FMC650 | Stanley FMC650 JIGSAW Type H1 instruction manual

509212-50 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
FMC650
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
e.
Wyrzynarka Stanley Fat Max jest przeznaczona do
piłowania drewna, tworzyw sztucznych i metalowej blachy.
To urządzenie jest przeznaczone dla profesjonalistów oraz
doświadczonych majsterkowiczów.
f.
Przepisy bezpieczeństwa
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
urządzeń
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego
urazu ciała.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby
móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj wyrażenie „urządzenie” oznacza zarówno urządzenie sieciowe
(z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez kabla
sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj urządzeń w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy lub pyły.
Urządzenia wytwarzają iskry, które mogą spowodować
zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla urządzenia musi pasować do
gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie
wolno jej przerabiać. Gdy urządzenie zawiera
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym
jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj urządzeń na działanie deszczu ani
wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy
grozi porażeniem prądem elektrycznym.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia urządzenia ani wyjmowania
wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń kabel przed
wysoką temperaturą, olejem, ostrymi krawędziami
i ruchomymi elementami. Uszkodzony lub zaplątany
kabel może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie
się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia urządzenia w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z urządzeniem. Nie
używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz się
pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też leków.
Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo poważnymi konsekwencjami.
Stosuj odpowiednie wyposażenie ochronne.
Zawsze zakładaj okulary ochronne. Wyposażenie
ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej podeszwie, kask ochronny lub nauszniki ochronne,
zależnie od rodzaju i zastosowania urządzenia zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed przyłączeniem urządzenia do sieci lub akumulatora,
zanim zaczniesz nim manipulować lub go transportować sprawdź, czy jest wyłączony wyłącznik.
Przenoszenie urządzenia z palcem opartym na wyłączniku lub przyłączanie go do sieci przy włączonym
wyłączniku zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem urządzenia sprawdź, czy
zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamontowane. Stosowanie tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
Obsługa i konserwacja urządzeń
Nie przeciążaj urządzenia. Używaj narzędzi odpowiednich do danego przypadku zastosowania. Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz,
tylko stosując właściwe narzędzia.
POLSKI
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Nie używaj urządzenia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
Przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, przed
wymianą akcesoriów lub odłożeniem urządzenia
zawsze wyjmuj wtyczkę kabla z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia urządzenia.
Niepotrzebne w danej chwili urządzenia przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie
pozwalaj używać ich osobom, które nie są z nimi
obeznane lub nie przeczytały niniejszej instrukcji.
Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są
niebezpieczne.
Utrzymuj urządzenia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że nie
zapewniają prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Uszkodzone urządzenia przed użyciem należy
naprawić. Powodem wielu wypadków jest niewłaściwa
konserwacja urządzeń.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
Urządzeń, akcesoriów, końcówek itp. używaj
zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym
obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie
urządzeń wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
Obsługa i konserwacja urządzeń akumulatorowych
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach przewidzianych do tego celu przez producenta. Włożenie do
ładowarki innego rodzaju akumulatora, niż przewidziany
przez producenta, grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do danego
rodzaju urządzeń. Używanie innych akumulatorów
stwarza ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
Wyjęte akumulatory trzymaj z dala od metalowych
przedmiotów, jak spinacze biurowe, monety, klucze, gwoździe lub śruby, które mogą spowodować
zwarcie biegunów. Zwarcie zacisków akumulatora
grozi oparzeniem lub pożarem.
Z powodu niewłaściwego zastosowania z akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego kontaktu natychmiast spłucz
wodą zanieczyszczone miejsce. Gdyby elektrolit
prysnął w oczy, niezwłocznie zgłoś się do lekarza.
Wyciekły elektrolit może spowodować podrażnienie lub
oparzeni skóry.
Serwis
Naprawy urządzeń mogą być wykonywane tylko
przez uprawnionych specjalistów przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy wyrzynarek pilarek ręcznych
♦
W razie niebezpieczeństwa przecięcia ukrytych
przewodów lub własnego przewodu zasilającego
przez brzeszczot trzymaj elektronarzędzie za
izolowane rękojeści. Narzędzie robocze ma elektryczne połączenie z gołymi metalowymi elementami
wyrzynarki, co grozi porażeniem prądem elektrycznym
w przypadku natrafienia na będący pod napięciem
przewód.
♦ Używaj ścisków stolarskich śrubowych lub podobnych środków do mocowania przedmiotu obrabianego na stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie
przedmiotu obrabianego ręką lub ciałem grozi utratą
panowania nad sytuacją.
♦ Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia i nigdy nie
sięgaj pod cięty przedmiot. Nie przybliżaj palców
do poruszającego się brzeszczotu i jego uchwytu. Nie
próbuj stabilizować wyrzynarki, trzymając ją za stopę.
♦ Używaj ostrych brzeszczotów. Tępe lub uszkodzone
brzeszczoty mogą pod naciskiem pęknąć lub się zablokować. Stosuj brzeszczoty odpowiednie do rodzaju
przedmiotu obrabianego i sposobu cięcia.
♦ Przy piłowaniu rur lub przewodów upewnij się, czy
nie ma w nich wody, kabli prądowych ani innych
mediów.
♦ Bezpośrednio po użyciu nie dotykaj przedmiotu
obrabianego ani brzeszczotu, gdyż mogą być bardzo
gorące.
♦ Przy piłowaniu ścian, podłóg lub sufitów miej świadomość grożącego niebezpieczeństwa i dokładnie
poinformuj się, jak przebiegają ukryte w nich
przewody lub rury.
♦ Po wyłączeniu wyłącznika brzeszczot jeszcze
jakiś czas się porusza. Przed odłożeniem wyrzynarki
najpierw ją wyłącz i odczekaj, aż brzeszczot całkowicie
się zatrzyma.
Ostrzeżenie! Kontakt z pyłami lub wdychanie pyłów powstających w czasie piłowania zagraża zdrowiu użytkownika
i ewentualnych obserwatorów. Dla ochrony przed pyłami
i parami zakładaj maskę przeciwpyłową i dbaj o to, by także
inne osoby przebywające w obszarze pracy były odpowiednio zabezpieczone.
♦ W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie elektronarzędzia. Używanie innych
nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji,
lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
grozi doznaniem urazu ciała i/lub szkód rzeczowych.
5
POLSKI
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
Zabrania się używania tego urządzenia przez dzieci
i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej
lub umysłowej. To samo dotyczy początkujących,
chyba że znajdują się pod nadzorem doświadczonego
użytkownika.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych występują
dodatkowe zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku
niewłaściwego lub zbyt długiego używania urządzenia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają
się do nich:
♦ Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/
ruchomych elementów.
♦ Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, noży i akcesoriów.
♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu urządzenia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy
w pracy.
♦ Pogorszenie słuchu.
♦ Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza
dębu, buku i MDF).
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
akumulatorów i ładowarek
Akumulatory
♦ W żadnym wypadku nie otwieraj akumulatora.
♦ Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
♦ Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym temperatura może przekroczyć 40 °C.
♦ Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 10 °C i 40 °C.
♦ Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonej ładowarki.
♦ Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek
zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
Nigdy nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
Ładowarki
♦ Ładowarki Stanley Fat Max używaj tylko do ładowania
akumulatorów dostarczonych wraz z wkrętarką. Inne
akumulatory mogą pęknąć, co grozi wyrządzeniem
szkód rzeczowych i osobowych.
♦ Nigdy nie próbuj ładować baterii.
♦ Natychmiast wymieniaj uszkodzone kable.
♦ Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
♦ Nie otwieraj ładowarki.
♦ Nie dokonuj żadnych przeróbek w ładowarce.
Ładowarka nie jest dopuszczona do pracy na
wolnym powietrzu!
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych
i deklaracji zgodności UE zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można
je wykorzystywać do porównań z innymi urządzeniami i do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania urządzenia i nie da się
wykluczyć jej przekroczenia.
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie używających
narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy,
a także, jak długo w danym czasie narzędzie pozostawało
wyłączone i jak długo pracowało na biegu jałowym.
Znaki ostrzegawcze na wyrzynarce
Na wyrzynarce umieszczono następujące piktogramy
ostrzegawcze:
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
6
Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Bezpieczeństwo elektryczne
Urządzenie to jest podwójnie zaizolowane i dlatego
żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze
sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
Nigdy nie przyłączaj urządzenia bezpośrednio do
sieci.
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Stanley. Postępowanie wbrew temu nakazowi
naraża użytkownika na niebezpieczeństwo.
Elementy wyrzynarki
Wyrzynarka ta zwiera niektóre lub wszystkie spośród niżej
wymienionych elementów.
1. Wyłącznik z regulatorem prędkości
2. Blokada załączania
3. Dźwignia do blokowania brzeszczotu
4. Zacisk brzeszczotu
5. Stopa
6. Przycisk nastawczy trybu wyrzynania
7. Akumulator
POLSKI
Rys. A
8.
9.
Ładowarka
Wskaźnik ładowania
Montaż
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem montażu odłącz zasilanie i upewnij się, czy brzeszczot całkowicie się zatrzymał.
Bezpośrednio po użyciu wyrzynarki brzeszczot może być
gorący.
Mocowanie i wyjmowanie brzeszczotu (rys. B)
♦
♦
♦
♦
♦
Skieruj zęby brzeszczotu (10) do przodu.
Odchyl dźwignię zaciskową brzeszczotu (3).
Włóż chwyt brzeszczotu w uchwyt (4) do oporu.
Zwolnij dźwignię.
By wyjąć brzeszczot (10), odchyl dźwignię zaciskową
(5) i wyciągnij brzeszczot.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys. C)
♦
♦
By włożyć akumulator (7), ustaw go odpowiednio
względem rękojeści wiertarko-wkrętarki, a następnie
wsuń w obsadę i wciśnij aż do zatrzaśnięcia.
By wyjąć akumulator, naciśnij guzik zwalniający (11)
i jednocześnie wyciągnij akumulator z obsady.
Zastosowanie
Ostrzeżenie! Nie przyśpieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania wiertarko-wkrętarki.
Ostrzeżenie! Zanim zaczniesz wiercić w ścianach, podłogach i sufitach, poinformuj się dokładnie, jak przebiegają
ukryte w nich przewody elektryczne i rury.
Ładowanie akumulatora (rys. A)
Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem
elektronarzędzia i gdy jego moc zaczyna wyczuwalnie spadać. Podczas ładowania akumulator może się nagrzewać,
ale jest to normalne zjawisko, które nie świadczy o usterce.
Ostrzeżenie! Nie ładuj akumulatora, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 10 °C lub wyższa niż 40 °C. Zalecana
temperatura ładowania wynosi ok. 24 °C.
Wskazówka: Ładowarka nie ładuje akumulatora, gdy
jego temperatura jest niższa niż ok. 0 °C lub wyższa niż
40 °C. Pozostaw akumulator w ładowarce. Ładowarka
zacznie go ładować, gdy tylko temperatura osiągnie
prawidłową wartość.
♦ Włóż akumulator (7) do ładowarki (10). Akumulator
można włożyć tylko w jednej pozycji. Upewnij się, czy
akumulator jest całkowicie wsunięty do ładowarki.
♦ Przyłącz ładowarkę do sieci.
Wskaźnik ładowania (11) miga (powoli) bez przerwy na
zielono. Gdy wskaźnik (11) zapali się na zielono na stałe, to
znaczy że akumulator został całkowicie naładowany. Można
go pozostawić w ładowarce dowolnie długo przy świecącej
się diodzie. Ładowarka od czasu do czasu podładowuje
akumulator i wtedy dioda zaczyna migać na zielono (proces
ładowania). Wskaźnik ładowania (11) świeci się, dopóki
akumulator znajduje się w ładowarce przyłączonej do sieci.
♦ Rozładowany akumulator powinno się naładować
w ciągu tygodnia. Przedłużanie tego okresu powoduje
drastyczny spadek trwałości użytkowej akumulatora.
Pozostawianie akumulatora w ładowarce
Akumulator można pozostawiać w ładowarce dowolnie długo przy świecącej się diodzie. Ładowarka utrzymuje pełny
ładunek akumulatora.
Diagnostyka ładowarki
Gdy ładowarka wykryje jakiś problem z akumulatorem,
wskaźnik ładowania (12) zaczyna szybko migać na czerwono. Wykonaj wówczas następujące czynności:
♦ Ponownie włóż akumulator (7).
♦ Gdy wskaźnik ładowania nadal szybko miga na czerwono, weź inny akumulator, by stwierdzić, czy proces
ładowania przebiega prawidłowo.
♦ Gdy drugi akumulator jest prawidłowo ładowany, to
znaczy że ten pierwszy uległ uszkodzeniu i trzeba go
oddać do warsztatu serwisowego w celu utylizacji.
♦ Gdy po wymianie akumulatora nic się nie zmieni, oddaj
ładowarkę do autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu sprawdzenia.
Wskazówka: Czas potrzebny do ustalenia, czy akumulator jest uszkodzony, może trwać nawet 60 minut. Gdy
akumulator jest zbyt gorący lub zbyt zimny, dioda miga
na czerwono na przemian szybko i wolno, tzn. jedno
mignięcie następuje szybko, a drugie wolno, i cykl ten
się powtarza.
Załączanie i wyłączanie (rys. D i E)
♦
By załączyć wyrzynarkę przesuń blokadę włącznika (2)
w lewo i naciśnij wyłącznik regulatora prędkości (1).
♦ By wyłączyć wyrzynarkę, zwolnij wyłącznik (1).
Uwaga! Nie załączaj i nie wyłączaj urządzenia pod
obciążeniem.
Uwaga! Zawsze przesuwaj blokadę włącznika (2)
na prawo w pozycję zablokowania, jeśli
urządzenie nie jest używane.
Regulator prędkości
Za pomocą włącznika/wyłącznika z regulatorem
prędkości można ustawiać zróżnicowaną prędkość
cięcia w celu uzyskania lepszych wyników przy
różnych rodzajach materiałów.
♦ Prędkość urządzenia jest regulowana wyłącznikiem (1).
Cięcie ukosowe (rys. F, G i H)
Stopę można pochylać maksymalnie o 45° w lewo lub
w prawo.
7
POLSKI
Regulacja kąta cięcia ukosowego
♦ Poluzuj śrubę stopy (12) dostarczonym kluczem inbusowym, by zwolnić blokadę stopy (5).
♦ Pociągnij stopę (5) do przodu, by zwolnić ją z pozycji
0°.
♦ Ustaw stopę pod żądanym kątem (rys. G).
♦ Naciśnij stopę (5) z powrotem do lewej lub prawej
pozycji aż do oporu.
♦ Dociśnij mocno śrubę stopy (12) kluczem inbusowym,
aby zablokować stopę (5) w pożądanej pozycji.
Wskazówka: Stopę można pochylać w lewo lub w prawo,
przy czym zaskakuje ona pod kątem 45°.
Tryby wyrzynania (rys. I)
Wyrzynarka dysponuje trzema trybami wyrzynania, w tym 2
przy ruchu wahadłowym i 1 przy ruchu posuwisto-zwrotnym
brzeszczotu. Przy ruchu wahadłowym postęp wyrzynania
jest większy i wykorzystuje się go do cięcia miękkich materiałów, jak drewno lub plastik. Ruch wahadłowy umożliwia
szybsze wyrzynanie, ale z mniejszą dokładnością. Przy
ruchu wahadłowym brzeszczot dodatkowo do ruchu posuwisto-zwrotnego porusza się także do przodu.
Ostrzeżenie! Nigdy nie należy wykorzystywać ruchu wahadłowego do cięcia metali lub twardego drewna.
♦ Przycisk trybu wyrzynania (6) ustaw w jednej z czterech
pozycji: 0, 1 lub 2.
♦ W pozycji 0 brzeszczot wykonuje tylko ruch posuwisto-zwrotny.
♦ W pozycjach 1 lub 2 dla ruchu wahadłowego.
♦ W pozycji 1 i 2 postęp wyrzynania jest największy.
Wyrzynanie
♦
♦
♦
♦
Zawsze trzymaj wyrzynarkę obiema rękami.
Przed rozpoczęciem pracy odczekaj kilka sekund, aż
brzeszczot osiągnie maksymalną prędkość skokową.
W czasie wyrzynania wywieraj tylko niewielki nacisk na
wyrzynarkę.
W miarę możliwości dociskaj stopę (5) do przedmiotu
obrabianego. W ten sposób ma się lepszą kontrolę nad
wyrzynarką, maleją wibracje i zmniejsza się ryzyko
uszkodzenia brzeszczotu.
Porady, jak osiągnąć optymalne wyniki pracy
Ogólne
♦
Drewno tnij przy dużej, aluminium i PCV - przy średniej,
a inne metale - przy małej prędkości skokowej.
Cięcie laminatu
Ponieważ właściwe cięcie następuje przy ruchu brzeszczotu do góry, powierzchnia stykająca się ze stopą może
odpryskiwać. Powstaje wówczas nieregularna, postrzępiona
krawędź cięcia.
8
♦
♦
♦
Użyj brzeszczotu o drobnych zębach.
Materiał wyrzynaj po obróceniu go spodem do góry.
By osiągnąć czyste cięcie, zaciśnij kawałek drewna lub
płyty pilśniowej twardej po obydwu stronach przedmiotu
obrabianego i razem przepiłuj tę kombinację.
Cięcie metalu
Cięcie metalu zajmuje dużo więcej czasu niż cięcie drewna.
♦ Używaj specjalnych brzeszczotów do cięcia metali. Do
cięcia metali żelaznych zastosuj brzeszczot o drobnych,
a do cięcia metali nieżelaznych - o grubych zębach.
♦ Przy cięciu cienkiej blachy zamocuj z drugiej strony
kawałek drewna lub płyty pilśniowej twardej i razem
przepiłuj tę kombinację.
♦ Posmaruj przewidywaną linię cięcia cienką warstwą
oleju.
Wyposażenie dodatkowe
Sprawność elektronarzędzia zależy od zastosowanego
wyposażenia dodatkowego. Akcesoria Stanley Fat Max odznaczają się najwyższą jakością i mają na celu polepszenie
osiągów elektronarzędzia. Stosując je, uzyskasz maksymalną możliwą sprawność urządzenia. W wyrzynarce można
mocować brzeszczoty zarówno z chwytem w kształcie
litery U, jak i w kształcie litery T.
Konserwacja
Elektronarzędzie odznacza się dużą trwałością użytkową
i prawie nie wymaga konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej, bezawaryjnej pracy, niezbędne jest jej regularne
czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek prac konserwacyjnych wyłącz wyrzynarkę i wyjmij
wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
♦ Za pomocą miękkiej szczoteczki lub suchej szmaty
regularnie czyść szczeliny wentylacyjne w wyrzynarce.
♦ Systematycznie przecieraj obudowę silnika wilgotną
szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych ściernych
środków czyszczących ani takich, które zawierają
rozpuszczalniki.
♦ Od czasu do czasu smaruj oś rolki podtrzymującej
brzeszczot, spuszczając na nią kroplę oleju.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie
wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób
Stanley Fat Max nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
POLSKI
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
wyrobu.
Firma Stanley Europe chętnie przyjmuje wysłużone urządzenia Stanley Fat Max i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty
sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Stanley Europe, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz także
w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
Akumulatory
Akumulatory Stanley Fat Max mogą być ładowane
wielokrotnie. Po zakończeniu ich pożytecznego
użytkowania, usuń je w sposób przyjazny dla
środowiska naturalnego.
♦
♦
Rozładuj kompletnie akumulator i następnie wyjmij z
urządzenia.
Akumulatory NiCd, NiMH i Li-ion są przezanczone do
odzysku. Przekaż je do serwisu autoryzowanego lub
miejscowego punku recyklingu.
Dane techniczne
FMC650 (H1)
Napięcie
VDC
18
1/min
0 - 2 500
mm
19
drewna
mm
55
stali
mm
8
aluminium
mm
20
Masa
kg
2,62
Prędkość skokowa (na biegu
jałowym)
Długość skoku
Maksymalna głębokość cięcia:
Ładowarka
VAC
220 - 240
Napięcie wyjściowe
V DC
max 20
Przybliżony czas ładowania
FMC688L
Napięcie
V DC
18
Pojemność
Ah
4,0
Rodzaj akumulatora
Li-Ion
Poziom hałasu według normy EN 60745:
Ciśnienia akustyczne (LPA) 84,5 dB(A), niepewność pomiaru (K) 3 dB(A)
Moc akustyczna (LWA) 95,5 dB(A), niepewność pomiaru (K) 3 dB(A)
Wibracje razem (suma wektorowa 3 składowych kierunkowych) według
normy EN 60745:
Cięcie desek (ah,B) 6 m/s², niepewność pomiaru (K) 1,5 m/s²
Cięcie blachy metalowe (ah,M) 4,3 m/s², niepewność pomiaru 1,5 m/s²
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
Bezprzewodowa wyrzynarka – FMC650
Stanley Europe deklaruje niniejszym, że wyrób nr kat.
FMC650 opisany w „Danych technicznych” został wykonany
zgodnie z następującymi dyrektywami i normami: 2006/42/
WE, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Wyrób ten jest zgodny także z dyrektywami 2004/108/
WE i 2011/65/UE. By uzyskać więcej informacji na ten
temat, zwróć się do jednego z naszych przedstawicielstw
handlowych Stanley Europe wyszczególnionych na końcu
tej instrukcji obsługi.
Niżej podpisany jest odpowiedzialny za sporządzenie
dokumentacji technicznej i składa tę deklarację w imieniu
Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Wiceprezydent Global
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgia
12. 2.2014
905765** typ 1
Napięcie sieciowe
Natężenie prądu
Akumulator
A
2
min
120
zst00236163 - 11-06-2014
9
POLSKI
Stanley Fatmax
WARUNKI GWARANCJI
Produkty marki Stanley Fatmax reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne.
Niniejsze warunki gwarancji nie ograniczają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych, lecz są ich uzupełnieniem.
Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarantujemy sprawne działanie produktu w przypadku postępowania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane
wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez
Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym Erpatech
reklamowanego produktu oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak
w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz
z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie
12 miesięcy od daty zakupu.
4.
W celu przedłużenia okresu gwarancji o dodatkowe 2 lata
należy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu urządzenia dokonać
rejestracji na stronie internetowej: www.stanley.eu/3.
5.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech wraz z poprawnie wypełnioną Kartą
Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią faktury)
oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za
pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami
wymienionymi powyżej.
b)
6.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
Erpatech ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
7.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez
Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny
Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 7a) może być wydłużony o czas
niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
a)
b)
8.
a)
b)
10
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że
usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
9.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być wydany
nowy produkt o nie gorszych parametrach.
10. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją
ostateczną.
11. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa.
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także stosowaniem
osprzętu innego niż zalecany przez Stanley;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania pożaru,
powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne
lub, które były naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
12. Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji
innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru
z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
+
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising