DWV900L | DeWalt DWV900L VACUUM EXTRACTOR instruction manual

511113 - 50 SK
Preložené z pôvodného návodu
DWV900L
Obr. 1
b
g
a
k
d
l
e
e
j
c
f
i
h
o
m
n
d
Obr. 3
Obr. 2
t
j
Obr. 4
A
2
Obr. 5
c
q
p
Obr. 6
s
Obr. 7
Obr. 8
t
u
Obr. 9
v
3
SLOVENSKY
VÝKONNÝ VYSÁVAČ NA STAVENISKO NA
NÁROČNÉ POUŽITIE DWV900L
Blahoželáme Vám!
Zvolili ste si výrobok spoločnosti DeWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili
zo spoločnosti DeWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho
elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Typ
Menovitý výkon
Maximálny výkon
Príkon, normálna prevádzka (EN 60335-2-69)
Frekvencia
Trieda ochrany
Objem zásobníka
Množstvo kvapaliny v zásobníku
Prietok vzduchu (maximálny pri ventilátore)
Podtlak (maximálny pri ventilátore)
Prietok vzduchu (podľa normy EN 60335-2-69)
Podtlak (podľa normy EN 60335-2-69)
Plocha filtra
Údaje pre pripojenie elektrického náradia
Dĺžka hadice
Priemer hubice
Hmotnosť
Hodnoty stanovené normou EN 60335-2-69:
LPA (akustický tlak)
KPA (odchýlka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchýlka akustického výkonu)
Definícia: Bezpečnostné pokyny
Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti
každého označenia. Prečítajte si pozorne návod na
obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.
NEBEZPEČENSTVO: Označuje
bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá,
ak sa jej nezabráni, povedie k spôsobeniu
vážneho alebo smrteľného zranenia.
VAROVANIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej
nezabráni, môže viesť k vážnemu alebo
smrteľnému zraneniu.
4
l
l
l/s
kPa
l/s
kPa
m²
W
m
mm
kg
DWV900L-QS/CZ
230
1
1 400
3 600/3 000
1 200
50
IPX4
30
17,5
68
21
29,5
11,4
0,3
2 200/1 600
2,4
32
9,5
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
79
3
93
3
V
W
W
W
Hz
UPOZORNENIE: Označuje potenciálne
rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
môže viesť k ľahkému alebo stredne
vážnemu zraneniu.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesúvisiaci so spôsobením zranení,
ktorý v prípade, že sa mu nezabráni,
môže viesť k poškodeniu zariadení.
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
VAROVANIE: Obmedzte riziko úrazu
elektrickým prúdom. Nevystavujte
toto zariadenie dažďu. Ukladajte toto
zariadenie vnútri budov.
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
•
DWV900L
VÝKONNÝ VYSÁVAČ NA STAVENISKO NA
NÁROČNÉ POUŽITIE DWV900L
Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto
výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú
požiadavky nasledujúcich noriem:
2006/42/EC, EN 60335-2-69.
•
Tieto výrobky spĺňajú aj požiadavky smerníc
2014/30/EC a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie
Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na
nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú
uvedené na zadnej strane tohto návodu.
•
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za
zostavenie technických údajov a vydáva toto
vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.
•
•
•
Horst Grossmann
Viceprezident vývojového oddelenia
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
29. 8. 2014
•
VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia
rizika zranenia si prečítajte tento návod na
obsluhu.
Dôležité bezpečnostné pokyny
VAROVANIE! Prečítajte si všetky
bezpečnostné pokyny a bezpečnostné
výstrahy. Nedodržanie uvedených
varovaní a pokynov môže viesť k úrazu
elektrickým prúdom, požiaru a vážnemu
zraneniu.
•
•
•
VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA
A POKYNY USCHOVAJTE NA PRÍPADNÉ
ĎALŠIE POUŽITIE.
PRED POUŽITÍM TOHTO ZARIADENIA SI
PREČÍTAJTE TIETO POKYNY A RIADNE ICH
DODRŽUJTE.
VAROVANIE: Používatelia týchto zariadení
musia byť zodpovedajúcim spôsobom
preškolení v ich obsluhe a použití.
•
•
•
Pred použitím sa musia obsluhe poskytnúť
informácie, pokyny a školenia týkajúce sa
použitia stroja a látok, pre ktoré sa má používať,
vrátane bezpečného spôsobu odstránenia
a likvidácie nahromadeného materiálu.
Pracovníci obsluhy musia dodržiavať všetky
bezpečnostné predpisy vzťahujúce sa na
materiály, s akými sa bude manipulovať.
Nenechávajte toto zariadenie bez dozoru,
ak je pripojené k elektrickej sieti. Pred
vykonávaním údržby a opráv alebo ak sa toto
zariadenie nepoužíva, vždy odpojte zástrčku
prívodného kábla od sieťovej zásuvky.
Nedovoľte, aby sa toto zariadenie používalo
ako hračka. Ak zariadenie používajú deti alebo
sa používa v ich blízkosti, buďte veľmi opatrní.
Používajte toto zariadenie IBA podľa pokynov
uvedených v tomto návode. Používajte iba
odporúčané príslušenstvo DEWALT.
Nepoužívajte toto zariadenie s poškodeným
prívodným káblom alebo s poškodenou
zástrčkou. Ak nepracuje toto zariadenie
správne alebo ak došlo k jeho pádu,
poškodeniu, ak bolo ponechané vonku
alebo ak spadlo do vody, zverte jeho
kontrolu autorizovanému servisu.
Neťahajte toto zariadenie a neprenášajte
toto náradie za prívodný kábel, nepoužívajte
kábel ako rukoväť, nezatvárajte dvere káblom
a dbajte na to, aby kábel neprechádzal pred
ostré hrany alebo rohy. Neprechádzajte
s týmto zariadením cez prívodný kábel.
Udržujte tento kábel v bezpečnej vzdialenosti
od horúcich povrchov.
Neodpájajte zástrčku kábla od zásuvky
ťahaním za tento kábel. Ak chcete prívodný
kábel odpojiť od zásuvky, vždy ho uchopte
za zástrčku, nie za kábel.
Nemanipulujte so zástrčkou alebo s týmto
zariadením, ak máte mokré ruky.
Nevkladajte do otvorov tohto zariadenia
žiadne predmety. Nepoužívajte toto
zariadenie, ak je zablokovaný akýkoľvek jeho
otvor – udržujte ich v čistote bez nánosov
prachu, žmolkov, vlasov a čohokoľvek, čo
môže obmedzovať prietok vzduchu.
Udržujte vlasy, voľný odev, prsty a všetky
časti tela v bezpečnej vzdialenosti od
otvorov a pohyblivých častí.
Pred odpojením zariadenia od napájacieho
zdroja vypnite všetky ovládacie prvky.
Buďte veľmi opatrní najmä pri práci na
schodoch.
5
•
•
•
TIETO POKYNY USCHOVAJTE
Doplnkové bezpečnostné predpisy
•
•
•
•
•
•
•
•
Nevysávajte žiadne látky, ktoré sú žeravé
alebo ktoré dymia, ako sú ohorky cigariet,
zápalky alebo horúci popol.
Nevysávajte horľavé a výbušné materiály,
ako sú uhlie, obilie alebo iné jemne delené
horľavé materiály.
Nepoužívajte vysávač na vysávanie
nebezpečných, toxických alebo
karcinogénnych materiálov, ako sú látky
obsahujúce azbest alebo pesticídy.
Nikdy nevysávajte explozívne kvapaliny
(napríklad benzín, motorovú naftu,
vykurovací olej, riedidlá farieb atď.),
kyseliny alebo rozpúšťadlá.
Nepoužívajte vysávač bez riadne
nasadených filtrov, okrem prípadov, ktoré sú
popísané v časti Mokré vysávanie.
Niektoré drevené materiály obsahujú
konzervačné látky, ktoré môžu byť toxické.
Pri práci s týmito materiálmi buďte veľmi
opatrní, aby ste zabránili ich vdychovaniu
alebo kontaktu pokožky s týmito látkami.
Vyžadujte a dodržujte všetky bezpečnostné
pokyny, ktoré Vám poskytne Váš dodávateľ
materiálov.
Nepoužívajte tento vysávač ako stúpadlo
a rebrík.
Neklaďte na vysávač ťažké predmety.
Značky na vysávači
Na zariadení sa nachádzajú nasledujúce
piktogramy:
Pred použitím si prečítajte návod
na obsluhu.
VAROVANIE: Toto zariadenie
obsahuje zdraviu škodlivý
prach. Vyprázdňovanie
a údržbu, vrátane vybratia
vrecúška na prach, môže
6
vykonávať iba riadne
preškolená obsluha, ktorá
bude používať vhodné
ochranné prostriedky.
Nezapínajte vysávač, kým
nebude správne nainštalovaný
celý filtrovací systém.
Nepoužívajte toto zariadenie na vysávanie
horľavých alebo zápalných kvapalín, ako
sú benzín, a nepoužívajte toto zariadenie
na miestach, kde by sa tieto látky mohli
vyskytovať.
Pri práci v suchom prostredí alebo ak je
príliš nízka relatívna vlhkosť vzduchu, môže
dochádzať k pôsobeniu statickej elektriny.
V tomto prípade ide iba o dočasný jav, ktorý
nemá žiadny vplyv na prevádzku vysávača.
Po každom použití vyprázdnite zásobník,
aby ste zabránili samovznieteniu.
Vysávače triedy L sú vhodné na vysávanie
suchého, nehorľavého prachu s limitnou hodnotou
častíc prachu > 1 mg/m³.
UMIESTNENIE DÁTUMOVÉHO KÓDU
Dátumový kód, ktorý obsahuje aj rok výroby, je
vytlačený na kryte náradia.
Príklad:
2014 XX XX
Rok výroby
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 vysávač
1 hadicu
1 spojku DWV9130
1 filter
1 návod na obsluhu
• Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu vysávača, jeho častí alebo
príslušenstva.
• Pred použitím venujte dostatok času
dôkladnému preštudovaniu a pochopeniu
tohto návodu.
Popis (obr. 1)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte
žiadne úpravy tohto zariadenia
ani jeho súčastí. Mohlo by dôjsť
k jeho poškodeniu alebo k zraneniu.
Horná rukoväť/držiak kábla
Prívodný kábel
Hlavný vypínač
Hlava vysávača
Západka zásobníka
Zásobník
Nasávacia hadica
Kolieska
Filter
j.
k.
l.
m.
n.
o.
Vstup na hadicu so závitom
Páska na upevnenie hadice
Zásuvka na elektrické náradie
Vrecúško
Spojka DWV9130
Spojka AirLock
URČENÉ POUŽITIE
Tieto vysávače sa používajú na vysávanie
jemného prachu, aký pochádza napríklad zo
sadrokartónových dosiek alebo z rôznych
povrchov.
Toto zariadenie sa môže použiť ako priemyselný
vysávač a odstraňovač prachu na mobilné práce,
pri ktorých sa vysávajú všetky typy suchých
a nehorľavých prachov, až do prachu triedy L
s limitnými hodnotami väčšími než hodnota 1 mg/
m³.
NEPOUŽÍVAJTE toto zariadenie vo vlhkom
prostredí alebo na miestach s výskytom horľavých
kvapalín alebo plynov.
Tieto výkonné vysávače sú určené na
profesionálne použitie. ZABRÁŇTE deťom, aby
sa dostali s týmto zariadením do kontaktu. Ak
používajú toto zariadenie neskúsené osoby, musí
byť zaistený odborný dozor.
NEPOUŽÍVAJTE tento vysávač na vysávanie
horľavého prachu.
NEPOUŽÍVAJTE tento vysávač vo výbušnom
prostredí.
POZNÁMKA: Toto zariadenie je vhodné na
komerčné použitie, napríklad v hoteloch, školách,
nemocniciach, továrňach, obchodoch, úradoch,
požičovniach a na staveniskách.
• Tento výrobok nie je určený na použitie
osobami (vrátane detí) so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, s nedostatkom skúseností
a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený
dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté
inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku osobou
zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by sa
nemali nikdy ponechať s týmto výrobkom bez
dozoru.
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie
napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie
siete zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Ak dôjde k poškodeniu prívodného kábla, musí
byť nahradený v autorizovanom servise DEWALT
špeciálne pripraveným káblom, ktorý je možné
získať v autorizovanom servise DEWALT.
Výmena sieťovej zástrčky
(iba pre Veľkú Britániu a Írsko)
Ak budete inštalovať novú zástrčku prívodného
kábla:
• Zaistite bezpečné odstránenie starej zástrčky.
• Pripojte hnedý vodič k svorke pod napätím na
novej zástrčke.
• Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.
VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku
nebude pripojený žiadny vodič.
Dodržujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými
zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.
Použitie predlžovacieho kábla
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla s 3 vodičmi, ktorý
je vhodný pre príkon tohto zariadenia (pozrite
Technické údaje). Minimálny prierez vodiča je
1,5 mm2. Maximálna dĺžka je 30 m.
V prípade použitia navinovacieho kábla odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
ZOSTAVENIE A NASTAVENIE
(OBR. 1 – 3)
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite toto
zariadenie a odpojte prívodný
kábel od siete pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou násadcov alebo pred
opravami. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Filter (i) musí byť pri
vysávaní vždy na svojom mieste,
okrem prípadov popísaných v časti
Mokré vysávanie v kapitole Obsluha.
Pri vysávaní jemného prachu môžete
tiež používať papierové alebo flaušové
vrecúška, aby sa uľahčilo vyprázdnenie
zásobníka.
1. Ak musíte použiť papierové alebo flaušové
vrecúško (m), vložte ho podľa postupu, ktorý
je znázornený na obr. 2.
POZNÁMKA: Dávajte pozor, aby nedošlo
k roztrhnutiu vrecúška. Nasaďte vrecúško
starostlivo na vstup vysávača (j) tak, aby bol
riadne utesnený a aby bol zaistený maximálny
výkon nasávania.
2. Nasaďte hlavu vysávača (d) na zásobník
a zaistite ju uzatvorením západiek (e).
7
3. Zasuňte koniec hadice (g) do vstupu na
hadicu so závitom (j) a naskrutkujte a utiahnite
koniec hadice do zásobníka.
POUŽITIE
Pokyny na použitie (obr. 1, 4)
VAROVANIE: Vždy dodržujte
bezpečnostné pokyny a platné
predpisy.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite toto
zariadenie a odpojte prívodný
kábel od siete pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou násadcov alebo pred
opravami. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
1. Pripojte prívodný kábel k zodpovedajúcej
zásuvke.
2. Nastavte hlavný vypínač(c) do polohy
ZAPNUTÉ ( ).
3. Pri pripájaní elektrického náradia dodržujte
pokyny uvedené v časti Pripojenie
elektrického náradia.
PRIPOJENIE ELEKTRICKÉHO NÁRADIA (OBR.
1, 4, 5)
VAROVANIE: Používajte zásuvku
(l) iba na účely popísané v týchto
pokynoch.
1. Pripojte prívodný kábel vysávača
k zodpovedajúcej zásuvke.
2. Pripojte prívodný kábel elektrického náradia
k zásuvke (l).
POZNÁMKA: Pozrite časť Údaje pripojeného
elektrického náradia v kapitole Technické
údaje, kde nájdete potrebné informácie
týkajúce sa elektrického náradia, ktoré bude
pripojené k zásuvke (l).
3. Nastavte hlavný vypínač(c) do polohy
ZAPNUTÉ ( ).
4. Váš vysávač DEWALT je vybavený prepájacím
systémom DEWALT AirLock. Systém AirLock
umožňuje rýchle a bezpečné prepojenie
medzi nasávacou hadicou (g) a elektrickým
náradím. Spojka AirLock (o) sa spája priamo
s kompatibilným elektrickým náradím DEWALT
alebo pomocou adaptéra AirLock (dostať
u autorizovaného predajcu DEWALT). Pozrite
časť Príslušenstvo, kde nájdete ďalšie
podrobnosti týkajúce sa dostupných adaptérov.
8
POZNÁMKA: Ak používate adaptér, pred
vykonávaním nižšie uvedených krokov sa
uistite, či je pevne pripojený k zásuvke.
a. Uistite sa, či je objímka spojky AirLock
v odistenej polohe. Pre polohy odistené
a zaistené zarovnajte zárezy (q) na objímke
a na spojke AirLock.
b. Zasuňte spojku AirLock do spojovacieho
bodu adaptéra.
c. Otočte objímku do zaistenej polohy.
POZNÁMKA: Guľkové ložiská vnútri
objímky zaskočia do drážky a spojenie tak
bude zaistené. Elektrické náradie je teraz
bezpečne pripojené k vysávaču.
VYBRATIE/VÝMENA POUŽITÉHO VRECÚŠKA
NA PRACH (OBR. 1)
VAROVANIE: Pri manipulácii
s použitými vrecúškami na prach by
sa mali používať zodpovedajúce prvky
osobnej ochrany, ako sú maska proti
prachu a rukavice.
1. Vypnite vysávač a odpojte prívodný kábel od
sieťovej zásuvky.
2. Uvoľnite západky zásobníka (e) a odoberte
hlavu vysávača (d).
3. Stiahnite vrecúško opatrne zo vstupu (j).
4. Pri vyberaní vrecúška z vysávača uzavrite
a riadne utesnite otvor vrecúška.
5. Vyhoďte toto vrecúško do príslušného
kontajnera podľa platných predpisov.
MOKRÉ VYSÁVANIE (OBR. 1, 6)
VAROVANIE: Ak používate tento
vysávač na mokré vysávanie,
NEPRIPÁJAJTE k zásuvke (l) žiadne
elektrické náradie.
VAROVANIE: Ak budete tento vysávač
používať na mokré vysávanie, pripojte
ho k zásuvke, ktorá bude chránená
prúdovým chráničom (RCD).
VAROVANIE: Ak uniká z vysávača
pena alebo akákoľvek kvapalina,
okamžite vysávač vypnite.
UPOZORNENIE: Pravidelne čistite
a skúšajte obmedzovacie zariadenie
pre množstvo vody, aby ste sa uistili, či
nie je poškodené. Pozrite obr. 6.
POZNÁMKA: NEODSTRAŇUJTE
guľkový plavák (s), pretože by došlo
k poškodeniu vysávača. Guľôčkový
plavák zabraňuje vniknutiu vody do
priestoru motora.
Pred použitím vysávača na mokré vysávanie:
•
Uistite sa, či je zásobník prázdny a či nie je
naplnený prachom.
•
Odstráňte filter (i).
•
Pripojte kábel vysávača k sieťovej zásuvke
s prúdovým chráničom (RCD).
VAROVANIE: Nepoužívajte toto
zariadenie s týmto nastavením na
vysávanie prachu triedy L.
VYPRÁZDNENIE ZÁSOBNÍKA (OBR. 1, 6)
Hneď ako bude zásobník naplnený, guľkový plavák
(s) zablokuje prístup vzduchu k motoru a zvuk
motora sa zmení. Hneď ako začne mať motor
vysoký prenikavý zvuk a ak dôjde k prerušeniu
prietoku vzduchu/vody, vyprázdnite zásobník.
1. Vypnite vysávač a odpojte prívodný kábel od
sieťovej zásuvky.
2. Uvoľnite západky zásobníka (e) a odoberte
hlavu vysávača (d).
3. Vyprázdnite obsah zásobníka (f) do vhodného
kontajnera alebo zásobník vylejte.
OBNOVENIE FUNKCIE SUCHÉHO VYSÁVANIA
(OBR. 1)
1. Vyprázdnite zásobník, pozrite pokyny v časti
Vyprázdnenie zásobníka.
2. Postavte zásobník dnom nahor, kým nebude
celkom suchý. NEPOUŽÍVAJTE mokrý
zásobník na suché vysávanie.
3. Položte hlavu vysávača (d) na rovný povrch
a nechajte ju oschnúť.
4. Hneď ako bude hlava vysávača suchá,
nasaďte späť filter. Pozrite časť Filter
v kapitole Údržba.
5. Hneď ako bude zásobník suchý, nasaďte
hlavu vysávača (d) na zásobník a zaistite ju
uzatvorením západiek (e).
Vypnutie a preprava (obr. 1)
1. Nastavte hlavný vypínač(c) do polohy
VYPNUTÉ.
2. Odpojte prívodný kábel vysávača.
3. Omotajte prívodný kábel (b) okolo hornej
rukoväti/držiaka kábla (a), ako na uvedenom
obrázku.
4. Pri preprave vo vozidle vysávač riadne zaistite.
ÚDRŽBA
Vaše zariadenie DEWALT bolo skonštruované
tak, aby pracovalo čo najdlhšie s minimálnymi
nárokmi na údržbu. Dlhodobá bezproblémová
funkcia zariadenia závisí od jeho riadnej údržby
a pravidelného čistenia.
VAROVANIE: Z dôvodu zníženia
rizika zranenia vypnite toto
zariadenie a odpojte prívodný
kábel od siete pred nasadením
alebo odobratím príslušenstva,
pred akýmkoľvek nastavením, pred
výmenou násadcov alebo pred
opravami. Náhodné zapnutie môže
spôsobiť úraz.
VAROVANIE: Pri údržbe vykonávanej
používateľom sa musí zariadenie
demontovať, čistiť a opravovať, ak je
to prakticky realizovateľné bez toho,
aby došlo k ohrozeniu pracovníkov
údržby a ostatných osôb. Vykonávajte
vhodné preventívne opatrenia, vrátane
dekontaminácie pred demontážou,
zaistenia filtrovaného odsávania
na mieste, kde je zariadenie
demontované, čistenia priestoru údržby
a používania vhodnej osobnej ochrany.
• Výrobca alebo poverená osoba
musí minimálne raz ročne vykonať
technickú kontrolu skladajúcu sa
napríklad z kontroly filtra, či nie je
poškodený, z kontroly utesnenia
zariadenia a z kontroly riadnej funkcie
ovládacieho mechanizmu.
• Pri vykonávaní úkonov údržby
alebo opráv sa musia zlikvidovať
všetky kontaminované položky,
ktoré sa nemôžu dostatočne vyčistiť.
Takéto položky sa musia vyhodiť do
nepriepustných vriec, ktoré spĺňajú
požiadavky platných predpisov pre
likvidáciu takýchto odpadových
materiálov.
• Ak sa vzduch vychádzajúci
z vysávača vracia späť do miestnosti,
pre vysávače je nevyhnutné, aby
bola v miestnosti ich použitia zaistená
zodpovedajúca výmena vzduchu
rýchlosťou L.
(POZNÁMKA: V prípade potreby
postupujte podľa platných predpisov.)
9
9
Filter (obr. 1, 7, 8)
STAROSTLIVOSŤ O FILTER
Filter dodávaný s týmto vysávačom je filter s dlhou
životnosťou. Filter MUSÍ BYŤ správne nainštalovaný
a MUSÍ BYŤ v dobrom stave, aby bola zaistená
jeho účinnosť pri minimalizácii recirkulácie prachu.
VAROVANIE: Pri manipulácii s filtrom
by sa mali používať zodpovedajúce
prvky osobnej ochrany, ako sú maska
proti prachu a rukavice.
Vybratie filtra
1. Nastavte hlavný vypínač(c) do polohy
VYPNUTÉ (O) a odpojte prívodný kábel od
sieťovej zásuvky.
2. Uvoľnite západky zásobníka (e) a odoberte
hlavu vysávača (d) zo zásobníka. Položte
hlavu vysávača obrátene na rovný povrch.
3. Uchopte filter za koniec plastového krytu
a otáčajte s filtrom (i) proti smeru pohybu
hodinových ručičiek, ako na uvedenom
obrázku. Opatrne odoberte filter z hlavy
vysávača a zaistite, aby z filtra nepadali do
montážneho otvoru nečistoty.
POZNÁMKA: Dávajte pozor, aby nedošlo
k poškodeniu filtrovacieho materiálu.
4. Ak sa musí vyčistiť aj spodná strana hlavy
vysávača (d), použite handričku navlhčenú
v mydlovom roztoku a potom nechajte hlavu
vysávača preschnúť. Zlikvidujte túto handričku
v príslušnom kontajneri.
5. Skontrolujte, či nie je filter opotrebovaný,
roztrhnutý alebo inak poškodený. Membrány
filtra DEWALT majú teflonovú vrstvu. Typom
poškodenia alebo opotrebovania môže
byť odlupovanie tejto teflonovej vrstvy
z membrány, pozrite obr. 8.
POZNÁMKA: Ak máte akékoľvek pochybnosti
týkajúce sa stavu filtra, filter sa MUSÍ vymeniť.
NEPOKRAČUJTE v používaní filtra, ak je
poškodený.
VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte pri
čistení filtra stlačený vzduch alebo
kefu, pretože by došlo k poškodeniu
membrány filtra, čo by umožnilo
prechod prachu cez filter. Ak je to
nutné, opatrne poklepte filtrom o tvrdý
povrch alebo opláchnite filter vlažnou
vodou a nechajte ho uschnúť. Ak zistíte
vizuálne poškodenie membrány filtra,
vymeňte filter. Bežná prevádzková
životnosť filtra zodpovedá šiestim až
dvanástim mesiacom v závislosti od
použitia a údržby filtra.
10
Vloženie filtra
1. Uistite sa, či je tesnenie filtra (t) na svojom
mieste a či je riadne zaistené.
2. Zarovnajte závity filtra (u) so závitmi hlavy
vysávača a zľahka otáčajte filtrom v smere
pohybu hodinových ručičiek, kým nebude
utiahnutý.
POZNÁMKA: Dávajte pozor, aby nedošlo
k poškodeniu filtrovacieho materiálu.
3. Nasaďte hlavu vysávača (d) na zásobník
a zaistite ju uzatvorením západiek (e).
Mazanie
Vaše zariadenie nevyžaduje žiadne ďalšie
mazanie.
Čistenie
VAROVANIE: Na čistenie nekovových
súčastí tohto zariadenia nikdy
nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné
agresívne látky. Tieto chemikálie môžu
oslabiť materiály použité v týchto
častiach. Nikdy nedovoľte, aby sa do
tohto zariadenia dostala akákoľvek
kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu
časť zariadenia do kvapaliny.
1. Vysajte vonkajší povrch tohto vysávača. Ak
je to nutné, pri ďalšom čistení používajte iba
handričku navlhčenú v mydlovom roztoku.
2. Po použití zlikvidujte túto handričku
v príslušnom kontajneri.
Uloženie (obr. 1)
1. Vyprázdnite zásobník, pozrite časť
Vyprázdnenie zásobníka v kapitole Obsluha.
2. Vyčistite vysávač zvonku aj zvnútra. Pozrite
časť Čistenie.
3. Vyčistite alebo vymeňte filter, pozrite časť
Filter.
4. Spôsobom znázorneným na obrázku uložte
nasávaciu hadicu a prívodný kábel (b).
Uložte toto zariadenie v suchej miestnosti
a zabezpečte ho pred neoprávneným
použitím.
Doplnkové príslušenstvo
UPOZORNENIE: Pri žiadnom
zásobníku s objemom 14 litrov
neprekračujte hmotnosť 9 kg, na jeden
vysávač sa môžu použiť maximálne 2
zásobníky. Pri zásobníku s objemom
28 litrov neprekračujte hmotnosť 18
kg, na jeden vysávač sa môže použiť
maximálne 1 zásobník. Prekročenie
odporúčanej výšky a hmotnosti by
mohlo viesť k nestabilite vysávača, čo
by mohlo viesť k spôsobeniu zranenia
alebo k poškodeniu zariadenia.
VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je
príslušenstvo ponúkané spoločnosťou
DEWALT, nebolo s týmto výrobkom
testované. Preto by mohlo byť použitie
takéhoto príslušenstva s týmto náradím
veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť
riziko zranenia, používajte s týmto
náradím iba príslušenstvo odporúčané
spoločnosťou DEWALT.
PRÍSLUŠENSTVO
DWV9340-XJ Filter
DWV9315-XJ Hadica odolná proti
rozdrveniu
DWV9401-XJ Papierové vrecúško
DWV9402-XJ Flaušové vrecúško
DWV9500-XJ Držiak Vac Rack
SYSTÉM DEWALT AirLock
DWV9000
Spojka s otočnou poistkou
DWV9110
Kužeľový gumový adaptér
29 – 35 mm
DWV9120
Stupňovitý gumový
adaptér 35 – 38 mm
DWV9130
Adaptér s vonkajším
priemerom 35 mm
DWV9150
Šikmý adaptér
s vonkajším priemerom
35 mm
INŠTALÁCIA DRŽIAKA VAC RACK DWV9500
(OBR. 9)
POZNÁMKA: Model DWV900LT sa dodáva s už
nainštalovaným držiakom DWV9500 Vac Rack.
1. Pomocou hviezdicového nástavca T-25
demontujte 4 skrutky rukoväti na prenášanie
a odoberte túto rukoväť.
2. Inštalujte držiak pomocou montážnych
skrutiek rukoväti na prenášanie. Zasuňte ich
do pôvodných otvorov a utiahnite ich.
3. Použite 2 dodané skrutky (v) a umiestnite
ich do zadných otvorov držiaka Vac Rack.
Zatlačte každú skrutku dole a otáčajte s ňou
tak, aby došlo k ich prieniku do materiálu
a k ich vniknutiu do spodných skrytých
výstupkov. Utiahnite.
POZNÁMKA: Neodoberajte hlavu
vysávača zo zásobníka, ak je vysávač
spojený s kuframi TSTAK. V takom
prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu
filtra vysávača.
UPEVNENIE PRÍVODNÉHO KÁBLA K HADICI
(OBR. 1)
Prívodný kábel (b) môže byť pripevnený
k nasávacej hadici (g) pomocou príchytky hadice
D279058CL (dostať u autorizovaného predajcu
DEWALT).
Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného
príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.
Poruchy a postupy na ich odstránenie
PROBLÉM RIEŠENIE
Motor nie
je v chode
Výkon
nasávania
sa znižuje
Skontrolujte prívodný kábel, zástrčky
a zásuvky.
Uistite sa, či je hlavný vypínač
v polohe ZAPNUTÉ ( ).
Odstráňte predmety zablokované
v nasávacej hubici, nasávacej
trubici, nasávacej hadici alebo vo
filtri.
Vymeňte papierové alebo flaušové
vrecúško.
Skontrolujte správne usadenie filtra.
Vyčistite alebo vymeňte filter.
Vyprázdnite zásobník, pozrite časť
Vyprázdnenie zásobníka v kapitole
Obsluha.
11
PROBLÉM RIEŠENIE
Vysávač sa Bola aktivovaná ochrana proti
zastaví
prehriatiu:
1. Vypnite vysávač a odpojte tento
vysávač od napájacieho zdroja.
2. Ak je to nutné, vyprázdnite
zásobník.
3. Nechajte celé zariadenie
vychladnúť.
4. Pripojte zástrčku prívodného
kábla k zodpovedajúce zásuvke
a nastavte hlavný vypínač do
polohy ZAPNUTÉ ( ), aby ste
vykonali test vysávača. Ak nie je
možné vysávač znovu zapnúť,
kontaktujte predajcu alebo
vyhľadajte najbližší autorizovaný
servis DEWALT uvedený
v katalógu DEWALT alebo
kontaktujte predajcu kancelárie
spoločnosti DEWALT, ktorá je
uvedená v tomto návode.
Počas
Skontrolujte správne usadenie filtra.
vysávania Uistite sa, či nie je filter poškodený
vychádza a ak je to nutné, vymeňte ho.
z vysávača Uistite sa, či je na svojom mieste
prach
tesnenie filtra a či je filter riadne
zaistený.
Elektrické Uistite sa, či je hlavný vypínač
náradie nie v polohe ZAPNUTÉ ( ).
je možné
zapnúť.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok sa
nesmie likvidovať v bežnom domovom
odpade.
zst00249646 - 20-10-2014
12
Jedného dňa zistíte, že výrobok DEWALT musíte
vymeniť alebo ho nebudete ďalej používať.
V tomto prípade myslite na ochranu životného
prostredia a nevyhadzujte ho do domového
odpadu. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých
výrobkov a obalových materiálov.
Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné
prostredie pred znečistením a znižuje
spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne
zberne odpadov alebo recyklačné stanice
poskytnú informácie o správnej likvidácii elektro
odpadov z domácnosti.
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete využiť výhody
tejto služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok
ktorémukoľvek zástupcovi autorizovaného servisu,
ktorý zariadenie odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu
DEWALT nájdete na príslušnej adrese uvedenej
v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
DEWALT a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
13
14
ZÁRUKA
SpoloþnosĢ DEWALT je presvedþená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku
pre profesionálnych používateĐov tohto náradia.
Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka
a nijako neovplyvní jeho zákonné záruþné práva.
Táto záruka platí vo všetkých þlenských štátoch
EÚ a Európskej zóny voĐného obchodu EFTA.
• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •
Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DEWALT
celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe
vrátiĢ. Náradie musí byĢ v kompletnom stave ako
pri kúpe a musí byĢ dodané na miesto, kde bolo
kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze.
Náradie musí byĢ v uspokojivom stave a musí byĢ
predložený doklad o jeho kúpe.
• JEDNOROþNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Ak sa musí poþas 12 mesiacov po kúpe vykonaĢ
údržba alebo servis Vášho náradia DEWALT,
máte nárok na jedno bezplatné vykonanie
tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná
v autorizovanom servise DEWALT. K náradiu
musí byĢ predložený doklad o jeho kúpe. Táto
oprava zahĚĖa aj prácu. Tento bezplatný servis
sa nevzĢahuje na príslušenstvo a náhradné diely,
ak nie sú tiež kryté zárukou.
• JEDNOROþNÁ PLNÁ ZÁRUKA •
Ak dôjde poþas 12 mesiacov od kúpy výrobku
DEWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu
poruchy materiálu alebo zlého dielenského
spracovania, spoloþnosĢ DEWALT zaruþuje
bezplatnú výmenu všetkých poškodených þastí –
alebo podĐa nášho uváženia – bezplatnú výmenu
celého náradia, za predpokladu, že:
• Porucha nevznikla v dôsledku neodborného
zaobchádzania.
• Výrobok bol vystavený bežnému použitiu
a opotrebovaniu.
• Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
• Bol predložený doklad o kúpe;
• Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými
komponentmi.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu,
u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhĐadajte
autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam
autorizovaných servisov DEWALT a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising