DDF2130000 | DeWalt DDF2130000 NAILER instruction manual

DDF2130000
2014-05-08
DDF2130000_V092
Dansk (Oversat fra original brugsvejledning)
3
Deutsch (Originalbetriebsanleitung)
17
English (Translation of the original instructions)
31
Español (Traducido de las instrucciones originales)
45
Français (Traduction de la notice d’instructions originale)
59
Italiano (Tradotto dalle istruzioni originali)
73
Nederlands (Vertaald vanuit de originele instructies)
87
Norsk (Oversatt fra de originale instruksjonene)
101
Português (Traduzido das instruções originais)
115
Suomi (Käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)
131
Svenska (Översatt från de ursprungliga instruktionerna)
145
Ελληνικά (Μετάφραση των αρχικών οδηγιών)
159
Copyright DEWALT
2
Dansk
PX3 SKUDMONTAGE PISTOL®
DDF2130000
Indholdsfortegnelse
1
Sikkerhedsinformation .......................................................................................4
1.1 Tilsigtet brug ...............................................................................................4
1.2 Sikkerhedsmærkater på pistolen ................................................................4
1.3 Advarsler i denne vejledning .......................................................................5
1.4 Sikkerhedsudstyr ........................................................................................5
1.5 Pistol- og driftssikkerhed .............................................................................5
1.6 Bortskaffelse ...............................................................................................6
2
Oversigt over pistolen ........................................................................................7
2.1 Leverance fra forhandler .............................................................................7
2.2 Individuelle dele og benævnelser ...............................................................7
2.3 Magasin og enkeltskudsudstyr ...................................................................7
2.4 Patroner ......................................................................................................7
2.5 Affyring af søm ............................................................................................8
3
Før anvendelse af pistolen .................................................................................8
3.1 Anvendelse med magasin ..........................................................................8
3.2 Anvendelse med enkeltskudsudstyr ...........................................................9
3.3 Daglig funktionstest ....................................................................................9
3.4 Indsætning af en patron ..............................................................................9
4
Betjening ............................................................................................................10
4.1 Minimum afstande under affyring af søm..................................................10
4.2 Minimum tykkelse på grundmateriale .......................................................10
4.3 Indstilling af affyringsstyrke .......................................................................10
4.4 Anvendelse af pistolen .............................................................................. 11
5
Inspektion og rengøring ................................................................................... 11
5.1 Adskillelse af pistolen ............................................................................... 11
5.2 Kontrol af de indvendige dele i pistolen ....................................................12
5.3 Rengøring af de indvendige dele i pistolen ...............................................12
5.4 Samling af pistolen ...................................................................................12
5.5 Rengøring af pistolens overflader .............................................................13
6
Tekniske data.....................................................................................................13
7
Fejlfinding ..........................................................................................................13
8
Garanti................................................................................................................15
9
Overensstemmelseserklæring .........................................................................16
10
C.I.P. Godkendelsesbekræftelse ......................................................................16
3
Dansk
1
Sikkerhedsinformation
Læs venligst sikkerhedsoplysningerne
omhyggeligt for at sikre en sikker og
korrekt betjening af enheden. Behold
brugsanvisningen indtil produktet
bortskaffes.
1.1 Tilsigtet brug
De krudtdrevne sømpistoler er beregnet til at
affyre søm og skal bruges i overensstemmelse
med informationen i denne brugervejledning.
Pistolerne er ikke "legetøj" og kræver en
forsigtig, ansvarlig og omhyggelig håndtering.
Pistolerne er beregnet til professionel brug og er
omfattet af visse juridiske bestemmelser.
Arbejdsgiverens ansvar, for eksempel:
–
Producentens anbefalede intervaller for
rutinemæssig inspektion og vedligeholdelse:
hvert 2. år, men ikke efter mere end
3000 affyringer, med mindre kortere
intervaller er fastsat i loven.
–
Reparationer skal foretages på autoriserede
tekniske faciliteter.
–
Indsamling og sikker bortskaffelse af
"fejlaffyringsammunition“
–
Sikker opbevaring af de krudtdrevne
sømpistoler (afladet) i den låste
værktøjskasse og patronbåndene (adskilt fra
hinanden).
–
Forsyning af og sikre brugen af
beskyttelsesudstyr, se kapitel 1.4
"beskyttelsesudstyr“
Sømpistolen må kun betjenes af udlært
personale, der er over 18 år, eller af elever over
16 år under tilstedeværelse af en tilsynsførende.
Operatøren må ikke være træt eller under
indflydelse af alkohol, medicin eller rusmidler.
Passende materialer, der kan bruges som
underlag, for eksempel
–
Beton af normal styrke
–
Stål
Materialer, der er uegnede og ikke bør bruges
som underlag, for eksempel:
–
Materialer der er for bløde eller for tynde
–
Materialer, der er for skrøbelige, som f.eks.
glas eller keramik
4
–
Materialer, der er for hårde, som f.eks.
hærdet stål
–
Hule blokmurværk, perforeret murværk
–
Støbejern, plast, marmor, gipsplader.
Fejlagtig behandling, misbrug eller "fjollen rundt"
kan forårsage dødelige skader og alvorlig skade
på ejendom. Dette omfatter specielt
–
Tilsidesættelse af sikkerhedsmekanismer
–
Misbrug af pistolen som et "skydevåben“
–
Misbrug af pistolen som en hammer eller et
lignende værktøj
–
Brug aldrig patronerne i skydevåben eller
forsøg at åbne dem.
Du må kun bruge patronbånd, skudsøm og
tilbehør produceret af producenten af den
krudtdrevne sømpistol, se kapitel 2.4 ”Patroner”
og kapitel 2.5 ”Affyring af søm“.
Andre anvendelser og anden brug lige såvel som
ændringer af enheden, tilføjelser til enheden eller
omstillinger samt vedligeholdelse og reparationer
udført af dig selv kan forringe enhedens
sikkerhed, pålidelighed og korrekt funktion
i betydeligt omfang og kan gøre eventuelle
garantikrav ugyldige.
1.2 Sikkerhedsmærkater på pistolen
Pistolen må kun anvendes, hvis alle
advarselsmærkater på pistolen er både
komplette og læselige.
Læs brugervejledningen før pistolen
anvendes
Bær beskyttelsesbriller
Bær høreværn
Bær en sikkerhedshjelm
Dansk
1.3 Advarsler i denne vejledning
1.5 Pistol- og driftssikkerhed
Risikoniveauet forbundet med særlige risici
identificeres med signalord:
Pistolerne kan forårsage alvorlige skader, hvis de
håndteres forkert.
Signalord
–
Risiko for eksplosion: Åbn eller ødelæg
aldrig patroner. Smid ikke patronerne i åben
ild.
–
Udsæt ikke pistolen og patroner for høje
temperaturer, for eksempel direkte sollys.
–
Du må aldrig lægge eller opbevare den
krudtdrevne sømpistol og patronbåndene i
nærheden af varmekilder, som f.eks. ovne
eller varmeapparater.
–
Brug kun pistolen udendørs eller
i velventilerede områder.
–
Opbevar den krudtdrevne sømpistol (afladet)
i den låste værktøjskasse og patronbåndene
(adskilt fra hinanden) sikkert fra uautoriseret
adgang af voksne og børn.
–
Brug kun pistolen, hvis den er i god stand og
er blevet ordentligt vedligeholdt.
–
Når enheden ikke er i brug, arbejdspladsen
ændres, under transport, i tilfælde af
blokeringer og under vedligeholdelse:
Hold din finger væk fra aftrækkeren, fjern
magasiner og patronen.
–
Glatte håndtag kan føre til tab af kontrol:
Hold håndtag tørre, rene og fri for olie og
smørelse.
–
Der kommer et tilbageslag/rekyl, når sømmet
affyres. Hold ikke dit hoved direkte over
pistolen under affyring af sømmet og start
med en lav affyringsstyrke, se kapitel 4.3
"Indstilling af affyringsstyrke“.
–
Sørg for, at du står sikkert og kan holde
balancen, især på platforme såvel som
forhøjede og/eller skrå, ujævne eller glatte
arbejdspladser.
–
Pistolen må ikke anvendes på en stige.
–
Pistolen må ikke bruges til at lukke æsker
eller kasser.
–
Pistolen må ikke anvendes at tilpasse
transportlåse til køretøjer og vogne.
Betydning
Farlig situation med en høj grad
af risiko, der vil medføre dødsfald
FARE
eller alvorlig personskade, hvis
den ikke undgås.
Farlig situation med en
medium grad af risiko, der kan
ADVARSEL medføre dødsfald eller alvorlig
personskade, hvis den ikke
undgås.
Farlig situation med en lav grad
af risiko, der kan medføre mindre
FORSIGTIG
eller moderate personskader, hvis
den ikke undgås.
Farlig situation som kan medføre
beskadigelse af enheden eller
BEMÆRK
udstyr i nærheden, hvis den ikke
undgås.
1.4 Sikkerhedsudstyr
Løstsiddende tøj, smykker, faldende genstande,
støj og lignende farlige situationer kan udgøre
en fare for personer. Personer, der skal bruge
pistolen, og som er nødt til at opholde sig
i nærheden af pistolen, skal bære passende
personligt sikkerhedsudstyr:
Velegnet sikkerhedshjelm: beskytter
hovedet mod faldende genstande
Beskyttelsesbriller: beskytter øjnene
mod flyvende objekter som f.eks.
splinter og støv
Høreværn: Beskytter ørene mod høj
støj
Velegnet ansigtsværn: Beskytter øjne
og ansigt mod flyvende genstande,
som f.eks. splinter.
5
Dansk
Mens de skydes ind i materialet, kan søm
nedbrydes i flere dele og forårsage alvorlige
kvæstelser.
Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis
affyringsstyrken er for højt indstillet. Under
affyring af søm ind i materialer, som er for bløde,
for tynde eller for hårde. Når søm rammer
andre søm. Ved affyring i forborede huller uden
passende styremekanisme.
–
Hold en minimumsafstand til kanter, kanter
og hjørner, se kapitel 4.1 "Minimum afstande
under affyring af søm“.
–
Hold en afstand på mindst 75 mm til revnede
eller tilhuggede betonområder.
–
–
Bestem en passende affyringsstyrke ved
hjælp af en testfastgørelsesprocedure, se
kapitel 4.3 "Indstilling af affyringsstyrke“.
Brug en splintskærm. Dette reducerer risici
ved rikochetterende affyring af søm
–
Du må ikke bruge pistolen,
når der er folk på den anden
side.
–
Hold godt fast i pistolen og
holde det i en 90° vinkel til
overfladen.
Personbeskyttelse:
–
Indsæt kun patronen og sømmet på
arbejdsstationen for at forhindre en utilsigtet
affyring, som kan skade brugeren og/eller
omkringstående.
–
Hold aldrig hånden eller andre legemsdele
foran løbet.
–
Peg aldrig løbet mod andre personer.
–
Hold en pause i arbejdet, hvis du er
følelsesløs, har det ekstremt varmt eller
koldt eller har en prikkende fornemmelse
i dine fingre/arme. Opsøg en læge hvis dette
fænomen gentager sig.
6
Produktskader:
–
Skyd ikke søm ind i materialer, som er
svejset eller er blevet viderebearbejdet med
en skærebrænder.
–
Brug ikke pistolen eller patroner i regnvejr
eller i et meget fugtigt miljø.
–
Brug kun pistolen i velventilerede områder
eller udendørs.
–
Brug ikke pistolen med et tomt magasin.
–
Opbevar kun pistolen i tørre og frostsikre
rum.
Stop omgående arbejdet:
–
I tilfælde af at ekstrem varme pludselig
genereres.
–
Hvis skruer eller andre dele er blevet løse og
falder af pistolen.
1.6 Bortskaffelse
BEMÆRK Ikke affyrede patroner (fejlaffyret
ammunition eller fusere) skal indsamles og
opbevares sikkert, indtil de bortskaffes af en
autoriseret virksomhed. Overhold de lokale
regler angående bortskaffelse af teknisk udstyr
for at beskytte miljøet.
Dansk
2
Oversigt over pistolen
2.3 Magasin og enkeltskudsudstyr
 Skru magasinet (A) på affyringskammeret,
2.1 Leverance fra forhandler
Kontrollér leverancen efter modtagelse af
pistolen. Rapportér manglende eller ødelagte
dele til din forhandler.
indtil du hører det første „klik“ – drej derefter
endnu en gang. Stram enkeltskudsudstyret
(B), indtil det stopper.
Leverance fra forhandler:
–
Skudmontage pistol
–
Betjeningsvejledning
–
Runde børster, 3 stk., små, medium, stor
–
Nylonbørste
–
Enkeltskudsudstyr
–
Splintskærm magasin
–
Splintskærm enkeltskud
A
2.2 Individuelle dele og
benævnelser
1
3
2.4 Patroner
5
4
7
6
4
Affyringskammer
2
Skudmontage pistol 5
krop
6
Gummi returfjeder 7
3
Patroner er farvekodede i henhold til patronens
styrke. Producenten af pistolen tillader kun "gule"
(medium styrke) og "røde" (meget høj styrke)
styrkeniveauer for P3X skudmontage pistolen.
2
1
B
Art.nr.
Type
DDF1220100
DDF1220200
gul, 0,25 kal. (6.3/10)
rød, 0,25 kal. (6.3/10)
Kolbering
Kolbe
Magasin
Enkeltskudsudstyr
7
Dansk
3
2.5 Affyring af søm
Kun affyring af søm fremstillet af producenten af
pistolen er tilladt til P3X skudmontage pistolen.
Gummi returfjeder
Før anvendelse af pistolen
ADVARSEL
Alvorlige skader på grund af forkert
brug
 Magasin: Brug aldrig søm til affyring,
der er længere end 60 mm.
Art.nr.
Type
DDF2230000
P3X gummi returfjeder
 Enkeltskudsudstyr: Brug aldrig
søm til affyring, der er længere end
76 mm.
Bestil enheder:
 Brug udelukkende søm og patroner
–
500 søm (inkl. 1 returfjeder)
–
2500 søm (inkl. 5 returfjeder)
500 + 1
2500 +
til affyring, der er fremstillet af
producenten af pistolen.
3.1 Anvendelse med magasin
5
 Tryk på sikkerhedsknappen på
magasindækslet (1) og åbn magasindækslet
(2).
Art.nr.
mm
15
20
25
30
35
DDF3440000
DDF3440050
DDF3440100
DDF3440150
DDF3440200
mm
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
mm
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
2
1
Bestil enheder:
–
300 søm (inkl. 1 returfjeder)
–
1500 søm (inkl. 5 returfjeder)
300 + 1
1500 +
 Indsæt sømstrimlen i magasinet (1).
5
 Luk magasindækslet (2) (klikker på plads).
Art.nr.
mm mm
DDF3440250
40
8,6
DDF3440300
50
8,6
DDF3440350
60
8,6
For ekstratilbehør, se venligst kataloget.
mm
3,7
3,7
3,7
1
Ret til ændringer forbeholdes.
2
8
Dansk
3.2 Anvendelse med
enkeltskudsudstyr
BEMÆRK Tving aldrig sømmet ind
i enkeltskudsnæsen. Hvis sømmet ikke kan
indsættes manuelt, kan det være beskadiget
eller uegnet til pistolen, se kapitel 2.5 „Affyring af
søm“ og kapitel 6 „Tekniske data“.
 Styr sømmet ind i enkeltskudsnæsen.
3.4 Indsætning af en patron
ADVARSEL
Alvorlige skader på grund af utilsigtet
affyring
 Skub ikke løbet på pistolen mod din
hånd, andre kropsdele og overflader
eller peg på andre personer.
 Hold din finger væk fra udløseren.
 Tryk på sikkerhedsknappen (øverst på
enheden) og åbn dækslet.
3.3 Daglig funktionstest
Pistolens bevægelige dele samt aftrækkeren skal
virke på en uhindret måde og skal inspiceres
i overensstemmelse hermed, før du bruger
pistolen. Sømmet skal være i magasinet til
denne funktionstest.
 Indsæt patronen nøjagtigt i styreskinnen.
 Luk dækslet med hånden (vil klikke på
plads).
 Kontrollér at der ikke er en patron i pistolen.
 Tryk pistolen mod en arbejdsoverflade og
tryk flere gange i på aftrækkeren.
9
Dansk
4
Betjening
4.3 Indstilling af affyringsstyrke
Overhold sikkerhedsinstruktionerne, se kapitel
1.5 „Pistol- og driftssikkerhed“.
4.1 Minimum afstande under
affyring af søm
Affyring af
søm
Afstand til
hjørnerne
Indbyrdes
afstand
Murværk
Beton,
armeret
beton
Alvorlige kvæstelser i tilfælde af, at
sømmet trænger for langt ind
 Må ikke affyres umiddelbart efter
Stål
3x
diameter
5 cm
5 cm
på
sømskaftet
10x
10x
5x
diameter
diameter
diameter
på
på
på
sømskaftet sømskaftet sømskaftet
4.2 Minimum tykkelse på
grundmateriale
Murværk og beton:
Tykkelsen på murværket eller betonen
skal mindst være lig med tre gange
indtrængningsdybden [L] på sømmet, og mindst
10 cm i alle tilfælde.
L
3xL
>10 cm
Stål:
Stålet skal have en tykkelse på mindst 6 mm.
10
ADVARSEL
tryk på aftrækkeren, hold pistolen
presset mod grundmaterialet i mindst
30 sekunder.
 Udfør en testfastgørelsesprocedure
ved hjælp af de lavest tilladte patronog affyringsstyrker.
 Hvis sømmet ikke trænger langt nok
ind i grundmaterialet: Forøg gradvist
affyringsstyrken.
 Hvis sømmet ikke trænger dybt
nok ind i grundmaterialet til trods
for indstilling af den højeste
affyringsstyrke: Isæt en patron med
en højere styrkeklassifikation og
gentag testfastgørelsesproceduren
- start igen med den laveste
affyringsstyrke.
 Indstilling af affyringsstyrken på
justeringshjulet:
Forøg: drej i „+“ retning
Nedsæt: drej i „-“ retning.
Dansk
5
4.4 Anvendelse af pistolen
ADVARSEL
Alvorlige skader på grund af utilsigtet
affyring
 Hold altid dine fingre på afstand
af aftrækkeren, hvis pistolen ikke
vender imod målmaterialet.
 Bestem en passende affyringsstyrke
ved hjælp af en testfastgørelse,
se kapitel 4.3 "Indstilling af
affyringsstyrke“.
 Hvis patronen ikke affyres
umiddelbart efter tryk på
aftrækkeren, hold pistolen presset
mod målmaterialet i mindst
30 sekunder.
 For hver ændring af arbejdsstation:
Fjern patronen og bær pistolen med
løbet pegende nedad.
Inspektion og rengøring
Pistolen skal renses efter brug for at fjerne
det akkumulerede kulstof (på grund af
forbrændingsgasserne).
ADVARSEL
Alvorlige skader på grund af utilsigtet
affyring
 Fjern patronen.
 Fjern sømmet fra magasinet eller
enkeltskudsudstyret.
FORSIGTIG
Varme overflader
 Lad pistolen køle ned.
5.1 Adskillelse af pistolen
 Skru magasinet (A) eller enkeltskudsnæsen
(B) af.
 Når du er færdig med arbejdet: fjern
først patronen og derefter sømmet.
Opbevar den krudtdrevne sømpistol
i den låste værktøjskasse og gem
patronbåndene på et sikkert sted –
begge komponenter skal opbevares
adskilt fra hinanden.
A
B
Iskydning af søm:
 Hold godt fast i pistolen med begge
hænder (se billedet) og skub løbet imod det
materiale, der skal fastgøres (90° vinkel,
enheden vender nedad) (1).
 Fjern kolben med kolbering og gummi
 Tryk på aftrækkeren (2).
returfjeder.
2
1
90°
11
Dansk
 Skub affyringskamret ind i stikforbindelsen
1
på pistolen (1) og skru det løs (2).
1
2
2
3
5.2 Kontrol af de indvendige dele
i pistolen
Kontrollér de indvendige dele i pistolen
i overensstemmelse med følgende tabel. Udskift
slidte dele.
Sliddel
Gummi returfjeder
Kolbering
Kolbe
Inspektion
Længde (mindst
161 mm)
Tilstand (snit, generel
slitage)
Længde (mindst 4 mm)
Tilstand (snit, generel
slitage)
Splinter og beskadigelse
5.4 Samling af pistolen
Husk rillens position ved indsættelse
affyringskamret.
 Tryk affyringskamret ind i stikforbindelsen (1)
og skru det fast (2).
 Indsæt kolben med kolbering og kolbens
returfjeder i affyringskamret.
 Skru magasinet eller enkeltskudsnæsen på
affyringskamret, indtil du hører det første
„klik“ – drej derefter endnu en gang. (Ved
brug af enkeltskudsnæsen, stram indtil det
stopper.)
5.3 Rengøring af de indvendige dele
i pistolen
 Rengør affyringskamret fra ydersiden ved
hjælp af en håndholdt stålbørste (1).
 Rengør affyringskamret og stikforbindelsen
på pistolen fra indvendig side ved hjælp af
en rund stålbørste (2).
 Rengør kolben ydersiden ved hjælp af en
håndholdt stålbørste (3).
12
1
2
Dansk
5.5 Rengøring af pistolens
overflader
BEMÆRK Beskadigelse af overflader: Brug ikke
nogen fortyndere, opløsningsmidler, benzin osv.
til rengøring.
–
Rengør pistolen med tørre klude.
–
Rengør værktøjskassen med tørre klude og
trykluft.
6
Tekniske data
Type P3X
Kategori
Længde med
enkeltskudsudstyr
Længde med magasin
Vægt med
enkeltskudsudstyr
Vægt med magasin
Magasinkapacitet
Strømniveauer
Lydstyrkeniveau*
Lydtryknveau*
Vibrationer*
Produktionsår
Indirekte affyring, lav
hastighed
430 mm
455 mm
2,8 kg
3,2 kg
10 søm
Gul (4), rød (6)
LWA 96 dB
LpA (arbejdsstation) 94 dB
LpA (maks.) 135 dB
< 2,5 m/s²
2013
Affyring af søm
Type
Længde (magasin)
Længde (enkeltskud)
8,6 mm hovedsøm
15 mm indtil 60 mm
op til 76 mm
Patroner
Kaliber
Type
Strømniveauer
0,25
Type 10 runde patroner
(6.3/10)
Gul (4), rød (6)
7
Fejlfinding
Udfør kun de fejlfindingsforanstaltningen, der er
angivet her.
Pistolen kan kun vedligeholdes og repareres af
et autoriseret værksted.
Patron skyder ikke:
Årsag(er)
Foranstaltning(er)
Løbet er ikke trykket
tilstrækkeligt fast imod
overfladen
Tryk løbet hårdere imod
overfladen
Patron drejer ikke
Kontrollér
transportlåsen.
Fjern fremmedlegemer
Indsætning en ny
Funktionsfejl i patronen
patron
Få pistolen repareret af
Pistolen defekt
et autoriseret specialistværksted
Løb eller kolbe blokeret:
Årsag(er)
Foranstaltning(er)
Pistolen er overophedet Lad pistolen køle ned
Fremmedlegeme i løbet Se kapitel 5 „Inspektion
eller affyringskamret
og rengøring“
Få pistolen repareret af
Bøjet løb
et autoriseret specialistværksted
Forbudte eller
Se kapitel 2.5 „Affyring
uautoriserede søm
af søm“ og kapitel 6
i magasinet eller
„Tekniske data“
enkeltskudsnæsen
Få pistolen repareret af
Pistolen defekt
et autoriseret specialistværksted
*Værdier kan variere: Arbejdsmiljøet,
arbejdsemneholderen, arbejdsemnet,
kontakttrykkraft og så videre påvirker
støjudviklingen på arbejdspladsen og
virkningerne af vibrationer på objektet.
Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
13
Dansk
Ydelse svag eller svingende:
Årsag(er)
Foranstaltning(er)
Indvendige dele af
pistolen snavsede
eller slidte
Se kapitel 5 „Inspektion
og rengøring“
Løbet kan kun trykkes imod overfladen med
stor kraft:
Årsag(er)
Foranstaltning(er)
Fremmedlegeme i løbet
eller affyringskamret
Se kapitel 5 „Inspektion
Indvendige dele af
og rengøring“
pistolen snavsede
eller slidte
Få pistolen repareret af
Bøjet løb
et autoriseret specialistværksted
Løbet er trykket fast imod overfladen,
men sømmene affyres ikke ved tryk på
aftrækkeren:
Årsag(er)
Løbet er ikke trykket
tilstrækkeligt fast imod
overfladen
Forbudte eller
uautoriserede søm
i magasinet
Magasinet er ikke
korrekt indsat
Fremmedlegeme i løbet
eller affyringskamret
Pistolen defekt
Foranstaltning(er)
Tryk løbet hårdere imod
overfladen
Se kapitel 2.5 „Affyring
af søm“ og kapitel 6
„Tekniske data“
Se kapitel 2.3 „Magasin
og enkeltskudsudstyr“
Se kapitel 5 „Inspektion
og rengøring“
Få pistolen repareret af
et autoriseret specialistværksted
Magasindæksel lukker ikke:
Søm trænger ikke tilstrækkeligt dybt ind i det
materiale, der skal fastgøres:
Årsag(er)
Årsag(er)
Foranstaltning(er)
Affyringsstyrke for lav
Se kapitel 4.3
"Indstilling af
affyringsstyrke“
Søm for langt
Målmaterialet for hårdt
Brug et søm, der
matcher målmaterialet
Søm rammer hårde
fremmedlegemer
i målmaterialet som
f.eks. søm
Ret pistolen et andet
sted
Test pistolen et andet
sted på målmaterialet
Få pistolen efterset/
vedligeholdt af et autoriseret specialistværksted
Flere end 10 søm i et
magasin
Fremmedlegeme
i magasin
Forbudte eller
uautoriserede søm
i magasinet
Foranstaltning(er)
Fjern søm
Fjern fremmedlegemer
Se kapitel 2.5 „Affyring
af søm“ og kapitel 6
„Tekniske data“
Dårlig indføring af søm (magasin):
Årsag(er)
Fremmedlegeme
i magasin
Defekt indføringsfjedermekanisme i magasinet
Indvendige dele af
pistolen snavsede
eller slidte
14
Foranstaltning(er)
Rens magasin
Udskift magasin
Se kapitel 5 „Inspektion
og rengøring“
Pistolen skal efterses
Dansk
Søm trænger for dybt ind i målmaterialet:
8
Garanti
Årsag(er)
Foranstaltning(er)
Affyringsstyrke for høj
Se kapitel 4.3
"Indstilling af
affyringsstyrke“
Søm for kort
Målmaterialet for blødt
Brug et søm, der
matcher målmaterialet
Søm rammer
hulrum eller bløde
fremmedlegemer
i målmaterialet
Test pistolen et andet
sted på målmaterialet
Test pistolen på et
andet målmaterialet
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet og
tilbyder en enestående garanti til professionelle
brugere af dette værktøj. Denne garantierklæring
er en tilføjelse til dine kontraktmæssige
rettigheder som professionel bruger eller
dine lovbefalede rettigheder som privat
ikke-professionel bruger og påvirker dem på
ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union og
Det Europæiske Frihandelsområde.
ET ÅRS FULD GARANTI
Hvis dit DEWALT-produkt bliver defekt på grund
af fejlbehæftede materialer eller produktionsfejl
inden for 12 måneder fra købsdatoen, garanterer
DEWALT gratis udskiftning af alle defekte dele
eller gratis udskiftning af enheden efter vores
valg, under forudsætning af, at:
–
Produktet ikke er blevet misbrugt;
–
Der ikke er forsøgt reparationer af
uautoriserede personer;
–
Købsbeviset fremvises;
–
Produktet returneres komplet med alle
originale komponenter.
Sliddele dækkes ikke af garantien. Disse dele
omfatter: kolbe, gummi returfjeder, kolbering,
affyringskamret, magasin og enkelktskudsnæse.
Hvis du ønsker at foretage en reklamation,
skal du kontakte din forhandler eller den
nærmeste autoriserede DEWALT-reparatør
i DEWALT-kataloget eller kontakte dit DEWALT
kontor på den adresse, der er angivet i denne
brugervejledning. Der findes en liste over
autoriserede DEWALT-serviceværksteder
og detaljerede oplysninger om vores
eftersalgsservice på følgende internetadresse:
www.2helpU.com.
15
Dansk
9
Overensstemmelseserklæring
I overensstemmelse med
maskindirektivet
2006/42/EC
Produkt:
Type:
PX3 Skudmontage pistol
DEWALT DDF213000
Det angivne produkt svarer til bestemmelserne
i maskindirektivet 2006/42/EC samt den
harmoniserede EN 15895 standard.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af
de tekniske dokumenter og udsteder denne
erklæring på vegne af DEWALT.
For flere informationer, venligst kontakt DEWALT
på følgende adresse. For flere adresser, se
adresserne bag på denne betjeningsvejledning.
Colin Earl
Idstein, 22. April 2014
Vicepræsident HTF
Byggeri og DIY Europa
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Tyskland
16
10 C.I.P.
Godkendelsesbekræftelse
DEWALT P3X skudmontage pistolen er
typegodkendt og systemtestet. Det firkantede
godkendelsessymbol indeholder det registrerede
autorisationsnummer„PTB S 823“. Med
dette garanterer DEWALT, at enheden er
i overensstemmelse med den godkendte type.
Uantagelige defekter, der er fundet under drift,
skal indberettes til den myndighed, der er
ansvarlig for godkendelsen (PTB Braunschweig)
samt den permanente internationale kommission
(Permanent International Commission, Avenue
de la Renaissance 30, B-1000 Bruxelles,
Belgien).
Godkendelsen af den tekniske enhed bestående
af et typegodkendt værktøj og en specificeret
patron i et magasin er dokumenteret vha.
systemgodkendelsen. Testcertifikatnumrene for
de relevante systemgodkendelser findes i det
efterfølgende skema.
DEWALT
magasinerede
ammunitionsstrimler
til P3X
DEWALT 6.3/10
(.25 kal.), gul
DEWALT 6.3/10
(.25 kal.), rød
PTB
Testcertifikatsnummer
for
systemgodkendelsen
PTB Sy 823 DW 14
PTB Sy 824 DW 16
Deutsch
BOLZENSETZGERÄT P3X®
DDF2130000
Inhaltsverzeichnis
1
Sicherheitshinweise..........................................................................................18
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung ..........................................................18
1.2 Sicherheitszeichen auf dem Gerät ............................................................18
1.3 Warnhinweise in dieser Gebrauchsanleitung............................................19
1.4 Schutzausrüstungen .................................................................................19
1.5 Geräte- und Arbeitssicherheit ...................................................................19
1.6 Entsorgung ...............................................................................................20
2
Geräteübersicht.................................................................................................20
2.1 Lieferumfang .............................................................................................20
2.2 Einzelteile und Bezeichnungen .................................................................21
2.3 Magazin und Einzelschussaufsatz ............................................................21
2.4 Kartuschen ................................................................................................21
2.5 Setzbolzen ................................................................................................21
3
Vor der Verwendung .........................................................................................22
3.1 Verwendung mit Magazin .........................................................................22
3.2 Verwendung mit Einzelschussaufsatz ......................................................22
3.3 Täglicher Funktionstest .............................................................................22
3.4 Kartusche einsetzen .................................................................................23
4
Betrieb ................................................................................................................23
4.1 Mindestabstände der Setzbolzen .............................................................23
4.2 Mindestdicke der Untergründe ..................................................................23
4.3 Eintreibstärke einstellen ............................................................................24
4.4 Bolzensetzgerät verwenden .....................................................................24
5
Prüfung und Reinigung ....................................................................................25
5.1 Bolzensetzgerät demontieren ...................................................................25
5.2 Geräteinnenteile prüfen ............................................................................25
5.3 Geräteinnenteile reinigen ..........................................................................26
5.4 Bolzensetzgerät montieren .......................................................................26
5.5 Geräteoberflächen reinigen ......................................................................26
6
Technische Daten..............................................................................................26
7
Störungsbehebung ...........................................................................................27
8
Herstellergarantie..............................................................................................29
9
Konformitätserklärung .....................................................................................29
10
C.I.P. Zulassung.................................................................................................30
17
Deutsch
1
Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweise für eine sichere
und sachgerechte Anwendung sorgfältig
lesen. Gebrauchsanleitung bis zur
Produktentsorgung aufbewahren.
1.1 Bestimmungsgemäße
Verwendung
Bolzensetzgeräte sind zum Setzen von Bolzen
bestimmt und gemäß den Angaben in dieser
Gebrauchsanleitung zu verwenden. Bolzensetzgeräte sind kein „Spielzeug“ und verlangen
einen umsichtigen, verantwortungsvollen und
sorgfältigen Umgang.
Bolzensetzgeräte sind für den gewerblichen
und fachgerechten Einsatz vorgesehen und
unterliegen gesetzlichen Bestimmungen.
Verantwortung des Arbeitgebers, z. B.:
–
Einhaltung der Intervalle für Wiederholungsprüfungen und Wartungen. Herstellerempfehlung: alle 2 Jahre, spätestens
alle 3000 Setzungen, sofern keine kürzen
Intervalle gesetzlich vorgeschrieben sind.
–
Durchführung von Reparaturen in autorisierten Fachwerkstätten.
–
Einsammeln und sichere Entsorgung von
„Munitionsversagern“
–
Sichere Aufbewahrung des Bolzensetzgerätes im Werkzeugkoffer und der
Kartuschen (getrennt voneinander)
–
Bereitstellung und Verwendung von
Schutzausrüstungen, siehe Kap. 1.4
„Schutzausrüstungen“
Das Bolzensetzgerät darf nur von geschulten
Personen über 18 Jahre oder Auszubildenden
über 16 Jahre im Beisein einer Aufsichtsperson
verwendet werden, die nicht unter Einfluss von
Müdigkeit, Alkohol, Medikamenten oder Drogen
stehen.
Geeignete Werkstoffe als Untergrund, z. B.
–
Beton normaler Festigkeit
–
Stahl
Ungeeignete Werkstoffe als Untergrund, z. B.:
–
zu weiche oder dünne Werkstoffe
–
zu spröde Werkstoffe, z. B. Glas oder
Keramik
18
–
zu harte Werkstoffe, z. B. gehärteter Stahl
–
Hohlblocksteinmauerwerk, Lochziegel- und
Lochsteinmauerwerk
–
Gusseisen, Kunststoff, Marmor, Gipsplatten
Fehlanwendungen und grober Unfug können
tödliche Verletzungen und Sachschäden
verursachen. Hierzu gehören insbesondere
–
Überbrückung von Sicherheitseinrichtungen
–
Missbrauch des Gerätes als „Schusswaffe“
–
Missbrauch des Gerätes als Hammer o. ä.
–
Kartuschen niemals in Schusswaffen
verwenden oder versuchen zu öffnen.
Ausschließlich Kartuschen, Setzbolzen und
Zubehör des Herstellers zum Bolzensetzgerät
verwenden, siehe Kap. 2.4 „Kartuschen“ und
Kap. 2.5 „Setzbolzen“.
Andere Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten
sowie Veränderungen, An- und Umbauten
oder selbst durchgeführte Wartungen
und Reparaturen, können die Sicherheit,
Zuverlässigkeit und Funktion des Gerätes
erheblich gefährden und schließen jegliche
Garantieleistungen aus.
1.2 Sicherheitszeichen auf dem
Gerät
Die Verwendung ist nur zulässig, wenn alle
Sicherheitszeichen auf dem Bolzensetzgerät
vollständig und gut leserlich sind.
Gebrauchsanleitung vor der
Verwendung lesen
Schutzbrille tragen
Gehörschutz tragen
Schutzhelm tragen
Deutsch
1.3 Warnhinweise in dieser
Gebrauchsanleitung
Der Risikograd von Gefährdungen ist mit
Signalwörtern gekennzeichnet:
Signalwort
Bedeutung
Gefährdung mit einem hohen
Risikograd, die, wenn sie nicht
GEFAHR
vermieden wird, den Tod oder eine
schwere Verletzung zur Folge hat
Gefährdung mit einem mittleren
Risikograd, die, wenn sie nicht
WARNUNG vermieden wird, den Tod oder eine
schwere Verletzung zur Folge
haben kann.
Gefährdung mit einem niedrigen
Risikograd, die, wenn sie nicht
VORSICHT vermieden wird, eine geringfügige
oder mäßige Verletzung zur Folge
haben kann.
Gefährdung, die, wenn sie
nicht vermieden wird, eine
ACHTUNG Beschädigung des Gerätes oder
einer Sache in der Umgebung zur
Folge haben kann.
1.4 Schutzausrüstungen
Weite Kleidung, Schmuck, herabfallende
Gegenstände, Lärm o. ä. können Personen
gefährden. Personen, die das Gerät verwenden
und sich in der Nähe aufhalten müssen
geeignete persönliche Schutzausrüstungen
tragen:
Geeigneter Schutzhelm: schützt den
Kopf vor herabfallenden Gegenständen
Geeignete Schutzbrille: schützt
die Augen vor herumfliegenden
Gegenständen, z. B. Splittern
Geeigneter Gehörschutz: schützt das
Gehör vor Lärm
Geeigneter Gesichtsschutz: schützt
die Augen und das Gesicht vor
herumfliegenden Gegenständen, z. B.
Splittern
1.5 Geräte- und Arbeitssicherheit
Bolzensetzgeräte können beim unsachgemäßen
Umgang schwere Verletzungen verursachen.
–
Explosionsgefahr: Niemals Kartuschen
öffnen, beschädigen oder ins Feuer werfen.
–
Bolzensetzgerät und Kartuschenstreifen
keinen hohen Temperaturen aussetzen, z. B.
direkter Sonneneinstrahlung.
–
Niemals Bolzensetzgerät und
Kartuschenstreifen in der Nähe von
Wärmequellen, z. B. Öfen, Heizlüftern,
abstellen oder lagern.
–
Bolzensetzgerät nur im Freien oder gut
belüfteten Räumen verwenden.
–
Bolzensetzgerät (ohne Ladung) im
verschlossenen Werkzeugkoffer und
Kartuschenstreifen (getrennt voneinander)
vor unbefugtem Zugriff von Personen und
Kindern schützen.
–
Bolzensetzgerät nur im einwandfreien und
gewarteten Zustand verwenden.
–
Bei Nicht-Benutzung, Arbeitsplatzwechsel,
Transport, Verklemmungen, Wartung: Finger
vom Auslöser fern halten, Magazin und
Kartusche entnehmen.
–
Rutschige Handgriffe führen zum Verlust der
Kontrolle: Handgriff trocken, sauber und frei
von Öl und Fett halten.
–
Beim Eintreiben der Setzbolzen entsteht
ein Rückschlag. Kopf beim Eintreiben nicht
direkt über das Bolzensetzgerät halten und
mit niedriger Eintreibstärke beginnen, siehe
Kap. 4.3 „Eintreibstärke einstellen“.
–
Während der Arbeit auf sicheren Stand und
Gleichgewicht achten, insbesondere auf
Arbeitsbühnen, erhöhten und/oder schrägen,
unebenen, rutschigen Arbeitsplätzen.
–
Verwendung des Bolzensetzgerätes auf
Leitern ist unzulässig.
–
Verschließen von Kisten oder Verschlägen
mit Bolzensetzgeräten ist unzulässig.
–
Anbringen von Transportsicherungen z. B.
auf Fahrzeugen und Waggons ist unzulässig.
19
Deutsch
Setzbolzen können beim Durchschlagen
oder Abprallen zu „Geschossen“ werden und
schwere Verletzungen verursachen.
Beispielsweise bei zu hoher Eintreibstärke. Beim
Eintreiben in zu weiche, zu dünne oder zu harte
Materialien. Beim Auftreffen auf andere Bolzen.
Beim Eintreiben in vorgebohrte Löcher ohne
geeignete Führungen.
–
Mindestabstand zu Kanten, Rändern
oder Ecken einhalten, siehe Kap. 4.1
„Mindestabstände der Setzbolzen“.
–
Mindestabstand von 75 mm zu gerissenen
oder gesplitterten Bereichen in Beton
einhalten.
–
Geeignete Eintreibstärke anhand einer
Probebefestigung bestimmen, siehe Kap. 4.3
„Eintreibstärke einstellen“.
–
Splitterschutz verwenden. Dadurch verringert
sich das Risiko eines Abprallens des
Setzbolzens
–
Verwendung des
Bolzensetzgerätes bei
gegenüber stehenden
Personen ist unzulässig.
–
Bolzensetzgerät sicher
umfassen und im 90°-Winkel
zur Oberfläche aufsetzen.
Schutz von Personen:
–
Kartusche und Setzbolzen erst am
Arbeitsplatz einsetzen, um zu vermeiden,
dass bei einer versehentlichen Zündung der
Anwender und/oder umstehende Personen
verletzt werden.
Sachschäden:
–
Bolzen nicht in Materialien eintreiben, die
geschweißt oder mit einem Schweißbrenner
bearbeitet wurden.
–
Bolzensetzgerät und Kartuschen nicht
im Regen oder sehr feuchter Umgebung
verwenden.
–
Bolzensetzgerät nur in gut belüfteten
Räumen oder im Freien verwenden.
–
Bolzensetzgerät nicht mit leerem Magazin
verwenden.
–
Bolzensetzgerät und Kartuschen nur in
trockenen und frostgeschützten Räumen
lagern.
Betrieb sofort einstellen:
–
Bei starker Hitzeentwicklung.
–
Wenn sich Schrauben oder andere Teile
gelöst haben.
1.6 Entsorgung
ACHTUNG Nicht gezündete Kartuschen
(Munitionsversager) sind einzusammeln
und bis zur Entsorgung durch einen
Fachbetrieb sicher aufzubewahren. Regionale
Entsorgungsvorschriften für Altgeräte zum
Schutz der Umwelt beachten.
2
Geräteübersicht
2.1 Lieferumfang
Lieferumfang nach Erhalt des Bolzensetzgerätes
kontrollieren. Fehlende oder beschädigte Teile
dem Fachhändler melden.
Lieferumfang:
–
Bolzensetgerät
–
Niemals Hand oder andere Körperteile vor
die Mündung halten.
–
Gebrauchsanleitung
–
Rundbürste, 3 Stück, klein, mittel, groß
–
Niemals Mündung auf andere Personen
richten.
–
Drahtbürste
–
Bei Taubheitsgefühlen, Hitze- oder Kälteempfinden oder Kribbeln in den Fingern/
Armen, Arbeitspausen einlegen. Bei
häufigem Auftreten Arzt aufsuchen.
–
Einzelschussaufsatz
–
Splitterschutz für Magazin
–
Splitterschutz für Einzelschutzaufsatz
20
Deutsch
2.2 Einzelteile und Bezeichnungen
1
3
2.4 Kartuschen
Kartuschen sind, je nach Ladungsstärke, farblich
gekennzeichnet. Für das Bolzensetzgerät P3X
sind ausschließlich die Ladungsstärken „gelb“
(mittlere Stärke) und „rot“ (sehr hohe Stärke) des
Geräteherstellers zugelassen.
2
5
4
Art.Nr.
Typ
DDF1220100
DDF1220200
gelb, .25 cal. (6.3/10)
rot, .25 cal. (6.3/10)
7
6
2.5 Setzbolzen
1
Kolbenführung
5
Kolben
2
Bolzensetzgerät
6
Magazin
3
Kolbenrückholfeder 7
4
Dichtungsring
Für das Bolzensetzgerät P3X sind ausschließlich
die Setzbolzen des Geräteherstellers
zugelassen.
Rückholfeder:
Einzelschussaufsatz
Art.Nr.
Typ
DDF2230000
P3X-Gummi Rückschlagfeder
2.3 Magazin und
Einzelschussaufsatz
Bestelleinheiten:
 Magazin (A) oder Einzelschussaufsatz (B)
–
500 Kopfbolzen (inkl. 1 Rückholfeder)
–
2500 Kopfbolzen (inkl. 5 Rückholfedern)
bis zum ersten „Klick“ auf die Kolbenführung
schrauben und ein weiteres Mal drehen.
A
500 + 1
2500 +
5
B
Art.Nr.
DDF3440000
DDF3440050
DDF3440100
DDF3440150
DDF3440200
mm
15
20
25
30
35
mm
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
mm
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
21
Deutsch
Bestelleinheiten:
 Bolzenstreifen in das Magazin einsetzen (1).
–
300 Kopfbolzen (inkl. 1 Rückholfeder)
 Magazindeckel schließen (2) (rastet ein).
–
1500 Kopfbolzen (inkl. 5 Rückholfedern)
300 + 1
1500 +
5
Art.Nr.
mm
DDF3440250
40
DDF3440300
50
DDF3440350
60
Weiteres Zubehör siehe Katalog.
Änderungen vorbehalten.
3
mm
8,6
8,6
8,6
mm
3,7
3,7
3,7
1
2
3.2 Verwendung mit
Einzelschussaufsatz
Vor der Verwendung
WARNUNG
Schwere Verletzungen bei
unsachgemäßer Verwendung
 Magazin: keine Setzbolzen länger
als 60 mm verwenden.
ACHTUNG Setzbolzen nicht mit Gewalt in den
Aufsatz führen. Lässt sich der Setzbolzen nicht
von Hand einführen, kann dieser beschädigt
sein oder ist für das Bolzensetzgerät nicht
zulässig, siehe Kap. 2.5 „Setzbolzen“ und Kap. 6
„Technische Daten“.
 Setzbolzen in den Einzelschussaufsatz
führen.
 Einzelschussaufsatz: keine
Setzbolzen länger als 76 mm
verwenden.
 Ausschließlich Setzbolzen und
Kartuschen des Geräteherstellers
verwenden.
3.1 Verwendung mit Magazin
 Sicherungsknopf am Magazindeckel
drücken (1) und Magazindeckel öffnen (2).
2
1
22
3.3 Täglicher Funktionstest
Verschlussteile und der Zündmechanismus
müssen ungehindert funktionieren und sind
vor der Verwendung des Bolzensetzgerätes
zu prüfen. Für den Funktionstest müssen sich
Setzbolzen im Magazin befinden.
Deutsch
 Sicherstellen, dass sich keine Kartusche im
Bolzensetzgerät befindet.
 Bolzensetzgerät auf eine Arbeitsfläche
drücken und den Auslöser mehrfach
betätigen.
3.4 Kartusche einsetzen
WARNUNG
Schwere Verletzungen beim
versehentlichen Auslösen
 Mündung des Bolzensetzgerätes
nicht gegen die Hand, andere
Körperteile und Oberflächen drücken
oder andere Personen richten.
 Finger vom Auslöser fern halten.
 Sicherungsknopf (Geräteoberseite) drücken
4
Betrieb
Sicherheitshinweise beachten, siehe Kap. 1.5
„Geräte- und Arbeitssicherheit“.
4.1 Mindestabstände der Setzbolzen
Setzbolzen
Abstand zu
Kanten
Abstand
untereinander
und Deckel öffnen.
Mauerwerk
Beton,
Stahlbeton
5 cm
5 cm
10-facher
Bolzenschaft
Durchmesser
10-facher
Bolzenschaft
Durchmesser
Stahl
3-facher
Bolzenschaft
Durchmesser
5-facher
Bolzenschaft
Durchmesser
4.2 Mindestdicke der Untergründe
Mauerwerk und Beton:
Die Dicke des Mauerwerks oder Betons muss
mindestens der dreifachen Eindringtiefe [L] des
Setzbolzens entsprechen, mindestens jedoch
10 cm.
L
3xL
 Kartusche passgenau in die
Führungsschlitze einsetzen.
>10 cm
 Deckel von Hand schließen (rastet ein).
Stahl:
Die Dicke des Stahls muss mindestens 3 mm
betragen.
23
Deutsch
4.3 Eintreibstärke einstellen
4.4 Bolzensetzgerät verwenden
WARNUNG
WARNUNG
Schwere Verletzungen beim
Durchschlagen der Setzbolzen
Schwere Verletzungen beim
versehentlichen Auslösen
 Zündet die Kartusche nicht sofort
 Finger immer vom Auslöser fern
nach Betätigen des Auslösers,
Bolzensetzgerät mindestens
weitere 30 Sekunden an das
Befestigungsmaterial gepresst
halten.
halten, wenn das Bolzensetzgerät
nicht gegen Befestigungsmaterialien
gerichtet ist.
 Geeignete Eintreibstärke anhand
einer Probebefestigung bestimmen,
siehe Kap. 4.3 „Eintreibstärke
einstellen“.
 Probebefestigung mit der niedrigsten
Ladungsstärke (Kartuschen) und
Eintreibstärke durchführen.
 Zündet die Kartusche nicht sofort
 Dringt der Setzbolzen nicht weit
nach Betätigen des Auslösers,
Bolzensetzgerät mindestens
weitere 30 Sekunden an das
Befestigungsmaterial gepresst
halten.
genug in das Befestigungsmaterial
ein: Eintreibstärke stufenweise
erhöhen.
 Dringt der Setzbolzen auch bei
höchster Eintreibstärke nicht weit
genug in das Befestigungsmaterial
ein: Kartusche mit höherer
Ladungsstärke einsetzen und
Probebefestigung mit niedrigster
Eintreibstärke erneut durchführen.
 Bei jedem Arbeitsplatzwechsel:
Kartusche entnehmen und
Bolzensetzgerät mit der Mündung
nach unten tragen.
 Nach Arbeitsende: erst Kartusche,
dann Setzbolzen entnehmen.
Bolzensetzgerät im Werkzeugkoffer
und Kartuschen sicher und getrennt
von einander aufbewahren.
 Eintreibstärke am Einstellrad einstellen:
Erhöhen: in Richtung „+“ drehen
Verringern: in Richtung „-“ drehen.
Setzbolzen eintreiben:
 Bolzensetzgerät mit beiden Händen sicher
umfassen (Bild) und Mündung senkrecht
(90°-Winkel) gegen das Befestigungsmaterial drücken (1).
 Auslöser drücken (2).
2
1
90°
24
Deutsch
5
Prüfung und Reinigung
Bolzensetzgeräte müssen nach der Verwendung
gereinigt werden, um den angesammelten
Kohlenstoff der Verbrennungsgase zu entfernen.
 Kolbenführung in die Aufnahme am Gerät
drücken (1) und abschrauben (2).
1
WARNUNG
Schwere Verletzungen beim
versehentlichen Auslösen
 Kartusche entnehmen.
2
 Setzbolzen aus Magazin oder
Einzelschussaufsatz entnehmen.
VORSICHT
Heiße Oberflächen
 Bolzensetzgerät abkühlen lassen.
5.1 Bolzensetzgerät demontieren
 Magazin (A) oder Einzelschussaufsatz (B)
abschrauben.
5.2 Geräteinnenteile prüfen
Geräteinnenteile gemäß folgender Tabelle
prüfen. Verschlissene Teile ersetzen.
Verschleißteil
Kolbenrückholfeder
A
B
Dichtungsring
Kolben
Prüfung
Länge (mindestens
161 mm)
Zustand (Schnitte,
Verschleiß)
Dicke (mindestens
4 mm)
Zustand (Schnitte,
Verschleiß)
Splitter und Schäden
 Kolben mit Dichtungsring und
Kolbenrückholfeder herausnehmen.
25
Deutsch
5.3 Geräteinnenteile reinigen
5.5 Geräteoberflächen reinigen
 Kolbenführung von außen mit der
ACHTUNG Beschädigung der Oberflächen:
Keine Verdünner, Lösungsmittel, Benzin etc. zur
Reinigung verwenden.
Handdrahtbürste reinigen (1).
 Kolbenführung und Aufnahme am Gerät von
innen mit der Runddrahtbürste reinigen (2).
–
Bolzensetzgerät mit trockenen Tüchern
reinigen.
–
Werkzeugkoffer mit trockenen Tüchern und
Druckluft reinigen.
 Kolben von außen mit der Handdrahtbürste
reinigen (3).
1
6
Technische Daten
Typ P3X
Kategorie
2
Länge mit
Einzelschussaufsatz
Länge mit Magazin
Gewicht mit
Einzelschussaufsatz
Gewicht mit Magazin
Magazinkapazität
Leistungsstufen
Schallleistungspegel*
3
5.4 Bolzensetzgerät montieren
Schalldruckpegel*
Position der Nut beim Einsetzen der
Kolbenführung beachten.
Vibrationen*
Herstellungsjahr
 Kolbenführung in die Aufnahme drücken (1)
holfeder in die Kolbenführung einsetzen.
 Magazin oder Einzelschussaufsatz bis
Typ
Länge (Magazin)
Länge (Einzelschuss)
zum ersten „Klick“ auf die Kolbenführung
schrauben und ein weiteres Mal drehen.
455 mm
2,8 kg
3,2 kg
10 Bolzen
gelb (4), rot (6)
LWA 96 dB
LpA (Arbeitsplatz) 94 dB
LpA (max.) 135 dB
< 2,5 m/s²
2013
8,6 mm Kopfbolzen
15 mm bis 60 mm
bis 76 mm
Kartuschen
Kaliber
Typ
Leistungsstufen
1
2
26
430 mm
Setzbolzen
und festschrauben (2).
 Kolben mit Dichtungsring und Kolbenrück-
indirekte Zündung,
niedrige Geschwindigkeit
0,25
10er Rundkartusche
(6.3/10)
gelb (4), rot (6)
*Werte können abweichen: Arbeitsumgebung,
Werkstückauflage, Werkstück, Anpresskraft etc.
haben Einfluss auf die Geräuschentwicklung
am Verwendungsort und die Einwirkung von
Vibrationen auf den Körper.
Technische Änderungen vorbehalten.
Deutsch
7
Störungsbehebung
Ausschließlich Maßnahmen zur Störungsbehebung durchführen, die hier angegeben sind.
Das Bolzensetzgerät darf ausschließlich von
einer autorisierten Fachwerkstatt gewartet und
repariert werden.
Kartusche zündet nicht:
Ursache(n)
Mündung nicht
fest genug gegen
Oberfläche gedrückt
Kartusche hat sich
nicht gedreht
Fehlfunktion der
Kartusche
Maßnahme(n)
Mündung fester gegen
Oberfläche drücken
Transportklinke prüfen.
Fremdkörper entfernen
Neue Kartusche
einsetzen
Bolzensetzgerät von
einer autorisierten
Bolzensetzgerät defekt
Fachwerkstatt
reparieren lassen
Mündung oder Kolben blockiert:
Mündung lässt sich nur mit viel Kraft gegen
die Oberfläche drücken:
Ursache(n)
Maßnahme(n)
Fremdkörper in der
Mündung oder in der
Kolbenführung
Geräteinnenteile
verschmutzt oder
verschlissen
Siehe Kap. 5 „Prüfung
und Reinigung“
Mündung verbogen
Bolzensetzgerät von
einer autorisierten
Fachwerkstatt
reparieren lassen
Magazindeckel lässt sich nicht schließen:
Ursache(n)
Maßnahme(n)
Mehr als 10 Setzbolzen
Setzbolzen entfernen
im Magazin
Fremdkörper im
Fremdkörper entfernen
Magazin
Siehe Kap. 2.5
Unzulässige Setzbolzen
„Setzbolzen“ und Kap. 6
im Magazin
„Technische Daten“
Ursache(n)
Maßnahme(n)
Bolzensetzgerät ist
überhitzt
Fremdkörper in
Mündung oder
Kolbenführung
Bolzensetzgerät
abkühlen lassen
Schlechte Zufuhr der Setzbolzen (Magazin):
Siehe Kap. 5 „Prüfung
und Reinigung“
Fremdkörper im
Magazin
Federmechanismus
für den Vorschub im
Magazin defekt
Geräteinnenteile
verschmutzt oder
verschlissen
Bolzensetzgerät von
einer autorisierten
Mündung verbogen
Fachwerkstatt
reparieren lassen
Unzulässige Setzbolzen Siehe Kap. 2.5
im Magazin oder
„Setzbolzen“ und Kap. 6
Einzelschussaufsatz
„Technische Daten“
Bolzensetzgerät von
einer autorisierten
Bolzensetzgerät defekt
Fachwerkstatt
reparieren lassen
Ursache(n)
Maßnahme(n)
Magazin reinigen
Magazin ersetzen
Siehe Kap. 5 „Prüfung
und Reinigung“
Leistung schwach oder schwankend:
Ursache(n)
Maßnahme(n)
Geräteinnenteile
verschmutzt oder
verschlissen
Siehe Kap. 5 „Prüfung
und Reinigung“
27
Deutsch
Mündung ist gegen Oberfläche gedrückt,
aber Setzbolzen werden beim Drücken des
Auslösers nicht eingetrieben:
Ursache(n)
Mündung nicht
fest genug gegen
Oberfläche gedrückt
Mündung fester gegen
Oberfläche drücken
Setzbolzen dringen nicht tief genug tief in
das Befestigungsmaterial:
Maßnahme(n)
Siehe Kap. 4.3
Eintreibstärke zu gering „Eintreibstärke
einstellen“
Setzbolzen zu lang
Befestigungsmaterial
Befefestigungsmaterial und Setzbolzen
aufeinander abstimmen
zu hart
Setzbolzen trifft auf
harte Fremdkörper im
Befestigungsmaterial,
z. B. Nägel
Bolzensetzgerät muss
gewartet werden
28
Ursache(n)
Maßnahme(n)
Eintreibstärke zu hoch
Siehe Kap. 4.3
„Eintreibstärke
einstellen“
Maßnahme(n)
Siehe Kap. 2.5
Unzulässige Setzbolzen
„Setzbolzen“ und Kap. 6
im Magazin
„Technische Daten“
Siehe Kap. 2.3
Magazin nicht richtig
„Magazin und
eingesetzt
Einzelschussaufsatz“
Fremdkörper in
Siehe Kap. 5 „Prüfung
Mündung oder
und Reinigung“
Kolbenführung
Bolzensetzgerät von
einer autorisierten
Bolzensetzgerät defekt
Fachwerkstatt
reparieren lassen
Ursache(n)
Setzbolzen dringen zu tief in das
Befestigungsmaterial:
Bolzensetzgerät an
anderer Stelle ansetzen
Bolzensetzgerät an
einer anderen Stelle
des Befestigungsmaterials prüfen
Bolzensetzgerät von
einer autorisierten
Fachwerkstatt warten
lassen
Setzbolzen zu kurz
Befestigungsmaterial
Befefestigungsmaterial und Bolzen aufeinander
abstimmen
zu weich
Bolzensetzgerät an
einer anderen Stelle
des BefestigungsSetzbolzen trifft auf
materials prüfen
Hohlräume oder
weiche Fremdkörper im Bolzensetzgerät
Befestigungsmaterial
an einem anderen
Befestigungsmaterial
prüfen
Deutsch
8
Herstellergarantie
DEWALT vertraut auf die Qualität seiner Produkte
und bietet daher den professionellen Anwendern
des Produktes eine herausragende Garantie.
Diese Garantieerklärung gilt als Ergänzung und
unbeschadet Ihrer Rechte aus dem Vertrag als
professioneller Anwender oder Ihrer gesetzlichen
Ansprüche als privater, nichtprofessioneller
Anwender. Diese Garantie gilt innerhalb
der Staatsgebiete der Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union und der Europäischen
Freihandelszone.
Ein Jahr vollständige Garantie
Wenn Ihr DEWALT-Produkt wegen Material- oder
Produktionsmängeln innerhalb von 12 Monaten
ab Kauf einen Fehler aufweist, garantiert
DEWALT den kostenlosen Austausch aller
fehlerhaften Teile oder, nach unserer Wahl, die
kostenlose Wandlung des Gerätes unter den
folgenden Bedingungen:
9
Konformitätserklärung
gemäß Maschinenrichtlinie
2006/42/EG
Produkt:
Typ:
Bolzensetzgerät
DEWALT DDF213000
Das bezeichnete Produkt entspricht den
Bestimmungen der Maschinenrichtlinie
2006/42/EG sowie der harmonisierten Norm
EN 15895.
Der Unterzeichner ist verantwortlich für die
Zusammenstellung der technischen Unterlagen
und gibt diese Erklärung in Namen von DEWALT
ab.
Für weitere Informationen wenden sich bitte
an DEWALT unter nachfolgender Adresse.
Weitere Adressen, siehe Rückseite dieser
Gebrauchsanleitung.
–
Das Produkt wurde nicht unsachgemäß
behandelt;
–
Das Produkt war normalem Verschleiß
ausgesetzt;
–
Es wurden keine Reparaturversuche durch
nicht autorisierte Personen vorgenommen;
Colin Earl
Idstein, 22. April 2014
–
Der Kaufbeleg wird vorgelegt;
–
Das Produkt wird vollständig im
Originallieferumfang zurückgegeben.
Vice President HTF
Construction and DIY Europe
Um einen Garantieanspruch anmelden zu
können, wenden Sie sich an einen DEWALTService-Partner in Ihrer Nähe, dessen Adresse
Sie im DEWALT-Katalog finden, oder Sie
wenden sich an die DEWALT-Niederlassung,
die in dieser Gebrauchsanleitung angegeben
ist. Eine Liste der autorisierten DEWALTKundendienstwerkstätten und vollständige
Informationen über unseren Kundendienst finden
Sie im Internet unter:
www.2helpU.com.
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
29
Deutsch
10 C.I.P. Zulassung
Das Gerät DEWALT P3X ist bauartzugelassen
und mit den spezifizierten Kartuschenstreifen
systemgeprüft. Das Zulassungszeichen in
quadratischer Form ist mit der eingetragenen
Zulassungsnummer PTB S 823 versehen. Damit
garantiert DEWALT die Übereinstimmung mit der
zugelassenen Bauart.
Unzulässige Mängel, die bei der Anwendung
festgestellt werden, sind dem Zulassungserteiler
(PTB, Braunschweig) sowie der Ständigen
Internationalen Kommission C.I.P. (Ständige
Internationale Kommission, Avenue de la
Renaissance 30, B-1000 Brüssel, Belgien) zu
melden.
Die Zulassung der technischen Einheit
aus bauartzugelassenem Gerät und
spezifizierter magazinierter Kartuschen wird
durch eine Systemzulassung dokumentiert.
Die Prüfscheinnummern der jeweiligen
Systemzulassungen sind in folgender Tabelle
aufgelistet:
DEWALT
Magazinierte
Munitionsstreifen
für P3X
DEWALT 6.3/10
(.25 cal.), gelb
DEWALT 6.3/10
(.25 cal.), rot
30
PTB
Prüfscheinnummer
der Systemzulassung
PTB Sy 823 DW 14
PTB Sy 824 DW 16
English
P3X POWDER ACTUATED TOOL®
DDF2130000
Table of Contents
1
Safety Information.............................................................................................32
1.1 Intended Use ............................................................................................32
1.2 Safety Labels on the Device .....................................................................32
1.3 Warnings in this Manual............................................................................33
1.4 Safety Equipment .....................................................................................33
1.5 Device and Operational Safety .................................................................33
1.6 Disposal ....................................................................................................34
2
Device Overview ...............................................................................................35
2.1 Scope of Delivery ......................................................................................35
2.2 Individual Parts and Designations ............................................................35
2.3 Magazine and Single-Shot Attachment .....................................................35
2.4 Cartridges .................................................................................................35
2.5 Shooting Nails ...........................................................................................36
3
Before using the device....................................................................................36
3.1 Usage with Magazine ...............................................................................36
3.2 Usage with Single-Shot Attachment .........................................................37
3.3 Daily Functions Test ..................................................................................37
3.4 Inserting a cartridge ..................................................................................37
4
Operation ...........................................................................................................38
4.1 Minimum Distances while Shooting Nails .................................................38
4.2 Minimum Thicknesses of the Subsurfaces ...............................................38
4.3 Setting the Firing Strength ........................................................................38
4.4 Using the Nail Setting Tool ........................................................................39
5
Inspection and Cleaning...................................................................................39
5.1 Disassembling the Nail Setting Tool..........................................................39
5.2 Checking the interior Parts of the Device .................................................40
5.3 Cleaning the interior Parts of the Device ..................................................40
5.4 Assembling the Nail Setting Tool ..............................................................40
5.5 Cleaning the Device Surfaces ..................................................................41
6
Technical Data ...................................................................................................41
7
Troubleshooting ................................................................................................41
8
Guarantee ..........................................................................................................43
9
Declaration of Conformity ................................................................................44
10
C.I.P. Approval Confirmation ............................................................................44
31
English
1
Safety Information
Please read the safety information
carefully in order to ensure a safe and
proper operation of the device. Retain
the operating instructions until the
product is disposed of.
–
Hollow block masonry, perforated brick
masonry
–
Cast iron, plastic, marble, gypsum
plasterboards.
Misapplications, misuse or „fooling around“
may cause lethal injuries and serious property
damage. This particularly includes
1.1 Intended Use
–
The overriding of safety mechanisms
The Power Actuated Tools are intended for
setting nails and must be used according to the
information in this user manual. Nail Setting
Tools are not „toys“ and require prudent,
responsible and careful handling.
–
Misusing the device as a „firearm“
–
Misusing the device as a hammer or similar
tool
–
Never use the cartridges in firearms or
attempt to open them.
Nail Setting Tools are intended for professional
use and are subject to certain legal provisions.
You may only use cartridge strips, shooting
nails and accessories produced by the Powder
Actuated Tool manufacturer, see chapter 2.4
„Cartridges“ and chapter 2.5 „Shooting Nails“.
Responsibilities of the employer, for example:
–
Manufacturer’s recommended intervals
for routine inspection and maintenance:
every 2 years, but no later than every
3,000 settings, unless shorter intervals are
prescribed by law.
–
Repairs must be made at authorized
technical facilities.
–
Collection and safe disposal of „misfired
ammunition“
–
Safe storage of the Power Actuated Tools
(unloaded) in the locked tool box a the
cartridge strips (separately from each other).
–
Provisioning and ensuring the usage of
protective equipment, see chapter 1.4
„Safety Equipment“
The Power Actuated Tool may only be used by
trained persons over 18 years old or trainees
over 16 years old while in the presence of
a responsible supervisor. Users must never
be under the influence of fatigue, alcohol,
medication or drugs.
Suitable materials to use as a base, for example
–
Concrete of normal strength
–
Steel
Materials that are unsuitable and should not be
used as a base, for example:
–
Materials that are too soft or too thin
–
Materials that are too brittle, such as glass
or ceramic
–
Materials that are too hard, such as
hardened steel
32
Other applications and uses as well as
modifications to the device, additions to the
device or conversions as well as maintenance
operations and repairs performed by yourself
can impair the safety, reliability and proper
functioning of the device to a significant extent
and void any warranty claims.
1.2 Safety Labels on the Device
The device may only be used if all safety labels
on the Nail Setting Tool are both complete and
legible.
Read the instruction manual prior to
using the device
Wear safety goggles
Wear hearing protection
Wear a safety helmet
English
1.3 Warnings in this Manual
1.5 Device and Operational Safety
The risk level associated with particular hazards
is identified by signal words:
Nail Setting Tools can cause serious injuries if
improperly handled.
Signal Word Meaning
–
Danger of explosion: Never open or damage
cartridges. Do not throw the cartridges into
an open fire.
–
Do not expose the Nail Setting Tool and
cartridges to high temperatures, for example
the direct sunlight.
–
Never place or store the Powder Actuated
Tool and cartridge strips near heat sources,
such as ovens or heaters.
–
Only use the Nail Setting Tool outdoors or in
well ventilated areas.
–
Keep Powder Actuated Tool (unloaded) in
the locked tool case and the cartridge strips
(separately from each other) safe from
unauthorized access by adults and children.
–
Only use the Nail Setting Tool if it is in good
working condition and has been properly
maintained.
–
When the device is not in use, the workplace
is being changed, during transportation, in
case of jams and during maintenance: Keep
your finger away from the trigger, remove the
magazine and cartridge.
–
Slippery handles may lead to loss of control:
Keep the handle dry, clean and free from oil
and grease.
–
There is a blowback/recoil when the setting
nail is fired. Do not keep your head directly
above the Nail Setting tool when firing
the setting nail and start with a low firing
strength, see chapter 4.3 „Setting the Firing
Strength“.
–
Ensure that you stand securely and can hold
your balance, especially on platforms as
well as elevated and/or slanted, uneven or
slippery workplaces.
–
The Nail Setting tool may not be used on
a ladder.
–
The Nail Setting Tool may not be used to
close boxes or crates.
–
The Nail Setting Tool may not be used to fit
transport locks to vehicles and wagons.
DANGER
WARNING
CAUTION
NOTICE
Hazard with a high level of risk,
which will result in death or
a serious injury, if not avoided.
Hazard with a medium level of
risk, which can result in death or
a serious injury, if not avoided.
Hazard with a low level of risk,
which can result in minor or
moderate injuries, if not avoided.
Hazard, which may lead to the
device or equipment in the vicinity
to be damaged, if not avoided.
1.4 Safety Equipment
Loose clothes, jewellery, falling objects, noise
and similar hazards may present a danger to
persons. Persons that will be using the device
and have to reside in the vicinity of the device,
must wear suitable personal safety equipment:
Suitable safety helmet: protects the
head against falling objects
Safety goggles: protects the eyes
against flying objects, such as splinters
and dust
Hearing protection: protects the ears
against excessive noise
Suitable face protector: Protects eyes
and face from flying objects, such as
splinters.
33
English
While being shot into the material, nails can
break into multiple parts and cause serious
injuries.
This can, for example, be the case if the firing
strength is set too high. When firing nails into
materials that are too soft, too thin or too hard.
When nails strike other nails. When firing into
pre-drilled holes without suitable guidance
mechanisms.
–
Keep a minimum distance to edges, borders
and corners, see chapter 4.1 „Minimum
Distances while Shooting Nails“.
–
Keep a minimum distance of 75 mm to
cracked or chipped areas of concrete.
–
Determine the suitable firing strength using
a test fastening procedure, see chapter 4.3
„Setting the Firing Strength“.
–
Use a splinter guard. This reduces the risks
presented by ricocheting Shooting Nails
–
You may not use the Nail
Setting tool when people are
located on the other side.
–
Grab the Nail Setting Tool
firmly and hold it at a 90°
angle to the surface.
Property damage:
–
Do not fire nails into materials, which
are welded or have been worked on with
a welding torch.
–
Do not use the Nail Setting Tool or cartridges
in the rain or a very humid environment.
–
Only use the Nail Setting Tool in well
ventilated areas or outdoors.
–
Do not use the Nail Setting Tool with an
empty magazine.
–
Only store the Nail Setting Tool in dry and
frost-protected rooms.
Immediately stop working:
–
In case extreme heat is suddenly being
generated.
–
If screws or other parts have become loose
or fallen off the device.
1.6 Disposal
Protection of persons:
–
Only insert the cartridge and setting nail
at the workstation in order to prevent an
accidental firing, which may injure the user
and/or bystanders.
–
Never hold your hand or other body parts in
front of the barrel.
–
Never point the barrel at other persons.
–
Take a work break when feeling numb,
extremely warm or cold or a tingling
sensation in your fingers/arms. Consult
a doctor if this phenomenon repeats.
34
NOTICE Unfired cartridges (misfired ammunition
or duds) have to be collected and stored
safely until they are disposed of by a specialist
company. Observe the local regulations
regarding disposal of technical equipment to
protect the environment.
English
2
Device Overview
2.3 Magazine and Single-Shot
Attachment
2.1 Scope of Delivery
 Screw the magazine (A) onto the piston
Check the scope of delivery after receipt of the
Nail Setting Tool. Report missing or damaged
parts to your specialist dealer.
guide until you hear the first „click“ - then
turn one more time. Tighten Single shot (B)
attachment till it stops.
Scope of delivery:
–
Powder Actuated Tool
–
Instruction manual
–
Round brushes, 3 pieces, small, medium,
large
–
Nylon brush
–
Single-shot attachment
–
Splinter guard magazine
–
Splinter guard single shot
2.2 Individual Parts and
Designations
1
3
A
B
2.4 Cartridges
Cartridges are colour-coded according to the
strength of the cartridge. Only the „yellow“
(medium strength) and „red“ (very high strength)
levels of strength are permitted for the P3X Nail
Setting Tool by the manufacturer of the device.
2
5
4
7
6
1
Piston guide
5
Piston
2
Nail Setting Tool
6
Magazine
3
Piston return spring 7
4
Insulation Ring
Art.No.
Type
DDF1220100
DDF1220200
yellow, 0.25 cal. (6.3/10)
red, 0.25 cal. (6.3/10)
Single-shot
attachment
35
English
3
2.5 Shooting Nails
Only the Shooting Nails produced by the
manufacturer of the device are permitted for the
P3X Nail Setting Tool.
Return spring:
Before using the device
WARNING
Severe injuries due to improper use
 Magazine: do not use any Shooting
Nails that are longer than 60 mm.
 Single-shot attachment: do not use
Art.No.
Type
DDF2230000
P3X rubber recoil spring
any Shooting Nails that are longer
than 76 mm.
 Only use Shooting Nails and
cartridges produced by the
manufacturer of the device.
Order units:
–
500 head nails (incl. 1 return spring)
–
2500 head nails (incl. 5 return springs)
500 + 1
2500 +
3.1 Usage with Magazine
 Press the safety button on the magazine
5
cover (1) and open the magazine cover (2).
2
Art.No.
DDF3440000
DDF3440050
DDF3440100
DDF3440150
DDF3440200
mm
15
20
25
30
35
mm
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
mm
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
1
Order units:
–
300 head nails (incl. 1 return spring)
 Insert the nail strip into the magazine (1).
–
1500 head nails (incl. 5 return springs)
 Close the magazine cover (2) (clicks into
300 + 1
1500 +
place).
5
Art.No.
mm mm
DDF3440250
40
8.6
DDF3440300
50
8.6
DDF3440350
60
8.6
For additional accessories, please see the
catalogue.
Subject to change.
36
mm
3.7
3.7
3.7
1
2
English
3.2 Usage with Single-Shot
Attachment
NOTICE Do not force the setting nail into the
attachment. If the setting nail cannot be inserted
by hand, it may be damaged or be unsuitable for
the Nail Setting Tool, see chapter 2.5 „Shooting
Nails“ and chapter 6 „Technical Data“.
3.4 Inserting a cartridge
WARNING
Serious injuries due to accidental
triggering
 Do not push the barrel of the Nail
Setting Tool against your hand, other
body parts and surfaces or point it at
other persons.
 Guide setting nail into the single-shot
attachment.
 Keep your finger away from the
trigger.
 Press the safety button (top side of the
device) and open the cover.
3.3 Daily Functions Test
The locking parts and the ignition mechanism
have to operate in an unobstructed fashion and
need to be inspected accordingly before using
the Nail Setting Tool. Shooting Nails have to be
in the magazine for this functional test.
 Ensure that there is no cartridge in the Nail
Setting Tool.
 Accurately insert the cartridge into the guide
slot.
 Close the cover by hand (will click into
place).
 Press the Nail Setting Tool onto a work
surface and pull the trigger several times.
37
English
4
Operation
4.3 Setting the Firing Strength
Observe the safety instructions, see chapter 1.5
„Device and Operational Safety“.
4.1 Minimum Distances while
Shooting Nails
Shooting
Nails
Concrete,
Masonry reinforced
concrete
Distance to
the edges
5 cm
Distance
between
each other
10x
Diameter
of the nail
shaft
5 cm
10x
Diameter
of the nail
shaft
3x
Diameter
of the nail
shaft
5x
Diameter
of the nail
shaft
4.2 Minimum Thicknesses of the
Subsurfaces
Masonry and concrete:
The thickness of the masonry or concrete must
a least be equal to three times the penetration
depth [L] of the setting nail, but at least 10 cm in
any case.
L
3xL
>10 cm
The steel has to be at least 3 mm thick.
38
Severe injuries in case of
overpenetration of the setting nail
 Should be does not fire immediately
Steel
Steel:
WARNING
after pressing the trigger, keep the
Nail Setting Tool pressed against the
target material for at least another
30 seconds.
 Perform a test fastening procedure
using the lowest permissible
cartridge and firing strengths.
 If the setting nail does not penetrate
far enough into the material:
Gradually increase the firing
strength.
 If the setting nail does not penetrate
deep enough into the material in
spite of having set the highest firing
strength: Insert a cartridge with
a higher strength rating and repeat
the test fastening procedure - start
with the lowest firing strength again.
 Setting the firing strength on the adjustment
wheel:
Increase: turn in „+“ direction
Decrease: turn in „-“ direction.
English
4.4 Using the Nail Setting Tool
WARNING
Serious injuries due to accidental
triggering
 Always keep the fingers away from
the trigger if the Nail Setting Tool is
not facing the target material.
 Determine the suitable firing strength
by test fastening, see chapter 4.3
„Setting the Firing Strength“.
5
Inspection and Cleaning
Nail Setting Tools have to be cleaned after use in
order to remove the accumulated carbon (due to
the combustion gasses).
WARNING
Serious injuries due to accidental
triggering
 Remove the cartridge.
 Remove the setting nail from the
magazine or single-shot attachment.
 If the cartridge does not fire
immediately after pressing the
trigger, keep the Nail Setting Tool
pressed against the target material
for at least another 30 seconds.
 For every workstation change:
Remove the cartridge and carry
the Nail Setting Tool with the barrel
pointing down.
 After you finished working: first
remove the cartridge and then
the setting nail. Keep the Powder
Actuated Tool stored in the tool
box and store the cartridge strips
in a safe place – both components
separately from each other.
CAUTION
Hot surfaces
 Let the Nail Setting Tool cool down.
5.1 Disassembling the Nail Setting
Tool
 Unscrew the magazine (A) or single-shot
attachment (B).
A
B
Firing the Shooting Nails:
 Firmly grab the Nail Setting Tool with
both hands (see image) and push the
barrel against the material to be fastened
(90° angle, device facing downward) (1).
 Pull the trigger (2).
 Remove the piston with the Insulation Ring
and piston return spring.
2
1
90°
39
English
 Push the piston guide into the receptacle on
1
the device (1) and unscrew it (2).
1
2
2
3
5.2 Checking the interior Parts of
the Device
Check the interior parts of the device in
accordance with the following table. Replace
worn parts.
Wearing part
Piston return spring
Sealing ring
Piston
Inspection
Length (at least
161 mm)
Condition (cuts, general
wear)
Thickness (at least
4 mm)
Condition (cuts, general
wear)
Splinters and damage
5.4 Assembling the Nail Setting
Tool
Mind the position of the groove when inserting
the piston guide.
 Press the piston guide into the receptacle (1)
and screw it tight (2).
 Insert the piston with sealing ring and the
piston return spring into the piston guide.
 Screw the magazine or the single-shot
attachment onto the piston guide until you
hear the first „click“ - then turn one more
time. (By using single shot attachment,
tighten till it stops.)
5.3 Cleaning the interior Parts of
the Device
 Clean the piston guide from the outside
using a hand-held wire brush (1).
1
 Clean the piston guide and the receptacle on
the device from the inside using a round wire
brush (2).
 Clean the piston from the outside using
a hand-held wire brush (3).
40
2
English
5.5 Cleaning the Device Surfaces
7
NOTICE Damage to surfaces: Do not use any
thinners, solvents, gasoline, etc. for cleaning
purposes.
Only perform troubleshooting measure that are
specified here.
–
Clean the Nail Setting Tool using dry cloths.
–
Clean the tool box with dry cloths and
compressed air.
Troubleshooting
The Nail Setting Tool may only be maintained
and repaired by an authorized specialist
workshop.
Cartridge does not fire:
6
Technical Data
Type P3X
Category
Indirect firing, low speed
Length with
single-shot
430 mm
attachment
Length with magazine
455 mm
Weight with
single-shot
2.8 kg
attachment
Weight with magazine
3.2 kg
Magazine capacity
10 nails
Power levels
Yellow (4), red (6)
Sound power level*
LWA 96 dB
LpA (workstation) 94 dB
Sound pressure level*
LpA (max.) 135 dB
Vibrations*
< 2.5 m/s²
Year of manufacture
2013
Shooting Nails
Type
Length (magazine)
Length (single shot)
8.6 mm head nails
15 mm bis 60 mm
up to 76 mm
Cartridges
Calibre
Type
Power levels
0.25
Type 10 round cartridges
(6.3/10)
Yellow (4), red (6)
*Values can vary: The work environment,
workpiece support, workpiece, contact pressing
force and so forth affect the noise development
at the place of operation and the effects of
vibrations on the object.
Cause(s)
Measure(s)
Barrel not pressed
firmly enough against
the surface
Press the barrel harder
against the surface
Check the transport
Cartridge did not rotate latch.
Remove foreign objects
Malfunction of the
Insert a new cartridge
cartridge
Have the Nail Setting
Nail Setting Tool
Tool be repaired by an
defective
authorized specialist
workshop
Barrel or piston blocked:
Cause(s)
Measure(s)
Nail Setting Tool has
overheated
Let the Nail Setting Tool
cool down
See chapter 5
„Inspection and
Cleaning“
Have the Nail Setting
Tool be repaired by an
authorized specialist
workshop
Foreign object in the
barrel or piston guide
Bent barrel
Forbidden or
unauthorized Shooting
Nails in the magazine
or single-shot
attachment
See chapter 2.5
„Shooting Nails“ and
chapter 6 „Technical
Data
Nail Setting Tool
defective
Have the Nail Setting
Tool be repaired by an
authorized specialist
workshop
Subject to technical changes.
41
English
Performance weak or fluctuating:
Cause(s)
Measure(s)
Interior parts of the
device dirty or worn
See chapter 5
„Inspection and
Cleaning“
Barrel can only be pressed against the
surface with much force:
Cause(s)
Measure(s)
Foreign object in the
barrel or piston guide
Interior parts of the
device dirty or worn
See chapter 5
„Inspection and
Cleaning“
Bent barrel
Have the Nail Setting
Tool be repaired by an
authorized specialist
workshop
Magazine cover does not close:
Cause(s)
Measure(s)
More than 10 Shooting
Remove Shooting Nails
Nails in one magazine
Foreign object in
Remove foreign objects
magazine
See chapter 2.5
Forbidden or
„Shooting Nails“ and
unauthorized Shooting
chapter 6 „Technical
Nails in the magazine
Data
Poor feeding of Shooting Nails (magazine):
Cause(s)
Foreign object in
magazine
Faulty feeding spring
mechanism in the
magazine
Interior parts of the
device dirty or worn
42
Measure(s)
Clean magazine
Replace magazine
See chapter 5
„Inspection and
Cleaning“
Barrel is firmly pressed against the surface,
but the Shooting Nails are not fired when
pulling the trigger:
Cause(s)
Measure(s)
Barrel not pressed
firmly enough against
the surface
Press the barrel harder
against the surface
Forbidden or
unauthorized Shooting
Nails in the magazine
Magazine not inserted
properly
Foreign object in the
barrel or piston guide
Nail Setting Tool
defective
See chapter 2.5
„Shooting Nails“ and
chapter 6 „Technical
Data
See chapter
2.3 „Magazine
and Single-Shot
Attachment“
See chapter 5
„Inspection and
Cleaning“
Have the Nail Setting
Tool be repaired by an
authorized specialist
workshop
Shooting Nails do not penetrate deep enough
into the material to be fastened:
Cause(s)
Measure(s)
See chapter 4.3
„Setting the Firing
Strength“
Setting nail too long
Use a setting nail that
matches the target
Target material too hard
material
Aim the Nail Setting
Setting nail strikes hard
Tool elsewhere
foreign objects in the
Test the Nail Setting
target material, such
Tool elsewhere on the
as nails
target material
Have the Nail Setting
Tool be serviced/
Nail Setting Tool has to
maintained by an
be serviced
authorized specialist
workshop
Firing strength too low
English
Shooting Nails penetrate too deeply into the
target material:
Cause(s)
Measure(s)
See chapter 4.3
Firing strength too high „Setting the Firing
Strength“
Setting nail too short
Use a nail that matches
Target material too soft the target material
Setting nail strikes
cavities or soft foreign
objects in the target
material
Test the Nail Setting
Tool elsewhere on the
target material
Test the Nail Setting
Tool on a different
target material
8
Guarantee
DEWALT is confident of the quality of its
products and offers an outstanding guarantee
for professional users of the product. This
guarantee statement is in addition to and in
no way prejudices your contractual rights as
a professional user or your statutory rights as
a private non-professional user. The guarantee is
valid within the territories of the Member States
of the European Union and the European Free
Trade Area.
ONE YEAR FULL WARRANTY
If your DEWALT product becomes defective
due to faulty materials or workmanship within
12 months from the date of purchase, DEWALT
guarantees to replace all defective parts free of
charge or – at our discretion – replace the unit
free of charge provided that:
–
The product has not been misused;
–
Repairs have not been attempted by
unauthorised persons;
–
Proof of purchase is produced;
–
The product is returned compiete with all
original components.
Wear and tear parts are not covered by warranty.
These parts are: driver blade, driver blade return
springs and rubber bumpers.
If you wish to make a claim, contact your seller
or check the location of your nearest authorised
DEWALT repair agent in the DEWALT catalogue
or contact your DEWALT office at the address
indicated in this manual. A list of authorised
DEWALT repair agents and full details of our
after-sales service is available on the Internet at:
www.2helpU.com.
43
English
9
Declaration of Conformity
In accordance with Machinery
Directive
2006/42/EC
Product:
Type:
Nail Setting Tool
DEWALT DDF213000
The designated product corresponds to the
provisions of Machinery Directive 2006/42/EC as
well as the harmonized EN 15895 standard.
The signatory is responsible for compiling the
technical documents and submits this declaration
on behalf of DEWALT.
For more information, please contact DEWALT at
the following address. For additional addresses,
please refer to the backside of this instruction
manual.
Colin Earl
Idstein, 22. April 2014
Vice President HTF
Construction and DIY Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
44
10 C.I.P. Approval
Confirmation
The DEWALT P3X device is type-approved and
system-tested. The square approval symbol
contains the registered approval number „PTB
S 823“. With this, DEWALT guarantees that the
device complies with the approved type.
Inadmissible defects that are detected during
operation have to be reported to the authority
responsible for the approval (PTB Braunschweig)
as well as the Permanent International
Commission (Permanent International
Commission, Avenue de la Renaissance 30,
B-1000 Brussels, Belgium).
Approval of the technical unit consisting of
type-approved tool and specified cartridge in
a magazine is documented by system approval.
The test certificate numbers of the respective
system approvals are listed in the following
table:
DEWALT
Magazined cartridge
stripes for P3X
DEWALT 6.3/10
(.25 cal.), gelb
DEWALT 6.3/10
(.25 cal.), rot
PTB
Test certificate
number of the system
approval
PTB Sy 823 DW 14
PTB Sy 824 DW 16
Español
HERRAMIENTA DE PÓLVORA P3X®
DDF2130000
Índice de contenidos
1
Información de seguridad ................................................................................46
1.1 Uso previsto ..............................................................................................46
1.2 Etiquetas de seguridad en el dispositivo ..................................................46
1.3 Advertencias en este manual ...................................................................47
1.4 Seguridad del equipo ................................................................................47
1.5 Dispositivo y seguridad operacional .........................................................47
1.6 Eliminación................................................................................................48
2
Visión general del dispositivo .........................................................................49
2.1 Volumen de suministro .............................................................................49
2.2 Piezas individuales y su designación .......................................................49
2.3 Cargador y accesorio para disparo simple ...............................................50
2.4 Cartuchos..................................................................................................50
2.5 Clavos de disparo .....................................................................................50
3
Antes de usar el dispositivo ............................................................................51
3.1 Uso con cargador .....................................................................................51
3.2 Uso con accesorio para disparo simple ....................................................51
3.3 Prueba de funcionamiento diario ..............................................................51
3.4 Insertar un cartucho ..................................................................................52
4
Operación ..........................................................................................................52
4.1 Distancia mínima de disparo de clavos ....................................................52
4.2 Espesor mínimo de las subsuperficies .....................................................52
4.3 Ajustar la fuerza de disparo ......................................................................53
4.4 Utilizar la clavadora...................................................................................53
5
Inspección y limpieza .......................................................................................54
5.1 Desmontaje de la clavadora .....................................................................54
5.2 Comprobación de las piezas internas del dispositivo ...............................54
5.3 Limpieza de las piezas internas del dispositivo ........................................54
5.4 Montaje de la clavadora ............................................................................55
5.5 Limpieza de las superficies del dispositivo ...............................................55
6
Datos técnicos...................................................................................................55
7
Resolución de problemas ................................................................................56
8
Garantía..............................................................................................................57
9
Declaración de conformidad ............................................................................58
10
C.I.P. Confirmación de aprobación ..................................................................58
45
Español
1
Información de seguridad
Lea la información de seguridad para
garantizar un uso seguro y apropiado del
dispositivo. Conserve las instrucciones
de funcionamiento hasta que elimine el
producto.
1.1 Uso previsto
Las herramientas de pólvora están diseñadas
para clavar clavos y deben utilizarse tal como
se explica en el presente manual del usuario.
Las clavadoras no son juguetes y requieren un
manejo prudente, responsable y cuidadoso.
–
Materiales demasiado quebradizos tales
como vidrio o cerámica
–
Materiales demasiado duros tales como
acero templado
–
Bloques huecos de mampostería, ladrillos
huecos de mampostería
–
Acero fundido, plástico, mármol y placas de
yeso.
La mala aplicación, el uso indebido o poco serio
puede causar lesiones letales y graves daños
materiales. Esto incluye en especial:
–
Ignorar los mecanismos de seguridad
–
Las clavadoras han sido concebidas para
el uso profesional y están sujetas a ciertas
disposiciones legales.
Hacer un mal uso del dispositivo como "arma
de fuego"
–
Hacer un mal uso del dispositivo como
martillo u otra herramienta similar
Responsabilidades del empleador, por ejemplo:
–
Nunca use los cartuchos en armas de fuego
o intente abrirlos.
–
Intervalos de mantenimiento e inspección
periódica recomendados por el fabricante:
cada 2 años, pero no más tarde de
3000 operaciones de clavado, salvo que la
legislación establezca intervalos de tiempo
más cortos.
–
Las reparaciones deben realizarse en un
centro técnico autorizado.
–
Recogida y eliminación segura de
"municiones no disparadas".
–
Almacenamiento seguro de las herramientas
de pólvora (descargadas) en la caja de
la herramienta cerrada y de las tiras de
cartuchos (separados entre sí).
–
Suministrar y garantizar el uso de equipos
de protección individual, véase el capítulo
1.4 "Seguridad del equipo".
La clavadora únicamente debe ser utilizada por
personal cualificado mayor de 18 años o por
personal de prácticas mayor de 16 años de edad
bajo la vigilancia de un supervisor. La persona
que la utilice no debe estar bajo los efectos de la
fatiga, el alcohol, medicamentos o drogas.
Materiales aptos para usar como base, por
ejemplo
–
Hormigón de resistencia normal
–
Acero
Únicamente se deben utilizar las tiras de
cartuchos, los clavos de disparo y los accesorios
fabricados por el fabricante de la herramienta de
pólvora, véase el capítulo 2.4 “Cartuchos” y el
capítulo 2.5 “Clavos de disparo“.
Otras aplicaciones y usos, modificaciones del
dispositivo, adiciones al dispositivo o conversiones del mismo, y operaciones de mantenimiento y reparación efectuadas por usted mismo
pueden afectar a la seguridad, fiabilidad y funcionamiento adecuado del dispositivo y causar la
pérdida de validez de la garantía.
1.2 Etiquetas de seguridad en el
dispositivo
El dispositivo puede utilizarse solo si todas
las etiquetas de seguridad aplicadas sobre la
clavadora están íntegras y son legibles.
Lea el manual de instrucciones antes
de usar el dispositivo
Use gafas de seguridad
Use protección auditiva
Materiales no aptos y que no deberían usarse
como base, por ejemplo:
–
46
Materiales demasiado blandos o delgados
Use casco de seguridad
Español
1.3 Advertencias en este manual
El nivel de riesgo asociado con peligros
especiales se identifica mediante palabras de
indicación:
Las clavadoras pueden ocasionar daños graves
si se manejan en modo inadecuado.
–
Peligro de explosión: Nunca abra o dañe los
cartuchos. No arroje los cartuchos al fuego
directo.
–
No exponga la clavadora y los cartuchos
a elevadas temperaturas, por ejemplo, a la
luz directa del sol.
–
No coloque ni guarde nunca la herramienta
de pólvora o las tiras de cartuchos cerca de
una fuente de calor, como un horno o una
calefacción.
–
Use la clavadora solo en exteriores o en
zonas bien ventiladas.
–
Guarde la herramienta de pólvora
(descargada) en la caja de la herramienta
cerrada y las tiras de cartuchos (separados
entre sí) en un lugar protegido contra el
acceso no autorizado tanto de adultos como
niños.
–
Use la clavadora solo si está en
buenas condiciones y si ha efectuado
las correspondientes operaciones de
mantenimiento.
–
Cuando no usa el dispositivo, cambia de
lugar de trabajo, durante el transporte, en
caso de atascos y durante el mantenimiento:
Mantenga los dedos alejados del disparador,
extraiga el cargador y el cartucho.
Gafas de seguridad: protegen los ojos
contra objetos voladores tales como
astillas y polvo
–
Las manos resbaladizas pueden causar la
pérdida de control: Mantenga las manos
secas, limpias y libres de aceite y grasa.
Protección auditiva: protege el oído
contra el ruido excesivo
–
Cuando se dispara el clavo de fijación, se
produce un retorno de aire/retroceso. No
mantenga la cabeza directamente sobre la
clavadora cuando dispare clavos de fijación
e inicie con una fuerza de disparo baja,
véase el capítulo 4.3 "Ajustar la fuerza de
disparo".
–
Asegúrese de estar firmemente
erguido y poder mantener el equilibrio,
especialmente sobre plataformas y en
lugares de trabajo elevados y/o en
pendiente, desnivelados o resbaladizos.
–
La clavadora no puede utilizarse sobre
escaleras.
Palabra de
indicación
PELIGRO
ADVERTENCIA
PRECAUCIÓN
AVISO
1.5 Dispositivo y seguridad
operacional
Significado
Peligro con elevado nivel de
riesgo, que puede ocasionar la
muerte o lesiones graves, si no se
evita.
Peligro con nivel medio de riesgo,
que puede ocasionar la muerte
o lesiones graves, si no se evita.
Peligro con nivel bajo de riesgo,
que puede ocasionar lesiones
leves o moderadas, si no se evita.
Peligro que puede ocasionar
daños al dispositivo o a los
equipos próximos al dispositivo, si
no se evita.
1.4 Seguridad del equipo
Las ropas sueltas, la joyas, los objetos
descendentes, el ruido y peligros similares
pueden ocasionar daños a las personas. Las
personas que utilicen el dispositivo o que
se encuentren cerca del mismo, deben usar
equipos de protección individual adecuados:
Casco de seguridad adecuado: protege
la cabeza contra la caída de objetos
Careta protectora adecuada: Protege
los ojos y el rostro frente a los objetos
despedidos, como astillas.
47
Español
–
–
La clavadora no puede utilizarse para cerrar
cajas o cajones de embalaje.
Esto puede ocurrir, por ejemplo, en caso
de fuerza de disparo demasiado elevada.
Al disparar clavos en materiales demasiado
blandos o demasiado finos o demasiado
duros. Cuando un clavo choca contra otro.
Cuando dispara en orificios pretaladrados sin
mecanismos de guía adecuados.
–
–
–
Mantenga una distancia mínima de los
márgenes, bordes y esquinas, véase el
capítulo 4.1 "Distancia mínima de disparo de
clavos“.
Mantenga una distancia mínima de 75 mm
de zonas de hormigón agrietadas o rotas.
Determine la fuerza de disparo apta usando
un procedimiento de prueba de fijación,
véase el capítulo 4.3 "Ajustar la fuerza de
disparo".
Use un protector contra astillas. Esto reduce
el riesgo que presenta el rebote del disparo
de clavos.
–
No puede utilizar la
clavadora si hay personas
del otro lado.
–
Aferre la clavadora
firmemente y manténgala en
ángulo de 90° respecto a la
superficie.
Protección de las personas:
–
Inserte el cartucho y el clavo de fijación
solamente en la estación de trabajo, para
prevenir disparos accidentales, que puedan
ocasionar daños al usuario y/o a las
personas que estén alrededor.
–
Nunca coloque las manos ni otras partes del
cuerpo frente al tambor.
48
Nunca apunte el tambor a otras personas.
–
Tómese una pausa en el trabajo cuando
sienta los dedos/brazos entumecidos,
extremamente fríos o calientes o una
sensación de hormigueo. Consulte a un
médico si se repite este fenómeno.
La clavadora no puede utilizarse para
colocar bloqueos de transporte a vehículos
o vagones.
Cuando se disparan en un material, los
clavos pueden deshacerse en muchas partes
y ocasionar lesiones graves.
–
–
Daños materiales:
–
No dispare clavos en materiales que
hayan sido soldados o en los que se haya
trabajado con soplete de soldar.
–
No utilice la clavadora o cartuchos bajo
la lluvia o en lugares donde haya mucha
humedad.
–
Utilice la clavadora solo en lugares bien
ventilados o exteriores.
–
No utilice la clavadora con el cargador vacío.
–
Guarde la clavadora en un lugar seco
y protegido contra las heladas.
Detenga inmediatamente el trabajo si:
–
En caso de que se genere repentinamente
un extremo calor.
–
Si los tornillos u otras piezas se han aflojado
o caído del dispositivo.
1.6 Eliminación
AVISO Los cartuchos no disparados (municiones
fallidas o que no hayan estallado) deben
recogerse y almacenarse en modo seguro hasta
su eliminación por una empresa especializada.
Respete las normas locales sobre eliminación
de equipamientos técnicos, para proteger el
medioambiente.
Español
2
Visión general del
dispositivo
2.2 Piezas individuales y su
designación
1
2.1 Volumen de suministro
2
Compruebe el volumen de suministro después
de recibir la clavadora. Informe a su revendedor
especializado en caso de faltantes de piezas
o daño a las mismas.
Volumen de suministro:
–
Herramienta de pólvora
–
Manual de instrucciones
–
Cepillos redondos, 3 piezas, pequeño, medio
y grande
–
Cepillo de nylon
–
Accesorio para disparo simple
–
Cargador con protección contra astillas
–
Accesorio para disparo simple con
protección contra astillas
3
5
4
7
6
1
Guía de pistón
5
Pistón
2
Clavadora
6
Cargador
3
Muelle de
recuperación del
pistón
7
Accesorio para
disparo simple
4
Anillo de
aislamiento
49
Español
2.3 Cargador y accesorio para
disparo simple
Muelle de recuperación:
 Atornille el cargador (A) en la guía del pistón
hasta que oiga un clic, y gire una vez más.
Apriete el accesorio de disparo individual (B)
hasta el tope.
N.º art.
Tipo
DDF2230000
Muelle recuperador de caucho
P3X
Unidades de pedido:
A
B
–
500 clavos con cabeza (incl. 1 muelle de
recuperación)
–
2500 clavos con cabeza (incl. 5 muelles de
recuperación)
500 + 1
2500 +
5
N.º art.
2.4 Cartuchos
DDF3440000
DDF3440050
DDF3440100
DDF3440150
DDF3440200
Los cartuchos tienen códigos de colores de
acuerdo con la fuerza del cartucho. Solo los
niveles de fuerza "amarillo" (fuerza media)
y "rojo" (fuerza muy alta) están permitidos con la
clavadora P3X por el fabricante del dispositivo.
mm
15
20
25
30
35
mm
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
mm
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
Unidades de pedido:
N.º art.
Tipo
DDF1220100
DDF1220200
amarillo 0,25 cal. (6.3/10)
rojo, 0,25 cal. (6.3/10)
–
300 clavos con cabeza (incl. 1 muelle de
recuperación)
–
1500 clavos con cabeza (incl. 5 muelles de
recuperación)
300 + 1
1500 +
5
2.5 Clavos de disparo
Con la clavadora P3X están permitidos solo los
clavos de disparo fabricados por el fabricante del
dispositivo.
N.º art.
mm mm
DDF3440250
40
8,6
DDF3440300
50
8,6
DDF3440350
60
8,6
Para accesorios adicionales, consulte el
catálogo.
Sujeto a cambios.
50
mm
3,7
3,7
3,7
Español
3
Antes de usar el
dispositivo
3.2 Uso con accesorio para disparo
simple
ADVERTENCIA
Lesiones graves debidas a uso
impropio
 Cargador: no use clavos de disparo
más largos de 60 mm.
AVISO No fuerce el clavo de fijación en el
accesorio. Si el clavo de fijación no se puede
insertar a mano, puede dañarse o no ser apto
para la clavadora, véase el capítulo 2.5 "Clavos
de disparo" y el capítulo 6 "Datos técnicos".
 Guíe el clavo de fijación en el accesorio para
 Accesorio de disparo simple: no use
disparo simple.
clavos de disparo más largos de
76 mm.
 Use solo clavos de disparo
y cartuchos fabricados por el
fabricante del dispositivo.
3.1 Uso con cargador
 Pulse el botón de seguridad de la tapa del
cargador (1) y abra la tapa del cargador (2).
2
3.3 Prueba de funcionamiento
diario
Las piezas de bloqueo y el mecanismo de
encendido deben funcionar sin obstrucciones
y deben ser debidamente inspeccionados antes
de usar la clavadora. Los clavos de disparo
deben estar en el cargador para esta prueba
funcional.
1
 Inserte la tira de clavos en el cargador (1).
 Cierre la tapa del cargador (2) (hace clic
cuando encaja en su sitio).
 Compruebe que no haya ningún cartucho en
la clavadora.
 Apriete la clavadora contra la superficie de
trabajo y tire varias veces del disparador.
1
2
51
Español
3.4 Insertar un cartucho
ADVERTENCIA
Lesiones graves debidas a disparo
accidental
 No pulse el tambor de la clavadora
contra las manos, otras partes del
cuerpo o superficies, ni lo dirija hacia
otras personas.
 Mantenga el dedo alejado del
disparador.
 Pulse el botón de seguridad (parte superior
del dispositivo) y abra la tapa.
4
Operación
Respete las instrucciones de seguridad,
véase el capítulo 1.5 "Dispositivo y seguridad
operacional".
4.1 Distancia mínima de disparo de
clavos
Clavos de
disparo
Distancia
de los
bordes
Distancia
entre cada
uno
Hormigón,
Mamposhormigón
tería
armado
Acero
3x
diámetro
5 cm
5 cm
del eje del
clavo
10x
10x
5x
diámetro
diámetro
diámetro
del eje del del eje del del eje del
clavo
clavo
clavo
4.2 Espesor mínimo de las
subsuperficies
Mampostería y hormigón:
 Inserte con cuidado el cartucho en la ranura
de la guía.
El espesor de la mampostería o el hormigón
debe ser por lo menos igual al triple de la
profundidad de penetración [L] del clavo de
fijación, pero en todo caso de por lo menos
10 cm.
 Cierre la tapa a mano (hace clic cuando
queda encajada en su sitio).
L
3xL
>10 cm
Acero:
El acero debe tener por lo menos 3 mm de
espesor.
52
Español
4.3 Ajustar la fuerza de disparo
4.4 Utilizar la clavadora
ADVERTENCIA
ADVERTENCIA
Lesiones graves en caso de
penetración excesiva del clavo de
fijación
Lesiones graves debidas a disparo
accidental
 Mantenga los dedos alejados del
 En caso de que no se dispare
inmediatamente después de pulsar
el disparador, mantenga la clavadora
apretada contra el material de
destino durante por lo menos otros
30 segundos.
 Realice el procedimiento de fijación
de prueba usando el cartucho
permitido y la fuerza de disparo más
bajos.
disparador si la clavadora no está
dirigida hacia el material de destino.
 Determine la fuerza de disparo
adecuada por medio de la prueba
de fijación, véase el capítulo 4.3
"Ajustar la fuerza de disparo".
 En caso de que el cartucho no se
dispare inmediatamente después
de pulsar el disparador, mantenga
la clavadora apretada contra el
material de destino durante por lo
menos otros 30 segundos.
 Si el clavo de fijación no penetra
suficientemente en el material:
Aumente gradualmente la fuerza de
disparo.
 Para cada cambio de estación de
trabajo: Quitar el cartucho y llevar
la clavadora con el tambor dirigido
hacia abajo.
 Si el clavo de fijación no penetra
suficientemente en el material no
obstante haya aplicado la fuerza
de disparo más elevada: Inserte
un cartucho con la clasificación
de fuerza más elevada y repita el
procedimiento de fijación de prueba,
empiece nuevamente con la fuerza
de disparo más baja.
 Ajuste la fuerza de disparo en la rueda de
ajuste:
Aumento: girar hacia "+"
Disminución: girar hacia "-".
 Después de finalizar el trabajo:
primero extraiga el cartucho
y después el clavo de fijación.
Mantenga la herramienta de pólvora
guardada en la caja de la herramienta cerrada y guarde las tiras de
cartuchos en un lugar seguro, ambos
componentes por separado.
Disparar clavos de disparo:
 Aferre firmemente la clavadora con ambas
manos (véase imagen) y empuje el tambor
contra el material que desea fijar (en ángulo
de 90°, con el dispositivo dirigido hacia
abajo) (1).
 Tire del disparador (2).
2
1
90°
53
Español
5
Inspección y limpieza
Las clavadoras deben limpiarse después del uso
para extraer el carbón acumulado (debido a la
combustión de gases).
 Empuje la guía del pistón en el receptáculo
del dispositivo (1) y desatorníllelo (2).
1
ADVERTENCIA
Lesiones graves debidas a disparo
accidental
 Extraer el cartucho.
2
 Extraer el clavo de fijación del
cargador o del accesorio para
disparo simple.
PRECAUCIÓN
Superficies calientes
 Deje que se enfríe la clavadora.
5.1 Desmontaje de la clavadora
 Desatornille el cargador (A) o el accesorio
para disparo simple (B).
5.2 Comprobación de las piezas
internas del dispositivo
Compruebe las piezas internas del dispositivo
de acuerdo con la siguiente tabla. Sustituya las
piezas gastadas.
Desgaste de piezas
A
B
Inspección
Largo (por lo menos
Muelle de recuperación 161 mm)
del pistón
Condición (cortes,
desgaste general)
Espesor (por lo menos
4 mm)
Anillo de cierre
Condición (cortes,
desgaste general)
Pistón
Astillas y daños
5.3 Limpieza de las piezas internas
del dispositivo
 Extraiga el pistón con el anillo de aislamiento
y el muelle de recuperación.
 Limpie la guía del pistón desde fuera usando
un cepillo de alambre manual (1).
 Limpie la guía del pistón y el receptáculo del
dispositivo desde dentro usando un cepillo
de alambre redondo (2).
 Limpie el pistón desde fuera usando un
cepillo de alambre manual (3).

54
Español
5.5 Limpieza de las superficies del
dispositivo
1
AVISO Daño a las superficies: No use
diluyentes, disolventes, gasolina, etc. para la
limpieza.
2
–
Limpie la clavadora usando paños secos.
–
Limpie la caja de la herramienta con paños
secos y aire comprimido.
6
3
Datos técnicos
Tipo P3X
Categoría
5.4 Montaje de la clavadora
Recuerde la posición de la hendidura cuando
introduzca la guía del pistón.
 Empuje la guía del pistón en el receptáculo
(1) y atorníllelo apretado (2).
 Inserte el pistón con el anillo de cierre y el
muelle de recuperación en la guía del pistón.
 Atornille el cargador o el accesorio para
disparo simple en la guía del pistón hasta
que oiga un clic, y gire una vez más.
(Usando el accesorio para disparo simple,
apriete hasta el tope.)
Largo con accesorio
para disparo simple
Largo con cargador
Peso con accesorio
para disparo simple
Peso con cargador
Capacidad del
cargador
Niveles de potencia
Nivel de potencia
acústica*
Nivel de presión
acústica*
Vibraciones*
Año de fabricación
Disparos indirectos,
baja velocidad
430 mm
455 mm
2,8 kg
3,2 kg
10 clavos
Amarillo (4), rojo (6)
LWA 96 dB
LpA (estación de trabajo)
94 dB
LpA (máx.) 135 dB
< 2,5 m/s²
2013
Clavos de disparo
1
2
Tipo
Largo (cargador)
Largo (disparo simple)
Clavos de cabeza de
8,6 mm
15 mm a 60 mm
hasta 76 mm
Cartuchos
Calibre
Tipo
Niveles de potencia
0,25
Cartuchos tipo 10
redondos
(6.3/10)
Amarillo (4), rojo (6)
*Los valores pueden variar: El entorno de
trabajo, el soporte de la pieza de trabajo, la
pieza de trabajo, el contacto de la fuerza de
55
Español
presión y otros factores afectan el ruido en el
lugar de funcionamiento y los efectos de las
vibraciones sobre el objeto.
Sujeto a cambios técnicos.
7
Causa(s)
Medida(s)
Clavadora defectuosa
Haga reparar la
clavadora solo en un
taller especializado
autorizado
Resolución de problemas
Ejecute únicamente las resoluciones de
problemas que se especifican aquí.
Rendimiento bajo o fluctuante:
Causa(s)
Medida(s)
Podrán realizar el mantenimiento y las
reparaciones de la clavadora solo los talleres
especializados autorizados.
Piezas interiores
del dispositivo sucias
o desgastadas
Véase el capítulo 5
"Inspección y limpieza"
El cartucho no dispara:
El tambor solo puede ser apretado contra la
superficie con mucha fuerza:
Causa(s)
Medida(s)
El tambor no está lo
suficiente firmemente
apretado contra la
superficie
Apriete el tambor más
fuertemente contra la
superficie
El cartucho no gira
Mal funcionamiento
del cartucho
Clavadora defectuosa
Controle el cierre de
transporte
Retire los objetos
extraños
Inserte un nuevo
cartucho
Haga reparar la
clavadora solo en un
taller especializado
autorizado
Tambor o pistón bloqueado:
Causa(s)
Medida(s)
La clavadora se ha
recalentado
Objetos extraños en
el tambor o la guía
del pistón
Deje que se enfríe la
clavadora
Tambor doblado
Clavos de disparo
prohibidos o no
autorizados en el
cargador o accesorio
para disparo simple
56
Véase el capítulo 5
"Inspección y limpieza"
Haga reparar la
clavadora solo en un
taller especializado
autorizado
Véase el capítulo 2.5
"Clavos de disparo"
y el capítulo 6 "Datos
técnicos"
Causa(s)
Medida(s)
Objetos extraños en
el tambor o la guía
del pistón
Piezas interiores del
dispositivo sucias
o desgastadas
Véase el capítulo 5
"Inspección y limpieza"
Tambor doblado
Haga reparar la
clavadora solo en un
taller especializado
autorizado
La tapa del cargador no se cierra:
Causa(s)
Medida(s)
Más de 10 clavos de
disparo en un cargador
Objetos extraños en
el cargador
Clavos de disparo
prohibidos o no
autorizados en el
cargador
Extraer los clavos de
disparo
Retire los objetos
extraños
Véase el capítulo 2.5
"Clavos de disparo"
y el capítulo 6 "Datos
técnicos"
Alimentación escasa de clavos de disparo
(cargador):
Causa(s)
Medida(s)
Objetos extraños en
Limpiar el cargador
el cargador
Mecanismo defectuoso
del muelle de
Cambiar el cargador
alimentación en
el cargador
Español
Causa(s)
Medida(s)
Piezas interiores del
dispositivo sucias
o desgastadas
Los clavos de disparo penetran demasiado
profundamente en el material de destino:
Véase el capítulo 5
"Inspección y limpieza"
Causa(s)
Medida(s)
La fuerza de disparo
es demasiado alta
Véase el capítulo 4.3
"Ajustar la fuerza de
disparo"
Clavo de fijación
demasiado corto
Material de destino
demasiado blando
Use un clavo que se
adapte al material de
destino
El clavo de fijación
choca contra cavidades
o objetos extraños
blandos del material
de destino
Pruebe la clavadora en
otra parte del material
de destino
Pruebe la clavadora
con otro material de
destino
El tambor está firmemente apretado contra la
superficie, pero los clavos de disparo no se
disparan al apretar el disparador:
Causa(s)
El tambor no está lo
suficiente firmemente
apretado contra la
superficie
Clavos de disparo
prohibidos o no
autorizados en el
cargador
El cargador no
está insertado
correctamente
Objetos extraños en
el tambor o la guía
del pistón
Clavadora defectuosa
Medida(s)
Apriete el tambor más
fuertemente contra la
superficie
Véase el capítulo 2.5
"Clavos de disparo"
y el capítulo 6 "Datos
técnicos"
Véase el capítulo 2.3
"Cargador y accesorio
para disparo simple"
Véase el capítulo 5
"Inspección y limpieza"
Haga reparar la
clavadora solo en un
taller especializado
autorizado
Los clavos de disparo no penetran
profundamente en el material por fijar:
Causa(s)
Medida(s)
Fuerza de clavado
demasiado baja
Véase el capítulo 4.3
"Ajustar la fuerza de
disparo"
Clavo de fijación
demasiado largo
Material de destino
demasiado duro
Use un clavo de fijación
que se adapte al
material de destino
El clavo de fijación
choca contra objetos
extraños duros en el
material de destino
tales como clavos
La clavadora necesita
reparación
Dirija la clavadora hacia
otro lado
Pruebe la clavadora en
otra parte del material
de destino
Lleve la clavadora
a reparar/hacer el
mantenimiento a un
taller especializado
autorizado
8
Garantía
DEWALT tiene plena confianza en la calidad de
sus productos y ofrece una garantía excepcional
para los usuarios profesionales del producto.
Esta declaración de garantía es adicional a sus
derechos contractuales como usuario profesional
y a sus derechos legales como usuario particular
no profesional y no perjudica de ningún modo
dichos derechos. La garantía es válida dentro
de los territorios de los Estados Miembros de
la Unión Europea y del Área de Libre Comercio
Europea.
GARANTÍA COMPLETA DE UN AÑO
Si su producto DEWALT está defectuoso debido
a fallos de material o fabricación, dentro del
plazo de 12 meses a partir de la fecha de
compra, DEWALT garantiza la sustitución de
todas las piezas defectuosas gratuitamente o,
a nuestra discreción, la sustitución gratuita del
aparato, siempre que:
–
El producto no se haya utilizado mal
–
No se haya intentado hacer reparaciones por
parte de personas no autorizadas
–
Pueda presentarse el comprobante de
compra
–
El producto se devuelva completo, con todos
los componentes originales.
Las piezas desgastadas y rotas no están
cubiertas por la garantía. Estas piezas son: la
hoja del controlador, los muelles de recuperación
de la hoja del controlador y los topes de caucho.
57
Español
Si desea hacer una reclamación, contacte con
su vendedor o compruebe dónde se encuentra
su agente de reparaciones autorizado de
DEWALT más cercano en el catálogo de
DEWALT o póngase en contacto con su oficina
de DEWALT en la dirección indicada en este
manual. Puede obtener una lista de agentes de
reparaciones autorizados de DEWALT y todos los
detalles de nuestro servicio posventa en Internet
en: www.2helpU.com.
9
Declaración de
conformidad
De acuerdo con la Directiva
máquinas
2006/42/CE
Producto: Clavadora
Tipo:
DEWALT DDF213000
El producto designado cumple las disposiciones
de la Directiva máquinas 2006/42/CE, así como
la norma harmonizada EN 15895.
El que suscribe es responsable de la elaboración
de los documentos técnicos y presenta esta
declaración en nombre y representación de
DEWALT.
Para más información, póngase en contacto
con DEWALT en la siguiente dirección. Para
direcciones adicionales, consulte la parte
posterior de este manual de instrucciones.
Colin Earl
Idstein, 22. Abril de 2014
Vicepresidente HTF
Construction and DIY Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Alemania
58
10 C.I.P. Confirmación de
aprobación
El dispositivo DEWALT P3X es de tipo aprobado
y un sistema probado. El símbolo de aprobación
cuadrado contiene el número registrado de
aprobación "PTB S 823". Con esto, DEWALT
garantiza que el dispositivo cumple el tipo
aprobado.
Los defectos inadmisibles que se detecten
durante el funcionamiento deben ser informados
a la autoridad responsable para su aprobación
(PTB Braunschweig), así como a la Comisión
Permanente Internacional (Permanent
International Commission, Avenue de la
Renaissance 30, B-1000 Brussels, Belgium).
Homologación de la unidad técnica compuesta
por una herramienta homologada y el cartucho
especificado en un cargador, documentada en
la homologación del sistema. La siguiente tabla
contiene los números de certificado de ensayo
de las homologaciones correspondientes del
sistema:
DEWALT
Cartucho de tiras
para P3X
DEWALT 6.3/10
(.25 cal.), gelb
DEWALT 6.3/10
(.25 cal.), rot
PTB
Número del certificado
de prueba de la
aprobación del
sistema
PTB Sy 823 DW 14
PTB Sy 824 DW 16
Français
PISTOLET A CLOUS P3X®
DDF2130000
Table des matières
1
Informations sur la sécurité .............................................................................60
1.1 Utilisation prévue ......................................................................................60
1.2 Étiquettes de sécurité sur l'appareil ..........................................................61
1.3 Avertissements dans ce manuel ...............................................................61
1.4 Équipement de sécurité ............................................................................61
1.5 Sécurité de l'appareil et de son fonctionnement .......................................62
1.6 Mise au rebut ............................................................................................63
2
Vue d'ensemble de l'appareil ...........................................................................63
2.1 Contenu fourni ..........................................................................................63
2.2 Pièces individuelles et désignations .........................................................63
2.3 Accessoires, magasin et "tir unique".........................................................64
2.4 Cartouches................................................................................................64
2.5 Clous .........................................................................................................64
3
Avant d'utiliser l'appareil ..................................................................................65
3.1 Utilisation du magasin ...............................................................................65
3.2 Utilisation de l'accessoire "tir unique" .......................................................65
3.3 Test de fonctionnement journalier .............................................................65
3.4 Insertion d'une cartouche..........................................................................66
4
Fonctionnement ................................................................................................66
4.1 Distances minimum pendant le cloutage ..................................................66
4.2 Épaisseur minimum des sous-couches ....................................................66
4.3 Réglage de la puissance du tir .................................................................67
4.4 Utilisation du pistolet à clous ....................................................................67
5
Inspection et Nettoyage....................................................................................68
5.1 Démontage du pistolet à clous .................................................................68
5.2 Contrôle des pièces internes de l'appareil ................................................68
5.3 Nettoyage des pièces internes de l'appareil .............................................68
5.4 Assemblage du pistolet à clous ................................................................69
5.5 Nettoyage des surfaces de l'appareil ........................................................69
6
Caractéristiques techniques ............................................................................69
7
Dépannage .........................................................................................................70
8
Garantie..............................................................................................................71
9
Déclaration de conformité ................................................................................72
10
C.I.P. Confirmation d'autorisation....................................................................72
59
Français
1
Informations sur la
sécurité
Veuillez lire consciencieusement
les informations sur la sécurité afin
de garantir le fonctionnement sûr et
approprié de l'appareil. Conservez les
instructions d'utilisation jusqu'à la mise
au rebut de l'appareil.
1.1 Utilisation prévue
Les pistolets à clous sont prévus pour fixer des
clous et ils doivent être utilisés conformément
aux informations contenues dans ce manuel
utilisateur. Les pistolets à clous ne sont pas des
"jouets" et ils nécessitent d'être manipulés avec
prudence, responsabilité et précautions.
Les pistolets à clous sont prévus pour un usage
professionnel et ils sont soumis à certaines
dispositions légales.
Responsabilité de l'employeur, par exemple :
–
Le fabricant recommande des intervalles
d’inspection et de maintenance de routine :
tous les 2 ans, sans toutefois dépasser les
3 000 fixations, à moins que des intervalles
moindres ne soient prescrits par la loi.
–
Les réparations doivent être réalisées dans
des locaux techniques agréés.
–
Récupération et élimination sûre des
"munitions ratées"
–
Entreposage sûr du pistolet à clou (non
chargé) dans la boîte à outils verrouillée et
des bandes de cartouches (séparément).
–
Approvisionnement en équipements de
protection individuelle et surveillance de leur
utilisation, voir chapitre 1.4 "Équipement de
sécurité"
Le pistolet à clou ne doit être utilisé que par
des personnes formées de plus de 18 ans ou
des apprentis de plus 16 ans en présence d’un
superviseur responsable. L’opérateur ne doit pas
être fatigué ou sous l’influence de l’alcool, de
médicaments ou de drogues.
Matières pouvant servir de base, par exemple
–
Béton de résistance normale
–
Acier
60
Matières non appropriées et ne devant pas servir
de base, par exemple :
–
Matières trop tendres ou trop fines
–
Matières trop cassantes, comme le verre ou
la céramique
–
Matière trop dures, comme l'acier trempé
–
Blocs de maçonnerie creux, briques de
construction perforées
–
Fonte, plastique, marbre, plaques de plâtre.
Le détournement du champ d'applications
ou de l'utilisation ou le manque de sérieux
peuvent provoquer des blessures mortelles
et d'importants dommages matériels. Cette
particularité inclut
–
le contournement des mécanismes de
sécurité
–
la mauvaise utilisation de l'appareil en tant
"qu'arme à feu"
–
la mauvaise utilisation de l'appareil en tant
que marteau ou outil similaire
–
N'utilisez jamais les cartouches dans des
armes à feu et ne tentez pas de les ouvrir.
Vous ne pouvez utiliser que des bandes de
cartouches et des accessoires produits par le
fabricant du pistolet à clou, voir le chapitre 2.4
"Cartouches" et le chapitre 2.5 "Clous".
Les applications et utilisations différentes
ainsi que les modifications, les ajouts ou les
conversions de l'appareil de même que les
opérations de maintenance et de réparation,
réalisées par vos soins, peuvent nuire à la
sécurité, la fiabilité et le bon fonctionnement de
l'appareil de façon considérable et annulent les
droits à la garantie.
Français
1.2 Étiquettes de sécurité sur
l'appareil
L'appareil ne peut être utilisé que si toutes les
étiquettes de sécurité sur le pistolet à clous sont
à la fois entières et lisibles.
Lisez le manuel d'instructions avant
d'utiliser l'appareil
Portez des lunettes de protection
Portez des protections auditives
Portez un casque de protection
1.3 Avertissements dans ce manuel
1.4 Équipement de sécurité
Les vêtements amples, les bijoux, les chutes
d'objets, le bruit et les risques similaires peuvent
présenter un danger pour les personnes. Les
personnes utilisant l'appareil et devant rester
à proximité doivent porter des équipements de
protection individuelle :
Casque de sécurité approprié : il
protège la tête de la chute d'objets
Les lunettes de protection : elles
protègent les yeux contre les
projections d'objets (éclats et
poussières)
Les protections auditives : elles
protègent contre le bruit excessif
Dispositif de protection faciale
approprié : II protège les yeux et le
visage des projections d‘objets comme
les fragments par exemple.
Le niveau de risque associé aux risques
particuliers est identifié par des mots-clés
d'avertissement :
Mots-clés
d'avertissement
Signification
Risque de haut niveau qui peut
entraîner la mort ou de graves
blessures s'il n'est pas évité.
Risque de niveau moyen qui peut
AVERTISentraîner la mort ou de graves
SEMENT
blessures s'il n'est pas évité.
Risque de faible niveau qui peut
entraîner des blessures de faible
ATTENTION
et moyenne gravité s'il n'est pas
évité.
Risque pouvant conduire
NOTIFIà l'endommagement de l'appareil
CATION
ou des équipements à proximité s'il
n'est pas évité.
DANGER
61
Français
1.5 Sécurité de l'appareil et de son
fonctionnement
Les pistolets à clous peuvent provoquer des
blessures graves s'ils ne sont pas manipulés
correctement.
–
Le pistolet à clous ne doit pas être utilisé
pour fermer des boîtes ou de caisses.
–
Le pistolet à clous ne doit pas être utilisé
pour installer des raccords de verrouillage
entre des véhicules ou des wagons.
–
Risque d'explosion : N'ouvrez jamais les
cartouches et ne les abîmez pas. Ne jetez
les cartouches au feu.
Pendant leur éjection dans la matière,
les clous peuvent se briser en éclats et
provoquer de graves blessures.
–
N’exposez pas le pistolet à clous et les
cartouches à de hautes températures, aux
rayons directs du soleil par exemple.
–
Ne placez ni n’entreposez jamais le pistolet
à clou et les bandes de cartouches près de
sources de chaleur, comme des fours ou des
radiateurs par exemple.
–
N'utilisez le pistolet à clous qu'à l'extérieur ou
dans des zones bien aérées.
Ceci peut, par exemple se produire, si la
puissance de tir est trop élevée. Lorsque les
clous sont projetés dans des matières trop
tendres, trop fines ou trop dures. Lorsque
les clous entrent en contact avec d'autres
clous. Lorsque l'éjection se fait dans des trous
pré-percés sans mécanismes de guidage
appropriés.
–
–
–
–
Gardez le pistolet à clou (non chargé) dans
une boîte à outils verrouillée et les bandes
de cartouches (séparément) hors de portée
d’adultes et d’enfants non autorisés.
Conservez une distance de sécurité
minimum avec les rebords, les bordures
et les coins, voir chapitre 4.1 "Distances
minimum pendant le cloutage".
–
N'utilisez le pistolet à clous que s'il est
en bon état de fonctionnement et qu'il
a correctement été entretenu.
Conservez une distance minimum de 75 mm
entre les zones de béton craquelées ou
écaillées.
–
Déterminez la puissance de tir appropriée
à l'aide d'une procédure de fixation test, voir
chapitre 4.3 "Réglage de la puissance de tir".
–
Utilisez un pare-projections. Ceci réduit les
risques en cas de ricochet des clous
–
Vous ne pouvez pas utiliser
le pistolet à clous lorsque des
personnes se trouvent de
l'autre côté.
–
Maintenez le pistolet à clous
fermement et à un angle de
90° vis à vis de la surface.
Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, que le
lieu d'intervention a été modifié, pendant le
transport, en cas de blocage ou pendant la
maintenance : Maintenez votre doigt éloigné
de la gâchette, retirez le magasin et la
cartouche.
–
Les poignées glissantes peuvent provoquer
une perte de contrôle : Maintenez la poignée
sèche, propre et exempte d'huile et de
graisse.
–
La projection du clou provoque un
mouvement de recul. Ne gardez pas votre
tête directement au dessus du pistolet
à clous et démarrez avec une puissance de
tir faible, voir le chapitre 4.3, "Réglage de la
puissance de tir".
–
Assurez-vous d'être stable et de pouvoir
garder l'équilibre, tout particulièrement
lorsque vous êtes sur des plateformes ou
sur des lieux d'intervention surélevés et/ou
inclinés, irréguliers ou glissants.
–
Le pistolet à clous ne doit pas être utilisé sur
une échelle.
62
Protection des personnes :
–
N'installez la cartouche et le pistolet à clous
qu'une fois arrivé sur la zone d'intervention
afin d'éviter tout tir accidentel qui pourrait
blesser l'utilisateur et/ou les personnes
à proximité.
–
Ne placez jamais vos mains ou toute autre
partie de votre corps face au canon.
Français
–
Ne pointez jamais le canon vers d'autres
personnes.
–
Faites une pause si vous vous sentez
engourdi, que vous avez très chaud ou très
froid ou que vous percevez une sensation
de picotement dans les doigts ou les bras.
Consultez un médecin si ces phénomènes
persistent.
Dommages sur la propriété :
2
Vue d'ensemble de
l'appareil
2.1 Contenu fourni
Vérifiez le contenu fourni après réception du
pistolet à clous. Signalez toute pièce manquante
ou endommagée à votre revendeur spécialisé.
Contenu fourni :
–
Pistolet à clous
–
Manuel d'instructions
–
N'utilisez pas le pistolet à clous ou les
cartouches sous la pluie ou dans des
environnements très humides.
Brosse ronde, 3 pièces, petite, moyenne,
grande
–
Brosse nylon
–
N'utilisez le pistolet à clous que dans des
zones bien aérées ou à l'extérieur.
–
Accessoire "tir unique"
–
Pare-projections pour magasin
–
N'utilisez pas le pistolet à clous lorsque le
magasin est vide.
–
Pare-projections pour accessoire "tir unique"
–
N'entreposez le pistolet à clous que dans
des pièces sèches et hors gel.
–
–
Ne projetez pas de clous dans des matières
soudées ou qui ont été travaillées au
chalumeau.
2.2 Pièces individuelles et
désignations
1
Cessez immédiatement de travailler :
–
Si une température extrême est
soudainement générée.
–
Si des vis ou d'autres pièces de l'appareil
sont desserrées ou qu'elles tombent.
3
1.6 Mise au rebut
2
5
4
NOTIFICATION Les cartouches non tirées
(munitions ratées) doivent être collectées et
stockées en toute sécurité jusqu'à ce qu'elles
soient éliminées par une entreprise spécialisée.
Respectez la réglementation locale en matière
d'élimination des équipements techniques afin
de protéger l'environnement.
7
6
1
Guide de piston
5
Piston
2
Pistolet à clous
6
Magasin
3
Ressort de renvoi
du piston
7
Accessoire "tir
unique"
4
Bague isolante
63
Français
2.3 Accessoires, magasin et "tir
unique"
 Vissez le magasin (A) sur le guide du
piston jusqu'à entendre un premier "clic"
puis tournez une nouvelle fois. Vissez
l'accessoire "tir unique" (B) jusqu'en butée.
A
B
2.5 Clous
Il n'y a que les clous fabriqués par le fabricant
de l'appareil qui sont autorisés dans le pistolet
à clous P3X.
Ressort de renvoi :
N° d'article
Type
DDF2230000
Ressort de renvoi en caoutchouc
pour P3X
Groupes de commande :
–
500 clous à tête (avec 1 ressort de renvoi)
–
2 500 clous à tête (avec 5 ressorts de renvoi)
500 + 1
2500 +
5
2.4 Cartouches
Les cartouches sont codées par couleurs en
fonction de leur niveau de résistance. Il n'y a que
les cartouches "jaunes" (résistance moyenne)
et "rouges" (très haute résistance) qui sont
autorisées dans le pistolet à clous P3X par le
fabricant.
N° d'article
mm
15
20
25
30
35
DDF3440000
DDF3440050
DDF3440100
DDF3440150
DDF3440200
mm
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
mm
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
Groupes de commande :
N° d'article
Type
DDF1220100
DDF1220200
jaune, cal 0,25 (6.3/10)
rouge, cal 0,25 (6.3/10)
–
300 clous à tête (avec 1 ressort de renvoi)
–
1500 clous à tête (avec 5 ressorts de renvoi)
300 + 1
1500 +
5
N° d'article
mm mm
DDF3440250
40
8,6
DDF3440300
50
8,6
DDF3440350
60
8,6
Pour obtenir plus d'accessoires, veuillez
consulter le catalogue.
Susceptible de changements.
64
mm
3,7
3,7
3,7
Français
3
Avant d'utiliser l'appareil
AVERTISSEMENT
Blessures graves dues à une
utilisation incorrecte
 Magasin : n'utilisez pas de clous de
plus de 60 mm de longueur.
 Accessoire "tir unique" : n'utilisez
pas de clous de plus 76 mm de
longueur.
3.2 Utilisation de l'accessoire "tir
unique"
NOTIFICATION Ne forcez pas pour insérer
le clou dans l'accessoire. Si le clou ne peut
pas être inséré à la main, c'est qu'il est soit
endommagé, soit inapproprié pour le pistolet
à clous, voir chapitre 2.5 "Clous" et le chapitre 6
"Caractéristiques techniques".
 Guidez le clou dans l'accessoire "tir unique".
 N'utilisez que des clous et des
cartouches fabriqués par le fabricant
de l'appareil.
3.1 Utilisation du magasin
 Appuyez sur le bouton de sécurité sur le
cache du magasin (1) et ouvrez le cache (2).
2
3.3 Test de fonctionnement
journalier
1
 Insérez la bande de clous dans le magasin
(1).
 Fermez le cache du magasin (2) (clippez-le
en place).
Les pièces de verrouillage et le mécanisme
d'allumage doivent pouvoir fonctionner librement
et ils doivent être vérifiés en conséquence avant
d'utiliser le pistolet à clous. Les clous doivent se
trouver dans le magasin pour réaliser ce test de
fonctionnement.
 Assurez-vous qu'il n'y a pas de cartouche
dans le pistolet à clous.
 Appuyez le pistolet à clous sur une surface
de travail et enfoncez la gâchette plusieurs
fois.
1
2
65
Français
3.4 Insertion d'une cartouche
AVERTISSEMENT
Graves blessures dues à un
déclenchement accidentel
 N'appuyez pas le canon du pistolet
à clous contre votre main, d'autres
parties ou surfaces du corps et ne le
pointez pas vers d'autres personnes.
 Maintenez votre doigt éloigné de la
gâchette.
 Appuyez sur le bouton de sécurité (en haut
sur l'appareil) et ouvrez le cache.
4
Fonctionnement
Respectez les instructions de sécurité, voir
chapitre 1.5 "Sécurité de l'appareil et de son
fonctionnement".
4.1 Distances minimum pendant le
cloutage
Clous
Distance
des bords
Distance
entre les
clous
Maçonnerie
Béton,
béton
renforcé
Acier
3 fois le
diamètre de
5 cm
5 cm
la tige du
clou
10 fois le 10 fois le
5 fois le
diamètre de diamètre de diamètre de
la tige de la tige de la tige du
clou
clou
clou
4.2 Épaisseur minimum des souscouches
Maçonnerie et béton :
 Insérez la cartouche dans le logement du
L'épaisseur de la maçonnerie et du béton doit
au moins être égale à trois fois la profondeur de
pénétration [L] du clou, mais dans tous le cas
d'au moins 10 cm.
guide avec précision.
 Fermez le cache à la main (il se clippe en
place).
L
3xL
>10 cm
Acier :
L'acier doit avoir au moins 3 mm d'épaisseur.
66
Français
4.3 Réglage de la puissance du tir
4.4 Utilisation du pistolet à clous
AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT
Blessures graves en cas de sur
pénétration du clou
Graves blessures dues à un
déclenchement accidentel
 Si la projection n'a pas lieu
 Gardez toujours vos doigts éloignés
immédiatement après l'enfoncement
de la gâchette, maintenez le pistolet
à clous appuyé contre la matière
cible pendant au moins 30 secondes
de plus.
de la gâchette si le pistolet à clous
n'est pas en face de la matière cible.
 Déterminez la puissance de tir
appropriée à l'aide d'une procédure
de fixation test, voir chapitre 4.3
"Réglage de la puissance de tir".
 Effectuez une procédure de fixation
test en utilisant la plus faible
cartouche autorisée et la plus faible
puissance de tir.
 Si la cartouche ne tire pas
immédiatement après l'enfoncement
de la gâchette, maintenez le pistolet
à clous appuyé contre la matière
cible pendant au moins 30 secondes
de plus.
 Si le clou ne pénètre pas
suffisamment profondément
dans la matière : Augmentez
progressivement la puissance de tir.
 Pour chaque changement de poste
 Si le clou ne pénètre pas
suffisamment profondément dans
la matière malgré le réglage de la
puissance de tir au niveau le plus
élevé : Insérez une cartouche de
résistance plus élevée et répétez
la procédure de fixation test,
commencez avec la puissance de tir
la plus faible.
de travail : Retirez la cartouche et
portez le pistolet à clous, canon vers
le bas.
 Une fois le travail terminé : retirez
d'abord la cartouche puis le clou.
Conservez le pistolet à clou dans la
boîte à outils verrouillée et rangez
les bandes de cartouches dans
un endroit sûr - les deux éléments
séparés l‘un de l‘autre.
 Réglage de la puissance de tir avec la
molette de réglage :
Augmenter : tournez dans le sens du "+"
Diminuer : tournez dans le sens du "-"
Clouer :
 Tenez fermement le pistolet à clous des deux
mains (voir l'image) et appuyez le canon
contre la matière à fixée (angle de 90°,
l'appareil pointant vers le bas) (1).
 Enfoncez la gâchette (2).
2
1
90°
67
Français
5
Inspection et Nettoyage
Les pistolets à clous doivent être nettoyés après
chaque utilisation afin d'éliminer le carbone
accumulé (à cause des gaz de combustion).
 Enfoncez le guide du piston dans le
réceptacle de l'appareil (1) et dévissez-le (2).
1
AVERTISSEMENT
Graves blessures dues à un
déclenchement accidentel
 Retirez la cartouche.
2
 Retirez le clou du magasin ou de
l'accessoire "tir unique".
ATTENTION
Surfaces chaudes
 Laissez le pistolet à clous refroidir.
5.1 Démontage du pistolet à clous
 Dévissez le magasin (A) ou l'accessoire "tir
unique" (B).
5.2 Contrôle des pièces internes de
l'appareil
Contrôlez les pièces internes de l'appareil en
fonction du tableau suivant. Remplacez les
pièces usées.
Pièce d'usure
A
B
Ressort de renvoi du
piston
Bague d'étanchéité
Piston
 Retirez le piston avec la bague d'isolation et
le ressort de renvoi du piston.
Contrôle
Longueur (au moins
161 mm)
État (coupures, usure
générale)
Épaisseur (au moins
4 mm)
État (coupures, usure
générale)
Éclats et
endommagement
5.3 Nettoyage des pièces internes
de l'appareil
 Nettoyez le guide du piston de l'extérieur en
utilisant une brosse métallique manuelle (1).
 Nettoyez le guide du piston et le réceptacle
de l'appareil de l'intérieur à l'aide d'une
brosse métallique ronde (2).
 Nettoyez le piston de l'extérieur à l'aide d'une
brosse métallique manuelle (3).
68
Français
5.5 Nettoyage des surfaces de
l'appareil
1
NOTIFICATION Endommagement des surfaces :
N'utilisez pas de diluants, solvants, essence, etc.
pour le nettoyage.
2
–
Nettoyez le pistolet avec des chiffons secs.
–
Nettoyez le boîtier de l'outil avec des chiffons
secs et de l'air comprimé.
6
3
Caractéristiques
techniques
Type P3X
5.4 Assemblage du pistolet à clous
Faites attention à la position de la rainure
lorsque vous insérez le guide du piston.
 Enfoncez le guide du piston dans le
réceptacle (1) et vissez-le fermement (2).
 Insérez le piston avec la bague d'étanchéité
et le ressort de renvoi du piston dans le
guide du piston.
 Vissez le magasin ou l'accessoire "tir unique"
sur le guide du piston jusqu'à entendre un
premier "clic" puis tournez une nouvelle
fois. (Pour l'accessoire "tir unique", vissez
jusqu'en butée).
1
2
Catégorie
Tir indirect, basse vitesse
Longueur avec
l'accessoire
430 mm
"tir unique"
Longueur avec le
455 mm
magasin
Poids avec
l'accessoire
2,8 kg
"tir unique"
Poids avec le
3,2 kg
magasin
Capacité du magasin
10 clous
Niveaux de puissance
Jaune (4), rouge (6)
Niveau de puissance
LWA 96 dB
sonore*
LpA (poste de travail)
Niveau de pression
94 dB
acoustique*
LpA (max.) 135 dB
Vibrations*
< 2,5 m/s²
Année de fabrication
2013
Clous
Type
Longueur (magasin)
Longueur
("tir unique")
Clous à tête 8,6 mm
15 mm à 60 mm
jusqu'à 76 mm
Cartouches
Calibre
Type
Niveaux de puissance
0,25
Type 10 cartouches
rondes
(6.3/10)
Jaune (4), rouge (6)
69
Français
*Les valeurs peuvent varier : L'environnement
de travail, le support de la pièce à travailler, la
pièce à travailler, la force d'appui de contact,
etc... affectent le niveau sonore sur le lieu
d'intervention et les effets de vibration sur l'objet.
Performance faible ou fluctuante :
Cause(s)
Solution (s)
Soumis à des modifications techniques.
Pièces internes de
l'appareil sales ou
usées
Voir le chapitre
5 "Inspection et
Nettoyage"
7
Le canon ne peut être appuyé contre la
surface qu'avec énormément de force :
Dépannage
N'effectuez que les opérations de dépannage
mentionnées ici.
Le pistolet à clous ne peut être entretenu et
réparé que dans un atelier spécialisé agréé.
La cartouche ne tire pas :
Cause(s)
Solution (s)
Le canon n'est pas
suffisamment appuyé
contre la surface
Appuyez le canon plus
fortement contre la
surface
Vérifiez le verrou de
transport.
La cartouche n'a pas
tourné
Dysfonctionnement
de la cartouche
Pistolet à clous
défectueux
Retirez les corps
étrangers
Insérez une cartouche
neuve
Faites réparer le pistolet
à clous dans un atelier
spécialisé agrée
Canon ou piston bloqué :
Cause(s)
Solution (s)
Pistolet à clous en
surchauffe
Corps étrangers dans
le canon ou le guide
du piston
Laissez le pistolet
à clous refroidir
Voir le chapitre
5 "Inspection et
Nettoyage"
Faites réparer le pistolet
à clous dans un atelier
spécialisé agrée
Voir le chapitre 2.5
"Clous" et le chapitre
6 "Caractéristiques
techniques"
Faites réparer le pistolet
à clous dans un atelier
spécialisé agrée
Canon plié
Clous interdits ou
non autorisés dans le
magasin, l'accessoire
"tir unique"
Pistolet à clous
défectueux
70
Cause(s)
Solution (s)
Corps étrangers dans
le canon ou le guide
du piston
Pièces internes de
l'appareil sales ou
usées
Voir le chapitre
5 "Inspection et
Nettoyage"
Canon plié
Faites réparer le pistolet
à clous dans un atelier
spécialisé agrée
Le cache du magasin ne peut pas être fermé :
Cause(s)
Plus de 10 clous dans
le magasin
Corps étrangers dans
le magasin
Clous interdits ou
non autorisés dans
le magasin
Solution (s)
Retirez les clous
Retirez les corps
étrangers
Voir le chapitre 2.5
"Clous" et le chapitre
6 "Caractéristiques
techniques"
Faible progression des clous (magasin) :
Cause(s)
Corps étrangers dans
le magasin
Mécanisme
d'alimentation à ressort
défectueux dans le
magasin
Pièces internes de
l'appareil sales ou
usées
Solution (s)
Nettoyez le magasin
Remplacez le magasin
Voir le chapitre
5 "Inspection et
Nettoyage"
Français
Le canon est fermement appuyé contre la
surface mais les clous ne sont pas projetés
lorsque la gâchette est enfoncée :
Cause(s)
Solution (s)
Le canon n'est pas
suffisamment appuyé
contre la surface
Appuyez le canon plus
fortement contre la
surface
Voir le chapitre 2.5
"Clous" et le chapitre
6 "Caractéristiques
techniques"
Voir le chapitre 2.3
"Accessoires, magasin
et "tir unique"
Voir le chapitre
5 "Inspection et
Nettoyage"
Faites réparer le pistolet
à clous dans un atelier
spécialisé agrée
Clous interdits ou
non autorisés dans
le magasin
Le magasin n'est pas
correctement inséré
Corps étrangers dans
le canon ou le guide
du piston
Pistolet à clous
défectueux
Les clous ne pénètrent pas suffisamment
profondément dans la matière à fixer :
Cause(s)
Solution (s)
Puissance de tir trop
faible
Voir le chapitre
4.3 "Réglage de la
puissance de tir"
Clou trop long
Matière cible trop dure
Utilisez un clou adapté
à la matière cible
Placez le pistolet à clou
Le clou entre en
contact avec des corps à un autre endroit
étrangers dans la
Testez le pistolet à clou
matière cible, comme
à un autre endroit sur la
des clous par exemple matière cible
Faites réviser/entretenir
Le pistolet à clou doit
le pistolet à clous dans
être révisé
un atelier spécialisé
agrée
Les clous pénètrent trop rapidement dans la
matière cible :
Cause(s)
Solution (s)
Puissance de tir trop
élevée
Voir le chapitre
4.3 "Réglage de la
puissance de tir"
Clou trop court
Matière cible trop
tendre
Utilisez un clou adapté
à la matière cible
Testez le pistolet à clou
Le clou entre en contact à un autre endroit sur la
avec des cavités ou des matière cible
corps étrangers tendres Testez le pistolet à clou
dans la matière cible
sur une autre matière
cible
8
Garantie
DEWALT est confiant dans la qualité de ses
produits et offre une garantie exceptionnelle pour
les utilisateurs professionnels du produit. Cette
déclaration de garantie est en sus et ne nuit en
rien à vos droits contractuels comme utilisateur
professionnel ou à vos droits statutaires en tant
qu'utilisateur non-professionnel privé. La garantie
est valable sur les territoires des états membres
de l'Union européenne et la zone européenne de
libre-échange.
UN AN DE GARANTIE COMPLETE
Si votre produit DEWALT s'avère défectueux en
raison de défauts de matériaux ou de fabrication,
dans les 12 mois à compter de la date d'achat,
DEWALT garantit le remplacement de toutes les
pièces défectueuses gratuitement ou - à notre
discrétion - le remplacement gratuit de l'appareil,
à condition :
–
Que le produit n'ait pas été mal utilisé ;
–
Qu'aucune réparation n'ait été tentée par des
personnes non agréés ;
–
Qu'une preuve d'achat soit fournie ;
–
Que le produit soit retourné complet, avec
ses composants d'origine.
Les pièces d'usure et l'usure normale ne sont
pas couvertes par la garantie. Ces pièces
comprennent : la lame d'entraînement, les
ressorts de renvoi de la lame d'entraînement et
les pare-chocs en caoutchouc.
71
Français
Si vous souhaitez faire une réclamation,
contactez votre vendeur ou vérifiez
l'emplacement de l'agent de réparation DEWALT
agréé le plus proche dans le catalogue DEWALT
ou contactez votre bureau DEWALT à l'adresse
indiquée dans ce manuel. Une liste des agents
de réparation agréés DEWALT et tous les détails
de notre service après-vente sont disponibles sur
Internet à l'adresse : www.2helpU.com.
9
Déclaration de conformité
Produit conforme à la directive
Machines
2006/42/CE
Produit :
Type :
Pistolet à clous
DEWALT DDF213000
Le produit désigné est conforme aux dispositions
de la directive Machines 2006/42/CE ainsi qu'à la
norme d'harmonisation EN 15895.
Le signataire est responsable de la compilation
des documents techniques et soumet cette
déclaration au nom de DEWALT.
Pour obtenir plus d'informations, merci de
contacter DEWALT à l'adresse suivante. Pour
obtenir plus d'adresses, consultez l'arrière de ce
manuel d'instruction.
Colin Earl
Idstein, 22. Avril 2014
Vice President HTF
Construction et bricolage Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Allemagne
72
10 C.I.P. Confirmation
d'autorisation
Le type de l'appareil DEWALT P3X a été
approuvé et son système a été testé. Le
symbole d'autorisation carré contient le numéro
d'agrément déposé "PTB S 823". Grâce
à cela, DEWALT peut garantir que l'appareil est
conforme au type approuvé.
Les défauts inadmissibles détectés pendant
l'utilisation doivent être signalés aux
autorités responsables de l'autorisation (PTB
Braunschweig) ainsi qu'au CIP (Avenue de la
Renaissance 30, B-1000 Bruxelles, Belgique).
L’approbation du module technique composé du
type d’outil agréé et de la cartouche spécifique
dans le magasin est documentée dans
l’autorisation du système. Les numéros de tests
d’approbation des approbations de système
respectives sont listés dans le tableau suivant :
Bandes de
cartouches en
magasin DEWALT
pour le P3X
DEWALT 6.3/10
(cal. 0,25), jaune
DEWALT 6.3/10
(cal 0,25), rouge
PTB
Numéro du
certificat de test de
l'autorisation du
système
PTB Sy 823 DW 14
PTB Sy 824 DW 16
Italiano
CHIODATRICE P3X®
DDF2130000
Sommario
1
Informazioni sulla sicurezza ............................................................................74
1.1 Uso previsto ..............................................................................................74
1.2 Etichette di sicurezza sul dispositivo ........................................................75
1.3 Avvertenze nel presente manuale ............................................................75
1.4 Attrezzature di sicurezza...........................................................................75
1.5 Sicurezza del dispositivo e operativa ........................................................75
1.6 Smaltimento ..............................................................................................77
2
Panoramica del dispositivo..............................................................................77
2.1 Compreso nella fornitura ..........................................................................77
2.2 Componenti individuali e denominazioni ..................................................77
2.3 Caricatore e attacco a scatto unico ..........................................................78
2.4 Cartucce....................................................................................................78
2.5 Chiodi per l'inserimento ............................................................................78
3
Prima di utilizzare il dispositivo.......................................................................79
3.1 Utilizzo con caricatore ...............................................................................79
3.2 Utilizzo con attacco a scatto unico ............................................................79
3.3 Test funzioni giornaliero ............................................................................79
3.4 Inserimento di una cartuccia .....................................................................80
4
Utilizzo................................................................................................................80
4.1 Distanze minime durante l'inserimento dei chiodi .....................................80
4.2 Spessori minimi delle superfici sottostanti ................................................80
4.3 Impostazione della potenza di inserimento ...............................................81
4.4 Utilizzo della chiodatrice ...........................................................................81
5
Ispezione e pulizia.............................................................................................82
5.1 Smontaggio della chiodatrice ....................................................................82
5.2 Controllo delle parti interne del dispositivo ...............................................82
5.3 Controllo delle parti interne del dispositivo ...............................................82
5.4 Montaggio della chiodatrice ......................................................................83
5.5 Pulizia delle superfici del dispositivo .........................................................83
6
Dati tecnici .........................................................................................................83
7
Risoluzione di problemi....................................................................................84
8
Garanzia .............................................................................................................85
9
Dichiarazione di conformità .............................................................................86
10
C.I.P. Conferma di approvazione .....................................................................86
73
Italiano
1
Informazioni sulla
sicurezza
Si prega di leggere attentamente le
informazioni sulla sicurezza al fine
di garantire la sicurezza e il corretto
funzionamento del dispositivo.
Conservare le istruzioni fino allo
smaltimento del prodotto.
1.1 Uso previsto
Materiali non adatti che non dovrebbero essere
utilizzati come base, per esempio:
–
Materiali troppo morbidi o troppo sottili
–
Materiali troppo fragili, come il vetro o la
ceramica
–
Materiali troppo duri, come ad esempio
l'acciaio temprato
–
Mattoni forati o laterizi
–
Ghisa, plastica, marmo, pannelli in fibra di
gesso.
Le chiodatrici sono progettate per l’inserimento
di chiodi e devono essere utilizzate secondo le
informazioni contenute nel presente manuale. Le
chiodatrici non sono "giocattoli" e richiedono un
utilizzo prudente, responsabile e attento.
Le applicazioni scorrette, l'utilizzo improprio
o "irresponsabile" possono causare lesioni letali
o gravi danni materiali. Tra questi si segnalano in
particolare
–
L'annullamento di meccanismi di sicurezza
Le chiodatrici sono destinate all'uso
professionale e sono soggette a determinate
disposizioni di legge.
–
L'uso improprio del dispositivo come "arma
da fuoco"
–
L'uso improprio del dispositivo come martello
o attrezzo simile
–
Non utilizzare mai le cartucce nelle armi da
fuoco né tentare di aprirle.
Le responsabilità del datore di lavoro prevedono,
ad esempio:
–
Intervalli raccomandati dal produttore per
l’ispezione e la manutenzione ordinaria: ogni
2 anni, ma non oltre ogni 3 000 impostazioni,
a meno che intervalli più brevi non siano
previsti dalla legge.
–
Le riparazioni devono essere effettuate da
strutture tecniche autorizzate.
–
Raccolta e smaltimento sicuro di „munizioni
andate a vuoto“
–
Conservazione sicura delle chiodatrici (non
cariche) nella cassetta degli attrezzi delle
strisce delle cartucce (separate le une dalle
altre).
–
Scorte e garanzia di utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale, vedere il capitolo 1.4
"Attrezzature di sicurezza"
La pistola per prigionieri deve essere utilizzata
solo da personale addestrato oltre i 18 anni di
età, o dai praticanti oltre i16 anni in presenza
di un supervisore. Non utilizzare in caso di
eccessiva stanchezza o sotto l’influenza di alcol,
farmaci o droghe.
Materiali idonei da utilizzare come base, per
esempio
–
Calcestruzzo di resistenza normale
–
Acciaio
74
È possibile utilizzare esclusivamente strisce
per cartucce e sparare chiodi prodotti dal
fabbricante della chiodatrice, vedere il capitolo
2.4 “Cartucce” e il capitolo 2.5 “Chiodi per
l’inserimento”.
Altri usi e applicazioni, nonché le modifiche
al dispositivo, le aggiunte al dispositivo
o le conversioni, nonché le operazioni di
manutenzione e le riparazioni eseguite da soli
possono compromettere la sicurezza, l'affidabilità
e il corretto funzionamento del dispositivo
in misura significativa e annullare qualsiasi
richiesta in garanzia.
Italiano
1.2 Etichette di sicurezza sul
dispositivo
Il dispositivo può essere utilizzato solo se tutte
le etichette di sicurezza sulla chiodatrice sono
complete e leggibili.
Leggere il manuale di istruzioni prima
di utilizzare il dispositivo
1.4 Attrezzature di sicurezza
Abiti larghi, gioielli, caduta di oggetti, rumori
e rischi simili possono presentare un pericolo
per le persone. Le persone che utilizzano il
dispositivo e devono risiedere in prossimità
del dispositivo devono indossare dispositivi di
protezione individuale:
Casco di sicurezza adatto: protegge il
capo contro la caduta di oggetti
Indossare occhiali di sicurezza
Occhiali di protezione: protegge gli
occhi contro oggetti volanti, come
schegge e polvere
Indossare protezioni alle orecchie
Protezione dell'udito: protegge le
orecchie contro i rumori eccessivi
Maschera di protezione del viso adatta:
Protegge gli occhi e il viso dagli oggetti
volanti, come le schegge.
Indossare un casco
1.3 Avvertenze nel presente
manuale
Il livello di rischio associato ai pericoli specifici
è identificato dalle parole di segnalazione:
Parola di
segnalazione
Significato
Pericolo con un elevato livello di
PERICOLO rischio, che può causare la morte
o lesioni gravi, se non evitato.
Pericolo con un livello di rischio
AVVERmedio, che può causare la morte
TENZA
o lesioni gravi, se non evitato.
Pericolo con un livello di rischio
ATTENbasso, che può causare lesioni
ZIONE
minori o moderate, se non evitato.
Pericolo che può comportare il
danneggiamento di un dispositivo
AVVISO
o attrezzatura nelle vicinanze, se
non evitato.
1.5 Sicurezza del dispositivo
e operativa
Le chiodatrici possono causare gravi danni se
usate in maniera impropria.
–
Pericolo di esplosione: Non aprire mai né
danneggiare le cartucce. Non gettare le
cartucce nella fiamma aperta.
–
Non esporre la chiodatrice e le cartucce
a temperature elevate, ad esempio alla luce
solare diretta.
–
Non posizionare né conservare mai la
chiodatrice e le strisce per cartucce vicino
a fonti di calore, come forni o riscaldatori.
–
Utilizzare le chiodatrici esclusivamente
all'aperto o in luoghi ben ventilati.
–
Conservare la chiodatrice (non carica) nella
cassetta degli attrezzi e le strisce delle
cartucce (separate le une dalle altre) al
sicuro da accessi non autorizzati da parte di
adulti e bambini.
–
Utilizzare la chiodatrice soltanto se è in
buone condizioni ed è stata sottoposta a una
corretta manutenzione.
–
Quando il dispositivo non è in uso, in caso di
cambiamento del posto di lavoro, durante il
trasporto, in caso di inceppamenti e durante
le operazioni di manutenzione: Tenere il dito
lontano dal grilletto, rimuovere il caricatore
e la cartuccia.
75
Italiano
–
Le impugnature scivolose possono
comportare la perdita del controllo: Tenere
l'impugnatura asciutta, pulita e priva di olio
e grasso.
–
Si verifica un contraccolpo/rinculo quando
viene sparata la chiodatrice. Non tenere
la testa direttamente al di sopra della
chiodatrice quando la si spara e iniziare con
una potenza di inserimento bassa, vedere il
capitolo 4.3 "Impostazione della potenza di
inserimento".
–
Assicurarsi di tenere una posizione ferma in
piedi e di mantenere l'equilibrio, soprattutto
su piattaforme, così come in luoghi di lavoro
elevati e/o inclinati, irregolari o scivolosi.
–
La chiodatrice non può essere utilizzata su
una scala a pioli.
–
La chiodatrice non può essere utilizzata per
chiudere scatole o casse.
–
La chiodatrice non può essere utilizzata
per montare chiusure di trasporto su veicoli
e vagoni.
–
Non utilizzare la chiodatrice
in presenza di persone
sull'altro lato.
–
Afferrare saldamente la
chiodatrice e tenerla a un
angolo di 90° rispetto alla
superficie.
Protezione delle persone:
–
Inserire solamente la cartuccia e il chiodo
presso la postazione al fine di evitare uno
sparo accidentale, che può causare lesioni
all'utente e/o ad eventuali astanti.
–
Non tenere mai la mano o altre parti del
corpo nella parte anteriore della canna.
–
Non puntare mai la canna verso altre
persone.
–
Prendere una pausa dal lavoro quando ci
si sente intorpiditi, estremamente accaldati
o infreddoliti o si avverte un formicolio alle
dita/braccia. Consultare un medico se questo
fenomeno si ripete.
Durante la penetrazione nel materiale, i chiodi
possono rompersi in più parti e causare gravi
lesioni.
Questo può verificarsi se, per esempio,
l'impostazione della potenza di inserimento
è troppo elevata. Durante l'inserimento di chiodi
in materiali troppo morbidi, troppo sottili o troppo
duri. Quando i chiodi colpiscono altri chiodi.
Durante l'inserimento in fori predisposti senza
adeguati sistemi di orientamento.
–
Mantenere una distanza minima da
estremità, bordi e angoli, vedere il capitolo
4.1 "Distanze minime durante l‘inserimento
dei chiodi".
–
Mantenere una distanza minima di 75 mm
dalle aree di calcestruzzo incrinate
o spaccate.
–
Determinare la potenza di inserimento adatta
utilizzando una procedura di serraggio di
prova, vedere il capitolo 4.3 „Impostazione
della potenza di inserimento“.
–
76
Utilizzare un paraschegge. Questo riduce
i rischi presentati dal rimbalzo dei chiodi
durante l'inserimento
Danni materiali:
–
Non inserire i chiodi in materiali saldati
o lavorati con una torcia di saldatura.
–
Non utilizzare la chiodatrice o le cartucce
sotto la pioggia o in un ambiente molto
umido.
–
Utilizzare la chiodatrice esclusivamente in
aree ben ventilate o all'aperto.
–
Non utilizzare la chiodatrice con un
caricatore vuoto.
–
Conservare la chiodatrice esclusivamente in
ambienti asciutti e al riparo dal gelo.
Interrompere immediatamente il lavoro:
–
Qualora si generi improvvisamente un calore
estremo.
–
Se le viti o altre parti si sono allentate
o staccate dal dispositivo.
Italiano
1.6 Smaltimento
AVVISO Le cartucce non sparate (munizioni
andate a vuoto o mancate) devono essere
raccolte e conservate in un luogo sicuro fino
a quando non vengono smaltite da una ditta
specializzata. Rispettare le norme locali per lo
smaltimento delle apparecchiature tecniche per
proteggere l'ambiente.
2
2.2 Componenti individuali
e denominazioni
1
Panoramica del
dispositivo
3
2
5
4
2.1 Compreso nella fornitura
Verificare il contenuto della fornitura dopo la
ricezione della chiodatrice. Segnalare le parti
mancanti o danneggiate al proprio rivenditore
specializzato.
7
6
Compreso nella fornitura:
–
Chiodatrice
–
Manuale di istruzioni
–
Spazzole rotonde, 3 pezzi, piccolo, medio,
grande
1
Guida del pistone
5
Pistone
–
Spazzola in nylon
2
Chiodatrice
6
Caricatore
–
Attacco a scatto unico
3
–
Caricatore con paraschegge
Molla di ritorno del 7
pistone
–
Scatto unico con paraschegge
4
Anello di
isolamento
Attacco a scatto
unico
77
Italiano
2.3 Caricatore e attacco a scatto
unico
 Avvitare il caricatore (A) sulla guida del
pistone fino a quando non si sente il primo
"clic" - quindi girare ancora una volta.
Serrare l'attacco a scatto unico (B) fino
a quando non si ferma.
2.5 Chiodi per l'inserimento
È consentito esclusivamente l'utilizzo di chiodi
prodotti dal fabbricante del dispositivo per la
chiodatrice P3X.
Molla di ritorno:
Art.N.
Tipo
DDF2230000 Molla di recupero in gomma P3X
A
B
Unità di ordinazione:
–
500 punte di chiodi (incl. 1 molla di ritorno)
–
2500 punte di chiodi (incl. 5 molle di ritorno)
500 + 1
2.4 Cartucce
2500 +
5
Art.N.
Le cartucce sono di colore diverso a seconda
della potenza della cartuccia. Sono consentiti
solo i livelli di potenza "gialla" (potenza media)
e "rossa" (potenza molto elevata) per la
chiodatrice P3X dal fabbricante del dispositivo.
DDF3440000
DDF3440050
DDF3440100
DDF3440150
DDF3440200
mm
15
20
25
30
35
mm
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
mm
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
Unità di ordinazione:
–
300 punte di chiodi (incl. 1 molla di ritorno)
–
1500 punte di chiodi (incl. 5 molle di ritorno)
300 + 1
Art.N.
Tipo
DDF1220100
DDF1220200
gialla, 0,25 cal. (6.3/10)
rossa, 0,25 cal. (6.3/10)
1500 +
5
Art.N.
mm mm mm
DDF3440250
40
8,6
3,7
DDF3440300
50
8,6
3,7
DDF3440350
60
8,6
3,7
Per accessori aggiuntivi, si prega di consultare il
catalogo.
Con riserva di modifiche
78
Italiano
3
Prima di utilizzare il
dispositivo
3.2 Utilizzo con attacco a scatto
unico
AVVERTENZA
Gravi lesioni a causa di uso improprio
 Caricatore: non utilizzare chiodi di
una lunghezza superiore a 60 mm.
 Attacco a scatto unico: non utilizzare
chiodi di una lunghezza superiore
a 76 mm.
AVVISO Non forzare l'inserimento del chiodo
nell'attacco. Se il chiodo non può essere inserito
a mano, può essere danneggiato o non essere
adatto per la chiodatrice, vedere il capitolo 2.5
„Inserimento dei chiodi“ e il capitolo 6 „Dati
tecnici“.
 Inserimento del chiodo nell'attacco a scatto
unico tramite guida.
 Utilizzare esclusivamente chiodi
e cartucce prodotti dal fabbricante
del dispositivo.
3.1 Utilizzo con caricatore
 Premere il pulsante di sicurezza sul
coperchio del caricatore (1) e aprire il
coperchio del caricatore (2).
2
3.3 Test funzioni giornaliero
Le parti di bloccaggio e il meccanismo di
accensione devono operare senza incontrare
ostacoli e pertanto necessitano di un controllo
prima di usare la chiodatrice. I chiodi devono
essere presenti nel caricatore per questo test
funzionale.
1
 Inserire il chiodo nel caricatore (1).
 Chiudere il coperchio del caricatore (2)
(scatta in posizione).
 Assicurarsi che non vi siano cartucce nella
chiodatrice.
 Premere la chiodatrice su una superficie di
lavoro e tirare il grilletto diverse volte.
1
2
79
Italiano
3.4 Inserimento di una cartuccia
AVVERTENZA
Lesioni gravi dovute all'attivazione
accidentale
 Non spingere la canna della
chiodatrice contro la mano, altre parti
del corpo e superfici e non puntarla
verso altre persone.
 Tenere il dito lontano dal grilletto.
 Premere il pulsante di sicurezza (lato
superiore del dispositivo) e aprire il
coperchio.
4
Utilizzo
Rispettare le norme di sicurezza, vedere
il capitolo 1.5 "Sicurezza del dispositivo
e operativa".
4.1 Distanze minime durante
l'inserimento dei chiodi
Chiodi per
l'inserimento
Distanza
dai bordi
Distanza
tra l'uno
e l'altro
Muratura
Calcestruzzo,
cemento
armato
Acciaio
3x
Diametro
5 cm
5 cm
dell'asse
del chiodo
10x
10x
5x
Diametro Diametro Diametro
dell'asse
dell'asse
dell'asse
del chiodo del chiodo del chiodo
4.2 Spessori minimi delle superfici
sottostanti
Muratura e calcestruzzo:
 Inserire accuratamente la cartuccia nella
scanalatura della guida.
Lo spessore della muratura o del calcestruzzo
deve essere almeno pari a tre volte la profondità
di penetrazione [L] del chiodo, ma almeno 10 cm
in ogni caso.
 Chiudere il coperchio a mano (scatta in
posizione).
L
3xL
>10 cm
Acciaio:
L'acciaio deve avere uno spessore di almeno 3
mm.
80
Italiano
4.3 Impostazione della potenza di
inserimento
AVVERTENZA
Lesioni gravi in caso di penetrazione
eccessiva del chiodo
4.4 Utilizzo della chiodatrice
AVVERTENZA
Lesioni gravi dovute all'attivazione
accidentale
 Tenere sempre le dita lontano dal
grilletto se la chiodatrice non è rivolta
verso il materiale di destinazione.
 Se il chiodo non viene sparato
subito dopo aver premuto il grilletto,
mantenere la chiodatrice premuta
contro il materiale di destinazione
per almeno altri 30 secondi.
 Determinare la potenza di
inserimento adatta utilizzando la
procedura di serraggio di prova,
vedere il capitolo 4.3 „Impostazione
della potenza di inserimento“.
 Eseguire una procedura di serraggio
di prova utilizzando la minore
potenza possibile della cartuccia e di
inserimento.
 Se la chiodatrice non spara subito
dopo aver premuto il grilletto,
mantenere la chiodatrice premuta
contro il materiale di destinazione
per almeno altri 30 secondi.
 Se il chiodo non penetra
sufficientemente in profondità nel
materiale: Aumentare gradualmente
la potenza di inserimento.
 Per ogni cambio di postazione:
Rimuovere la cartuccia e trasportare
la chiodatrice con la canna rivolta
verso il basso.
 Se il chiodo non penetra
sufficientemente in profondità nel
materiale nonostante aver impostato
la potenza di inserimento più
elevata: Inserire una cartuccia con
una maggiore potenza e ripetere
la procedura di serraggio di prova iniziare nuovamente con la potenza
di inserimento più bassa.
 Dopo aver terminato la lavorazione:
per prima cosa rimuovere la cartuccia
e quindi il chiodo. Mantenere la
chiodatrice nella cassetta degli
attrezzi e conservare le strisce delle
cartucce in un luogo sicuro - entrambi
i componenti separati l’uno dall’altro.
 Impostazione della potenza di inserimento
sulla rotella di regolazione:
Aumentare: ruotare in direzione „+“
Diminuire: ruotare in direzione „-“.
Inserimento dei chiodi:
 Afferrare saldamente la chiodatrice
con entrambe le mani (vedi immagine)
e spingere la canna contro il materiale da
fissare (angolo di 90°, dispositivo rivolto
verso il basso) (1).
 Tirare il grilletto (2).
2
1
90°
81
Italiano
5
Ispezione e pulizia
Le chiodatrici devono essere pulite dopo l'uso
per la rimozione del carbonio accumulato
(a causa dei gas di combustione).
 Spingere la guida del pistone nel ricettacolo
del dispositivo (1) e svitarla (2).
1
AVVERTENZA
Lesioni gravi dovute all'attivazione
accidentale
 Rimuovere la cartuccia.
2
 Rimuovere il chiodo dal caricatore
o dall'attacco a scatto unico.
ATTENZIONE
Superfici calde
 Lasciare che la chiodatrice si
raffreddi.
5.1 Smontaggio della chiodatrice
 Svitare il caricatore (A) o l'attacco a scatto
unico (B).
A
5.2 Controllo delle parti interne del
dispositivo
Controllare le parti interne del dispositivo in base
alla seguente tabella. Sostituire le parti usurate.
Parte soggetta
a usura
B
Molla di ritorno del
pistone
Anello di tenuta
Pistone
 Estrarre il pistone con l'anello di isolamento
e la molla di ritorno del pistone.
Ispezione
Lunghezza (almeno
161 mm)
Condizione (tagli, usura
generale)
Spessore (almeno
4 mm)
Condizione (tagli, usura
generale)
Schegge e danni
5.3 Controllo delle parti interne del
dispositivo
 Pulire la guida del pistone dall'esterno
utilizzando una spazzola metallica portatile
(1).
 Pulire la guida del pistone e il ricettacolo
sul dispositivo dall'interno con una spazzola
rotonda (2).
 Pulire il pistone dall'esterno utilizzando una
spazzola metallica portatile (3).
82
Italiano
5.5 Pulizia delle superfici del
dispositivo
1
AVVISO Danni alle superfici: Non usare diluenti,
solventi, benzina, ecc. per la pulizia.
2
–
Pulire la chiodatrice con panni asciutti.
–
Pulire la cassetta degli attrezzi con panni
asciutti e aria compressa.
6
Dati tecnici
3
Tipo P3X
Categoria
5.4 Montaggio della chiodatrice
Tenere presente la posizione della scanalatura
durante l'inserimento della guida del pistone.
 Premere la guida del pistone nel ricettacolo
(1) e avvitarla stretta (2).
 Inserire il pistone con anello di tenuta e la
molla di ritorno del pistone nella guida del
pistone.
 Avvitare il caricatore o l'attacco a scatto
unico sulla guida del pistone fino a quando
non si sente il primo "clic" - quindi girare
ancora una volta. (Utilizzando l'attacco
a scatto unico, serrare fino a quando non si
ferma.)
Sparo indiretto, a bassa
velocità
Lunghezza con
430 mm
attacco a scatto unico
Lunghezza con
455 mm
caricatore
Peso con attacco
2,8 kg
a scatto unico
Peso con caricatore
3,2 kg
Capacità del
10 chiodi
caricatore
Livelli di potenza
Giallo (4), rosso (6)
Livello di potenza
LWA 96 dB
sonora*
Livello di pressione
LpA (postazione) 94 dB
sonora*
LpA (max.) 135 dB
Vibrazioni*
< 2,5 m/s²
Anno di fabbricazione
2013
Chiodi per l'inserimento
1
Tipo
Lunghezza
(caricatore)
Lunghezza (scatto
unico)
2
Teste di chiodi da 8,6 mm
15 mm bis 60 mm
fino a 76 mm
Cartucce
Calibro
Tipo
Livelli di potenza
0,25
Tipo 10 cartucce rotonde
(6.3/10)
Giallo (4), rosso (6)
*I valori possono variare: L'ambiente di lavoro,
il supporto del pezzo, il pezzo, la forza di
pressione al contatto e così via possono influire
sullo sviluppo del rumore presso il luogo di
83
Italiano
utilizzo e sugli effetti delle vibrazioni sull'oggetto.
Con riserva di modifiche tecniche.
7
Risoluzione di problemi
Eseguire esclusivamente gli interventi di
risoluzione dei problemi specificati qui.
La chiodatrice può essere mantenuta e riparata
esclusivamente da un'officina specializzata
autorizzata.
La cartuccia non parte:
Causa(e)
Intervento(i)
Canna non premuta
abbastanza
fermamente contro la
superficie
Premere la canna
contro la superficie con
forza maggiore
La cartuccia non ha
ruotato
Malfunzionamento
della cartuccia
Chiodatrice difettosa
Controllare la chiusura
di trasporto.
Rimuovere i corpi
estranei
Inserire una nuova
cartuccia
Far riparare la
chiodatrice da
un'officina specializzata
autorizzata
Prestazioni deboli o altalenanti:
Causa(e)
Intervento(i)
Parti interne del
dispositivo sporche
o usurate
Vedere il capitolo 5
„Ispezione e pulizia“
La canna può essere premuta soltanto contro
la superficie con molto vigore:
Causa(e)
Intervento(i)
Corpo estraneo nella
canna o nella guida
del pistone
Parti interne del
dispositivo sporche
o usurate
Vedere il capitolo 5
„Ispezione e pulizia“
Canna piegata
Far riparare la
chiodatrice da
un'officina specializzata
autorizzata
Il coperchio del caricatore non si chiude:
Causa(e)
Più di 10 chiodi in un
caricatore
Corpo estraneo nel
caricatore
Intervento(i)
Rimuovere i chiodi
Rimuovere i corpi
estranei
Vedere il capitolo
2.5 „Chiodi per
l‘inserimento“ e il
capitolo 6 „Dati tecnici
Causa(e)
Intervento(i)
Chiodi vietati o non
autorizzati nel
caricatore
La chiodatrice si
è surriscaldata
Corpo estraneo nella
canna o nella guida
del pistone
Lasciare che la
chiodatrice si raffreddi
Scarsa alimentazione dei chiodi (caricatore):
Canna o pistone bloccato:
Vedere il capitolo 5
„Ispezione e pulizia“
Far riparare la
chiodatrice da
Canna piegata
un'officina specializzata
autorizzata
Chiodi proibiti o non
Vedere il capitolo
autorizzati nel
2.5 „Chiodi per
caricatore o nell'attacco l‘inserimento“ e il
a scatto unico
capitolo 6 „Dati tecnici
Far riparare la
chiodatrice da
Chiodatrice difettosa
un'officina specializzata
autorizzata
84
Causa(e)
Corpo estraneo nel
caricatore
Meccanismo della
molla di alimentazione
difettoso nel caricatore
Parti interne del
dispositivo sporche
o usurate
Intervento(i)
Pulire il caricatore
Sostituire il caricatore
Vedere il capitolo 5
„Ispezione e pulizia“
Italiano
La canna è saldamente premuta contro la
superficie, ma i chiodi non vengono sparati
quando si preme il grilletto:
Causa(e)
Intervento(i)
Canna non premuta
abbastanza
fermamente contro
la superficie
Premere la canna
contro la superficie con
forza maggiore
Chiodi vietati o non
autorizzati nel
caricatore
Caricatore non inserito
correttamente
Vedere il capitolo
2.5 „Chiodi per
l‘inserimento“ e il
capitolo 6 „Dati tecnici
Vedere il capitolo 2.3
„Caricatore e attacco
a scatto unico“
Corpo estraneo nella
canna o nella guida
del pistone
Vedere il capitolo 5
„Ispezione e pulizia“
Chiodatrice difettosa
Far riparare la
chiodatrice da
un'officina specializzata
autorizzata
I chiodi non penetrano abbastanza in
profondità nel materiale da fissare:
Causa(e)
Intervento(i)
Vedere il capitolo 4.3
Potenza di inserimento
„Impostazione della
troppo bassa
potenza di inserimento“
Inserimento di un
Utilizzare un chiodo
chiodo troppo lungo
corrispondente
Materiale di
al materiale di
destinazione troppo
destinazione
duro
Puntare la chiodatrice
Il chiodo colpisce
da un'altra parte
corpi estranei con
Testare la chiodatrice
forza nel materiale di
da un'altra parte
destinazione, quali
sul materiale di
chiodi
destinazione
Far riparare/seguire
È necessario effettuare la manutenzione
la riparazione della
della chiodatrice da
chiodatrice
un'officina specializzata
autorizzata
I chiodi penetrano troppo in profondità nel
materiale di destinazione:
Causa(e)
Intervento(i)
Vedere il capitolo 4.3
Potenza di inserimento
„Impostazione della
troppo alta
potenza di inserimento“
Inserimento di un
Utilizzare un chiodo
chiodo troppo corto
corrispondente
Materiale di
al materiale di
destinazione troppo
destinazione
morbido
Testare la chiodatrice
da un'altra parte
Il chiodo colpisce
sul materiale di
cavità o corpi estranei
destinazione
nel materiale di
Testare la chiodatrice
destinazione
su un materiale di
destinazione differente
8
Garanzia
DEWALT realizza prodotti di qualità e offre una
garanzia eccezionale per i professionisti che
utilizzano i suoi apparati. Questa dichiarazione di
garanzia è aggiuntiva e non pregiudica in alcun
modo la copertura assicurativa dell’utilizzatore
professionista o quella della previdenza sociale
per l’utente privato non professionista. La
garanzia è valida sui territori degli stati membri
dell’Unione Europea o dell’EFTA (Associazione
europea di libero scambio).
• GARANZIA COMPLETA DI UN ANNO •
Se entro 12 mesi dalla data di acquisto il suo
prodotto DEWALT si rivelasse difettoso a causa
di imperfezioni nei materiali o nella costruzione,
le garantiamo la sostituzione gratuita di tutte
le parti difettose oppure, a nostra discrezione,
la sostituzione gratuita dell’intero apparato
a condizione che:
–
Il prodotto non sia stato utilizzato in modo
scorretto;
–
Le riparazioni non sono state tentate da
persone non autorizzate;
–
Deve essere mostrata una prova di acquisto;
–
Il prodotto va restituito come era al momento
dell’acquisto con tutti i componenti originali.
85
Italiano
Le parti soggette a usura non sono coperte da
garanzia. Queste parti sono: lama dell'avvitatore,
molle di richiamo della lama dell'avvitatore
e paraurti in gomma.
Se si desidera presentare un reclamo, si
prega di contattare il venditore o individuare il
riparatore autorizzato più vicino rivolgendosi
all’ufficio DEWALT di zona all’indirizzo indicato
nel presente manuale. È possibile consultare
un elenco dei riparatori autorizzati DEWALT
e tutti i dettagli relativi alla nostra assistenza
post-vendita, nel sito Internet:
www.2helpU.com.
9
Dichiarazione di
conformità
In conformità alla Direttiva
Macchine
2006/42/CE
Prodotto: Chiodatrice
Tipo:
DEWALT DDF213000
Il prodotto designato è conforme alle disposizioni
della Direttiva Macchine 2006/42/CE, nonché
alla norma armonizzata EN 15895.
La responsabilità della compilazione della
scheda tecnica è stata affidata al sottoscritto,
il quale rende questa dichiarazione a nome di
DEWALT.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare
DEWALT al seguente indirizzo. Per ulteriori
indirizzi, si prega di fare riferimento alla parte
posteriore di questo manuale di istruzioni.
Colin Earl
Idstein, 22. Aprile 2014
Vice Presidente HTF
Construction and DIY Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germania
86
10 C.I.P. Conferma di
approvazione
Il dispositivo DEWALT P3X è omologato
e testato. Il simbolo di approvazione quadrato
contiene il numero di omologazione registrato
„PTB S 823“. Con questo, DEWALT garantisce
che il dispositivo è conforme al tipo omologato.
I difetti inammissibili rilevati durante il
funzionamento devono essere segnalati
all'autorità competente per l'approvazione
(PTB Braunschweig) nonché alla Commissione
Internazionale Permanente (Commissione
Internazionale Permanente, Avenue de la
Renaissance 30, B-1000 Bruxelles, Belgio).
L’approvazione dell’unità tecnica costituita da
un utensile del tipo approvato e dalla cartuccia
specificata in un caricatore è documentata
dall’approvazione di sistema. I numeri dei
certificati di prova delle rispettive approvazioni
di sistema sono elencati nella seguente tabella:
Strisce per cartucce
con caricatore
DEWALT per P3X
DEWALT 6.3/10
(.25 cal.), gelb
DEWALT 6.3/10
(.25 cal.), rot
PTB
Numero di certificato
di collaudo
dell'approvazione del
sistema
PTB Sy 823 DW 14
PTB Sy 824 DW 16
Nederlands
P3X KRUITSCHIETHAMER®
DDF2130000
Inhoud
1
Veiligheidsinformatie ........................................................................................88
1.1 Bedoeld gebruik ........................................................................................88
1.2 Veiligheidslabels op het apparaat .............................................................88
1.3 Waarschuwingen in deze handleiding ......................................................89
1.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen ........................................................89
1.5 Apparaat en bedrijfsveiligheid ...................................................................89
1.6 Afvoer........................................................................................................90
2
Apparaat overzicht ............................................................................................91
2.1 Levering ....................................................................................................91
2.2 Individuele onderdelen en benamingen ....................................................91
2.3 Magazijn en enkel-schot hulpstuk .............................................................91
2.4 Patronen ...................................................................................................91
2.5 Schietnagels .............................................................................................92
3
Voordat u het apparaat gebruikt ......................................................................92
3.1 Gebruik met magazijn ...............................................................................92
3.2 Gebruik met het enkel-schot hulpstuk ......................................................93
3.3 Dagelijkse werkingstest ............................................................................93
3.4 Een patroon plaatsen ................................................................................93
4
Bediening ...........................................................................................................94
4.1 Minimale afstanden tijdens afvuren van schietnagels ..............................94
4.2 Minimale dikte van de ondergrond ............................................................94
4.3 De schietkracht instellen ...........................................................................94
4.4 De schiethamer gebruiken ........................................................................95
5
Inspectie en reiniging .......................................................................................95
5.1 De schiethamer demonteren ....................................................................95
5.2 De interne onderdelen van het apparaat controleren ...............................96
5.3 De interne onderdelen van het apparaat reinigen ....................................96
5.4 De schiethamer assembleren ...................................................................96
5.5 De behuizing reinigen ...............................................................................97
6
Technische gegevens .......................................................................................97
7
Probleemoplossing ...........................................................................................97
8
Garantie..............................................................................................................99
9
Conformiteitsverklaring....................................................................................99
10
C.I.P. Goedkeuringsbevestiging ....................................................................100
87
Nederlands
1
Veiligheidsinformatie
Lees deze veiligheidsinformatie
aandachtig door om veilig en juist
gebruik van dit apparaat te garanderen.
Bewaar de bedieningsinstructies tot
u het apparaat weggooit.
1.1 Bedoeld gebruik
De kruitschiethamer is bedoeld voor het
bevestigen van nagels en moet worden gebruikt
volgens de informatie in deze handleiding.
Schiethamers zijn geen „speelgoed“ en
vereisen voorzichtig, verantwoordelijk en
zorgvuldig gebruik.
Schiethamers zijn bedoeld voor professioneel
gebruik en zijn onderhevig aan wettelijke
bepalingen.
Verantwoordelijkheden voor de werkgever,
bijvoorbeeld:
–
Door de fabrikant aangeraden interval voor
inspecties en onderhoud: iedere 2 jaar,
maar niet later dan elke 3000 afgevuurde
nagels, tenzij een kortere interval is
voorgeschreven door de wet.
–
Reparaties moeten worden uitgevoerd door
geautoriseerde werkplaatsen.
–
Verzamelen en veilig afvoeren van munitie
die niet is afgegaan
–
Veilige opslag van de kruitschiethamer
(ongeladen) in de vergrendelde
gereedschapskist en de patroonstrips (van
elkaar gescheiden).
–
Leveren van persoonlijke
beschermingsmiddelen en toezien dat
deze gebruikt worden, zie hoofdstuk 1.4
„Persoonlijke beschermingsmiddelen“
De kruitschiethamer mag alleen worden
gebruikt door opgeleid personeel ouder dan
18 jaar, of door leerlingen ouder dan 16 jaar
onder toezicht van een leidinggevende. De
gebruiker mag niet onder invloed zijn van,
alcohol, medicatie of drugs.
Geschikte materialen die als ondergrond
gebruikt mogen worden, bijvoorbeeld:
–
Beton met normale sterkte
–
Staal
Ongeschikte materialen die niet als ondergrond
gebruikt mogen worden, bijvoorbeeld:
–
Materialen die te zacht of te dun zijn
–
Materialen die te broos zijn, zoals glas of
keramiek
–
Materialen die te hard zijn, zoals gehard
staal
–
Hol metselwerk, geperforeerde stenen
–
Gietijzer, kunststof, marmer, gipsplaten.
Verkeerd gebruik, misbruik of „aanrommelen“
kan leiden tot ernstig letsel en aanzienlijke
eigendomsschade. In het bijzonder
–
Omzeilen van de veiligheidsmechanismen
–
Het apparaat misbruiken als een
„vuurwapen“
–
Het apparaat misbruiken als een hamer of
soortgelijk gereedschap
–
Gebruik de patronen nooit in vuurwapens
en probeer ze nooit te openen.
Gebruik alleen patroonstrips, schietnagels en
accessoires geproduceerd door de fabrikant van
de kruitschiethamer, zie hoofdstuk 2.4 „Patronen“
en hoofdstuk 2.5 „Schietnagels“.
Andere toepassingen en gebruik zowel
modificaties, toevoegingen of wijzigingen als
onderhoudswerkzaamheden en reparaties
uitgevoerd door uzelf, kunnen de veiligheid,
betrouwbaarheid en juiste werking van het
apparaat aanzienlijk verminderen en doen de
garantie komen te vervallen.
1.2 Veiligheidslabels op het apparaat
Het apparaat mag alleen worden gebruikt
als alle veiligheidslabels op de schiethamer
aanwezig en leesbaar zijn.
Lees de instructiehandleiding voordat
u het apparaat gebruikt
Draag een veiligheidsbril
Draag gehoorbescherming
Draag een veiligheidshelm
88
Nederlands
1.3 Waarschuwingen in deze
handleiding
Het risiconiveau van gevaren wordt aangegeven
met de volgende signaalwoorden:
Signaalwoord
1.5 Apparaat en bedrijfsveiligheid
Schiethamers kunnen ernstig letsel veroorzaken
als deze onjuist worden gebruikt.
–
Explosiegevaar: Nooit de patronen openen
of beschadigen. Gooi de patronen niet in
het vuur.
–
Stel de schiethamer en patronen niet bloot
aan hoge temperaturen, bijvoorbeeld in
direct zonlicht.
–
De kruitschiethamer en patroonstrips
nooit plaatsen of opbergen in de buurt van
warmtebronnen, zoals ovens of radiatoren.
–
Gebruik de schiethamer alleen buitenshuis
of in goed geventileerde ruimtes.
–
Berg de kruitschiethamer (ongeladen)
op in de vergrendelde gereedschapskist
en bewaar de patroonstrips (van elkaar
gescheiden) op een plek waar onbevoegde
volwassenen en kinderen er geen toegang
tot hebben.
–
Gebruik de schiethamer alleen als deze in
goede staat verkeerd en naar behoren is
onderhouden.
–
Als het apparaat niet wordt gebruikt, als
u van werkplek veranderd, tijdens transport,
in het geval van vastlopen en tijdens
onderhoud: Houd uw vingers uit de buurt
van de trekker, verwijder het magazijn en
het patroon.
–
Gladde handvatten kunnen ertoe leiden dat
u de controle verliest: Houd het handvat
droog, schoon en vrij van olie en vet.
–
Er is een terugslag wanneer de nagel wordt
afgevuurd. Houd uw hoofd niet direct boven
de schiethamer wanneer deze een nagel
afvuurt, en begin met een lage schietkracht,
zie hoofdstuk 4.3 „De schietkracht instellen“.
–
Zorg ervoor dat u stevig staat en
uw balans kunt houden, in het bijzonder
op verhogingen zoals verhoogde en/of
hellende, ongelijke of gladde werkplaatsen.
–
De schiethamer mag niet op een ladder
gebruikt worden.
–
De schiethamer mag niet gebruikt worden
om dozen of kratten te vergrendelen.
–
De schiethamer mag niet gebruikt worden
om transportsloten aan voertuigen of
wagons te bevestigen.
Betekenis
Gevaar met hoog risiconiveau,
wat kan resulteren in een dodelijk
GEVAAR
ongeluk of ernstig letsel als het
niet wordt vermeden.
Gevaar met gemiddeld
WAARrisiconiveau, wat kan resulteren
SCHUWING in een dodelijk ongeluk of ernstig
letsel als het niet wordt vermeden.
Gevaar met laag risiconiveau, wat
LET OP
kan resulteren in licht of ernstig
letsel als het niet wordt vermeden.
Gevaar dat kan resulteren in
schade aan het apparaat of
NB
apparatuur in de nabije omgeving
als het niet wordt vermeden.
1.4 Persoonlijke
beschermingsmiddelen
Losse kleding, sieraden, vallende objecten,
geluid en soortgelijke gevaren kunnen een
gevaarlijke situatie opleveren voor personen.
Personen die het apparaat gebruiken en
personen die zich in de buurt van het apparaat
bevinden, moeten altijd geschikte persoonlijke
beschermingsmiddelen dragen:
Geschikte veiligheidshelm: beschermt
het hoofd tegen vallende objecten
Veiligheidsbril: beschermt de ogen
tegen rondvliegende objecten, zoals
splinters en stof
Gehoorbescherming: beschermt de
oren tegen overmatig geluid
Geschikte gezichtsbeschermer:
Bescherm ogen en gezicht tegen
rondvliegende objecten, zoals splinters.
89
Nederlands
Wanneer nagels in het materiaal worden
afgevuurd, kunnen ze in meerdere stukken
breken en ernstig letsel veroorzaken.
Eigendomsschade:
–
Schiet geen nagels in materialen die zijn
gelast of zijn bewerkt met een lasbrander.
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de
schietkracht te hoog staat ingesteld. Wanneer
de schietnagel wordt afgevuurd in materialen
die te zacht, te dun of te hard zijn. Wanneer
nagels andere nagels raken. Wanneer u in
vooraf geboorde gaten schiet zonder geschikte
geleider.
–
Gebruik de schiethamer of patronen niet
in de regen of een omgeving met hoge
luchtvochtigheid.
–
Gebruik de schiethamer alleen buitenshuis
of in goed geventileerde ruimtes.
–
Gebruik de schiethamer niet met een leeg
magazijn.
–
Sla de schiethamer alleen op in droge en
vorstvrije ruimtes.
–
Houd een minimale afstand van randen,
uiteinden en hoeken, zie hoofdstuk 4.1
„Minimale afstanden tijdens afvuren van
schietnagels“.
–
Houd een minimale afstand van 75 mm
tussen gescheurde of afgebroken stukken
beton.
–
Bepaal de geschikte schietkracht door een
testprocedure uit te voeren, zie hoofdstuk
4.3 „De schietkracht instellen“.
–
Gebruik een splinterscherm. Dit vermindert
het risico op afketsende schietnagels
–
U mag de schiethamer niet
gebruiken als er mensen aan
de andere kant staan.
–
Houd de schiethamer stevig
vast en houd het met een
hoek van 90° tegen het
oppervlak.
Bescherming van personen:
–
Plaats het patroon met de schietnagels
pas op de werkplek in het apparaat om
incidenteel afvuren te voorkomen, wat de
gebruiker en/of omstanders kan verwonden.
–
Houd nooit uw hand of andere
lichaamsdelen voor de loop.
–
Richt de loop nooit op andere personen.
–
Neem een werkpauze wanneer u zich stijf
of erg warm of koud voelt, of als u een
tintelend gevoel in uw vingers/armen voelt.
Raadpleeg een dokter als dit gevoel zich
herhaalt.
90
Stop onmiddellijk met werken:
–
In het geval er opeens veel warmte wordt
opgewekt.
–
Als schroeven of andere onderdelen
loszitten of van het apparaat zijn gevallen.
1.6 Afvoer
NB Ongebruikte patronen (munitie die niet is
afgegaan of blindgangers) moeten worden
verzameld en worden opgeslagen tot ze door
een specialistisch bedrijf kunnen worden
afgevoerd. Volg de lokale regelgeving met
betrekking tot de afvoer van technisch
apparatuur om het milieu te beschermen.
Nederlands
2
Apparaat overzicht
2.3 Magazijn en enkel-schot
hulpstuk
2.1 Levering
 Schroef het magazijn (A) op de
Controleer de levering nadat u de schiethamer
ontvangt. Vermeld ontbrekende of beschadigde
onderdelen bij uw specialistische dealer.
zuigergeleider tot u de eerste „klik“ hoort
- draai het daarna nog één keer. Draai het
enkel-schot hulpstuk (B) aan tot het stopt.
Levering:
–
Kruitschiethamer
–
Instructiehandleiding
–
Ronde borstels, 3 stuks, klein, middel, groot
–
Nylon borstel
–
Enkel-schot hulpstuk
–
Splinterscherm magazijn
–
Splinterscherm enkel-schot
A
B
2.2 Individuele onderdelen en
benamingen
1
3
2.4 Patronen
2
Patronen zijn voorzien van een kleurcode
overeenkomstig de sterkte van het patroon.
Alleen de „gele“ (middelmatige sterkte) en
„rode“ (zeer hoge sterkte) codes mogen op
last van de fabrikant van het apparaat gebruikt
worden met de P3X schiethamer.
5
4
7
6
1
Zuigergeleider
5
Zuiger
2
Schiethamer
6
Magazijn
3
Zuigerveer
7
4
Isolatiering
Enkel-schot
hulpstuk
Art.Nr.
Type
DDF1220100
DDF1220200
geel, 0,25 cal. (6.3/10)
rood, 0,25 cal. (6.3/10)
91
Nederlands
3
2.5 Schietnagels
Alleen de schietnagels die door de fabrikant
van het apparaat worden geproduceerd mogen
gebruikt worden met de P3X schiethamer.
Veer:
Voordat u het apparaat
gebruikt
WAARSCHUWING
Ernstig letsel door onjuist gebruik
 Magazijn: gebruik geen schietnagels
die langer zijn dan 60 mm.
 Enkel-schot hulpstuk: gebruik geen
Art.Nr.
Type
DDF2230000
P3X rubberen veer
schietnagels die langer zijn dan
76 mm.
 Gebruik alleen schietnagels en
Order aantallen:
–
500 kopnagels (incl. 1 veer)
–
2500 kopnagels (incl. 5 veren)
500 + 1
2500 +
patronen die zijn geproduceerd door
de fabrikant van het apparaat.
3.1 Gebruik met magazijn
5
 Druk op de vergrendelknop van de
magazijnbehuizing (1) en open de
magazijnbehuizing (2).
Art.Nr.
DDF3440000
DDF3440050
DDF3440100
DDF3440150
DDF3440200
mm
15
20
25
30
35
mm
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
mm
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
2
1
Order aantallen:
–
300 kopnagels (incl. 1 veer)
–
1500 kopnagels (incl. 5 veren)
300 + 1
1500 +
 Plaats de nagelstrip in het magazijn (1).
5
 Sluit de magazijnbehuizing (2) (klikt op zijn
plaats).
Art.Nr.
mm mm
DDF3440250
40
8,6
DDF3440300
50
8,6
DDF3440350
60
8,6
Kijk voor extra accessoires a.u.b. in de
catalogus.
Aan veranderingen onderhevig.
92
mm
3,7
3,7
3,7
1
2
Nederlands
3.2 Gebruik met het enkel-schot
hulpstuk
NB Forceer de schietnagel niet in het hulpstuk.
Als de schietnagel niet handmatig kan worden
ingevoerd, is het mogelijk beschadigd of niet
geschikt voor de schiethamer, zie hoofdstuk
2.5 „Schietnagels“ en hoofdstuk 6 „Technische
gegevens“.
 Geleid de schietnagel in het enkel-schot
3.4 Een patroon plaatsen
WAARSCHUWING
Ernstig letsel door incidenteel afgaan
 Druk de loop van de schiethamer
niet tegen uw hand of een ander
deel van uw lichaam, en richt het
nooit op andere personen.
 Houd uw vinger uit de buurt van de
trekker.
hulpstuk.
 Druk op de vergrendelknop (boven op het
apparaat) en open het deksel.
3.3 Dagelijkse werkingstest
De vergrendelbare onderdelen en het
ontstekingsmechanisme moeten ongehinderd
werken, en moeten daarom geïnspecteerd
worden voordat de schiethamer wordt gebruikt.
Er moeten schietnagels in het magazijn
aanwezig zijn voor deze werkingstest.
 Plaats het patroon nauwkeurig in de
geleider.
 Sluit het deksel met uw handen (klikt op zijn
plaats).
 Zorg ervoor dat er geen patroon in de
schiethamer zit.
 Druk de schiethamer tegen een
werkoppervlak en druk een aantal keer op
de trekker.
93
Nederlands
4
Bediening
4.3 De schietkracht instellen
Volg de veiligheidsinstructies, zie hoofdstuk 1.5
„Apparaat en bedrijfsveiligheid“.
4.1 Minimale afstanden tijdens
afvuren van schietnagels
Schietnagels
Afstand tot
de randen
Afstand
tussen
elkaar
Beton,
Metselwerk Gewapend
beton
5 cm
10x
Diameter
van de
nagelschacht
5 cm
10x
Diameter
van de
nagelschacht
Staal
3x
Diameter
van de
nagelschacht
5x
Diameter
van de
nagelschacht
4.2 Minimale dikte van de
ondergrond
Ernstig letsel door te diepe penetratie
van de schietnagel
 Als het apparaat niet onmiddellijk
schiet nadat de trekker wordt
ingedrukt, houd de schiethamer dan
nog ten minste 30 seconden tegen
het materiaal gedrukt.
 Voer een test procedure uit met
de laagst toegestane patroon en
schietkracht.
 Als de schietnagel het materiaal
niet diep genoeg penetreert: Voer
langzaam de schietkracht op.
 Als de schietnagel zelfs met de
hoogste schietkracht het materiaal
niet diep genoeg penetreert:
Plaats een patroon met een hoger
schietkracht niveau en herhaal
dezelfde testprocedure - start weer
met de laagste schietkracht.
 De schietkracht instellen met de draaischijf:
Metselwerk en beton:
De dikte van het metselwerk of beton moet ten
minste gelijk zijn aan drie keer de penetratie
diepte [L] van de schietnagel, maar in elk geval
altijd ten minste 10 cm.
L
3xL
>10 cm
Staal:
Het staal moet ten minste 3 mm dik zijn.
94
WAARSCHUWING
Hoger: draai in de richting van „+“
Lager: draai in de richting van „-“.
Nederlands
4.4 De schiethamer gebruiken
WAARSCHUWING
Ernstig letsel door incidenteel afgaan
 Houd uw vingers altijd uit de buurt
van de trekker als de schiethamer
niet naar het materiaal is gericht.
 Bepaal de geschikte schietkracht
door de testprocedure uit te voeren,
zie hoofdstuk 4.3 „De schietkracht
instellen“.
 Als het patroon niet onmiddellijk
schiet nadat de trekker wordt
ingedrukt, houd de schiethamer dan
nog ten minste 30 seconden tegen
het materiaal gedrukt.
 Voor elke werkplaatsverandering:
Verwijder het patroon en draag
de schiethamer met de loop naar
beneden gericht.
5
Inspectie en reiniging
Schiethamers moeten na elk gebruik worden
gereinigd om opgehoopt koolstof te verwijderen
(door de ontvlamde gassen).
WAARSCHUWING
Ernstig letsel door incidenteel afgaan
 Verwijder het patroon.
 Verwijder de schietnagel uit het
magazijn of het enkel-schot hulpstuk.
LET OP
Warme oppervlakken
 Laat de schiethamer afkoelen.
5.1 De schiethamer demonteren
 Schroef het magazijn (A) of enkel-schot
hulpstuk (B) los.
 Als u klaar bent met de
werkzaamheden: verwijder eerst het
patroon en daarna de schietnagel.
Berg de kruitschiethamer op in de
vergrendelde gereedschapskist
en bewaar de patroonstrips op
een veilige plaats - bewaar beide
componenten gescheiden van
elkaar.
A
B
Schietnagels afvuren:
 Houd de schiethamer stevig vast met
beide handen (zie afbeelding) en druk de
loop tegen het materiaal dat moet worden
bevestigd (hoek van 90°, apparaat naar
voren gericht) (1).
 Verwijder de zuiger met de isolatiering en
de veer.
 Druk op de trekker (2).
2
1
90°
95
Nederlands
 Druk de zuigergeleider in het reservoir van
1
het apparaat (1) en schroef het los (2).
1
2
2
3
5.2 De interne onderdelen van het
apparaat controleren
Controleer de interne onderdelen van het
apparaat overeenkomstig de volgende tabel.
Vervang versleten onderdelen.
Slijtend onderdeel
Zuigerveer
Sluitring
Zuiger
Inspectie
Lengte (ten minste
161 mm)
Staat (scheuren,
algemene slijtage)
Dikte (ten minste 4 mm)
Staat (scheuren,
algemene slijtage)
Splinters en schade
5.4 De schiethamer assembleren
Let goed op de positie van de groef als u de
zuigergeleider invoert.
 Druk de zuigergeleider in het reservoir (1)
en schroef het goed vast (2).
 Steek de zuiger met de sluitring en de veer
in de zuigergeleider.
 Schroef het magazijn of het enkel-schot
hulpstuk op de zuigergeleider tot u de eerste
„klik“ hoort - draai het daarna nog één keer.
(Draai het enkel-schot hulpstuk aan tot het
stopt.)
5.3 De interne onderdelen van het
apparaat reinigen
 Reinig de buitenkant van de zuigergeleider
met een staalborstel (1).
 Reinig de binnenkant van de zuigergeleider
en het reservoir met een ronde staalborstel
(2).
 Reinig de zuiger met een staalborstel (3).
96
1
2
Nederlands
5.5 De behuizing reinigen
7
NB Schade aan de behuizing: Gebruik
geen thinner, oplosmiddelen, olie, etc. voor
reinigingsdoeleinden.
Voer alleen probleemoplossingen uit die hier
staan aangegeven.
–
Reinig de schiethamer met droge doeken.
–
Reinig de gereedschapskist met droge
doeken en perslucht.
Probleemoplossing
De schiethamer mag alleen worden
onderhouden en gerepareerd door
geautoriseerde specialistische werkplaatsen.
Patroon schiet niet:
6
Technische gegevens
Type P3X
Categorie
Lengte met enkelschot hulpstuk
Lengte met magazijn
Gewicht met enkelschot hulpstuk
Gewicht met magazijn
Magazijncapaciteit
Schietkrachtniveaus
Geluidsniveau*
Geluidsdrukniveau*
Trillingen*
Bouwjaar
Indirect afvuren, lage
snelheid
430 mm
Oorzaak
Oplossing
Loop niet hard genoeg
tegen het oppervlak
gedrukt
Druk de loop harder
tegen het oppervlak
Patroon draaide niet
455 mm
2,8 kg
3,2 kg
10 nagels
Geel (4), rood (6)
LWA 96 dB
LpA (werkplek) 94 dB
LpA (max.) 135 dB
< 2,5 m/s²
2013
Patroon storing
Schiethamer defect
Type
Lengte (magazijn)
Lengte (enkel-schot)
8,6 mm kopnagels
15 mm tot 60 mm
tot 76 mm
Oorzaak
Vuil in de loop of
zuigergeleider
Gebogen loop
Patronen
Kaliber
Type
Schietkrachtniveaus
0,25
Type 10 patronen
(6.3/10)
Geel (4), rood (6)
*Waarden kunnen variëren: De werkomgeving,
werkstukondersteuning, het werkstuk, de
hoeveelheid druk op het werkstuk etc.
beïnvloeden de geluidsproductie tijdens gebruik
en het effect van trillingen op het object.
Verwijder het vuil
Plaats een nieuw
patroon
Laat de schiethamer
repareren door een
geautoriseerde
specialistische
werkplaats
Loop of zuiger geblokkeerd:
Schiethamer oververhit
Schietnagels
Controleer de
transportvergrendeling.
Oplossing
Laat de schiethamer
afkoelen
Zie hoofdstuk 5
„Inspectie en reiniging“
Laat de schiethamer
repareren door een
geautoriseerde
specialistische
werkplaats
Verboden of
niet-geautoriseerde
nagels in het magazijn
of het enkel-schot
hulpstuk
Zie hoofdstuk 2.5
„Schietnagels“
en hoofdstuk 6
„Technische gegevens
Schiethamer defect
Laat de schiethamer
repareren door een
geautoriseerde
specialistische
werkplaats
Aan technische veranderingen onderhevig.
97
Nederlands
Prestaties zwak of wisselend:
Oorzaak
Oplossing
De loop is stevig tegen het oppervlak
gedrukt, maar de schietnagels worden niet
afgevuurd als ik de trekker overhaal:
Interne onderdelen zijn Zie hoofdstuk 5
vies of versleten
„Inspectie en reiniging“
Oorzaak
Oplossing
De loop kan alleen met veel kracht tegen het
oppervlak worden gedrukt:
Loop niet hard genoeg
tegen het oppervlak
gedrukt
Druk de loop harder
tegen het oppervlak
Oorzaak
Oplossing
Vuil in de loop of
zuigergeleider
Zie hoofdstuk 5
Interne onderdelen zijn „Inspectie en reiniging“
vies of versleten
Laat de schiethamer
repareren door een
Gebogen loop
geautoriseerde
specialistische
werkplaats
Magazijnbehuizing sluit niet:
Oorzaak
Oplossing
Er zitten meer dan 10
nagels in het magazijn
Vuil in het magazijn
Verwijder de
schietnagels
Verwijder het vuil
Zie hoofdstuk 2.5
„Schietnagels“
en hoofdstuk 6
„Technische gegevens
Verboden of
niet-geautoriseerde
nagels in het magazijn
Slechte invoer van schietnagels (magazijn):
Oorzaak
Oplossing
Vuil in het magazijn
Versleten
veermechanisme in het
magazijn
Interne onderdelen zijn
vies of versleten
Reinig het magazijn
98
Vervang het magazijn
Zie hoofdstuk 5
„Inspectie en reiniging“
Verboden of
niet-geautoriseerde
nagels in het magazijn
Het magazijn is niet
volledig ingevoerd
Vuil in de loop of
zuigergeleider
Schiethamer defect
Zie hoofdstuk 2.5
„Schietnagels“
en hoofdstuk 6
„Technische gegevens
Zie hoofdstuk 2.3
„Magazijn en enkelschot hulpstuk“
Zie hoofdstuk 5
„Inspectie en reiniging“
Laat de schiethamer
repareren door een
geautoriseerde
specialistische
werkplaats
De schietnagels penetreren niet diep
genoeg in het materiaal:
Oorzaak
Oplossing
De schietkracht is te
laag
De schietnagel is te
lang
Het te bevestigen
materiaal is te hard
Zie hoofdstuk 4.3 „De
schietkracht instellen“
Gebruik een
schietnagel die
overeenkomt met het te
bevestigen materiaal
Richt de schiethamer
De schietnagel raakt
ergens anders
een hard object in het
Test de schiethamer
te bevestigen materiaal,
ergens anders op het
zoals nagels
materiaal
Laat de schiethamer
onderhouden/
De schiethamer heeft
repareren door een
onderhoud nodig
geautoriseerde
specialistische
werkplaats
Nederlands
De schietnagels penetreren te diep in het
materiaal:
Oorzaak
Oplossing
De schietkracht is te
Zie hoofdstuk 4.3 „De
hoog
schietkracht instellen“
De schietnagel is te kort Gebruik een schietnagel
die overeenkomt met
Het materiaal is te zacht
het materiaal
Test de schiethamer
ergens anders op het
De schietnagel raakt
materiaal
lege ruimtes of zachte
Test de schiethamer
delen van het materiaal
op een ander soort
materiaal
8
Garantie
DEWALT vertrouwt erop dat de kwaliteit van
zijn producten goed is en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling, en op geen enkele wijze prejudicieel,
op uw contractuele rechten als professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als privé
niet-professionele gebruiker. De garantie
is geldig in de gebieden van de Lidstaten
van de Europese Unie en het Europese
Vrijhandelsgebied.
Neem als u aanspraak wilt maken op de
garantie contact op met uw verkoper, of kijk
in de DEWALT-catalogus waar zich bij u in de
buurt een DEWALT-servicemonteur bevindt,
of neem contact op met het DEWALT-kantoor
in uw woonplaats, op het adres dat in deze
handleiding staat vermeld. Er is een lijst van
officiële DEWALT-servicemonteurs en volledige
details over onze after-sales beschikbaar op
Internet op: www.2helpU.com.
9
Conformiteitsverklaring
In overeenstemming met richtlijn
2006/42/EG
Product:
Type:
Schiethamer
DEWALT DDF213000
Het product voldoet aan de bepalingen
van machinerichtlijn 2006/42/EG en de
geharmoniseerde EN 15895 standaard.
Ondergetekende is verantwoordelijk voor het
opstellen van de technische documentatie en
dient deze verklaring in namens DEWALT.
Neem voor meer informatie a.u.b. contact op
met DEWALT op het volgende adres. Kijk voor
meer adressen op de achterkant van deze
instructiehandleiding.
ÉÉN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE
Als uw DEWALT-product binnen 12 maanden na
de datum van aankoop in het ongerede raakt
ten gevolge van ondeugdelijke materialen of
ondeugdelijke constructie, garandeert DEWALT
vervanging van alle defecte onderdelen of – te
onzer beoordeling – kosteloze vervanging van
het apparaat, mits:
–
Het product niet is misbruikt;
–
Er niet door onbevoegde personen is
geprobeerd reparaties uit te voeren;
–
Een aankoopbewijs wordt overlegd;
–
Het product compleet wordt geretourneerd
met alle originele componenten.
Colin Earl
Idstein, 22. april 2014
Vice President HTF
Construction and DIY Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Duitsland
Normaal slijtende onderdelen vallen niet onder
de garantie. Deze onderdelen zijn: zuiger,
zuigerveer en rubberen stootranden.
99
Nederlands
10 C.I.P.
Goedkeuringsbevestiging
De DEWALT P3X is een typegoedgekeurd en
systeemgetest apparaat. Het vierkante symbool
bevat het geregistreerde goedkeuringsnummer
„PTB S 823“. Hiermee garandeert DEWALT dat
het apparaat voldoet aan het goedgekeurde
type.
Ontoelaatbare defecten die worden
gedetecteerd tijdens gebruik, moeten
worden gerapporteerd bij zowel de instantie
verantwoordelijk voor de goedkeuring (PTB
Braunschweig) als de Permanent International
Commission (Permanent International
Commission, Avenue de la Renaissance 30,
B-1000 Brussel, België).
De goedkeuringsbevestiging van de technische
eenheid, die bestaat uit het typegoedgekeurde
apparaat en het gespecificeerde patroon
in een magazijn, is gedocumenteerd in de
systeemgoedkeuring. De testcertificaatnummers
van de respectievelijke systeemgoedkeuringen
staan in de volgende tabel:
DEWALT magazijn
patroonstrip
voor P3X
DEWALT 6.3/10
(.25 cal.), geel
DEWALT 6.3/10
(.25 cal.), rood
100
PTB
Testcertificaatnummer
van de systeem
goedkeuring
PTB Sy 823 DW 14
PTB Sy 824 DW 16
Norsk
P3X KRUTTDREVET VERKTØY®
DDF2130000
Innholdsfortegnelse
1
Sikkerhetsinformasjon ...................................................................................102
1.1 Tiltenkt bruk ............................................................................................102
1.2 Sikkerhetsetiketter på enheten ...............................................................102
1.3 Advarsler i denne bruksanvisningen .......................................................103
1.4 Verneutstyr ..............................................................................................103
1.5 Sikkerhet ved enheten og ved bruk ........................................................103
1.6 Avfallshåndtering ....................................................................................104
2
Oversikt over enheten ....................................................................................104
2.1 Leveransens omfang ..............................................................................104
2.2 Individuelle deler og betegnelser ............................................................105
2.3 Magasin og ett-skudds feste ...................................................................105
2.4 Patroner ..................................................................................................105
2.5 Spiker ......................................................................................................105
3
Før du bruker enheten ....................................................................................106
3.1 Bruk av magasin .....................................................................................106
3.2 Bruk med ett-skudds feste ......................................................................106
3.3 Daglig fuksjonstest ..................................................................................106
3.4 Innsetting av en patron ...........................................................................107
4
Bruk ..................................................................................................................107
4.1 Minimumsavstander når du skyter spiker ...............................................107
4.2 Minimumstykkelse av underflater............................................................107
4.3 Innstilling av skuddstyrke ........................................................................108
4.4 Bruk av spikerpistolverktøyet ..................................................................108
5
Inspeksjon og rengjøring ...............................................................................109
5.1 Demontering av spikerpistolverktøyet .....................................................109
5.2 Sjekk av de innvendige delene av enheten ............................................109
5.3 Rengjøring av de innvendige delene av enheten ................................... 110
5.4 Hvordan sette sammen spikerpistolverktøyet ......................................... 110
5.5 Rengjøring av de ytre overflatene av enheten ........................................ 110
6
Teknisk data..................................................................................................... 111
7
Feilsøking ........................................................................................................ 111
8
Garanti.............................................................................................................. 113
9
Samsvarserklæring ......................................................................................... 113
10
C.I.P. Bekreftelsesgodkjenning ...................................................................... 114
101
Norsk
1
Sikkerhetsinformasjon
Vennligst les sikkerhetsinformasjonen
nøye for å forsikre deg om sikker
og riktig bruk av enheten. Behold
bruksanvisningen helt til du har gjort deg
av med produktet.
1.1 Tiltenkt bruk
Dette kruttdrevne verktøyet er ment for driving av
spikere og skal brukes i henhold til informasjonen
i denne bruksanvisningen. Spikerpistoler er
ikke leketøy og krever forsvarlig, ansvarsfull og
forsiktig håndtering.
Spikerpistoler er tiltenkt profesjonell bruk og er
underlagt visse lovbestemmelser.
Ansvaret til arbeidsgiveren er for eksempel:
–
Produsentens anbefalte intervaller for
rutinemessig ettersyn og vedlikehold:
hvert 2. år, men ikke senere enn hver
3000 spikere, så fremt ikke kortere intervaller
er lovpålagt.
–
Reparasjoner skal gjøres på autoriserte
tekniske verksteder.
–
Oppsamling og sikker avfallshåndtering av
feilskutt ammunisjon.
–
Sikker oppbevaring av det kruttdrevne
verktøyet (i verktøykassen som følger med)
og patronremsene (separert fra hverandre).
–
For klargjøring og sikker bruk av verneutstyr,
se kapittel 1.4 "Verneutstyr"
Spikerpistolen skal brukes av personer over
18 år, eller av lærlinger over 16 år i nærvær av
en instruktør. Personer som bruker spikerpistolen
må ikke være under påvirkning av alkohol,
medikamenter eller narkotika.
Egnede materialer til bruk som fundament er for
eksempel:
–
Betong med normal styrke
–
Stål
Materialer som er uegnet og ikke skal brukes
som fundament er for eksempel:
–
Materialer som er for myke eller for tynne
–
Materialer som er for sprø, som for eksempel
glass eller keramikk
–
Materialer som er for harde som for
eksempel herdet stål
102
–
Hull-tegl murverk, perforert tegl murverk
–
Støpejern, plastikk, marmor, gipsplater.
Feilbruk, misbruk eller "lek" med verktøyet
kan føre til personskade med dødelig utfall og
materielle skader. Dette inkluderer særlig
–
Overstyring av sikkerhetsmekanismene
–
Misbruk av enheten ved å bruke den som et
våpen
–
Misbruk av enheten ved å bruke den som en
hammer eller et lignende verktøy
–
Bruk aldri patronene i et våpen eller prøv
å åpne dem.
Du kan bare bruke patronremser og spiker som
er produsert av fabrikanten av det kruttdrevne
verktøyet, se kapittel 2.4 ”Patroner” og kapittel
2.5 ”Spiker”.
Andre bruksområder og bruksmåter, endringer
av apparatet, tillegg til apparatet eller endringer,
eller vedlikehold/reparasjoner utført av deg selv
kan reduseres sikkerheten, påliteligheten og
korrekt funksjon av apparatet i vesentlig grad, og
vil gjøre all garanti ugyldig.
1.2 Sikkerhetsetiketter på enheten
Enheten kan kun brukes hvis
sikkerhetsetikettene på spikerpistolen både er
fullstendige og lesbare.
Les bruksanvisningen før du bruker
enheten
Bruk vernebriller
Bruk hørselsvern
Bruk hjelm
Norsk
1.3 Advarsler i denne
bruksanvisningen
1.5 Sikkerhet ved enheten og ved
bruk
Risikonivået som er forbundet med enkelte farer
er identifisert ved signalord:
Spikerpistolen kan forårsake alvorlig
personskade hvis den ikke blir håndtert riktig.
Signalord
–
Fare for eksplosjon: Aldri åpne eller ødelegg
patroner. Kast ikke patroner i åpen ild.
–
Ikke utsett spikerpistolen og patroner for
høye temperaturer, for eksempel direkte
sollys.
–
Aldri plasser eller lagre det kruttdrevne
verktøyet eller patronremser nær varmekilder
som f.eks. ovner eller varmeapparater.
–
Bruk kun spikerpistolen utendørs eller
i områder som har god ventilasjon.
–
Oppbevar det kruttdrevne verktøyet (uladd)
i den låste verktøykassen og patronremsene
(adskilt fra hverandre) trygt og utenfor
rekkevidde for voksne og barn.
–
Bruk kun spikerpistolen hvis den er i god
stand og har blitt vedlikeholdt riktig.
–
Når enheten ikke er i bruk, arbeidsstedet
blir endret, under transport, i tilfeller med
tilstopping og under vedlikehold: Hold
fingrene bort fra avtrekkeren, fjern magasinet
og patronen.
Vernehjelm: beskytter hodet mot
fallende objekter
–
Vernebriller: beskytter øynene mot
flyvende objekter som splinter og støv
Glatte håndtak kan føre til at du mister
kontroll over verktøyet: Hold håndtaket tørt,
rent og fritt for olje og fett.
–
Det er rekyl når spikerpistolen blir avfyrt. Ikke
hold hodet ditt direkte over spikerpistolen når
du skyter, og start med en lav skytestyrke, se
kapittel 4.3 "Innstilling av skuddstyrke".
–
Forsikre deg om at du står sikkert og holder
balansen, spesielt på stillaser så vel som
høye og/eller skrå, ujevne eller glatte
arbeidssteder.
–
Spikerpistolen kan ikke brukes på stiger.
–
Spikerpistolen kan ikke brukes til å lukke
bokser eller kasser.
–
Spikerpistolen kan ikke brukes til å feste
transportlåser til kjøretøy og vogner.
Betydning
Farer med høyt risikonivå som
FARE
vil resultere i dødsfall eller
personskade hvis den ikke unngås.
Fare med et medium risikonivå
ADVARSEL som kan resultere i dødfall eller
personskade hvis den ikke unngås.
Fare med et lavt risikonivå
FORSIKTIG som kan resultere i moderat
personskade hvis den ikke unngås.
Fare som kan føre til at enheten
MERK
eller utstyr i nærheten blir skadet
hvis den ikke unngås.
1.4 Verneutstyr
Løse klær, smykker, fallende objekter, støy og
lignende farer kan utgjøre fare for personer.
Personer som skal bruke enheten og må
være i nærheten av enheten må bruke egnet
verneutstyr:
Hørselsvern: beskytter ørene mot støy
Splintbeskyttelse som beskytter mot
splinter
103
Norsk
Når spiker skytes inn i materialer kan de
brekke i flere deler og dermed forårsake
alvorlig personskade.
Dette kan for eksempel oppstå når skuddstyrken
er satt for høyt. Når spiker blir skutt inn
i materialer som er for myke, for tynne eller for
harde. Når spiker treffer andre spiker. Når spiker
blir avfyrt i hull som er boret på forhånd uten
riktig styring.
–
Hold en minimumsdistanse til kanter,
grenser og hjørner, se kapittel 4.1
"Minimumsavstander når du skyter spiker".
–
Hold en minimumsavstand på 75 mm til
sprukne eller flisete deler av betong.
–
Finn den passende skuddstyrken ved bruk
av testprosedyre, se kapittel 4.3 "Innstilling
av skuddstyrken".
–
Bruk en splintbeskyttelse. Dette reduserer
farene ved spiker som rikosjetterer.
–
Du kan ikke bruke
spikerpistolen når det er
personer på den andre siden.
–
Hold spikerpistolen hardt og
hold den i en 90° vinkel mot
overflaten.
Materielle skader:
–
Skyt ikke spiker inn i materialer som har
blitt sveiset eller har blitt arbeidet på med et
sveiseapparat.
–
Bruk ikke spikerpistolen eller patroner i regn
eller i veldig fuktige omgivelser.
–
Bruk kun spikerpistolen i områder som er
godt ventilert eller utendørs.
–
Ikke bruk spikerpistolen når magasinet er
tomt.
–
Oppbevar kun spikerpistolen i rom som er
tørre og frostsikre.
Stopp arbeidet umiddelbart:
–
I tilfeller hvor det genereres ekstrem varme.
–
Hvis skruer eller andre deler har blitt løse
eller falt av enheten.
1.6 Avfallshåndtering
MERK Patroner som ikke har blitt avfyrt (feilskutt
ammunisjon eller blindgjengere) må samles opp
og oppbevares sikkert til de kan avfallhåndteres
av et spesialfirma. Se lokale reguleringer som
omhandler avfallshåndtering av teknisk utstyr for
å beskytte miljøet.
2
Oversikt over enheten
2.1 Leveransens omfang
Beskyttelse av personer:
–
Sett kun inn patronen og skyt spiker på
arbeidsstasjonen for å unngå å avfyre ved
en feil, noe som kan føre til personskade på
brukeren og/eller tilskuere.
Kontroller alt er med i leveransen etter mottak
av spikerpistolen. Rapporter manglende eller
ødelagte deler til din spesialforhandler.
Leveransens omfang:
–
Hold aldri hånden din eller andre kroppsdeler
foran løpet.
–
Kruttdrevet verktøy
–
Bruksanvisning
–
Pek aldri løpet mot andre personer.
–
Runde børster, 3 deler, liten, medium, stor
–
Ta en pause i arbeidet dersom du føler deg
nummen, ekstremt varm eller kald, eller får
en prikkende følelse i fingrene/armene dine.
Oppsøk lege hvis dette gjentar seg.
–
Nylonbørste
–
Ett-skudds feste
–
Splintbeskyttelse magasin
–
Splintbeskyttelse enkeltskudd
104
Norsk
2.2 Individuelle deler og
betegnelser
1
3
2.4 Patroner
Patroner er fargekodet avhengig av styrken til
patronen. Kun den "gule" (medium styrke) og
den "røde" (veldig høy styrke) kan brukes i P3X
spikerpistolen.
2
5
4
7
6
Art.No.
Type
DDF1220100
DDF1220200
gul, 0,25 cal. 6,3, 10
rød, 0,25 cal. 6,3, 10
2.5 Spiker
Kun spiker som er produsert av fabrikanten av
enheten kan brukes i P3X spikerpistol.
Returfjær:
1
Stempelguide
5
Stempel
2
Spikerpistol
6
Magasin
3
Stempelreturfjær
7
Ett-skudds feste
4
Isoleringsring
Delenr.
Type
DDF2230000
P3X gummirekylfjær
Bestillingsenheter:
2.3 Magasin og ett-skudds feste
–
500 hodespiker (inkl. 1 returfjær)
 Skru magasinet (A) på stempelguiden til du
–
2500 hodespiker (inkl. 5 returfjærer)
hører et første "klikk" - og skru en gang til.
Skru på ett-skudds festet (B) til det fester.
A
B
500 + 1
2500 +
5
Delenr.
DDF3440000
DDF3440050
DDF3440100
DDF3440150
DDF3440200
mm
15
20
25
30
35
mm
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
mm
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
105
Norsk
Bestillingsenheter:
 Sett inn spikerremsen i magasinet (1).
–
300 hodespiker (inkl. 1 returfjær)
 Lukk magasinlokket (2) (det klikkes på
–
1500 hodespiker (inkl. 5 returfjærer)
300 + 1
1500 +
plass).
5
Art.No.
mm mm
DDF3440250
40
8,6
DDF3440300
50
8,6
DDF3440350
60
8,6
For tilbehør i tillegg til dette, se i katalogen.
mm
3,7
3,7
3,7
Med forbehold om endringer.
3
1
2
3.2 Bruk med ett-skudds feste
Før du bruker enheten
Alvorlig personskade på grunn av feil
bruk
MERK Ikke tving spikeren inn i festet. Dersom
spikeren ikke kan settes inn for hånd, kan den
være skadet eller ikke passe til spikerpistolen,
se kapittel, se kapittel 2.5 "Spiker" og kapittel 6
"Tekniske data“.
 Magasin: bruk ikke spiker som er
 Styr spikeren inn i ett-skudds festet.
ADVARSEL
lenger en 60 mm.
 Ett-skudds feste: bruk ikke spiker
som er lenger en 76 mm.
 Bruk kun spiker og patroner som er
produsert av fabrikanten av enheten.
3.1 Bruk av magasin
 Press sikkerhetsknappen på magasinlokket
(1), og åpne magasinlokket (2).
2
1
3.3 Daglig fuksjonstest
Låsdelene og avfyringsmekanismen må
virke uhindret og trenger å inspiseres nøye
før du bruker spikerpistolen. Spiker må være
i magasinet for denne funksjonstesten.
 Forsikre deg om at det ikke er patron
i spikerpistolen.
 Press spikerpistolen til en arbeidsoverflate
og trekk av flere ganger.
106
Norsk
3.4 Innsetting av en patron
ADVARSEL
Alvorlig personskade som følge av
avfyring ved uhell
 Ikke press løpet på spikerpistolen
mot hånden din, mot andre
kroppsdeler og overflater eller pek
den mot andre personer.
 Hold fingeren din bort fra
4
Bruk
Se sikkerhetsinstruksjonene, se kapittel 1.5
"Sikkerhet ved enheten og ved bruk".
4.1 Minimumsavstander når du
skyter spiker
Spiker
Murverk
avtrekkeren.
 Press sikkerhetsknappen (toppsiden på
enheten) og åpne lokket.
betong,
forsterket
betong
Avstand til
kanter
5 cm
5 cm
Avstand
mellom
hver spiker
10x
diameter
av spikerskaftet
10x
diameter
av spikerskaftet
Stål
3x
diameter
av spikerskaftet
5x
diameter
av spikerskaftet
4.2 Minimumstykkelse av
underflater
Murverk og betong:
Tykkelsen på murverket eller betongen må være
minst lik tre ganger gjennomboringsdybden [L]
av spikeren, men minst 10 cm i alle tilfeller.
 Sett inn patronen nøyaktig inn i åpningen.
 Lukk lokket med hånden (det vil klikke på
plass).
L
3xL
>10 cm
Stål:
Stålet må minst ha 3mm tykkelse.
107
Norsk
4.3 Innstilling av skuddstyrke
4.4 Bruk av spikerpistolverktøyet
ADVARSEL
ADVARSEL
Alvorlig personskade som følge av
overgjennomboring av spikeren
Alvorlig personskade som følge av
avfyring ved uhell
 Skulle spikerpistolen ikke avfyre
 Hold alltid fingrene bort fra
umiddelbart etter å ha trekt av,
skal du presse spikerpistolen mot
materialet i minst 30 sekunder.
avtrekkeren hvis spikerpistolen ikke
er rettet mot materialet.
 Finn den passende skuddstyrken
 Gjennomfør et prøveskudd med
ved bruk av testprosedyre,
se kapittel 4.3 "Innstilling av
skuddstyrken".
svakeste patron og skuddstyrke.
 Hvis spikeren ikke borer langt
nok inn i materialet: Øk gradvis
skuddstyrken.
 Hvis patronen ikke avfyrer
umiddelbart etter å ha trykket på
avtrekkeren, hold spikerpistolen
presset mot materialet i minst
30 sekunder.
 Hvis spikeren ikke borer dypt nok inn
i materialet til tross for å ha satt den
på den høyeste skuddstyrken: Sett
inn en patron med en høyere styrke
og gjenta prøveskuddet - start med
den laveste skuddstyrken igjen.
 Innstilling av skuddstyrken på
 For hver endring av arbeidssted: Ta
ut patronen og bær spikerpistolen
med løpet pekende ned.
 Etter avsluttet arbeid: ta først ut
patronen og deretter spikeren.
Oppbevar spikerpistolen lagret
i verktøykassen og oppbevar
patronene på et sikkert sted - begge
delene skal oppbevares separat fra
hverandre.
justeringshjulet:
Øke: vri i „+“ retningen
Redusere: vri i „-“ retningen.
Avfyring av spiker:
 Grip spikerpistolen med begge hender (se
bilde) og skyv løpet mot materialet som skal
spikres (90° vinkel, apparatet peker ned) (1).
 Trekk av (2).
2
1
90°
108
Norsk
5
Inspeksjon og rengjøring
Spikerpistoler må rengjøres etter hver bruk
for å fjerne akkumulert sot (på grunn av
forbrenningsgasser).
 Press stempelet inn i mottaket på enheten
(1) og skru den løs (2).
1
ADVARSEL
Alvorlig personskade som følge av
avfyring ved uhell
 Fjern patronen.
2
 Ta ut spikeren fra magasinet eller fra
ett-skudds festet.
FORSIKTIG
Varme overflater
 La spikerpistolen få kjøle seg ned.
5.1 Demontering av
spikerpistolverktøyet
 Skru av magasinet (A) eller ett-skudds festet
(B).
5.2 Sjekk av de innvendige delene
av enheten
Sjekk de innvendige delene av enheten
i overensstemmelse med den følgende tabellen.
Skift ut slitte deler.
Slitasjedel
Stempelreturfjær
A
B
Isolasjonsring
Stempel
Inspeksjon
Lengde (minst 161 mm)
Tilstand (kutt, generell
slitasje)
Tykkelse (minst 4 mm)
Tilstand (kutt, generell
slitasje)
Splinter og skade
 Fjern stempelet med isolasjonsringen og
stempelreturfjæren.
109
Norsk
5.3 Rengjøring av de innvendige
delene av enheten
5.4 Hvordan sette sammen
spikerpistolverktøyet
 Rengjør stempelstyringen fra utsiden med en
Pass på posisjonen av sporet når du setter inn
stempelstyringen.
håndholdt ståltrådbørste (1).
 Rengjør stempelstyringen og holderen
på apparatet fra innsiden med en rund
ståltrådbørste (2).
 Trykk stempelstyringen inn i holderen (1) og
skru fast (2).
 Sett inn stempelet med isolasjonsringen og
stempelreturfjæren i stempelstyringen.
 Rengjør stempelet fra utsiden med en
håndholdt ståltrådbørste (3).
 Skru magasinet eller ett-skudds festet på
stempelstyringen til du hører første "klikk" og skru en gang til. (Skru til det stopper ved
bruk av ett-skudds festet.)
1
2
1
2
3
5.5 Rengjøring av de ytre
overflatene av enheten
MERK Skade på overflater: Ikke bruk tynnere,
løsemidler, bensin osv. til rengjøringsformål.
110
–
Rengjør spikerpistolen med tørre kluter.
–
Rengjør verktøykassen med tørre kluter og
komprimert luft.
Norsk
6
Teknisk data
7
Type P3X
Kategori
Lengde med
ett-skudds feste
Lengde med magasin
Vekt med ett-skudds
feste
Vekt med magasin
Magasinkapasitet
Styrkenivåer
Lydstyrkenivå*
Lydtrykknivå*
Vibrasjoner*
Produksjonsår
Indirekte avfyring, lav
hastighet
Feilsøking
Utfør kun feilsøkingstiltak som er spesifisert her.
Spikerpistolen skal kun håndteres og
vedlikeholdes av et autorisert spesialistverksted.
430 mm
Patroner avfyrer ikke:
455 mm
Årsak(er)
Tiltak
Løpet er ikke presset
hardt nok mot
overflaten
Press tønnen hardere
mot overflaten
2,8 kg
3,2 kg
10 spiker
Gul (4), rød (6)
LWA 96 dB
LpA (arbeidssted) 94 dB
LpA (maks.) 135 dB
< 2,5 m/s²
2013
Patronen roterte ikke
Funksjonsfeil ved
patronen
Sjekk transportlåsen
Fjern fremmedlegemer
Sett inn en ny patron
Få spikerpistolen
reparert hos
Spikerpistolen er defekt
et autorisert
spesialistverksted
Spiker
Type
Lengde (magasin)
Lengde (ett-skudd)
8,6 mm spiker
15 mm til 60 mm
opp til 76 mm
Patroner
Kaliber
Type
Styrkenivåer
0,25
Type 10 runde patroner
(6.3/10)
Gul (4), rød (6)
*Verdier kan variere: Arbeidsmiljø, støtte av
arbeidsstykket, kontaktkraft og annet påvirker
støyutviklingen og vibrasjonseffekten på objektet.
Med forbehold om tekniske endringer.
Tønnen eller stempelet er blokkert:
Årsak(er)
Tiltak
Spikerpistolen er
overopphetet
La spikerpistolen få
kjøle seg ned.
Se kapittel 5
Fremmedlegeme i løpet
„Inspeksjon og
eller stempelstyringen
rengjøring“
Få spikerpistolen
reparert hos
Løpet er bøyd
et autorisert
spesialistverksted
Forbudte eller ikke
Se kapittel 2.5 "Spiker"
godkjente spikere
og kapittel 6 "Teknisk
i magasinet eller
data"
ett-skudds feste.
Få spikerpistolen
reparert hos
Spikerpistolen er defekt
et autorisert
spesialistverksted
111
Norsk
Ytelse svak eller varierende:
Årsak(er)
Tiltak
Innvendige deler er
skitne eller slitte
Se kapittel 5
„Inspeksjon og
rengjøring“
Løpet kan bare presses mot overflaten med
mye styrke:
Årsak(er)
Tiltak
Fremmedlegeme i løpet
Se kapittel 5
eller stempelstyringen
„Inspeksjon og
Innvendige deler er
rengjøring“
skitne eller slitte
Få spikerpistolen
reparert hos
Løpet er bøyd
et autorisert
spesialistverksted
Magasinelokket lukker seg ikke:
Årsak(er)
Mer enn 10 spiker i et
magasin
Fremmedlegemer
i magasinet
Forbudt eller
uautoriserte spiker
i magasinet
Tiltak
Fjern spiker
Fjern fremmedlegemer
Se kapittel 2.5 "Spiker"
og kapittel 6 "Teknisk
data"
Dårlig mating av spiker (magasin):
Årsak(er)
Fremmedlegemer
i magasinet
Defekt
matefjærmekanisme
i magasinet
Innvendige deler er
skitne eller slitte
112
Tiltak
Rengjør magasinet
Bytt ut magasinet
Se kapittel 5
„Inspeksjon og
rengjøring“
Løpet er presset hardt mot overflaten, men
spiker blir ikke avfyrt når jeg trekker av:
Årsak(er)
Løpet er ikke presset
hardt nok mot
overflaten
Forbudt eller
uautoriserte spiker
i magasinet
Magasinet er ikke satt
inn skikkelig
Tiltak
Press tønnen hardere
mot overflaten
Se kapittel 2.5 "Spiker"
og kapittel 6 "Teknisk
data"
Se kapittel 2.3 "Magasin
og ett-skudds feste"
Se kapittel 5
Fremmedlegeme i løpet
„Inspeksjon og
eller stempelstyringen
rengjøring“
Få spikerpistolen
Spikerpistolen
reparert hos
er defekt
et autorisert
spesialistverksted
Spikerne trenger ikke dypt nok inn
i materialet som skal spikres:
Årsak(er)
Tiltak
Se kapittel 4.3
Skuddstyrken er for lav "Innstilling av
skuddstyrke"
Spikeren er for lang
Bruk en spiker som
passert til materialet
Materialet er for hardt
Sikt spikerpistolen et
Spikeren treffer et
hardt fremmedlegeme annet sted
i materialet, som f.eks. Test spikerpistolen et
gammel spiker
annet sted på materialet
Få spikerpistolen
Spikerpistolen
håndtert/ overhalt
må på service
hos et autorisert
spesialistverksted
Spikerne borer seg for langt inn i materialet:
Årsak(er)
Tiltak
Skuddstyrken
er for høy
Se kapittel 4.3
"Innstilling av
skuddstyrke"
Spikeren er for kort
Materialet er for mykt
bruk en spiker som
passer til materialet
Norsk
Årsak(er)
Tiltak
Spikeren treffer et
hull eller et mykt
fremmedlegeme
i materialet
Test spikerpistolen et
annet sted på materialet
Test spikerpistolen på et
annet materiale
8
Garanti
DEWALT er trygg på kvaliteten av sine produkter,
og tilbyr en enestående garanti for profesjonelle
brukere av produktet. Denne garantierklæringen
er i tillegg til og utelukker ikke noen av dine
kontraktsmessige rettigheter som profesjonell
bruker, eller lovbestemte rettigheter som privat
eller ikke-profesjonell bruker. Garantien er gyldig
innen landområdene til medlemslandene i EU og
i EØS.
9
Samsvarserklæring
I samsvar med Maskindirektivet
2006; 42; 90
Produkt:
Type
Spikerpistol
DEWALT DDF213000
Det navngitte produktet samsvarer med
reglene i maskindirektivet 2006/42/EU samt de
harmoniserte standardene EN 15895.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstilt
teknisk dokumentasjon og avgir denne
erklæringen på vegne av DEWALT.
For mer informasjon, kontakt DEWALT på den
følgende adressen: For adresser i tillegg til dette,
se baksiden på bruksanvisningen.
ET ÅRS FULL GARANTI
Dersom ditt DEWALT produkt er defekt som
følge av feil i materialer eller produksjon innen
12 måneder fra kjøpsdato, garanterer DEWALT
å skifte ut alle defekte deler uten kostnader –
eller etter vårt valg – skifte ut hele apparatet
forutsatt at:
–
Produktet ikke har blitt misbrukt:
–
Reparasjoner har blitt utført av uautoriserte
personer:
–
Kjøpsbevis kan fremvises:
–
Produktet returneres komplett med alle
originaldeler.
Colin Earl
Idstein, 22. April 2014
Visepresident HTF
Construction og DIY Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
Slitedeler faller ikke inn under garantiordningen.
Disse delene er: drivbladet, drivbladreturfjær og
gummidempere.
Hvis du vil fremme et krav, kontakt dit nærmeste
DEWALT serviceverksted i DEWALT katalogen,
eller kontakt ditt DEWALT kontor på adressen
som finnes i denne bruksanvisningen. En liste av
autoriserte DEWALT reparasjonsverksteder og
informasjon om vår ettersalg-støtte finner du på
internett under: www.2helpU.com.
113
Norsk
10 C.I.P.
Bekreftelsesgodkjenning
DEWALT P3X apparatet er typegodkjent
og systemtestet. Det firkantede
godkjenningssymbolet inneholder det registrerte
godkjenningsnummeret "PTB S 823". Med dette
garanterer DEWALT at apparatet samsvarer med
den godkjente typen.
Utillatelige defekter som oppdages under
bruk skal rapporteres til instansen ansvarlig
for godkjennelsen (Notified Body) (PTB
Braunschweig) og til "The Permanent
International Commission" (Permanent
International Commission, Avenue de la
Renaissance 30, B-1000 Brussels, Belgium).
Godkjenning av den teknisk enheten,
bestående av et typegodkjent verktøy og en
spesifisert patron i et magasin, er dokumentert
ved systemgodkjenning. Testsertifikatets
nummer vedrørende det tilhørende
godkjenningssystemet er gitt i følgende tabell:
DEWALT
patronremser
i magasin for P3X
DEWALT 6.3/10
(,25 cal.), gelb
DEWALT 6.3/10
(,25 cal.), rot
114
PTB
Testsertifikatnummer
for
systemgodkjennelse
PTB Sy 823 DW 14
PTB Sy 824 DW 16
Português
FERRAMENTA ELÉCTRICA P3X®
DDF2130000
Índice
1
Informações sobre segurança ....................................................................... 116
1.1 Uso pretendido ....................................................................................... 116
1.2 Etiquetas de segurança sobre o dispositivo ........................................... 117
1.3 Avisos indicados neste manual............................................................... 117
1.4 Equipamento de segurança .................................................................... 117
1.5 Segurança do dispositivo e do funcionamento ....................................... 117
1.6 Eliminação .............................................................................................. 119
2
Descrição geral do dispositivo ...................................................................... 119
2.1 Conteúdo ................................................................................................ 119
2.2 Peças individuais e designações ............................................................ 119
2.3 Carregador e acessório de disparo único ............................................... 119
2.4 Cartuchos................................................................................................120
2.5 Pregos.....................................................................................................120
3
Antes de utilizar o dispositivo .......................................................................121
3.1 Utilizar o carregador................................................................................121
3.2 Utilização com acessório de disparo único .............................................121
3.3 Teste de funcionamento diário ................................................................121
3.4 Inserir um cartucho .................................................................................122
4
Funcionamento ...............................................................................................122
4.1 Distâncias mínimas ao disparar pregos ..................................................122
4.2 Espessuras mínimas das superfícies secundárias .................................122
4.3 Definir a potência de disparo ..................................................................123
4.4 Utilizar a ferramenta para pregar pregos ................................................123
5
Inspecção e limpeza .......................................................................................124
5.1 Desmontar a ferramenta para pregar pregos .........................................124
5.2 Verificar as peças internas do dispositivo ...............................................125
5.3 Limpar as peças internas do dispositivo .................................................125
5.4 Montar a ferramenta para pregar pregos ................................................125
5.5 Limpar as superfícies do dispositivo .......................................................125
6
Dados técnicos................................................................................................126
7
Resolução de problemas................................................................................126
8
Garantia............................................................................................................128
9
Declaração de conformidade .........................................................................129
10
Confirmação de aprovação da C.I.P. .............................................................129
115
Português
1
Informações sobre
segurança
Leia as informações sobre segurança
com atenção para assegurar um funcionamento seguro e adequado do dispositivo. Guardar as instruções de funcionamento até o produto ser eliminado.
Materiais adequados para utilização como base,
por exemplo
–
Betão de resistência normal
–
Aço
Materiais não adequados e que não devem ser
utilizados como base, por exemplo:
–
Materiais demasiado macios ou finos
1.1 Uso pretendido
–
Materiais demasiado frágeis, como vidro ou
de cerâmica
As Ferramentas eléctricas são concebidas
para colocar pregos e devem ser utilizadas
de acordo com as instruções indicadas neste
manual do utilizador. As ferramentas para
pregar pregos não são "brinquedos" e requerem
um manuseamento prudente, responsável
e cuidadoso.
–
Materiais demasiado duros, como aço
endurecido
–
Alvenaria de blocos ocos, alvenaria de tijolo
perfurado
–
Ferro fundido, plástico, mármore, placas de
gesso.
As ferramentas para pregar pregos foram
concebidas para uso profissional e estão sujeitas
a determinadas provisões legais.
A aplicação indevida, utilização incorrecta ou
"inconsequente“ pode causar ferimentos mortais
e danos materiais graves. Isto inclui, em especial
Responsabilidades da entidade empregadora,
por exemplo:
–
A prioridade dos mecanismos de segurança
–
Utilização incorrecta do dispositivo como
"arma de fogo“
–
Utilização incorrecta do dispositivo como
martelo ou ferramenta semelhante
–
Nunca utilize os cartuchos em armas de fogo
nem tente abri-los.
–
Intervalos recomendados pelo fabricante
para inspecção e manutenção do fabricante:
de 2 em 2 anos, mas não superior a a cada
3 000 definições, a menos que estejam
indicados intervalos mais reduzidos por lei.
– As reparações devem ser efectuadas em
instalações técnicas autorizadas.
– Recolha e eliminação segura de "munições
falhadas“
– Armazenamento seguro das ferramentas
eléctricas (sem carga) na caixa de
ferramentas bloqueada nos cartuchos (de
maneira separada).
– Aprovisionamento e garantia de utilização
do equipamento de protecção, consulte
o capítulo 1.4 "Equipamento de segurança“
A pistola de rebitar só pode ser utilizada por
pessoas devidamente formadas com mais de
18 anos ou formandos com mais de 16 anos
e na presença de um supervisor responsável.
O utilizador nunca deve apresentar sinais de
fadiga ou estar sob a influência de álcool,
medicamentos ou drogas.
116
Só pode utilizar os cartuchos, os pregos e
os acessórios fornecidos pelo fabricante da
ferramenta eléctrica, consulte o capítulo 2.4
“Cartuchos“ e o capítulo 2.5 “Pregos“.
Outras aplicações e utilizações, assim
como modificações ao dispositivo, adições
ao dispositivo ou conversões, assim como
operações de manutenção e reparações
efectuadas pelo utilizador podem comprometer
a segurança, a fiabilidade e o funcionamento
correcto do dispositivo de forma significativa
e anular quaisquer reclamações da garantia.
Português
1.2 Etiquetas de segurança sobre
o dispositivo
O dispositivo só pode ser utilizado se todas as
etiquetas de segurança afixadas na ferramenta
para pregar pregos estiverem completas
e legíveis.
1.4 Equipamento de segurança
Roupa solta, jóias, queda de objectos, ruído
e perigos semelhantes podem representar
um perigo para as pessoas. As pessoas que
utilizem o dispositivo e têm de residir próximas
do dispositivo devem usar equipamento de
segurança pessoal adequado:
Leia o manual de instruções antes de
utilizar o dispositivo
Capacete de segurança adequado:
protege a cabeça contra queda de
objectos
Óculos de segurança: protege os olhos
contra objectos projectados, como
fragmentos e poeira
Use óculos de segurança
Use protecção auditiva
Protecção auricular: protege os
ouvidos contra excesso de ruído
Protecção facial adequada: Proteja
os olhos e o rosto de objectos
projectados, como lascas.
Use um capacete de segurança
1.3 Avisos indicados neste manual
O nível de risco associado a perigos específicos
está identificado por palavras-sinal:
Palavra-sinalSignificado
PERIGO
AVISO
ATENÇÃO
AVISO
Perigo com um nível elevado de
risco, que irá resultar na morte ou
em ferimentos graves, se não for
evitado.
Perigo com um nível médio de
risco, que pode resultar na morte
ou em ferimentos graves, se não
for evitado.
Perigo com um nível reduzido
de risco, que pode resultar em
ferimentos ligeiros ou moderados,
se não for evitado.
Perigo que pode causar danos no
dispositivo ou em equipamento
próximo, se não for evitado.
1.5 Segurança do dispositivo e do
funcionamento
As ferramentas para pregar pregos podem
causar ferimentos graves se forem utilizadas
incorrectamente.
–
Perigo de explosão: Nunca abra nem
danifique os cartuchos. Não deite os
cartuchos para dentro de fogueiras.
–
Não exponha a ferramenta para pregar
pregos e os cartuchos a temperaturas
elevadas, por exemplo, a luz solar directa.
–
Nunca coloque nem armazene a ferramenta
eléctrica e os cartuchos perto de fontes de
calor, como fornos ou aquecedores.
–
Utilize apenas a ferramenta para pregar
pregos em exteriores ou em áreas bem
ventiladas.
–
Mantenha a ferramenta eléctrica (sem
carga) no estojo de ferramentas fechado e
os cartuchos (separados entre si) afastada
de acesso não autorizado por adultos e
crianças.
–
Só deve utilizar a ferramenta para pregar
pregos se estiver em boas condições de
funcionamento e tiver sido devidamente
mantida.
117
Português
–
–
–
–
–
Determine a potência de disparo adequada
utilizando um procedimento de fixação
rápida de teste, consulte o capítulo 4.3
"Definir a potência de disparo“.
–
Se as pegas estiverem escorregadias,
isso pode dar origem a perda de controlo:
Mantenha a pega seca, limpa e sem óleo
e massa lubrificante.
Utilize um resguardo contra fragmentos. Isto
reduz os perigos inerentes ao recuo causado
pelo disparo de pregos
–
Há um retorno/coice quando o prego
é disparado. Não posicione a cabeça
directamente acima da ferramenta para
pregar pregos quando disparar um prego
e começar com uma potência de disparo
baixa, consulte o capítulo 4.3 "Definir
a potência de disparo“.
Não pode utilizar
a ferramenta para pregar
pregos se houver pessoas no
outro lado.
–
Agarre na ferramenta
para pregar pregos
e segure-a a um ângulo de
90° em relação à superfície.
Certifique-se de que se coloca em
segurança e equilíbrio, principalmente
em plataformas, assim como em locais
de trabalho elevados e/ou inclinados,
irregulares ou escorregadios.
Protecção de pessoas:
Quando não utilizar o dispositivo, mudar de
local de trabalho, durante o transporte, em
caso de encravamento ou durante trabalhos
de manutenção: Mantenha os dedos
afastados do gatilho, retire o carregador
e o cartucho.
–
Só deve inserir o cartucho e o prego no local
de trabalho para evitar um disparo acidental,
porque pode causar ferimentos no utilizador
e/ou pessoas que estejam presentes.
–
A ferramenta para pregar pregos não pode
ser utilizada numa escada.
–
A ferramenta eléctrica não pode ser
utilizada para fechar caixotes ou grades.
–
Nunca posicione as mãos ou outras partes
do corpo à frente do cano.
–
A ferramenta para pregar pregos não
pode ser utilizada para fixar bloqueios de
transporte para veículos e vagões.
–
Nunca aponte o cano a outras pessoas.
–
Faça uma pausa se sentir tonturas,
demasiado calor ou frio ou uma sensação de
dormência nos dedos/braços. Consulte um
médico se isto ocorrer novamente.
Quando são disparados para o material, os
pregos podem partir-se em pedaços e causar
ferimentos graves.
Isto pode, por exemplo, ocorrer se a potência
de disparo estiver definida para um valor
demasiado elevado. Quando disparar pregos
em materiais demasiado macios, finos ou duros.
Quando os pregos acertam noutros pregos.
Quando disparar contra orifícios pré-perfurados
sem mecanismos de orientação adequados.
–
–
118
Mantenha uma distância mínima de
extremidades, bermas e cantos, consulte
o capítulo 4.1 "Distâncias mínimas ao
disparar pregos“.
Mantenha uma distância mínima de 75 mm
em relação a áreas de betão com fendas ou
lascas.
Danos materiais:
–
Não dispare pregos para materiais soldados
ou que tenham sido trabalhados com uma
pistola de soldar.
–
Não utilize a ferramenta para pregar pregos
os ou cartuchos se chover ou em ambientes
com grau elevado de humidade.
–
Utilize apenas a ferramenta para pregar
pregos em áreas bem ventiladas ou em
exteriores.
–
Não utilize a ferramenta para pregar pregos
com um carregador vazio.
–
Armazene a ferramenta para pregar pregos
apenas em locais secos e protegidos contra
formação de gelo.
Português
Pare de trabalhar de imediato:
–
–
2.2 Peças individuais e designações
Se verificar a presença súbita de calor
extremo.
1
2
Se os parafusos ou outras peças se
soltarem ou caírem do dispositivo.
1.6 Eliminação
AVISO Os cartuchos não disparados (munição
não disparada ou falhada) têm de ser recolhidos
e armazenados em segurança até serem
eliminados por uma empresa especializada.
Cumpra as regulamentações locais no que
respeita à eliminação de equipamento técnico
para proteger o ambiente.
2
3
5
4
7
6
Descrição geral do
dispositivo
2.1 Conteúdo
Verifique o conteúdo da embalagem quando
receber a ferramenta para pregar pregos.
Comunique quaisquer peças em falta ou
danificadas ao seu distribuidor local.
Conteúdo:
4
1
Guia do pistão
2
5
Ferramenta de
inserção de pregos 6
Mola de retorno do 7
pistão
3
Anel de isolamento
Pistão
Carregador
Acessório de
disparo único
–
Ferramenta para pregar pregos
–
Manual de instruções
–
Escovas redondas, 3 peças, pequenas,
médias, grandes
2.3 Carregador e acessório de
disparo único
–
Escova de nylon
 Aparafuse o carregador (A) no guia do
–
Acessório de disparo único
–
Carregador do resguardo contra fragmentos
–
Acessório de disparo único do resguardo
contra fragmentos
pistão até ouvir o primeiro "clique“ - e depois
rode-o mais uma vez. Aperte o acessório de
disparo único (B) até parar.
A
B
119
Português
2.4 Cartuchos
Encomendar unidades:
Os cartuchos estão rotulados por cores de
acordo com a potência do cartucho. São
permitidos pelo fabricante do dispositivo apenas
os níveis de potência "amarelo“ (potência média)
e "vermelho“ (potência muito elevada) para
a a ferramenta para pregar pregos P3X.
–
300 pregos com cabeça (incl. 1 mola de
retorno)
–
1500 pregos com cabeça (incl. 5 molas de
retorno)
300 + 1
1500 +
5
N.º art.
N.º art.
Tipo
DDF1220100
DDF1220200
amarelo, 0,25 cal. (6.3/10)
vermelho, 0,25 cal. (6.3/10)
Sujeito a alterações.
2.5 Pregos
Só podem ser utilizados os pregos fornecidos
pelo fabricante para a Ferramenta para pregar
pregos P3X. Mola de retorno:
N.º art.
Tipo
DDF2230000
Mola do balanceiro de borracha
P3X
Encomendar unidades:
–
500 pregos com cabeça (incl. 1 mola de
retorno)
–
2500 pregos com cabeça (incl. 5 molas de
retorno)
500 + 1
2500 +
5
N.º art.
DDF3440000
DDF3440050
DDF3440100
DDF3440150
DDF3440200
120
mm mm mm
DDF3440250
40
8,6
3,7
DDF3440300
50
8,6
3,7
DDF3440350
60
8,6
3,7
Para obter mais acessórios, consulte o catálogo.
mm
15
20
25
30
35
mm
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
mm
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
Português
3
Antes de utilizar
o dispositivo
3.2 Utilização com acessório de
disparo único
AVISO
Ferimentos graves causados por
utilização incorrecta
 Carregador: não utilize pregos com
tamanho superior a 60 mm.
 Acessório de disparo único: não
utilize pregos com tamanho superior
a 76 mm.
AVISO Não force a fixação do prego no
acessório. Se não conseguir inserir o prego
à mão, pode estar danificado ou não ser
adequado para a Ferramenta para pregar
pregos, consulte o capítulo 2.5 "Pregos“
e o capítulo 6 "Dados técnicos“.
 Oriente o prego para dentro do acessório de
disparo único.
 Utilize apenas pregos e cartuchos
produzidos pelo fabricante do
dispositivo.
3.1 Utilizar o carregador
 Prima o botão de segurança na tampa do
carregador (1) e abra a tampa do carregador
(2).
2
3.3 Teste de funcionamento diário
As partes de bloqueio e o mecanismo de
ignição têm de funcionar sem obstruções
e inspeccionados antes de utilizar a ferramenta
para pregar pregos. Deve disparar pregos no
carregador para efectuar este teste funcional.
1
 Certifique-se de que não há nenhum
cartucho na ferramenta para pregar pregos.
 Insira um cartucho de pregos no carregador
(1).
 Feche a tampa do carregador (2) (fica
 Pressione a ferramenta para pregar pregos
numa superfície de trabalho e puxe o gatilho
várias vezes.
encaixada).
1
2
121
Português
3.4 Inserir um cartucho
AVISO
O disparo acidental pode dar origem
a ferimentos graves
 Não empurre o cano da ferramenta
para pregar pregos contra a mão,
outras partes do corpo nem
aponte-a a outras pessoas.
 Mantenha o dedo afastado do
gatilho.
 Prima o botão de segurança (parte superior
do dispositivo) e abra a tampa.
4
Funcionamento
Cumpra as instruções de segurança, consulte
o capítulo 1.5 "Segurança do dispositivo e do
funcionamento“.
4.1 Distâncias mínimas ao disparar
pregos
Betão,
betão
reforçado
Pregos
Alvenaria
Distância
até às
extremidades
3x
diâmetro
5 cm
5 cm
do eixo do
prego
10x
10x
5x
diâmetro
diâmetro
diâmetro
do eixo do do eixo do do eixo do
prego
prego
prego
Distância
entre si
Aço
4.2 Espessuras mínimas das
superfícies secundárias
Alvenaria e betão:
 Insira o cartucho com firmeza na ranhura da
guia.
A espessura da alvenaria ou do betão deve ser,
pelo menos, igual a três vezes a profundidade
de penetração [L] do prego, mas deve estar
a uma distância de pelo menos 10 cm em
qualquer caso.
 Feche a tampa à mão (encaixa no respectivo
local).
L
3xL
>10 cm
Aço:
O aço deve ter, pelo menos, 3 mm de espessura.
122
Português
4.3 Definir a potência de disparo
AVISO
Podem ocorrer ferimentos graves se
o prego penetrar demasiado fundo
 Não dispare imediatamente depois
de premir o gatilho, mantenha
a ferramenta para pregar pregos
premida contra o material
a trabalhar durante pelo menos mais
30 segundos.
 Efectue um procedimento de fixação
de teste utilizando as potências de
disparo de cartuchos mais baixas
permitidas.
 Se o prego não penetrar o suficiente
no material: Aumente gradualmente
a potência de disparo.
 Se o prego não penetrar o suficiente
no material apesar de ter definido
a potência de disparo mais elevada:
Insira um cartucho com uma
classificação de potência superior
e repita o procedimento de fixação
de teste - comece de novo pela
potência de disparo mais baixa.
 Definir a potência de disparo na roda de
ajuste:
Aumentar: rode na direcção "+“
Diminuir: rode na direcção "-“.
4.4 Utilizar a ferramenta para pregar
pregos
AVISO
O disparo acidental pode dar origem
a ferimentos graves
 Mantenha sempre os dedos
afastados do gatilho se a ferramenta
não pregar pregos no material
a trabalhar.
 Determine a potência de
disparo adequada utilizando um
procedimento de fixação de teste,
consulte o capítulo 4.3 "Definir
a potência de disparo“.
 Se o cartucho não disparar de
imediato depois de premir o gatilho,
mantenha a ferramenta para pregar
pregos premida contra o material
a trabalhar durante pelo menos
30 segundos.
 Sempre que mudar de local
de trabalho: Retire o cartucho
e transporte a ferramenta para
pregar pregos com o cano a apontar
para baixo.
 Quando terminar o trabalho,
retire o cartucho e depois
o prego. Mantenha a ferramenta
eléctrica armazenada na caixa de
ferramentas fechada e armazene
os cartuchos num local seguro ambos os componentes devem estar
separados.
Disparar os pregos:
 Agarre com firmeza a ferramenta para
pregar pregos com ambas as mãos
(consulte a imagem) e empurre o cano
contra o material que pretende fixar (ângulo
de 90°, dispositivo virado para baixo) (1).
 Puxe o gatilho (2).
123
Português
5.1 Desmontar a ferramenta para
pregar pregos
 Desaperte o carregador (A) ou o acessório
de disparo único (B).
2
1
90°
5
A
B
Inspecção e limpeza
As ferramentas para pregar pregos têm de ser
limpas depois de serem utilizadas para remover
o carbono acumulado (devido aos gases de
combustão).
AVISO
 Retire o pistão com o anel de isolamento ou
a mola de retorno do pistão.
O disparo acidental pode dar origem
a ferimentos graves
 Retire o cartucho.
 Retire o prego do carregador ou do
acessório de disparo único.
ATENÇÃO
Superfícies quentes
 Deixe a ferramenta para pregar
pregos arrefecer.
 Empurre o guia do pistão para dentro
do receptáculo no dispositivo (1)
e desaperte-o (2).
1
2
124
Português
5.2 Verificar as peças internas do
dispositivo
5.4 Montar a ferramenta para pregar
pregos
Verifique as peças interiores do dispositivo de
acordo com a seguinte tabela. Substitua as
peças gastas.
Tenha em atenção a posição da ranhura quando
inserir o guia do pistão.
Peça desgastada
Mola de retorno
do pistão
Anel vedante
Pistão
Inspecção
Comprimento (pelo
menos 161 mm)
Estado (corte, desgaste
geral)
Espessura (pelo menos
4 mm)
Estado (corte, desgaste
geral)
Fragmentos e danos
 Pressione o guia do pistão para dentro do
receptáculo (1) e aperte-o com firmeza (2).
 Insira o pistão com o anel vedante e a mola
de retorno do pistão para dentro do guia do
pistão.
 Aparafuse o carregador ou o acessório de
disparo único no guia do pistão até ouvir
o primeiro "clique“ - e depois rode-o mais
uma vez. (Quando utilizar o acessório de
disparo único, aperte-o até parar.)
5.3 Limpar as peças internas do
dispositivo
 Limpe o guia do pistão a partir da parte
1
exterior utilizando uma escova de arame
portátil (1).
2
 Limpe o guião do pistão e o receptáculo no
dispositivo a partir da parte interior utilizando
uma escova de arame redonda (2).
 Limpe o pistão a partir da parte exterior
utilizando uma escova de arame portátil (3).
1
5.5 Limpar as superfícies do
dispositivo
AVISO Danos nas superfícies: Não utilize
diluentes, solventes, gasolina, etc. para limpar
o equipamento.
2
–
Limpe a ferramenta para pregar pregos com
um pano seco.
–
Limpe a caixa de ferramentas com um pano
seco e ar comprimido.
3
125
Português
6
Dados técnicos
7
Tipo P3X
Categoria
Disparo indirecto, baixa
velocidade
Comprimento com
o acessório de
430 mm
disparo único
Comprimento com
455 mm
o carregador
Peso com o acessório
2,8 kg
de disparo único
Peso com
3,2 kg
o carregador
Capacidade do
10 pregos
carregador
Níveis de potência
Amarelo (4), vermelho (6)
Nível de potência
LWA 96 dB
acústica*
LpA (local de trabalho)
Nível de pressão
94 dB
acústica*
LpA (máx.) 135 dB
Vibrações*
< 2,5 m/s²
Ano de fabrico
2013
Resolução de problemas
Efectue apenas a medida de resolução de
problemas especificada neste documento.
A ferramenta para pregar pregos só pode ser
mantida e reparada por uma ferramenta de
prender pregos por uma oficina especializada
e autorizada.
O cartucho não dispara:
Causa(s)
Medida(s)
O cano não foi premido
Prima o cano com mais
com força suficiente
força contra a superfície
contra a superfície
Verifique a patilha de
transporte.
O cartucho não roda
Retire os objectos
estranhos
O cartucho não
Inserir um novo
funciona correctamente cartucho
A ferramenta para
pregar pregos deve
Ferramenta para
ser reparada por uma
pregar pregos
oficina especializada
e autorizada.
Pregos
Tipo
Comprimento
(carregador)
Comprimento (disparo
único)
Pregos com cabeça de
8,6 mm
De 15 mm a 60 mm
até 76 mm
Cartuchos
Calibre
Tipo
Níveis de potência
0,25
Cartuchos redondos do
tipo 10
(6.3/10)
Amarelo (4), vermelho (6)
*Os valores podem variar: O ambiente de
trabalho, o apoio das peças a trabalhar, a força
de pressão de contacto, entre outros aspectos,
podem afectar a emissão de ruído no local
de funcionamento e o efeito das vibrações no
objecto.
Sujeito a alterações técnicas.
126
O cano ou o pistão estão obstruídos:
Causa(s)
Medida(s)
A ferramenta para
pregar pregos
sobreaqueceu
Objecto estranho no
cano ou no guião do
pistão
Deixe a ferramenta
para pregar pregos
arrefecer
Consulte o capítulo 5
"Inspecção e limpeza“
Cano dobrado
A ferramenta para
pregar pregos deve
ser reparada por uma
oficina especializada
e autorizada.
Pregos proibidos ou
não autorizados no
carregador ou no
acessório de disparo
único
Consulte o capítulo 2.5
"Pregos“ e o capítulo 6
"Dados técnicos"
Português
Causa(s)
Medida(s)
Ferramenta para
pregar pregos
A ferramenta para
pregar pregos deve
ser reparada por uma
oficina especializada
e autorizada.
Desempenho fraco ou variável:
Causa(s)
Medida(s)
Peças interiores do
dispositivo sujas ou
gastas
Consulte o capítulo 5
"Inspecção e limpeza“
O cano só pode ser pressionado contra
a superfície se for aplicada força suficiente:
Causa(s)
Medida(s)
Objecto estranho no
cano ou no guião do
pistão
Peças interiores do
dispositivo sujas ou
gastas
Consulte o capítulo 5
"Inspecção e limpeza“
Cano dobrado
A ferramenta para
pregar pregos deve
ser reparada por uma
oficina especializada
e autorizada.
A tampa do carregador não fecha:
Causa(s)
Mais de 10 pregos
num carregador
Objecto estranho no
carregador
Pregos proibidos ou
não autorizados no
carregador
Medida(s)
Retirar pregos
Retire os objectos
estranhos
Consulte o capítulo 2.5
"Pregos“ e o capítulo 6
"Dados técnicos"
Alimentação incorrecta dos pregos
(carregador):
Causa(s)
Objecto estranho no
carregador
O mecanismo da
mola de alimentação
no carregador está
defeituoso
Peças interiores do
dispositivo sujas ou
gastas
Medida(s)
Limpe o carregador
Substitua o carregador
Consulte o capítulo 5
"Inspecção e limpeza“
O cano está premido com firmeza contra
a superfície, mas os pregos não são
disparados quando prime o gatilho:
Causa(s)
O cano não foi premido
com força suficiente
contra a superfície
Pregos proibidos ou
não autorizados no
carregador
Medida(s)
Prima o cano com mais
força contra a superfície
Consulte o capítulo 2.5
"Pregos“ e o capítulo 6
"Dados técnicos"
Consulte o capítulo
O carregador não foi
2.3 "Carregador
inserido correctamente e acessório de disparo
único“
Objecto estranho no
Consulte o capítulo 5
cano ou no guião do
"Inspecção e limpeza“
pistão
A ferramenta para
pregar pregos deve
Ferramenta para
ser reparada por uma
pregar pregos
oficina especializada
e autorizada.
Os pregos não penetram o suficiente no
material a fixar:
Causa(s)
Medida(s)
A potência de disparo
é demasiado fraca
Consulte o capítulo 4.3
"Definir a potência de
disparo“
O prego é demasiado
comprido
O material a trabalhar
é demasiado duro
Utilize um prego
que corresponda ao
material a trabalhar
127
Português
Causa(s)
O prego bate em
objectos estranhos
duros no material
a trabalhar, como
pregos
A ferramenta para
pregar pregos tem de
ser reparada
Medida(s)
Aponte a ferramenta
para pregar pregos
noutro local
Teste a ferramenta
para pregar pregos
noutro local no material
a trabalhar
A ferramenta para
pregar pregos
deve ser reparada/
mantida por uma
oficina especializada
e autorizada
Os pregos penetram demasiado fundo no
material a trabalhar:
Causa(s)
Medida(s)
A potência de disparo
é demasiado elevada
Consulte o capítulo 4.3
"Definir a potência de
disparo“
O prego é demasiado
pequeno
O material a trabalhar
é demasiado macio
Utilize um prego
que corresponda ao
material a trabalhar
O prego bateu em
buracos ou objectos
estranhos macios no
material a trabalhar
Teste a ferramenta
para pregar pregos
noutro local no material
a trabalhar
Teste a ferramenta para
pregar pregos num
material a trabalhar
diferente
8
Garantia
A DEWALT confia na qualidade dos seus
produtos e, como tal, oferece uma garantia
excepcional aos utilizadores profissionais deste
equipamento. Esta declaração de garantia
complementa os seus direitos contratuais
enquanto utilizador profissional ou os seus
direitos legais enquanto utilizador privado não
profissional, não os prejudicando, seja de que
forma for. A garantia é válida nos Estadosmembros da União Europeia e nos paísesmembros da Zona Europeia de Comércio Livre.
GARANTIA TOTAL DE UM ANO
Se o seu produto da DEWALT apresentar um
funcionamento anómalo resultante de materiais
ou mão-de-obra defeituosos num período de
12 meses após a respectiva data de compra,
a DEWALT garante a substituição gratuita de
todas as peças defeituosas ou, de acordo
com o nosso critério, a substituição gratuita da
unidade, desde que:
–
O produto não tenha sido utilizado
incorrectamente
–
Não tenham sido realizadas reparações por
pessoas não autorizadas;
–
Seja apresentada uma prova de compra;
–
O produto seja devolvido juntamente
com a respectiva embalagem e todos os
componentes originais.
As peças desgastadas não são abrangidas
pela garantia. Estas peças incluem: lâmina
do accionador, molas de retorno da lâmina do
accionador e amortecedores de borracha.
Se pretender recorrer à assistência técnica
concedida pela garantia, contacte o seu
revendedor ou verifique a localização do agente
de reparação autorizado da DEWALT mais perto
de si no catálogo da DEWALT, ou, em alternativa,
contacte o representante local da DEWALT
através da morada indicada neste manual.
Poderá encontrar na Internet uma lista dos
agentes de reparação autorizados da DEWALT,
bem como os dados de contacto completos do
nosso serviço pós-venda, em:
www.2helpU.com.
128
Português
9
Declaração de
conformidade
Em conformidade com a Directiva
relativa às máquinas
2006/42/CE
Produto:
Tipo:
Ferramenta para pregar pregos
DEWALT DDF213000
O produto indicado corresponde às provisões
da Directiva 2006/42/CE relativa às máquinas,
assim como a norma EN 15895 harmonizada.
O signatário é responsável pela compilação dos
documentos técnicos e envia esta declaração
em nome da DEWALT.
Para obter mais informações, contacte
a DEWALT através da seguinte morada. Para
obter mais endereços, consulte o verso deste
manual de instruções.
Colin Earl
Idstein, 22. Abril de 2014
Vice-Presidente da HTF
Construction and DIY Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Alemanha
10 Confirmação de aprovação
da C.I.P.
O dispositivo DEWALT P3X é homologado
e o sistema é testado. O símbolo de aprovação
quadrado inclui o número de aprovação
registado, "PTB S 823“. Através deste número,
a DEWALT garante que o dispositivo está em
conformidade com o tipo aprovado.
Quaisquer defeitos inadmissíveis detectados
durante o funcionamento têm de ser
comunicados à autoridade responsável
pela aprovação (PTB Braunschweig), assim
como à Comissão Internacional Permanente
(Permanent International Commission, Avenue
de la Renaissance 30, B-1000 Bruxelas,
Bélgica).
A aprovação da unidade técnica, que consiste
numa ferramenta do tipo aprovado e no
cartucho especificado num carregador, está
documentada por aprovação do sistema. Os
números do certificado de teste das respectivas
aprovações do sistema estão indicados na
seguinte tabela:
Cartucho de pregos
com carregador
DEWALT para a P3X
DEWALT 6.3/10
(.25 cal.), gelb
DEWALT 6.3/10
(.25 cal.), rot
PTB
Número do certificado
de teste de aprovação
do sistema
PTB Sy 823 DW 14
PTB Sy 824 DW 16
129
Português
130
Suomi
NAULAUSKONE®
DDF2130000
Sisällysluettelo
1
Turvallisuusohjeet...........................................................................................132
1.1 Käyttötarkoitus ........................................................................................132
1.2 Laitteen turvallisuusmerkit ......................................................................132
1.3 Ohjekirjan varoitukset .............................................................................133
1.4 Suojavarusteet ........................................................................................133
1.5 Laitteen turvallisuus ja käyttöturvallisuus ................................................133
1.6 Hävittäminen ...........................................................................................134
2
Laitteen kuvaus ...............................................................................................135
2.1 Pakkauksen sisältö .................................................................................135
2.2 Yksittäiset osat ja nimet ..........................................................................135
2.3 Lipas ja kertalaukaisun liitososa .............................................................135
2.4 Patruunat ................................................................................................135
2.5 Naulat......................................................................................................136
3
Ennen laitteen käyttöä ....................................................................................136
3.1 Käyttö lippaalla .......................................................................................136
3.2 Käyttö kertalaukaisun liitososalla ............................................................137
3.3 Päivittäinen toimintatesti .........................................................................137
3.4 Patruunan asentaminen ..........................................................................137
4
Käyttö ...............................................................................................................138
4.1 Vähimmäisetäisyydet naulojen laukaisemisen aikana ............................138
4.2 Pinnanalaisten tasojen vähimmäispaksuudet .........................................138
4.3 Laukaisutehon asettaminen ....................................................................138
4.4 Naulauskoneen käyttö ............................................................................139
5
Tarkistukset ja puhdistus ...............................................................................139
5.1 Naulauskoneen purkaminen ...................................................................139
5.2 Laitteen sisäosien tarkistaminen .............................................................140
5.3 Laitteen sisäosien puhdistaminen ...........................................................140
5.4 Naulauskoneen kokoaminen ..................................................................140
5.5 Laitteen pintojen puhdistaminen .............................................................141
6
Tekniset tiedot .................................................................................................141
7
Vianmääritys ....................................................................................................141
8
Takuu ................................................................................................................143
9
Vaatimustenmukaisuusvakuutus ..................................................................144
10
C.I.P. Hyväksynnät ..........................................................................................144
131
Suomi
1
Turvallisuusohjeet
Lue turvallisuusohjeet huolellisesti
laitteen turvallisen ja oikeaoppisen
käytön takaamiseksi. Säilytä
käyttöohjeet, kunnes tuote hävitetään.
–
Ontot puukappaleet, lävistetty tiilimuuraus
–
Valurauta, muovi, marmori, kipsilevyt.
Käyttö väärään tarkoitukseen, väärinkäyttö tai
"leikkiminen" voi johtaa kuolemanvaarallisiin
vahinkoihin ja vakaviin omaisuusvahinkoihin.
Tämä koskee erityisesti seuraavia:
1.1 Käyttötarkoitus
–
Turvamekanismien ohittaminen
Naulauskoneet on tarkoitettu naulojen
asentamiseen ja niitä tulee käyttää tämän
ohjekirjan ohjeiden mukaisesti. Naulauskoneet
eivät ole "leluja" ja niitä on käsiteltävä
vastuullisesti ja varoen.
–
Laitteen väärinkäyttö "aseena"
–
Laitteen väärinkäyttö vasarana tai
vastaavana työkaluna
–
Älä koskaan käytä patruunoita aseissa tai
yritä avata niitä.
Naulauskoneet on tarkoitettu ammattikäyttöön ja
niihin soveltuvat tietyt lakimääräykset.
Voit käyttää naulauskoneen valmistajan
patruunasarjoja, nauloja ja lisävarusteita, ks. luku
2.4 ”Patruunat” ja luku 2.5 ”Naulat”.
Työnantajan vastuulla ovat esimerkiksi:
–
Valmistajan suosittelemat
määräaikaistarkistukset ja -huollot:
2 vuoden välein, kuitenkin korkeintaan
3 000 käyttökerta, ellei laki säädä lyhyempiä
aikavälejä.
–
Laite tulee korjauttaa valtuutetussa
huoltoliikkeessä.
–
Virheellisesti laukaistun ammuksen
talteenotto ja turvallinen hävitys.
–
Naulauskoneen (lataamaton) ja patruunoiden
(toisistaan erikseen) turvallinen säilytys
edellyttää niiden säilyttämistä lukitussa
työkalukotelossa.
–
Suojavarusteiden hankkiminen ja
varmistaminen, ks. luku 1.4 "Suojavarusteet".
Naulauskonetta saavat käyttää vain yli
18-vuotiaat koulutuksen saaneet henkilöt, tai
yli 16-vuotiaat harjoitteliat valvonnan alaisena.
Käyttäjä ei saa olla väsynyt tai alkoholin,
lääkkeiden tai huumausaineiden vaikutuksen
alaisena.
Alustana käytettävät materiaalit, esimerkiksi:
–
Normaaliluja betoni
–
Teräs
Sopimattomia materiaaleja, joita ei saa käyttää,
ovat esimerkiksi:
–
Liian pehmeät tai ohuet materiaalit
–
Liian heikot materiaalit, esim. lasi tai
keramiikka
–
Liian kovat materiaalit, esim. nuorrutusteräs
132
Muut käyttötarkoitukset ja käytöt sekä laitteeseen
tehdyt muutokset, lisäykset tai muunnokset ja
itse suoritetut huolto- ja korjaustoimenpiteet
voivat heikentää laitteen turvallisuutta,
luotettavuutta ja virheetöntä toimintaa
huomattavasti sekä mitätöidä takuun.
1.2 Laitteen turvallisuusmerkit
Laitetta saa käyttää vain silloin, kun kaikki
naulauskoneen turvallisuusmerkit ovat täydelliset
ja luettavissa.
Lue ohjekirja ennen laitteen käyttöä.
Käytä suojalaseja.
Käytä kuulonsuojaimia.
Käytä suojakypärää.
Suomi
1.3 Ohjekirjan varoitukset
Vaarojen eri riskitasot on merkitty korostavilla
sanoilla:
Korostava
sana
Merkitys
1.5 Laitteen turvallisuus ja
käyttöturvallisuus
Naulauskoneet voivat aiheuttaa vakavia
vammoja, jos niitä käsitellään virheellisesti.
–
Räjähdysvaara: Älä koskaan avaa tai
vahingoita patruunoita. Älä heitä patruunoita
avotuleen.
–
Älä altista naulauskonetta ja patruunoita
korkeille lämpötiloille, kuten suoralle
auringonvalolle.
–
Älä koskaan aseta tai säilytä naulauskonetta
ja patruunoita lämpölähteen lähellä (esim.
uunit tai lämmittimet).
–
Käytä naulauskonetta vain ulkotilassa tai
hyvin tuuletetuilla alueilla.
–
Pidä naulauskone (lataamaton) lukitussa
työkalukotelossa ja patruunat (toisistaan
erikseen) turvallisessa paikassa
valtuuttamattomien henkilöiden ja lasten
ulottumattomissa.
–
Käytä naulauskonetta vain silloin, kun se on
hyvässä käyttökunnossa ja sitä on ylläpidetty
hyvin.
–
Kun laitetta ei käytetä, työpaikkaa
vaihdetaan, kuljetuksen aikana, tukoksien
esiintyessä ja huollon aikana: Pidä sormet
kaukana liipaisimesta, poista lipas ja
patruuna.
Soveltuva kypärä: suojaa pään
putoavilta esineiltä
–
Liukkaat kädet voivat aiheuttaa hallinnan
menetyksen: Pidä kahva kuivana, puhtaana
ja öljyttömänä/rasvattomana.
Suojalasit: suojaa silmät sinkoavilta
esineiltä, kuten sirpaleilta ja pölyltä
–
Naulauskoneen laukaisemisen yhteydessä
esiintyy takaisinisku/potkaisu. Älä pidä
päätä suoraan naulauskoneen yläpuolella
naulauksen aikana ja aloita alhaisella
laukaisuteholla, ks. luku 4.3 "Laukaisutehon
asettaminen".
–
Varmista, että seisot tukevasti ja tasapainosi
on hyvä erityisesti tasoilla ja korkealla
olevissa ja/tai kaltevissa työasemissa,
epätasaisilla tai liukkailla alustoilla.
–
Naulauskonetta ei saa käyttää tikkailla.
–
Naulauskonetta ei saa käyttää koteloiden tai
laatikoiden sulkemiseen.
–
Naulauskonetta ei saa käyttää
kuljetuslukituksien asentamiseen
ajoneuvoihin ja vaunuihin.
Suuren riskitason vaara, joka
johtaa kuolemaan tai vakavaan
VAARA
vammautumiseen, jos vaaraa ei
vältetä.
Keskisuuren riskitason vaara,
joka voi johtaa kuolemaan tai
VAROITUS
vakavaan vammautumiseen, jos
vaaraa ei vältetä.
Alhaisen riskitason vaara, joka voi
johtaa lievään tai keskivakavaan
HUOMIO
vammautumiseen, jos vaaraa ei
vältetä.
Vaara, joka voi johtaa lähellä
olevan laitteen tai varusteiden
HUOMAUTUS
vaurioitumiseen, jos vaaraa ei
vältetä.
1.4 Suojavarusteet
Löysät vaatteet, korut, putoavat esineet, melu
tai muut vaarat voivat aiheuttaa henkilövaaroja.
Laitteen käyttäjien ja laitteen lähellä olevien
henkilöiden tulee käyttää asianmukaisia
henkilökohtaisia suojavarusteita:
Kuulonsuojaimet: suojaa korvia
liialliselta melulta
Sopiva kasvosuoja: Suojaa silmät
ja kasvot sinkoavilta esineiltä, kuten
siruilta.
133
Suomi
Kun laitteella laukaistaan materiaaliin, naulat
voivat rikkoutua moneen osaan ja aiheuttaa
täten vakavia vammoja.
Omaisuusvahingot:
–
Älä naulaa materiaaleihin, jotka on hitsattu
tai joita on työstetty hitsauskoneella.
Näin voi käydä esimerkiksi käyttäessä liian
suurta laukaisutehoa. Kun koneella naulataan
liian pehmeitä, ohuita tai kovia materiaaleja. Kun
naulat osuvat toisiin nauloihin. Kun koneella
naulataan esiporattuja reikiä ilman asianmukaisia
ohjausmekanismeja.
–
Älä käytä naulauskonetta tai patruunoita
vesisateessa tai erittäin kosteassa
ympäristössä.
–
Käytä naulauskonetta vain hyvin tuuletetuilla
alueilla tai ulkona.
–
Älä käytä naulauskonetta tyhjällä patruunalla.
–
Säilytä naulauskonetta vain kuivassa ja
suojassa jäätymiseltä.
–
Säilytä vähimmäisetäisyys reunoihin ja
nurkkiin, ks. luku 4.1 "Vähimmäisetäisyydet
naulojen laukaisemisen aikana".
–
Säilytä vähintään 75 mm haljenneeseen tai
rikkoutuneeseen betonipintaan.
–
–
Määritä sopiva laukaisuteho testitoiminnolla,
ks. luku 4.3 "Laukaisutehon asettaminen".
Käytä sirusuojaa. Tämä vähentää naulojen
takaisin sinkoutumisen vaaraa.
Lopeta käyttö välittömästi:
–
Jos laite kuumenee yllättäen korkeaan
lämpötilaan.
–
Jos laitteen ruuvit tai muut osat ovat
löystyneet tai irronneet.
1.6 Hävittäminen
–
Naulauskonetta ei saa
käyttää, kun henkilöitä on
materiaalin toisella puolella.
–
Ota naulauskoneesta
tiukasti kiinni ja pidä sitä 90°
kulmassa pintaan.
Henkilöiden suojaus:
–
Aseta patruuna ja naula ainoastaan
työkohteessa, jotta laitteen tahaton laukaisu
vältettäisiin. Muutoin käyttäjän ja/tai
ohikulkijoiden turvallisuus voi vaarantua.
–
Älä koskaan pidä kättä tai muuta kehonosaa
laukaisuaukon edessä.
–
Älä koskaan suuntaa laukaisuaukkoa muihin
henkilöihin.
–
Pidä tauko, kun tunnet sormien/käsivarsien
puutuvan, erittäin lämpimiksi tai kylmiksi tai
pistelevän. Ota yhteyttä lääkäriin, jos tämä
toistuu.
134
HUOMAUTUS Laukaisemattomat patruunat
(virheellisesti laukaistut tai räjähtämättömät
ammukset) tulee kerätä talteen ja niitä tulee
säilyttää turvallisesti, kunnes alan ammattilainen
hävittää ne. Noudata teknisen laitteiston
paikallisia ympäristömääräyksiä.
Suomi
2
Laitteen kuvaus
2.3 Lipas ja kertalaukaisun liitososa
 Ruuvaa lipas (A) männän ohjaimeen,
2.1 Pakkauksen sisältö
Tarkista pakkauksen sisältö naulauskoneen
vastaanottamisen yhteydessä. Ilmoita puuttuvista
tai vaurioituneista osista jälleenmyyjälle.
kunnes kuulet ensimmäisen napsahduksen
- kierrä sen jälkeen vielä yksi kierros. Kiristä
kertalaukaisun liitososa (B) kokonaan
kireälle.
Pakkauksen sisältö:
–
Naulauskone
–
Ohjekirja
–
Pyöreät harjat, 3 kpl, pieni/keskisuuri/suuri
–
Nailonharja
–
Kertalaukaisun liitososa
–
Lipaksen sirusuoja
–
Kertalaukaisun sirusuoja
A
B
2.2 Yksittäiset osat ja nimet
1
2.4 Patruunat
2
Patruunat on värikoodattu voimakkuuden
mukaan. Vain "keltaisia" (keskisuuri
voimakkuus) ja "punaisia" (suuri voimakkuus)
voimakkuustasoja voidaan käyttää
P3X-naulauskoneessa.
3
5
4
7
6
1
Männän ohjain
5
Mäntä
2
Naulauskone
6
Lipas
3
Männän
palautusjousi
7
Kertalaukaisun
liitososa
4
Eristysrengas
Tuotenro
Tyyppi
DDF1220100
DDF1220200
keltainen, 0,25 kal. (6.3/10)
punainen, 0,25 kal. (6.3/10)
135
Suomi
3
2.5 Naulat
Vain laitteen valmistajan nauloja saa käyttää
P3X-naulauskoneessa.
Palautusjousi:
Ennen laitteen käyttöä
VAROITUS
Vakavien henkilövahinkojen vaara
väärinkäytön vuoksi
 Lipas: älä käytä yli 60 mm pitkiä
nauloja.
Tuotenro
Tyyppi
DDF2230000
Kuminen P3X-vastajousi
76 mm pitkiä nauloja.
 Käytä ainoastaan laitteen valmistajan
Tilausyksiköt:
nauloja ja patruunoita.
–
500 kantanaulaa (sis. 1 palautusjousen)
–
2 500 kantanaulaa (sis. 5 palautusjousta)
500 + 1
 Kertalaukaisun liitososa: älä käytä yli
2500 +
3.1 Käyttö lippaalla
 Paina lippaan kannessa olevaa
5
turvapainiketta (1) ja avaa lippaan kansi (2).
2
Tuotenro
DDF3440000
DDF3440050
DDF3440100
DDF3440150
DDF3440200
mm
15
20
25
30
35
mm
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
mm
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
1
Tilausyksiköt:
–
300 kantanaulaa (sis. 1 palautusjousen)
 Aseta naulasarja lippaaseen (1).
–
1500 kantanaulaa (sis. 5 palautusjousta)
 Sulje lippaan kansi (2) (napsahtaa
300 + 1
1500 +
5
paikoilleen).
Tuotenro
mm mm
DDF3440250
40
8,6
DDF3440300
50
8,6
DDF3440350
60
8,6
Katso lisätietoa lisävarusteista esitteestä.
Oikeus muutoksiin pidätetään.
136
mm
3,7
3,7
3,7
1
2
Suomi
3.2 Käyttö kertalaukaisun
liitososalla
HUOMAUTUS Älä aseta naulaa voimalla
liitososaan. Jos naulaa ei voida asettaa
käsin, se voi olla vaurioitunut tai sopimaton
naulauskoneeseen. Katso luku 2.5 "Naulat" ja
luku 6 "Tekniset tiedot".
 Ohjaa naula kertalaukaisun liitososaan.
3.4 Patruunan asentaminen
VAROITUS
Tahattoman laukaisun aiheuttamat
vakavat vammat
 Älä paina naulauskoneen
laukaisuaukkoa kättä, kehonosia tai
pintoja vasten. Sitä ei saa myöskään
suunnata muihin henkilöihin päin.
 Pidä sormi kaukana liipaisimesta.
 Paina turvapainiketta (laitteen yläosa) ja
avaa suojus.
3.3 Päivittäinen toimintatesti
Lukitusosia ja sytytysmekanismia tulee
käyttää vapaasti ja ne tulee tarkistaa sen
mukaisesti ennen naulauskoneen käyttämistä.
Naulauskoneiden on oltava varastossa tätä
toimintatestiä varten.
 Aseta patruuna huolellisesti ohjausaukkoon.
 Sulje kansi kädellä (napsahtaa paikoilleen).
 Varmista, ettei naulauskoneessa ole
patruunaa.
 Paina naulauskonetta työpintaan ja vedä
liipaisimesta useita kertoja.
137
Suomi
4
Käyttö
4.3 Laukaisutehon asettaminen
Noudata turvallisuusohjeita, ks. luku 1.5 "Laitteen
turvallisuus ja käyttöturvallisuus".
4.1 Vähimmäisetäisyydet naulojen
laukaisemisen aikana
Naulat
Välimatka
reunoihin
Kappaleiden
välinen
etäisyys
Muuraus
5 cm
Betoni,
teräsbetoni
Teräs
5 cm
3 x naulan
akselin
halkaisija
10 x naulan 10 x naulan 5 x naulan
akselin
akselin
akselin
halkaisija halkaisija halkaisija
4.2 Pinnanalaisten tasojen
vähimmäispaksuudet
Muuraus ja betoni:
Muurauksen ja betonin paksuus on oltava
vähintään kolme kertaa naulan lävistyssyvyys
[L], mutta joka tapauksessa vähintään 10 cm.
L
3xL
>10 cm
Teräs:
Teräksen on oltava vähintään 3 mm paksu.
138
VAROITUS
Naulan liiallisen lävistyksen
aiheuttamat vakavat vammat
 Jos laite ei laukaise heti liipaisinta
painaessa, pidä naulauskonetta
kohdemateriaalia vasten vähintään
30 sekuntia pitempään.
 Suorita testi pienintä sallittua
patruunaan ja laukaisutehoa
käyttäen.
 Jos naula ei lävistä materiaalia
riittävästi: Lisää laukaisutehoa
asteittain.
 Jos naula ei lävistä materiaalia
riittävän syvälle, vaikka suurin
laukaisuteho on asetettu: Aseta
suuremman voimakkuustason
patruuna ja toista testi - aloita
alhaisimmista laukaisutehosta
uudelleen.
 Laukaisutehon asettaminen säätimeen:
Lisäys: käännä suuntaan "+"
Lasku: käännä suuntaan "-".
Suomi
5
4.4 Naulauskoneen käyttö
VAROITUS
Tahattoman laukaisun aiheuttamat
vakavat vammat
Tarkistukset ja puhdistus
Naulauskoneet tulee puhdistaa kertyneen hiilen
poistamiseksi (polttokaasujen vuoksi).
VAROITUS
 Pidä sormet aina kaukana
Tahattoman laukaisun aiheuttamat
vakavat vammat
liipaisimesta, jos naulauskonetta ei
ole kohdistettu kohdemateriaaliin.
 Poista patruuna.
 Määritä sopiva laukaisuteho
 Poista naula lippaasta tai
testitoiminnolla, ks. luku 4.3
"Laukaisutehon asettaminen".
kertalaukaisun liitososasta.
 Jos patruuna ei laukaise heti
liipaisinta painaessa, pidä
naulauskonetta kohdemateriaalia
vasten vähintään 30 sekuntia
pitempään.
 Työasemaa vaihtaessa: Poista
patruuna ja kuljeta naulauskonetta
laukaisuaukko alaspäin osoittaen.
HUOMIO
Kuumat pinnat
 Anna naulauskoneen jäähtyä.
5.1 Naulauskoneen purkaminen
 Irrota lipas (A) tai kertalaukaisun liitososa
(B).
 Työskentelyn jälkeen: poista
ensin patruuna ja sen jälkeen
naula. Pidä naulauskone lukitussa
työkalukotelossa ja säilytä
patruunasarjoja turvallisessa
paikassa - molemmat osat toisistaan
irti.
A
B
Naulojen laukaiseminen:
 Tartu tiukasti naulauskoneeseen molemmilla
käsillä (ks. kuva) ja paina laukaisuaukkoa
materiaaliin (90° kulmassa, laite alaspäin)
(1).
 Vedä liipaisimesta (2).
 Poista mäntä eristysrenkaalla ja männän
palautusjousella.
2
1
90°
139
Suomi
 Paina männän ohjain laitteen liitoskohtaan
1
(1) ja irrota se (2).
1
2
2
3
5.2 Laitteen sisäosien tarkistaminen
Tarkista laitteen sisäosat seuraavan taulukon
mukaisesti. Vaihda kulutusosat.
Kulutusosa
Männän palautusjousi
Tiivistysrengas
Mäntä
Tarkistus
Pituus (vähintään
161 mm)
Kunto (viillot, yleinen
kunto)
Paksuus (vähintään
4 mm)
Kunto (viillot, yleinen
kunto)
Sirut ja vauriot
5.4 Naulauskoneen kokoaminen
Huomaa uran sijainti männän ohjaimen
asentamisen aikana.
 Paina männän ohjain liitoskohtaan (1) ja
ruuvaa se kireälle (2).
 Aseta mäntä paikoilleen tiivistysrenkaalla ja
männän palautusjousi männän ohjaimeen.
 Ruuvaa lipas tai kertalaukaisun liitososa
männän ohjaimeen, kunnes kuulet
ensimmäisen napsahduksen - kierrä sen
jälkeen vielä yksi kierros. (Kun käytössä on
kertalaukaisun liitososa, kiristä se kokonaan).
5.3 Laitteen sisäosien
puhdistaminen
 Puhdista männän ohjain ulkoisesti
käsikäyttöisellä teräsharjalla (1).
 Puhdista männän ohjaimen ja laitteen
liitoskohdan sisäosa pyöreällä teräsharjalla
(2).
 Puhdista mäntä ulkoisesti käsikäyttöisellä
teräsharjalla (3).
140
1
2
Suomi
5.5 Laitteen pintojen puhdistaminen
7
Vianmääritys
HUOMAA Pintavauriot: Älä käytä
puhdistamiseen ohenteita, liuottimia, bensiiniä
jne.
Suorita ainoastaan alla annetut
vianmääritysohjeet.
–
Puhdista naulauskone kuivalla liinalla.
Naulauskonetta saa huoltaa ja korjata vain
erikoisliike.
–
Puhdista työkalukotelo kuivalla liinalla ja
paineilmalla.
Patruunan laukaisu ei onnistu:
6
Tekniset tiedot
Tyyppi P3X
Kategoria
Epäsuora laukaisu,
alhainen nopeus
Pituus kertalaukaisun
430 mm
liitososalla
Pituus lippaalla
455 mm
Paino kertalaukaisun
2,8 kg
liitososalla
Paino lippaalla
3,2 kg
Lippaan tilavuus
10 naulaa
Tehotasot
Keltainen (4), punainen (6)
Äänitehotaso*
LWA 96 dB
LpA (työasema) 94 dB
Äänipainetaso*
LpA (maks.) 135 dB
Tärinä*
< 2,5 m/s²
Valmistusvuosi
2013
Naulojen laukaiseminen
Tyyppi
Pituus (lipas)
Pituus (yksittäinen
laukaisu)
Tyyppi
Tehotasot
Korjaustoimenpiteet
Laukaisuaukkoa ei
paineta riittävästi
pintaan.
Paina laukaisuaukkoa
voimakkaammin
pintaan.
Tarkista kuljetuksen
lukitus.
Patruuna ei kierry
paikoilleen.
Poista vieraat esineet.
Patruunan
toimintahäiriö.
Asenna uusi patruuna.
Naulauskone on
viallinen.
Anna valtuutetun
huoltopalvelun korjata
naulauskone.
Laukaisuaukko tai mäntä on lukittunut:
Mahdolliset syyt
Korjaustoimenpiteet
Naulauskone on
ylikuumentunut.
Laukaisuaukossa tai
männän ohjaimessa on
vieraita esineitä.
Anna naulauskoneen
jäähtyä.
Katso luku 5
"Tarkistukset ja
puhdistus".
Anna valtuutetun
huoltopalvelun korjata
naulauskone.
8,6 mm kantanaulat
15 mm - 60 mm
Laukaisuaukko on
vääntynyt.
jopa 76 mm
Lippaassa tai
kertalaukaisun
liitososassa on
kiellettyjä tai
valtuuttamattomia
nauloja.
Katso luku 2.5 "Naulat"
ja luku 6 "Tekniset
tiedot".
Naulauskone on
viallinen.
Anna valtuutetun
huoltopalvelun korjata
naulauskone.
Patruunat
Kaliiperi
Mahdolliset syyt
0,25
Tyypin 10 pyöreät
patruunat
(6.3/10)
Keltainen (4), punainen (6)
*Arvot voivat vaihdella: Työympäristö,
työkappaleen tuki, työkappale, puristusvoima
jne. vaikuttavat käyttökohteen äänitasoon sekä
kohteen tärinän voimaan.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
141
Suomi
Huono tai vaihteleva teho:
Mahdolliset syyt
Korjaustoimenpiteet
Laitteen sisäosat ovat
likaisia tai kuluneita.
Katso luku 5
"Tarkistukset ja
puhdistus".
Laukaisuaukko voidaan painaa pintaa vasten
vain voimalla:
Mahdolliset syyt
Korjaustoimenpiteet
Laukaisuaukossa tai
männän ohjaimessa on Katso luku 5
vieraita esineitä.
"Tarkistukset ja
Laitteen sisäosat ovat puhdistus".
likaisia tai kuluneita.
Anna valtuutetun
Laukaisuaukko on
huoltopalvelun korjata
vääntynyt.
naulauskone.
Lippaan kansi ei sulkeudu:
Mahdolliset syyt
Lippaassa on yli 10
naulaa.
Lippaassa on vieraita
esineitä.
Lippaassa on kiellettyjä
tai valtuuttamattomia
nauloja.
Korjaustoimenpiteet
Poista naulat.
Poista vieraat esineet.
Katso luku 2.5 "Naulat"
ja luku 6 "Tekniset
tiedot".
Naulojen huono syöttö (lipas):
Mahdolliset syyt
Korjaustoimenpiteet
Lippaassa on vieraita
Puhdista lipas.
esineitä.
Viallinen lippaan
Vaihda lipas.
syöttömekanismin jousi.
Katso luku 5
Laitteen sisäosat ovat
"Tarkistukset ja
likaisia tai kuluneita.
puhdistus".
142
Laukaisuaukkoa painetaan tiukasti pintaa
vasten, mutta naulojen laukaisua ei tapahdu
liipaisimesta painamalla:
Mahdolliset syyt
Korjaustoimenpiteet
Laukaisuaukkoa ei
paineta riittävästi
pintaan.
Lippaassa on kiellettyjä
tai valtuuttamattomia
nauloja.
Paina laukaisuaukkoa
voimakkaammin
pintaan.
Katso luku 2.5 "Naulat"
ja luku 6 "Tekniset
tiedot".
Katso luku 2.3 "Lipas
Lipasta ei ole asennettu
ja kertalaukaisun
oikein.
liitososa".
Laukaisuaukossa tai
Katso luku 5
männän ohjaimessa on "Tarkistukset ja
vieraita esineitä.
puhdistus".
Anna valtuutetun
Naulauskone on
huoltopalvelun korjata
viallinen.
naulauskone.
Naulat eivät lävistä materiaalia riittävän
syvältä:
Mahdolliset syyt
Korjaustoimenpiteet
Liian alhainen
laukaisuteho.
Katso luku 4.3
"Laukaisutehon
asettaminen".
Naula on liian pitkä.
Käytä kohdemateriaaliin
Kohdemateriaali on liian
sopivaa naulaa.
kova.
Suuntaa naulauskone
toiseen kohtaan.
Naula osuu
materiaalissa olevaan Testaa naulauskonetta
kovaan kohteeseen,
toiseen
kuten nauloihin.
kohdemateriaalin
kohtaan.
Anna valtuutetun
Naulauskone on
huoltopalvelun huoltaa
huollettava.
naulauskone.
Suomi
Naulat kiinnittyvät liian syvälle
kohdemateriaaliin:
Mahdolliset syyt
Korjaustoimenpiteet
Katso luku 4.3
Liian suuri laukaisuteho. "Laukaisutehon
asettaminen".
Naula on liian lyhyt.
Käytä kohdemateriaaliin
Kohdemateriaali on liian
sopivaa naulaa.
pehmeä.
Testaa naulauskonetta
toiseen
Naula osuu aukkoihin
kohdemateriaalin
tai pehmeään
kohtaan.
kohteeseen
Testaa naulauskonetta
kohdemateriaalissa.
toiseen
kohdemateriaaliin.
8
Takuu
DEWALT on vakuuttunut tuotteidensa laadusta
ja tarjoaa erinomaisen takuun tuotteen
ammattilaiskäyttäjille. Tämä takuuilmoitus on
ammattilaiskäyttäjän sopimuksen mukaisten
tai yksityiskäyttäjän lakisääteisten oikeuksien
lisäys eikä se heikennä niitä mitenkään. Takuu
on voimassa Euroopan unionin jäsenmaissa ja
Euroopan vapaakauppa-alueella.
YHDEN VUODEN KAIKEN KATTAVA TAKUU
Jos DEWALT-tuotteessa esiintyy materiaalitai valmistusvikoja 12 kuukauden sisällä
hankintapäivästä, DEWALT myöntää takuun
kaikkien viallisten osien vaihtamiseksi maksutta
tai – oman harkinnamme mukaan – laitteen
vaihtamiseksi uuteen seuraavien ehtojen
mukaisesti:
–
Tuotetta ei ole väärinkäytetty.
–
Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata tuotetta.
–
Ostotosite esitetään.
–
Tuote palautetaan täydellisenä ja se sisältää
kaikki alkuperäiset osat.
Takuu ei kata kulutusosia. Niitä ovat: käyttöterä,
käyttöterän palautusjouset ja kumikappaleet.
Jos haluat esittää vaateen, ota yhteyttä
jälleenmyyjään tai paikanna lähin valtuutettu
DEWALT-korjauspalvelu DEWALT-katalogista tai
ota yhteyttä DEWALT-palveluun tämän ohjekirjan
osoitetta käyttäen. Valtuutettujen DEWALTkorjausliikkeiden luettelo ja asiakaspalvelumme
tiedot ovat saatavilla osoitteesta:
www.2helpU.com.
143
Suomi
9
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Konedirektiivin
2006/42/EY mukaisesti
Tuote:
Tyyppi:
Naulauskone
DEWALT DDF213000
Kyseinen tuote täyttää konedirektiivin 2006/42/
EY sekä harmonisoidun EN 15895 -standardin
vaatimukset.
Allekirjoittaja on vastuussa teknisten asiakirjojen
laatimisesta ja tekee tämän vakuutuksen
DEWALT-yhtiön puolesta.
Pyydä lisätietoa ottamalla yhteyttä DEWALTyhtiöön seuraavaan osoitteeseen. Katso muita
osoitteita tämän ohjekirjan takaosasta.
Colin Earl
Idstein, 22. Huhtikuu 2014
Varajohtaja HTF
Construction and DIY Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
144
10 C.I.P. Hyväksynnät
DEWALT P3X -laite on tyyppihyväksytty
ja järjestelmätestattu. Neliömäinen
hyväksyntämerkki sisältää rekisteröidyn
hyväksyntänumeron "PTB S 823". Sen
avulla DEWALT takaa, että laite täyttää
hyväksyntätyypin vaatimukset.
Käytön aikana mahdollisesti havaituista
hyväksymättömistä vioista tulee ilmoittaa
hyväksynnästä vastuussa olevalle viranomaiselle
(PTB Braunschweig) sekä pysyvälle
kansainväliselle komissiolle (Permanent
International Commission, Avenue de la
Renaissance 30, B-1000 Brussels, Belgium).
Tyyppihyväksytty työkalu sekä määritetty
patruuna lippaassa muodostavat teknisen
yksikön hyväksynnän, joka on dokumentoitu
järjestelmähyväksynnällä. Vastaavien
järjestelmähyväksyntöjen testisertifikaatin
numerot on annettu seuraavassa taulukossa:
DEWALT
patruunasarjat
malliin P3X
DEWALT 6.3/10
(.25 cal.), gelb
DEWALT 6.3/10
(.25 cal.), rot
PTB
Järjestelmähyväksynnän testisertifikaatin numero
PTB Sy 823 DW 14
PTB Sy 824 DW 16
Svenska
P3X PATRONDRIVET VERKTYG®
DDF2130000
Innehållsförteckning
1
Säkerhetsinformation .....................................................................................146
1.1 Avsedd användning ................................................................................146
1.2 Säkerhetsmarkeringar på enheten .........................................................146
1.3 Varningar i denna bruksanvisning ...........................................................147
1.4 Säkerhetsutrustning ................................................................................147
1.5 Apparat- och användningssäkerhet ........................................................147
1.6 Avfallshantering ......................................................................................148
2
Översikt av enheten ........................................................................................149
2.1 Leveransomfattning ................................................................................149
2.2 Enskilda delar och deras beteckningar ...................................................149
2.3 Magasin och munstycke för enkelskott ...................................................149
2.4 Patroner ..................................................................................................149
2.5 Skjutspikar ..............................................................................................150
3
Innan enheten används ..................................................................................150
3.1 Användning med magasin ......................................................................150
3.2 Användning med munstycke för enkelskott ............................................151
3.3 Dagligt funktionstest ...............................................................................151
3.4 Sätta i en patron .....................................................................................151
4
Användning .....................................................................................................152
4.1 Minimala avstånd när spikar skjuts .........................................................152
4.2 Ytans minimala tjocklek ..........................................................................152
4.3 Ställa in slagstyrkan ................................................................................152
4.4 Använda bultpistolen ..............................................................................153
5
Inspektion och rengöring ...............................................................................153
5.1 Montera isär bultpistolen .........................................................................153
5.2 Kontrollera enhetens inre delar ...............................................................154
5.3 Rengöra enhetens inre delar ..................................................................154
5.4 Montera ihop bultpistolen ........................................................................154
5.5 Rengöra enhetens ytor ...........................................................................155
6
Tekniska specifikationer.................................................................................155
7
Felsökning .......................................................................................................155
8
Garanti..............................................................................................................157
9
Överensstämmelseförsäkran .........................................................................158
10
C.I.P. Bekräftelse av godkännande ................................................................158
145
Svenska
1
Säkerhetsinformation
Läs säkerhetsinformationen
uppmärksamt för att säkerställa att
enheten används säkert och korrekt.
Uppbevara bruksanvisningen tills
produkten har bortskaffats.
1.1 Avsedd användning
–
Material som är för hårda, såsom härdat stål
–
Murverk med ihåliga block eller perforerade
tegelstenar
–
Gjutjärn, plast, marmor, gipsplattor.
Användning för fel ändamål, felaktig användning
eller "att leka" kan leda till livshotande skador
och allvarliga materiella skador. Detta gäller
speciellt
De patrondrivna verktygen är avsedda för
att montera bultar och ska användas enligt
den information som ges i denna handbok.
Bultpistoler är inga "leksaker" och de måste
användas försiktigt, ansvarsfullt och noggrant.
–
Att sätta säkerhetsmekanismerna ur
funktion
–
Att missbruka enheten som "skjutvapen"
–
Att missbruka enheten som hammare eller
något liknande verktyg
Bultpistoler är avsedda för professionell
användning och är föremål för vissa rättsliga
bestämmelser.
–
Använd aldrig patronerna i skjutvapen och
försök inte öppna dem.
Arbetstagarens skyldigheter, exempelvis:
–
Tillverkarens rekommenderade intervall
för regelbunden kontroll och underhåll:
vartannat år, men inte senare än var
3 000:e montering, såvida lagen inte kräver
föreskriver kortare intervall.
–
Reparation ska utföras av auktoriserad
teknisk verkstad.
–
Insamling och säker avfallshantering av
"ammunition som klickat"
–
Säker förvaring av det patrondrivna
verktyget (oladdat) i låst verktygslåda med
patronremsor (åtskilda från varandra).
–
Tillhandahålla säkerhetsutrustning och
se till att den används, se kapitel 1.4
"Säkerhetsutrustning"
Bultpistolen får endast användas av utbildad
personal över 18 år eller av praktikanter över
16 år i handledares sällskap. Operatören får inte
vara påverkad av trötthet, alkohol, läkemedel
eller narkotika.
Material som kan användas som underlag är
exempelvis
–
Betong av normal styrka
–
Stål
Du får endast använda patronremsor och
skjutspik och tillbehör av samma fabrikat som
det patrondrivna verktyget, se kapitel 2.4
”Patroner” och kapitel 2.5 ”Skjutspikar”.
Andra användningsändamål och
användningssätt liksom också modifikationer av
enheten, tillägg till eller ändringar på enheten
samt service- och reparationsåtgärder som
du genomför på egen hand kan påverka
säkerheten, tillförlitligheten och enhetens
funktion i stor utsträckning och leder till att
garantin inte längre gäller.
1.2 Säkerhetsmarkeringar på
enheten
Enheten får användas endast om alla
säkerhetsmarkeringar på bultpistolen är
kompletta och läsbara.
Läs bruksanvisningen innan du
använder enheten
Använd säkerhetsglasögon
Använd hörselskydd
Olämpliga material som inte bör användas som
underlag är exempelvis:
–
Material som är för mjuka eller tunna
–
Material som är för bräckliga, såsom glas
eller keramik
146
Använd en skyddshjälm
Svenska
1.3 Varningar i denna
bruksanvisning
1.5 Apparat- och
användningssäkerhet
Risknivån som gäller för specifika faror
identifieras genom signalord:
Bultpistoler kan orsaka alvarliga kroppsskador
om de hanteras felaktigt.
Signalord
–
Explosionsrisk: Öppna eller skada aldrig
patronerna. Släng inte patronerna i öppen
eld.
–
Utsätt inte bultpistolen och patronerna
för höga temperaturer, exempelvis direkt
solljus.
–
Lägg eller förvara aldrig det patrondrivna
verktyget med patronremsor när av
värmekällor som exempelvis ugn eller
värmare.
–
Använd bultpistolen endast utomhus eller
i väl ventilerade utrymmen.
–
Håll det patrondrivna verktyget
(oladdat) i den låsta verktygslådan och
patronremsorna (åtskilda från varandra)
skyddade så att inte barn eller obehöriga
vuxna kan komma åt det.
–
Använd bultpistolen endast om den är
i funktionsdugligt skick och har servats på
föreskrivet vis.
–
Skyddsglasögon: skyddar ögonen mot
flygande objekt såsom splitter och
damm
När enheten inte används, arbetsplatsen
byts, när enheten transporteras, om den
hakar upp sig och vid servicearbeten: Håll
fingrarna borta från avtryckaren, avlägsna
magasinet och patronerna.
–
Hörselskydd: skyddar öronen mot för
hög högt ljud
Hala handtag kan leda till att du tappar
kontrollen: Håll handtagen torra, rena och
fria från olja och fett.
–
När en skjutspik skjuts in uppstår en rekyl.
Håll inte huvudet direkt ovanför bultpistolen
när du skjuter in en skjutspik och börja
med låg slagstyrka, se kapitel 4.3 "Ställa in
slagstyrkan".
–
Säkerställ att du står stadigt och kan
hålla balansen, speciellt på plattformar,
upplyfta och/eller lutande, ojämna eller hala
arbetsplatser.
–
Bultpistolen får inte användas på en stege.
–
Bultpistolen får inte användas för att försluta
lådor eller lårar.
–
Bultpistolen får inte användas för att fästa
lasten på fordon eller vagnar.
Betydelse
Fara med hög risknivå, som kan
FARA
leda till dödsfall eller allvarliga
skador om den inte undviks.
Fara med medelhög risknivå, som
VARNING
kan leda till dödsfall eller allvarliga
skador om den inte undviks.
Fara med låg risknivå, som kan
VAR
leda till obetydliga eller relativt
FÖRSIKTIG lindriga skador om den inte
undviks.
Fara, som om den inte undviks
OBSERVEkan leda till att enheten eller
RA
utrustningen i närheten skadas.
1.4 Säkerhetsutrustning
Lös klädsel, smycken, fallande objekt, buller och
dylikt kan utgöra en fara för personer. Personer
som kommer att använda enheten eller befinna
sig i närheten av den, måste använda lämplig
personlig skyddsutrustning:
Lämplig skyddshjälm: skyddar huvudet
mot fallande objekt
Lämpligt ansiktsskydd: Skydda ögon
och ansikte från omkringflygande
föremål som exempelvis splitter.
147
Svenska
När de skjuts in i material kan spik
splittras i många delar och orsaka allvarlig
personskada.
Detta kan exempelvis vara fallet om slagstyrkan
är för hög. När spikar skjuts in i material som är
för mjuka, för tunna eller för hårda. När spikar
träffar andra spikar. När man skjuter in i färdigt
borrade hål utan lämplig styrning.
–
Håll ett minimiavstånd till kanter, gränser
och hörn, se kapitel 4.1 "Minimala avstånd
när spikar skjuts".
–
Håll ett minimiavstånd på 75 mm till delar av
betong som är sprucken eller trasig.
–
Fastställ lämplig slagstyrka med hjälp av
en testfastsättning, se kapitel 4.3 "Ställa in
slagstyrkan".
–
Använd ett splitterskydd. Detta reducerar
riskerna som rikoschetterande skjutspikar
ger upphov till
–
Du får inte använda
bultpistolen om personer
befinner sig framför den.
–
Ta ett stadigt tag
i bultpistolen och håll den
i 90° vinkel mot underlaget.
Personskydd:
–
För att undvika oavsiktlig avfyrning som kan
skada användaren och/eller utomstående
bör du endast sätta i patroner och
skjutspikar på arbetsstationen.
–
Hålla aldrig handen eller andra kroppsdelar
framför loppet.
–
Rikta aldrig loppet mot andra personer.
–
Ta en paus om dina händer/armar känns
avdomnade, extremt varma eller kalla eller
om du känner stickningar i dem. Konsultera
en läkare och detta fenomen återkommer.
Materiella skador:
–
148
Skjut inte in spikar i material som
har svetsats eller bearbetats med en
svetsbrännare.
–
Använd inte bultpistolen och patronerna vid
regnväder eller i mycket fuktig omgivning.
–
Använd bultpistolen endast i välventilerade
utrymmen eller utomhus.
–
Använd inte bultpistolen med tomt magasin.
–
Förvara bultpistolen endast i torra och
frostfria utrymmen.
Sluta omedelbart arbeta:
–
Om extrem hetta plötsligt uppstår.
–
Om skruvar eller andra delar har blivit lösa
eller fallit bort från enheten.
1.6 Avfallshantering
OBSERVERA Patroner som inte avfyrats
(klickad ammunition eller blindgångare) måste
samlas in och förvaras separat och sedan
bortskaffas av ett specialföretag. För att
skydda miljön bör de lokala föreskrifterna för
bortskaffning av teknisk utrustning beaktas.
Svenska
2
Översikt av enheten
2.1 Leveransomfattning
2.3 Magasin och munstycke för
enkelskott
 Skruva magasinet (A) på pistongstyrningen
Kontrollera leveransomfattningen när
bultpistolen har tagits emot. Informera din
återförsäljare om delar saknas eller är defekta.
tills det "klickar" en gång - vrid sedan en
gång till. Spänn munstycket för enkelskott
(B) så lång det går.
Leveransomfattning:
–
Patrondrivet verktyg
–
Bruksanvisning
–
Runda borstar, 3 st., liten, mellanstor, stor
–
Nylonborste
–
Munstycke för enkelskott
–
Splitterskydd för magasin
–
Splitterskydd för enkelskott
A
B
2.2 Enskilda delar och deras
beteckningar
1
3
2.4 Patroner
2
Patronerna har en färgkod som anger hur
starka de är. Tillverkaren tillåter endast att
"gula" (mellanstarka) och "röda" (mycket starka)
patroner används i P3X bultpistolen.
5
4
7
6
1
Pistongstyrning
5
Pistong
2
Bultpistol
6
Magasin
3
Pistongens
returfjäder
7
Munstycke för
enkelskott
4
Tätningsring
Art.Nr.
Typ
DDF1220100
DDF1220200
yellow, 0.25 cal. (6.3/10)
red, 0.25 cal. (6.3/10)
149
Svenska
3
2.5 Skjutspikar
Innan enheten används
Endast skjutspikar producerade av enhetens
tillverkare är tillåtna för P3X bultpistolen.
VARNING
Alvarliga skador på grund av felaktig
användning
Returfjäder:
 Magasin: använd inga skjutspikar
som är längre än 60 mm.
Art.Nr.
Typ
DDF2230000
P3X rubber recoil spring
 Munstycke för enkelskott: använd
inga skjutspikar som är längre än
76 mm.
Beställningsenheter:
 Använd endast skjutspikar och
–
500 spikar med huvud (inkl. 1 returfjäder)
–
2 500 spikar med huvud (inkl. 5 returfjädrar)
500 + 1
2500 +
patroner som är producerade av
enhetens tillverkare.
3.1 Användning med magasin
5
 Tryck på säkerhetsknappen på
magasinlocket (1) och öppna magasinlocket
(2).
Art.Nr.
DDF3440000
DDF3440050
DDF3440100
DDF3440150
DDF3440200
mm
15
20
25
30
35
mm
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
mm
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
2
1
Beställningsenheter:
–
300 spikar med huvud (inkl. 1 returfjäder)
–
1 500 spikar med huvud (inkl. 5 returfjädrar)
300 + 1
1500 +
 Placera de bandade spikarna i magasinet
5
(1).
 Stäng magasinets lock (2) (klickar på plats).
Art.Nr.
mm
DDF3440250
40
DDF3440300
50
DDF3440350
60
För ytterligare tillbehör, se katalog.
mm
8,6
8,6
8,6
mm
3,7
3,7
3,7
Ändringar förbehålls.
1
2
150
Svenska
3.2 Användning med munstycke för
enkelskott
OBSERVERA Tvinga inte in skjutspiken
i munstycket. Om skjutspiken inte kan sättas
i för hand är den eventuellt skadad eller
den passar inte till bultpistolen, se kapitel
2.5 "Skjutspikar" och kapitel 6 "Tekniska
specifikationer".
 Passa in skjutspiken i munstycket för
enkelskott.
3.4 Sätta i en patron
VARNING
Alvarliga skador kan uppstå vid
avfyrande av misstag
 Tryck inte bultpistolens lopp mot din
hand, andra kroppsdelar och ytor
eller andra personer.
 Håll fingrarna borta från avtryckaren.
 Tryck på säkerhetsknappen (upptill på
enheten) och öppna locket.
3.3 Dagligt funktionstest
De låsande delarna och tändmekanismen måste
fungera obehindrat och måste inspekteras med
avseende på detta innan bultpistolen används.
Det måste finnas skjutspikar i magasinet vid
funktionstestet.
 Placera patronen i styrslitsen på korrekt
sätt.
 Stäng locket för hand (det klickar på plats).
 Säkerställ att det inte finns några patroner
i bultpistolen.
 Tryck bultpistolen mot en arbetsyta och
tryck upprepade gånger på avtryckaren.
151
Svenska
4
Användning
4.3 Ställa in slagstyrkan
Beakta säkerhetsinstruktionerna, se kapitel 1.5
"Apparat- och användningssäkerhet".
4.1 Minimala avstånd när spikar
skjuts
Skjutspikar Murverk
Avstånd till
kanterna
Avstånd
mellan
varandra
Betong,
armerad
betong
Stål
3x
5 cm
5 cm
spikskaftets
diameter
10x
10x
5x
spikskaftets spikskaftets spikskaftets
diameter
diameter
diameter
4.2 Ytans minimala tjocklek
Murverk och betong:
Murverkets eller betongens tjocklek måste
åtminstone vara tre gånger djupet som
skjutspiken tränger in [L], men minst 10 cm.
L
3xL
>10 cm
Stål:
Stålet måste vara minst 3 mm tjockt.
152
VARNING
Allvarliga skador om skjutspiken
tränger in för långt
 Om avfyrning inte sker direkt efter
det att avtryckaren har tryckts in,
bör du hålla bultpistolen tryckt mot
materialet minst 30 sekunder till.
 Genomför en testfastsättning med
den svagaste tillgängliga patronen
och lägst slagstyrka.
 Om skjutspiken inte tränger in
tillräckligt långt i materialet: Höj
slagstyrkan stegvis.
 Om skjutspiken inte tränger in
tillräckligt långt i materialet trots att
högsta slagstyrka är inställd: Sätt
i en patron med högre styrka och
upprepa testfastsättningsproceduren
- starta med lägsta slagstyrka igen.
 Ställa in slagstyrkan med inställningsratten:
Höja: vrid i riktning „+“
Sänka: vrid i riktning „-“.
Svenska
5
4.4 Använda bultpistolen
VARNING
Alvarliga skador kan uppstå vid
avfyrande av misstag
 Håll alltid fingrarna bort från
avtryckaren om bultpistolen inte
är riktad mot materialet som ska
bearbetas.
 Fastställ lämplig slagstyrka med
hjälp av en testfastsättning, se
kapitel 4.3 "Ställa in slagstyrkan".
Inspektion och rengöring
För att avlägsna sotet som har samlats
(på grund av förbränningsgaserna) måste
bultpistolen rengöras efter användningen.
VARNING
Alvarliga skador kan uppstå vid
avfyrande av misstag
 Avlägsna patronen.
 Avlägsna skjutspikarna från
magasinet eller munstycket för
enkelskott.
 Om patronen inte tänds direkt efter
det att avtryckaren har tryckts in,
bör du hålla bultpistolen tryckt mot
materialet som bearbetas minst
30 sekunder till.
 Alltid när du byter arbetsplats:
Avlägsna patronen och bär
bultpistolen med loppet riktat nedåt.
 När du har slutat arbeta: avlägsna
först patronen och därefter
skjutspiken. Förvara det patrondrivna
verktyget i den låsta förvaringslådan
och förvara patronremsorna
på ett säkert ställe - de olika
komponenterna på olika ställen.
VAR FÖRSIKTIG
Heta ytor
 Låt bultpistolen svalna.
5.1 Montera isär bultpistolen
 Skruva bort magasinet (A) eller munstycket
för enkelskott (B).
A
B
Avfyra skjutspikarna:
 Ta ett stadigt tag i bultpistolen med båda
händerna (se bild) och tryck loppet mot det
material som ska fästas (90° vinkel, enheten
riktad nedåt) (1).
 Tryck på avtryckaren (2).
 Avlägsna pistongen med tätningsringen och
pistongens returfjäder.
2
1
90°
153
Svenska
 Tryck in pistongstyrningen i fästet på
1
enheten (1) och skruva bort den (2).
1
2
2
3
5.2 Kontrollera enhetens inre delar
Kontrollera enhetens inre delar enligt följande
tabell. Byt ut slitna delar.
Slitdel
Pistongens returfjäder
Tätningsring
Pistong
Inspektion
Längd (åtminstone
161 mm)
Skick (snitt, allmän
förslitning)
Tjocklek (åtminstone
4 mm)
Skick (snitt, allmän
förslitning)
Splitter och defekter
5.4 Montera ihop bultpistolen
Beakta spårets position när du monterar
pistongstyrningen.
 Tryck in pistongstyrningen i fästet (1) och
spänn fast det ordentligt (2).
 Sätt i pistong med tätningsring och
returfjäder i pistongstyrningen.
 Skruva magasinet eller munstycket för
enkelskott på kolvstyrningen tills det "klickar"
en gång - vrid sedan en gång till. (Om du
använder munstycket för enkelskott, spänn
det så långt det går.)
5.3 Rengöra enhetens inre delar
 Rengör pistongstyrningen från utsidan med
en stålborste (1).
 Rengör pistongstyrningen från insida och
fästet på enheten med en rund stålborste
(2).
 Rengör pistongen från utsidan med en
stålborste (3).
154
1
2
Svenska
5.5 Rengöra enhetens ytor
7
Felsökning
OBSERVERA Skador på ytorna: Använd
inte tinner, lösningsmedel, bensin etc. för
rengöringsändamål.
Genomför endast de felsökningsåtgärder som
beskrivs här.
–
Rengör bultpistolen med en ren, torr trasa.
Bultpistolen får endast servas och repareras av
en auktoriserad specialverkstad.
–
Rengör förvaringslådan med en torr trasa
och tryckluft.
Patronerna tänder inte:
6
Tekniska specifikationer
Typ P3X
Kategori
Längd med
munstycke för
enkelskott
Längd med magasin
Vikt med munstycke
för enkelskott
Vikt med magasin
Magasinkapacitet
Effektnivåer
Ljudeffektnivå*
Ljudtrycksnivå*
Vibrationer*
Tillverkningsår
Indirekt tändning, låg
hastighet
430 mm
455 mm
2,8 kg
3,2 kg
10 spikar
Gul (4), röd (6)
LWA 96 dB
LpA (på arbetsplatsen)
94 dB
LpA (max.) 135 dB
< 2,5 m/s²
2013
Skjutspikar
Typ
Längd (magasin)
Längd (enkelskott)
8,6 mm spikar med huvud
15 mm till 60 mm
upp till 76 mm
Patroner
Kaliber
Typ
Effektnivåer
0,25
Typ 10 runda patroner
(6.3/10)
Gul (4), röd (6)
Orsak(er)
Åtgärd(er)
Loppet trycks inte emot Tryck loppet hårdare
ytan tillräckligt hårt
mot ytan
Kontrollera
medbringaren.
Patronen roterar inte
Avlägsna främmande
objekt
Patronen fungerar inte Sätt i en ny patron
Låt bultpistolen
repareras av
Bultpistolen är defekt
en auktoriserad
specialverkstad
Loppet eller pistongen är blockerade
Orsak(er)
Bultpistolen är
överhettad
Främmande objekt
i loppet eller
pistongstyrningen
Åtgärd(er)
Låt bultpistolen svalna
Se kapitel 5 "Inspektion
och rengöring"
Loppet är böjt
Låt bultpistolen
repareras av
en auktoriserad
specialverkstad
Otillåtna eller icke
auktoriserade
skjutspikar i magasinet
eller munstycket för
enkelskott
Se kapitel 2.5
"Skjutspikar" och
kapitel 6 "Tekniska
specifikationer"
Bultpistolen är defekt
Låt bultpistolen
repareras av
en auktoriserad
specialverkstad
*Värdena kan variera: Bland annat
rbetsomgivningen, arbetsstyckets underlag,
arbetsstycket, kraften som används för att
pressa emot påverkar bulleremissionen på
användningsstället och hur mycket objektet
vibrerar.
Tekniska ändringar förbehålls.
155
Svenska
Svag eller varierande effekt:
Orsak(er)
Åtgärd(er)
De interna delarna av
enheten är smutsiga
eller slitna
Se kapitel 5 "Inspektion
och rengöring"
Loppet kan endast tryckas mot ytan om
mycket kraft används:
Orsak(er)
Åtgärd(er)
Främmande objekt
i loppet eller
pistongstyrningen
De interna delarna av
enheten är smutsiga
eller slitna
Se kapitel 5 "Inspektion
och rengöring"
Loppet är böjt
Låt bultpistolen
repareras av
en auktoriserad
specialverkstad
Det går inte att stänga magasinets lock
Orsak(er)
Mer än 10 skjutspikar
i ett magasin
Främmande objekt
i magasinet
Åtgärd(er)
Avlägsna skjutspikar
Avlägsna främmande
objekt
Se kapitel 2.5
Otillåtna eller icke
"Skjutspikar" och
auktoriserade
kapitel 6 "Tekniska
skjutspikar i magasinet
specifikationer"
Matningen av skjutspikarna dålig (magasin):
Orsak(er)
Främmande objekt
i magasinet
Matningsfjädermekanismen i magasinet är
defekt
De interna delarna av
enheten är smutsiga
eller slitna
156
Åtgärd(er)
Rengör magasinet
Byt ut magasinet
Se kapitel 5 "Inspektion
och rengöring"
Loppet är stadigt tryckt mot ytan men
bultpistolen avfyras inte när avtryckaren
trycks in:
Orsak(er)
Åtgärd(er)
Loppet trycks inte emot Tryck loppet hårdare
ytan tillräckligt hårt
mot ytan
Se kapitel 2.5
Otillåtna eller icke
"Skjutspikar" och
auktoriserade
kapitel 6 "Tekniska
skjutspikar i magasinet
specifikationer"
Se kapitel 2.3 "Magasin
Magasinet är inte isatt
och munstycke för
på rätt sätt
enkelskott"
Främmande objekt
Se kapitel 5 "Inspektion
i loppet eller
och rengöring"
pistongstyrningen
Låt bultpistolen
repareras av
Bultpistolen är defekt
en auktoriserad
specialverkstad
Skjutspikarna tränger inte in tillräckligt
djupt i materialet som ska fästas:
Orsak(er)
Åtgärd(er)
För låg slagstyrka
Se kapitel 4.3 "Ställa in
slagstyrkan".
Skjutspiken är för lång
Materialet som
bearbetas är för hårt
Använd en skjutspik
som matchar materialet
som bearbetas
Sikta in bultpistolen
någon annanstans
Skjutspiken träffar
Testa bultpistolen
andra hårda objekt
någon annanstans
i materialet, t.ex. spikar
på materialet som
bearbetas
Låt bultpistolen
Bultpistolen måste
servas/underhållas
servas
av en auktoriserad
specialverkstad
Svenska
Skjutspikarna tränger in för djup i materialet
som bearbetas:
Orsak(er)
Åtgärd(er)
För hög slagstyrka
Se kapitel 4.3 "Ställa in
slagstyrkan".
Skjutspiken är för kort
Materialet som
bearbetas är för mjukt
Använd en spik som
matchar materialet som
bearbetas
Skjutspiken träffar
ihåligheter eller mjuka
främmande objekt
i materialet som
bearbetas
Testa bultpistolen
någon annanstans
på materialet som
bearbetas
Testa bultpistolen något
annat material
8
Garanti
DEWALT är övertygad om kvaliteten på sina
produkter och erbjuder en enastående garanti
för professionella användare av produkten.
Denna garantideklaration är ett tillägg
och påverkar inte i något hänseende dina
avtalsenliga eller lagstadgade rättigheter som
privat, icke professionell användare. Garantin
gäller inom medlemsländernas territorium
i Europeiska unionen och det Europeiska
frihandelsområdet.
ETT ÅRS FULL GARANTI
Om din DEWALT-produkt blir defekt på grund av
materialfel eller utförande inom 12 månader från
inköpsdatum garanterar DEWALT att ersätta
alla defekta delar kostnadsfritt eller - efter eget
gottfinnande - ersätta enheten utan kostnad,
förutsatt att:
–
Produkten inte har använts på felaktigt sätt;
–
Reparationer har inte utförts av obehöriga
personer;
–
Inköpsbevis finns att tillgå;
–
Produkten returneras komplett med alla
originaldelar;
Garantin gäller inte för förbruknings- eller
slitdelar. Dessa delar är: pistongen, pistongen
returfjäder och gummibussningar.
Om du vill reklamera en produkt, kontakta
din säljare eller kontrollera i DEWALTkatalogen var närmaste auktoriserade
reparationsverkstad finns eller kontakta din
lokala DEWALT-återförsäljare på adressen
som anges i bruksanvisningen. En förteckning
över auktoriserade DEWALT-återförsäljare
och fullständiga uppgifter om vår after-sales
service finns tillgänglig på internetadressen:
www.2helpU.com.
157
Svenska
9
Överensstämmelseförsäkran
I enlighet med maskindirektivet
2006/42/EC
Produkt
Typ
Bultpistol
DEWALT DDF213000
Ifrågavarande produkt uppfyller
bestämmelserna i maskindirektivet 2006/42/EG
samt den harmoniserade standarden EN 15895.
Undertecknad ansvarar för sammanställningen
av den tekniska dokumentationen och
tillhandahåller denna deklaration för DEWALT.
För ytterligare information, vänligen kontakta
DEWALT på följande adress. För ytterligare
adressinformation, se baksidan av denna
bruksanvisning.
Colin Earl
Idstein, 22. april 2014
Vice President HTF
Construction and DIY Europe
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
158
10 C.I.P. Bekräftelse av
godkännande
Enheten DEWALT P3X är typgodkänd
och systemtestad. Den fyrkantiga
godkännandesymbolen innehåller det
registrerade godkännandenumret "PTB S 823".
Därmed garanterar DEWALT att enheten
motsvarar den godkända typen.
Otillåtliga defekter som upptäcks vid
användningen bör rapporteras till
myndigheten som utfärdat godkännandet
(PTB Braunschweig) och även till Permanent
International Commission (Permanent
International Commission, Avenue de la
Renaissance 30, B-1000 Brussels, Belgium).
Godkännande av teknisk enhet bestående
av typgodkänt verktyg och specificerad
patron i ett magasin dokumenteras genom
systemgodkännande. Testcertifikatnummer
för respektive systemgodkännanden listas
i följande tabell:
DEWALT
patronremsor
för P3X
DEWALT 6.3/10
(.25 cal.), gelb
DEWALT 6.3/10
(.25 cal.), rot
PTB
Systemgodkännandets testcertifikatnummer
PTB Sy 823 DW 14
PTB Sy 824 DW 16
Ελληνικά
P3X POWDER ACTUATED TOOL® - ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ
ΕΚΠΥΡΣΟΚΡΟΤΗΣΗΣ DDF2130000
Πίνακας περιεχομένων
1
Πληροφορίες ασφαλείας ................................................................................160
1.1 Προβλεπόμενη χρήση .............................................................................160
1.2 Ετικέτες ασφαλείας πάνω στη συσκευή ..................................................161
1.3 Προειδοποιήσεις σε αυτό το εγχειρίδιο ...................................................161
1.4 Εξοπλισμός ασφαλείας ...........................................................................161
1.5 Ασφάλεια της συσκευής και λειτουργική ασφάλεια .................................161
1.6 Απόρριψη αποβλήτων ............................................................................163
2
Επισκόπηση της συσκευής ...........................................................................163
2.1 Αντικείμενο παράδοσης ..........................................................................163
2.2 Μεμονωμένα εξαρτήματα και ονομασίες .................................................163
2.3 Γεμιστήρας και προσάρτημα μίας βολής .................................................164
2.4 Φυσίγγια..................................................................................................164
2.5 Εκτοξευόμενα καρφιά .............................................................................164
3
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή...............................................................165
3.1 Χρήση με γεμιστήρα................................................................................165
3.2 Χρήση με προσάρτημα μίας βολής .........................................................165
3.3 Καθημερινός έλεγχος λειτουργιών ..........................................................166
3.4 Εισαγωγή ενός φυσιγγίου .......................................................................166
4
Λειτουργία ........................................................................................................166
4.1 Ελάχιστες αποστάσεις κατά την εκτόξευση καρφιών ..............................166
4.2 Ελάχιστο πάχος των υποκείμενων επιφανειών.......................................167
4.3 Ρύθμιση της ισχύος βολής ......................................................................167
4.4 Χρήση του καρφωτικού εργαλείου ..........................................................168
5
Επιθεώρηση και καθαρισμός .........................................................................168
5.1 Αποσυναρμολόγηση του καρφωτικού εργαλείου ....................................169
5.2 Έλεγχος των εσωτερικών εξαρτημάτων της συσκευής ...........................169
5.3 Καθαρισμός των εσωτερικών εξαρτημάτων της συσκευής .....................169
5.4 Συναρμολόγηση του καρφωτικού εργαλείου ...........................................170
5.5 Καθαρισμός των επιφανειών της συσκευής ............................................170
6
Τεχνικά χαρακτηριστικά .................................................................................171
7
Αντιμετώπιση προβλημάτων .........................................................................171
8
Εγγύηση ...........................................................................................................173
9
Δήλωση συμμόρφωσης .................................................................................174
10
Επιβεβαίωση συμμόρφωσης C.I.P. ...............................................................174
159
Ελληνικά
1
Πληροφορίες ασφαλείας
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες
ασφαλείας για να εξασφαλίσετε ασφαλή
και σωστή λειτουργία της συσκευής.
Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης μέχρι την
τελική διάθεση του προϊόντος.
1.1 Προβλεπόμενη χρήση
Τα καρφωτικά εκπυρσοκρότησης προορίζονται
για κάρφωμα καρφιών και πρέπει να
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις πληροφορίες
στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη. Τα καρφωτικά
εργαλεία δεν είναι "παιχνίδια" και απαιτούν
συνετό, υπεύθυνο και προσεκτικό χειρισμό.
Τα καρφωτικά εργαλεία προορίζονται για
επαγγελματική χρήση και υπόκεινται σε
συγκεκριμένες νομικές διατάξεις.
Υπευθυνότητες του εργοδότη, για παράδειγμα:
–
Τα διαστήματα που συνιστά ο
κατασκευαστής για έλεγχο και συντήρηση
ρουτίνας είναι: κάθε 2 χρόνια, αλλά όχι
αργότερα από κάθε 3 000 καρφώματα,
εκτός αν προβλέπονται μικρότερα
διαστήματα από τη νομοθεσία.
–
Οι επισκευές πρέπει να γίνονται σε
εξουσιοδοτημένες τεχνικές εγκαταστάσεις.
–
Συλλογή και ασφαλής απόρριψη
"πυρομαχικών που υπέστησαν αφλογιστία"
–
Ασφαλής φύλαξη του καρφωτικού
εκπυρσοκρότησης (κενό φυσιγγίων) μέσα
στο κλειδωμένο κουτί του εργαλείου και των
δεσμίδων φυσιγγίων (σε διαφορετική θέση
από το εργαλείο).
–
Προμήθεια και διασφάλιση χρήσης του
προστατευτικού εξοπλισμού, βλέπε
κεφάλαιο 1.4 "Εξοπλισμός ασφαλείας"
Το καρφωτικό πιστόλι πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένο
προσωπικό ηλικίας άνω των 18 ετών ή από
εκπαιδευόμενους άνω των 16 ετών με την
παρουσία υπεύθυνου επιβλέποντα. Ο χειριστής
δεν πρέπει να είναι κουρασμένος ή υπό την
επίδραση οινοπνεύματος, φαρμακευτικής
αγωγής ή ναρκωτικών ουσιών.
Κατάλληλα υλικά για χρήση ως βάση, για
παράδειγμα
–
Σκυρόδεμα κανονικής αντοχής
–
Χάλυβας
160
Υλικά που είναι ακατάλληλα και δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται ως βάση, για παράδειγμα:
–
Υλικά που είναι πολύ μαλακά ή πολύ λεπτά
–
Υλικά που είναι πολύ εύθρυπτα, όπως
γυαλί ή κεραμικά
–
Υλικά που είναι πολύ σκληρά, όπως
σκληρυμένος χάλυβας
–
Τοιχοποιία με κοίλα μπλοκ, τοιχοποιία από
διάτρητα τούβλα
–
Χυτοσίδηρος, πλαστικό, μάρμαρο,
γυψοσανίδες.
Οι λανθασμένες εφαρμογές, η κακή χρήση ή το
"παιχνίδι" με τη συσκευή μπορεί να προκαλέσει
θανάσιμους τραυματισμούς και σοβαρές
υλικές ζημιές. Σε αυτά πιο συγκεκριμένα
περιλαμβάνονται
–
Η παράκαμψη μηχανισμών ασφαλείας
–
Η κακή χρήση της συσκευής ως
"πυροβόλου όπλου"
–
Η κακή χρήση της συσκευής ως σφυριού ή
παρόμοιου εργαλείου
–
Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε τα φυσίγγια σε
πυροβόλα όπλα και μην επιχειρήσετε να τα
ανοίξετε.
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο δεσμίδες
φυσιγγίων, εκτοξευόμενα καρφιά και αξεσουάρ
που παράγονται από τον κατασκευαστή
του καρφωτικού εκπυρσοκρότησης, βλέπε
κεφάλαιο 2.4 "Φυσίγγια" και κεφάλαιο 2.5
"Εκτοξευόμενα καρφιά".
Άλλες εφαρμογές και χρήσεις καθώς και
τροποποιήσεις στη συσκευή, προσθήκες
στη συσκευή ή μετατροπές καθώς και
εργασίες συντήρησης και επισκευές που
πραγματοποιούνται εξ ιδίων μπορεί να
επηρεάσουν αρνητικά την ασφάλεια, την
αξιοπιστία και τη σωστή λειτουργία της
συσκευής σε σημαντικό βαθμό και να
καταστήσουν άκυρη κάθε αξίωση επί της
εγγύησης.
Ελληνικά
1.2 Ετικέτες ασφαλείας πάνω στη
συσκευή
Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί
μόνον αν όλες οι ετικέτες ασφαλείας στο
καρφωτικό εργαλείο είναι πλήρεις και
ευανάγνωστες.
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν
τη χρήση της συσκευής
1.4 Εξοπλισμός ασφαλείας
Τα χαλαρά ρούχα, τα κοσμήματα, η πτώση
αντικειμένων, ο θόρυβος και παρόμοιες πηγές
κινδύνου μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο
για άτομα. Άτομα που θα χρησιμοποιούν τη
συσκευή και πρέπει να παραμένουν κοντά
στη συσκευή, πρέπει να φορούν κατάλληλο
εξοπλισμό ατομικής ασφάλειας:
Κατάλληλο κράνος ασφαλείας:
προστατεύει το κεφάλι από πτώση
αντικειμένων
Γυαλιά ασφαλείας: προστατεύουν
τα μάτια από εκτινασσόμενα ή
αερομεταφερόμενα αντικείμενα, όπως
θραύσματα και σκόνη
Φοράτε γυαλιά ασφαλείας
Φοράτε προστασία ακοής
Προστασία ακοής: προστατεύει τα
αυτιά από υπερβολικό θόρυβο
Φοράτε κράνος ασφαλείας
Κατάλληλο προστατευτικό προσώπου:
Προστατεύετε τα μάτια και το πρόσωπο
από εκτοξευόμενα αντικείμενα, όπως
σκλήθρες.
1.3 Προειδοποιήσεις σε αυτό το
εγχειρίδιο
Το επίπεδο επικινδυνότητας για
συγκεκριμένους κινδύνους χαρακτηρίζεται με
λέξεις-σύμβολα:
1.5 Ασφάλεια της συσκευής και
λειτουργική ασφάλεια
Λέξησύμβολο
Το καρφωτικό εργαλείο μπορεί να προκαλέσει
σοβαρούς τραυματισμούς σε περίπτωση
ακατάλληλου χειρισμού.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Σημασία
Κίνδυνος με υψηλό επίπεδο
επικινδυνότητας, που θα επιφέρει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, αν
δεν αποφευχθεί.
Κίνδυνος με μεσαίο επίπεδο
επικινδυνότητας, που μπορεί
να επιφέρει θάνατο ή σοβαρό
τραυματισμό, αν δεν αποφευχθεί.
Κίνδυνος με χαμηλό επίπεδο
επικινδυνότητας, που μπορεί
να επιφέρει μικρούς ή μέτριους
τραυματισμούς, αν δεν
αποφευχθεί.
Κίνδυνος, ο οποίοι μπορεί να
επιφέρει ζημιά στη συσκευή ή σε
γειτονικό της εξοπλισμό, αν δεν
αποφευχθεί.
–
Κίνδυνος έκρηξης: Σε καμία περίπτωση μην
ανοίξετε ή προξενήσετε ζημιά σε φυσίγγια.
Μην πετάτε τα φυσίγγια στη φωτιά.
–
Μην εκθέτετε το καρφωτικό εργαλείο και
τα φυσίγγια σε υψηλές θερμοκρασίες, για
παράδειγμα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
–
Ποτέ μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε
το καρφωτικό εκπυρσοκρότησης και
τις δεσμίδες φυσιγγίων κοντά σε πηγές
θερμότητας, όπως φούρνους ή θερμάστρες.
–
Να χρησιμοποιείτε το καρφωτικό εργαλείο
σε εξωτερικό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
–
Διατηρείτε το καρφωτικό εκπυρσοκρότησης
(κενό φυσιγγίων) μέσα στην κλειδωμένη
θήκη του εργαλείου και τις δεσμίδες
φυσιγγίων (σε διαφορετική θέση από το
εργαλείο) ασφαλή από μη εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση τόσο από ενήλικες όσο και από
παιδιά.
161
Ελληνικά
–
Να χρησιμοποιείτε το καρφωτικό εργαλείο
μόνο αν είναι σε καλή λειτουργική
κατάσταση και έχει συντηρηθεί σωστά.
–
Όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή, σε
περίπτωση αλλαγής χώρου εργασίας, κατά
τη μεταφορά, σε περίπτωση εμπλοκής και
κατά τη συντήρηση: Κρατάτε τα δάκτυλά
σας μακριά από τη σκανδάλη, αφαιρέστε το
γεμιστήρα και το φυσίγγιο.
–
Οι ολισθηρές λαβές μπορεί να έχουν
ως αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου:
Διατηρείτε τη λαβή στεγνή, καθαρή και
απαλλαγμένη από λάδι και γράσο.
–
Υπάρχει εξαγωγή υπολειμμάτων καύσης/
κλώτσημα όταν εκτοξεύεται το καρφί. Μην
έχετε το κεφάλι σας απευθείας πάνω από
το καρφωτικό εργαλείο όταν εκτοξεύετε το
καρφί και ξεκινήστε με χαμηλή ισχύ βολής,
βλέπε κεφάλαιο 4.3 "Ρύθμιση της ισχύος
βολής".
–
Βεβαιωθείτε ότι στέκεστε με ασφάλεια και
μπορείτε να διατηρήσετε την ισορροπία
σας, ειδικά σε πλατφόρμες και καθώς και σε
υπερυψωμένες και/ή κεκλιμένες, ανώμαλες
ή ολισθηρές θέσεις εργασίας.
–
Το καρφωτικό εργαλείο δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται πάνω σε σκάλα.
–
Το καρφωτικό εργαλείο δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται για το κλείσιμο κουτιών ή
ξυλοκιβωτίων.
–
Το καρφωτικό εργαλείο δεν επιτρέπεται
να χρησιμοποιείται για την εφαρμογή
ασφαλιστικών μεταφοράς σε οχήματα και
βαγόνια.
Κατά την εκτόξευσή τους μέσα στο υλικό,
τα καρφιά μπορεί να σπάσουν σε πολλά
κομμάτια και να προκαλέσουν σοβαρούς
τραυματισμούς.
Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, αν
η ισχύς βολής έχει ρυθμιστεί σε υπερβολικά
υψηλό επίπεδο. Όταν εκτοξεύετε καρφιά μέσα
σε υλικά που είναι πολύ μαλακά, πολύ λεπτά
ή πολύ σκληρά. Όταν τα καρφιά κτυπήσουν
άλλα καρφιά. Όταν εκτοξεύετε καρφιά μέσα
σε προ-διατρημένες οπές χωρίς κατάλληλους
μηχανισμούς οδήγησης.
–
162
Διατηρείτε μια ελάχιστη απόσταση ως προς
τις άκρες, τα όρια και τις γωνίες, βλέπε
κεφάλαιο 4.1 "Ελάχιστες αποστάσεις των
εκτοξευόμενων καρφιών".
–
Διατηρείτε μια ελάχιστη απόσταση 75 mm
σε ραγισμένες ή εκλεπισμένες περιοχές
σκυροδέματος.
–
Προσδιορίστε την κατάλληλη ισχύ
βολής χρησιμοποιώντας μια διαδικασία
δοκιμαστικής στερέωσης, βλέπε κεφάλαιο
4.3 "Ρύθμιση της ισχύος βολής".
–
Χρησιμοποιείτε προστατευτικό κατά των
θραυσμάτων. Αυτό μειώνει τους κινδύνους
που οφείλονται σε εξοστρακισμό των
εκτοξευόμενων καρφιών
–
Δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιείτε το καρφωτικό
εργαλείο όταν βρίσκονται
άτομα στην άλλη πλευρά.
–
Πιάνετε το καρφωτικό
εργαλείο σταθερά και κρατάτε
το σε γωνία 90° ως προς την
επιφάνεια.
Προστασία ατόμων:
–
Εισάγετε το φυσίγγιο και το καρφί όταν
είστε στη θέση εργασίας, για να αποτρέψετε
αθέλητη εκπυρσοκρότηση, που θα
μπορούσε να τραυματίσει το χρήστη και/ή
παρευρισκόμενους.
–
Ποτέ μην κρατάτε το χέρι σας ή άλλα μέρη
του σώματος μπροστά από την κάννη.
–
Ποτέ μη στρέφετε την κάννη προς άλλα
άτομα.
–
Κάνετε ένα διάλειμμα από την εργασία
όταν αισθάνεστε μουδιασμένος, πολύ
ζεσταμένος ή παγωμένος ή νιώθετε
μυρμήγκιασμα στα δάκτυλα/χέρια
σας. Συμβουλευτείτε γιατρό αν αυτό το
φαινόμενο επαναληφθεί.
Υλικές ζημιές:
–
Μην εκτοξεύετε καρφιά μέσα σε υλικά
που είναι συγκολλημένα ή έχουν τύχει
επεξεργασίας με πυρσό συγκόλλησης.
–
Μη χρησιμοποιείτε το καρφωτικό εργαλείο
ή τα φυσίγγια σε βροχή ή σε πολύ υγρό
περιβάλλον.
Ελληνικά
–
Χρησιμοποιείτε το καρφωτικό εργαλείο
μόνο σε καλά αεριζόμενους ή εξωτερικούς
χώρους.
–
Μη χρησιμοποιείτε το καρφωτικό εργαλείο
με κενό γεμιστήρα.
–
Να αποθηκεύετε το καρφωτικό
εργαλείο μόνο σε χώρους ξηρούς και
προστατευμένους από τον παγετό.
2.2 Μεμονωμένα εξαρτήματα και
ονομασίες
1
2
Σταματήστε αμέσως την εργασία:
–
Σε περίπτωση που δημιουργηθεί ξαφνικά
υπερβολική θερμότητα.
–
Αν βίδες ή άλλα εξαρτήματα έχουν λασκάρει
ή πέσει από τη συσκευή.
3
2
Επισκόπηση της
συσκευής
2.1 Αντικείμενο παράδοσης
7
6
1.6 Απόρριψη αποβλήτων
Τα φυσίγγια που δεν έχουν εκπυρσοκροτήσει
(άσκαστα ή σκάρτα φυσίγγια) πρέπει να
συλλέγονται και να αποθηκεύονται με
ασφάλεια έως την τελική τους διάθεση μέσω
εξειδικευμένης εταιρείας. Τηρείτε τους τοπικούς
κανονισμούς που αφορούν την απόρριψη
αποβλήτων τεχνικού εξοπλισμού, για την
προστασία του περιβάλλοντος.
5
4
1
Οδηγός εμβόλου
4
2
Καρφωτικό
εργαλείο
Μονωτικός
δακτύλιος
5
Έμβολο
6
Γεμιστήρας
7
Προσάρτημα μίας
βολής
3
Ελατήριο
επαναφοράς
εμβόλου
Ελέγξτε το αντικείμενο της παράδοσης μετά
την παραλαβή του καρφωτικού εργαλείου.
Αναφέρετε στον τοπικό σας εξειδικευμένο
αντιπρόσωπο εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν
υποστεί ζημιά.
Αντικείμενο παράδοσης:
–
Καρφωτικό εκπυρσοκρότησης
–
Εγχειρίδιο οδηγιών
–
Στρογγυλές βούρτσες, 3 τεμάχια, μικρή,
μεσαία, μεγάλη
–
Νάιλον βούρτσα
–
Προσάρτημα μίας βολής
–
Προστατευτικό από θραύσματα για
γεμιστήρα
–
Προστατευτικό από θραύσματα για
προσάρτημα μίας βολής
163
Ελληνικά
2.3 Γεμιστήρας και προσάρτημα
μίας βολής
 Βιδώστε το γεμιστήρα (A) πάνω στον οδηγό
εμβόλου έως ότου ακούσετε το πρώτο "κλικ"
- κατόπιν περιστρέψτε τον ακόμα μία φορά.
Σφίξτε το προσάρτημα μίας βολής (B) έως
ότου σταματήσει.
Ελατήριο επαναφοράς:
Κωδ. είδους
Τύπος
DDF2230000
P3X λαστιχένιο ελατήριο
επαναφοράς
Μονάδες παραγγελίας:
A
B
–
500 καρφιά με κεφαλή (περιλ. 1 ελατηρίου
επαναφοράς)
–
2500 καρφιά με κεφαλή (περιλ. 5 ελατηρίων
επαναφοράς)
500 + 1
2500 +
5
Κωδ. είδους
2.4 Φυσίγγια
Τα φυσίγγια διαθέτουν χρωματική
κωδικοποίηση ανάλογα με την ισχύ του
φυσιγγίου. Για το καρφωτικό P3X επιτρέπονται
από τον κατασκευαστή της συσκευής μόνο το
"κίτρινο" επίπεδο ισχύος (μεσαία ισχύς) και το
κόκκινο (πολύ υψηλή ισχύς).
DDF3440000
DDF3440050
DDF3440100
DDF3440150
DDF3440200
mm
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
mm
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
Μονάδες παραγγελίας:
–
300 καρφιά με κεφαλή (περιλ. 1 ελατηρίου
επαναφοράς)
–
1500 καρφιά με κεφαλή (περιλ. 5 ελατηρίων
επαναφοράς)
300 + 1
Κωδ. είδους
mm
15
20
25
30
35
1500 +
5
Τύπος
DDF1220100 κίτρινο, διαμέτρημα 0,25 (6.3/10)
DDF1220200 κόκκινο, διαμέτρημα 0,25 (6.3/10)
2.5 Εκτοξευόμενα καρφιά
Για το καρφωτικό εργαλείο P3X επιτρέπονται
μόνο τα εκτοξευόμενα καρφιά που παράγονται
από τον κατασκευαστή της συσκευής.
Κωδ. είδους
DDF3440250
DDF3440300
DDF3440350
mm
40
50
60
mm
8,6
8,6
8,6
mm
3,7
3,7
3,7
Για πρόσθετα αξεσουάρ, δείτε τον κατάλογο.
Υπόκειται σε αλλαγή.
164
Ελληνικά
3
Πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Βαρείς τραυματισμοί λόγω
ακατάλληλης χρήσης
 Γεμιστήρας: μη χρησιμοποιείτε
εκτοξευόμενα καρφιά μήκους
μεγαλύτερου των 60 mm.
1
 Προσάρτημα μίας βολής: μη
χρησιμοποιείτε εκτοξευόμενα καρφιά
μήκους μεγαλύτερου των 76 mm.
 Χρησιμοποιείτε μόνο εκτοξευόμενα
καρφιά και φυσίγγια που παράγονται
από τον κατασκευαστή της
συσκευής.
3.1 Χρήση με γεμιστήρα
 Πατήστε το κουμπί ασφαλείας του
καλύμματος γεμιστήρα (1) και ανοίξτε το
κάλυμμα του γεμιστήρα (2).
2
3.2 Χρήση με προσάρτημα μίας
βολής
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Μην εισάγετε με τη βία το καρφί
μέσα στο προσάρτημα. Αν δεν είναι εφικτή
η εισαγωγή με το χέρι, αυτό σημαίνει ότι μπορεί
να έχει υποστεί ζημιά ή να είναι ακατάλληλο
για το καρφωτικό εργαλείο, βλέπε κεφάλαιο 2.5
"Εκτοξευόμενα καρφιά" και κεφάλαιο 6 "Τεχνικά
χαρακτηριστικά".
 Οδηγήστε το καρφί μέσα στο προσάρτημα
μίας βολής.
2
1
 Εισάγετε τη δεσμίδα καρφιών μέσα στο
γεμιστήρα (1).
 Κλείστε το κάλυμμα του γεμιστήρα (2)
(ασφαλίζει με ήχο κλικ).
165
Ελληνικά
3.3 Καθημερινός έλεγχος
λειτουργιών
Τα εξαρτήματα ασφάλισης και ο μηχανισμός
πυροδότησης πρέπει να λειτουργούν
απρόσκοπτα και πρέπει να επιθεωρούνται
για τη λειτουργία τους καθημερινά πριν τη
χρήση του καρφωτικού εργαλείου. Για αυτόν
το λειτουργικό έλεγχο, πρέπει να υπάρχουν
εκτοξευόμενα καρφιά μέσα στο γεμιστήρα.
 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει φυσίγγιο μέσα
στο καρφωτικό εργαλείο.
 Πιέστε το καρφωτικό εργαλείο πάνω σε
μια επιφάνεια εργασίας και τραβήξτε τη
σκανδάλη αρκετές φορές.
3.4 Εισαγωγή ενός φυσιγγίου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σοβαροί τραυματισμοί λόγω αθέλητης
ενεργοποίησης
 Μην πιέζετε την κάννη του
καρφωτικού εργαλείου πάνω στο
χέρι σας, άλλα μέρη του σώματος και
επιφάνειες, και μην την κατευθύνετε
προς άλλα άτομα.
 Κρατάτε τα δάκτυλά σας μακριά από
τη σκανδάλη.
 Πιέστε το κουμπί ασφαλείας (πάνω πλευρά
της συσκευής) και ανοίξτε το κάλυμμα.
 Εισάγετε με ακρίβεια το φυσίγγιο μέσα στην
υποδοχή οδήγησης.
 Κλείστε το κάλυμμα με το χέρι (θα
ασφαλίσει με ήχο κλικ).
166
4
Λειτουργία
Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας, βλέπε κεφάλαιο
1.5 "Ασφάλεια της συσκευής και λειτουργική
ασφάλεια".
4.1 Ελάχιστες αποστάσεις κατά την
εκτόξευση καρφιών
Σκυρόδεμα,
Τοιχοποιία
Χάλυβας
οπλισμένο
σκυρόδεμα
3x
Απόσταση
η διάμετρος
από τα
5 cm
5 cm
του
άκρα
άξονα του
καρφιού
10x
10x
5x
η διάμετρος η διάμετρος η διάμετρος
Απόσταση
του
του
του
μεταξύ τους
άξονα του άξονα του άξονα του
καρφιού
καρφιού
καρφιού
Εκτοξευόμενα
καρφιά
Ελληνικά
4.2 Ελάχιστο πάχος των
υποκείμενων επιφανειών
Τοιχοποιία και σκυρόδεμα:
Το πάχος της τοιχοποιίας ή του σκυροδέματος
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με τρεις φορές
το βάθος εισχώρησης [L] του καρφιού, αλλά
τουλάχιστον 10 cm σε κάθε περίπτωση.
L
4.3 Ρύθμιση της ισχύος βολής
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση
υπερβολικής εισχώρησης του
καρφιού
 Σε περίπτωση που δεν υπάρξει
εκπυρσοκρότηση άμεσα μετά το
πάτημα της σκανδάλης, κρατήστε
το καρφωτικό εργαλείο τουλάχιστον
ακόμη 30 δευτερόλεπτα πιεσμένο
πάνω στο υλικό όπου θέλετε να
καρφώσετε.
 Εκτελέστε μια δοκιμαστική διαδικασία
3xL
>10 cm
καρφώματος χρησιμοποιώντας
την κατώτατη επιτρεπόμενη ισχύ
φυσιγγίου και ισχύ βολής.
 Αν το καρφί δεν διεισδύει αρκετά στο
υλικό: Αυξήστε σταδιακά την ισχύ
βολής.
 Αν το καρφί δεν εισχωρεί αρκετά στο
Χάλυβας:
Ο χάλυβας πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον
3 mm.
υλικό παρόλο που έχετε ρυθμίσει τη
μέγιστη ισχύ βολής: Εισάγετε ένα
φυσίγγιο με υψηλότερη ονομαστική
ισχύ και επαναλάβετε τη δοκιμαστική
διαδικασία καρφώματος - ξεκινήστε
πάλι με τη χαμηλότερη δυνατή ισχύ
βολής.
 Ρύθμιση της ισχύος βολής με τον τροχό
ρύθμισης:
Αύξηση: περιστρέψτε στην κατεύθυνση "+"
Μείωση: περιστρέψτε στην κατεύθυνση "-".
167
Ελληνικά
4.4 Χρήση του καρφωτικού
εργαλείου
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σοβαροί τραυματισμοί λόγω αθέλητης
ενεργοποίησης
2
 Πάντα να κρατάτε τα δάκτυλά
1
σας μακριά από τη σκανδάλη αν
το καρφωτικό εργαλείο δεν είναι
στραμμένο στο υλικό όπου θα
χρησιμοποιηθεί.
90°
 Προσδιορίστε την κατάλληλη ισχύ
βολής με δοκιμαστικό κάρφωμα,
βλέπε κεφάλαιο 4.3 "Ρύθμιση της
ισχύος βολής".
 Αν δεν υπάρξει εκπυρσοκρότηση στο
φυσίγγιο άμεσα μετά το πάτημα της
σκανδάλης, κρατήστε το καρφωτικό
εργαλείο τουλάχιστον ακόμη 30
δευτερόλεπτα πιεσμένο πάνω στο
υλικό όπου θέλετε να καρφώσετε.
 Για κάθε αλλαγή θέσης εργασίας:
Αφαιρέστε το φυσίγγιο και
μεταφέρετε το καρφωτικό εργαλείο
με την κάννη στραμμένη προς τα
κάτω.
 Αφού τελειώσετε την εργασία: πρώτα
αφαιρέστε το φυσίγγιο και κατόπιν
το καρφί. Διατηρείτε το καρφωτικό
εκπυρσοκρότησης αποθηκευμένο
στο κουτί του και αποθηκεύετε τις
δεσμίδες φυσιγγίων σε ασφαλές
μέρος - το εργαλείο ξεχωριστά από
τα φυσίγγια.
Εκτόξευση των εκτοξευόμενων καρφιών:
 Πιάστε σταθερά το καρφωτικό εργαλείο και
με τα δύο χέρια (βλέπε εικόνα) και πιέστε
την κάννη πάνω στο προς στερέωση υλικό
(γωνία 90°, συσκευή στραμμένη προς τα
κάτω) (1).
 Τραβήξτε τη σκανδάλη (2).
168
5
Επιθεώρηση και
καθαρισμός
Τα καρφωτικά εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται
μετά τη χρήση, για την απομάκρυνση του
συσσωρευμένου άνθρακα (λόγω των αερίων
καύσης).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Σοβαροί τραυματισμοί λόγω αθέλητης
ενεργοποίησης
 Αφαιρέστε το φυσίγγιο.
 Αφαιρέστε το καρφί από το
γεμιστήρα ή από το προσάρτημα
μίας βολής.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Θερμές επιφάνειες
 Αφήστε το καρφωτικό εργαλείο να
κρυώσει.
Ελληνικά
5.1 Αποσυναρμολόγηση του
καρφωτικού εργαλείου
1
 Ξεβιδώστε το γεμιστήρα (A) ή το
προσάρτημα μίας βολής (B).
2
A
B
5.2 Έλεγχος των εσωτερικών
εξαρτημάτων της συσκευής
 Αφαιρέστε το έμβολο με το μονωτικό
δακτύλιο και το ελατήριο επαναφοράς του
εμβόλου.
Ελέγξτε τα εσωτερικά εξαρτήματα της
συσκευής σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Αντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα.
Φθειρόμενο εξάρτημα Επιθεώρηση
Μήκος (τουλάχιστον
Ελατήριο επαναφοράς 161 mm)
εμβόλου
Κατάσταση (κοψίματα,
γενική φθορά)
Πάχος (τουλάχιστον
4
mm)
Δακτύλιος
στεγανοποίησης
Κατάσταση (κοψίματα,
γενική φθορά)
Έμβολο
Θραύσματα και ζημιά
5.3 Καθαρισμός των εσωτερικών
εξαρτημάτων της συσκευής
 Καθαρίστε τον οδηγό εμβόλου εξωτερικά
 Σπρώξτε τον οδηγό του εμβόλου μέσα στην
υποδοχή στη συσκευή (1) και ξεβιδώστε
τον (2).
χρησιμοποιώντας μια βούρτσα χειρός (1).
 Καθαρίστε τον οδηγό εμβόλου και
την υποδοχή στη συσκευή εσωτερικά
χρησιμοποιώντας μια στρογγυλή
συρματόβουρτσα (2).
 Καθαρίστε το έμβολο εξωτερικά
χρησιμοποιώντας βούρτσα χειρός (3).
169
Ελληνικά
5.5 Καθαρισμός των επιφανειών
της συσκευής
1
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ζημιά σε επιφάνειες: Για τον
καθαρισμό μη χρησιμοποιείτε κανενός είδους
αραιωτικά, διαλύτες, βενζίνη κλπ.
2
3
5.4 Συναρμολόγηση του
καρφωτικού εργαλείου
Προσέξτε τη θέση της αυλάκωσης όταν
εισάγετε τον οδηγό εμβόλου.
 Πιέστε τον οδηγό εμβόλου μέσα στην
υποδοχή (1) και βιδώστε τον σφιχτά (2).
 Εισάγετε το έμβολο με το δακτύλιο
στεγανοποίησης και το ελατήριο
επαναφοράς εμβόλου μέσα στον οδηγό
εμβόλου.
 Βιδώστε το γεμιστήρα ή το προσάρτημα
μίας βολής πάνω στον οδηγό εμβόλου έως
ότου ακούσετε το πρώτο "κλικ" - κατόπιν
περιστρέψτε τον ακόμα μία φορά. (Αν
χρησιμοποιείτε προσάρτημα μίας βολής,
σφίξτε το έως ότου σταματήσει.)
1
2
170
–
Καθαρίστε το καρφωτικό εργαλείο
χρησιμοποιώντας στεγνά πανιά.
–
Καθαρίστε την εργαλειοθήκη με στεγνά
πανιά και πεπιεσμένο αέρα.
Ελληνικά
6
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος P3X
Κατηγορία
Έμμεσης
εκπυρσοκρότησης,
χαμηλής ταχύτητας
Μήκος με
προσάρτημα μίας
430 mm
βολής
Μήκος με γεμιστήρα
455 mm
Βάρος με
προσάρτημα μίας
2,8 kg
βολής
Βάρος με γεμιστήρα
3,2 kg
Χωρητικότητα
10 καρφιά
γεμιστήρα
Επίπεδα ισχύος
Κίτρινο (4), κόκκινο (6)
Επίπεδο ισχύος ήχου*
LWA 96 dB
LpA (θέση εργασίας) 94
Επίπεδο πίεσης ήχου*
dB
LpA (μέγ.) 135 dB
Κραδασμοί*
< 2,5 m/s²
Έτος κατασκευής
2013
Εκτοξευόμενα καρφιά
Τύπος
Μήκος (γεμιστήρας)
Μήκος (μία βολή)
Καρφιά 8,6 mm με κεφαλή
15 mm έως 60 mm
έως 76 mm
Φυσίγγια
Διαμέτρημα
Τύπος
Επίπεδα ισχύος
0,25
Στρογγυλά φυσίγγια τύπου
10
(6.3/10)
Κίτρινο (4), κόκκινο (6)
*Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν: Το περιβάλλον
εργασίας, το υποστήριγμα του τεμαχίου
εργασίας, το τεμάχιο εργασίας, η δύναμη
πίεσης κατά την επαφή κ.ο.κ. επηρεάζουν
την παραγωγή θορύβου στο χώρο χρήσης
και την επίδραση των κραδασμών πάνω στο
αντικείμενο.
Υπόκειται σε τεχνικές αλλαγές.
7
Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Εκτελείτε μόνο τα μέτρα αντιμετώπισης
προβλημάτων που προβλέπονται εδώ.
Η συντήρηση και η επισκευή του καρφωτικού
εργαλείου επιτρέπεται να γίνεται μόνο σε
εξουσιοδοτημένο ειδικό συνεργείο.
Το φυσίγγιο δεν εκπυρσοκροτεί:
Αιτία(-ες)
Μέτρο(-α)
Η κάννη δεν έχει πιεστεί Πιέστε την κάννη πιο
αρκετά σφιχτά πάνω
δυνατά πάνω στην
στην επιφάνεια
επιφάνεια
Ελέγξτε την ασφάλιση
μεταφοράς.
Το φυσίγγιο δεν
περιστράφηκε
Αφαιρέστε τα ξένα
σώματα
Δυσλειτουργία του
Εισάγετε νέο φυσίγγιο
φυσιγγίου
Αναθέστε την επισκευή
του καρφωτικού
Βλάβη του καρφωτικού
εργαλείου σε
εργαλείου
εξουσιοδοτημένο ειδικό
συνεργείο
Απόφραξη κάννης ή εμβόλου:
Αιτία(-ες)
Μέτρο(-α)
Υπερθέρμανση του
καρφωτικού εργαλείου
Ξένο σώμα μέσα στην
κάννη ή στον οδηγό
εμβόλου
Αφήστε το καρφωτικό
εργαλείο να κρυώσει
Βλέπε κεφάλαιο 5
"Επιθεώρηση και
καθαρισμός"
Αναθέστε την επισκευή
του καρφωτικού
εργαλείου σε
εξουσιοδοτημένο ειδικό
συνεργείο
Λυγισμένη κάννη
Απαγορευμένα ή
μη εγκεκριμένα
εκτοξευόμενα καρφιά
μέσα στο γεμιστήρα ή
στο προσάρτημα μίας
βολής
Βλέπε κεφάλαιο 2.5
"Εκτοξευόμενα καρφιά"
και κεφάλαιο 6 "Τεχνικά
χαρακτηριστικά"
171
Ελληνικά
Αιτία(-ες)
Μέτρο(-α)
Αναθέστε την επισκευή
του καρφωτικού
Βλάβη του καρφωτικού
εργαλείου σε
εργαλείου
εξουσιοδοτημένο ειδικό
συνεργείο
Απόδοση ασθενής ή κυμαινόμενη
Αιτία(-ες)
Μέτρο(-α)
Ακάθαρτα ή φθαρμένα
εσωτερικά εξαρτήματα
της συσκευής
Βλέπε κεφάλαιο 5
"Επιθεώρηση και
καθαρισμός"
Η κάννη μπορεί να πιεστεί πάνω στην
επιφάνεια μόνο με πολλή δύναμη:
Αιτία(-ες)
Μέτρο(-α)
Ξένο σώμα μέσα στην
κάννη ή στον οδηγό
εμβόλου
Ακάθαρτα ή φθαρμένα
εσωτερικά εξαρτήματα
της συσκευής
Βλέπε κεφάλαιο 5
"Επιθεώρηση και
καθαρισμός"
Λυγισμένη κάννη
Αναθέστε την επισκευή
του καρφωτικού
εργαλείου σε
εξουσιοδοτημένο ειδικό
συνεργείο
Το κάλυμμα γεμιστήρα δεν κλείνει:
Αιτία(-ες)
Περισσότερα από 10
εκτοξευόμενα καρφιά σε
ένα γεμιστήρα
Ξένο σώμα μέσα στο
γεμιστήρα
Απαγορευμένα ή
μη εγκεκριμένα
εκτοξευόμενα καρφιά
μέσα στο γεμιστήρα
Μέτρο(-α)
Αφαιρέστε τα
εκτοξευόμενα καρφιά
Αφαιρέστε τα ξένα
σώματα
Βλέπε κεφάλαιο 2.5
"Εκτοξευόμενα καρφιά"
και κεφάλαιο 6 "Τεχνικά
χαρακτηριστικά"
Κακή τροφοδότηση εκτοξευόμενων
καρφιών (γεμιστήρας):
Αιτία(-ες)
Μέτρο(-α)
Ξένο σώμα μέσα στο
γεμιστήρα
Καθαρίστε το γεμιστήρα
172
Αιτία(-ες)
Βλάβη μηχανισμού
ελατηρίου
τροφοδότησης μέσα
στο γεμιστήρα
Ακάθαρτα ή φθαρμένα
εσωτερικά εξαρτήματα
της συσκευής
Μέτρο(-α)
Αντικαταστήστε το
γεμιστήρα
Βλέπε κεφάλαιο 5
"Επιθεώρηση και
καθαρισμός"
Η κάννη πιέζεται σταθερά πάνω στην
επιφάνεια, αλλά τα εκτοξευόμενα καρφιά
δεν εκτοξεύονται όταν τραβάτε τη
σκανδάλη:
Αιτία(-ες)
Μέτρο(-α)
Η κάννη δεν έχει πιεστεί
αρκετά σφιχτά πάνω
στην επιφάνεια
Απαγορευμένα ή
μη εγκεκριμένα
εκτοξευόμενα καρφιά
μέσα στο γεμιστήρα
Πιέστε την κάννη πιο
δυνατά πάνω στην
επιφάνεια
Βλέπε κεφάλαιο 2.5
"Εκτοξευόμενα καρφιά"
και κεφάλαιο 6 "Τεχνικά
χαρακτηριστικά"
Βλέπε κεφάλαιο
Ο γεμιστήρας δεν έχει 2.3 "Γεμιστήρας και
εισαχθεί σωστά
προσάρτημα μίας
βολής"
Ξένο σώμα μέσα στην Βλέπε κεφάλαιο 5
κάννη ή στον οδηγό
"Επιθεώρηση και
εμβόλου
καθαρισμός"
Αναθέστε την επισκευή
του καρφωτικού
Βλάβη του καρφωτικού
εργαλείου σε
εργαλείου
εξουσιοδοτημένο ειδικό
συνεργείο
Τα εκτοξευόμενα καρφιά δεν εισχωρούν
αρκετά βαθιά στο προς στερέωση υλικό:
Αιτία(-ες)
Μέτρο(-α)
Πολύ χαμηλή ισχύς
βολής
Πολύ μακρύ καρφί
Πολύ σκληρό υλικό
προς κάρφωμα
Βλέπε κεφάλαιο 4.3
"Ρύθμιση ισχύος βολής"
Χρησιμοποιήστε ένα
καρφί ανάλογο του
υλικού που καρφώνεται
Ελληνικά
Αιτία(-ες)
Μέτρο(-α)
Στοχεύστε το καρφωτικό
εργαλείο σε άλλο
Το καρφί κτυπά σκληρά
σημείο
ξένα σώματα μέσα στο
Δοκιμάστε το
προς κάρφωμα υλικό,
καρφωτικό εργαλείο σε
π.χ. άλλα καρφιά
άλλο σημείο στο προς
κάρφωμα υλικό
Αναθέστε την επισκευή/
συντήρηση του
Πρέπει να γίνει σέρβις
καρφωτικού εργαλείου
στο καρφωτικό εργαλείο
σε εξουσιοδοτημένο
ειδικό συνεργείο
8
Εγγύηση
Η DEWALT έχει εμπιστοσύνη στην ποιότητα
των προϊόντων της και προσφέρει μια
εξαιρετική εγγύηση για επαγγελματίες χρήστες
του προϊόντος. Η παρούσα δήλωση εγγύησης
είναι επιπλέον των συμβατικών δικαιωμάτων
σας ως επαγγελματία χρήστη ή των
απορρεόντων από τη νομοθεσία δικαιωμάτων
σας ως ιδιώτη, μη επαγγελματία χρήστη και δεν
τα παραβλάπτει με κανέναν τρόπο. Η εγγύηση
ισχύει εντός της επικράτειας των χωρών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής
Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.
ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ
Τα εκτοξευόμενα καρφιά εισχωρούν
υπερβολικά βαθιά στο προς κάρφωμα
υλικό:
Αιτία(-ες)
Μέτρο(-α)
Πολύ υψηλή ισχύς
βολής
Πολύ κοντό καρφί
Πολύ μαλακό υλικό
προς κάρφωμα
Βλέπε κεφάλαιο 4.3
"Ρύθμιση ισχύος βολής"
Χρησιμοποιήστε καρφί
αντίστοιχο του υλικού
που καρφώνεται
Δοκιμάστε το
καρφωτικό εργαλείο σε
Το καρφί συνάντησε
άλλο σημείο στο προς
κοιλότητες ή μαλακά
κάρφωμα υλικό
ξένα σώματα μέσα στο
Δοκιμάστε το καρφωτικό
προς κάρφωμα υλικό
εργαλείο σε διαφορετικό
υλικό
Αν το προϊόν DEWALT που έχετε υποστεί
βλάβη λόγω ελαττώματος υλικών ή εργασίας
εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς,
η DEWALT εγγυάται την αντικατάσταση όλων
των ελαττωματικών εξαρτημάτων χωρίς
χρέωση ή – κατ΄επιλογή μας – αντικατάσταση
της μονάδας χωρίς χρέωση, εφόσον:
–
Το προϊόν δεν έχει τύχει κακής μεταχείρισης
–
Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη
εξουσιοδοτημένα άτομα
–
Έχει παρουσιαστεί απόδειξη αγοράς
–
Το προϊόν επιστρέφεται πλήρες με όλα τα
αρχικά μέρη του
Τα φθειρόμενα εξαρτήματα δεν καλύπτονται
από εγγύηση. Αυτά τα εξαρτήματα είναι: λεπίδα
οδηγού, ελατήρια επαναφοράς λεπίδας οδηγού
και λαστιχένιοι προσκρουστήρες.
Αν επιθυμείτε να υποβάλετε μία αξίωση επί
της εγγύησης, απευθυνθείτε στον πωλητή
σας ή ελέγξτε τη θέση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου επισκευών
της DEWALT στον κατάλογο της DEWALT ή
απευθυνθείτε στο τοπικό σας γραφείο της
DEWALT στη διεύθυνση που αναφέρεται στο
παρόν εγχειρίδιο. Λίστα των εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων επισκευών της DEWALT και
πλήρη στοιχεία για την υποστήριξή μας μετά
την πώληση διατίθενται στο Διαδίκτυο στη
διεύθυνση: www.2helpU.com.
173
Ελληνικά
9
Δήλωση συμμόρφωσης
Σε συμμόρφωση με την Οδηγία
περί Μηχανημάτων
2006/42/ΕΚ
Προϊόν:
Τύπος:
Καρφωτικό εργαλείο
DEWALT DDF213000
Το καθοριζόμενο προϊόν συμμορφώνεται με
τις διατάξεις της Οδηγίας περί Μηχανημάτων
2006/42/ΕΚ καθώς και με το εναρμονισμένο
πρότυπο EN 15895.
Ο υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη
του τεχνικού φακέλου και υποβάλλει την
παρούσα δήλωση για λογαριασμό της DEWALT.
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε
στην DEWALT στη διεύθυνση που ακολουθεί.
Για πρόσθετες διευθύνσεις, ανατρέξτε στην
πίσω πλευρά του εγχειριδίου οδηγιών.
Colin Earl
Idstein, 22. Απρίλιος 2014
Αντιπρόεδρος HTF
Κατασκευές και ιδιοκατασκευές Ευρώπης
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510, Idstein, Germany
10 Επιβεβαίωση
συμμόρφωσης C.I.P.
Η συσκευή DEWALT P3X διαθέτει έγκριση
τύπου και έχει υποβληθεί σε δοκιμή
συστήματος. Το τετράγωνο σύμβολο έγκρισης
περιέχει τον καταχωρημένο αριθμό έγκρισης
"PTB S 823". Με αυτό η DEWALT εγγυάται ότι
η συσκευή συμμορφώνεται με τον εγκεκριμένο
τύπο.
Μη επιτρεπόμενα ελαττώματα που
εντοπίζονται κατά τη λειτουργία πρέπει να
αναφέρονται στην αρχή που είναι υπεύθυνη
για την έγκριση (PTB Braunschweig) καθώς
και στη Μόνιμη Διεθνή Επιτροπή (Permanent
International Commission, Avenue de la
Renaissance 30, B-1000 Brussels, Belgium).
Η έγκριση της τεχνικής μονάδας που
αποτελείται από εργαλείο με έγκριση τύπου και
το προβλεπόμενο φυσίγγιο σε ένα γεμιστήρα
τεκμηριώνεται από έγκριση συστήματος.
Οι αριθμοί πιστοποιητικών δοκιμής των
αντίστοιχων εγκρίσεων συστήματος
αναφέρονται στον εξής πίνακα:
DEWALT Δεσμίδες
φυσιγγίων σε
γεμιστήρα για P3X
DEWALT 6.3/10
(.25 cal.), gelb
DEWALT 6.3/10
(.25 cal.), rot
PTB
Αριθμός
πιστοποιητικού
δοκιμής της έγκρισης
συστήματος
PTB Sy 823 DW 14
PTB Sy 824 DW 16
zst00236461 - 18-06-2014
174
Belgique et
DEWALT - Belgium BVBA
Luxembourg België Egide Walschaertsstraat 16
en Luxemburg
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DEWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel: 70 20 15 10
Fax: 70 22 49 10
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DEWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel: 06126-21-1
Fax: 06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DEWALT (Ελλάς) Α.Ε.
Τηλ: 00302108981616
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
Φαξ: 00302108983570
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) –
193 00 Ασπρόπυργος
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DEWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400
Fax: 934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.
com
France
DEWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel: 04 72 20 39 20
Fax: 04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel: 044 - 755 60 70
Fax: 044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel: 00353-2781800
Fax: 00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel:
800-014353
39 039 9590200
Fax: 39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
Tel: 31 164 283 063
DEWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
Fax: 31 164 283 200
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: 45 25 13 00
Fax: 45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DEWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: 01 - 66116 - 0
Fax: 01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DEWALT Limited, SARL
Tel: 214 66 75 00
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Fax: 214 66 75 80
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DEWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: 010 400 4333
Faksi:0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel: 031 68 61 60
Fax: 031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050
TÜRKİYE
Tel: 0212 533 52 55
Faks: 0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DEWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: 01753-567055
Fax: 01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DEWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DEWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: 971 4 812 7400
Fax: 971 4 2822765
www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising