключается,
когда он работает на холостом ходу, а также время
переключения с одного режима на другой.
Условные обозначения на инструменте
На инструмент нанесены следующие обозначения:
Внимание! Во избежании риска получения
травм, прочитайте инструкцию по применению.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности при работе с батареями и зарядными устройствами
6.
7.
Аккумуляторы
♦ Никогда не пытайтесь разобрать аккумуляторы.
♦ Не подвергайте аккумуляторы воздействию дождя.
♦ Не оставляйте инструмент в местах, где температура превышает 40 °C.
♦ Заряжайте только при температуре 10 °C - 40 °C.
♦ Заряжайте аккумуляторы только с зарядным
устройством, которое прилагается к инструменту.
♦ При утилизации аккумуляторов следуйте инструкциям, указанным в разделе "Защита окружающей
среды".
рис. А
Не пытайтесь заряжать поврежденные
аккумуляторные батареи.
Зарядные устройства
♦ Используйте свое зарядное устройство Stanley
Fatmax только для зарядку аккумулятора инструмента, с которым оно поставлялось. Использование аккумуляторов другого типа может привести
к взрыву, травме и повреждениям.
♦ Не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.
♦ Немедленно заменяйте поврежденный шнур питания.
♦ Не подвергайте аккумуляторы воздействию воды.
♦ Не вскрывайте аккумуляторы.
♦ Не вскрывайте аккумуляторы.
Зарядное устройство можно использовать
только в помещении.
Перед началом работы прочтите руководство
по эксплуатации.
Электрическая безопасность
Ваше зарядное устройство имеет двойную
изоляцию, поэтому заземления не требуется.
Необходимо обязательно убедиться в том,
что напряжение источника питания соответствует указанному на шильдике. Никогда не
пытайтесь заменить зарядное устройство на
обычную сетевую розетку.
♦
Если поврежден сетевой шнур, его нужно заменить
у производителя или в авторизованном сервисном
центре Stanley Fat Max, чтобы избежать проблем.
Характеристики
В этом инструменте есть:
1. Курковый переключатель с регулятором скорости
2. Кнопка выключения с арретиром
3. Блокировка ножовочного полотна
4. Зажим режущего диска
5. Опорная платформа
14
8.
9.
Кнопка активации распила
Аккумуляторная батарея
Батарея заряжена
Индикаторы зарядки
Сборка
Внимание! Перед сборкой снимите аккумулятор
с инструмента и убедитесь в том, что диск остановился.
Диск после работы может сильно нагреваться.
Установка и снятие ножовочного полотна
(рис. В)
♦
♦
♦
♦
♦
Держите ножовочное полотно (10) зубчиками
вперед.
Поднимите рычаг фиксации ножовочного полотна
(3) вверх.
Вставьте хвостовик ножовочного полотна в зажим
(4) до конца.
Отпустите рычаг.
Чтобы снять ножовочное полотно (10), поднимите
рычаг фиксации ножовочного полотна (3) вверх
и вытяните полотно.
Установка и снятие аккумуляторной батареи
(рис. С)
♦
♦
Для установки аккумуляторной батареи (7) совместите ее с батарейным отсеком инструмента.
Вставьте аккумуляторную батарею в батарейный
отсек и нажмите на нее, чтобы она встала на место.
Для извлечения батареи нажмите кнопку открывания батарейного отсека (11), одновременно
вытягивая ее наружу.
Использование
Внимание! Пусть инструмент работает в обычном
режиме. Не прилагайте слишком большое усилие.
Внимание! Никогда не используйте инструмент со
снятым или ослабленным основанием.
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. A)
Перед первым использованием аккумулятор нужно
зарядить, и делать это всякий раз, когда чувствуете, что
для выполнения работы не хватает мощности инструмента. Во время зарядки аккумулятор нагревается, это
нормально и не говорит о неисправности.
Внимание! Не заряжайте батарею при температуре
окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °C. Рекомендуемая температура при зарядке: около 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не заряжает
аккумулятор если температура аккумуляторного
элементы меньше 10 °C или больше 40 °C. Аккумулятор нужно оставить в зарядном устройстве и за-
РУССКИЙ ЯЗЫК
рядка начнется автоматически, когда температура
аккумуляторного элемента станет нормальной.
♦ Для зарядки аккумулятора (7), вставьте его в зарядное устройство (8). Аккумулятор устанавливается
в зарядное устройство только одним способом. Не
прилагайте слишком большое усилие. Проследите, чтобы батарея полностью вошла в зарядное
устройство.
♦ Подключите зарядное устройство к сети и включите его.
Начнет мигать индикатор зарядки (9). Зарядку завершена если индикатор зарядки (9) будет непрерывно
гореть. Зарядное устройство и аккумулятор можно
оставить подключенными на неопределенное время.
Когда зарядка аккумулятора завершится, загорится
зеленый светодиод .
♦ Заряжайте разряженные аккумулятора раз в неделю. Срок службы аккумулятора значительно
уменьшается если его хранить в разряженном
состоянии.
Оставление аккумулятора в зарядном
устройстве
Зарядное устройство и аккумулятор можно оставить
подключенными к сети с горящим светодиодным индикатором. Зарядное устройство сохранит заряженный
аккумулятор.
Диагностика зарядного устройства
Если зарядное устройство обнаруживает, что аккумулятор неисправен или поврежден, индикатор зарядки (9)
быстро замигает красным светом. Сделайте следующее:
♦ Переустановите аккумулятор (7).
♦ Если индикаторы зарядки постоянно мигают
красным светом, попробуйте установить другой
аккумулятор, чтобы выяснить, нормально ли работает зарядное устройство.
♦ Если другие аккумулятора заряжаются нормально,
то проблема в аккумуляторах и их нужно вернуть
в сервисный центр для переработки.
♦ Если новый аккумулятор показывает тоже, что
и оригинальные, проверьте зарядное устройство
в авторизованном сервисном центре.
Примечание: На проверку исправности аккумулятора может уйти до 30 минут. Если аккумулятор очень
горячий или очень холодный, светодиод будет
мигать красным светом, то быстро, то медленно
по одному миганию на каждой скорости и затем
повторять.
♦
Чтобы выключить инструмент нажмите на спусковой выключатель (1).
Внимание! Не включайте и не выключайте инструмент
под нагрузкой.
Внимание! Всегда сдвигайте блокиратор выключателя
(2) вправо, в положение блокировки инструмента, если
он не используется.
Регулятор скорости
Переключатель скорости предлагает несколько
скоростей для улучшения скорости резки в разных
материалах.
♦ Скорость определяется силой нажатия на спусковой курок (1).
Резка под углом (рис. F, G & H)
Опорная плита может быть установлена на левую или
правую сторону под углом 45°.
Для установки угла наклона:
♦ Ослабьте стопорный болт опорной плиты (12)
используя прилагаемый торцевой ключ для разблокировки опорной плиты (5).
♦ Сдвиньте опорную плиту (5) вперед чтобы освободить ее с 0°фиксируемого положения.
♦ Поверните опорную плиту на нужный угол (рис. G).
♦ Сдвиньте опорную плиту назад для того, чтобы
установить ее в левое или правое положение.
♦ Затяните стопорный болт опорной плиты (12)
используя прилагаемый торцевой ключ для блокировки опорной плиты (5) в нужном положении.
Примечание: Опорную плиту можно наклонить влево
или вправо и закрепить под углом в 45°.
Резка (Рис. I)
Включение и выключение (Рис. D и E)
В этом лобзике есть три режима резки, два планетарный и один прямой. При орбитальной резке ножовочное
полотно движется очень резко и он предназначен для
резки мягких материалов, таких как дерево или пластик.
Орбитальная резка делает быстрые распилы, но не
очень гладкими поверхностями распила на материале.
При орбитальной резке ножовочное полотно движется
вперед во время распила, а не только вверх и вниз.
Внимание! Никогда не распиливайте на режиме орбитальной резки метал или твердые породы дерева.
♦ Установите кнопку режима резки (6) в одно из трех
положений резки: 0, 1 и 2.
♦ Положение 0 для прямого распила.
♦ Положение 1 и 2 для орбитального распила.
♦ Агрессивность разреза увеличивается по мере
наклона и регулируется от 1 до 2, на 2 положении
резка будет самой агрессивной.
♦
Резка
Для включения отодвиньте блокиратор выключателя (2) влево и затем нажмите и удерживайте
спусковой выключатель с регулятором скорости (1).
♦
Всегда держите пилу двумя руками.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
Прежде чем приступить к резке, дайте поработать
пиле несколько секунд без нагрузки.
Прилагайте некоторую силу к инструменты во
время выполнения распила.
По возможности, прижимайте подошву (5) пилы
к поверхности, обрабатываемой детали. Это
позволит улучшить управление инструментом
и уменьшает вибрацию, а также предупреждает
повреждение диска.
Советы по оптимальному использованию
Общие указания
♦
Для распила дерева используется более высокая
скорость, для распила алюминия и ПВХ используется средняя скорость, а на низкой скорости можно
пилить остальные металлы, кроме алюминия.
Распил ламината
При распиле с движением ножовочного полотна
вверх-вниз, возможно расщеплении на поверхности,
прилегающей к опорной поверхности.
♦ Используйте ножовочное полотно с мелкими зубцами.
♦ Делайте распил с обратной стороны рабочей поверхности.
♦ Чтобы свести к минимуму расщепление, прижмите
деревянные бруски или плотный картон с обеих
сторон обрабатываемой детали и пилите через
этот сандвич.
Резка металла
Будьте готовы к тому, что на резку металла потребуется
больше времени, чем на резку дерева.
♦ Используйте диск, который подходит для резки
металла. Используйте диск с мелкими зубцами
для черный металлов, а диски с более крупными
зубцами для цветных металлов.
♦ При резке тонколистовой стали прижмите деревянный брусок с обратной стороны рабочей детали
и режьте его их вместе.
♦ Вдоль линии разреза нанесите слов смазки.
Дополнительные приспособления
Работа вашего инструмента зависит от используемой
оснастки. Оснастка Stanley Fat Max разработана по
самым высоким стандартам, которые разработаны для
того, чтобы улучшить характеристики работы инструмента. Используя эту оснастку вы получите максимальную производительность от своего инструмента.
Этот инструмент подходит для ножовочных полотен
с U-образным и T-образным хвостовиком.
16
Техническое обслуживание
Ваш инструмент имеет длительный срок эксплуатации
и требует минимальных затрат на техобслуживание.
Для длительной безотказной работы необходимо
обеспечить правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
Внимание! Перед выполнением обслуживания выключить инструмент и отключите инструмент от сети.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
и зарядное устройство с помощью мягкой щетки
или сухой тканевой салфетки.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя с помощью
влажной салфетки. Не используйте никакие абразивные чистящие средства или средства на основе
растворителей.
♦ Время от времени нанесите масло на ось ролика
поддержки ножовочного полотна.
Замена штепсельной вилки (только для
Великобритании и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
♦ Осторожно снимите старую вилку.
♦ Подсоедините коричневый провод к терминалу
фазы в новой вилке.
♦ Подсоедините синий провод к нулевому терминалу.
Внимание! Заземления не требуется. Соблюдайте
инструкции по установке вилки, которые предусмотрены к вилкам высокого качества. Рекомендованный
предохранитель: 5 A.
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Это изделие нельзя
утилизировать с обычным бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш инструмент
Stanley Fat Max требует замены или он вам больше не
нужен, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Утилизацию этого продукта нужно производить
в пунктах раздельного сбора мусора.
Система раздельного сбора отработавших
изделий и упаковочных материалов позволяет
перерабатывать их и использовать повторно.
Повторное использование материалов, подвергаемых вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от загрязнений
и сокращает потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают раздельный сбор электроприборов и бытового мусора
на муниципальных свалках или сдачу его продавцам
у которых вы покупали свой продукт.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Stanley Europe осуществляют прием на утилизацию
изделий Stanley Fat Max по окончании срока их службы.
Чтобы воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по ремонту,
который занимается сбором этих продуктов от имени
компании.
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись в местное
представительство компании Stanley Europe по адресу,
указанному в настоящем руководстве. Кроме того,
список авторизованных агентов по ремонту Stanley
Europe и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на веб-сайте:
www.2helpU.com.
Аккумуляторы
Аккумуляторы Stanley Fat Max можно перезаряжать много раз. По окончании срока эксплуатации батареи ее следует утилизировать,
соблюдая при этом необходимые меры по
защите окружающей среды:
♦
Полностью разрядите батарею и отсоедините ее от
инструмента.
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат вторичной переработке. Сдайте их нашему дилеру или
в местный центр вторичной переработки.
♦
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора),
определенные в соответствии со стандартом EN 60745:
Распил доски (ah, B) < 6 м/с², погрешность (K) 1,5 м/с²
Распил листового металла (ah, M) < 4,3 м/с², погрешность (K) 1,5 м/с²
Заявление о соответствии нормам ЕС
MACHINERY DIRECTIVE
Беспроводной лобзик - FMC650
Stanley Europe заявляет, что продукция, описанная
в “технических характеристиках” соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Эти продукты также соответствуют Директиве 2004/108/
EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией
обращайтесь в компанию Stanley Europe по адресу,
указанному ниже или приведенному на задней стороне
обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную
декларацию по поручению компании Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Вице-президент Obsah
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Бельгия
12.02.2014
Технические характеристики
FMC650 (H1)
В пост. тока
18
мин -1
0 - 2500
мм
19
Дерево
мм
55
Сталь
мм
8
Алюминий
мм
20
Вес
кг
2,62
Напряжение
Скорость без нагрузки
Длина хода
Максимальная глубина распила
Зарядное устройство
905765** typ. 1
Входное напряжение
Вперем. тока
220-240
Выходное напряжение
В пост. тока
20 (Макс.)
Ток
Приблизительное время зарядки
A
2
мин
120
Аккумуляторная батарея
Напряжение
Емкость
Тип
FMC688L
В пост. тока
18
Ач
4,0
ионно-литиевый
LpA (акустическое давление) 84,5 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
LpA (акустическое давление) 95,5 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
Гарантия
Stanley Europe уверены в качестве своих продуктов
и предлагает замечательную гарантию для пользователей продукта. Это заявление о гарантии дополнительное и ни в коей мере не причиняет вред Вашим
договорным и юридическим правам. Гарантия действует
на территории стран-членов ЕС и Европейской зоне
свободной торговли.
ПОЛНАЯ ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ
Если продукт Stanley Fat Max оказался дефектным
в результате использования недоброкачественных
материалов или качества выполнения работ в течение
12 месяцев с даты покупки, Stanley Europe гарантирует
замену всех неисправных деталей бесплатно или - по
нашему усмотрению – замену устройства бесплатно,
при условии что:
♦ Продукт не использовали не по назначению и с нарушением инструкций руководство по эксплуатации.
♦ Продукт имеет следы нормального износа;
♦ Не было предпринято попыток ремонта, выполненного неавторизованным специалистом;
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
Предоставлен чек о покупке.
Продукт Stanley Fat Max должен быть возвращен
в полной комплектации и со всеми оригинальными
комплектующими
Если вы хотите заявить претензию, обратитесь к продавцу и уточните местонахождения ближайшего авторизованного дилера Stanley Fat Max в каталоге Stanley
Fat Max или обратитесь в местный офис Stanley Fat Max
по адресу, указанному на упаковке или в руководстве по
эксплуатации. Список авторизованных дилеров Stanley
Fat Max и подробности о нашем после продажном
обслуживании вы найдете в интернете на сайте:
www.stanley.eu/3.
zst00234882 - 11-06-2014
18
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising