DWV900L | DeWalt DWV900L VACUUM EXTRACTOR instruction manual

588779 - 13 CZ
Přeloženo z původního návodu
DWV900L
Obr. 1
b
g
a
k
d
l
e
e
j
c
f
i
h
o
m
n
d
Obr. 3
Obr. 2
t
j
Obr. 4
A
2
Obr. 5
c
q
p
Obr. 6
s
Obr. 7
Obr. 8
t
u
Obr. 9
v
3
ČESKY
VÝKONNÝ VYSAVAČ NA STAVENIŠTĚ PRO
NÁROČNÉ POUŽITÍ DWV900L
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si výrobek společnosti DeWALT. Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily
ze společnosti DeWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního elektrického
nářadí.
Technické údaje
Napájecí napětí
Typ
Jmenovitý výkon
Maximální výkon
Příkon, normální provoz (EN 60335-2-69)
Frekvence
Třída ochrany
Objem zásobníku
Množství kapaliny v zásobníku
Průtok vzduchu (maximální u ventilátoru)
Podtlak (maximální u ventilátoru)
Průtok vzduchu (dle normy EN 60335-2-69)
Podtlak (dle normy EN 60335-2-69)
Plocha filtru
Údaje pro připojení elektrického nářadí
Délka hadice
Průměr hubice
Hmotnost
l
l
l/s
kPa
l/s
kPa
m²
W
m
mm
kg
DWV900L-QS/CZ
230
1
1 400
3 600/3 000
1 200
50
IPX4
30
17,5
68
21
29,5
11,4
0,3
2 200/1 600
2,4
32
9,5
Hodnoty stanovené normou EN 60335-2-69:
LPA (akustický tlak)
KPA (odchylka akustického tlaku)
LWA (akustický výkon)
KWA (odchylka akustického výkonu)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
79
3
93
3
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, povede k způsobení vážného
nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, může vést k vážnému nebo
smrtelnému zranění.
4
V
W
W
W
Hz
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému nebo
středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením zranění,
který, není-li mu zabráněno, může vést
k poškození zařízení.
Upozorňuje na riziko úrazu způsobeného
elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
Prohlášení o shodě - EC
VAROVÁNÍ: Omezte riziko úrazu
elektrickým proudem. Nevystavujte toto
zařízení dešti. Ukládejte toto zařízení
uvnitř budov.
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
•
DWV900L
VÝKONNÝ VYSAVAČ NA STAVENIŠTĚ PRO
NÁROČNÉ POUŽITÍ DWV900L
Společnost DEWALT tímto prohlašuje, že tyto
výrobky popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem:
2006/42/EC, EN 60335-2-69.
•
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnic
2014/30/EC a 2011/65/EU. Další informace
vám poskytne zástupce společnosti DEWALT na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na zadní straně tohoto návodu.
•
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti DEWALT.
•
•
•
Horst Grossmann
Viceprezident vývojového oddělení
DEWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
29. 8. 2014
•
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika
zranění si přečtěte tento návod k obsluze.
Důležité bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní pokyny a bezpečnostní
výstrahy. Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu elektrickým
proudem, požáru a vážnému zranění.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
•
•
•
PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ SI
PŘEČTĚTE TYTO POKYNY A ŘÁDNĚ JE
DODRŽUJTE.
VAROVÁNÍ: Uživatelé těchto zařízení
musí být odpovídajícím způsobem
proškoleni v jejich obsluze a použití.
•
Před použitím musí být obsluze poskytnuty
informace, pokyny a školení týkající se
použití stroje a látek, pro které má být
používán, včetně bezpečného způsobu
odstranění a likvidace nahromaděného
materiálu.
Pracovníci obsluhy musí dodržovat všechny
bezpečnostní předpisy vztahující se na
materiály, s jakými bude manipulováno.
Nenechávejte toto zařízení bez dozoru, je-li
připojeno k elektrické síti. Před prováděním
údržby a oprav nebo není-li toto zařízení
používáno, vždy odpojte zástrčku
napájecího kabelu od síťové zásuvky.
Nedovolte, aby bylo toto zařízení používáno
jako hračka. Je-li zařízení používáno dětmi
nebo v jejich blízkosti, buďte velmi opatrní.
Používejte toto zařízení POUZE podle
pokynů uvedených v tomto návodu.
Používejte pouze doporučené příslušenství
DEWALT.
Nepoužívejte toto zařízení s poškozeným
napájecím kabelem nebo s poškozenou
zástrčkou. Nepracuje-li toto zařízení
správně nebo došlo-li k jeho pádu,
poškození, bylo-li ponecháno venku nebo
spadlo-li do vody, svěřte jeho kontrolu
autorizovanému servisu.
Netahejte toto zařízení a nepřenášejte toto
nářadí za napájecí kabel, nepoužívejte
kabel jako rukojeť, nezavírejte dveře
kabelem a dbejte na to, aby kabel
nepřecházel před ostré hrany nebo rohy.
Nepřejíždějte s tímto zařízením přes
napájecí kabel. Udržujte tento kabel
v bezpečné vzdálenosti od horkých
povrchů.
Neodpojujte zástrčku kabelu od zásuvky
taháním za tento kabel. Chcete-li napájecí
kabel odpojit od zásuvky, vždy jej uchopte
za zástrčku, ne za kabel.
Nemanipulujte se zástrčkou nebo s tímto
zařízením, máte-li mokré ruce.
Nevkládejte do otvorů tohoto zařízení žádné
předměty. Nepoužívejte toto zařízení, je-li
zablokován jakýkoli jeho otvor - udržujte
je v čistotě bez nánosů prachu, žmolků,
vlasů a čehokoli, co může omezovat průtok
vzduchu.
Udržujte vlasy, volný oděv, prsty a všechny
části těla v bezpečné vzdálenosti od otvorů
a pohyblivých částí.
5
•
•
•
•
•
Před odpojením zařízení od napájecího
zdroje vypněte všechny ovládací prvky.
Buďte velmi opatrní zejména při práci na
schodech.
Nepoužívejte toto zařízení pro vysávání
hořlavých nebo zápalných kapalin, jako
jsou benzín, a nepoužívejte toto zařízení
na místech, kde by se tyto látky mohly
vyskytovat.
Při práci v suchém prostředí nebo je-li
příliš nízká relativní vlhkost vzduchu, může
docházet k působení statické elektřiny.
V tomto případě se jedná pouze o dočasný
jev, který nemá žádný vliv na provoz
vysavače.
Po každém použití proveďte vyprázdnění
zásobníku, abyste zabránili samovznícení.
VAROVÁNÍ: Toto zařízení
obsahuje zdravotně závadný
prach. Vyprazdňování
a údržba, včetně vyjmutí
sáčku na prach, může být
prováděna pouze řádně
proškolenou obsluhou,
která bude používat vhodné
ochranné prostředky.
Neprovádějte zapínání
vysavače, dokud nebude
správně nainstalován celý
filtrovací systém.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
Doplňkové bezpečnostní předpisy
•
•
•
•
•
•
•
•
Nevysávejte žádné látky, které jsou žhavé
nebo které kouří, jako jsou nedopalky
cigaret, sirky nebo horký popel.
Neprovádějte vysávání hořlavých
a výbušných materiálů, jako jsou uhlí, obilí
nebo jiné jemně dělené hořlavé materiály.
Nepoužívejte vysavač pro vysávání
nebezpečných, toxických nebo
karcinogenních materiálů, jako jsou látky
obsahující azbest nebo pesticidy.
Nikdy nevysávejte explozivní kapaliny
(například benzín, motorovou naftu, topný
olej, ředidla barev atd.), kyseliny nebo
rozpouštědla.
Nepoužívejte vysavač bez řádně
nasazených filtrů, mimo případy, které jsou
popsány v části Mokré vysávání.
Některé dřevěné materiály obsahují
konzervační látky, které mohou být
toxické. Při práci s těmito materiály buďte
velmi opatrní, abyste zabránili jejich
vdechování nebo kontaktu pokožky s těmito
látkami. Vyžadujte a dodržujte všechny
bezpečnostní pokyny, které vám poskytne
váš dodavatel materiálů.
Nepoužívejte tento vysavač jako stupátko
a žebřík.
Nepokládejte na vysavač těžké předměty.
Značky na vysavači
Na zařízení se nachází následující piktogramy:
Před použitím si přečtěte návod
k obsluze.
6
Vysavače třídy L jsou vhodné pro vysávání
suchého, nehořlavého prachu s limitní hodnotou
částic prachu > 1 mg/m³.
UMÍSTĚNÍ DATOVÉHO KÓDU
Datový kód, který obsahuje také rok výroby, je
vytištěn na krytu nářadí.
Příklad:
2014 XX XX
Rok výroby
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 vysavač
1 hadici
1 spojku DWV9130
1 filtr
1 návod k obsluze
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození vysavače, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před použitím věnujte dostatek času
pečlivému prostudování a pochopení tohoto
návodu.
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte
žádné úpravy tohoto zařízení ani
jeho součástí. Mohlo by dojít k jeho
poškození nebo k zranění.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
Horní rukojeť/držák kabelu
Napájecí kabel
Spínač zapnuto/vypnuto
Hlava vysavače
Západka zásobníku
Zásobník
Sací hadice
Kolečka
Filtr
Vstup pro hadici se závitem
Pásek pro upevnění hadice
Zásuvka pro elektrické nářadí
Sáček
Spojka DWV9130
Spojka AirLock
URČENÉ POUŽITÍ
Tyto vysavače jsou používány pro vysávání
jemného prachu, jaký pochází například ze
sádrokartonových desek nebo z různých povrchů.
Toto zařízení může být použito jako průmyslový
vysavač a odstraňovač prachu pro mobilní práce,
při kterých jsou vysávány všechny typy suchých
a nehořlavých prachů, až do prachu třídy L
s limitními hodnotami většími než hodnota 1 mg/
m³.
NEPOUŽÍVEJTE toto zařízení ve vlhkém prostředí
nebo na místech s výskytem hořlavých kapalin
nebo plynů.
Tyto výkonné vysavače jsou určeny pro
profesionální použití. ZABRAŇTE dětem, aby se
dostaly s tímto zařízením do kontaktu. Používají-li
toto zařízení nezkušené osoby, musí být zajištěn
odborný dozor.
NEPOUŽÍVEJTE tento vysavač pro vysávání
hořlavého prachu.
NEPOUŽÍVEJTE tento vysavač ve výbušném
prostředí.
POZNÁMKA: Toto zařízení je vhodné pro
komerční použití, například v hotelích, školách,
nemocnicích, továrnách, obchodech, úřadech,
půjčovnách a na staveništích.
• Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
těmto osobám nebyl stanoven dohled, nebo
pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající
se použití výrobku osobou odpovědnou za
jejich bezpečnost. Děti by neměly být nikdy
ponechány s tímto výrobkem bez dozoru.
Elektrická bezpečnost
Elektromotor je určen pouze pro jedno napájecí
napětí. Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě
odpovídá napětí na výkonovém štítku.
Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí
být nahrazen v autorizovaném servisu DEWALT
speciálně připraveným kabelem, který lze získat
v autorizovaném servisu DEWALT.
Výměna síťové zástrčky
(pouze pro Velkou Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
• Zajistěte bezpečné odstranění staré zástrčky.
• Připojte hnědý vodič k svorce pod napětím na
nové zástrčce.
• Modrý vodič připojte k nulové svorce.
VAROVÁNÍ: Na zemnící svorku
nebude připojen žádný vodič.
Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalitními
zástrčkami. Doporučená pojistka: 13 A.
Použití prodlužovacího kabelu
Je-li použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte
pouze schválený typ kabelu se 3 vodiči, který je
vhodný pro příkon tohoto zařízení (viz Technické
údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm2.
Maximální délka je 30 m.
V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
SESTAVENÍ A SEŘÍZENÍ
(OBR. 1 - 3)
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte toto zařízení
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Náhodné spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Filtr (i) musí být při
vysávání vždy na svém místě, mimo
případy popsané v části Mokré
vysávání v kapitole Obsluha. Při
vysávání jemného prachu můžete
také používat papírové nebo
flaušové sáčky, aby bylo usnadněno
vyprázdnění zásobníku.
7
1. Musíte-li použít papírový nebo flaušový
sáček (m), proveďte jeho vložení podle
postupu, který je znázorněn na obr. 2.
POZNÁMKA: Dávejte pozor, aby nedošlo
k roztržení sáčku. Nasaďte sáček pečlivě na
vstup vysavače (j) tak, aby byl řádně utěsněn
a aby byl zajištěn maximální výkon sání.
2. Nasaďte hlavu vysavače (d) na zásobník
a zajistěte ji uzavřením západek (e).
3. Zasuňte konec hadice (g) do vstupu pro hadici
se závitem (j) a našroubujte a utáhněte konec
hadice do zásobníku.
POUŽITÍ
Pokyny pro použití (obr. 1, 4)
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní pokyny a platné
předpisy.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte toto zařízení
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Náhodné spuštění může způsobit úraz.
1. Připojte napájecí kabel k odpovídající
zásuvce.
2. Nastavte spínač zapnuto/vypnuto (c) do polohy
ZAPNUTO ( ).
3. Při připojování elektrického nářadí
dodržujte pokyny uvedené v části Připojení
elektrického nářadí.
PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ (OBR. 1,
4, 5)
VAROVÁNÍ: Používejte zásuvku (l)
pouze pro účely popsané v těchto
pokynech.
1. Připojte napájecí kabel vysavače
k odpovídající zásuvce.
2. Připojte napájecí kabel elektrického nářadí
k zásuvce (l).
POZNÁMKA: Viz část Údaje připojeného
elektrického nářadí v kapitole Technické
údaje, kde naleznete potřebné informace
týkající se elektrického nářadí, které bude
připojeno k zásuvce (l).
3. Nastavte spínač zapnuto/vypnuto (c) do
polohy ZAPNUTO ( ).
8
4. Váš vysavač DEWALT je vybaven
propojovacím systémem DEWALT AirLock.
Systém AirLock umožňuje rychlé a bezpečné
propojení mezi sací hadicí (g) a elektrickým
nářadím. Spojka AirLock (o) se spojuje přímo
s kompatibilním elektrickým nářadím DEWALT
nebo pomocí adaptéru AirLock (k dostání
u autorizovaného prodejce DEWALT). Viz
část Příslušenství, kde naleznete další
podrobnosti týkající se dostupných adaptérů.
POZNÁMKA: Používáte-li adaptér, před
prováděním níže uvedených kroků se ujistěte,
zda je pevně připojen k zásuvce.
a. Ujistěte se, zda je objímka spojky AirLock
v odjištěné poloze. Pro polohy odjištěno
a zajištěno srovnejte zářezy (q) na objímce
a na spojce AirLock.
b. Zasuňte spojku AirLock do spojovacího
bodu adaptéru.
c. Otočte objímku do zajištěné polohy.
POZNÁMKA: Kuličková ložiska uvnitř
objímky zaskočí do drážky a spojení tak
bude zajištěno. Elektrické nářadí je nyní
bezpečně připojeno k vysavači.
VYJMUTÍ/VÝMĚNA POUŽITÉHO SÁČKU NA
PRACH (OBR. 1)
VAROVÁNÍ: Při manipulaci s použitými
sáčky na prach by měly být používány
odpovídající prvky osobní ochrany,
jako jsou maska proti prachu
a rukavice.
1. Vypněte vysavač a odpojte napájecí kabel od
síťové zásuvky.
2. Uvolněte západky zásobníku (e) a sejměte
hlavu vysavače (d).
3. Stáhněte sáček opatrně ze vstupu (j).
4. Při vyjímání sáčku z vysavače uzavřete
a řádně utěsněte otvor sáčku.
5. Vyhoďte tento sáček do příslušného
kontejneru podle platných předpisů.
MOKRÉ VYSÁVÁNÍ (OBR. 1, 6)
VAROVÁNÍ: Používáte-li tento vysavač
pro mokré vysávání, NEPŘIPOJUJTE
k zásuvce (l) žádné elektrické nářadí.
VAROVÁNÍ: Budete-li tento vysavač
používat pro mokré vysávání, připojte
jej k zásuvce, která bude chráněna
proudovým chráničem (RCD).
VAROVÁNÍ: Uniká-li z vysavače pěna
nebo jakákoli kapalina, okamžitě
vysavač vypněte.
UPOZORNĚNÍ: Provádějte pravidelné
čištění a zkoušky omezovacího
zařízení pro množství vody, abyste se
ujistili, zda není poškozeno. Viz obr. 6.
POZNÁMKA: NEODSTRAŇUJTE
kuličkový plovák (s), protože by došlo
k poškození vysavače. Kuličkový
plovák zabraňuje vniknutí vody do
prostoru motoru.
Před použitím vysavače pro mokré vysávání:
•
Ujistěte se, zda je zásobník prázdný a zda
není naplněn prachem.
•
Odstraňte filtr (i).
•
Připojte kabel vysavače k síťové zásuvce
s proudovým chráničem (RCD).
VAROVÁNÍ: Nepoužívejte toto zařízení
s tímto nastavením pro vysávání
prachu třídy L.
VYPRÁZDNĚNÍ ZÁSOBNÍKU (OBR. 1, 6)
Jakmile bude zásobník naplněn, kuličkový plovák
(s) zablokuje přistup vzduchu k motoru a zvuk
motoru se změní. Jakmile začne mít motor vysoký
pronikavý zvuk a dojde-li k přerušení průtoku
vzduchu/vody, vyprázdněte zásobník.
1. Vypněte vysavač a odpojte napájecí kabel od
síťové zásuvky.
2. Uvolněte západky zásobníku (e) a sejměte
hlavu vysavače (d).
3. Vyprázdněte obsah zásobníku (f) do
vhodného kontejneru nebo zásobník vylijte.
OBNOVENÍ FUNKCE SUCHÉHO VYSÁVÁNÍ
(OBR. 1)
1. Vyprázdněte zásobník, viz pokyny v části
Vyprázdnění zásobníku.
2. Postavte zásobník dnem nahoru, dokud
nebude zcela suchý. NEPOUŽÍVEJTE mokrý
zásobník pro suché vysávání.
3. Položte hlavu vysavače (d) na rovný povrch
a nechejte ji oschnout.
4. Jakmile bude hlava vysavače suchá, nasaďte
zpět filtr. Viz část Filtr v kapitole Údržba.
5. Jakmile bude zásobník suchý, nasaďte
hlavu vysavače (d) na zásobník a zajistěte ji
uzavřením západek (e).
Vypnutí a přeprava (obr. 1)
1. Nastavte spínač zapnuto/vypnuto (c) do
polohy VYPNUTO.
2. Odpojte napájecí kabel vysavače.
3. Umotejte napájecí kabel (b) kolem horní
rukojeti/držáku kabelu (a), jako na uvedeném
obrázku.
4. Při přepravě ve vozidle proveďte řádné
zajištění vysavače.
ÚDRŽBA
Vaše zařízení DEWALT bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními
nároky na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová
funkce zařízení závisí na jeho řádné údržbě
a pravidelném čištění.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení
rizika zranění vypněte toto zařízení
a odpojte napájecí kabel od sítě
před nasazením nebo sejmutím
příslušenství, před jakýmkoli
seřízením, před výměnou nástavců
nebo před prováděním oprav.
Náhodné spuštění může způsobit úraz.
VAROVÁNÍ: Při údržbě prováděné
uživatelem musí být zařízení
demontováno, čištěno a opravováno,
je-li to prakticky proveditelné, aniž
by došlo k ohrožení pracovníků
údržby a ostatních osob. Provádějte
vhodná preventivní opatření, včetně
dekontaminace před demontáží,
zajištění filtrovaného odsávání na
místě, kde je zařízení demontováno,
čištění prostoru údržby a používání
vhodné osobní ochrany.
• Výrobce nebo pověřená osoba musí
minimálně jednou ročně provést
technickou kontrolu skládající se
například z kontroly filtru, zda nejsou
poškozeny, z kontroly utěsnění
zařízení a z kontroly řádné funkce
ovládacího mechanismu.
• Při provádění úkonů údržby nebo
oprav musí být zlikvidovány všechny
kontaminované položky, které
nemohou být dostatečně vyčištěny.
Takové položky musí být vyhozeny
do nepropustných pytlů, které splňují
požadavky platných předpisů pro
likvidaci takových odpadových
materiálů.
• Pokud se vzduch vycházející
z vysavače vrací zpět do místnosti,
pro vysavače je nezbytné, aby byla
v místnosti jejich použití zajištěna
odpovídající výměna vzduchu
rychlostí L.
(POZNÁMKA: V případě potřeby
postupujte podle platných předpisů.)
9
9
Filtr (obr. 1, 7, 8)
PÉČE O FILTR
Filtr dodávaný s tímto vysavačem je filtr s dlouhou
životností. Filtr MUSÍ BÝT správně nainstalován
a MUSÍ BÝT v dobrém stavu, aby byla zajištěna
jeho účinnost při minimalizaci recirkulace prachu.
VAROVÁNÍ: Při manipulaci s filtrem by
měly být používány odpovídající prvky
osobní ochrany, jako jsou maska proti
prachu a rukavice.
Vyjmutí filtru
1. Nastavte spínač zapnuto/vypnuto (c) do
polohy VYPNUTO (O) a odpojte napájecí
kabel od síťové zásuvky.
2. Uvolněte západky zásobníku (e) a sejměte
hlavu vysavače (d) ze zásobníku. Položte
hlavu vysavače obráceně na rovný povrch.
3. Uchopte filtr za konec plastového krytu
a otáčejte s filtrem (i) proti směru pohybu
hodinových ručiček, jako na uvedeném
obrázku. Opatrně sejměte filtr z hlavy
vysavače a zajistěte, aby z filtru nepadaly do
montážního otvoru nečistoty.
POZNÁMKA: Dávejte pozor, aby nedošlo
k poškození filtrovacího materiálu.
4. Musí-li být vyčištěna také spodní strana
hlavy vysavače (d), použijte hadřík navlhčený
v mýdlovém roztoku a potom nechejte hlavu
vysavače oschnout. Zlikvidujte tento hadřík
v příslušném kontejneru.
5. Zkontrolujte, zda není filtr opotřebován,
roztržen nebo jinak poškozen. Membrány
filtru DEWALT mají teflonovou vrstvu. Typem
poškození nebo opotřebování může být
odlupování této teflonové vrstvy z membrány,
viz obr. 8.
POZNÁMKA: Máte-li jakékoli pochybnosti
týkající se stavu filtru, filtr MUSÍ BÝT
vyměněn. NEPOKRAČUJTE v používání filtru,
je-li poškozen.
VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte při
čištění filtru stlačený vzduch nebo
kartáč, protože by došlo k poškození
membrány filtru, což by umožnilo
průchod prachu přes filtr. Je-li to nutné,
opatrně poklepejte filtrem o tvrdý
povrch nebo opláchněte filtr vlažnou
vodou a nechejte jej oschnout. Zjistíteli vizuálně poškození membrány
filtru, proveďte výměnu filtru. Běžná
provozní životnost filtru odpovídá šesti
až dvanácti měsícům v závislosti na
použití a údržbě filtru.
10
Vložení filtru
1. Ujistěte se, zda je těsnění filtru (t) na svém
místě a zda je řádně zajištěno.
2. Srovnejte závity filtru (u) se závity hlavy
vysavače a zlehka otáčejte filtrem ve směru
pohybu hodinových ručiček, dokud nebude
utažen.
POZNÁMKA: Dávejte pozor, aby nedošlo
k poškození filtrovacího materiálu.
3. Nasaďte hlavu vysavače (d) na zásobník
a zajistěte ji uzavřením západek (e).
Mazání
Vaše zařízení nevyžaduje žádné další mazání.
Čištění
VAROVÁNÍ: K čištění nekovových
součástí tohoto zařízení nikdy
nepoužívejte rozpouštědla nebo jiné
agresivní látky. Tyto chemikálie mohou
narušit materiály použité v těchto
částech. Nikdy nedovolte, aby se
do tohoto zařízení dostala jakákoli
kapalina. Nikdy neponořujte žádnou
část zařízení do kapaliny.
1. Vysajte vnější povrch tohoto vysavače. Je-li
to nutné, při dalším čištění používejte pouze
hadřík navlhčený v mýdlovém roztoku.
2. Po použití zlikvidujte tento hadřík v příslušném
kontejneru.
Uložení (obr. 1)
1. Vyprázdněte zásobník, viz část Vyprázdnění
zásobníku v kapitole Obsluha.
2. Vyčistěte vysavač zvenku i zevnitř. Viz část
Čištění.
3. Vyčistěte nebo vyměňte filtr, viz část Filtr.
4. Způsobem znázorněným na obrázku uložte
sací hadici a napájecí kabel (b). Uložte toto
zařízení v suché místnosti a zabezpečte jej
před neoprávněným použitím.
Doplňkové příslušenství
VAROVÁNÍ: Jiné příslušenství, než
je příslušenství nabízené společností
DEWALT, nebylo s tímto výrobkem
testováno. Proto by mohlo být
použití takového příslušenství s tímto
nářadím velmi nebezpečné. Chceteli snížit riziko zranění, používejte
s tímto nářadím pouze příslušenství
doporučené společností DEWALT.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
DWV9340-XJ Filtr
DWV9315-XJ Hadice odolná
proti rozdrcení
DWV9401-XJ Papírový sáček
DWV9402-XJ Flaušový sáček
DWV9500-XJ Držák Vac Rack
SYSTÉM DEWALT AirLock
DWV9000
Spojka s otočnou
pojistkou
DWV9110
Kuželový pryžový
adaptér 29 35 mm
DWV9120
Stupňovitý pryžový
adaptér 35 38 mm
DWV9130
Adaptér s vnějším
průměrem 35 mm
DWV9150
Šikmý adaptér
s vnějším
průměrem 35 mm
INSTALACE DRŽÁKU VAC RACK DWV9500
(OBR. 9)
POZNÁMKA: Model DWV900LT je dodáván s již
nainstalovaným držákem DWV9500 Vac Rack.
1. Pomocí hvězdicového nástavce T-25
demontujte 4 šrouby rukojeti pro přenášení
a sejměte tuto rukojeť.
POZNÁMKA: Nesnímejte hlavu
vysavače ze zásobníku, je-li vysavač
spojen s kufry TSTAK. V takovém
případě by mohlo dojít k poškození
filtru vysavače.
UPEVNĚNÍ NAPÁJECÍHO KABELU K HADICI
(OBR. 1)
Napájecí kabel (b) může být připevněn k sací
hadici (g) pomocí příchytky hadice D279058CL
(k dostání u autorizovaného prodejce DEWALT).
Další informace týkající se vhodného příslušenství
získáte u autorizovaného prodejce.
Závady a postupy pro jejich
odstranění
PROBLÉM ŘEŠENÍ
Motor není Zkontrolujte napájecí kabel, zástrčky
v chodu
a zásuvky.
Ujistěte se, zda je spínač zapnuto/
vypnuto v poloze ZAPNUTO ( ).
Výkon sání Odstraňte předměty zablokované
se snižuje v sací hubici, sací trubici, sací hadici
nebo ve filtru.
Vyměňte papírový nebo flaušový
sáček.
Zkontrolujte správné usazení filtru.
Vyčistěte nebo vyměňte filtr.
Vyprázdněte zásobník, viz část
Vyprázdnění zásobníku v kapitole
Obsluha.
2. Proveďte instalaci držáku pomocí montážních
šroubů rukojeti pro přenášení. Zasuňte je do
původních otvorů a utáhněte je.
3. Použijte 2 dodané šrouby (v) a umístěte je
do zadních otvorů držáku Vac Rack. Zatlačte
každý šroub dolů a otáčejte s ním tak, aby
došlo k jejich průniku do materiálu a k jejich
vniknutí do spodních skrytých výstupků.
Proveďte utažení.
UPOZORNĚNÍ: U žádného zásobníku
s objemem 14 litrů nepřekračujte
hmotnost 9 kg, na jeden vysavač
mohou být použity maximálně
2 zásobníky. U zásobníku s objemem
28 litrů nepřekračujte hmotnost 18 kg,
na jeden vysavač může být použit
maximálně 1 zásobník. Překročení
doporučené výšky a hmotnosti by
mohlo vést k nestabilitě vysavače, což
by mohlo vést k způsobení zranění
nebo k poškození zařízení.
11
PROBLÉM ŘEŠENÍ
Vysavač se Byla aktivována ochrana proti
zastaví
přehřátí:
1. Vypněte vysavač a odpojte tento
vysavač od napájecího zdroje.
2. Je-li to nutné, vyprázdněte
zásobník.
3. Nechejte celé zařízení
vychladnout.
4. Připojte zástrčku napájecího
kabelu k odpovídající zásuvce
a nastavte spínač zapnuto/
vypnuto do polohy ZAPNUTO
( ), abyste provedli test
vysavače. Nelze-li vysavač
znovu spustit, kontaktujte
prodejce nebo vyhledejte
nejbližší autorizovaný servis
DEWALT uvedený v katalogu
DEWALT nebo kontaktujte
prodejce kancelář společnosti
DEWALT, která je uvedena
v tomto návodu.
Během
Zkontrolujte správné usazení filtru.
vysávání
Ujistěte se, zda není filtr poškozen
vychází
a je-li to nutné, proveďte jeho
z vysavače výměnu.
prach
Ujistěte se, zda je na svém místě
těsnění filtru a zda je filtr řádně
zajištěn.
Elektrické Ujistěte se, zda je spínač zapnuto/
nářadí
vypnuto v poloze ZAPNUTO ( ).
nelze
zapnout.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
zst00249645 - 20-10-2014
12
Jednoho dne zjistíte, že výrobek DEWALT musíte
vyměnit nebo jej nebudete dále používat. V tomto
případě myslete na ochranu životního prostředí
a nevyhazujte jej do domácího odpadu. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li využít výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
zástupci autorizovaného servisu, který zařízení
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené v tomto
návodu. Seznam autorizovaných servisů DEWALT
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com.
13
14
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising