DCS551 | DeWalt DCS551 CUT OUT TOOL instruction manual

372002 - 29 EST
DCS551
Eesti keel
(Originaaljuhend)
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
2
4
15
Joonis 1 /
Рисунок 1
d
g
f
b
h
e
a
j
c
Joonis 1 /
Рисунок 2
h
i
h
j
Joonis 1 /
Рисунок 3
3
EESTI KEEL
JUHTMETA VÄLJALÕIKETÖÖRIIIST
DCS551
Õnnitleme!
Olete valinud DEWALTI tööriista. Aastatepikkused
kogemused, põhjalik tootearendus ja
innovatsioon teevad DEWALTIST ühe
usaldusväärsema partneri professionaalsetele
elektritööriistade kasutajatele.
Teabelehel toodud vibratsioonitase on mõõdetud
vastavalt standardis EN 60745 toodud
standardtestile ja seda võib kasutada tööriistade
võrdlemiseks. Seda võib kasutada mõju esmasel
hindamisel.
HOIATUS: Avaldatud
vibratsioonitugevus puudutab
tööriista põhirakendusi. Kui aga
tööriista kasutatakse muul viisil,
erinevate lisatarvikutega või kui
seda on halvasti hooldatud, võib
vibratsioonitugevus erineda. Sellisel
juhul võib vibratsiooni mõju kogu
tööaja kestel olla märkimisväärselt
tugevam.
Tehnilised andmed
Pinge
Tüüp
Aku tüüp
Väljundvõimsus
Kiirus vabajooksul
Kaal (patareideta)
W
min-1
kg
DCS551
18
1
Li-Ion
550
26000
1,0
dB(A)
dB(A)
dB(A)
77,5
3
88,5
dB(A)
3
VDC
L PA (helirõhk)
K PA (helirõhu määramatus)
L WA (helivõimsus)
K WA (helivõimsuse
määramatus)
Vibratsiooni mõju hindamisel tuleb
arvesse võtta ka seda aega, mil
tööriist on välja lülitatud või töötab
vabajooksul ning tööd ei tee. See
võib märkimisväärselt vähendada
vibratsiooni kogu tööaja kestel.
Määrake kindlaks lisaohutusmeetmed
kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni
mõjude eest – tööriistade ja tarvikute
hooldamine, käte hoidmine soojas ja
tööprotsesside korraldus.
Vibratsiooni koguväärtused (kolmeteljelise vektori summa)
mõõdetud vastavalt EN 60745.
Vibratsioonitugevus ah
ah =
m/s2
2,3
Määramatus K =
m/s2
1,5
Akupatarei
Aku tüüp
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB184
DCB185
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Pinge
VDC
18
18
18
18
18
18
Mahutavus
Ah
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Mass
kg
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
Laadija
Peapinge
DCB105
VVP
230 V
Aku tüüp
Li-Ion
Akupatarei u. laadimisaeg
min
Mass
kg
Kaitsmed:
Euroopa
Suurbritannia ja Iirimaa
4
30 (1,5 Ah)
40 (2,0 Ah)
55 (3,0 Ah)
70 (4,0 Ah)
90 (5,0 Ah)
0,49
230 V tööriistad
230 V tööriistad
10 amprit, vooluvõrk
3 amprit, pistikupesa
EESTI KEEL
Definitsioonid: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit
ja pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku
olukorda, mis mittevältimisel lõppeb
surma või raske kehavigastusega.
HOIATUS: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda surma või raske
kehavigastusega.
ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel
võib lõppeda kergete või
mõõdukate kehavigastustega.
PANGE TÄHELE: Viitab tegevusele,
mis ei too kaasa kehavigastust,
kuid mis mittevältimisel võib
põhjustada varalist kahju.
Tähistab elektrilöögiohtu.
Tähistab tuleohtu.
EÜ vastavusdeklaratsioon
MASINADIREKTIIV
JUHTMETA VÄLJALÕIKETÖÖRIIIST
DCS551
DEWALT kinnitab, et jaotises Tehnilised andmed
kirjeldatud tooted vastavad standarditele:
2014/35/EÜ, EN 60745-1, 60745-2-17.
Samuti vastavad tooted direktiividele
2014/30/EÜ ja 2011/65/EL. Lisateabe saamiseks
kontakteeruge DEWALTIGA aadressil või vaadake
kasutusjuhendi lõpust.
Allkirjastaja vastutab tehnilise faili koostamise
eest ja on valmistanud deklaratsiooni DEWALTI
nimel.
Horst Grossmann
Vice President Engineering
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksamaa
31.07.2014
HOIATUS: Vigastusohu
vähendamiseks lugege
kasutusjuhendit.
Üldised hoiatused elektritööriistade kasutamise kohta
HOIATUS! Lugege läbi kõik
hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste
täpne järgimine aitab vältida
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske
kehavigastuse ohtu.
HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA JUHISED
TULEVIKU TARVIS ALLES.
Hoiatustes kasutatud mõiste „elektritööriist” viitab
võrgutoitel töötavatele (juhtmega) ja akutoitel
töötavatele (juhtmeta) elektritööriistadele.
1) TÖÖALA OHUTUS
a) Tööala peab olema puhas ja hästi
valgustatud. Korrast ära ja pimedad
tööalad soodustavad õnnetuste juhtumist.
b) Ärge kasutage elektritööriistu
plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks
tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu
läheduses. Elektritööriistad tekitavad
sädemeid, mis võivad süüdata tolmu või
aurud.
c) Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad
elektritööriista kasutamise ajal ohutus
kauguses. Tähelepanu hajumisel võite
kaotada kontrolli tööriista üle.
2) ELEKTRIOHUTUS
a) Elektritööriista pistikud peavad
vastama pistikupesale. Ärge kunagi
muutke pistikut mis tahes moel. Ärge
kasutage maandatud elektritööriistade
puhul adapterpistikut. Muutmata pistikud
ja sobivad pistikupesad vähendavad
elektrilöögiohtu.
b) Vältige kehalist kontakti maandatud
pindadega nagu torud, radiaatorid,
pliidid ja külmkapid. Elektrilöögi
oht tõuseb, kui teie keha on maaga
ühenduses.
c) Ärge viige elektritööriistu vihma
kätte või märgadesse tingimustesse.
Elektritööriista sattunud vesi suurendab
elektrilöögi ohtu.
d) Ärge vigastage toitekaablit. Ärge
kunagi kasutage seadme toitekaablit
selle kandmiseks, tõmbamiseks või
pistiku eemaldamiseks seinakontaktist.
Kaitske kaablit kuumuse, õli,
teravate servade ja liikuvate osade
eest. Kahjustatud või sassis kaablid
suurendavad elektrilöögiohtu.
5
EESTI KEEL
e)
f)
Kui kasutate tööriista välitingimustes,
kasutage kindlasti välitingimusteks
ettenähtud pikenduskaablit.
Välitingimustesse sobiva pikenduskaabli
kasutamine vähendab elektrilöögiriski.
Kui elektritööriista niisketes
tingimustes kasutamine on vältimatu,
kasutage rikkevoolukaitset (RCD).
Rikkevoolukaitsme kasutamine vähendab
elektrilöögi ohtu.
3) ISIKLIK OHUTUS
a) Säilitage valvsus, jälgige mida teete
ja kasutage elektritööriista mõistlikult.
Ärge kasutage elektritööriista
väsinuna ega alkoholi, narkootikumide
või arstimite mõju all olles. Kui
elektritööriistaga töötamise ajal tähelepanu
kas või hetkeks hajub, võite saada raskeid
kehavigastusi.
b) Kasutage isikukaitsevahendeid. Kandke
alati nägemiskaitset. Isikukaitsevahendid
nagu tolmumask, mittelibisevad jalanõud,
kiiver ja kuulmiskaitse vähendavad õigetes
tingimustes kasutades kehavigastusi.
c) Vältige soovimatut käivitumist.
Veenduge, et enne tööriista vooluvõrku
ja/või aku külge ühendamist on
käivituslüliti väljalülitatud asendis.
Kandes tööriista, sõrm lülitil, või
ühendades toiteallikaga tööriista, mille lüliti
on tööasendis, võib juhtuda õnnetus.
d) Enne elektritööriista sisselülitamist
eemaldage kõik reguleerimisvõtmed
ja mutrivõtmed. Tööriista pöörleva osa
külge jäetud mutri- või mõni muu võti võib
tekitada kehavigastusi.
e) Ärge küünitage. Seiske kogu aeg
kindlalt ja hoidke tasakaalu. See
tagab parema kontrolli tööriista üle
ettearvamatutes situatsioonides.
f) Kandke nõuetekohast riietust. Ärge
kandke lotendavaid rõivaid ega ehteid.
Hoidke juuksed, riided ja kindad eemal
liikuvatest osadest. Lotendavad rõivad,
ehted ja pikad juuksed võivad jääda
liikuvate osade külge kinni.
g) Kui seadmetega on kaasas
tolmueraldusliidesed ja
kogumisseadmed, veenduge, et need
on ühendatud ja õigesti kasutatavad.
Äratõmbesüsteemi kasutamine võib
vähendada tolmuga seotud ohte.
4) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Ärge koormake elektritööriista üle.
Kasutage konkreetseks otstarbeks
sobivat elektritööriista. Elektritööriist
6
b)
c)
d)
e)
f)
g)
töötab paremini ja ohutumalt võimsusel,
milleks see on ette nähtud.
Ärge kasutage tööriista, kui seda
ei saa lülitist sisse ja välja lülitada.
Elektritööriist, mida ei saa juhtida lülitist,
on ohtlik ja vajab remonti.
Enne seadistuste tegemist,
lisaseadmete vahetamist või tööriista
hoiule asetamist eemaldage tööriist
vooluvõrgust ja/või eemaldage aku.
Nende kaitsemeetmete rakendamine
vähendab elektritööriista soovimatu
käivitamise ohtu.
Kui elektritööriista ei kasutata, hoidke
seda lastele kättesaamatust kohas
ning ärge laske elektritööriistaga
või kasutusjuhendiga mittetutvunud
isikutel seda elektritööriista käitada.
Oskamatutes kätes on elektritööriistad
ohtlikud.
Elektritööriistu tuleb hooldada.
Veenduge, et liikuvad osad on õiges
asendis ega ole kinni kiilunud,
detailid on terved ja puuduvad muud
tingimused, mis võivad mõjutada
tööriista tööd. Kui tööriist on
kahjustunud, laske enne kasutust
elektritööriist ära parandada. Mitmete
põhjuste taga on halvasti hooldatud
elektritööriistad.
Hoidke lõikekettad teravad ja
puhtad. Õigesti hooldatud ja teravate
servadega lõikeriistad kiiluvad väiksema
tõenäosusega kinni ning neid on lihtsam
juhtida.
Kasutage elektritööriista, lisaseadmeid
ja otsakuid jne vastavalt käesolevas
juhendis toodule, võttes arvesse
nii tööpiirkonda kui ka tehtava
töö iseloomu. Tööriista kasutamine
mittesihtotstarbeliselt võib põhjustada
ohtliku olukorra.
5) ELEKTRITÖÖRIISTA KASUTAMINE JA
HOOLDAMINE
a) Kasutage laadimiseks ainult tootja
määratud laadijat. Ühele akule
sobiv laadija võib teise aku laadimisel
põhjustada tuleohtu.
b) Kasutage tööriistu ainult kindlaks
määratud akudega. Teist tüüpi akude
kasutamine võib põhjustada vigastus- ja
tuleohtu.
c) Kui aku ei ole kasutusel, hoidke
seda eemal metallesemetest, näiteks
kirjaklambritest, müntidest, võtmetest,
naeltest, kruvidest ja muudest
väikestest metallesemetest, mis võivad
EESTI KEEL
d)
klemmid lühistada. Aku klemmide
lühistamine võib põhjustada põletusi ja
tulekahju.
Valedes tingimustes võib akust
eralduda vedelikku. Vältige sellega
kokkupuutumist. Juhusliku kokkupuute
korral loputage see veega maha. Kui
vedelik satub silma, pöörduge lisaks
arsti poole. Akust eraldunud vedelik võib
põhjustada ärritust ja põletusi.
6) HOOLDAMINE
a) Laske elektritööriista hooldada
kvalifitseeritud remontijal, kes kasutab
ainult identseid varuosi. See tagab
tööriista ohutuse säilimise.
Täiendavad ohutuseeskirjad
väljalõiketööriista jaoks
• Hoidke elektritööriistu isoleeritud
haaratsipinnast, kui kasutate seda
olukorras, kus lõiketööriist puutub kokku
peidetud juhtmestikuga. Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutumisel satuvad voolu
alla tööriista lahtised metallosad, andes
kasutajale elektrilöögi.
• Kinnitage ja toestage detail klambrite või
muul praktilisel viisil kindlale alusele.
Detaili hoidmisel käega või vastu keha on
detail ebastabiilne ja nii võib selle üle kaduda
kontroll.
Muud ohud
Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja
turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte
vältida. Need on järgmised:
– Kuulmiskahjustused.
– Lendavatest osakestest tekitatud
kehavigastuste oht.
– Põletushaavade oht, mida tekitavad
käitamisel kuumenevad tarvikud.
– Pikemaajalisest kasutamisest tekitatud
kehavigastusoht.
Tähistused tööriistal
Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Kandke kuulmiskaitset.
Kandke nägemiskaitset.
KUUPÄEVAKOODI ASUKOHT
Kuupäevakood, mis sisaldab ka tootmisaastat, on
trükitud nimeplaadile.
Näiteks:
2014 XX XX
Tootmisaasta
Olulised ohutusjuhised kõigi
akulaadijate kohta
HOIDKE NEED JUHISED ALLES: See
kasutusjuhend sisaldab olulisi ohutus- ja
kasutusjuhiseid sobiva akulaadijate jaoks.
• Enne laadija kasutamist lugege läbi kõik
juhiseid ja hoiatustähised laadijal, akul ja
tootel, mida kasutatakse akuga.
HOIATUS: Elektrilöögioht. Ärge laske
mingitel vedelikel laadijasse pääseda.
See võib põhjustada elektrilöögi.
ETTEVAATUST: Põletuse oht.
Vigastuse ohu vähendamiseks
laadige ainult DEWALTI laetavaid
akusid. Teist tüüpi akud võivad
plahvatada ning põhjustada
kehavigastusi ja kahjusid.
ETTEVAATUST: Laste üle tuleb
pidada järelevalvet, et nad ei mängiks
seadmega.
PANGE TÄHELE: Teatud tingimustel,
kui laadija on vooluvõrku ühendatud,
võivad laadijasse sattunud võõrkehad
selle kontaktid lühistada. Elektrit
juhtivad võõrkehad, nagu näiteks,
kuid mitte ainult, lihvimistolm,
metallilaastud, terasvill, foolium või
igasugused kogunenud metallosad
tuleb laadija pesast eemal hoida.
Ühendage laadija alati vooluvõrgust
lahti, kui selle pesas pole akut.
Ühendage laadija lahti ka enne
puhastamist.
• ÄRGE proovige akut laadide mõne muu
laadijaga peale käesolevas juhendis
toodute. Laadija ja aku on projekteeritud
koos töötama.
• Need laadijad pole mõeldud muuks
tarbeks kui DEWALTI laetavate patareide
laadimiseks. Muu kasutuse tagajärjeks on
tulekahju-, elektrilöögioht või surmamine
elektrilöögiga.
7
EESTI KEEL
• Ärge hoidke vihma ega lume käes.
• Tõmmake laadija lahtiühendamisel
pistikust, mitte juhtmest. Seeläbi väheneb
elektripistikute ja juhtme kahjustamise risk.
• Veenduge, et juhe asetseb nii, et sellele ei
astuta peale, selle taha ei komistata ning
et see ei saa muud moodi kahjustada ega
viga.
• Ärge kasutage pikenduskaablit, kui see
pole hädavajalik. Ebasobiva pikenduskaabli
kasutamine võib tuua kaasa tule ja
(surmava) elektrilöögi ohu.
• Ärge asetage laadija peale ühtegi
eset ega laadijat pehmele pinnale, et
mitte blokeerida ventilatsiooniasid ega
põhjustada laadija ülekuumenemist.
Paigutage laadija nii, et see on eemal kõigist
soojaallikatest. Laadija ventilatsioon on
tagatud korpuse pealmisel ja alumisel küljel
olevate avade kaudu.
• Ärge kasutage laadijat koos kahjustunud
juhtme või pistikuga. • Kui toitejuhe on
kahjustunud, peab tootja, tema esindaja või
muu sarnane kvalifitseeritud isik selle ohu
vältimiseks kohe välja vahetama.
• Ärge kasutage laadijat, kui see on
saanud löögi teravalt esemelt, see
on maha kukkunud või muul viisil
kahjustada saanud. Viige see volitatud
teeninduskeskusesse.
• Ärge võtke laadijat koost; viige see
volitatud hoolduskeskusesse, kui seda
tuleb hooldada või remontida. Vale
kokkupanemine võib põhjustada (surmava)
elektrilöögi või tulekahju ohtu.
• Ühendage laadija enne puhastamist
elektripistikust lahti. See vähendab
elektrilöögi ohtu. Aku eemaldamine ei
vähenda seda ohtu.
Laadijad
DCB105 laadija ühildub 10,8 V, 14,4 V ja
18 V Li-Ion akupatareidega.
DEWALT laadijad ei vaja reguleerimist ning
nende kavandamisel on peetud silmas võimalikult
lihtsat kasutamist.
Laadimisprotseduur (joonis 2)
1. Ühendage laadija enne aku sisestamist
sobivasse pistikupessa.
2. Asetage aku (h) laadijasse. Punane tuli
(laadimine) vilgub pidevalt, mis tähendab, et
laadimine on alanud.
3. Laadimine on lõpetatud, kui punane tuli jääb
püsivalt põlema. Aku on täielikult laetud ja
seda võib kasutada või laadijasse jätta.
MÄRKUS: Liitium-ioon patareide maksimaalse
võimsuse ja eluea tagamiseks laadige akupatarei
enne esmakordset kasutamist täis.
Laadimine
Aku laetuse taseme kohta vaadake allpool olevat
tabelit.
Laadimisindikaator: DCB105
laeb
–– –– –– –– ––
täis laetud
–––––––––––––––––––––
viivitus liiga kuuma ––– • ––– • ––– • –––
või külma aku puhul
vaheta patareid
välja
••••••••••••••
Ühilduv(ad) laadija(d) ei lae vigast akupatareid.
Laadija näitab, et patarei on vigane, keeldudes
süttimast või kuvades probleemse akupatarei või
aku vahetamisele viitavat vilkumismustrit.
• MITTE KUNAGI ärge püüdke 2 laadijat
kokku ühendada.
MÄRKUS: See võib tähendada ka seda, et viga
on laadijas.
• Laadija on projekteeritud töötama
standardse majapidamise 230
V elektritoitega. Ärge püüdke kasutada
seda teistsuguse pingega. See ei kehti
autolaadija puhul.
KUUMA/KÜLMA AKU VIIVITUS
HOIDKE NEED JUHISED ALLES
Kui laadija viitab probleemile, viige laadija
ja akupatarei volitatud teeninduskeskusesse
testimisele.
Kui laadija tuvastab liiga kuuma või liiga külma
aku, siis see käivitab automaatselt kuuma/külma
aku viivituse, lükates laadimist edasi kuni aku on
sobiva temperatuuri saavutanud. Laadijat jätkab
siis automaatselt laadimisega. See funktsioon
tagab akude maksimaalse tööea.
Külm akupatarei laeb umbes poole aeglasemalt
kui soe akupatarei. Akupatarei laeb aeglasemalt
8
EESTI KEEL
kogu laadimistsükli jooksul ja see ei lähe tagasi
maksimaalsele laadimiskiirusele, isegi kui patarei
on soe.
VAID LIITIUMIOON-AKUPATAREID
XR Li-Ion tööriistadel on sisseehitatud
elektrooniline kaitsesüsteem, mis kaitseb
akut ülekoormuse, ülekuumenemise või liigse
tühjenemise eest.
Tööriist lülitub elektroonilise kaitsesüsteemi
rakendumisel välja. Kui see toimub, siis asetage
Li-Ion aku laadijasse, kuni see on täielikult täis
laetud.
Olulised ohutusjuhised kõikide akude kohta
Asendusakude tellimisel märkige ära
katalooginumber ja pinge.
Aku ei ole ostes täielikult laetud. Enne
aku ja laadija kasutamist lugege alltoodud
ohutusjuhiseid. Seejärel järgige antud
laadimisjuhiseid.
LUGEGE KÕIKI JUHISEID
• Ärge kasutage akut plahvatusohtlikus
keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike,
gaaside või tolmu läheduses. Aku
asetamine laadijasse või sealt eemaldamine
võib tolmu või aurud süüdata.
• Ärge kunagi asetage akupatareid jõuga
laadijasse. Ärge muutke akupatareid
mitte mingil viisil, et see ühilduks
laadijaga, kuna akupatarei võib rebeneda,
põhjustades raskeid kehavigastusi.
• Laadige akusid ainult DEWALTI laadijatega.
• ÄRGE asetage vette ega muudesse
vedelikesse ning vältige pritsmeid.
• Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja
akut kohas, kus temperatuur võib ületada
40 °C (105 ˚F) (näiteks suvel kuurides või
metallehitistes).
HOIATUS: Ärge kunagi üritage akut
mingil põhjusel avada. Kui aku on
pragunenud või kahjustatud, siis
ärge sisestage seda laadijasse.
Ärge purustage, visake maha ega
kahjustage akut. Ärge kasutage
akut või laadijat, mis on saanud
järsu löögi, mis on maha kukkunud,
millest on üle sõidetud või mida on
muul viisil kahjustatud (nt naelaga
läbistatud, peale astutud). See võib
kaasa tuua elektrilöögi või surmava
elektrilöögi. Kahjustunud akud tuleb
tagastada teeninduskeskusesse
ümbertöötlemiseks.
ETTEVAATUST: Kui te tööriista
ei kasuta, asetage see külili
stabiilsele pinnale, kus see
ei põhjusta komistamise ega
kukkumise ohtu. Mõned suurte
akudega tööriistad seisavad aku peal
püsti, kuid neid võib olla kerge ümber
lükata.
ERIOHUTUSJUHISED LIITIUMIOONAKUDE
(Li-ioon) KOHTA
• Ärge põletage akut, isegi kui see on
raskelt kahjustada saanud või täiesti
kulunud. Aku võib tules plahvatada.
Liitiumioonakude põletamisel eritub
mürgiseid aure ja materjale.
• Kui aku sisu satub nahale, peske
saastunud piirkonda kohe õrnatoimelise
seebi ja veega. Kui akuvedelik satub silma,
siis loputage avatud silma veega 15 minutit
või kuni ärritus lakkab. Meditsiiniline märkus:
aku elektrolüüt koosneb vedelate orgaaniliste
süsivesinike ja liitiumisoolade segust.
• Avatud akuelementide sisu võib
põhjustada hingamisteede ärritust.
Tagage värske õhu juurdepääs. Sümptomite
püsimisel pöörduge arsti poole.
HOIATUS: Põletuse oht. Aku vedelik
võib sädeme või leegiga kokku
puutudes olla tuleohtlik.
Transport
DEWALTI akud vastavad kõigile kehtivatele
tarne-eeskirjadele, mis on sätestatud tööstusja juriidilistes standardites, sealhulgas ÜRO
ohtlike kaupade veo soovituste näidiseeskirjad;
Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühenduse
(IATA) ohtlike kaupade eeskirjad, Rahvusvaheline
ohtlike kaupade merevedu (IMDG) eeskiri ja
Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo 30.
septembri 1957. a Euroopa kokkulepe (ADR).
Liitiumioonelemendid ja akud on testitud ÜRO
ohtlike kaupade veo soovituste katsete ja
kriteeriumide käsiraamatu jao 38.3 järgi.
Enamikul juhtudel ei klassifitseerita DEWALTI
akupatareisid tarnimisel täisreguleeritud klassi 9
ohtlikuks materjaliks. Üldiselt on vaid kaks juhtu,
mis nõuavad tarnimisel klassi 9:
1. Kui õhutranspordiga tarnitakse enam kui
kaks DEWALTI liitiumioon akupatareid, kui
pakend sisaldab vaid akupatareisid (mitte
tööriistasid); ja
9
EESTI KEEL
2. Kui mis tahes meetodil tarnitakse
liitiumioonakusid koos nimivooluga, mis on
suurem kui 100 Vatt-tundides (Wh). Kõigil
liitiumioonakudel on vatt-tundides märgitud
pakendile.
Olenemata sellest kas tarnitavat kaupa peetakse
erandiks või kehtib sellele täisregulatsioon,
vastutab tarnija pakendamise, sildistamise/
märgistamise ja dokumentatsiooni viimastele
nõuetele vastavuse eest.
Akude transportimisega võib kaasneda tuleoht,
kui aku terminalid puutuvad tahtmatult kokku
elektrit juhtivate materjalidega. Kui transpordite
akusid, tuleb veenduda, et aku terminalid on
kaitstud ja hästi isoleeritud teiste materjaliga
kokkupuutumise eest, et vältida lühist.
Kasutusjuhendi selles jaos toodud teave on
antud heas usus ning seda peetakse dokumendi
loomise ajahetkel õigeks. Sellegipoolest ei anta
ei sõnaselget ega vaikivat garantiid. Ostja peab
tagama, et tema tegevus on kooskõlas kehtivate
eeskirjadega.
Akupatarei
AKU TÜÜP
DCS551 töötab 18-voldiste akupatareiga.
Ladustamissoovitused
1. Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu
ei paista otsene päikesevalgus ning kus
temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal. Aku
optimaalsete talitlusomaduste ja kasutusea
tagamiseks hoidke mittekasutatavaid akusid
toatemperatuuril.
2. Pikemaajalisel hoiule asetamisel
soovitatakse aku täielikult laadida ning
asetada see jahedasse ja kuiva ning
päikesevalguse eest kaitstud kohta.
MÄRKUS: Akut ei tohi hoida täielikult
tühjenenuna. Aku tuleb enne kasutamist laadida.
Laadijal ja akul olevad sildid
Lisaks juhendis kasutatavatele sümbolitele
võivad laadija ja aku siltidel olla järgmised
sümbolid:
Aku laadimine.
Aku laetud.
Aku defektne.
Viivitus liiga kuuma või külma aku
puhul.
Ärge puudutage neid elektrit juhtivate
esemetega.
Ärge laadige kahjustatud akusid.
Mitte lasta veega kokku puutuda.
Laske defektsed juhtmed viivitamatult
välja vahetada.
Laadige ainult vahemikus 4 ˚C ja
40 ˚C.
Vaid siseruumides kaustamiseks.
Kõrvaldage akupatareid keskkonda
arvestades.
Laadige DEWALTi akupatareisid
vaid selle jaoks mõeldud DEWALTi
laadijatega. Kui laete akupatareisid,
mis pole DEWALTi patareid, DEWALTi
laadijaga, võivad need puruneda või
põhjustada muid ohtlikke olukordi.
Ärge süüdake akupatareid.
Pakendi sisu
Pakend sisaldab:
1 väljalõiiketööriist
1 akupatarei
1 üldotsak
1 kipsplaadi otsak
1 6,4 mm (1/4”) padrun
1 Kasutusjuhend
Enne kasutamist lugege
kasutusjuhendit.
Laadimisaja leiate Tehniliste
andmete osast.
10
MÄRKUS: N-mudelite komplekti ei kuulu
akupatareid ega laadijad.
• Kontrollige, et tööriist, selle osad või tarvikud
ei ole transportimisel kahjustada saanud.
EESTI KEEL
• Võtke enne kasutamist aega, et
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja
endale selgeks teha.
Kirjeldus (joonis 1)
HOIATUS: Ärge kunagi ehitage
elektritööriista ega selle ühtki
osa ümber. See võib põhjustada
kahjustuse või kehavigastuse.
a. ON/OFF-lüliti
b. Sügavlõike juhik
c. Sügavlõiike nupp
d. Padruni mutter
Teie DEWALTI laadija on
vastavalt standardile EN 60335
topeltisolatsiooniga. Seetõttu pole
maandusjuhet vaja.
Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb
see vahetada spetsiaalselt valmistatud
kaabli vastu, mis on saadaval DEWALTI
hooldusorganisatsiooni kaudu.
Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige
järgmiselt:
e. Padruni lukk
• Kõrvaldage vana pistik ohutult.
f. Võlli lukk
• Ühendage pruun juhe uue pistiku
faasiklemmiga.
g. Töö leedlamp
h. Akupatarei
i. Akutoite mõõdunupp
j. Pea vabastamisnupp
KASUTUSOTSTARVE
Teie juhtmeta väljalõiketööriist on mõeldud
kipsplaatidesse professionaalse augu
lõikamiseks.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või
vedelike läheduses.
See juhtmeta väljalõiketööriist on professionaalne
elektritööriist.
ÄRGE lubage lastel tööriista puudutada.
Kogenematute kasutajate puhul on vajalik
juhendamine.
• Väkesed lapsed ja nõrk tervis. See
seade ei ole mõeldud ilma järelevalveta
kasutamiseks väikeste laste või füüsiliselt
nõrkade isikute poolt.
• See toode pole mõeldud kasutamiseks
inimestele (k.a lapsed), kellel on vähendatud
füüsikalised, sensoorsed või vaimsed
võimed; puuduvad kogemused, teadmised
või oskused, välja arvatud siis, kui neid
superviseerib nende turvalisuse eest
vastutav isik. Lapsi ei tohi kunagi jätta selle
tootega üksi.
Elektriohutus
Elektrimootor on kavandatud vaid ühe pinge
jaoks. Kontrollige alati, et aku pinge vastab
andmesildile märgitud väärtusele. Samuti
veenduge, et laadija pinge vastab võrgupingele.
• Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
HOIATUS:Maandusklemmiga
ühendusi ei tehta.
Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.
Pikenduskaabli kasutamine
Ärge kasutage pikenduskaablit, kui
see ei ole vältimatult vajalik. Kasutage
heakskiidetud pikenduskaablit, mis sobib
laadija sisendvõimsusega (vt Tehnilised
andmed). Minimaalne juhtme suurus on 1 mm2;
maksimaalne pikkus on 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati
täielikult lahti.
PAIGALDUS JA SEADISTAMINE
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist tööriist välja ja
eemaldage aku. Juhuslik käivitamine
võib põhjustada vigastuse.
HOIATUS: Kasutage ainult DEWALTI
akupatareisid ja laadijaid.
Aku paigaldamine ja tööriistast eemaldamine (joonis 2)
MÄRKUS: Veenduge, et teie akupatarei (h on
täielikult laetud.
11
EESTI KEEL
AKU PAIGALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMESSE
1. Joondage tööriista käepidemes olev sälk
akupatareiga (joonis 2).
2. Libistage akupatarei kindlalt käepidemesse,
kuni kuulete lukustumist.
AKU EEMALDAMINE TÖÖRIISTA
KÄEPIDEMEST
1. Vajutage vabastusnuppe (j) ja tõmmake
kindlalt akupatarei tööriist käepidemest välja.
2. Sisestage akupatarei laadijasse, nagu
kirjeldatud selle kasutusjuhendi laadija osas.
KÜTUSEMÕÕDIKU AKUPATAREID (JOONIS 2)
Mõned DEWALTi akupatareid sisaldavad
kütusemõõdikut, mis sisaldab kolme rohelist
valgusdioodi, mis viitavad akupatarei järelejäänu
laetusele.
Kütusemõõdiku aktiveerimiseks vajutage ja
hoidke all kütusemõõdiku nuppu (i). Kolme
rohelise valgusdioodi kombinatsioon valgustab,
näidates järelejäänud laetuse taset. Kui
patarei laetuse tase jääb alla kasutuspiiri, siis
kütusemõõdik ei valgusta ning patarei tuleb
uuesti täis laadida.
MÄRKUS: Kütusemõõdik on vaid akupatarei
järelejäänud laetuse näitaja. See ei näita
tööriista funktsionaalsust ning see varieerub,
sõltuvalt toote komponentidest, temperatuurist ja
lõppkasutaja rakendusest.
Otsaku paigaldamine ja eemaldamine (joonis 1)
See tööriist on mõeldud spiraalsete lõikeotsakute
jaoks kas 3,2 mm (1/8”) või 6,4 mm (1/4”)
korpus ja tööriista vaba otsaku vahetussüsteem.
Otsakute vahetamiseks lülitage tööriist
KÕIGEPEALT välja ja katkestage oma tööriista
ühendus akuga. Eemaldage sügavusjuhik (b).
1. Otsaku vahetamiseks vajutage mõlemat võlli
lukku (f) ja padruni lukku (e) ning keerake
padruni käepidet vastupäeva.
2. Sisestage või eemaldage otsak.
HOIATUS: Otsakud on teravad ning
neid tuleb hoolega käsitseda.
ETTEVAATUST: Kui vahetate
otsakuid, ärge sisestage padrunisse
lõikamise laastusooni. Selle
tagajärjeks on katkised otsakud.
ETTEVAATUST: Otsak võib olla
kuum lõikamise tõttu.
12
3. Kui vajutate mõlemad võlli ja padruni lukud
alla, keerake padruni käepidet päripäeva, et
padrun tugevalt kinnitada. Rasketööstuse
tööde jaoks võib olla vajalik kasutada võtit
mutri (d) edasiseks pingutamiseks, samal
ajal vajutades võlli lukku (f) all.
4. Kinnitage juhik.
ETTEVAATUST: Ärge kunagi
paigaldage padrunit otsakuta.
Tööriist on varustatud nii 3,2 mm (1/8”) ja 6,4 mm
(1/4”) padrunitega. Padrunite vahetamiseks
eemaldage padruni mutter ja sisestage soovitud
padrun.
Sügavusjuhik (joonis 1)
Sügavusjuhik (b) läheb korraga lokaatoritele,
nagu näidatud. Hoidke sügavusjuhikut alati
oma kohal tööriista töö ajal. Parima tulemuse
saavutamiseks reguleerige juhikut nupuga (c),
et lasta otsakul välja ulatuda u 3.2 mm (1/8”),
lõigatavast materjalist kaugemale.
KASUTAMINE
Kasutusjuhised
HOIATUS: Ärge laske
elektritööriistal töötada, kui
kannate seda oma küljel. Juhuslik
kokkupuude pöörleva tarvikuga võib
haarata riided ja suruda tarviku teie
keha vastu.
HOIATUS: Järgige alati
ohutusjuhiseid ja asjakohaseid
õigusakte.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist tööriist välja ja
eemaldage aku. Juhuslik käivitamine
võib põhjustada vigastuse.
Õige käte asend (joonis 3)
HOIATUS: Tõsise kehavigastusohu
vähendamiseks kasutage ALATI õiget
hoideasendit, nagu näidatud joonisel.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks hoidke ALATI
tööriistast tugevalt kinni, et vältida
selle ootamatut liikumist.
Õige käte asend nõuab, et mõlemad käed
oleksid põhikäepidemel.
EESTI KEEL
Tööriista üle ohutu kontrolli
hoidmiseks
• Veenduge, et tööpind on naeltest
või kruvidest puhas. Naela või kruvi
lõikamine võib põhjustada tööriistal hüppeid,
kahjustades otsakut.
• Ärge kunagi kasutage tööriista ühe käega,
hoides samal ajal teise käega töödetaili.
Klammerdage materjal alati ja juhtige
tööriista kahe käega.
• Ärge lõigake materjali, ms on kõval
pinnal. Materjali taga olev vaba ruum peab
olema tagatud, et otsak saaks läbida.
• Katkestage aku ühendus tööriistaga enne
seadstuste, muudatuste tegemist otsakutel
või enne tööriista puhastamist.
• Ärge käivitage tööriista, kui otsak on
materjalis. Otsak võib materjalist kinni
haarata• Ärge kasutage kahjustatud tarvikutega
(otsakud) seadet. Kahjustunud tarvikud
võivad minna puruks.
Lüliti (joonis 1)
5. Lõigake paremale, kuni puudutate karbi
serva. Tõmmake välja vaid nii palju, et otsak
oleks karbi servast eemal. Suruge uuesti
sisse, hoides otsakut õrnalt karbi väliskülje
vastas.
6. Järgige karbi välisserva, nagu näidatud,
avaldades kergelt survet karbi vastas hoides.
See vähendab liikumist ja tagab täpse lõike.
7. Eemaldage jäägid ja tolm väljundist.
Viimistlege lehe kinnitamisega seinaplaadile.
HOOLDAMINE
Teie DEWALTI elektritööriist on loodud
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse
juures. Pideva rahuldava töö tagamiseks
tuleb tööriista õigesti hooldada ja regulaarselt
puhastada.
HOIATUS: Raskete kehavigastuste
ohu vähendamiseks lülitage enne
seadistamist või lisaseadmete
ja tarvikute paigaldamist ja
eemaldamist tööriist välja ja
eemaldage aku. Juhuslik käivitamine
võib põhjustada vigastuse.
Laadija ja aku ei vaja hooldust. Nende sees pole
hooldust vajavaid osi.
Mootori käivitamiseks vajutage ON/OFF-lüliti (a)
tööriistal sisse. Mootori peatamiseks vajutage
lüliti tagasi vastassuunas.
Elektripistikupesa jaoks augu
lõikamine (joonis 3)
HOIATUS: Lülitage välja kõik pinge
all olevad elektriahelad kõigis
piirkondades, kus teete väljalõikeid.
1. Vajutage igasugune juhtmestik sügavale
väljundkasti, et vältida lõikeotsakuga
kahjustamist.
2. Enne väljundit katva lehe riputamist
märgistage umbkaudne seina väljundi
keskosa asukoht. Kontrollige lõikeotsaku
sügavust plaadi küljega võrreldes
veendumaks, et see lõikab materjalist
täielikult läbi.
3. Panke leht kohale koos paari kinnitusega
vältimaks, et väljundit hoiab tikkpolt. See
võimaldab seinaplaadil painduda kergelt
ümber väljaulatuva kinnituskasti.
4. Lülitage väljalõiketööriist sisse. Hoidke
tööriista tugevalt kahe käega, suruge otsak
otse väljundi keskossa.
Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.
Puhastamine
HOIATUS: Puhuge mustus ja tolm
korpusest kuiva õhuga välja niipea,
kui näete ventilatsiooniavade
ümber kogunenud tolmu või
mustust. Kandke selle töö tegemisel
heakskiidetud kaitseprille ja
tolmumaski.
HOIATUS:Ärge kunagi kasutage
tööriista mittemetallist osade
puhastamiseks lahusteid või muid
kemikaale. Need kemikaalid võivad
nõrgendada tööriista materjale.
Kasutage vaid veega või pehme
seebiga niisutatud lappi. Ärge laske
vedelikel sattuda tööriista sisse; ärge
kastke tööriista või selle osi vedelikku.
13
EESTI KEEL
LAADIJA PUHASTAMISE JUHISED
HOIATUS: Elektrilöögioht. Enne
laadija puhastamist eemaldage
see pistikupesast. Mustuse ja õli
võib laadija välispinnalt eemaldada
lapi või mittemetallist pehme
harjakesega. Ärge kasutage vett ega
puhastuslahuseid.
Lisavarustus
HOIATUS: Kuna muid tarvikuid peale
DEWALTI pakutavate ei ole koos
selle seadmega testitud, võib nende
kasutamine koos selle tööriistaga
olla ohtlik. Kehavigastusohu
vähendamiseks on koos seadmega
lubatud kasutada ainult DEWALTI
soovitatud tarvikuid.
Sobivate tarvikute kohta teabe saamiseks pidage
nõu müüjaga.
Keskkonnakaitse
Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi
kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Kui te ühel päeval leiate, et teie
DEWALTI toode on muutunud kasutuks või vajab
väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete
hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud toodete ja pakendite eraldi
kogumine võimaldab materjale
taaskasutada. Materjalide
taaskasutamine aitab vältida
keskkonna saastamist ja vähendab
vajadust tooraine järele.
Kohalikud määrused võivad nõuda
elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning
selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt
ostate uue toote.
DEWALT pakub võimalust DEWALTI toodete
tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast
kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks
viige toode volitatud remonditöökotta, kus see
meie nimel tagasi võetakse.
Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks
võite pöörduda DEWALTI kohalikku esindusse,
mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.
Samuti on DEWALTI volitatud remonditöökodade
nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad
ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil:
www.2helpU.com.
14
Laetav akupatarei
Seda pika tööeaga akut tuleb laadida, kui see
ei anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem
käisid kergelt. Aku kasutusea lõpus tuleb see
kõrvaldada keskkonnanõudeid arvestades:
• Laske akul täielikult tühjeneda, seejärel
eemaldage see tööriista küljest.
• Li-Ion rakud on taaskasutatavad. Viige need
edasimüüjale või kohalikku jäätmejaama.
Kokkukogutud akud võetakse ringlusse või
kõrvaldatakse nõuetekohaselt.
РУССКИЙ ЯЗЫК
БЕСПРОВОДНОЙ ОТРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ
DCS551
Поздравляем!
Вы приобрели инструмент DEWALT.
Многолетний опыт, тщательная разработка
изделий и инновации делают компанию
DEWALT одним из самых надежных партнеров
для пользователей профессионального
электроинструмента.
Технические характеристики
Выходная мощность
Скорость без нагрузки
Вес (без аккумуляторной
батареи)
Вт
мин-1
DCS551
18
1
Ионнолитиевый
550
26000
кг
1,0
LpA (звуковое давление)
KpA (погрешность звукового
давления)
LWA (акустическая мощность)
KWA (погрешность
акустической мощности)
дБ(A)
77,5
дБ(A)
3
дБ(A)
88,5
дБ(A)
3
Напряжение
Тип
Впост. тока
Тип аккумулятора
Общие значения вибрации (сумма триаксиального
вектора), определенные в соответствии со стандартом
EN 60745:
Значение эмиссии
вибрации aч
aч =
м/с2
2,3
Погрешность К =
м/с2
1,5
Значение эмиссии вибрации, указанное
в данном справочном листке, было
получено в соответствии со стандартным
тестом, приведенным в EN 60745, и может
использоваться для сравнения инструментов.
Кроме того, оно может использоваться
для предварительной оценки воздействия
вибрации.
ВНИМАНИЕ: Заявленное
значение эмиссии относится
к основным областям применения
инструмента. Однако, если
инструмент используется для
различных применений с разной
оснасткой или при плохом
обслуживании, уровень вибрации
может изменится. Это может
привести к значительному
увеличению уровня воздействия
вибрации в течение всего
рабочего периода.
При расчете приблизительного
значения уровня воздействия
вибрации также необходимо
учитывать время когда
инструмент выключен или
то время, когда он работает
вхолостую. Это может привести
к значительному снижению уровня
воздействия вибрации в течение
всего рабочего периода.
Определите дополнительные
меры техники безопасности
для защиты оператора от
эффектов воздействия вибрации,
а именно: следить за состоянием
инструмента и оснастки,
создание комфортных условий
работы, хорошая организация
рабочего места.
15
РУССКИЙ ЯЗЫК
Аккумуляторная
батарея
Тип аккумулятора
Напряжение
DCB180
DCB181
DCB182
DCB183
DCB184
DCB185
Ионнолитиевый
Ионнолитиевый
Ионнолитиевый
Ионнолитиевый
Ионнолитиевый
Ионнолитиевый
18
18
18
18
18
18
В пост.тока
Емкость
Aч
3,0
1,5
4,0
2,0
5,0
1,3
Вес
кг
0,64
0,35
0,61
0,40
0,62
0,35
Зарядное устройство
Напряжение сети
DCB105
Вперем.
230 В
тока
Тип аккумулятора
Приблизительное время зарядки
аккумуляторной батареи
Вес
Ионно-литиевый
мин
30 (1,5 Ач)
кг
Предохранители:
Европа
Великобритания и Ирландия
55 (3,0 Ач)
70 (4,0 Ач)
90 (5,0 Ач)
0,49
230 В инструменты
230 В инструменты
Обозначения: Правила техники безопасности
Ниже описывается уровень опасности,
обозначаемый каждым из предупреждений.
Прочитайте руководство и обратите внимание
на эти символы.
ОПАСНО: Обозначает опасную
ситуацию, которая неизбежно
приведет к смерти или
серьезной травме.
ВНИМАНИЕ: Указывает на
потенциально опасную ситуацию,
которая в случае несоблюдения
соответствующих мер может
привести к смерти или
серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает
на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее
не избежать может привести
к травме средней или высокой
степени тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает
на практики, использование
которых не связано
с получением травмы, но если
ими пренебречь, может привести
к порче имущества.
Указывает на риск поражения
электрическим током.
16
40 (2,0 Ач)
10 А, сетевые
3 А, в штепсельных вилках
Указывает на риск возгорания.
Заявление о соответствии
нормам ЕС
ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
БЕСПРОВОДНОЙ ОТРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ
DCS551
DEWALT заявляет, что продукция, описанная
в Технических характеристиках
соответствует:
2014/35/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-17.
Эти продукты также соответствуют Директиве
2014/30/EC и 2011/65/EU. За дополнительной
информацией обращайтесь в компанию
DEWALT по адресу, указанному ниже или
приведенному на задней стороне обложки
руководства.
Нижеподписавшийся несет ответственность
за составление технической документации
и составил данную декларацию по поручению
компании DEWALT.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Отвлекаясь от работы вы
можете потерять контроль над
инструментом.
Хорст Гроссманн
Вице-Президент по разработке и производству
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Германия
31.07.2014
ВНИМАНИЕ: Во избежании риска
получения травм, прочитайте
инструкцию по применению.
Общие правила техники безопасности при использовании электроинструментов
ВНИМАНИЕ! Полностью
прочтите инструкции по
технике безопасности
и руководство по эксплуатации.
Несоблюдение правил
и инструкций может привести
к поражению электрическим
током, возгоранию и/или
серьезной травме.
СОХРАНИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБРАЩЕНИЯ К НИМ
Термин «электроинструмент»
в предупреждениях относится
к работающим от сети(проводным)
электроинструментам или работающим
от аккумулятора (беспроводным)
электроинструментам.
1) БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
a) Содержите рабочее место
в чистоте и обеспечьте его
хорошую освещенность.
Захламленное или плохо освещенное
рабочее место может стать причиной
несчастного случая.
b) Не используйте
электроинструменты во
взрывоопасной атмосфере,
например, при наличии горючих
жидкостей, газов или пыли. Искры,
которые появляются при работе
электроинструментов могут
привести к воспламенению пыли или
паров.
c) Не разрешайте детям находиться
в рабочей зоне при работе
с электроинструментом.
2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) Сетевые вилки инструмента
должны соответствовать
сетевым розеткам. Никогда не
меняйте вилку инструмента. Не
используйте переходники к вилкам
для электроинструментов
с заземлением. Использование
оригинальных штепсельных вилок,
соответствующих типу сетевой
розетки снижает риск поражения
электрическим током.
b) Следует избегать контакта
с заземленными поверхностями
- такими, как трубы, радиаторы,
батареи и холодильники. Если вы
будете заземлены, увеличивается риск
поражения электрическим током.
c) Не допускайте нахождения
электроинструментов под дождем
или в условиях повышенной
влажности. При попадании воды
в электроинструмент риск поражения
электротоком возрастает.
d) Необходимо бережно обращаться
со шнуром питания. Никогда не
используйте кабель для переноски
инструмента, не тяните за него,
пытаясь отключить инструмент
от сети. Держите кабель подальше
от источников тепла, масла,
острых углов или движущихся
предметов. Поврежденный или
запутанный шнур питания повышает
риск поражения электротоком.
e) При работе
с электроинструментом
вне помещения необходимо
пользоваться шнуромудлинителем, рассчитанным на
эксплуатацию вне помещения.
Использования шнура питания,
предназначенного для использования
вне помещения, снижает риск
поражения электрическим током.
f) При необходимости эксплуатации
электроинструмента в местах
с повышенной влажностью
используйте устройство защиты
от токов замыкания на землю
(УЗО). Использование УЗО сокращает
риск поражения электрическим током.
17
РУССКИЙ ЯЗЫК
3) ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
a) При работе
с электроинструментом
сохраняйте бдительность,
следите за своими действиями
и пользуйтесь здравым
смыслом. Не работайте
с электроинструментом если вы
устали, находитесь в состоянии
наркотического, алкогольного
опьянения или под воздействием
лекарственных средств.
Невнимательность при работе
с электроинструментом может
привести к серьезным телесным
повреждениям.
b) Используйте средства
индивидуальной защиты. Всегда
используйте защитные очки.
Средства защиты, такие как
противопылевая маска, обувь
с не скользящей подошвой, каска
и защитные наушники, используемые
при работе, уменьшают риск
получения травм.
c) Примите меры для
предотвращения случайного
включения. Перед тем, как
подключить электроинструмент
к сети и/или аккумулятору, взять
инструмент или перенести его на
другое место, убедитесь в том,
что выключатель находится
в положении Выкл. Если при
переноске электроинструмента ваш
палец находится на выключателе или
если электроинструмент подключен
к сети, могут произойти несчастные
случаи.
d) Уберите все разводные или
гаечные ключи перед включением
электроинструмента. Ключ,
оставленный на вращающейся
части электроинструмента, может
привести к травме.
e) Не пытайтесь дотянуться до
слишком удаленных поверхностей.
Обувь должна быть удобной,
чтобы вы всегда могли сохранять
равновесие. Это позволит лучше
контролировать электроинструмент
в непредвиденных ситуациях.
f) Надевайте подходящую одежду.
Избегайте носить свободную
одежду и ювелирные украшения.
Следите за тем, чтобы волосы,
одежда и перчатки не попадали
под движущиеся детали. Возможно
18
g)
наматывание свободной одежды,
ювелирных изделий и длинных волос на
движущиеся детали.
Если устройства
предусматривают возможность
подключения пылеотсоса
и пылесборника, убедитесь в том,
что они правильно подключены.
Использование устройства для сбора
пыли сокращает риски, связанные
с пылью.
4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
И УХОД ЗА НИМ
a) Избегайте чрезмерной
нагрузки электроинструмента.
Используйте электроинструмент,
в соответствии с назначением.
Правильно подобранный
электроинструмент выполнит работу
более эффективно и безопасно при
стандартной нагрузке.
b) Не используйте
электроинструмент с неисправным
выключателем. Любой инструмент,
управлять выключением и включением
которого невозможно, опасен, и его
необходимо отремонтировать.
c) Перед выполнением
любой регулировки,
заменой дополнительных
приспособлений или хранением
электроинструмента, отключите
устройство от сети или извлеките
батарею из устройства. Такие
превентивные меры безопасности
сокращают риск случайного включения
электроинструмента.
d) Храните неиспользуемый
электроинструмент в недоступном
для детей месте и не позволяйте
использовать его лицам, не
имеющим соответствующих
навыков или не ознакомленным
с данными инструкциями.
Электроинструмент представляет
опасность в руках неопытных
пользователей.
e) Обеспечьте правильный уход за
электроинструментом. Проверьте,
не нарушена ли центровка или
не заклинены ли движущиеся
детали, нет ли повреждений или
иных неисправностей, которые
могли бы повлиять на работу
электроинструмента. В случае
обнаружения повреждений, прежде
чем приступить к эксплуатации
РУССКИЙ ЯЗЫК
f)
g)
инструмента, его нужно
отремонтировать. Большинство
несчастных случаев происходит
с инструментами, которые не
обслуживаются должным образом.
Необходимо содержать режущий
инструмент в острозаточенном
и чистом состоянии. Вероятность
заклинивания инструмента, за
которым следят должным образом
и который хорошо заточен,
значительно меньше, а работать
с ним легче.
Используйте данный
электроинструмент, а также
дополнительные приспособления
и насадки в соответствии
с данными инструкциями
и с учетом условий и специфики
работы. Использование
электроинструмента для
выполнения операций, для которых
он не предназначен, может привести
к созданию опасных ситуаций.
5) ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА И УХОД
ЗА НИМ
a) Используйте для зарядки
аккумуляторной батареи только
указанное производителем зарядное
устройство. Использование
зарядного устройства определенного
типа для зарядки других батарей
может привести к возгоранию.
b) Используйте для
электроинструмента только
батареи указанного типа.
Использование других аккумуляторных
батарей может стать причиной
травмы и пожара.
c) Избегайте попадания внутрь
батареи скрепок, монет, ключей,
гвоздей, болтов или других
мелких металлических предметов,
которые могут вызывать
замыкание ее контактов. Короткое
замыкание контактов батареи может
привести к возгоранию или получению
ожогов.
d) При повреждении батареи, из
нее может вытечь электролит.
При случайном контакте
с электролитом смойте его водой.
При попадании электролита
в глаза обратитесь за медицинской
помощью. Жидкость, находящаяся
внутри батареи, может вызвать
раздражение или ожоги.
6) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
a) Обслуживание электроинструмента
должно выполняться только
квалифицированным техническим
персоналом. Это позволит
обеспечить безопасность
обслуживаемого инструмента.
Дополнительные правила
техники безопасности для
ударных дрелей
• При выполнении работ, которые
могут привести к контакту
со скрытой электропроводкой
держите электроинструмент за
изолированные поверхности. Контакт
с проводом под напряжением может
привести к поражению электрическим
током через металлические детали
инструмента.
• Используйте зажимы или другие
уместные средства фиксации
обрабатываемой детали на
стабильной опоре. Держать деталь на
весу или в руках перед собой неудобно
и это может привести к потере
контроля над инструментом.
Остаточные риски
Несмотря на соблюдение соответствующих
инструкций по технике безопасности
и использование предохранительных
устройств, некоторые остаточные риски
невозможно полностью исключить. А именно:
– Ухудшение слуха.
– Разлетающиеся частицы могут
привести к травмам.
– Риск получения ожогов в результате
нагревания инструмента в процессе
работы.
– Риск получения травмы в результате
продолжительного использования.
Маркировка на инструменте
На инструмент нанесены следующие
обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Используйте защитные наушники.
19
РУССКИЙ ЯЗЫК
Используйте защитные очки.
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОДА ДАТЫ
Код даты (w), который также включает год
изготовления, напечатан на корпусе.
Пример:
2014 XX XX
Год производства
Важные инструкции по технике безопасности для всех
зарядных устройств
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО:
В данном руководстве содержатся важные
инструкции по технике безопасности для
зарядных устройств.
• Перед тем, как использовать зарядное
устройство, внимательно изучите
все инструкции и предупреждающие
этикетки на зарядном устройстве,
батарее и инструменте, для которого
используется батарея.
ВНИМАНИЕ:Опасность поражения
электрическим током. Не
допускайте попадания жидкости
в зарядное устройство. Это
может привести к поражению
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность
ожога. Во избежание травм,
следует использовать только
аккумуляторные батареи
производства DEWALT.
Использование батарей другого
типа может привести к взрыву,
травмам и повреждениям.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не
позволяйте детям играть
с данным устройством.
ПРИМЕЧАНИЕ: В определенных
условиях, при подключении
зарядного устройства к источнику
питания, может произойти
короткое замыкание контактов
внутри зарядного устройства
посторонними материалами. Не
допускайте попадания в полости
зарядного устройства таких
токопроводящих материалов,
как шлифовальная пыль,
металлическая стружка,
20
стальные волокна, алюминиевая
фольга или другие металлические
частицы и т.п. Всегда
отключайте зарядное устройство
от источника питания, если
в нем нет аккумулятора.
Всегда отключайте зарядное
устройство от сети перед
тем, как приступить к очистке
инструмента.
• НЕ пытайтесь заряжать батареи
с помощью каких-либо других
зарядных устройств, кроме
тех, которые указаны в данном
руководстве. Зарядное устройство
и батарея предназначены для
совместного использования.
• Эти зарядные устройства не
предназначены ни для какого другого
использования, помимо зарядки
аккумуляторных батарей DЕWALT.
Использование любых других батарей
может привести к возгоранию,
поражению электротоком или гибели от
электрического шока.
• Не подвергайте зарядное устройство
воздействию снега или дождя.
• При отключении зарядного
устройства от сети всегда тяните
за штепсельную вилку, а не за шнур.
Это поможет избежать повреждения
штепсельной вилки и розетки.
• Убедитесь в том, что шнур
расположен таким образом, чтобы на
него не наступили, не споткнулись
об него, а также в том, что он не
натянут и не может быть поврежден.
• Не используйте удлинительный шнур
без необходимости. Использование
удлинительного шнура неподходящего
типа может привести к пожару или
поражению электрическим током.
• Не ставьте на зарядное
устройство никакие предметы
и не устанавливайте зарядное
устройство на мягкую поверхность,
которая может закрыть
вентиляционные отверстия
и привести к перегреву. Не
располагайте зарядное устройство
поблизости от источников тепла.
Вентиляция зарядного устройства
происходит с помощью отверстий
в верхней и нижней части корпуса.
РУССКИЙ ЯЗЫК
• Не используйте зарядное устройство
при наличии повреждений шнура или
штепсельного разъема. •
В случае повреждения шнура питания
его необходимо немедленно заменить у
производителя, в его сервисном центре
или с привлечением другого специалиста
аналогичной квалификации для
предотвращения несчастного случая.
• Не используйте зарядное устройство,
если его роняли либо если оно
подвергалось сильным ударам или
было повреждено каким-либо иным
образом. Обратитесь в авторизованный
сервисный центр.
• Не разбирайте зарядное устройство.
При необходимости обратитесь
в специализированный сервисный
центр если нужно провести
обслуживание или ремонт
инструмента. Неправильная сборка
может стать причиной пожара или
поражения электрическим током.
• Перед чисткой отключите зарядное
устройство от сети. В противном
случае, это может привести
к поражению электрическим током.
Извлечение аккумуляторной батареи
не приведет к снижению степени этого
риска.
• НИКОГДА НЕ подключайте 2 зарядных
устройства вместе.
• Зарядное устройство предназначено
для работы при стандартном
напряжении сети в 230 В. Не
пытайтесь использовать его при
каком-либо ином напряжении. Это не
относится к автомобильному зарядному
устройству.
СОХРАНИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО
Зарядные устройства
На зарядном устройстве DCB105 можно
заряжать 10,8 В, 14,4 В и 18 В ионно
литиевые аккумуляторные батареи.
DEWALTзарядные устройства не требуют
регулировки и максимально просты
в использовании.
Зарядка аккумуляторной батареи (рис. 2)
1. Перед установкой батареи подключите
зарядное устройство к соответствующей
розетке.
2. Вставьте батарею (h) в зарядное
устройство. Красный индикатор зарядки
начнет мигать. Это означает, что процесс
зарядки начался.
3. По окончании зарядки красный индикатор
будет гореть, ровно, не мигая. Теперь
батарея полностью заряжена, и ее можно
использовать или оставить в зарядном
устройстве.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы обеспечить
максимальную производительность и срок
службы ионно-литиевых батарей, перед
первым использованием полностью зарядите
батарейный комплект.
Процесс зарядки
См. состояние зарядки аккумуляторной
батареи в приведенной ниже таблице.
Индикаторы зарядки DCB105
идет зарядка
–– –– –– –– ––
полностью
заряжен
–––––––––––––––––––––
температурная
задержка
––– • ––– • ––– • –––
замените
аккумуляторную
батарею
••••••••••••••
Зарядное(-ые) устройство(-а) не может
(-гут)полностью зарядить неисправный
аккумулятор. Зарядное устройство показывает
неисправность аккумулятора, если индикатор
не загорается или мигает.
ПРИМЕЧАНИЕ: Также это может указывать на
проблему с зарядным устройством.
Если зарядное устройство указывает на
наличие проблемы, проверьте аккумулятор
и зарядное устройство в специализированном
сервисном центре.
ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАДЕРЖКА
При слишком низкой или слишком высокой
температуре батареи, зарядное устройство
автоматически переходит в режим
температурной задержки; при этом зарядка
не начинается до тех пор, пока батарея не
21
РУССКИЙ ЯЗЫК
достигнет нужной температуры. Зарядное
устройство автоматически возобновит зарядку.
Данная функция обеспечивает максимальный
срок эксплуатации батареи.
Зарядка холодного аккумулятора занимает
на 50 % больше времени, чем теплого.
Аккумулятор заряжается медленнее во время
цикла зарядки и максимального заряда
не удастся добиться даже после того, как
аккумулятор будет теплым.
ТОЛЬКО ИОННО ЛИТИЕВЫЕ
АККУМУЛЯТОРЫ
Li-Ion аккумуляторы, имеют систему
электронной защиты, которая защищает
аккумуляторы от перегрузки, перегревания
или глубокой разрядки.
При срабатывании системы электронной
защиты инструмент автоматически
отключается. В этом случае поставьте
аккумулятор на зарядку до тех пор, пока он
полностью не зарядится.
Важные инструкции по технике безопасности для всех
батарей
При заказе запасных батарей не забудьте
указать номер по каталогу и напряжение
питания.
При покупке батарея заряжена не полностью.
Перед тем, как использовать батарею
и зарядное устройство, прочтите следующие
инструкции по технике безопасности. Затем
выполните необходимые действия для
зарядки.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВСЕ
ИНСТРУКЦИИ
• Не заряжайте и не используйте
батарею во взрывоопасной
атмосфере, например, при наличии
горючих жидкостей, газов или пыли.
Установка или удаление батареи из
зарядного устройства может привести
к воспламенению пыли или газов.
• Никогда не прилагайте больших
усилий, вставляя аккумулятор
в зарядное устройство. Не
вносите изменения в аккумулятор,
с целью установить их в зарядное
устройство, к которому они не
подходят. Это может привести
к серьезным травмам.
• Заряжайте батареи только с помощью
зарядных устройств DEWALT.
22
• НЕ проливайте на них и не погружайте
их в воду или другие жидкости.
• Не храните и не используйте
данное устройство и батарею при
температуре выше 40˚ C (105 °F)
(например, на внешних пристройках
или на металлических поверхностях
зданий в летнее время).
ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не
разбирайте батарею. При наличии
трещин или других повреждений
батареи, не устанавливайте
ее в зарядное устройство.
Не роняйте батарею и не
подвергайте ее ударам или другим
повреждениям. Не используйте
батарею или зарядное
устройство после удара, падения
или получения каких-либо других
повреждений (например, после
того, как ее проткнули гвоздем,
ударили молотком или наступили
на нее). Это может привести
к поражению электрическим
током. Поврежденные
батареи необходимо вернуть
в сервисный центр для повторной
переработки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда
устройство не используется,
кладите его на бок на
устойчивую поверхность
в том месте, где об него
нельзя споткнуться и упасть.
Некоторые устройства
с батареями большого размера,
стоят сверху на батарее, и могут
легко упасть.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
БАТАРЕЙ (Li-Ion)
• Не сжигайте батареи, даже
поврежденные или полностью
отработавшие. При попадании
в огонь батареи могут взорваться.
При сжигании ионно-литиевых батарей
образуются токсичные вещества и газы.
• При попадании содержимого батареи
на кожу, немедленно промойте
это место водой с мылом. При
попадании содержимого батареи в глаза,
необходимо промыть открытые глаза
проточной водой в течение 15 минут
или до тех пор, пока не пройдет
раздражение. При необходимости
обращения к врачу, может пригодиться
РУССКИЙ ЯЗЫК
следующая информация: электролит
представляет собой смесь жидких
органических углекислых и литиевых
солей.
• При вскрытии батареи, ее
содержимое может вызвать
раздражение дыхательных путей.
Обеспечьте наличие свежего воздуха.
Если симптомы сохраняются,
обратитесь к врачу.
ВНИМАНИЕ:Опасность ожога.
Содержимое батареи может
воспламениться при попадании
искр или огня.
Транспортировка
АккумуляторыDEWALT соответствуют всем
применимым правилам транспортировки,
как предусмотрено промышленными
и юридическими стандартам, включая
рекомендации ООН по транспортировки
опасных грузов; Ассоциация международных
авиаперевозчиков (IATA) правила перевозки
опасных грузов, Международные правила
перевозки опасных грузов морским путем
(IMDG), и европейское соглашение о
международной дорожной перевозке опасных
грузов (ADR). Ионно-литиевые элементы
и аккумуляторы были протестированы
в соответствии с разделом 38.3 Рекомендаций
ООН по транспортировке опасных грузов
Руководства по тестами и критериям.
В большинстве случаев транспортировка
аккумуляторных батарей DEWALT не попадает
под классификацию, поскольку являются
опасными материала Класса 9. В целом, два
случая, когда требуется отправка Класса 9,
это:
1. Авиаперевозка более 2 литий ионных
аккумуляторных батарей DEWALT, если
в упаковке находятся только аккумуляторы
(без инструментов), и
2. Любая перевозка ионно-литиевых
аккумулятор энергоемкостью более
100 Ватт час (Втч). Энергоемкость всех
ионно-литиевых аккумуляторных батарей
указана на упаковке.
Независимо от того, является ли перевозка
исключением или выполняется по правилам,
перевозчик должен уточнить последние
требования к упаковке, маркировке
и оформлению документации.
При транспортировке аккумуляторных батарей
может произойти возгорание, если терминалы
аккумуляторов случайно будут замкнуты
электропроводящими материалами. При
транспортировке аккумуляторных батарей
убедитесь в том, что терминалы защищены
и хорошо изолированы от материалов, контакт
с которыми может привести к короткому
замыканию.
Информация, изложенная в этом руководстве
обоснована и на момент создания этого
документа ее можно считать точной. Но,
это гарантия не является ни выраженной,
ни подразумеваемой. Покупатель должен
обеспечить то, что бы его деятельность
соответствовала всем применимым законам.
Аккумуляторная батарея
ТИП АККУМУЛЯТОРА
DCS551 работает от батареи на 18 В.
Рекомендации по хранению
1. Лучшим местом для хранения является
прохладное и сухое место, защищенное
от прямых солнечных лучей, высокой или
низкой температуры. Для оптимальной
работы и продолжительного срока
службы, не используемые аккумуляторы
храните при комнатной температуре.
2. Для достижения максимальных
результатов при продолжительном
хранении рекомендуется полностью
зарядить батарейный комплект и хранить
его в прохладном сухом месте вне
зарядного устройства.
ПРИМЕЧАНИЕ: Батарейные комплекты не
должны храниться в полностью разряженном
состоянии. Перед использованием
батарейный комплект требует повторной
зарядки.
МАРКИРОВКА НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ И АККУМУЛЯТОРЕ
Помимо пиктограмм, используемых в данном
руководстве, на зарядном устройстве
и батарее имеются следующие обозначения:
Перед началом работы прочтите
руководство по эксплуатации.
Чтобы узнать время зарядки, см.
Tехнические характеристики.
23
РУССКИЙ ЯЗЫК
Зарядка батареи.
Батарея заряжена
Батарея неисправна.
Температурная задержка.
Не касайтесь токопроводящими
предметами контактов батареи
и зарядного устройства.
Не пытайтесь заряжать
поврежденную батарею.
Не подвергайте электроинструмент
или его элементы воздействию
влаги.
Немедленно заменяйте
поврежденный шнур питания.
Зарядку осуществляйте только при
температуре от 4 ˚C до 40 ˚C.
Для использования внутри
помещений.
Утилизируйте отработанные батареи
безопасным для окружающей среды
способом.
Заряжайте аккумуляторы DEWALT,
используя только соответствующие
зарядные устройства DEWALT.
Зарядка иных аккумуляторных
батарей, кроме DEWALT на
зарядных устройствах DEWALT
может привести к возгоранию
аккумуляторов и возникновению
других опасных ситуаций.
Не сжигайте аккумуляторную
батарею.
Комплектация поставки
В комплектацию входит:
1 отрезной инструмент
1 аккумуляторная батарея
1 универсальный бит
1 бит для гипсокартона
1 6,4 мм (1/4”) муфта
1 Руководство по эксплуатации
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные
устройства не входят в комплект поставки для
моделей N.
24
• Проверьте на наличие повреждений
инструмента, его деталей или
дополнительных принадлежностей,
которые могли возникнуть во время
транспортировки.
• Перед эксплуатацией внимательно
прочтите данное руководство.
Описание (рис. 1)
ВНИМАНИЕ:Никогда не вносите
изменения в конструкцию
электроинструмента или какойлибо его части. Это может
привести к повреждению или
травме.
a. Выключатель
b. Ограничитель глубины отреза
c. Фиксатор ограничителя глубины
d. Гайка цангового патрона
e. Замок цангового патрона
f. Фиксатор шпинделя
g. Светодиодная подсветка
h. Аккумуляторная батарея
i. Кнопка уровня заряда аккумулятора
j. Кнопка разблокировки аккумуляторного
отсека
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
Ваш беспроводной отрезной инструмент
предназначен для профессионального
вырезания отверстий в гипсокартоне.
НЕ используйте этот инструмент в условиях
повышенной влажности или поблизости от
легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
Данный беспроводной вырезной
инструмент является профессиональным
электроинструментом.
НЕ допускайте детей к инструменту.
Использование инструмента неопытными
пользователями должно происходить под
контролем опытного коллеги.
• Маленькие дети и люди
с ограниченными физическими
возможностями. Этот инструмент
не предназначен для использования
малолетними детьми или людьми
с ограниченными физическими
возможностями кроме как под контролем
лица, отвечающего за их безопасность.
• Данный инструмент не предназначен
для использования лицами (включая
РУССКИЙ ЯЗЫК
детей), с ограниченными физическими,
психическими и умственными
возможностями, не имеющими опыта,
знаний или навыков работы с ним, кроме
как под контролем лица, отвечающего за
их безопасность. Никогда не оставляйте
детей без присмотра с этим инструментом.
Электрическая безопасность
Электродвигатель рассчитан на работу только
при одном напряжении сети. Необходимо
обязательно убедиться в том, что напряжение
источника питания соответствует указанному
на шильдике. Необходимо также убедиться
в том, что напряжение зарядного устройства
соответствует напряжению в сети.
Ваше зарядное устройство
DeWALT имеет двойную изоляцию
в соответствии с EN 60335; поэтому
не требуется заземления при работе
с ним.
В случае повреждения шнура питания
его необходимо заменить специально
подготовленным шнуром, который можно
приобрести в сервисных центрах DEWALT.
Замена штепсельной вилки
(только для Великобритании
и Ирландии)
Если нужно установить штепсельную вилку:
• Осторожно снимите старую вилку.
• Подсоедините коричневый провод
к терминалу фазы в вилке.
• Подсоедините синий провод к нулевому
терминалу.
ВНИМАНИЕ: Заземления не
требуется.
Соблюдайте инструкции по установке вилки,
которые предусмотрены к вилкам высокого
качества. Рекомендованный предохранитель:
3 A.
Использование кабеля-удлинителя
Используйте удлинитель только в случаях
крайней необходимости. Используйте только
утвержденные удлинители промышленного
изготовления, рассчитанные на мощность
не меньшую, чем потребляемая мощность
зарядного устройства (см.Технические
характеристики ). Минимальное поперечное
сечение провода электрического кабеля
должно составлять 1 mm2; максимальная
длина 30 м.
При использовании кабельного барабана
всегда полностью разматывайте кабель.
СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
ВНИМАНИЕ: Используйте
только аккумуляторные батареи
и зарядные устройстваDEWALT.
Установка и извлечение
аккумуляторной батареи из
инструмента (рис. 2)
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что
аккумуляторы (h) полностью заряжены.
УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
В РУЧКУ ИНСТРУМЕНТА
1. Совместите паз в ручке инструмента
с аккумулятором (рис.2).
2. Проталкивайте батарею внутрь рукоятки
до тех пор, пока она не защелкнется на
месте.
СНЯТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
С ИНСТРУМЕНТА
1. Нажмите кнопки извлечения батареи (j)
и вытащите батарею из рукоятки.
2. Вставьте батарею в зарядное устройство,
как указано в разделе данного
руководства, посвященном зарядному
устройству.
ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА (РИС. 2)
В некоторых аккумуляторах DEEWALT есть
датчик заряда. который включает три зеленых
светодиодных индикатора, показывающий
уровень оставшегося заряда аккумулятора.
Для включения датчика заряда, нажмите
и удерживайте кнопку датчика заряда (i).
Загорятся три зеленых светодиода, показывая
уровень оставшегося заряда. Когда уровень
заряда аккумулятора будет ниже уровня,
25
РУССКИЙ ЯЗЫК
необходимого для использования, светодиоды
перестанут гореть и аккумулятор следует
зарядить
ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик заряда аккумулятора
показывает уровень оставшегося заряда. Он
не показывает работоспособность устройства
и его показания могут меняться в зависимости
от компонентов продукта, температуры и сфер
применения.
Установка и извлечение батарей (Рис. 1)
Этот инструмент работает со спиральными
режущими фрезами с хвостовиком 3,2 мм
(1/8”) или 6,4 мм (1/4”) и системой быстрой
смены битов. Для смены фрезы, СНАЧАЛА
выключите инструмент и отключите
аккумулятор от него. Снимите ограничитель
глубины (b).
1. Чтобы заменить фрезу нажмите
блокировку шпинделя (f) и замок цангового
патрона (e) и поверните цангу против
часовой стрелки.
2. Установка или снятие фрезы.
ВНИМАНИЕ: Фрезы острые
и обращаться с ними нужно
с осторожностью.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При смене
фрез не вставляйте стружечные
канавки в цанговый патрон. Это
может привести к повреждению
фрезы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время
работы фреза может сильно
нагреваться.
3. Нажимая одновременно блокировки
шпинделя и цангового патрона поверните
цанговый патрон по часовой стрелке
и хорошо закрепите его в патроне.
Для некоторых видов работ может
потребоваться гаечный ключ, чтобы
затянуть гайку (d)при нажатии на кнопку
блокировки шпинделя (f).
4. Установка ограничителя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не
затягивайте цанговый патрон
если в него не установлена фреза.
Этот инструмент предлагается с цанговыми
патронами 3,2 мм (1/8”) и 6,4 мм (1/4”). Чтобы
поменять цанговые патроны снимите гайку
26
цангового патрона и вставьте патрон нужного
размера.
Упор-ограничитель глубины
(рис. 1)
Упор-ограничитель глубины (b) зажимается
в фиксаторах как показано на рисунке.
Удерживайте ограничитель на месте все
время во время работы с инструментом.
Для того, чтобы добиться оптимальных
результатов, отрегулируйте фиксатор
ограничителя глубины (c) таким образом,
чтобы фреза выходила за границы
обрабатываемого материала на 3,2 мм (1/8”).
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Инструкции по эксплуатации
ВНИМАНИЕ: Не включайте
электроинструмент, если
оснастка направлена на
вас. Случайный контакт
с вращающейся оснасткой может
привести к наматыванию одежды
и контакту оснастки с вашим
телом.
ВНИМАНИЕ: Всегда соблюдайте
правила техники безопасности
и применимые законы.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Правильное положение рук
(рис. 3)
ВНИМАНИЕ:Во избежании риска
получения серьезных травм,
ВСЕГДА используйте правильное
положение рук как показано на
рисунке.
ВНИМАНИЕ: Во избежании
риска получения серьезных
травм, всегда крепко держите
инструмент, предупреждая
внезапную резкую отдачу.
РУССКИЙ ЯЗЫК
При правильном положении рук одна рука
должна находиться на ручке инструмента.
Чтобы сохранить безопасное
управление инструментом
• Убедитесь в том, что на
обрабатываемой поверхности нет
гвоздей или другого крепежа. Если
во время реза режущий инструмент
попадет на гвоздь или винт , это
может привести к отдаче инструмента
и повреждению режущей фрезы.
• Никогда не работайте
с инструментом, удерживая
обрабатываемую деталь одной
рукой. Всегда зажимайте материал
и ограничитель глубины реза обеими
руками.
• Не режьте материал, который
лежит на твердой поверхности. Под
обрабатываемым материалом должно
быть свободное пространство, которое
позволит фрезе проходить через
обрабатываемый материал.
• Снимите аккумулятор с инструмента
перед тем, как выполнять какието настройки, менять фрезы или
выполнять очистку инструмента.
• Не включайте инструмент
с фрезой, которая находится
в обрабатываемом материале. Фреза
может закусить материал.
• Никогда не используйте инструмент
с поврежденной оснасткой (битами).
Поврежденная оснастка может
разломиться.
Курковый переключатель
(Рис. 1)
Чтобы включить двигатель нажмите
на выключатель (a) на инструменте.
Чтобы остановить двигатель, нажмите
на выключатель в противоположном
направлении.
Вырез отверстия для электрической розетки (Рис. 3)
Внимание: Отключите все
находящиеся под напряжением
электрические цепи, которые
могут попасть в выполняемый
разрез.
1. Уберите всю проводку поглубже
в распределительную коробку, чтобы
избежать повреждения режущим
инструментом.
2. Перед тем, как повесить лист,
прикрывающий распределительную
коробку, отметьте приблизительное
местоположение ее центра на стене.
Проверьте глубину режущей фрезы
по торцу листа гипсокартона, чтобы
убедиться в том, что она полностью
пройдет через материал.
3. Закрепите лист на месте с помощью
нескольких крепежей, чтобы избежать
падания на шпильки, удерживающие
розетку. Это позволит немного прогнуть
гипсокартон вокруг устанавливаемой
в стену коробки.
4. Включите инструмент. Твердо удерживая
инструмент обеими руками вставьте фрезу
в центр розетки.
5. Режьте вправо до тех пор, пока не
коснетесь края коробки. Потяните на себя,
чтобы вытянуть фрезу и освободить край
коробки. Снова врежьтесь, аккуратно
удерживая фрезу, около внешнего края
коробки.
6. Идите по внешнему краю коробки как
показано на рисунке, слегка прижимаясь
к ней. Это сведет к минимуму отклонения
и вы сможете выполнить чистый точный
разрез.
7. Удалите обрезки и пыль из розетки.
Закончите, закрепив лист гипсокартона.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваш инструмент DEWALT имеет длительный
срок эксплуатации и требует минимальных
затрат на техобслуживание. Для длительной
безотказной работы необходимо обеспечить
правильный уход за инструментом и его
регулярную очистку.
ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить
риск получения серьезной
травмы, необходимо
выключить инструмент
и отсоединить батарею,
прежде чем выполнять
какую-либо регулировку либо
удалять/устанавливать
какие-либо дополнительные
27
РУССКИЙ ЯЗЫК
приспособления. Случайный
запуск может привести к травме.
Зарядное устройство и аккумуляторные
батареи неремонтопригодны. Внутри
установки нет деталей, обслуживаемых
пользователем.
Смазка
Вашему инструменту не требуется
дополнительная смазка.
Чистка
ВНИМАНИЕ: Удаляйте
загрязнения и пыль с корпуса
инструмента, продувая его
сухим воздухом, поскольку грязь
собирается внутри корпуса
и вокруг вентиляционных
отверстий. Надевайте защитные
наушники и противопылевую маску
при выполнении этих работ.
ВНИМАНИЕ: Никогда не
пользуйтесь растворителями или
другими сильнодействующими
химическими веществами для
чистки неметаллических частей
инструмента. Эти химикаты
могут ослаблять структуру
материала, используемого для
производства таких деталей.
Используйте мягкую ткань,
смоченную мыльном растворе. Не
допускайте попадание жидкости
внутрь инструмента; никогда не
погружайте никакие из деталей
инструмента в жидкость.
ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ ЗАРЯДНОГО
УСТРОЙСТВА
ВНИМАНИЕ: Опасность
поражения электрическим током.
Перед чисткой отключите
зарядное устройство от сети
питания. Грязь и жир можно
удалить с наружной поверхности
зарядного устройства
с помощью тряпки или мягкой
неметаллической щетки. Не
используйте воду или чистящие
растворы.
28
Дополнительные приспособления
ВНИМАНИЕ: В связи с тем, что
дополнительные приспособления
других производителей кроме
DEWALT, не проходили проверку
на совместимость с данным
изделием, их использование
может представлять
опасность. Во избежание
травм следует использовать
для данного инструмента
только, рекомендованную
DEWALTоснастку.
Проконсультируйтесь со своим продавцом для
получения дополнительной информации по
соответствующей оснастке.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Это изделие
нельзя утилизировать с обычным
бытовым мусором.
Если вы однажды обнаружите, что ваш
инструмент DEWALT требует замены или он
вам больше не нужен, не выбрасывайте его
вместе с бытовыми отходами. Утилизацию
этого продукта нужно производить в пунктах
раздельного сбора мусора.
Раздельный сбор мусора,
использованных продуктов
и упаковки позволяет осуществлять
повторную переработку
и использовать их снова и снова.
Повторное использование
материалов, подвергаемых
вторичной переработке помогает
защитить окружающую среду от
загрязнений и сокращает
потребность в сырье.
Местные законы возможно предусматривают
раздельный сбор электроприборов и бытового
мусора на муниципальных свалках или сдачу
его продавцам у которых вы покупали свой
продукт.
Сервисные центрыDEWALT осуществляют
прием на утилизацию изделий DEWALT
по окончании срока их службы. Чтобы
воспользоваться этой услугой верните свое
изделие любому авторизованному агенту по
ремонту, который занимается сбором этих
продуктов от имени компании.
РУССКИЙ ЯЗЫК
Адрес ближайшего авторизованного
сервисного центра можно получить,
обратившись в местное представительство
компании DEWALTпо адресу, указанному
в настоящем руководстве. Кроме того, список
авторизованных сервисных центров DEWALT
и подробную информацию о послепродажном
обслуживании и контактах можно найти на
веб-сайте: www.2helpU.com.
Аккумуляторная батарея
Данную аккумуляторную батарею
с длительным сроком эксплуатации
необходимо перезаряжать, когда она
перестает обеспечивать питание,
необходимое для выполнения определенных
работ. По окончании срока эксплуатации ее
следует утилизировать, соблюдая при этом
необходимые меры по защите окружающей
среды:
• Разрядите батарею до конца и извлеките
ее из инструмента.
• Литий-ионные аккумуляторные батареи
подлежат вторичной переработке. Сдайте
их нашему дилеру или в местный центр
вторичной переработки. В этих пунктах
батареи будут подвергнуты повторной
переработке или правильной утилизации.
zst00240596 - 14-07-2014
29
РУССКИЙ ЯЗЫК
EESTI KEEL
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
www.dewalt.eu
Download PDF

advertising