FMC650 | Stanley FMC650 JIGSAW Type H1 instruction manual

371001-69 LV
FMC650
Latviešu
(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
12
3
4
LATVIEŠU
Paredzētā lietošana
e.
Šis Stanley Fat Max figūrzāģis ir paredzēts koksnes, plastmasas un metāla lokšņu zāģēšanai. Instruments paredzēts
profesionālai un personīgai lietošanai.
Drošības norādījumi
f.
Vispārīgi elektroinstrumenta drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Izlasiet visus drošības brīdinājumus
un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās
strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt
smagus ievainojumus.
Saglabājiet visus brīdinājumus un norādījumus turpmākām uzziņām. Termins „elektroinstruments” visos turpmākajos brīdinājumos attiecas uz šo elektroinstrumentu (ar
vadu), ko darbina ar elektrības palīdzību, vai ar akumulatoru
darbināmu elektroinstrumentu (bez vada).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Drošība darba zonā
Rūpējieties, lai darba zona būtu tīra un labi apgaismota. Nesakārtotā un vāji apgaismotā darba zonā var
rasties negadījumi.
Elektroinstrumentus nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu
šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai
izgarojumu tvaikus.
Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvumā
atrasties bērniem un nepiederošām personām.
Novēršot uzmanību, jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.
Elektrodrošība
Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst
pārveidot. Iezemētiem elektroinstrumentiem
nedrīkst izmantot pārejas kontaktdakšas. Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada
mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.
Nepieskarieties iezemētām virsmām, piemēram,
caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.
Ja jūsu ķermenis ir iezemēts, pastāv lielāks elektriskās
strāvas trieciena risks.
Elektroinstrumentus nedrīkst pakļaut lietus vai
mitru laika apstākļu iedarbībai. Ja elektroinstrumentā
iekļūst ūdens, palielinās elektriskās strāvas trieciena
risks.
Lietojiet vadu pareizi. Nekad nepārnēsājiet,
nevelciet vai neatvienojiet elektroinstrumentu no
kontaktligzdas, turot to aiz vada. Netuviniet vadu
karstuma avotiem, eļļai, asām šķautnēm vai kustīgām detaļām. Ja vads ir bojāts vai sapinies, pastāv
lielāks elektriskās strāvas trieciena risks.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Strādājot ar elektroinstrumentu ārpus telpām,
izmantojiet tādu pagarinājuma vadu, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām. Izmantojot vadu, kas
paredzēts lietošanai ārpus telpām, pastāv mazāks
elektriskās strāvas trieciena risks.
Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā
vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas
aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci,
mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.
Personīgā drošība
Elektroinstrumenta lietošanas laikā esat uzmanīgs, skatieties, ko jūs darāt, rīkojieties saprātīgi.
Nelietojiet elektroinstrumentu, ja esat noguris vai
atrodaties narkotiku, alkohola vai medikamentu
ietekmē. Pat viens mirklis neuzmanības elektroinstrumentu ekspluatācijas laikā var izraisīt smagus
ievainojumus.
Lietojiet personīgo aizsargaprīkojumu. Vienmēr valkājiet acu aizsargus. Attiecīgos apstākļos
lietojot aizsargaprīkojumu, piemēram, putekļu masku,
aizsargapavus ar neslīdošu zoli, aizsargķiveri vai ausu
aizsargus, ir mazāks risks gūt ievainojumus.
Nepieļaujiet nejaušu iedarbināšanu. Pirms instrumenta pievienošanas kontaktligzdai un/vai akumulatora pievienošanas, instrumenta pacelšanas vai
pārnēsāšanas pārbaudiet, vai slēdzis ir izslēgtā
pozīcijā. Ja elektroinstrumentu pārnēsājat, turot pirkstu
uz slēdža, vai ja kontaktligzdai pievienojat elektroinstrumentu ar ieslēgtu slēdzi, var rasties negadījumi.
Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet
no tā visas regulēšanas atslēgas vai uzgriežņu
atslēgas. Ja elektroinstrumenta rotējošajai daļai ir
piestiprināta uzgriežņu atslēga vai regulēšanas atslēga,
var gūt ievainojumus.
Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr cieši stāviet uz
piemērota atbalsta un saglabājiet līdzsvaru. Tādējādi neparedzētās situācijās daudz labāk varat saglabāt
kontroli pār elektroinstrumentu.
Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet pārāk
brīvu apģērbu vai rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un cimdus kustīgām detaļām. Brīvs apģērbs,
rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās detaļās.
Ja instrumentam ir paredzēts pievienot putekļu
atsūkšanas un savākšanas ierīces, tās jāpievieno
un jālieto pareizi. Lietojot putekļu savākšanas ierīci,
iespējams mazināt putekļu kaitīgo ietekmi.
Elektroinstrumenta ekspluatācija un apkope
Nelietojiet elektroinstrumentu ar spēku. Izmantojiet
konkrētam gadījumam piemērotu elektroinstrumentu. Ar pareizi izvēlētu elektroinstrumentu tā efektivitātes
robežās paveiksiet darbu daudz labāk un drošāk.
Neekspluatējiet elektroinstrumentu, ja to ar slēdzi
nevar ne ieslēgt, ne izslēgt. Ja elektroinstrumentu
5
LATVIEŠU
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
6
nav iespējams kontrolēt ar slēdža palīdzību, tas ir
bīstams un ir jāsalabo.
Pirms elektroinstrumentu regulēšanas, piederumu nomainīšanas vai novietošanas glabāšanā
atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai
no elektroinstrumenta izņemiet akumulatoru. Šādu
profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās
nejaušas elektroinstrumenta iedarbināšanas risks.
Glabājiet elektroinstrumentus, kas netiek darbināti,
bērniem nepieejamā vietā un neatļaujiet tos ekspluatēt personām, kas nav apmācītas to lietošanā
vai nepārzina šos norādījumus. Elektroinstrumenti ir
bīstami, ja tos ekspluatē neapmācītas personas.
Veiciet elektroinstrumentu apkopi. Pārbaudiet, vai
kustīgās detaļas ir pareizi savienotas un nostiprinātas, vai detaļas nav bojātas, kā arī vai nav kāds
cits apstāklis, kas varētu ietekmēt elektroinstrumenta darbību. Ja elektroinstruments ir bojāts,
pirms ekspluatācijas tas ir jāsalabo. Daudzu
negadījumu cēlonis ir tādi elektroinstrumenti, kam nav
veikta pienācīga apkope.
Regulāri uzasiniet un tīriet griežņus. Ja griežņiem
ir veikta pienācīga apkope un tie ir uzasināti, pastāv
mazāks to iestrēgšanas risks, un tos ir vieglāk vadīt.
Elektroinstrumentu, tā piederumus, detaļas u.c.
ekspluatējiet saskaņā ar šiem norādījumiem, ņemot
vērā darba apstākļus un veicamā darba specifiku.
Lietojot elektroinstrumentu tam neparedzētiem mērķiem, var rasties bīstama situācija.
Akumulatora ekspluatācija un apkope
Uzlādējiet tikai ar ražotāja noteikto lādētāju. Ja ar lādētāju, kas paredzēts vienam akumulatora veidam, tiek
lādēts cita veida akumulators, var izcelties ugunsgrēks.
Lietojiet elektroinstrumentus tikai ar paredzētajiem
akumulatoriem. Ja izmantojat citus akumulatorus, var
rasties ievainojuma un ugunsgrēka risks.
Kamēr akumulators netiek izmantots, glabājiet to
drošā attālumā no metāla priekšmetiem, piemēram,
papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām,
skrūvēm vai līdzīgiem maziem metāla priekšmetiem, kuri var savienot abas spailes. Saskaroties
akumulatora spailēm, rodas īssavienojums, kas var
izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.
Nepareizas lietošanas gadījumā šķidrums var
iztecēt no akumulatora, — nepieskarieties tam. Ja
jūs nejauši pieskārāties šķidrumam, noskalojiet
saskarsmes vietu ar ūdeni. Ja šķidrums nokļūst
acīs, meklējiet arī medicīnisku palīdzību. Šķidrums,
kas iztecējis no akumulatora, var izraisīt kairinājumu vai
apdegumus.
Apkalpošana
Elektroinstrumentam apkopi drīkst veikt tikai
kvalificēts remonta speciālists, izmantojot tikai
oriģinālās rezerves daļas. Tādējādi tiek saglabāta
elektroinstrumenta drošība.
Elektroinstrumenta papildu drošības brīdinājumi
Brīdinājums! Papildu drošības brīdinājumi figūrzāģiem un zobenzāģiem
♦
Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie
izolētajām satveršanas virsmām, ja grieznis varētu
saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu
vadu. Ja grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva,
visas instrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu un
rada elektriskās strāvas trieciena risku.
♦ Izmantojiet spailes vai kādā citā praktiskā veidā
nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo materiālu
uz stabilas platformas. Turot materiālu ar roku vai pie
sava ķermeņa, t.i., nestabilā stāvoklī, jūs varat zaudēt
kontroli pār to.
♦ Netuviniet rokas griešanas zonai. Nekādā gadījumā
nesniedzieties zem apstrādājamā materiāla. Netuviniet
pirkstus asmenim, kas darbojas, un asmens skavai.
Nedrīkst turēt zāģa slieci, lai panāktu stabilāku zāģa
kustību.
♦ Regulāri uzasiniet asmeņus. Ja asmeņi ir truli vai bojāti, zāģis slodzes ietekmē var novirzīties no gaitas vai
iestrēgt. Vienmēr lietojiet apstrādājamam materiālam
un zāģējuma veidam piemērotu zāģa asmeni.
♦ Zāģējot cauruli vai cauruļvadu, pārliecinieties, vai
tajā nav ūdens, elektroinstalācijas u.tml.
♦ Nepieskarieties apstrādājamajam materiālam vai
asmenim uzreiz pēc tam, kad ir pabeigts darbs ar
instrumentu. Gan viens, gan otrs var būt ļoti karsts.
♦ Ņemiet vērā slēptu risku iespējamību — pirms
sienu, grīdu vai griestu zāģēšanas noskaidrojiet
elektroinstalācijas un cauruļu atrašanās vietas.
♦ Atlaižot slēdzi, asmens kādu laiku turpina darboties. Izslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz zāģa
asmens pārstāj darboties, un tikai pēc tam novietojiet
instrumentu glabāšanā.
Brīdinājums! Putekļi, kas rodas zāģēšanas laikā, var kaitēt
veselībai, ja operators vai tuvumā esošas personas nonāk
saskarē ar putekļiem vai tos ieelpo. Valkājiet putekļu masku,
kas īpaši paredzēta aizsardzībai pret putekļiem un izgarojumiem, turklāt arī tām personām, kas atrodas darba zonā,
jāvalkā aizsargaprīkojums.
♦ Šajā lietošanas rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā
lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai
veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var
rasties ievainojumu risks un/vai īpašuma bojājumu risks.
Citu personu drošība
♦
Šo instrumentu nav paredzēts ekspluatēt personām
(tostarp bērniem), kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās
LATVIEŠU
♦
vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu,
ja vien tās neuzrauga vai neapmāca persona, kas atbild
par viņu drošību.
Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.
Atlikušie riski
Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri
var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie
riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas
u.c. gadījumos.
Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek
uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav
iespējams novērst. Tie ir šādi:
♦ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām
detaļām;
♦ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas vai
citus piederumus;
♦ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri
jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
♦ dzirdes pasliktināšanās;
♦ kaitējums veselībai, kas rodas, ieelpojot putekļus, kuri
rodas, strādājot ar instrumentu (piemēram, apstrādājot
koksni, it īpaši ozolu, dižskābardi un MDF paneļus).
Vibrācija
Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā
ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu
EN 60745, un vērtības var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību
var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.
Brīdinājums! Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās
vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem.
Vibrāciju līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.
Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā
2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu
personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto
elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem
vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi,
tostarp visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta
ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts
un darbojas tukšgaitā.
Marķējumi uz instrumenta
Uz instrumenta ir attēloti šādi simboli:
Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku,
jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.
Papildu drošības norādījumi akumulatoriem un
lādētājiem
Akumulatori
♦ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
♦ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
♦ Neuzglabājiet vietās, kur temperatūra var pārsniegt
40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir robežās
no 10 °C līdz 40 °C.
♦ Uzlādējiet tikai ar komplektācijā iekļauto lādētāju.
♦ Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet sadaļā
„Vides aizsardzība” sniegtos norādījumus.
Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamus
akumulatorus.
Lādētāji
♦ Lietojiet šo Stanley Fat Max lādētāju tikai tā akumulatora uzlādēšanai, kas iekļauts šī instrumenta komplektācijā. Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot
ievainojumus un bojājumus.
♦ Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamus akumulatorus.
♦ Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.
♦ Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
♦ Neatveriet lādētāju.
♦ Nedurstiet lādētāju.
Šis lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai telpās.
Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
Elektrodrošība
Šim lādētājam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālieto
iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota
spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam
spriegumam. Nekādā gadījumā neaizstājiet lādētāju ar parastu kontaktdakšu.
♦
Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai
ražotājs vai Stanley Fat Max pilnvarots apkopes centrs,
lai novērstu bīstamību.
Funkcijas
Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas
no tām):
1. regulējama ātruma slēdzis
2. bloķēšanas poga
3. zāģa asmens bloķēšanas svira
4. asmens skava
5. sliece
6. zāģēšanas režīma poga
7. akumulators
7
LATVIEŠU
A. att.
8.
9.
akumulatoru lādētājs
uzlādes indikators
Salikšana
Brīdinājums! Pirms salikšanas izņemiet no instrumenta
akumulatoru un nogaidiet, līdz zāģa asmens ir pārstājis
darboties. Darba laikā zāģa asmens var sakarst.
Zāģa asmens uzstādīšana un noņemšana (B. att.)
♦
♦
♦
♦
♦
Turiet zāģa asmeni (10) tā, lai zobi būtu vērsti uz priekšu.
Paceliet zāģa asmens bloķēšanas sviru (3) uz augšu.
Ievietojiet asmens kātu līdz galam asmens skavā (4).
Atlaidiet sviru.
Lai noņemtu zāģa asmeni (10), paceliet zāģa asmens
bloķēšanas sviru (3) uz augšu un izvelciet asmeni ārā.
Akumulatora uzstādīšana un izņemšana (C. att.)
♦
♦
Lai uzstādītu akumulatoru (7), savietojiet to ar instrumenta spraudligzdu. Bīdiet akumulatoru spraudligzdā
un piespiediet akumulatoru, līdz tas nofiksējas.
Lai izņemtu akumulatoru, nospiediet atlaišanas pogas
(11) un vienlaicīgi velciet akumulatoru ārā no spraudligzdas.
Lietošana
Brīdinājums! Ļaujiet instrumentam darboties savā gaitā.
Nepārslogojiet to.
Brīdinājums! Zāģi nedrīkst lietot, ja tā sliece ir vaļīga vai
nav uzstādīta.
Akumulatora uzlādēšana (A. att.)
Akumulators ir jāuzlādē pirms lietošanas pirmo reizi un
ikreiz, kad tas nenodrošina pietiekami lielu jaudu, veicot
darbus, kas agrāk bija vieglāk paveicami. Uzlādes laikā
akumulators sakarst; tā ir normāla parādība un neliecina par
problēmām.
Brīdinājums! Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par 10 °C
vai augstāka par 40 °C, akumulatoru nedrīkst lādēt. Ieteicamā uzlādēšanas temperatūra: aptuveni 24 °C.
Piezīme. Lādētājs neuzlādē akumulatoru, ja elementu
temperatūra zemāka par aptuveni 10 °C vai augstāka
par 40 °C. Akumulatoru vēlams atstāt lādētājā, lai
lādētājs automātiski sāktu uzlādēt akumulatoru, tiklīdz
elementi ir sasiluši vai atdzisuši.
♦ Lai uzlādētu akumulatoru (7), ievietojiet to lādētājā
(8). Akumulatoru var ievietot lādētājā tikai vienā veidā.
Nespiediet pārāk spēcīgi. Pārbaudiet, vai akumulators
ir ievietots lādētājā līdz galam.
♦ Pievienojiet lādētāju elektrotīklam un ieslēdziet.
Mirgos uzlādes indikators (9). Kad uzlādes indikators (9)
vairs nemirgo un deg, uzlāde ir pabeigta. Akumulatoru var
neierobežotu laikposmu atstāt elektrotīklam pievienotā
8
lādētājā. Lādētājs ik pa laikam atjauno akumulatora jaudu,
šajā laikā iedegoties gaismas diodei.
♦ Uzlādējiet tukšu akumulatoru 1 nedēļas laikā. Ja
uzglabā tukšu akumulatoru, ievērojami saīsinās tā
kalpošanas ilgums.
Akumulatora atstāšana lādētājā
Akumulatoru var neierobežotu laikposmu atstāt elektrotīklam pievienotā lādētājā ar iedegtu gaismas diodi. Lādētājs
uztur akumulatora maksimālo uzlādes līmeni.
Lādētāja diagnostika
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir vājš vai bojāts, uzlādes indikators (9) ātri mirgo sarkanā krāsā. Rīkojieties šādi.
♦ No jauna ievietojiet akumulatoru (7).
♦ Ja uzlādes indikators joprojām ātri mirgo sarkanā
krāsā, ievietojiet citu akumulatoru, lai pārbaudītu, vai
uzlādes process notiek pareizi.
♦ Ja rezerves akumulators tiek pareizi uzlādēts, sākotnējais akumulators ir bojāts un jānogādā apkopes centrā
otrreizējai pārstrādei.
♦ Ja, ievietojot rezerves akumulatoru, indikators mirgo tāpat kā sākumā, nogādājiet lādētāju pilnvarotā apkopes
centrā, lai to pārbaudītu.
Piezīme. Process var ilgt pat 30 minūtes, lai konstatētu, vai akumulators ir bojāts. Ja akumulators ir pārāk
karsts vai auksts, gaismas diode mirgo sarkanā krāsā — pārmaiņus pa vienam signālam ātri un pa vienam
signālam lēni.
Ieslēgšana un izslēgšana (D., E. att.)
♦
Lai ieslēgtu instrumentu, bīdiet bloķēšanas slēdzi (2) pa
kreisi, tad velciet un turiet regulējama ātruma slēdzi (1).
♦ Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet regulējama ātruma
slēdzi (1).
Brīdinājums! Kad instruments darbojas ar noslodzi, to
nedrīkst ieslēgt un izslēgt.
Brīdinājums! Ja instruments netiek lietots, bloķēšanas
slēdzim (2) ir jābūt nobloķētā pozīcijā, bīdot to pa labi.
Ātruma regulēšana
Ar regulējama ātruma ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi var
iestatīt vairākus ātrumus, kas maksimāli piemēroti dažādiem
materiāliem.
♦ Ātrums ir atkarīgs no tā, cik daudz tiek pavilkts regulējama ātruma slēdzis (1).
Zāģēšana sagāzuma leņķī (F., G., H. att.)
Slieci var iestatīt 45° sagāzuma leņķī pa kreisi un pa labi.
Lai iestatītu sagāzuma leņķi:
♦ Ar komplektā iekļauto sešstūru uzgriežņu atslēgu
atskrūvējiet slieces fiksējošo skrūvi (12), lai atbloķētu
slieci (5).
♦ Stumiet slieci (5) uz priekšu, lai atbrīvotu no 0° leņķa
aiztura.
LATVIEŠU
♦
♦
Pagrieziet slieci vajadzīgajā sagāzuma leņķī (G. att.).
Stumiet slieci atpakaļ, lai nofiksētu aizturī pa labi vai pa
kreisi.
♦ Ar komplektā iekļauto sešstūru uzgriežņu atslēgu pievelciet slieces fiksējošo skrūvi (12), lai nobloķētu slieci
(5) vajadzīgajā pozīcijā.
Piezīme. Slieci var sagāzt gan uz labo, gan kreiso pusi un
iestatīt 45° leņķī.
♦
Zāģēšanas režīms (I. att.)
Piederumi
Figūrzāģim ir trīs zāģēšanas režīmi: divi riņķveida un viens
taisnvirziena. Zāģējot riņķveidā, asmens kustas spēcīgāk,
un šī pozīcija paredzēta mīkstu materiālu, piemēram,
koksnes un plastmasas, zāģēšanai. Materiāls riņķveidā tiek
sazāģēts ātrāk, toties zāģējuma vieta ir raupjāka. Šajā režīmā asmens kustas gan uz priekšu, gan arī augšup un lejup.
Brīdinājums! Riņķveida zāģēšanas režīms nav paredzēts
metāla vai cietkoksnes zāģēšanai.
♦ Stumiet zāģēšanas režīma pogu (6) kādā no trim
zāģēšanas režīmiem: 0, 1 vai 2.
♦ Taisnvirziena zāģēšanai izvēlieties pozīciju 0.
♦ Riņķveida zāģēšanai izvēlieties pozīcijas 1 un 2.
♦ Ar katru riņķveida zāģēšanas pozīciju asmens kustas
arvien spēcīgāk, tātad pozīcijā 2 tas kustas visspēcīgāk.
Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu piederumu izmanto. Stanley Fat Max piederumi ir izstrādāti pēc
augstākās kvalitātes standartiem un paredzēti tam, lai uzlabotu instrumenta darba kvalitāti. Izmantojot šos piederumus,
instruments sniedz vislabākos rezultātus.
Šim instrumentam ir piemēroti zāģa asmeņi gan ar U veida,
gan T veida kātu.
Zāģēšana
♦
♦
♦
♦
Instruments ir jātur ar abām rokām.
Pirms zāģēšanas uzsākšanas ļaujiet asmenim dažas
sekundes darboties brīvgaitā.
Zāģējot nespiediet instrumentu pārāk spēcīgi.
Ja iespējams, darba laikā zāģa slieci (5) piespiediet
pie apstrādājamā materiāla. Tādējādi ir vieglāk vadīt
instrumentu un samazinās vibrācija, kā arī asmens tiek
aizsargāts pret bojājumiem.
Ieteikumi optimālai darbībai
Vispārīgi
♦
Apstrādājot koksni, iestatiet lielu ātrumu, apstrādājot
alumīniju un PVC — vidēju ātrumu, apstrādājot cita
veida metālus, izņemot alumīniju, — mazu ātrumu.
Lamināta zāģēšana
Tā kā zāģa asmens darbojas ar augšupejošu gājienu, uz
sliecei vistuvāk esošās virsmas var rasties iešķēlumi.
♦ Lietojiet zāģa asmeni ar smalkiem zobiem.
♦ Zāģējiet no materiāla apakšpuses.
♦ Abās materiāla pusēs piestipriniet koka vai kokšķiedras plates atgriezumu gabalus, lai mazinātu lamināta
šķelšanos, un zāģējiet caur visām kārtām.
Metāla zāģēšana
Ņemiet vērā, ka metāla zāģēšana aizņem ilgāku laiku nekā
koksnes zāģēšana.
♦
♦
Lietojiet metāla zāģēšanai piemērotu zāģa asmeni.
Asmens ar smalkākiem zobiem piemērots melnajam
metālam, savukārt ar raupjākiem zobiem — krāsainajam metālam.
Zāģējot plānu metāla loksni, materiāla apakšpusē
piestipriniet koka atgriezumu gabalu un zāģējiet caur
šīm kārtām.
Uzklājiet eļļas kārtiņu tajā vietā, kur paredzēts zāģēt.
Apkope
Šis instruments ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko
iespējamo apkopi. Nepārtraukti nevainojama darbība ir
atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras
tīrīšanas.
Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas instruments ir
jāizslēdz un jāatvieno no barošanas avota.
♦ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet
instrumenta un lādētāja ventilācijas atveres.
♦ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
♦ Regulāri uzpiliniet nedaudz eļļas uz asmens balsta
rullīša ass.
Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai
Apvienotajai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:
♦ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
♦ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas strāvas
termināļa;
♦ pievienojiet zilo vadu pie neitrālā termināļa.
Brīdinājums! Vadus nedrīkst pievienot pie zemējuma
termināļa. Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais
drošinātājs: 5 A.
Vides aizsardzība
Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu
nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves
atkritumiem.
Ja konstatējat, ka šis Stanley Fat Max instruments ir
jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs,
neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo
izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.
9
LATVIEŠU
Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta
savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot
atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek
novērsta dabas piesārņošana un samazināts
pieprasījums pēc izejmateriāliem.
Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu
izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai
izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.
Stanley Europe nodrošina Stanley Fat Max izstrādājumu
savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta
darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.
Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu,
sazinoties ar vietējo Stanley Europe biroju, kura adrese
norādīta šajā rokasgrāmatā. Stanley Europe remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas
pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa
vietnē www.2helpU.com.
Akumulatori
Stanley Fat Max akumulatori ir vairākkārtēji
uzlādējami. Kad to kalpošanas laiks ir beidzies,
atbrīvojieties no tiem videi nekaitīgā veidā:
♦
♦
izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam izņemiet to no
instrumenta;
NiCd, NiMH un litija jonu akumulatori ir otrreizēji pārstrādājami. Nogādājiet akumulatoru pilnvarotā remonta
darbnīcā vai vietējā atkritumu pārstrādes punktā.
akumulators
V DC
18
Jauda
Ah
4,0
Veids
Litija jonu
LpA (skaņas spiediens) 84,5 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
LWA (skaņas jauda) 95,5 dB(A), neprecizitāte (K) 3 dB(A)
Vibrāciju kopējā vērtība (trīs asu vektoru summa) saskaņā ar EN 60745:
paneļu zāģēšana (ah, B) 6 m/s², neprecizitāte (K) 1,5 m/s²
metāla lokšņu zāģēšana (ah, M) 4,3 m/s², neprecizitāte (K) 1,5 m/s²
EK atbilstības deklarācija
MAŠĪNU DIREKTĪVA
Bezvadu figūrzāģis - FMC650
Stanley Europe apliecina, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti
tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem: 2006/42/EK,
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Šie izstrādājumi atbilst arī Direktīvām 2004/108/EK un
2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties
ar Stanley Europe turpmāk minētajā adresē vai skatiet
rokasgrāmatas pēdējo vāku.
Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu
sagatavošanu un Stanley Europe vārdā izstrādā šo apliecinājumu.
Kevin Hewitt
Globālās inženiertehniskās
nodaļas priekšsēdētāja vietnieks
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
12/02/2014
Tehniskie dati
FMC650 (H1)
Spriegums
Vdc
18
Ātrums bez noslodzes
min -1
0 – 2500
Gājiena garums
mm
19
mm
55
Maks. zāģēšanas dziļums
Koksne
Tērauds
mm
8
Alumīnijs
mm
20
Svars
kg
2,62
Lādētājs
905765** 1. veids
Ieejas spriegums
VAC
220-240
Izejas spriegums
V DC
20 (maks.)
Strāva
Aptuvenais uzlādes laiks
10
A
2
min
120
FMC688L
Spriegums
Garantija
Stanley Europe rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un
sniedz profesionāliem lietotājiem nevainojamu izstrādājuma
garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu privāta
neprofesionāla lietotāja līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības
dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.
VIENA GADA PILNA GARANTIJA
Ja 12 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Stanley Fat Max
instruments sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu
dēļ, Stanley Europe garantē visu bojāto detaļu nomaiņu bez
maksas vai saskaņā ar mūsu vienpersonisku lēmumu visa
instrumenta nomaiņu bez maksas, ja:
♦ izstrādājums ekspluatēts atbilstīgi noteikumiem un
lietošanas rokasgrāmatas norādījumiem;
LATVIEŠU
♦
♦
♦
♦
izstrādājumam ir normāls nolietojums pareizas ekspluatācijas rezultātā;
remontu ir veikuši tikai pilnvaroti speciālisti;
uzrādīts pirkuma čeks;
Stanley Fat Max izstrādājums nogādāts atpakaļ ar
visiem oriģinālajiem piederumiem un detaļām.
Ja vēlaties iesniegt pretenziju, sazinieties ar pārdevēju vai
tuvāko pilnvaroto Stanley Fat Max remonta darbnīcu, kura
norādīta Stanley Fat Max katalogā, vai sazinieties ar vietējo
Stanley biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā.
Stanley Fat Max remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.stanley.eu/3.
11
РУССКИЙ ЯЗЫК
Назначение
d.
Ваш лобзик Stanley Fat Max предназначен для распила
дерева, пластика и листового металла. Этот инструмент предназначен как для профессионалов, так и для
использования непрофессионалами.
Правила техники безопасности
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Прочтите инструкции по технике
безопасности и руководство по эксплуатации
полностью. Несоблюдение представленных
ниже правил и инструкций может привести
к поражению электрическим током, пожару и/
или серьезной травме.
Сохраните все инструкции для последующего обращения к ним. Термин "электроинструмент" во всех
приведенных ниже предупреждениях относится к питаемому от электросети (проводному) или от аккумуляторов (беспроводному) электроинструменту.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
12
Безопасность на рабочем месте
Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте его хорошую освещенность. Захламление
или плохое освещение на месте работы может
привести к несчастным случаям.
Не используйте электроинструмент во взрывоопасной атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли. Искры, которые появляются при работе электроинструментов
могут привести к воспламенению пыли или паров.
Не разрешайте детям и посторонним лицам
находиться рядом с вами при работе с электроинструментом. Отвлекаясь от работы вы можете
потерять контроль над инструментом.
Электрическая безопасность
Сетевые вилки должны соответствовать
розеткам. Никогда не меняйте вилку инструмента. Не используйте переходники к вилкам
для электроинструментов с заземлением.
Использование оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой розетки снижает
риск поражения электрическим током.
Следует избегать контакта с заземленными
поверхностями - такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы будете заземлены, увеличивается риск поражения электрическим током.
Не допускайте нахождения электроинструментов под дождем или в условиях повышенной
влажности. При попадании воды в электроинструмент риск поражения электротоком возрастает.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
Необходимо бережно обращаться со шнуром
питания. Никогда не используйте кабель для
переноски инструмента, не тяните за него, пытаясь отключить инструмент от сети. Держите
кабель подальше от источников тепла, масла,
острых углов или движущихся предметов.
Поврежденный или запутанный шнур питания повышает риск поражения электротоком.
При работе с электроинструментом вне помещения необходимо пользоваться удлинительным кабелем, рассчитанным на эксплуатацию
вне помещения. Использования шнура питания,
пригодного для использования вне помещения,
снижает риск поражения электрическим током.
При необходимости эксплуатации электроинструмента в местах с повышенной влажностью
используйте устройство защиты от токов
замыкания на землю (RCD). Использование УЗО
сокращает риск поражения электрическим током.
Обеспечение индивидуальной безопасности
При работе с электроинструментом сохраняйте
бдительность, следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым смыслом. Не работайте с электроинструментом если вы устали,
находитесь в состоянии наркотического,
алкогольного опьянения или под воздействием
лекарственных средств. Невнимательность при
работе с электроинструментом может привести
к серьезным телесным повреждениям.
Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные очки.
Средства защиты, такие как противопылевая
маска, обувь с не скользящей подошвой, каска
и защитные наушники, используемые при работе,
уменьшают риск получения травм.
Примите меры для предотвращения случайного
включения. Убедитесь в том, что выключатель
находится в положении выкл., прежде чем
подключать инструмент к источнику питания и/
или аккумуляторной батарее, поднимать или
переносить его. Если при переноске электроинструмента ваш палец находится на выключателе
или если электроинструмент подключен к сети,
могут произойти несчастные случаи.
Уберите все регулировочные или гаечные
ключи перед включением электроинструмента. Ключ, оставленный на вращающейся части
электроинструмента, может привести к травме.
Не пытайтесь дотянуться до слишком удаленных поверхностей. Обувь должна быть
удобной, чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше контролировать
электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
РУССКИЙ ЯЗЫК
f.
g.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Надевайте подходящую одежду. Избегайте
носить свободную одежду и ювелирные
украшения. Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали под движущиеся детали. Возможно наматывание свободной
одежды, ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
При наличии устройств для подключения
оборудования для удаления и сбора пыли необходимо обеспечить правильность их подключения и эксплуатации. Использование пылесборника сокращает риски, связанные с пылью.
Эксплуатация электроинструмента и уход за
ним
Избегайте чрезмерной нагрузки электроинструмента. Используйте электроинструмент,
в соответствии с назначением. Правильно
подобранный электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при стандартной
нагрузке.
Не используйте электроинструмент, если не
работает его выключатель. Любой инструмент,
управлять выключением и включением которого
невозможно, опасен, и его необходимо отремонтировать.
Перед выполнением любой регулировки, заменой дополнительных приспособлений или
хранением электроинструмента отключите
устройство от сети или извлеките батарею из
устройства. Такие превентивные меры безопасности сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
Храните неиспользуемый электроинструмент
в недоступном для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не имеющим соответствующих навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями. Электроинструмент
представляет опасность в руках неопытных пользователей.
Обслуживание электроинструментов. Проверьте движущиеся детали на несоосность
или заклинивание, поломку либо какие-либо
другие условия, которые могут повлиять на
эксплуатацию электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде чем приступить к эксплуатации инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство несчастных
случаев происходит с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Содержите режущий инструмент в остро заточенном и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за которым хорошо
следят и который хорошо заточен, значительно
меньше, а работать с ним легче.
g.
Используйте данный электроинструмент,
а также дополнительные приспособления и насадки в соответствии с данными инструкциями
и с учетом условий и специфики работы. Использование электроинструмента для выполнения
операций, для которых он не предназначен, может
привести к созданию опасных ситуаций.
5.
Использование аккумуляторных электроинструментов и уход за ними
Используйте для зарядки аккумуляторной батареи только указанное производителем зарядное
устройство. Использование зарядного устройства
определенного типа для зарядки других батарей
может привести к пожару.
Используйте для электроинструмента только
батареи указанного типа. Использование других
аккумуляторных батарей может стать причиной
травмы и пожара.
Избегайте попадания внутрь батареи скрепок,
монет, ключей, гвоздей, болтов или других мелких металлических предметов, которые могут
вызывать замыкание ее контактов/ Короткое
замыкание контактов батареи может привести к пожару или получению ожогов.
При повреждении батареи, из нее может вытечь
электролит. При случайном контакте с электролитом смойте его водой. При попадании
жидкости в глаза обратитесь за медицинской
помощью. Жидкость, находящаяся внутри батареи, может вызвать раздражение или ожоги.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Техническое обслуживание
Обслуживание электроинструмента должно
выполняться только квалифицированным техническим персоналом. Это позволит обеспечить
безопасность обслуживаемого инструмента.
Общие правила безопасности при работе
с электроинструментом
Внимание! Дополнительные правила техники
безопасности при использовании циркулярной
пилы
♦
♦
Удерживайте инструмент за изолированные
поверхности захватывания при выполнении
работ, во время которых имеется вероятность
контакта инструмента со скрытой электропроводкой. Если вы держитесь за металлические
детали инструмента в случае перерезания находящегося под напряжением провода возможно
поражение оператора электрическим током.
Используйте зажимы или другие уместные
средства фиксации обрабатываемой детали на
стабильной опоре. Держать деталь на весу или
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
в руках перед собой неудобно и это может привести к потере контроля над инструментом.
♦ Держите руки подальше от зоны распила.
Никогда не наклоняйтесь над рабочей деталью. Не
ставьте пальцы около места прохождения лезвия
и крепления диска. Не устанавливайте пилу, удерживая ее за основание.
♦ Следите за тем, чтобы пилы были острыми.
Тупые или поврежденные полотна могут привести
к тому, что пила отклонится или заклинит под
давлением. Всегда используйте пилы соответствующего типа для разных рабочих деталей и типа
распила.
♦ При распиле трубы или трубопровода убедитесь в том, что в них нет воды, не проходит
электропроводка и т.п.
♦ Не трогайте рабочую деталь и лезвие пилы сразу после того как закончите работу. Они могут
сильно нагреваться.
♦ Перед тем, как делать отверстия в стенах, полах
или потолках проверьте места прохождения
проводки и трубопроводов.
♦ Ножовочное полотно продолжает перемещаться после того, как будет отпущен курок. Всегда
выключайте инструмент и подождите, пока пила
полностью остановится перед тем, как положить
инструмент.
Внимание! Контакт или вдыхание пыли, которая может
образоваться при шлифовке, представляет опасность
здоровью оператора и тех, кто находиться поблизости.
Надевайте противопылевую маску, которая специально
предназначена для защиты от пыли и испарений, и обеспечивает защиту для людей, выполняющих эту работу
или находящихся в зоне проведения работ.
♦ Далее в руководстве приводятся виды работ, для
которых предназначен данный инструмент. Применение любых принадлежностей и приспособлений,
а также выполнение любых операций помимо тех,
которые рекомендованы данным руководством,
может привести к травме.
Безопасность окружающих
♦
♦
Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или ментальными
возможностями, а также лицами без достаточного
опыта и знаний, если только они не делают этого
под руководством лица имеющего соответствующий опыт и отвечающего за их безопасность.
Не позволяйте детям играть с данным устройством.
Остаточные риски.
Помимо тех рисков, что указаны в правилах техники
безопасности, при использовании инструмента могут
возникнуть дополнительные остаточные риски. Это
может произойти при неправильной эксплуатации или
продолжительном использовании инструмента и т.п.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций
по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. Это включает:
♦ Травмы в результате касания вращающихся/движущихся частей.
♦ Травмы, которые могут произойти в результате
смены деталей, лезвий или аксессуаров.
♦ Травмы, связанные с продолжительным использованием инструмента. При использовании любого
инструмента в течение продолжительного периода
времени не забывайте делать перерывы.
♦ Ухудшение слуха.
♦ Угроза здоровью, связанная с вдыханием пыли,
которая образуется при пользовании этим инструментом (например, при работе с деревом, особенно
дубом, березой и МДФ.)
Вибрация
Заявленные значения вибрации указанные в технических спецификациях и заявлении о соответствии были
измерены в соответствии с стандартным методом
тестирования EN 60745 и может быть использована
для сравнения инструментов. Заявленное значение
эмиссии вибрации также может использоваться при
предварительной оценке воздействия вибрации.
Внимание! Значение эмиссии вибрации в каждом конкретном случае применения электроинструмента может
отличаться от заявленного в зависимости от того, каким
образом используется инструмент. Уровень вибрации
может быть выше заявленного.
При оценке уровня вибрации для определения степени
безопасности, предусмотренного 2002/44/EC для защиты людей регулярно пользующихся электроинструментом при работе, нужно принимать во внимание уровень
вибрации, реальные условия использования и способ
использования инструмента, а также учитывать все
этапы цикла работы, когда инструмент выключается,
когда он работает на холостом ходу, а также время
переключения с одного режима на другой.
Условные обозначения на инструменте
На инструмент нанесены следующие обозначения:
Внимание! Во избежании риска получения
травм, прочитайте инструкцию по применению.
14
РУССКИЙ ЯЗЫК
Дополнительные меры безопасности при работе с батареями и зарядными устройствами
6.
7.
Аккумуляторы
♦ Никогда не пытайтесь разобрать аккумуляторы.
♦ Не подвергайте аккумуляторы воздействию дождя.
♦ Не оставляйте инструмент в местах, где температура превышает 40 °C.
♦ Заряжайте только при температуре 10 °C - 40 °C.
♦ Заряжайте аккумуляторы только с зарядным
устройством, которое прилагается к инструменту.
♦ При утилизации аккумуляторов следуйте инструкциям, указанным в разделе "Защита окружающей
среды".
рис. А
Не пытайтесь заряжать поврежденные
аккумуляторные батареи.
Зарядные устройства
♦ Используйте свое зарядное устройство Stanley
Fatmax только для зарядку аккумулятора инструмента, с которым оно поставлялось. Использование аккумуляторов другого типа может привести
к взрыву, травме и повреждениям.
♦ Не пытайтесь заряжать одноразовые батареи.
♦ Немедленно заменяйте поврежденный шнур питания.
♦ Не подвергайте аккумуляторы воздействию воды.
♦ Не вскрывайте аккумуляторы.
♦ Не вскрывайте аккумуляторы.
Зарядное устройство можно использовать
только в помещении.
Перед началом работы прочтите руководство
по эксплуатации.
Электрическая безопасность
Ваше зарядное устройство имеет двойную
изоляцию, поэтому заземления не требуется.
Необходимо обязательно убедиться в том,
что напряжение источника питания соответствует указанному на шильдике. Никогда не
пытайтесь заменить зарядное устройство на
обычную сетевую розетку.
♦
Если поврежден сетевой шнур, его нужно заменить
у производителя или в авторизованном сервисном
центре Stanley Fat Max, чтобы избежать проблем.
Характеристики
В этом инструменте есть:
1. Курковый переключатель с регулятором скорости
2. Кнопка выключения с арретиром
3. Блокировка ножовочного полотна
4. Зажим режущего диска
5. Опорная платформа
8.
9.
Кнопка активации распила
Аккумуляторная батарея
Батарея заряжена
Индикаторы зарядки
Сборка
Внимание! Перед сборкой снимите аккумулятор
с инструмента и убедитесь в том, что диск остановился.
Диск после работы может сильно нагреваться.
Установка и снятие ножовочного полотна
(рис. В)
♦
♦
♦
♦
♦
Держите ножовочное полотно (10) зубчиками
вперед.
Поднимите рычаг фиксации ножовочного полотна
(3) вверх.
Вставьте хвостовик ножовочного полотна в зажим
(4) до конца.
Отпустите рычаг.
Чтобы снять ножовочное полотно (10), поднимите
рычаг фиксации ножовочного полотна (3) вверх
и вытяните полотно.
Установка и снятие аккумуляторной батареи
(рис. С)
♦
♦
Для установки аккумуляторной батареи (7) совместите ее с батарейным отсеком инструмента.
Вставьте аккумуляторную батарею в батарейный
отсек и нажмите на нее, чтобы она встала на место.
Для извлечения батареи нажмите кнопку открывания батарейного отсека (11), одновременно
вытягивая ее наружу.
Использование
Внимание! Пусть инструмент работает в обычном
режиме. Не прилагайте слишком большое усилие.
Внимание! Никогда не используйте инструмент со
снятым или ослабленным основанием.
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. A)
Перед первым использованием аккумулятор нужно
зарядить, и делать это всякий раз, когда чувствуете, что
для выполнения работы не хватает мощности инструмента. Во время зарядки аккумулятор нагревается, это
нормально и не говорит о неисправности.
Внимание! Не заряжайте батарею при температуре
окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °C. Рекомендуемая температура при зарядке: около 24 °C.
Примечание: Зарядное устройство не заряжает
аккумулятор если температура аккумуляторного
элементы меньше 10 °C или больше 40 °C. Аккумулятор нужно оставить в зарядном устройстве и за15
РУССКИЙ ЯЗЫК
рядка начнется автоматически, когда температура
аккумуляторного элемента станет нормальной.
♦ Для зарядки аккумулятора (7), вставьте его в зарядное устройство (8). Аккумулятор устанавливается
в зарядное устройство только одним способом. Не
прилагайте слишком большое усилие. Проследите, чтобы батарея полностью вошла в зарядное
устройство.
♦ Подключите зарядное устройство к сети и включите его.
Начнет мигать индикатор зарядки (9). Зарядку завершена если индикатор зарядки (9) будет непрерывно
гореть. Зарядное устройство и аккумулятор можно
оставить подключенными на неопределенное время.
Когда зарядка аккумулятора завершится, загорится
зеленый светодиод .
♦ Заряжайте разряженные аккумулятора раз в неделю. Срок службы аккумулятора значительно
уменьшается если его хранить в разряженном
состоянии.
Оставление аккумулятора в зарядном
устройстве
Зарядное устройство и аккумулятор можно оставить
подключенными к сети с горящим светодиодным индикатором. Зарядное устройство сохранит заряженный
аккумулятор.
Диагностика зарядного устройства
Если зарядное устройство обнаруживает, что аккумулятор неисправен или поврежден, индикатор зарядки (9)
быстро замигает красным светом. Сделайте следующее:
♦ Переустановите аккумулятор (7).
♦ Если индикаторы зарядки постоянно мигают
красным светом, попробуйте установить другой
аккумулятор, чтобы выяснить, нормально ли работает зарядное устройство.
♦ Если другие аккумулятора заряжаются нормально,
то проблема в аккумуляторах и их нужно вернуть
в сервисный центр для переработки.
♦ Если новый аккумулятор показывает тоже, что
и оригинальные, проверьте зарядное устройство
в авторизованном сервисном центре.
Примечание: На проверку исправности аккумулятора может уйти до 30 минут. Если аккумулятор очень
горячий или очень холодный, светодиод будет
мигать красным светом, то быстро, то медленно
по одному миганию на каждой скорости и затем
повторять.
♦
Чтобы выключить инструмент нажмите на спусковой выключатель (1).
Внимание! Не включайте и не выключайте инструмент
под нагрузкой.
Внимание! Всегда сдвигайте блокиратор выключателя
(2) вправо, в положение блокировки инструмента, если
он не используется.
Регулятор скорости
Переключатель скорости предлагает несколько
скоростей для улучшения скорости резки в разных
материалах.
♦ Скорость определяется силой нажатия на спусковой курок (1).
Резка под углом (рис. F, G & H)
Опорная плита может быть установлена на левую или
правую сторону под углом 45°.
Для установки угла наклона:
♦ Ослабьте стопорный болт опорной плиты (12)
используя прилагаемый торцевой ключ для разблокировки опорной плиты (5).
♦ Сдвиньте опорную плиту (5) вперед чтобы освободить ее с 0°фиксируемого положения.
♦ Поверните опорную плиту на нужный угол (рис. G).
♦ Сдвиньте опорную плиту назад для того, чтобы
установить ее в левое или правое положение.
♦ Затяните стопорный болт опорной плиты (12)
используя прилагаемый торцевой ключ для блокировки опорной плиты (5) в нужном положении.
Примечание: Опорную плиту можно наклонить влево
или вправо и закрепить под углом в 45°.
Резка (Рис. I)
Включение и выключение (Рис. D и E)
В этом лобзике есть три режима резки, два планетарный и один прямой. При орбитальной резке ножовочное
полотно движется очень резко и он предназначен для
резки мягких материалов, таких как дерево или пластик.
Орбитальная резка делает быстрые распилы, но не
очень гладкими поверхностями распила на материале.
При орбитальной резке ножовочное полотно движется
вперед во время распила, а не только вверх и вниз.
Внимание! Никогда не распиливайте на режиме орбитальной резки метал или твердые породы дерева.
♦ Установите кнопку режима резки (6) в одно из трех
положений резки: 0, 1 и 2.
♦ Положение 0 для прямого распила.
♦ Положение 1 и 2 для орбитального распила.
♦ Агрессивность разреза увеличивается по мере
наклона и регулируется от 1 до 2, на 2 положении
резка будет самой агрессивной.
♦
Резка
16
Для включения отодвиньте блокиратор выключателя (2) влево и затем нажмите и удерживайте
спусковой выключатель с регулятором скорости (1).
♦
Всегда держите пилу двумя руками.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
♦
Прежде чем приступить к резке, дайте поработать
пиле несколько секунд без нагрузки.
Прилагайте некоторую силу к инструменты во
время выполнения распила.
По возможности, прижимайте подошву (5) пилы
к поверхности, обрабатываемой детали. Это
позволит улучшить управление инструментом
и уменьшает вибрацию, а также предупреждает
повреждение диска.
Советы по оптимальному использованию
Общие указания
♦
Для распила дерева используется более высокая
скорость, для распила алюминия и ПВХ используется средняя скорость, а на низкой скорости можно
пилить остальные металлы, кроме алюминия.
Распил ламината
При распиле с движением ножовочного полотна
вверх-вниз, возможно расщеплении на поверхности,
прилегающей к опорной поверхности.
♦ Используйте ножовочное полотно с мелкими зубцами.
♦ Делайте распил с обратной стороны рабочей поверхности.
♦ Чтобы свести к минимуму расщепление, прижмите
деревянные бруски или плотный картон с обеих
сторон обрабатываемой детали и пилите через
этот сандвич.
Резка металла
Будьте готовы к тому, что на резку металла потребуется
больше времени, чем на резку дерева.
♦ Используйте диск, который подходит для резки
металла. Используйте диск с мелкими зубцами
для черный металлов, а диски с более крупными
зубцами для цветных металлов.
♦ При резке тонколистовой стали прижмите деревянный брусок с обратной стороны рабочей детали
и режьте его их вместе.
♦ Вдоль линии разреза нанесите слов смазки.
Дополнительные приспособления
Работа вашего инструмента зависит от используемой
оснастки. Оснастка Stanley Fat Max разработана по
самым высоким стандартам, которые разработаны для
того, чтобы улучшить характеристики работы инструмента. Используя эту оснастку вы получите максимальную производительность от своего инструмента.
Этот инструмент подходит для ножовочных полотен
с U-образным и T-образным хвостовиком.
Техническое обслуживание
Ваш инструмент имеет длительный срок эксплуатации
и требует минимальных затрат на техобслуживание.
Для длительной безотказной работы необходимо
обеспечить правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
Внимание! Перед выполнением обслуживания выключить инструмент и отключите инструмент от сети.
♦ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия
и зарядное устройство с помощью мягкой щетки
или сухой тканевой салфетки.
♦ Регулярно очищайте корпус двигателя с помощью
влажной салфетки. Не используйте никакие абразивные чистящие средства или средства на основе
растворителей.
♦ Время от времени нанесите масло на ось ролика
поддержки ножовочного полотна.
Замена штепсельной вилки (только для
Великобритании и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
♦ Осторожно снимите старую вилку.
♦ Подсоедините коричневый провод к терминалу
фазы в новой вилке.
♦ Подсоедините синий провод к нулевому терминалу.
Внимание! Заземления не требуется. Соблюдайте
инструкции по установке вилки, которые предусмотрены к вилкам высокого качества. Рекомендованный
предохранитель: 5 A.
Защита окружающей среды
Отдельная утилизация. Это изделие нельзя
утилизировать с обычным бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш инструмент
Stanley Fat Max требует замены или он вам больше не
нужен, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Утилизацию этого продукта нужно производить
в пунктах раздельного сбора мусора.
Система раздельного сбора отработавших
изделий и упаковочных материалов позволяет
перерабатывать их и использовать повторно.
Повторное использование материалов, подвергаемых вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от загрязнений
и сокращает потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают раздельный сбор электроприборов и бытового мусора
на муниципальных свалках или сдачу его продавцам
у которых вы покупали свой продукт.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Stanley Europe осуществляют прием на утилизацию
изделий Stanley Fat Max по окончании срока их службы.
Чтобы воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по ремонту,
который занимается сбором этих продуктов от имени
компании.
Адрес ближайшего авторизованного сервисного
центра можно получить, обратившись в местное
представительство компании Stanley Europe по адресу,
указанному в настоящем руководстве. Кроме того,
список авторизованных агентов по ремонту Stanley
Europe и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на веб-сайте:
www.2helpU.com.
Аккумуляторы
Аккумуляторы Stanley Fat Max можно перезаряжать много раз. По окончании срока эксплуатации батареи ее следует утилизировать,
соблюдая при этом необходимые меры по
защите окружающей среды:
♦
Полностью разрядите батарею и отсоедините ее от
инструмента.
NiCd, NiMH и Li-Ion аккумуляторы подлежат вторичной переработке. Сдайте их нашему дилеру или
в местный центр вторичной переработки.
♦
Общие значения вибрации (сумма триаксиального вектора),
определенные в соответствии со стандартом EN 60745:
Распил доски (ah, B) < 6 м/с², погрешность (K) 1,5 м/с²
Распил листового металла (ah, M) < 4,3 м/с², погрешность (K) 1,5 м/с²
Заявление о соответствии нормам ЕС
MACHINERY DIRECTIVE
Беспроводной лобзик - FMC650
Stanley Europe заявляет, что продукция, описанная
в “технических характеристиках” соответствует:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Эти продукты также соответствуют Директиве 2004/108/
EC и 2011/65/EU. За дополнительной информацией
обращайтесь в компанию Stanley Europe по адресу,
указанному ниже или приведенному на задней стороне
обложки руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность за составление технической документации и составил данную
декларацию по поручению компании Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Вице-президент Obsah
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Бельгия
12.02.2014
Технические характеристики
FMC650 (H1)
В пост. тока
18
мин -1
0 - 2500
мм
19
Дерево
мм
55
Сталь
мм
8
Алюминий
мм
20
Вес
кг
2,62
Напряжение
Скорость без нагрузки
Длина хода
Максимальная глубина распила
Зарядное устройство
905765** typ. 1
Входное напряжение
Вперем. тока
220-240
Выходное напряжение
В пост. тока
20 (Макс.)
Ток
Приблизительное время зарядки
A
2
мин
120
Аккумуляторная батарея
Напряжение
Емкость
Тип
FMC688L
В пост. тока
18
Ач
4,0
ионно-литиевый
LpA (акустическое давление) 84,5 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
LpA (акустическое давление) 95,5 дБ(A), погрешность (K) 3 дБ(A)
18
Гарантия
Stanley Europe уверены в качестве своих продуктов
и предлагает замечательную гарантию для пользователей продукта. Это заявление о гарантии дополнительное и ни в коей мере не причиняет вред Вашим
договорным и юридическим правам. Гарантия действует
на территории стран-членов ЕС и Европейской зоне
свободной торговли.
ПОЛНАЯ ГОДОВАЯ ГАРАНТИЯ
Если продукт Stanley Fat Max оказался дефектным
в результате использования недоброкачественных
материалов или качества выполнения работ в течение
12 месяцев с даты покупки, Stanley Europe гарантирует
замену всех неисправных деталей бесплатно или - по
нашему усмотрению – замену устройства бесплатно,
при условии что:
♦ Продукт не использовали не по назначению и с нарушением инструкций руководство по эксплуатации.
♦ Продукт имеет следы нормального износа;
♦ Не было предпринято попыток ремонта, выполненного неавторизованным специалистом;
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦
♦
Предоставлен чек о покупке.
Продукт Stanley Fat Max должен быть возвращен
в полной комплектации и со всеми оригинальными
комплектующими
Если вы хотите заявить претензию, обратитесь к продавцу и уточните местонахождения ближайшего авторизованного дилера Stanley Fat Max в каталоге Stanley
Fat Max или обратитесь в местный офис Stanley Fat Max
по адресу, указанному на упаковке или в руководстве по
эксплуатации. Список авторизованных дилеров Stanley
Fat Max и подробности о нашем после продажном
обслуживании вы найдете в интернете на сайте:
www.stanley.eu/3.
zst00234883 - 11-06-2014
19
Stanley Europe
Stanley Europe
12
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe
Stanley Europe 12
Stanley Europe
Stanley Europe
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
21
22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising