FMC650 | Stanley FMC650 JIGSAW Type H1 instruction manual

359204-13 BG
Превод на оригиналните инструкции
FMC650
2
3
БЪЛГАРСКИ
Предназначение
Вашият прободен трион на Stanley Fat Max е създаден
за рязане на дърво, пластмаса и ламарина. Tози инструмент е предназначен за професионални и частни,
непрофесионални потребители.
Инструкции за безопасност
Общи предупреждения за безопасна работа
с електроинструменти
Предупреждение! Прочетете всички предупреждения и инструкции за безопасност.
Неспазването на предупрежденията и указанията, изброени по-долу, може да доведе до
токов удар, пожар и/или тежки травми.
Запазете всички предупреждения и инструкции за
бъдещи справки. Терминът "електроинструмент" във
всички предупреждения, изброени по-долу, се отнася
до захранвани (със захранващ кабел) или работещи на
батерии (без захранващ кабел) електрически инструменти и машини.
1.
а.
б.
в.
2.
а.
б.
в.
г.
4
Безопасност на работното пространство
Пазете работното пространство чисто и добре
осветено. Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да доведат до трудова злополука.
Не използвайте електроинструменти в експлозивна среда, като например наличието на
запалителни течности, газове или прах. Електроинструментите произвеждат искри, които могат
да възпламенят праха или изпаренията.
Дръжте децата и други близкостоящи лица
по-далече по време на работа с електрически
инструмент. Разсейванията могат да ви принудят
да загубите контрол.
Електрическа безопасност
Щепселите на електроинструмента трябва да
са подходящи за използвания контакт. Никога,
по никакъв начин не променяйте щепсела. Не
използвайте адаптери за щепсела със заземени
електрически инструменти. Непроменените
щепсели и контакти намаляват риска от токов удар.
Избягвайте контакт на тялото със заземени
повърхности, като например тръби, радиатори,
готварски печки и хладилници. Съществува повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено.
Не излагайте електроинструментите на дъжд
и мокри условия. Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
Не използвайте насила електроинструментите.
Никога не използвайте кабела за носене, дърпане или изключване на електроинструмента.
Пазете кабела далече от горещина, масло, остри
ръбове или движещи се части. Повредените или
оплетени кабели увеличават риска от токов удар.
д. При работа с електрически инструменти на
открито да се използва удължителен кабел,
подходящ за употреба на открито. Използването
на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар.
e. Ако не можете да избегнете работата с електроинструмент на влажно място, използвайте
захранване с дефектнотоковата защита (ДТЗ),
което на английски е Residual Current Device
(RCD). Използването на ДТЗ намалява риска от
токов удар.
3.
a.
Лична безопасност
Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте разума си, когато работите с електроинструмента. Не използвайте електроинструмента, когато сте изморени или сте под влияние
на наркотици, алкохол или лекарства. Един миг
разсеяност при работа с електроинструмент може
да доведе до сериозни наранявания.
б. Използвайте лични предпазни средства. Винаги
носете защита за очите. Защитни средства
като дихателна маска, неплъзгащи се обувки за
безопасност, каска или защита на слуха, използвани при подходящи условия, ще намали трудовите
злополуки.
в. Предотвратяване на случайно задействане.
Преди да вземете или носите инструмента
и преди да го свържете към източника на
захранване и/или към батерийното устройство
се уверете, че превключвача е на позиция "изключен". Носенето на електроинструмент с пръста
на превключвателя или стартирането на електроинструменти, когато превключвателя е на позиция
"включен", може да доведе до трудова злополука.
г. Махнете всички регулиращи или гаечни ключове преди да включите електроинструмента.
Махнете прикрепените към въртящите се части
на електроинструмента гаечни или регулиращи
ключове, понеже могат да доведат до наранявания.
д. Не се протягайте прекалено. Стойте стабилно
на краката си през цялото време. Това позволява по-добър контрол над електроинструмента
в непредвидими ситуации.
е. Обличайте се подходящо. Не носете висящи
дрехи или бижута. Пазете косата си, дрехите си
и ръкавиците далече от движещите се части.
Висящи дрехи, бижута или дълга коса могат да
бъдат захванати в движещите се части.
ж. Ако са предоставени устройства за свързване
на изпусканите прашинки или приспособления за събиране, уверете се, че са свързани
и използвани правилно. Използването на тези
БЪЛГАРСКИ
средства може да намали опасностите свързани
с праха.
4.
a.
Използване и грижа за електроинструментите
Не използвайте насила електроинструментите.
Ползвайте подходящ електроинструмент за
съответната работа. Подходящият електроинструмент ще свърши по-добре и по-безопасно
работата, при темпото, за което е създаден.
б. Не използвайте електроинструмента, ако
превключвателя не го включва и изключва.
Всеки електроинструмент, който не може да се
контролира с превключвателя е опасен и трябва да
се поправи.
в. Изключете щепсела от захранването и/или батерията на електроинструмента преди извършването на каквото и да е регулиране, смяна на
аксесоари или съхраняване на уреда. Такива
предварителни мерки за безопасност намаляват
риска от нежелателно задействане на електроинструмента.
г. Съхранявайте преносимите електроинструменти извън досега на деца и не позволявайте
на незапознати с електроинструмента и тези
инструкции други хора да работят с електроинструмента. Електроинструментите са опасни
в ръцете на необучени потребители.
д. Поддържайте електроинструментите. Проверявайте за размествания в свързванията на
подвижните звена, за счупване на части и всички други условия, които могат да повлияят на
експлоатацията на електроинструментите. При
повреда на електроинструмента, задължително
го поправете преди да го използвате отново.
Много трудови злополуки са причинени от лошо
поддържани електроинструменти.
е. Поддържайте режещите инструменти винаги
добре заточени и чисти. Правилно поддържаните
режещи инструменти с добре заточени остриета
по-трудно могат да се огънат и по-лесно се контролират.
ж. Използвайте електроинструментите, аксесоарите и допълнителните части към тях в съответствие с инструкциите, като взимате предвид
работните условия и характера на работата.
Използването на електроинструмента за работи,
различни от тези, за които е предназначен, може да
доведе до опасни ситуации.
5.
a.
Употреба и грижа за акумулаторен инструмент
Зареждайте само със зарядното устройство,
определено от производителя. Зарядно, което
е подходящо за един тип батерии може да създаде
риск от пожар, когато се използват с друг тип батерии.
б.
в.
г.
6.
a.
Използвайте електроинструмента само с определените за него батерии. Използването на друг
вид батерии може да предизвика нараняване или
пожар.
Когато батерията не е в употреба, съхранявайте я далече от други метални предмети като
кламери, монети, ключове, пирони, винтове или
други дребни метални предмети, които могат
да направят връзка от един терминал до друг.
Последствията от късото съединение могат да
бъдат изгаряния или пожар.
При извънредни обстоятелства от батерията
може да изтече течност; избягвайте контакт. Ако
случайно попадне на кожата, изплакнете с вода.
Ако течността попадне на очите ви, потърсете
медицинска помощ. Изтеклата от батерията
течност може да причини дразнене и изгаряния.
Сервизно обслужване
Сервизирането на вашия електроинструмент
трябва да се извършва само от квалифицирано лице, като се използват само оригинални
резервни части. Това ще гарантира безопасната
употреба на уреда.
Допълнителни предупреждения
относно безопасността при работа
с електроинструменти
Предупреждение! Допълнителни предупреждения за безопасност за прободни триони
и възвратно-постъпателни триони
♦
♦
♦
♦
Дръжте електроинструмента за изолираните
повърхности при извършване на операция, при
която инструмента за рязане може да засегне
скрито окабеляване или собствения си кабел.
Прерязването на кабел под напрежение може да
зареди с ток металните части на електроинструмента, в резултат на което оператора може да
получи токов удар.
Използвайте скоби или друг практически начин
да застопорите и укрепите обработвания детайл
към стабилна платформа. Ако държите детайла
в ръка или опрян в тялото ви, ще го направи нестабилен и може да доведе до загуба на контрол.
Дръжте ръцете си далече от зоните на рязане.
Никога, при никакви обстоятелства не си слагайте ръката под обработван детайл. Не пъхайте
пръстите или палеца си в близост до ножа при прав
прободен трион и скобата,която държи ножа. Не
стабилизирайте триона чрез захващане на основата отдолу.
Поддържайте остриетата остри. Изхабени или
повредени остриета могат да причинят огъване или
спиране на триона, когато е под налягане. Винаги
5
БЪЛГАРСКИ
използвайте подходящ тип остриета за съответния
обработван материал и тип на рязане.
♦ При рязане на тръба или канал, уверете се, че
са свободни от вода, ел.инсталация и т.н.
♦ Не докосвайте детайла или острието веднага
след работа с инструмента. Те могат да станат
много горещи.
♦ Бъдете наясно със скрити опасности, преди
рязане на стени, подове и тавани, проверете за
местонахождението на кабели и тръби.
♦ Острието ще продължи да се движи след
освобождаване на ключа. Винаги изключвайте
инструмента и изчаквайте напълното спиране за
ножа, преди да оставите инструмента.
Предупреждение! Контакт или вдишване на прах от
различни видове рязане, може да застраши здравето на
оператора и други, стоящи наблизо лица. Носете маска,
специално предназначена за защита срещу прах и дим
и гарантира, че лицата, които влизат в рамките или на
работното място, също са защитени.
♦ Предназначението е описано в това ръководство.
Използването на аксесоар, приспособление или
изпълнението на каквато и да е операция с този
инструмент, различни от препоръчаните в това
ръководство, представлява риск от нараняване и/
или повреда на имущество.
Безопасност на другите
♦
♦
Този инструмент не е предназначен за употреба от
хора (включително деца) с намалени физически,
сензорни или умствени способности, или с липса
на знания, освен ако не са под наблюдение или
не са били инструктирани относно употребата
на устройството от човек, отговорен за тяхната
безопасност.
Децата трябва да се наблюдават постоянно, за да
не си играят с уреда.
Допълнителни рискове.
Допълнителни остатъчни рискове могат да възникнат
при използването на инструмента, които не могат да
бъдат включени в приложените предупреждения за
безопасност. Тези рискове могат да бъдат причинени от
неправилна употреба, продължителна употреба и др.
Въпреки прилагането на съответните правила за безопасност и използването на уреди за безопасност, някои
допълнителни рискове не могат да бъдат избегнати. Те
включват:
♦ Наранявания, причинени от докосване всякакви
въртящи/движещи се части.
♦ Наранявания, причинени от смяна на части, остриета или аксесоари.
♦ Наранявания, причинени от продължителна
употреба на инструмента. Когато използвате някой
6
♦
♦
инструмент за продължителни периоди от време
е необходимо да си взимате редовни почивки.
Увреждане на слуха.
Опасност за здравето, причинена от вдишването на
прах в резултат от употребата на вашия инструмент (пример:- работа с дърво, особено с дъб, бук
и MDF.)
Вибрация
Стойностите на декларираното ниво на излъчвани
вибрации, които са обявени в техническите данни
и в декларацията за съответствие, са измерени в съответствие със стандартен метод за тестване, предоставен от EN 60745 и може да се използва за сравнение
на един инструмент с друг. Декларираните стойности
на излъчваните вибрации могат, също така, да бъдат
използвани при предварителната оценка за излагането.
Предупреждение! Стойността на генерираните вибрации по време на действителното използване на електроинструмента може да се различава от обявената
стойност, в зависимост от начина, по който се използва
инструмента. Нивото на вибрации може да се увеличи
над обявените стойности.
При оценяване на вибрациите на излагане за определяне на мерките за безопасност, изисквани от 2002/44/ЕО
за защита на лица, които редовно използват електрически инструменти като наемни работници, трябва да се
направи оценка на излагането на вибрации, действителните условия на употреба и начина, по който се използва инструмента, включително като се вземат предвид
всички части на работния цикъл, като например време,
когато инструмента е изключен и когато се работи на
празен ход, в допълнение към времето за задействане.
Етикети по инструмента
Върху уреда са показани следните символи:
Предупреждение! За да намалите риска от
наранявания, трябва да прочетете ръководството с инструкции.
Допълнителни инструкции за безопасност за
батерии и зарядни устройства
Батерии
♦ Никога не се опитвайте да ги отваряте.
♦ Не излагайте батерията на вода.
♦ Не съхранявайте на места, където температурата
може да надвиши 40 °C.
♦ Зареждайте само при температура на околната
среда между 10 °C и 40 °C.
♦ Зареждайте само, като използвате предоставеното
с инструмента зарядно устройство.
♦ Когато изхвърляте батерии, следвайте инструкциите от раздела "Защита на околната среда".
БЪЛГАРСКИ
Да не се опитва зареждане на повредени
батерии.
Зарядни устройства
♦ Използвайте вашето зарядно устройство Stanley
Fatmax само за зареждане на батерията в този
инструмент, с който е предоставен. Други батерии
може да избухнат и да причинят наранявания
и щети.
♦ Никога не се опитвайте да зареждате непрезареждащи се батерии.
♦ Незабавно заменяйте повредените кабели.
♦ Не излагайте зарядното устройство на вода.
♦ Не отваряйте зарядното устройство.
♦ Не експериментирайте със зарядното устройство.
Зарядното устройство е предназначено само
за работа на закрито.
Прочетете инструкциите преди употреба.
Електрическа безопасност
Вашето зарядно устройство е двойно изолирано; затова не се изисква заземяване. Винаги
проверявайте дали захранващото напрежение
отговаря на напрежението на табелката.
Никога не се опитвайте да замените зарядното
устройство с обикновен електрически щепсел.
♦
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
бъде подменен от производителя или от упълномощен Stanley Fat Max сервизен център, за да се
избегне опасност.
Характеристики
Вашият инструмент има всички или някои от следните
характеристики.
1. Пусков превключвател с променящи се обороти
2. Заключващ бутон
3. Заключващ лост за ножа на триона
4. Захващане на острието
5. Основа
6. Бутон за рязане
7. Батерия
фиг. A
8.
9.
Зарядно устройство на батерия
Индикатор за зареждане
Монтаж
Предупреждение! Преди монтаж, свалете батерията
от инструмента и се уверете, че острието на триона
е спряло. Използваните ножове на триона може да са
горещи.
Монтаж и отстраняване на циркуляра (фиг. B)
♦
♦
♦
♦
♦
Дръжте циркуляра (10) със зъбците напред.
Повдигнете заключващият лост на циркуляра (3)
нагоре.
Поставете дръжката на ножа изцяло в скобата на
острието (4), докъдето стигне.
Освободете лоста.
За да свалите циркуляра (10), повдигнете заключващия лост на циркуляра (3) нагоре и издърпайте
острието навън.
Слагане и сваляне на батерията (фиг. С)
♦
♦
За да поставите батерията (7), трябва да я подравните спрямо приемната кутия на инструмента.
Плъзнете батерията в приемната кутия и я бутнете,
докато не щракне на място.
За да свалите батерията, натиснете бутона за
освобождаване (11), докато в същото време
издърпвате батерията навън от кутията.
Употреба
Предупреждение! Оставете инструмента да работи
със собствената си скорост. Не претоварвайте.
Предупреждение! Никога не използвайте инструмента, когато железния плаз на триона е разхлабен или
свален.
Зареждане на батерията (Фиг. А)
Батерията трябва да се зареди преди първата употреба
и всеки път, когато не може да произведе достатъчно
мощност при извършване на работа, която е била лесно
изпълнима преди това. Батерията може да се загрее по
време на зареждането; това е нормално и не представлява проблем.
Предупреждение! Не зареждайте батерията при околна температура под 10 ° C или над 40 ° C. Препоръчителна температура на зареждане: прибл. 24 ° C.
Забележка: Зарядното устройство няма да зарежда
батерията, ако температурата на клетката е под приблизително 10 °C или над 40 °C. Батерията трябва
да се остави в зарядното устройство и зареждането
ще започне автоматично, когато температурата на
клетката се затопли или охлади.
♦ За да заредите батерията (7), вкарайте я в зарядното устройство (8). Батерията ще пасне само в зарядното устройство по един начин. Не насилвайте.
Уверете се, че батерията е напълно поставена
в зарядното устройство.
♦ Включете зарядното устройство и го свържете към
контакт.
Индикаторът за зарядност (9) ще присветне. Зареждането е завършено, когато индикаторът за зареждане (9)
започне да свети непрекъснато. Зарядното устройство
и батерията могат да бъдат оставени включени за
7
БЪЛГАРСКИ
неограничено дълго време. Светещият диод ще се
включва, когато зарядното устройство дозарежда
батерията.
♦ Заредете изпразнените батерии в рамките на
1 седмица. Животът на батерията ще се съкрати
многократно, ако се съхранява в изпразнено състояние.
Оставяне на батерията в зарядното
устройство
Зарядното устройство и батерийният пакет могат да
бъдат оставени свързани с непрекъснато светеща
светодиодна лампа. Зарядното устройство ще запази
батерийният пакет напълно зареден.
Диагностика на зарядното устройство
Ако зарядното устройство индицира слаба или повредена батерия, индикаторът за зареждане (9) ще присветва червено с бързо темпо. Продължете както следва:
♦ Поставете отново батерията (7).
♦ Ако индикаторът за зареждане продължи да
премигва бързо в червено, използвайте различна
батерия, за да установите дали процесът на зареждане работи правилно.
♦ Ако подменената батерия зарежда правилно,
оригиналната батерия е дефектна и трябва да се
върне в сервизен център за рециклиране.
♦ Ако новата батерия дава същата индикация, както
оригиналната батерия, отнесете зарядното устройство за тестване в оторизиран сервизен център.
Забележка: Това може да отнеме до 30 минути, за да
се определи, че батерията е дефектна. Ако батерията е прекалено гореща или студена, светлинният
диод ще присветва в червено, бързо и бавно, равномерно и повторяемо.
Включване и изключване (фиг. D &.и E)
♦
За да включите, плъзнете отключващият превключвател (2) наляво, след това издърпайте и задръжте пусковия превключвател за променливи
обороти (1).
♦ За да изключите, освободете пусковия превключвател (1).
Предупреждение! Не включвайте и не изключвайте
инструмента, докато е при натоварване.
Предупреждение! Винаги плъзгайте заключващият
превключвател (2) надясно, заключената позиция,
когато инструмента не е в употреба.
Копче за контролиране са скоростта
Превключвателя на скоростта за вкл./изкл. предлага
избор от скорости за значително подобрено рязане при
различни материали.
♦ Скоростта се определя от това, колко е издърпан
пусковия превключвател (1).
8
Наклонено рязане (фиг. F, G и H)
Платката на плаза може да се настрои към лявата или
дясната фаска под ъгъл от 45 °.
За настройка на ъгъла на скосяването:
♦ Разхлабете задържащият болт на плаза (12)
с шестостенен ключ, предоставен за отключване
на платката на плаза (5).
♦ Плъзнете платката на плаза (5) напред, за да я
освободите от 0° ограничител.
♦ Завъртете платката на плаза до желания наклон
(фиг. G).
♦ Плъзнете платката на плаза, за да захване левия
или десния ограничител.
♦ Затегнете болта за затягане на плаза (12) с шестостенния ключ, предоставен за заключване на
платката на плаза (5) в желаната позиция.
Забележка: Плазът може да бъде наклонен наляво или
надясно и има ограничители при 45°.
Рязане (фиг. I)
Този вертикален трион е оборудван с три режещи
действия, две орбитални и едно право. Орбиталното рязане има по-агресивно действие на острието
и е създадено за рязане в меки материали като дърво
или пластмаса. Орбиталното рязане предоставя побързо рязане, но е по-неравномерно. При орбиталното
рязане, острието се движи напред в допълнение към
движението нагоре и надолу.
Предупреждение! Металите и твърдата дървесина не
могат и не трябва да се режат орбитално.
♦ Плъзнете бутона за действие на рязане (6) между
трите режещи позиции: 0, 1 и 2.
♦ Позиция 0 е за право рязане.
♦ Позиции 1 и 2 са за орбитално рязане.
♦ Агресивността на рязането се увеличава с регулирането на лоста от едно до две, като две е за
най-агресивното рязане.
Рязане
♦
♦
♦
♦
Винаги дръжте инструмента с две ръце.
Оставете ножа да работи свободно зя няколко
секунди преди започване на рязането.
Прилагайте лек натиск на инструмента, докато
режете.
Ако е възможно, работете с платката на плаза (5)
притисната към детайла. Това ще подобри контрола върху инструмента и ще намали вибрациите,
както и ще предпази острието от повреда.
Съвети за оптимална употреба
Общо
♦
Използвайте висока скорост за дърво, средна скорост за алуминий и PVC и ниска скорост за метали,
различни от алуминий.
БЪЛГАРСКИ
Рязане на ламинати
Понеже ножа на триона реже с движения нагоре, може
да се появят разцепвания на повърхността в близост до
железния плаз.
♦ Използвайте острие с фини зъбци.
♦ Рязане от задната повърхност на детайла.
♦ За да се сведе до минимум разцепването, стегнете
парче отпадъчно дърво или фазер от двете страни
на детайла и режете през този сандвич.
♦
Свържете кафявата жица към живия терминал
в новия щепсел.
♦ Свържете синята жица към неутралната клема.
Предупреждение! Не трябва да се прави свързване
към заземения терминал. Следвайте инструкциите за
монтаж, които се предоставят с доброкачествените
щепсели. Препоръчителен предпазител: 5 A.
Защита на околната среда
Разделно събиране. Продуктът не трябва да се
изхвърля с обикновените битови отпадъци.
Рязане на метал
Трябва да сте наясно, че рязането на метал отнема
много повече време, отколкото рязането на дърво.
♦ Използвайте подходящ за рязане на метал нож.
Използвайте по-фино острие за железни метали
и по-грубо за нежелезни метали.
♦ Когато режете тънки ламарини, застопорете детайла за отпадно дърво или дъска за задната част на
детайла и режете през сандвича.
♦ Нанесете фин слой масло по дължината на линията за рязане.
Ако някога решите, че вашият Stanley Fat Max продукт
има нужда от замяна, или ако вече не ви е необходим,
не го изхвърляйте с битовите отпадъци. Занесете този
продукт в съответния пункт.
Разделното събиране на използваните
продукти и опаковки позволява рециклирането
на материалите и нановото им използване.
Повторното използване на рециклираните
материали помага за предпазване на околната
среда от замърсяване и намалява необходимостта от сурови суровини.
Допълнителни приспособления
Работата на вашия инструмент зависи от използваните
допълнителни приспособления. Аксесоарите на Stanley
Fat Max са създадени по стандарти за най-високо качество за по-добро представяне на вашия инструмент.
Чрез използването на тези допълнителни приспособления вие ще получите най-доброто от работата с вашия
инструмент.
Този инструмент е подходящ както за ножове с U-образни дръжки, така и за такива с T-образни дръжки.
Поддръжка
Вашият инструмент е проектиран да работи в продължение на дълъг период от време, с минимална
поддръжка. Продължителната и задоволителна работа
зависи от правилната грижа за инструмента и от редовното му почистване.
Предупреждение! Преди извършването на поддръжка,
изключете инструмента и от електрическата мрежа.
♦ Редовното почиствайте вентилационните отвори
във вашия инструмент и зарядно устройство с помощта на мека четка и суха кърпа.
♦ Редовно почиствайте корпуса на мотора, като използвате мокра кърпа. Не използвайте абразивен
препарат или такъв на разтворителна основа.
♦ От време на време поставяйте по една капка масло
на оста на опорната ролка на острието.
Местните разпоредби може да предоставят отделно
събиране на електрически продукти от вашия дом,
в пунктове за събиране или до търговския обект, където
е закупен новия продукт.
Stanley Europe предоставя място за събиране
и рециклиране на продуктите на Stanley Fat Max след
приключване на работния им живот. За да се възползвате от тази услуга, моля, върнете вашия продукт на
всеки авторизиран агент за сервиз, който ще го приеме
от наше име.
Можете да проверите местонахождението на вашият
най-близък авторизиран сервиз, като се свържете
с местния офис на Stanley Europe на адреса, посочен
в това ръководство. Отделно от това, на нашия уеб сайт
можете да намерите пълен списък на упълномощените
сервизни агенти на Stanley Europe, както и информация
за нашата следпродажбена поддръжка и контакти,
които са на разположене на: www.2helpU.com.
Батерии
Батериите на Stanley Fat Max могат да бъдат
презареждани многократно. В края на техния
живот, изхвърлете батериите с грижа за
околната среда:
Замяна на щепсела (само Великобритания
и Ирландия)
♦
Ако трябва да се сложи нов щепсел:
♦ Изхвърлете безопасно стария щепсел.
♦
Изтощете напълно батерията, след това я свалете
от инструмента.
NiCd, NiMH и Li-Ion батерии могат да бъдат
рециклирани. Занесете ги до който и да е лицен9
БЪЛГАРСКИ
зиран сервизен агент или до местната станция за
рециклаж.
Технически данни
Долуподписаният е отговорен за компилацията на
техническия файл и прави тази декларация от името на
Stanley Europe.
Кевин Хюит
Вицепрезидент Global
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Белгия
12/02/2014
FMC650 (H1)
Vdc
18
мин -1
0 - 2500
мм
19
Дърво
мм
55
Стомана
мм
8
Алуминий
мм
20
Тегло
кг
2,62
Напрежение
Обороти без товар
Дължина на хода
Максимална дълбочина на рязане
Зарядно устройство
905765** тип. 1
Входящо напрежение
ВAC
220-240
Изходно напрежение
ВDC
20 (макс.)
Ток
Приблизително време за зареждане
A
2
мин
120
Батерия
FMC688L
Напрежение
ВDC
18
Капацитет
Ah
4,0
Тип
Li-Ion
LpA (звуково налягане) 84,5 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)
LWA (звукова мощност) 95,5 dB(A), колебание (K) 3 dB(A)
Общи стойности на вибрациите (триаксална векторна сума)
според EN 60745:
Рязане на дъски (ah, B) 6 м/с², колебание (K) 1,5 м/с²
Рязане на ламарина (ah, M) 4,3 м/с², колебание (K) 1,5 м/с²
ЕО декларация за съответствие
МАШИННА ДИРЕКТИВА
Безжичен вертикален трион - FMC650
Stanley Europe декларира, че тези продукти, описани
под "технически данни" са в съответствие с: 2006/42/
EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Tези продукти, също така, са съобразени с Директива
2004/108/EC и 2011/65/EU. За повече информация,
моля, свържете със Stanley Europe на следния адрес
или се обърнете към задната страна на ръководството.
Гаранция
Ние в Stanley Europe сме уверени в качеството на своите продукти и предлагаме изключителна гаранция за
професионалните потребители на продукта. Тази гаранция е само допълнение към вашите законови договорни
права като частен непрофесионален потребител. Гаранцията е валидна на територията на страните членки
на ЕС и на европейската свободна търговска зона.
ЕДНОГОДИШНА ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ
Ако вашият продукт на Stanley Fat Max се повреди
вследствие на дефектни материали или изработка
в рамките на 12 месеца от датата на покупката, Stanley
Europe гарантира, че ще замени всички дефектни
части безплатно или - по наша преценка - ще подмени
безплатно, при условие, че:
♦ Продуктът е бил използван по предназначение
и в съответствие с инструкциите за употреба.
♦ Продуктът е подложен на нормално износване;
♦ Не са извършвани ремонти от неупълномощени
лица;
♦ Представено е доказателство за покупка.
♦ Продуктът на Stanley Fat Max е върнат в пълен
комплект с всички оригинални компоненти
Ако желаете да предявите иск, се свържете с вашия
дистрибутор или проверете къде се намира най-близкия оторизиран агент на Stanley Fat Max в каталога на
Stanley Fat Max или се свържете с вашия местен офис
на Stanley на посочения в ръководството адрес. Отделно от това, на нашия уеб сайт можете да намерите
пълен списък на агентите на Stanley Fat Max, както
и информация за нашата следпродажбена поддръжка
и контакти, които са на разположене на:
www.stanley.eu/3.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00234880 - 11-06-2014
10
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising