DWV901L | DeWalt DWV901L VACUUM EXTRACTOR instruction manual

372002-58 EST
DWV901L
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
5
14
Joonis / Рисунок 1
b
g
a
k
m
d
l
e
e
j
c
f
i
h
p
n
o
d
Joonis / Рисунок 2
Joonis / Рисунок 3
t
j
Joonis / Рисунок 4
c
Joonis / Рисунок 5
m
p
q
3
Joonis / Рисунок 6
Joonis / Рисунок 7
s
Joonis / Рисунок 8
Joonis / Рисунок 9
t
Joonis / Рисунок 10
v
4
u
EESTI KEEL
RASKETÖÖSTUSE EHITUSTOLMUÄRASTI
DWV901L
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTi toote. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon
teevad DEWALTist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Nimivõimsus
Max võimsus
Toide, tavaline töörežiim (EN 60335-2-69)
Sagedus
Kaitseklass
Mahuti maht
Täitekogus (vedelik)
Voolukiirus (max puhuri korral)
Negatiivne rõhk (max puhuri juures)
Voolukiirus (EN 60335-2-69)
Negatiivne rõhk (EN 60335-2-69)
Filtri pind
Elektritööriista toiteühenduse andmed
Vooliku pikkus
Vooliku diameeter
Mass
V
W
W
W
Hz
l
l
l/s
kPa
l/s
kPa
m²
W
m
mm
kg
Helirõhu väärtused mõõdetud vastavalt standardile EN 60335-2-69:
LPA (helirõhk)
dB(A)
KPA (helirõhu määramatus)
dB(A)
LWA (helivõimsus)
dB(A)
KWA (helivõimsuse määramatus)
dB(A)
MÄRKUS: Lülitamise tagajärjel võivad tekkida
lühiajalise pingemuutused või -kõikumised.
Ebasoodsates tingimustes võib avaliku
madalavooluga varustavates süsteemides
ilmneda seadmete rikkeid. Häireid ei esine, kui
takistus on väiksem kui 0,443 Ohmi.
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
DWV901L-QS/GB
230
1
1 400
3 600 / 3 000
1 200
50
IPX4
30
17,5
68
21
29,5
11,4
0,3
2 200 / 1 600
4,1
32
9,5
DWV901L-LX
115
1
1 400
1 840
1 065
50
IPX4
30
17,5
64
20
29,5
11,4
0,3
440
4,1
32
9,5
80
3
93
3
80
3
94
3
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
PANE TÄHELE: Viitab tegevusele,
mis ei too kaasa kehavigastust, kuid
mis mittevältimisel võib põhjustada
varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
5
EESTI KEEL
Tähistab tuleohtu.
•
EÜ vastavusavaldus
MASINADIREKTIIV
•
RASKETÖÖSTUSE EHITUSTOLMUÄRASTI
•
DWV901L
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2006/42/EU, EN 60335-2-69.
•
See toode vastab ka direktiividele 2014/30/EU
ja 2011/65/EU. Lisainfo saamiseks võtke palun
DEWALTiga ühendust allpool asuval aadressil või
vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.
•
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise
eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTi
nimel.
•
•
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
29.08.2014
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Olulised ohutusjuhised
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi hoiatuste
ja juhiste täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
ENNE SELLE SEADME KASUTAMIST LUGEGE
KÕIK JUHISED LÄBI JA JÄRGIGE NEID.
HOIATUS: Operaatoreid tuleb
adekvaatselt juhendada selle masina
kasutamisel.
HOIATUS: Elektrilöögiohu
vähendamiseks. Vältida kokkupuudet
veega. Hoida siseruumides.
6
•
•
•
•
•
•
•
•
Enne kasutamist tuleb operaatoreid
varustada teabe ning juhistega ning
pakkuda koolitust masina kasutamise ja
ainete teemal, millega seadet kasutatakse,
kaasa arvatud kogutud materjali ohutu
eemaldusmeetodi ja utiliseerimise alal.
Operaatorid peavad järgima kõiki
ohutuseeskirju, mis kehtivad
käsitsetava materjali kohta.
Ärge lahkuge seadme juurest, kui see on
toiteallikaga ühendatud. Eemaldage see
toitevõrgust, kui te seda ei kasuta ja enne
hooldust.
Ärge lubage kasutada seadet
mänguasjana. Olge väga tähelepanelik,
kui seadet kasutatakse laste poolt või laste
läheduses.
Kasutage seda seadet VAID juhendis
kirjeldatud viisil. Kasutage vaid DEWALTi
poolt soovitatavaid tarvikuid.
Ärge kasutage seda seadet koos
kahjustunud juhtme või pistikuga. Kui
seade ei tööta korralikult või kui see on
maha kukkunud, kahjustunud, jäetud õue
või kui see on kukkunud vette, tagastage
see teeninduskeskusele.
Ärge tõmmake ega kandke seda seadet
juhtmest, käepidemena, ärge jätke juhet
ukse vahele ega tõmmake juhet üle terava
serva või nurga. Ärge liikuge seadmega üle
juhtme. Hoidke juhet kuumadest pindadest
eemal.
Ärge tõmmake seadet pistikupesast
välja juhtmest tõmmates. Pistikupesast
eemaldamiseks haarake pistikust, mitte
juhtmest.
Ärge käsitsege pistikut ega seadet
niiskete kätega.
Ärge asetage objekte seadme avadesse.
Ärge kasutage seadet, kui ükski ava on
blokeeritud; hoidke tolmust, kiududest,
juustest ja mis tahes muust vaba, sest
need takistavad õhuvoolu.
Hoidke juukseid, lahtisi riideid, sõrmi
ja kõiki kehaosi avanevatest ja
liikuvatest osadest eemal.
Lülitage kõik kontrollid välja enne
seadme pistikute eemaldamist
vooluvõrgust.
Olge väga hoolikad, kui puhastate treppe.
Ärge kasutage seadet süttivaid või põlevaid
vedelikke, nagu bensiin, üleskorjamiseks
ega kasutage piirkondades, kus on
süttivaid või põlevaid vedelikke.
Staatiline laen on võimalik kuivades
piirkondades või kui õhu suhteline niiskus
on madal. See on vaid ajutine ja see
ei mõjuta vaakumpuhasti kasutamist.
EESTI KEEL
•
Staatilise laengu sageduse vähendamiseks
lisage õhku niiskust konsooli, paigaldatud
õhuniisutaja abil või kasutage DWV9316XJ mittestaatilise vooliku lisaseadmega.
Spontaanse põlengu vältimiseks
tühjendage kanister pärast iga
kasutuskorda.
Klassi L tolmuärastid on sobivad kuiva,
mittepõleva tolmu eemaldamiseks töötsoonist,
mille piirväärtus on > 1 mg/m³.
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Näiteks:
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab ka tootmisaastat, on
trükitud korpusele.
2014 XX XX
tootmisaasta
Täiendavad ohutusjuhised
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge korjake üles midagi, mis põleb
või suitseb, nagu sigaretid, tikud või
kuum tuhk.
Ärge kasutage vaakumpuhastit põlevate
plahvatuslike materjalidega, nagu süsi,
puusüü või muud peeneks tehtud põlevad
materjalid.
Ärge kasutage vaakumpuhastit
ohtlike, toksiliste või kantserogeensete
materjalidega, nagu asbest või pestitsiidid.
Ärge kunagi korjake üles plahvatuslikke
vedelikke (nt bensiin, diislikütus, kütteõli,
värvilahusti jms.), happed ega lahusteid.
Ärge kasutage tolmuimejat ilma
filtrita, välja arvatud lõigus Märja
materjali kogumistööd kirjeldatud juhul.
Mõni puit sisaldab säilitusaineid, mis võivad
olla toksilised. Olge eriti ettevaatlik, et
vältida selle sissehingamist ja kokkupuudet
nahaga, kui nende materjalidega töötate.
Küsige ja järgige mis tahes ohutusteavet,
mis on saadaval teie materjali tarnijal.
Ärge kasutage vaakumpuhastit
astmeredelina.
Ärge asetage raskeid objekte
vaakumpuhastit.
Märgistused tolmuärastil
Seadmel on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
HOIATUS: See seade sisaldab
kahjulikku tolmu. Tühjendamise
ja hoolduse, sealhulgas tolmukoti
eemaldamine, tohib tegeleda vaid
koolitatud personal, kes kannab
sobivat kaitsevarustust. Ärge lülitage
seadet sisse, kui kogu filtersüsteemi
pole paigaldatud.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 Tolmuärasti
1 Voolik
1 DWV9310 konnektor
2 Filtrit
1 Kasutusjuhend
• Veenduge, et tolmuärasti, selle osad ega
tarvikud ei ole transportimisel kahjustada
saanud.
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektriseadet ega selle ühtki osa
ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
Pealmine käepide/juhtme mähis
Toitejuhe
Toitelüliti
Tolmuimeja pea
Kanistri riiv
Kanister
Imivoolik
Järeljooksud
Filtrid
Keermestatud voolikusisend
Vooliku rihm
Väljapääs elektritööriistade jaoks
Tööriista juhtlüliti
Kott
DWV9130 konnektor
AirLock konnektor
ANTISTAATILISE VOOLIKU VALIK
DWV901L on varustatud antistaatilise
maanduspaigaldisega. Antistaatiline voolik
7
EESTI KEEL
tuleb osta lisatasu eest meie volitatud
teeninduskeskuselt. See voolik (DWV9316-XJ)
mahub tolmuärastisüsteemi samamoodi nagu
standardvoolik. Kontakteeruge oma müüjaga
või kontrollige oma lähima volitatud DEWALTi
remondiagendi aadressi DEWALTi kataloogist või
võtke ühendust oma DEWALTi kontoriga selles
juhendis toodud aadressil.
SIHTOTSTARVE
Neid tolmuimejaid kasutatakse peenete osakeste
üleskorjamiseks, nagu lamineeritud puitkiudplaadi
või pinna tolm.
DWV901L, DWV901LT
Seda seadet saab kasutada tööstusliku
tolmuimejana ja tolmuärastina mobiilsetel töödel,
et koguda kokku igat tüüpi kuiv, mittepõlev tolm
kuni tolmu klassini L koos töökeskkonnas kehtiva
ohtlike ainete piirnormini, mis ületab 1 mg/m³.
ÄRGE kasutage vihmas või põlevate vedelike või
gaaside läheduses.
Need rasketööstuse tolmuimejad on mõeldud
professionaalseks kasutamiseks. ÄRGE laske
lastel nende seadetega kokku puutuda. Selle
seadme kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
ÄRGE kasutage tolmuärastit põleva tolmu jaoks.
ÄRGE kasutage tolmuärastit plahvatuslikes
keskkondades.
MÄRKUS: See seade pole mõeldud
kommertslikuks kasutamiseks, nt hotellides,
koolides, haiglates, tehastes, poodides, kontorites,
rendifirmades ja ehituskohtades.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest vastutav
isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle tootega
üksi.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Veenduge alati, et toitepinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele.
HOIATUS: 115 V seadet tuleb käitada
läbi tõrkekindla eraldustrafo, mille
primaar- ja sekundaarmähis on
üksteisest maandusega eraldatud.
Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb see DEWALTi
teenindusorganisatsioonis spetsiaalselt
8
valmistatud juhtmega asendada, mis on saadaval
DEWALTi teenindusorganisatsiooni kaudu.
Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
• Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
HOIATUS: Maandusklemmiga
ühendust ei looda.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Kui pikenduskaabel on vajalik, kasutage
heakskiidetud 3-soonelist pikenduskaablit,
mis sobib selle tööriista sisendvõimsusega (vt
Tehnilised andmed). Minimaalne juhtme ristlõige
on 1,5 mm²; maksimaalne pikkus 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati täielikult
lahti.
KOKKUPANEK JA
REGULEERIMINE
(JOONIS 1–3)
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade välja
ja eemaldage seade vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Juhuslik käivitumine võib
põhjustada vigastuse.
HOIATUS: Filtrid (i) peavad
olema alati oma kohal tolmuimeja
kasutamise ajal, välja arvatud peatükis
lõigus Märja materjali kogumistööd
peatükis Kasutamine kirjeldatud viisil.
Kui eemaldate peenet tolmu, võite
kasutada ka täiendavat paberkotti
või fliiskotti, et muuta kanistri
tühjendamine lihtsamaks.
1. Kui tuleb kasutada valikulist paber- või
fliiskotti (n), paigaldage see vastavalt
joonisele 2.
MÄRKUS: Olge ettevaatlik, et kott ei
rebeneks. Asetage kott kindlalt sissepääsu (j)
külge, et tagada tugev kinnitus maksimaalse
tolmukogumisvõimsuse jaoks.
EESTI KEEL
2. Asetage tolmumeja pea (d) kanistrile ja
kinnitage see, sulgedes kanistri riiviga (e).
3. Sisestage vooliku ots (g) keermestatud
voolikusisendisse (j) ja pingutage vooliku otsa
ühendust paagiga.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised (joonised 1, 4)
HOIATUS: Järgige alati ohutusjuhiseid
ja asjakohaseid õigusakte.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade välja
ja eemaldage seade vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Juhuslik käivitumine võib
põhjustada vigastuse.
1. Ühendage toitejuhe sobiva pistikupesaga.
2. Lülitage toitelüliti (c) ON-asendisse ( ).
3. Järgige suunda lõigus Elektritööriistaga
ühendamine, et ühendada kasutatav
elektritööriist.
MÄRKUS: Kui tööriista juhtlüliti on sisse
lülitatud ja ükski toitejuhe pole pistikupesaga
(l) ühendatud, lülitub tolmuimeja korraks sisse
ja uuesti välja näitamaks, et tööriista juhtlüliti
(m) on ON-asendis.
ELEKTRITÖÖRIISTA ÜHENDAMINE
(JOONIS 1, 4, 5)
HOIATUS: Kasutage väljapääse
(l) vaid antud juhendis täpsustatud
eesmärkidel.
1. Ühendage tolmuimeja toitejuhe sobiva
pistikupesaga.
2. Ühendage elektritööriist pistikupesaga (l).
MÄRKUS: Vt Elektritööriista
toiteühenduse andmed lõigust Tehnilised
andmed tööriista lubatud võimsuse on
ühendatud väljapääsuga (l).
3. Lülitage tööriista juhtlüliti (m)
. See
AKTIVEERIMISE asendisse
võimaldab tolmuimeja automaatselt
elektritööriistaga sisse ja välja lülitada.
MÄRKUS: Tolmuimeja käivitub
automaatselt 0,5 sekundi jooksul ja jätkab
tööga 15 sekundit päras elektritööriista
väljalülitamist.
4. Manuaalrežiimile tagasilülitamiseks lülitage
tööriista juhtlüliti (m) OFF-asendisse.
Manuaalrežiimil on tööriist ja tolmuimeja sisse
ja välja lülitatud üksteisest eraldi.
5. Teie DEWALTi ehitustolmuärasti on
paigaldatud koos DEWALTi AirLock
ühendussüsteemiga. AirLock võimaldab
luua imivooliku (g) ja elektritööriista vahel
kiire ja kindla ühenduse. AirLock konnektor
(p) on ühendatud otse DEWALTiga
ühilduvate tööriistadega või läbi AirLocki
adapteri (saadaval teie kohalikus DEWALTi
tarnija juures). Vt Lisaseadmed jaost
andmeid olemasolevate adapterite kohta.
MÄRKUS: Kui kasutate adapterit, tuleb
veenduda, et see on kindlalt tööriista
väljapääsuga ühendatud, enne järgmiste
sammude järgimist.
a. Tagage, et õhuluku konnektoril olev krae
on avatud asendis. Joondage sälgud (q)
krael ja AirLocki konnektor, nagu näidatud
avatud ja suletud asendite jaoks.
b. Lükake õhuluku konnektor adapteri
ühenduspunktile.
c. Pöörake krae lukustatud asendisse.
MÄRKUS: Krae sees olevad kuullaagrid
lukustage pilusse ja kinnitage ühendus.
Elektritööriist on nüüd tugevalt
tolmuärastiga ühendatud.
AUTOMAATNE FILTRIPUHASTUSSÜSTEEM
Sellel tolmuimejal on väga tõhus
filtripuhastussüsteem, mis vähendab filtri
ummistumist. Iga 30 sekundi tagant puhastatakse
automaatselt ühte kahest filtrist. Puhastus
vaheldub filtrite vahel ja jätkab läbi seadme.
MÄRKUS: Protseduuri ajal on klõpsatuste
kuulmine normaalne.
MÄRKUS: Pärast mitut töötundi ei pruugi
automaatne filtripuhastussüsteem enam tõhus
olla. Kui see peaks juhtuma, tuleb filtreid
puhastada või asendada. Vt Filter peatükist
Hooldus.
PARKIMISPIDUR (JOONIS 1, 6)
Parkimispidur lukustab ühe ratta oma kohale, et
vältida tolmuimeja rullumist.
1. Parkimispiduri aktiveerimiseks lülitage alla
piduri "ON"-külg.
2. Parkimispiduri vabastamiseks lülitage alla
piduri "OFF"-külg.
9
EESTI KEEL
KASUTATUD TOLMUKOGUMISKOTI
EEMALDAMINE/VAHETUS (JOONIS 1)
HOIATUS: Sobivaid isiklikke
kaitsevahendeid, nagu tolmumask ja
kindad, tuleb kasutada, kui käsitsete
kasutatud tolmukotte.
1. Lülitage tolmuimeja välja ja eemaldage
toitepistik pistikupesast.
2. Avage kanistri riiv (e) ja eemaldage
tolmuimeja pea (d).
3. Tõmmake kogumiskott ettevaatlikult
sisspääsult (j) maha.
4. Sulgege kogumiskott tugevalt, kui eemaldate
selle masinalt.
5. Utiliseerige kogumiskott sobiva konteineriga
kooskõlas kehtivate eeskirjadega.
MÄRJA MATERJALI KOGUMISTÖÖD
(JOONIS 1, 7)
HOIATUS: ÄRGE ühendage
elektritööriista väljapääsuga (l), kui
kasutate tolmuimejat märja materjali
eemaldamiseks.
HOIATUS: Ühendage tolmuimeja
rikkevoolukaitsega (RCD)
pistikupessa, kui kasutate tolmuimejat
märja materjali eemaldamiseks.
HOIATUS: Kui vaht või vedelik
pääseb masinast välja, lülitage see
viivitamata välja.
ETTEVAATUST: Puhastage
veetaseme piirseadet regulaarselt ja
kontrollige võimalike kahjustusmärkide
suhtes. Vaata joonis 7.
PANE TÄHELE: ÄRGE eemaldage
kuulujukit (s), sest seda tehes
kahjustate tolmuimejat. Kuulujuk
takistab vee sisenemist mootorisse.
Enne tolmuimeja kasutamist märja materjali
eemaldamiseks:
• Tagage, et kanister on tühi ja ei sisalda
üleliigset tolmu.
• Eemaldage filtrid (i).
• Ühendage tolmuimeja RCD-kaitsega
pistikupessa.
HOIATUS: Ärge kasutage masinat
selle seadistusega tolmu klassi L
jaoks.
KANISTRI TÜHJENDAMISEKS (JOONIS 1, 7)
Ujukklapp (s) blokeerib õhu mootorisse, kui
kanister on täis, kusjuures mootori müra muutub
10
kohe. Kui mootor teeb kõrge heliga undama ja kui
õhu-/veevool peatub, tühjendage kanister.
1. Lülitage tolmuimeja välja ja eemaldage
toitepistik pistikupesast.
2. Avage kanistri riiv (e) ja eemaldage
tolmuimeja pea (d).
3. Tühjendage kanistri (f) sisu sobivasse
konteinerisse või äravoolu.
KUIVA MATERJALI EEMALDAMISELE
TAGASIMINEK (JOONIS 1)
1. Tühjendage kanister, vt Kanistri
tühjendamiseks juhised.
2. Asetage kanister tagurpidi, kuni see on
kuiv. ÄRGE kasutage märga kanistrit kuiva
materjali eemaldamiseks.
3. Asetage tolmuimeja pea (d) tasasele pinnale,
kuni see on kuiv.
4. Asetage tagasi filtrid, kui tolmuimeja pea on
kuiv. Vt Filtrid peatükist Hooldust.
5. Kui kanister on kuiv, asetage tolmumeja
pea (d) kanistrile ja kinnitage see, sulgedes
kanistri riiviga (e).
Väljalülitamine/transport
(joonis 1)
1. Lülitage toite juhtlüliti (c) OFF-asendisse.
2. Eemaldage seade pistikupesast.
3. Hoidke toitejuhet (b), mässides selle ümber
ülemise käepideme/juhtme aluse (a).
4. Sõidukis transportides peab masin olema
kinnitatud.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTi seade on loodud pikaajaliseks
kasutamiseks ja vajab minimaalset hooldamist.
Pideva rahuldava töö tagamiseks tuleb selle eest
hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lülitage seade välja
ja eemaldage seade vooluallikast
enne lisaseadmete paigaldamist ja
eemaldamist, seadistuste tegemist
või remonti. Juhuslik käivitumine võib
põhjustada vigastuse.
HOIATUS: Kasutajapoolse hoolduse
jaoks tuleb masin demonteerida,
puhastada ja teenindada mõistlikkuse
piires, seadmata hoolduspersonali
ja teisi riski alla. Sobivad
ettevaatusabinõud hõlmavad saaste
eemaldamist enne demonteerimist,
EESTI KEEL
reserv kohaliku filtreeritud heitgaasi
ventilatsiooni jaoks, kui masin on
demonteeritud, hoolduspiirkonna
puhastus ja sobivad isiklikud
kaitsevahendid.
• Tootja või juhendatud isik peab
viima läbi tehnilise ülevaatuse
vähemalt kord aastas ja see peab
sisaldama näiteks filtrite kahjustuse
ülevaatust, masina hermeetilisust ja
kontrollmehhanismide nõuetekohast
funktsioneerimist.
• Kui teete hooldus- või remonditöid,
tuleb ära visata kõik saastunud
osad, mida ei saa rahuldavalt
puhtaks; need osad tuleb kõrvaldada
vastupidavates kottides kooskõlas
kohalike regulatsioonidega taoliste
jäätmete utiliseerimise kohta.
• Tolmuärastite jaoks on vaja tagada
ruumis piisav õhuvahetuskiirus L, kui
väljalaskeõhk lastakse ruumi tagasi.
(MÄRKUS: vajadusel viide riiklikele
eeskirjadele.)
Filter (joonis 1, 8, 9)
FILTRI HOOLDAMINE
Selles tolmuimejas olevad filtrid on pika
kasutusajaga. Tõhusaks tööks tolmuringluse
vähendamisel TULEB filtrid õigesti ja heas
töökorras paigaldada.
HOIATUS: Sobivaid isiklikke
kaitsevahendeid, nagu tolmumask ja
kindad, tuleb kasutada, kui käsitsete
filtreid.
5. Vaadake filter üle kulumise, rebendite või
muude kahjustuste suhtes. DEWALTI filtri
membraanid on teflonkattega. Kahjustusvõi kulumistüübiks võib olla teflonkatte
membraani eemaldumine, vt joonist 8.
MÄRKUS: Kui kahtlete filtrite töökorras,
TULEB need välja vahetada. ÄRGE jätkake
kasutamist, kui filtrid on kahjustunud.
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
suruõhu või harja puhastel filtritel,
muidu võite kahjustada filtri
membraani, mis lubab tolmul filtri
läbida. Kui vaja, koputage õrnalt
kõva pinda. Filtrite puhastamine on
tüüpiliselt ebavajalik, isegi kui filter
on tolmuga kaetud. Automaatne
filtripuhastussüsteem töötab
maksimaalselt edasi. Kui filtri
membraanil on nähtav kahjustus,
tuleb filtrid välja vahetada. Filtreid
saab tavaliselt kasutada kuus kuni
kaksteist kuud, sõltuvalt kasutamisest
ja hooldusest.
Filtrite paigaldamine
1. Tagage, et filtri tihend (t) on kohal ja
kinnitatud.
2. Joondage filtri niidid (u) tolmuimeja pea
niitidega ning kasutage mõõdukat jõudu, et
keerata filtrit päripäeva, kuni see on tugevalt
kinni.
MÄRKUS: Olge hoolikas, et filtri materjal ei
saaks kahjustada.
3. Asetage tolmuimeja pea (d) kanistrile ja
kinnitage see, sulgedes kanistri riiviga (e).
Filtrite eemaldamiseks
1. Lülitage toite juhtlüliti (c) OFF-asendisse (O)
ja eemaldage juhe pistikupesast.
2. Vabastage kanistri riiv (e) ja eemaldage
tolmuimeja pea (d) kanistri küljest. Asetage
tolmuimeja pea tasasele pinnale tagurpidi.
3. Keerake iga filtrit (i) vastupäeva, haarates
selle plastotsa kattest, nagu näidatud,
ja eemaldage ettevaatlikult pea küljest
tagamaks, et praht ei kukku paigaldusauku.
MÄRKUS: Olge hoolikas, et filtri materjal ei
saaks kahjustada.
4 Kui tolmuimeja pea (d) alumist külge tuleb
puhastada, kasutage veega ja õrna seebiga
niisutatud riiet ning laske sellel kuivada.
Visake riie sobivasse konteinerisse.
Määrimine
Teie seadmel ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS: Ärge kunagi kasutage
seadme mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale. Ärge
laske vedelikel sattuda masina sisse;
ärge kastke seadet või selle osi
vedelikku.
11
EESTI KEEL
1. Puhastage tolmuimejaga tolmuärasti välimist
pinda. Puhastamisega jätkamiseks kasutage
vajadusel vaid vee ja õrna seebiga niisutatud
riiet.
2. Visake riie pärast kasutamist sobivasse
konteinerisse.
Ladustamine (joonis 1)
1. Tühjendage kanister, vt Kanistri
tühjendamiseks peatükis Kasutamine.
2. Puhastage tolmuimejat seest ja väljast. Vaata
Puhastamine.
3. Puhastage või vahetage filtrid, vt Filtrid.
4. Hoidke imivoolikut ja toitejuhet, nagu joonisel
näidatud. Asetage seade kuiva ruumi ja
tagage, et volitamata isikud ei saa seda
kasutada.
2. Paigaldage vaakumkott, kasutades uuesti
kandekäepideme kruvid. Asetage need
originaalavadesse tagasi ja pingutage.
3. Kasutage 2 kruvi (v), mis on kaasa
antud, asetades need vaakumkoti
tagumistesse aukudesse. Vajutage alla
ja keerake iga kruvi, et läbistada materjal
ning siseneda alumistesse peidetud
kruvipostidesse. Pingutage.
ETTEVAATUST: Ärge ületage
9 kg (20 lb) kummaski 14-liitrises
hoiuseadmes, maksimaalselt
2 hoiuseade tolmuärasti kohta. Ärge
ületage 18 kg (40 lb) 28-liitrises
hoiuseadmes, 1 hoiuseade tolmuärasti
kohta. Ületades soovitusliku kõrguse
ja/või kaalu, võib tagajärjeks olla
ebastabiilne tolmuärasti, mis
põhjustab vigastusi või kahjustusi.
Lisatarvikud
HOIATUS: Muid lisaseadmeid kui
DEWALT pakutavaid ei ole koos
selle tootega testitud ja seetõttu võib
selliste lisaseadmete kasutamine
koos seadmega olla ohtlik.
Kehavigastusohu vähendamiseks
tuleb selle tootega kasutada ainult
DEWALTi soovitatud lisaseadmeid.
DWV9340-XJ
DWV9315-XJ
DWV9316-XJ
DWV9401-XJ
DWV9402-XJ
DWV9500-XJ
LISASEADMED
Filter
Purunemiskindel voolik
Antistaatiline voolik
Paberkott
Fliiskott
Vaakumkott
DEWALTi õhuluku süsteem
DWV9000
Keerdlukuga ühendus
DWV9110
29-35 mm kooniline
kummist adapter
DWV9120
35-38 mm astmeline
kummist adapter
DWV9130
35 mm OD adapter
DWV9150
35 mm OD
nurgaadapter
PANE TÄHELE: Ärge eemaldage
tolmuärasti pead paagi küljest, millele
on kinnitatud T-virna hoiuseadmed.
Seda tehes, võib tolmuärasti filtrid
saada kahjustada.
TOITEJUHTME KINNITAMINE VOOLIKU
KÜLGE (JOONIS 1)
Toitejuhtme (b) saab kinnitada imivooliku (g) külge,
kasutades D279058CL vooliku klamber (saadaval
kohaliku DEWALTi tarnija juures).
Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Tõrkeotsing
PROBLEEM LAHENDUS
Mootor ei
tööta
Imivõimsus
langeb
Kontrollige toitejuhet, pistikuid ja
pistikupesasid.
Tagage, et toitelüliti on ON-asendis ( ).
Tagage, et tööriista juhtlüliti on OFF-asendis.
Eemaldage imidüüsist, imitorust, imivoolikust
või filtritest ummistus.
Asetage paber- või fliiskott tagasi.
Kontrollige, et filtrid on õigesti paigaldatud.
VAAKUMKOTI DWV9500 PAIGALDUS
(JOONIS 10)
Puhastage või vahetage filtrid.
MÄRKUS: DWV901LT tarnitakse koos DWV9500
vaakumkoti tarvikuga, mis on juba paigaldatud.
Tühjendage kanister, vt Kanistri
tühjendamine peatükist Kasutamine.
1. Eemaldage 4 kandekäepideme kruvi,
kasutades T-25 tähtotsakut, ja eemaldage
kandekäepide.
12
EESTI KEEL
PROBLEEM LAHENDUS
Tolmuimeja
lõpetas
töötamise.
Termiline ülekoormus on välja lülitunud:
1. Lülitage tolmuimeja välja ja katkestage
tolmuimeja ühendus vooluvõrguga.
2. Vajadusel tühjendage kanister.
3. Laske seadmel jahtuda.
4. Ühendage toitejuhe sobiva
pistikupesaga ja lülitage toitelüliti
ON-asendisse ( ) kontrollimiseks. Kui
tolmuimeja ei käivitu uuesti, pöörduge
müüja poole, leidke DEWALTi lähim
volitatud remonditöökoda DEWALTi
kataloogist või võtke ühendust
DEWALTi kohaliku esindajaga selles
kasutusjuhendis oleval aadressil.
Tolmuimeja Kontrollige, et filtrid on õigesti paigaldatud.
kasutamise Veenduge, et filtrid pole kahjustunud;
ajal tuleb
vajadusel vahetage välja.
tolm välja.
Tagage, et filtri tihendid on oma kohal ja
kinnitatud.
Automaatne Kuulake elektrimagneti klõpsatusi
filtripuhastus veendumaks, et filtripuhastusmehhanism
ei tööta
töötab.
DEWALT pakub võimalust DEWALTi toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTi kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTi volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
Kui tolmuimeja ei käivitu uuesti, pöörduge
müüja poole, leidke DEWALTi lähim volitatud
remonditöökoda DEWALTi kataloogist või
võtke ühendust DEWALTi kohaliku esindajaga
selles kasutusjuhendis oleval aadressil.
Elektritööriist Tagage, et tööriista juhtlüliti on ACTIVATIONei lülitu
asendis
.
sisse.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui ühel päeval leiate, et teie DEWALTi toode on
muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist,
ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode
vastavasse kogumispunkti.
Elektroonikajäätmete sorteerimine
ja pakkimine aitab meil materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikajäätmete eraldamist olmejäätmetest
ning selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
13
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВЫСОКОМОЩНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПЫЛЕСОС DWV901L
Поздравляем Вас!
Вы выбрали изделие фирмы DEWALT. Тщательная разработка изделий, многолетний
опыт фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали
электроинструменты DEWALT одними из самых надёжных помощников для профессионалов.
Технические характеристики
Напряжение питания
В
Тип
Номинальная мощность
Вт
Макс. мощность
Вт
Мощность при обычном использовании
Вт
(EN 60335-2-69)
Частота
Гц
Степень защиты
Ёмкость пылесборника
л
Заправочный объём жидкости
л
Скорость потока (макс. в режиме сдува)
л/сек.
Отрицательное давление (макс. в режиме сдува) кПа
Скорость потока (EN 60335-2-69)
л/сек.
Отрицательное давление (EN 60335-2-69)
кПа
Поверхность фильтра
м²
Потребляемая мощность электроинструментов
Вт
Длина шланга
м
Диаметр шланга
мм
Вес
кг
Значения установлены в соответствии с EN 60335-2-69:
LpA (звуковое давление)
дБ(А)
KpA (погрешность измерения звукового
дБ(А)
давления)
LwA (акустическая мощность)
дБ(А)
KwA (погрешность измерения акустической
дБ(А)
мощности)
ПРИМЕЧАНИЕ: Коммутационные операции
могут повлечь за собой кратковременные
изменения или колебания напряжения. Сбои
в коммунальной системе низковольтного
электроснабжения могут привести
к нарушениям в работе другого оборудования.
Если полное электрическое сопротивление
системы ниже 0,443 Ом, вероятность
возникновения помех крайне мала.
14
DWV901L-QS/GB
230
1
1 400
3 600 / 3 000
DWV901L-LX
115
1
1 400
1 840
1 200
1 065
50
IPX4
30
17,5
68
21
29,5
11,4
0,3
2 200 / 1 600
4,1
32
9,5
50
IPX4
30
17,5
64
20
29,5
11,4
0,3
440
4,1
32
9,5
80
80
3
3
93
94
3
3
Определения: Предупреждения безопасности
Следующие определения указывают на
степень важности каждого сигнального
слова. Прочтите руководство по эксплуатации
и обратите внимание на данные символы.
ОПАСНО: Означает чрезвычайно
опасную ситуацию, которая приводит к смертельному исходу
или получению тяжёлой травмы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
ВНИМАНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к смертельному исходу или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает
потенциально опасную ситуацию,
которая может привести
к получению травмы лёгкой или
средней тяжести.
ВНИМАНИЕ: Внимательно
прочтите руководство по
эксплуатации для снижения риска
получения травмы.
Важные инструкции по
технике безопасности
ВНИМАНИЕ! Внимательно
прочтите все инструкции по
безопасности и руководство
по эксплуатации. Несоблюдение
всех перечисленных ниже правил
безопасности и инструкций
может привести к поражению
электрическим током,
возникновению пожара и/или
получению тяжёлой травмы.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает
ситуацию, не связанную с получением телесной травмы, которая, однако, может привести
к повреждению оборудования.
Риск поражения электрическим
током!
Огнеопасность!
Декларация соответствия ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
СОХРАНИТЕ ВСЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО
ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ
ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ
ИНСТРУКЦИЯМ.
ВНИМАНИЕ: Операторы
должны быть должным образом
проинструктированы касательно
использования данных приборов.
ВЫСОКОМОЩНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПЫЛЕСОС DWV901L
DEWALT заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», разработаны в полном соответствии со
стандартами: 2006/42/EU, EN 60335-2-69.
Данные продукты также соответствуют
Директивам 2014/30/EU и 2011/65/EU. За
дополнительной информацией обращайтесь
по указанному ниже адресу или по адресу,
указанному на последней странице
руководства.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск поражения электрическим
током, не оставляйте прибор
под дождем. Храните внутри
помещения.
•
Нижеподписавшееся лицо полностью
отвечает за соответствие технических данных
и делает это заявление от имени фирмы
DEWALT.
•
Хорст Гроссманн (Horst Grossmann)
Вице-президент по инженерным разработкам
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
29.08.2014
•
Перед использованием прибора
операторам должна быть
предоставлена информация,
инструкции, а также должно быть
проведено обучение по использованию
данного прибора и относительно
веществ, для сбора которых он
будет использоваться, в том
числе, безопасный метод удаления
и утилизации собранного материала.
Операторы должны соблюдать
все правила безопасности
в соответствии с типом
обрабатываемого материала.
Не оставляйте без присмотра
прибор, подключенный к источнику
питания! Отключайте от источника
питания не используемый прибор,
а также перед проведением
технического обслуживания.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
Не используйте данный прибор
в качестве игрушки. Будьте особенно
внимательны при использовании
данного прибора детьми или в их
присутствии.
Используйте данный прибор
ТОЛЬКО согласно назначению,
описанному в данном руководстве по
эксплуатации. Используйте только
дополнительные принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
Не используйте данный прибор,
если поврежден электрокабель или
вилка. Если прибор не работает
должным образом или был уронен,
поврежден, оставлен на улице или
погружен в воду, отнесите его
в авторизованный сервисный центр.
Не тяните за кабель, не переносите
прибор за кабель, не используйте
кабель в качестве рукоятки, не
защемляйте дверью кабель, не
наматывайте кабель на острые
углы и предметы. Не перевозите
прибор поверх электрического
кабеля. Держите кабель в стороне от
нагретых поверхностей.
Не отключайте прибор от источника
питания, потянув за электрокабель.
Всегда тяните за вилку, но не за сам
кабель.
Не дотрагивайтесь до вилки
электрокабеля или до прибора
мокрыми руками.
Не вставляйте никакие предметы
в отверстия пылесоса. Не
используйте прибор, если
заблокировано какое-либо из его
отверстий; следите, чтобы
в отверстия не попадала пыль, пух,
волосы и пр. объекты, способные
снизить воздушный поток.
Следите за тем, чтобы волосы,
свободная одежда, пальцы и части
тела находились на расстоянии от
отверстий и движущихся частей.
Перед отключением прибора от
электросети выключите все
выключатели.
При чистке на лестнице соблюдайте
особую осторожность.
Не используйте прибор для собирания
огнеопасных или горючих жидкостей,
таких как бензин, и не используйте
прибор в местах их возможного
присутствия.
•
•
При работе на очень сухих
участках или при пониженной
относительной влажности
воздуха возможно получение удара
статическим электричеством. Это
временное явление, не влияющее
на использование пылесоса. Для
снижения риска получения удара
статическим электричеством,
увеличьте влажность воздуха
при помощи пульта, установите
увлажнитель воздуха или используйте
антистатический шланг DWV9316-XJ.
Во избежание самовозгорания,
опорожняйте пылесборник после
каждого использования прибора.
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ
Дополнительные меры
безопасности
•
•
•
•
•
•
•
•
Не собирайте пылесосом горящие
или тлеющие предметы, такие как
сигареты, спички или горячий пепел.
Не используйте пылесос для сбора
горючих взрывоопасных материалов,
таких как уголь, абразивы, или
других тонко измельченных горючих
веществ.
Не используйте пылесос для сбора
опасных, токсичных и канцерогенных
материалов, таких как асбест или
пестициды.
Никогда не собирайте пылесосом
взрывоопасные жидкости (например,
бензин, дизельное топливо, мазут,
разбавители краски и др.), кислоты
и растворители.
Никогда не используйте пылесос
без установленных фильтров, за
исключением работ, описанных
в разделе «Всасывание жидкостей».
Некоторые виды древесины содержат
антисептики, которые могут
оказаться токсичными. При работе
с такими материалами будьте
особенно внимательны, чтобы
избежать попадания вредных веществ
внутрь организма при вдыхании или
при контакте с кожей. Затребуйте
от Вашего поставщика информацию
по безопасному использованию,
и следуйте полученным инструкциям.
Не используйте пылесос в качестве
лестничной ступени.
Не ставьте на пылесос тяжелые
предметы.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Маркировка пылесоса
На приборе имеются следующие знаки:
Перед использованием
внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации.
ВНИМАНИЕ: Данный прибор
содержит вредную для здоровья
пыль. Опорожнение и техническое
обслуживание пылесоса, в том
числе извлечение пылесборника,
могут быть выполнены
только квалифицированным
персоналом с использованием
соответствующих средств
защиты. Не включайте прибор,
пока не будет полностью
установлена система фильтрации.
Пылесосы класса L предназначены
для всасывания сухой негорючей пыли
с предельной величиной производительности
равной > 1 мг/м³.
МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ
Код даты, который также включает в себя год
изготовления, отштампован на поверхности
корпуса прибора.
Пример:
2014 XX XX
Год изготовления
Комплект поставки
В упаковку входят:
1 Пылесос
1 Шланг
1 Соединитель DWV9310
2 Фильтра
1 Руководство по эксплуатации
• Проверьте пылесос, детали
и дополнительные приспособления на
наличие повреждений, которые могли
произойти во время транспортировки.
• Перед началом работы необходимо
внимательно прочитать настоящее
руководство и принять к сведению
содержащуюся в нем информацию.
Описание (Рис. 1)
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
модифицируйте электроприбор
или какую-либо его деталь. Это
может привести к получению
травмы или повреждению
прибора.
a. Верхняя рукоятка/Система намотки
кабеля
b. Электрический кабель
c. Клавиша пускового выключателя
d. Всасывающая часть пылесоса
e. Затвор ёмкости пылесборника
f. Ёмкость пылесборника
g. Всасывающий шланг
h. Колёса
i. Фильтры
j. Резьбовое отверстие для крепления
шланга
k. Ремень для крепления шланга
l. Встроенная розетка для подключения
электроинструментов
m. Пусковой выключатель
электроинструмента
n. Пылесборный мешок
o. Соединитель DWV9130
p. Соединитель AirLock
ФУНКЦИЯ АНТИСТАТИЧЕСКОГО ШЛАНГА
Модель DWV901L оборудована
антистатической системой заземления.
Антистатический шланг можно приобрести
в авторизованном сервисном центре за
дополнительную плату. Данный шланг
(DWV9316-XJ) подсоединяется к системе
пылеудаления таким же образом,
как и стандартный шланг пылесоса.
Местонахождение Вашего ближайшего
дилера или авторизованного сервисного
центра Вы можете узнать из каталога DEWALT,
или обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации.
НАЗНАЧЕНИЕ
Данные пылесосы предназначены для
всасывания мелких частиц, таких как
штукатурная или поверхностная пыль.
DWV901L, DWV901LT
Данный прибор может использоваться в качестве промышленного пылесоса при мобильном режиме работ по уборке всех видов сухой
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
негорючей пыли, вплоть до пыли Класса L
с предельными значениями профессионального воздействия выше 1 мг/м³.
Использование
удлинительного кабеля
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ прибор под дождём или
при наличии в окружающем пространстве
легко воспламеняющихся жидкостей или
газов.
При необходимости использования
удлинительного кабеля, используйте
только утвержденные 3-х жильные кабели
промышленного изготовления, рассчитанные
на мощность не меньшую, чем потребляемая
мощность данного прибора (см. раздел
«Технические характеристики»).
Минимальный размер проводника должен
составлять 1,5 мм²; максимальная длина
кабеля не должна превышать 30 м.
Данные высокомощные пылесосы
предназначены для профессионального
использования. НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям
прикасаться к прибору. Неопытные
пользователи должны использовать
данный прибор под руководством опытного
инструктора.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ пылесос для сбора
горючей пыли.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ пылесос во
взрывоопасной среде.
ПРИМЕЧАНИЕ: Данный прибор является
пылесосом промышленного назначения
и может применяться, в том числе, в отелях,
школах, больницах, на предприятиях,
в магазинах, офисах, пунктах проката и на
строительных площадках.
• Данное изделие не может использоваться
людьми (включая детей) со сниженными
физическими, сенсорными и умственными
способностями или при отсутствии
необходимого опыта или навыка, за
исключением, если они выполняют работу
под присмотром лица, отвечающего за
их безопасность. Не оставляйте детей
с прибором без присмотра.
Электробезопасность
Электрический двигатель рассчитан на
работу только при одном напряжении
электросети. Следите за напряжением
электрической сети, оно должно
соответствовать величине, обозначенной на
информационной табличке прибора.
ВНИМАНИЕ:
Электроинструменты
с напряжением 115 В должны
управляться через
предохранительный
изолированный трансформатор
с заземлённым экраном между
первичной и вторичной обмоткой.
Повреждённый кабель должен заменяться
специально подготовленным кабелем,
который можно приобрести и заменить
в сервисной организации DEWALT.
18
При использовании кабельного барабана,
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
(РИС. 1-3)
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
прибор и отсоедините его от
источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск прибора может привести
к получению травмы.
ВНИМАНИЕ: Фильтры (i) должны
всегда быть установлены при
всасывании, за исключением
случаев, описанных в разделе
«Эксплуатация», подраздел
«Влажное всасывание». При
всасывании мелкой пыли Вы
также должны использовать
дополнительный бумажный или
тканый мешок, что значительно
облегчит процесс опорожнения
ёмкости пылесборника.
1. При использовании дополнительного
бумажного или тканого мешка (n),
установите его, как изображено на
Рисунке 2.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте аккуратны и не
разорвите мешок. Наденьте мешок на
выходное отверстие для крепления
шланга (j), обеспечивая полную
герметичность для максимально
эффективного всасывания пыли.
2. Установите на ёмкости пылесборника
всасывающую часть пылесоса (d)
и зафиксируйте её, закрыв затворы (е).
РУССКИЙ ЯЗЫК
3. Вставьте конец шланга (g) в резьбовое
отверстие (j) и затяните, закрепив шланг
на приборе.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по
использованию (Рис. 1, 4)
ВНИМАНИЕ: Всегда следуйте
указаниям действующих норм
и правил безопасности.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
прибор и отсоедините его от
источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск прибора может привести
к получению травмы.
1. Вставьте вилку электрокабеля
в соответствующую розетку.
2. Установите пусковой выключатель (с)
в положение «ВКЛ.» ( ).
3. Чтобы подключить пылесос
к электроинструменту, следуйте
указаниям в разделе «Подключение
к электроинструментам».
ПРИМЕЧАНИЕ: Если пусковой
выключатель электроинструмента
переведён в положение включения,
но электрический кабель инструмента
при этом не подключён к розетке (l),
пылесос кратковременно включится
и сразу выключится, показывая, что
пусковой выключатель (m) находится во
включённом положении.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМ (РИС. 1, 4, 5)
ВНИМАНИЕ: Используйте
встроенную розетку
для подключения
электроинструментов (l) только
в случаях, описанных в данных
инструкциях.
1. Вставьте вилку электрокабеля
в соответствующую розетку.
2. Вставьте вилку электроинструмента во
встроенную розетку (l) на пылесосе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для определения
допустимой мощности инструмента,
подключаемого к встроенной розетке
(l), см. Потребляемую мощность
электроинструментов в разделе
«Технические характеристики».
3. Установите пусковой выключатель (а)
в положение «АКТИВАЦИЯ»
. Это позволит пылесосу включаться
и выключаться автоматически от
подключенного электроинструмента.
ПРИМЕЧАНИЕ: Пылесос запускается
автоматически через 0,5 секунды
и продолжает работать 15 секунд после
окончания работы электроинструмента.
4. Чтобы переключить инструмент в режим
ручного управления, установите
пусковой выключатель (m) в положение
«ВЫКЛ.». В режиме ручного управления
электроинструмент и пылесос
включаются и выключаются независимо
друг от друга.
5. Ваш промышленный пылесос
DEWALT оснащён соединительной
системой AirLock. Система AirLock
обеспечивает быстрое и надёжное
соединение между всасывающим
шлангом (g) и электроинструментом.
Соединитель AirLock (р) подсоединяется
непосредственно к совместимым
инструментам DEWALT или при помощи
переходника AirLock (можно приобрести
дополнительно у поставщиков
DEWALT). Информацию по имеющимся
переходникам см. в разделе
«Дополнительные принадлежности».
ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании
переходника убедитесь, что он надёжно
закреплен на выпускном отверстии
инструмента, прежде чем приступить
к описанным ниже действиям.
a. Убедись, что муфта на соединителе
AirLock находится в разблокированном
положении. Для перехода в положение
блокировки и разблокировки
совместите прорези (q) на муфте
и соединителе AirLock, как показано на
рисунке.
b. Вставьте соединитель AirLock
в переходник.
c. Поверните муфту в положение
блокировки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Шарикоподшипники
внутри муфты фиксируются в прорези,
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
обеспечивая плотность соединения.
Теперь электроинструмент надёжно
подсоединен к пылесосу.
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ
ФИЛЬТРОВ
Данный пылесос оборудован
высокоэффективной системой
автоматической чистки фильтров, которая
сводит к минимуму риск засорения фильтров.
Один или два фильтра автоматически
очищаются каждые 30 секунд работы
пылесоса. Фильтры очищаются по очереди,
и это продолжается на протяжении всего
срока службы пылесоса.
ПРИМЕЧАНИЕ: В процессе автоматической
чистки будут слышаться щелчки. Это
нормально.
ПРИМЕЧАНИЕ: После долгих часов
работы пылесоса система автоматической
чистки фильтров может потерять свою
эффективность. Если это произошло,
необходимо прочистить или заменить
фильтры. См. раздел «Техническое
обслуживание», подраздел «Фильтры».
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (РИС. 1, 6)
Стояночный тормоз блокирует одно из колес,
предотвращая движение пылесоса.
1. Чтобы задействовать стояночный тормоз,
нажмите на часть педали с отметкой
«ВКЛ.».
2. Если стояночный тормоз не требуется,
нажмите на часть педали с отметкой
«ВЫКЛ.».
ИЗВЛЕЧЕНИЕ/ЗАМЕНА
ИСПОЛЬЗОВАННОГО ПЫЛЕСБОРНОГО
МЕШКА (РИС. 1)
ВНИМАНИЕ: При извлечении/
замене пылесборных мешков
используйте соответствующие
средства индивидуальной
защиты, такие как респиратор
и перчатки.
1. Выключите пылесос и извлеките вилку
кабеля из электрической розетки.
2. Откройте затворы (e) ёмкости
пылесборника и снимите всасывающую
часть пылесоса (d).
3. Осторожно снимите пылесборный мешок
с отверстия для крепления шланга (j).
4. При извлечении мешка из пылесоса
держите отверстие мешка плотно
закрытым.
20
5. Утилизируйте пылесборный мешок
в соответствующий мусорный
контейнер согласно действующему
законодательству.
ВЛАЖНОЕ ВСАСЫВАНИЕ (РИС. 1, 7)
ВНИМАНИЕ: НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ
электроинструменты
к встроенной розетке (l) при
использовании пылесоса в режиме
влажного всасывания.
ВНИМАНИЕ: При использовании
пылесоса в режиме влажного
всасывания подключайте пылесос
к розетке, оборудованной
устройством защитного
отключения (УЗО).
ВНИМАНИЕ: Если из пылесоса
выделяется пена или вода,
немедленно его выключите.
ВНИМАНИЕ: Регулярно
прочищайте ограничительное
устройство уровня воды
и осматривайте его на наличие
следов повреждения. См.
Рисунок 7.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ
ИЗВЛЕКАЙТЕ шаровой поплавок
(s) – это может привести
к повреждению пылесоса.
Поплавок предотвращает
попадание воды в двигатель.
Перед использованием пылесоса в режиме
влажного всасывания:
• Убедитесь, что ёмкость
пылесборника пуста и не содержит
пыли.
• Извлеките фильтры (i).
• Подключите пылесос к розетке
с устройством защитного
отключения (УЗО).
ВНИМАНИЕ: Не используйте
пылесос в данном режиме для
уборки пыли Класса L.
ОПОРОЖНЕНИЕ ЁМКОСТИ
ПЫЛЕСБОРНИКА (РИС. 1, 7)
Шаровой поплавок (s) блокирует поступление
воздуха в двигатель при переполненной
ёмкости пылесборника. В этом случае, сразу
же изменится звук работающего двигателя.
При издании двигателем высокого звука
и остановке потока воздуха/жидкости
опорожните ёмкость пылесборника.
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Выключите пылесос и извлеките вилку
кабеля из электрической розетки.
2. Откройте затворы (e) ёмкости
пылесборника и снимите всасывающую
часть пылесоса (d).
3. Опорожните содержимое ёмкости
пылесборника (f) в соответствующий
мусорный контейнер или
канализационное отверстие.
прибор и отсоедините его от
источника электропитания,
прежде чем устанавливать
и демонтировать
принадлежности, выполнять
или изменять настройки,
а также перед проведением
ремонта. Непреднамеренный
запуск прибора может привести
к получению травмы.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В РЕЖИМ СУХОГО
ВСАСЫВАНИЯ (РИС. 1)
1. Опорожните ёмкость пылесборника,
следуя инструкциям в разделе
«Опорожнение ёмкости пылесборника».
2. Оставьте ёмкость пылесборника
в перевернутом положении до полного
высыхания. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ мокрую
или влажную ёмкость пылесборника для
работ в режиме сухого всасывания.
3. Оставьте всасывающую часть пылесоса
(d) на ровной поверхности до полного
высыхания.
4. Когда всасывающая часть полностью
высохнет, установите на место
фильтры. См. раздел «Техническое
обслуживание», подраздел «Фильтры».
5. Когда ёмкость пылесборника
полностью высохнет, установите на
ней всасывающую часть пылесоса (d)
и зафиксируйте, закрыв затворы (e).
ВНИМАНИЕ: При проведении
технического обслуживания
прибор должен разбираться,
чиститься и ремонтироваться
по мере разумного обоснования
и практической необходимости,
без подвергания риску
обслуживающего персонала
и посторонних лиц. Требуемые
меры предосторожности
включают в себя санобработку
перед разборкой прибора,
наличие вентиляции с выбросом
после фильтрации в месте
разборки прибора, уборка в зоне
обслуживания и использование
соответствующих средств
индивидуальной защиты.
Выключение/
Транспортировка (Рис. 1)
1. Установите пусковой выключатель (c)
в положение «ВЫКЛ».
2. Отключите прибор от электросети.
3. Храните электрокабель (b), смотанным
вокруг верхней рукоятки/системы намотки
кабеля (а), как показано на рисунке.
4. При перевозке на транспортных
средствах, закрепляйте прибор.
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш прибор DEWALT рассчитан на работу
в течение продолжительного времени при
минимальном техническом обслуживании.
Срок службы и надёжность прибора
увеличивается при правильном уходе
и регулярной чистке.
ВНИМАНИЕ: Во избежание
получения травмы, выключите
• Производитель или специально
обученный персонал должен, по
меньшей мере, раз в год проводить технический осмотр
прибора, включающий в себя,
например, осмотр фильтров на
наличие повреждений, проверку
воздухонепроницаемости прибора и контроль функционирования
механизма управления прибора.
• При проведении технического
обслуживания или ремонта,
все загрязненные предметы,
не подвергающиеся
удовлетворительной чистке,
должны быть утилизированы;
такие предметы должны быть
утилизированы в непроницаемых
мешках в соответствии
с любым действующим
положением по утилизации
подобных отходов.
• При возвращении
отработанного воздуха
внутри помещения необходимо
обеспечить в данном помещении
достаточную скорость
воздухообмена класса L.
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
(ПРИМЕЧАНИЕ: Ссылка на
государственные нормативы
является обязательной.)
Фильтры (Рис. 1, 8, 9)
УХОД ЗА ФИЛЬТРАМИ
С данным пылесосом поставляются фильтры
длительного использования. Для наиболее
эффективного снижения к минимуму
распространения пыли фильтры ДОЛЖНЫ
БЫТЬ в хорошем состоянии и правильно
установлены.
ВНИМАНИЕ: При извлечении/
замене фильтров используйте
соответствующие средства
индивидуальной защиты, такие
как респиратор и перчатки.
Извлечение фильтров
1. Установите пусковой выключатель (с)
в положение «ВЫКЛ» (О) и извлеките
вилку кабеля из розетки электросети.
2. Откройте затворы (е) ёмкости
пылесборника и снимите всасывающую
часть пылесоса (d). Поместите
всасывающую часть пылесоса
в перевернутом положении на ровную
поверхность.
БЫТЬ заменены. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
поврежденные фильтры.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте для чистки
фильтров сжатый воздух
или щетку – это может
повредить мембрану фильтра,
что приведет к пропусканию
фильтром собранной пыли.
При необходимости чистки,
осторожно постучите фильтром
о твёрдую поверхность.
Обычно, чистка фильтров
не требуется, даже если они
полностью покрыты пылью.
Система автоматической
очистки фильтров будет
продолжать работать
и поддерживать максимальную
производительность прибора.
При наличии видимого
повреждения мембраны фильтра,
замените фильтр. Обычно, срок
службы фильтров составляет от
6 до 12 месяцев, в зависимости
от интенсивности использования
и правильного ухода.
Установка фильтров
1. Убедитесь, что уплотнитель фильтра (t)
установлен на месте и зафиксирован.
3. Ухватите каждый фильтр (i) за
пластиковую торцевую крышку, как
показано на рисунке, поверните фильтр
против часовой стрелки и осторожно
извлеките из всасывающей части, следя
за тем, чтобы мусор не упал в монтажное
отверстие.
2. Совместите резьбу фильтра (z)
c резьбой всасывающей части пылесоса
и, прикладывая небольшое усилие,
заверните фильтр по часовой стрелке до
полной затяжки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы
не повредить поверхность фильтра.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы
не повредить поверхность фильтра.
4. Если нижняя сторона всасывающей
части пылесоса (d) нуждается в чистке,
протрите её тканью, смоченной в воде со
слабым мыльным раствором, и оставьте
до полного высыхания. Утилизируйте
протирочную ткань в соответствующий
мусорный контейнер.
5. Осмотрите фильтры на предмет
выявления признаков износа, разрывов
и других повреждений. Мембраны
фильтра DEWALT имеют тефлоновое
покрытие. Повреждения или износ могут
привести к отслоению тефлонового
покрытия от мембраны. См. Рисунок 8.
ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии малейшего
сомнения в удовлетворительном
состоянии фильтров, фильтры ДОЛЖНЫ
22
3. Установите всасывающую часть
пылесоса (d) на ёмкость пылесборника
и зафиксируйте ее, закрыв затворы (e).
Смазка
Ваш прибор не требует дополнительной
смазки.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Никогда не
используйте растворители
или другие агрессивные
РУССКИЙ ЯЗЫК
химические средства для очистки
неметаллических деталей
прибора. Эти химикаты могут
ухудшить свойства материалов,
применённых в данных деталях.
Не допускайте попадания какойлибо жидкости внутрь прибора;
ни в коем случае не погружайте
какую-либо часть прибора
в жидкость.
1. Очистите внешний корпус пылесоса
сжатым воздухом. При необходимости
дополнительной чистки используйте
ткань, смоченную в воде с мягким мылом.
2. После использования утилизируйте
протирочную ткань в соответствующий
мусорный контейнер.
Хранение (Рис. 1)
1. Опорожните ёмкость пылесборника. См.
раздел «Эксплуатация», подраздел
«Опорожнение ёмкости пылесборника».
2. Очистите пылесос снаружи и внутри. См.
раздел «Чистка».
3. Очистите или замените фильтры. См.
раздел «Фильтры».
4. Храните всасывающий шланг
и электрокабель, как показано на рисунке.
Поместите прибор в сухое помещение
и защитите его от несанкционированного
использования.
Дополнительные
принадлежности
ВНИМАНИЕ: Поскольку
принадлежности, отличные
от тех, которые предлагает
DEWALT, не проходили
тесты на данном изделии,
то использование этих
принадлежностей может
привести к опасной ситуации.
Во избежание риска получения
травмы, с данным продуктом
должны использоваться
только дополнительные
принадлежности,
рекомендованные DEWALT.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
DWV9340-XJ
Фильтр
DWV9315-XJ
Ударопрочный шланг
DWV9316-XJ
Антистатический
шланг
DWV9401-XJ
DWV9402-XJ
DWV9500-XJ
Бумажный
пылесборный мешок
Тканый пылесборный
мешок
Стойка для пылесоса
Система AirLock DEWALT
DWV9000
Соединитель
с поворотным замком
DWV9110
29-35 мм Конусный
резиновый
переходник
DWV9120
35-38 мм
Ступенчатый
резиновый
переходник
DWV9130
Переходник
с внешним
диаметром 35 мм
DWV9150
Угловой переходник
с внешним
диаметром 35 мм
УСТАНОВКА СТОЙКИ DWV9500 (РИС. 10)
ПРИМЕЧАНИЕ: Пылесос DWV901LT
поставляется с уже установленной стойкой
DWV9500.
1. Используя крестообразную насадку Т-25,
удалите четыре винта и снимите ручку
для переноски.
2. Установите стойку, используя винты
ручки для переноски. Вставьте их винты
в предназначенные для них отверстия
и затяните.
3. В задние отверстия стойки вставьте два
винта (v), входящие в комплект поставки
прибора. Надавите на каждый винт
и проверните его, ввинчивая в скрытую
ступицу внутри материала. Затяните
винты.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Масса
каждого блока для хранения
объёмом 14 л не должна
превышать 9 кг. Использовать
максимально 2 блока для хранения
на один пылесос. Масса каждого
блока для хранения объёмом
28 л не должна превышать 18 кг.
Использовать максимально 1 блок
для хранения на один пылесос.
Превышение рекомендованной
высоты и/или веса может
привести к неустойчивости
пылесоса, что может стать
причиной его повреждения или
получения травмы.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не
снимайте всасывающую часть
пылесоса с корпуса прибора
с установленной на ней блоком
системы хранения T-stack. Это
может привести к повреждению
фильтров.
КРЕПЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ НА ШЛАНГЕ
(РИС. 1)
Электрокабель (b) закрепляется на
всасывающем шланге (g) при помощи
специального зажима D279058CL (можно
приобрести у ближайшего продавца DEWALT).
По вопросу приобретения дополнительных
принадлежностей обращайтесь к Вашему
дилеру.
Возможные неисправности
и способы их устранения
ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ
Двигатель Проверьте состояние электрокабеля,
не
вилки и розетки.
запускается Убедитесь, что пусковой выключатель
установлен в положение «ВКЛ.» ( ).
Убедитесь, что пусковой выключатель
электроинструментов установлен
в положение «ВЫКЛ.».
Мощность Очистите от засорений всасывающую
всасывания насадку, всасывающую трубку,
уменьшивсасывающий шланг или фильтры.
лась
Замените бумажный или тканый мешок.
Проверьте правильность установки
фильтров.
Очистите или замените фильтры.
Опорожните ёмкость пылесборника.
См. раздел «Эксплуатация»,
подраздел «Опорожнение ёмкости
пылесборника».
ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ
Пылесос
Сработала система защиты от тепловой
отключился перегрузки:
1. Выключите пылесос и отсоедините
его от источника питания.
2. При необходимости опорожните
ёмкость пылесборника.
3. Дождитесь полного охлаждения
пылесоса.
4. Вставьте вилку электрокабеля
в соответствующую розетку
и установите пусковой выключатель
в положение «ВКЛ.» ( ) для
пробного включения. Если пылесос
не включается, обратитесь
к Вашему продавцу, в один из
авторизованных сервисных центров
DEWALT, список которых приведен
в каталоге продукции DEWALT, или
в ближайший сервисный центр
DEWALT по адресу, указанному
в данном руководстве по
эксплуатации.
При
Проверьте правильность установки
всасывании фильтров.
пыль
Убедитесь, что фильтры не повреждены;
выходит
при необходимости замените.
наружу
Проверьте, что уплотнители фильтров
установлены на месте и зафиксированы.
Автомати- Прислушайтесь к пощёлкиванию
ческая
электромагнитов, чтобы убедиться, что
чистка
механизм очистки фильтров работает.
фильтров
Если пылесос не включается,
не работает обратитесь к Вашему продавцу, в один
из авторизованных сервисных центров
DEWALT, список которых приведен
в каталоге продукции DEWALT, или
в ближайший сервисный центр DEWALT
по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации.
ЭлектроУбедитесь, что пусковой выключатель
инструмент установлен в положение «АКТИВАЦИЯ»
не включа.
ется
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие
нельзя утилизировать вместе
с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше
изделие DEWALT или Вы больше в нем не
нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе
24
РУССКИЙ ЯЗЫК
с бытовыми отходами. Отнесите изделие
в специальный приёмный пункт.
Раздельный сбор изделий
с истекшим сроком службы и их
упаковок позволяет пускать
их в переработку и повторно
использовать. Использование
переработанных материалов
помогает защищать окружающую
среду от загрязнения и снижает
расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может
обеспечить сбор старых электрических
продуктов отдельно от бытового мусора на
муниципальных свалках отходов, или Вы
можете сдавать их в торговом предприятии
при покупке нового изделия.
Фирма DEWALT обеспечивает прием
и переработку отслуживших свой срок
изделий DEWALT. Чтобы воспользоваться
этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр,
который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего
ближайшего авторизованного сервисного
центра, обратившись в Ваш местный офис
DEWALT по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того,
список авторизованных сервисных центров
DEWALT и полную информацию о нашем
послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу:
www.2helpU.com.
zst00273189 - 19-06-2015
25
EESTI KEEL
РУССКИЙ ЯЗЫК
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Download PDF

advertising