FMC650 | Stanley FMC650 JIGSAW Type H1 instruction manual

511113-24 SK
Preložené z pôvodného návodu
FMC650
2
3
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša priamočiara píla Stanley Fat Max je určená na rezanie
dreva, plastov a tabuľových plechov. Toto náradie je určené
pre profesionálnych i súkromných neprofesionálnych
používateľov.
Bezpečnostné pokyny
e.
f.
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
pokyny a bezpečnostné výstrahy. Nedodržanie
nižšie uvedených varovaní a pokynov môže viesť
k spôsobeniu úrazu elektrickým prúdom, k vzniku
požiaru alebo k vážnemu zraneniu.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte
na prípadné ďalšie použitie. Označenie elektrické náradie
vo všetkých nižšie uvedených upozorneniach odkazuje na
Vaše náradie napájané zo siete (s prívodným káblom) alebo
náradie napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
4
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený.
Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť
k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom
neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy
nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo
posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu
kábla s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi
alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie
káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla
na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým
chráničom (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále
pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení
alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým
náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte
ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako respirátor,
protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko
poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením prívodného kábla k sieťovej zásuvke
alebo pred vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je
vypínač v polohe vypnuté. Prenášanie elektrického
náradia s prstom na vypínači alebo pripojenie náradia
k napájaciemu zdroju, ak je vypínač náradia v polohe
zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú
v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť
úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný postoj a rovnováhu. Tak je umožnená lepšia
ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite
jeho správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce
sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
SLOVENČINA
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť a vypnúť,
s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia
náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia
ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto bezpečnostné
pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali.
Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak
je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými ostriami sú
menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie sa
s nimi pracuje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a držiaky nástrojov podľa týchto pokynov a berte
do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá sa
bude vykonávať. Použitie elektrického náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom. Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže pri vložení
iného nevhodného typu akumulátora spôsobiť požiar.
Používajte elektrické náradie výhradne s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný typ náradia.
Použitie iných typov akumulátorov môže spôsobiť vznik
požiaru alebo zranenie.
Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo
dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske
sponky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky
alebo ďalšie drobné kovové predmety, ktoré môžu
spôsobiť skratovanie kontaktov akumulátora.
Skratovanie kontaktov akumulátora môže viesť k vzniku
popálenín alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže z akumulátora
unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému kontaktu s touto kvapalinou, zasiahnuté miesto omyte vodou. Ak
sa Vám dostane táto kvapalina do očí, ihneď si ich
vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
6.
a.
Servis
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne
náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny pre
priamočiare a mečové píly
♦
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so skrytými
elektrickými vodičmi, držte elektrické náradie
vždy za izolované rukoväti. Pri kontakte pracovného
príslušenstva so „živým“ vodičom spôsobia neizolované
kovové časti náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
♦ Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu
používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky.
Držanie obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť
tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate kontroly.
♦ Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od pracovného priestoru. Zo žiadneho dôvodu nikdy nesiahajte
do priestoru pod obrobok. Nevkladajte prsty alebo palec do blízkosti pílového listu a upínacej svorky pílového
listu. Nepokúšajte sa stabilizovať náradie uchopením za
pätku.
♦ Udržujte pílové listy ostré. Tupé alebo poškodené
pílové listy môžu pri práci spôsobiť vychýlenie alebo zablokovanie pílového listu. Vždy používajte typ pílového
listu zodpovedajúci materiálu obrobku a typu rezu.
♦ Pri rezaní rúrok a potrubia sa uistite, či sa v nich
nenachádzajú elektrické vodiče, voda atď.
♦ Nedotýkajte sa obrobku alebo pílového listu ihneď
po ukončení práce s náradím. Môžu byť veľmi horúce.
♦ Dávajte pozor na skryté nebezpečenstvá. Pred
rezaním do stien, podláh a stropov skontrolujte
polohu elektrických vodičov a potrubia.
♦ Po uvoľnení vypínača bude pílový list chvíľu pokračovať v pohybe. Pred odložením náradia vždy vypnite
a počkajte, kým nedôjde k úplnému zastaveniu pílového
listu.
Varovanie! Kontakt alebo vdychovanie prachu a pilín,
ktoré vznikajú pri práci s náradím, môže ohroziť zdravie
pracovníka aj okolostojacich osôb. Používajte masku proti
prachu určenú špeciálne na ochranu pred toxickým prachom
a podobnými látkami a zaistite, aby boli takto chránené všetky osoby nachádzajúce sa alebo vstupujúce do pracovného
priestoru.
♦ Určené použitie tohto výrobku je popísané v tomto
návode. Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií
než je odporúčané týmto návodom, môže predstavovať
5
SLOVENČINA
riziko zranenia obsluhy alebo riziko spôsobenia hmotných škôd.
Štítky na náradí
Na náradí sú zobrazené nasledovné piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia
úrazu si používateľ musí prečítať tento návod na
obsluhu.
Bezpečnosť ostatných osôb
♦
♦
Toto náradie nie je určené na použitie osobami (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad,
alebo ak im neboli poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa
s týmto náradím nebudú hrať.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť
dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné
predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité
zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou
alebo pohybujúcou sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak
používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite, aby sa
robili pravidelné prestávky.
♦ Poškodenie sluchu.
♦ Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad: práca s drevom,
najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory
a nabíjačky
Akumulátor
♦ Akumulátor nikdy zo žiadneho dôvodu nerozoberajte.
♦ Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦ Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže teplota presiahnuť 40 °C.
♦ Nabíjajte akumulátory iba pri teplotách v rozsahu od 10
do 40 °C.
♦ Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
♦ Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
Nabíjačky
♦ Používajte nabíjačku Stanley Fat Max iba na nabíjanie
akumulátora, ktorý bol dodaný s náradím. Iné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť zranenie alebo iné škody.
♦ Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré nie sú
na nabíjanie určené.
♦ Poškodené káble ihneď vymeňte.
♦ Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
♦ Nesnažte sa nabíjačku rozoberať.
♦ Nepokúšajte sa do nabíjačky preniknúť.
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch
a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou EN 60745
a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež použiť na
predbežné stanovenie času práce s týmto náradím.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
Elektrická bezpečnosť
Táto nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej
sieti zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na
výkonovom štítku výrobku. Nikdy sa nepokúšajte
nahradiť nabíjačku priamym pripojením k zásuvke
elektrického prúdu.
Varovanie! Úroveň vibrácií pri aktuálnom použití elektrického náradia sa môže od deklarovanej úrovne vibrácií líšiť
v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň vibrácií
môže byť vzhľadom na uvedenú hodnotu vyššia.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/ES na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií
brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy,
keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
6
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí sa vymeniť
u výrobcu alebo v autorizovanom servise Stanley Fat
Max, aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Toto náradie sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Vypínač s reguláciou otáčok
SLOVENČINA
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Odisťovacie tlačidlo
Zaisťovacia páčka pílového listu
Držiak pílového listu
Základňa píly
Páčka režimu rezania
Akumulátor
Obr. A
8.
9.
Nabíjačka
Indikátor nabíjania
Zostavenie
Varovanie! Pred zostavením vyberte z náradia akumulátor
a uistite sa, či je pílový list celkom zastavený. Po použití
môžu byť pílové listy horúce.
Nasadenie a vybratie pílového listu (obr. B)
♦
♦
♦
♦
♦
Uchopte pílový list (10) tak, aby jeho zuby smerovali
dopredu.
Zdvihnite nahor zaisťovaciu páčku pílového listu (3).
Zasuňte upínaciu stopku pílového listu čo najďalej do
držiaka pílového listu (4).
Uvoľnite páčku.
Ak chcete pílový list (10) vybrať, zdvihnite nahor zaisťovaciu páčku pílového listu (3) a vyberte pílový list.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. C)
♦
♦
Ak chcete akumulátor (7) vložiť do náradia, zarovnajte
ho s miestom jeho uloženia v náradí. Zasuňte akumulátor do náradia a zatlačte naň tak, aby došlo k jeho
riadnemu usadeniu.
Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte uvoľňovacie
tlačidlá (11) a súčasne ho z miesta uloženia na náradí
vysuňte von.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Varovanie! Nikdy nepoužívajte toto náradie, ak je odobratá
alebo uvoľnená základňa píly.
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor sa
môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny stav, ktorý
neznamená žiadny problém.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota klesne
pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná teplota
prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.
Poznámka: Nabíjačka nebude nabíjať akumulátory,
ak klesne teplota článkov pod približne 10 °C alebo
ak prekročí 40 °C. Akumulátory môžu byť ponechané
v nabíjačke a nabíjanie sa automaticky spustí, hneď ako
teplota článkov dosiahne povolený rozsah.
♦
Ak chcete akumulátor (7) nabiť, vložte ho do nabíjačky
(8). Akumulátor je možné vložiť do nabíjačky iba jedným
spôsobom. Nepoužívajte nadmernú silu. Uistite sa, že
je akumulátor v nabíjačke riadne usadený.
♦ Pripojte nabíjačku k sieti a zapnite ju.
Indikátor nabíjania (9) bude blikať. Nabíjanie sa ukončí, hneď
ako indikátor nabíjania (9) začne neprerušovane svietiť.
Akumulátor sa môže ponechať v nabíjačke neobmedzene
dlhý čas. Pri občasnom udržiavacom nabíjaní akumulátora
sa rozsvieti LED kontrolka.
♦ Vybité akumulátory nabite do 1 týždňa. Prevádzková životnosť akumulátora sa značne skráti, ak je skladovaný
vo vybitom stave.
Ponechanie akumulátora v nabíjačke
Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou
LED diódou neobmedzene dlhý čas. Nabíjačka bude akumulátor udržiavať v úplne nabitom stave.
Diagnostická funkcia nabíjačky
Ak deteguje nabíjačka vybitý alebo poškodený akumulátor,
indikátor nabíjania (9) začne rýchlo červeno blikať. Postupujte nasledovne:
♦ Akumulátor (7) z nabíjačky vyberte a opäť ho vložte
späť.
♦ Ak bude kontrolka nabíjania červeno blikať stále rovnako rýchlo, použite iný akumulátor, aby ste sa uistili, či
nabíjačka pracuje správne.
♦ Ak prebieha nabíjanie iného akumulátora správne,
pôvodný akumulátor je poškodený a mal by byť vrátený
autorizovanému servisu, kde bude zaistená jeho recyklácia.
♦ Ak je pri použití iného akumulátora indikácia rovnaká
ako pri pôvodnom akumulátore, zverte kontrolu a testovanie nabíjačky autorizovanému servisu.
Poznámka: Skúška, ktorá určí, či je akumulátor
poškodený, môže trvať až 30 minút. Ak je akumulátor
príliš horúci alebo ak je príliš studený, LED dióda bude
striedavo pomaly a rýchlo červeno blikať.
Zapnutie a vypnutie (obr. D a E)
♦
Ak chcete náradie zapnúť, posuňte odisťovacie tlačidlo
(2) doľava a potom stlačte a držte vypínač s reguláciou
otáčok (1).
♦ Ak chcete náradie vypnúť, uvoľnite vypínač s reguláciou otáčok (1).
Varovanie! Nevypínajte a nezapínajte náradie, ak je
v zábere.
Varovanie! Ak sa náradie nepoužíva, vždy presuňte odisťovacie tlačidlo (2) doprava, do zaistenej polohy.
Regulácia otáčok
Vypínač s reguláciou otáčok umožňuje meniť pracovné
otáčky píly s ohľadom na rôzne materiály obrobku.
7
SLOVENČINA
♦
Otáčky náradia sú určené veľkosťou stlačenia vypínača
s reguláciou otáčok (1).
Vykonávanie šikmých rezov (obr. F, G a H)
Základňa píly sa môže nastaviť doľava alebo doprava na
vykonávanie šikmého rezu v uhle 45°.
Nastavenie uhla šikmého rezu:
♦ Pomocou dodaného šesťhranného kľúča povoľte upevňovaciu skrutku (12), aby došlo k uvoľneniu základne (5).
♦ Posuňte základňu píly (5) smerom dopredu, aby sa
uvoľnila z dorazovej polohy zodpovedajúcej uhlu 0°.
♦ Nastavte základňu píly do polohy zodpovedajúcej
požadovanému uhlu šikmého rezu (obr. G).
♦ Posuňte základňu píly smerom dozadu, aby bola nastavená v ľavej alebo pravej dorazovej polohe.
♦ Pomocou dodaného šesťhranného kľúča utiahnite
upevňovaciu skrutku (12), aby došlo k zaisteniu základne (5) v požadovanej polohe.
Poznámka: Základňa môže byť naklonená doľava alebo
doprava a má pevné dorazy pre uhol 45°.
Rezanie (obr. I)
Táto priamočiara píla môže pracovať v troch režimoch
rezania, dvoch s predkmitom a jednom priamočiarom. Pohyb
pílového listu s predkmitom je viac agresívny a je určený
na rezanie mäkkých materiálov, ako sú drevo a plasty. Pri
použití pohybu s predkmitom sa rez materiálu vykonáva
rýchlejšie, ale menej čisto. Pohyb s predkmitom pridáva pri
pohybe pílového listu hore a dole ešte pohyb vpred.
Varovanie! Kovy a tvrdé drevo by sa nemali nikdy rezať
s využitím predkmitu.
♦ Presúvajte páčku režimu rezania (6) medzi tromi polohami na rezanie: 0, 1 a 2.
♦ Poloha 0 je určená na priame rezy.
♦ Polohy 1 a 2 sú určené na rezanie s predkmitom.
♦ Agresivita rezu závisí od zvolenej polohy páčky od jednej
do dvoch, keď poloha dva označuje najagresívnejší rez.
Rezanie
♦
♦
♦
♦
Držte náradie vždy oboma rukami.
Pred začatím rezu nechajte pílový list niekoľko sekúnd
v chode naprázdno.
Pri vykonávaní rezu vyvíjajte na náradie iba mierny tlak.
Ak je to možné, pracujte so základňou píly (5) pritlačenou k obrobku. Týmto spôsobom bude zaistené lepšie
ovládanie píly, budú obmedzené vibrácie a zabráni sa
poškodeniu pílového listu.
Rady na optimálne použitie
Všeobecné
♦
8
Na rezanie dreva používajte vysoké otáčky, stredné
otáčky na rezanie hliníka a PVC a nízke otáčky na
rezanie ostatných kovov okrem hliníka.
Rezanie vrstvených materiálov
Pretože pílový list vykonáva rez pri pohybe smerom hore, na
povrchu, ktorý sa nachádza najbližšie pri základni píly, môže
dochádzať k štiepaniu.
♦ Používajte pílový list s jemnými zubami.
♦ Režte zo spodnej strany obrobku.
♦ Ak chcete minimalizovať štiepanie obrobku, upnite na
obe jeho strany kúsok odpadového dreva alebo drevotriesky a urobte rez cez celú túto zostavu.
Rezanie kovov
Uvedomte si, že rezanie kovu vyžaduje omnoho dlhší čas
než rezanie dreva.
♦ Používajte pílové listy vhodné na rezanie kovu. Na rezanie železných kovov používajte pílové listy s jemnými
zubami a na rezanie neželezných kovov pílové listy
s hrubšími zubami.
♦ Pri rezaní tenkých kovových plechov upnite na spodnú
stranu obrobku kúsok odpadového dreva a režte cez
celú túto zostavu.
♦ Naneste pozdĺž čiary rezu tenký olejový film.
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od používaného príslušenstva.
Príslušenstvo Stanley Fat Max je navrhnuté a vyrobené
podľa noriem pre vysokú kvalitu a sú určené na zvýšenie
výkonu Vášho náradia. Použitím tohto príslušenstva docielite ten najlepší výsledok, ktorý Vám Vaše náradie môže
poskytnúť.
S týmto náradím sa môžu používať pílové listy s upínacou
stopkou v tvare U aj T.
Údržba
Vaše elektrické náradie bolo skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia
jeho bezproblémový chod.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby náradie
vypnite a odpojte ho od napájacieho zdroja.
♦ Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite
mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦ Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky
alebo rozpúšťadlá.
♦ Občas naneste na osku podpernej kladky pílového listu
kvapku oleja.
Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu
a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného kábla:
♦ Zaistite ekologickú likvidáciu starej zástrčky.
♦ Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na novej
zástrčke.
♦ Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
SLOVENČINA
Varovanie! K uzemňovacej svorke nesmie byť pripojený
žiadny vodič. Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 5 A.
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať
v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok Stanley Fat Max ďalej používať alebo
ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektro odpadov z domácnosti.
Spoločnosť Stanley Europe poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Stanley Fat Max po skončení ich prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto služby,
odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý zariadenie odoberie a zaistí
jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Stanley Europe
nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Europe a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
Technické údaje
FMC650 (H1)
Napájacie napätie
V
18
Otáčky naprázdno
min -1
0 – 2 500
Dĺžka zdvihu
mm
19
Drevo
mm
55
Oceľ
mm
8
Hliník
mm
20
Hmotnosť
kg
2,62
Maximálna hĺbka rezu
Nabíjačka
905765** typ 1
Napájacie napätie
V
220 – 240
Výstupné napätie
V
20 (Max)
Prúd
A
2
min
120
Približný čas nabíjania
Akumulátor
FMC688L
Napájacie napätie
V
18
Kapacita
Ah
4,0
Typ
Li-Ion
LpA (akustický tlak) 84,5 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
LWA (akustický výkon) 95,5 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy
EN 60745:
Rezanie dosiek (ah, B) 6 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
Rezanie plechov (ah, M) 4,3 m/s², odchýlka (K) 1,5 m/s²
Akumulátor
Akumulátory Stanley Fat Max je možné mnohokrát
opakovane nabíjať. Po ukončení ich životnosti ich
likvidujte tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia:
♦
♦
Nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému
vybitiu akumulátora a potom ho vyberte z náradia.
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion je možné
recyklovať. Odovzdajte ich v autorizovanom servise
alebo do miestnej zberne, kde budú recyklované alebo
zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia.
9
SLOVENČINA
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
14
Akumulátorová priamočiara píla – FMC650
Spoločnosť Stanley Europe týmto vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/ES, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho
autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte autorizovaného
predajcu Stanley Fat Max v katalógu Stanley Fat Max alebo
kontaktujte predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto
návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max
a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete
aj na internetovej adrese: www.stanley.eu/3.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smerníc 2004/108/ES
a 2011/65/EÚ. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Stanley Europe na tejto adrese alebo
na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Viceprezident medzinárodného
oddelenia pre techniku
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
12. 2. 2014
Záruka
Spoločnosť Stanley Europe je presvedčená o kvalite svojich
výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre profesionálnych
používateľov tohto náradia. Táto záruka sa ponúka ako
mimoriadna a žiadnym spôsobom neovplyvní Vaše zmluvné
práva, ak ste súkromný neprofesionálny užívateľ. Táto
záruka platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA V TRVANÍ JEDNÉHO ROKU
Ak dôjde počas 12 mesiacov od kúpy výrobku Stanley Fat
Max k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu poruchy materiálu
alebo zlého dielenského spracovania, spoločnosť Stanley
Europe zaručuje bezplatnú výmenu všetkých poškodených
častí – alebo podľa nášho uvážení – bezplatnú výmenu
celého výrobku, za nasledujúcich podmienok:
♦ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom
a v súlade s pokynmi uvedenými v návode na jeho
obsluhu.
♦ Tento výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebovaniu.
♦ Tento výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
♦ Bol predložený doklad o kúpe.
♦ Výrobok Stanley Fat Max bol vrátený kompletný so
všetkými pôvodnými komponentmi.
zst00234878 - 11-06-2014
10
SLOVENČINA
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
06/13
Download PDF

advertising