DWV901L | DeWalt DWV901L VACUUM EXTRACTOR instruction manual

370001-81 LT
DWV901L
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
15
Pav. / Рисунок 1
b
g
a
k
m
d
l
e
e
j
c
f
i
h
p
n
o
d
Pav. / Рисунок 2
Pav. / Рисунок 3
t
j
Pav. / Рисунок 4
c
Pav. / Рисунок 5
m
p
q
3
Pav. / Рисунок 6
Pav. / Рисунок 7
s
Pav. / Рисунок 8
Pav. / Рисунок 9
t
Pav. / Рисунок 10
v
4
u
LIETUVIŲ
GALINGAS STATYBINIŲ DULKIŲ
TRAUKTUVAS DWV901L
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „DEWALT“ gaminį. Dėl ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo
bendrovė „DEWALT“ yra viena iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.
Techniniai duomenys
Įtampa
Tipas
Nominali galia
Maksimali galia
Galia esant įprastam darbo režimui
(EN 60335-2-69)
Dažnis
Saugos klasė
Rinktuvo talpa
Užpildymas (skystis)
Srauto debitas (maks. ties ventiliatoriumi)
Neigiamas slėgis (maks. ties pūstuvu)
Srauto debitas (EN 60335-2-69)
Neigiamas slėgis (EN 60335-2-69)
Filtravimo paviršius
Elektrinio įrankio elektrinės jungties
duomenys
Žarnos ilgis
Žarnos skersmuo
Svoris
Garso vertės, nustatytos pagal EN 60335-2-69:
LPA (garso slėgis)
KPA (garso slėgio paklaida)
LWA (garso galia)
KWA (garso galios paklaida)
W
W
DWV901L-QS/GB
230
1
1 400
3 600 / 3 000
DWV901L-LX
115
1
1 400
1 840
W
1 200
1 065
Hz
l
l
l/s
kPa
l/s
kPa
m²
50
IPX4
30
17,5
68
21
29,5
11,4
0,3
50
IPX4
30
17,5
64
20
29,5
11,4
0,3
W
2 200 / 1 600
440
m
mm
kg
4,1
32
9,5
4,1
32
9,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
80
3
93
3
80
3
94
3
V
PASTABA: Įjungiant gali atsirasti trumpalaikių
įtampos pokyčių arba svyravimų. Esant
nepalankioms sąlygoms gali būti pakenkta
prie viešųjų žemos įtampos tiekimo sistemų
prijungtiems prietaisams. Trukdžių nebus, jeigu
tariamoji varža bus mažesnė nei 0,443 omo.
Apibrėžtys Saugos taisyklės
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno
žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį
vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius.
PAVOJUS! Nurodo tiesioginę
pavojingą situaciją, kurios neišvengę,
žūsite arba sunkiai susižalosite.
ĮSPĖJIMAS! Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus,
galima sunkiai ar net mirtinai
susižaloti.
DĖMESIO! Nurodo potencialią
pavojingą situaciją, kurios neišvengus
galima nesunkiai arba vidutiniškai
susižeisti.
5
LIETUVIŲ
PASTABA. Nurodo praktiką,
nesusijusią su susižeidimu, kuri
gali padaryti žalos turtui.
PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRIETAISĄ,
PERSKAITYKITE VISUS TOLIAU PATEIKTUS
NURODYMUS.
ĮSPĖJIMAS: Naudotojai privalo būti
tinkamai instruktuoti, kaip naudoti
šiuos įrenginius.
Reiškia elektros smūgio pavojų.
Reiškia gaisro pavojų.
ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti
elektros smūgio pavojų Saugokite
įrankį nuo lietaus. Laikykite patalpose.
EB atitikties deklaracija
MAŠINŲ DIREKTYVA
•
GALINGAS STATYBINIS DULKIŲ
TRAUKTUVAS
DWV901L
•
„DEWALT“ pareiškia, kad Techninių duomenų
skyriuje aprašyti gaminiai yra sukurti laikantis
toliau nurodytų reikalavimų ir standartų: 2006/42/
ES, EN 60335-2-69.
•
Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2014/30/
EB ir 2011/65/EB. Dėl papildomos informacijos
prašome kreiptis į „DEWALT“ atstovą toliau
nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje
pateiktą informaciją.
•
Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už
techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią
deklaraciją „DEWALT“ vardu.
Horst Grossmann
Projektavimo direktoriaus pavaduotojas
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany (Vokietija)
29.08.2014
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią
instrukciją.
Svarbios saugos taisyklės
ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus
saugos įspėjimus ir visus
nurodymus. Jeigu nesilaikysite toliau
pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali
kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba)
sunkaus sužeidimo pavojus.
IŠSAUGOKITE VISUS ĮSPĖJIMUS IR
NURODYMUS ATEIČIAI
6
•
•
•
•
•
•
•
•
Prieš pradedant naudoti, naudotojams
privaloma pateikti informaciją, pravesti
instruktažą ir kursus, kaip naudoti šį
įrenginį, kokias medžiagas juo galima
siurbti, įskaitant surinktų medžiagų
išmetimo ir šalinimo būdus.
Naudotojai privalo laikytis visų reikiamų
medžiagų tvarkymo saugos taisyklių.
Nepalikite prietaiso prijungto prie elektros
šaltinio. Kai jo nenaudojate arba atliekate
techninę jo priežiūrą, išjunkite jį iš elektros
lizdo.
Neleiskite vaikams žaisti su šiuo
prietaisu. Būtina atidžiai stebėti šį gaminį
naudojančius vaikus arba naudojant šį
gaminį šalia vaikų.
Naudokite šį prietaisą TIK taip, kaip
aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.
Naudokite tik „DEWALT“ rekomenduojamus
priedus.
Nenaudokite šio prietaiso, jeigu jo laidas
arba kištukas yra pažeisti. Jeigu prietaisas
veikia netinkamai arba jis buvo numestas,
pažeistas, paliktas lauke arba įkritęs
į vandenį, atiduokite jį į techninės priežiūros
centrą.
Netraukite ir neneškite šio prietaiso už jo
laido; nenaudokite laido vietoj rankenos;
neprispauskite laido durimis; saugokite
laidą nuo aštrių kraštų arba kampų.
Netraukite prietaiso paėmę už laido.
Saugokite laidą nuo įkaitusių paviršių.
Netraukite šio prietaiso kištuko iš elektros
maitinimo tinklo, paėmę už laido. Norėdami
išjungti, suimkite už kištuko, o ne laido.
Nelieskite kištuko ar prietaiso
drėgnomis rankomis.
Nekiškite jokių daiktų į prietaise esančias
angas. Nenaudokite šio prietaiso, jeigu kuri
nors anga yra užkimšta; angose neturi būti
dulkių, pūkelių, plaukų ir jokių kitų daiktų,
kurie galėtų sutrikdyti oro srautą.
Plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir visas
kūno dalis laikykite kuo toliau nuo angų ir
judamųjų dalių.
Prieš atjungdami prietaisą nuo maitinimo
tinklo, išjunkite visus valdiklius.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
Būkite itin atsargūs valydami laiptus.
Nenaudokite prietaiso degiems arba
sprogiems skysčiams, pavyzdžiui,
benzinui, susiurbti ir nenaudokite tose
vietose, kuriose gali būti degių ar lengvai
užsiliepsnojančių medžiagų.
Sausose vietose arba esant mažam
santykiniam oro drėgnumui gali kilti
statinės iškrovos. Tai laikina ir neturi įtakos
dulkių siurblio naudojimui. Norėdami, kad
statinės iškrovos kiltų rečiau, drėkinkite
orą, naudodami valdymo pultą, įrengtą
drėkintuvą arba papildomą DWV9316-XJ
antistatinę žarną.
Norėdami išvengti savaiminio
užsiliepsnojimo, po kiekvieno naudojimo
ištuštinkite dėžę.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ,
KAD VĖLIAU VĖL GALĖTUMĖTE JA
PASINAUDOTI
Papildomos saugos taisyklės
•
•
•
•
•
•
•
•
Nesiurbkite jokių degančių arba rūkstančių
daiktų, pavyzdžiui, cigarečių, degtukų arba
karštų pelenų.
Nesiurbkite degių, sprogių medžiagų,
pavyzdžiui, anglių, pluoštų arba kitų
smulkių, birių, lengvai užsiliepsnojančių
medžiagų.
Nesiurbkite pavojingų, nuodingų arba
kancerogeninių medžiagų, pavyzdžiui,
asbesto arba pesticidų.
Niekada nesiurbkite sprogių skysčių (t. y.
benzino, dyzelino, mazuto, dažų skiediklių
ir pan.), rūgščių ar tirpiklių.
Nenaudokite siurblio be filtrų, išskyrus
tuos atvejus, kurie yra aprašyti skyriuje
Šlapiojo siurbimo darbai.
Kai kurių rūšių medienoje yra konservantų,
kurie gali būti nuodingi. Dirbdami būkite
itin atsargūs, kad neįkvėptumėte šių
medžiagų ir kad jų nepatektų ant odos.
Pareikalaukite, kad medžiagų tiekėjas
pateiktų visą esamą saugos informaciją, ir
ja vadovaukitės.
Nenaudokite siurblio vietoj lipynės.
Nedėkite ant siurblio sunkių daiktų.
Ant dulkių siurblio esantys
ženklai
Ant šio prietaiso rasite pavaizduotas šias
piktogramas:
Prieš naudojimą perskaitykite
naudojimo instrukciją.
ĮSPĖJIMAS! Šiame prietaise yra
sveikatai pavojingų dulkių. Ištuštinimo
ir techninės priežiūros darbus, įskaitant
dulkių maišelio išėmimą, privalo atlikti
tik kvalifikuoti darbuotojai, dėvėdami
tinkamas asmeninės apsaugos
priemones. Nejunkite prietaiso,
kol nebus visiškai surinkta visa
filtravimo sistema.
L klasės trauktuvai tinkami tik sausoms,
nedegioms dulkėms surinkti tokiose darbo
vietose, kur dalelių koncentracijos ribinė vertė yra
> 1 mg/m³.
DATOS KODO VIETA
Datos kodas, kuriame nurodyti ir pagaminimo
metai, yra pažymėtas ant korpuso.
Pavyzdys:
2014 XX XX
Pagaminimo metai
Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
1 Dulkių trauktuvas
1 Žarna
1 Jungtis DWV9310
2 Filtrai
1 Naudojimo instrukcija
• Patikrinkite dulkių trauktuvą, dalis arba
priedus, ar jie nebuvo apgadinti pristatymo
metu.
• Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai
perskaityti ir suprasti šį vadovą.
Aprašymas (1 pav.)
ĮSPĖJIMAS: Niekada nekeiskite
elektrinio prietaiso arba kokios nors jo
dalies. Galite patirti turtinę žalą arba
susižaloti.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Viršutinė rankena / laido laikiklis
Maitinimo laidas
Įjungimo / išjungimo jungiklis
Siurblio galvutė
Dėžės skląstis
Dėžė
Siurbimo žarna
7
LIETUVIŲ
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
Ratukai
Filtrai
Sriegiuota žarnos prijungimo lizdas
Žarnos tvirtinimo diržas
Elektrinių įrankių prijungimo lizdas
Įrankio valdiklis
Maišelis
jungtis DWV9130
Jungtis „AirLock“
PAPILDOMA ANTISTATINĖ ŽARNA
Modelyje DWV901L įrengta antistatinė įžeminimo
sistema. Antistatinę žarną privaloma įsigyti už
papildomą mokestį iš vietos įgaliotojo techninės
priežiūros centro. Ši žarna (DWV9316-XJ)
prijungiama prie dulkių trauktuvo sistemos taip pat
kaip ir standartinė žarna. Jeigu norite susisiekti
su savo pardavėju arba artimiausiu įgaliotuoju
„DEWALT“ techninės preižiūros centru, nurodytu
„DEWALT“ kataloge, arba susisiekite su mūsų
„DEWALT“ biuru šiame vadove nurodytu adresu.
NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Šie dulkių siurbliai naudojami smulkioms
dalelėms, pavyzdžiui, sieninių plokščių arba
paviršinėms dulkėms, susiurbti.
DWV901L, DWV901LT
Šį prietaisą galima naudoti kaip pramoninį dulkių
siurblį ir dulkių trauktuvą atliekant mobiliuosius
darbus, norint susiurbti bet kokio tipo sausas,
nedegias dulkes, įskaitant L klasės dulkes, kai
darbo vietoje ribinė dulkių koncentracijos vertė
viršija 1 mg/m³.
NENAUDOKITE lietuje arba šalia degių skysčių
ar dujų.
Vaikai niekada neturi būti palikti vieni su šiuo
įrankiu.
Elektros sauga
Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo
įtampa atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą
įtampą.
ĮSPĖJIMAS! 115 V blokai turi būti
valdomi naudojant negendantį
izoliacinį transformatorių su įžeminimo
ekranu tarp pagrindinės ir antrinės
apvijos.
Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį privalo
pakeisti „DEWALT“ techninės priežiūros centras
specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti
„DEWALT“ techninės priežiūros centre.
Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
• Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
• Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko
įvado.
• Mėlyną laidą junkite prie neutralaus įvado.
ĮSPĖJIMAS! Prie įžeminimo įvado
nieko jungti nereikia.
Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas
saugiklis: 13 A.
Ilginimo laido naudojimas
Šie galingi dulkių siurbliai skirti profesionaliam
naudojimui. NELEISKITE vaikams liesti šio
prietaiso. Jei šį prietaisą naudoja nepatyrę
naudotojai, juos reikia prižiūrėti.
Jeigu būtina naudoti ilginimo laidą, naudokite
tik aprobuotus, trijų gyslų ilginimo laidus,
atitinkančius šio prietaiso galingumą (žr. skyrių
Techniniai duomenys). Minimalus laido
skersmuo yra 1,5 mm²; maksimalus ilgis – 30 m.
NENAUDOKITE šio dulkių trauktuvo degioms
dulkėms siurbti.
Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo
išvyniokite kabelį.
NENAUDOKITE šio dulkių trauktuvo sprogioje
aplinkoje.
MONTAVIMO IR REGULIAVIMO
DARBAI (1–3 PAV.)
PASTABA. Šis prietaisas pritaikytas komerciniam
naudojimui, pvz., viešbučiuose, mokyklose,
ligoninėse, gamyklose, parduotuvėse, biuruose,
nuomos bendrovėse ir statybvietėse.
• Šis įrankis neskirtas naudoti menkesnių
fizinių, sensorinių ar protinių gebėjimų
asmenims (įskaitant vaikus) arba asmenims,
kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos
prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo.
8
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite prietaisą
ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
LIETUVIŲ
ĮSPĖJIMAS! Siurbiant filtrai (i) privalo
būti įdėti, išskyrus atvejus, aprašytus
skyriaus Naudojimas skirsnyje
Šlapiojo siurbimo darbai. Siurbiant
labai smulkias dulkes, galima naudoti
ir papildomą popierinį maišelį arba
medžiaginį maišelį, kad paskui būtų
lengviau ištuštinti dėžę.
1. Jeigu ketinate naudoti pasirenkamus popierinį
arba medžiaginį maišelį (n), jį įdėkite taip, kaip
pavaizduota 2 pav.
PASTABA. Būkite atsargūs, kad
nesuplėšytumėte maišelio. Tvirtai užmaukite
maišelį ant prijungimo angos (j), kad jis būtų
sandariai uždėtas ir maksimaliai surinktų
visas dulkes.
2. Dėkite siurblio galvutę (d) ant dėžės ir
užfiksuokite ją, užspausdami dėžės skląsčius
(e).
3. Įtaisykite žarnos galą (g) į sriegiuotą žarnos
prijungimo lizdą (j) ir įsukite jį.
NAUDOJIMAS
Naudojimo instrukcija
(1, 4 pav.)
ĮSPĖJIMAS! Visuomet laikykitės
saugos nurodymų ir taisyklių.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite prietaisą
ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
1. Įjunkite maitinimo laido kištuką į tinkamą
elektros lizdą.
2. Pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį (c)
į ĮJUNGIMO padėtį ( ).
3. Vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje
Elektrinių įrankių prijungimas, kaip prijungti
elektrinį įrankį, kuris bus naudojamas.
PASTABA. Jeigu įrankio valdiklis yra
įjungtas, o į elektros lizdą (l) neįkištas joks
maitinimo laidas, siurblys trumpam įsijungs
ir vėl išsijungs, parodydamas, kad įrankio
valdiklis (m) yra įjungimo padėtyje.
ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ PRIJUNGIMAS (1, 4,
5 PAV.)
ĮSPĖJIMAS! Prijungimo lizdą (l)
naudokite tik šioje instrukcijoje
nurodytiems tikslams.
1. Įjunkite siurblio maitinimo laido kištuką
į tinkamą elektros lizdą.
2. Prijunkite elektrinį įrankį prie prijungimo lizdo
(l).
PASTABA. Įrankių, kuriuos galima jungti prie
prijungimo lizdo (l), leistina elektros norma
nurodyta skyriaus Techniniai duomenys
skirsnyje Elektrinių įrankių elektros
prijungimo duomenys.
3. Pasukite įrankio valdiklį (m)
. Tuomet
į SUAKTYVINIMO padėtį
siurblį automatiškai įjungs ir išjungs elektrinis
įrankis.
PASTABA. Siurblys automatiškai įsijungia
per 0,5 sekundės, o išjungus elektrinį įrankį,
išsijungia po 15 sekundžių.
4. Norėdami vėl įjungti rankinio valdymo režimą,
išjunkite įrankio valdiklį (m). Veikiant rankinio
valdymo režimui įrankis ir siurblys įjungiami ir
išjungiami atskirai, nepriklausomai vienas nuo
kito.
5. Šiame „DEWALT“ statybiniame dulkių
trauktuve įrengta „DEWALT“ „AirLock“
prijungimo sistema. „AirLock“ leidžia greitai
ir saugiai sujungti siurbimo žarną (g) ir
elektrinį įrankį. „AirLock“ jungtis (p) jungiama
tiesiai prie įrankių, kuriuos galima naudoti
su „DEWALT“ įrenginiais, arba naudojant
„AirLock“ adapterį (jį galima įsigyti iš vietos
„DEWALT“ tiekėjo). Išsamiau apie galimus
įsigyti adapterius skaitykite skyriuje Priedai.
PASTABA. Jeigu naudojate adapterį,
prieš atlikdami toliau nurodytus veiksmus,
įsitikinkite, ar jis tvirtai prijungtas prie įrankio
dulkių išleidimo angos.
a. Užtikrinkite, kad „AirLock“ jungties žiedas
būtų atlaisvinimo padėtyje. Sutapdinkite
ant žiedo ir „AirLock“ jungties esančias
įrantas (q), kaip pavaizduota, norėdami
užfiksuoti ir atlaisvinti.
b. Užspausite „AirLock“ jungtį ant adapterio
jungiamojo taško.
c. Pasukite žiedą į fiksavimo padėtį.
PASTABA. Žiedo viduje esantys rutuliniai
guoliai užsifiksuoja angoje ir užtvirtina
9
LIETUVIŲ
jungtį. Dabar elektrinis įrankis yra tvirtai
prijungtas prie dulkių trauktuvo.
AUTOMATINĖ FILTRŲ VALYMO SISTEMA
Šis siurblys turi labai veiksmingą filtrų valymo
sistemą, kuri maksimaliai apsaugo nuo filtrų
užsikimšimo. Kas 30 sekundžių vienas iš dviejų
filtrų yra automatiškai išvalomas. Filtrai valomi
pakaitomis; valymas vykdomas visą įrenginio
naudojimo laiką.
PASTABA. Šio proceso metu girdimas traškėjimo
garsas – tai normalu.
PASTABA. Po daugelio naudojimo
valandų automatinės filtrų valymo sistemos
veiksmingumas gali suprastėti. Kai tai atsitiks,
filtrus reikės išvalyti arba pakeisti naujais. Žr.
skyriaus Techninė priežiūra skirsnį Filtrai.
STOVĖJIMO STABDYS (1, 6 PAV.)
Stovėjimo stabdys užfiksuos vieną ratą, kad
siurblys neriedėtų.
1. Norėdami įjungti stovėjimo stabdį,
paspauskite stabdžio dalį „ON“ (įjungti).
2. Norėdami išjungti stovėjimo stabdį,
paspauskite stabdžio dalį „OFF“ (išjungti).
PANAUDOTO DULKIŲ SURINKIMO MAIŠELIO
IŠĖMIMAS / KEITIMAS (1 PAV.)
ĮSPĖJIMAS! Tvarkant panaudotus
dulkių maišelius, privaloma naudoti
atitinkamas asmeninės saugos
priemones, pavyzdžiui, dulkių kaukes
ir pirštines.
1. Išjunkite siurblį ir ištraukite jo maitinimo laido
kištuką iš elektros lizdo.
2. Atkabinkite dėžės skląsčius (e) ir nuimkite
siurblio galvutę (d).
3. Atsargiai nuimkite surinkimo maišelį nuo
prijungimo angos (j).
4. Nuimdami surinkimo maišelį nuo įrenginio,
tvirtai užsandarinkite maišelio angą.
5. Išmeskite surinkimo maišelį į tinkamą
konteinerį, atsižvelgdami į įstatymų nuostatas.
ŠLAPIOJO SIURBIMO DARBAI (1, 7 PAV.)
ĮSPĖJIMAS! NEJUNKITE elektrinių
įrankių prie lizdo (l), jei siurblį
naudojate šlapioms medžiagoms
siurbti.
ĮSPĖJIMAS! Prijunkite siurblį
prie liekamosios elektros srovės
prietaisu (RCD) apsaugoto elektros
lizdo, kai siurblį naudojate šlapioms
medžiagoms siurbti.
10
ĮSPĖJIMAS! Jeigu renginio pradėtų
tekėti skystis, nedelsdami jį išjunkite.
DĖMESIO! Reguliariai valykite
vandens lygio ribojimo įtaisą ir
tikrinkite, ar nėra jo sugadinimo
požymių. Žr. 7 pav.
PASTABA. NEIŠIMKITE rutulinės
plūdės (s), nes siurblys suges.
Rutulinė plūdė neleidžia vandeniui
patekti į variklį.
Prieš naudodami siurblį šlapioms medžiagoms
siurbti:
• Įsitikinkite, ar dėžė yra tuščia ir joje nėra
jokių dulkių.
• Išimkite filtrus (i).
• Įjunkite siurblį į RCD prietaisu apsaugotą
elektros lizdą.
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite įrenginio
esant šiai sąrankai L klasės dulkėms
siurbti.
DĖŽĖS IŠTUŠTINIMAS (1, 7 PAV.)
Kai dėžė bus pilna, rutulinės plūdės vožtuvas (s)
užblokuos į variklį tiekiamo oro srautą ir tuoj pat
pasikeis variklio garsas. Kai variklis pradės skleisti
aukšto tono garsą ir (arba) nutrūks oro/vandens
srautas, ištuštinkite dėžę.
1. Išjunkite siurblį ir ištraukite jo maitinimo laido
kištuką iš elektros lizdo.
2. Atkabinkite dėžės skląsčius (e) ir nuimkite
siurblio galvutę (d).
3. Išpilkite dėžės (f) turinį į tinkamą šiukšlių
konteinerį arba kanalizaciją.
SIURBLIO NUSTATYMAS SAUSOJO
SIURBIMO DARBAMS (1 PAV.)
1. Ištuštinkite dėžę; žr. skyriuje Dėžės
ištuštinimas pateiktus nurodymus.
2. Padėkite apverstą dėžę ir palaukite, kol ji
išdžius. NENAUDOKITE dėžės sausoms
medžiagoms siurbti, kol ji dar šlapia.
3. Padėkite siurblio galvutę (d) ant lygaus
paviršiaus, kad išdžiūtų.
4. Kai siurblio galvutė išdžius, vėl sudėkite
filtrus. Žr. skyriaus Techninė priežiūra skirsnį
Filtrai.
5. Kai dėžė išdžius, uždėkite siurblio galvutę
(d) ant dėžės ir užfiksuokite ją, užspausdami
dėžės skląsčius (e).
LIETUVIŲ
Išjungimas / gabenimas
(1 pav.)
1. Pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį (c)
IŠJUNGIMO padėtį.
2. Ištraukite įrenginio kištuką iš elektros lizdo.
3. Suvyniokite maitinimo laidą (b) aplink
viršutinę rankeną / laido laikiklį (a), kaip
pavaizduota.
4. Pritvirtinkite įrenginį, jeigu jį gabenate
transporto priemonėse.
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „DEWALT“ prietaisas skirtas ilgalaikiam
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros.
Prietaisas tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti
susižeidimo pavojų, prieš
įrengdami ir nuimdami priedus,
prieš reguliuodami arba keisdami
nustatymus, arba atlikdami
remonto darbus, išjunkite prietaisą
ir ištraukite jo kištuką iš elektros
lizdo. Bet koks netyčinis įrankio
paleidimas gali sužeisti.
ĮSPĖJIMAS! Naudotojui norint atlikti
įrenginio techninę priežiūrą, įrenginį
privaloma išardyti, išvalyti ir atlikti jo
techninės priežiūros darbus, jei tik
tai įmanoma padaryti nesukeliant
pavojaus techninę priežiūrą
atliekantiems darbuotojams ir kitiems
žmonėms. Tinkamos atsargumo
priemonės: kenksmingų medžiagų
pašalinimas prieš išardant, vietos
filtruojamo oro išleidimo ventiliacijos
įrengimas toje vietoje, kur įrenginys
yra ardomas, techninės priežiūros
darbų vietos valymas ir tinkamos
asmeninės apsauginės priemonės.
• Gamintojas arba kvalifikuotas
meistras privalo bent kartą per metus
atlikti techninę patikrą, pavyzdžiui,
patikrinti, ar neapgadinti filtrai, ar
įrenginys yra sandarus, ar tinkamai
veikia valdymo mechanizmas.
• Atliekant techninės priežiūros arba
remonto darbus, visas užterštas
dalis, kurių negalima tinkamai
išvalyti, privaloma išmesti; tokias
dalis privaloma išmesti sandariuose
maišuose, atsižvelgiant į galiojančias
tokių atliekų šalinimo taisykles.
• Naudojant dulkių trauktuvus,
patalpoje privaloma užtikrinti
tinkamą oro kaitos srautą L, jeigu
išmetamasis oras vėl grąžinamas
į patalpą.
(PASTABA. Būtina atsižvelgti į šalies
įstatymus).
Filtras (1, 8, 9 pav.)
FILTRO PRIEŽIŪRA
Šiame siurblyje esantys filtrai yra ilgalaikiai
daugkartinio naudojimo filtrai. Norint, kad filtrai
veiksmingai valytų orą ir į aplinką patektų kuo
mažiau dulkių, filtrai PRIVALO būti tinkamai įdėti ir
geros būklės.
ĮSPĖJIMAS! Tvarkant filtrus,
privaloma naudoti atitinkamas
asmeninės saugos priemones,
pavyzdžiui, dulkių kaukes ir pirštines.
Filtrų išėmimas
1. Pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį (c)
į IŠJUNGIMO padėtį (O) ir ištraukite laido
kištuką iš elektros lizdo.
2. Atkabinkite dėžės skląsčius (e) ir nuimkite nuo
dėžės siurblio galvutę (d). Padėkite apverstą
siurblio galvutę ant lygaus paviršiaus, kad
išdžiūtų.
3. Sukite kiekvieną filtrą (i) prieš laikrodžio
rodyklę, suėmę jį už plastikinio galinio
dangtelio, kaip pavaizduota, ir atsargiai
ištraukite jį iš galvutės, kad į montavimo skylę
nepatektų dulkių.
PASTABA. Būkite atsargūs, kad
nepažeistumėte filtro medžiagos.
4 Jeigu siurblio galvutės (d) apačia purvina,
nuvalykite ją vandeniu ir švelniu muilu
sudrėkintu skudurėliu; palaukite, kol išdžius.
Išmeskite skudurėlį į tinkamą šiukšlių
konteinerį.
5. Patikrinkite, ar filtrai nenusidėvėję, neįtrūkęs
ir nepažeisti. „DEWALT“ filtro membranos yra
padengtos teflonu. Vienas iš pažeidimo arba
nusidėvėjimo požymių – kai ši teflono danga
nusilupusi nuo membranos, žr. 8 pav.
PASTABA. Kilus abejonių dėl filtrų
būklės, juos PRIVALOMA pakeisti.
NEBENAUDOKITE filtrų, jeigu jie yra pažeisti.
ĮSPĖJIMAS! Niekada nenaudokite
suspausto oro arba šepečio filtrams
valyti, antraip bus pažeista filtro
membrana ir filtras nesulaikys dulkių.
Jeigu reikia, atsargiai padaužykite
11
LIETUVIŲ
jį į kietą paviršių. Paprastai filtrų
valyti nereikia, net tada, kai jie yra
padengti dulkėmis. Maksimalų filtrų
efektyvumą užtikrins nuolat veikianti
automatinė filtrų valymo sistema.
Jeigu pastebėtumėte filtrų membranos
pažeidimo požymių, pakeiskite filtrus
naujais. Paprastai filtrai naudojami
šešis–dvylika mėnesių, priklausomai
nuo jų naudojimo intensyvumo ir
priežiūros.
Filtrų įdėjimas
1. Įsitikinkite, ar filtro tarpiklis (t) uždėtas ir
užtvirtintas.
2. Sutapdinkite filtro sriegius (u) su siurblio
galvutės sriegiais ir vidutine jėga sukite filtrą
pagal laikrodžio rodyklę, kol jis bus užveržtas.
PASTABA. Būkite atsargūs, kad
nepažeistumėte filtro medžiagos.
3. Dėkite siurblio galvutę (d) ant dėžės ir
užfiksuokite ją, užspausdami dėžės skląsčius
(e).
Tepimas
Šio prietaiso papildomai tepti nereikia.
Valymas
ĮSPĖJIMAS! Nemetalinių prietaiso
dalių niekada nevalykite tirpikliais
arba kitomis stipriomis cheminėmis
medžiagomis. Šie chemikalai gali
susilpninti šioms dalims panaudotas
plastmasines medžiagas. Visuomet
saugokite įrenginį nuo bet kokių
skysčių; niekada nepanardinkite jokios
šio prietaiso dalies į skystį.
1. Nusiurbkite dulkių trauktuvo išorinę pusę.
Paskui, jeigu reikia, papildomai nuvalykite
muiluotame vandenyje sudrėkinta šluoste.
2. Išmeskite panaudotą šluostę į tinkamą
šiukšlių konteinerį.
Saugojimas (1 pav.)
1. Ištuštinkite dėžę; žr. skirsnį Dėžės
ištuštinimas skyriuje Naudojimas.
2. Išvalykite siurblį iš vidaus ir išorės. Žr. skyrių
Valymas.
12
3. Išvalykite arba pakeiskite filtrus; žr. skyrių
Filtrai.
4. Siurbimo žarną ir maitinimo laidą laikykite
taip, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Šį
prietaisą laikykite sausoje, rakinamoje
patalpoje.
Pasirenkami priedai
ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei
„DEWALT“, priedai nebuvo išbandyti
su šiuo gaminiu, juos naudoti su
šiuo gaminiu gali būti pavojinga. Kad
būtų sumažintas sužeidimo pavojus,
su šiuo gaminiu reikia naudoti tik
„DEWALT“ rekomenduojamus priedus.
DWV9340-XJ
DWV9315-XJ
DWV9316-XJ
DWV9401-XJ
DWV9402-XJ
DWV9500-XJ
PRIEDAI
Filtras
Standžioji žarna
Antistatinė žarna
Popierinis dulkių
maišelis
Medžiaginis maišelis
Dulkių siurblio stovas
„DEWALT“ „AirLock“ sistema
DWV9000
Įsriegiama jungtis
DWV9110
29–35 mm kūgio
formos guminis
adapteris
DWV9120
35–38 mm kūgio
formos guminis
adapteris
DWV9130
35 mm OD adapteris
DWV9150
35 mm OD kampinis
adapteris
DULKIŲ SIURBLIO STOVO DWV9500
MONTAVIMAS (10 PAV.)
PASTABA: Modelis DWV901LT pateikiamas
sumontuotas ant dulkių siurblio stovo DWV9500.
1. Kryžminiu atsuktuvu išsukite 4 nešimo
rankenos varžtus ir nuimkite nešimo rankeną.
2. Sumontuokite dulkių siurblio stovą,
panaudodami nešimo rankenos varžtus.
Įkiškite juos atgal į pradines skyles ir
užveržkite.
3. Naudokite pateiktus 2 varžtus (v): įkiškite
juos į dulkių siurblio stovo galines skyles.
Paspauskite ir įsukite kiekvieną varžtą
kiaurai medžiagos, į apačioje paslėptą varžto
prielają. Užveržkite.
DĖMESIO! Neviršykite 9 kg (20 svar.)
kiekvienai 14 litrų talpyklai; naudokite
maksimaliai 2 talpyklas vienam dulkių
LIETUVIŲ
trauktuvui. Neviršykite 18 kg (40 svar.)
kiekvienai 28 litrų talpyklai; naudokite
maksimaliai 1 talpyklą vienam dulkių
trauktuvui. Viršijus rekomenduojamą
aukštį ir (arba) svorį, dulkių trauktuvas
gali tapti nestabilus ir sužaloti arba
padaryti turtinės žalos.
PASTABA. Nenuimkite dulkių
trauktuvo galvutės nuo bako, kai prie
įrenginio yra pritvirtintos „T-stack“
talpyklos. Jeigu nepaisysite šio
draudimo, gali būti sugadinti dulkių
trauktuvo filtrai.
MAITINIMO LAIDO PRITVIRTINIMAS PRIE
ŽARNOS (1 PAV.)
Maitinimo laidą (b) galima pritvirtinti prie siurbimo
žarnos (g) D279058CL žarnos spaustuku (jį
galima įsigyti iš vietos „DEWALT“ tiekėjo).
Dėl papildomos informacijos apie tinkamus
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.
Trikčių šalinimas
PROBLEMA SPRENDIMO BŪDAS
Variklis
neveikia
Sumažėja
siurbimo
galia
Patikrinkite maitinimo laidą, kištukus ir
elektros lizdą.
Įsitikinkite, ar įjungimo / išjungimo jungiklis
yra ĮJUNGIMO padėtyje ( ).
Įsitikinkite,ar įrankio valdiklis IŠJUNGIMO
padėtyje OFF.
Atkimškite užsikimšusį siurblio antgalį,
siurbimo vamzdį, žarną arba filtrus.
Pakeiskite popierinį arba medžiaginį maišelį.
Patikrinkite, ar tinkamai įdėti filtrai.
Išvalykite arba pakeiskite filtrus.
Ištuštinkite dėžę; žr. skirsnį Dėžės
ištuštinimas skyriuje Naudojimas.
PROBLEMA SPRENDIMO BŪDAS
Siurblys
išsijungia
Įsijungė apsauga nuo perkaitimo:
1. Išjunkite siurblį ir atjunkite jį nuo
elektros tinklo.
2. Jeigu reikia, ištuštinkite dėžę.
3. Palaukite, kol įrenginys atvės.
4. Įjunkite maitinimo laido kištuką
į tinkamą elektros lizdą ir nustatykite
įjungimo / išjungimo jungiklį ĮJUNGIMO
padėtyje ( ), kad patikrintumėte. Jeigu
siurblys neįsijungia, susisiekite su savo
pardavėju arba artimiausiu įgaliotuoju
„DEWALT“ techninės priežiūros centru,
nurodytu „DEWALT“ kataloge, arba
susisiekite su mūsų „DEWALT“ biuru
šiame vadove nurodytu adresu.
Siurbiant,
Patikrinkite, ar tinkamai įdėti filtrai.
iš siurblio
Įsitikinkite, ar filtrai nėra apgadinti; jeigu
veržiasi
reikia, pakeiskite juos.
dulkės
Įsitikinkite, ar filtro tarpikliai yra uždėti ir
užtvirtinti.
Neveikia
Įsiklausykite, ar traška solenoidas, kad
automatinė įsitikintumėte, ar valymo mechanizmas
filtrų valymo veikia.
funkcija
Jeigu siurblys neįsijungia, susisiekite su
Elektrinis
įrankis
neįsijungia.
savo pardavėju arba artimiausiu įgaliotuoju
„DEWALT“ techninės priežiūros centru,
nurodytu „DEWALT“ kataloge, arba
susisiekite su mūsų „DEWALT“ biuru šiame
vadove nurodytu adresu.
Įsitikinkite,ar įrankio valdiklis
SUAKTYVINIMO padėtyje
.
Aplinkos apsauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio
gaminio negalima išmesti kartu su
kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti
šį „DEWALT“ gaminį nauju arba jeigu jis jums
daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis
namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą
surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir
pakuotę, sudaroma galimybė juos
perdirbti ir panaudoti iš naujo. Tokiu
būdu padėsite sumažinti aplinkos
taršą ir naujų žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas
atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų
ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba
13
LIETUVIŲ
juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos
agentai.
Bendrovė „DEWALT“ surenka atitarnavusius
savo gamybos „DEWALT“ prietaisus ir pasirūpina
ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti
šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį
mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite
susisiekę su artimiausia „DEWALT“ atstovybe,
šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to,
įgaliotųjų „DEWALT“ įrangos remonto dirbtuvių
sąrašą bei tikslią informaciją apie mūsų gaminių
techninės priežiūros centrus, jų kontaktinę
informaciją rasite internete adresu:
www.2helpU.com.
14
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВЫСОКОМОЩНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПЫЛЕСОС DWV901L
Поздравляем Вас!
Вы выбрали изделие фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В
Тип
Номинальная мощность
Вт
Макс. мощность
Вт
Мощность при обычном использовании
Вт
(EN 60335-2-69)
Частота
Гц
Степень защиты
Ёмкость пылесборника
л
Заправочный объём жидкости
л
Скорость потока (макс. в режиме сдува)
л/сек.
Отрицательное давление (макс. в режиме сдува) кПа
Скорость потока (EN 60335-2-69)
л/сек.
Отрицательное давление (EN 60335-2-69)
кПа
Поверхность фильтра
м²
Потребляемая мощность электроинструментов
Вт
Длина шланга
м
Диаметр шланга
мм
Вес
кг
Значения установлены в соответствии с EN 60335-2-69:
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
KpA (погрешность измерения звукового
дБ(А)
давления)
LwA (акустическая мощность)
дБ(А)
KwA (погрешность измерения акустической
дБ(А)
мощности)
ПРИМЕЧАНИЕ: Коммутационные операции
могут повлечь за собой кратковременные
изменения или колебания напряжения. Сбои
в коммунальной системе низковольтного
электроснабжения могут привести
к нарушениям в работе другого оборудования.
Если полное электрическое сопротивление
системы ниже 0,443 Ом, вероятность
возникновения помех крайне мала.
DWV901L-QS/GB
230
1
1 400
3 600 / 3 000
DWV901L-LX
115
1
1 400
1 840
1 200
1 065
50
IPX4
30
17,5
68
21
29,5
11,4
0,3
2 200 / 1 600
4,1
32
9,5
50
IPX4
30
17,5
64
20
29,5
11,4
0,3
440
4,1
32
9,5
80
80
3
3
93
94
3
3
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит к смертельному исходу
или получению тяжёлой травмы.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Важные инструкции по
технике безопасности
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную с получением телесной травмы, которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО
ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ
ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ
ИНСТРУКЦИЯМ.
ВНИМАНИЕ: Операторы
должны быть должным образом
проинструктированы касательно
использования данных приборов.
ВЫСОКОМОЩНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПЫЛЕСОС DWV901L
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EU, EN 60335-2-69.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2014/30/EU и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск поражения электрическим
током, не оставляйте прибор
под дождем. Храните внутри
помещения.
•
Нижеподписавшееся лицо полностью
отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
DEWALT.
•
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.08.2014
16
•
Перед использованием прибора
операторам должна быть
предоставлена информация,
инструкции, а также должно быть
проведено обучение по использованию
данного прибора и относительно
веществ, для сбора которых он
будет использоваться, в том
числе, безопасный метод удаления
и утилизации собранного материала.
Операторы должны соблюдать
все правила безопасности
в соответствии с типом
обрабатываемого материала.
Не оставляйте без присмотра
прибор, подключенный к источнику
питания! Отключайте от источника
питания не используемый прибор,
а также перед проведением
технического обслуживания.
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не используйте данный прибор
в качестве игрушки. Будьте особенно
внимательны при использовании
данного прибора детьми или в их
присутствии.
Используйте данный прибор
ТОЛЬКО согласно назначению,
описанному в данном руководстве по
эксплуатации. Используйте только
дополнительные принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
Не используйте данный прибор,
если поврежден электрокабель или
вилка. Если прибор не работает
должным образом или был уронен,
поврежден, оставлен на улице или
погружен в воду, отнесите его
в авторизованный сервисный центр.
Не тяните за кабель, не переносите
прибор за кабель, не используйте
кабель в качестве рукоятки, не
защемляйте дверью кабель, не
наматывайте кабель на острые
углы и предметы. Не перевозите
прибор поверх электрического
кабеля. Держите кабель в стороне от
нагретых поверхностей.
Не отключайте прибор от источника
питания, потянув за электрокабель.
Всегда тяните за вилку, но не за сам
кабель.
Не дотрагивайтесь до вилки
электрокабеля или до прибора
мокрыми руками.
Не вставляйте никакие предметы
в отверстия пылесоса. Не
используйте прибор, если
заблокировано какое-либо из его
отверстий; следите, чтобы
в отверстия не попадала пыль, пух,
волосы и пр. объекты, способные
снизить воздушный поток.
Следите за тем, чтобы волосы,
свободная одежда, пальцы и части
тела находились на расстоянии от
отверстий и движущихся частей.
Перед отключением прибора от
электросети выключите все
выключатели.
При чистке на лестнице соблюдайте
особую осторожность.
Не используйте прибор для собирания
огнеопасных или горючих жидкостей,
таких как бензин, и не используйте
прибор в местах их возможного
присутствия.
•
•
При работе на очень сухих
участках или при пониженной
относительной влажности
воздуха возможно получение удара
статическим электричеством. Это
временное явление, не влияющее
на использование пылесоса. Для
снижения риска получения удара
статическим электричеством,
увеличьте влажность воздуха
при помощи пульта, установите
увлажнитель воздуха или используйте
антистатический шланг DWV9316-XJ.
Во избежание самовозгорания,
опорожняйте пылесборник после
каждого использования прибора.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Дополнительные меры
безопасности
•
•
•
•
•
•
•
•
Не собирайте пылесосом горящие
или тлеющие предметы, такие как
сигареты, спички или горячий пепел.
Не используйте пылесос для сбора
горючих взрывоопасных материалов,
таких как уголь, абразивы, или
других тонко измельченных горючих
веществ.
Не используйте пылесос для сбора
опасных, токсичных и канцерогенных
материалов, таких как асбест или
пестициды.
Никогда не собирайте пылесосом
взрывоопасные жидкости (например,
бензин, дизельное топливо, мазут,
разбавители краски и др.), кислоты
и растворители.
Никогда не используйте пылесос
без установленных фильтров, за
исключением работ, описанных
в разделе «Всасывание жидкостей».
Некоторые виды древесины содержат
антисептики, которые могут
оказаться токсичными. При работе
с такими материалами будьте
особенно внимательны, чтобы
избежать попадания вредных веществ
внутрь организма при вдыхании или
при контакте с кожей. Затребуйте
от Вашего поставщика информацию
по безопасному использованию,
и следуйте полученным инструкциям.
Не используйте пылесос в качестве
лестничной ступени.
Не ставьте на пылесос тяжелые
предметы.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
Маркировка пылесоса
На приборе имеются следующие знаки:
Перед использованием
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации.
ВНИМАНИЕ: Данный прибор
содержит вредную для здоровья
пыль. Опорожнение и техническое
обслуживание пылесоса, в том
числе извлечение пылесборника,
могут быть выполнены
только квалифицированным
персоналом с использованием
соответствующих средств
защиты. Не включайте прибор,
пока не будет полностью
установлена система фильтрации.
Пылесосы класса L предназначены
для всасывания сухой негорючей пыли
с предельной величиной производительности
равной > 1 мг/м³.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса прибора.
Пример:
2014 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Пылесос
1 Шланг
1 Соединитель DWV9310
2 Фильтра
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте пылесос, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
18
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроприбор
или какую-либо его деталь. Это
может привести к получению
травмы или повреждению
прибора.
a. Верхняя рукоятка/Система намотки
кабеля
b. Электрический кабель
c. Клавиша пускового выключателя
d. Всасывающая часть пылесоса
e. Затвор ёмкости пылесборника
f. Ёмкость пылесборника
g. Всасывающий шланг
h. Колёса
i. Фильтры
j. Резьбовое отверстие для крепления
шланга
k. Ремень для крепления шланга
l. Встроенная розетка для подключения
электроинструментов
m. Пусковой выключатель
электроинструмента
n. Пылесборный мешок
o. Соединитель DWV9130
p. Соединитель AirLock
ФУНКЦИЯ АНТИСТАТИЧЕСКОГО ШЛАНГА
Модель DWV901L оборудована
антистатической системой заземления.
Антистатический шланг можно приобрести
в авторизованном сервисном центре за
дополнительную плату. Данный шланг
(DWV9316-XJ) подсоединяется к системе
пылеудаления таким же образом,
как и стандартный шланг пылесоса.
Местонахождение Вашего ближайшего
дилера или авторизованного сервисного
центра Вы можете узнать из каталога DEWALT,
или обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации.
НАЗНАЧЕНИЕ
Данные пылесосы предназначены для
всасывания мелких частиц, таких как
штукатурная или поверхностная пыль.
DWV901L, DWV901LT
Данный прибор может использоваться в качестве промышленного пылесоса при мобильном режиме работ по уборке всех видов сухой
РУССКИЙ ЯЗЫК
негорючей пыли, вплоть до пыли Класса L
с предельными значениями профессионального воздействия выше 1 мг/м³.
Использование
удлинительного кабеля
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор под дождём или
при наличии в окружающем пространстве
легко воспламеняющихся жидкостей или
газов.
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного прибора (см. раздел
«Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм²; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
Данные высокомощные пылесосы
предназначены для профессионального
использования. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям
прикасаться к прибору. Неопытные
пользователи должны использовать
данный прибор под руководством опытного
инструктора.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ пылесос для сбора
горючей пыли.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ пылесос во
взрывоопасной среде.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный прибор является
пылесосом промышленного назначения
и может применяться, в том числе, в отелях,
школах, больницах, на предприятиях,
в магазинах, офисах, пунктах проката и на
строительных площадках.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с прибором без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на
работу только при одном напряжении
электросети. Следите за напряжением
электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной на
информационной табличке прибора.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный
изолированный трансформатор
с заземлённым экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно приобрести и заменить
в сервисной организации DEWALT.
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
(РИС. 1-3)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
прибор и отсоедините его от
источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск прибора может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Фильтры (i) должны
всегда быть установлены при
всасывании, за исключением
случаев, описанных в разделе
«Эксплуатация», подраздел
«Влажное всасывание». При
всасывании мелкой пыли Вы
также должны использовать
дополнительный бумажный или
тканый мешок, что значительно
облегчит процесс опорожнения
ёмкости пылесборника.
1. При использовании дополнительного
бумажного или тканого мешка (n),
установите его, как изображено на
Рисунке 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте аккуратны и не
разорвите мешок. Наденьте мешок на
выходное отверстие для крепления
шланга (j), обеспечивая полную
герметичность для максимально
эффективного всасывания пыли.
2. Установите на ёмкости пылесборника
всасывающую часть пылесоса (d)
и зафиксируйте её, закрыв затворы (е).
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Вставьте конец шланга (g) в резьбовое
отверстие (j) и затяните, закрепив шланг
на приборе.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию (Рис. 1, 4)
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
прибор и отсоедините его от
источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск прибора может привести
к получению травмы.
1. Вставьте вилку электрокабеля
в соответствующую розетку.
2. Установите пусковой выключатель (с)
в положение «ВКЛ.» ( ).
3. Чтобы подключить пылесос
к электроинструменту, следуйте
указаниям в разделе «Подключение
к электроинструментам».
ПРИМЕЧАНИЕ: Если пусковой
выключатель электроинструмента
переведён в положение включения,
но электрический кабель инструмента
при этом не подключён к розетке (l),
пылесос кратковременно включится
и сразу выключится, показывая, что
пусковой выключатель (m) находится во
включённом положении.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМ (РИС. 1, 4, 5)
ВНИМАНИЕ: Используйте
встроенную розетку
для подключения
электроинструментов (l) только
в случаях, описанных в данных
инструкциях.
1. Вставьте вилку электрокабеля
в соответствующую розетку.
2. Вставьте вилку электроинструмента во
встроенную розетку (l) на пылесосе.
20
ПРИМЕЧАНИЕ: Для определения
допустимой мощности инструмента,
подключаемого к встроенной розетке
(l), см. Потребляемую мощность
электроинструментов в разделе
«Технические характеристики».
3. Установите пусковой выключатель (а)
в положение «АКТИВАЦИЯ»
. Это позволит пылесосу включаться
и выключаться автоматически от
подключенного электроинструмента.
ПРИМЕЧАНИЕ: Пылесос запускается
автоматически через 0,5 секунды
и продолжает работать 15 секунд после
окончания работы электроинструмента.
4. Чтобы переключить инструмент в режим
ручного управления, установите
пусковой выключатель (m) в положение
«ВЫКЛ.». В режиме ручного управления
электроинструмент и пылесос
включаются и выключаются независимо
друг от друга.
5. Ваш промышленный пылесос
DEWALT оснащён соединительной
системой AirLock. Система AirLock
обеспечивает быстрое и надёжное
соединение между всасывающим
шлангом (g) и электроинструментом.
Соединитель AirLock (р) подсоединяется
непосредственно к совместимым
инструментам DEWALT или при помощи
переходника AirLock (можно приобрести
дополнительно у поставщиков
DEWALT). Информацию по имеющимся
переходникам см. в разделе
«Дополнительные принадлежности».
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании
переходника убедитесь, что он надёжно
закреплен на выпускном отверстии
инструмента, прежде чем приступить
к описанным ниже действиям.
a. Убедись, что муфта на соединителе
AirLock находится в разблокированном
положении. Для перехода в положение
блокировки и разблокировки
совместите прорези (q) на муфте
и соединителе AirLock, как показано на
рисунке.
b. Вставьте соединитель AirLock
в переходник.
c. Поверните муфту в положение
блокировки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шарикоподшипники
внутри муфты фиксируются в прорези,
РУССКИЙ ЯЗЫК
обеспечивая плотность соединения.
Теперь электроинструмент надёжно
подсоединен к пылесосу.
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ
ФИЛЬТРОВ
Данный пылесос оборудован
высокоэффективной системой
автоматической чистки фильтров, которая
сводит к минимуму риск засорения фильтров.
Один или два фильтра автоматически
очищаются каждые 30 секунд работы
пылесоса. Фильтры очищаются по очереди,
и это продолжается на протяжении всего
срока службы пылесоса.
ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе автоматической
чистки будут слышаться щелчки. Это
нормально.
ПРИМЕЧАНИЕ: После долгих часов
работы пылесоса система автоматической
чистки фильтров может потерять свою
эффективность. Если это произошло,
необходимо прочистить или заменить
фильтры. См. раздел «Техническое
обслуживание», подраздел «Фильтры».
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (РИС. 1, 6)
Стояночный тормоз блокирует одно из колес,
предотвращая движение пылесоса.
1. Чтобы задействовать стояночный тормоз,
нажмите на часть педали с отметкой
«ВКЛ.».
2. Если стояночный тормоз не требуется,
нажмите на часть педали с отметкой
«ВЫКЛ.».
ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ЗАМЕНА
ИСПОЛЬЗОВАННОГО ПЫЛЕСБОРНОГО
МЕШКА (РИС. 1)
ВНИМАНИЕ: При извлечении/
замене пылесборных мешков
используйте соответствующие
средства индивидуальной
защиты, такие как респиратор
и перчатки.
1. Выключите пылесос и извлеките вилку
кабеля из электрической розетки.
2. Откройте затворы (e) ёмкости
пылесборника и снимите всасывающую
часть пылесоса (d).
3. Осторожно снимите пылесборный мешок
с отверстия для крепления шланга (j).
4. При извлечении мешка из пылесоса
держите отверстие мешка плотно
закрытым.
5. Утилизируйте пылесборный мешок
в соответствующий мусорный
контейнер согласно действующему
законодательству.
ВЛАЖНОЕ ВСАСЫВАНИЕ (РИС. 1, 7)
ВНИМАНИЕ: НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ
электроинструменты
к встроенной розетке (l) при
использовании пылесоса в режиме
влажного всасывания.
ВНИМАНИЕ: При использовании
пылесоса в режиме влажного
всасывания подключайте пылесос
к розетке, оборудованной
устройством защитного
отключения (УЗО).
ВНИМАНИЕ: Если из пылесоса
выделяется пена или вода,
немедленно его выключите.
ВНИМАНИЕ: Регулярно
прочищайте ограничительное
устройство уровня воды
и осматривайте его на наличие
следов повреждения. См.
Рисунок 7.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ
ИЗВЛЕКАЙТЕ шаровой поплавок
(s) – это может привести
к повреждению пылесоса.
Поплавок предотвращает
попадание воды в двигатель.
Перед использованием пылесоса в режиме
влажного всасывания:
• Убедитесь, что ёмкость
пылесборника пуста и не содержит
пыли.
• Извлеките фильтры (i).
• Подключите пылесос к розетке
с устройством защитного
отключения (УЗО).
ВНИМАНИЕ: Не используйте
пылесос в данном режиме для
уборки пыли Класса L.
ОПОРОЖНЕНИЕ ЁМКОСТИ
ПЫЛЕСБОРНИКА (РИС. 1, 7)
Шаровой поплавок (s) блокирует поступление
воздуха в двигатель при переполненной
ёмкости пылесборника. В этом случае, сразу
же изменится звук работающего двигателя.
При издании двигателем высокого звука
и остановке потока воздуха/жидкости
опорожните ёмкость пылесборника.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Выключите пылесос и извлеките вилку
кабеля из электрической розетки.
2. Откройте затворы (e) ёмкости
пылесборника и снимите всасывающую
часть пылесоса (d).
3. Опорожните содержимое ёмкости
пылесборника (f) в соответствующий
мусорный контейнер или
канализационное отверстие.
прибор и отсоедините его от
источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск прибора может привести
к получению травмы.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В РЕЖИМ СУХОГО
ВСАСЫВАНИЯ (РИС. 1)
1. Опорожните ёмкость пылесборника,
следуя инструкциям в разделе
«Опорожнение ёмкости пылесборника».
2. Оставьте ёмкость пылесборника
в перевернутом положении до полного
высыхания. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ мокрую
или влажную ёмкость пылесборника для
работ в режиме сухого всасывания.
3. Оставьте всасывающую часть пылесоса
(d) на ровной поверхности до полного
высыхания.
4. Когда всасывающая часть полностью
высохнет, установите на место
фильтры. См. раздел «Техническое
обслуживание», подраздел «Фильтры».
5. Когда ёмкость пылесборника
полностью высохнет, установите на
ней всасывающую часть пылесоса (d)
и зафиксируйте, закрыв затворы (e).
ВНИМАНИЕ: При проведении
технического обслуживания
прибор должен разбираться,
чиститься и ремонтироваться
по мере разумного обоснования
и практической необходимости,
без подвергания риску
обслуживающего персонала
и посторонних лиц. Требуемые
меры предосторожности
включают в себя санобработку
перед разборкой прибора,
наличие вентиляции с выбросом
после фильтрации в месте
разборки прибора, уборка в зоне
обслуживания и использование
соответствующих средств
индивидуальной защиты.
Выключение/
Транспортировка (Рис. 1)
1. Установите пусковой выключатель (c)
в положение «ВЫКЛ».
2. Отключите прибор от электросети.
3. Храните электрокабель (b), смотанным
вокруг верхней рукоятки/системы намотки
кабеля (а), как показано на рисунке.
4. При перевозке на транспортных
средствах, закрепляйте прибор.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш прибор DEWALT рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность прибора
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
22
• Производитель или специально
обученный персонал должен, по
меньшей мере, раз в год проводить технический осмотр
прибора, включающий в себя,
например, осмотр фильтров на
наличие повреждений, проверку
воздухонепроницаемости прибора и контроль функционирования
механизма управления прибора.
• При проведении технического
обслуживания или ремонта,
все загрязненные предметы,
не подвергающиеся
удовлетворительной чистке,
должны быть утилизированы;
такие предметы должны быть
утилизированы в непроницаемых
мешках в соответствии
с любым действующим
положением по утилизации
подобных отходов.
• При возвращении
отработанного воздуха
внутри помещения необходимо
обеспечить в данном помещении
достаточную скорость
воздухообмена класса L.
РУССКИЙ ЯЗЫК
(ПРИМЕЧАНИЕ: Ссылка на
государственные нормативы
является обязательной.)
Фильтры (Рис. 1, 8, 9)
УХОД ЗА ФИЛЬТРАМИ
С данным пылесосом поставляются фильтры
длительного использования. Для наиболее
эффективного снижения к минимуму
распространения пыли фильтры ДОЛЖНЫ
БЫТЬ в хорошем состоянии и правильно
установлены.
ВНИМАНИЕ: При извлечении/
замене фильтров используйте
соответствующие средства
индивидуальной защиты, такие
как респиратор и перчатки.
Извлечение фильтров
1. Установите пусковой выключатель (с)
в положение «ВЫКЛ» (О) и извлеките
вилку кабеля из розетки электросети.
2. Откройте затворы (е) ёмкости
пылесборника и снимите всасывающую
часть пылесоса (d). Поместите
всасывающую часть пылесоса
в перевернутом положении на ровную
поверхность.
БЫТЬ заменены. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
поврежденные фильтры.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте для чистки
фильтров сжатый воздух
или щетку – это может
повредить мембрану фильтра,
что приведет к пропусканию
фильтром собранной пыли.
При необходимости чистки,
осторожно постучите фильтром
о твёрдую поверхность.
Обычно, чистка фильтров
не требуется, даже если они
полностью покрыты пылью.
Система автоматической
очистки фильтров будет
продолжать работать
и поддерживать максимальную
производительность прибора.
При наличии видимого
повреждения мембраны фильтра,
замените фильтр. Обычно, срок
службы фильтров составляет от
6 до 12 месяцев, в зависимости
от интенсивности использования
и правильного ухода.
Установка фильтров
1. Убедитесь, что уплотнитель фильтра (t)
установлен на месте и зафиксирован.
3. Ухватите каждый фильтр (i) за
пластиковую торцевую крышку, как
показано на рисунке, поверните фильтр
против часовой стрелки и осторожно
извлеките из всасывающей части, следя
за тем, чтобы мусор не упал в монтажное
отверстие.
2. Совместите резьбу фильтра (z)
c резьбой всасывающей части пылесоса
и, прикладывая небольшое усилие,
заверните фильтр по часовой стрелке до
полной затяжки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы
не повредить поверхность фильтра.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы
не повредить поверхность фильтра.
4. Если нижняя сторона всасывающей
части пылесоса (d) нуждается в чистке,
протрите её тканью, смоченной в воде со
слабым мыльным раствором, и оставьте
до полного высыхания. Утилизируйте
протирочную ткань в соответствующий
мусорный контейнер.
5. Осмотрите фильтры на предмет
выявления признаков износа, разрывов
и других повреждений. Мембраны
фильтра DEWALT имеют тефлоновое
покрытие. Повреждения или износ могут
привести к отслоению тефлонового
покрытия от мембраны. См. Рисунок 8.
ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии малейшего
сомнения в удовлетворительном
состоянии фильтров, фильтры ДОЛЖНЫ
3. Установите всасывающую часть
пылесоса (d) на ёмкость пылесборника
и зафиксируйте ее, закрыв затворы (e).
Смазка
Ваш прибор не требует дополнительной
смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
химические средства для очистки
неметаллических деталей
прибора. Эти химикаты могут
ухудшить свойства материалов,
применённых в данных деталях.
Не допускайте попадания какойлибо жидкости внутрь прибора;
ни в коем случае не погружайте
какую-либо часть прибора
в жидкость.
1. Очистите внешний корпус пылесоса
сжатым воздухом. При необходимости
дополнительной чистки используйте
ткань, смоченную в воде с мягким мылом.
2. После использования утилизируйте
протирочную ткань в соответствующий
мусорный контейнер.
Хранение (Рис. 1)
1. Опорожните ёмкость пылесборника. См.
раздел «Эксплуатация», подраздел
«Опорожнение ёмкости пылесборника».
2. Очистите пылесос снаружи и внутри. См.
раздел «Чистка».
3. Очистите или замените фильтры. См.
раздел «Фильтры».
4. Храните всасывающий шланг
и электрокабель, как показано на рисунке.
Поместите прибор в сухое помещение
и защитите его от несанкционированного
использования.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться
только дополнительные
принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
DWV9340-XJ
Фильтр
DWV9315-XJ
Ударопрочный шланг
DWV9316-XJ
Антистатический
шланг
24
DWV9401-XJ
DWV9402-XJ
DWV9500-XJ
Бумажный
пылесборный мешок
Тканый пылесборный
мешок
Стойка для пылесоса
Система AirLock DEWALT
DWV9000
Соединитель
с поворотным замком
DWV9110
29-35 мм Конусный
резиновый
переходник
DWV9120
35-38 мм
Ступенчатый
резиновый
переходник
DWV9130
Переходник
с внешним
диаметром 35 мм
DWV9150
Угловой переходник
с внешним
диаметром 35 мм
УСТАНОВКА СТОЙКИ DWV9500 (РИС. 10)
ПРИМЕЧАНИЕ: Пылесос DWV901LT
поставляется с уже установленной стойкой
DWV9500.
1. Используя крестообразную насадку Т-25,
удалите четыре винта и снимите ручку
для переноски.
2. Установите стойку, используя винты
ручки для переноски. Вставьте их винты
в предназначенные для них отверстия
и затяните.
3. В задние отверстия стойки вставьте два
винта (v), входящие в комплект поставки
прибора. Надавите на каждый винт
и проверните его, ввинчивая в скрытую
ступицу внутри материала. Затяните
винты.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Масса
каждого блока для хранения
объёмом 14 л не должна
превышать 9 кг. Использовать
максимально 2 блока для хранения
на один пылесос. Масса каждого
блока для хранения объёмом
28 л не должна превышать 18 кг.
Использовать максимально 1 блок
для хранения на один пылесос.
Превышение рекомендованной
высоты и/или веса может
привести к неустойчивости
пылесоса, что может стать
причиной его повреждения или
получения травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не
снимайте всасывающую часть
пылесоса с корпуса прибора
с установленной на ней блоком
системы хранения T-stack. Это
может привести к повреждению
фильтров.
КРЕПЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ НА ШЛАНГЕ
(РИС. 1)
Электрокабель (b) закрепляется на
всасывающем шланге (g) при помощи
специального зажима D279058CL (можно
приобрести у ближайшего продавца DEWALT).
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Возможные неисправности
и способы их устранения
ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ
Двигатель Проверьте состояние электрокабеля,
не
вилки и розетки.
запускается Убедитесь, что пусковой выключатель
установлен в положение «ВКЛ.» ( ).
Убедитесь, что пусковой выключатель
электроинструментов установлен
в положение «ВЫКЛ.».
Мощность Очистите от засорений всасывающую
всасывания насадку, всасывающую трубку,
уменьшивсасывающий шланг или фильтры.
лась
Замените бумажный или тканый мешок.
Проверьте правильность установки
фильтров.
Очистите или замените фильтры.
Опорожните ёмкость пылесборника.
См. раздел «Эксплуатация»,
подраздел «Опорожнение ёмкости
пылесборника».
ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ
Пылесос
Сработала система защиты от тепловой
отключился перегрузки:
1. Выключите пылесос и отсоедините
его от источника питания.
2. При необходимости опорожните
ёмкость пылесборника.
3. Дождитесь полного охлаждения
пылесоса.
4. Вставьте вилку электрокабеля
в соответствующую розетку
и установите пусковой выключатель
в положение «ВКЛ.» ( ) для
пробного включения. Если пылесос
не включается, обратитесь
к Вашему продавцу, в один из
авторизованных сервисных центров
DEWALT, список которых приведен
в каталоге продукции DEWALT, или
в ближайший сервисный центр
DEWALT по адресу, указанному
в данном руководстве по
эксплуатации.
При
Проверьте правильность установки
всасывании фильтров.
пыль
Убедитесь, что фильтры не повреждены;
выходит
при необходимости замените.
наружу
Проверьте, что уплотнители фильтров
установлены на месте и зафиксированы.
Автомати- Прислушайтесь к пощёлкиванию
ческая
электромагнитов, чтобы убедиться, что
чистка
механизм очистки фильтров работает.
фильтров
Если пылесос не включается,
не работает обратитесь к Вашему продавцу, в один
из авторизованных сервисных центров
DEWALT, список которых приведен
в каталоге продукции DEWALT, или
в ближайший сервисный центр DEWALT
по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации.
ЭлектроУбедитесь, что пусковой выключатель
инструмент установлен в положение «АКТИВАЦИЯ»
не включа.
ется
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок
изделий DEWALT. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00273187 - 19-06-2015
26
LIETUVIŲ
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising